Pytanie nr 1 Odpowiedź Pytanie nr 2 Odpowiedź Pytanie nr 3 Odpowiedź Pytanie nr 4 Odpowiedź b)wykaz sprzętu gaśniczego w Bolesławcu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie nr 1 Odpowiedź Pytanie nr 2 Odpowiedź Pytanie nr 3 Odpowiedź Pytanie nr 4 Odpowiedź b)wykaz sprzętu gaśniczego w Bolesławcu"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo Na podstawie art. 38 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Ubezpieczyciel zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wyrażenie zgody na wprowadzenie do SIWZ następujących zmian zapisów: Pytanie nr 1 Dział B. Działalność firmy: Prosimy o wskazanie faktycznie wykonywanej działalności przez ubezpieczającego, działalności z których generowany jest przypis. Odpowiedź: przewóz osób, naprawa pojazdów i usług diagnostycznych, sprzedaż części zamiennych, akcesoriów i winiet, sprzedaż paliwa, dzierżawa, demontaż, pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) Pytanie nr 2 Dział C. Miejsce ubezpieczenia: Prosimy o informację czy we wskazanych miejscach ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe w 1997 roku i później oraz prosimy o podanie odległości lokalizacji od najbliższych cieków wodnych Odpowiedź: W 1997 r. miały miejsce szkody powodziowe w placówce terenowej Lwówek Śląski. Po tym okresie szkód powodziowych nie było. Lokalizacja ta leży przy kanale Młynówki. W innych lokalizacjach szkód powodziowych w 1997 r. nie było. Nie znajdują się one przy ciekach wodnych. Pytanie nr 3 Dział F. Informacje dodatkowe Prosimy o podanie wysokości obrotu za rok 2010 Odpowiedź: ,00 Pytanie nr 4 Dział F. Informacje dodatkowe Opis zabezpieczeń: a) przeciwkradzieżowych: w miejscach, gdzie znajduje się gotówka, znajduje się alarm, kraty w oknach i w drzwiach. Sklep w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8 posiada system alarmowy prosimy o informacje czy sygnał alarmowy przekazywany jest do służb zewnętrznych czy jest to tylko system ostrzegawczy. Prosimy o podanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych na pozostałych lokalizacjach b) przeciwpożarowych: gaśnice, hydranty - prosimy o podanie ilosci gasnic na kazdym budynku, hydrantów zewnetrznych oraz wewnetrznych. Czy przestrzegane są Odpowiedź: a) System alarmowy w Sklepie w Bolesławcy przy ul. Modłowej 8 przekazuje sygnał do firmy monitorującej. Na dworcu znajduje się system monitoringu, w pozostałych lokalizacjach zamki w drzwiach. b)wykaz sprzętu gaśniczego w Bolesławcu 1. Biurowiec - Hydranty 5 szt. - Gaśnice 2 szt. 2. Budynek S.O. - Hydranty 3 szt. - Gaśnice 23 szt - Agregaty śniegowe 4 szt 3. Budynek Socjalno szkolny - Gaśnice: 7 szt - Agregat: 1 szt 4. Dworzec: - Hydrant: 1 szt - Gaśnice: 5 szt. Hydranty zewnętrzne: Modłowa (1 szt) i Dworzec (1 szt) Placówka Lwówek Śląski: 1. Agregat śniegowy: 4 szt. 2. Podręczny zestaw gaśniczy: 2 szt. 3. Agregat śniegowy: 2 szt. 1

2 4. Gaśnice: 14 szt. 5. Hydranty: 5 szt Razem gaśnic w autobusach i innych pojazdach: 124 szt. Pytanie nr 5 SEKCJA I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 1.1.Zakres rozszerzony o inne zdarzenia (EC): huragan (13,9 m/s) prosimy o zmianę huragan: wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1m/s 1.2.Zakres rozszerzony: szkody wodociągowe, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, implozja, zalanie (w tym przez nieszczelny dach i stolarkę okienną i rynnową, zalanie piwnic i innych pomieszczeń przynależnych), dym, sadza, śnieg, huk ponaddźwiękowy, zalegający śnieg lub lód na dachach ubezpieczonych budynków, przewrócenia drzew, masztów i innych obiektów, katastrofa budowlana. Prosimy o wniesienie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie sa objete szkody: działania śniegu, lodu, gradu lub deszczu, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że występował do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia; na wprowadzenie zapisu: 1.Zakres podstawowy (FLEXA): pożar (ogień),uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch (eksplozja) oraz szkody będące następstwem akcji ratowniczej związanej z w/w zdarzeniami, 1.1.Zakres rozszerzony o inne zdarzenia (EC): huragan (nie mniej niż 17,1m/s), powodzi, lawiny, gradu, zapadnięcia i obsunięcia się ziemi, uderzenie pojazdu, 1.2.Zakres rozszerzony: szkody wodociągowe, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, implozja, zalanie (w tym przez nieszczelny dach i stolarkę okienną i rynnową, zalanie piwnic i innych pomieszczeń przynależnych), dym, sadza, śnieg, huk ponaddźwiękowy, zalegający śnieg lub lód na dachach ubezpieczonych budynków, przewrócenia drzew, masztów i innych obiektów, katastrofa budowlana Ochrona ubezpieczeniowa nie sa objete szkody: działania śniegu, lodu, gradu lub deszczu, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że występował do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia; Pytanie nr Franszyzy i udziały własne zniesiono Wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 10% szkody min ,-zł w każdej szkodzie na wprowadzenie franszyzy integralnej 500 zł - dot. Sekcji I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Dla ryzyka powodzi franszyza integralna 500 zł pozostałe franszyzy i udziały własne są zniesione. Pytanie nr 7 Warunki Szczególne do ryzyk majątkowych Klauzula pośredniego uderzenie pioruna limit zł Prosimy o wniesienie zapisu: Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;. Pytanie nr 8 Warunki Szczególne do ryzyk majątkowych Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody elektryczne powstałe w wyniku przyczyn niezwiązanych z wyładowaniem atmosferycznym - limit: zł Prosimy o wniesienie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp. 2

3 Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody : a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł Wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej : 5% szkody nie mniej niż 300,- zł Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. Obowiązuje treść klauzuli wymienionej w SIWZ Pytanie nr 9 Warunki Szczególne do ryzyk majątkowych Klauzula rozbudowy i przebudowy, remontów, modernizacji i adaptacji - limit: ,00 zł Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w trakcie prowadzonych prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych zarówno w środkach trwałych stanowiących własność Ubezpieczającego jak i w środkach trwałych wynajmowanych lub dzierżawionych w przypadku szkody spowodowanej zdarzeniami losowymi wskutek ryzyk nazwanych, między innymi: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, powódź, zalanie itp. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla : a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do wysokości limitu prosimy o wniesienie zapisu: robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia: do pełnej sumy ubezpieczenia na wprowadzenie poniższego zapisu: Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w trakcie prowadzonych prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych zarówno w środkach trwałych stanowiących własność Ubezpieczającego jak i w środkach trwałych wynajmowanych lub dzierżawionych w przypadku szkody spowodowanej zdarzeniami losowymi wskutek ryzyk nazwanych, między innymi: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, powódź, zalanie itp. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla : a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do wysokości limitu zastrzeżeniem, że realizacja robót budowlanych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia: do pełnej sumy ubezpieczenia Pytanie nr 10 Warunki Szczególne do ryzyk majątkowych Dewastacji Prosimy o wniesienie zapisu: ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Pytanie nr 11 Warunki Szczególne do ryzyk majątkowych Ubezpieczenie katastrofy budowlanej do pełnej sumy ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich budynków i budowli bez względu na ich wiek. 1. Prosimy o wykreślenie zapisu: bez względu na ich wiek 2. Prosimy o zastosowanie zapisu: Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 3. wnosimy o zastosowanie limitu: w wysokości: zł 4. wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż zł 3

4 jedynie na wprowadzenie limitu w wysokości zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż zł. Pozostałe zapisy bez zmian Pytanie nr 12 SEKCJA II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Prosimy o zastosowanie franszyzy integralnej w wysokości 100 USD Pytanie nr 13 SEKCJA II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Prosimy o podanie ilości wykonywanych transportów gotówki w ciągu roku oraz podanie maksymalnej wartości transportu Odpowiedź: ok. 20 transportów w ciągu roku. Górna granica ok zł Pytanie nr 14 SEKCJA II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Warunki Szczególne do ryzyk kradzieżowych Automatycznego doubezpieczenia mienia po szkodzie prosimy o wyłączenie Pytanie nr 15 SEKCJA II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Warunki Szczególne do ryzyk kradzieżowych Koszty naprawy zabezpieczeń limit: zł względnie nabycia nowych szaf pancernych w związku z utratą kluczy prosimy o wykreślenie zapisu Pytanie nr 16 SEKCJA III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 4. Franszyza redukcyjna: nie wyższa niż: 300,00 PLN Pozostałe udziały własne i franszyzy zniesione Dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego oraz dla sprzętu elektronicznego przenośnego wnosimy o zastosowanie udziału własnego 10% wartości szkody nie mniej niż 300 zł na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości max. 400 zł. Pytanie nr 17 SEKCJA III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedmiot ubezpieczenia W ramach ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować również szkody w systemach monitoringu zamontowanych na zewnątrz (budynki, słupy stacje benzynowe itp.), w tym szkody spowodowane kradzieżą, dewastacją i wandalizmem. Dla ryzyka kradzieży, dewastacji i wandalizmu wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości zł oraz franszyzy redukcyjnej: 10% wartości szkody nie mniej niż zł na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości zł. Franszyza redukcyjna max. 400 zł. Pozostałe franszyzy i udziały własne zniesione. Pytanie nr 18 SEKCJA III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Warunki Szczególne do ryzyk elektronicznych LEEWAY (120 % sumy ubezpieczenia) Strony postanawiają, że w przypadku szkody klauzula proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość rzeczywista w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia. Wnosimy o zastosowanie następującej treści: LEEWAY (120 % sumy ubezpieczenia) Strony postanawiają, że w przypadku szkody klauzula proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego zadeklarowana wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia. Pytanie nr 19 SEKCJA III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Warunki Szczególne do ryzyk elektronicznych 4

5 Ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia (bez ograniczeń czasowych) Wnosimy o zastosowanie następującej treści: 1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym w celach służbowych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu zakład ubezpieczeń odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja) - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. - Sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody. Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. na wprowadzenie poniższego zapisu: 1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym w celach służbowych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu zakład ubezpieczeń odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja) - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 20% wartości szkody. Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. Pytanie nr 20 SEKCJA III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Warunki Szczególne do ryzyk elektronicznych Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego (wg faktur). W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto danego środka trwałego. Wnosimy o zastosowanie następującej treści: Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego (wg faktur). W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości rzeczywistej danego środka trwałego. na odstąpienie od klauzuli Pytanie nr 21 SEKCJA III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ze względu na 12 miesięczny termin realizacji zamówienia prosimy o usuniecie kolumny: składka za trzyletni okres ubezpieczenia Odpowiedź: Wyrażany zgodę. Kolumna składka za trzyletni okres ubezpieczenia została wprowadzona omyłkowo. Pytanie nr 22 Sekcja IV. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej prosimy o dokonanie procentowego podziału obrotu na wykonywane działalności Odpowiedź: z tytułu przewozu osób: 58,6 %, 5

6 z tytułu naprawy pojazdów i usług diagnostycznych: 3,8 %, z tyt. sprzedaży części zamiennych, akcesoriów i winiet: 15,6 % z tyt. sprzedaży paliwa: 11,5 % z tyt. dzierżawy: 7,3% z tyt. demontażu: 0,3 % pozostałe przychody (operacyjne i finansowe): 2,9 % Pytanie nr 23 Sekcja IV. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 1. Zakres działalności: - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi i posiadanie mienia -prosimy o informację: rodzaj zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.) rodzaj i szacunkową wartość nieruchomości przeznaczenie majątkowe (sposób jej wykorzystania) kto jest właścicielem mienia - Zarządzanie i administrowanie terenami zewnętrznymi PKS Bolesławiec - Działalność turystyczno usługowa -prosimy o informację: czy jest to działalność podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu jakie usługi są świadczone w związku z prowadzona działalnością - Działalność rachunkowo księgowa -prosimy o informację: Prosimy o określenie czy prowadzona działalność jest usługowa czy zawodowa Jakie usługi są świadczone w związku z prowadzoną działalnością Czy prowadzona działalność podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu - Działalność podatkowa -prosimy o informację: Prosimy o określenie czy prowadzona działalność jest usługowa czy zawodowa Jakie usługi są świadczone w związku z prowadzoną działalnością Czy prowadzona działalność podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu Odpowiedź: - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi i posiadanie mienia - rodzaj zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.) Odp: PKS Bolesławiec wynajmuje osobom / podmiotom trzecim (są to umowy najmu, użyczenia, dzierżawy). rodzaj i szacunkową wartość nieruchomości Odp: podane w SIWZ (załącznik nr 6 Wykaz budynków i budowli) przeznaczenie majątkowe (sposób jej wykorzystania) Odp: do prowadzenia różnej działalności kto jest właścicielem mienia Odp: PKS Bolesławiec Sp. z o.o. - Zarządzanie i administrowanie terenami zewnętrznymi PKS Bolesławiec - Działalność turystyczno usługowa - prosimy o informację: czy jest to działalność podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu jakie usługi są świadczone w związku z prowadzona działalnością Odp: Działalność organizatorów turystyki - która podlegająca ubezpieczeniu obowiązkowemu, jest i będzie objęta odrębnym obowiązkowym ubezpieczeniem. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wymienionej w sekcji IV ubezpieczeniu będzie podlegać działalność niepodlegająca pod ubezpieczenie obowiązkowe (np. działalność biurowa) - Działalność rachunkowo księgowa -prosimy o informację: Prosimy o określenie czy prowadzona działalność jest usługowa czy zawodowa Jakie usługi są świadczone w związku z prowadzoną działalnością Czy prowadzona działalność podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu Odp: Ubezpieczeniu podlega działalność nieobjęta ubezpieczeniem obowiązkowym. Działalność ta wykonywana jest tylko na własne potrzeby. - Działalność podatkowa - prosimy o informację: Prosimy o określenie czy prowadzona działalność jest usługowa czy zawodowa Jakie usługi są świadczone w związku z prowadzoną działalnością Czy prowadzona działalność podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu Odp: Ubezpieczeniu podlega działalność nieobjęta ubezpieczeniem obowiązkowym. Działalność ta wykonywana jest tylko na własne potrzeby. 6

7 Pytanie nr 24 Sekcja IV. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 1. Zakres działalności: zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność za szkody: - wynikające z obsunięcia i odpadnięcia elementów konstrukcyjnych budynków, komórek takich jak: dachówki, tynki, cegła, okna, ogrodzenia; - z tytułu utrzymania skwerów terenów zielonych, placu zabaw, chodników, terenów przyległych do budynków PKS Bolesławiec, placów, a w szczególności powstałe w wyniku: - złego stanu ciągów pieszych ( alejek, chodników, ciągów pieszych i placów) wynikające z uszkodzeń ich nawierzchni - z powodu śliskich nawierzchni ciągów pieszych wywołanej warunkami atmosferycznymi lub zabrudzeniami - z powodu leżących i opadających na ciągi piesze i place wywróconych drzew, konarów lub wystających korzeni - wskutek uszkodzonych lub niewłaściwie zamontowanych urządzeń stanowiących wyposażenie parków i skwerów, placów zabaw, boisk takich jak: ławki, huśtawki, urządzenia sportowe, ogrodzenia, śmietniki itp. prosimy o informację: Ilości posiadanych urządzeń stanowiących wyposażenie parków i skwerów Ilości posiadanych placów zabaw, boisk takich jak: ławki, huśtawki, urządzenia sportowe, ogrodzenia, śmietniki - w wyniku braku tablic z regulaminem korzystania z placu zabaw i urządzeń zabawowych lub złego ich oznakowania; prosimy o informację: Ilości posiadanych tablic z regulaminem korzystania z placu zabaw i urządzeń zabawowych W jaki sposób są umiejscowione i zamontowane tablice oraz z czego zostały wykonane - powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach; - prosimy o informację: Czy klient prowadzi działalność w zakresie wykonywania robót drogowych Jakie roboty drogowe (rodzaj, zakres) są prowadzone przez klienta Pełna ochrona zgodna z przedmiotem działalności: Z Działalność organizatorów turystyki - prosimy o informację: czy jest to działalność podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu jakie usługi są świadczone w związku z prowadzona działalnością Prosimy o wprowadzenie zapisu; z wyłączeniem odpowiedzialności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli prosimy o informację: zakres działalności obejmuje usługi świadczone osobom trzecim czy w ramach własnej floty Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Z Demontaż wyrobów zużytych Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych prosimy o informację: czy jest to działalność podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu jakie usługi są świadczone w ramach prowadzonej działalności Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy prosimy o informację: jaki rodzaj usług jest świadczony w związku z prowadzoną działalnością Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi B Pozostałe badania i analizy techniczne - prosimy o informację: jaki rodzaj usług jest świadczony w związku z prowadzoną działalnością zakres działalności obejmuje usługi świadczone osobom trzecim czy w ramach własnej floty Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń prosimy o informację: rodzaj maszyn oraz urządzeń Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prosimy o informację rodzaj zbieranych odpadów sposób magazynowania/przechowywania ilość zbieranych odpadów Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych prosimy o informację rodzaj zbieranych odpadów sposób przechowywania odpadów niebezpiecznych ilość zbieranych odpadów Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne prosimy o informację sposób usuwania odpadów innych niż niebezpieczne Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych prosimy o informację 7

8 sposób przetwarzania odpadów niebezpiecznych, sposób unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych Włączenie szkód powstałych na skutek: a) OC za zalanie przez nieszczelny dach i stolarkę okienną i rynnową, zalanie piwnic i innych pomieszczeń przynależnych prosimy o informację czy klient wynajmuje powierzchnie użytkowe b) OC w związku z nieszczelnymi złączami budynków, rynien c) OC prąd zero prosimy o wyjaśnienie intencji zapisu d) OC Centralne Ogrzewanie prosimy o wyjaśnienie intencji zapisu prosimy o wniesienie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie sa objete szkody: działania śniegu, lodu, gradu lub deszczu, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych. W ramach zakresu podstawowego włączona zostaje odpowiedzialność za szkody: - wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach spowodowane w czasie wykonywania prac lub usług prosimy o informację jaki jest rodzaj wykonywanych prac i usług, do kogo należą i co to są za instalacje czy przed przystąpieniem do prac klient posiada aktualny plan sytuacyjno wysokościowy - spowodowane użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów prosimy o informację jaki jest rodzaj wykonywanych prac czy przed przystąpieniem do prac klient posiada aktualna wiedzę na temat stanu technicznego mienia otaczającego Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, a w szczególności: zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność za szkody: wynikające z obsunięcia i odpadnięcia elementów konstrukcyjnych budynków, komórek takich jak: dachówki, tynki, cegła, okna, ogrodzenia; z tytułu utrzymania skwerów terenów zielonych, chodników, terenów przyległych do budynków PKS Bolesławiec, placów, a w szczególności powstałe w wyniku: złego stanu ciągów pieszych (alejek, chodników, ciągów pieszych i placów) wynikające z uszkodzeń ich nawierzchni z powodu śliskich nawierzchni ciągów pieszych wywołanej warunkami atmosferycznymi lub zabrudzeniami z powodu leżących i opadających na ciągi piesze i place wywróconych drzew, konarów lub wystających korzeni wskutek uszkodzonych lub niewłaściwie zamontowanych urządzeń stanowiących wyposażenie skwerów terenów zielonych, chodników, terenów przyległych do budynków PKS Bolesławiec, placów - takich jak: ławki, ogrodzenia, śmietniki itp. powstałe w wyniku braku pokrywy studzienki kanalizacyjnej lub upustu ulicznego spowodowanego kradzieżą lub aktem wandalizmu; powstałe w bezpośrednim związku z istnieniem lub funkcjonowaniem studzienek wodno kanalizacyjnych. Pełna ochrona zgodna z przedmiotem działalności: Z Działalność organizatorów turystyki czy jest to działalność podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu jakie usługi są świadczone w związku z prowadzona działalnością Prosimy o wprowadzenie zapisu; z wyłączeniem odpowiedzialności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu Odp.: 7912D - działalność organizatorów turystyki - która podlegająca ubezpieczeniu obowiązkowemu, jest i będzie objęta odrębnym obowiązkowym ubezpieczeniem. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wymienionej w sekcji IV ubezpieczeniu będzie podlegać działalność niepodlegająca pod ubezpieczenie obowiązkowe (np. działalność biurowa), zatem wyrażamy zgodę na wprowadzenie zapisu: z wyłączeniem odpowiedzialności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli zakres działalności obejmuje usługi świadczone osobom trzecim czy w ramach własnej floty Odp.: osobom trzecim + w ramach własnej floty 8

9 47 30 Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Z Demontaż wyrobów zużytych Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych prosimy o informację: czy jest to działalność podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu jakie usługi są świadczone w ramach prowadzonej działalności Odp.: Wyrażamy zgodę na wykreślenie działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy prosimy o informację: jaki rodzaj usług jest świadczony w związku z prowadzoną działalnością Odp.: Konserwacja i naprawa pojazdów, dzierżawa przystanków itp Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi B Pozostałe badania i analizy techniczne - prosimy o informację: jaki rodzaj usług jest świadczony w związku z prowadzoną działalnością zakres działalności obejmuje usługi świadczone osobom trzecim czy w ramach własnej floty Odp.: Stacje diagnostyczne, przeglądy techniczne, naprawa i legalizacja tachografów. Usługi są świadczone osobom trzecim oraz w ramach własnej floty Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń rodzaj maszyn oraz urządzeń Odp.: Wyrażamy zgodę na wykreślenie sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Odp.: Wyrażamy zgodę na wykreślenie sprzedaży i detalicznej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne rodzaj zbieranych odpadów - Odp.: np. metale żelazne i nieżelazne, plastiki, szyby, demontaż części pojazdów sposób magazynowania/przechowywania Odp.: zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska. ilość zbieranych odpadów - Odp.: Odpady wytworzone w 2010 r. Lp Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa wytworzonych odpadów w [mg] * Okładziny hamulcowe 0,024 / B-c * Sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe) zaoliwione tkaniny 0,200 / B-c * Filtry olejowe 0,346 / B-c Odpady gumowe, tekstylia 9,045 / B-c * Płyny hamulcowe 0,092 / B-c Szkło 4,820 / B-c Tworzywa sztuczne 0,720 / B-c * Zużyte oleje silnikowe, przekładniowe i smarowne 0,775 / B-c Zużyte opony i odpady gumowe 3,250 / B-c * Zużyte akumulatory wraz z elektrolitem 8,655 / B-c Metale nieżelazne Metale żelazne 1,861 / B-c 64,720 / B-c * Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 0,200 / B-c * Zużyte urządzenia (komputery, świetlówki) 0,324 / L-k * Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe) zaoliwione tkaniny 0,031 / L-k * Płyny hamulcowe 0,018 / L-k Inne nie wymienione odpady 0,060 / L-k Odpady przyjęte w 2010 r. 9

10 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy 112,622 Mg. * - odpady niebezpieczne Stan na dzień r Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych rodzaj zbieranych odpadów - Odp.: np. płyny hamulcowe, oleje, akumulatory sposób przechowywania odpadów niebezpiecznych Odp.: zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska ilość zbieranych odpadów Odp.: Zgodnie z tabelą wyżej Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne sposób usuwania odpadów innych niż niebezpieczne Odp.: Są one przekazywane osobom trzecim, które je przetwarzają Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych sposób przetwarzania odpadów niebezpiecznych, sposób unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych Odp.: Są one przetwarzane i unieszkodliwiane przez podmioty trzecie Klient wynajmuje podmiotom trzecim powierzchnie użytkowe - OC prąd zero: Ochroną mają zostać objęte szkody powstałe na skutek zmian natężenia prądu, przepięć, zwarciami instalacji elektrycznej itp. - OC Centralne Ogrzewanie: Ochroną mają zostać objęte szkody powstałe na skutek awarii centralnego ogrzewania itp.. Wyrażamy zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie sa objete szkody: działania śniegu, lodu, gradu lub deszczu, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych. Wyrażamy zgodę na wykreślenie poniższych zapisów wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach spowodowane w czasie wykonywania prac lub usług spowodowane użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów Pytanie nr 25 Sekcja IV. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Prosimy o wniesienie franszyzy integralnej w wysokości 400 zł oraz udziału własnego w szkodach rzeczowych w wysokości 10% Pytanie nr 26 Sekcja IV. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przedmiot ubezpieczenia OC pracodawcy prosimy o informacje: - proszę o podanie struktury zatrudnienia ( w tym ilość pracowników fizycznych, umysłowych) - czy pracownicy pracują na wysokościach - czy są organizowane szkolenia BHP - czy i z jaką częstotliwością ubezpieczony przeprowadza oceny ryzyka zawodowego, określenie stosowanej przez niego metody - które grupy pracowników narażone są na ryzyko, ustalenie, zdefiniowanie samego ryzyka, czy istnieje/ na czym polega - czy istnieje system unikania ryzykownych sytuacji poprzez np. zastępowanie niebezpiecznych metod i materiałów bezpiecznymi, dostosowywania się na bieżąco do najnowszych zmian technicznych - czy pracodawca organizuje szkolenia bhp i informuje pracowników o istniejących zagrożeniach - czy w firmie rozwijana jest odpowiednia strategia prewencyjna OC mienia w obróbce - prosimy o informacje - sprecyzowanie rodzaju wykonywanych czynności (np. obróbka, naprawa, serwis tec.) - ustalić rodzaj powierzonego mienia, jego szacunkową wartość oraz właściciela -ustalić miejsce przechowywania, sposób zabezpieczenia mienia (teren zamknięty, ogrodzony, oświetlony etc., zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich i ewentualną utratą, uszkodzeniem sposób sprawowania ochrony pracownik własny, agencja ochrony, monitoring etc.) - dookreślić czy w w/w zakresie firma korzysta z usług podwykonawców jeśli tak to prosimy podać w jakim zakresie, czy są to podwykonawcy stali czy zmienniczy wszystkie prace wykonywane będą przez firme czy też w jakimś zakresie zlecone zostaną podwykonawcom etc. 10

11 OC przechowawcy - prosimy o informacje - rodzaj i wartość mienia przechowywanego oraz do kogo ono należy - miejsce przechowywania mienia, sposób zabezpieczenia mienia, czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego - czy w ramach świadczonych usług są również usługi przechowywania mienia w określonej temperaturze, co może spowodować rozmrożenie np. mienie przechowywane w chłodniach, magazynach etc. Jeśli mienie przechowywane jest w chłodniach prosimy o informacje: - aktualny stan techniczny/ kiedy i w jakim zakresie wykonywane były naprawy, modernizacje - w jakich odstępach czasu wykonywane są prace konserwacyjne, w szczególności instalacji elektrycznych - jaki podmiot je wykonuje- pracownicy ubezpieczonego czy podwykonawcy - ilość komór chłodniczych, ich maksymalną pojemność, ilość agregatów, maksymalny czas pracy w trybie awaryjnym Jeśli mienie jest przechowywane w magazynach prosimy o informacje: - kto pełni funkce ochrony mienia: agencja ochrony, pracownicy ubezpieczonego - funkcjonujące procedury przyjmowania / wydawania mienia - opis miejsca wykonywania czynności przechowywania, kontrolowania, ochrony wraz z podaniem stosowanych zabezpieczeń - prosimy o podanie procedury przyjmowania i wydania pojazdów OC podwykonawcy z zachowaniem prawa regresu - prosimy o informacje - wykaz podwykonawców oraz zakres zleconych im prac/ usług/ czynności - procentowy udział podwykonawców w pracach/ usługach danego rodzaju - czy są to podwykonawcy stali, czy zmienni, czy ubezpieczony korzysta z procedur doboru podwykonawców/ jeżeli tak to wskazane jest uzyskanie krótkiego opisu - czy ubezpieczony wymaga od podwykonawców posiadania polisy OC OC za szkody w środowisku- prosimy o informacje - źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody (potencjalne scenariusze szkody) - najbliższe otoczenie, z określeniem w m/ km odległości od najbliższych zbiorników wodnych, skupisk ludzkich etc. - Czy jakakolwiek część zakładów jest wykorzystywana do prowadzenia działalności przez osoby trzecie czy też jakakolwiek część zakładów lub miejsce prowadzonej działalności znajduje się na terenie parku przemysłowego należącego do osób trzecich - Czy w sąsiedztwie zakładu znajduje się jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo produkcyjne? Prosimy o podanie szczegółów - Czy zakład został zaklasyfikowany do zakładu ZDR luz ZZR zgodnie z Dyrektywą Rady UE 96/82/WE (SEVESO II) - Czy zakład spełnia wymogi przewidziane w Dyrektywie Rady UE 96/82/WE (SEVESO II) w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, czy jest zatwierdzony przez właściwe organy administracyjne - Czy zakład może stanowić ryzyko skażenia gruntu, wody, powietrza substancjami zanieczyszczającymi określonymi jako poważne awarie w trakcie zwykłej działalności bądź w trakcie awari - Czy w kiedykolwiek kiedykolwiek władze wytoczyły postępowanie przeciwko zakładowi za zanieczyszczenie środowiska (prosimy podać szczegóły): - Czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko zakładowi w okresie ostatnich 5 lat? Jeśli tak, proszę podać szczegóły (przyczyna szkody, rozmiar) - Jaka jest odległość zakładu od obszarów Natura 2000 lub innych chronionych obszarów - Jakie jest położenie wód gruntowych? Jaka jest odległość od wód podziemnych - Czy zakład znajduje się w chronionym obszarze czerpania wody pitnej? Czy zakład znajduje się w obszarze, gdzie woda gruntowa jest pobierana dla celów przemysłowych lub rolniczych - Jaka jest odległość zakładu od wód powierzchniowych - Jaka jest odległość zakładu od terenów uprawnych - Jaka jest odległość zakładu od budynków i miejsc użytku publicznego (basenów, parków, domów mieszkalnych, centrów handlowych, atrakcji turystycznych, szpitali, szkół, hoteli)? - Jakie czynności były wykonywane i jakie materiały były produkowane lub utylizowane w tym zakładzie uprzednio, włączając te procesy które nie są już przeprowadzane - Czy w miejscu działalności zakładu miało miejsce skażenie gleby, wody lub powietrza czy też są przypuszczenia lub znane sytuacje mogące spowodować taką szkodę w przyszłości? Prosimy o wskazanie substancji, króa spwodowała lub może spowodować zanieczyszvczenie - Czy kiedykolwiek przeprowadzone było badanie zanieczyszczenia zakładu? Jeśli tak prosimy o przedstawienie raportu. - Czy na terenie zakładu zakopane są jakiekolwiek odpady? Jeśli tak, proszę podać szczegóły dotyczące postępowania z takimi odpadami - Czy zakład posiada jakiekolwiek zbiorniki?jeśłi tak prosimy o następujące informacje: Materiał, z którego jest zbudowany Pojemność (w tonach) Naziemny / Podziemny 11

12 Substancje przechowywane Zabezpieczenia (przez rozlaniem, wyciekiem, wykrywacze nieszczelności, inne, jakie) - Czy zakład produkuje jakiekolwiek niebezpieczne odpady, których usuwanie kontrolowane jest przez ustawodawstwo (specjalne lub toksyczne odpady)? Jeśli tak, to w jaki sposób są one przechowywane i utylizowane - Czy zakład posiada osobny system drenażu wody deszczowej stosowany przed uwalnianiem jej z zakładu? Proszę podać szczegóły (plan systemu drenażu wody deszczowej) - Czy zakład przeprowadza jakiekolwiek rutynowe emisje do wody? Jeśli tak, to jakiego rodzaju, jakie wielkości i dokąd? - Czy ścieki uwalniane są z zakładu bez oczyszczania? Jeśli tak, to dokąd i czy jest na to zgoda władz? Czy dozwolony poziom emisji był kiedykolwiek przekroczony? - Czy zakład czerpie wodę gruntową w celu użycia jako wodę do przerobu? Jeśli tak, to jak jest ona traktowana po użyciu i gdzie jest usuwana - Czy zakład przeprowadza jakiekolwiek emisje do powietrza, jeśli tak to jakiego rodzaju (VOC, toksyczne chemikalia itp.) i w jakich ilościach - Czy zakład ma pozwolenie na emisje? Jeśli tak, to jakie wielkości emisji są dozwolone? Czy kiedykolwiek zakład przekroczył normę emisji? Jeśli tak, to jak często? - Czy zakład przeprowadza jakiekowiek działania w celu kontroli emisji? Jeśli tak, to jakie (płuczki, filtry itp.)? Czy są to nowoczesne systemy? - Jakie jest prawdopodobieństwo emisji do atmosfery podczas nagłego wypadku / awarii? Jakie procedury są wdrożone przez zakład w celu zapobiegania lub łagodzenia efektów takiej awarii - Czy istnieje konieczność transportu wewnątrzzakładowego substancji niebezpiecznych? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj pojemników, częstotliwość przewozów, itp.) - Czy istnieje konieczność transportu substancji niebezpiecznych poza zakład (np. na odpowiednie składowiska, czy w celu neutralizacji)? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (podmiot odpowiedzialny za transport, rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj pojemników, częstotliwość przewozów, tereny przez które odbywa się przesył / transport itp.) - Czy zakład posiada jakiekolwiek licencje, certyfilaty (ISO 9001, ISO 14001, EMAS, IPPC, inne, jakie? - Czy zakład posiada plan szybkiego reagowania na wypadek zanieczyszczenia środowiska Prosimy o zastosowanie udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody nie wiecej niż zł OC za produkt (paliwo, części i akcesoria do pojazdów mechanicznych) prosimy o informacje - Czy wytwarzane produkty - mają datę przydatności, instrukcje obsługi - są magazynowane po wytworzeniu i w jaki sposób - Kto jest potencjalnym nabywcą produktów - Czy w okresie ostatnich trzech lat wprowadzono nowe produkty, W przypadku odpowiedzi TAK, prosimy o podanie nazw produktów, datę ich wprowadzenia do obrotu i rynki, na które zostały wprowadzone - Czy produkty podlegają i spełniają wymogi właściwych norm bezpieczeństwa - Czy w firmie stosowany jest udokumentowany program strat z tytułu OC za produkt - Czy istnieje pisemny plan wycofania produktu z rynku - Prosimy wymienić wszystkie produkty, które podlegały wycofaniu z rynku w okresie ostatnich trzech lat. Prosimy o podanie przyczyn tych decyzji - Przychód roczny ubezpieczonego: a) w ubiegłym roku z tytułu sprzedaży produktów, w tym wartość eksportu z tytułu wykonanych usług, w tym wartość eksportu b) planowany w okresie ubezpieczenia z tytułu sprzedaży produktów, w tym wartość eksportu z tytułu wykonanych usług, w tym wartość eksportu - Planowany obrót w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przypadający na poszczególne produkty /usługi oraz rynki. - Wielkość produkcji, wielkość serii, wielkość partii. - Przeciętna długość życia (trwałość) produktów. Prosimy o zastosowanie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody nie wiecej niż zł Odpowiedź:: OC pracodawcy 12

13 - proszę o podanie struktury zatrudnienia ( w tym ilość pracowników fizycznych, umysłowych): Odp.: na dzień dzisiejszy 145 osób, w tym 27 pracowników nierobotniczych, 118 osób robotniczych) - czy pracownicy pracują na wysokościach Odp.: Nie - czy są organizowane szkolenia BHP - Odp.: Tak - czy i z jaką częstotliwością ubezpieczony przeprowadza oceny ryzyka zawodowego, określenie stosowanej przez niego metody - Odp.: metoda i częstotliwość zgodne z wymogami prawa pracy - które grupy pracowników narażone są na ryzyko, ustalenie, zdefiniowanie samego ryzyka, czy istnieje/ na czym polega Odp.: Każda grupa narażona jest na ryzyko. Każda grupa ma ustalaną ocenę ryzyka zgodnie z przepisami - czy istnieje system unikania ryzykownych sytuacji poprzez np. zastępowanie niebezpiecznych metod i materiałów bezpiecznymi, dostosowywania się na bieżąco do najnowszych zmian technicznych - Odp. Tak - czy pracodawca organizuje szkolenia bhp i informuje pracowników o istniejących zagrożeniach Odp.: Tak - czy w firmie rozwijana jest odpowiednia strategia prewencyjna - Odp.: Tak OC mienia w obróbce - sprecyzowanie rodzaju wykonywanych czynności (np. obróbka, naprawa, serwis tec.) Odp.: Naprawa i serwis pojazdów mechanicznych i podzespołów pojazdów mechanicznych - ustalić rodzaj powierzonego mienia, jego szacunkową wartość oraz właściciela - Odp.: pojazdy mechaniczne, podanie szacunkowej wartości oraz właścicieli jest niemożliwe do ustalenia -ustalić miejsce przechowywania, sposób zabezpieczenia mienia (teren zamknięty, ogrodzony, oświetlony etc., zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich i ewentualną utratą, uszkodzeniem sposób sprawowania ochrony pracownik własny, agencja ochrony, monitoring etc.) - Odp.: teren zamknięty, ogrodzony, oświetlony, zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich i ewentualną utratą, uszkodzeniem, sposób sprawowania ochrony pracownik własny, agencja ochrony, monitoring. - dookreślić czy w w/w zakresie firma korzysta z usług podwykonawców jeśli tak to prosimy podać w jakim zakresie, czy są to podwykonawcy stali czy zmienni Odp.: Tak, podwykonawcy zmienni, regeneracja podzespołów pojazdów - czy wszystkie prace wykonywane będą przez firme czy też w jakimś zakresie zlecone zostaną podwykonawcom etc. Odp.: część jest zlecana podwykonawcom (np. regeneracja) OC przechowawcy - rodzaj i wartość mienia przechowywanego oraz do kogo ono należy - Odp.: pojazdy i podzespoły oddane do naprawy, konserwacji. Wartość jest niemożliwa do oszacowania, podobnie jak ich właściciele - miejsce przechowywania mienia, sposób zabezpieczenia mienia, czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego - Odp.: teren zamknięty, ogrodzony, oświetlony, zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich i ewentualną utratą, uszkodzeniem, sposób sprawowania ochrony pracownik własny, agencja ochrony, monitoring. - czy w ramach świadczonych usług są również usługi przechowywania mienia w określonej temperaturze, co może spowodować rozmrożenie np. mienie przechowywane w chłodniach, magazynach etc. Odp.: Nie Jeśli mienie przechowywane jest w chłodniach prosimy o informacje: Odp.: nie dotyczy - aktualny stan techniczny/ kiedy i w jakim zakresie wykonywane były naprawy, modernizacje - w jakich odstępach czasu wykonywane są prace konserwacyjne, w szczególności instalacji elektrycznych - - jaki podmiot je wykonuje- pracownicy ubezpieczonego czy podwykonawcy - ilość komór chłodniczych, ich maksymalną pojemność, ilość agregatów, maksymalny czas pracy w trybie awaryjnym Jeśli mienie jest przechowywane w magazynach prosimy o informacje: Odp.: nie dotyczy - kto pełni funkce ochrony mienia: agencja ochrony, pracownicy ubezpieczonego - funkcjonujące procedury przyjmowania / wydawania mienia - opis miejsca wykonywania czynności przechowywania, kontrolowania, ochrony wraz z podaniem stosowanych zabezpieczeń - Odp.: teren zamknięty, ogrodzony, oświetlony, zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich i ewentualną utratą, uszkodzeniem, sposób sprawowania ochrony pracownik własny, agencja ochrony, monitoring. - prosimy o podanie procedury przyjmowania i wydania pojazdów: Odp.: 1. Przyjęcie pojazdu do naprawy w biurze obsługi Klienta 2. Otwarcie zlecenia naprawy 3. Wykonanie naprawy 4. Wydanie Klientowi pojazdu po naprawie i zafakturowanie OC podwykonawcy z zachowaniem prawa regresu - wykaz podwykonawców oraz zakres zleconych im prac/ usług/ czynności -Odp.: podwykonawcy zmienni, zakres: np. regeneracja podzespołów (np. sprzęgło, pompa wtryskowa, sprężarka) - procentowy udział podwykonawców w pracach/ usługach danego rodzaju -Odp.: ok. 5 % - czy są to podwykonawcy stali, czy zmienni, czy ubezpieczony korzysta z procedur doboru podwykonawców/ jeżeli tak to wskazane jest uzyskanie krótkiego opisu -Odp.: Zmienni, kryteria wyboru: jakość i cena 13

14 - czy ubezpieczony wymaga od podwykonawców posiadania polisy OC - -Odp.: Nie OC za szkody w środowisku - źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody (potencjalne scenariusze szkody) --Odp.: są zabezpieczenia w postacji np. separatorów. Trudno określić potencjalne scenariusze szkody - najbliższe otoczenie, z określeniem w m/ km odległości od najbliższych zbiorników wodnych, skupisk ludzkich etc. -Odp.: Dworzec znajduje się w centrum do najbliższych zabudowań ok. 100 m. Zajezdnia w Bolesławcu do najbliższych skupisk ludzkich ok. 1 km. Placówka we Lwówku znajduje się w bliskim sąsiedztwie kanału Młynówki - Czy jakakolwiek część zakładów jest wykorzystywana do prowadzenia działalności przez osoby trzecie czy też jakakolwiek część zakładów lub miejsce prowadzonej działalności znajduje się na terenie parku przemysłowego należącego do osób trzecich -Odp.: Na terenie Parku Przemysłowego - NIE. PKS dzierżawi pomieszczenia osobom trzecim - Czy w sąsiedztwie zakładu znajduje się jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo produkcyjne? Prosimy o podanie szczegółów - Odp.:Tak, znajduje się kilka. - Czy zakład został zaklasyfikowany do zakładu ZDR luz ZZR zgodnie z Dyrektywą Rady UE 96/82/WE (SEVESO II) -Odp.: Nie wiemy, brak informacji - Czy zakład spełnia wymogi przewidziane w Dyrektywie Rady UE 96/82/WE (SEVESO II) w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, czy jest zatwierdzony przez właściwe organy administracyjne -Odp.: nie dotyczy - Czy zakład może stanowić ryzyko skażenia gruntu, wody, powietrza substancjami zanieczyszczającymi określonymi jako poważne awarie w trakcie zwykłej działalności bądź w trakcie awarii -Odp.: Nie - Czy w kiedykolwiek kiedykolwiek władze wytoczyły postępowanie przeciwko zakładowi za zanieczyszczenie środowiska (prosimy podać szczegóły): -Odp.: Nie - Czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko zakładowi w okresie ostatnich 5 lat? Jeśli tak, proszę podać szczegóły (przyczyna szkody, rozmiar) -Odp.: Nie - Jaka jest odległość zakładu od obszarów Natura 2000 lub innych chronionych obszarów -Odp.: ok. 10 km - Jakie jest położenie wód gruntowych? Jaka jest odległość od wód podziemnych - -Odp.: Trudno określić - Czy zakład znajduje się w chronionym obszarze czerpania wody pitnej? Czy zakład znajduje się w obszarze, gdzie woda gruntowa jest pobierana dla celów przemysłowych lub rolniczych -Odp.: Nie - Jaka jest odległość zakładu od wód powierzchniowych -Odp.: ok. 2 km - Jaka jest odległość zakładu od terenów uprawnych -Odp.: ok. 2 km - Jaka jest odległość zakładu od budynków i miejsc użytku publicznego (basenów, parków, domów mieszkalnych, centrów handlowych, atrakcji turystycznych, szpitali, szkół, hoteli)? -Odp.: ok. 2 km - Jakie czynności były wykonywane i jakie materiały były produkowane lub utylizowane w tym zakładzie uprzednio, włączając te procesy które nie są już przeprowadzane -Odp.: Nie dotyczy - Czy w miejscu działalności zakładu miało miejsce skażenie gleby, wody lub powietrza czy też są przypuszczenia lub znane sytuacje mogące spowodować taką szkodę w przyszłości? Prosimy o wskazanie substancji, króa spwodowała lub może spowodować zanieczyszvczenie -Odp.: nie dotyczy - Czy kiedykolwiek przeprowadzone było badanie zanieczyszczenia zakładu? Jeśli tak prosimy o przedstawienie raportu. - Odp.: Nie było - Czy na terenie zakładu zakopane są jakiekolwiek odpady? Jeśli tak, proszę podać szczegóły dotyczące postępowania z takimi odpadami -Odp.: Nie - Czy zakład posiada jakiekolwiek zbiorniki?jeśłi tak prosimy o następujące informacje: Materiał, z którego jest zbudowany -Odp.: stal Pojemność (w tonach) -Odp.: Są 3 zbiorniki, dwa o pojemności ok. 20 m3 oraz jeden o pojemności ok. 10 m3 Naziemny / Podziemny - Odp.: podziemny Substancje przechowywane -Odp.: Etylina i olej napędowy Zabezpieczenia (przez rozlaniem, wyciekiem, wykrywacze nieszczelności, inne, jakie) -Odp.: Brak monitoringu - Czy zakład produkuje jakiekolwiek niebezpieczne odpady, których usuwanie kontrolowane jest przez ustawodawstwo (specjalne lub toksyczne odpady)? Jeśli tak, to w jaki sposób są one przechowywane i utylizowane -Odp.: Nie - Czy zakład posiada osobny system drenażu wody deszczowej stosowany przed uwalnianiem jej z zakładu? Proszę podać szczegóły (plan systemu drenażu wody deszczowej) -Odp.: Nie - Czy zakład przeprowadza jakiekolwiek rutynowe emisje do wody? Jeśli tak, to jakiego rodzaju, jakie wielkości i dokąd? - Odp.: Nie - Czy ścieki uwalniane są z zakładu bez oczyszczania? Jeśli tak, to dokąd i czy jest na to zgoda władz? Czy dozwolony poziom emisji był kiedykolwiek przekroczony? -Odp.: Są zainstalowane separatory i odolejacze. Poziom nie był przekraczany - Czy zakład czerpie wodę gruntową w celu użycia jako wodę do przerobu? Jeśli tak, to jak jest ona traktowana po użyciu i gdzie jest usuwana -Odp.: Nie - Czy zakład przeprowadza jakiekolwiek emisje do powietrza, jeśli tak to jakiego rodzaju (VOC, toksyczne chemikalia itp.) i w jakich ilościach -Odp.: Spaliny z silników wysokoprężnych 14

15 - Czy zakład ma pozwolenie na emisje? Jeśli tak, to jakie wielkości emisji są dozwolone? Czy kiedykolwiek zakład przekroczył normę emisji? Jeśli tak, to jak często? -Odp.: nie dotyczy - Czy zakład przeprowadza jakiekowiek działania w celu kontroli emisji? Jeśli tak, to jakie (płuczki, filtry itp.)? Czy są to nowoczesne systemy? -Odp.: nie - Jakie jest prawdopodobieństwo emisji do atmosfery podczas nagłego wypadku / awarii? Jakie procedury są wdrożone przez zakład w celu zapobiegania lub łagodzenia efektów takiej awarii -Odp.: nie dotyczy - Czy istnieje konieczność transportu wewnątrzzakładowego substancji niebezpiecznych? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj pojemników, częstotliwość przewozów, itp.) -Odp.: Nie - Czy istnieje konieczność transportu substancji niebezpiecznych poza zakład (np. na odpowiednie składowiska, czy w celu neutralizacji)? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (podmiot odpowiedzialny za transport, rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj pojemników, częstotliwość przewozów, tereny przez które odbywa się przesył / transport itp.) -Odp.: Tak, odbiór własny przez podmioty zajmujące się ich unieszkodliwianiem - Czy zakład posiada jakiekolwiek licencje, certyfilaty (ISO 9001, ISO 14001, EMAS, IPPC, inne, jakie? -Odp.: Nie - Czy zakład posiada plan szybkiego reagowania na wypadek zanieczyszczenia środowiska -Odp.: Nie Wyrażamy zgodę na zastosowanie franszyzy integralnej w wysokości 400 zł, udział własny w szkodach rzeczowych 10% OC za produkt (paliwo, części i akcesoria do pojazdów mechanicznych) - Czy wytwarzane produkty -Odp.: Produkty nie są wytwarzane, tylko sprzedawane - mają datę przydatności, instrukcje obsługi - Odp.: Tak, jeżeli jest to wymagane - są magazynowane po wytworzeniu i w jaki sposób -Odp.: nie są wytwarzane - Kto jest potencjalnym nabywcą produktów -Odp.: Firmy transportowe, inne firmy, osoby prywatne - Czy w okresie ostatnich trzech lat wprowadzono nowe produkty, W przypadku odpowiedzi TAK, prosimy o podanie nazw produktów, datę ich wprowadzenia do obrotu i rynki, na które zostały wprowadzone -Odp.: Nie - Czy produkty podlegają i spełniają wymogi właściwych norm bezpieczeństwa -Odp.: Tak - Czy w firmie stosowany jest udokumentowany program strat z tytułu OC za produkt -Odp.: Nie - Czy istnieje pisemny plan wycofania produktu z rynku -Odp.: Nie - Prosimy wymienić wszystkie produkty, które podlegały wycofaniu z rynku w okresie ostatnich trzech lat. Prosimy o podanie przyczyn tych decyzji -Odp.: nie dotyczy - Przychód roczny ubezpieczonego: a) w ubiegłym roku z tytułu sprzedaży produktów, w tym wartość eksportu- Odp: tys. zł (nie ma eksportu) z tytułu wykonanych usług, w tym wartość eksportu - Odp: tys. zł (nie ma eksportu) b) planowany w okresie ubezpieczenia z tytułu sprzedaży produktów, w tym wartość eksportu - Odp: ok tys. zł (nie ma eksportu) z tytułu wykonanych usług, w tym wartość eksportu - Odp: tys. zł(nie ma eksportu) - Planowany obrót w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przypadający na poszczególne produkty /usługi oraz rynki. Odp: Podobnie jak w podpunkcie b) - Wielkość produkcji, wielkość serii, wielkość partii. -Odp.: Brak możliwości określenia - Przeciętna długość życia (trwałość) produktów. -Odp.: Brak możliwości określenia Wyrażamy zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody nie wiecej niż zł Pytanie nr 27 Sekcja IV. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Warunki Szczególne do Ubezpieczenia OC działalności Klauzula Reprezentantów prosimy o wyłączenie klauzuli na wykreślenie klauzuli. Pytanie nr 28 Wnosimy o rozdzielenie przedmiotu zamówienia na dwa odrębne postępowania osobno oceniane według zasad określonych w SIWZ Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. Pytanie nr 29 15

16 SEKCJA I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Warunki Szczególne do ryzyk majątkowych Klauzula zniesienia niedoubezpieczenia (20% sumy ubezpieczenia) Strony postanawiają, że zasada proporcji nie będzie miała zastosowania jeżeli wysokość roszczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia na poszczególny zakład ( lokalizację). Prosimy o zmianę treści: Strony postanawiają, że zasada proporcji nie będzie miała zastosowania jeżeli wysokość roszczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. Pytanie nr 30 SEKCJA I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Warunki Szczególne do ryzyk majątkowych Klauzula terminu zgłaszania szkód - 7 dni Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości Prosimy o zmianę: Klauzula terminu zgłaszania szkód - 3 dni Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości Pytanie nr 31 SEKCJA I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Warunki Szczególne do ryzyk majątkowych Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania Zakład Ubezpieczeń w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości 50% szacunkowych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie prosimy o wniesienie zapisu: zaliczka na poczet odszkodowania dotyczy kosztów szacowanej bezspornej części szkody Pytanie nr 32 Dział C. Miejsce ubezpieczenia: Prosimy o informację o wysokości ewentualnych kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą powodziową w lokalizacjach, w których wystąpiła powódź w 1997 roku i później. Odpowiedź: Trudno określić Pytanie nr 33 Dział F. Informacje dodatkowe Opis zabezpieczeń: b) przeciwpożarowych: gaśnice, hydranty - prosimy o podanie daty ostatniego terminu przeglądu instalacji p,poż. I czy przestrzegane są przepisy p.poż. Odpowiedź: Przepisy p.poż. są przestrzegane bardzo rygorystycznie, a przegląd instalacji jest przeprowadzany zgodnie z przepisami Pytanie nr 34 SEKCJA II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Warunki Szczególne do ryzyk kradzieżowych Klauzula terminu zgłaszania szkód - 7 dni Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości Prosimy o zmianę: Klauzula terminu zgłaszania szkód - 3 dni Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości Pytanie nr 35 SEKCJA II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Warunki Szczególne do ryzyk kradzieżowych 16

17 Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania Zakład Ubezpieczeń w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości 50% szacunkowych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie prosimy o wniesienie zapisu: zaliczka na poczet odszkodowania dotyczy kosztów szacowanej bezspornej części szkody Pytanie nr 36 SEKCJA III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Warunki Szczególne do ryzyk elektronicznych Klauzula zniesienia niedoubezpieczenia (20% sumy ubezpieczenia) Strony postanawiają, że zasada proporcji nie będzie miała zastosowania jeżeli wysokość roszczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia na poszczególny zakład ( lokalizację). Prosimy o zmianę treści: Strony postanawiają, że zasada proporcji nie będzie miała zastosowania jeżeli wysokość roszczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. Pytanie nr 37 SEKCJA III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Warunki Szczególne do ryzyk elektronicznych Klauzula terminu zgłaszania szkód - 7 dni Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości Prosimy o zmianę: Klauzula terminu zgłaszania szkód - 3 dni Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości 17

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi

Szanowni Państwo Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi Szanowni Państwo Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Ubezpieczyciel zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Sosnowiec 04.08.2015r. CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część I: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Zmianę definicji

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 6 Wrocław, 04.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 127/28/05/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r.

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r. Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Kiełpin 08.12.2015r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OGÓLNE -WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ :

PYTANIA OGÓLNE -WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ : Kraków, 08 lipca 2014r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-17/14 Przetarg nieograniczony pn. "Usługi kompleksowego ubezpieczenia". ODPOWIEDŹ NA PYTANIA działając na podstawie art. 38 ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 adres jednostki UL. CIESZYŃSKA 12, 43-170 ŁAZISKA GÓRNE kierownik / dyrektor jednostki GRAŻYNA TKOCZ nr telefonu 32/2242274 nr faksu 32/2242274 e-mail sp2_laziska@interia.pl

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Celny pomysł na biznes. Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043)

Celny pomysł na biznes. Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043) Celny pomysł na biznes Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043) W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów Co nowego w DMS? Od 09.07.2013 wprowadzamy zmiany dotyczące: dowiedz się więcej 2 Czy wiesz,

Bardziej szczegółowo

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 dotyczy: odpowiedzi na złożone pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 4/2015/M_OC+MB_OCŚ/NO/K/BU)

(ZNAK SPRAWY 4/2015/M_OC+MB_OCŚ/NO/K/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 14.12.2012 Do wszystkich wykonawców ZP/56/2012 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 1 ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Część A Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy Portu

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka Strona 1 z 6 F178 01 Wrocław, dnia 12.04.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia część I

Opis przedmiotu zamówienia część I Opis przedmiotu zamówienia część I Załącznik nr 1 do SIWZ (Zał. nr 1 do Umowy cz. I) Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych w części należącego do Centrum

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 11 grudnia 2013 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12 Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo