Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy."

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon , NIP tel. (015) , fax. (015) Staszów, dnia r. Szanowni Wykonawcy Postępowania nr DZPiZ /2013 ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. W odpowiedzi na zapytania uczestników ogłoszonego przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie poniŝej przestawiamy odpowiedzi na pytania jednocześnie informując o tym wszystkie zainteresowane strony: Odpowiedzi do pytań drugiego Uczestnika wraz z treścią pytań: Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy. ODPOWIEDZ: Infromujemy, iŝ nie będzie wystawianych odrębnych polis ubezpieczeniowych dla poszczególnych jednostek. Poza polisami ubezpieczeniowymi na poszczególne linie ubezpieczeniowe (globalnych polis produktowych) istnieje potrzeba wystawienia dodatkowego certyfikatu potwierdzającego ubezpieczenie sprzętu elektronicznego medycznego ubezpieczonego zakupionego w ramach tzn. Funduszu Norweskiego (zgodnie z zapisami paragrafu 4 wzoru umowy dla zadania I). Pytanie 2: Prosimy o uzupełnienie danych o szkodowości odnośnie szkód w mieniu o opis przyczyn szkód, czego dotyczyły, jakie były okoliczności ich powstania. Co po szkodzie zostało naprawione / zmienione dla poprawienia jakości ryzyka. ODPOWIEDZ: Szkody, które wystąpiły w zakresie ubezpieczenia mienia są typowymi szkodami incydentalnymi i były to uszkodzenie bramy wjazdowej do SOR poprzez uderzenie pojazdu, szkoda zalaniowa (uszkodzenie rury), szkoda uszkodzenia kolektora słonecznego (rozbicie kolektora najprawdopodobniej przez osobę trzecią), szkoda uszkodzenia szyby itp. W związku z powstałymi szkodami mienie zostało naprawione a przypadkowość ich wystąpienia nie rodzi potrzeby wprowadzenia wyjątkowych procedury mające na celu poprawę jakości ryzyka. Pytanie 3: Czy dotychczas Szpital posiadał ubezpieczenie maszyn od awarii i szkód elektrycznych. Czy w ciągu ostatnich 5 lat wystąpiły szkody w tych ryzykach (jeśli TAK prosimy o przesłanie: opis przyczyn szkód, czego dotyczyły, jakie były okoliczności ich powstania. Co po szkodzie zostało naprawione / zmienione dla poprawienia jakości ryzyka). ODPOWIEDZ: Tak szpital w ostatnich latach posiadał ubezpieczenie maszyn od awarii i szkód elektrycznych dla wybiórczych urządzeń (m.in. dla kotłów grzewczych i agregatów prądotwórczych). W ostatnich 5 latach nie wystąpiły szkody z tych ryzyk. Pytanie 4: Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia? JeŜeli zdarzenia te miały 1

2 miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód. ODPOWIEDZ: W Szpitalu od 1997r. włącznie nie wystąpiło ryzyko powodzi. Obiekt jest połoŝony w strefie niezalewowej w jednym z najwyŝej zlokalizowanych punktów miasta. Pytanie 5: Gdzie przechowywany jest zapis monitoringu (serwerownia czy portiernia). ODPOWIEDZ: Zapis z monitoringu jest przechowywany w serwerowni. Pytanie 6: Kto pełni stały dozór na terenie szpitala czy pracownicy zatrudnieni przez szpital, czy zewnętrzna agencja ochrony. Jeśli profesjonalna agencja ochrony to czy posiada polisę OC z tytułu prowadzonej działalności. ODPOWIEDZ: Stały dozór na terenie szpitala pełnia pracownicy zatrudnieni przez szpital. Jest to stały dozór 24 godziny na dobę pełniony przez jednego pracownika. Pytanie 7: Prosimy o podanie konstrukcji ścian, stropów, dachu i pokrycia dachu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia. ODPOWIEDZ: Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są murowane o konstrukcji niepalnej. Dachy budynków to tzw. stropodach głównie pokryty papą. Pytanie 8: Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu. ODPOWIEDZ: Wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków, w których konstrukcja ścian wykonana jest z wypełnienie pianą poliuretanową. Jedynie budynek kotłowni (najmniejszy budynek wśród wszystkich budynków szpitala) posiada elementy dachu zbudowane w technologii blachy z rdzeniem styropianowym. Pytanie 9: Jaka jest odległość ubezpieczanych budynków od najbliŝszej jednostki Państwowej StraŜy PoŜarnej. ODPOWIEDZ: Odległość budynków od najbliŝszej jednostki PSP to ok. 3 km. Pytanie 10: Prosimy o udostępnienie instrukcji bezpieczeństwa poŝarowego wraz z załącznikami. Kiedy była ostatnia aktualizacja instrukcji. ODPOWIEDZ: Instrukcja bezpieczeństwa poŝarowego ostatnio była aktualizowana we wrześniu 2013r. Instrukcja pozostaje do ewentualnego wglądu ubezpieczyciela w siedzibie Klient (ewentualnie zostanie udostępniona ubezpieczycielowi, który zostanie wybrany w ramach procedury przetargowej). Nadmienić równieŝ naleŝy, Ŝe aktualny ubezpieczyciel oceniając w przeszłości wspomniany dokument nie zgłosił do niego uwag. Pytanie 11: Jaki jest typ centralki SAP (czy jest certyfikowany CNBOP) ODPOWIEDZ: Centralka SAP jest certyfikowana zgodnie z CNBOP. Pytanie 12: Prosimy o protokół z przeglądu SAP oraz czujek dymu. ODPOWIEDZ: W załączeniu protokół przeglądu SAP oraz czujek dymu. (załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania). 2

3 Pytanie 13: Czy na terenie szpitala składowane są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp. ODPOWIEDZ: W szpitalu przechowywane są gazy medyczne (tlen). Jest to zbiornik zewnętrzny oddalony od budynku głównego o kilkadziesiąt metrów. Brak jest przechowywania cieczy łatwopalnych poza niewielkimi ilościami spirytusu medycznego, który znajduje się w pomieszczeniach apteki. Do wspomnianego spirytusu dostęp mają wyłącznie pracownicy apteki szpitalnej. Do obiektów instalacji gazów medycznych mają dostęp wyłącznie pracownicy słuŝb technicznych szpitala ewentualnie ekipy serwisujące te urządzenia. Pytanie 14: Ilu pracowników sprawuje dozór w dzień / w nocy. ODPOWIEDZ: Dozór (zgodnie z odpowiedzią znajdującą się w punkcie 6 ) sprawuje nieustannie (w dzień i w nocy) jedna osoba (jeden pracownik). W sumie w związku z wykonywaniem tej czynności zatrudnione są 4 osoby. Pytanie 15: Czy są jakieś miejsca w szpitalu, które są zabezpieczone przeciwpoŝarowo inaczej niŝ całość szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, poŝar, tryskacze lub inne, jakie. ODPOWIEDZ: W system detekcji poŝaru oprócz budynku głównego wyposaŝone są jeszcze budynek kotłowni oraz budynek spalarni (obecnie budynek nie pełni funkcji spalarni). Pytanie 16: Jak przechowywane są leki typu morfina, inne narkotyki. ODPOWIEDZ: Leki typu morfina lub inne leki narkotyczne przechowywane są w specjalnych warunkach zgodnie z wymogami prawa. Pytanie 17: Czy na okres 2014 roku planowane są w szpitalu remonty jakie, kiedy? ODPOWIEDZ: W roku 2014 w Szpitalu planowana jest termo modernizacja obiektów istniejących (docieplenie, wymiana grzejników, wymiana okien). Pytanie 18: Czy na okres 2014 roku planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych? ODPOWIEDZ: W roku 2014 planowane są modyfikacje/przebudowy istniejących obiektów Szpitala i będą to: modernizacja oddziału neurologii na geriatrię, modernizacja starego bloku operacyjnego na potrzeby nowego oddziału rehabilitacji, modernizacja oddziału rehabilitacji na oddział endoprotez, Pytanie 19: Czy w chwili obecnej trwają na terenie szpitala jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z uŝytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? ODPOWIEDZ: Pomieszczenia modernizowane są wyłączone z eksploatacji. Pytanie 20: Prosimy o potwierdzenie, Ŝe budynki są wykorzystywane wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jeśli NIE prosimy o podanie listy najemców. ODPOWIEDZ: Budynki co do zasady są wykorzystywane przez Ubezpieczonego poza kilkoma pomieszczeniami takimi jak sklep z protezami, sklepy spoŝywcze. Planowane jest ewentualne udostępnienie pomieszczeń do badań klinicznych. Pytanie 21: Prosimy o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk. 3

4 ODPOWIEDZ: Brak zgody na wykreślenie klauzuli lamp. W nawiązaniu do udzielonych wcześniej odpowiedzi dla jednego z oferentów potwierdzamy, iŝ dopuszczamy moŝliwość zastosowania limitu dla przedmiotowej klauzuli nie mniejszego niŝ zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 22: Prosimy o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe). ODPOWIEDZ: Nie wyraŝamy zgody na wykreślenie klauzuli ubezpieczenia nośników obrazu w urządzenia fotokopiujących (bębny selenowe). W przedmiotowej klauzuli dopuszczamy zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości nie mniej niŝ zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 23: Jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają urządzenia zgłoszone do ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych. ODPOWIEDZ: Urządzenia zgłoszone do ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych posiadają własne (seryjne) zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Pytanie 24: Prosimy o wprowadzenie w klauzuli ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie limitu zł. ODPOWIEDZ: Zgoda na zastosowanie limitu dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w wysokości zł (ponad sumę ubezpieczenia) dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego do wszystkich ryzyk. Pytanie 25: Prosimy o uzupełnienie treści klauzul zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych o zapis: oraz o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych. Pytanie 26: Prosimy o uzupełnieni definicji ryzyka terroryzmu w Klauzuli nr 1 aktów terroryzmu o zapis: Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: a. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność), b. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemoŝliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych, ODPOWIEDZ: Zgoda na uzupełnienie definicji ryzyka terroryzmu o poniŝszy zapis: Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: c. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność), d. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemoŝliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych, 4

5 Odpowiedzi do pytań trzeciego Uczestnika wraz z treścią pytań: Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, iŝ Zamawiający nie wie o innych jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołoŝeniu naleŝytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. ODPOWIEDZ: Potwierdzamy Zamawiający nie wie o innych jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz jakichkolwiek okolicznościach. O których ubezpieczony wie lub przy dołoŝeniu naleŝytej staranności powinien wiedzieć z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. Pytanie 2: Prosimy o uzupełnienie szkodowości według moŝliwie najbardziej aktualnych danych. ODPOWIEDZ: informacja dotycząca szkodowości została doprecyzowana w odpowiedziach zamieszczonych dla drugiego Uczestnika (odpowiedź na pytanie nr 2). Pytanie 3: Prosimy o informację czy załączona szkodowość uwzględniała jakieś franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości. ODPOWIEDZ: Tak szkodowość uwzględnia następujące franszyzy w aktualnych polisach: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: franszyza redukcyjna nie więcej niŝ 600 zł franszyza integralna nie więcej niŝ 100 euro zniesiona dla mienia pracowniczego i elementów szklanych Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych: franszyza redukcyjna 10% nie mniej niŝ 1000 zł Ubezpieczenie maszyn od awarii: franszyza redukcyjna nie więcej niŝ 1500 zł Ubezpieczenie autocasco: franszyza integralna 400,00 zł (nie dotyczy szyb samochodowych tu brak franszyz) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Franszyza redukcyjna: 1000 zł Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: Udział własny wynosi: 500 zł W przypadku sprzętu i aparatury medycznej: Udział własny w przypadku szkód spowodowanych następującymi zdarzeniami: poŝar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, powódź, eksplozja, huragan, deszcz nawalny, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, szkody wodociągowe, upadek drzew, budynków i budowli, oraz kradzieŝ z włamaniem i rabunek nie więcej niŝ 500 zł, w przypadku pozostałych szkód: 5% wartości szkody minimum 1 500,00 zł, w odniesieniu do sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza zł, 5% wartości szkody minimum 1 000,00zł, w odniesieniu do sprzętu do sprzętu, którego wartość jednostkowa nie przekracza zł, Dopuszcza się zastosowanie udziału własnego w przypadku uszkodzenia sprzętu i aparatury medycznej w wyniku przepięć eklektycznych oraz błędów ludzkich: 5% wartości szkody nie mniej niŝ 1000 zł i nie więcej niŝ zł. Udział własny w ubezpieczeniu danych, oprogramowania i nośników danych wynosi 5% wartości szkody nie mniej niŝ 1000 zł. 5

6 Pytanie 4: Prosimy o podanie przyczyny szkód w ubezpieczeniu mienia. ODPOWIEDZ: informacja dotycząca szkodowości została doprecyzowana w odpowiedziach zamieszczonych dla drugiego Uczestnika (odpowiedź na pytanie nr 2). Pytanie 5: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o akceptację treści klauzuli jak niŝej oraz wysokości limitu lub własną propozycję: Klauzula - tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, Ŝe na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres odpowiedzialności o szkody w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w uŝytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia. Przez tymczasowe magazynowanie i chwilową przerwa w eksploatacji rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niŝej niŝ 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniŝej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację klauzuli. Pozostaje treść zapisów określona w SIWZ. Pytanie 6: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o akceptację treści klauzuli jak niŝej oraz wysokości limitu lub własną propozycję: Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji Z zastrzeŝeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, Ŝe na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem Ŝe: Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych. 1. Termin magazynowania (składowania) i montaŝu nie przekracza 2 miesięcy od daty dostawy. Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania TUiR WARTA o przekroczeniu 2 miesięcznego okresu od daty dostawy do daty włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji. W takim przypadku TUiR WARTA zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych warunków i zastrzeŝeń dla dalszego ubezpieczenia. 2. Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montaŝu, a takŝe za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy. 3. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. ODPOWIEDZ: Brak zgody na proponowaną treść klauzuli. Pozostają zapisy zgodne z SIWZ. Pytanie 7: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o akceptację obligatoryjnej treści klauzuli Cyber risk/klauzula IT jak niŝej: 6

7 Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia TUiR WARTA S.A. odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uwaŝa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a takŝe powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, uŝytkowania lub dostępności do nich, a takŝe powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, JednakŜe mimo wprowadzenia powyŝszych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeŝeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. ODPOWIEDZ: Brak zgody na zastosowanie treści proponowanej klauzuli. Pozostają zapisy SIWZ. Pytanie 8: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu w wysokości 100 tys. zł (lub propozycja Zamawiającego). ODPOWIEDZ: Zgoda na zastosowanie limitu wyłącznie dla tymczasowego magazynowania w wysokości nie mniej niŝ zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 9: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli ubezpieczenie sprzętu/części od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji w wysokości 100 tys. zł (lub propozycja Zamawiającego). ODPOWIEDZ: Zgoda na zastosowanie limitu dla szkód powstałych od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 10: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie limitu dla sprzętu elektronicznego przenośnego poza terytorium RP. Proponujemy 100 tys zł (lub propozycja Zamawiającego) ODPOWIEDZ: zgoda na wprowadzenie wnioskowanego limitu. Pytanie 11: Prosimy o wprowadzenie treści klauzuli zwykłej w treści jak niŝej: Rozszerzenie zakresu o ryzyko kradzieŝy zwykłej, rozumianej jako zabór ubezpieczonego mienia w lokalizacjach wskazanych we wniosku o ubezpieczenie, bez śladów włamania pod warunkiem: 1. Ubezpieczający zawiadomi Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieŝą zwykłą. 2. Klauzula nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pienięŝnych, a jedynie do pozostałego mienia. ODPOWIEDZ: brak zgody na wprowadzenie wnioskowanej treści klauzuli. Pozostają zapisy SIWZ. Pytanie 12: W przypadku braku akceptacji na pytanie nr 11 prosimy o potwierdzenie, Ŝe kradziez zwykła nie dotyczy gotówki i innych wartości pienieŝnych. 7

8 ODPOWIEDZ: nie potwierdzamy poniewaŝ kradzieŝ zwykła dotyczy równieŝ gotówki i innych wartości pienięŝnych. Jednocześnie przypominamy, iŝ w klauzuli funkcjonuje niewielki limit odpowiedzialności oraz, iŝ w ciągu ostatnich 5 lat nie zdarzyły się szkody z tego ryzyka. Pytanie 13: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych prosimy o informacje: Czy wszystkie budynki mają aktualne (waŝne) roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego, takŝe instalacje (art.. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) ODPOWIEDZ: Tak posiadają Pytanie 13: - jeśli tak, to czy w czasie lub po wykonaniu przeglądów wniesiono uwagi/zastrzeŝenia do stanu technicznego - jeśli tak, podanie bliŝszych informacji oraz czy stan ten został poprawiony; ODPOWIEDZ: Brak uwag co do stanu technicznego Pytanie 13: - jeśli nie, to podanie adresów lokalizacji, jakie konkretnie przeglądy nie zostały wykonane i kiedy zostaną, co było powodem ich niewykonania; - dokładny opis konstrukcji poszczególnych budynków, dokładny opis konstrukcji magazynu odpadów niebezpiecznych (klasa I, klasa II, czy występują ściany osłonowe, działowe wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, spienionego polistyrenu lub o konstrukcji nośnej drewnianej), wysokość magazynu, rodzaj mienia niebezpiecznego z podaniem wartości tego mienia oraz określenie posiadanych zabezpieczeń wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia budynków. ODPOWIEDZ: Zgodnie z udzielonymi juŝ odpowiedziami dla innego z ofertentów budynki są konstrukcji murowanej niepalnej z dachem w technologii stropodach. Jedynie budynek kotłowni posiada elementy dachu zbudowane z blachy wypełnionej rdzeniem styropianowym (jest to jeden z najmniejszych budynków szpitala). W załączniku nr 2 do odpowiedzi na pytania załączamy opis magazynu odpadów niebezpiecznych. Pytanie 13: - czy prace niebezpieczne poŝarowo związane są z bieŝącymi remontami w Szpitalu; jeśli nie prosimy o bardziej szczegółowy opis czego dotyczą ODPOWIEDZ: tak związane z ewentualnymi nowymi inwestycjami lub bieŝącymi remontami w Szpitalu. Pytanie 13: - czy stan obiektów objętych ubezpieczeniem, lub w których przechowywane jest ubezpieczone mienie spełnia minimum zabezpieczeń tj.: Czy obiekty budowlane są wyposaŝone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagroŝenia i są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest potwierdzone stosownymi protokołami? ODPOWIEDZ: wszystkie budynki są dostosowane do obowiązujących przepisów prawa nakładających określone normy i przeglądy. Pytanie 13: Czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta. ODPOWIEDZ: wszystkie budynki są dostosowane do obowiązujących przepisów prawa nakładających określone normy i przeglądy. Pytanie 13: Czy drogi oraz wyjścia ewakuacyjne zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagroŝonej lub objętej poŝarem i są naleŝycie oznakowane? 8

9 ODPOWIEDZ: tak, zgodnie z przepisami prawa. Pytanie 13: Czy obiekty wyposaŝono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpoŝarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niŝ raz w roku? ODPOWIEDZ: wszystkie budynki są dostosowane do obowiązujących przepisów prawa nakładających określone normy i przeglądy. Pytanie 13: Jaka jest najbliŝej połoŝona jednostka straŝy poŝarnej? Czas dojazdu. ODPOWIEDZ: zgodnie z udzieloną odpowiedzią dla innego oferenta odległość najbliŝszej jednostki PSP to ok. 3 km. Czas dojazdu to ok. 5 minut. Pytanie 13: Prosimy o informację w jakim stanie są budynki oraz kiedy i jakiego rodzaju były przeprowadzane remonty wykaz przeprowadzonych remontów. ODPOWIEDZ: większość budynków szpitala jest po modernizacji lub będzie modernizowana w najbliŝszym czasie (np. planowana termomodernizacja). Stan budynków oceniamy na dobry i bardzo dobry. Pytanie 13: Prosimy o informacje czy aktualnie Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji. Obiektów całkowicie wyłączonych z eksploatacji brak. ODPOWIEDZ: Ograniczona eksploatacja występuje w budynku spalarni odpadów medycznych która obecnie nie jest wykorzystywane do tego celu. Pytanie 14: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia dla środków obrotowych z sum zmiennych na sumy stałe ODPOWIEDZ: zgoda na zastosowanie systemu sum stałych dla ubezpieczenia środków obrotowych. Pytanie 15: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o zmianę ubezpieczenia dla mienia pracowniczego z wartości odtworzeniowej na rzeczywistą ODPOWIEDZ: zgoda na ubezpieczenie mienia pracowniczego w wartości rzeczywistej. Pytanie 16: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o zmianę ubezpieczenia dla mienia niskocennego z wartości odtworzeniowej na rzeczywistą. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający dysponuje dokumentacją umoŝliwiającą potwierdzenie wartości mienia i stosowne wykazy mienia. ODPOWIEDZ: potwierdzamy, iŝ zamawiający dysponuje dokumentacją umoŝliwiającą potwierdzenie wartości odtworzeniowej mienia niskocennego. Pytanie 17: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia dla mienia osób trzecich z pierwszego ryzyka na sumy stałe ODPOWIEDZ: dopuszczamy zmianę systemu ubezpieczenia dla mienia osób trzecich z pierwszego ryzyka na sumy stałe. 9

10 Pytanie 18: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł ODPOWIEDZ: brak zgody udziały własne zostały określone w SIWZ. Pytanie 19: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o dostarczenie wykazu mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia z podziałem sum ubezpieczenia na lokalizacje. ODPOWIEDZ: ubezpieczyciel, którego oferta zostanie wybrana w toczącym się postępowanie będzie mógł otrzymać wydruk wykazu środków trwałych. Obecnie do SIWZ został dołączony wykaz sprzętu elektronicznego z określeniem poszczególnych wartości sprzętu. Sprzęt znajduje się w większości w budynku głównym szpitala (nowe i stare skrzydło). Pytanie 20: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk brak propozycji klauzuli strajków, zamieszek, rozruchów kl.fakultatywna. ODPOWIEDZ: treść klauzuli zbieŝna z klauzulą sabotaŝu (zdefiniowaną wśród klauzul fakultatywnych) Pytanie 21: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia transportowanego pomiędzy lokalizacjami prosimy o wprowadzenie limitu na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Prosimy o określenie jednego limitu w SIWZ pojawia się limit 10 tys zł/15 tys zł. Prosimy o akceptację treści klauzuli jak niŝej, ze względu na fakt, Ŝe zaproponowana w SIWZ odnosi się do ubezpieczeń cargo: klauzula transportowania: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, Ŝe: 1. Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w czasie transportu drogowego, pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczającego, realizowanego przez Ubezpieczającego lub jego pracowników, pojazdami Ubezpieczającego lub ww. osób. 2. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przewoŝonego mienia powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezaleŝnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń, za wyjątkiem szkód wyłączonych w ust. 4 i 6 niniejszej klauzuli i obejmuje równieŝ szkody powstałe w trakcie operacji załadunkowych i wyładunkowych. 3. Ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia załadunku mienia w miejscu nadania i kończy się z chwilą zakończenia wyładunku mienia w miejscu przeznaczenia, z zastrzeŝeniem, Ŝe rozpoczęcie czynności załadunku/wyładunku ma miejsce w czasie nie dłuŝszym niŝ 12 godzin przed rozpoczęciem/po zakończeniu przewozu. 4. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. 5. Ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają: 1) środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaŝy lub w celu wykonania usługi, 2) gotówka i wartości pienięŝne, 3) Ŝywe zwierzęta, 4) mienie pracownicze, 5) pojazdy i urządzenia w czasie holowania, 6) pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie, 7) urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących. 6. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych, 10

11 2) powstałe wskutek naturalnego zuŝycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości, 3) spowodowane uŝyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu, 4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub uŝycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych, 5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku, 6) powstałe wskutek kradzieŝy bez śladów włamania lub zaginięcia. ODPOWIEDZ: Brak zgody na proponowaną treść klauzuli. Obowiązuje treść klauzuli zawarta w SIWZ (w klauzuli ubezpieczenia nowego mienia) Jednocześnie potwierdzamy, iŝ dla tego typu klauzuli dopuszczamy limit odpowiedzialności w wysokości zł. Pytanie 22: Prosimy o wykreślenie z SIWZ treści: Wybrany ubezpieczyciel Zamawiającego zobowiązuje się stosować ustalone warunki ubezpieczeń i taryfy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej do doubezpieczenia (równieŝ ubezpieczenia nowych składników majątkowych) lub jej modyfikację poprzez dopisanie, Ŝe rozliczenia nie dotyczą doubezpieczenia po szkodzie. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację. Pozostają zapisy SIWZ. Pytanie 23: Prosimy o wykreślenie z SIWZ treści: W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złoŝonej oferty cenowej. lub modyfikację poprzez wprowadzenie poniŝszych zapisów: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za kaŝdy dzień ochrony ubezpieczeniowej z zastrzeŝeniem rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego. ODPOWIEDZ: WyraŜamy zgodę na wprowadzenie przedmiotowego zapisu doprecyzowującego: z zastrzeŝeniem rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego. Pytanie 24: Prosimy o dodanie zapisu w treści: Wszelkie płatności wynikające z umowy ubezpieczenia, dokonywane będą w systemie pro rata temporis, w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyŝszenia sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia (zapis nie musi dotyczyć ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń). Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego. ODPOWIEDZ: WyraŜamy zgodę na wprowadzenie przedmiotowego zapisu doprecyzowującego: z zastrzeŝeniem rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego. Pytanie 25: Prosimy w Klauzuli częściowej rezygnacji ze stosowania zasady proporcji i Klauzuli ograniczenia proporcji zmianę z 30% na 20%. ODPOWIEDZ: Brak zgody. Pytanie 26: Prosimy o wykreślenie Klauzuli 72 godzin. W zastępstwie prosimy o zgodę na treść jak niŝej. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 11

12 ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe wszystkie szkody powstałe w objętych ochroną miejscach ubezpieczenia w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek jednego kataklizmu - huraganu, deszczu nawalnego, powodzi objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia. ODPOWIEDZ: zgoda na zastosowanie przedmiotowej treści klauzuli Pytanie 27: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o akceptację klauzuli w treści jak niŝej: klauzula drobnych robót budowlano-montaŝowych: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU ustala się, Ŝe: 1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montaŝowych: 1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia 2) w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montaŝowych, do limitu odpowiedzialności określonego dla niniejszej klauzuli w dokumencie ubezpieczenia, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, Ŝe : a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) realizacja robót nie wiąŝe się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do uŝytkowania / eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej, 2) spowodowane montaŝem elementów wyposaŝenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 3) w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót. 3. W przypadku, gdy łączna wartość robót w okresie ubezpieczenia przekracza limit odpowiedzialności o którym mowa w ust.1 pkt 2) klauzuli, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić ten fakt do Ubezpieczyciel przed rozpoczęciem takich robót, a Ubezpieczyciel moŝe odpowiednio podwyŝszyć składkę lub odstąpić od umowy ubezpieczenia. 4. W przypadku nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust.3 Ubezpieczyciel moŝe odmówić odszkodowania w części lub w całości i/lub odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w 13 ust.7 pkt 2) OWU. ODPOWIEDZ: Brak zgody. Treść klauzuli zgodnie z SIWZ. Pytanie 28: W przypadku braku akceptacji na pytanie nr 27 prosimy o modyfikację w treści klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych, Ŝe roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę. ODPOWIEDZ: Nie potwiedzamy. Treść zgodnie z SIWZ. 12

13 Pytanie 29: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o akceptację treści klauzuli przepięć w treści jak niŝej: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub nagłych zmian parametrów prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych pod warunkiem odpowiedniego do zagroŝenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciąŝenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. ODPOWIEDZ: Brak zgody. Treść zgodnie z SIWZ. Pytanie 30: Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwprzepięciowych prosimy o dopisanie w klauzuli, Ŝe zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa i są sprawne we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację. Treść pozostaje zgodnie z SIWZ. Pytanie 31: Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych prosimy o dokładny opis posiadanych zabezpieczeń z podziałem na lokalizacje. Prosimy o dopisanie w klauzuli, Ŝe Zamawiający posiada minimalne zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację klauzuli. Opis zabezpieczeń znajduje się w SIWZ. Pytanie 32: Prosimy Zamawiającego o zgodę na wprowadzenie klauzuli katastrofy budowlanej w treści: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU, ustala się, Ŝe: 1. Ubezpieczyciel pokrywa szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art.75 ust.1 Prawa budowlanego. 2. Nie jest katastrofa budowlaną: 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 3) awaria instalacji. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 1) których wiek, w zaleŝności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niŝ: a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, b) 90 lat dla obiektów o konstrukcji murowanej i Ŝelbetowej 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 3) uŝytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 13

14 4) nie posiadających aktualnej KsiąŜki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, 7) wyłączonych z eksploatacji, 8) połoŝonych na obszarach zagroŝonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóŝ lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub teŝ zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji), 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. ODPOWIEDZ: brak zgody na modyfikację klauzuli. Pytanie 33: Prosimy o wykreślenie Klauzuli mienia nie ujętego w wykazie ODPOWIEDZ: brak zgody na wykreślenie klauzuli. Pytanie 34: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień r. ODPOWIEDZ: Zgoda na przesunięcie terminu składania ofert na dzień r. Wprowadza się sprostowanie do SIWZ. Było: Oferty naleŝy składać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, Staszów Sekretariat. Termin składania ofert upływa dnia roku o godz. 10:00 natomiast ich otwarcie nastąpi w dniu roku o godz. 10:30. Ofertę złoŝoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul.11 Listopada 78, Staszów Sekretariat. Jest: Oferty naleŝy składać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, Staszów Sekretariat. Termin składania ofert upływa dnia roku o godz. 10:00 natomiast ich otwarcie nastąpi w dniu roku o godz. 10:30. Ofertę złoŝoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul.11 Listopada 78, Staszów Sekretariat. Odpowiedzi do pytań czwartego Uczestnika wraz z treścią pytań: Pytanie: Wnosimy o połączenie zadań I, II,III w jedno zadanie ODPOWIEDZ: brak zgody na połączenie zadań Pytanie: Wnosimy o wykreślenie poniŝszego zapisu z zakresu ubezpieczenia - wystawienia na działanie warunków pogodowych mienia pracującego na otwartej przestrzeni ODPOWIEDZ: brak zgody na wykreślenie zapisu z treści SIWZ 14

15 Pytanie: wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych szkód zaistniałych w trakcie ich wymiany ODPOWIEDZ: brak zgody na wykreślenie zapisu z treści SIWZ Pytanie: odnośnie rozszerzenia zakresu o ryzyko kradzieŝy zwykłej wnosimy o zastosowanie klauzuli w poniŝszym brzmieniu: Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieŝy bez włamania: Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychŝe warunków, ustala się Ŝe: rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieŝy zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzieŝ zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pienięŝnych, pod warunkiem Ŝe Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieŝą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za : a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, naduŝycia lub innego umyślnego działania lub raŝącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla kaŝdego indywidualnego zdarzenia, d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Udział własny: 10% w kaŝdej szkodzie min zł. ODPOWIEDZ: brak zgody na modyfikacje klauzuli kradzieŝy zwykłej z obecnie zastosowanym limitem odpowiedzialności. Pytanie: Przedmiot ubezpieczenia 1/ w odniesieniu do pkt 5 prosimy o podanie jakie usługi wykonywane są na mieniu powierzonym ODPOWIEDZ: obecnie brak wykonywania usług na mieniu powierzonym. Zapis jest zapisem porządkowym. Pytanie: Przedmiot ubezpieczenia 2/ w odniesieniu do pkt 4 wnosimy o podanie ilości transportów gotówki w ciągu miesiąca ODPOWIEDZ: ok. 4 transportów gotówki Pytanie: Przedmiot ubezpieczenia 3/ w odniesieniu do pkt 7 wnosimy o wyłączenie z zakresu mienia od wszystkich ryzyk sprzętu elektronicznego, komputerów, urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych wnosimy o ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ODPOWIEDZ: brak zgody jest to głownie sprzęt starszy, który Szpital chce ubezpieczyć gorszym zakresowo i tańszym produktem ubezpieczeniowym. 15

16 Pytanie: System ubezpieczenia i wartość ubezpieczenia / Wnosimy o wyraŝenie zgody na franszyzy: redukcyjna min zł, natomiast w odniesieniu do w/w sprzętu medycznego franszyzy następujące: w odniesieniu do sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza zł a nie przekracza zł udział własny 10% min 800 zł w odniesieniu do sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza zł a nie przekracza zł udział własny 10% min zł w odniesieniu do sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza zł udział własny 10% min zł ODPOWIEDZ: w związku z brakiem szkód nie wyraŝamy na modyfikacje przedmiotowych zapisów dotyczących franszyz. Pytanie: 3.2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 2/ Do zapisu Ochroną ubezpieczeniową objęty jest takŝe sprzęt obecnie nie uŝytkowany (np. w trakcie magazynowania lub przerw w eksploatacji). - wnosimy o wyraŝenie zgody na wprowadzenie do zapisów uwarunkowań Klauzuli Nr 104 w brzmieniu : Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŝ Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie uŝytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy. Ubezpieczający zobowiązany jest. w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeŝeli jest ono inne niŝ było to określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikacje zapisów. Pozostają zapisy zgodnie z SIWZ. Pytanie: 3.2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 3/ prosimy o doprecyzowanie czy sprzęt komputerowy przenośny ubezpieczany poza miejscem lokalizacji na terenie kraju i za granicą dotyczy tylko i wyłącznie sprzętu elektronicznego przenośnego biurowego? z wyłączeniem medycznego? ODPOWIEDZ: Chodzi o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego np. laptopów oraz sprzętu medycznego poruszającego się głównie w karetkach. Sprzęt został dokładnie wykazany w tabeli zamieszczonej w SIWZ. Pytanie: 3.2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 4/ wnosimy o zastąpienie zapisu Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt w trakcie przewozu i transportu wszelkimi środkami transportowymi, a takŝe podczas przenoszenia oraz transportu w ramach lokalizacji na poniŝszy zapis Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŝ ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym 16

17 sprzęcie przenośnym (równieŝ w telefonach komórkowych) uŝytkowanym do celów słuŝbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieŝy z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzieŝ z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeŝonym lub w zamkniętym garaŝu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagaŝniku. W kaŝdym przypadku utraty sprzętu (w tym równieŝ telefonów ) w wyniku kradzieŝy z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. ODPOWIEDZ: Pozostaje treść klauzuli zgodna z SIWZ określająca tzn: Klauzula - ubezpieczenia sprzętu przenośnego. Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŝ Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym uŝytkowanym do celów słuŝbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieŝy z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy, gdy: pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, o ile dany pojazd posiadał taki system, kradzieŝ z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeŝonym lub w zamkniętym garaŝu), sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagaŝniku. W kaŝdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieŝy z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niŝ 2000 zł (nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie). Dopuszcza się ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC. Pytanie: 3.2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 3/ Do zapisów Koszty odtworzenia danych i oprogramowania ubezpieczeniem zostaną objęte takŝe dane i nośniki danych (ubezpieczeniem objęty będzie koszt odtworzenia danych zawartych w zbiorach danych, koszt odtworzenia oprogramowania systemowego i uŝytkowego zarówno produkcji seryjnej jak i indywidualnej, o ile dane i oprogramowanie, o których mowa powyŝej, zostaną utracone lub zniszczone całkowicie lub częściowo w wyniku zdarzeń objętych ochroną dla sprzętu elektronicznego). - wnosimy o wyraŝenie zgody na wprowadzenie uwarunkowań : Warunkiem ubezpieczenia danych oraz wymiennych nośników danych jest wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych co najmniej raz w tygodniu i przechowywania ich w zamkniętym pojemniku np. szafie ogniotrwałej, sejfie lub w centrum zapasowym (tzn. w innej strefie ogniowej). Miejscem ubezpieczenia jest miejsce wskazane przez Ubezpieczającego przy ubezpieczeniu sprzętu od szkód materialnych lub inne miejsce na terytorium RP przechowywania zapasowych kopii zbiorów 17

18 danych. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do zapasowych kopii danych obejmuje równieŝ transport tych kopii pomiędzy miejscem ubezpieczenia wymienionym w umowie a miejscem ich przechowywania. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację uwarunkowań. Pozostają uwarunkowania określone w SIWZ tzn: Warunkiem ubezpieczenia danych oraz wymiennych nośników danych jest wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych co najmniej raz w tygodniu i przechowywania ich w innej strefie ogniowej (lub w pojemniku ogniotrwałym w tej samej strefie ogniowej). Pytanie: 3.2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 4/ W odniesieniu do zapisów odnośnie kosztów dodatkowych wnosimy o wykreślenie zapisów Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia zgodnie z klauzulami kosztów dodatkowych. ODPOWIEDZ: Informujemy, iŝ limit zgodnie z SIWZ został określony na poziomie zł (ponad sumę ubezpieczenia). Pytanie: Zadanie I - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego pkt / Wnosimy o wyraŝenie zgody na wprowadzenie udziału własnego : w odniesieniu do sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza zł a nie przekracza zł udział własny 10% min 800 zł w odniesieniu do sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza zł a nie przekracza zł udział własny 10% min zł w odniesieniu do sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza zł udział własny 10% min zł Udział własny w ubezpieczeniu danych, oprogramowania i nośników danych wynosi: 5% wartości szkody nie mniej niŝ zł ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację zapisów dotyczących udziałów własnych i franszyz. Pozostają zapisy zgodnie z SIWZ. Pytanie: Zadanie I - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego pkt / Klauzula - ubezpieczenia sprzętu przenośnego. - wnosimy o wyraŝenie zgody na dokonanie zapisu dopuszcza się ograniczenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację zapisów. Pytanie: Zadanie I - Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych pkt / wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej na poziomie 10% min zł ODPOWIEDZ: Zgoda, wnioskowana przez Państwa franszyza jest zgodna z franszyzą określoną w SIWZ dla wskazanej linii ubezpieczenia. Pytanie: Zadanie I - Ubezpieczenie maszyn od awarii pkt / Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód wynikłych wskutek, modernizacji, czyszczenia, 18

19 ODPOWIEDZ: brak zgody na modyfikację. Pytanie: Zadanie I - Ubezpieczenie maszyn od awarii pkt / Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia napraw i remontów dokonywanych przez zewnętrzne słuŝby naprawcze - przypadku zewnętrznych słuŝb technicznych (zakładów naprawczych) nie są objęte szkody wynikające z działania tych słuŝb. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację zapisu, pozostają doprecyzowania znajdujące się w SIWZ tzn: W sytuacji gdy do uszkodzenia urządzenia doszło podczas naprawy lub remontu dokonywanego przez zewnętrzne słuŝby naprawcze odszkodowania z przedmiotowej umowy moŝna dochodzić wyłącznie po odmowie wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela sprawcy (podczas likwidacji szkody z polisy OC sprawcy) lub w przypadku braku polisy OC sprawcy w sytuacji braku wypłaty odszkodowania przez sprawcę. Pytanie: Zadanie I - Ubezpieczenie maszyn od awarii pkt / Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w równowartości 500 USD ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację pozostaje franszyza na poziomie nie więcej niŝ 1500 zł. Pytanie: Zadanie I - Ubezpieczenie maszyn od awarii pkt / Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia kosztów uszkodzenia przewodów sieci technologicznych wewnątrzzakładowych ( w tym wszystkiego rodzaju rurociągów ) o ile nie są związane z maszyną. ODPOWIEDZ: Zgoda na Państwa pytanie z zastrzeŝeniem poniŝszego zapisu: obecnie przedmiotem przyjętego do ubezpieczenia maszyn od awarii mienia nie są sieci technologiczne wewnątrzzakładowe oraz wszelkiego rodzaju rurociągi. PowyŜsze nie oznacza jednak, iŝ mienie takie nie będzie przedmiotem tego ubezpieczenia w przyszłości (przyjęte do ubezpieczenia na warunkach klauzuli automatycznego pokrycia lub przyjęte w drodze zamówienia uzupełniającego). Dotyczy sieci związanych z maszyną. Pytanie: Zadanie I - Ubezpieczenie maszyn od awarii pkt / Prosimy o wprowadzenie limitu w kosztach związanych z uszkodzeniem fundamentów kotłów nie większym niŝ 10 % całkowitej sumy ubezpieczenia ODPOWIEDZ: Brak zgody. limit dla przedmiotowego zapisu został określony kwotowo ( zł na jedno i wszystkie zdarzenia). Pytanie: Prosimy o podanie roku produkcji poszczególnych maszyn ODPOWIEDZ: za datę produkcji poszczególnych maszyn prosimy przyjąć datę wprowadzenia do ewidencji gdyŝ ta data najczęściej odpowiada dacie produkcji maszyny (moŝe róŝnić się nieznacznie). Pytanie: Zadanie II - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pkt / wnosimy o zastosowanie zapisu: w zakresie odpowiedzialności deliktowej - odnośnie odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu przez Zamawiającego zadań o charakterze zarządczym, organizacyjnym lub administracyjnym, a w szczególności związanych z zarządzaniem zakładem opieki zdrowotnej za które odpowiedzialność ponosi zamawiający jako samodzielny publiczny ZOZ 19

20 ODPOWIEDZ: wyraŝamy zgodę na zastosowanie powyŝszego zapisu. Pytanie: Zadanie II - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pkt / prosimy o potwierdzenie czy rozszerzenie o szkody powstałe w związku z prowadzeniem bufetu dotyczy OC produktu ODPOWIEDZ: tak dotyczy równieŝ OC produkt. Pytanie: Zadanie II - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pkt / prosimy o wyjaśnienie doprecyzowanie zapisu: pozostałe niewymienione powyŝej ryzyka - czego lub jakich ryzyk mają dotyczyć. ODPOWIEDZ: zapis ma być tylko wskazówką dla ubezpieczycieli, którzy stosując róŝne klauzule rozszerzające dla podstawowego zakresu produktowego ubezpieczenia OC (określonego w swoim OWU) mają je dostosować do zakresu pokrycia ubezpieczeniowego określonego w SIWZ i mają ewentualnie zastosować dla danej klauzuli rozszerzającej limit zgody z ogólną sumą gwarancyjną. Pytanie: B. ZałoŜenia ogólne ( nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej). 7. Wszelkie płatności wynikające z umowy ubezpieczenia, dokonywane będą w systemie pro rata temporis, w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyŝszenia sumy ubezpieczenia w okresie Ubezpieczenia - wnosimy o wyraŝenie zgody o wykreślenie zapisu w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ODPOWIEDZ: Brak zgody na wykreślenie zapisu. Pytanie: B. ZałoŜenia ogólne ( nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej). 8. Zamawiający zastrzega, Ŝe składka ubezpieczeniowa do zapłaty ubezpieczycielowi moŝe zmaleć lub wzrosnąć jedynie w następujących sytuacjach: gdy zmniejszy się lub zwiększy się ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeŝeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, gdy zmniejszy się lub zwiększy wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeŝeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian. - wnosimy o wyraŝenie zgody na wniesienie zapisu Stawki bez zmian do 10% SU. w przypadku zmniejszenia o ponad 10% warunki mogą ulec zmianie. ODPOWIEDZ: Brak zgody na modyfikację zapisu pozostają zapisy w poniŝszej treści: ZastrzeŜenie: Stawki pozostaną bez zmian do 15% globalnej SU. W przypadku zmniejszenia o ponad 15% warunki mogą ulec zmianie. Pytanie: Klauzule obligatoryjne 1/ Klauzule dodatkowe mają charakter obligatoryjny, z zastrzeŝeniem, Ŝe nie zawęŝają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności Ubezpieczyciela) zgodnie z OWU w ubezpieczeniu, do którego mają zostać włączone. W sytuacji, gdy zgodnie z treścią klauzuli w stosunku do OWU dochodzi do zawęŝenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w danym ubezpieczeniu to zastosowanie mają tylko te postanowienia w tych klauzulach, które tej odpowiedzialności nie zawęŝają i które tę odpowiedzialność rozszerzają.- 20

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

DM-MR- 3483-2012 Koszalin, dnia 28.09.2012 r.

DM-MR- 3483-2012 Koszalin, dnia 28.09.2012 r. DM-MR- 3483-2012 Koszalin, dnia 28.09.2012 r. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) nr pisma: BZP.2421.19.211.EH Wrocław, dnia 26.8.211r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.19.211.EH

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR II

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR II Bank państwowy założony w 1924 roku Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa REGON: 0000 17 319 Tel/fax (22) 52 29 164 / (22) 627 04 79 Warszawa, dnia 2.06.2011 r. Numer

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.09.2015R. 31.08.2016R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 Sekcja I Sekcja II SEKCJA II A SEKCJA II B Sekcja III POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BIII271.7.2014

Znak postępowania: BIII271.7.2014 Ożarów, dnia 02.06.2014r. Wg właściwości Znak postępowania: BIII271.7.2014 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH. Postanowienia wstępne

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH. Postanowienia wstępne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (zwane dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia DZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo