UMOWA nr.. 2).. zwaną w dalszej treści umowy Zleceniodawcą. Reprezentowanym/ą przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr.. 2).. zwaną w dalszej treści umowy Zleceniodawcą. Reprezentowanym/ą przez:"

Transkrypt

1 UMOWA nr.. W dniu... w Ostrołęce pomiędzy ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, Ostrołęka, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP Kapitał zakładowy PLN, Kapitał wpłacony PLN reprezentowaną przez: 1). 2).. zwaną w dalszej treści umowy Zleceniodawcą a: Reprezentowanym/ą przez: 1). 2).. zwaną w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą, została zawarta umowa o następującej treści: Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek utrzymania w czystości pomieszczeń hali biopaliwa i pomieszczeń urządzeń podawczych nawęglania oraz budynków Pozamłynowej Instalacji Podawania Biopaliw i poziomu +12m kotłowni Elektrowni B w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 2. W celu realizacji przedmiotu umowy Zleceniobiorca zatrudni na umowę o pracę odpowiednią ilość osób, w wymiarze czasu pracy zmianowym w godz. 6.oo 14.oo i 14.oo 22.oo, przez siedem dni w tygodniu, tak aby na jednej zmianie pracowało nie mniej niż 8 pracowników. Dzienny czas pracy pracownika nie może przekroczyć 8 godzin i 170 godzin miesięcznie. 2. Szczegółowy zakres obowiązków, o których mowa w 1 ust.1 określa Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. Sposób organizacji bezpiecznych metod wykonania pracy zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Warunki realizacji przedmiotu umowy określa załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

2 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych prac własnym staraniem i na własne ryzyko, w szczególności zapewnia: kadrę pracowniczą, środki czystości, niezbędny sprzęt, odzież roboczą i ochronną oraz środki ochrony osobistej dla pracowników Za wykonanie pracy Zleceniobiorca otrzyma miesięcznie wynagrodzenie netto wysokości złotych (słownie..). 2. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. 3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie miesięczne w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT, na konto bankowe wskazane w fakturze przy czym, za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół potwierdzenia wykonania usługi sprzątania według wzoru określonego w Załączniku Nr 4 niniejszej umowy. 5. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą podmiotów, które spełniają warunki określone w ustawie w art. 22 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 1. Zleceniobiorca na dzień podpisania umowy spełnia warunki określone w art. 22 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 2. Zleceniobiorca zapewni Zleceniodawcy - w obowiązującym na dzień zawarcia umowy stanie prawnym - obniżenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [Fundusz], o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy w wysokości nie mniejszej jak niż.% kwoty netto (wg oferty), którą Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy. Rozliczenie następuje w stosunku rocznym. W przypadku zmiany w stanie prawnym, powodującym utratę prawa Zleceniobiorcy do obniżenia wpłat na Fundusz, Strony zobowiązują się do podjęcia renegocjacji warunków Umowy. 3. Zleceniodawcy przysługuje ulga wymieniona w ust. 2 po spełnieniu warunku określonego w art. 22 ust. 2 Ustawy 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, przeszkolenia pracowników z zakresu BHP oraz do przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich pracowników Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy pomieszczenia niezbędne do wykonania niniejszej umowy (na przechowywanie odzieży i mienia pracowników, sprzętu i środków czystości).

3 2. Zleceniodawca nie odpowiada za szkody w mieniu Zleceniobiorcy chyba, że powstały z winy osób, za które Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia swojego mienia W celu sprzątania pomieszczeń, imiennie upoważnieni pracownicy Zleceniobiorcy otrzymają przepustki tymczasowe, upoważniające do przebywania na terenie Zleceniodawcy. 2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność przewidzianą prawem w razie powstania szkody w mieniu Zleceniodawcy, do wysokości kwoty ubezpieczenia wynikającej z posiadanej przez Zleceniobiorcę polisy ubezpieczenia o.c., której kserokopia stanowi Załącznik nr 5 umowy. W przypadku wygaśnięcia polisy określonej w załączniku nr 5 do umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się przedłożyć Zleceniodawcy analogiczną polisę ubezpieczenia o.c. na dalszy okres trwania umowy. 3. Zleceniobiorca musi posiadać polisę o.c. o wartości nie mniejszej niż ,00 zł Oceny prawidłowości wykonywania prac objętych umową dokonuje Zleceniodawca na podstawie obserwacji i zgłasza ewentualne zastrzeżenia bezpośrednio Zleceniobiorcy. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania prac oraz wszelkich poprawek na zlecenie Zleceniodawcy, o ile potrzeba taka wynika z niewykonania lub z niewłaściwego wykonania usługi. Prace (poprawki), o których mowa wyżej, muszą być wykonane niezwłocznie po stwierdzeniu takiej konieczności, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od daty ich zgłoszenia 3. Za każdy przypadek nie wykonania prac (poprawek) Zleceniodawca będzie uprawniony do obniżenia w danym miesiącu kwoty wynagrodzenia Zleceniobiorcy (określonego w 4 ust. 1) o 1/30 tego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawę obniżenia wynagrodzenia stanowić będzie protokół sporządzony przez Zleceniodawcę. 4. Na koniec każdego miesiąca strony będą sporządzać protokół potwierdzenia wykonania usługi, według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy, w którym Zleceniodawca potwierdzać będzie wykonanie usługi i przekazywać Zleceniobiorcy ewentualne uwagi i spostrzeżenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia (netto) Zleceniobiorcy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zleceniobiorcy. 2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia (netto) Zleceniobiorcy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zleceniodawcy. 3. W przypadku gdy obniżka wpłat na Fundusz będzie niższa niż zadeklarowana w 5 ust. 2 ( %), Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną stanowiącą różnicę między wysokością zadeklarowanej obniżki, a obniżką uzyskaną przez Zleceniobiorcę. 4. Jeżeli zastrzeżone wyżej kary umowne nie pokryją poniesionej szkody lub w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, stronom przysługuje

4 prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 2. Każda ze stron może umowę rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 12. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 14. Ewentualne spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 15. Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. ZA ZLECENIODAWCĘ: ZA ZLECENIOBIORCĘ:

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY nr.. Szczegółowy zakres obowiązków Zleceniobiorcy Do zakresu obowiązków pracowników należy stałe sprzątanie i utrzymywanie czystości pomieszczeń w budynkach hali biopaliw i budynkach, w których znajdują się urządzenia podawcze nawęglania ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. w godz oraz przez siedem dni w tygodniu, w czasie trwania Umowy( zgodnie z późniejszymi, szczegółowymi ustaleniami). Zakres prac obejmuje: 1. HALA BIOPALIW m² odkurzanie ciągu komunikacyjnego, przejścia nad podajnikami zgrzebłowymi, schodów ażurowych do kabin suwnic, przejść ażurowych do kabin suwnic wraz z barierkami ochronnymi; odkurzanie obudowy przesypów podajników zgrzebłowych na podajnik T-19; odkurzanie wszystkich elementów zainstalowanych na poziomie ciągu komunikacyjnego urządzeń, oprzyrządowania, instalacji p.poż, itp. oraz ścian będących w zasięgu pracy bez użycia specjalistycznego sprzętu do prac na wysokości; zmywanie posadzki ciągu komunikacyjnego; zamiatanie i zmywanie terenu przed zbiornikami biopaliwa, utrzymywanie w czystości instalacji p.poż i instalacji wyłączników awaryjnych; - 510m² 2. POMIESZCZENIE GALERII TAŚM SKOŚNYCH T m² usuwanie pyłów z elementów konstrukcji taśm skośnych i barierek ochronnych; usuwanie pyłów z opraw oświetleniowych, instalacji p.poż. usuwanie pyłów z posadzki oraz ścian i stropów będących w zasięgu pracy bez użycia specjalistycznego sprzętu do prac na wysokości; zamiatanie, odkurzanie podestów; 3. POMIESZCZENIE TAŚM T-7 i T m² usuwanie pyłów z elementów konstrukcji taśm; usuwanie pyłów z barierek ochronnych, konstrukcji urządzeń, nadaw i lejów zasypowych; usuwanie pyłów z posadzki i ze stropu pomieszczenia, będących w zasięgu pracy bez użycia specjalistycznego sprzętu do prac na wysokości; 4. POMIESZCZENIE PRZESYPU TAŚM T m² usuwanie pyłów z podłogi, urządzeń zainstalowanych, schodów i barierek ochronnych, ścian i stropów będących w zasięgu pracy bez użycia specjalistycznego sprzętu do prac na wysokości; 5. POMIESZCZENIE PRZESYPU T-13 i T m² usuwanie pyłów z podłogi, urządzeń zainstalowanych, schodów i barierek ochronnych, ścian i stropów będących w zasięgu pracy bez użycia specjalistycznego sprzętu do prac na wysokości; 6. POMIESZCZENIA TAŚM T-10,T-9 I ZSUWNI I NACIĄGÓW T m² usuwanie pyłów z podłogi, urządzeń zainstalowanych, schodów i barierek ochronnych, ścian i stropów będących w zasięgu pracy bez użycia specjalistycznego sprzętu do prac na wysokości;

6 7. STACJA WYSYŁKOWA BIOPALIW 160m 2 utrzymanie czystości placu wokół budynku stacji w pasie ok. 4m; odkurzanie centralne podłogi i obudowy urządzeń i napędów poziom 0m; oczyszczanie, omiatanie podestów i urządzeń wygarniaków na poziomie wygarniaków ślimakowych; oczyszczanie, omiatanie podestów i urządzeń odbijaków pneumatycznych na poziomie odbijaków. 8. BUDYNEK MŁYNÓW BIJAKOWYCH 210m 2 odkurzanie centralne podłogi i obudowy urządzeń i napędów poziom 0m; odkurzanie centralne podłogi i obudowy urządzeń i napędów poziom 1P; zamiatanie ciągów komunikacyjnych (chodniki, podesty) w obrębie budynku. 9. BUDYNEK WAGOPRZENOŚNIKÓW 200m 2 odkurzanie centralne podłogi i obudowy urządzeń i napędów poziom 0m; odkurzanie centralne podłogi i obudowy urządzeń i napędów poziom -1m. 10. POMIESZCZENIE POD ZBIORNIKAMI ZM-1 i ZM-2 113m 2 odkurzanie centralne podłogi i obudowy urządzeń i napędów poziom 0m. 11. STACJA ROZŁADUNKOWA ZM-1 i ZM-2 72m 2 odkurzanie miejsc dostępne bez użycia specjalistycznego sprzętu; omiatanie obudowy urządzeń na zewnątrz obiektu, zbiornik CO 2, zbiornik filtrocyklonu. 12. REJON KOTŁOWNI ELEKTROWNI B Poziom +12m odkurzanie i usuwanie pyłu na pyłoprzewodach biomasy od posadzki na poziomie +12m do komór paleniskowych kotłów nr 1, 2, 3; odkurzanie i usuwanie pyłu na pyłoprzewodach młynów węglowych na poziomie +12m do +23m, łącznie ze skrzynią palnikową, armaturą na układzie palników mazutowych, skrzynkami sterowniczymi i podestami. ZA ZLECENIODAWCĘ: ZA ZLECENIOBIORCĘ:

7 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY nr SPOSÓB ORGANIZACJI BEZPIECZNYCH METOD PRACY I WSPÓŁPRACY WYKONAWCY Z OBSŁUGĄ RUCHOWĄ URZĄDZEŃ NAWĘGLANIA 1. Osoby zatrudnione w ekipie sprzątającej przed rozpoczęciem wykonywania czynności wynikających z Umowy muszą przejść szkolenie stanowiskowe zawierające tematykę: a) współpraca ze służbami ruchowymi Wydziału PL; b) współpraca ze służbami ruchowymi Wydziału PL w sytuacjach awarii lub innych zdarzeń wymagających ewakuacji pracowników; c) zapoznanie pracowników z obowiązującymi sposobami i metodami wykonywania pracy w strefach zagrożonych wybuchem; d) zapoznanie pracowników z zasadami wykonywania pracy przy urządzeniach będących w dyspozycji ruchowej; e) współpraca ze służbami ruchowymi w sytuacjach konieczności udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej; W/w szkolenia przeprowadzi Zleceniodawca przed rozpoczęciem prac Zleceniobiorcy. 2. Osoby zatrudnione w ekipie sprzątającej ze względu na szkolenie i znajomość terenu oraz układu technicznego urządzeń muszą stanowić stałą ekipę kadrową Zleceniobiorcy i jakakolwiek zmiana personalna w jej składzie musi być podana Zleceniodawcy odpowiednio wcześniej tak, aby możliwe było przeprowadzenie szkoleń opisanych w tym Załączniku. 3. Każdorazowe rozpoczęcie i zakończenie pracy ekipy sprzątającej podlega zgłoszeniu Dyżurnemu Kierownikowi Zmiany LD. O zakresie wykonania pracy w danym dniu na zmianie decyduje, w zależności od sytuacji ruchowej, operator nastawni nawęglania prowadzący zmianę i Dyżurny Kierownik Zmiany LD. 4. Każdorazowe rozpoczęcie i zakończenie pracy ekipy sprzątającej w zakresie kotłowni Elektrowni B podlega zgłoszeniu Dyżurnemu Kierownikowi Bloku Starszemu Mistrzowi. rozdziału prac, sprawdzenia jakości sprzątania, dopuszczenia do sprzątania i nadzór podczas sprzątania dokonuje Kierownik Bloku Starzy Mistrz, pracownik firmy sprzątającej prowadzi dziennik operacyjny (rejestr sprzątania), który znajduje się u Kierownika Bloku Mistrza. W dzienniku operacyjnym pracownik wpisuje datę, godzinę oraz imiona i nazwiska przyjmujących zmianę, zakres wykonywanych prac, datę i godzinę zakończenia zmiany i podpis. ZA ZLECENIODAWCĘ: ZA ZLECENIOBIORCĘ:

8 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY nr WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 1. W celu realizacji przedmiotu umowy Zleceniobiorca powinien dysponować co najmniej 20 pracownikami do wykonywania czynności sprzątania oraz powinien dysponować osobami nadzoru, posiadającymi doświadczenie nadzoru przy sprzątaniu obiektów przemysłowych. 2. W celu realizacji przedmiotu umowy Zleceniobiorca powinien dysponować co najmniej jedną ładowarką oraz ciągnikiem z przyczepą w celu wywozu odpadów powstałych w czasie sprzątania (Zgodnie z Ustawą o odpadach z Dz. U ). Czynności załadunku i wywozu nie mogą wykonywać pracownicy sprzątający, będący w tym czasie na zmianie. 3. Wykonawca powinien mieć bazę sprzętową w takiej odległości od ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA aby usuwanie odpadów oraz wymiana sprzętu do sprzątania, wykonywane były niezwłocznie. 4. Wykonawca powinien posiadać rury ssawne 1cDN50, ssawki podłogowe 300S DN50, 500S DN50, ssawy szczotkowe poprzeczne 8DN50, ssawy szczotkowe 10DN50, ssawy płaskie 6b DN50, złącza i końcówki do instalacji centralnego odkurzania zainstalowanego w budynkach EEO SA, atestowane zgodnie z przepisami odnośnie prac w pobliżu stref zagrożenia wybuchem. ZA ZLECENIODAWCĘ: ZA ZLECENIOBIORCĘ:

9 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY nr.. Protokół potwierdzenia wykonania usługi sprzątania Data Potwierdzam wykonanie usługi przez... w miesiącu:... (miesiąc i rok) 2. Uwagi: Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony Zleceniodawcy... (czytelny podpis) 4. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony Zleceniobiorcy... (czytelny podpis)

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul.

UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul. UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul. Gajowa 1 zawarta w dniu. w Koninie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 SIWZ Sygn. ZP/01/PN/2013 Zgierz, dnia 04/11/2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1 oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 - 1 - SIWZ

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/18 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51-14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/19 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51- 14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 50700000-2 Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo