Nr ogłoszenia z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r."

Transkrypt

1 Kowanówko, ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU W nawiązaniu do pytań zawartych we wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przesłanego dnia r. Nr ogłoszenia z dnia r. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zakładu Opieki Zdrowotnej. PYTANIE NR 1 Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej nie dotyczy czystych strat finansowych. ODPOWIEDŹ NR 1 Potwierdzamy. PYTANIE NR 2 Jakie inne podstawy niż umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy ma na myśli Zamawiający w pkt. S.1.3. SIWZ. ODPOWIEDŹ NR 2 W SIWZ nie występuje pkt. S.1.3. W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2 D.3. Zamawiający wymaga: W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (świadczeń opieki zdrowotnej) wykonywanych na innej podstawie niż umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. nr 3 poz. 10) - odpowiedzialność podstawowa w pełnym zakresie. Zamawiający ma tu na myśli np. szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (świadczeń opieki zdrowotnej) pacjentom nie posiadającym ubezpieczenia zdrowotnego. PYTANIE NR 3 Jakie szkody Zamawiający ma na myśli pod pojęciem: Ubezpieczyciel odpowiada także za inne szkody nie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, za które odpowiedzialny będzie Ubezpieczony ( pkt. D.1.5 SIWZ). ODPOWIEDŹ NR 3 Zamawiający ma na myśli np. szkody wyrządzone w związku z posiadanym mieniem, związane ze świadczeniem przez Szpital usług cateringowych, wyrządzonych osobom trzecim w związku z rozbudową, remontem lub modernizacją budynków/lokali, itp. PYTANIE NR 4 Proszę o potwierdzenie, że apteka szpitalna jest to apteka wewnętrzna, przygotowująca leki na własne potrzeby ODPOWIEDŹ NR 4 Apteka szpitalna jest aptek wewnętrzną i korzysta tylko z leków gotowych. 1

2 PYTANIE NR 5 W odniesieniu do rozszerzenia o szkody: powstałe w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z limitem odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia : Czy Zamawiający dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dopuszcza rozszerzenie zakresu w oparciu o poniższą Klauzulę: Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, określonych w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w rzeczach oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjentów przyjmowanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Rzeczy oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna przyjmująca rzeczy na przechowanie. Rzeczy oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od osoby przyjętej w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. W umowie ubezpieczenia w ramach sumy gwarancyjnej ustala się limit odpowiedzialności na szkody, o których mowa w ust.1, z tym jednak ograniczeniem, że jego wysokość nie może przekraczać 50% sumy gwarancyjnej. Ubezpieczony ponosi 10% udziału własnego w każdej szkodzie. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w następstwie działania siły wyższej Podlimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł w ramach sumy gwarancyjnej. ODPOWIEDŹ NR 5 Brzmienie klauzuli nie stoi w sprzeczności z SIWZ z wyjątkiem udziału własnego. Zastrzeżenie: Zastosowanie ma, zgodnie z zapisami SIWZ, wyłącznie franszyza redukcyjna 500,00 zł w szkodach rzeczowych. PYTANIE NR 6 W odniesieniu do rozszerzenia o szkody: będące następstwem wypadków przy pracy i wyrządzonych pracownikom ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz, niezależnie od podstawy zatrudnienia, z limitem odpowiedzialności ,00 zł, - Czy Zamawiający dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dopuszcza rozszerzenie zakresu w oparciu o poniższą Klauzulę: Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone pracownikom, powstałe w następstwie wypadków przy pracy Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody obciążające ubezpieczonego, gdy w okresie trwania umowy ubezpieczenia w związku z prowadzeniem działalności oraz posiadaniem mienia używanego w tej działalności, określonymi w umowie ubezpieczenia, zaistnieją wypadki przy pracy, w następstwie których ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkód rzeczowych lub na osobie poniesionych przez jego pracowników Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w wysokości różnicy między odszkodowaniem przysługującym pracownikowi na podstawie przepisów prawa cywilnego a kwotą świadczenia należnego z ubezpieczenia społecznego na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: - powstałych w pojazdach mechanicznych posiadanych przez pracowników, - będących następstwem choroby zawodowej. Limit odpowiedzialności: ,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. ODPOWIEDŹ NR 6 2

3 Brzmienie proponowanego zapisu nie stoi w sprzeczności z zapisami SIWZ. PYTANIE NR 7 W odniesieniu do rozszerzenia ochrony o szkody: powstałe wskutek zakażeń szpitalnych, przeniesienia choroby zakaźnej (w tym HIV i WZW). Czy Zamawiający dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dopuszcza rozszerzenie zakresu w oparciu o poniższą Klauzulę: Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, określonych w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wyrządzone wskutek przeniesienie choroby zakaźnej. Podlimit odpowiedzialności ,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. ODPOWIEDŹ NR 7 Brzmienie proponowanego zapisu nie stoi w sprzeczności z zapisami SIWZ. PYTANIE NR 8 W odniesieniu do rozszerzenia ochrony o szkody: powstałe ze zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej oraz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenia zdrowotne w sytuacji gdy suma ubezpieczenia obowiązkowego na jedno zdarzenie lub na wszystkie zdarzenia zostanie wyczerpana ubezpieczenie nadwyżkowe, Czy Zamawiający dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dopuszcza rozszerzenie zakresu w oparciu o poniższą Klauzulę: Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej z Ubezpieczycielem umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń lub umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (ubezpieczenie nadwyżkowe). Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody - powstałe ze zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń lub umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne - które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z jednej lub drugiej umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe). Warunkiem udzielania ochrony ubezpieczeniowej z zastosowaniem niniejszej klauzuli jest uprzednie zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o których mowa powyżej. Podimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł w ramach sumy gwarancyjnej. ODPOWIEDŹ NR 8 Brzmienie proponowanego zapisu nie stoi w sprzeczności z zapisami SIWZ, z wyjątkiem: Zastrzeżenie: W związku z niejednoznacznością użytego w powyższej klauzuli zapisu: Warunkiem udzielania ochrony ubezpieczeniowej z zastosowaniem niniejszej klauzuli jest uprzednie zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o których mowa powyżej zastrzegamy zmianę jego treści na: Warunkiem udzielania ochrony ubezpieczeniowej z zastosowaniem niniejszej klauzuli jest uprzednie zawarcie przez zamawiającego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych 3

4 PYTANIE NR 9 W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne nie podlegające rejestracji, proszę o określenie o jakie pojazdy chodzi. ODPOWIEDŹ NR 9 Szpital nie posiada aktualnie pojazdów wolnobieżnych. PYTANIE NR 10 W odniesieniu do pkt. D.2.12 SIWZ rozumiemy, że zapis dotyczy działalności administracyjnej jednostki i w żadnym wypadku nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lub sprawowania funkcji Dyrektorskich/ Kierowniczych. ODPOWIEDŹ NR 10 Potwierdzamy. PYTANIE NR 11 Prosimy o potwierdzenie, że oprócz opisanych w SIWZ szkód do Szpitala nie wpłynęły żadne inne roszczenia, które nie zostały jeszcze przekazane ubezpieczycielowi. ODPOWIEDŹ NR 11 Potwierdzamy Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. PYTANIE NR 1 Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ( pkt. A.2 SIWZ) zapisu:.. umyślne spowodowanie szkody... ODPOWIEDŹ NR 1 Wyrażamy zgodę. Dokonujemy modyfikacji SIWZ Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt. A.2. Zakres ubezpieczenia: Było: Ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ochrona obejmie w szczególności szkody wyrządzone przez: zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze, umyślne spowodowanie szkody, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie; kradzież z włamaniem i rabunek; pożar - również bez widocznego płomienia, eksplozje wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna, upadek pojazdu powietrznego, wodę bieżącą, powódź, zalanie, podniesienie się poziomu wody, opady deszczowe, mróz, płyny innego rodzaju, wichurę (17,5 m/s), grad, lawinę, spadnięcie skał, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie (w tym pojazdu należącego do Zamawiającego), huk ponaddźwiękowy, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia; koszty ewakuacji związanej z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie (limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia) zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia oraz inne ryzyka dodatkowe wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej nie mogą obejmować m.in. takich ryzyk jak śnieg w tym zalanie w wyniku topnienia mas śniegu oraz osunięcia się ziemi w związku z działalnością ludzką. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: 4

5 Jest: a) prac ziemnych, b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Wyłączenia odpowiedzialności nie mogą dotyczyć wyżej wymienionych ryzyk. Ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ochrona obejmie w szczególności szkody wyrządzone przez: zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze, umyślne spowodowanie szkody, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie; kradzież z włamaniem i rabunek; pożar - również bez widocznego płomienia, eksplozje wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna, upadek pojazdu powietrznego, wodę bieżącą, powódź, zalanie, podniesienie się poziomu wody, opady deszczowe, mróz, płyny innego rodzaju, wichurę (17,5 m/s), grad, lawinę, spadnięcie skał, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie (w tym pojazdu należącego do Zamawiającego), huk ponaddźwiękowy, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia; koszty ewakuacji związanej z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie (limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia) zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia oraz inne ryzyka dodatkowe wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej nie mogą obejmować m.in. takich ryzyk jak śnieg w tym zalanie w wyniku topnienia mas śniegu oraz osunięcia się ziemi w związku z działalnością ludzką. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych, b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Wyłączenia odpowiedzialności nie mogą dotyczyć wyżej wymienionych ryzyk. PYTANIE NR 2 Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ( pkt. A 2 SIWZ) zapisu:... oraz koszty ewakuacji związanej z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie 5

6 od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie ( limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeni - w to miejsce proponujemy wprowadzenie klauzuli kosztów ewakuacji o następującej treści: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu, PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z : 1) transportem pacjentów, 2) transportem sprzętu medycznego, 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych, 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty, 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę. PZU SA pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi zł. oraz klauzuli aktów terroryzmu o treści: 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. 2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł 5. Franszyza redukcyjna : 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000zł. ODPOWIEDŹ NR 2 Nie akceptujemy. PYTANIE NR 3 Prosimy o potwierdzeniem, iż niskowartościowe środki trwałe mają być ubezpieczone na sumy stałe oraz wg wartości ewidencyjnej brutto. ODPOWIEDŹ NR 3 Potwierdzamy. 6

7 PYTANIE NR 4 Wnioskujemy o zmianę systemu ubezpieczenia dla środków obrotowych z pierwszego ryzyka na sumy stałe. ODPOWIEDŹ NR 4 Nie akceptujemy. PYTANIE NR 5 Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zamiast klauzuli 02 B / przepięciowa/ Klauzuli ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia o treści: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że : 1) PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: - dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energie elektryczną : do pełnych sum ubezpieczenia - dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn : zł ODPOWIEDŹ NR 5 Nie akceptujemy. PYTANIE NR 6 Wnioskujemy o wykreślenie z klauzuli szkód mechanicznych następującego zapisu: -.oraz sprzęt elektroniczny.. oraz -..Limit nie dotyczy ryzyk, które nie są wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. ODPOWIEDŹ NR 6 Zgadzamy się na wykreślenie z klauzuli szkód mechanicznych zapisu: oraz sprzęt elektroniczny Nie wyrażamy zgody na wykreślenie z klauzuli szkód mechanicznych zapisu: Limit nie dotyczy ryzyk, które nie są wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dokonujemy modyfikacji SIWZ w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 3 KLAUZULE DODATKOWE: Było: KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 7

8 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty oraz sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych: a) działaniem człowieka, b) wadami produkcyjnymi, c) przyczynami eksploatacyjnymi. Za szkody spowodowane: a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, g) charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia, h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści i)w postaci utraty zysku Limit odpowiedzialności: do PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit nie dotyczy ryzyk, które nie są wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 5% szkody nie mniej niż 500 PLN Jest: KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty oraz sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych: d) działaniem człowieka, e) wadami produkcyjnymi, f) przyczynami eksploatacyjnymi. Za szkody spowodowane: d) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, e) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, f) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 8

9 j) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), k) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, l)w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, m) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, n) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, o) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, p) charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia, q) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści r) w postaci utraty zysku Limit odpowiedzialności: do PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit nie dotyczy ryzyk, które nie są wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 5% szkody nie mniej niż 500 PLN PYTANIE NR 7 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do klauzuli dewastacji/wandalizmu podlimitu odpowiedzialności w wysokości zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania ( w tym graffiti). Po wprowadzeniu proponowanych zmian klauzula miałaby treść: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). ODPOWIEDŹ NR 7 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego podlimitu PYTANIE NR 8 Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zamiast klauzuli EIB 21 ( miejsca ubezpieczenia) klauzuli automatycznej ochrony dla nienazwanych lokalizacji o treści: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU SA udziela automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP z limitem zł na jedno zdarzenie i zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już PZU SA ODPOWIEDŹ NR 8 Nie akceptujemy. PYTANIE NR 9 Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zamiast klauzuli EIB 11B ( klauzuli automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości ) klauzulę automatycznego ubezpieczenia nowego mienia o treści: 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, 9

10 b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlanomontażowych (w tym prób i testów). 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 3. Odpowiedzialność PZU SA w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.. 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie półrocznym i 50% wysokości stawki rocznej. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, PZU SA dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. ODPOWIEDŹ NR 9 Akceptujemy Dokonujemy modyfikacji SIWZ: W Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2.A.6 Klauzule dodatkowe: Było: 6. Klauzule dodatkowe: Do umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: a) Klauzula 01 B (reprezentantów), b) Klauzula 02 B (przepięciowa), c) Klauzula dewastacji / wandalizmu, d) Klauzula szkód mechanicznych, e) Klauzula 11 B (automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości), f) Klauzula 21 (miejsca ubezpieczenia), g) Klauzula 41 (rozliczenia składek), h) Klauzula 42 (warunków i taryf), i) Klauzula 43 (terminu wykonania zobowiązań), j) Klauzula prolongacyjna, k) Klauzula 45 (ratalna), l) Klauzula 61A (zgłaszania szkód), m) Klauzula 63 (klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych), n) Klauzula 64B (klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych). Jest: 6. Klauzule dodatkowe: Do umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: a) Klauzula 01 B (reprezentantów), b) Klauzula 02 B (przepięciowa), c) Klauzula dewastacji / wandalizmu, 10

11 d) Klauzula szkód mechanicznych, e) Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia f) Klauzula 21 (miejsca ubezpieczenia), g) Klauzula 41 (rozliczenia składek), h) Klauzula 42 (warunków i taryf), i) Klauzula 43 (terminu wykonania zobowiązań), j) Klauzula prolongacyjna, k) Klauzula 45 (ratalna), l) Klauzula 61A (zgłaszania szkód), m) Klauzula 63 (klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych), n) Klauzula 64B (klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych). W Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, pkt 3 Klauzule dodatkowe: Było: KLAUZULA 11 B /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI/ Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji itp. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. 2. W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela. 3. W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości mienia. Roczny limit automatycznego pokrycia: 20% Terminy zgłaszania: 30 dni po każdym półrocznym okresie ubezpieczenia Zasady rozliczania: 3/4 składki za mienie zgłoszone w pierwszym półroczu, 1/4 składki za mienie zgłoszone w drugim półroczu Klauzula EIB 41 /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania Jest: KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: c) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, d) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlanomontażowych (w tym prób i testów). 11

12 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 3. Odpowiedzialność PZU SA w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.. 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie półrocznym i 50% wysokości stawki rocznej. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, PZU SA dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. PYTANIE NR 10 Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zmiany treści klauzuli 41 ( klauzuli rozliczenia składek) z: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych ( szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia ( wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. na: W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki nie przysługuje, gdy wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej jest następstwem jej wykorzystania w związku z wyczerpaniem sumy gwarancyjnej wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań. Niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej liczony jest począwszy od następnego dnia po wygaśnięciu tej ochrony. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz niewykorzystanej sumy gwarancyjnej. Ubezpieczyciel dokonuje zwrotu składki po uzyskaniu informacji o okolicznościach stanowiących podstawę wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. ODPOWIEDŹ NR 10 Nie akceptujemy PYTANIE NR 11 Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zmiany treści klauzuli 42 ( klauzula warunków i taryf) z: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych ( szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: w przypadku doubezpieczania, uzupełnienia lub podwyższania sumy ubezpieczenia(gwarancyjnej) bądź limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek ( stawki) nie mniej korzystne dla Ubezpieczającego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia. na: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. ODPOWIEDŹ NR 11 12

13 Akceptujemy Dokonujemy modyfikacji SIWZ: W Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2.A.6: Było: 6. Klauzule dodatkowe: Do umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: a) Klauzula 01 B (reprezentantów), b) Klauzula 02 B (przepięciowa), c) Klauzula dewastacji / wandalizmu, d) Klauzula szkód mechanicznych, e) Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia f) Klauzula 21 (miejsca ubezpieczenia), g) Klauzula 41 (rozliczenia składek), h) Klauzula 42 (warunków i taryf), i) Klauzula 43 (terminu wykonania zobowiązań), j) Klauzula prolongacyjna, k) Klauzula 45 (ratalna), l) Klauzula 61A (zgłaszania szkód), m) Klauzula 63 (klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych), n) Klauzula 64B (klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych). Jest: 6. Klauzule dodatkowe: Do umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: a) Klauzula 01 B (reprezentantów), b) Klauzula 02 B (przepięciowa), c) Klauzula dewastacji / wandalizmu, d) Klauzula szkód mechanicznych, e) Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia f) Klauzula 21 (miejsca ubezpieczenia), g) Klauzula 41 (rozliczenia składek), h) Klauzula warunków i taryf i) Klauzula 43 (terminu wykonania zobowiązań), j) Klauzula prolongacyjna, k) Klauzula 45 (ratalna), l) Klauzula 61A (zgłaszania szkód), m) Klauzula 63 (klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych), n) Klauzula 64B (klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych). W Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, pkt 3 Klauzule dodatkowe: Było: KLAUZULA 42 /KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/ Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) bądź limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki) nie mniej korzystne dla Ubezpieczającego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia. Jest: KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF 13

14 Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. PYTANIE NR 12 Prosimy o szczegółowe informacje o występujących zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych w poszczególnych lokalizacjach. ODPOWIEDŹ NR 12 Informacje są dostępne w siedzibie zamawiającego. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego PYTANIE NR 1 Czy zamawiający w części dotyczącej zakresu ubezpieczenia dopuszcza zmianę treści z: Ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ochrona obejmie w szczególności szkody wyrządzone przez: zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie; kradzież z włamaniem i rabunek; pożar (również bez widocznego płomienia), eksplozje wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna, upadek pojazdu powietrznego; wodę bieżącą, powódź, zalanie, podniesienie się poziomu wody, wody gruntowe, opady deszczowe, korozję, parę wodną, mróz, burzę, wichurę, grad, lawinę, spadniecie skał, błędy konstrukcyjne, materiałowe, produkcyjne, przepięcie, indukcję, pośrednie uderzenie pioruna; zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia oraz inne ryzyka dodatkowe wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. na: Ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ochrona obejmie w szczególności szkody wyrządzone przez: zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błąd w obsłudze, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie; kradzież z włamaniem i rabunek; pożar (również bez widocznego płomienia), eksplozje wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna, upadek pojazdu powietrznego; wodę bieżącą, powódź, zalanie, podniesienie się poziomu wody, wody gruntowe, opady deszczowe, parę wodną, mróz, burzę, wichurę, grad, lawinę, spadniecie skał, błędy konstrukcyjne, materiałowe, produkcyjne, przepięcie, indukcję, pośrednie uderzenie pioruna; zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia oraz inne ryzyka dodatkowe wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. ODPOWIEDŹ NR 1 Proponowany zapis nie stoi w sprzeczności z SIWZ. Dokonujemy modyfikacji SIWZ w dziale 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA, pkt. B.2 Zakres ubezpieczenia: Było: 2. Zakres ubezpieczenia Ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ochrona obejmie w szczególności szkody wyrządzone przez: zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie; kradzież z włamaniem i rabunek; pożar (również bez widocznego płomienia), eksplozje wszystkich rodzajów, implozje, 14

15 Jest: bezpośrednie uderzenia pioruna, upadek pojazdu powietrznego; wodę bieżącą, powódź, zalanie, podniesienie się poziomu wody, wody gruntowe, opady deszczowe, korozję, parę wodną, mróz, burzę, wichurę, grad, lawinę, spadnięcie skał; błędy konstrukcyjne, materiałowe, produkcyjne, przepięcie, indukcję, pośrednie uderzenie pioruna; zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia oraz inne ryzyka dodatkowe wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy. Nowo nabyty sprzęt będzie objęty ochroną bez względu na fakt jego podłączenia lub instalacji od momentu przejścia ryzyka na Szpital 2. Zakres ubezpieczenia Ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ochrona obejmie w szczególności szkody wyrządzone przez: zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błąd w obsłudze, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie; kradzież z włamaniem i rabunek; pożar (również bez widocznego płomienia), eksplozje wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna, upadek pojazdu powietrznego; wodę bieżącą, powódź, zalanie, podniesienie się poziomu wody, wody gruntowe, opady deszczowe, parę wodną, mróz, burzę, wichurę, grad, lawinę, spadniecie skał, błędy konstrukcyjne, materiałowe, produkcyjne, przepięcie, indukcję, pośrednie uderzenie pioruna; zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia oraz inne ryzyka dodatkowe wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy. Nowo nabyty sprzęt będzie objęty ochroną bez względu na fakt jego podłączenia lub instalacji od momentu przejścia ryzyka na Szpital PYTANIE NR 2 Czy w odniesieniu do zapisu: Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy Zamawiający dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dopuszcza wprowadzenie klauzuli o treści: Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy. Ubezpieczający zobowiązany jest. w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż było to określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu. ODPOWIEDŹ NR 2 15

16 Nie akceptujemy. PYTANIE NR 3 Czy Zamawiający dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dopuszcza wprowadzenie poniższych klauzul: Klauzula Huragan Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym spowodowane przez huragan. Klauzula IT Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę następującej treści: W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a, c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. ODPOWIEDŹ NR 3 Proponowany zapis nie stoi w sprzeczności z SIWZ. PYTANIE NR 4 Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zamiast klauzuli EIB 11B ( klauzuli automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości ) klauzulę automatycznego ubezpieczenia nowego mienia o treści: 1.Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, 16

17 b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlanomontażowych (w tym prób i testów). 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 3. Odpowiedzialność PZU SA w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.. 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie półrocznym i 50% wysokości stawki rocznej. 6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, PZU SA dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. ODPOWIEDŹ NR 4 Akceptujemy Dokonujemy modyfikacji SIWZ: W Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2.B.5 Było: 5. Klauzule dodatkowe Jest: Do umowy ubezpieczenia sprzętu medycznego będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: a) Klauzula 11 B (automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości), b) Klauzula 41 (rozliczenia składek), c) Klauzula 43 (terminu wykonania zobowiązań), d) Klauzula prolongacyjna, e) Klauzula 45 (ratalna), f) Klauzula 61 A (zgłaszania szkód). 5. Klauzule dodatkowe Do umowy ubezpieczenia sprzętu medycznego będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: g) Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia, h) Klauzula 41 (rozliczenia składek), i) Klauzula 43 (terminu wykonania zobowiązań), j) Klauzula prolongacyjna, k) Klauzula 45 (ratalna), l) Klauzula 61 A (zgłaszania szkód). PYTANIE NR 5 17

18 Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zmiany treści klauzuli 41 ( klauzuli rozliczenia składek) z: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych ( szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia ( wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. na: W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki nie przysługuje, gdy wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej jest następstwem jej wykorzystania w związku z wyczerpaniem sumy gwarancyjnej wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań. Niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej liczony jest począwszy od następnego dnia po wygaśnięciu tej ochrony. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz niewykorzystanej sumy gwarancyjnej. Ubezpieczyciel dokonuje zwrotu składki po uzyskaniu informacji o okolicznościach stanowiących podstawę wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. ODPOWIEDŹ NR 5 Nie akceptujemy Ubezpieczenia komunikacyjne PYTANIE NR 1 Czy w okresie ostatnich trzech lat w ubezpieczeniu OC p.p.m wystąpiły szkody, jeśli tak to proszę podać ile. ODPOWIEDŹ NR 1 W okresie ostatnich trzech lat w zakresie ubezpieczenia OC p.p.m. szpitala miały miejsce następujące szkody: Zakres Wartość Liczba szkód, na które Nr polisy Data szkody ubezpieczenia odszkodowania utworzono rezerwę OC ,86 zł 0 PYTANIE NR 2 Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie w ubezpieczeniu NNW zmiany treści klauzuli 41 (klauzuli rozliczenia składek) z: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych ( szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia ( wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. na: W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki nie przysługuje, gdy wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej jest następstwem jej wykorzystania w związku z wyczerpaniem sumy gwarancyjnej wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań. Niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej liczony jest począwszy od następnego dnia po wygaśnięciu tej ochrony. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz niewykorzystanej sumy gwarancyjnej. 18

19 Ubezpieczyciel dokonuje zwrotu składki po uzyskaniu informacji o okolicznościach stanowiących podstawę wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. ODPOWIEDŹ NR 2 Nie akceptujemy PYTANIE NR 3 Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie w ubezpieczeniu NNW zmiany treści klauzuli 42 ( klauzula warunków i taryf) z: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych ( szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: w przypadku doubezpieczania, uzupełnienia lub podwyższania sumy ubezpieczenia(gwarancyjnej) bądź limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek ( stawki) nie mniej korzystne dla Ubezpieczającego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia. na: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. ODPOWIEDŹ NR 3 Akceptujemy Dokonujemy modyfikacji SIWZ: W Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2.F.3: Było: 3. Klauzule dodatkowe Jest: Do umowy ubezpieczenia będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: a) Klauzula 41 (rozliczenia składek), b) Klauzula 42 (warunków i taryf), c) Klauzula 43 (terminu wykonania zobowiązań), d) Klauzula prolongacyjna, e) Klauzula 61A (zgłaszania szkód). 3. Klauzule dodatkowe Do umowy ubezpieczenia będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: a) Klauzula 41 (rozliczenia składek), b) Klauzula warunków i taryf c) Klauzula 43 (terminu wykonania zobowiązań), d) Klauzula prolongacyjna, e) Klauzula 61A (zgłaszania szkód). 19

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia DZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica.

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica. Morawica, 10.06.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KSP.271.33.2014.MD Przedmiot zamówienia: ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.09.2015R. 31.08.2016R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 Sekcja I Sekcja II SEKCJA II A SEKCJA II B Sekcja III POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla Załącznik Nr 1 do siwz ZAKRES UBEZPIECZENIA dla składających ofertę na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo