WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORCA PAKIET ABONAMENT PLUS 1.69 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORCA PAKIET ABONAMENT PLUS 1.69 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORCA PAKIET ABONAMENT PLUS 1.69 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej: WU), Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (zwane dalej: WARTA) udziela ochrony ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, upadłości / zaprzestania działalności oraz odpowiedzialności cywilnej. 2. Niniejsze WU stosuje się do umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy WARTA a Idea Money S.A. (zwana dalej: IDEA) na rachunek przedsiębiorców będących faktorantami na podstawie Umowy o świadczenie usług faktoringowych Faktoring Express Classic zawartej z IDEA Centrum Obsługi Klienta WARTY/COKW - jednostka organizacyjna WARTA, z którą Ubezpieczony kontaktuje się w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego; 2. choroby przewlekłe choroby o długotrwałym przebiegu, trwające zwykle miesiącami lub latami, stale bądź okresowo leczone. 3. czasowa niezdolność do pracy - niezdolność do pracy stwierdzona przez lekarza i potwierdzona zaświadczeniem lekarskim wystawionym na stosownym druku (przy czym lekarzem wystawiającym zaświadczenie nie może być Ubezpieczony lub współmałżonek Ubezpieczonego), powstała w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. 4. nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w którego następstwie Ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź zmarł. 5. prawo do zasiłku decyzja wydana przez właściwą jednostkę administracyjną przyznającą wypłatę zasiłku dla bezrobotnych, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2013r., poz. 674 z późn. zm.) 6. produkt rzecz z włączeniem pojemników i opakowań wytworzona, sprzedana, dostarczona, dystrybuowana, zmieniana, zbudowana, naprawiana, serwisowana, projektowana, testowana, instalowana lub przetwarzana przez Ubezpieczającego albo w jego imieniu, i która w chwili powstania szkody nie znajdowała się w posiadaniu Ubezpieczającego. 7. pracownik osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy zlecenia lub umowy podobnej do zlecenia, w szczególności umowy o świadczenie usług, kontraktu menadżerskiego, porozumienia o wolontariat, umowy o staż. 8. sporty uprawiane wyczynowo lub zawodowo - dyscypliny sportowe uprawiane w ramach sekcji lub klubów sportowych lub udział w zawodach, obozach kondycyjnych i występach w ramach przynależności do klubów sportowych, a także zarobkowe uprawianie dyscypliny sportu; 9. sporty ekstremalne - sporty wysokiego ryzyka, uprawiane celem osiągnięcia maksymalnych wrażeń, za które uważa się: sporty powietrzne, sztuki walki i sporty obronne, wspinaczkę wysokogórską i skalną, speleologię, nurkowanie itp. Za sporty ekstremalne uważa się również sporty uprawiane w warunkach ekstremalnych tj. w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia zdrowia i życia związanego z żywiołami ziemi, wody i powietrza np. jazda na nartach poza oznakowanymi trasami zjazdowymi. 1

2 10. status bezrobotnego status uzyskany przez osobę zarejestrowaną w charakterze bezrobotnego we właściwym urzędzie w myśl obowiązujących przepisów prawa polskiego. Dzień uzyskania statusu bezrobotnego wskazany jest w wydanej przez właściwy urząd decyzji; 11. szkoda osobowa śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia wraz z wszelkimi uszczerbkami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie. 12. szkoda rzeczowa fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wraz z wszelkimi uszczerbkami poniesionymi w ich następstwie przez tego samego poszkodowanego. Nie stanowi szkody rzeczowej uszczerbek wynikający: 1) z utraty rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy, chyba, że utrata jest następstwem zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy; 2) z wadliwości wyrobu końcowego powstającego dopiero przez połączenie lub zmieszanie produktów z innymi wyrobami bądź przez dalsze przetworzenie lub dalszą obróbkę produktu; 3) z konieczności usunięcia, demontażu lub odsłonięcia wadliwego produktu lub montażu, umocowania lub położenia jakiegokolwiek innego produktu pozbawionego wad; 4) z wadliwości wyrobów, które zostały wyprodukowane, poddane obróbce lub przetworzeniu za pomocą wyprodukowanych, dostarczonych, montowanych lub serwisowanych przez Ubezpieczającego maszyn, urządzeń lub ich części; 5) z poniesienia kosztów poszukiwania wady produktu, pracy lub usługi Ubezpieczającego; 6) z konieczności wycofania produktu z rynku w tym poniesienia kosztów ostrzeżenia o niebezpieczeństwie i zniszczenia produktu, a także z konieczności usunięcia wady produktu w szczególności poprzez jego naprawę. 13. trwała niezdolność do pracy - utrata zdolności Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, orzeczoną przez lekarza orzecznika ZUS na okres co najmniej 24 m-cy, powstałą w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 14. Ubezpieczający Idea Money S.A., zawierający umowę ubezpieczenia na rachunek Ubezpieczonych. 15. ubezpieczona działalność rodzaj działalności gospodarczej wykonywanej przez Ubezpieczonego, której prowadzenie chce on objąć ochroną ubezpieczeniową, zadeklarowany przy przystępowaniu do ubezpieczenia, 16. Ubezpieczony - przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, z zastrzeżeniem, że umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność wskazaną w Zał. nr 1 do WU, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia od upadłości/zaprzestania działalności Ubezpieczonym jest jedna wskazana osoba. 17. Uprawniony osoba, której w przypadku zajścia zdarzenia WARTA wypłaca odszkodowanie; Uprawnionym w rozumieniu niniejszych WU, za zgodą Ubezpieczonego, jest Ubezpieczający. 18. Uposażony osoba upoważniona pisemnie przez Ubezpieczonego do otrzymania świadczenia na wypadek jego śmierci. Gdy nie ma wskazanej osoby upoważnionej, świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego wg następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym spadkobiercom. 19. Upadłość / zaprzestanie działalności: spowodowane przyczynami ekonomicznymi zaprzestanie prowadzenia i wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub wykreślenie wpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub uprawomocnienie się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości działalności gospodarczej Ubezpieczonego lub uprawomocnienie się postanowienia sądu 2

3 oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu braku wystarczającego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, w sytuacji gdy: 1) w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających zajście zdarzenia ubezpieczeniowego firma Ubezpieczonego ponosiła stratę, albo 2) Ubezpieczony zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej wskutek obowiązywania na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego przepisów prawa uniemożliwiających prowadzenie działalności firmy Ubezpieczonego, albo 3) pracodawca rozwiązał z Ubezpieczonym umowę cywilno-prawną, w ramach której Ubezpieczony wykonywał działalność swojej firmy. 20. Wypadek (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) powstanie objętej ubezpieczeniem szkody. W razie wątpliwości uważa się, że szkoda osobowa powstała w chwili, gdy poszkodowany po raz pierwszy skontaktował się z lekarzem w związku z objawami, które były przyczyną roszczenia wobec Ubezpieczającego, także wtedy, gdy związek przyczynowy został stwierdzony później. 21. Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych warunków odpowiednio: zdarzenie upadłości / zaprzestania działalności wskutek którego Ubezpieczony uzyskuje status bezrobotnego i nabywa prawo do zasiłku, następstwa nieszczęśliwych wypadków. NNW ORAZ UPADŁOŚĆ / ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDMIOT i ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków do pracy jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest także zdarzenie upadłości/zaprzestania działalności przez Ubezpieczonego powstałe z przyczyn niezależnych od winy i woli Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, przez co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do ubezpieczenia i nie mają zaległości w spłacie swoich zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Urzędu Skarbowego (US), 4. WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: 1) śmierci powstałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 2) trwałej niezdolności do pracy powstałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 3) czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego powstałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 4) upadłości / zaprzestania działalności. RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 4 Z tytułu umowy ubezpieczenia WARTA wypłaca następujące świadczenia: 1) jednorazowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia w odniesieniu do zdarzeń określonych w 3 ust. 4 pkt. 1) i 2), 2) świadczenie miesięczne w wysokości zł za każde 30 dni trwania niezdolności do pracy, jednak nie więcej niż 6 świadczeń - w odniesieniu do zdarzeń określonych w 3 ust. 4 pkt. 3). 3) świadczenie dzienne w wysokości 50 zł za każdy dzień roboczy posiadania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku, jednak nie więcej niż przez okres 100 dni, roboczych wypłacane jednorazowo na zakończenie okresu za jakie należy się świadczenie - w 3

4 odniesieniu do zdarzeń określonych w 3 ust. 4 pkt. 4). WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 5 1. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek: 1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów, bójek, buntu, rewolucji, powstania, aktów terrorystycznych, (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej), 2) wybuchu, skażenia toksycznego, działania promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego pochodzącego z jakiegokolwiek źródła wykorzystującego energię jądrową (nie wyłączając działania broni oraz innych urządzeń i ich komponentów), a w szczególności z paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej, 3) winy umyślnej Ubezpieczonego lub osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 4) rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, 5) chorób zawodowych, przewlekłych, tropikalnych, 6) prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów (lądowego, powietrznego, wodnego) przez Ubezpieczonego bez wymaganych prawem uprawnień, względnie po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających, 7) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa, 8) usiłowania lub dokonania samookaleczenia a także usiłowania lub dokonania przez osobę trzecią okaleczenia Ubezpieczonego na jego prośbę, 9) zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego lub napadów epileptycznych, 10) działania Ubezpieczonego w związku z użyciem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających/toksycznych, substancji psychotropowych oraz środków zastępczych lub leków o podobnym działaniu, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, 11) posługiwania się wszelkiego rodzaju ogniami sztucznymi, petardami itp. środkami pirotechnicznymi, 12) poddania Ubezpieczonego leczeniu, terapii, eksperymentom medycznym lub zabiegom o charakterze medycznym bez względu na to, przez kogo były wykonane, 13) posługiwania się wszelkiego rodzaju ogniami sztucznymi, petardami itp. materiałami wybuchowymi, 14) profesjonalnego i wyczynowego uprawiania sportów, 15) zdarzeń zaistniałych podczas uprawiania sportów ekstremalnych, 16) zawału serca i udaru mózgu. 2. Ponadto WARTA nie odpowiada w przypadku: 1) ogłoszenia upadłości / zaprzestania działalności w ciągu pierwszych 90 dni licząc od przystąpienia do ubezpieczenia, 2) ogłoszenia upadłości / zaprzestania działalności, jeżeli Ubezpieczony otrzymuje świadczenie z tytułu wystąpienia czasowej niezdolności do pracy, 3) podjęcia przez Ubezpieczonego jakiejkolwiek pracy zarobkowej. 3. WARTA nie ponosi odpowiedzialności również jeżeli przed przystąpieniem do ubezpieczenia posiadał zaległości w spłacie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. 4. Ponadto WARTA nie ponosi odpowiedzialności jeżeli status bezrobotnego i prawo do zasiłku przysługiwały krócej niż 30 dni. SUMA UBEZPIECZENIA 6 1. Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci powstałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku 4

5 określona jest w wysokości zł i jest określona na jedno zdarzenie i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY z tytułu tego zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Suma ubezpieczenia z tytułu trwałej niezdolności do pracy określona w wysokości zł i jest określona na jedno zdarzenie i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY z tytułu tego zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Suma ubezpieczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego wynosi łącznie zł i jest określona na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY z tego tytułu. 4. Suma ubezpieczenia z tytułu upadłości / zaprzestania działalności wynosi łącznie zł i jest określona na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY z tego tytułu. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA SZKODY 7 1. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) zgłosić niezwłocznie zdarzenie do COKW w terminie 30 dni od dnia zdarzenia, jednak nie później niż w ciągu 14 dni po ustaniu okoliczności uniemożliwiających wcześniejsze zgłoszenie zdarzenia, podając dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres,) oraz krótki opis zdarzenia, 2) postępować zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez przedstawiciela COKW, w szczególności poprzez zwrotne przekazanie do WARTY, w trybie uzgodnionym z przedstawicielem COKW wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia szkody wraz ze stosownymi dokumentami. 2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 są, w przypadku: 1) śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku: a) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, b) dokument zawierający informację o przyczynach i okolicznościach zgonu, wystawiony przez upoważnioną instytucję, 2) trwałej niezdolności do pracy: a) decyzja lekarza orzecznika ZUS, 3) czasowej niezdolności do pracy: a) oświadczenie Ubezpieczonego, że w danym okresie jest niezdolny do pracy oraz nie wykonuje pracy zarobkowej, b) kopia dokumentacji medycznej dotyczącej nieszczęśliwego wypadku, c) kopia zwolnienia lekarskiego wystawiona na stosownym druku, d) zaświadczenie z ZUS lub zakładu pracy o pobieraniu zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego, 4) ogłoszenia upadłości/zaprzestania działalności: a) oświadczenie Ubezpieczonego, że nie wykonuje jakiejkolwiek innej pracy zarobkowej, b) kopia dokumentu wydanego przez właściwy urząd stwierdzającego uzyskanie/posiadanie przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego, c) zaświadczenie o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego (lub prawomocne postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości spółki lub postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na brak wystarczającego majątku do przeprowadzenia postępowania upadłościowego) oraz d) w zależności od sytuacji: e) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że przez 3 miesiące poprzedzające zajście zdarzenia ubezpieczeniowego firma Ubezpieczonego przynosiła stratę lub inny dokument potwierdzający ten fakt (m.in. księga przychodów i rozchodów prowadzonej działalności, odpowiednie deklaracje PIT wraz z potwierdzeniem ich złożenia), albo 5

6 f) oświadczenie Ubezpieczonego zawierające szczegółowe wskazanie podstawy prawnej, która bezpośrednio wpłynęła na wyrejestrowanie działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego, albo g) oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy cywilno-prawnej z Ubezpieczonym, 3. W przypadku świadczenia o którym mowa 4 pkt 2) przed każdorazową wypłatą świadczenia Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć aktualne dokumenty wymienione odpowiednio w ust. 2 pkt 3) lit. a) i c). 4. Ubezpieczony ma obowiązek udostępnić także inne wskazane przez WARTĘ dokumenty, potrzebne do ustalenia okoliczności i przyczyn wystąpienia zdarzenia. 5. Jeżeli z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie zgłosił szkody w terminie wskazanym w ust. 1, WARTA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności i skutków wypadku 6. W razie niedopełnienia któregokolwiek z pozostałych obowiązków, o których mowa w ust.2-4 WARTA może odmówić wypłaty świadczenia lub je odpowiednio zmniejszyć o ile miało to wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia bądź ustalenie rozmiarów szkody. ZASADY WYPŁATY ŚWIADCZENIA 8 1. Świadczenie lub odszkodowanie wypłacane jest na rzecz Ubezpieczonego lub Uprawnionego tj. na rzecz osoby wskazanej do odbioru świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku śmierci Ubezpieczonego. 2. Ustalenie zasadności wypłaty świadczenia następuje na podstawie przedłożonych przez Ubezpieczonego lub Uprawnionego dokumentów. WARTA wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego. 3. Jeżeli okres przysługiwania Ubezpieczonemu statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku trwał nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, WARTA wypłaca świadczenie za okres od dnia przyznania Ubezpieczonemu statusu bezrobotnego zgodnie z niniejszymi warunkami ubezpieczenia. 4. WARTA wypłaca świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy w ratach miesięcznych odpowiednio przez okres trwania niezdolności do pracy. 5. W przypadku podjęcia pracy trwającej nie dłużej niż 3 miesiące ( na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) w czasie wypłaty świadczenia z tytułu utraty pracy wypłata jest zawieszana. Wznowienie wypłaty świadczenia następuje po zakończeniu pracy tymczasowej, przy czym suma wypłaconych świadczeń miesięcznych wypłaconych przed podjęciem pracy tymczasowej i po zakończeniu pracy tymczasowej, nie może przekroczyć liczby rat kredytu określonej w umowie ubezpieczenia. 6. Jeżeli czasowa niezdolność do pracy lub upadłość / zaprzestanie działalności występują jednocześnie, świadczenie jest wypłacane z tytułu tylko jednego zdarzenia. 7. Świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się Uprawnionemu, po przedłożeniu odpisu aktu zgonu i dokumentu stwierdzającego tożsamość Uprawnionego. 8. WARTA może wystąpić do Ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego o wyrażenie pisemnej zgody na wystąpienie WARTY do podmiotów, które udzielały świadczeń zdrowotnych Ubezpieczonemu w celu uzyskania informacji związanych z weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, ustaleniu praw osoby do świadczenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia w szczególności do lekarzy, którzy nad Ubezpieczonym sprawowali lub nadal sprawują opiekę po wypadku. WARTA może odmówić świadczenia lub je zmniejszyć w wypadku odmowy udzielenia zgody na uzyskanie informacji, o których mowa powyżej jeżeli miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu jej odpowiedzialności. 9. W uzasadnionych przypadkach budzących wątpliwość co do uznania roszczenia, WARTA może skierować Ubezpieczonego na specjalistyczne badania lekarskie, które 6

7 odbywają się na koszt WARTY i są przeprowadzane przez lekarzy powołanych przez WARTĘ. 10. WARTA zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii specjalistów oraz weryfikacji wszelkich dokumentów przedłożonych przez Ubezpieczonego lub osoby reprezentujące jego interesy. 11. WARTA wypłaca świadczenie w terminach zgodnych z postanowieniami 21. ODPOWIEDZILNOŚĆ CYWILNA 9 PRZEDMIOT i ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego jeżeli w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem ubezpieczonej działalności jest on zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub szkody rzeczowej poniesionej przez osobę trzecią. 2. Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego, o której mowa w ust. 2. obejmuje zarówno odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (tzw. odpowiedzialność cywilna deliktowa) jak i odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (tzw. odpowiedzialność cywilna kontraktowa). 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) szkody spowodowane winą nieumyślną w tym rażącym niedbalstwem, 2) OC za podwykonawców, 3) OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych 4) OC za szkody wyrządzone wadliwym wykonaniem przekazanych odbiorcy prac lub usług 4. Dodatkowo zakresem ubezpieczenia obejmuje się: 1) szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze (OC najemcy nieruchomości), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za roszczenia: a) z tytułu szkód spowodowanych korzystaniem z rzeczy w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, b) z tytułu szkód w nieruchomościach wziętych w leasing zwrotny. 2) szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze, (OC najemcy rzeczy ruchomych), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za roszczenia: a) z tytułu szkód spowodowanych korzystaniem z rzeczy w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, b) z tytułu szkód w rzeczach szklanych i szklanych częściach składowych, c) w takim zakresie w jakim rzecz ruchoma, która doznała szkody rzeczowej była objęta ubezpieczeniem majątkowym zawartym na rachunek Ubezpieczającego, przy czym obejmuje to także sytuację gdy szkoda zawierała się w udziale własnym lub franszyzie przewidzianych w takim ubezpieczeniu, 3) z tytułu szkód w pojazdach mechanicznych, ich częściach lub wyposażeniu. 10 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych (niezależnie od faktu zawarcia bądź braku wymaganej umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej takiej umowy), 7

8 2) bezpośrednio lub pośrednio powstałe wskutek: a) wojny, zbrojnej inwazji, stanu wyjątkowego i innych działań wojennych, bez względu na to, czy zostały formalnie wypowiedziane, wojny domowej, rewolucji, powstania lub zbrojnego przejęcia władzy, b) środków represyjnych stosowanych przez organy państwa, konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub zniszczenia na podstawie decyzji podjętej przez uprawnione do tego władze, c) sabotażu, d) pozostawania Ubezpieczającego lub jego pracowników pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że środki te zostały przyjęte w celach leczniczych zgodnie z udokumentowanymi zaleceniami lekarza, e) działania promieniowania jonizującego, laserowego lub maserowego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, azbestu lub sztucznych włókien mineralnych niezależnie od ich postaci i ilości, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, f) powolnego działania jakichkolwiek czynników w szczególności termicznych lub biologicznych m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, a także wirusów i bakterii (wyłączenie działania wirusów i bakterii nie ma zastosowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej); w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, jeżeli w następstwie wymienionych czynników wystąpiło inne zdarzenie losowe objęte zakresem ubezpieczenia, wówczas WARTA ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia), g) niedziałania, nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego zastosowania oprogramowania lub nośników informacji używanych w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowniku mikroprocesorowym, układzie scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utraty lub zniekształcenia informacji używane w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie lub sieci, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia; wówczas WARTA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia, h) ruchu zakładu górniczego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa geologicznego i górniczego. i) powstałe wskutek aktywnego lub pasywnego, pośredniego lub bezpośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych na organizm ludzki 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń: 1) wynikających z działania umyślnego reprezentantów Ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi on odpowiedzialność; świadomość oferowania wadliwego produktu lub świadczenia wadliwej usługi jest równoznaczna z winą umyślną, 2) osób bliskich Ubezpieczającego lub roszczeń wysuwanych w ich imieniu; przez osobę bliską uważa się: małżonka, konkubinę, konkubenta, rodzeństwo, rodziców, ojczyma, macochę, dziadków, dzieci, wnuki, pasierbów, teściów, zięciów, synowe, przysposobionych, przysposabiających, opiekunów w charakterze rodziców, osoby przyjęte na wychowanie, 3) wynikających z umownego rozszerzenia zakresu odpowiedzialności wynikającej z ustawy w tym z umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej, a także z tytułu kar umownych, kar administracyjnych, nawiązek, grzywien lub odsetek, 4) o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania oraz roszczeń o wykonanie zastępcze, 5) z tytułu szkód wyrządzonych zalaniem przez wody stojące lub płynące, 6) z tytułu szkód w gotówce, papierach wartościowych, znakach akcyzy, a także metalach szlachetnych, kamieniach szlachetnych i półszlachetnych oraz wyrobach z 8

9 nich wykonanych, dokumentach, projektach, planach, zbiorach archiwalnych lub kolekcjonerskich wszelkiego rodzaju, 7) z tytułu szkód rzeczowych powstałych w statkach powietrznych lub statkach wodnych jak również jakichkolwiek szkód osobowych lub szkód rzeczowych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wypadku jakiegokolwiek statku powietrznego lub statku wodnego, 8) z tytułu szkód spowodowanych przez produkty lecznicze, w tym krew lub produkty krwiopochodne, wyroby medyczne (przy czym wyłączenie to nie dotyczy aptek i punktów aptecznych), a także w związku z prowadzeniem badań klinicznych jak również błędami w sztuce lekarskiej oraz świadczeniem jakichkolwiek usług lub czynności medycznych, 9) z tytułu szkód spowodowanych działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków, 10) z tytułu szkód w rzeczach wytworzonych lub dostarczonych przez Ubezpieczonego (lub przez osoby za które ponosi odpowiedzialność) lub w przedmiocie pracy lub usługi wykonanej przez Ubezpieczonego (lub przez osoby za które ponosi odpowiedzialność); ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również kosztów poszukiwania i usunięcia wymienionych szkód, jak również roszczeń związanych ze spadkiem obrotu i stratami stanowiącymi następstwo wymienionych szkód, 11) z tytułu szkód w ładunku, wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub spedycji, 12) z tytułu szkód spowodowanych przez terroryzm, 13) z tytułu rękojmi za wady, niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub gwarancji jakości, 14) z tytułu szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wadliwego wykonywania czynności mających za przedmiot zarządzanie drogami lub utrzymanie dróg. 15) z tytułu szkód wyrządzonych świadomym naruszeniem przepisu prawa albo postanowienia jakiejkolwiek umowy 16) powstałych w wyniku przekroczenia jakichkolwiek terminów lub uzgodnionych kosztów; 17) wyrządzonych w obiektach budowlanych, urządzeniach i ich częściach, które zostały zaprojektowane, zbudowane lub skonstruowane przez Ubezpieczonego lub nad którymi sprawował on nadzór lub kierownictwo budowy; 18) powstałych wskutek wibracji, osłabienia elementów nośnych albo usunięcia się lub osłabienia nośności gruntu; 19) powstałych w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu. 3. Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń: 1) wynikających ze szkód poniesionych przez pracowników Ubezpieczonego, które pozostawały w bezpośrednim związku z wykonywaniem czynności służbowych, 2) z tytułu szkód powstałych w rzeczach osób trzecich, na których lub przy pomocy których Ubezpieczony (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywał prace lub usługi (rzeczy pod kontrolą), lub które zostały mu oddane w pieczę lub dozór; 3) z tytułu szkód powstałych w wyniku wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu substancji chemicznej (emisja), 4) z tytułu szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem, kierowaniem, używaniem lub uruchamianiem pojazdów mechanicznych. 11 CZASOWY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki, które zaszły w okresie ubezpieczenia. 2. Wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny, traktuje się jak jeden wypadek, a za chwilę jego wystąpienia przyjmuje się chwilę wystąpienia pierwszej szkody. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody z takiej serii, pod warunkiem, że pierwsza z nich wystąpiła w czasie trwania okresu ubezpieczenia. 9

10 12 TERYTORIALNY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody, które powstały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem: 1) odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe, wyrządzone w związku z odbywaniem podróży służbowych przez jego pracowników, w tym udziałem w targach, wystawach, pokazach, konferencjach itp.; ochrona obejmuje ponadto odpowiedzialność za szkody rzeczowe w pomieszczeniach i ich wyposażeniu, najmowanych w bezpośrednim związku z odbywaniem konkretnej podróży służbowej przez pracownika, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, 2) odpowiedzialności za wykonaną usługę, o ile praca lub usługa została wykonana przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a Ubezpieczony nie miał świadomości, iż przedmiot pracy lub usługi znajdzie się poza jej granicami. 2. Niezależnie od postanowień ust. 1. w każdym przypadku szkody powstałe na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Kanady nie są ubezpieczone. 13 ZOBOWIĄZANIE WARTY W zakresie wynikającym z umowy ubezpieczenia zobowiązanie WARTY obejmuje: 1. zbadanie zasadności roszczenia osoby trzeciej zarzucającego wyrządzenie szkody objętej ubezpieczeniem i udzielenie Ubezpieczonemu niezbędnego wsparcia w związku z tym roszczeniem, także w odniesieniu do roszczenia, które okazało się niezasadne, 2. pokrycie kosztów pomocy prawnej, o ile poniesione zostały za zgodą lub na polecenie WARTY, 3. wypłatę odszkodowania w zakresie odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkody zdefiniowane w niniejszym Dziale OWU, na podstawie uznania dokonanego lub zaakceptowanego przez WARTĘ, ugody zawartej lub zaakceptowanej przez WARTĘ albo prawomocnego orzeczenia sądu, 4. zwrot kosztów Ubezpieczonego poniesionych po zajściu wypadku, w celu zmniejszenia rozmiarów szkody objętej ubezpieczeniem, o ile podjęte środki były celowe, nawet jeżeli okazały się bezskuteczne. 14 SUMA GWARANCYJNA 1. Suma gwarancyjna oznacza określoną kwotę, która stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY w danym okresie ubezpieczenia, niezależnie od liczby Ubezpieczonych czy poszkodowanych ani wysokości zgłoszonych roszczeń. 2. Ustala się, że suma gwarancyjna określona jest w zależności od wariantu ubezpieczenia zgodnie z poniższą tabelą Wariant I 3000 Wariant II 6000 Wariant III 9000 Wariant IV Wariant V Wariant VI Wariant VII

11 na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia oraz na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 3. Suma gwarancyjna ulega każdorazowo zmniejszeniu o wartość wypłaconego przez WARTĘ odszkodowania, o którym mowa w par. 13 pkt 3. oraz wartość kosztów wskazanych w par. 13 pkt. 2. i Jeżeli szkoda poniesiona przez osobę trzecią przewyższa wysokość sumy gwarancyjnej pokrycie kosztów wskazanych w par. 13 pkt 2. nastąpi w części wyznaczonej przez stosunek wysokości sumy gwarancyjnej do wysokości tej szkody. 5. Wypłata bądź postawienie do dyspozycji kwoty równej sumie gwarancyjnej zwalnia WARTĘ z dalszych świadczeń. 6. WARTA nie odpowiada za dodatkowe koszty wynikające z braku zgody Ubezpieczającego na zawarcie przez WARTĘ ugody lub zaspokojenie roszczeń poszkodowanego. 15 FRANSZYZA REDUKCYJNA Franszyza redukcyjna w odniesieniu do każdej szkody rzeczowej wynosi 400 PLN. 16 POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA SZKODY 1. W razie zajścia wypadku objętego zakresem ubezpieczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. 2. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1. powyżej, WARTA jest wolna od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu. 3. Ponadto do obowiązków Ubezpieczonego należy: 1) zawiadomić WARTĘ (COKW) o wypadku niezwłocznie (wraz z podaniem charakteru i rozmiaru szkody), nie później niż w przeciągu 2 dni roboczych od daty powstania wypadku lub uzyskania o nim wiadomości, 2) niezwłocznie powiadomić miejscową jednostkę policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa lub wskutek wypadku środka transportu, 3) pozostawić bez zmian miejsce wypadku do czasu przybycia przedstawiciela Warty, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody; WARTA nie może powoływać się na to postanowienie, jeżeli nie rozpoczęła likwidacji szkody w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku, 4) stosować się do zaleceń WARTY, udzielać jej informacji i niezbędnych pełnomocnictw w zakresie koniecznym do prawidłowej likwidacji szkody, 5) umożliwić WARCIE dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień, 6) udostępnić pełną dokumentację księgową ubezpieczonego mienia, w tym dokumenty związane z jego zakupem i eksploatacją, 7) wypełnić wszelkie wymagane przez WARTĘ dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. 4. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w ust. 3. pkt 1) powyżej WARTA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności lub skutków wypadku. 11

12 5. Skutki braku zawiadomienia WARTY o wypadku nie następują, jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3. pkt 1) powyżej, WARTA otrzymała wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jej wiadomości. 6. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków wymienionych w ust. 3. pkt. 2)-6) powyżej WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania odpowiednio w całości lub w części, w zależności od tego w jakim zakresie niedopełnienie obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności powstania szkody, jej rozmiaru, bądź też na ustalenie wysokości odszkodowania lub świadczenia, chyba że, w przypadku rażącego niedbalstwa, zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności W razie zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej o naprawienie szkody Ubezpieczony ma obowiązek zaniechania działań zmierzających do zaspokojenia poszkodowanego, uznania jego roszczeń bądź zawarcia z nim ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody WARTY. 2. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczenia osoby poszkodowanej bez wymaganej pisemnej zgody nie ma wpływu na odpowiedzialność WARTY. 18 WYPŁATA ODSZKODOWANIA LUB ŚWIADCZENIA 1. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiązany jest do udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia. 2. Ubezpieczony lub Uprawniony zobowiązany jest dostarczyć WARCIE dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania lub świadczenia oraz przedstawić wyliczenie rozmiaru szkody. 3. Wysokość kosztów naprawy powinna być udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, jeśli szkodę usunął własnymi siłami. 4. WARTA zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych rachunków, kosztorysów, kalkulacji i innych dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody. 5. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się: 1) wartości niematerialnych, naukowych, kolekcjonerskich, zabytkowych, historycznych, pamiątkowych lub artystycznych. 2) podatku od towarów i usług podlegającego odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, chyba że suma ubezpieczenia została ustalona w wysokości obejmującej podatek od towarów i usług. 6. WARTA ma prawo wyznaczenia na własny koszt niezależnego eksperta w celu określenia przyczyny, rozmiaru szkody i należnego odszkodowania oraz w celu udzielenia Ubezpieczonemu instrukcji i wskazówek dotyczących postępowania zmierzającego do złagodzenia skutków wypadku lub zminimalizowania rozmiarów szkody. 7. Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć WARCIE lub wyznaczonemu przez niego ekspertowi wszystkie dokumenty, które WARTA lub wyznaczony ekspert uważa za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne lub cywilne o wypłatę odszkodowania, Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od uzyskania dokumentu stwierdzającego wszczęcie postępowania (pisma, pozwu, postanowienia lub innego dokumentu) doręczyć ten dokument WARCIE. Ponadto Ubezpieczony zobowiązany jest podjąć współpracę umożliwiającą wystąpienie przez WARTĘ z interwencją uboczną w celu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem, zawarcia ugody lub uznania roszczenia. WARTA podejmie decyzję o przystąpieniu do postępowania sądowego w granicach udzielonej ochrony 12

13 ubezpieczeniowej, o ile uzna za celowe przystąpienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. 2. Ubezpieczony zobowiązany jest doręczać WARCIE orzeczenia sądu w sprawach określonych w ust. 1. powyżej w terminie umożliwiającym mu wniesienia środka odwoławczego. 3. W przypadku naruszenia z przyczyn zawinionych przez Ubezpieczonego obowiązków określonych w ust. 1. lub 2. powyżej WARTA może podnieść przeciwko Ubezpieczającemu zarzuty wynikające z art. 82 Kodeksu postępowania cywilnego i w tym zakresie odmówić Ubezpieczającemu wypłaty odszkodowania. 4. Jeżeli przeciwko sprawcy wypadku wszczęte zostało postępowanie karne lub poszkodowany wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, a Ubezpieczony nie dopełnił obowiązków wynikających z ust. 1. lub 2. powyżej lub par. 16 ust. 3. pkt. 1), 4), 5), WARTA nie pokrywa kosztów, o których mowa w par. 13 ust. 2. oraz odsetek i kosztów procesu zasądzonych w postępowaniu sądowym od Ubezpieczonego. POSTANOWIENIA WSPÓLNE OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI Odpowiedzialności WARTY w stosunku do każdego Ubezpieczonego rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług factoringowych w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia i trwa 12 miesięcy. 2. Odpowiedzialność WARTY może zakończyć się wcześniej jeżeli ma miejsce jedno ze zdarzeń: 1) wyczerpaniu ulegnie suma ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, 2) nastąpi śmierć Uprawnionego, nie angażująca odpowiedzialności WARTY, 3) Ubezpieczony przestanie istnieć, nie angażując odpowiedzialności WARTY, 4) Nastąpi rozwiązanie umowy o świadczenie usług faktoringowych. 3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia odpowiedzialność WARTY ustaje z dniem rozwiązania lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia w stosunku do tych Ubezpieczonych za których nie została zapłacona składka w okresie obowiązywania umowy. ZAKRES OCHRONY Ochrona ubezpieczeniowa może być świadczona w jednym z siedmiu Wariantów zawierających wszystkie ryzyka o których w 3 ust. 4 oraz 9 ust.1 różniących się od siebie sumą ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zgodnie z 14 ust O zakresie ubezpieczenia przysługującym dla danego Ubezpieczonego decyduje Ubezpieczający. OKREŚLENIE TERMINU WYPŁATY ŚWIADCZEŃ WARTA wypłaca odszkodowanie lub świadczenia na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania lub zawartej z nim ugody albo prawomocnego orzeczenia sądu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1. powyżej wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności WARTY albo wysokości odszkodowania lub świadczenia okazało się niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym, przy zachowaniu należytej staranności, 13

14 wyjaśnienia tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część odszkodowania lub świadczenia WARTA wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 3. O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez WARTĘ nie może być wyższa od poniesionej szkody. PRZEJŚCIE ROSZCZEŃ NA WARTĘ Z dniem zapłaty odszkodowania przechodzi na WARTĘ przysługujące Ubezpieczonemu roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania. 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1. powyżej, nie przechodzi na WARTĘ, jeśli sprawcą szkody jest osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracownik Ubezpieczonego, chyba że osoba ta wyrządziła szkodę umyślnie. 3. Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć WARCIE wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia praw przez WARTĘ. 4. W razie niewykonania obowiązków określonych w ust. 3. powyżej, a także w razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego bez zgody WARTY praw przysługujących mu od osób trzecich odpowiedzialnych za szkodę, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania odpowiednio w całości lub w części, a w przypadku gdy odszkodowanie zostało już wypłacone podlega zwrotowi w całości lub części, w zależności od tego w jakim zakresie niewykonanie obowiązków określonych w ust. 3. powyżej uniemożliwiło WARCIE skuteczne dochodzenie roszczeń regresowych. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Skargi i zażalenia mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia w formie pisemnej do TUiR WARTA S.A. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub zażalenia jest: 1) Dyrektor Departamentu w Centrali zawierającego umowę ubezpieczenia w zakresie oferty ubezpieczeniowej, 2) Dyrektor Centrum Likwidacji Szkód w zakresie likwidacji szkód, który pisemnie udziela odpowiedzi osobie składającej skargę lub zażalenie. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy z ubezpieczenia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE WARTA ( z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87), jako administrator danych, informuje Panią/Pana o prawie dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych, których podanie nastąpiło dobrowolnie, przetwarzanych w celach ubezpieczeniowych, statutowych oraz marketingowych. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 3. Do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych WU stosuje się prawo polskie. 14

15 15

16 Załącznik nr 1 LISTA DZIAŁALNOŚCI (PKD) NIE OBEJMOWANYCH OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA OC 1. PKD Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 2. PKD 12 Produkcja wyrobów tytoniowych 3. PKD Produkcja materiałów wybuchowych 4. PKD Wytwarzanie paliw jądrowych 5. PKD Produkcja broni i amunicji 6. PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 7. PKD 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 8. PKD 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 9. PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 10. PKD 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 11. PKD Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy 12. PKD Transport kolejowy towarów 13. PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport 14. PKD 53 Działalność pocztowa i kurierska 15. PKD Działalność szpitali 16. PKD Działalność pogotowia ratunkowego 17. PKD 92 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 16

WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczna Firma POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczna Firma POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczna Firma POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej: WU), Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (zwane dalej: WARTA)

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011)

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 127/03/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej INDEKS UK/OC/000/01/01/08 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot ubezpieczenia... 2 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 2 3. Osoby dodatkowo ubezpieczone...

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL UBEZPIECZENIE PAKIETOWE KARTY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL 1 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIE WARTA EKSTRABIZNES PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIE WARTA EKSTRABIZNES PLUS SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIE WARTA EKSTRABIZNES PLUS DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE str. 3 WSTĘP str. 3 DEFINICJE str. 3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA str. 7 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA str. 9 OKRES

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne W niniejszym rozdziale określone zostały osoby, które mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia OWU dgosp 24/2009 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013 Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave Warszawa, Listopad 2013 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 70/2011/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2007 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage SPIS TREŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UBEZPIECZENIE NA CUDZY RACHUNEK 2 INDYWIDUALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 WYŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo