SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w następującym zakresie: a) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji/wandalizmu, b) ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej. a) Zakres ochrony ubezpieczeniowej opisany w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu jest zakresem minimalnym i obligatoryjnym do zaakceptowania przez Wykonawcę. b) Zakres obligatoryjnych warunków ubezpieczenia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu precyzuje odpowiedzialność Wykonawcy i ma pierwszeństwo przed OWU Wykonawcy. c) Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy, zwanych dalej OWU, znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej są szersze od opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu, to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. d) Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany w ogłoszeniu o zamówieniu, nie mają zastosowania. e) W kwestiach nieuregulowanych w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia. f) W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych poniżej całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z ogłoszenia o zamówieniu. g) Sumy ubezpieczenia określone w ogłoszeniu o zamówieniu zawierają podatek VAT o ile nie wskazano inaczej. h) Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT, bez konieczności przedłożenia oryginału faktury. 3. Okres ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk r. do r. 4. Płatność składek ubezpieczeniowych jednorazowo w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Straży Miejskiej w Białymstoku przy ul. Składowej 11 poprawnie wystawionych polis ubezpieczeniowych. 5. Miejsce ubezpieczenia: a) dla sprzętu stacjonarnego: siedziba Straży Miejskiej w Białymstoku, ul. Składowa 11, siedziby trzech posterunków Straży Miejskiej w Białymstoku, ul. Suraska 1, ul. Pietkuna 1, ul. Barszczańska 2, 1

2 siedziba Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, siedziba Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, ul. Bema 4, siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, osiedle TBS, ul. Kołłątaja 67, b) dla sprzętu przenośnego: teren miasta Białegostoku 6. Informacje dodatkowe: a) Siedziba główna i posterunki Straży Miejskiej oraz pozostałe miejsca, gdzie zlokalizowany jest sprzęt elektroniczny będący własnością Straży Miejskiej, są całodobowo dozorowane. b) Sprzęt elektroniczny jest sprawny technicznie, zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta. c) Sprzęt elektroniczny jest przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. d) Konserwacja sprzętu dokonywana jest tylko przez osoby upoważnione na podstawie zawartych umów. e) Sprzęt komputerowy posiada zasilacze awaryjne UPS. f) Zabezpieczenia zespołu przemiennika z zespołem anten: zasilanie awaryjne, hermetyczna obudowa z modułem wentylacji, układ chłodzenia, niezależne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i prądowe w instalacji elektrycznej, wykonane niezależne uziemienia. g) Zespoły antenowe w siedzibie głównej oraz na Posterunkach Straży Miejskiej posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, zabezpieczenia prądowe i niezależne uziemienia. B. KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA Zamawiający wymaga od Wykonawcy obligatoryjnego włączenia do zakresu ubezpieczenia niżej wszystkich wymienionych klauzul: 1. Klauzula reprezentantów Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę: a) w przedsiębiorstwach państwowych dyrektora, jego zastępców, b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych członków zarządu, prokurentów, c) w spółkach komandytowych i komandytowo akcyjnych komplementariuszy, prokurentów, d) w spółkach jawnych wspólników, prokurentów, e) w spółkach partnerskich partnerów, członków zarządu, prokurentów, f) w spółkach cywilnych wspólników, g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach członków zarządu, h) lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 2

3 2. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia 1) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego, a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlanomontażowych (w tym prób i testów). 2) Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia / okresu ubezpieczenia. 3) Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 10 % wartości łącznej sumy ubezpieczenia. 4) Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 5) Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie półrocznym i 50% wysokości stawki rocznej. 6) W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 3. Klauzula ograniczenia zasady proporcji Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 4. Klauzula 48 godzin - Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy 3

4 ubezpieczenia, ustala się że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 5. Klauzula warunków i taryf - Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 6. Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że : a) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. b) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. c) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi ,-zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 7. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 8. Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nie przekraczający 6 4

5 miesięcy. Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. 9. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków bądź rozmiaru szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk. 10. Klauzula ochrony sprzętu elektronicznego Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że ubezpieczający nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. Ochroną objęty jest również sprzęt, który przez dłuższy okres znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany. 11. Klauzula huraganu - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym spowodowane przez huragan. 12. Klauzula warunków i taryf - w przypadku doubezpieczania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz składki/stawki nie mniej korzystne niż obowiązujące w ofercie Ubezpieczyciela. Wszelkie zwroty składek wynikające ze zmniejszenia sum ubezpieczenia z tytułu sprzedaży poszczególnych składników majątku w okresie ubezpieczenia oraz dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń będą wyliczane systemem pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony. Dotyczy wszystkich ryzyk za wyjątkiem OC. 13. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego (wg faktur). Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 14. Klauzula dotycząca ubezpieczenia zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że do zakresu ubezpieczenia włącza się koszty licencji na oprogramowanie, jeżeli na danym zestawie komputerowym zainstalowane jest oprogramowanie w systemie OEM (przypisane do danego zestawu komputerowego) i jeśli suma ubezpieczenia danego zestawu komputerowego ustalona została jako wartość księgową brutto zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 15. Klauzula przeniesienia mienia - Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie 5

6 obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 16. Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników Ubezpieczonego Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 17. Klauzula rozstrzygania sporów spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. C. DEFINICJE DOT. WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji/wandalizmu Kradzież z włamaniem zabór mienia w celu przywłaszczenia dokonany z zamkniętego lokalu: a) po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, zdobytym przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku, b) w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które świadczą o jego ukryciu się. Rabunek zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub osób u niego zatrudnionych z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia. Rabunek oznacza również zabór mienia przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia doprowadził do lokalu lub schowka objętego ubezpieczeniem osobę posiadającą klucze i zmusił ją do otworzenia albo sam je otworzył zrabowanymi kluczami. Wandalizm/dewastacja uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem, także w sytuacji, gdy nie doszło do pokonania zabezpieczeń. 2. Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych Pożar działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile. Deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4 według stosowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej skali. W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW bierze się pod uwagę stan faktyczny 6

7 i rozmiar szkód w miejscu ich powstania bądź bezpośrednim sąsiedztwie, świadczące o działaniu deszczu nawalnego. Dym i sadza zawiesina cząsteczek w powietrzu będąca bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających. Grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu. Huk ponaddźwiękowy fala uderzeniowa spowodowana przez statek powietrzny podczas przekraczania bariery dźwięku. Huragan uważa się działania wiatru o prędkości powyżej 17m/sek, wyrządzającego masowe szkody, potwierdzone orzeczeniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie świadczące wyraźnie o działaniu takiego wiatru. Osunięcie się ziemi zapadania oraz usuwania się ziemi spowodowane wpływami naturalnymi z tym, że: zapadanie się ziemi jest to obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie, usuwanie się ziemi jest to ruch ziemi na stokach. Napór śniegu - bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu, powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu. Powódź - zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących, deszczu nawalnego, spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych. Upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa. Wybuch gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanych ich właściwością rozprzestrzeniania się. Za wybuch uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym. Zalanie wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bezpośrednie działanie wody lub innej cieczy, która na skutek awarii wydostała się z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych instalacji znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem. 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4 według stosowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej skali. W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania bądź bezpośrednim sąsiedztwie, świadczące o działaniu deszczu nawalnego. Gotowość sprzętu do eksploatacji sprzęt uznaje się za gotowy do eksploatacji z chwilą, gdy jego działanie zostało rozpoczęte lub może być rozpoczęte po przeprowadzeniu niezbędnych prób rozruchowych chyba, że ich przeprowadzenie nie jest wymagane przez producenta. 7

8 Indukcja oddziaływanie pola elektrycznego lub magnetycznego na przedmioty znajdujące się w tym polu, powodujące powstawanie przepływu prądu elektrycznego w obwodach elektrycznych powyższych przedmiotów, bez zetknięcia się z ciałem wywołującym to pole. Lawina gwałtowne osuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub błota ze zboczy górskich. Przepięcie wzrost napięcia znacznie przekraczający wartości dopuszczalne określone przez producenta dla danego urządzenia, pojawiający się wskutek nagłej zmiany napięcia lub natężenia w sieci elektrycznej. Trzęsienie ziemi nie wywołane działalnością człowieka zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu. Uderzenie pioruna gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio lub pośrednio na ubezpieczony przedmiot, powodujące jego uszkodzenie. 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Odszkodowanie - świadczenie pieniężne przysługujące od Ubezpieczyciela poszkodowanemu w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w zakresie objętym umową ubezpieczenia. Osoba trzecia - każda osoba nie będąca stroną umowy ubezpieczenia. Pracownik osoba fizyczna zatrudniona przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z Ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy. Szkoda na osobie szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Szkoda rzeczowa szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Wypadek ubezpieczeniowy śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej również czysta strata finansowa. D. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 1. Zakres ubezpieczenia. a) Sprzęt stacjonarny Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej 8

9 i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, działanie wiatru, huraganu, lawiny, osunięcie się ziemi, wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. b) Sprzęt przenośny Zakres ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. Szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu i używanym lub przewożonym w celach służbowych w obrębie miasta Białegostoku. 2. Rodzaj wartości: wartość księgowa brutto. 3. Likwidacja szkód: do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 4. Przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym z limitem ,00 zł. 5. Udział własny 10%, nie mniej niż 300,-zł i nie więcej niż 1.000,-zł 6. Wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia: Lp. Rodzaj i przedmiot ubezpieczenia SPRZĘT STACJONARNY 1 Sprzęt komputerowy (serwer, komputery, monitory, zasilacze ups, drukarki, notebooki, skanery) Wartość ubezpieczenia wg ewidencji księgowej (zł) Adres lokalizacji mienia ,82 zł Białystok, ul. Składowa 11 Białystok, ul. Suraska 1, Białystok, ul. Pietkuna 1, Białystok, ul. Barszczańska 2 Białystok, ul. Bema 4 9

10 3 Systemy alarmowe, systemy telewizji przemysłowej, system dozoru wizyjnego 4 Urządzenia i aparatura radionadawcza (radiostacje bazowe z osprzętem) 5 Zespoły przemienników radiotelefonicznych z zespołami anten, system zdalnego sterowania z systemem masztowo-antenowym 7 Inne urządzenia (telewizory, projektor, router, klimatyzatory) 6 Urządzenia telefoniczne (centrala telefoniczna, telefaksy) 8 Pozostałe urządzenia biurowe (kserokopiarki, niszczarka), atlas treningowy ,88 zł Białystok, ul. Suraska 1, Białystok, ul. Pietkuna 1, Białystok, ul. Barszczańska ,33 zł Białystok, ul. Składowa 11 Białystok, ul. Suraska 1, Białystok, ul. Pietkuna 1, Białystok, ul. Barszczańska ,99 zł Białystok, ul. Słonimska 1 Białystok, ul. Bema 4 Białystok, ul. Kołłątaja ,28 zł Białystok, ul. Składowa ,27 zł Białystok, ul. Składowa 11 Białystok, ul. Pietkuna 1, Białystok, ul. Barszczańska ,55 zł Białystok, ul. Składowa 11 Białystok, ul. Suraska 1, Białystok, ul. Pietkuna 1, Białystok, ul. Barszczańska 2 SPRZĘT PRZENOŚNY 9 Radiotelefony ,72 zł teren miasta Białystok INNE URZĄDZENIA 10 Urządzenie kontroli radarowej ,00 zł Białystok, ul. Składowa 11; doraźnie użytkowany pod nadzorem osób obsługujących na terenie miasta Białystok ogółem: ,84 zł 7. Szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego został określony w Załączniku nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu. E. UBEZPIECZENIE MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, szkoda wodociągowa, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, 10

11 huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli. 2. Rodzaj wartości: wartość księgowa brutto. 3. Likwidacja szkód: do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 4. Przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym z limitem ,00 zł. 5. Franszyza integralna 400,-zł, franszyza redukcyjna 1.000,-zł. 6. Wykaz mienia do ubezpieczenia: Lp. Rodzaj i przedmiot ubezpieczenia Wartość ubezpieczenia wg ewidencji Adres lokalizacji mienia księgowej (zł) WYPOSAŻENIE (POZOSTAŁY SPRZĘT ELEKTRONICZNY) 1 Urządzenia techniczne (alkotest, piła spalinowa, motopompa z osprzętem) ,77 zł Białystok, ul. Składowa 11 2 Sprzęt komputerowy (komputery, monitory, zasilacze, drukarki, notebooki) 3 Urządzenia i aparatura nadawcza (radiotelefony, mikrofon bazowy, osprzęt do radiostacji bazowej) 4 Urządzenia telefoniczne (telefaks) 5 Inne urządzenia (telewizor, kamera) 6 Pozostałe urządzenia biurowe (kserokopiarki) ,04 zł Białystok, ul. Składowa 11 Białystok, ul. Suraska 1 Białystok, ul. Pietkuna 1 Białystok, ul. Barszczańska 2 Białystok, ul. Bema 4 Białystok, ul. Sienkiewicza ,24 zł Białystok, ul. Składowa ,14 zł Białystok, ul. Składowa ,00 zł Białystok, ul. Składowa ,75 zł Białystok, ul. Składowa 11 Białystok, ul. Suraska 1, Białystok, ul. Pietkuna 1, łącznie: ,94 zł ŚRODKI OBROTOWE 7 Odzież robocza ,00 zł Białystok, ul. Składowa 11 NISKOCENNE SKŁADNIKI MAJĄTKU 8 Pozostałe wyposażenie ,00 zł Białystok, ul. Składowa 11 Białystok, ul. Suraska 1 Białystok, ul. Barszczańska 2 Białystok, ul. Pietkuna 1 OGÓŁEM: ,94 zł 11

12 7. Szczegółowy wykaz pozostałego sprzętu elektronicznego został określony w Załączniku nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu. F. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU I DEWASTACJI/WANDALIZMU 1. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku: kradzieży z włamaniem dokonanej lub usiłowanej, dokonanego lub usiłowanego rabunku, dewastacji/wandalizmu 2. Należne odszkodowanie za szkody kradzieżowe automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia, do wysokości sum ubezpieczenia. Powyższy warunek dotyczy również szkód powstałych w wyniku dewastacji. Limit odpowiedzialności na koszty naprawy zabezpieczeń wynosi 1.500,-zł. 3. Mienie do ubezpieczenia: Wyposażenie i pozostały sprzęt elektroniczny suma ubezpieczenia ,00 zł. 4. Udział własny brak, franszyza integralna 500,-zł. G. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANYM MIENIEM. 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową, kontraktową oraz deliktowokontraktową/zbieg roszczeń/) ponoszoną przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje, co najmniej następujące ryzyka i koszty: odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za wypadki ubezpieczeniowe, powodujące szkody rzeczowe i szkody osobowe u osób trzecich, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia, powstałych na terytorium RP w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym, w tym odpowiedzialność z tytułu szkód związanych z przeniesieniem ognia oraz szkód powstałych w następstwie zalania, odpowiedzialność za szkody wynikające z użytkowania bądź uszkodzenia urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych oraz wylania się cieczy z systemów wodnych lub technologicznych), oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wraz z rozszerzeniami opisanymi poniżej, koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela. 2. Suma gwarancyjna: ,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, gdzie wypadkiem ubezpieczenia jest zdarzenie mające 12

13 miejsce w okresie ubezpieczenia, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub zniszczeniu mienia. 3. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Suma gwarancyjna: ,00 zł. 4. Franszyza redukcyjna 500,-zł franszyza redukcyjna dla rozszerzenia 500,-zł. 5. Rodzaj prowadzonej działalności: bezpieczeństwo państwowe, porządek publiczny. H. SZKODOWOŚĆ 1. Zestawienie szkodowości w okresie ostatnich 3 lat: a) 2012 r. brak zgłoszonych szkód. b) 2013 r. brak zgłoszonych szkód. c) 2014 r. 1 szkoda na kwotę 6.019,87 zł (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, zniszczony moduł centrali telefonicznej w wyniku przepięcia elektrycznego). UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów służbowych w następującym zakresie: a) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, b) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, d) ubezpieczenie assistance. 2. Ubezpieczeniem objęte są: a) pojazdy wraz z ich wyposażeniem, tj. sprzętem i urządzeniami służącymi do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także urządzeniami służącymi bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, wymienione w tabeli w Załączniku nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu, b) oraz pojazdy włączone do ubezpieczenia przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, będące w posiadaniu Zamawiającego lub użytkowaniu na podstawie umów leasingu, dzierżawy czy użyczenia. 3. Terminy obowiązujących polis określone w Załączniku nr Likwidacja szkód w systemie bezgotówkowym, wariant serwisowy/warsztatowy (wypłata odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur na uzgodniony zakres napraw z uwzględnieniem podatku VAT). 13

14 5. Przyjęcie do ubezpieczenia nowo zakupionych pojazdów rejestrowanych w 2015 roku następować będzie ze stopą składki z daty zawarcia umowy. 6. Rozliczenie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku zbycia pojazdów przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. 7. Składki ubezpieczeniowe płatne będą oddzielnie na każdy pojazd w wysokości określonej w ofercie, w jednej racie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionych polis ubezpieczeniowych. B. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) 1. Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.). Dla pojazdów nowych (zakupionych) okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia zgłoszenia ich do ubezpieczenia lub od dnia rejestracji pojazdów, pod warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji i przekazania do Ubezpieczyciela danych niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia. 2. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.). 3. Zmiana zakresu i zasad ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych spowodowana zmianą przepisów na podstawie ww. Ustawy oraz innych przepisów prawa będzie miała zastosowanie do ubezpieczeń pojazdów zawartych na podstawie niniejszego postępowania bez możliwości rekalkulacji i/lub zmiany składki ubezpieczeniowej w trakcie realizacji zamówienia. 4. Suma ubezpieczenia: ustawowa (w przypadku zwiększenia przez ustawodawcę minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej składka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian). C. Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO 1. Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis, dla pojazdów nowo zakupionych od dnia zakupu/zarejestrowania pojazdów (bez konieczności dokonywania oględzin w przypadku pojazdów fabrycznie nowych) lub od chwili zgłoszenia/oględzin pojazdu w przypadku pojazdów używanych. 2. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu polegające na: a) uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, 14

15 b) uszkodzeniu lub zniszczeniu albo utracie pojazdu wskutek zdarzeń losowych, w szczególności pożaru, wybuchu, powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, huraganu, opadu atmosferycznego oraz działania innych sił przyrody, zapadania i osuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz i wewnątrz pojazdu, c) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia przez osoby trzecie dewastacja, d) utracie pojazdu wskutek kradzieży z włamaniem, kradzieży zuchwałej albo rabunku oraz kradzieży jego części lub wyposażenia, e) uszkodzenia pojazdu i jego wyposażenia w związku z przewozem osób, których transport wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej lub dowozem osób zatrzymanych na posterunek policji lub do Izby Wytrzeźwień. 3. Zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco terytorium RP. 4. Suma ubezpieczenia uwzględnia kwotę podatku VAT oraz wartość wyposażenia dodatkowego i zostanie każdorazowo zaktualizowana indywidualnie dla każdego pojazdu na podstawie wartości rynkowej przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia lub faktury zakupu dla pojazdów fabrycznie nowych lub sprowadzonych z zagranicy. 5. Suma ubezpieczenia nie ulega w okresie ubezpieczenia pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania za szkody częściowe. 6. Udział własny zniesiony, franszyza integralna 500,-zł. D. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW) 1. Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis, dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu/rejestracji pojazdów i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 2. Zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie ubezpieczenia: a) w związku z ruchem pojazdu, b) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, c) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy, d) podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, e) bezpośrednio przy załadowywaniu pojazdu lub rozładowywaniu pojazdu, f) podczas pobierania paliwa na stacji paliw, g) podczas otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji, h) podczas upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu. 3. Suma ubezpieczenia PLN na osobę. E. Ubezpieczenie assistance 1. Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis, dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia 15

16 zakupu/rejestracji pojazdów i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC komunikacyjnego. 2. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie assistance obejmuje przynajmniej organizację i pokrycie kosztów holowania na terenie RP pojazdu uszkodzonego w wyniku wypadku lub kolizji do najbliższego warsztatu lub siedziby Zamawiającego, w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej (dotyczy tylko samochodów, nie dotyczy motorowerów). F. SZKODOWOŚĆ 1. Informacja o wypłacie odszkodowań w okresie ostatnich 3 lat: I ubezpieczyciel Rok Liczba ryzyk Ryzyko OC (w tym zagraniczne) Wypłacone odszkodowanie (zł) ,00 0,00 Liczba wypłat 17 AC 8.114, NNW 0, OC (w tym zagraniczne) 5.924,00 0,00 0 AC 3.778, NNW 0, OC (w tym zagraniczne) 0,00 0,00 0 AC 271, NNW 0, II ubezpieczyciel OC (w tym zagraniczne) 0,00 0,00 19 AC 5.480, NNW 0, III ubezpieczyciel OC (w tym zagraniczne) 0,00 0,00 19 AC 2.660, NNW 0,

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LINK4 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 1 Postanowienia wstępne 4 2 Definicje ogólne 4 3 Konstrukcja produktu 7 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) Przy doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia oraz późniejszej obsłudze tych ubezpieczeń pośredniczy firma: Dom Brokerski Smulscy &

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo