OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW Kto moe si ubezpieczy 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jachtów (zwane dalej OWU ) maj zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji WARTA S.A. (zwane dalej WART) z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadajcymi osobowoci prawnej, zwanymi dalej ubezpieczajcymi. 2. Ubezpieczenie moe by zawarte na rzecz osoby trzeciej (ubezpieczonego). 1 Jak naley rozumie wybrane okrelenia słowniczek poj 2 1. Przez uyte w OWU okrelenia naley rozumie: armator - ten, kto w swoim imieniu uprawia eglug jachtem własnym lub cudzym, w rozumieniu art. 7 kodeksu morskiego, błd nautyczny - wadliwe działanie lub zaniechanie dotyczce ruchu jachtu, z których wynikła szkoda, np. przyjcie niewłaciwego kursu, zła ocena odległoci lub znaków nawigacyjnych, nadmierna w danych okolicznociach szybko, oaglowanie nieodpowiednie do warunków pogodowych itp., deszcz nawalny - opady deszczu o współczynniku wydajnoci co najmniej 4, potwierdzone orzeczeniem placówki meteorologicznej, dokumenty bezpieczestwa - dokumenty stwierdzajce, e jacht pływajcy po wodach morskich spełnia okrelone przepisami wymagania w zakresie budowy i bezpieczestwa, tj. karta bezpieczestwa, za w przypadku jachtów pływajcych po polskich i zagranicznych wodach (akwenach) ródldowych dokumentem tym jest dowód rejestracji lub wiadectwo Zdolnoci eglugowej, franszyza redukcyjna okrelona w polisie, procentowo lub kwotowo warto szkody, do wysokoci której WARTA nie ponosi odpowiedzialnoci i która potrcana jest od wysokoci uznanego przez WART odszkodowania - odrbnie dla kadego wypadku lub zdarzenia z osobna. huragan - wichura, której działanie zdolne jest do wyrzdzenia masowych szkód lub wiatr o prdkoci przekraczajcej 24,5 m/s, potwierdzone orzeczeniem placówki meteorologicznej, jacht - łód aglowa, aglowo-motorowa lub motorowa przeznaczona do celów rekreacyjnych lub szkoleniowych, pływajca po wodach morskich lub polskich i zagranicznych akwenach ródldowych,

2 2 kradzie zwykła zabór jachtu, jego czci, osprztu w celu przywłaszczenia w rozumieniu art. 278 kodeksu karnego, kradzie z włamaniem zabór jachtu przez sprawc w celu przywłaszczenia w nastpstwie usunicia przeszkody materialnej, bdcej czci konstrukcji lub specjalnym zamkniciem jachtu utrudniajcym dostp do jego wntrza lub zabór mienia znajdujcego si wewntrz jachtu, lawina - gwałtowne zsuwanie si lub staczanie mas niegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy lub stoków, naleyte zabezpieczenie - zabezpieczenie jachtu w taki sposób, aby dostp do jego wntrza osób niepowołanych, wyprowadzenie jachtu ze strzeonego miejsca postoju było niemoliwe bez uycia narzdzi mechanicznych, okres ubezpieczenia - okres, na jaki zawarto umow ubezpieczenia, osprzt jachtu - przedmioty słuce do stałego lub tymczasowego zamocowania czci takielunku, omasztowania, oaglowania itp. (np. bloki, cigacze, szekle, kabestany), osuwanie si ziemi - ruchy na stokach nie spowodowane bezporedni działalnoci ludzk, piorun - gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działajce bezporednio na przedmiot ubezpieczenia, polisa - dokument potwierdzajcy zawarcie umowy ubezpieczenia, powód - zalanie terenu w wyniku podniesienia si wody w korytach wód płyncych lub stojcych, powstałe wskutek: nadmiernych opadów atmosferycznych, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich, topnienia kry lodowej, tworzenia si zatorów lodowych, uszkodzenia linii brzegowej sztucznych jezior i kanałów, sztormu oraz innych naturalnych zjawisk, poar - ogie, który powstał z przyczyn zewntrznych, od otwartego płomienia, wskutek wadliwego działania urzdze elektrycznych, mechanicznych, wskutek wybuchu, rabunek (rozbój) zabór jachtu przez sprawc w celu przywłaszczenia przy uyciu przemocy fizycznej lub groby jej uycia wobec osoby lub osób stanowicych jego załog bd dozorujcych taki jacht, albo przez doprowadzenie tej osoby do stanu nieprzytomnoci lub bezbronnoci, silnik przyczepny zaburtowy silnik spalinowy lub elektryczny mocowany głównie na pawy jachtu, siła wysza - zjawisko zewntrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezalene od człowieka, którego nie mona przewidzie i któremu w aden sposób nie mona zapobiec, strata całkowita (całkowita i/lub konstruktywna) całkowite zniszczenie lub utrata jednostki pływajcej, jak równie przypadek, gdy jednostka jest zniszczona czciowo, a koszt naprawy przekracza jej warto ubezpieczenia; strzeone miejsce postoju - teren wydzielony, dozorowany przez cał dob, ubezpieczajcy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej zawierajca umow ubezpieczenia, ubezpieczony - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej, na rzecz której zawarto umow ubezpieczenia,

3 3 upadek statku powietrznego - katastrofa bd przymusowe ldowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latajcego, a take upadek jego czci lub przewoonego ładunku, wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wykonaniem pracy mechanicznej w otaczajcym rodowisku, wyposaenie jachtu - okrelone w karcie bezpieczestwa/dowodzie rejestracji/wiadectwie Zdolnoci eglugowej oraz treci wniosku o ubezpieczenie wyposaenie: pokładowe, ratunkowe, radiowe, sygnalizacyjne, przeciwpoarowe, nawigacyjne, kotwiczne, zaginicie jachtu bez wieci jacht uwaa si za zaginiony bez wieci, jeeli w cigu podwójnego okresu niezbdnego w normalnych warunkach do przejcia do portu przeznaczenia z miejsca z którego nadeszła ostatnia wiadomo o jachcie, jacht do tego portu nie zawinł ani nie nadeszła adna kolejna wiadomo o jachcie. Okres wymagany do uznania jachtu za zaginiony nie moe by krótszy ni miesic ani dłuszy ni trzy miesice od dnia ostatniej wiadomoci o jachcie, zapadanie si ziemi - obnienie terenu z powodu zawalenia si podziemnych pustych przestrzeni. 2. Nagłówki i tytuły uyte w OWU maj charakter informacyjny ułatwiajcy posługiwanie si OWUJ i nie maj wpływu na ich interpretacj. Co WARTA moe ubezpieczy przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia mog by jachty przeznaczone do celów rekreacyjnych lub szkoleniowych, eksploatowane przez ubezpieczajcego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, zarejestrowane: - w Inspektoratach eglugi ródldowej, - w Okrgowych Zwizkach eglarskich, - w Polskim Zwizku eglarskim, - w Polskim Zwizku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3 bd w innych organach rejestrowych działajcych z upowanienia wyej wymienionych organizacji lub innych właciwych instytucji. 2. Ubezpieczeniem mog by objte wyłcznie jachty, o których mowa w ust. 1., o wartoci nie przekraczajcej ,- EURO, liczonych jako równowarto w złotych według kursu redniego tej waluty, ustalonego na podstawie tabeli kursów NBP z dnia złoenia wniosku o ubezpieczenie. 3. Ubezpieczenie nie obejmuje sprztu takiego, jak: łodzie wiosłowe, wiosłowe łodzie regatowe, kajaki wodne, rowery wodne, deski surfingowe z aglem i bez agla, pontony, skutery wodne i inny tego typu sprzt pływajcy. 4. Na podstawie niniejszych OWU WARTA nie ubezpiecza jachtów przeznaczonych do wyczynowego uprawiania sportów wodnych. Ubezpieczenie takie mona zawrze na podstawie klauzul jachtowych Instytutu Ubezpieczycieli Londyskich.

4 4 W jakim zakresie WARTA ubezpiecza jacht i armatora 4 1. WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: 1) casco jachtu i/lub 2) odpowiedzialnoci cywilnej armatora w zwizku z posiadaniem i eksploatacj jachtu szczegółowe zasady ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej armatora uregulowane s w WARTA moe udzieli ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kradziey z włamaniem i rabunku pod warunkiem ubezpieczenia jachtu w zakresie casco. 3. Ubezpieczeniem mog by objte jachty (tj. kadłub wraz z omasztowaniem, otaklowaniem i oaglowaniem) wraz z wyposaeniem i osprztem w czasie pływania po polskich i zagranicznych akwenach ródldowych i morskich, jak równie w czasie postoju w portach, przystaniach, zimowiskach, dokach, warsztatach, na slipie w celu wykonania remontów i napraw awaryjnych, rozbrajania, wyposaania, podczas wycigania jachtu na ld lub spuszczania na wod, a take w czasie towarzyszenia (asysty) lub holowania ratowniczego oraz transportu jachtu na terytorium RP (z zastrzeeniem postanowie okrelonych w 12 ust. 5. OWU). 4. Ubezpieczenie obejmuje zakres pływania jachtu wynikajcy z jego dokumentów rejestracji i bezpieczestwa oraz z obowizujcych przepisów administracyjnych, zezwalajcych jachtom na pływanie po okrelonych akwenach. 5. Jacht winien posiada na czas eglugi wane dokumenty bezpieczestwa. 1. Ubezpieczajcy ma obowizek zgłoszenia WARCIE faktu uczestnictwa w regatach lub innych zawodach sportowych na co najmniej 3 dni robocze przed ich rozpoczciem. Niedopełnienie tego obowizku skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej na czas udziału jachtu w regatach lub innych zawodach sportowych Z pojcia regat wyłcza si imprezy majce charakter zlotów aglowców i jachtów, np. Baltic Traditional, Regaty Rodzinne, Rodzinne Regaty Turystyczne oraz inne imprezy zbiorowe, majce charakter rekreacyjny. Wycigi w trakcie Midzynarodowej Operacji agiel traktowane s jak regaty. 3. Na czas udziału jachtu w regatach lub innych zawodach sportowych obowizuje podwyszona franszyza redukcyjna, okrelona w polisie. Ustala si nastpujce strefy pływania: Strefy pływania podstawowa, obejmujca jednostki w czasie eglugi po morskich wodach przybrzenych, wewntrznych i wodach ródldowych RP oraz w okresie wyłczenia z eksploatacji (zimowania, remonty), gdy jednostki znajduj si na obszarze RP,

5 5 I - Bałtyk wraz z cieninami duskimi, Kattegatem i Skagerrakiem, II - wody europejskie - Kanał Kiloski, Morze Północne, Morze Norweskie, wody Oceanu Atlantyckiego na wschód od południka 12 dł. geogr. zach. oraz na południe od równolenika 60 szer. geogr. płn. i na północ od równolenika 33 szer. geogr. płn., Morze ródziemne, Morze Marmara, Morze Czarne oraz wody ródldowe na tych obszarach, III - pozostałe wody nie objte zakresem pływania strefy I i II. Okres ubezpieczenia 1. Umow ubezpieczenia zawiera si na czas podany w polisie lub w innym dokumencie ubezpieczenia jako okres ubezpieczenia Ubezpieczenie zawiera si na okres roczny, z zastrzeeniem postanowie ust. 3, 4, 5 i Umow ubezpieczenia przy zakresie podstawowym obejmujcym 0 stref pływania zawiera si na okres roku lub półroczny (sze miesicy). 4. Ubezpieczenie jachtu na stref I zawiera si na czas zadeklarowany przez Ubezpieczajcego. Okres ubezpieczenia nie moe by jednak krótszy ni 1 miesic. 5. Ubezpieczenie jachtu na II i III stref pływania zawiera si na czas okrelony w dniach. 6. Ubezpieczenie jachtu na I i/lub II i/lub III stref pływania zawiera si po uprzednim zawarciu umowy ubezpieczenia na stref 0 pływania. Okres ubezpieczenia na I i/lub II i/lub III stref pływania nie moe by dłuszy ni okres ubezpieczenia na stref 0. Jak zawierana jest umowa ubezpieczenia 8 1. Umow ubezpieczenia zawiera si na pisemny wniosek ubezpieczajcego skierowany do WARTY. We wniosku naley poda nastpujce dane: 1) imi i nazwisko (nazw) i siedzib ubezpieczajcego, a w przypadku ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej - take ubezpieczonego, 2) nazw jachtu, jego typ i numer rejestracyjny oraz podstawowe dane techniczne jachtu, rok budowy jachtu, 3) sum ubezpieczenia jachtu, 4) maksymaln i minimaln liczb członków załogi, 5) okres ubezpieczenia jachtu z okreleniem stref pływania, 6) zakres ubezpieczenia, 7) nazw, miejsce i termin (od-do) trwania regat (dodatkowo, w przypadku zgłaszania uczestnictwa w regatach),

6 6 8) miejsce postoju jachtu w dniu złoenia wniosku o ubezpieczenie (w celu przyspieszenia czynnoci zwizanych z ew. ogldzinami jachtu), 9) informacje o czarterze/dzierawie/uyczeniu jachtu. 2. Do wniosku o ubezpieczenie naley dołczy fotokopi aktualnej karty bezpieczestwa/dowodu rejestracji/wiadectwa Zdolnoci eglugowej jachtu. 3. WARTA moe uzaleni udzielenie ochrony ubezpieczeniowej od dokonania ogldzin jachtu. Ogldziny s dokonywane w terminie do 12 dni od daty otrzymania przez WART wniosku. Koszty ogldzin jachtu na terenie RP w całoci pokrywa WARTA. W przypadku jachtu, który w chwili składania wniosku przebywa za granic RP, koszty ogldzin pokrywa ubezpieczajcy. W przypadku niekorzystnego wyniku ogldzin WARTA moe odmówi udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, zawiadamiajc o tym zainteresowanego na pimie. 4. Gdy jacht w momencie upływu wanoci polisy znajduje si w morzu (tj. kontynuuje rejs rozpoczty w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej WARTY), wówczas pod warunkiem niezwłocznego, tj. w cigu 3 dni roboczych przed dat upływu wanoci polisy, powiadomienia WARTY lub jej Komisarza Awaryjnego o zamiarze przedłuenia ubezpieczenia zostanie ono przedłuone za składk dodatkow, płatn w terminie wskazanym przez WART. 5. Na czas wyczarterowania jachtu, oddania w dzieraw lub uyczenia osobie trzeciej obowizuje podwyszona franszyza redukcyjna, okrelona w polisie. Suma ubezpieczenia 9 1. Suma ubezpieczenia to wyraona w złotych kwota wskazana przez ubezpieczajcego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, która stanowi górn granic odpowiedzialnoci WARTY. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej sum ubezpieczenia stanowi suma gwarancyjna. 2. Sum ubezpieczenia wskazuje ubezpieczajcy odrbnie dla ubezpieczanego jachtu, odpowiedzialnoci cywilnej, w zalenoci od zakresu ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia jachtu powinna obejmowa łczn warto jachtu wraz z osprztem i wyposaeniem. Warto ta powinna odpowiada rzeczywistej wartoci w dniu rozpoczcia ubezpieczenia, przez któr rozumie si aktualn warto rynkow jachtu/ osprztu i wyposaenia tego samego typu, rodzaju i o tych samych bd zblionych parametrach. 4. Jeeli zadeklarowana przez ubezpieczajcego suma ubezpieczenia jest nisza od rzeczywistej wartoci jachtu, WARTA odpowiada za szkody w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia do rzeczywistej wartoci jachtu. 5. Jeeli zadeklarowana przez ubezpieczajcego suma ubezpieczenia jest wysza od rzeczywistej wartoci jachtu, WARTA odpowiada za szkody do rzeczywistej wartoci jachtu. 6. Na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczajcego WARTA moe dokona podwyszenia sumy ubezpieczenia jachtu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Do wniosku winny by dołczone dokumenty uzasadniajce podwyszon sum

7 7 ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmujca podwyszon sum ubezpieczenia rozpocznie si po upływie siedmiu dni od daty złoenia wniosku, o ile w wyznaczonym przez WART terminie zostanie zapłacona nalena z tego tytułu składka. Od kiedy i jak długo działa ubezpieczenie Jeeli nie umówiono si inaczej, odpowiedzialno WARTY rozpoczyna si w terminie wskazanym w polisie jako pocztek okresu ubezpieczenia, nie wczeniej jednak ni w dniu nastpnym po opłaceniu składki. 2. Odpowiedzialno WARTY koczy si: 1) z upływem okresu ubezpieczenia okrelonego w polisie, 2) z chwil rozwizania umowy ubezpieczenia w przypadkach okrelonych w ustpie 3, 4, 5 i Jeeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuszy ni 6 miesicy, Ubezpieczajcy moe odstpi od umowy ubezpieczenia: 1) w okresie 30 dni od daty zawarcia umowy, jeeli nie jest przedsibiorc 2) w okresie 7 dni od daty zawarcia umowy, jeeli jest przedsibiorc. Odstpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczajcego z obowizku opłacenia składki za okres w jakim WARTA udzielała ochrony ubezpieczeniowej. 4. Z chwil przejcia prawa własnoci na inn osob i/lub wyrejestrowania jachtu przed upływem okresu ubezpieczenia umowa ubezpieczenia ulega automatycznie rozwizaniu. O fakcie sprzeday i/lub wyrejestrowania jachtu naley powiadomi WART nie póniej ni w cigu 14 dni od daty sprzeday i/lub wyrejestrowania jachtu. Zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia dokonuje si w sposób okrelony w 11 ust Niezapłacenie składki lub jej raty w wyznaczonym terminie powoduje rozwizanie umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia przez odstpienie WARTY od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po pisemnym zawiadomieniu ubezpieczajcego/ ubezpieczonego. WARTA ma prawo zada zapłaty składki za okres, przez który ponosiła odpowiedzialno. 6. Umowa ubezpieczenia moe by rozwizana w drodze pisemnego miesicznego wypowiedzenia przez kad ze stron umowy w przypadku wypłaty odszkodowania lub dorczenia przez WART odmowy wypłaty odszkodowania. Jak ustalana jest składka Składka obliczana jest od sumy ubezpieczenia jachtu w złotych. 2. Składka ubezpieczeniowa zaley od zakresu i okresu ubezpieczenia, zadeklarowanej sumy ubezpieczenia, rodzaju i stanu technicznego jednostki, rodzaju uprawianej eglugi, liczby jednostek taboru w składzie, intensywnoci eksploatacji jednostki oraz zakresu pływania jednostki.

8 8 Na podwyszenie składki wpływa rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o kradzie z włamaniem. Na obnienie lub podwyszenie składki ma wpływ okres ubezpieczenia przebieg szkodowy, rodzaj i stan techniczny jednostki, rodzaj uprawianej eglugi, intensywno eksploatacji jednostki oraz zakresu pływania jednostki. 3. Składka powinna by zapłacona przy zawieraniu lub przedłuaniu umowy ubezpieczenia, chyba e strony uzgodniły inaczej. 4. W przypadku sprzeday, przejcia prawa własnoci i/lub wyrejestrowania jachtu, zgodnie z 10 ust. 4, składka podstawowa (za stref 0 ) lub jej cz za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi, po odliczeniu opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 6 poniej. W takich przypadkach rozwizania umowy ubezpieczenia ubezpieczajcy jest zobowizany do opłacenia składki za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. Przy płatnoci ratalnej składka musi by opłacona proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi powiadomienia WARTY o sprzeday i/lub wyrejestrowaniu jachtu, zwrotu składki dokonuje si od dnia powiadomienia WARTY o sprzeday lub wyrejestrowaniu jachtu. 5. W przypadku wycofania przez ubezpieczajcego wniosku o rozszerzenie zakresu pokrycia przed rozpoczciem okresu ubezpieczenia dodatkowego, WARTA zwraca składk za ubezpieczenie rozszerzonego zakresu. 6. Zwrot składki nie przysługuje w przypadku gdy WARTA wypłaciła ubezpieczonemu odszkodowanie bd moe by zobowizana do wypłaty odszkodowania. 7. W przypadku zwrotu składki WARTA potrca opłat manipulacyjn w wysokoci 10% składki do zwrotu nie wicej ni 150 zł. W jakim zakresie WARTA ubezpiecza CASCO jachtu Z zastrzeeniem wyłcze okrelonych w 14 ust. 1, ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia CASCO jachtu obejmuje: 1) strat całkowit rzeczywist jachtu, 2) strat całkowit konstruktywn jachtu, gdy jacht jest niezdatny do naprawy lub koszt naprawy przekracza sum ubezpieczenia, 3) zaginicie jachtu bez wieci, 4) szkody czciowe jachtu, 5) zagarnicie lub uszkodzenie jachtu przez rozbójników morskich. 2. WARTA odpowiada za szkody czciowe jachtu lub strat całkowit (rzeczywist lub konstruktywn) jachtu, powstałe na skutek: 1) wywrócenia si lub zatonicia jachtu, 2) poaru, 3) wejcia na mielizn, 4) kolizji z inn jednostk pływajc, uderzenia w nabrzee lub zderzenia z innym obiektem - stałym lub pływajcym,

9 9 5) siły wyszej, 6) warunków sztormowych, 7) upadku statku powietrznego na jacht, 8) wybuchu, 9) błdu nautycznego lub błdu w obsłudze urzdzenia na jachcie, (z uwzgldnieniem wyłcze przewidzianych w OWU), pod warunkiem, e załog jachtu stanowiły osoby posiadajce wymagane uprawnienia eglarskie lub motorowodne, 10) uszkodzenia silnika, przekładni, wału napdowego, ruby, steru, 11) wypadków powstałych w czasie taklowania lub roztaklowywania jachtu oraz załadowywania lub wyładowywania wyposaenia i osprztu, 12) działania fali wywołanej nadmiern szybkoci przechodzcych jednostek pływajcych (kolizje bez kontaktu), 13) dewastacji przez osoby trzecie, jeeli jacht był naleycie zabezpieczony i znajdował si w strzeonym miejscu postoju, 14) wad ukrytych kadłuba lub w osprzcie z wyłczeniem kosztów i wydatków na zastpienie lub wymian czci wadliwych, 15) wadliwej naprawy dokonanej przez stoczni lub inne osoby, o ile posiadały właciwe kwalifikacje, 16) ratowania ycia na morzu lub wodach ródldowych, chyba e podjcie takiej akcji mogłoby narazi ratujcy jacht i znajdujce si na nim osoby na powane niebezpieczestwo. 3. Za szkody czciowe lub strat całkowit silnika napdowego jachtu WARTA odpowiada tylko w przypadkach, gdy szkoda powstała w nastpstwie: 1) wywrócenia si lub zatonicia jachtu, 2) siły wyszej, 3) kolizji jachtu z inn jednostk pływajc. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk wymienionych w punktach 1)-3) obejmuje jedynie silnik wbudowany na stałe lub zaburtowy przyczepny, przymocowany dodatkowo do kadłuba jachtu link stalow o rednicy co najmniej 5 mm, zamknit na kłódk wielozapadkow lub łacuchem o rednicy ogniwa co najmniej 5 mm. 4. WARTA odpowiada za szkody powstałe na jachcie i/lub w jego wyposaeniu w trakcie akcji ratowniczej. 5. WARTA odpowiada równie za szkody czciowe i strat całkowit (rzeczywist lub konstruktywn) jachtu o długoci całkowitej nie przekraczajcej 7 metrów wraz z wyposaeniem i osprztem w czasie transportu na terytorium RP na przystosowanym do tego celu rodku transportu, jeeli jacht był prawidłowo zabezpieczony na czas transportu przed uszkodzeniem, a szkoda powstała wskutek nastpujcych ryzyk: - poaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu i sztormu, powodzi, deszczu nawalnego, lawiny, zapadania i usuwania si ziemi, upadku statku powietrznego na rodek transportu, - wypadku, jakiemu uległ rodek transportu lub jacht w trakcie transportu.

10 10 6. W przypadku jachtów, których długo całkowita przekracza 7 metrów, ochrona ubezpieczeniowa w wyej wymienionym zakresie moe by udzielona wyłcznie po uprzednim poinformowaniu WARTY o majcym si odby transporcie. WARTA potwierdzi pisemnie przyjcie do ubezpieczenia powyszego transportu. WARTA moe pobra z tytułu tego transportu dodatkow składk. 7. Na podstawie OWU WARTA nie ubezpiecza si jachtów na czas transportu poza granice Polski. Ubezpieczenie takie zawiera si na podstawie odrbnych warunków (ubezpieczenie ładunków w transporcie midzynarodowym) WARTA odpowiada za strat całkowit jachtu lub szkody czciowe do wysokoci sumy ubezpieczenia. 2. Łczne odszkodowanie moe przekroczy sum ubezpieczenia jedynie o udokumentowane wydatki, rozsdnie poniesione przez ubezpieczajcego w celu zapobieenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, do wysokoci nie przekraczajcej 25% sumy ubezpieczenia, za bez tego limitu, jeeli akcja ratownicza dotyczyła bezporedniego zagroenia zdrowia lub ycia. W jakim zakresie WARTA ubezpiecza koszty WARTA zwraca uzasadnione i udokumentowane: 1) koszty ratowania jachtu, 2) rozsdnie poniesione wydatki majce na celu zapobieenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, 3) koszty awaryjnego holowania lub transportu uszkodzonego jachtu z miejsca wypadku do najbliszego miejsca naprawy, 4) koszty ustalenia rozmiarów szkody, 5) koszty ogldzin kadłuba po utkniciu na mielinie, jeeli były one poniesione w dobrej wierze i specjalnie w tym celu, nawet jeeli nie stwierdzono adnych uszkodze, o ile o ile były skutkiem zdarzenia lub wypadku powstałego z przyczyn wymienionych w 12 OWU. 2. W przypadku jachtów uprawiajcych eglug po morskich akwenach zagranicznych WARTA zwraca take uzasadnione, udokumentowane i poniesione za wiedz i zgod WARTY: 1) koszty awaryjnego postoju w porcie zagranicznym, 2) koszty napraw awaryjnych i zakupu czci w zakresie niezbdnym do kontynuowania rejsu, 3) koszty utrzymania załogi (diety) i koszty pobytu w hotelu w zagranicznym porcie, za okres przerwanego rejsu, nie dłuszy ni 30 dni, w przypadku: a) zgody WARTY na dokonanie w zagranicznym porcie remontu awaryjnego,

11 11 b) zatonicia jachtu, c) wejcia jachtu na mielizn lub wejcia na ld, d) w innych uzasadnionych przypadkach po uprzednim zaakceptowaniu przez WART, o ile były skutkiem zdarzenia lub wypadku powstałego z przyczyn wymienionych w niniejszych OWU. 3. Koszty wymienione w ust. 2 pkt 3 WARTA zwraca w wysokoci 50 % aktualnych limitów wydatków przysługujcych z tytułu podróy słubowej ustalonych przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i przysługujcych na pobyt w danym kraju. Jakiego typu szkody nie s objte ubezpieczeniem WARTA nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn nie wymienionych w 12 ust. 2, a w szczególnoci z ubezpieczenia wyłczone s szkody: 1) bdce nastpstwem normalnego zuycia lub naturalnego procesu starzenia si całoci lub czci jachtu, otaklowania, oaglowania, osprztu, 2) wynikłe z wady konstrukcyjnej, zmian lub błdów w projekcie technicznym, zmian wykonanych bez opinii rzeczoznawców i/lub klasyfikatora, 3) nie naprawione, jeli po szkodzie miała miejsce strata całkowita jachtu, za któr WARTA ponosi odpowiedzialno polisow; jeeli ubezpieczony otrzymał od WARTY zaliczk na pokrycie kosztów naprawienia szkody, odszkodowanie za strat całkowit pomniejsza si o wspomnian zaliczk, 4) powstałe na jachcie nie posiadajcym wymaganego wyposaenia lub obsadzonego załog nie posiadajc wymaganych uprawnie eglarskich/motorowodnych, a take jeli rejs podjto niezgodnie z obowizujcymi przepisami bezpieczestwa bd bez wanych dokumentów bezpieczestwa, 5) powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów administracyjnych, 6) dotyczce urzdze elektrycznych i akumulatorów oraz ich połcze, chyba e szkoda powstała w nastpstwie przyczyn wymienionych w 12 ust. 2 pkt. 1-5, 7) w aglach i pokrowcach ochronnych rozerwanych przez wiatr lub zerwanych w czasie zakładania/składania, chyba e było to wynikiem uszkodzenia drzewc, do których agle były zamocowane lub zostało spowodowane wywrotk, zatoniciem, poarem, eksplozj, utkniciem jachtu na mielinie lub działaniem majcym na celu zapobieenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, lub zetkniciem z jakkolwiek substancj zewntrzn (z lodem włcznie) inn ni woda, bd wynikiem kolizji podczas regat, 8) dotyczce straty kotwic, chyba e strata kotwic została spowodowana prób uwolnienia jachtu z mielizny lub zapobieenia wyrzuceniu jachtu na brzeg bd wejciu na mielizn, 9) powstałe z winy umylnej lub racego niedbalstwa ubezpieczajcego lub osób upowanionych do rozporzdzania jachtem,

12 12 10) bdce skutkiem działania lub zaniechania załogi jachtu bdcej w stanie nietrzewym lub pod wpływem rodków odurzajcych lub narkotyków, 11) powstałe na skutek nienaleytego zabezpieczenia jachtu przed działaniem sił natury lub osób trzecich, 12) powstałe w wyniku kradziey zwykłej osprztu i/lub wyposaenia pokładowego nie zwizanego w sposób trwały z kadłubem, 13) w zapasach konsumpcyjnych, 14) powstałe w dokumentach, rodkach pieninych i przedmiotach nie bdcych standardowym wyposaeniem jachtu, 15) polegajce na zmniejszeniu wartoci regatowej jachtu (lub jego osprztu i wyposaenia), 16) dotyczce złamania masztu/masztów w trakcie regat, chyba e złamanie to nastpiło skutek: - wywrócenia si lub zatonicia jachtu, - utknicia jachtu na gruncie lub mielinie, - kolizji jachtu z inn jednostk pływajc. 2. WARTA nie zwraca kosztów uycia jachtu zastpczego i nie odpowiada za straty wskutek wyłczenia ubezpieczonego jachtu z eksploatacji w efekcie zaistnienia szkody. 3. Z ubezpieczenia wyłcza si take straty i szkody wynikłe z: 1) aresztu lub zatrzymania jachtu przez organa pastwowe, 2) manewrów wojskowych lub operacji wojskowych, 3) rozruchów i/lub niepokojów społecznych, stanu wyjtkowego, 4) uycia jachtu przez osob nie upowanion lub w sposób i w celu niezgodnym z przeznaczeniem, 5) działa lub zaniecha strajkujcych, 6) wojny wypowiedzianej, nie wypowiedzianej oraz domowej. 4. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłczone s wszelkie szkody wynikajce bezporednio lub porednio z działania promieni jonizujcych (np. substancji radioaktywnych emitujcych promienie alfa, beta, gamma, jak równie neutronów lub promieniowania wytwarzanego w akceleratorach), a take z działania promieni laserowych i ródeł podobnych W ubezpieczeniu CASCO obowizuje franszyza redukcyjna z tytułu kadego zdarzenia, z wyłczeniem straty całkowitej jachtu oraz ratownictwa, w wysokoci okrelonej w polisie. 2. Franszyza redukcyjna moe by zniesiona po opłaceniu dodatkowej składki.

13 Ochron ubezpieczeniow CASCO nie jest objta strata całkowita (rzeczywista lub konstruktywna), zaginicie jachtu ani szkody czciowe jachtu powstałe na skutek kradziey zwykłej, kradziey z włamaniem lub rabunku, z wyjtkiem przypadków rozboju morskiego, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 5 niniejszych OWU. 2. Ubezpieczenie jachtu od kradziey z włamaniem lub rabunku moe by zawarte na wniosek ubezpieczajcego za dodatkow składk, po uprzednim ubezpieczeniu jachtu w zakresie CASCO. Warunki ubezpieczenia jachtu od kradziey z włamaniem lub rabunku reguluj postanowienia 20. W jakim zakresie WARTA ubezpiecza odpowiedzialno cywiln armatora oraz sposób wyliczania odszkodowania WARTA wypłaca odszkodowanie w odniesieniu do kadego odrbnego zdarzenia, w granicach, w jakich armator ponosi odpowiedzialno, lecz łczna suma wypłaconych kwot nie moe przekroczy wysokoci sumy ubezpieczenia jachtu, która stanowi sum gwarancyjn z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej armatora. 2. WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej armatora z tytułu szkód wyrzdzonych w zwizku z posiadaniem i eksploatacj jachtu, a w szczególnoci: 1) szkód wyrzdzonych innym jednostkom pływajcym lub obiektom stałym i pływajcym, 2) szkód wyrzdzonych osobom trzecim lub szkód wyrzdzonych w mieniu osób trzecich, 3) szkód wyrzdzonych rodowisku naturalnemu przez jego zanieczyszczenie, o ile były skutkiem zdarzenia lub wypadku powstałego z przyczyn wymienionych w niniejszych warunków. 3. Ponadto w ramach niniejszego ubezpieczenia WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej armatora z tytułu podniesienia i/lub usunicia wraku ubezpieczonego jachtu, o ile to wynika z wykonania decyzji właciwych władz administracyjnych. 4. Ochron ubezpieczeniow nie s objte dokonane wypłaty lub dodatkowe zobowizania zacignite przez ubezpieczajcego w zwizku ze zdarzeniem powodujcym jego odpowiedzialno, w zakresie, w jakim wykraczaj one poza granice jego odpowiedzialnoci okrelonej prawem. 5. Poniesione koszty obsługi prawnej, a take koszty sdowe w zwizku z postpowaniem sdowym w celu uwolnienia si od odpowiedzialnoci przez armatora lub ograniczenia tej odpowiedzialnoci, wypłacane bd tylko w przypadkach udzielenia przez WART pisemnej zgody na ich poniesienie. 6. Ochron ubezpieczeniow nie s objte zobowizania zacigane przez armatora, wynikajce z zawarcia przez niego innych umów (np. czarterowych).

14 14 7. WARTA nie obejmuje ochron ubezpieczeniow odpowiedzialnoci armatora z tytułu: 1) szkód spowodowanych umylnie lub wskutek racego niedbalstwa armatora lub osób upowanionych do rozporzdzania jachtem lub członków załogi, 2) jakichkolwiek kar, w szczególnoci kar nałoonych na armatora jachtu lub członka załogi przez władze celne lub imigracyjne w zwizku z naruszeniem miejscowych przepisów celnych lub imigracyjnych, 3) kar za zanieczyszczenia wód i wydatków zwizanych z usuniciem lub zminimalizowaniem zanieczyszcze, o ile były skutkiem zdarzenia lub wypadku nie objtego ochron ubezpieczeniow, 4) szkód wyrzdzonych podczas eglugi jachtem nie posiadajcym wanych dokumentów bezpieczestwa, 5) kar za naruszenie przepisów prawnych lub administracyjnych, 6) szkód wyrzdzonych podczas wykorzystywania jachtu do holowa, w tym take do narciarstwa wodnego i lotniarstwa wodnego (aquaplaning), zarówno w odniesieniu do osób i rzeczy holowanych, jak i w odniesieniu do odpowiedzialnoci cywilnej osób i rzeczy holowanych wobec osób trzecich, 7) szkód wyrzdzonych osobom trzecim przez członków załogi przebywajcych poza jachtem 8) szkód powstałych podczas lub na skutek prowadzenia jachtu przez osob nie posiadajc wymaganych uprawnie lub obsadzenia członkami załogi bez wymaganych uprawnie, 9) szkód powstałych w konsekwencji spoycia alkoholu lub uycia innego rodka odurzajcego, 10) szkód powstałych w wyniku działa wojennych, niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, aktów terroru, wrogich działa obcych pastw i organów władzy, 11) wszelkie szkody wynikajce bezporednio lub porednio z działania promieni jonizujcych (np. substancji radioaktywnych emitujcych promienie alfa, beta, gamma, jak równie neutronów lub promieniowania wytwarzanego w akceleratorach), a take z działania promieni laserowych i ródeł podobnych. 8. Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialnoci cywilnej armatora wobec członków załogi, osób czarterujcych jacht ani wobec pasaerów ubezpieczonego jachtu i ich mienia Wszelkie wiadczenia i odszkodowania bd wypłacane w złotych, do wysokoci sumy gwarancyjnej okrelonej w polisie wystawionej przez WART, niezalenie od daty wypłaty odszkodowania lub wiadczenia, z zastrzeeniem 18 ust. 1 OWU. 2. W przypadku zobowizania do odszkodowania z tytułu OC wobec osób zagranicznych, WARTA w uzgodnieniu z armatorem dokona płatnoci na wskazany rachunek za granic lub zrefunduje w złotych poniesione przez armatora koszty, jeeli taki tryb postpowania zostanie uzgodniony z armatorem. Refundacja nastpi według kursu redniego tej waluty, ustalonego w tabeli kursów NBP, obowizujcego w dniu dokonywania płatnoci.

15 15 3. W ubezpieczeniu niniejszym obowizuje franszyza redukcyjna z tytułu kadego zdarzenia, w wysokoci okrelonej w polisie. 4. Franszyza redukcyjna moe by zniesiona po opłaceniu dodatkowej składki. W jakim zakresie WARTA ubezpiecza jacht od kradziey z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie obejmuje strat całkowit (rzeczywist lub konstruktywn) i szkody czciowe jachtu powstałe wskutek kradziey z włamaniem i rabunku. 2. Warunkiem rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o kradzie z włamaniem jest ubezpieczenie jachtu w zakresie CASCO na okres co najmniej 6 miesicy. 3. Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia jachtu o kradzie z włamaniem i rabunek dokonuje si po uprzednim umoliwieniu przeprowadzenia ogldzin przez WART, w celu stwierdzenia cech identyfikujcych jacht, jego wyposaenie oraz okrelenia stanu ogólnego. 4. WARTA odpowiada za szkody czciowe lub strat całkowit jachtu wskutek kradziey z włamaniem pod warunkiem pozostawienia jachtu naleycie zabezpieczonego w strzeonym miejscu postoju. 5. W trakcie eksploatacji jachtu WARTA nie odpowiada za kradzie omasztowania, otaklowania, osprztu i wyposaenia jachtu nie zamontowanych na jachcie na stałe, których monta i demonta nie wymaga uycia specjalnych narzdzi i przyrzdów mechanicznych. 6. W okresie wyłczenia jachtu z eksploatacji (np. podczas zimowania), gdy otaklowanie, oaglowanie, osprzt i wyposaenie s zdemontowane z jachtu, WARTA odpowiada za kradzie otaklowania, oaglowania, osprztu i wyposaenia jachtu pod warunkiem przechowywania ich w kabinie jachtu, naleycie zabezpieczonych przed dostpem do wntrza jachtu osób niepowołanych, bd w wydzielonym dla tego celu pomieszczeniu, zamknitym na co najmniej jeden zamek wielozapadkowy lub kłódk wielozapadkow. 7. Ubezpieczenie nie obejmuje kradziey silnika przyczepnego zarówno w okresie eksploatacji jachtu, jak i w okresie wyłczenia jachtu z eksploatacji. 8. Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialnoci WARTY w przypadku utraty całego jachtu bd szkody czciowej jachtu spowodowanej kradzie zwykł (w rozumieniu art. 278 kodeksu karnego) lub oszustwem (w rozumieniu art. 286 kodeksu karnego). Co powinien zrobi ubezpieczajcy przed i po powstaniu szkody Ubezpieczajcy obowizany jest poda do wiadomoci WARTY wszelkie okolicznoci, które s lub powinny by mu znane, a mog mie wpływ na ocen niebezpieczestwa, na jakie naraony jest przedmiot ubezpieczenia oraz na decyzj o przyjciu do ubezpieczenia przez WART. W razie naruszenia tego obowizku WARTA moe odstpi od umowy ubezpieczenia, a w przypadku powstania szkody odmówi wypłaty

16 16 odszkodowania lub ograniczy wysoko odszkodowania, chyba e okolicznoci te nie miały wpływu na jej powstanie. 2. O zaistnieniu zdarzenia, które moe stanowi podstaw odpowiedzialnoci WARTY na podstawie niniejszych OWU, ubezpieczajcy, armator lub kapitan jachtu zobowizany jest niezwłocznie powiadomi WART (a jeli jacht znajduje si za granic, najbliszego Komisarza Awaryjnego WARTY), nie póniej ni w terminie 7 dni od daty wypadku, a jeeli nie jest to moliwe z przyczyn od niego niezalenych, to w cigu 3 dni od ustania tych przyczyn. 3. Ubezpieczajcy, armator lub inna osoba upowaniona do rozporzdzania jachtem zobowizany jest zastosowa wszelkie niezbdne rodki w celu zapobieenia zwikszeniu rozmiarów szkody oraz ewentualnego ustalenia jej sprawcy, a take umoliwi WARCIE lub powołanemu przez WART ekspertowi przeprowadzenie ogldzin uszkodze jachtu przed dokonaniem napraw awaryjnych. 4. Kady przypadek kradziey z włamaniem, rabunku oraz poaru na jachcie, jak równie wszystkich innych szkód powstałych w wyniku działania osób trzecich z naruszeniem prawa, natychmiast po stwierdzeniu naley zgłosi w najbliszej jednostce policji (lub stray przybrzenej zobowizanej do prowadzenia czynnoci dochodzeniowych) i przedstawi WARCIE dokument potwierdzajcy takie zgłoszenie. 5. W razie zaistnienia zdarzenia, za skutki którego WARTA moe ponosi odpowiedzialno, ubezpieczajcy, armator lub kapitan jachtu winien obciy pisemnie odpowiedzialnoci innych uczestników kolizji lub sprawców szkody, o ile zachodz przesłanki do takiego obcienia, jak równie zabezpieczy dowody o istotnym znaczeniu dla ustalenia przebiegu zdarzenia i odpowiedzialnoci za szkod. 6. W przypadku ratownictwa wynagrodzenie ratownicze powinno by skonsultowane z WART przed zawarciem umowy o usług ratownicz. Obowizek ten nie dotyczy sytuacji bezporedniego zagroenia zdrowia lub ycia. 7. Decyzj odnonie sposobu i miejsca naprawy jachtu podejmuje ubezpieczajcy w porozumieniu z WART. 8. Ubezpieczajcy zobowizany jest do bezzwłocznego zawiadomienia WARTY o kadym fakcie wyczarterowania jachtu, oddania w dzieraw lub uyczenia osobie trzeciej na podstawie umowy pisemnej lub ustnej w celach zarobkowych, na okres dłuszy ni 24 godziny. Niedopełnienie tego obowizku skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej na czas wyczarterowania, oddania w dzieraw lub uyczenia jachtu 9. Jeli z powodu opónienia w zgłoszeniu szkody i/lub dokonania napraw awaryjnych przed przeprowadzeniem ogldzin przez WART lub powołanego przeze eksperta powstan trudnoci w ustaleniu odpowiedzialnoci, zakresu szkody i kosztów naprawy jachtu, lub te działania ubezpieczajcego/ubezpieczonego uniemoliwi WARCIE terminowe zlikwidowanie szkody - WARTA ma prawo odmówi odszkodowania lub odpowiednio je zmniejszy. Zastrzeenie to nie odnosi si do szkód objtych ubezpieczeniem odpowiedzialnoci cywilnej armatora. W jaki sposób naley dochodzi nalenego odszkodowania Podstawowymi dokumentami niezbdnymi do wypłaty odszkodowania s:

17 17 1) w przypadku uszkodzenia lub straty całkowitej (rzeczywistej lub konstruktywnej) jachtu: - zgłoszenie szkody sporzdzone przez osob prowadzc jacht w chwili awarii, potwierdzone przez ubezpieczajcego/ubezpieczonego, w którym naley poda: miejsce, dat, okolicznoci i przyczyn powstania szkody oraz zakres uszkodze i jeeli to moliwe, orientacyjn wysoko kosztów naprawy szkody, - owiadczenia członków załogi sporzdzone w zwizku z awari, - w przypadku utraty jachtu z miejsca strzeonego w wyniku kradziey z włamaniem, kradziey z włamaniem do jachtu lub rabunku: potwierdzenie zgłoszenia kradziey z włamaniem /rabunku najbliszej jednostce policji (lub stray przybrzenej zobowizanej do prowadzenia czynnoci dochodzeniowych), protokół policyjny oraz postanowienie prokuratury o postpowaniu w sprawie wykrycia lub niewykrycia sprawców kradziey z włamaniem/rabunku, dokument potwierdzajcy pozostawienie jachtu w miejscu strzeonym oraz potwierdzenie przez Komisarza Awaryjnego WARTY faktu kradziey z włamaniem/rabunku, o ile fakt kradziey z włamaniem miał miejsce za granic, - rachunki za napraw jachtu lub - za zgod armatora - wycena eksperta powołanego przez WART do ustalenia zakresu uszkodze, zakresu napraw i wyceny wysokoci kosztów napraw, lub kalkulacja kosztów napraw (z uwzgldnieniem robocizny i materiałów) z załczonym opisem wykonanych prac awaryjnych, sporzdzona przez armatora, - w przypadku jachtów, w odniesieniu do których istnieje obowizek prowadzenia dziennika jachtowego - fotokopi z dziennika jachtowego (wpisy dot. wypadku). 2) z tytułu odpowiedzialnoci cywilnej armatora: - zgłoszenie szkody sporzdzone przez osob prowadzc jacht, potwierdzone przez ubezpieczajcego/ubezpieczonego (w przypadku jachtu znajdujcego si za granic, take przez Komisarza Awaryjnego WARTY), w którym naley poda: miejsce, dat, okolicznoci i przyczyn powstania szkody oraz zakres szkód wyrzdzonych, orientacyjn wysoko kosztów naprawy, - owiadczenia osób bdcych wiadkami zdarzenia, - szkic sytuacyjny, - owiadczenie lub protokół awaryjny (jeeli to moliwe) sporzdzony przez osob, która doznała szkody, - w przypadku jachtów, w odniesieniu do których istnieje obowizek prowadzenia dziennika jachtowego - fotokopi z dziennika jachtowego (wpisy dot. wypadku), - rachunki za napraw uszkodze lub wycena eksperta powołanego przez WART dla ustalenia zakresu uszkodze i wyceny wysokoci kosztów napraw, lub kalkulacja kosztów napraw (z uwzgldnieniem robocizny i materiałów) i załczonym opisem wykonanych prac awaryjnych, sporzdzona przez wnoszcego roszczenie. 2. Ponadto ubezpieczajcy zobowizany jest dostarczy na danie WARTY inne dokumenty, niezbdne do okrelenia jego odpowiedzialnoci, zasadnoci i wysokoci odszkodowania.

18 18 POSTANOWIENIA KOCOWE 23 Z chwil zapłaty odszkodowania przechodz na WART (do wysokoci zapłaconego odszkodowania) wszelkie prawa przysługujce ubezpieczajcemu/ubezpieczonemu wobec osób trzecich z tytułu szkód wyrzdzonych, za które wypłacono odszkodowanie. 24 Nie przechodz na WART roszczenia regresowe przeciwko: 1) osobom, z którymi ubezpieczajcy/ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialno, chyba e wyrzdziły one szkod umylnie, w warunkach nietrzewoci, pod działaniem narkotyków lub innych rodków odurzajcych, 2) członkom załogi ubezpieczonego jachtu, chyba e wyrzdzili szkod umylnie lub wskutek racego niedbalstwa, w warunkach nietrzewoci, pod działaniem narkotyków lub innych rodków odurzajcych, 3) pracownikom ubezpieczajcego/ubezpieczonego, chyba e wyrzdzili szkod umylnie lub wskutek racego niedbalstwa, uytkowali jacht bez pisemnej zgody ubezpieczajcego lub byli w stanie nietrzewoci, pod wpływem narkotyków lub innych rodków odurzajcych. Kiedy wypłacane jest odszkodowanie WARTA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty przedłoenia wymaganych przez WART dokumentów, umoliwiajcych ustalenie zasadnoci roszczenia i wysokoci odszkodowania. 2. Odszkodowania wypłacane bd w złotych według kursu redniego NBP jako równowarto danej waluty, ustalonej w tabeli kursów NBP obowizujcego w dniu wypłacenia odszkodowania przez WART. 3. Płatnoci, wynikajce z odszkodowa, bd dokonywane przez WART na udokumentowany wniosek ubezpieczajcego, na wskazane przez niego konto bankowe za granic, zgodnie z przepisami prawa dewizowego WARTA obowizana jest uzasadni na pimie ustalenia dotyczce wysokoci przyznanego odszkodowania lub jego odmowy, wskazujc okolicznoci oraz podstaw prawn uzasadniajc całkowit lub czciow odmow wypłaty odszkodowania i poinformowa ubezpieczonego o moliwoci dochodzenia roszczenia na drodze sdowej w przypadku gdy ubezpieczony nie zgadza si z ustaleniami WARTY.

19 19 2. Skargi i zaalenia mog by składane przez ubezpieczajcego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia w formie pisemnej do Oddziału, który zawarł umow ubezpieczenia. Organem właciwym do rozpatrzenia skargi lub zaalenia jest Dyrektor Oddziału, który pisemnie udziela odpowiedzi osobie składajcej skarg lub zaalenie 3. Powództwo o roszczenia wynikajce z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych warunków mona wytoczy albo według przepisów o właciwoci ogólnej albo przed sd właciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajcego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 27 W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje si przepisy kodeksu morskiego, kodeksu cywilnego, ustawy o działalnoci ubezpieczeniowej i inne obowizujce przepisy prawa. 28 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jachtów wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

2. Ubezpieczenie casco jachtów, łodzi motorowych i sprzętu wodnego (CASCO).

2. Ubezpieczenie casco jachtów, łodzi motorowych i sprzętu wodnego (CASCO). SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na Politechniki Gdańskiej część A ubezpieczenie jachtów, łodzi motorowych i sprzętu wodnego 1) Szczegółowy zakres ubezpieczenia. Załącznik nr 12 do SIWZ Załącznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na ubezpieczenie jednostek pływających Politechniki Gdańskiej część B ubezpieczenie jachtów pełnomorskich

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na ubezpieczenie jednostek pływających Politechniki Gdańskiej część B ubezpieczenie jachtów pełnomorskich Załącznik nr 15 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na Politechniki Gdańskiej część B ubezpieczenie jachtów pełnomorskich 1) Szczegółowy zakres ubezpieczenia. 1. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy:

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: UMOWA DZIERAWY zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: BUD-BANK LEASING Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Twarda 44, wpisan do Rejestru Przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzeday

Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday 1. Definicje: Zasady: niniejsze Zasady i Warunki Sprzeday Konsument osoba fizyczna kupujca od SMARTTECH w innym celu, ni zwizany z prowadzon działalnoci

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie kontraktów realizowanych według FIDIC. dr in. Janusz Rybka

Ubezpieczanie kontraktów realizowanych według FIDIC. dr in. Janusz Rybka Ubezpieczanie kontraktów realizowanych według FIDIC dr in. Janusz Rybka Zasady zarzdzania ryzykiem: Naley eliminowa i minimalizowa ryzyko, Strona, która jest w stanie najlepiej kontrolowa ryzyko, powinna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW TUiR WARTA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW TUiR WARTA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW TUiR WARTA S.A. Warszawa, sierpień 2007 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW Kto może się ubezpieczyć 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia jachtów (zwane dalej OWUJ) mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 1 Projekt USTAWA z dnia... o podatku tonaowym Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie, niektórych przychodów osiganych przez armatorów eksploatujcych morskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia?

Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia? Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia? Przede wszystkim moesz bez zobowiza wyliczy orientacyjn wysoko składki ubezpieczeniowej Twojego samochodu

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity) 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu. ubezpieczenia,

(tekst jednolity) 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu. ubezpieczenia, OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW zmienione Aneksem Nr 1 (tekst jednolity) Informacja o postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy WG.272.1.1.2016 ZADANIE D UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

Nr sprawy WG.272.1.1.2016 ZADANIE D UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH Nr sprawy WG.272.1.1.2016 ZADANIE D UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH WNIOSEK UBEZPIECZENIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH Ubezpieczający POWIAT KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKI 47-220 KĘDZIERZYN - KOŹLE Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych, klientów

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku ZAŁCZNIK nr 3 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku WYMOGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZE PRZECIWKRADZIEOWYCH UBEZPIECZONEGO

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS)

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) maj zastosowanie w stosunkach pomidzy spedytorem, a jego zleceniodawc. 2 1. Spedytorem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala si ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodziey(kolonie,obozy)zawartych w katalogu

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PAKIET BEZPIECZNA KARTA WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UYCIA KARTY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH

PAKIET BEZPIECZNA KARTA WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UYCIA KARTY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH PAKIET BEZPIECZNA KARTA WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UYCIA KARTY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH Ubezpieczycielem, uprawniony do otrzymania Odszkodowania w przypadku powstania Zdarzenia 6. Transakcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników 1 Uyte w niniejszym Regulaminie okrelenia posiadaj nastpujce znaczenie: 1. adapter - urzdzenie telekomunikacyjne umoliwiajce

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r. !!" #$%"&'( )*"+*&,,--(#.%)*"+*&,,-- Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r. Do; Wykonawcy biorcy udział w postpowaniu udzielenie zamówienia publicznego PN. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze Zatwierdzam : Dyrektor Zarzdu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZDP- 343-9/08/pn Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: rodzina nastpujcych członków rodziny: a) studenta; b) małonka studenta, a take bdce na utrzymaniu studenta lub jego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Ochrona informacji w aktach prawa midzynarodowego Prawo do wolnoci informacji jest uznawane przez prawo midzynarodowe jako podstawowe prawo człowieka.

Bardziej szczegółowo

1 ISL, Shipping Statistics 2001.

1 ISL, Shipping Statistics 2001. 1 UZASADNIENIE Wstp Celem ustawy jest wprowadzenie w Polsce instytucji podatku tonaowego, majc na wzgldzie potrzeb dostosowania warunków działania armatorów krajowych do warunków działania armatorów pastw

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem...

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem... ZAŁCZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr.../2007 W dniu... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 zwan dalej Zamawiajcym, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 10.2 do SIWZ. Wzór umowy OWIETLENIE

Załcznik nr 10.2 do SIWZ. Wzór umowy OWIETLENIE Załcznik nr 10.2 do SIWZ Wzór umowy OWIETLENIE Zawarta w dniu... w Izbicku pomidzy Gmina Izbicko z siedziba w Urzdzie Gminy w Izbicku, ul. Powstaców lskich 12, 47-180 Izbicko, posiadajca NIP: 756-18-77-997

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez..

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez.. GW.ZP.D.272.55.2011.AD. Załcznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu.., pomidzy: Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez... zwanym dalej Zamawiajcym, upowanionym na podstawie umowy Nr 15/GW./GW.4/W/11

Bardziej szczegółowo

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez: Zawarta w dniu....2014r. w. pomidzy: z siedzib...., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:. a... z siedzib... wpisan do ewidencji działalnoci gospodarczej KRS w pod numerem.. NIP..,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku

Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU II PRZETARG NIEOGRANICZONY Roboty budowlane X publikacja obowizkowa X SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (Dz. U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo