SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OG/251-2/10 Wieliczka r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynku Urzędu Skarbowego w Wieliczce ul. Zamkowa 2, Wieliczka, oraz jego otoczeniu w okresie od 1 lipca 2010r. do 31 grudnia 2010r. (kod CPV ). Zamawiający: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce ul. Zamkowa 2, Wieliczka Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz z późn. zm.) oraz art.44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.).

2 I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w budynku Urzędu Skarbowego w Wieliczce o pow m², sprzątanie otoczenia budynku o pow. 236m², okresowa pielęgnacja zieleni o pow. 79m², dostawa odpowiedniej ilości środków higieny osobistej tj. papier toaletowy, mydło, kostki zapachowe i środków czystości, worki na śmieci oraz w okresie zimowym dostawa piasku. II. Opis przedmiotu zamówienia 1.Zakres sprzątania obejmuje: a/ prace codzienne: mycie, wycieranie kurzu, odkurzanie itp. według zestawienia: L.p. Zakres sprzątania Prace codzienne Uwagi 1 Korytarze i hol 2 Pomieszczenia biurowe 3 Pomieszczenia socjalne 4 Klatka schodowa 5 Portiernia 6 Drzwi wejściowe i przeszklenia zewnętrzne i wewnętrzne 7 Toalety i urządzenia sanitarne 8 Dezynfekcja toalet i urządzeń sanitarnych 9 Umywalki, flizy, lustra 10 Zlewozmywaki i szafki kuchenne 11 Uzupełnienie środków higieny osobistej tj. mydło, papier toaletowy, kostki zapachowe 12 Mycie naczyń w sekretariacie 13 Meble, lady, szafy, tablice ogłoszeniowe 14 Wykładziny dywanowe i linoleum, wycieraczki 15 Okna i parapety 16 Szyb windy zewnątrz 17 Winda wewnątrz

3 18 Powierzchnie przeszklone /ściany, balustrady, drzwi/ obustronnie 19 Omiatanie pajęczyn 20 Opróżnianie, wymiana worków i mycie: koszy na śmieci, koszy niszczarek oraz innych urządzeń np. otwieracz korespondencji, usuwanie makulatury i innych nieczystości do kontenerów, sprzątanie śmietnika zachowanie obowiązku segregacji odpadów 21 Utrzymywanie w czystości sali obsługi, korytarzy, klatki schodowej- odkurzanie parapetów nad kaloryferami i załamań ścian w czasie godzin pracy urzędu w okresie jesiennym i zimowym 22 Zamiatanie terenu zewnętrznego budynku: chodników, plac przed budynkiem,1/2 części jezdni ul.zamkowej i ul.kilińskiego, usuwanie papierów, papierosów i innych nieczystości. należy wykonać przed rozpoczęciem pracy Urzędu tj. przed godz.7:15. b/ prace okresowe L.p. Zakres sprzątania Prace okresowe Uwagi 1. Pielęgnacja zieleni o powierzchni 79m², koszenie i wywóz trawy, nawożenie, odchwaszczanie, pielenie, podlewanie 2. Utrzymywanie czystości na parkingu wewnętrznym wraz z przejazdem od ul.kilińskiego 3. Przecieranie kurzu z telefonów, komputerów i drukarek 4 Sala konferencyjna- odkurzanie wykładziny dywanowej, przecieranie kurzu na meblach 1 raz na tydzień w okresie: lipiec-wrzesień 1 raz na miesiąc oraz gdy wystąpi potrzeba usuwanie: przerostów trawy odrastającej na powierzchniach parkingów i chodników, liści, odśnieżanie /wywóz śniegu/ w okresie zimowym. 1 raz na tydzień Przy użyciu odpowiednich środków i zachowaniu szczególnej ostrożności 1 raz na miesiąc W pierwszym tygodniu miesiąca, oraz gdy wystąpi potrzeba 5 Mycie drzwi 1 raz na kwartał W pierwszym tygodniu danego kwartału, oraz gdy wystąpi potrzeba 6 Mycie lamp oświetleniowych 1 raz W pierwszym tygodniu

4 czwartego kwartału danego roku, 7 Odkurzanie i mycie kaloryferów 1 raz na kwartał W pierwszym tygodniu kwartału, 8 Sprzątanie garażu 1 raz na kwartał W pierwszym tygodniu kwartału, w okresie zimowym dodatkowo w/g potrzeb 9 Sprzątanie tarasów 1 raz na kwartał W pierwszym tygodniu kwartału, w okresie zimowym gdy wystąpi potrzeba 10 Przecieranie na wilgotno wszystkich mebli biurowych w całości tj. krzeseł, foteli obrotowych, biurek, szaf, półek itp Mycie pomieszczeń znajdujących się w piwnicach budynku Mycie lodówek 13 Gruntowne czyszczenie mebli i tapicerki 1 raz W czwartym kwartale oraz gdy wystąpi potrzeba 1 raz w miesiącu 1 raz w miesiącu W pierwszym tygodniu miesiąca, w obecności pracownika w godzinach pracy urzędu W pierwszym tygodniu miesiąca,oraz gdy wystąpi potrzeba, przy użyciu odpowiednich środków 1 raz W czwartym kwartale, przy użyciu odpowiednich środków oraz w razie potrzeb 14 Odkurzanie kratek wentylacyjnych 1 raz W drugim półroczu 15 Gruntowne mycie okien 1 raz sierpień/wrzesień 16 Odśnieżanie codzienne chodników, placu przed budynkiem,wokół budynku, parkingu wewnętrznego, posypywanie piaskiem chodników,wywożenie śniegu. Nie dopuszcza się zarzucania śniegu na mur budynku. Odśnieżanie codzienne tarasów. na bieżąco w razie potrzeb w okresie zimowym Koszty wywozu śniegu i koszty zakupu piasku ponosi wykonawca 17 Strącanie sopli lodu z dachu na bieżąco w razie potrzeb Po wcześniejszym zabezpieczeniu chodników i placu przed wejściem do budynku oraz od ulic Kilińskiego i Zamkowej

5 2.Powyższe prace wykonywane będą na wszystkich kondygnacjach budynku i obejmują maszynowe mycie powierzchni, mycie na mokro powierzchni podłogowych nie pokrytych wykładziną, odkurzanie, usuwanie bieżących plam oraz pranie wykładzin dywanowych w razie potrzeb środkami zalecanymi przez producenta. 3. Prace należy wykonywać w godzinach popołudniowych: poniedziałki od godz.14 -tej do 19- tej, w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku od godz. 14-tej do 18-tej / nie dotyczy pkt. b poz.17/, Do wykonania zamówienia należy używać środków czystości dobrej jakości, które nie będą powodowały uszkodzenia wykładzin, sprzętu, mebli itp. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dostarczanych i używanych środków czystości oraz pracy urządzeń mechanicznych. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłą obsadę pracowników do należytego wykonania usługi. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do ostatniego dnia miesiąca przedstawiać zamawiającemu harmonogram prac na kolejny miesiąc, zgodny z w/w zakresem sprzątania. Szczegółowy harmonogram na miesiąc lipiec 2010r. wykonawca przedstawi w pierwszym dniu obowiązywania umowy. 4.Wymagania Zamawiającego: a) zapewnić, na wezwanie zamawiającego, obsadę 1 pracownika w godzinach pracy urzędu tj. od 7:15 do 15:15, którego zakres czynności będzie obejmował: - utrzymanie w należytej czystości (szczególnie w dni deszczowe i zimowe) salę obsługi, wejść i ciągów komunikacyjnych, - utrzymanie stałej czystości we wszystkich toaletach, uzupełnianie papieru toaletowego, mydła w płynie i środków zapachowych, - sprzątanie pomieszczeń specjalnych / archiwum, kasa, pokoje informatyków, kotłownia/ w obecności pracowników urzędu w czasie z nimi ustalonym, - usuwanie zaplamień i zanieczyszczeń wymagających natychmiastowego usunięcia, - usuwanie zabrudzeń i plam na lustrach, szklanych drzwiach, przeszkleń balustrad, windy itp. - w okresie zimowym w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub oblodzenia, codziennie odśnieżanie i posypywanie chodników, parkingów przyległych do posesji Urzędu. 5.Przed złożeniem oferty wykonawcy mogą zapoznać się z zakresem usług objętych przedmiotem zamówienia poprzez odbycie wizji lokalnej. 6.W ofercie należy wskazać, którą część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za rozliczenia wykonawcy z podwykonawcami. 7.Kontrola jakościowa wykonywanego zamówienia będzie się odbywać w dowolnym czasie dogodnym dla zamawiającego. III. Opis części zamówienia oraz o zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. IV. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia:1 lipiec 31 grudzień 2010r.

6 V. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktów z wykonawcami oraz sposób porozumiewania się Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem fax-u nr.012/ lub a VI. Wymagania dotyczące wadium Nie wymaga się wnoszenia wadium. VII. Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawców. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadają wiedzę i doświadczenie, 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 6) prowadzą działalność zgodną z niniejszym zamówieniem nie krócej niż 2 lata /referencje/ Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków będzie złożenie oświadczenia w/g wzoru stanowiącego załącznik nr.2 siwz. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana wg zasady spełnia/ nie spełnia. I. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają złożyć wykonawcy: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy; 2. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert; 3. podpisane przez wykonawcę oświadczenie, iż nie zachodzą warunki określone w art. 24 ustawy pzp, wykluczające wykonawcę z postępowania o zamówienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr.3 siwz. 4. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń;

7 6. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 7. pisemne zobowiązanie /według wzoru stanowiącego załącznik nr.5 do SIWZ/, iż wykonawca w przypadku wygrania postępowania podpisze umowę z zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr.4 do SIWZ. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a w przypadku wykonawców działających wspólnie wszystkie dokumenty oraz oświadczenia składa każdy z wykonawców. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art.22 ust.1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy, wymagane jest przedłożenie w/w dokumentów oraz oświadczeń dotyczących również tych podmiotów.. Opis sposobu przygotowania ofert Ofertę należy sporządzić w języku polskim, trwałą techniką pisarską. Wszystkie strony oferty powinna być ponumerowane i oparafowane przez wykonawcę. Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w której winien podać cenę netto, stawkę podatku od towarów i usług oraz cenę brutto w wymiarze miesięcznym oraz za całość przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy. O terminie złożenia oferty decyduje moment jej złożenia w siedzibie zamawiającego, a nie data stempla pocztowego. I. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w zakresie: A. utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych o pow. 2101m² - okres 6 miesięcy. B. utrzymanie czystości wokół budynku o pow.236m² - okres 6 miesięcy. C. okresowe utrzymanie zieleni o pow.79m² okres 3 miesiące /lipiec,sierpień,wrzesień/. Sposób obliczenia ceny netto, stawki podatku od towarów i usług oraz ceny brutto w wymiarze miesięcznym oraz ceny brutto za całość przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy określa formularz ofertowy stanowiący załącznik nr.1 do SIWZ. Wykonawca określi ceny za świadczenie usług zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku od towarów i usług. II. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert Oferty w kopertach zaklejonych taśmą z pieczęcią adresową wykonawcy, adresem zamawiającego oraz oznaczeniem,,oferta na wykonanie usługi sprzątania w budynku Urzędu Skarbowego w Wieliczce i jego otoczeniu'', należy składać do dnia 18 czerwca 2010r. do godz. 10:00 na Dzienniku Podawczym stanowisko nr. 9 w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce przy ul. Zamkowej 2 /parter sala obsługi /. Otwarcie ofert nastąpi w obecności wykonawców dnia 18 czerwca 2010r. o godzinie 10:15 w sali nr. 300 III piętro w siedzibie zamawiającego. Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców oraz podane ceny. Przed szczegółową oceną zamawiający sprawdzi czy oferta spełnia warunki określone w specyfikacji.

8 III. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Kryterium oceny - cena 100% Cena oferty powinna uwzględniać całość zamówienia. IV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie stosuje się. V. Środki ochrony prawnej Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. VI. Ogólne warunki umowy Wzór umowy stanowiący załącznik nr.4 do SIWZ. VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wymagania niniejszej specyfikacji. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi termin podpisania umowy. Zamawiający powiadomi pisemnie o wyniku wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

9 Załącznik nr 1 do SIWZ OG/251-2/2010 Formularz ofertowy A Lp Przedmiot zamówienia Cena netto w wymiarze miesięcznym Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych -okres 6 miesięcy - powierzchnia 2101 m² B. Utrzymanie czystości wokół budynku - okres 6 miesięcy - powierzchnia 236 m² C. Okresowe utrzymanie zieleni - okres 3 miesiące /lipiec,sierpień,wrzesień/ - powierzchnia 79 m² Obowiązująca stawka podatku VAT Cena brutto w wymiarze miesięcznym Łączna wartość brutto całego przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy...pln....

10 podpis wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ OG/251-2/ Oznaczenie Wykonawcy OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.22 UST 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W związku z udziałem w zamówieniu publicznym nr OG/251-2/2010 oświadczam, że: spełniam warunki wyszczególnione w przepisach art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).... podpis /podpisy/ i pieczątka wykonawcy * dla wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców.

11 Załącznik nr 3 do SIWZ OG/251-2/ Oznaczenie Wykonawcy OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ART.24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W związku z udziałem w zamówieniu publicznym nr OG/251-2/2010 oświadczam, iż nie zachodzą wymienione w art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) warunki wykluczające mnie z postępowania o zamówienie publiczne.... podpis /podpisy/ i pieczątka wykonawcy * dla wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców.

12 Załącznik nr 4 do SIWZ OG/251-2/2010 UMOWA nr. OG/251-2/10 zawarta w dniu r. Zawarta na podstawie art. 139, art.140, art.142 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr.223, poz. 1655/ oraz art.44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych (Dz.U. Nr.157 poz.1240 z późn.zm.) pomiędzy : Urzędem Skarbowym w Wieliczce, ul. Zamkowa 2, Wieliczka reprezentowanym przez Naczelnika Urzędu mgr inż. Beatę Kaczmarczyk-Filipek NIP zwanym dalej zamawiającym zwanym dalej wykonawcą a 1 Przedmiotem umowy jest świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Urzędu Skarbowego w Wieliczce oraz jego otoczeniu w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac czystościowo-porządkowych w budynku Urzędu Skarbowego w Wieliczce o pow. 2101,00 m², sprzątania otoczenia budynku o pow. 236 m², okresowej pielęgnacji zieleni o pow.79m², dostawy odpowiedniej ilości środków higieny osobistej tj. papier toaletowy, mydło, kostki zapachowe, środki czystości, worki na śmieci, dostawy piasku w okresie zimowym. 1.Zakres sprzątania: 2 a/ prace codzienne obejmujące mycie, wycieranie kurzu, odkurzanie itp. według zestawienia:

13 L.p. Zakres sprzątania Prace codzienne Uwagi 1 Korytarze i hol 2 Pomieszczenia biurowe 3 Pomieszczenia socjalne 4 Klatka schodowa 5 Portiernia 6 Drzwi wejściowe i przeszklenia zewnętrzne i wewnętrzne 7 Toalety i urządzenia sanitarne 8 Dezynfekcja toalet i urządzeń sanitarnych 9 Umywalki, flizy, lustra 10 Zlewozmywaki i szafki kuchenne 11 Uzupełnienie środków higieny osobistej tj. mydło, papier toaletowy, kostki zapachowe 12 Mycie naczyń w sekretariacie 13 Meble, lady, szafy, tablice ogłoszeniowe 14 Wykładziny dywanowe i linoleum, wycieraczki 15 Okna i parapety 16 Szyb windy zewnątrz 17 Winda wewnątrz Powierzchnie przeszklone /ściany, balustrady, drzwi/ Omiatanie pajęczyn Opróżnianie, wymiana worków i mycie: koszy na śmieci, koszy niszczarek oraz innych urządzeń np. otwieracz korespondencji, usuwanie makulatury i innych nieczystości do kontenerów, sprzątanie śmietnika Utrzymywanie w czystości sali obsługi, korytarzy, klatki schodowej- odkurzanie parapetów nad kaloryferami i załamań ścian obustronnie zachowanie obowiązku segregacji odpadów w czasie godzin pracy urzędu w okresie jesiennym i zimowym 22 Zamiatanie terenu zewnętrznego budynku: chodników, plac przed budynkiem,1/2 części jezdni ul.zamkowej i ul.kilińskiego, usuwanie papierów, papierosów i innych nieczystości. należy wykonać przed rozpoczęciem pracy Urzędu tj. przed godz.7:15.

14 b/ prace okresowe L.p. Zakres sprzątania Prace okresowe Uwagi 1. Pielęgnacja zieleni o powierzchni 79m², koszenie i wywóz trawy, nawożenie, odchwaszczanie, pielenie, podlewanie 2. Utrzymywanie czystości na parkingu wewnętrznym wraz z przejazdem od ul.kilińskiego 3. Przecieranie kurzu z telefonów, komputerów i drukarek 4 Sala konferencyjna- odkurzanie wykładziny dywanowej, przecieranie kurzu na meblach 1 raz na tydzień w okresie: lipiec-wrzesień 1 raz na miesiąc oraz gdy wystąpi potrzeba usuwanie: przerostów trawy odrastającej na powierzchniach parkingów i chodników, liści, odśnieżanie /wywóz śniegu/ w okresie zimowym. 1 raz na tydzień Przy użyciu odpowiednich środków i zachowaniu szczególnej ostrożności 1 raz na miesiąc W pierwszym tygodniu miesiąca, oraz gdy wystąpi potrzeba 5 Mycie drzwi 1 raz na kwartał W pierwszym tygodniu danego kwartału, oraz gdy wystąpi potrzeba 6 Mycie lamp oświetleniowych 1 raz W pierwszym tygodniu czwartego kwartału danego roku, 7 Odkurzanie i mycie kaloryferów 1 raz na kwartał W pierwszym tygodniu kwartału, 8 Sprzątanie garażu 1 raz na kwartał W pierwszym tygodniu kwartału, w okresie zimowym dodatkowo w/g potrzeb 9 Sprzątanie tarasów 1 raz na kwartał W pierwszym tygodniu kwartału, w okresie zimowym gdy wystąpi potrzeba 10 Przecieranie na wilgotno wszystkich mebli biurowych w całości tj. krzeseł, foteli obrotowych, biurek, szaf, półek itp. 11 Mycie pomieszczeń znajdujących się w piwnicach budynku 1 raz W czwartym kwartale oraz gdy wystąpi potrzeba 1 raz w miesiącu W pierwszym tygodniu miesiąca, w obecności pracownika w godzinach pracy urzędu

15 12 Mycie lodówek 1 raz w miesiącu W pierwszym tygodniu miesiąca,oraz gdy wystąpi potrzeba, przy użyciu odpowiednich środków 13 Gruntowne czyszczenie mebli i tapicerki 1 raz W drugim kwartale, przy użyciu odpowiednich środków oraz w razie potrzeb 14 Odkurzanie kratek wentylacyjnych 1 raz W drugim półroczu 15 Gruntowne mycie okien 1 raz sierpień/wrzesień 16 Odśnieżanie codzienne chodników, placu przed budynkiem,wokół budynku, parkingu wewnętrznego, posypywanie piaskiem chodników,wywożenie śniegu. Nie dopuszcza się zarzucania śniegu na mur budynku. Odśnieżanie codzienne tarasów. na bieżąco w razie potrzeb w okresie zimowym Koszty wywozu śniegu i koszty zakupu piasku ponosi wykonawca 17 Strącanie sopli lodu z dachu na bieżąco w razie potrzeb Po wcześniejszym zabezpieczeniu chodników i placu przed wejściem do budynku oraz od ulic Kilińskiego i Zamkowej. Prace należy wykonywać w godzinach popołudniowych: poniedziałki od godz.14 -tej do 19- tej, w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku od godz. 14-tej do 18-tej / nie dotyczy pkt. b poz.17/, Wykonawca zobowiązany jest w terminie do ostatniego dnia miesiąca przedstawiać zamawiającemu harmonogram prac na kolejny miesiąc, zgodny z w/w zakresem sprzątania. Harmonogram na miesiąc lipiec 2010r. wykonawca przedstawi w pierwszym dniu obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się: a) zapewnić ciągłą obsadę pracowników do należytego wykonania usługi, b) zapewnić, na wezwanie zamawiającego, obsadę 1 pracownika w godzinach pracy urzędu tj. od 7:15 do 15:15, którego zakres czynności będzie obejmował: - utrzymanie w należytej czystości (szczególnie w dni deszczowe i zimowe) salę obsługi, wejść i ciągów komunikacyjnych, - utrzymanie stałej czystości we wszystkich toaletach, uzupełnianie papieru toaletowego, mydła w płynie i środków zapachowych, - sprzątanie pomieszczeń specjalnych / archiwum, kasa, pokoje informatyków, kotłownia/ w obecności pracowników urzędu w czasie z nimi ustalonym, - usuwanie zaplamień i zanieczyszczeń wymagających natychmiastowego usunięcia, - usuwanie zabrudzeń i plam na lustrach, szklanych drzwiach, przeszkleń balustrad, windy itp. - w okresie zimowym w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub oblodzenia, codziennie odśnieżanie i posypywanie chodników, parkingów przyległych do posesji Urzędu.

16 Wezwanie zgłoszone może być przez kierownika lub pracownika referatu ogólnego do wykonawcy. Osoba sprzątająca zgłosi się niezwłocznie /czas przybycia do 30 minut/, celem usunięcia skutków zdarzenia w zakresie objętym umową. 3 Prace porządkowe wykonywane w pomieszczeniach, w których konieczna jest obecność pracownika Urzędu; - kasy i informatyki codziennie, - archiwum, biblioteki, archiwum NIP, pomieszczenia nr. 8 i 10, kotłowni /bez pomieszczenia UPS /- raz w miesiącu po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem Referatu Ogólnego dnia wykonania czynności. Pracę w tych pomieszczeniach należy wykonywać godzinach od 14:00 do 15:00. 4 W terminie do 1 lipca 2010r. wykonawca przedstawi: -wykaz pracowników, którzy będą wykonywać prace porządkowe w budynku Urzędu z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, -oświadczenie,że pracownicy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, -oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko w/w pracownikom postępowanie karne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptowania lub nie akceptowania pracowników wykonawcy lub pracowników podwykonawców. 5 Wykonawca oświadcza, że prace porządkowe wykonywał będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, P-Poż, oraz zabezpieczenia obiektu i mienia, a także ponosi odpowiedzialność za szkody zawinione przez jego pracowników. 6 Wykonawca i jego pracownicy zobowiązują się do zachowania tajemnicy skarbowej / art.294 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ze zm. Ordynacja podatkowa Dz.U. Nr.8 poz.60 z 2005r./ oraz tajemnicy informacji zawierających dane osobowe /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. nr. 101, poz.926 z późn. zm./. 7 Za wykonanie prac porządkowych wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie miesięczne 1/ w okresie od lipca do wrzesień 2010r. w wysokości... brutto /słownie:.../. 2/ w okresie od października do grudnia 2010r. w wysokości... brutto /słownie:.../. Cena obejmuje zaopatrzenie w środki czystości w tym papier toaletowy i mydło, kostki zapachowe, oraz środki czystości, worki na śmieci, piasek i sprzęt potrzebny do wykonania wszystkich prac porządkowych. Cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 8

17 Podstawę zapłaty stanowić będzie faktura wystawiona przez wykonawcę po zakończeniu miesiąca, płatna przelewem na konto wykonawcy bank... w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia wykonawcy z podwykonawcami. 9 Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 lipca do 31 grudnia 2010r. Stwierdzenie przez zamawiającego uchybień w zakresie utrzymania czystości wykazanym w 2 niniejszej umowy skutkować będzie karą umowną w wysokości 1/22 miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień trwania nieprawidłowości. W razie nie wywiązania się wykonawcy z warunków zawartych w umowie zamawiający może skorzystać z usług innego podmiotu, a kosztami wykonania zamówienia obciążyć wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty wykonania zamówienia przez inny podmiot w terminie 14-tu dni od daty otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez zamawiającego. W przypadku rażących zaniedbań w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 10 Zamawiający udostępni nieodpłatnie wykonawcy pomieszczenie na przechowywanie sprzętu i środków czystości. 11 Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac osobom trzecim bez pisemnej zgody zamawiającego. 12 Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz wypowiedzenie niniejszej umowy winno być dokonane w formie pisemnej. 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 14 Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy drugi dla zamawiającego. Zamawiający : Wykonawca :

18 Załącznik nr 5 do SIWZ OG/251-2/ Oznaczenie wykonawcy OŚWIADCZENIE Oświadczam, że w przypadku wygrania postępowania podpiszę umowę z zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr.4 do SIWZ.... Podpis i pieczątka wykonawcy

19

Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1

Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1 Oznaczenie sprawy: ORiN 272.1.2011 Załącznik nr 1 Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y WYKONAWCA ZAMAWIAJACY Pieczęć Wykonawcy Odpowiadając na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: usługę ochrony osób i mienia w obiekcie Urzędu Skarbowego w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: 356367-2010; data zamieszczenia: 10.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi z 5 2010-12-21 08:50 Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: 367003-2010; data zamieszczenia: 20.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świdnica: Usługi - sprzątanie pomieszczeń biurowych (własny sprzęt, środki czyszczące i higieniczne) w dwóch obiektach Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 i ul. Różanej 2 oraz sprzątanie

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. ZAMAWIAJĄCY Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie tel./fax 91 418 96 97 Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) w pomieszczenia o łącznej powierzchni 2564,18 m² oraz terenu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo9.wroc.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo9.wroc.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo9.wroc.pl/ Wrocław: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKCIE SPORTOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pzdp.pl Przemków: Utrzymanie poboczy dróg powiatowych zlokalizowanych na terenach wiejskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Placówka Terenowa KRUS w Łosicach, ul. Kilińskiego 6 1.1. ZAKRES A Sprzątanie lokali - pomieszczenia wewnątrz budynku: powierzchnia ogólna 447,55 m 2 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sl.mofnet.gov.pl/us/siemianowice.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sl.mofnet.gov.pl/us/siemianowice. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sl.mofnet.gov.pl/us/siemianowice.htm Siemianowice Śląskie: Utrzymanie czystości oraz zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

m2, w tym: 1) powierzchnia pokoi biurowych i sal konferencyjnych 2 078,70 m2, w około 39 % pokryta jest

m2, w tym: 1) powierzchnia pokoi biurowych i sal konferencyjnych 2 078,70 m2, w około 39 % pokryta jest 1 z 6 2013-09-19 13:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stalowawola.pl/?c=mdprzetargi-cmpokaz-1203 Stalowa Wola: Świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa 27 58-500 JELENIA GÓRA

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa 27 58-500 JELENIA GÓRA Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa 27 58-500 JELENIA GÓRA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzątanie obiektu Jeleniogórskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A druk O F E R T A (pieczęć Wykonawcy [ów]) NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zama wiają cy: ZIELONOGÓRSKIE ZAKŁADY USŁUG MIEJSKICH Spółka z o. o., Zielona Góra, ul. Masarska 13 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.waw.pl Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA BUDYNKÓW UŻYTKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nbp.pl Lublin: świadczenie usług codziennego sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynku banku oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Usługi

Specyfikacja Techniczna Usługi Specyfikacja Techniczna Usługi Załącznik Nr 2 do SIWZ ZP/PN/2312/05/900/09 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Sprzątanie pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, sanitarnych i ogólnodostępnych o powierzchni ok. 4000 m 2

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Sprzątanie pomieszczeń w obiekcie PALMIARNIA w Zielonej Górze nr sprawy ZP/01/P/2011 Numer ogłoszenia: 422094-2011; data zamieszczenia: 12.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Piastowska 2, Gubin, woj. lubuskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Piastowska 2, Gubin, woj. lubuskie, tel , faks Gubin: Utrzymanie czystości i porządku na terenie targowisk położonych w Gubinie przy ul. Obrońców Pokoju (Targowisko Spożywcze) i przy ul. Śląskiej (Targowisko Przemysłowe). Numer ogłoszenia: 6654-2015;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym WT.2370.02.206 Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach w budynkach Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Świnoujście: Ochrona fizyczna i monitoring budynku oraz monitoring terenu wokół budynku położonego w Świnoujściu przy ul. Steyera 51 Numer ogłoszenia: 408060-2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.osirochota.waw.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.osirochota.waw.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu przyległego obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w okresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr B Częstotliwość wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia

Załącznik nr B Częstotliwość wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia Załącznik nr B Częstotliwość wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia Tab. nr 1 Obiekty aktualnie uŝytkowane Lp Zakres wykonywanych prac Częstotliwość I. WILLA Pomieszczenia biurowe i ciągi komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Budynek przy ul. Małachowskiego 8

Budynek przy ul. Małachowskiego 8 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1B do zapytania ofertowego Usługa kompleksowego sprzątania w Wydziałach Zamiejscowych Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu.

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu. załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.44.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu ul. Piotra Skargi 31 we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze

Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Szarotka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do siwz CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wykaz obiektów do wykonywania prac w zakresie utrzymania czystości i porządku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Zakładzie Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1.

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. FREDRY 12 POZNAŃ CZĘŚĆ 1. PARTER PIĘTRO I PIĘTRO II PIĘTRO III RODZAJ POWIERZCHNI PANELE 8 PŁYTKI 78,44 PARKIET 0 WYKŁADZINA PCV 0 DYWAN/WYKŁADZINA 0 POSADZKA KAMIENNA 32,39

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. :

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. : Umowa Nr. Zawarta w dniu. 2011 roku we Wrocławiu pomiędzy : Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław, NIP 897-15-60-415, Regon 930203200, reprezentowaną przez Dariusza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.azk.czechowice-dziedzice.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.azk.czechowice-dziedzice.pl Czechowice-Dziedzice: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA PLACU TARGOWYM ORAZ OBSŁUGA I UTRZYMANIE SZALETÓW MIEJSKICH PRZY UL. SOBIESKIEGO W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH Numer ogłoszenia: 497432-2013; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Przedmiotem świadczenia jest usługa w zakresie sprzątania pomieszczeń Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Gronowa 22. Wykonywane prace

Bardziej szczegółowo

2 Magazyn 001, 002, 003, 004, 005 Próby glebowe ,9 m 2 Pracownia techniczna 209 9,8 m 2 Razem: 55,2 m 2 płytek, luster, dezynfekcja, uzupełnia

2 Magazyn 001, 002, 003, 004, 005 Próby glebowe ,9 m 2 Pracownia techniczna 209 9,8 m 2 Razem: 55,2 m 2 płytek, luster, dezynfekcja, uzupełnia 1 załącznik nr 6b do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.44.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 2) Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz sprzątanie posesji wokół budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer 1 nr postępowania: BZP.2421.34.2014.JS Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II ul. Harcerska Ząbki

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II ul. Harcerska Ząbki Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II ul. Harcerska 9 05-091 Ząbki Nr postępowania: 1/PG/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wielka Nieszawka: Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce Numer ogłoszenia: 117137-2015; data zamieszczenia: 05.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 FORMULARZ POSTANOWIEŃ UMOWY UMOWA NR... Zawarta w... w dniu... pomiędzy:

Zał. nr 4 FORMULARZ POSTANOWIEŃ UMOWY UMOWA NR... Zawarta w... w dniu... pomiędzy: ... (pieczęć Firmy) Zał. nr 4 FORMULARZ POSTANOWIEŃ UMOWY UMOWA NR... Zawarta w... w dniu... pomiędzy: WYKONAWCĄ... z siedzibą w... zarejestrowanym...pod numerem... reprezentowanym przez: a ZAMAWIAJĄCYM...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umswidnik.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umswidnik.bip.lubelskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umswidnik.bip.lubelskie.pl Świdnik: ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU PSM I STOPNIA W ŚWIDNIKU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e cea.pl/1001/zamowienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e cea.pl/1001/zamowienia publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e cea.pl/1001/zamowienia publiczne Kraków: KOMPLEKSOWA USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Utrzymanie czystości w Kraków Arenie wraz z całorocznym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania:bzp.2421.35.2012.js Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie nr 2 MUZEUM PRZYRODNICZE I. Powierzchnie przeznaczone do codziennego sprzątania: Pomieszczenia Muzeum *- 102

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzm.wroc.pl Wrocław: Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i posesji Zarządu Zieleni Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie WFOŚ-230-A.I./(19/2014)/2014 z 11 grudnia 2014r.

Ogłoszenie WFOŚ-230-A.I./(19/2014)/2014 z 11 grudnia 2014r. Ogłoszenie WFOŚ-230-A.I./(19/2014)/2014 z 11 grudnia 2014r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z siedzibą: ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk ogłasza Konkurs na wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Węgiel kamienny

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Węgiel kamienny ZEAS.ZP.2.2014 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na dostawę opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie 2014/2015 w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrum.com3.pl Łódź: Sprzątanie budynków oraz terenów zewnętrznych i zielonych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.33wog.wp.mil.pl Nowa Dęba: Usługa czyszczenia dróg, chodników, placów, alejek i parkingów oraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu

UMOWA (WZÓR) Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu UMOWA (WZÓR) Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu Umowa zawarta w dniu w Mielcu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu,

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ...

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 1) Przedmiot zamówienia : Remont placu o nawierzchni asfaltowej, związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na terenie Zespołu 2) Zamawiający: Zespół Gimnazjalno

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP z numerem 6187-2013 w dniu 10.01.2012r.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP z numerem 6187-2013 w dniu 10.01.2012r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Zielona Góra, 10.01.2013r. Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP z numerem 6187-2013 w dniu 10.01.2012r. Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania,

Bardziej szczegółowo

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi:

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i wykaz placówek i wyposażenia. 1. 1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Krapkowice

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl Kozienice: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia młodzieży na praktyki do Elektrownii Kozienice S.A. Numer ogłoszenia: 206327-2010; data zamieszczenia: 02.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu/pl/a158/aktualne_przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu/pl/a158/aktualne_przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu/pl/a158/aktualne_przetargi.html Katowice: Wymiana wytypowanych okien w budynku Pawilonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Wola Krzysztoporska: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-ak.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-ak.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury. Kraków: Świadczenie usługi ochrony osób, mienia i obiektu dla Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa Nila w Krakowie Numer ogłoszenia: 92505-2013; data zamieszczenia: 28.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia biur wraz z pomieszczeniem socjalnymi - 299,11m 2. Liczba pomieszczeń sanitariatów - 3. Powierzchnia sanitariatów - 5,64m 2

Powierzchnia biur wraz z pomieszczeniem socjalnymi - 299,11m 2. Liczba pomieszczeń sanitariatów - 3. Powierzchnia sanitariatów - 5,64m 2 Brzeszcze, dn. 14.12.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.olsztyn.eu/bip/folder/3466/przetargi_i_ogloszenia/ Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Lublin: Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013 do kotłowni MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie (kod CPV: 09135000-4) Numer ogłoszenia: 332218-2012; data zamieszczenia: 05.09.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Sejny: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na pięć pakietów. Numer ogłoszenia: 318196-2014;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/djozwiak/appdata/local/microsoft/windows/tempor...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/djozwiak/appdata/local/microsoft/windows/tempor... 1 z 5 2011-01-14 14:16 Warszawa: Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych, pomieszczeniach kuchennych i sanitarnych w siedzibie KFK Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S- 20 Radoszowy ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (:BIP w Małopolsce/Urzędy Skarbowe/US Nowy Targ/zamówienia publicz

Adres strony internetowej zamawiającego:  (:BIP w Małopolsce/Urzędy Skarbowe/US Nowy Targ/zamówienia publicz Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: - www.wrotamalopolski.pl (BIP w Małopolsce/Urzędy Skarbowe/US Nowy Targ/zamówienia publi Nowy Targ:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Ochrona obiektów i terenu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przy ul. Instytutowej 1 w Warszawie Numer ogłoszenia: 301836-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mieszka Starego 6, Świebodzice,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mieszka Starego 6, Świebodzice, Świebodzice: Utrzymanie czystości i higieny w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach Numer ogłoszenia: 25985-2011; data zamieszczenia: 21.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 626-40-26, faks 089 626-41-40.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 626-40-26, faks 089 626-41-40. Janowo: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Janowie Numer ogłoszenia: 180173-2011; data zamieszczenia: 30.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Ochrona obiektów i terenu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów - Filii Kielce, Ośrodka Badań Mostów w Kielcach Numer ogłoszenia: 73826-2015; data zamieszczenia: 01.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Do: - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu ul. Polna 113 w Toruniu

OFERTA. Do: - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu ul. Polna 113 w Toruniu Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ. Biura 5 Wykładzina PCV 75

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ. Biura 5 Wykładzina PCV 75 Zamawiający: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3 10-516 Olsztyn NIP: 739-050-39-12 http:/www.wmarr.olsztyn.pl Olsztyn, dnia 12 maja 2013r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprzątanie wew. sekretariat) (5 szt./ 174,00 m2) Pomieszczenia w piwnicy. (4 szt./ 795,70 m²) (2 szt./200,30 m²) (szt./ 117,80 m²) Korytarze

Sprzątanie wew. sekretariat) (5 szt./ 174,00 m2) Pomieszczenia w piwnicy. (4 szt./ 795,70 m²) (2 szt./200,30 m²) (szt./ 117,80 m²) Korytarze Nazwa Urzędu IS Olsztyn Sprzątanie wew. POMIESZCZENIA Pokoje biurowe (w tym serwerownia) 63 szt./ 917,5 m2 Toalety 12 szt./ 120,40 m2 Aneksy kuchenne 2 szt./ 13,60 m2 Sala konferencyjna/sala narad ( 1

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl Poznań: Dostawa mebli i krzeseł biurowych dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Warszawa: Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu w obiekcie Centrum Personalizacji Dokumentów MSW w Warszawie, przy ul. Smyczkowej 10 Numer ogłoszenia: 214706-2015; data zamieszczenia: 20.08.2015

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wydział Zamiejscowy w Radomiu WSA w Warszawie (Wydział VIII )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wydział Zamiejscowy w Radomiu WSA w Warszawie (Wydział VIII ) Załącznik Nr 6 do Umowy L.p. SPRZĄTANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU. Pomieszczenia biurowe 0,7 m 2, sala rozpraw 40,20 m 2 balkony - 9,6m 2.. Opróżnianie pojemników na śmieci wraz z wymianą worków ok. 5 szt..2. Opróżnienie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Warszawa: Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Rakowieckiej 30 Numer ogłoszenia: 319606-2011; data zamieszczenia: 05.10.2011

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011. Warszawa: Dostawa toreb foliowych do gromadzenia i transportu odpadów medycznych, tkanki ludzkiej, odpadów komunalnych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo