WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście Lublin Lublin, dnia 15 listopada 2013 r. D.ZP-2820/9/13 WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego skierowano następujące pytania: 1.Przy jakich franszyzach została podana szkodowość Klienta w zał. Nr 9 Odp. na pytanie 1 Zamawiający informuje ze szkodowość została podana przy wysokościach Franszyz jakie mają zastosowanie w aktualnej SIWZ. 2.Prosimy o wykreślenie treści pkt.17 w Załączniku nr 6 (Wykonawca winien obejmować koszty ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych (automatycznych) w sytuacji ich uruchomienia niezwiązanego z prowadzoną akcją ratowniczą. W sytuacji prowadzonej akcji ratowniczej koszty napełnienia są w ramach kosztów prowadzenia akcji ratowniczej) Odp. na postulat 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie treści pkt.17 w Załączniku nr 6 3.Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w mieniu od zdarzeń losowych w wysokości 500 zł Oraz franszyzy redukcyjnej przy kradzieży zwykłej - 10% wartości szkody Odp. na postulat 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie korekty w wysokości franszyz dot. franszyzy redukcyjnej w mieniu od zdarzeń losowych w wysokości 500 zł oraz franszyzy redukcyjnej przy kradzieży zwykłej - 10% wartości szkody 4.Wnosimy wprowadzenie okresu odszkodowawczego 3 m-ce w pkt.21 Załacznika nr 6 (Ubezpieczone są zwiększone koszty działalności, jeżeli z powodu szkód spowodowanych ubezpieczonymi ryzykami, w ubezpieczonym mieniu zachodzi konieczność ponoszenia dodatkowych, prowizorycznych kosztów m.in.: wynajem innej lokalizacji, transportu mienia do nowej lokalizacji, adaptacji pomieszczeń, założenia instalacji wszelkiego rodzaju, koszty akcji informacyjnej; okres odszkodowawczy: 6 miesięcy. Odp. na postulat 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę dotyczącą skrócenia okresu odszkodowawczego do 3 m-c. 5.Czy w ciągu ostatnich trzech lat wystąpiły szkody na skutek zalania mienia składowanego bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu? I ewentualnie w jakiej wysokości Odp. na pytanie 5 Zamawiający informuje, że z wiedzy jaką posiada w tym zakresie odnotowano tylko jedno takie zdarzenie w którym doszło do zalania pomieszczenia tajnej kancelarii sądu tj. w ostatnim roku ubezpieczeniowym 2012/2013 / wypłacona szkoda o łącznej wartości 2975zł. /

2 6.Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody zalaniowe wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt oraz nieszczelności stolarki okiennej? I ewentualnie w jakiej wysokości. Odp. na pytanie 6 Zamawiający informuje, że z wiedzy jaką posiada w tym zakresie odnotowano tylko jedno takie zdarzenie w którym doszło do zalania pomieszczenia serwerowni podczas mycia witryny okiennej przy użyciu myjki ciśnieniowej tj. w roku ubezpieczeniowym 2011/2012 / wypłacona szkoda o łącznej wartości 6500 zł. / - sprawca szkody została ustalony. 7.Wnioskujemy o odstąpienie od zobowiązania Wykonawcy do oględzin miejsca szkody najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody pod rygorem, i Zamawiający będzie mógł samodzielnie przystąpić do likwidacji szkody według, udokumentowując szkodę i sporządzając kosztorys naprawy zniszczonego mienia. Odp. na postulat 7 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie cytowanego powyżej zapisu związanego wykonaniem oględzin w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia szkody przez zamawiającego. 8.Wnosimy o włączenie do treści podanej Klauzuli mienia podczas przebudowy i rozbudowy zapisu o odpowiedzialności Ubezpieczyciela pod warunkiem, że obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz wyłączenie szkód powstałych : - na skutek katastrofy budowlanej - spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją - producenta lub dostawcy - w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót Oraz jakie roboty w kontekście klauzuli prowadzi lub zamierza przeprowadzić Zamawiający Odp. na postulat i pytanie 8 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów w treści klauzuli terroryzmu oraz SIWZ pod warunkiem, że zakres ubezpieczenia nie będzie węższy niż wynikający z treści klauzuli, zapisów SIWZ zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia. Informacje dotyczące planowanych inwestycji prac znajdują się w załącznikach dot. opisu. Obecnie w lokalizacji w Lublinie Pl. Czechowicza 1 prowadzone są kompleksowe prace modernizacyjne w całej lokalizacji obiekt jest wyłączony z użytkowania przez Sąd. 9.Wnosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności podanej definicji aktów terrorystycznych szkód powstałych na skutek : -skażenia biologicznego lub chemicznego, - działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz - innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego. Odp. na postulat 9 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów w treści klauzuli terroryzmu oraz SIWZ pod warunkiem, że zakres ubezpieczenia nie będzie węższy niż wynikający z treści klauzuli, zapisów SIWZ zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia.

3 10.Wnosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności podanej definicji katastrofy budowlanej Dla obiektów : - nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, -użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, - nie posiadających aktualnej Książki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, - w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, - wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, - wyłączonych z eksploatacji, -w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. Oraz ustanowienie limitu w wysokości max 5 mln zł Odp. na postulat 10 Zamawiający nie wyraża zgodny na wykreślenie definicji katastrofy budowlanej w obowiązującej treści w SIWZ oraz z tak zdefiniowanym limitem odpowiedzialności w wysokości max ,00 zł. 11.Wnioskujemy o włączenie jako warunku ochrony sprzętu elektronicznego od daty dostawy do do włączenia go do eksploatacji następującego zapisu: Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych. 1. Termin magazynowania (składowania) i montażu nie przekracza 3 miesięcy od daty dostawy. Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela o przekroczeniu 3 miesięcznego okresu od daty dostawy do daty włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji. W takim przypadku Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych warunków i zastrzeżeń dla dalszego ubezpieczenia. 2. Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy. 3. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Odp. na postulat 11 Zamawiający nie akceptuje treści wniosku związanego dotyczącego ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu elektronicznego podczas jego czasowego składowania, przechowywania. 12.Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony Klauzuli mienia ruchomego. Odp. na wniosek 12 Zamawiający nie akceptuje wniosku dotyczącego wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej Klauzuli mienia ruchomego.

4 13.Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony Klauzuli wypłaty zaliczek. Odp. na wniosek 13 Zamawiający nie akceptuje wniosku dotyczącego wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej Klauzuli wypłaty zaliczek. 14.W klauzuli Warunków i taryf prosimy o dopisanie, że nie dotyczy ona OC Komunikacyjnego Odp. na wniosek 14 Zamawiający akceptuje wniosku dotyczącego niniejszej Klauzuli warunków i taryf i otrzymuje ona ostateczne brzmienie : klauzula warunków i taryf W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej), zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla polisy zasadniczej. dotyczy: wszystkich ubezpieczeń, klauzula nie ma zastosowania dla ochrony ubezpieczeniowej udzielonej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu. 15.W Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc prosimy o doprecyzowanie, iż nie dotyczy ona ubezpieczeń komunikacyjnych. Odp. na wniosek 15 Zamawiający akceptuje wniosek dotyczący niniejszej klauzuli i otrzymuje ona ostateczne brzmienie : klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ustala się, iż uruchamiane przez Ubezpieczającego nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Składka naliczona wg stawek obowiązujących w umowie ubezpieczenia, w systemie pro-rata. Termin zgłaszania: w ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. dotyczy: wszystkich ubezpieczeń, klauzula nie ma zastosowania w ubezpieczeniach komunikacyjnych. 16.W klauzuli przewłaszczenia prosimy o dopisanie, że Wykonawca musi być poinformowany o przejściu własności przedmiotu ubezpieczenia Odp. na wniosek 16 Zamawiający akceptuje wniosek dotyczący niniejszej klauzuli i otrzymuje ona ostateczne brzmienie: klauzula przewłaszczenia - z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do ubezpieczającego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, dostawca, gwarant), chyba, że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela. Wykonawca musi być poinformowany o przejściu własności przedmiotu ubezpieczenia w ciągu 60 dni od zaistnienia tego faktu. 17.Prosimy o podanie ilości pracowników w kontekście klauzuli pracodawcy przy ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej. Odp. na pytanie 17 Zamawiający informuje, że ogólna liczba pracowników pracujących w wymienionych lokalizacjach SIWZ wynosi okł osób

5 18. czy limit zł dotyczy szkód związanych z następstwami przepięć w instalacjach i urządzeniach elektrycznych i związanych z po rednimi następstwami uderzenia pioruna? czy limit ten okre lony jest na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? odp. na pytanie 18 Zamawiający wyjaśnia, że zakres odpowiedzialności za takie szkody dodatkowo reguluje klauzula przepięć strona nr 43 SIWZ. limit określony na poziomie zł. jest górną granicą odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe w okresie ubezpieczenia. 19. prosimy o akceptację klauzuli wy ączenia proporcji klauzula wy ączenia proporcji: w przypadku ubezpieczenia w systemie sum sta ych wed ug warto ci odtworzeniowej lub księgowej brutto oraz podanych sum ubezpieczenia nie będzie mia a zastosowania zasada proporcji i z tym związane niedoubezpieczenie je eli nie przekroczy ono 25%. Odp. na postulat 19 Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną treść klauzuli zacytowaną powyżej aby maiła zastosowanie w SIWZ o następującej treści : klauzula wyłączenia proporcji w przypadku ubezpieczenia w systemie sum stałych według wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto oraz podanych sum ubezpieczenia nie będzie miała zastosowania zasada proporcji i z tym związane niedoubezpieczenie jeżeli nie przekroczy ona 25% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. 20. Prosimy o akceptacje definicji ryzyka katastrofy budowlanej na poniższą: Definiuje się ryzyko katastrofy budowlanej stosownie do normatywnej definicji ujętej w art. Art. 73. ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623). 1. Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 2. Nie jest katastrofą budowlaną: 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany; 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; 3) awaria instalacji; 4) zniszczenie obiektów nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego: 5) zniszczenie obiektów tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania; 6) zniszczenie obiektów użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. 3. Limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Odp. na postulat 20

6 Zamawiający nie wyraża zgodny na zaproponowaną definicję katastrofy budowlanej oraz tak zdefiniowaną odpowiedzialności w ramach limitu w wysokości ,00 zł. 21. Prosimy o możliwość modyfikacji klauzuli prac budowlano montażowych na treść: Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych 1. Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli objęte są szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji robotami budowlanymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), a także pracami montażowymi i adaptacyjno-modernizacyjnymi. 2. Ubezpieczenie na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje, do maksymalnej wysokości limitu odszkodowawczego PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, wartość wykonanych prac budowlano-montażowych oraz materiałów będących własnością lub znajdujących się na ryzyku ubezpieczającego. 3. Szkody w mieniu istniejącym jak również szkody z tytułu utraty zysku będącym przedmiotem ubezpieczenia w niniejszej polisie powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku prowadzenia robót budowlanych lub prac montażowych, pozostają ubezpieczone do pełnych wartości, jeśli zdarzenie powodujące szkodę nie jest wyraźnie wyłączone z zakresu ubezpieczenia mieni. Odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie jednak zachodzić pod warunkiem, że prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zdeklarował we wniosku o ubezpieczenie. 4. Przez wyżej wymienione roboty budowlane oraz prace montażowe rozumie się wyłącznie takie prace wykonywane w ramach kontraktów, których pojedyncza całkowita wartość (przez którą rozumie się łącznie koszt robocizny oraz pracy sprzętu związanej z realizowanymi kontraktami, jak również wartość wszystkich materiałów/ maszyn/ urządzeń etc. będących przedmiotem robót budowlanych i prac montażowych) nie przekracza określonego w polisie limitu oraz pod warunkiem, że prace te nie naruszają konstrukcji nośnej budynku, dachu oraz otworów zewnętrznych. Odp. na postulat 21 Zamawiający akceptuje zaproponowaną treść modyfikacji dotyczącej klauzuli prac budowlanych i montażowych. 22. Odnośnie konstrukcji ubezpieczonych budynków, czy występują budynki o konstrukcji drewnianej, z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym lub z pianki poliuretanowej lub innej palnej? Jezeli tak, to prosimy o podanie ich wartości i wartości mienia, która się w nich znajduje. Odp. na pytanie 22 Zamawiający informuje, że opis z podziałem na lokalizacje dotyczący konstrukcji budynków znajdują się w załącznikach od 1A do 1H. które stanowią załączniki do SIWZ. 23. Odnośnie konstrukcji ubezpieczonych budynków, czy występują budynki ze stropami drewnianymi i klatkami schodowymi o konstrukcji drewnianej? Jezeli tak, to prosimy o podanie ich wartości i wartości mienia, która się w nich znajduje. Odp.na pytanie nr 23 Zamawiający informuje, że opis z podziałem na lokalizacje dotyczący konstrukcji budynków znajdują się w załącznikach od 1A do 1H. które stanowią załączniki do SIWZ. 24. prosimy o potwierdzenie, ze ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód związanych z wydawanymi wyrokami przez sąd odp. na pytanie nr 24 Zamawiający wyjaśnia,że ubezpieczenie OC w związku z prowadzona działalnością nie obejmuje szkód związanych z wydawanymi wyrokami przez Sąd 25. prosimy o potwierdzenie, ze zakres ubezpieczenia OC określony w SIWZ zarówno obligatoryjny jak i fakultatywny nie obejmuje szkód majątkowych tj. czystych strat finansowych odp. na pytanie nr 25 Zamawiający wyjaśnia że z zakresu ubezpieczenia OC działalności określonym w SIWZ zarówno obligatoryjny jak i fakultatywny warunkach zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód

7 majątkowych tj. czystych strat finansowych z wyjątkiem szkód roszczeń jakie mogą powstać w wyniku ewakuacji ludzi, mienia ze strefy zagrożenia np. wybuchem. 26. Czy podane w zał. nr 9 szkody z OC w okresie dotyczą OC z tytułu prowadzenia działalności, czy OC komunikacyjnego? odp. na pytanie nr 26 Zamawiający wyjaśnia, że w zał. nr 9 szkody z OC w okresie dotyczą wyłącznie OC z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia przez Sądy 27. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 2. Ubezpieczenie AC/KR d. Nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany przy szkodach częściowych; - prosimy o zapis: nie dotyczy: ogumienia, akumulatora, elementów ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementów ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementów układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy) dla wymienionych elementów uwzględnia się indywidualne zużycie eksploatacyjne, stosownie do ich stanu Odp na postulat d. Zamawiający akceptuje teść w/w zmian do zapisów SIWZ związanych z wyliczeniem szkody w pojeździe w ramach ochrony ubezpieczeniowej w zakresie AC. Tj. ubezpieczyciel będzie uwzględniał zużycie wynikające z eksploatacji : ogumienia, akumulatora, elementów ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementów ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementów układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy) stosownie do ich stanu technicznego i. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu; - prosimy o zapis: z wyłączeniem szkód eksploatacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkiego rodzaju awarii, powstałych w wyniku niewłaściwego doboru paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych, będących skutkiem wadliwego doboru lub montażu instalacji gazowej oraz związanych z wadą wykonania pojazdu lub jego wadliwą naprawą Odp. na postulat i. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do SIWZ zapisów, które ograniczają odpowiedzialność w ramach ubezpieczenia AC z wyłączeniem szkód eksploatacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkiego rodzaju awarii, powstałych w wyniku niewłaściwego doboru paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych, będących skutkiem wadliwego doboru lub montażu instalacji gazowej oraz związanych z wadą wykonania pojazdu lub jego wadliwą naprawą j. Pełna wypłata odszkodowania komunikacyjnego wskutek przekroczenia przepisów ruchu drogowego za wyjątkiem przekroczenia prędkości (warunek fakultatywny); - prosimy o wykreślenie Odp. na postulat j. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie cytowanego zapisu z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. n. Włączenie odpowiedzialności wskutek zassania wody przez pracujący silnik w wyniku silnych opadów atmosferycznych, powodzi, itp.; - prosimy o wykreślenie Odp. na postulat n. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie cytowanego zapisu z zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

8 o. Włączenie kosztów holowania po szkodzie limit odpowiedzialności nie mniej niż 10% sumy ubezpieczenia; - prosimy o zapis: Wysokość kosztów dodatkowych nie może przekroczyć łącznie 10 % sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, lecz nie więcej niż PLN, z tym że uzasadnione koszty transportu uszkodzonego pojazdu nie mogą przekroczyć: 1) PLN w przypadku transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, pod warunkiem, że transport pojazdu z miejsca zdarzenia organizowany był przez przedstawiciela Wykonawcy, 2) PLN w przypadku pozostałych pojazdów nie wymienionych w pkt 1) Odp. na postulat o. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisu do SIWZ związanych z kosztami holowania pojazdu po szkodzie. 28. Ubezpieczenie Assistance Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji lub awarii pojazdu): a. organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację i holowanie pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię. Limit na zdarzenie 600 zł - prosimy o zapis dotyczący limitu: Limit na zdarzenie zgodnie z owu assistance Wykonawcy b. pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku lub awarii, w tym koniecznie poniesione koszty zakwaterowania. Limit na zdarzenie zł. - prosimy o zapis dotyczący limitu: Limit na zdarzenie zgodnie z owu assistance Wykonawcy Odp. na postulat a,b. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian do SIWZ związanych z odpowiedzialnością w ramach ubezpieczenia Assistance na podstawie zapisów zgodnych z owu ASS Wykonawcy Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie /-/ Halina Skikiewicz

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-327-2343/2013 Poznań 26.07.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r.

Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r. Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) nr pisma: BZP.2421.19.211.EH Wrocław, dnia 26.8.211r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.19.211.EH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo