UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą."

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego - mgr inż. Gabriela Grobelnego Głównego Księgowego - Annę Rozmus zwanym dalej Zamawiającym, a : Reprezentowanym Lp. Pełna nazwa podmiotu Adres NIP Regon przez 1. zwanym dalej Wykonawcą. Niniejsza Umowa została zawarta na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Definicje W Umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z niżej wymienionymi definicjami: Umowa oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego, Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami o wykonanie prac, wg określonego w niej zakresu rzeczowego i w ustalonym terminie. Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), w przypadku zamówienia publicznego na roboty budowlane także między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub miedzy dalszymi podwykonawcami. Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm. dalej: KC ). Kodeks pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. zm. dalej: KP ). Prawo zamówień publicznych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. dalej: PZP ). Zamówienia uzupełniające - są to prace udzielone Wykonawcy do zamówienia podstawowego, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z art. 67 ust 6 ustawy PZP. Strona trzecia oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca. Zlecenie dokument, w którym Zamawiający zleca wykonanie określonych czynności przez Wykonawcę. Wada wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodność wykonanych prac z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w Umowie i jej załącznikach. Siła wyższa zdarzenie zewnętrzne. niedające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przez dołożenie najwyższej staranności. Wykonanie zastępcze - zastępczo powierzone wykonanie prac niewykonanych należycie na koszt Wykonawcy stronie trzeciej. 1 Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych, całość usług i robót objętych zadaniem pn.: Bieżące utrzymanie dróg leśnych i obiektów retencyjnych znajdujących się w 1

2 zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych w 2015r., zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą PZP, rozstrzygniętego w dniu.. Kopia formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje prace z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych i obiektów retencyjnych, wyszczególnione w załączniku nr 3, które będą wykonane zgodnie z zobowiązaniami określonymi w ofercie i obowiązującymi przepisami. 3. Szczegółowy opis robót i usług do wykonania, stanowiących przedmiot zamówienia, zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że dla robót zrealizowanych w ramach czynności wg kodów: a) WODOSP-1, WODOSP-2, MONT_ROG, udziela gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia r., b) NAP.NAW-1, NAP.NAW-2, REM.ROG udziela gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od dnia r. 2 Termin wykonania przedmiotu Umowy 1. Umowa została zawarta na okres od. do r.. 2. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 4. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 2 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3 Wynagrodzenie 1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości.. netto (słownie:.) plus podatek VAT w kwocie.. zł (słownie: ), brutto. zł (słownie:..) zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w przetargu, z zastrzeżeniem, że Zamawiający za wykonanie prac cząstkowych zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy załącznik nr 1 - w oparciu o ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych prac. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT obowiązujący w dniu złożenia oferty. 2. Cena netto określona w ust. 1 pozostaje niezmienna przez cały czas obowiązywania Umowy. 3. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych i obejmować będzie należności z tytułu wykonania usług i robót objętych zleceniami, których realizacja i odbiór nastąpi w danym miesiącu. 5. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególności: kary umowne, koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym, przy czym potrącenie umowne, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ogranicza w żaden sposób praw Zamawiającego do potrącenia ustawowego. 4 Prawa i obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a. Zmiany zakresu rzeczowego i lokalizacji prac będących przedmiotem umowy (przesunięcia w poszczególnych grupach czynności i pomiędzy grupami czynności). b. Możliwości redukcji zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. Wykonanie zadania w mniejszych ilościach nie może być podstawą do żadnych roszczeń (w tym odszkodowania) ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Ograniczenie przedmiotu umowy w stosunku do pełnego zakresu prac określonego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki do Umowy nie stanowi niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. c. Możliwości przeniesienia środków i zmian zakresu rzeczowego między poszczególnymi grupami czynności i czynnościami (wyszczególnionymi w załączniku nr 3) w ramach zamówienia, z zachowaniem stawek jednostkowych i nie przekroczeniem wartości zamówienia. 2

3 d. Uwzględnienia zmian legislacyjnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących Zamawiającego, a dotyczących realizacji prac wprowadzenie nowych norm i standardów wykonywania prac. 2. Strony ustalają następujący zakres obowiązków: a) wystawianie zleceń dla Wykonawcy, wskazywanie miejsc wykonywania prac z jednoczesnym przekazaniem Wykonawcy terenu prac wraz ze szczegółowym określeniem rodzaju i zakresu prac przez Zamawiającego, b) realizacja należności za wykonane prace w terminie 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku do siedziby Zamawiającego, c) na wniosek Wykonawcy udostępnianie przez Zamawiającego obowiązujących w Lasach Państwowych norm i instrukcji, d) dokonywanie odbioru wykonanych prac, e) poinformowanie Wykonawcy o przyjęciu osoby (strony) trzeciej do wykonania danego zadania, które nie zostało podjęte przez Wykonawcę lub też zostało przez niego przerwane, f) zgłaszanie w terminie 14 dni od otrzymania projektów umów o podwykonawstwo, zastrzeżeń do nich lub sprzeciwów do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 3. W stosunku do napraw cząstkowych nawierzchni Zamawiający ma prawo do określenia rodzaju sprzętu stosowanego do zagęszczenia uzupełnień naprawianych miejsc - w zależności od wielkości naprawy. Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że dokonał inspekcji, wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu umowy i jego otoczenia i uznał je za wystarczające do złożenia oferty przetargowej, co do: a) ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe, b) warunków hydrologicznych i klimatycznych, c) rozmiarów i charakteru prac do wykonania- w tym przygotowawczych i porządkowych, a także materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) Przejąć teren realizacji prac, w tym: - wykonać prace przygotowawcze na terenie realizacji prac, w tym wykonać roboty tymczasowe, które są potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, - doprowadzić na teren realizacji prac na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.), - w przypadku robót budowlanych oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia. 2) Zapewnić stały i wykwalifikowany personel. 3) Zapewnić materiały i urządzenia niezbędne do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac. 4) Przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie przedmiotu umowy, a w szczególności: bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na teren realizacji prac Zamawiającemu, celem dokonywania kontroli i udzielać mu informacji na temat realizowanego zadania. 5) Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na terenie realizacji przedmiotu umowy oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonych prac dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania. 6) Wykonać przedmiot umowy zgodnie z Umową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi przepisami i normami. 7) Utrzymywać teren realizacji prac w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.. 8) Po zakończeniu prac usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawić cały teren realizacji prac i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania. 9) Udzielać Zamawiającemu na jego żądanie informacji o personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie. 5 3

4 10) Na żądanie Zamawiającego przerwać prace a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba - zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem. 11) Wykonywać prace zgodnie z wystawionym zleceniem. 12) Usunąć niezwłocznie ujawnione wady przedmiotu umowy. 13) Wykonać odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania. 14) Zapewnić właściwą koordynację prac wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 15) Ochraniać przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty do momentu odbioru przez Zamawiającego. 16) Zapewnić wykonanie przedmiotu umowy z wykorzystaniem odpowiednich materiałów: - Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy powinny być nowe, chyba że w dokumentacji technicznej (STWiOR) wskazano inaczej, zakupione przez Wykonawcę i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, - Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną. 17) Przedkładać Zamawiającemu projekty umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowane. 18) Przedkładać Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od ich podpisania. 19) Przedkładać na warunkach określonych w ust.2 pkt 17) i 18) poświadczone za zgodność z oryginałem projekty jak i zawarte już umowy z dalszymi podwykonawcami. 3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: a) dysponowania niezbędną liczbą pracowników oraz zapleczem technicznym umożliwiającym wykonanie zleceń zgodnie z zakresem rzeczowo terminowym, b) wykonywania prac w terminach ustalonych przez Zamawiającego z zastrzeżeniem możliwości wystąpienia potrzeby wykonania prac jednocześnie we wszystkich leśnictwach, c) wykonywania prac zgodnie z wytycznymi zawartymi w załącznikach do Umowy z należytą starannością, d) wykonywania prac wyłącznie w dniach i godzinach uzgodnionych z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego przez osoby uprawnione. Osobami uprawnionymi są: Wykonawca, osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawcy. Zalecane jest wykonywanie zadań w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem rozwiązania Umowy z jego winy ze skutkiem natychmiastowym, do przestrzegania zasad i przepisów prawa krajowego oraz norm i przepisów obowiązujących w PGL LP, w tym m.in.: a) Instrukcji Ochrony Lasu wprowadzonej zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego LP z dnia 22 listopada 2011 r., b) Instrukcji BHP przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej wprowadzonej zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 20 kwietnia 2012 r., c) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 Nr 161 poz. 1141), d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn r. nr 47 poz. 401), e) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U nr 24 poz. 141 z późn. zm.), f) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 ze zm.), g) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz z późn. zmianami), h) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), i) Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu - wprowadzonej zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21 listopada 2011 r., j) Zasad, kryteriów i standardów zrównoważonej gospodarki leśnej FSC, PEFC (http://www.fsc.pl, oraz 4

5 oraz: k) wskazówek przekazywanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w 6 umowy. 5. Obowiązujące Ustawy, Instrukcje i Zarządzenia są dostępne na stronie internetowej Lasów Państwowych: oraz w Internetowym systemie aktów prawnych 6. Z chwilą podpisania zlecenia, stanowiącego jednocześnie protokół przekazania terenu realizacji prac, przejmujący (Wykonawca) ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu mienie. 7. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego bądź inne osoby wskazane przez Zamawiającego mają prawo prowadzenia kontroli bhp w czasie wykonywania prac i ewentualnego ich przerwania w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ochrony pracy do czasu usunięcia zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników Wykonawcy lub osób postronnych (strony trzeciej) lub nieprawidłowości. 8. W przypadku powtarzającej się sytuacji wymienionej w powyższym pkt 7, Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy. 9. Wykonawca, po wykonaniu zleconych prac na każdym obiekcie i powierzchni roboczej ma obowiązek, przed ich opuszczeniem, uporządkowania terenu i oczyszczenia miejsca pracy z wszelkiego typu pozostawionych przez niego odpadów, nieczystości i innych przeszkód. W szczególności dotyczy to uprzątnięcia wszelkich pojemników, opakowań po olejach, odpadów spożywczych, puszek, butelek, worków foliowych itp. W przypadku nie dotrzymania powyższego obowiązku Zamawiający ma prawo do odmowy odbioru tych prac do czasu uporządkowania obiektów i powierzchni. 6 Koordynacja 1. Szczegółową lokalizację, zakres rzeczowy, termin wykonania prac oraz warunki wynagrodzenia strony ustalą w zleceniach sporządzanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego tj.: właściwych terytorialnie leśniczych lub podleśniczych (w razie zastępstwa), oddzielnie dla każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie. Podpisane przez Wykonawcę zlecenie stanowi jednocześnie przejęcie terenu realizacji prac, potwierdzenie przyjęcia prac do wykonania przez Wykonawcę oraz podstawę do ich rozpoczęcia. 2. Upoważnionym do podpisywania zleceń przedstawicielem Wykonawcy jest:. 3. Strony przewidują możliwość udzielania zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do 50% wartości zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówienia uzupełniającego nastąpi w drodze odrębnej umowy zawartej po negocjacjach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Odbiory 1. Odbiór ilościowo-jakościowy przedmiotu umowy objętego danym zleceniem będzie dokonywany w imieniu Zamawiającego przez osobę wskazaną w 6 ust. 1. Przedmiotem odbioru będą prace objęte danym zleceniem. Odbiór, jego odmowa wraz ze wskazaniem przyczyn, jak również wskazanie ewentualnych wad, usterek i szkód nastąpi w protokole odbioru bądź zleceniu. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT lub rachunku będą oryginały Protokołu odbioru robót, i oryginały zlecenia, a w przypadku prac realizowanych w ramach czynności wg kodów: ODSNIE-1, ODSNIE-2, GODZ M również oryginały karty pracy sprzętu, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy są osoby wskazane w 6 ust Protokół podlega sprawdzeniu merytorycznemu i rachunkowemu oraz akceptacji przez Zamawiającego. 4. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w wykonaniu przedmiotu umowy objętego danym zleceniem, Zamawiający może odmówić przyjęcia prac wykonanych wadliwie, wyznaczając Wykonawcy termin do czasu ich usunięcia i powstrzymać się od wypłaty wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, a o fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru prac. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek lub wad, Zamawiający może wedle swojego wyboru: a) zastępczo powierzyć wykonanie prac niewykonanych należycie na koszt Wykonawcy osobie (stronie) trzeciej, b) żądać zapłaty kary umownej. 7 5

6 5. Strony ustalają, iż wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. Podzlecanie robót 8 1. Wykonawca może wykonywać przedmiot umowy samodzielnie lub przy pomocy podwykonawców, których udział przewidział w ofercie złożonej w przetargu. W przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac, które wykona podwykonawca, Wykonawca nie może wprowadzić podwykonawcy na etapie realizacji Umowy. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy możliwa jest wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 2. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności kontraktowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i obowiązków wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa. 3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców. 4. Zlecanie prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie PZP oraz w art KC. 5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim należy jednocześnie przedłożyć Zamawiającemu. 6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 7. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo za dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawców nie może być wyższa od wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie. 8. Zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej gwarancji i rękojmi za wady, nie może być mniejszy od zakresu i krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wynikający z niniejszej Umowy. 9. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności: 1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 2) niespełniającej wymagań określonych w ust. 7 i 8, 3) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni. 10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 12. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 6

7 13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż zł. 14. Przepisy ust stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 15. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z 12 niniejszej Umowy. 16. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 17. Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, jeżeli według oceny Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje świadczenia w sposób niezadowalający, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Żądanie Zamawiającego powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz termin na rozwiązanie tej umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia robót wykonanych przez tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do czasu rozwiązania umowy. 18. Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie.. jako Główny Wykonawca, natomiast na realizację części przedmiotu zamówienia w zakresie: a), zamawiający zgadza się na Podwykonawcę.. Wartość powierzonej części zamówienia przez Wykonawcę wynosi brutto..zł. b), zamawiający zgadza się na Podwykonawcę.. Wartość powierzonej części zamówienia przez Wykonawcę wynosi brutto..zł. 19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania własne, oraz podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy w tym za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe zarówno w majątku Zamawiającego jak i osób trzecich. 9 Faktury 1. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy za wykonane wg zlecenia i protokolarnie odebrane prace, o których mowa w 1 niniejszej Umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest regulować terminowo swoje zobowiązania wobec podwykonawców. 3. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu do każdej składanej faktury pisemnych oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji zadania o łącznej kwocie ich wierzytelności w związku z realizacją zadania wraz z terminami wymagalności oraz o otrzymaniu przez nich zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodów zapłaty, a w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty określonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, o otrzymaniu należnych im odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty. 4. W przypadku niedostarczenia wszystkich oświadczeń i dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3 Zamawiający wstrzymuje zapłatę faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentów bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu. 5. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7

8 lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 5, Zamawiający informuje pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, który w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji może zgłosić Zamawiającemu pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 11. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne, zgodnie z 12 niniejszej Umowy. 12. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy określonej w 3 ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 13. Warunkiem wypłaty całego należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przedstawienie przez Wykonawcę do faktury końcowej pisemnych oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji zadania stwierdzających, iż nastąpiło wygaśnięcie wszelkich roszczeń pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodów zapłaty. 14. W sytuacji, jeżeli w związku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami płatności przedstawienie wszystkich oświadczeń i dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 13, nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców z rozliczeniem należnego im wynagrodzenia i łączną ostateczną kwotą ich wierzytelności w związku z realizacją zadania wraz z terminami wymagalności i deklaracjami, że zapłata wskazanych kwot spowoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo. 15. W sytuacji, o której mowa w ust. 14, Zamawiający będzie mógł: 1) zatrzymać Wykonawcy z faktury końcowej zapłatę wynagrodzenia do wysokości łącznej ostatecznej kwoty wierzytelności podwykonawców i dalszych podwykonawców wynikającej z oświadczeń, o których mowa w ust. 14, do czasu ich uregulowania przez Wykonawcę i podwykonawców, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu. Kwoty te zostaną zwolnione niezwłocznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o wygaśnięciu wszelkich roszczeń pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, albo 2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości kwot wynikających z oświadczeń, o których mowa w ust. 14, albo 3) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikającą z oświadczeń, o których mowa w ust. 14, w przypadku istnienia zasadniczej 8

9 wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. 16. Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, iż zapłata faktury końcowej, bądź przekazanie należnych Wykonawcy kwot bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź złożenie do depozytu sądowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z ust. 14, stanowić będzie ostateczne rozliczenie pomiędzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygaśnięcie wszelkich roszczeń związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy. 17. Celem dokonania zapłaty Wykonawca przekazuje Zamawiającemu prawidłowo sporządzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawców i dalszych podwykonawców, który w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w poprzednim zdaniu są nieprawidłowo sporządzone, niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający zwraca je Wykonawcy do poprawy. Wykonawca po poprawieniu dokumentów zobowiązany jest ponownie złożyć je Zamawiającemu w celu weryfikacji zgodnie z procedurą, o której mowa w zdaniach poprzednich. 18. Zaplata nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT, sporządzonej na podstawie obustronnie podpisanego Protokołu odbioru robót. Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy to płatność dokonywana jest w dniu roboczym poprzedzającym 21 dniowy termin płatności. Termin składania rachunków lub faktur VAT upływa 5-ego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 19. Faktury VAT i rachunki wystawiane będą przez każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie. 20. Przelewy będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany na rachunku lub fakturze VAT, wystawionej przez Wykonawcę. 21. W przypadku nieterminowego regulowania należności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę - od nie zapłaconej należności, w ustawowej wysokości zgodnie z KC. 22. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia należnością rachunku bankowego Zamawiającego. 10 Odpowiedzialność 1. Zamawiający odpowiedzialny jest za przekazanie terenu prac Wykonawcy oraz za odbiór prac po ich wykonaniu. Fakt przekazania terenu robót potwierdzony jest przez obie strony na zleceniu z podaniem daty. 2. Wykonawca będący pracodawcą ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie zasad bezpiecznej pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za kwalifikacje zawodowe swoich pracowników i podwykonawców dopuszczonych do wykonywania prac, ich przeszkolenie w zakresie bhp, przestrzegania terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w pomocniczy sprzęt techniczny, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, w tym wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy, nadzór nad wykonywaną pracą. 4. W razie uszkodzenia lub zniszczenia podczas realizacji zleconych prac obiektów retencyjnych i drogowych (w tym dróg dojazdowych do miejsca realizacji prac wg zlecenia wraz ze zlokalizowanymi w ich obrębie urządzeniami melioracyjnymi) z winy Wykonawcy, Wykonawca na własny koszt ma obowiązek przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego. Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego na usunięcie uszkodzeń terminu, powierzyć ich usunięcie innej firmie na koszt Wykonawcy. 6. Odpowiedzialność cywilną i finansową za skutki nie przestrzegania przepisów bhp oraz innych przepisów związanych z prowadzonymi na terenie będącym pod zarządem Zamawiającego pracami, jak również za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim (stronie trzeciej), ponosi Wykonawca. 7. Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania wynikające z art KP, to jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o których mowa art , osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę działalność gospodarczą na własny rachunek. 11 Ubezpieczenia 1. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres, na jaki została zawarta niniejsza Umowa, utrzymywać ubezpieczenie OC na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż. zł (słownie:..). 9

10 12 Kary Umowne i odszkodowania 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących okolicznościach: 2.1. w przypadku zwłoki w wykonaniu prac objętych zleceniem w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie prac których dotyczy opóźnienie, objętych zleceniem za każdy dzień zwłoki w stosunku do dnia wykonania określonego w zleceniu - z tym, że opóźnienie do 5-ciu dni roboczych nie będzie pociągało za sobą skutków naliczenia kary, 2.2. w przypadku zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie prac objętych zleceniem za każdy dzień zwłoki w stosunku do dnia wskazanego na usunięcie wad lub usterek w Protokole odbioru, 2.3. w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu nierozpoczęcia wykonywania prac w określonym terminie, istotnego naruszenia obowiązków umownych przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości Umowy brutto za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, w przypadku jeśli Zamawiający stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię zawartej umowy w wysokości 100 % kwoty wynagrodzenia brutto dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikającej z tej umowy i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary, 2.5. za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, w przypadku jeśli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię zmiany zawartej umowy: a) jeśli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy taki przypadek, b) jeśli zmiana ta dotyczy zwiększenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wysokości 100 % kwoty brutto tego zwiększenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikającego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty zwiększonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy taki przypadek za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 100 % należnej niezapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary, 2.8. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 100 % kwoty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy nieterminowo zapłacona należność stała się wymagalna do daty jej zapłaty, 2.9. za nierozwiązanie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, o którym mowa w 8 ust. 17 w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, przysługuje mu prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej Umowy. 4. W przypadku istotnego naruszenia obowiązków umownych przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy. Przez istotne naruszenie obowiązków umownych Strony rozumieją w szczególności następujące zdarzenia: a) wykonanie przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami 5 i 10 obowiązki Wykonawcy, 10

11 b) nienależyte wykonanie umowy skutkujące naliczaniem kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy lub usunięcia usterek, gdy łączna wysokość kar z tego tytułu wyniesie 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 5. W/w kary nie stanowią katalogu zamkniętego. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych KC. 13 Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w okolicznościach wskazanych w art. 145 ust. 1 ustawy PZP, w takim przypadku rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie art. 145 ust. 2 ustawy PZP. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy z wyjątkiem opisanych w pkt 1 niniejszego paragrafu: a) w przypadku doręczenia Zamawiającemu przez właściwy organ nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, b) gdy Wykonawca przerwał pracę i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub w inny sposób rażąco lub uporczywie narusza postanowienia niniejszej Umowy, 14 Postanowienia różne 1. Wykonawca będzie rozliczać się bezpośrednio z Urzędem Skarbowym w zakresie wszelkich podatków związanych z przedmiotem umowy. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, z których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3. Na podstawie art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia Zmiany wynagrodzenia: a) Zmiany wysokości wynagrodzenia związanej ze zmianą ustawowych stawek podatku od towarów i usług, b) Zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia lub zmiany zakresu rzeczowego Możliwości zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: a) zmiany spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy w szczególności: wystąpienia klęsk żywiołowych, działaniem siły wyższej, wysoki stan wód powierzchniowych spowodowany opadami atmosferycznymi, wystąpienie innych zagrożeń uszkodzenia dróg dojazdowych, anomalia pogodowe, b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie prac przez Zamawiającego na jego wyraźne (pisemne) żądanie, - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac np.: kryzysy finansowe i inne tym podobne, - inne okoliczności związane z przedłużającą się procedurą przetargową mająca wpływ na termin podpisania umowy i przystąpienia do realizacji prac. c) Zmiana terminów wykonywania poszczególnych prac może nastąpić jedynie w wyniku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć i które są niezależne od stron. Warunki dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w ust. 3 pkt 2 termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4. Wszelkie zmiany do Umowy, w sytuacjach jakie są przewidziane w ustawie PZP, mogą być wprowadzone za obopólną zgodą stron w formie pisemnej, aneksem do Umowy, który po podpisaniu przez strony stanowić będzie integralną część Umowy. 5. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją Umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować treścią oferty i postanowieniami SIWZ. 11

12 6. Wszystkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy, a nie załatwione polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg miejsca siedziby Zamawiającego. 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy KC oraz ustawy PZP. 8. Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Załączniki: 1) Oferta złożona przez Wykonawcę (kosztorys ofertowy + formularz ofertowy). 2) SIWZ. 3) Kody typów planu, grup czynności i czynności obowiązujących wg SILP. 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Wykonawca: Zamawiający: 12

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1 1 U M O W A Nr na: : Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie zawarta w dniu.. 2015 roku pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez : Załącznik Nr.. do SIWZ Projekt umowy Umowa IR -.. /2014 Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :.. przy udziale.. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Propozycje dotyczące podwykonawstwa.

Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1 Materiał szkoleniowy/ćwiczenia cz. 1 z dnia 20.02.2014 r - www.pzp.pl Dodatkowe zapisy w siwz: Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA Nr ZP-O

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA Nr ZP-O ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr ZP-O.272..2014 w dniu... 2014 roku w Mielniku, w następstwie wyboru oferty wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr Zawartej w dniu.. roku pomiędzy Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Mrozach, ul. Leśna 8 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Pana Zenona Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. działającym na podstawie ...

U M O W A. działającym na podstawie ... U M O W A Nr 272.2016 zawarta w dniu 2016 r. w Łańcucie pomiędzy Gminą Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut NIP 815-16-32-222 zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Zbigniew Łoza - Wójt Gminy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie RIZ UMOWA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie RIZ UMOWA RIZ.272.15.2016 UMOWA Zawarta w dniu.. 2016 roku w Oleśnie pomiędzy: Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w osobach: - - zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice Wzór umowy Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice NIP.., REGON. reprezentowaną przez:. Wójta Gminy Nagłowice przy

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj.

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. $ 1.! " " # # zawarta w Białymstoku w dniu., % & ' ( ) * & + &, * & + -. pomiędzy $ -, NIP 542-2-84-619, REGON 2333177, reprezentowanym przez Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a.,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Załącznik nr 10. na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia.

WZÓR UMOWY Załącznik nr 10. na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia. WZÓR UMOWY Załącznik nr 10 na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia. W dniu.. 2014 r. w Lubartowie pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w Krakowie dnia...r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. 3 1. Wykonawca będzie dokonywał napraw cząstkowych zgłaszanych w dni robocze przez Zamawiającego.

U M O W A Nr. 3 1. Wykonawca będzie dokonywał napraw cząstkowych zgłaszanych w dni robocze przez Zamawiającego. Niniejszy wzór umowy może posłużyć do realizacji każdej z części wymienionych 1 ust. 3 pkt. 1) i 2) na podstawie odrębnej umowy. U M O W A Nr zawarta dnia. pomiędzy Gminą Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR.2014

UMOWA DOSTAWY NR.2014 Zał. nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY NR.2014 W dniu..2014 roku w Woli Rafałowskiej pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku, 36-017 Błędowa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA Nr... Zał. Nr 7.

Wzór UMOWA Nr... Zał. Nr 7. Wzór UMOWA Nr... Zał. Nr 7. zawarta dnia... w Krzepicach pomiędzy: Gminą Krzepice z siedzibą 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 13, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, NIP 574-20-54-873; REGON 15 13 98 296 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. (Załącznik Nr UMOWA zawarta w dniu... 2008 w Łomży, pomiędzy : III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży reprezentowanym przez:grażynę Chodnicką Dyrektora zwaną dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą UMOWA zawarta w dniu...2015 roku w Pabianicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED z siedzibą w: 95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12, NIP:731-10-03-493, REGON: 000645292,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON..., NIP... Reprezentowanym przez: 1..., 2..., Zwanym/ą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr. Załącznik nr 6 zawarta w dniu 2015r. w Wiźnie, pomiędzy: Gminą Wizna, z siedzibą przy ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna reprezentowaną przez: 1.. 2... zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do SIWZ. Umowa nr

Zał. nr 2 do SIWZ. Umowa nr Zał. nr 2 do SIWZ Umowa nr W dniu... w Gnieźnie pomiędzy, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Gniezno z siedzibą w 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 83 (NIP: 784-00-05-569),

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA DT.272.04.2014 (wzór)

UMOWA DT.272.04.2014 (wzór) UMOWA DT.272.04.2014 (wzór) Zawarta w dniu... 2014 r. w Płońsku, pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Płońsku, 09-100 Płońsk ul. Płocka 101 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 6 Wzór umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy: Miastem Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta - Pana mgr Jana Owsiaka, z siedzibą w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 272/.../ projekt -

UMOWA Nr 272/.../ projekt - UMOWA Nr 272/.../2016 - projekt - zawarta w dniu roku w Markach pomiędzy: Gminą Miasto Marki, 05-270 Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, NIP: 125-162-23-08 zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y NR.. Przedmiot umowy

WZÓR U M O W Y NR.. Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR U M O W Y NR.. zawarta w..., w dniu 2015r. pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ul. Białostocka 22, 16-130 Janów, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy. Umowa nr.../2012 zawarta w dniu... 2012r. w Bielsku-Białej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Bielsku- Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81 - zwanym dalej,,zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. zawarta w dniu 2016 r. pomiędzy:.. reprezentowanym przez. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a

UMOWA WZÓR. zawarta w dniu 2016 r. pomiędzy:.. reprezentowanym przez. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a UMOWA NR. WZÓR zawarta w dniu 2016 r. pomiędzy:.. reprezentowanym przez. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a., reprezentującym zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r.

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. WZÓR UMOWY Nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA zawarta dnia...2012r pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, z siedzibą ul. Poligonowa 30, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1. Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. I. Przedmiot i zakres umowy

UMOWA - Wzór. I. Przedmiot i zakres umowy Załącznik nr 2 do ZO UMOWA - Wzór na wykonanie robót budowlanych zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 16/2016 z dnia 12.10.2016 r. przeprowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę UMOWA NR.. w dniu... r. w Bydgoszczy pomiędzy: a, Zespołem Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz, NIP 967-00-69-151, reprezentowanym przez Dyrektora - Ryszarda Lewandowskiego, zwaną

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określa:

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określa: PROJEKT UMOWY UMOWA NR.. 2015 W dniu... 2015 r. w Łosicach pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Pana Leszka Budrewicza

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP

Umowa o roboty budowlane Nr ZP Umowa o roboty budowlane Nr ZP.10.2016 zawarta w Żurawicy, dnia...2016 r. pomiędzy Gminą Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 37-710 Żurawica zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez;

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Załącznik nr 3 UMOWA Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną

Bardziej szczegółowo