Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy, wymagane dokumenty O wyjazd na studia oraz na praktykę za granicę, w ramach programu LLP Erasmus ubiegać mogą się studenci, którzy: 1. Posiadają obywatelstwo polskie, prawo stałego lub tymczasowego pobytu oraz status uchodźcy na terytorium Polski. 2. Nie byli dotychczas beneficjentami programu LLP Erasmus (student w trakcie studiów ma prawo wyjechać raz na wymianę na studia oraz raz na praktykę). 3. Posiadają znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia w uczelni przyjmującej, w stopniu umożliwiającym studiowanie. 4. W chwili wyjazdu za granicę są studentami co najmniej II roku (nie dotyczy praktyk wyjazd jest możliwy już na pierwszym roku). Student może również wyjechać w czasie ostatniego semestru studiów I oraz II stopnia, pod warunkiem przesunięcia terminu obrony pracy dyplomowej na kolejny semestr (wymagana zgoda Dyrektora Instytutu). 5. Uzyskali średnią ocen z dotychczasowego okresu studiów nie niższą niż 4,0 (w szczególnych przypadkach Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na wyjazd studenta z niższą średnią). 6. Uczelnia prowadzi rekrutację na studia w semestrze poprzedzającym wyjazd; do 20 kwietnia każdego roku wyjazd na semestr zimowy; do 20 listopada każdego roku wyjazd na semestr letni. Rekrutacja na praktyki jest prowadzona w sposób ciągły, do wyczerpania miejsc (najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku). 7. Student ubiegający się o udział w wymianie studenckiej w ramach programu LLP Erasmus ma obowiązek wypełnić i złożyć następujące dokumenty: a) wniosek aplikacyjny - wyjazd na studia, załącznik nr 1. b) wniosek aplikacyjny - wyjazd na praktykę, załącznik nr 2. c) podanie do Dyrektora Instytutu wraz z informacją o średniej ocen, załącznik nr 3. d) podanie do Dyrektora Instytutu oraz opiekuna praktyk na wyjazd na praktykę, załącznik nr 4. e) zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych (w tym zaświadczenie podpisane przez lektora), uczestnictwo w konferencjach naukowych, pracę na rzecz uczelni bądź inne zaświadczenia dot. aktywności kandydata. 8. Osoby, które nie zakwalifikowały się na wyjazd z powodu braku miejsc, będą wpisane na listę rezerwową. Środki finansowe zwalnianie w wyniku rezygnacji beneficjentów i/lub uzyskane z dodatkowych funduszy z Narodowej Agencji Programu LLP Erasmus będą przydzielane osobom z listy rezerwowej. 1

2 9. Rekrutacji studentów dokonuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w składzie: - Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy Przewodniczący Komisji. - Uczelniany Koordynator Programu LLP Erasmus. - Pracownik Działu ds. nauki, rozwoju i współpracy. 10. Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu Programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych. Zasady na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ( 11. Załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Uczelni, Szczegółowe informacje dostępne są w Dziale nauki, rozwoju i współpracy. 2 Okres pobytu 1. Okres wyjazdu dla studentów (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) na studia wynosi od 3 do 12 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego, natomiast wyjazd studentów na praktyki wynosi minimum 3 miesiące, w dowolnym okresie roku akademickiego (ze względów organizacyjnych zaleca się, aby wyjazd miał miejsce w okresie wakacji letnich). 3 Zaliczenie semestru poprzedzającego wyjazd 1. Student, który zadeklarował chęć odbycia studiów w uczelni partnerskiej powinien zamknąć sesję zaliczeniową przed wyjazdem i uzyskać wpis na kolejny rok (semestr) studiów. 2. Student, który nie zaliczył semestru poprzedzającego wymianę, przed datą wyjazdu, z powodu niedostatecznych wyników w nauce, nie może wziąć udziału w wymianie. 4 Formalności, które należy załatwić po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w Dziale nauki, rozwoju i współpracy (DNRiW) Wyjazd na studia 1. Przed wyjazdem do uczelni partnerskiej student zobowiązany jest zapoznać się z wymogami formalnymi uczelni zagranicznej (wykaz uczelni partnerskich, załącznik nr 17), do której odbywa się wyjazd, dotyczącymi sposobu rekrutacji, w tym do: a) wypełnienia papierowej i/lub elektronicznej wersji formularza zgłoszeniowego Application form/wniosek zgłoszeniowy oraz wydruku tego dokumentu i dostarczenia do DNRiW - 2 egzemplarze formularz dostępny na stronie internetowej uczelni przyjmującej, b) Rejestracji on-line we wskazanych przez uczelnię przyjmującą terminach, c) wypełnienia papierowej i/lub elektronicznej wersji formularza zgłoszeniowego Accomodation form/zakwaterowanie oraz wydruku tego dokumentu i dostarczenia do DNRiW - 2 egzemplarze formularz dostępny na stronie 2

3 internetowej uczelni przyjmującej lub rezerwacja miejsca we własnym zakresie, d) złożenia informacji o numerze walutowego konta osobistego w Euro (dotyczy osób które będą otrzymywać grant w formie przelewu), załącznik nr 5. e) złożenia kserokopii: paszportu / dowodu osobistego f) oświadczenia dot. posiadania obowiązkowych ubezpieczeń załącznik nr 18, (szczegóły znajdują się w 8). 2. W DNRiW student może uzyskać wydruk kompletu dokumentów niezbędnych do przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz pomoc w wypełnieniu. 3. Po uzgodnieniu z uczelnią przyjmującą dokumentów związanych z ustaleniem przedmiotów do realizacji w uczelni przyjmującej oraz po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na studia w DNRiW sporządzana jest umowa finansowa między studentem, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu. Zawiera ona warunki przyznania stypendium (w tym: miejsce i okres odbycia studiów oraz formę i wysokość grantu). 4. Pozostałe formalności związane z wyjazdem organizuje DNRiW: wysłanie potwierdzenie przyjęcia na studia do instytucji przyjmującej, dyspozycje przelewów na konto beneficjentów, stałe kontakty z instytucjami partnerskimi w celu prawidłowej i terminowej realizacji wyjazdów, wskazówki dot. obowiązkowych ubezpieczeń, wiz, itp. Wyjazd na praktykę 5. Student może realizować praktykę w instytucjach, których zakres działania jest związany z kierunkiem studiów studenta. 6. Wyjazd na praktykę może być realizowany jako obowiązkowy lub nadobowiązkowy element studiów; decyzję w tej sprawie podejmuje opiekun praktyk w oparciu o szczegółowy program; opiekun praktyk określa również liczbę punktów ECTS jaka może być przyznana za zrealizowanie praktyki za granicą (w oparciu o szczegółowy program praktyki i liczbę zrealizowanych godzin - 5 pkt. 8 ). 7. Aby dokonać wyboru właściwej instytucji, która przyjmie studenta na praktykę, można skorzystać z bazy danych w DNRiW lub samodzielnie wskazać zagraniczne przedsiębiorstwo, które wyraziło zgodę na przyjęcie studenta. 8. Przed wyjazdem student zobowiązany jest zapoznać się z zakresem obowiązków oraz wymogami formalnymi w instytucji zagranicznej, w tym do: a) przygotowania dokumentów zgłoszeniowych, jeżeli instytucja przyjmująca tego wymaga, b) rezerwacji miejsca noclegowego; można skorzystać z informacji o ofercie domów akademickich uczelni partnerskich (informacja w DNRiW) lub dokonać rezerwacji we własnym zakresie, c) złożenia informacji o numerze walutowego konta osobistego w Euro (dotyczy osób które będą otrzymywać grant w formie przelewu), załącznik nr 5. d) złożenia kserokopii: paszportu / dowodu osobistego oraz dokumentów ubezpieczeniowych (szczegóły dotyczące ubezpieczeń znajdują się w 8). 9. Po uzgodnieniu z instytucją przyjmującą programu praktyk oraz po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na praktykę, w DNRiW sporządzana jest umowa finansowa między studentem, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 3

4 w Nowym Sączu. Zawiera ona warunki przyznania stypendium (w tym: miejsce i okres odbycia praktyki oraz formę i wysokość grantu). 10. Pozostałe formalności związane z wyjazdem organizuje DNRiW: wysłanie potwierdzenie przyjęcia na praktykę do instytucji przyjmującej, dyspozycje przelewów na konto beneficjentów, stałe kontakty z instytucjami partnerskimi w celu prawidłowej i terminowej realizacji wyjazdów, wskazówki dot. obowiązkowych ubezpieczeń, wiz, itp. 5 Formalności, które należy załatwić po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w Instytucie Wyjazd na studia 1. W celu przygotowania dokumentów związanych z ustaleniem przedmiotów do realizacji w uczelni przyjmującej student zobowiązany jest skontaktować się z Dyrektorem Instytutu, który przy wyznaczaniu przedmiotów kieruje się planami i programami kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawowodej w Nowym Sączu i uczelni przyjmującej. 2. Dyrektor Instytutu może przekazać kompetencje Kierownikowi Zakładu lub innej wyznaczonej przez niego osobie. 3. Dokumenty niezbędne do realizacji studiów za granicą: a) Porozumienie o programie zajęć - wersja polska dokumentu, którą podpisuje Dyrektor Instytutu oraz student, 3 egzemplarze (dokumenty te, po jednej kopii przechowują: sekretariat instytutu, DNRiW oraz student), załącznik nr 6. b) Learning Agreement (LA) / Porozumienie o programie zajęć - wersja porozumienia w języku angielskim, którą podpisuje Dyrektor Instytutu, student, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus oraz uczelnia przyjmująca, 4 egzemplarze, załącznik nr 7. (uczelnia przyjmująca może żądać przygotowania LA na swoim druku, wówczas student nie pobiera załącznika ze strony PWSZ w Nowym Sączu), c) Po uzyskaniu podpisów przedstawicieli uczelni przyjmującej na LA (dokumenty do uczelni zagranicznej wysyła DNRiW), po jednej kopii tego dokumentu, przechowują: sekretariat instytutu, DNRiW, student, uczelnia zagraniczna). 4. W przypadku rozbieżności między programem kierunku lub specjalności realizowanej w Polsce, a programem studiów zagranicznych student jest zobowiązany do zrealizowania po powrocie całości lub części wybranych przedmiotów. Będą one ustalone przez Dyrektora Instytutu przed wyjazdem i będą zawarte w polskiej wersji Porozumienia o programie zajęć, w rubryce Różnice programowe. 5. Termin zaliczenia różnic programowych ustala Dyrektor Instytutu. 6. Wprowadzenie zmian do Porozumienia o programie zajęć może wpłynąć na zmianę różnic programowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Instytutu. 7. Samowolne wprowadzenie zmian przez studenta do Learning Agreement /Porozumienia o programie zajęć, skutkuje odmową zaakceptowania wprowadzonych zmian, a w konsekwencji brakiem zaliczenia semestru oraz koniecznością zwrotu grantu. 4

5 Wyjazd na praktykę 8. W celu przygotowania dokumentów związanych z ustaleniem zakresu obowiązków do realizacji w instytucji przyjmującej student zobowiązany jest skontaktować się z opiekunem praktyk, który uczestniczy przy wyznaczaniu zakresu obowiązków w czasie praktyki; kieruje się programem praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawowodej w Nowym Sączu oraz możliwościami oferowanymi przez instytucję przyjmującą. DNRiW koordynuje proces ustalania programu praktyk, współpracując z opiekunem praktyk i instytucją przyjmującą. 9. Dokumenty niezbędne do realizacji studiów za granicą: a) Training Agreement and Quality Commitment Programme /Porozumienie o programie praktyk_i Karta jakości praktyk (TA) - dokument w języku angielskim, który podpisuje opiekun praktyk, student, uczelniany Koordynator Programu Erasmus oraz przedstawiciel instytucji przyjmującej, 4 egzemplarze, (dokumenty te po jednej kopii przechowują: sekretariat instytutu, DNRiW, student oraz instytucja przyjmująca), załącznik nr W przypadku rozbieżności między programem praktyk realizowanej za granicą (jeżeli praktyka jest obowiązkowym elementem programu studiów), a programem praktyk w uczelni macierzystej, student jest zobowiązany do zrealizowania po powrocie wybranych elementów praktyki. Będą one ustalone przez opiekuna praktyk, po przejeździe studenta, w oparciu przedstawioną dokumentację. 6 Formalności, które należy załatwić w uczelni przyjmującej wyjazd na studia 1. Po przyjeździe należy zgłosić się do Działu współpracy zagranicznej uczelni przyjmującej w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących studiów, zalegalizować pobyt (jeżeli wymaga tego procedura w danym kraju; informacje na ten temat przekazuje Dział współpracy zagranicznej uczelni przyjmującej). 2. Do 1. miesiąca od daty rozpoczęcia semestru w uczelni zagranicznej student może wprowadzić zmiany (wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu) do pierwotnie ustalonych porozumień: Porozumienie o programie zajęć oraz LA, do rubryki Changes/Zmiany; w pierwszej kolejności należy uzyskać zgodę: a) Dyrektora Instytutu (wstępnie może mieć ona formę a, faxu lub skanu dokumentu z podpisem, pieczątką i datą podpisania zmian; następnie student zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów do: uczelni przyjmującej, sekretariatu danego instytutu, DNRiW najpóźniej do 2. tygodni po powrocie. b) przedstawiciela uczelni przyjmującej (należy uzyskać podpis, pieczęć oraz datę podpisania zmian), 3. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej należy pobrać dokumenty konieczne do zaliczenia semestru: a) Transcript of Records/ Wykaz zaliczeń (TR), wystawiony przez uczelnię przyjmującą, zawierający oceny w skali przyjętej w uczelni przyjmującej wraz z punktami ECTS, (uczelnia przyjmująca może wystawić TR na swoim druku, wówczas student nie pobiera załącznika ze strony Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu), załącznik nr 9, b) Confirmation of Erasmus Study Period/Potwierdzenie okresu pobytu zgodny z ustalonym terminem, (uczelnia przyjmująca może wystawić 5

6 potwierdzenie okresu pobytu na swoim druku, wówczas student nie pobiera załącznika ze strony Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu), załącznik nr Jeżeli Trancript of Records nie zawiera informacji o liczbie godzin zrealizowanych przedmiotów, formie zajęć oraz formie zaliczenia (zaliczenie, zaliczenie z oceną, egzamin), student zobowiązany jest przedłożyć dodatkowy dokument, załącznik nr Formalności, które należy załatwić w instytucji przyjmującej wyjazd na praktykę 1. Po przyjeździe należy zgłosić się do osoby kontaktowej w instytucji przyjmującej w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących realizacji praktyki. 2. Należy zalegalizować pobyt (jeżeli wymaga tego procedura w danym kraju). 3. Po zakończeniu praktyki należy pobrać dokumenty konieczne do zaliczenia okresu pobytu w instytucji zagranicznej.: a) Certificate of Completing the Student Traineeship/ Potwierdzenie okresu odbycia praktyk, załącznik nr 12, b) Grade Chart/Karta ocen, załącznik nr Ubezpieczenie 1. Przed wyjazdem student zobowiązany jest do załatwienia formalności ubezpieczeniowych na czas pobytu za granicą na koszt własny: a) Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia (na podst. złożonego wniosku oraz poświadczenia wyjazdu wydawanego przez DNRiW), załącznik nr 14, b) indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, c) ubezpieczenie obejmujące koszty transportu medycznego, d) ubezpieczenie OC dla studentów wyjeżdżający na praktykę. 2. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności finansowej w sytuacji, gdy student ulegnie wypadkowi lub jakimkolwiek innym nieszczęśliwym wydarzeniom, podczas pobytu za granicą. 9 Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP Erasmus 1. Finansowanie kosztów pobytu studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej obejmuje: a) Stypendium Programu LLP Erasmus. b) Kontynuację wypłat stypendiów, które przysługują studentowi oraz możliwość ubiegania się po powrocie o wszystkie należne stypendia (Rektora - dla najlepszych studentów, socjalne, dla osób niepełnosprawnych i inne) przez cały okres studiów za granicą, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów. 2. Wysokość miesięcznych stawek grantu dla studentów wyjeżdżających na studia zagraniczne jest ustalana corocznie, w oparciu o fundusze przyznane przez Narodową Agencję Programu LLP Erasmus, załącznik nr 15. 6

7 3. Stypendium otrzymane przez studenta jest przeznaczone na pokrycie części wydatków, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni przyjmującej. 4. Wypłata stypendium może być realizowana w formie gotówkowej lub jako przelew na konto. 5. W przypadku niedostarczenia przez studenta kompletu dokumentów po powrocie lub wcześniejszego przyjazdu z wymiany (krótszy niż zapisany w umowie), student zobowiązany jest do zwrotu części grantu. W przypadku powrotu studenta przed upływem trzech miesięcy, o ile nie zaistniały okoliczności tzw. siły wyższej (sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem), student jest zobowiązany do zwrotu całości grantu. Każdy przypadek losowy jest rozpatrywany indywidualnie przez Narodową Agencję Programu Erasmus, w oparciu o przedstawioną dokumentację potwierdzającą zaistnienie szczególnych okoliczności. 10 Zasady przedłużania okresu studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej 1. Student biorący udział w programie Erasmus i wyjeżdżający w semestrze zimowym ma prawo wystąpić o przedłużenie pobytu na semestr letni. Procedura organizacji wyjazdu wygląda identycznie, jak w przypadku aplikowania po raz pierwszy; student musi dostarczyć dokumenty konieczne do rozliczenia sesji zimowej z zastrzeżeniem, iż mogą być one dosłane w terminie późniejszym. 2. Jeżeli uczelnia macierzysta dysponuje wolnymi środkami student może otrzymać dofinansowanie na kolejny semestr studiów; w przypadku braku środków student może otrzymać zgodę na przedłużenie pobytu bez grantu student ze stypendium zerowym. 3. W zależności od posiadanych środków student będzie mógł otrzymać grant na dodatkowy okres mobilności lub w sytuacji braku możliwości finansowania, skorzystać z opcji wyjazdu jako student Erasmusa bez stypendium/ze stypendium zerowym. 11 Zasady uznawania okresu studiów odbytych w zagranicznej uczelni partnerskiej 1. Okres studiów odbytych w zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach programu LLP Erasmus uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. 2. Gwarancją uznania okresu studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej są: Porozumienie o programie zajęć oraz Learning Agreement podpisane przez uczelnię macierzystą, przyjmującą oraz studenta, wraz z wszelkimi zmianami. 3. Osoby wracające z wyjazdów w ramach programu LLP Erasmus zgłaszają się do DNRiW, nie później niż 2 tygodnie po powrocie. Podstawą uzyskania zaliczenia przez studenta jest dostarczenie dokumentów: a) Transcript of records/ Wykaz zaliczeń, wystawiony przez uczelnię przyjmującą i zawierający oceny w skali przyjętej w uczelni przyjmującej wraz z punktami ECTS, załącznik nr 9, b) raport z pobytu za granicą w formie ankiety on-line, dostępnej na stronie Programu Erasmus, załącznik nr 16, 7

8 c) Confirmation of Erasmus Study Period/Potwierdzenie okresu pobytu zgodny z terminem ustalonym w podpisanej przed wyjazdem umowie oraz wykazu zaliczeń (Transcript of Records/Wykaz zaliczeń), załącznik nr Na podstawie złożonych dokumentów przez studenta, DNRiW przygotowuje informację dla Instytutu, dotyczącą zaliczenia semestru w uczelni przyjmującej, zgodną z przedstawioną dokumentacją; wpis do indeksu, semestralnej karty osiągnięć studenta oraz do protokołu zaliczenia przedmiotu dokonywany w języku polskim, według nazw oraz punktacji ECTS stosowanych w PWSZ (zgodnie z ustalonym przed wyjazdem Porozumieniem o programie zajęć), z adnotacją: Przedmiot zrealizowano w uczelni partnerskiej w ramach Programu LLP Erasmus. 5. Zaliczenia dokonuje Dyrektor Instytutu: a) W sytuacji zgodności zrealizowanych przedmiotów w dokumencie Wykaz Zaliczeń/Transcript of Records oraz w Porozumieniu o programie zajęć/la Dyrektor Instytutu zalicza semestr, b) W sytuacji wprowadzenia zmian przez studenta do rubryki Zmiany/Changes w Porozumieniu o programie zajęć oraz w LA - zatwierdzonych wcześniej przez Dyrektora Instytutu, Dyrektor Instytutu zalicza semestr. c) Przedmioty dodatkowe, które nie były zawarte w dokumentach Porozumienie o programie zajęć/la, zostaną wpisane od Suplementu do Dyplomu, jako ponadprogramowe osiągnięcia studenta. Nie są one wliczane do średniej ocen. 6. Oceny przenoszone są zgodnie z Regulaminem Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz systemem punktów ECTS. 7. W przypadku, gdy zajęcia zaliczone za granicą nie mają przypisanej liczby punktów ECTS, określa je Dyrektor Instytutu. 8. Dyrektor Instytutu, swoim podpisem i pieczęcią, zalicza cały semestr. W indeksie zamieszcza się wpis świadczący o zaliczeniu semestru na podstawie studiów odbytych za granicą, w brzmieniu: Zaliczono na podstawie dokumentów z uczelni partnerskiej, w której student odbył semestr studiów, w ramach programu LLP Erasmus. 9. Wpisy do indeksu będą dokonywane zgodnie z zasadami obowiązującymi w uczelni oraz Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. 10. W sytuacji gdy student, nie zaliczył części przedmiotów ustalonych w LA i brakuje mu punktów ECTS do zaliczenia semestru, Dyrektor Instytutu wyznacza mu dodatkowe przedmioty do uzupełnienia w uczelni macierzystej w celu uzyskania wymaganej liczby 30 pkt. ECTS. 11. Teczka studenta w Instytucie powinna zawierać: Learning Agreement, Porozumienie o programie zajęć, potwierdzenie okresu pobytu oraz Transcript of Records. 12. Szczegółowe zasady postępowania określa Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. 8

9 12 Zasady uznawania okresu praktyki odbytej w zagranicznej instytucji 1. Osoby wracające z wyjazdów w ramach programu LLP Erasmus zgłaszają się do DNRiW, nie później niż 2 tygodnie po powrocie. Podstawą uzyskania zaliczenia przez studenta jest dostarczenie dokumentów: a) Training Agreement and Quality Commitment / Porozumienie o programie praktyk, załącznik nr 8, b) raport z pobytu za granicą w formie ankiety on-line, dostępnej na stronie Programu Erasmus, załącznik nr 16, c) Certificate of Completing the Student Traineeship/ Potwierdzenie odbycia praktyk, załącznik nr 12, d) Grade Chart/Karta ocen, załącznik nr Na podstawie złożonych dokumentów DNRiW przygotowuje informację w języku polskim dla Instytutu, dotyczącą zaliczenia praktyki w instytucji przyjmującej zgodną z przedstawioną dokumentacją. 3. Zaliczenia dokonuje opiekun praktyk. 4. Teczka studenta w Instytucie powinna zawierać: Porozumienie o programie praktyk, Potwierdzenie odbycia praktyk, Kartę ocen. 5. Jeżeli opiekun praktyk uzna okres praktyki, jako nadobowiązkowy element studiów, wówczas informacja dotycząca wyjazdu zostanie wpisana do Suplementu do Dyplomu, jako dodatkowe osiągnięcia studenta. 13 Europass Studenci, którzy brali udział w wymianie w ramach Programu LLP Erasmus, w celu udokumentowania swoich osiągnięć mają prawo starać się o uzyskanie dokumentów EUROPASS. Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej i obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy. Szczególnie jest to przydatne dla osób, które planują kształcić się, poszukiwać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą. Europass w jasny i zrozumiały sposób umożliwia prezentację własnych umiejętności zawodowych, kompetencji i kwalifikacji oraz swobodne poruszanie się po całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących.) Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 14 Przyjazdy studentów z uczelni zagranicznych w ramach Programu LLP Erasmus 1. Student uczelni partnerskiej przyjeżdżający na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ma prawo do: a) legitymacji studenckiej, b) miejsc w domu studenckim wg stawek obowiązujących studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, c) studiowania na takich samych prawach, jak pozostali studenci. 9

10 2. Student uczelni partnerskiej ma obowiązek uczęszczać na zajęcia dydaktyczne, w trybie ustalonym przed przyjazdem. W przypadku nieuczęszczania na zajęcia, bądź nie przystąpienia do egzaminu/zaliczenia końcowego, wykładowca nie może zaliczyć studentowi przedmiotu. 3. Student realizuje, w określonym instytucie, uzgodniony wcześniej program studiów (w Learing Agreement). Program studiów zatwierdzany jest przez Dyrektora Instytutu, Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus oraz uczelnię wysyłającą. Na podstawie zatwierdzonego programu studiów osoba wyznaczona przez Dyrektora Instytutu przygotowuje plan zajęć dla studenta. 4. Student zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, transportu medycznego oraz zdrowotnego i do spełnienia wymogów wizowo-meldunkowych. 5. DNRiW rezerwuje dla studentów przyjeżdżających miejsca w Domu Akademickim lub w innych miejscach noclegowych na terenie miasta oraz służy im pomocą w rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z pobytem i realizacją programu. 6. DNRiW po zakończeniu okresu pobytu na wymianie wydaje studentom Kartę Zaliczeń, Transcript of Records/Wykaz Zaliczeń oraz potwierdzenie okresu pobytu Confirmation of Erasmus study period/potwierdzenie okresu pobytu. 15 Dane kontaktowe Rektorat PWSZ w Nowym Sączu Dział nauki, rozwoju i współpracy ul. Staszica 1, Nowy Sącz tel , , w. 101, 102, fax / zakładka Erasmus strona główna Programu Erasmus: 10

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. Zakres procedury Procedura opisuje sposób rekrutacji studentów i pracowników ubiegających się o wyjazd na wymianę, oraz kwalifikowania studentów i pracowników przyjezdnych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 tel./fax (41) 331-12- 44 http://www.ws.edu.pl e-mail: ws@ws.edu.pl Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ Wrocław, dnia 16 czerwca 2014 r. REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ odbywa się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zasad wymiany studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników w ramach programu LLP/Erasmus realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

potwierdzenia na piśmie. WSHE w Zamościu dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do

potwierdzenia na piśmie. WSHE w Zamościu dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do Załącznik do Zarządzenia Nr 120/2009/2010 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu z dnia 1.10.2009 r. Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS)

Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS) Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS) 1. Przed wyjazdem za granicę student zobowiązany jest dostarczyć do Koordynatora Uczelnianego: -Application Form- kopię dokumentów aplikacyjnych wysłanych do

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy:

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka obcego, koordynowanej przez

Bardziej szczegółowo

3. Wyjazd na stypendium zagraniczne przysługuje studentowi tylko raz w trakcie toku studiów, niezależnie od uczelni, na której podjął naukę.

3. Wyjazd na stypendium zagraniczne przysługuje studentowi tylko raz w trakcie toku studiów, niezależnie od uczelni, na której podjął naukę. ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW ZAGRANICZNYCH PROGRAMU ERASMUS W INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA UJ od roku akademickiego 2010/2011 Dokument dotyczący zasad rekrutacji studentów

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+ Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni realizowanych przez Wyższą Szkołą Humanistyczno Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w ramach programu ERASMUS++

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU.

UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU. UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU Zasady ogólne 1. Erasmus jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej dla

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus+ wyjazd na PRAKTYKI

Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus+ wyjazd na PRAKTYKI Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus+ wyjazd na PRAKTYKI Oprac. Judyta Mutwil-Grodecka 16.01.2015 Spis treści A. Procedura komunikacji

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS Uchwała nr 95/2013 Senatu UMB z 30.09.2013 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS Załącznik do zarządzenia Rektora WSISiZ nr 398A/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów, nauczycieli akademickich i pracowników WSISiZ w programie ERASMUS PLUS. REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 w skrócie: - praktyka może trwać 3 miesiące; - student musi być oficjalnie zakwalifikowanym na kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

1. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci

1. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci Zasady realizacji wyjazdów na praktyki 1. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci i absolwenci mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Erasmus+ na lata 2014-2020

Regulamin Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 Regulamin Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM Zatwierdzony przez Radę Wydziału WSE UAM 18.06.2014r. I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu LLP Erasmus

Regulamin programu LLP Erasmus Regulamin programu LLP Erasmus TYTUŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Regulamin programu LLP Erasmus, zwany dalej Regulaminem, reguluje kwestie uczestnictwa w programie międzynarodowej wymiany studentów

Bardziej szczegółowo

1. Zasady odnoszą się do Programu Erasmus+, wymiana z krajami programu na rok akademicki 2016/17.

1. Zasady odnoszą się do Programu Erasmus+, wymiana z krajami programu na rok akademicki 2016/17. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ z krajami programu (KA103) 2016/2017 (czas trwania projektu 1.06.2016-30.09.2017) 1. Zasady odnoszą

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 17 z dnia 16 kwietnia 2013 r. PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Studia magisterskie w ramach

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdu 1. Wyjazdy studentów na studia w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU 1 Zasady ogólne 1. Program Erasmus jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 5.02.2010 r.

Wersja z dnia 5.02.2010 r. E-Porozumienie o programie studiów e-learning Agreement (czyli e-la UW krok po kroku) Wersja z dnia 5.02.2010 r. A. Przed wyjazdem 1.1. Wpisz w USOSweb wybrane przez Ciebie przedmioty oferowane przez uczelnię

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Wyjazdy w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Spotkanie informacyjne Wyjedź z Erasmusem Wyjazdy w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Nysa, 08 listopad 2012 r. BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Chodowieckiego 4, II p. pok. nr 111

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12 Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12 I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH. A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM)

CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH. A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM) CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM) 1. Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2015/2016 prowadzenia zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie/Erasmus w roku akademickim 2009/10

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie/Erasmus w roku akademickim 2009/10 Zielona Góra, 30.03.2009 Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie/Erasmus w roku akademickim 2009/10 I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria rekrutacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2015/16 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy:

Ogólne kryteria rekrutacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2015/16 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: Ogólne kryteria rekrutacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2015/16 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka obcego,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Erasmus+ wymiana doświadczeń to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 I Zasady ogólne 1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS + WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UKSW Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja studentów do programu

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W BEIT BERL COLLEGE (IZRAEL) W RAMACH PROGRAMU ERASMUS ZASADY

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI

REGULAMIN PRAKTYK ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI REGULAMIN PRAKTYK ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI 1 Definicje 1. ECTS Europejski System Transferu i Akumulacji

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus - wyjazd na PRAKTYKI

Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus - wyjazd na PRAKTYKI Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus - wyjazd na PRAKTYKI Oprac. Judyta Mutwil 18.04.2012 Spis treści A. Procedura komunikacji Student-Koordynator

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZA GRANICĄ. w ramach programu Erasmus. Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego

STUDIA ZA GRANICĄ. w ramach programu Erasmus. Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego STUDIA ZA GRANICĄ w ramach programu Erasmus Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego Jelenia Góra 2008 Spis treści: Ogólne informacje o programie Erasmus Kto moŝe wziąć udział w programie? Dokąd

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2014 Rektora UPWr z dnia 14 marca 2014r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania i stosowania wzoru Porozumienia o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships)

Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania i stosowania wzoru Porozumienia o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships) Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania i stosowania wzoru Porozumienia o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships) Wzór Porozumienia o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships

Bardziej szczegółowo

Procedura wyjazdowa pracowników WSEH w Bielsku-Białej w ramach programu Erasmus

Procedura wyjazdowa pracowników WSEH w Bielsku-Białej w ramach programu Erasmus ndeks 1. PRZEDMOT CEL PROCEDURY 1.1. Przedmiotem procedury są zasady organizowania zatwierdzania i monitorowania programu umożliwiającego pracownikom (naukowo-dydaktycznym oraz administracyjnym) WSEH w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 10/2015 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 20 lutego 2015 roku SPIS TREŚCI

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 10/2015 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 20 lutego 2015 roku SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE..2 DZIAŁ II. REGULACJE DOTYCZĄCE MOBILNOŚCI STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I ABSOLWENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+... 4 Rozdział I. Wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+...

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE REALIZACJI PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

ZASADY OGÓLNE REALIZACJI PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 ZASADY OGÓLNE REALIZACJI PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. 1. Stypendium Erasmus STA (wyjazd kadry naukowo-dydaktycznej)

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 6/2015 Rady WSR z dnia 17 lutego 2015r.

Załącznik do Uchwały nr 6/2015 Rady WSR z dnia 17 lutego 2015r. REGULAMIN REKRUTACJI W PROGRAMIE ERASMUS+ na Wydziale Studiów nad Rodziną - wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja studentów do Programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne

Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne 23.04.2015 I. Procedura aplikacyjna II. Przed wyjazdem na stypendium III. Po przyjeździe IV. Po powrocie ze stypendium V. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej,

Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej (dalej WSA w Bielsku-Białej)

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) Rok akademicki 2016/2017

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) Rok akademicki 2016/2017 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Nazwa Procedury: Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Strona 1 z 2 Wydanie 1 Cel i zakres Celem procedury jest ustalenie spójnych zasad kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: Rekrutacja studentów na praktyki zagraniczne W roku akademickim 2010/2011 Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: - Podanie do Prorektora ds. Dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE

PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE 1) Praktyki studenckie mogą trwać tak długo, jak studia zagraniczne: od 3 pełnych do 10 pełnych miesięcy. 2) Można odbywać praktyki także w miesiącach letnich - wakacyjnych.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych Wrocław 14 kwietnia 2015r. 1/19 Rekrutacja etap II Studenci zakwalifikowani przez koordynatorów wydziałowych: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ KA107, kraje partnerskie 2015-2017 SPOTKANIE INFORMACYJNE

ERASMUS+ KA107, kraje partnerskie 2015-2017 SPOTKANIE INFORMACYJNE ERASMUS+ KA107, kraje partnerskie 2015-2017 SPOTKANIE INFORMACYJNE Wrocław, 15 grudnia 2015 1 Erasmus+ KA107 wymiana z krajami partnerskimi Nowy rodzaj działania wymiana z krajami spoza UE; Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROJEKTU PN. WDROŻENIE PROGRAMU ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN DOFINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROJEKTU PN. WDROŻENIE PROGRAMU ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik do Zarządzenia Rektora UMB nr 62/14 z dnia 03.11.2014 REGULAMIN DOFINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROJEKTU PN. WDROŻENIE PROGRAMU ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU Regulamin

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU ERASMUS W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE

ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU ERASMUS W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2013 ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU ERASMUS W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE SPIS TREŚCI: WSTĘP I. PROGRAM ERASMUS - ZASADY OGÓLNE 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYMIANY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ZASADY WYMIANY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Załącznik uchwały nr / z dnia 19 marca 2014 r. ZASADY WYMIANY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy I. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Rok akademicki 2009/2010. Skład i tryb działania wydziałowej komisji kwalifikacyjnej

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Rok akademicki 2009/2010. Skład i tryb działania wydziałowej komisji kwalifikacyjnej PROCEDURA KWALIFIKACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Rok akademicki 2009/2010 1 Skład i tryb działania wydziałowej komisji kwalifikacyjnej 1. W skład wydziałowej komisji kwalifikacyjnej na stypendia Erasmus

Bardziej szczegółowo

Matematyka kodem nowoczesności

Matematyka kodem nowoczesności Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 czerwca 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 73 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2013

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROJEKTU PN. WDROŻENIE PROGRAMU ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN DOFINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROJEKTU PN. WDROŻENIE PROGRAMU ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik do Zarządzenia Rektora UMB nr 18/14 z dnia 06.03.2014 REGULAMIN DOFINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROJEKTU PN. WDROŻENIE PROGRAMU ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania studentów zagranicznych na studia wymienne w ramach programu Erasmus+, innych

Bardziej szczegółowo