Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy."

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon , NIP tel. (015) , fax. (015) Staszów, dnia r. Szanowni Wykonawcy Postępowania nr DZPiZ /2013 ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. W odpowiedzi na zapytania uczestników ogłoszonego przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie poniŝej przestawiamy odpowiedzi na pytania jednocześnie informując o tym wszystkie zainteresowane strony: Odpowiedzi do pytań drugiego Uczestnika wraz z treścią pytań: Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy. ODPOWIEDZ: Infromujemy, iŝ nie będzie wystawianych odrębnych polis ubezpieczeniowych dla poszczególnych jednostek. Poza polisami ubezpieczeniowymi na poszczególne linie ubezpieczeniowe (globalnych polis produktowych) istnieje potrzeba wystawienia dodatkowego certyfikatu potwierdzającego ubezpieczenie sprzętu elektronicznego medycznego ubezpieczonego zakupionego w ramach tzn. Funduszu Norweskiego (zgodnie z zapisami paragrafu 4 wzoru umowy dla zadania I). Pytanie 2: Prosimy o uzupełnienie danych o szkodowości odnośnie szkód w mieniu o opis przyczyn szkód, czego dotyczyły, jakie były okoliczności ich powstania. Co po szkodzie zostało naprawione / zmienione dla poprawienia jakości ryzyka. ODPOWIEDZ: Szkody, które wystąpiły w zakresie ubezpieczenia mienia są typowymi szkodami incydentalnymi i były to uszkodzenie bramy wjazdowej do SOR poprzez uderzenie pojazdu, szkoda zalaniowa (uszkodzenie rury), szkoda uszkodzenia kolektora słonecznego (rozbicie kolektora najprawdopodobniej przez osobę trzecią), szkoda uszkodzenia szyby itp. W związku z powstałymi szkodami mienie zostało naprawione a przypadkowość ich wystąpienia nie rodzi potrzeby wprowadzenia wyjątkowych procedury mające na celu poprawę jakości ryzyka. Pytanie 3: Czy dotychczas Szpital posiadał ubezpieczenie maszyn od awarii i szkód elektrycznych. Czy w ciągu ostatnich 5 lat wystąpiły szkody w tych ryzykach (jeśli TAK prosimy o przesłanie: opis przyczyn szkód, czego dotyczyły, jakie były okoliczności ich powstania. Co po szkodzie zostało naprawione / zmienione dla poprawienia jakości ryzyka). ODPOWIEDZ: Tak szpital w ostatnich latach posiadał ubezpieczenie maszyn od awarii i szkód elektrycznych dla wybiórczych urządzeń (m.in. dla kotłów grzewczych i agregatów prądotwórczych). W ostatnich 5 latach nie wystąpiły szkody z tych ryzyk. Pytanie 4: Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia? JeŜeli zdarzenia te miały 1

2 miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód. ODPOWIEDZ: W Szpitalu od 1997r. włącznie nie wystąpiło ryzyko powodzi. Obiekt jest połoŝony w strefie niezalewowej w jednym z najwyŝej zlokalizowanych punktów miasta. Pytanie 5: Gdzie przechowywany jest zapis monitoringu (serwerownia czy portiernia). ODPOWIEDZ: Zapis z monitoringu jest przechowywany w serwerowni. Pytanie 6: Kto pełni stały dozór na terenie szpitala czy pracownicy zatrudnieni przez szpital, czy zewnętrzna agencja ochrony. Jeśli profesjonalna agencja ochrony to czy posiada polisę OC z tytułu prowadzonej działalności. ODPOWIEDZ: Stały dozór na terenie szpitala pełnia pracownicy zatrudnieni przez szpital. Jest to stały dozór 24 godziny na dobę pełniony przez jednego pracownika. Pytanie 7: Prosimy o podanie konstrukcji ścian, stropów, dachu i pokrycia dachu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia. ODPOWIEDZ: Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są murowane o konstrukcji niepalnej. Dachy budynków to tzw. stropodach głównie pokryty papą. Pytanie 8: Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu. ODPOWIEDZ: Wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków, w których konstrukcja ścian wykonana jest z wypełnienie pianą poliuretanową. Jedynie budynek kotłowni (najmniejszy budynek wśród wszystkich budynków szpitala) posiada elementy dachu zbudowane w technologii blachy z rdzeniem styropianowym. Pytanie 9: Jaka jest odległość ubezpieczanych budynków od najbliŝszej jednostki Państwowej StraŜy PoŜarnej. ODPOWIEDZ: Odległość budynków od najbliŝszej jednostki PSP to ok. 3 km. Pytanie 10: Prosimy o udostępnienie instrukcji bezpieczeństwa poŝarowego wraz z załącznikami. Kiedy była ostatnia aktualizacja instrukcji. ODPOWIEDZ: Instrukcja bezpieczeństwa poŝarowego ostatnio była aktualizowana we wrześniu 2013r. Instrukcja pozostaje do ewentualnego wglądu ubezpieczyciela w siedzibie Klient (ewentualnie zostanie udostępniona ubezpieczycielowi, który zostanie wybrany w ramach procedury przetargowej). Nadmienić równieŝ naleŝy, Ŝe aktualny ubezpieczyciel oceniając w przeszłości wspomniany dokument nie zgłosił do niego uwag. Pytanie 11: Jaki jest typ centralki SAP (czy jest certyfikowany CNBOP) ODPOWIEDZ: Centralka SAP jest certyfikowana zgodnie z CNBOP. Pytanie 12: Prosimy o protokół z przeglądu SAP oraz czujek dymu. ODPOWIEDZ: W załączeniu protokół przeglądu SAP oraz czujek dymu. (załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania). 2

3 Pytanie 13: Czy na terenie szpitala składowane są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp. ODPOWIEDZ: W szpitalu przechowywane są gazy medyczne (tlen). Jest to zbiornik zewnętrzny oddalony od budynku głównego o kilkadziesiąt metrów. Brak jest przechowywania cieczy łatwopalnych poza niewielkimi ilościami spirytusu medycznego, który znajduje się w pomieszczeniach apteki. Do wspomnianego spirytusu dostęp mają wyłącznie pracownicy apteki szpitalnej. Do obiektów instalacji gazów medycznych mają dostęp wyłącznie pracownicy słuŝb technicznych szpitala ewentualnie ekipy serwisujące te urządzenia. Pytanie 14: Ilu pracowników sprawuje dozór w dzień / w nocy. ODPOWIEDZ: Dozór (zgodnie z odpowiedzią znajdującą się w punkcie 6 ) sprawuje nieustannie (w dzień i w nocy) jedna osoba (jeden pracownik). W sumie w związku z wykonywaniem tej czynności zatrudnione są 4 osoby. Pytanie 15: Czy są jakieś miejsca w szpitalu, które są zabezpieczone przeciwpoŝarowo inaczej niŝ całość szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, poŝar, tryskacze lub inne, jakie. ODPOWIEDZ: W system detekcji poŝaru oprócz budynku głównego wyposaŝone są jeszcze budynek kotłowni oraz budynek spalarni (obecnie budynek nie pełni funkcji spalarni). Pytanie 16: Jak przechowywane są leki typu morfina, inne narkotyki. ODPOWIEDZ: Leki typu morfina lub inne leki narkotyczne przechowywane są w specjalnych warunkach zgodnie z wymogami prawa. Pytanie 17: Czy na okres 2014 roku planowane są w szpitalu remonty jakie, kiedy? ODPOWIEDZ: W roku 2014 w Szpitalu planowana jest termo modernizacja obiektów istniejących (docieplenie, wymiana grzejników, wymiana okien). Pytanie 18: Czy na okres 2014 roku planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych? ODPOWIEDZ: W roku 2014 planowane są modyfikacje/przebudowy istniejących obiektów Szpitala i będą to: modernizacja oddziału neurologii na geriatrię, modernizacja starego bloku operacyjnego na potrzeby nowego oddziału rehabilitacji, modernizacja oddziału rehabilitacji na oddział endoprotez, Pytanie 19: Czy w chwili obecnej trwają na terenie szpitala jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z uŝytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? ODPOWIEDZ: Pomieszczenia modernizowane są wyłączone z eksploatacji. Pytanie 20: Prosimy o potwierdzenie, Ŝe budynki są wykorzystywane wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jeśli NIE prosimy o podanie listy najemców. ODPOWIEDZ: Budynki co do zasady są wykorzystywane przez Ubezpieczonego poza kilkoma pomieszczeniami takimi jak sklep z protezami, sklepy spoŝywcze. Planowane jest ewentualne udostępnienie pomieszczeń do badań klinicznych. Pytanie 21: Prosimy o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk. 3

4 ODPOWIEDZ: Brak zgody na wykreślenie klauzuli lamp. W nawiązaniu do udzielonych wcześniej odpowiedzi dla jednego z oferentów potwierdzamy, iŝ dopuszczamy moŝliwość zastosowania limitu dla przedmiotowej klauzuli nie mniejszego niŝ zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 22: Prosimy o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe). ODPOWIEDZ: Nie wyraŝamy zgody na wykreślenie klauzuli ubezpieczenia nośników obrazu w urządzenia fotokopiujących (bębny selenowe). W przedmiotowej klauzuli dopuszczamy zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości nie mniej niŝ zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 23: Jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają urządzenia zgłoszone do ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych. ODPOWIEDZ: Urządzenia zgłoszone do ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych posiadają własne (seryjne) zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Pytanie 24: Prosimy o wprowadzenie w klauzuli ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie limitu zł. ODPOWIEDZ: Zgoda na zastosowanie limitu dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w wysokości zł (ponad sumę ubezpieczenia) dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego do wszystkich ryzyk. Pytanie 25: Prosimy o uzupełnienie treści klauzul zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych o zapis: oraz o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych. Pytanie 26: Prosimy o uzupełnieni definicji ryzyka terroryzmu w Klauzuli nr 1 aktów terroryzmu o zapis: Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: a. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność), b. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemoŝliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych, ODPOWIEDZ: Zgoda na uzupełnienie definicji ryzyka terroryzmu o poniŝszy zapis: Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: c. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność), d. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemoŝliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych, 4

5 Odpowiedzi do pytań trzeciego Uczestnika wraz z treścią pytań: Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, iŝ Zamawiający nie wie o innych jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołoŝeniu naleŝytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. ODPOWIEDZ: Potwierdzamy Zamawiający nie wie o innych jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz jakichkolwiek okolicznościach. O których ubezpieczony wie lub przy dołoŝeniu naleŝytej staranności powinien wiedzieć z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. Pytanie 2: Prosimy o uzupełnienie szkodowości według moŝliwie najbardziej aktualnych danych. ODPOWIEDZ: informacja dotycząca szkodowości została doprecyzowana w odpowiedziach zamieszczonych dla drugiego Uczestnika (odpowiedź na pytanie nr 2). Pytanie 3: Prosimy o informację czy załączona szkodowość uwzględniała jakieś franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości. ODPOWIEDZ: Tak szkodowość uwzględnia następujące franszyzy w aktualnych polisach: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: franszyza redukcyjna nie więcej niŝ 600 zł franszyza integralna nie więcej niŝ 100 euro zniesiona dla mienia pracowniczego i elementów szklanych Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych: franszyza redukcyjna 10% nie mniej niŝ 1000 zł Ubezpieczenie maszyn od awarii: franszyza redukcyjna nie więcej niŝ 1500 zł Ubezpieczenie autocasco: franszyza integralna 400,00 zł (nie dotyczy szyb samochodowych tu brak franszyz) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Franszyza redukcyjna: 1000 zł Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: Udział własny wynosi: 500 zł W przypadku sprzętu i aparatury medycznej: Udział własny w przypadku szkód spowodowanych następującymi zdarzeniami: poŝar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, powódź, eksplozja, huragan, deszcz nawalny, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, szkody wodociągowe, upadek drzew, budynków i budowli, oraz kradzieŝ z włamaniem i rabunek nie więcej niŝ 500 zł, w przypadku pozostałych szkód: 5% wartości szkody minimum 1 500,00 zł, w odniesieniu do sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza zł, 5% wartości szkody minimum 1 000,00zł, w odniesieniu do sprzętu do sprzętu, którego wartość jednostkowa nie przekracza zł, Dopuszcza się zastosowanie udziału własnego w przypadku uszkodzenia sprzętu i aparatury medycznej w wyniku przepięć eklektycznych oraz błędów ludzkich: 5% wartości szkody nie mniej niŝ 1000 zł i nie więcej niŝ zł. Udział własny w ubezpieczeniu danych, oprogramowania i nośników danych wynosi 5% wartości szkody nie mniej niŝ 1000 zł. 5

6 Pytanie 4: Prosimy o podanie przyczyny szkód w ubezpieczeniu mienia. ODPOWIEDZ: informacja dotycząca szkodowości została doprecyzowana w odpowiedziach zamieszczonych dla drugiego Uczestnika (odpowiedź na pytanie nr 2). Pytanie 5: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o akceptację treści klauzuli jak niŝej oraz wysokości limitu lub własną propozycję: Klauzula - tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, Ŝe na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres odpowiedzialności o szkody w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w uŝytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia. Przez tymczasowe magazynowanie i chwilową przerwa w eksploatacji rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niŝej niŝ 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniŝej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację klauzuli. Pozostaje treść zapisów określona w SIWZ. Pytanie 6: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o akceptację treści klauzuli jak niŝej oraz wysokości limitu lub własną propozycję: Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji Z zastrzeŝeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, Ŝe na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem Ŝe: Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych. 1. Termin magazynowania (składowania) i montaŝu nie przekracza 2 miesięcy od daty dostawy. Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania TUiR WARTA o przekroczeniu 2 miesięcznego okresu od daty dostawy do daty włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji. W takim przypadku TUiR WARTA zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych warunków i zastrzeŝeń dla dalszego ubezpieczenia. 2. Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montaŝu, a takŝe za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy. 3. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. ODPOWIEDZ: Brak zgody na proponowaną treść klauzuli. Pozostają zapisy zgodne z SIWZ. Pytanie 7: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o akceptację obligatoryjnej treści klauzuli Cyber risk/klauzula IT jak niŝej: 6

7 Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia TUiR WARTA S.A. odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uwaŝa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a takŝe powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, uŝytkowania lub dostępności do nich, a takŝe powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, JednakŜe mimo wprowadzenia powyŝszych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeŝeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. ODPOWIEDZ: Brak zgody na zastosowanie treści proponowanej klauzuli. Pozostają zapisy SIWZ. Pytanie 8: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu w wysokości 100 tys. zł (lub propozycja Zamawiającego). ODPOWIEDZ: Zgoda na zastosowanie limitu wyłącznie dla tymczasowego magazynowania w wysokości nie mniej niŝ zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 9: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli ubezpieczenie sprzętu/części od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji w wysokości 100 tys. zł (lub propozycja Zamawiającego). ODPOWIEDZ: Zgoda na zastosowanie limitu dla szkód powstałych od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 10: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie limitu dla sprzętu elektronicznego przenośnego poza terytorium RP. Proponujemy 100 tys zł (lub propozycja Zamawiającego) ODPOWIEDZ: zgoda na wprowadzenie wnioskowanego limitu. Pytanie 11: Prosimy o wprowadzenie treści klauzuli zwykłej w treści jak niŝej: Rozszerzenie zakresu o ryzyko kradzieŝy zwykłej, rozumianej jako zabór ubezpieczonego mienia w lokalizacjach wskazanych we wniosku o ubezpieczenie, bez śladów włamania pod warunkiem: 1. Ubezpieczający zawiadomi Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieŝą zwykłą. 2. Klauzula nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pienięŝnych, a jedynie do pozostałego mienia. ODPOWIEDZ: brak zgody na wprowadzenie wnioskowanej treści klauzuli. Pozostają zapisy SIWZ. Pytanie 12: W przypadku braku akceptacji na pytanie nr 11 prosimy o potwierdzenie, Ŝe kradziez zwykła nie dotyczy gotówki i innych wartości pienieŝnych. 7

8 ODPOWIEDZ: nie potwierdzamy poniewaŝ kradzieŝ zwykła dotyczy równieŝ gotówki i innych wartości pienięŝnych. Jednocześnie przypominamy, iŝ w klauzuli funkcjonuje niewielki limit odpowiedzialności oraz, iŝ w ciągu ostatnich 5 lat nie zdarzyły się szkody z tego ryzyka. Pytanie 13: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych prosimy o informacje: Czy wszystkie budynki mają aktualne (waŝne) roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego, takŝe instalacje (art.. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) ODPOWIEDZ: Tak posiadają Pytanie 13: - jeśli tak, to czy w czasie lub po wykonaniu przeglądów wniesiono uwagi/zastrzeŝenia do stanu technicznego - jeśli tak, podanie bliŝszych informacji oraz czy stan ten został poprawiony; ODPOWIEDZ: Brak uwag co do stanu technicznego Pytanie 13: - jeśli nie, to podanie adresów lokalizacji, jakie konkretnie przeglądy nie zostały wykonane i kiedy zostaną, co było powodem ich niewykonania; - dokładny opis konstrukcji poszczególnych budynków, dokładny opis konstrukcji magazynu odpadów niebezpiecznych (klasa I, klasa II, czy występują ściany osłonowe, działowe wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, spienionego polistyrenu lub o konstrukcji nośnej drewnianej), wysokość magazynu, rodzaj mienia niebezpiecznego z podaniem wartości tego mienia oraz określenie posiadanych zabezpieczeń wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia budynków. ODPOWIEDZ: Zgodnie z udzielonymi juŝ odpowiedziami dla innego z ofertentów budynki są konstrukcji murowanej niepalnej z dachem w technologii stropodach. Jedynie budynek kotłowni posiada elementy dachu zbudowane z blachy wypełnionej rdzeniem styropianowym (jest to jeden z najmniejszych budynków szpitala). W załączniku nr 2 do odpowiedzi na pytania załączamy opis magazynu odpadów niebezpiecznych. Pytanie 13: - czy prace niebezpieczne poŝarowo związane są z bieŝącymi remontami w Szpitalu; jeśli nie prosimy o bardziej szczegółowy opis czego dotyczą ODPOWIEDZ: tak związane z ewentualnymi nowymi inwestycjami lub bieŝącymi remontami w Szpitalu. Pytanie 13: - czy stan obiektów objętych ubezpieczeniem, lub w których przechowywane jest ubezpieczone mienie spełnia minimum zabezpieczeń tj.: Czy obiekty budowlane są wyposaŝone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagroŝenia i są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest potwierdzone stosownymi protokołami? ODPOWIEDZ: wszystkie budynki są dostosowane do obowiązujących przepisów prawa nakładających określone normy i przeglądy. Pytanie 13: Czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta. ODPOWIEDZ: wszystkie budynki są dostosowane do obowiązujących przepisów prawa nakładających określone normy i przeglądy. Pytanie 13: Czy drogi oraz wyjścia ewakuacyjne zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagroŝonej lub objętej poŝarem i są naleŝycie oznakowane? 8

9 ODPOWIEDZ: tak, zgodnie z przepisami prawa. Pytanie 13: Czy obiekty wyposaŝono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpoŝarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niŝ raz w roku? ODPOWIEDZ: wszystkie budynki są dostosowane do obowiązujących przepisów prawa nakładających określone normy i przeglądy. Pytanie 13: Jaka jest najbliŝej połoŝona jednostka straŝy poŝarnej? Czas dojazdu. ODPOWIEDZ: zgodnie z udzieloną odpowiedzią dla innego oferenta odległość najbliŝszej jednostki PSP to ok. 3 km. Czas dojazdu to ok. 5 minut. Pytanie 13: Prosimy o informację w jakim stanie są budynki oraz kiedy i jakiego rodzaju były przeprowadzane remonty wykaz przeprowadzonych remontów. ODPOWIEDZ: większość budynków szpitala jest po modernizacji lub będzie modernizowana w najbliŝszym czasie (np. planowana termomodernizacja). Stan budynków oceniamy na dobry i bardzo dobry. Pytanie 13: Prosimy o informacje czy aktualnie Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji. Obiektów całkowicie wyłączonych z eksploatacji brak. ODPOWIEDZ: Ograniczona eksploatacja występuje w budynku spalarni odpadów medycznych która obecnie nie jest wykorzystywane do tego celu. Pytanie 14: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia dla środków obrotowych z sum zmiennych na sumy stałe ODPOWIEDZ: zgoda na zastosowanie systemu sum stałych dla ubezpieczenia środków obrotowych. Pytanie 15: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o zmianę ubezpieczenia dla mienia pracowniczego z wartości odtworzeniowej na rzeczywistą ODPOWIEDZ: zgoda na ubezpieczenie mienia pracowniczego w wartości rzeczywistej. Pytanie 16: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o zmianę ubezpieczenia dla mienia niskocennego z wartości odtworzeniowej na rzeczywistą. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający dysponuje dokumentacją umoŝliwiającą potwierdzenie wartości mienia i stosowne wykazy mienia. ODPOWIEDZ: potwierdzamy, iŝ zamawiający dysponuje dokumentacją umoŝliwiającą potwierdzenie wartości odtworzeniowej mienia niskocennego. Pytanie 17: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia dla mienia osób trzecich z pierwszego ryzyka na sumy stałe ODPOWIEDZ: dopuszczamy zmianę systemu ubezpieczenia dla mienia osób trzecich z pierwszego ryzyka na sumy stałe. 9

10 Pytanie 18: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł ODPOWIEDZ: brak zgody udziały własne zostały określone w SIWZ. Pytanie 19: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o dostarczenie wykazu mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia z podziałem sum ubezpieczenia na lokalizacje. ODPOWIEDZ: ubezpieczyciel, którego oferta zostanie wybrana w toczącym się postępowanie będzie mógł otrzymać wydruk wykazu środków trwałych. Obecnie do SIWZ został dołączony wykaz sprzętu elektronicznego z określeniem poszczególnych wartości sprzętu. Sprzęt znajduje się w większości w budynku głównym szpitala (nowe i stare skrzydło). Pytanie 20: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk brak propozycji klauzuli strajków, zamieszek, rozruchów kl.fakultatywna. ODPOWIEDZ: treść klauzuli zbieŝna z klauzulą sabotaŝu (zdefiniowaną wśród klauzul fakultatywnych) Pytanie 21: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia transportowanego pomiędzy lokalizacjami prosimy o wprowadzenie limitu na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Prosimy o określenie jednego limitu w SIWZ pojawia się limit 10 tys zł/15 tys zł. Prosimy o akceptację treści klauzuli jak niŝej, ze względu na fakt, Ŝe zaproponowana w SIWZ odnosi się do ubezpieczeń cargo: klauzula transportowania: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, Ŝe: 1. Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w czasie transportu drogowego, pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczającego, realizowanego przez Ubezpieczającego lub jego pracowników, pojazdami Ubezpieczającego lub ww. osób. 2. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przewoŝonego mienia powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezaleŝnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń, za wyjątkiem szkód wyłączonych w ust. 4 i 6 niniejszej klauzuli i obejmuje równieŝ szkody powstałe w trakcie operacji załadunkowych i wyładunkowych. 3. Ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia załadunku mienia w miejscu nadania i kończy się z chwilą zakończenia wyładunku mienia w miejscu przeznaczenia, z zastrzeŝeniem, Ŝe rozpoczęcie czynności załadunku/wyładunku ma miejsce w czasie nie dłuŝszym niŝ 12 godzin przed rozpoczęciem/po zakończeniu przewozu. 4. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. 5. Ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają: 1) środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaŝy lub w celu wykonania usługi, 2) gotówka i wartości pienięŝne, 3) Ŝywe zwierzęta, 4) mienie pracownicze, 5) pojazdy i urządzenia w czasie holowania, 6) pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie, 7) urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących. 6. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych, 10

11 2) powstałe wskutek naturalnego zuŝycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości, 3) spowodowane uŝyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu, 4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub uŝycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych, 5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku, 6) powstałe wskutek kradzieŝy bez śladów włamania lub zaginięcia. ODPOWIEDZ: Brak zgody na proponowaną treść klauzuli. Obowiązuje treść klauzuli zawarta w SIWZ (w klauzuli ubezpieczenia nowego mienia) Jednocześnie potwierdzamy, iŝ dla tego typu klauzuli dopuszczamy limit odpowiedzialności w wysokości zł. Pytanie 22: Prosimy o wykreślenie z SIWZ treści: Wybrany ubezpieczyciel Zamawiającego zobowiązuje się stosować ustalone warunki ubezpieczeń i taryfy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej do doubezpieczenia (równieŝ ubezpieczenia nowych składników majątkowych) lub jej modyfikację poprzez dopisanie, Ŝe rozliczenia nie dotyczą doubezpieczenia po szkodzie. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację. Pozostają zapisy SIWZ. Pytanie 23: Prosimy o wykreślenie z SIWZ treści: W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złoŝonej oferty cenowej. lub modyfikację poprzez wprowadzenie poniŝszych zapisów: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za kaŝdy dzień ochrony ubezpieczeniowej z zastrzeŝeniem rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego. ODPOWIEDZ: WyraŜamy zgodę na wprowadzenie przedmiotowego zapisu doprecyzowującego: z zastrzeŝeniem rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego. Pytanie 24: Prosimy o dodanie zapisu w treści: Wszelkie płatności wynikające z umowy ubezpieczenia, dokonywane będą w systemie pro rata temporis, w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyŝszenia sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia (zapis nie musi dotyczyć ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń). Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego. ODPOWIEDZ: WyraŜamy zgodę na wprowadzenie przedmiotowego zapisu doprecyzowującego: z zastrzeŝeniem rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego. Pytanie 25: Prosimy w Klauzuli częściowej rezygnacji ze stosowania zasady proporcji i Klauzuli ograniczenia proporcji zmianę z 30% na 20%. ODPOWIEDZ: Brak zgody. Pytanie 26: Prosimy o wykreślenie Klauzuli 72 godzin. W zastępstwie prosimy o zgodę na treść jak niŝej. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 11

12 ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe wszystkie szkody powstałe w objętych ochroną miejscach ubezpieczenia w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek jednego kataklizmu - huraganu, deszczu nawalnego, powodzi objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia. ODPOWIEDZ: zgoda na zastosowanie przedmiotowej treści klauzuli Pytanie 27: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o akceptację klauzuli w treści jak niŝej: klauzula drobnych robót budowlano-montaŝowych: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU ustala się, Ŝe: 1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montaŝowych: 1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia 2) w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montaŝowych, do limitu odpowiedzialności określonego dla niniejszej klauzuli w dokumencie ubezpieczenia, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, Ŝe : a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) realizacja robót nie wiąŝe się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do uŝytkowania / eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej, 2) spowodowane montaŝem elementów wyposaŝenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 3) w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót. 3. W przypadku, gdy łączna wartość robót w okresie ubezpieczenia przekracza limit odpowiedzialności o którym mowa w ust.1 pkt 2) klauzuli, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić ten fakt do Ubezpieczyciel przed rozpoczęciem takich robót, a Ubezpieczyciel moŝe odpowiednio podwyŝszyć składkę lub odstąpić od umowy ubezpieczenia. 4. W przypadku nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust.3 Ubezpieczyciel moŝe odmówić odszkodowania w części lub w całości i/lub odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w 13 ust.7 pkt 2) OWU. ODPOWIEDZ: Brak zgody. Treść klauzuli zgodnie z SIWZ. Pytanie 28: W przypadku braku akceptacji na pytanie nr 27 prosimy o modyfikację w treści klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych, Ŝe roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę. ODPOWIEDZ: Nie potwiedzamy. Treść zgodnie z SIWZ. 12

13 Pytanie 29: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o akceptację treści klauzuli przepięć w treści jak niŝej: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub nagłych zmian parametrów prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych pod warunkiem odpowiedniego do zagroŝenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciąŝenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. ODPOWIEDZ: Brak zgody. Treść zgodnie z SIWZ. Pytanie 30: Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwprzepięciowych prosimy o dopisanie w klauzuli, Ŝe zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa i są sprawne we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację. Treść pozostaje zgodnie z SIWZ. Pytanie 31: Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych prosimy o dokładny opis posiadanych zabezpieczeń z podziałem na lokalizacje. Prosimy o dopisanie w klauzuli, Ŝe Zamawiający posiada minimalne zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację klauzuli. Opis zabezpieczeń znajduje się w SIWZ. Pytanie 32: Prosimy Zamawiającego o zgodę na wprowadzenie klauzuli katastrofy budowlanej w treści: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU, ustala się, Ŝe: 1. Ubezpieczyciel pokrywa szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art.75 ust.1 Prawa budowlanego. 2. Nie jest katastrofa budowlaną: 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 3) awaria instalacji. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 1) których wiek, w zaleŝności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niŝ: a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, b) 90 lat dla obiektów o konstrukcji murowanej i Ŝelbetowej 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 3) uŝytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 13

14 4) nie posiadających aktualnej KsiąŜki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, 7) wyłączonych z eksploatacji, 8) połoŝonych na obszarach zagroŝonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóŝ lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub teŝ zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji), 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. ODPOWIEDZ: brak zgody na modyfikację klauzuli. Pytanie 33: Prosimy o wykreślenie Klauzuli mienia nie ujętego w wykazie ODPOWIEDZ: brak zgody na wykreślenie klauzuli. Pytanie 34: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień r. ODPOWIEDZ: Zgoda na przesunięcie terminu składania ofert na dzień r. Wprowadza się sprostowanie do SIWZ. Było: Oferty naleŝy składać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, Staszów Sekretariat. Termin składania ofert upływa dnia roku o godz. 10:00 natomiast ich otwarcie nastąpi w dniu roku o godz. 10:30. Ofertę złoŝoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul.11 Listopada 78, Staszów Sekretariat. Jest: Oferty naleŝy składać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, Staszów Sekretariat. Termin składania ofert upływa dnia roku o godz. 10:00 natomiast ich otwarcie nastąpi w dniu roku o godz. 10:30. Ofertę złoŝoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul.11 Listopada 78, Staszów Sekretariat. Odpowiedzi do pytań czwartego Uczestnika wraz z treścią pytań: Pytanie: Wnosimy o połączenie zadań I, II,III w jedno zadanie ODPOWIEDZ: brak zgody na połączenie zadań Pytanie: Wnosimy o wykreślenie poniŝszego zapisu z zakresu ubezpieczenia - wystawienia na działanie warunków pogodowych mienia pracującego na otwartej przestrzeni ODPOWIEDZ: brak zgody na wykreślenie zapisu z treści SIWZ 14

15 Pytanie: wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych szkód zaistniałych w trakcie ich wymiany ODPOWIEDZ: brak zgody na wykreślenie zapisu z treści SIWZ Pytanie: odnośnie rozszerzenia zakresu o ryzyko kradzieŝy zwykłej wnosimy o zastosowanie klauzuli w poniŝszym brzmieniu: Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieŝy bez włamania: Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychŝe warunków, ustala się Ŝe: rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieŝy zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzieŝ zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pienięŝnych, pod warunkiem Ŝe Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieŝą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za : a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, naduŝycia lub innego umyślnego działania lub raŝącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla kaŝdego indywidualnego zdarzenia, d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Udział własny: 10% w kaŝdej szkodzie min zł. ODPOWIEDZ: brak zgody na modyfikacje klauzuli kradzieŝy zwykłej z obecnie zastosowanym limitem odpowiedzialności. Pytanie: Przedmiot ubezpieczenia 1/ w odniesieniu do pkt 5 prosimy o podanie jakie usługi wykonywane są na mieniu powierzonym ODPOWIEDZ: obecnie brak wykonywania usług na mieniu powierzonym. Zapis jest zapisem porządkowym. Pytanie: Przedmiot ubezpieczenia 2/ w odniesieniu do pkt 4 wnosimy o podanie ilości transportów gotówki w ciągu miesiąca ODPOWIEDZ: ok. 4 transportów gotówki Pytanie: Przedmiot ubezpieczenia 3/ w odniesieniu do pkt 7 wnosimy o wyłączenie z zakresu mienia od wszystkich ryzyk sprzętu elektronicznego, komputerów, urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych wnosimy o ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ODPOWIEDZ: brak zgody jest to głownie sprzęt starszy, który Szpital chce ubezpieczyć gorszym zakresowo i tańszym produktem ubezpieczeniowym. 15

16 Pytanie: System ubezpieczenia i wartość ubezpieczenia / Wnosimy o wyraŝenie zgody na franszyzy: redukcyjna min zł, natomiast w odniesieniu do w/w sprzętu medycznego franszyzy następujące: w odniesieniu do sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza zł a nie przekracza zł udział własny 10% min 800 zł w odniesieniu do sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza zł a nie przekracza zł udział własny 10% min zł w odniesieniu do sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza zł udział własny 10% min zł ODPOWIEDZ: w związku z brakiem szkód nie wyraŝamy na modyfikacje przedmiotowych zapisów dotyczących franszyz. Pytanie: 3.2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 2/ Do zapisu Ochroną ubezpieczeniową objęty jest takŝe sprzęt obecnie nie uŝytkowany (np. w trakcie magazynowania lub przerw w eksploatacji). - wnosimy o wyraŝenie zgody na wprowadzenie do zapisów uwarunkowań Klauzuli Nr 104 w brzmieniu : Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŝ Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie uŝytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy. Ubezpieczający zobowiązany jest. w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeŝeli jest ono inne niŝ było to określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikacje zapisów. Pozostają zapisy zgodnie z SIWZ. Pytanie: 3.2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 3/ prosimy o doprecyzowanie czy sprzęt komputerowy przenośny ubezpieczany poza miejscem lokalizacji na terenie kraju i za granicą dotyczy tylko i wyłącznie sprzętu elektronicznego przenośnego biurowego? z wyłączeniem medycznego? ODPOWIEDZ: Chodzi o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego np. laptopów oraz sprzętu medycznego poruszającego się głównie w karetkach. Sprzęt został dokładnie wykazany w tabeli zamieszczonej w SIWZ. Pytanie: 3.2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 4/ wnosimy o zastąpienie zapisu Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt w trakcie przewozu i transportu wszelkimi środkami transportowymi, a takŝe podczas przenoszenia oraz transportu w ramach lokalizacji na poniŝszy zapis Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŝ ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym 16

17 sprzęcie przenośnym (równieŝ w telefonach komórkowych) uŝytkowanym do celów słuŝbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieŝy z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzieŝ z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeŝonym lub w zamkniętym garaŝu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagaŝniku. W kaŝdym przypadku utraty sprzętu (w tym równieŝ telefonów ) w wyniku kradzieŝy z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. ODPOWIEDZ: Pozostaje treść klauzuli zgodna z SIWZ określająca tzn: Klauzula - ubezpieczenia sprzętu przenośnego. Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŝ Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym uŝytkowanym do celów słuŝbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieŝy z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy, gdy: pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, o ile dany pojazd posiadał taki system, kradzieŝ z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeŝonym lub w zamkniętym garaŝu), sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagaŝniku. W kaŝdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieŝy z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niŝ 2000 zł (nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie). Dopuszcza się ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC. Pytanie: 3.2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 3/ Do zapisów Koszty odtworzenia danych i oprogramowania ubezpieczeniem zostaną objęte takŝe dane i nośniki danych (ubezpieczeniem objęty będzie koszt odtworzenia danych zawartych w zbiorach danych, koszt odtworzenia oprogramowania systemowego i uŝytkowego zarówno produkcji seryjnej jak i indywidualnej, o ile dane i oprogramowanie, o których mowa powyŝej, zostaną utracone lub zniszczone całkowicie lub częściowo w wyniku zdarzeń objętych ochroną dla sprzętu elektronicznego). - wnosimy o wyraŝenie zgody na wprowadzenie uwarunkowań : Warunkiem ubezpieczenia danych oraz wymiennych nośników danych jest wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych co najmniej raz w tygodniu i przechowywania ich w zamkniętym pojemniku np. szafie ogniotrwałej, sejfie lub w centrum zapasowym (tzn. w innej strefie ogniowej). Miejscem ubezpieczenia jest miejsce wskazane przez Ubezpieczającego przy ubezpieczeniu sprzętu od szkód materialnych lub inne miejsce na terytorium RP przechowywania zapasowych kopii zbiorów 17

18 danych. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do zapasowych kopii danych obejmuje równieŝ transport tych kopii pomiędzy miejscem ubezpieczenia wymienionym w umowie a miejscem ich przechowywania. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację uwarunkowań. Pozostają uwarunkowania określone w SIWZ tzn: Warunkiem ubezpieczenia danych oraz wymiennych nośników danych jest wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych co najmniej raz w tygodniu i przechowywania ich w innej strefie ogniowej (lub w pojemniku ogniotrwałym w tej samej strefie ogniowej). Pytanie: 3.2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 4/ W odniesieniu do zapisów odnośnie kosztów dodatkowych wnosimy o wykreślenie zapisów Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia zgodnie z klauzulami kosztów dodatkowych. ODPOWIEDZ: Informujemy, iŝ limit zgodnie z SIWZ został określony na poziomie zł (ponad sumę ubezpieczenia). Pytanie: Zadanie I - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego pkt / Wnosimy o wyraŝenie zgody na wprowadzenie udziału własnego : w odniesieniu do sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza zł a nie przekracza zł udział własny 10% min 800 zł w odniesieniu do sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza zł a nie przekracza zł udział własny 10% min zł w odniesieniu do sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza zł udział własny 10% min zł Udział własny w ubezpieczeniu danych, oprogramowania i nośników danych wynosi: 5% wartości szkody nie mniej niŝ zł ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację zapisów dotyczących udziałów własnych i franszyz. Pozostają zapisy zgodnie z SIWZ. Pytanie: Zadanie I - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego pkt / Klauzula - ubezpieczenia sprzętu przenośnego. - wnosimy o wyraŝenie zgody na dokonanie zapisu dopuszcza się ograniczenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację zapisów. Pytanie: Zadanie I - Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych pkt / wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej na poziomie 10% min zł ODPOWIEDZ: Zgoda, wnioskowana przez Państwa franszyza jest zgodna z franszyzą określoną w SIWZ dla wskazanej linii ubezpieczenia. Pytanie: Zadanie I - Ubezpieczenie maszyn od awarii pkt / Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód wynikłych wskutek, modernizacji, czyszczenia, 18

19 ODPOWIEDZ: brak zgody na modyfikację. Pytanie: Zadanie I - Ubezpieczenie maszyn od awarii pkt / Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia napraw i remontów dokonywanych przez zewnętrzne słuŝby naprawcze - przypadku zewnętrznych słuŝb technicznych (zakładów naprawczych) nie są objęte szkody wynikające z działania tych słuŝb. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację zapisu, pozostają doprecyzowania znajdujące się w SIWZ tzn: W sytuacji gdy do uszkodzenia urządzenia doszło podczas naprawy lub remontu dokonywanego przez zewnętrzne słuŝby naprawcze odszkodowania z przedmiotowej umowy moŝna dochodzić wyłącznie po odmowie wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela sprawcy (podczas likwidacji szkody z polisy OC sprawcy) lub w przypadku braku polisy OC sprawcy w sytuacji braku wypłaty odszkodowania przez sprawcę. Pytanie: Zadanie I - Ubezpieczenie maszyn od awarii pkt / Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w równowartości 500 USD ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację pozostaje franszyza na poziomie nie więcej niŝ 1500 zł. Pytanie: Zadanie I - Ubezpieczenie maszyn od awarii pkt / Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia kosztów uszkodzenia przewodów sieci technologicznych wewnątrzzakładowych ( w tym wszystkiego rodzaju rurociągów ) o ile nie są związane z maszyną. ODPOWIEDZ: Zgoda na Państwa pytanie z zastrzeŝeniem poniŝszego zapisu: obecnie przedmiotem przyjętego do ubezpieczenia maszyn od awarii mienia nie są sieci technologiczne wewnątrzzakładowe oraz wszelkiego rodzaju rurociągi. PowyŜsze nie oznacza jednak, iŝ mienie takie nie będzie przedmiotem tego ubezpieczenia w przyszłości (przyjęte do ubezpieczenia na warunkach klauzuli automatycznego pokrycia lub przyjęte w drodze zamówienia uzupełniającego). Dotyczy sieci związanych z maszyną. Pytanie: Zadanie I - Ubezpieczenie maszyn od awarii pkt / Prosimy o wprowadzenie limitu w kosztach związanych z uszkodzeniem fundamentów kotłów nie większym niŝ 10 % całkowitej sumy ubezpieczenia ODPOWIEDZ: Brak zgody. limit dla przedmiotowego zapisu został określony kwotowo ( zł na jedno i wszystkie zdarzenia). Pytanie: Prosimy o podanie roku produkcji poszczególnych maszyn ODPOWIEDZ: za datę produkcji poszczególnych maszyn prosimy przyjąć datę wprowadzenia do ewidencji gdyŝ ta data najczęściej odpowiada dacie produkcji maszyny (moŝe róŝnić się nieznacznie). Pytanie: Zadanie II - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pkt / wnosimy o zastosowanie zapisu: w zakresie odpowiedzialności deliktowej - odnośnie odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu przez Zamawiającego zadań o charakterze zarządczym, organizacyjnym lub administracyjnym, a w szczególności związanych z zarządzaniem zakładem opieki zdrowotnej za które odpowiedzialność ponosi zamawiający jako samodzielny publiczny ZOZ 19

20 ODPOWIEDZ: wyraŝamy zgodę na zastosowanie powyŝszego zapisu. Pytanie: Zadanie II - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pkt / prosimy o potwierdzenie czy rozszerzenie o szkody powstałe w związku z prowadzeniem bufetu dotyczy OC produktu ODPOWIEDZ: tak dotyczy równieŝ OC produkt. Pytanie: Zadanie II - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pkt / prosimy o wyjaśnienie doprecyzowanie zapisu: pozostałe niewymienione powyŝej ryzyka - czego lub jakich ryzyk mają dotyczyć. ODPOWIEDZ: zapis ma być tylko wskazówką dla ubezpieczycieli, którzy stosując róŝne klauzule rozszerzające dla podstawowego zakresu produktowego ubezpieczenia OC (określonego w swoim OWU) mają je dostosować do zakresu pokrycia ubezpieczeniowego określonego w SIWZ i mają ewentualnie zastosować dla danej klauzuli rozszerzającej limit zgody z ogólną sumą gwarancyjną. Pytanie: B. ZałoŜenia ogólne ( nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej). 7. Wszelkie płatności wynikające z umowy ubezpieczenia, dokonywane będą w systemie pro rata temporis, w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyŝszenia sumy ubezpieczenia w okresie Ubezpieczenia - wnosimy o wyraŝenie zgody o wykreślenie zapisu w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ODPOWIEDZ: Brak zgody na wykreślenie zapisu. Pytanie: B. ZałoŜenia ogólne ( nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej). 8. Zamawiający zastrzega, Ŝe składka ubezpieczeniowa do zapłaty ubezpieczycielowi moŝe zmaleć lub wzrosnąć jedynie w następujących sytuacjach: gdy zmniejszy się lub zwiększy się ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeŝeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, gdy zmniejszy się lub zwiększy wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeŝeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian. - wnosimy o wyraŝenie zgody na wniesienie zapisu Stawki bez zmian do 10% SU. w przypadku zmniejszenia o ponad 10% warunki mogą ulec zmianie. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację zapisu pozostają zapisy w poniŝszej treści: ZastrzeŜenie: Stawki pozostaną bez zmian do 15% globalnej SU. W przypadku zmniejszenia o ponad 15% warunki mogą ulec zmianie. Pytanie: Klauzule obligatoryjne 1/ Klauzule dodatkowe mają charakter obligatoryjny, z zastrzeŝeniem, Ŝe nie zawęŝają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności Ubezpieczyciela) zgodnie z OWU w ubezpieczeniu, do którego mają zostać włączone. W sytuacji, gdy zgodnie z treścią klauzuli w stosunku do OWU dochodzi do zawęŝenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w danym ubezpieczeniu to zastosowanie mają tylko te postanowienia w tych klauzulach, które tej odpowiedzialności nie zawęŝają i które tę odpowiedzialność rozszerzają.- 20

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r.

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015 Strona 1 z 6 Wrocław, 28.08.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 04.07.2013 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Centrum Medycznym

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 12. Prosimy o informacja ile wśród sprzętu medycznego jest urządzeń starszych niż 5 lat i jaka jest wartość tego sprzętu

PYTANIE 12. Prosimy o informacja ile wśród sprzętu medycznego jest urządzeń starszych niż 5 lat i jaka jest wartość tego sprzętu 5. Jaka jest odległość w metrach między budynkami, które nie są ze sobą połączone łącznikami. Odległość pomiędzy budynkami niepołączonymi z sobą wynosi powyżej 20 m 6. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU)

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Szpital Pediatryczny Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 83

Szpital Pediatryczny Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 83 Szpital Pediatryczny 43-300 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 83 sek retariat 33 828 40 40 zam. publiczne 33 828 40 47 fax 33 815 16 30 e-mail: zp@sz pitalpediatryc zny.pl www.sz pitalpediatryc zny.pl oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Nidzica, dnia 07 listopada 2012 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.:ti.271.21.2012 WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/20/2011 9122.ZESP ISO 9001:2000 Łańcut dnia 10.06.2011r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy RI.SD.3431-14/10 Gryfino, dnia 17 września 2010 r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /14 Kolno, dnia 12.05.2014r. Dotyczy: WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;. Wodzierady, dn. 21 września 2015 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 27.01.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-01/15 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2/NEC/2016 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Starostwo Powiatowe w Poznaniu Starostwo Powiatowe w Poznaniu Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część II: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Prosimy o informację

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 1. zakres ubezpieczenia: pełny (podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

6,00 32 780,00 losowych 2007 P0 OC klienta korporacyjnego 4,00 3 372,00 2008 P0 OC klienta korporacyjnego 2,00 2 005,00

6,00 32 780,00 losowych 2007 P0 OC klienta korporacyjnego 4,00 3 372,00 2008 P0 OC klienta korporacyjnego 2,00 2 005,00 Strona 1 z 7 Wrocław, dnia 08.12.2008 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Szprotawa ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 118/04/12/2008/NO/Szprotawa Działając

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2: Uprzejmie prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody niewypłacone (odmówione) za okres ostatnich 3 lat oraz aktualnie założone rezerwy.

Pytanie 2: Uprzejmie prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody niewypłacone (odmówione) za okres ostatnich 3 lat oraz aktualnie założone rezerwy. Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Dyrektor Mirosław KOCHALSKI CPD III 2374 1149 / 13 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania nr 5/CPD/PN/UBEZP/2013 na Ubezpieczenie maszyn i urządzeń,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 11 grudnia 2013 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniŝej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/16/2012 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut dnia 08.06.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych Strona 1 z 6 Wrocław, 08.12.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7 Numer sprawy: BZ/ZP.02/21/02/14 Włocławek 11.03.2014 r. Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.02/21/02/14.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 6 Wrocław, 04.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 127/28/05/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe Godkowo, 22.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego Gmina Godkowo Godkowo 14 14-407 Godkowo Tel. 055-249 72 10, fax 055-249 72 57 e-mail sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Pismo dot. : nr spr. 06/2010/2 Otwock, dnia 05.02.2010 r.

Pismo dot. : nr spr. 06/2010/2 Otwock, dnia 05.02.2010 r. ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel.(0-22)778-20-00 do 45; dyr. naczelny (0-22)778-26-10 fax. (0-22) 779-36-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 1 na

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce

Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce Siedlce, 2010-01-28 Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce W związku z następującymi pytaniami jakie wpłynęły

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012 OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012 Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla mienia oraz działalności Zamawiającego (łącznie z ubezpieczeniem OC, AC i NW pojazdów).

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 9: Jaki jest typ centralki przeciwpożarowej SAP na terenie szpitala (czy jest certyfikowana)?

PYTANIE 9: Jaki jest typ centralki przeciwpożarowej SAP na terenie szpitala (czy jest certyfikowana)? PYTANIA VI Dot.: usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z podziałem na: ubezpieczenia mienia od wszelkich zdarzeń losowych, w tym sprzętu elektronicznego, obowiązkowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo