Pytanie nr 1 Odpowiedź Pytanie nr 2 Odpowiedź Pytanie nr 3 Odpowiedź Pytanie nr 4 Odpowiedź b)wykaz sprzętu gaśniczego w Bolesławcu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie nr 1 Odpowiedź Pytanie nr 2 Odpowiedź Pytanie nr 3 Odpowiedź Pytanie nr 4 Odpowiedź b)wykaz sprzętu gaśniczego w Bolesławcu"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo Na podstawie art. 38 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Ubezpieczyciel zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wyrażenie zgody na wprowadzenie do SIWZ następujących zmian zapisów: Pytanie nr 1 Dział B. Działalność firmy: Prosimy o wskazanie faktycznie wykonywanej działalności przez ubezpieczającego, działalności z których generowany jest przypis. Odpowiedź: przewóz osób, naprawa pojazdów i usług diagnostycznych, sprzedaż części zamiennych, akcesoriów i winiet, sprzedaż paliwa, dzierżawa, demontaż, pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) Pytanie nr 2 Dział C. Miejsce ubezpieczenia: Prosimy o informację czy we wskazanych miejscach ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe w 1997 roku i później oraz prosimy o podanie odległości lokalizacji od najbliższych cieków wodnych Odpowiedź: W 1997 r. miały miejsce szkody powodziowe w placówce terenowej Lwówek Śląski. Po tym okresie szkód powodziowych nie było. Lokalizacja ta leży przy kanale Młynówki. W innych lokalizacjach szkód powodziowych w 1997 r. nie było. Nie znajdują się one przy ciekach wodnych. Pytanie nr 3 Dział F. Informacje dodatkowe Prosimy o podanie wysokości obrotu za rok 2010 Odpowiedź: ,00 Pytanie nr 4 Dział F. Informacje dodatkowe Opis zabezpieczeń: a) przeciwkradzieżowych: w miejscach, gdzie znajduje się gotówka, znajduje się alarm, kraty w oknach i w drzwiach. Sklep w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8 posiada system alarmowy prosimy o informacje czy sygnał alarmowy przekazywany jest do służb zewnętrznych czy jest to tylko system ostrzegawczy. Prosimy o podanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych na pozostałych lokalizacjach b) przeciwpożarowych: gaśnice, hydranty - prosimy o podanie ilosci gasnic na kazdym budynku, hydrantów zewnetrznych oraz wewnetrznych. Czy przestrzegane są Odpowiedź: a) System alarmowy w Sklepie w Bolesławcy przy ul. Modłowej 8 przekazuje sygnał do firmy monitorującej. Na dworcu znajduje się system monitoringu, w pozostałych lokalizacjach zamki w drzwiach. b)wykaz sprzętu gaśniczego w Bolesławcu 1. Biurowiec - Hydranty 5 szt. - Gaśnice 2 szt. 2. Budynek S.O. - Hydranty 3 szt. - Gaśnice 23 szt - Agregaty śniegowe 4 szt 3. Budynek Socjalno szkolny - Gaśnice: 7 szt - Agregat: 1 szt 4. Dworzec: - Hydrant: 1 szt - Gaśnice: 5 szt. Hydranty zewnętrzne: Modłowa (1 szt) i Dworzec (1 szt) Placówka Lwówek Śląski: 1. Agregat śniegowy: 4 szt. 2. Podręczny zestaw gaśniczy: 2 szt. 3. Agregat śniegowy: 2 szt. 1

2 4. Gaśnice: 14 szt. 5. Hydranty: 5 szt Razem gaśnic w autobusach i innych pojazdach: 124 szt. Pytanie nr 5 SEKCJA I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 1.1.Zakres rozszerzony o inne zdarzenia (EC): huragan (13,9 m/s) prosimy o zmianę huragan: wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1m/s 1.2.Zakres rozszerzony: szkody wodociągowe, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, implozja, zalanie (w tym przez nieszczelny dach i stolarkę okienną i rynnową, zalanie piwnic i innych pomieszczeń przynależnych), dym, sadza, śnieg, huk ponaddźwiękowy, zalegający śnieg lub lód na dachach ubezpieczonych budynków, przewrócenia drzew, masztów i innych obiektów, katastrofa budowlana. Prosimy o wniesienie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie sa objete szkody: działania śniegu, lodu, gradu lub deszczu, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że występował do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia; na wprowadzenie zapisu: 1.Zakres podstawowy (FLEXA): pożar (ogień),uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch (eksplozja) oraz szkody będące następstwem akcji ratowniczej związanej z w/w zdarzeniami, 1.1.Zakres rozszerzony o inne zdarzenia (EC): huragan (nie mniej niż 17,1m/s), powodzi, lawiny, gradu, zapadnięcia i obsunięcia się ziemi, uderzenie pojazdu, 1.2.Zakres rozszerzony: szkody wodociągowe, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, implozja, zalanie (w tym przez nieszczelny dach i stolarkę okienną i rynnową, zalanie piwnic i innych pomieszczeń przynależnych), dym, sadza, śnieg, huk ponaddźwiękowy, zalegający śnieg lub lód na dachach ubezpieczonych budynków, przewrócenia drzew, masztów i innych obiektów, katastrofa budowlana Ochrona ubezpieczeniowa nie sa objete szkody: działania śniegu, lodu, gradu lub deszczu, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że występował do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia; Pytanie nr Franszyzy i udziały własne zniesiono Wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 10% szkody min ,-zł w każdej szkodzie na wprowadzenie franszyzy integralnej 500 zł - dot. Sekcji I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Dla ryzyka powodzi franszyza integralna 500 zł pozostałe franszyzy i udziały własne są zniesione. Pytanie nr 7 Warunki Szczególne do ryzyk majątkowych Klauzula pośredniego uderzenie pioruna limit zł Prosimy o wniesienie zapisu: Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;. Pytanie nr 8 Warunki Szczególne do ryzyk majątkowych Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody elektryczne powstałe w wyniku przyczyn niezwiązanych z wyładowaniem atmosferycznym - limit: zł Prosimy o wniesienie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp. 2

3 Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody : a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł Wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej : 5% szkody nie mniej niż 300,- zł Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. Obowiązuje treść klauzuli wymienionej w SIWZ Pytanie nr 9 Warunki Szczególne do ryzyk majątkowych Klauzula rozbudowy i przebudowy, remontów, modernizacji i adaptacji - limit: ,00 zł Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w trakcie prowadzonych prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych zarówno w środkach trwałych stanowiących własność Ubezpieczającego jak i w środkach trwałych wynajmowanych lub dzierżawionych w przypadku szkody spowodowanej zdarzeniami losowymi wskutek ryzyk nazwanych, między innymi: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, powódź, zalanie itp. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla : a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do wysokości limitu prosimy o wniesienie zapisu: robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia: do pełnej sumy ubezpieczenia na wprowadzenie poniższego zapisu: Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w trakcie prowadzonych prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych zarówno w środkach trwałych stanowiących własność Ubezpieczającego jak i w środkach trwałych wynajmowanych lub dzierżawionych w przypadku szkody spowodowanej zdarzeniami losowymi wskutek ryzyk nazwanych, między innymi: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, powódź, zalanie itp. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla : a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do wysokości limitu zastrzeżeniem, że realizacja robót budowlanych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia: do pełnej sumy ubezpieczenia Pytanie nr 10 Warunki Szczególne do ryzyk majątkowych Dewastacji Prosimy o wniesienie zapisu: ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Pytanie nr 11 Warunki Szczególne do ryzyk majątkowych Ubezpieczenie katastrofy budowlanej do pełnej sumy ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich budynków i budowli bez względu na ich wiek. 1. Prosimy o wykreślenie zapisu: bez względu na ich wiek 2. Prosimy o zastosowanie zapisu: Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 3. wnosimy o zastosowanie limitu: w wysokości: zł 4. wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż zł 3

4 jedynie na wprowadzenie limitu w wysokości zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż zł. Pozostałe zapisy bez zmian Pytanie nr 12 SEKCJA II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Prosimy o zastosowanie franszyzy integralnej w wysokości 100 USD Pytanie nr 13 SEKCJA II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Prosimy o podanie ilości wykonywanych transportów gotówki w ciągu roku oraz podanie maksymalnej wartości transportu Odpowiedź: ok. 20 transportów w ciągu roku. Górna granica ok zł Pytanie nr 14 SEKCJA II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Warunki Szczególne do ryzyk kradzieżowych Automatycznego doubezpieczenia mienia po szkodzie prosimy o wyłączenie Pytanie nr 15 SEKCJA II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Warunki Szczególne do ryzyk kradzieżowych Koszty naprawy zabezpieczeń limit: zł względnie nabycia nowych szaf pancernych w związku z utratą kluczy prosimy o wykreślenie zapisu Pytanie nr 16 SEKCJA III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 4. Franszyza redukcyjna: nie wyższa niż: 300,00 PLN Pozostałe udziały własne i franszyzy zniesione Dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego oraz dla sprzętu elektronicznego przenośnego wnosimy o zastosowanie udziału własnego 10% wartości szkody nie mniej niż 300 zł na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości max. 400 zł. Pytanie nr 17 SEKCJA III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedmiot ubezpieczenia W ramach ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować również szkody w systemach monitoringu zamontowanych na zewnątrz (budynki, słupy stacje benzynowe itp.), w tym szkody spowodowane kradzieżą, dewastacją i wandalizmem. Dla ryzyka kradzieży, dewastacji i wandalizmu wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości zł oraz franszyzy redukcyjnej: 10% wartości szkody nie mniej niż zł na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości zł. Franszyza redukcyjna max. 400 zł. Pozostałe franszyzy i udziały własne zniesione. Pytanie nr 18 SEKCJA III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Warunki Szczególne do ryzyk elektronicznych LEEWAY (120 % sumy ubezpieczenia) Strony postanawiają, że w przypadku szkody klauzula proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość rzeczywista w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia. Wnosimy o zastosowanie następującej treści: LEEWAY (120 % sumy ubezpieczenia) Strony postanawiają, że w przypadku szkody klauzula proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego zadeklarowana wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia. Pytanie nr 19 SEKCJA III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Warunki Szczególne do ryzyk elektronicznych 4

5 Ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia (bez ograniczeń czasowych) Wnosimy o zastosowanie następującej treści: 1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym w celach służbowych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu zakład ubezpieczeń odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja) - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. - Sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody. Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. na wprowadzenie poniższego zapisu: 1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym w celach służbowych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu zakład ubezpieczeń odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja) - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 20% wartości szkody. Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. Pytanie nr 20 SEKCJA III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Warunki Szczególne do ryzyk elektronicznych Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego (wg faktur). W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto danego środka trwałego. Wnosimy o zastosowanie następującej treści: Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego (wg faktur). W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości rzeczywistej danego środka trwałego. na odstąpienie od klauzuli Pytanie nr 21 SEKCJA III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ze względu na 12 miesięczny termin realizacji zamówienia prosimy o usuniecie kolumny: składka za trzyletni okres ubezpieczenia Odpowiedź: Wyrażany zgodę. Kolumna składka za trzyletni okres ubezpieczenia została wprowadzona omyłkowo. Pytanie nr 22 Sekcja IV. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej prosimy o dokonanie procentowego podziału obrotu na wykonywane działalności Odpowiedź: z tytułu przewozu osób: 58,6 %, 5

6 z tytułu naprawy pojazdów i usług diagnostycznych: 3,8 %, z tyt. sprzedaży części zamiennych, akcesoriów i winiet: 15,6 % z tyt. sprzedaży paliwa: 11,5 % z tyt. dzierżawy: 7,3% z tyt. demontażu: 0,3 % pozostałe przychody (operacyjne i finansowe): 2,9 % Pytanie nr 23 Sekcja IV. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 1. Zakres działalności: - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi i posiadanie mienia -prosimy o informację: rodzaj zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.) rodzaj i szacunkową wartość nieruchomości przeznaczenie majątkowe (sposób jej wykorzystania) kto jest właścicielem mienia - Zarządzanie i administrowanie terenami zewnętrznymi PKS Bolesławiec - Działalność turystyczno usługowa -prosimy o informację: czy jest to działalność podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu jakie usługi są świadczone w związku z prowadzona działalnością - Działalność rachunkowo księgowa -prosimy o informację: Prosimy o określenie czy prowadzona działalność jest usługowa czy zawodowa Jakie usługi są świadczone w związku z prowadzoną działalnością Czy prowadzona działalność podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu - Działalność podatkowa -prosimy o informację: Prosimy o określenie czy prowadzona działalność jest usługowa czy zawodowa Jakie usługi są świadczone w związku z prowadzoną działalnością Czy prowadzona działalność podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu Odpowiedź: - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi i posiadanie mienia - rodzaj zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.) Odp: PKS Bolesławiec wynajmuje osobom / podmiotom trzecim (są to umowy najmu, użyczenia, dzierżawy). rodzaj i szacunkową wartość nieruchomości Odp: podane w SIWZ (załącznik nr 6 Wykaz budynków i budowli) przeznaczenie majątkowe (sposób jej wykorzystania) Odp: do prowadzenia różnej działalności kto jest właścicielem mienia Odp: PKS Bolesławiec Sp. z o.o. - Zarządzanie i administrowanie terenami zewnętrznymi PKS Bolesławiec - Działalność turystyczno usługowa - prosimy o informację: czy jest to działalność podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu jakie usługi są świadczone w związku z prowadzona działalnością Odp: Działalność organizatorów turystyki - która podlegająca ubezpieczeniu obowiązkowemu, jest i będzie objęta odrębnym obowiązkowym ubezpieczeniem. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wymienionej w sekcji IV ubezpieczeniu będzie podlegać działalność niepodlegająca pod ubezpieczenie obowiązkowe (np. działalność biurowa) - Działalność rachunkowo księgowa -prosimy o informację: Prosimy o określenie czy prowadzona działalność jest usługowa czy zawodowa Jakie usługi są świadczone w związku z prowadzoną działalnością Czy prowadzona działalność podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu Odp: Ubezpieczeniu podlega działalność nieobjęta ubezpieczeniem obowiązkowym. Działalność ta wykonywana jest tylko na własne potrzeby. - Działalność podatkowa - prosimy o informację: Prosimy o określenie czy prowadzona działalność jest usługowa czy zawodowa Jakie usługi są świadczone w związku z prowadzoną działalnością Czy prowadzona działalność podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu Odp: Ubezpieczeniu podlega działalność nieobjęta ubezpieczeniem obowiązkowym. Działalność ta wykonywana jest tylko na własne potrzeby. 6

7 Pytanie nr 24 Sekcja IV. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 1. Zakres działalności: zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność za szkody: - wynikające z obsunięcia i odpadnięcia elementów konstrukcyjnych budynków, komórek takich jak: dachówki, tynki, cegła, okna, ogrodzenia; - z tytułu utrzymania skwerów terenów zielonych, placu zabaw, chodników, terenów przyległych do budynków PKS Bolesławiec, placów, a w szczególności powstałe w wyniku: - złego stanu ciągów pieszych ( alejek, chodników, ciągów pieszych i placów) wynikające z uszkodzeń ich nawierzchni - z powodu śliskich nawierzchni ciągów pieszych wywołanej warunkami atmosferycznymi lub zabrudzeniami - z powodu leżących i opadających na ciągi piesze i place wywróconych drzew, konarów lub wystających korzeni - wskutek uszkodzonych lub niewłaściwie zamontowanych urządzeń stanowiących wyposażenie parków i skwerów, placów zabaw, boisk takich jak: ławki, huśtawki, urządzenia sportowe, ogrodzenia, śmietniki itp. prosimy o informację: Ilości posiadanych urządzeń stanowiących wyposażenie parków i skwerów Ilości posiadanych placów zabaw, boisk takich jak: ławki, huśtawki, urządzenia sportowe, ogrodzenia, śmietniki - w wyniku braku tablic z regulaminem korzystania z placu zabaw i urządzeń zabawowych lub złego ich oznakowania; prosimy o informację: Ilości posiadanych tablic z regulaminem korzystania z placu zabaw i urządzeń zabawowych W jaki sposób są umiejscowione i zamontowane tablice oraz z czego zostały wykonane - powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach; - prosimy o informację: Czy klient prowadzi działalność w zakresie wykonywania robót drogowych Jakie roboty drogowe (rodzaj, zakres) są prowadzone przez klienta Pełna ochrona zgodna z przedmiotem działalności: Z Działalność organizatorów turystyki - prosimy o informację: czy jest to działalność podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu jakie usługi są świadczone w związku z prowadzona działalnością Prosimy o wprowadzenie zapisu; z wyłączeniem odpowiedzialności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli prosimy o informację: zakres działalności obejmuje usługi świadczone osobom trzecim czy w ramach własnej floty Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Z Demontaż wyrobów zużytych Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych prosimy o informację: czy jest to działalność podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu jakie usługi są świadczone w ramach prowadzonej działalności Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy prosimy o informację: jaki rodzaj usług jest świadczony w związku z prowadzoną działalnością Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi B Pozostałe badania i analizy techniczne - prosimy o informację: jaki rodzaj usług jest świadczony w związku z prowadzoną działalnością zakres działalności obejmuje usługi świadczone osobom trzecim czy w ramach własnej floty Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń prosimy o informację: rodzaj maszyn oraz urządzeń Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prosimy o informację rodzaj zbieranych odpadów sposób magazynowania/przechowywania ilość zbieranych odpadów Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych prosimy o informację rodzaj zbieranych odpadów sposób przechowywania odpadów niebezpiecznych ilość zbieranych odpadów Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne prosimy o informację sposób usuwania odpadów innych niż niebezpieczne Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych prosimy o informację 7

8 sposób przetwarzania odpadów niebezpiecznych, sposób unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych Włączenie szkód powstałych na skutek: a) OC za zalanie przez nieszczelny dach i stolarkę okienną i rynnową, zalanie piwnic i innych pomieszczeń przynależnych prosimy o informację czy klient wynajmuje powierzchnie użytkowe b) OC w związku z nieszczelnymi złączami budynków, rynien c) OC prąd zero prosimy o wyjaśnienie intencji zapisu d) OC Centralne Ogrzewanie prosimy o wyjaśnienie intencji zapisu prosimy o wniesienie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie sa objete szkody: działania śniegu, lodu, gradu lub deszczu, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych. W ramach zakresu podstawowego włączona zostaje odpowiedzialność za szkody: - wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach spowodowane w czasie wykonywania prac lub usług prosimy o informację jaki jest rodzaj wykonywanych prac i usług, do kogo należą i co to są za instalacje czy przed przystąpieniem do prac klient posiada aktualny plan sytuacyjno wysokościowy - spowodowane użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów prosimy o informację jaki jest rodzaj wykonywanych prac czy przed przystąpieniem do prac klient posiada aktualna wiedzę na temat stanu technicznego mienia otaczającego Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, a w szczególności: zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność za szkody: wynikające z obsunięcia i odpadnięcia elementów konstrukcyjnych budynków, komórek takich jak: dachówki, tynki, cegła, okna, ogrodzenia; z tytułu utrzymania skwerów terenów zielonych, chodników, terenów przyległych do budynków PKS Bolesławiec, placów, a w szczególności powstałe w wyniku: złego stanu ciągów pieszych (alejek, chodników, ciągów pieszych i placów) wynikające z uszkodzeń ich nawierzchni z powodu śliskich nawierzchni ciągów pieszych wywołanej warunkami atmosferycznymi lub zabrudzeniami z powodu leżących i opadających na ciągi piesze i place wywróconych drzew, konarów lub wystających korzeni wskutek uszkodzonych lub niewłaściwie zamontowanych urządzeń stanowiących wyposażenie skwerów terenów zielonych, chodników, terenów przyległych do budynków PKS Bolesławiec, placów - takich jak: ławki, ogrodzenia, śmietniki itp. powstałe w wyniku braku pokrywy studzienki kanalizacyjnej lub upustu ulicznego spowodowanego kradzieżą lub aktem wandalizmu; powstałe w bezpośrednim związku z istnieniem lub funkcjonowaniem studzienek wodno kanalizacyjnych. Pełna ochrona zgodna z przedmiotem działalności: Z Działalność organizatorów turystyki czy jest to działalność podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu jakie usługi są świadczone w związku z prowadzona działalnością Prosimy o wprowadzenie zapisu; z wyłączeniem odpowiedzialności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu Odp.: 7912D - działalność organizatorów turystyki - która podlegająca ubezpieczeniu obowiązkowemu, jest i będzie objęta odrębnym obowiązkowym ubezpieczeniem. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wymienionej w sekcji IV ubezpieczeniu będzie podlegać działalność niepodlegająca pod ubezpieczenie obowiązkowe (np. działalność biurowa), zatem wyrażamy zgodę na wprowadzenie zapisu: z wyłączeniem odpowiedzialności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli zakres działalności obejmuje usługi świadczone osobom trzecim czy w ramach własnej floty Odp.: osobom trzecim + w ramach własnej floty 8

9 47 30 Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Z Demontaż wyrobów zużytych Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych prosimy o informację: czy jest to działalność podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu jakie usługi są świadczone w ramach prowadzonej działalności Odp.: Wyrażamy zgodę na wykreślenie działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy prosimy o informację: jaki rodzaj usług jest świadczony w związku z prowadzoną działalnością Odp.: Konserwacja i naprawa pojazdów, dzierżawa przystanków itp Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi B Pozostałe badania i analizy techniczne - prosimy o informację: jaki rodzaj usług jest świadczony w związku z prowadzoną działalnością zakres działalności obejmuje usługi świadczone osobom trzecim czy w ramach własnej floty Odp.: Stacje diagnostyczne, przeglądy techniczne, naprawa i legalizacja tachografów. Usługi są świadczone osobom trzecim oraz w ramach własnej floty Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń rodzaj maszyn oraz urządzeń Odp.: Wyrażamy zgodę na wykreślenie sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Odp.: Wyrażamy zgodę na wykreślenie sprzedaży i detalicznej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne rodzaj zbieranych odpadów - Odp.: np. metale żelazne i nieżelazne, plastiki, szyby, demontaż części pojazdów sposób magazynowania/przechowywania Odp.: zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska. ilość zbieranych odpadów - Odp.: Odpady wytworzone w 2010 r. Lp Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa wytworzonych odpadów w [mg] * Okładziny hamulcowe 0,024 / B-c * Sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe) zaoliwione tkaniny 0,200 / B-c * Filtry olejowe 0,346 / B-c Odpady gumowe, tekstylia 9,045 / B-c * Płyny hamulcowe 0,092 / B-c Szkło 4,820 / B-c Tworzywa sztuczne 0,720 / B-c * Zużyte oleje silnikowe, przekładniowe i smarowne 0,775 / B-c Zużyte opony i odpady gumowe 3,250 / B-c * Zużyte akumulatory wraz z elektrolitem 8,655 / B-c Metale nieżelazne Metale żelazne 1,861 / B-c 64,720 / B-c * Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 0,200 / B-c * Zużyte urządzenia (komputery, świetlówki) 0,324 / L-k * Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe) zaoliwione tkaniny 0,031 / L-k * Płyny hamulcowe 0,018 / L-k Inne nie wymienione odpady 0,060 / L-k Odpady przyjęte w 2010 r. 9

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY ZP/DA/7/U/2015 Zał. nr1 do SIWZ (pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY Wyjaśnienia dla wykonawców : Wszystkie komórki tabel powinny być wypełnione przez:

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO ZP.271. 28. 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo