WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r."

Transkrypt

1 WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Numer ogłoszenia: Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. W OPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW PONIŻEJ PODAJEMY NASTĘPUJĄCE WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU r. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Pytanie 1: Czy zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, która jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym? dotyczy części I zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 2: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł w poniższym rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej dotyczy części I zamówienia: odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową (OC za produkt gastronomiczny). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł w powyższym rozszerzeniu.

2 Pytanie 3: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowych limitów w wysokości ,00 zł w odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni oraz szkód powstałych w pojazdach uczestników imprezy w poniższym rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej dotyczy części I zamówienia: odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji imprez niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, z włączeniem odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wykonawcom, zawodnikom, sędziom, szkody w pojazdach uczestników imprezy oraz w pozostawionym w nich mieniu. Odpowiedź: Zamawiający nie organizuje pokazów sztucznych ogni, nie są one objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach OC za szkody z tytułu organizacji imprez w związku z tym nie ma potrzeby wprowadzania limitu w odniesieniu do takich szkód. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł w odniesieniu do szkód powstałych w pojazdach uczestników imprezy. Pytanie 4: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł w odniesieniu do szkód powstałych w pojazdach w poniższym rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej dotyczy części I zamówienia: odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych. Zakres ochrony nie obejmujemy kradzieży pojazdów. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł w odniesieniu do szkód powstałych w pojazdach w rozszerzeniu: odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych. Zakres ochrony nie obejmujemy kradzieży pojazdów. Pytanie 5: Prosimy o podanie liczby pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC dotyczy części I zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający posiad jeden pojazd niepodlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu- ciągnik kosiarka. Pytanie 6: Klauzula warunków i taryf - Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zapisu, że klauzula nie dotyczy sytuacji, gdy zachodzi przesłanka z art. 816 KC? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli warunków i taryf zapisu, że klauzula nie dotyczy sytuacji, gdy zachodzi przesłanka z art. 816 KC. Pytanie 7: Klauzula warunków i taryf - Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zapisu, że klauzula nie dotyczy ryzyk nie objętych pierwotnym zamówieniem? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, na wprowadzenie w klauzuli warunków i taryf zapisu, że klauzula nie dotyczy ryzyk nie objętych pierwotnym zamówieniem. Pytanie 8: Klauzula zmian w odbudowie Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie obok ograniczenia procentowego wprowadzenie ograniczenia kwotowego w wysokości zł? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli zmian w odbudowie obok ograniczenia procentowego, ograniczenie kwotowe w wysokości ,00 zł. Pytanie 9: Klauzula zmiany lokalizacji w odbudowie - Czy Zamawiający akceptuje dodanie zastrzeżenia, że wartość odbudowy nie może przekroczyć kosztu, jaki zostałby poniesiony w lokalizacji pierwotnej, oraz, że klauzula dotyczy terytorium Polski?

3 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie zastrzeżenia, że wartość odbudowy nie może przekroczyć kosztu, jaki zostałby poniesiony w lokalizacji pierwotnej, oraz że klauzula dotyczy terytorium Polski Pytanie 10: Czy w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający zaakceptuje włączenie klauzuli IT w treści, stosowanej standardowo przez ubezpieczycieli: W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli IT w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Pytanie 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w sprzęcie elektronicznym limitu na ryzyko powodzi w wys. 40% sumy ubezpieczenia? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w sprzęcie elektronicznym limitu na ryzyko powodzi w wys. 70% sumy ubezpieczenia Pytanie 12: Czy Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej nie obejmuje czystej straty finansowej? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 13: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Pytanie 14: Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat

4 Odpowiedź: W 2010r. w budynku- Oddział Odwykowy Całodobowy- Budynek szpitalny dolny, ul. Włocławska 233 wystąpiła szkoda powodziowa. Zostało wypłacone odszkodowanie w wysokości ,00 zł. Pytanie 15: Czy zamawiający zezwala na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat wg wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne. Pytanie 16: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 17: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 18: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. Odpowiedź: Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie Pytanie 19: Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ budynków, są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i inne podobne. Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju, ilości składowanych materiałów oraz miejsca. Odpowiedź: Nie. Pytanie 20: Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości. Odpowiedź: Plan roczny na 2014r ,00 zł. Pytanie 21: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w części I zamówienia nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 22: Prosimy o podanie dodatkowych informacji dotyczących rozszerzeń w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: a) rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji imprez liczba i rodzaj planowanych imprez. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są objęte szkody powstałe w związku z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze. b) ilość i rodzaj pojazdów niepodlegających obowiązkowemu OC ppm c) rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym - jaka działalność stwarza zagrożenie dla środowiska? Ile i jakie substancje niebezpieczne dla środowiska użytkuje Ubezpieczony?

5 d) rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców prosimy o informację jakiego rodzaju prace zlecane są podwykonawcom, czy są to podwykonawcy stali? Odpowiedź: Zamawiający planuje przeprowadzić dwie imprezy: spotkanie rocznicowe oraz dzień dziecka. Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie są objęte szkody powstałe w związku z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze. Zamawiający posiada jeden pojazd niepodlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu. Zamawiający posiada zbiornik z olejem do ogrzewania. Zamawiający zleca podwykonawcom m. in.: pralnicze, ochrony p. poż., telekomunikacyjne, informatyczne, remontowe, ogrodnicze, wszelkie badania laboratoryjne. Nie są to stali wykonawcy. Wykonawcy wybierani są na podstawie ofert. Pytanie 23: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki, nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jakoba lub innych encefalopatii gąbczastych. Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Pytanie 24: Prosimy o modyfikację zapisu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o OC za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów powierzonych ubezpieczonemu przez osoby trzecie w związku z prowadzoną przez niego działalnością - limit odpowiedzialności ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe poprzez dopisanie: z tym, że tylko w zakresie pokrycia kosztów ich odtworzenia. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikacje. Pytanie 25: Prosimy o modyfikację zapisu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku pkt 3. przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania Pytanie 26: Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rozszerzeniu odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji imprez w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem lub wprowadzenie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rozszerzeniu odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji imprez w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł w odniesieniu do szkód powstałych w pojazdach uczestników imprezy. Pytanie 27: Prosimy o wyrażenie zgody na przeniesienie poniższych klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych - klauzula miejsca ubezpieczenia - klauzula likwidacyjnej - klauzula przezornej SU Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie powyższych klauzul do klauzul fakultatywnych. Pytanie 28: Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Klauzuli likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym poprzez dopisanie dotyczy sprzętu elektronicznego do 5 lat.

6 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym poprzez dopisanie dotyczy sprzętu elektronicznego do 6 lat. Pytanie 29: Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Klauzuli warunków i taryf poprzez dopisanie nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia. Pytanie 30: Na jaki dzień podana jest szkodowość. Czy podana w załączniku szkodowość jest od r. i uwzględnia wszystkie szkody (łącznie z odmówionymi) i rezerwy? Jakie udziały własne miały zastosowanie w wypłatach? Odpowiedź: Podana szkodowość jest szkodowością za okres r. uwzględnia wszystkie szkody (łącznie z odmówionymi) i rezerwy. Pytanie 31: W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń prosimy o informację: a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej Odpowiedź: Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ. Wszystkie obiekty były dotychczas objęte ochroną. W stosunku do ubiegłego roku zwiększyła się Suma Gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z ,00 zł na ,00 zł. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w ryzyku powodzi w aktualnej zwartych polisach jest limit ,00 zł, w SIWZ na okres ubezpieczenia został wprowadzony limit na powódź ,00 zł. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w ryzyku podtopienia w aktualnie zwartych polisach jest limit ,00 zł, w SIWZ na okres ubezpieczenia został wprowadzony limit na podtopienia ,00 zł. W okresie ubezpieczenia r. nie ma wprowadzonych żadnych franszyz i udziałów własnych. Pytanie 32: Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu składania ofert na r. godz W przypadku braku zgody na zmianę terminu czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę godziny składania ofert na Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu składania ofert na dzień r. g. 9:00. Pytanie 33: Prosimy o wyrażenie zgody na poniższą zmianę w Załączniku nr 2a Umowa w paragraf 13 pkt 3 zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach na zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf po uprzedniej zgodzie Wykonawcy. Pytanie 34: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: I. budynki przeznaczone do rozbiórki II. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

7 II pustostany W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ich zakresu ochrony. Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone żadne budynki: przeznaczone do rozbiórki, w złym stanie technicznym oraz pustostany. Pytanie 35: W rozszerzeniu odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w tym szkody w pojazdach, z podlimitem zł prosimy o dopisanie: z wyłączeniem odpowiedzialności za ryzyko kradzieży. Odpowiedź: Obowiązująca treść rozszerzenia brzmi: odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych. Zakres ochrony nie obejmujemy kradzieży pojazdów. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4 został wprowadzony limit w wysokości ,00 zł. Pytanie 36: Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych wydostaniem się wody i innych cieczy z instalacji wodno-kanalizacyjnych lub innych instalacji i urządzeń technicznych w wysokości PLN Pytanie 37: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z wzory umowy dla części I zamówienia 15? Pytanie 38: Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje klauzul automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym oraz w środkach trwałych i wyposażeniu poprzez wykreślenie zdania: Ochrona ubezpieczeniowa dla nowo nabytego mienia w części przekraczającej 30% limit odpowiedzialności rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu do Ubezpieczyciela wniosku o doubezpieczenie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje klauzul automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym oraz w środkach trwałych i wyposażeniu. Pytanie 39: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% wartości szkody wyliczonej bez uwzględnienia zmian w odbudowie nie więcej niż zł w klauzuli zmian w odbudowie? Odpowiedź: Klauzula zmian w odbudowie otrzymuje brzmienie: Klauzula zmian w odbudowie z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że na pisemny wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych. Dodatkowy limit odszkodowawczy wynosi 20% nie więcej niż ,00 zł wartości szkody wyliczonej bez uwzględnienia zmian w odbudowie. Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

8 Pytanie 40: Prosimy o wykreślenie z części I Załącznika nr 3 zapisu Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 41: Prosimy o wykreślenie z treści załącznika nr 3 zapisu Uwaga: Powyższe limity odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli zakres odpowiedzialności, którego dotyczy limit mieści się w zakresie podstawowym OWU odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciela (Wykonawcy) odpowiedzialność do górnej granicy sumy gwarancyjnej Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 42: Termin składania ofert- Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu składania ofert na dzień r. g. 9:00. Pytanie 43: Prosimy o wyjaśnienie, czy wprowadzenie poniższego zapisu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Z: Klauzula przepięcia w treści wymienionej w SIWZ Na: KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że : 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: zł Odpowiedź: Wprowadzenie powyższego zapisu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Pytanie 44: Prosimy o wyjaśnienie, czy wprowadzenie poniższego zapisu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Z: Klauzula odstąpienia od prawa do regresu w treści wymienionej w SIWZ Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu w stosunku do osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie lub w stanie po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania do podwykonawców, jeżeli przy wykonywaniu powierzonych czynności nie podlegali

9 kierownictwu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Na: KLAUZULA REZYGNACJI Z REGRESU WOBEC PRACOWNIKÓW UBEZPIECZONEGO Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. Odpowiedź: Wprowadzenie powyższego zapisu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Pytanie 45: Prosimy o wyjaśnienie, czy wprowadzenie poniższego zapisu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Klauzula dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Odpowiedź: Wprowadzenie powyższego zapisu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Pytanie 46: Prosimy o wyjaśnienie, czy wprowadzenie poniższego zapisu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Z: Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym Na: Automatyczne włączenie do ochrony ubezpieczeniowej sprzętu nowo nabytego Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową na nowo nabyty sprzęt lub na sprzęt w posiadanie którego Ubezpieczający lub Ubezpieczony wszedł w trakcie trwania umowy, przy czym wartość tego sprzętu nie przekracza 30% łącznej sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że automatyczne włączenie do ochrony ubezpieczeniowej następuje z chwilą wpisu nowego sprzętu do rejestru środków trwałych, do dnia... Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować Ubezpieczyciela o sprzęcie nabytym i zarejestrowanym od momentu zawarcia umowy, do dnia...ubezpieczający zobowiązany jest poinformować Ubezpieczyciela o sprzęcie nabytym i zarejestrowanym w okresie... Podwyższenie sumy pociąga za sobą opłatę dodatkowej składki liczonej począwszy od dnia następnego po zmianie sumy ubezpieczenia. Odpowiedź: Wprowadzenie powyższego zapisu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Pytanie 47: Prosimy o wyjaśnienie, czy wprowadzenie poniższego zapisu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Z: Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Na: KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA (Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)

10 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia / okresu ubezpieczenia*. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 10% wartości łącznej sumy ubezpieczenia 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia/ okresu ubezpieczenia *. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. 6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. Odpowiedź: Wprowadzenie powyższego zapisu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Pytanie 48: Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - Prosimy o wyjaśnienie, czy zmiana poniższego zapisu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty: Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego. wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wartości rzeczywistej danego środka trwałego. Odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

11 Odpowiedź: Wprowadzenie powyższego zapisu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Pytanie 49: Prosimy o wyjaśnienie, czy wprowadzenie poniższego zapisu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Z: Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia Na: KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: ,00 złotych. Odpowiedź: Wprowadzenie powyższego zapisu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Pytanie 50: Prosimy o wyjaśnienie, czy wprowadzenie poniższego zapisu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Z: Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy Na: Klauzula 104 Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nieprzekraczający 6 m-cy. Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciel o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub leasingu. 147 Ubezpieczenie sprzętu/części od szkód materialnych od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że: sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych, termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być informowany przez Ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków

12 ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa szkody, które powstały w dostarczanym lub przekazanym sprzęcie/częściach, o ile mienie to zostało zgłoszone do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu lub szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawcę lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia. Odpowiedź: Wprowadzenie powyższego zapisu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Pytanie 51: Klauzula warunków i taryf - Prosimy o dodanie zapisu nie dotyczy ubezpieczenia OC Pytanie 52: Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych prosimy o załączenie opisu wymienionych zabezpieczeń oraz potwierdzenie, że są sprawne i podlegają wymaganym okresowo przeglądom, a wyniki tych przeglądów są bez zastrzeżeń Odpowiedź: Coroczne badania sprzętu ppoż oraz kwartalne badania zabezpieczeń antywłamaniowych Pytanie 53: Klauzula transportowania prosimy o wykreślenie klauzuli ewentualnie włączenie jej do klauzul fakultatywnych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z programu ubezpieczenia klauzuli transportowania. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli transportowania do klauzul fakultatywnych. Pytanie 54: Klauzula zalaniowa wnioskujemy o zmniejszenie limitu do ,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu dla klauzuli zalaniowej. Pytanie 55: Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Wnioskujemy o dodanie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 56: Prosimy o wyjaśnienie czy jest możliwe wprowadzenie zmian w niniejszej klauzuli: Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie wykreślenie jeżeli wysokość szkody przekroczy 10% SU oraz dodanie zapisu Łączny limit odtworzenia mienia w okresie ubezpieczenia wynosi zł Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 57: Prosimy o wyjaśnienie czy jest możliwe wykreślenia zapisów w niniejszej klauzuli: Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia - wniosek o wykreślenie ubezpieczenia OC oraz sumy gwarancyjnej Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia. Pytanie 58: Klauzula aktów terroryzmu- Wnioskujemy o dodanie zapisu: Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działalnie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie

13 szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 59: Klauzula katastrofy budowlanej wnioskujemy o zgodę na wprowadzenie treści Ubezpieczyciela: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli katastrofy budowlanej. Pytania 60: Dot. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w ramach niniejszego programu ubezpieczenia za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zadań własnych oraz zleconych wynikających z przepisów prawa, statutu lub innych dokumentów regulujących zakres prowadzonej działalności. Uprzejmie prosimy i udostępnienie opisu zakresu działalności. Odpowiedź: Odpowiedź stanowi załącznik nr 1. Pytanie 61: Dot. zakres ubezpieczenia d) odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, świetlic, placów zabaw, skwerów i ogrodów, należących i/lub administrowanych przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, wyrządzone osobom trzecim korzystającym z tych obiektów. Prosimy o wykaz ww. obiektów. Odpowiedź: 2 boiska sportowe znajdują się na ul. Włocławskiej ; Świetlica znajduje się na ul. Włocławskiej sala 10; siłownia znajduje się na ul. Włocławskiej oraz na ul. Tramwajowej 2/ 4; Skwery i ogrody ul. Szosa Bydgoska 1 oraz ul. Włocławska Pytanie 62: Dot.: zakres ubezpieczenia odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji imprez niezależnie od miejsca imprezy Wnioskujemy o podanie informacji jakie imprezy są planowane w najbliższym roku ubezpieczenia, bądź jakie imprezy odbyły się w ostatnim czasie. Odpowiedź: Rocznie Zamawiający organizuje dwie imprezy: dzień dziecka oraz spotkanie rocznicowe. Pytanie 63: Dot. odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Wnioskujemy o zmianę w pkt 3 z t 7 dni na 72 godziny. B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU:

14 Pytanie 64: Dot. Środki obrotowe prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności paliwa w zbiornikach Pytanie 65: Dot.: Kradzież zwykła Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zapisu: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody ujawnione dopiero podczas inwentaryzacji Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. C. UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA: Pytanie 66: Dot.: UWAGA: Obligatoryjnie zniesione franszyzy i udziały własne. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej 20 euro. W przypadku braku akceptacji wnioskujemy o wprowadzenie franszyz na innym akceptowalnym poziomie. na wprowadzenie franszyz w ubezpieczeniu szyb od stłuczenia. D. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH: Pytanie 67: Dot.: UWAGA: Obligatoryjnie zniesione franszyzy i udziały własne. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej 100 euro, franszyzy redukcyjnej 500 zł. W przypadku braku akceptacji wnioskujemy o wprowadzenie franszyz na innym akceptowalnym poziomie. Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Pytanie 68: Dot.: Przedmiotu ubezpieczenia Budowle (ogrodzenia, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, itp.) na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe - prosimy o wykaz placów zabaw, boisk, opis stanu technicznego. Odpowiedź: Boiska są położone przy ul. Włocławskiej Są w dobrym stanie technicznym. Pytanie 69: Bardzo proszę o wyjaśnienie poniższego zapisu SIWZ: - podtopienie mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi) z limitem odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzania w rocznym okresie ubezpieczenia. Co oznacza sformułowanie: powódź w sąsiednim otoczeniu? Czy niniejszy zapis wprowadza limit odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w miejscu ubezpieczenia czy wyłącznie limit dla podtopień w wyniku powodzi. Wnioskujemy o zmniejszenie limitu do ,00 PLN Odpowiedź: Powódź w sąsiednim otoczeniu jest to powódź, która wystąpiła poza ubezpieczonymi lokalizacjami. Niniejszy limit jest limitem tylko na podtopienia. Na ryzyko powodzi został wprowadzony odrębny limit. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu na podtopienia. Pytanie 70: Wnioskujemy o zmniejszenie limitu w ryzyku powodzi z ,00 zł na ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

15 E. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK Pytanie 71: UWAGA: Obligatoryjnie zniesione franszyzy i udziały własne Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% min. 300 zł. W przypadku braku akceptacji wnioskujemy o wprowadzenie franszyz na innym akceptowalnym poziomie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyz i udziałów własnych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Pytanie 72: Prosimy o udzielenie wyjaśnień dot. ryzyka pożarowego a) Czy konstrukcyjne elementy drewniane budynków są zabezpieczone ognioochronną powłoką pęczniejącą lub impregnacją ogniochronną? b) Jak jest prowadzona instalacja elektryczna? -w uniepalnionej izolacji i wszystkie elementy instalacji elektrycznej np. rozdzielnice, przełączniki, odizolowane od konstrukcji palnej; - instalacja elektryczna i wszystkie elementy instalacji elektrycznej (np. rozdzielnice, przełączniki) odizolowane od konstrukcji palnej (np. poprzez zastosowanie peszli lub uchwytów izolujących). c) Czy ewentualne poddasza są wykorzystywane? d) badania instalacji elektrycznych, sprzętu gaśniczego i innych prosimy o podanie daty oraz wskazanie uwag: e) stan techniczny budynków prosimy o podanie dat przeglądu stanu technicznego budynków oraz wskazanie uwag: Odpowiedź: a) TAK b) w uniepalnionej izolacji i wszystkie elementy instalacji elektrycznej np. rozdzielnice, przełączniki, odizolowane od konstrukcji palnej; c) NIE d) r.-sprzęt gaśniczy, instalacja elektryczna lipiec 2013 rok ważny do 2016 roku e) ważny do dla wszystkich budynków Pytanie 73: Dot. Oferty: Proszę o wyjaśnienie czy oferta nie zostanie odrzucona w przypadku wprowadzenia odmiennych zapisów: W sprawach nieuregulowanych w ofercie oraz SIWZ, zastosowanie mają OWU stanowiące załącznik do niniejszej oferty. W przypadku wystąpienia sprzecznych zapisów pierwszeństwo mają zapisy SIWZ i oferty. Wnioskujemy o wykreślenie lub potwierdzenie iż wyłączenia ujęte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia będą miały zastosowanie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu, Wyłączenia ujęte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia będą miały zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłaczył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Pytanie 74: Dot. ubezpieczenia OC W związku z rozszerzeniem zakresu OC proszę o potwierdzenie, że zamawiający wyraża zgodę na treść odpowiednich klauzul zgodnych z OWU Ubezpieczyciela. Klauzula Nr 5 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za

16 szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu. Klauzula Nr 10 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, z wyłączeniem żywych zwierząt. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego; 2) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; 3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach; 4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego. 3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. Klauzula Nr 11 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem. 2. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy mechaniczne przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym. 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powstałych w pojazdach powierzonych, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych podobnych usług wykonywanych przez ubezpieczonego; 2) powstałych w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;

17 3) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego. 4. W razie kradzieży pojazdu mechanicznego, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. Klauzula Nr 16 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone uczestnikom imprezy nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 3. Za uczestnika uważa się osobę fizyczną znajdującą się w czasie trwania imprezy na terenie, na którym jest ona przeprowadzana, w charakterze widza, wykonawcy, zawodnika, sędziego, obsługi techniczno-administracyjnej, a także osobę świadczącą usługi dodatkowe w czasie trwania imprezy. 4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, agencję ochrony oraz służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy; 2) powstałe w pojazdach oraz w rzeczach w nich pozostawionych; 3) powstałe w następstwie pokazu sztucznych ogni, fajerwerków. Klauzula Nr 18 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt). 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wprowadzenie do obrotu produktów określonych w umowie ubezpieczenia. 2. O ile nie umówiono się inaczej, ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), powstałe: 1) na terytorium RP, 2) poza terytorium RP, jeżeli zostały wyrządzone konsumentom oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terytorium RP, z zastrzeżeniem, iż ubezpieczony nie wiedział, że zostanie on wyeksportowany. 3. Wszystkie szkody będące wynikiem wprowadzenia do obrotu partii (serii) produktów posiadających tę samą wadę lub które można przypisać tej samej przyczynie, uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. 4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu samego produktu oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem; 2) których przyczyną była jawna wada produktu na co producent wyraźnie zwrócił uwagę;

18 3) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości; 4) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu; 5) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego; 6) spowodowane przez produkty genetycznie zmodyfikowane; 7) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje krwiopochodne; 8) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną instrukcją obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania; 9) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym; 10) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych; 11) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy obowiązujące w kraju, w którym produkt został wprowadzony do obrotu. 12) Mające postać czystej straty finansowej. 5. Ponadto, o ile zakres ochrony nie został rozszerzony poprzez włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych (Klauzula Nr 19, 20, 21), Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez ubezpieczonego z zastrzeżeniem, że niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych i szkód na osobie wyrządzonych przez wadliwy produkt finalny; 2) wyrządzone osobie trzeciej, polegające na poniesieniu kosztów zlokalizowania wadliwego produktu oraz kosztów usunięcia, demontażu lub odsłonięcia wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad; 3) poniesione przez osobę trzecią będącą producentem, w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obróbce przez tę osobę za pomocą maszyn lub urządzeń wprowadzonych przez ubezpieczonego do obrotu. Klauzula nr 66 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia; 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych lub zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział; 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rozszerzeń w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Pytanie 75: Dot. ubezpieczenia OC wnioskujemy o podanie obrotu z działalności niemedycznej. Odpowiedź: ,00 zł

19 Pytanie 76: Dot. ubezpieczenia OC- prosimy o wyjaśnienie czy klauzula zalaniowa ma dotyczyć również OC? Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, że podlimt mieści się w ramach SG i pod warunkiem, że za szkodę odpowiada ubezpieczony. Odpowiedź: Klauzula zalaniowa dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Pytanie 77: Dot. ubezpieczenia OC - szkody wyrządzone przez podopiecznych Prosimy o potwierdzenie - o ile z okoliczności szkody wynika, że odpowiedzialność za ponosi Ubezpieczony. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że za okoliczności szkody odpowiedzialność musi ponosić Ubezpieczony. Pytanie 78: Dot. ubezpieczenia OC - wnioskujemy o wykreślenie klauzuli ratalnej w OC. Pytanie 79: Dot.: OC wnioskujemy o podanie pełnej informacji dotyczącej szkód i roszczeń za okres ostatnich 5 lat w ujęciu detalicznym, czy są roszczenia nie zgłoszone do zakładu ubezpieczeń, przyczyny zdarzeń. Odpowiedź: Informacja na temat szkodowości poniżej. Zamawiający nic nie wie o roszczeniach nie zgłoszonych do zakładu ubezpieczeń. Informacje o szkodach w ostatnich 5 latach Rok Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależn ienia Liczba szkód Suma wypłaconych odszkodowań REZERWY ,00 zł - zł ,00 zł - zł Krótki opis szkód dewastacja (uszkodzenie bramy wjazdowej przez nieznanego sprawcę) ogień i inne zdarzenia losowe (uderzenie pojazdu w ogrodzenie) ,00 zł - zł ogień i inne zdarzenia losowe (zalanie wskutek powodzi) ,54 zł - zł ogień i inne zdarzenia losowe (cofnięcie się kanalizacji) ,14 zł - zł elektronika- zalanie płynem RAZEM ,14 zł BRAK Pytanie 80: Dot.: OC Klauzula odstąpienia prawa do regresu Wnioskujemy o pozostawienie kwestii odstąpienia prawa do regresu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zgodnie z OWU Ubezpieczyciela.

20 Pytanie 81: Dot.: OC - koszty dodatkowe Wnioskujemy o możliwość zastosowania zakresu według OWU Ubezpieczyciela. W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 2) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem przez ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody, 3) pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi: a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem, b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15.01.2014 r.

Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Ostrowite, 13.08.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06 www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Zamawiającego Gminy Sieroszewice Numer ogłoszenia: 224537-2013

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Zamawiającego Gminy Sieroszewice Numer ogłoszenia: 224537-2013 Sieroszewice, dn. 05.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Zamawiającego Gminy Sieroszewice Numer ogłoszenia: 224537-2013

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Piotrków Trybunalski, dnia 14.02.2011 r. Dotyczy zamówienia ZP-371/1/2011 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publicznego na Ubezpieczenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 17.10.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 17.10.2014r. Strona 1 z 6 Wrocław, 17.10.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR DZP/32PN/2014

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Nr sprawy: 1/EZP/380/ /EZP/380/NON/1/2011 Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Bystra, dn. 07.02.2012 Wszyscy zainteresowani Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie:

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie: W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie ogłoszonego przez nas postępowania przetargowego pn.: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego udzielam odpowiedzi: Pytanie nr 1: Prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO Nowa Wieś Lęborska, dnia 19.02.2015 r. WYKONAWCY Dot. zadania: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Nidzica, dnia 07 listopada 2012 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.:ti.271.21.2012 WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 27.01.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-01/15 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 dotyczy: odpowiedzi na złożone pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/16/2012 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut dnia 08.06.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7 Numer sprawy: BZ/ZP.02/21/02/14 Włocławek 11.03.2014 r. Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.02/21/02/14.

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW. Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW. Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów Gołuchów, dnia 10 grudnia 2014 r. Sprawa nr: RI.271.16.2.2014 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /11 Kolno, dnia 09.05.2011r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Dotyczy postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Wierzbica, 05.01.2015 r. Wykonawcy (uczestnicy postępowania) Dotyczy postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ Nr 292/24/10/2012/NO/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ Nr 292/24/10/2012/NO/Kraków Strona 1 z 6 Wrocław, 22.11.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo