OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW Kto moe si ubezpieczy 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jachtów (zwane dalej OWU ) maj zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji WARTA S.A. (zwane dalej WART) z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadajcymi osobowoci prawnej, zwanymi dalej ubezpieczajcymi. 2. Ubezpieczenie moe by zawarte na rzecz osoby trzeciej (ubezpieczonego). 1 Jak naley rozumie wybrane okrelenia słowniczek poj 2 1. Przez uyte w OWU okrelenia naley rozumie: armator - ten, kto w swoim imieniu uprawia eglug jachtem własnym lub cudzym, w rozumieniu art. 7 kodeksu morskiego, błd nautyczny - wadliwe działanie lub zaniechanie dotyczce ruchu jachtu, z których wynikła szkoda, np. przyjcie niewłaciwego kursu, zła ocena odległoci lub znaków nawigacyjnych, nadmierna w danych okolicznociach szybko, oaglowanie nieodpowiednie do warunków pogodowych itp., deszcz nawalny - opady deszczu o współczynniku wydajnoci co najmniej 4, potwierdzone orzeczeniem placówki meteorologicznej, dokumenty bezpieczestwa - dokumenty stwierdzajce, e jacht pływajcy po wodach morskich spełnia okrelone przepisami wymagania w zakresie budowy i bezpieczestwa, tj. karta bezpieczestwa, za w przypadku jachtów pływajcych po polskich i zagranicznych wodach (akwenach) ródldowych dokumentem tym jest dowód rejestracji lub wiadectwo Zdolnoci eglugowej, franszyza redukcyjna okrelona w polisie, procentowo lub kwotowo warto szkody, do wysokoci której WARTA nie ponosi odpowiedzialnoci i która potrcana jest od wysokoci uznanego przez WART odszkodowania - odrbnie dla kadego wypadku lub zdarzenia z osobna. huragan - wichura, której działanie zdolne jest do wyrzdzenia masowych szkód lub wiatr o prdkoci przekraczajcej 24,5 m/s, potwierdzone orzeczeniem placówki meteorologicznej, jacht - łód aglowa, aglowo-motorowa lub motorowa przeznaczona do celów rekreacyjnych lub szkoleniowych, pływajca po wodach morskich lub polskich i zagranicznych akwenach ródldowych,

2 2 kradzie zwykła zabór jachtu, jego czci, osprztu w celu przywłaszczenia w rozumieniu art. 278 kodeksu karnego, kradzie z włamaniem zabór jachtu przez sprawc w celu przywłaszczenia w nastpstwie usunicia przeszkody materialnej, bdcej czci konstrukcji lub specjalnym zamkniciem jachtu utrudniajcym dostp do jego wntrza lub zabór mienia znajdujcego si wewntrz jachtu, lawina - gwałtowne zsuwanie si lub staczanie mas niegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy lub stoków, naleyte zabezpieczenie - zabezpieczenie jachtu w taki sposób, aby dostp do jego wntrza osób niepowołanych, wyprowadzenie jachtu ze strzeonego miejsca postoju było niemoliwe bez uycia narzdzi mechanicznych, okres ubezpieczenia - okres, na jaki zawarto umow ubezpieczenia, osprzt jachtu - przedmioty słuce do stałego lub tymczasowego zamocowania czci takielunku, omasztowania, oaglowania itp. (np. bloki, cigacze, szekle, kabestany), osuwanie si ziemi - ruchy na stokach nie spowodowane bezporedni działalnoci ludzk, piorun - gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działajce bezporednio na przedmiot ubezpieczenia, polisa - dokument potwierdzajcy zawarcie umowy ubezpieczenia, powód - zalanie terenu w wyniku podniesienia si wody w korytach wód płyncych lub stojcych, powstałe wskutek: nadmiernych opadów atmosferycznych, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich, topnienia kry lodowej, tworzenia si zatorów lodowych, uszkodzenia linii brzegowej sztucznych jezior i kanałów, sztormu oraz innych naturalnych zjawisk, poar - ogie, który powstał z przyczyn zewntrznych, od otwartego płomienia, wskutek wadliwego działania urzdze elektrycznych, mechanicznych, wskutek wybuchu, rabunek (rozbój) zabór jachtu przez sprawc w celu przywłaszczenia przy uyciu przemocy fizycznej lub groby jej uycia wobec osoby lub osób stanowicych jego załog bd dozorujcych taki jacht, albo przez doprowadzenie tej osoby do stanu nieprzytomnoci lub bezbronnoci, silnik przyczepny zaburtowy silnik spalinowy lub elektryczny mocowany głównie na pawy jachtu, siła wysza - zjawisko zewntrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezalene od człowieka, którego nie mona przewidzie i któremu w aden sposób nie mona zapobiec, strata całkowita (całkowita i/lub konstruktywna) całkowite zniszczenie lub utrata jednostki pływajcej, jak równie przypadek, gdy jednostka jest zniszczona czciowo, a koszt naprawy przekracza jej warto ubezpieczenia; strzeone miejsce postoju - teren wydzielony, dozorowany przez cał dob, ubezpieczajcy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej zawierajca umow ubezpieczenia, ubezpieczony - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej, na rzecz której zawarto umow ubezpieczenia,

3 3 upadek statku powietrznego - katastrofa bd przymusowe ldowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latajcego, a take upadek jego czci lub przewoonego ładunku, wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wykonaniem pracy mechanicznej w otaczajcym rodowisku, wyposaenie jachtu - okrelone w karcie bezpieczestwa/dowodzie rejestracji/wiadectwie Zdolnoci eglugowej oraz treci wniosku o ubezpieczenie wyposaenie: pokładowe, ratunkowe, radiowe, sygnalizacyjne, przeciwpoarowe, nawigacyjne, kotwiczne, zaginicie jachtu bez wieci jacht uwaa si za zaginiony bez wieci, jeeli w cigu podwójnego okresu niezbdnego w normalnych warunkach do przejcia do portu przeznaczenia z miejsca z którego nadeszła ostatnia wiadomo o jachcie, jacht do tego portu nie zawinł ani nie nadeszła adna kolejna wiadomo o jachcie. Okres wymagany do uznania jachtu za zaginiony nie moe by krótszy ni miesic ani dłuszy ni trzy miesice od dnia ostatniej wiadomoci o jachcie, zapadanie si ziemi - obnienie terenu z powodu zawalenia si podziemnych pustych przestrzeni. 2. Nagłówki i tytuły uyte w OWU maj charakter informacyjny ułatwiajcy posługiwanie si OWUJ i nie maj wpływu na ich interpretacj. Co WARTA moe ubezpieczy przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia mog by jachty przeznaczone do celów rekreacyjnych lub szkoleniowych, eksploatowane przez ubezpieczajcego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, zarejestrowane: - w Inspektoratach eglugi ródldowej, - w Okrgowych Zwizkach eglarskich, - w Polskim Zwizku eglarskim, - w Polskim Zwizku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3 bd w innych organach rejestrowych działajcych z upowanienia wyej wymienionych organizacji lub innych właciwych instytucji. 2. Ubezpieczeniem mog by objte wyłcznie jachty, o których mowa w ust. 1., o wartoci nie przekraczajcej ,- EURO, liczonych jako równowarto w złotych według kursu redniego tej waluty, ustalonego na podstawie tabeli kursów NBP z dnia złoenia wniosku o ubezpieczenie. 3. Ubezpieczenie nie obejmuje sprztu takiego, jak: łodzie wiosłowe, wiosłowe łodzie regatowe, kajaki wodne, rowery wodne, deski surfingowe z aglem i bez agla, pontony, skutery wodne i inny tego typu sprzt pływajcy. 4. Na podstawie niniejszych OWU WARTA nie ubezpiecza jachtów przeznaczonych do wyczynowego uprawiania sportów wodnych. Ubezpieczenie takie mona zawrze na podstawie klauzul jachtowych Instytutu Ubezpieczycieli Londyskich.

4 4 W jakim zakresie WARTA ubezpiecza jacht i armatora 4 1. WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: 1) casco jachtu i/lub 2) odpowiedzialnoci cywilnej armatora w zwizku z posiadaniem i eksploatacj jachtu szczegółowe zasady ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej armatora uregulowane s w WARTA moe udzieli ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kradziey z włamaniem i rabunku pod warunkiem ubezpieczenia jachtu w zakresie casco. 3. Ubezpieczeniem mog by objte jachty (tj. kadłub wraz z omasztowaniem, otaklowaniem i oaglowaniem) wraz z wyposaeniem i osprztem w czasie pływania po polskich i zagranicznych akwenach ródldowych i morskich, jak równie w czasie postoju w portach, przystaniach, zimowiskach, dokach, warsztatach, na slipie w celu wykonania remontów i napraw awaryjnych, rozbrajania, wyposaania, podczas wycigania jachtu na ld lub spuszczania na wod, a take w czasie towarzyszenia (asysty) lub holowania ratowniczego oraz transportu jachtu na terytorium RP (z zastrzeeniem postanowie okrelonych w 12 ust. 5. OWU). 4. Ubezpieczenie obejmuje zakres pływania jachtu wynikajcy z jego dokumentów rejestracji i bezpieczestwa oraz z obowizujcych przepisów administracyjnych, zezwalajcych jachtom na pływanie po okrelonych akwenach. 5. Jacht winien posiada na czas eglugi wane dokumenty bezpieczestwa. 1. Ubezpieczajcy ma obowizek zgłoszenia WARCIE faktu uczestnictwa w regatach lub innych zawodach sportowych na co najmniej 3 dni robocze przed ich rozpoczciem. Niedopełnienie tego obowizku skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej na czas udziału jachtu w regatach lub innych zawodach sportowych Z pojcia regat wyłcza si imprezy majce charakter zlotów aglowców i jachtów, np. Baltic Traditional, Regaty Rodzinne, Rodzinne Regaty Turystyczne oraz inne imprezy zbiorowe, majce charakter rekreacyjny. Wycigi w trakcie Midzynarodowej Operacji agiel traktowane s jak regaty. 3. Na czas udziału jachtu w regatach lub innych zawodach sportowych obowizuje podwyszona franszyza redukcyjna, okrelona w polisie. Ustala si nastpujce strefy pływania: Strefy pływania podstawowa, obejmujca jednostki w czasie eglugi po morskich wodach przybrzenych, wewntrznych i wodach ródldowych RP oraz w okresie wyłczenia z eksploatacji (zimowania, remonty), gdy jednostki znajduj si na obszarze RP,

5 5 I - Bałtyk wraz z cieninami duskimi, Kattegatem i Skagerrakiem, II - wody europejskie - Kanał Kiloski, Morze Północne, Morze Norweskie, wody Oceanu Atlantyckiego na wschód od południka 12 dł. geogr. zach. oraz na południe od równolenika 60 szer. geogr. płn. i na północ od równolenika 33 szer. geogr. płn., Morze ródziemne, Morze Marmara, Morze Czarne oraz wody ródldowe na tych obszarach, III - pozostałe wody nie objte zakresem pływania strefy I i II. Okres ubezpieczenia 1. Umow ubezpieczenia zawiera si na czas podany w polisie lub w innym dokumencie ubezpieczenia jako okres ubezpieczenia Ubezpieczenie zawiera si na okres roczny, z zastrzeeniem postanowie ust. 3, 4, 5 i Umow ubezpieczenia przy zakresie podstawowym obejmujcym 0 stref pływania zawiera si na okres roku lub półroczny (sze miesicy). 4. Ubezpieczenie jachtu na stref I zawiera si na czas zadeklarowany przez Ubezpieczajcego. Okres ubezpieczenia nie moe by jednak krótszy ni 1 miesic. 5. Ubezpieczenie jachtu na II i III stref pływania zawiera si na czas okrelony w dniach. 6. Ubezpieczenie jachtu na I i/lub II i/lub III stref pływania zawiera si po uprzednim zawarciu umowy ubezpieczenia na stref 0 pływania. Okres ubezpieczenia na I i/lub II i/lub III stref pływania nie moe by dłuszy ni okres ubezpieczenia na stref 0. Jak zawierana jest umowa ubezpieczenia 8 1. Umow ubezpieczenia zawiera si na pisemny wniosek ubezpieczajcego skierowany do WARTY. We wniosku naley poda nastpujce dane: 1) imi i nazwisko (nazw) i siedzib ubezpieczajcego, a w przypadku ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej - take ubezpieczonego, 2) nazw jachtu, jego typ i numer rejestracyjny oraz podstawowe dane techniczne jachtu, rok budowy jachtu, 3) sum ubezpieczenia jachtu, 4) maksymaln i minimaln liczb członków załogi, 5) okres ubezpieczenia jachtu z okreleniem stref pływania, 6) zakres ubezpieczenia, 7) nazw, miejsce i termin (od-do) trwania regat (dodatkowo, w przypadku zgłaszania uczestnictwa w regatach),

6 6 8) miejsce postoju jachtu w dniu złoenia wniosku o ubezpieczenie (w celu przyspieszenia czynnoci zwizanych z ew. ogldzinami jachtu), 9) informacje o czarterze/dzierawie/uyczeniu jachtu. 2. Do wniosku o ubezpieczenie naley dołczy fotokopi aktualnej karty bezpieczestwa/dowodu rejestracji/wiadectwa Zdolnoci eglugowej jachtu. 3. WARTA moe uzaleni udzielenie ochrony ubezpieczeniowej od dokonania ogldzin jachtu. Ogldziny s dokonywane w terminie do 12 dni od daty otrzymania przez WART wniosku. Koszty ogldzin jachtu na terenie RP w całoci pokrywa WARTA. W przypadku jachtu, który w chwili składania wniosku przebywa za granic RP, koszty ogldzin pokrywa ubezpieczajcy. W przypadku niekorzystnego wyniku ogldzin WARTA moe odmówi udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, zawiadamiajc o tym zainteresowanego na pimie. 4. Gdy jacht w momencie upływu wanoci polisy znajduje si w morzu (tj. kontynuuje rejs rozpoczty w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej WARTY), wówczas pod warunkiem niezwłocznego, tj. w cigu 3 dni roboczych przed dat upływu wanoci polisy, powiadomienia WARTY lub jej Komisarza Awaryjnego o zamiarze przedłuenia ubezpieczenia zostanie ono przedłuone za składk dodatkow, płatn w terminie wskazanym przez WART. 5. Na czas wyczarterowania jachtu, oddania w dzieraw lub uyczenia osobie trzeciej obowizuje podwyszona franszyza redukcyjna, okrelona w polisie. Suma ubezpieczenia 9 1. Suma ubezpieczenia to wyraona w złotych kwota wskazana przez ubezpieczajcego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, która stanowi górn granic odpowiedzialnoci WARTY. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej sum ubezpieczenia stanowi suma gwarancyjna. 2. Sum ubezpieczenia wskazuje ubezpieczajcy odrbnie dla ubezpieczanego jachtu, odpowiedzialnoci cywilnej, w zalenoci od zakresu ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia jachtu powinna obejmowa łczn warto jachtu wraz z osprztem i wyposaeniem. Warto ta powinna odpowiada rzeczywistej wartoci w dniu rozpoczcia ubezpieczenia, przez któr rozumie si aktualn warto rynkow jachtu/ osprztu i wyposaenia tego samego typu, rodzaju i o tych samych bd zblionych parametrach. 4. Jeeli zadeklarowana przez ubezpieczajcego suma ubezpieczenia jest nisza od rzeczywistej wartoci jachtu, WARTA odpowiada za szkody w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia do rzeczywistej wartoci jachtu. 5. Jeeli zadeklarowana przez ubezpieczajcego suma ubezpieczenia jest wysza od rzeczywistej wartoci jachtu, WARTA odpowiada za szkody do rzeczywistej wartoci jachtu. 6. Na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczajcego WARTA moe dokona podwyszenia sumy ubezpieczenia jachtu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Do wniosku winny by dołczone dokumenty uzasadniajce podwyszon sum

7 7 ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmujca podwyszon sum ubezpieczenia rozpocznie si po upływie siedmiu dni od daty złoenia wniosku, o ile w wyznaczonym przez WART terminie zostanie zapłacona nalena z tego tytułu składka. Od kiedy i jak długo działa ubezpieczenie Jeeli nie umówiono si inaczej, odpowiedzialno WARTY rozpoczyna si w terminie wskazanym w polisie jako pocztek okresu ubezpieczenia, nie wczeniej jednak ni w dniu nastpnym po opłaceniu składki. 2. Odpowiedzialno WARTY koczy si: 1) z upływem okresu ubezpieczenia okrelonego w polisie, 2) z chwil rozwizania umowy ubezpieczenia w przypadkach okrelonych w ustpie 3, 4, 5 i Jeeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuszy ni 6 miesicy, Ubezpieczajcy moe odstpi od umowy ubezpieczenia: 1) w okresie 30 dni od daty zawarcia umowy, jeeli nie jest przedsibiorc 2) w okresie 7 dni od daty zawarcia umowy, jeeli jest przedsibiorc. Odstpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczajcego z obowizku opłacenia składki za okres w jakim WARTA udzielała ochrony ubezpieczeniowej. 4. Z chwil przejcia prawa własnoci na inn osob i/lub wyrejestrowania jachtu przed upływem okresu ubezpieczenia umowa ubezpieczenia ulega automatycznie rozwizaniu. O fakcie sprzeday i/lub wyrejestrowania jachtu naley powiadomi WART nie póniej ni w cigu 14 dni od daty sprzeday i/lub wyrejestrowania jachtu. Zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia dokonuje si w sposób okrelony w 11 ust Niezapłacenie składki lub jej raty w wyznaczonym terminie powoduje rozwizanie umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia przez odstpienie WARTY od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po pisemnym zawiadomieniu ubezpieczajcego/ ubezpieczonego. WARTA ma prawo zada zapłaty składki za okres, przez który ponosiła odpowiedzialno. 6. Umowa ubezpieczenia moe by rozwizana w drodze pisemnego miesicznego wypowiedzenia przez kad ze stron umowy w przypadku wypłaty odszkodowania lub dorczenia przez WART odmowy wypłaty odszkodowania. Jak ustalana jest składka Składka obliczana jest od sumy ubezpieczenia jachtu w złotych. 2. Składka ubezpieczeniowa zaley od zakresu i okresu ubezpieczenia, zadeklarowanej sumy ubezpieczenia, rodzaju i stanu technicznego jednostki, rodzaju uprawianej eglugi, liczby jednostek taboru w składzie, intensywnoci eksploatacji jednostki oraz zakresu pływania jednostki.

8 8 Na podwyszenie składki wpływa rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o kradzie z włamaniem. Na obnienie lub podwyszenie składki ma wpływ okres ubezpieczenia przebieg szkodowy, rodzaj i stan techniczny jednostki, rodzaj uprawianej eglugi, intensywno eksploatacji jednostki oraz zakresu pływania jednostki. 3. Składka powinna by zapłacona przy zawieraniu lub przedłuaniu umowy ubezpieczenia, chyba e strony uzgodniły inaczej. 4. W przypadku sprzeday, przejcia prawa własnoci i/lub wyrejestrowania jachtu, zgodnie z 10 ust. 4, składka podstawowa (za stref 0 ) lub jej cz za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi, po odliczeniu opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 6 poniej. W takich przypadkach rozwizania umowy ubezpieczenia ubezpieczajcy jest zobowizany do opłacenia składki za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. Przy płatnoci ratalnej składka musi by opłacona proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi powiadomienia WARTY o sprzeday i/lub wyrejestrowaniu jachtu, zwrotu składki dokonuje si od dnia powiadomienia WARTY o sprzeday lub wyrejestrowaniu jachtu. 5. W przypadku wycofania przez ubezpieczajcego wniosku o rozszerzenie zakresu pokrycia przed rozpoczciem okresu ubezpieczenia dodatkowego, WARTA zwraca składk za ubezpieczenie rozszerzonego zakresu. 6. Zwrot składki nie przysługuje w przypadku gdy WARTA wypłaciła ubezpieczonemu odszkodowanie bd moe by zobowizana do wypłaty odszkodowania. 7. W przypadku zwrotu składki WARTA potrca opłat manipulacyjn w wysokoci 10% składki do zwrotu nie wicej ni 150 zł. W jakim zakresie WARTA ubezpiecza CASCO jachtu Z zastrzeeniem wyłcze okrelonych w 14 ust. 1, ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia CASCO jachtu obejmuje: 1) strat całkowit rzeczywist jachtu, 2) strat całkowit konstruktywn jachtu, gdy jacht jest niezdatny do naprawy lub koszt naprawy przekracza sum ubezpieczenia, 3) zaginicie jachtu bez wieci, 4) szkody czciowe jachtu, 5) zagarnicie lub uszkodzenie jachtu przez rozbójników morskich. 2. WARTA odpowiada za szkody czciowe jachtu lub strat całkowit (rzeczywist lub konstruktywn) jachtu, powstałe na skutek: 1) wywrócenia si lub zatonicia jachtu, 2) poaru, 3) wejcia na mielizn, 4) kolizji z inn jednostk pływajc, uderzenia w nabrzee lub zderzenia z innym obiektem - stałym lub pływajcym,

9 9 5) siły wyszej, 6) warunków sztormowych, 7) upadku statku powietrznego na jacht, 8) wybuchu, 9) błdu nautycznego lub błdu w obsłudze urzdzenia na jachcie, (z uwzgldnieniem wyłcze przewidzianych w OWU), pod warunkiem, e załog jachtu stanowiły osoby posiadajce wymagane uprawnienia eglarskie lub motorowodne, 10) uszkodzenia silnika, przekładni, wału napdowego, ruby, steru, 11) wypadków powstałych w czasie taklowania lub roztaklowywania jachtu oraz załadowywania lub wyładowywania wyposaenia i osprztu, 12) działania fali wywołanej nadmiern szybkoci przechodzcych jednostek pływajcych (kolizje bez kontaktu), 13) dewastacji przez osoby trzecie, jeeli jacht był naleycie zabezpieczony i znajdował si w strzeonym miejscu postoju, 14) wad ukrytych kadłuba lub w osprzcie z wyłczeniem kosztów i wydatków na zastpienie lub wymian czci wadliwych, 15) wadliwej naprawy dokonanej przez stoczni lub inne osoby, o ile posiadały właciwe kwalifikacje, 16) ratowania ycia na morzu lub wodach ródldowych, chyba e podjcie takiej akcji mogłoby narazi ratujcy jacht i znajdujce si na nim osoby na powane niebezpieczestwo. 3. Za szkody czciowe lub strat całkowit silnika napdowego jachtu WARTA odpowiada tylko w przypadkach, gdy szkoda powstała w nastpstwie: 1) wywrócenia si lub zatonicia jachtu, 2) siły wyszej, 3) kolizji jachtu z inn jednostk pływajc. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk wymienionych w punktach 1)-3) obejmuje jedynie silnik wbudowany na stałe lub zaburtowy przyczepny, przymocowany dodatkowo do kadłuba jachtu link stalow o rednicy co najmniej 5 mm, zamknit na kłódk wielozapadkow lub łacuchem o rednicy ogniwa co najmniej 5 mm. 4. WARTA odpowiada za szkody powstałe na jachcie i/lub w jego wyposaeniu w trakcie akcji ratowniczej. 5. WARTA odpowiada równie za szkody czciowe i strat całkowit (rzeczywist lub konstruktywn) jachtu o długoci całkowitej nie przekraczajcej 7 metrów wraz z wyposaeniem i osprztem w czasie transportu na terytorium RP na przystosowanym do tego celu rodku transportu, jeeli jacht był prawidłowo zabezpieczony na czas transportu przed uszkodzeniem, a szkoda powstała wskutek nastpujcych ryzyk: - poaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu i sztormu, powodzi, deszczu nawalnego, lawiny, zapadania i usuwania si ziemi, upadku statku powietrznego na rodek transportu, - wypadku, jakiemu uległ rodek transportu lub jacht w trakcie transportu.

10 10 6. W przypadku jachtów, których długo całkowita przekracza 7 metrów, ochrona ubezpieczeniowa w wyej wymienionym zakresie moe by udzielona wyłcznie po uprzednim poinformowaniu WARTY o majcym si odby transporcie. WARTA potwierdzi pisemnie przyjcie do ubezpieczenia powyszego transportu. WARTA moe pobra z tytułu tego transportu dodatkow składk. 7. Na podstawie OWU WARTA nie ubezpiecza si jachtów na czas transportu poza granice Polski. Ubezpieczenie takie zawiera si na podstawie odrbnych warunków (ubezpieczenie ładunków w transporcie midzynarodowym) WARTA odpowiada za strat całkowit jachtu lub szkody czciowe do wysokoci sumy ubezpieczenia. 2. Łczne odszkodowanie moe przekroczy sum ubezpieczenia jedynie o udokumentowane wydatki, rozsdnie poniesione przez ubezpieczajcego w celu zapobieenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, do wysokoci nie przekraczajcej 25% sumy ubezpieczenia, za bez tego limitu, jeeli akcja ratownicza dotyczyła bezporedniego zagroenia zdrowia lub ycia. W jakim zakresie WARTA ubezpiecza koszty WARTA zwraca uzasadnione i udokumentowane: 1) koszty ratowania jachtu, 2) rozsdnie poniesione wydatki majce na celu zapobieenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, 3) koszty awaryjnego holowania lub transportu uszkodzonego jachtu z miejsca wypadku do najbliszego miejsca naprawy, 4) koszty ustalenia rozmiarów szkody, 5) koszty ogldzin kadłuba po utkniciu na mielinie, jeeli były one poniesione w dobrej wierze i specjalnie w tym celu, nawet jeeli nie stwierdzono adnych uszkodze, o ile o ile były skutkiem zdarzenia lub wypadku powstałego z przyczyn wymienionych w 12 OWU. 2. W przypadku jachtów uprawiajcych eglug po morskich akwenach zagranicznych WARTA zwraca take uzasadnione, udokumentowane i poniesione za wiedz i zgod WARTY: 1) koszty awaryjnego postoju w porcie zagranicznym, 2) koszty napraw awaryjnych i zakupu czci w zakresie niezbdnym do kontynuowania rejsu, 3) koszty utrzymania załogi (diety) i koszty pobytu w hotelu w zagranicznym porcie, za okres przerwanego rejsu, nie dłuszy ni 30 dni, w przypadku: a) zgody WARTY na dokonanie w zagranicznym porcie remontu awaryjnego,

11 11 b) zatonicia jachtu, c) wejcia jachtu na mielizn lub wejcia na ld, d) w innych uzasadnionych przypadkach po uprzednim zaakceptowaniu przez WART, o ile były skutkiem zdarzenia lub wypadku powstałego z przyczyn wymienionych w niniejszych OWU. 3. Koszty wymienione w ust. 2 pkt 3 WARTA zwraca w wysokoci 50 % aktualnych limitów wydatków przysługujcych z tytułu podróy słubowej ustalonych przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i przysługujcych na pobyt w danym kraju. Jakiego typu szkody nie s objte ubezpieczeniem WARTA nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn nie wymienionych w 12 ust. 2, a w szczególnoci z ubezpieczenia wyłczone s szkody: 1) bdce nastpstwem normalnego zuycia lub naturalnego procesu starzenia si całoci lub czci jachtu, otaklowania, oaglowania, osprztu, 2) wynikłe z wady konstrukcyjnej, zmian lub błdów w projekcie technicznym, zmian wykonanych bez opinii rzeczoznawców i/lub klasyfikatora, 3) nie naprawione, jeli po szkodzie miała miejsce strata całkowita jachtu, za któr WARTA ponosi odpowiedzialno polisow; jeeli ubezpieczony otrzymał od WARTY zaliczk na pokrycie kosztów naprawienia szkody, odszkodowanie za strat całkowit pomniejsza si o wspomnian zaliczk, 4) powstałe na jachcie nie posiadajcym wymaganego wyposaenia lub obsadzonego załog nie posiadajc wymaganych uprawnie eglarskich/motorowodnych, a take jeli rejs podjto niezgodnie z obowizujcymi przepisami bezpieczestwa bd bez wanych dokumentów bezpieczestwa, 5) powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów administracyjnych, 6) dotyczce urzdze elektrycznych i akumulatorów oraz ich połcze, chyba e szkoda powstała w nastpstwie przyczyn wymienionych w 12 ust. 2 pkt. 1-5, 7) w aglach i pokrowcach ochronnych rozerwanych przez wiatr lub zerwanych w czasie zakładania/składania, chyba e było to wynikiem uszkodzenia drzewc, do których agle były zamocowane lub zostało spowodowane wywrotk, zatoniciem, poarem, eksplozj, utkniciem jachtu na mielinie lub działaniem majcym na celu zapobieenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, lub zetkniciem z jakkolwiek substancj zewntrzn (z lodem włcznie) inn ni woda, bd wynikiem kolizji podczas regat, 8) dotyczce straty kotwic, chyba e strata kotwic została spowodowana prób uwolnienia jachtu z mielizny lub zapobieenia wyrzuceniu jachtu na brzeg bd wejciu na mielizn, 9) powstałe z winy umylnej lub racego niedbalstwa ubezpieczajcego lub osób upowanionych do rozporzdzania jachtem,

12 12 10) bdce skutkiem działania lub zaniechania załogi jachtu bdcej w stanie nietrzewym lub pod wpływem rodków odurzajcych lub narkotyków, 11) powstałe na skutek nienaleytego zabezpieczenia jachtu przed działaniem sił natury lub osób trzecich, 12) powstałe w wyniku kradziey zwykłej osprztu i/lub wyposaenia pokładowego nie zwizanego w sposób trwały z kadłubem, 13) w zapasach konsumpcyjnych, 14) powstałe w dokumentach, rodkach pieninych i przedmiotach nie bdcych standardowym wyposaeniem jachtu, 15) polegajce na zmniejszeniu wartoci regatowej jachtu (lub jego osprztu i wyposaenia), 16) dotyczce złamania masztu/masztów w trakcie regat, chyba e złamanie to nastpiło skutek: - wywrócenia si lub zatonicia jachtu, - utknicia jachtu na gruncie lub mielinie, - kolizji jachtu z inn jednostk pływajc. 2. WARTA nie zwraca kosztów uycia jachtu zastpczego i nie odpowiada za straty wskutek wyłczenia ubezpieczonego jachtu z eksploatacji w efekcie zaistnienia szkody. 3. Z ubezpieczenia wyłcza si take straty i szkody wynikłe z: 1) aresztu lub zatrzymania jachtu przez organa pastwowe, 2) manewrów wojskowych lub operacji wojskowych, 3) rozruchów i/lub niepokojów społecznych, stanu wyjtkowego, 4) uycia jachtu przez osob nie upowanion lub w sposób i w celu niezgodnym z przeznaczeniem, 5) działa lub zaniecha strajkujcych, 6) wojny wypowiedzianej, nie wypowiedzianej oraz domowej. 4. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłczone s wszelkie szkody wynikajce bezporednio lub porednio z działania promieni jonizujcych (np. substancji radioaktywnych emitujcych promienie alfa, beta, gamma, jak równie neutronów lub promieniowania wytwarzanego w akceleratorach), a take z działania promieni laserowych i ródeł podobnych W ubezpieczeniu CASCO obowizuje franszyza redukcyjna z tytułu kadego zdarzenia, z wyłczeniem straty całkowitej jachtu oraz ratownictwa, w wysokoci okrelonej w polisie. 2. Franszyza redukcyjna moe by zniesiona po opłaceniu dodatkowej składki.

13 Ochron ubezpieczeniow CASCO nie jest objta strata całkowita (rzeczywista lub konstruktywna), zaginicie jachtu ani szkody czciowe jachtu powstałe na skutek kradziey zwykłej, kradziey z włamaniem lub rabunku, z wyjtkiem przypadków rozboju morskiego, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 5 niniejszych OWU. 2. Ubezpieczenie jachtu od kradziey z włamaniem lub rabunku moe by zawarte na wniosek ubezpieczajcego za dodatkow składk, po uprzednim ubezpieczeniu jachtu w zakresie CASCO. Warunki ubezpieczenia jachtu od kradziey z włamaniem lub rabunku reguluj postanowienia 20. W jakim zakresie WARTA ubezpiecza odpowiedzialno cywiln armatora oraz sposób wyliczania odszkodowania WARTA wypłaca odszkodowanie w odniesieniu do kadego odrbnego zdarzenia, w granicach, w jakich armator ponosi odpowiedzialno, lecz łczna suma wypłaconych kwot nie moe przekroczy wysokoci sumy ubezpieczenia jachtu, która stanowi sum gwarancyjn z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej armatora. 2. WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej armatora z tytułu szkód wyrzdzonych w zwizku z posiadaniem i eksploatacj jachtu, a w szczególnoci: 1) szkód wyrzdzonych innym jednostkom pływajcym lub obiektom stałym i pływajcym, 2) szkód wyrzdzonych osobom trzecim lub szkód wyrzdzonych w mieniu osób trzecich, 3) szkód wyrzdzonych rodowisku naturalnemu przez jego zanieczyszczenie, o ile były skutkiem zdarzenia lub wypadku powstałego z przyczyn wymienionych w niniejszych warunków. 3. Ponadto w ramach niniejszego ubezpieczenia WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej armatora z tytułu podniesienia i/lub usunicia wraku ubezpieczonego jachtu, o ile to wynika z wykonania decyzji właciwych władz administracyjnych. 4. Ochron ubezpieczeniow nie s objte dokonane wypłaty lub dodatkowe zobowizania zacignite przez ubezpieczajcego w zwizku ze zdarzeniem powodujcym jego odpowiedzialno, w zakresie, w jakim wykraczaj one poza granice jego odpowiedzialnoci okrelonej prawem. 5. Poniesione koszty obsługi prawnej, a take koszty sdowe w zwizku z postpowaniem sdowym w celu uwolnienia si od odpowiedzialnoci przez armatora lub ograniczenia tej odpowiedzialnoci, wypłacane bd tylko w przypadkach udzielenia przez WART pisemnej zgody na ich poniesienie. 6. Ochron ubezpieczeniow nie s objte zobowizania zacigane przez armatora, wynikajce z zawarcia przez niego innych umów (np. czarterowych).

14 14 7. WARTA nie obejmuje ochron ubezpieczeniow odpowiedzialnoci armatora z tytułu: 1) szkód spowodowanych umylnie lub wskutek racego niedbalstwa armatora lub osób upowanionych do rozporzdzania jachtem lub członków załogi, 2) jakichkolwiek kar, w szczególnoci kar nałoonych na armatora jachtu lub członka załogi przez władze celne lub imigracyjne w zwizku z naruszeniem miejscowych przepisów celnych lub imigracyjnych, 3) kar za zanieczyszczenia wód i wydatków zwizanych z usuniciem lub zminimalizowaniem zanieczyszcze, o ile były skutkiem zdarzenia lub wypadku nie objtego ochron ubezpieczeniow, 4) szkód wyrzdzonych podczas eglugi jachtem nie posiadajcym wanych dokumentów bezpieczestwa, 5) kar za naruszenie przepisów prawnych lub administracyjnych, 6) szkód wyrzdzonych podczas wykorzystywania jachtu do holowa, w tym take do narciarstwa wodnego i lotniarstwa wodnego (aquaplaning), zarówno w odniesieniu do osób i rzeczy holowanych, jak i w odniesieniu do odpowiedzialnoci cywilnej osób i rzeczy holowanych wobec osób trzecich, 7) szkód wyrzdzonych osobom trzecim przez członków załogi przebywajcych poza jachtem 8) szkód powstałych podczas lub na skutek prowadzenia jachtu przez osob nie posiadajc wymaganych uprawnie lub obsadzenia członkami załogi bez wymaganych uprawnie, 9) szkód powstałych w konsekwencji spoycia alkoholu lub uycia innego rodka odurzajcego, 10) szkód powstałych w wyniku działa wojennych, niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, aktów terroru, wrogich działa obcych pastw i organów władzy, 11) wszelkie szkody wynikajce bezporednio lub porednio z działania promieni jonizujcych (np. substancji radioaktywnych emitujcych promienie alfa, beta, gamma, jak równie neutronów lub promieniowania wytwarzanego w akceleratorach), a take z działania promieni laserowych i ródeł podobnych. 8. Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialnoci cywilnej armatora wobec członków załogi, osób czarterujcych jacht ani wobec pasaerów ubezpieczonego jachtu i ich mienia Wszelkie wiadczenia i odszkodowania bd wypłacane w złotych, do wysokoci sumy gwarancyjnej okrelonej w polisie wystawionej przez WART, niezalenie od daty wypłaty odszkodowania lub wiadczenia, z zastrzeeniem 18 ust. 1 OWU. 2. W przypadku zobowizania do odszkodowania z tytułu OC wobec osób zagranicznych, WARTA w uzgodnieniu z armatorem dokona płatnoci na wskazany rachunek za granic lub zrefunduje w złotych poniesione przez armatora koszty, jeeli taki tryb postpowania zostanie uzgodniony z armatorem. Refundacja nastpi według kursu redniego tej waluty, ustalonego w tabeli kursów NBP, obowizujcego w dniu dokonywania płatnoci.

15 15 3. W ubezpieczeniu niniejszym obowizuje franszyza redukcyjna z tytułu kadego zdarzenia, w wysokoci okrelonej w polisie. 4. Franszyza redukcyjna moe by zniesiona po opłaceniu dodatkowej składki. W jakim zakresie WARTA ubezpiecza jacht od kradziey z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie obejmuje strat całkowit (rzeczywist lub konstruktywn) i szkody czciowe jachtu powstałe wskutek kradziey z włamaniem i rabunku. 2. Warunkiem rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o kradzie z włamaniem jest ubezpieczenie jachtu w zakresie CASCO na okres co najmniej 6 miesicy. 3. Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia jachtu o kradzie z włamaniem i rabunek dokonuje si po uprzednim umoliwieniu przeprowadzenia ogldzin przez WART, w celu stwierdzenia cech identyfikujcych jacht, jego wyposaenie oraz okrelenia stanu ogólnego. 4. WARTA odpowiada za szkody czciowe lub strat całkowit jachtu wskutek kradziey z włamaniem pod warunkiem pozostawienia jachtu naleycie zabezpieczonego w strzeonym miejscu postoju. 5. W trakcie eksploatacji jachtu WARTA nie odpowiada za kradzie omasztowania, otaklowania, osprztu i wyposaenia jachtu nie zamontowanych na jachcie na stałe, których monta i demonta nie wymaga uycia specjalnych narzdzi i przyrzdów mechanicznych. 6. W okresie wyłczenia jachtu z eksploatacji (np. podczas zimowania), gdy otaklowanie, oaglowanie, osprzt i wyposaenie s zdemontowane z jachtu, WARTA odpowiada za kradzie otaklowania, oaglowania, osprztu i wyposaenia jachtu pod warunkiem przechowywania ich w kabinie jachtu, naleycie zabezpieczonych przed dostpem do wntrza jachtu osób niepowołanych, bd w wydzielonym dla tego celu pomieszczeniu, zamknitym na co najmniej jeden zamek wielozapadkowy lub kłódk wielozapadkow. 7. Ubezpieczenie nie obejmuje kradziey silnika przyczepnego zarówno w okresie eksploatacji jachtu, jak i w okresie wyłczenia jachtu z eksploatacji. 8. Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialnoci WARTY w przypadku utraty całego jachtu bd szkody czciowej jachtu spowodowanej kradzie zwykł (w rozumieniu art. 278 kodeksu karnego) lub oszustwem (w rozumieniu art. 286 kodeksu karnego). Co powinien zrobi ubezpieczajcy przed i po powstaniu szkody Ubezpieczajcy obowizany jest poda do wiadomoci WARTY wszelkie okolicznoci, które s lub powinny by mu znane, a mog mie wpływ na ocen niebezpieczestwa, na jakie naraony jest przedmiot ubezpieczenia oraz na decyzj o przyjciu do ubezpieczenia przez WART. W razie naruszenia tego obowizku WARTA moe odstpi od umowy ubezpieczenia, a w przypadku powstania szkody odmówi wypłaty

16 16 odszkodowania lub ograniczy wysoko odszkodowania, chyba e okolicznoci te nie miały wpływu na jej powstanie. 2. O zaistnieniu zdarzenia, które moe stanowi podstaw odpowiedzialnoci WARTY na podstawie niniejszych OWU, ubezpieczajcy, armator lub kapitan jachtu zobowizany jest niezwłocznie powiadomi WART (a jeli jacht znajduje si za granic, najbliszego Komisarza Awaryjnego WARTY), nie póniej ni w terminie 7 dni od daty wypadku, a jeeli nie jest to moliwe z przyczyn od niego niezalenych, to w cigu 3 dni od ustania tych przyczyn. 3. Ubezpieczajcy, armator lub inna osoba upowaniona do rozporzdzania jachtem zobowizany jest zastosowa wszelkie niezbdne rodki w celu zapobieenia zwikszeniu rozmiarów szkody oraz ewentualnego ustalenia jej sprawcy, a take umoliwi WARCIE lub powołanemu przez WART ekspertowi przeprowadzenie ogldzin uszkodze jachtu przed dokonaniem napraw awaryjnych. 4. Kady przypadek kradziey z włamaniem, rabunku oraz poaru na jachcie, jak równie wszystkich innych szkód powstałych w wyniku działania osób trzecich z naruszeniem prawa, natychmiast po stwierdzeniu naley zgłosi w najbliszej jednostce policji (lub stray przybrzenej zobowizanej do prowadzenia czynnoci dochodzeniowych) i przedstawi WARCIE dokument potwierdzajcy takie zgłoszenie. 5. W razie zaistnienia zdarzenia, za skutki którego WARTA moe ponosi odpowiedzialno, ubezpieczajcy, armator lub kapitan jachtu winien obciy pisemnie odpowiedzialnoci innych uczestników kolizji lub sprawców szkody, o ile zachodz przesłanki do takiego obcienia, jak równie zabezpieczy dowody o istotnym znaczeniu dla ustalenia przebiegu zdarzenia i odpowiedzialnoci za szkod. 6. W przypadku ratownictwa wynagrodzenie ratownicze powinno by skonsultowane z WART przed zawarciem umowy o usług ratownicz. Obowizek ten nie dotyczy sytuacji bezporedniego zagroenia zdrowia lub ycia. 7. Decyzj odnonie sposobu i miejsca naprawy jachtu podejmuje ubezpieczajcy w porozumieniu z WART. 8. Ubezpieczajcy zobowizany jest do bezzwłocznego zawiadomienia WARTY o kadym fakcie wyczarterowania jachtu, oddania w dzieraw lub uyczenia osobie trzeciej na podstawie umowy pisemnej lub ustnej w celach zarobkowych, na okres dłuszy ni 24 godziny. Niedopełnienie tego obowizku skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej na czas wyczarterowania, oddania w dzieraw lub uyczenia jachtu 9. Jeli z powodu opónienia w zgłoszeniu szkody i/lub dokonania napraw awaryjnych przed przeprowadzeniem ogldzin przez WART lub powołanego przeze eksperta powstan trudnoci w ustaleniu odpowiedzialnoci, zakresu szkody i kosztów naprawy jachtu, lub te działania ubezpieczajcego/ubezpieczonego uniemoliwi WARCIE terminowe zlikwidowanie szkody - WARTA ma prawo odmówi odszkodowania lub odpowiednio je zmniejszy. Zastrzeenie to nie odnosi si do szkód objtych ubezpieczeniem odpowiedzialnoci cywilnej armatora. W jaki sposób naley dochodzi nalenego odszkodowania Podstawowymi dokumentami niezbdnymi do wypłaty odszkodowania s:

17 17 1) w przypadku uszkodzenia lub straty całkowitej (rzeczywistej lub konstruktywnej) jachtu: - zgłoszenie szkody sporzdzone przez osob prowadzc jacht w chwili awarii, potwierdzone przez ubezpieczajcego/ubezpieczonego, w którym naley poda: miejsce, dat, okolicznoci i przyczyn powstania szkody oraz zakres uszkodze i jeeli to moliwe, orientacyjn wysoko kosztów naprawy szkody, - owiadczenia członków załogi sporzdzone w zwizku z awari, - w przypadku utraty jachtu z miejsca strzeonego w wyniku kradziey z włamaniem, kradziey z włamaniem do jachtu lub rabunku: potwierdzenie zgłoszenia kradziey z włamaniem /rabunku najbliszej jednostce policji (lub stray przybrzenej zobowizanej do prowadzenia czynnoci dochodzeniowych), protokół policyjny oraz postanowienie prokuratury o postpowaniu w sprawie wykrycia lub niewykrycia sprawców kradziey z włamaniem/rabunku, dokument potwierdzajcy pozostawienie jachtu w miejscu strzeonym oraz potwierdzenie przez Komisarza Awaryjnego WARTY faktu kradziey z włamaniem/rabunku, o ile fakt kradziey z włamaniem miał miejsce za granic, - rachunki za napraw jachtu lub - za zgod armatora - wycena eksperta powołanego przez WART do ustalenia zakresu uszkodze, zakresu napraw i wyceny wysokoci kosztów napraw, lub kalkulacja kosztów napraw (z uwzgldnieniem robocizny i materiałów) z załczonym opisem wykonanych prac awaryjnych, sporzdzona przez armatora, - w przypadku jachtów, w odniesieniu do których istnieje obowizek prowadzenia dziennika jachtowego - fotokopi z dziennika jachtowego (wpisy dot. wypadku). 2) z tytułu odpowiedzialnoci cywilnej armatora: - zgłoszenie szkody sporzdzone przez osob prowadzc jacht, potwierdzone przez ubezpieczajcego/ubezpieczonego (w przypadku jachtu znajdujcego si za granic, take przez Komisarza Awaryjnego WARTY), w którym naley poda: miejsce, dat, okolicznoci i przyczyn powstania szkody oraz zakres szkód wyrzdzonych, orientacyjn wysoko kosztów naprawy, - owiadczenia osób bdcych wiadkami zdarzenia, - szkic sytuacyjny, - owiadczenie lub protokół awaryjny (jeeli to moliwe) sporzdzony przez osob, która doznała szkody, - w przypadku jachtów, w odniesieniu do których istnieje obowizek prowadzenia dziennika jachtowego - fotokopi z dziennika jachtowego (wpisy dot. wypadku), - rachunki za napraw uszkodze lub wycena eksperta powołanego przez WART dla ustalenia zakresu uszkodze i wyceny wysokoci kosztów napraw, lub kalkulacja kosztów napraw (z uwzgldnieniem robocizny i materiałów) i załczonym opisem wykonanych prac awaryjnych, sporzdzona przez wnoszcego roszczenie. 2. Ponadto ubezpieczajcy zobowizany jest dostarczy na danie WARTY inne dokumenty, niezbdne do okrelenia jego odpowiedzialnoci, zasadnoci i wysokoci odszkodowania.

18 18 POSTANOWIENIA KOCOWE 23 Z chwil zapłaty odszkodowania przechodz na WART (do wysokoci zapłaconego odszkodowania) wszelkie prawa przysługujce ubezpieczajcemu/ubezpieczonemu wobec osób trzecich z tytułu szkód wyrzdzonych, za które wypłacono odszkodowanie. 24 Nie przechodz na WART roszczenia regresowe przeciwko: 1) osobom, z którymi ubezpieczajcy/ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialno, chyba e wyrzdziły one szkod umylnie, w warunkach nietrzewoci, pod działaniem narkotyków lub innych rodków odurzajcych, 2) członkom załogi ubezpieczonego jachtu, chyba e wyrzdzili szkod umylnie lub wskutek racego niedbalstwa, w warunkach nietrzewoci, pod działaniem narkotyków lub innych rodków odurzajcych, 3) pracownikom ubezpieczajcego/ubezpieczonego, chyba e wyrzdzili szkod umylnie lub wskutek racego niedbalstwa, uytkowali jacht bez pisemnej zgody ubezpieczajcego lub byli w stanie nietrzewoci, pod wpływem narkotyków lub innych rodków odurzajcych. Kiedy wypłacane jest odszkodowanie WARTA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty przedłoenia wymaganych przez WART dokumentów, umoliwiajcych ustalenie zasadnoci roszczenia i wysokoci odszkodowania. 2. Odszkodowania wypłacane bd w złotych według kursu redniego NBP jako równowarto danej waluty, ustalonej w tabeli kursów NBP obowizujcego w dniu wypłacenia odszkodowania przez WART. 3. Płatnoci, wynikajce z odszkodowa, bd dokonywane przez WART na udokumentowany wniosek ubezpieczajcego, na wskazane przez niego konto bankowe za granic, zgodnie z przepisami prawa dewizowego WARTA obowizana jest uzasadni na pimie ustalenia dotyczce wysokoci przyznanego odszkodowania lub jego odmowy, wskazujc okolicznoci oraz podstaw prawn uzasadniajc całkowit lub czciow odmow wypłaty odszkodowania i poinformowa ubezpieczonego o moliwoci dochodzenia roszczenia na drodze sdowej w przypadku gdy ubezpieczony nie zgadza si z ustaleniami WARTY.

19 19 2. Skargi i zaalenia mog by składane przez ubezpieczajcego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia w formie pisemnej do Oddziału, który zawarł umow ubezpieczenia. Organem właciwym do rozpatrzenia skargi lub zaalenia jest Dyrektor Oddziału, który pisemnie udziela odpowiedzi osobie składajcej skarg lub zaalenie 3. Powództwo o roszczenia wynikajce z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych warunków mona wytoczy albo według przepisów o właciwoci ogólnej albo przed sd właciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajcego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 27 W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje si przepisy kodeksu morskiego, kodeksu cywilnego, ustawy o działalnoci ubezpieczeniowej i inne obowizujce przepisy prawa. 28 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jachtów wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW TUiR WARTA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW TUiR WARTA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW TUiR WARTA S.A. Warszawa, sierpień 2007 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW Kto moŝe się ubezpieczyć 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia jachtów (zwane dalej OWUJ) mają

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ RYBACKICH TUiR WARTA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ RYBACKICH TUiR WARTA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ RYBACKICH TUiR WARTA S.A. Warszawa, sierpień 2007 Ogólne Warunki Ubezpieczeń Rybackich TUiR WARTA S.A. Przedmiot ubezpieczenia 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

2. Ubezpieczenie casco jachtów, łodzi motorowych i sprzętu wodnego (CASCO).

2. Ubezpieczenie casco jachtów, łodzi motorowych i sprzętu wodnego (CASCO). SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na Politechniki Gdańskiej część A ubezpieczenie jachtów, łodzi motorowych i sprzętu wodnego 1) Szczegółowy zakres ubezpieczenia. Załącznik nr 12 do SIWZ Załącznik

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE W PODRÓY POSIADACZY KART VISA BUSINESS GOLD

UBEZPIECZENIE W PODRÓY POSIADACZY KART VISA BUSINESS GOLD UBEZPIECZENIE W PODRÓY POSIADACZY KART VISA BUSINESS GOLD (Wycig z OWU Posiadaczy Bankowych Kart Płatniczych z uwzgldnieniem postanowie odmiennych) Na podstawie Umowy Nr 311/BUC/520/2001 PZU S.A. udziela

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Indeks AC/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco ( AC ), zwane dalej warunkami

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rzeczy w Krajowym Przewozie Drogowym, Kolejowym, Lotniczym lub Śródlądowym (Cargo)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rzeczy w Krajowym Przewozie Drogowym, Kolejowym, Lotniczym lub Śródlądowym (Cargo) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rzeczy w Krajowym Przewozie Drogowym, Kolejowym, Lotniczym lub Śródlądowym (Cargo) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE Postanowienia ogólne.................................................................. 2 Definicje...........................................................................

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Allianz ubezpieczenia od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH BEZPIECZNA ZAGRODA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH BEZPIECZNA ZAGRODA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH BEZPIECZNA ZAGRODA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...................... 1 Przedmiot umowy ubezpieczenia..................... 2 Definicje...........................................

Bardziej szczegółowo