WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r."

Transkrypt

1 WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Numer ogłoszenia: Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. W OPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW PONIŻEJ PODAJEMY NASTĘPUJĄCE WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU r. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Pytanie 1: Czy zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, która jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym? dotyczy części I zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 2: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł w poniższym rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej dotyczy części I zamówienia: odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową (OC za produkt gastronomiczny). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł w powyższym rozszerzeniu.

2 Pytanie 3: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowych limitów w wysokości ,00 zł w odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni oraz szkód powstałych w pojazdach uczestników imprezy w poniższym rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej dotyczy części I zamówienia: odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji imprez niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, z włączeniem odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wykonawcom, zawodnikom, sędziom, szkody w pojazdach uczestników imprezy oraz w pozostawionym w nich mieniu. Odpowiedź: Zamawiający nie organizuje pokazów sztucznych ogni, nie są one objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach OC za szkody z tytułu organizacji imprez w związku z tym nie ma potrzeby wprowadzania limitu w odniesieniu do takich szkód. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł w odniesieniu do szkód powstałych w pojazdach uczestników imprezy. Pytanie 4: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł w odniesieniu do szkód powstałych w pojazdach w poniższym rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej dotyczy części I zamówienia: odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych. Zakres ochrony nie obejmujemy kradzieży pojazdów. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł w odniesieniu do szkód powstałych w pojazdach w rozszerzeniu: odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych. Zakres ochrony nie obejmujemy kradzieży pojazdów. Pytanie 5: Prosimy o podanie liczby pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC dotyczy części I zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający posiad jeden pojazd niepodlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu- ciągnik kosiarka. Pytanie 6: Klauzula warunków i taryf - Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zapisu, że klauzula nie dotyczy sytuacji, gdy zachodzi przesłanka z art. 816 KC? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli warunków i taryf zapisu, że klauzula nie dotyczy sytuacji, gdy zachodzi przesłanka z art. 816 KC. Pytanie 7: Klauzula warunków i taryf - Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zapisu, że klauzula nie dotyczy ryzyk nie objętych pierwotnym zamówieniem? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, na wprowadzenie w klauzuli warunków i taryf zapisu, że klauzula nie dotyczy ryzyk nie objętych pierwotnym zamówieniem. Pytanie 8: Klauzula zmian w odbudowie Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie obok ograniczenia procentowego wprowadzenie ograniczenia kwotowego w wysokości zł? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli zmian w odbudowie obok ograniczenia procentowego, ograniczenie kwotowe w wysokości ,00 zł. Pytanie 9: Klauzula zmiany lokalizacji w odbudowie - Czy Zamawiający akceptuje dodanie zastrzeżenia, że wartość odbudowy nie może przekroczyć kosztu, jaki zostałby poniesiony w lokalizacji pierwotnej, oraz, że klauzula dotyczy terytorium Polski?

3 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie zastrzeżenia, że wartość odbudowy nie może przekroczyć kosztu, jaki zostałby poniesiony w lokalizacji pierwotnej, oraz że klauzula dotyczy terytorium Polski Pytanie 10: Czy w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający zaakceptuje włączenie klauzuli IT w treści, stosowanej standardowo przez ubezpieczycieli: W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli IT w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Pytanie 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w sprzęcie elektronicznym limitu na ryzyko powodzi w wys. 40% sumy ubezpieczenia? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w sprzęcie elektronicznym limitu na ryzyko powodzi w wys. 70% sumy ubezpieczenia Pytanie 12: Czy Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej nie obejmuje czystej straty finansowej? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 13: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Pytanie 14: Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat

4 Odpowiedź: W 2010r. w budynku- Oddział Odwykowy Całodobowy- Budynek szpitalny dolny, ul. Włocławska 233 wystąpiła szkoda powodziowa. Zostało wypłacone odszkodowanie w wysokości ,00 zł. Pytanie 15: Czy zamawiający zezwala na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat wg wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne. Pytanie 16: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 17: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 18: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. Odpowiedź: Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie Pytanie 19: Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ budynków, są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i inne podobne. Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju, ilości składowanych materiałów oraz miejsca. Odpowiedź: Nie. Pytanie 20: Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości. Odpowiedź: Plan roczny na 2014r ,00 zł. Pytanie 21: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w części I zamówienia nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 22: Prosimy o podanie dodatkowych informacji dotyczących rozszerzeń w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: a) rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji imprez liczba i rodzaj planowanych imprez. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są objęte szkody powstałe w związku z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze. b) ilość i rodzaj pojazdów niepodlegających obowiązkowemu OC ppm c) rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym - jaka działalność stwarza zagrożenie dla środowiska? Ile i jakie substancje niebezpieczne dla środowiska użytkuje Ubezpieczony?

5 d) rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców prosimy o informację jakiego rodzaju prace zlecane są podwykonawcom, czy są to podwykonawcy stali? Odpowiedź: Zamawiający planuje przeprowadzić dwie imprezy: spotkanie rocznicowe oraz dzień dziecka. Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie są objęte szkody powstałe w związku z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze. Zamawiający posiada jeden pojazd niepodlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu. Zamawiający posiada zbiornik z olejem do ogrzewania. Zamawiający zleca podwykonawcom m. in.: pralnicze, ochrony p. poż., telekomunikacyjne, informatyczne, remontowe, ogrodnicze, wszelkie badania laboratoryjne. Nie są to stali wykonawcy. Wykonawcy wybierani są na podstawie ofert. Pytanie 23: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki, nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jakoba lub innych encefalopatii gąbczastych. Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Pytanie 24: Prosimy o modyfikację zapisu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o OC za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów powierzonych ubezpieczonemu przez osoby trzecie w związku z prowadzoną przez niego działalnością - limit odpowiedzialności ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe poprzez dopisanie: z tym, że tylko w zakresie pokrycia kosztów ich odtworzenia. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikacje. Pytanie 25: Prosimy o modyfikację zapisu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku pkt 3. przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania Pytanie 26: Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rozszerzeniu odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji imprez w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem lub wprowadzenie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rozszerzeniu odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji imprez w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł w odniesieniu do szkód powstałych w pojazdach uczestników imprezy. Pytanie 27: Prosimy o wyrażenie zgody na przeniesienie poniższych klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych - klauzula miejsca ubezpieczenia - klauzula likwidacyjnej - klauzula przezornej SU Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie powyższych klauzul do klauzul fakultatywnych. Pytanie 28: Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Klauzuli likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym poprzez dopisanie dotyczy sprzętu elektronicznego do 5 lat.

6 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym poprzez dopisanie dotyczy sprzętu elektronicznego do 6 lat. Pytanie 29: Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Klauzuli warunków i taryf poprzez dopisanie nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia. Pytanie 30: Na jaki dzień podana jest szkodowość. Czy podana w załączniku szkodowość jest od r. i uwzględnia wszystkie szkody (łącznie z odmówionymi) i rezerwy? Jakie udziały własne miały zastosowanie w wypłatach? Odpowiedź: Podana szkodowość jest szkodowością za okres r. uwzględnia wszystkie szkody (łącznie z odmówionymi) i rezerwy. Pytanie 31: W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń prosimy o informację: a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej Odpowiedź: Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ. Wszystkie obiekty były dotychczas objęte ochroną. W stosunku do ubiegłego roku zwiększyła się Suma Gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z ,00 zł na ,00 zł. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w ryzyku powodzi w aktualnej zwartych polisach jest limit ,00 zł, w SIWZ na okres ubezpieczenia został wprowadzony limit na powódź ,00 zł. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w ryzyku podtopienia w aktualnie zwartych polisach jest limit ,00 zł, w SIWZ na okres ubezpieczenia został wprowadzony limit na podtopienia ,00 zł. W okresie ubezpieczenia r. nie ma wprowadzonych żadnych franszyz i udziałów własnych. Pytanie 32: Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu składania ofert na r. godz W przypadku braku zgody na zmianę terminu czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę godziny składania ofert na Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu składania ofert na dzień r. g. 9:00. Pytanie 33: Prosimy o wyrażenie zgody na poniższą zmianę w Załączniku nr 2a Umowa w paragraf 13 pkt 3 zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach na zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf po uprzedniej zgodzie Wykonawcy. Pytanie 34: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: I. budynki przeznaczone do rozbiórki II. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

7 II pustostany W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ich zakresu ochrony. Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone żadne budynki: przeznaczone do rozbiórki, w złym stanie technicznym oraz pustostany. Pytanie 35: W rozszerzeniu odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w tym szkody w pojazdach, z podlimitem zł prosimy o dopisanie: z wyłączeniem odpowiedzialności za ryzyko kradzieży. Odpowiedź: Obowiązująca treść rozszerzenia brzmi: odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych. Zakres ochrony nie obejmujemy kradzieży pojazdów. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4 został wprowadzony limit w wysokości ,00 zł. Pytanie 36: Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych wydostaniem się wody i innych cieczy z instalacji wodno-kanalizacyjnych lub innych instalacji i urządzeń technicznych w wysokości PLN Pytanie 37: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z wzory umowy dla części I zamówienia 15? Pytanie 38: Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje klauzul automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym oraz w środkach trwałych i wyposażeniu poprzez wykreślenie zdania: Ochrona ubezpieczeniowa dla nowo nabytego mienia w części przekraczającej 30% limit odpowiedzialności rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu do Ubezpieczyciela wniosku o doubezpieczenie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje klauzul automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym oraz w środkach trwałych i wyposażeniu. Pytanie 39: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% wartości szkody wyliczonej bez uwzględnienia zmian w odbudowie nie więcej niż zł w klauzuli zmian w odbudowie? Odpowiedź: Klauzula zmian w odbudowie otrzymuje brzmienie: Klauzula zmian w odbudowie z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że na pisemny wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych. Dodatkowy limit odszkodowawczy wynosi 20% nie więcej niż ,00 zł wartości szkody wyliczonej bez uwzględnienia zmian w odbudowie. Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

8 Pytanie 40: Prosimy o wykreślenie z części I Załącznika nr 3 zapisu Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 41: Prosimy o wykreślenie z treści załącznika nr 3 zapisu Uwaga: Powyższe limity odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli zakres odpowiedzialności, którego dotyczy limit mieści się w zakresie podstawowym OWU odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciela (Wykonawcy) odpowiedzialność do górnej granicy sumy gwarancyjnej Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 42: Termin składania ofert- Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu składania ofert na dzień r. g. 9:00. Pytanie 43: Prosimy o wyjaśnienie, czy wprowadzenie poniższego zapisu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Z: Klauzula przepięcia w treści wymienionej w SIWZ Na: KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że : 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: zł Odpowiedź: Wprowadzenie powyższego zapisu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Pytanie 44: Prosimy o wyjaśnienie, czy wprowadzenie poniższego zapisu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Z: Klauzula odstąpienia od prawa do regresu w treści wymienionej w SIWZ Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu w stosunku do osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie lub w stanie po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania do podwykonawców, jeżeli przy wykonywaniu powierzonych czynności nie podlegali

9 kierownictwu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Na: KLAUZULA REZYGNACJI Z REGRESU WOBEC PRACOWNIKÓW UBEZPIECZONEGO Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. Odpowiedź: Wprowadzenie powyższego zapisu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Pytanie 45: Prosimy o wyjaśnienie, czy wprowadzenie poniższego zapisu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Klauzula dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Odpowiedź: Wprowadzenie powyższego zapisu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Pytanie 46: Prosimy o wyjaśnienie, czy wprowadzenie poniższego zapisu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Z: Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym Na: Automatyczne włączenie do ochrony ubezpieczeniowej sprzętu nowo nabytego Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową na nowo nabyty sprzęt lub na sprzęt w posiadanie którego Ubezpieczający lub Ubezpieczony wszedł w trakcie trwania umowy, przy czym wartość tego sprzętu nie przekracza 30% łącznej sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że automatyczne włączenie do ochrony ubezpieczeniowej następuje z chwilą wpisu nowego sprzętu do rejestru środków trwałych, do dnia... Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować Ubezpieczyciela o sprzęcie nabytym i zarejestrowanym od momentu zawarcia umowy, do dnia...ubezpieczający zobowiązany jest poinformować Ubezpieczyciela o sprzęcie nabytym i zarejestrowanym w okresie... Podwyższenie sumy pociąga za sobą opłatę dodatkowej składki liczonej począwszy od dnia następnego po zmianie sumy ubezpieczenia. Odpowiedź: Wprowadzenie powyższego zapisu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Pytanie 47: Prosimy o wyjaśnienie, czy wprowadzenie poniższego zapisu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Z: Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Na: KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA (Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)

10 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia / okresu ubezpieczenia*. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 10% wartości łącznej sumy ubezpieczenia 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia/ okresu ubezpieczenia *. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. 6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. Odpowiedź: Wprowadzenie powyższego zapisu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Pytanie 48: Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - Prosimy o wyjaśnienie, czy zmiana poniższego zapisu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty: Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego. wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wartości rzeczywistej danego środka trwałego. Odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013 1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczyciel: Konsorcjum TUiR Warta / TUiR Allianz

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo