Dylematy w leczeniu raka nerki pazopanib

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dylematy w leczeniu raka nerki pazopanib"

Transkrypt

1 Pazopanib dilemmas in kidney cancer treatment dr n. med. Piotr Tomczak Katedra i Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu P.o. kierownik Katedry i Kliniki Onkologii: prof. dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka Streszczenie Postęp w leczeniu systemowym przerzutowego raka nerki związany jest z rejestracją nowych leków. Przyniosło to poprawę wyników leczenia, ale zmusza również do dokonywania wyboru leku. Decyzja ta jest szczególnie istotna w terapii wstępnej, w której dysponujemy największą liczbą leków o zbliżonej charakterystyce. Wybór leku w pierwszej linii uzależniony jest od obecności czynników rokowniczych zawartych w tzw. skali Motzera, profilu klinicznym leku oraz chorego. Ważne są także oczekiwania chorego wobec prowadzonej terapii. Wyniki badania COMPARZ przedstawiają efekty bezpośredniego porównania sunitinibu z pazopanibem, leków stosowanych w pierwszej linii leczenia przerzutowego raka nerki (mrcc). Na ich podstawie wybór odpowiedniego leku dla konkretnego pacjenta powinien być łatwiejszy. Słowa kluczowe: przerzutowy rak nerki, leczenie systemowe, inhibitory kinaz tyrozynowych, sunitinib, pazopanib Abstract Progress in metastatic renal cell carcinoma treatment is generally based on new registered drugs. This brings improvement of results but it also needs the choice of proper drug. The decision is especially important in initial therapy where there are few drugs with similar properties. The choice of drug in first line is based on prognostic factors and clinical profiles of drug and patient. Important are also patient s expectations connected with treatment. COMPARZ trail shows results of comparison between sunitinib and pazopanib which both are given in first line treatment of mrcc. Based on this the decision of choosing proper drug seems to be easier. Key words: metastatic renal carcinoma, systemic therapy, tyrosine kinase inhibitors, sunitinib, pazopanib

2 Niewątpliwy postęp w leczeniu przerzutowego raka nerki (mrcc, metastatic renal cell carcinoma), jaki obserwujemy w ostatnich latach, związany jest przede wszystkim z lepszym poznaniem biologii tego nowotworu, zwłaszcza na poziomie molekularnym i genetycznym, i w konsekwencji z wprowadzeniem nowych, ukierunkowanych molekularnie leków. Umożliwiło to zdecydowaną poprawę skuteczności i tolerancji prowadzonego leczenia oraz stworzyło nowe możliwości terapeutyczne. W miarę krótka historia stosowania leków celowanych w raku nerki pozwala jednak również zaobserwować, jak szybko i istotnie zmieniały się poglądy i hipotezy dotyczące standardów leczenia i kierunków dalszych badań prowadzonych w celu poszukiwania bardziej skutecznej terapii. Interpretacja wyników niektórych badań klinicznych często była przedmiotem dyskusji, a wyciągane z nich wnioski nierzadko kwestionowała część badaczy. Tworzone w oparciu o wyniki najnowszych doniesień algorytmy leczenia nie zawsze się sprawdzały w codziennej praktyce i często były weryfikowane w kolejnych, nowych publikacjach. Wystarczy przypomnieć dyskusje dotyczące leczenia sekwencyjnego, by być bardzo ostrożnym przy tworzeniu i ocenie nowych hipotez czy najnowszych standardów leczenia. Opinie dotyczące skuteczności i tolerancji poszczególnych leków stosowanych w terapii raka nerki są nadal sprawą otwartą i dyskutowaną. W leczeniu rozsianego raka nerki również, jak chyba nigdzie indziej, bardzo wcześnie zwrócono szczególną uwagę na tolerancję prowadzonego leczenia i związaną z nią jakość życia. Po wstępnych poglądach o dobrej tolerancji szybko się okazało, że leki celowane wywołują jednak szereg działań ubocznych, które często są dokuczliwe, przykre lub nawet niebezpieczne dla chorego. Z tego powodu jakość życia stała się drugim obok skuteczności, ale tak samo ważnym, elementem oceny nowych leków i ich wartości w codziennej terapii. Decyzja o wyborze leku wydaje się szczególnie istotna w leczeniu wstępnym, w którym efekty są zdecydowanie najlepsze w porównaniu ze skutecznością dalszych etapów leczenia. Z jednej strony, w pierwszej linii dysponujemy największym wyborem dostępnych leków, lecz jednocześnie kryteria ich stosowania często są bardzo podobne, niekiedy wręcz identyczne. Wybór leku w pierwszej linii terapii związany jest przede wszystkim z oceną czynników prognostycznych zawartych w tzw. skali Motzera. Bardzo ważne są jednak także: wiek pacjenta, stan jego ogólnej sprawności oraz obecność i nasilenie chorób towarzyszących, szczególnie związanych z układem krążenia. Z drugiej strony, powinno się uwzględnić skuteczność i profil toksyczności leku, tak by dobrać lek do konkretnego pacjenta i odwrotnie pacjenta do konkretnego leku. Nie bez znaczenia przy podejmowaniu decyzji są jednak także oczekiwania chorego związane z jednej strony ze skutecznością prowadzonego leczenia, a z drugiej z jego toksycznością i wpływem na jakość życia. Opublikowane niedawno w New England Journal of Medicine wyniki badania COMPARZ przedstawiają efekty bezpośredniego porównania dwóch podstawowych leków stosowanych w pierwszej linii leczenia przerzutowego raka nerki: sunitinibu i pazopanibu. Na ich podstawie wybór najbardziej odpowiedniego leku dla konkretnego pacjenta powinien być łatwiejszy, choć decyzja ta nadal wcale nie jest ani łatwa, ani jednoznaczna [1, 2]. Pazopanib jest doustnym inhibitorem angiogenezy skierowanym przeciwko: receptorowi naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGFR, vascular-endothelial growth factor receptor), receptorowi płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGFR, platelet-derived growth factor receptor) oraz C-Kit. Dawka dzienna pazopanibu wynosi 800 mg z możliwością jej modyfikacji i redukcji do 400 mg i następnie, w przypadkach nasilonych działań ubocznych, do 200 mg. Dalsza redukcja dawki nie jest przewidziana i w przypadkach złej tolerancji konieczne jest zakończenie terapii. W badaniu rejestracyjnym, w którym wzięło udział łącznie 436 chorych, pazopanib został porównany z placebo w grupie kontrolnej w pierwszej linii leczenia (233 chorych, 54%) lub po wcześniejszej terapii cytokinami (202 chorych, 46%). W grupie leczonej pazopanibem zanotowano istotne statystycznie wydłużenie czasu wolnego od progresji (PFS, progression-free survival) w porównaniu z grupą kontrolną, a mediana PFS w grupie pazopanibu wyniosła 9,2 miesiąca w porównaniu z 4,2 miesiąca u chorych otrzymujących placebo. Różnica ta była znamienna statystycznie (p < 0,0001). Również w ramieniu z pazopanibem odsetek obiektywnych odpowiedzi (ORR, overall response rate) był znamiennie większy i osiągnął 30% w porównaniu z 3% w ramieniu z placebo (p < 0,001), a mediana czasu utrzymywania się odpowiedzi wyniosła 58,7 tygodnia. Tolerancja leczenia pazopanibem była ogólnie dobra, a większość działań niepożądanych wystąpiła w stopniu 1. i 2. Spośród działań ubocznych występujących najczęściej w grupie z aktywnym lekiem odnotowano: biegunkę (52%), nadciśnienie tętnicze (40%), zmianę koloru włosów (38%), nudności (26%), brak apetytu (22%) i wymioty (21%). Odsetek chorych, u których wystąpiły powikłania w 3. i 4. stopniu, wynosił odpowiednio 33% i 7% w ramieniu z pazopanibem oraz 14% i 6% w ramieniu z placebo. Analiza i ocena jakości życia nie wykazała jednak istotnych i niekorzystnych różnic wynikających ze stosowania pazopanibu w porównaniu z placebo. Na podstawie wyników tego badania, mimo krytycznych uwag związanych z zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej, pazopanib został zarejestrowany w pierwszej linii leczenia przerzutowego raka nerki u chorych o dobrym i pośrednim rokowaniu lub po wcześniejszej terapii cytokinami [3]. 258

3 Kolejne badanie, COMPARZ jest natomiast pierwszym badaniem, w którym oceniono skuteczność, toksyczność oraz związaną z nią jakość życia w trakcie leczenia pazopanibem w porównaniu z sunitinibem, najczęściej stosowanym i najbardziej skutecznym lekiem w mrcc. Porównanie to zostało zaprojektowane jako badanie non-inferiority, a założeniem takich badań jest wykazanie, że różnica między dwoma rodzajami leczenia jest na tyle mała, aby można było wnioskować, że badany nowy lek nie jest istotnie statystycznie gorszy od leku porównawczego. Jest to jednocześnie badanie z największą jak dotąd liczbą chorych na przerzutowego raka nerki łącznie wzięło w nim udział 1112 chorych, w tym 554 leczonych pazopanibem i 548 sunitinibem. Wszyscy spełniali typowe dla badań III fazy kryteria, a leczenie było prowadzone w standardowych lub zredukowanych zgodnie z protokołem dawkach, do czasu progresji choroby ocenianej według kryteriów RECIST lub do wystąpienia poważnych działań ubocznych. Pierwszoplanowym celem było wykazanie, że w zakresie czasu wolnego od progresji (PFS) pazopanib nie jest gorszy od sunitinibu (non-inferiority trial). Drugorzędowe, ale równie ważne cele obejmowały ocenę i porównanie długości przeżycia całkowitego (OS, overall survival), odpowiedzi na leczenie (ORR), działań ubocznych i tolerancji obu stosowanych leków. Bardzo istotnym elementem była także ocena jakości życia w trakcie prowadzonej terapii, określana na podstawie wypełnianych przez pacjentów kwestionariuszy badających: zmęczenie (FACIT-F, Functional Assessement of Chronic Ilness Therapy-Fatigue), objawy nerkowe (FKSI-19, Kidney Symptom Index), czynnościową ocenę leczenia raka (FACT, Functional Assessement of Cancer Therapy), satysfakcję z leczenia raka (CTQS, Cancer Therapy Satisfaction Questionaire) oraz jakość życia (SQLQ, Supplementary Quality of Life Questionaire). Wyniki badania potwierdziły przyjęte wstępnie założenia dotyczące porównywalnej skuteczności obu leków mierzonej długością czasu wolnego od progresji. W ocenie niezależnej mediana PFS wyniosła 8,4 miesiąca dla pazopanibu oraz 9,5 miesiąca dla sunitinibu, natomiast w ocenie badaczy odpowiednio 10,5 miesiąca i 10,2 miesiąca, przy czym w obu tych grupach wartości nie różniły się statystycznie. Mediana przeżycia była również porównywalna i osiągnęła 28,4 miesiąca dla pazopanibu oraz 29,3 miesiąca dla sunitinibu. Zanotowano natomiast nieznacznie wyższy odsetek odpowiedzi w grupie leczonej pazopanibem (31% vs 25%) i różnica ta była znamienna statystycznie (p = 0,03). Występowanie i nasilenie większości działań ubocznych były w obu ramionach porównywalne, z kolei w grupie leczonej pazopanibem zanotowano mniejszą liczbę takich objawów jak: zmęczenie (55% vs 63%), zespół ręka stopa (29% vs 50%) oraz małopłytkowość (41% vs 78%). Wyraźnie częściej natomiast w tej grupie odnotowano powikłania toksyczne ze strony wątroby (60% vs 43%). Ocena wpływu obu leków na jakość życia chorych wykazała lepszą tolerancję leczenia pazopanibem w zakresie większości badanych parametrów, zwłaszcza w odniesieniu do działań ubocznych o znaczącym wpływie na samopoczucie pacjenta. Spośród 14 parametrów oceny zdrowia i związanej z tym jakości życia w 11 przypadkach lepiej oceniono leczenie pazopanibem. Dotyczyło to szczególnie takich objawów, jak zmęczenie, zespół ręka stopa, bolesność w jamie ustnej, niedoczynność tarczycy, zaburzenia smaku czy krwawienia z nosa. W grupie leczonej pazopanibem częściej występowały natomiast takie objawy jak: łysienie, zmiana koloru włosów i zmniejszenie masy ciała. Nie zanotowano z kolei różnic między obiema grupami w medianie czasu leczenia (8 miesięcy dla pazopanibu i 7,6 miesiąca dla sunitinibu), częstości przerw w leczeniu (odpowiednio 44% i 49%), redukcji dawek obu leków (44% i 51%) oraz zakończenia leczenia z powodu nasilonych działań ubocznych (24% i 20%) [4]. Podobne różnice w ocenie tolerancji obu leków znajdujemy także w wynikach badania PISCES, pierwszego, w którym jako punkt końcowy oceniono preferencje pacjenta w odniesieniu do przyjmowanych leków. Badanie PISCES zaprojektowano, żeby zrozumieć, jak ważne są różnice w nasileniu kluczowych dla pacjenta toksyczności podczas terapii sunitinibem i pazopanibem i jak różnica w tolerancji leczenia przekłada się na preferencje pacjenta przy wyborze konkretnej opcji terapeutycznej. W pierwszej fazie badania wszyscy chorzy otrzymywali w formie zaślepionej 2 cykle leczenia sunitinibem lub pazopanibem, a następnie po krótkiej przerwie (wash-out) zmieniano oba leki i kontynuowano przez kolejne 2 cykle. W tej fazie badania proszono pacjenta, by na podstawie oceny jakości życia podczas obu tych etapów leczenia zadecydował, który lek wybiera do stosowania podczas dalszej terapii, oraz określił przyczyny i najważniejsze powody takiego wyboru. Zarówno pacjenci, jak i prowadzący badanie lekarze w przeważającej większości wybrali kontynuację leczenia pazopanibem (odpowiednio 70% i 61%). Spośród najważniejszych przyczyn takiego wyboru pacjenci podali mniejszą częstość i mniejsze nasilenie uczucia osłabienia, zespołu ręka stopa, odczynu zapalnego ze strony śluzówki jamy ustnej, zaburzenia smaku oraz nudności i wymiotów w trakcie leczenia pazopanibem. Jednym z niewielu działań o mniejszym nasileniu w trakcie stosowania sunitinibu była biegunka. Ogólnie jednak jakość życia w trakcie stosowania pazopanibu była lepsza i właśnie to stanowiło podstawę wyboru tego leku przez chorych. Decyzje podejmowane przez lekarzy poparte były także oceną wyników badań laboratoryjnych ilustrujących niedostępne dla pacjentów działania uboczne obu leków [5]. Wyniki obu tych badań zostały poddane wnikliwej i krytycznej analizie dotyczącej niektórych elementów konstrukcji, interpre- 259

4 tacji wyników i w konsekwencji wniosków końcowych. W badaniu COMPARZ zastrzeżenia dotyczyły m.in. odpowiedniego zrozumienia i odpowiedniej interpretacji pojęcia nie gorszy w odniesieniu do porównania skuteczności obu leków. Wykazanie non-inferiority oznacza bowiem, że badany lek nie jest istotnie statystycznie gorszy niż lek porównawczy, ale w zakresie nazywanym marginesem non-inferiority, który w tym badaniu wynosił < 1,25, co nie gwarantuje identycznej skuteczności obu leków. Dalsze uwagi dotyczyły wyboru różnych punktów do oceny skuteczności leczenia oraz jakości życia, a także prawdziwości wynikających z tego wniosków. Pewne zastrzeżenia budzi także mediana czasu wolnego od progresji w obu ramionach badania. Jest ona wyraźnie krótsza od uzyskanych we wcześniejszych badaniach rejestracyjnych (PFS sunitinibu 11 miesięcy vs 9,5 miesiąca, PFS pazopanibu 9,2 miesiąca vs 8,4 miesiąca) i w wielu następnych próbach klinicznych. Również w odniesieniu do badania PISCES zgłaszano krytyczne uwagi dotyczące możliwego wpływu braku informacji o skuteczności obu leków oraz o efektach przebytej terapii na wybór przez chorego konkretnego leku do dalszego stosowania. Badanie przeprowadzono bowiem, zanim jeszcze znane były końcowe wyniki badania COMPARZ. Niezależnie od przebiegu tych dyskusji oba leki mają obecnie rejestrację w pierwszej linii leczenia zaawansowanego raka nerki u chorych z dobrym i pośrednim rokowaniem według skali MSKCC (nazywanej powszechnie skalą Motzera) oraz u chorych po przebytej terapii cytokinami. Od marca 2013 r. sunitinib i pazopanib mogą być stosowane w naszym kraju w ramach programu lekowego Leczenie raka nerki prowadzonego przez NFZ. Jak w tej sytuacji, w oparciu o dane z badań COMPARZ i PISCES, rozwiązać problem wyboru właściwego leku dla indywidualnego chorego? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest łatwa i nadal stwarza wyraźne trudności. Zdecydowanie łatwiej podjąć decyzję o wyborze jednego z tych leków drogą negacji niż pozytywnego wyboru i określić profil chorego, którego nie powinniśmy leczyć sunitinibem lub pazopanibem. Przyjmuje się na przykład, że chorych w starszym wieku, zwłaszcza z poważnymi schorzeniami układu krążenia, należy ostrożnie kwalifikować do leczenia sunitinibem, mimo że akurat odsetek indukowanego leczeniem nadciśnienia tętniczego był w badaniu COMPARZ wyższy w grupie otrzymującej pazopanib (41% vs 46%). Warto jednak przy tym pamiętać, że nadciśnienie tętnicze jest także, obok zaburzeń czynności tarczycy, czynnikiem predykcyjnym odpowiedzi na leczenie sunitinibem. Współistniejące schorzenia wątroby lub masywne przerzuty do wątroby, zwłaszcza z podwyższonymi wartościami tzw. prób wątrobowych (bilirubina, AspAT, AlAT, fosfataza zasadowa), mogą być istotnym ograniczeniem przy wyborze pazopanibu do leczenia. Wprowadzone stosunkowo niedawno, już po rejestracji pazopanibu, algorytmy postępowania na etapie kontroli, profilaktyki i leczenia powikłań toksycznych ze strony wątroby powinny przyczynić się jednak do zmniejszenia zarówno częstości, jak i nasilenia tych powikłań w codziennej praktyce. Nadal jednak pozostaje pytanie: czym należy się kierować przy pozytywnym wyborze leku w terapii początkowej? Przyjąwszy za podstawę do podjęcia tej decyzji charakterystyki produktów leczniczych sunitinib i pazopanib oraz wyniki badań porównujących oba leki, niezbędne jest włączenie w ten proces pacjenta jako pełnoprawnego i równoważnego partnera. Oznacza to jednak konieczność pełnego i szczegółowego poinformowania pacjenta o wynikach tych badań, ich interpretacji i wynikających z nich wnioskach oraz wymaga od chorego określenia jego podstawowych oczekiwań względem leczenia. Chory, który oczekuje od leczenia przede wszystkim skuteczności, zdecydowanie łatwiej zaakceptuje związane z nim działania uboczne, nawet powodujące pogorszenie samopoczucia i jakości życia. Zresztą ocena jakości życia w trakcie prowadzonego leczenia jest sprawą bardzo subiektywną i względną i w codziennej praktyce niejednokrotnie zdarza się, że chory zmienia ją pod wpływem dodatkowych informacji, np. o dobrej skuteczności leczenia lub jej braku. Informacja o możliwym pozytywnym związku między nasileniem działań ubocznych a skutecznym działaniem leku może wpłynąć także na wybór leku przez chorego lub poziom jego skarg w trakcie leczenia. Tak samo w sytuacji, kiedy pacjent oczekuje lub nawet domaga się obniżenia dawki leku z powodu przykrych działań ubocznych przyjmowanego leku. Przekazanie pacjentowi informacji o możliwym związku między dawką leku a jego skutecznością niejednokrotnie powoduje wycofanie prośby, a czasem nawet skarg. W takiej sytuacji opieranie decyzji głównie lub wyłącznie na profilu toksyczności leku i jego potencjalnym wpływie na jakość życia chorego nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Zupełnie inaczej jest, jeśli u chorego występują różne dolegliwości i objawy związane z zaawansowaną chorobą nowotworową albo gdy pacjent chce zachować w trakcie leczenia jak najlepsze: kondycję, sprawność i samopoczucie, czyli dobrą jakość życia, a nawet oczekuje jej poprawy. Wybór leku o mniej nasilonych działaniach ubocznych, lepszej tolerancji, mniej niekorzystnym wpływie na jakość życia i nie gorszej skuteczności jest prostą konsekwencją spełnienia tych oczekiwań. Wszystko to jednak nie może zwolnić lekarza z wpływu na decyzję i wybór leku w prowadzonej terapii oraz jej przebieg i wyniki [2 6]. Dostęp do większej liczby leków powinien prowadzić do optymalizacji prowadzonej terapii i pełnego wykorzystania profilu skuteczności i toksyczności stosowanych leków z jednoczesnym uwzględnieniem charakterystyki pacjenta. Na co dzień jesteśmy jednak wyraźnie ograniczani w swoich decyzjach konkretnymi 260

5 i sztywnymi kryteriami leczenia zawartymi w programach lekowych, zmuszającymi do podejmowania decyzji nie zawsze zgodnych z najlepszymi możliwościami medycyny. Badania COM- PARZ i PISCES przez swoją budowę i wyniki skłaniają nas do uważniejszego spojrzenia na to, co nazywamy dobrem pacjenta i partnerskiego podejścia do chorego oraz jego leczenia. Jakość życia w trakcie leczenia choroby nowotworowej jest obecnie tak samo ważnym celem jak skuteczność, a jej ocena jest przede wszystkim, a może nawet wyłącznie, domeną pacjenta. Nie oznacza to jednak, że w imię lepszej jakości życia musimy koniecznie rezygnować z bardziej skutecznego leczenia. Przedstawione na konferencji ESMO 2013 wyniki leczenia pazopanibem chorych z przerzutowym rakiem nerki w ramach codziennej praktyki pokazują, że efekty takiej terapii mogą być nawet lepsze niż te uzyskane we wcześniejszych badaniach klinicznych. W obu prezentowanych pracach zanotowano wyraźnie dłuższe mediany czasu do progresji, sięgające nawet 13 miesięcy, i to w grupach chorych nieograniczonych żadnymi szczególnymi kryteriami. Wskazuje to na możliwości dalszej poprawy skuteczności leczenia pazopanibem i jeszcze lepsze wykorzystanie jego potencjału terapeutycznego, co zresztą dotyczy również wszystkich leków stosowanych w mrcc. Dalsza poprawa wyników leczenia chorych z przerzutowym rakiem nerki nie musi być bowiem związana tylko z wprowadzaniem nowych leków, ale może także wiązać się z lepszym stosowaniem i wykorzystaniem leków znanych obecnie [7, 8]. Piśmiennictwo 1. Szczylik C., Wcisło G.: Rak nerki. Współczesna diagnostyka i terapia. Termedia, Poznań Motzer R.J., Hutson T.E., Tomczak P. et al.: Overall survival and updated results for sunitinib compared with interferon alfa in patients with metastatic renal cell carcinoma. J. Clin. Oncol. 2009; 27(22): Sternberg C.N., Davies I.D., Mardiak J. et al.: Pazopanib in Locally Advanced or Metastatic Renal Cell Carcinoma; Results of a Randomized Phase III Trial. J. Clin. Oncol. 2010; 28: Motzer R.J., Thomas M.D., Hutson E. et al.: Pazopanib versus Sunitinib in Metastatic Renal Cell Carcinoma. N. Engl. J. Med. 2013; 369: Escudier B., Porta C., Bono P. et al.: Patient Preference Between Pazopanib and Sunitinib: Results of a Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Study in Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma (mrcc) (PISCES Study NCT ). ASCO 2012, Abstract Rini B.I., Cohen D.P., Lu D.R. et al.: Hypertension as a Biomarker of Efficacy in Patients With Metastatic Renal Cell Carcinoma Treated With Sunitinib. J. Natl. Cancer Inst. 2011; 103: Glavis V., Chow S., Thistlethwaite F.C. et al.: Clinical practice outcomes of patients treated with Pazopanib for metastatic Renal Cell Cancer (mrcc) 6 year experience at referral centre in Manchester, UK. ESMO 2013, abstract. 8. Matrana M., Tarekeswara B., Shetty A. et al.: Outcomes of unselected patients with metastatic renal cell carcinoma (mrcc) treated with front line pazopanib therapy. ESMO 2013, abstract. Adres do korespondencji: dr n. med. Piotr Tomczak Katedra i Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny Poznań, ul. Szamarzewskiego 82/84 tel.: (61) : 261

dr n. med. Paweł Nurzyński, prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała Klinika Onkologii i Hematologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

dr n. med. Paweł Nurzyński, prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała Klinika Onkologii i Hematologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie Ewerolimus w codziennej praktyce klinicznej. Omówienie niemieckiego nieinterwencyjnego badania ewerolimusu w terapii przerzutowego raka nerki po niepowodzeniu leczenia inhibitorami kinaz tyrozynowych Everolimus

Bardziej szczegółowo

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi Piotr Potemski Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy, Warszawa, 10-12.08.2016 1 Obserwowane są samoistne regresje zmian przerzutowych

Bardziej szczegółowo

Potencjał i dostępność leków ukierunkowanych molekularnie w leczeniu raka nerki

Potencjał i dostępność leków ukierunkowanych molekularnie w leczeniu raka nerki Potencjał i dostępność leków ukierunkowanych molekularnie w leczeniu raka nerki Jakub Żołnierek, Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie Seminarium edukacyjne pt.: Innowacje w leczeniu raka nerki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W LECZENIU RAKA NERKI- OCENA DOSTĘPNOŚCI W POLSCE. Prof. Cezary Szczylik Lek. Przemysław Langiewicz CSK WIM

INNOWACJE W LECZENIU RAKA NERKI- OCENA DOSTĘPNOŚCI W POLSCE. Prof. Cezary Szczylik Lek. Przemysław Langiewicz CSK WIM INNOWACJE W LECZENIU RAKA NERKI- OCENA DOSTĘPNOŚCI W POLSCE Prof. Cezary Szczylik Lek. Przemysław Langiewicz CSK WIM I/II linia leczenia rozsianego raka nerki Pazopanib - Produkt Votrient jest wskazany

Bardziej szczegółowo

Terapie dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce

Terapie dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce Warszawa, 27.01.2016 Seminarium naukowe: Terapie przełomowe w onkologii i hematoonkologii a dostępność do leczenia w Polsce na tle Europy Terapie dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce Dr n.

Bardziej szczegółowo

Leczenie systemowe raka nie-jasnokomórkowego

Leczenie systemowe raka nie-jasnokomórkowego Leczenie systemowe raka nie-jasnokomórkowego Piotr Tomczak Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Klinika Onkologii Jastrzębia Góra Nie-jasnokomórkowy rak nerki (ncc RCC) niejednorodna grupa o zróżnicowanej histologii

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

RAK NERKOWO-KOMÓRKOWY UOGÓLNIONE STADIUM PRZEWLEKŁA CHOROBA // DŁUGOŚĆ LECZENIA

RAK NERKOWO-KOMÓRKOWY UOGÓLNIONE STADIUM PRZEWLEKŁA CHOROBA // DŁUGOŚĆ LECZENIA RAK NERKOWO-KOMÓRKOWY PRZEWLEKŁA CHOROBA // DŁUGOŚĆ LECZENIA Maciej Krzakowski Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa 1 SYGNAŁOWE SZLAKI // TERAPEUTYCZNE CELE * Oudard i wsp.

Bardziej szczegółowo

Istotność preferencji pacjenta w leczeniu raka nerki

Istotność preferencji pacjenta w leczeniu raka nerki Istotność preferencji pacjenta w leczeniu raka nerki Jakub Żołnierek, Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie Seminarium edukacyjne pt.: Innowacje w leczeniu raka nerki Warszawa, 14.06.2012 Leki ukierunkowane

Bardziej szczegółowo

Jarosław B. Ćwikła. Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jarosław B. Ćwikła. Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Nowe algorytmy oceny odpowiedzi na leczenie w badaniach strukturalnych, dużo dalej niż klasyczne kryteria RECIST Jarosław B. Ćwikła Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Radiologiczna

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Pogoda Warszawa, 23 marca 2017 roku

Katarzyna Pogoda Warszawa, 23 marca 2017 roku Chemioterapia doustna i podskórne metody podawania leków w raku piersi. Lepsza jakość życia pacjentek Katarzyna Pogoda Warszawa, 23 marca 2017 roku Rak piersi - heterogenna choroba Stopień zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

Raport przypadku. Jakub Żołnierek Klinika Nowotworów Układu Moczowego CO-I, Warszawa

Raport przypadku. Jakub Żołnierek Klinika Nowotworów Układu Moczowego CO-I, Warszawa Raport przypadku Jakub Żołnierek Klinika Nowotworów Układu Moczowego CO-I, Warszawa V Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne Jastrzębia Góra, 11-12 maja 2012 Dane demograficzne i medyczne chorej Wiek w momencie

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy. Dodatkowe informacje

Komunikat prasowy. Dodatkowe informacje Dane na temat czasu przeżycia całkowitego uzyskane w badaniu LUX-Lung 7 bezpośrednio porównującym leki afatynib i gefitynib, przedstawione na ESMO 2016 W badaniu LUX-Lung 7 zaobserwowano mniejsze ryzyko

Bardziej szczegółowo

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Nefrektomia Nefrektomia jest metodą umożliwiającą całkowite wyleczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki zasadniczego badania fazy III u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami:

Wyniki zasadniczego badania fazy III u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami: Informacja prasowa Bayer HealthCare Public Relations Al.Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Polska Wyniki zasadniczego badania fazy III u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami: Pozytywne dane z

Bardziej szczegółowo

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Prof. Andrzej Hellmann Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański Uniwersytet Medyczny Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Seminarium Edukacyjne Innowacje

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Załącznik nr 9

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Załącznik nr 9 Załącznik nr 9 Nazwa programu: do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) ICD 10 grupa rozpoznań obejmująca nowotwory

Bardziej szczegółowo

Rak rdzeniasty tarczycy jako choroba rzadka. Ocenia się ze rocznie zachorowuje na raka rdzeniastego tarczycy około 100 osób w Polsce

Rak rdzeniasty tarczycy jako choroba rzadka. Ocenia się ze rocznie zachorowuje na raka rdzeniastego tarczycy około 100 osób w Polsce Rak rdzeniasty tarczycy jako choroba rzadka Ocenia się ze rocznie zachorowuje na raka rdzeniastego tarczycy około 100 osób w Polsce Rak rdzeniasty tarczycy 25% postać rodzinna - Objawowa (1/4) - Badania

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - Jakość życia w onkologii w trakcie leczenia ukierunkowanego molekularnie chorych z rozpoznaniem rozsianego raka nerki Quality of life in oncology in course of molecularly targeted therapy in

Bardziej szczegółowo

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008.

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. 1. Nazwa programu:

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym?

Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym? Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym? Piotr Potemski Klinika Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Załącznik nr 8

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 Nazwa programu: do Zarządzenia 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) ICD 10 grupa rozpoznań obejmująca nowotwory

Bardziej szczegółowo

KARTA Nr /2010 REJESTRACJI ŚWIADCZENIOBIORCY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE TERAPEUTYCZNYM (LEKOWYM) 11

KARTA Nr /2010 REJESTRACJI ŚWIADCZENIOBIORCY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE TERAPEUTYCZNYM (LEKOWYM) 11 1 WZORY PISM I FORMULARZY 1. Wniosek o chemioterapię niestandardową... 3 2. Opinia konsultanta wojewódzkiego... 7 3. Formularz świadomej zgody na zastosowanie leku poza wskazaniami rejestracyjnymi 8 4.

Bardziej szczegółowo

Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną. Klinika Onkologii i Radioterapii

Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną. Klinika Onkologii i Radioterapii Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną chemioterapię z udziałem cisplatyny? Jacek Jassem Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego ń Uniwersytetu t Medycznego Jaka jest siła

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 618 Poz. 51 Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem 1.1. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii experience makes the difference Magdalena Władysiuk, lek. med., MBA Cel terapii w onkologii/hematologii Kontrola rozwoju choroby Kontrola objawów

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem 1.1 Kryteria kwalifikacji Świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

Kobimetynib w leczeniu czerniaka z obecnością mutacji BRAF w świetle zmian w programie lekowym

Kobimetynib w leczeniu czerniaka z obecnością mutacji BRAF w świetle zmian w programie lekowym Kobimetynib w leczeniu czerniaka z obecnością mutacji BRAF w świetle zmian w programie lekowym Piotr Rutkowski Kobimetynib był drugim selektywnym inhibitorem MEK (po trametynibie) zarejestrowanym do leczenia

Bardziej szczegółowo

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Słowa kluczowe: rehabilitacja uzdrowiskowa, dysfunkcje narządu ruchu, ból, jakość życia Zdrowie na podstawie definicji prezentowanej, przez WHO oznacza całkowity brak

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E załącznik nr 19 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E 75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - Nowe spojrzenie na ocenę skuteczności terapii celowanych zaawansowanego raka nerki kontrowersje Streszczenie New view on advanced renal cancer targeted therapies efficacy controversies prof.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania CLARINET w jelitowotrzustkowych nowotworach neuroendokrynnych GEP-NET/NEN bez czynności wydzielniczej

Wyniki badania CLARINET w jelitowotrzustkowych nowotworach neuroendokrynnych GEP-NET/NEN bez czynności wydzielniczej Wyniki badania CLARINET w jelitowotrzustkowych nowotworach neuroendokrynnych GEP-NET/NEN bez czynności wydzielniczej Jarosław B. Ćwikła UWM Olsztyn i CMKP Warszawa jbcwikla@interia.pl Wieloośrodkowe, randomizowane

Bardziej szczegółowo

Aneks. Wnioski naukowe i podstawy do odmowy przedstawione przez Europejską Agencję Leków

Aneks. Wnioski naukowe i podstawy do odmowy przedstawione przez Europejską Agencję Leków Aneks Wnioski naukowe i podstawy do odmowy przedstawione przez Europejską Agencję Leków Wnioski naukowe i podstawy do odmowy przedstawione przez Europejską Agencję Leków Produkt leczniczy Folotyn roztwór

Bardziej szczegółowo

Fundusz ratunkowy jako perspektywa dla leczenia osób z chorobami rzadkimi

Fundusz ratunkowy jako perspektywa dla leczenia osób z chorobami rzadkimi Fundusz ratunkowy jako perspektywa dla leczenia osób z chorobami rzadkimi Wiesław Wiktor Jędrzejczak Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 624 Poz. 71 Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem 1.1. Kryteria

Bardziej szczegółowo

LECZENIE RAKA NERKI (ICD-10 C 64)

LECZENIE RAKA NERKI (ICD-10 C 64) Załącznik B.10. LECZENIE RAKA NERKI (ICD-10 C 64) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU 1 2 3 1. Leczenie

Bardziej szczegółowo

ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU

ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU 14 czerwca 2012 r dr n. med. Piotr Tomczak Klinika Onkologii U.M. Poznań Epidemiologia raka nerki RCC stanowi 2 3% nowotworów złośliwych

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2010 Leczenie raka nerki Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2010 roku

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2010 Leczenie raka nerki Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2010 roku Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2010 roku Nazwa programu: LECZENIE RAKA NERKI ICD-10 C 64 Dziedzina medycyny: Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki

Bardziej szczegółowo

End-of-life treatment

End-of-life treatment Karolina Skóra End-of-life treatment Technologie stosowane w schyłkowej fazie życia (tzw. end-of-life treatment). End-of-life treatment (EoL) to terapia aktywna, która wydłuża życie, a nie tylko łagodzi

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU (ICD-10 C 34)

LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU (ICD-10 C 34) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 825 Poz. 71 Załącznik B.63. LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU (ICD-10 C 34) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji 1) rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU (ICD-10 C 34)

LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU (ICD-10 C 34) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 731 Poz. 48 Załącznik B.63. LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU (ICD-10 C 34) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji 1) rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE RAKA WĄTROBOKOMÓRKOWEGO

Nazwa programu: LECZENIE RAKA WĄTROBOKOMÓRKOWEGO Załącznik nr 48 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Nazwa programu: LECZENIE RAKA WĄTROBOKOMÓRKOWEGO ICD-10 C 22.0 Rak komórek wątroby Dziedzina medycyny: Onkologia

Bardziej szczegółowo

Cytyzyna ostatnie ważne osiągnięcie nauki polskiej

Cytyzyna ostatnie ważne osiągnięcie nauki polskiej Cytyzyna ostatnie ważne osiągnięcie nauki polskiej Dorota Lewandowska dr n. med. Obecnie dostępne formy pomocy palącym Farmakologiczne NTZ guma plastry pastylki pastylki podjęzykowe Bupropion (Zyban) Wareniklina

Bardziej szczegółowo

Typ histopatologiczny

Typ histopatologiczny Typ histopatologiczny Wiek Stopieo zróżnicowania nowotworu Typ I (hormonozależny) Adenocarcinoma Adenoacanthoma Naciekanie przestrzeni naczyniowych Wielkośd guza Typ II (hormononiezależny) Serous papillary

Bardziej szczegółowo

LECZENIE RAKA NERKI (ICD-10 C 64)

LECZENIE RAKA NERKI (ICD-10 C 64) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 538 Poz. 86 Załącznik B.10. LECZENIE RAKA NERKI (ICD-10 C 64) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

I.J.G.C. 2013 -rak jajnika. Paweł Blecharz Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii, Instytut, Oddział Kraków

I.J.G.C. 2013 -rak jajnika. Paweł Blecharz Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii, Instytut, Oddział Kraków I.J.G.C. 2013 -rak jajnika Paweł Blecharz Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii, Instytut, Oddział Kraków Kliniczne znaczenie STIC Utajone raki jajowodu są znajdowane częściej po RRSO niż

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 589 Poz. 86 Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę?

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Piotr Ponikowski Klinika Chorób Serca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Ośrodek Chorób Serca Szpitala Wojskowego we Wrocławiu Niewydolność

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Annex I Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Podsumowanie naukowe Biorąc pod uwagę Raport oceniający komitetu PRAC dotyczący Okresowego Raportu o Bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Świerblewski M. 1, Kopacz A. 1, Jastrzębski T. 1 1 Katedra i

Bardziej szczegółowo

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski.

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Program MOTO-BIP /PM_L_0257/ Ocena wyników programu epidemiologicznego. Dr n. med. Bartosz Małkiewicz

Bardziej szczegółowo

LECZENIE RAKA NERKI (ICD-10 C 64)

LECZENIE RAKA NERKI (ICD-10 C 64) Załącznik B.10. LECZENIE RAKA NERKI (ICD-10 C 64) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU 1 2 3 1. Leczenie

Bardziej szczegółowo

Problem pomiaru obiektywnych i subiektywnych uwarunkowań jakości życia

Problem pomiaru obiektywnych i subiektywnych uwarunkowań jakości życia Problem pomiaru obiektywnych i subiektywnych uwarunkowań jakości życia MIKOŁAJ MAJKOWICZ KATEDRA PSYCHOLOGII I ZAKŁAD BADAŃ NAD JAKOŚCIĄ ŻYCIA WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Użycie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów.

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Program DAL-SAFE /ALFUS_L_01798/ Ocena wyników programu epidemiologicznego.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20)

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 511 Poz. 42 Załącznik B.4. LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY 1.Kryteria kwalifikacji 1.1 Leczenia interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 339 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 339 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 339 SECTIO D 5 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego WP i NoZ AM w Lublinie, p.o. kierownika Zakładu: Prof. dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebne jest powołanie w Polsce wyspecjalizowanych ośrodków leczenia chorych na raka jelita grubego ("colorectal units")?

Czy potrzebne jest powołanie w Polsce wyspecjalizowanych ośrodków leczenia chorych na raka jelita grubego (colorectal units)? Czy potrzebne jest powołanie w Polsce wyspecjalizowanych ośrodków leczenia chorych na raka jelita grubego ("colorectal units")? Lucjan Wyrwicz Centrum Onkologii Instytut im M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE RAKA NERKI (ICD-10 C 64)

LECZENIE RAKA NERKI (ICD-10 C 64) Załącznik B.10. LECZENIE RAKA NERKI (ICD-10 C 64) ZAKRES WIADCZENIA GWARANTOWANEGO WIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU 1 2 3 1. Leczenie

Bardziej szczegółowo

W badaniu 4S (ang. Scandinavian Simvastatin Survivat Study), oceniano wpływ symwastatyny na całkowitą śmiertelność u 4444 pacjentów z chorobą wieńcową i z wyjściowym stężeniem cholesterolu całkowitego

Bardziej szczegółowo

jest zbudowany i które są niezbędne do jego prawidłowej (fizjologicznej pracy) a taką zapewniają mu zgodnie z badaniami nnkt EPA+DHA omega-3.

jest zbudowany i które są niezbędne do jego prawidłowej (fizjologicznej pracy) a taką zapewniają mu zgodnie z badaniami nnkt EPA+DHA omega-3. Opis publikacji Tomasz Pawełczyk, Marta Grancow-Grabka, Magdalena Kotlicka-Antczak, Elżbieta Trafalska, Agnieszka Pawełczyk. A randomized controlled study of the efficacy of six-month supplementation with

Bardziej szczegółowo

Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej.

Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej. Adam Sokal Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Kardio-Med Silesia Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej. AF i udar U ok. 1 z 3 chorych

Bardziej szczegółowo

Obecne możliwości leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego aktualizacja

Obecne możliwości leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego aktualizacja PRACA PRZEGLĄDOWA Piotr J. Wysocki 1, Krzysztof Krzemieniecki 2, Kazimierz Drosik 3, Piotr Potemski 4, Jakub Żołnierek 5, Maciej Krzakowski 6 1 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Powikłania leczenia celowanego w raku nerki. Renata Zaucha Konferencja Uro-onko, 2012

Powikłania leczenia celowanego w raku nerki. Renata Zaucha Konferencja Uro-onko, 2012 Powikłania leczenia celowanego w raku nerki Renata Zaucha Konferencja Uro-onko, 2012 Standardowe leczenie systemowe Nie uwzględnia różnic w biologii nowotworów Działa na komórki żywe, dzielące się Wywołuje

Bardziej szczegółowo

Dagmara Samselska. Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę. Warszawa 20 kwietnia 2016

Dagmara Samselska. Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę. Warszawa 20 kwietnia 2016 Dagmara Samselska Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę Warszawa 20 kwietnia 2016 przewlekła, autoagresywnie uwarunkowana, nawrotowa choroba zapalna o podłożu genetycznym nie zaraża!!!

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

Nazwa programu: PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ Załącznik nr 38 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Nazwa programu: PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO

Bardziej szczegółowo

PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH

PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH W badaniach nowych leków placebo - nieomal standardem. zasady dopuszczające jego stosowanie u ludzi por. Deklaracja Helsińska dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

Bariery w dostępie do terapii refundowanych w Polsce na przykładzie raka płuca

Bariery w dostępie do terapii refundowanych w Polsce na przykładzie raka płuca Bariery w dostępie do terapii refundowanych w Polsce na przykładzie raka płuca Prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Mężczyźni 2013 Zachorowania Zgony Umieralność

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi Piotr Potemski Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy, Warszawa, 10-12.08.2016 1 Lepiej skazać stu niewinnych ludzi, niż jednego

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym farmaceuta współpracuje z pacjentem oraz innym personelem medycznym,

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ

ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ Raport z Programu Edukacyjno-Badawczego Październik 2017 Założenia programu Małe zaangażowanie w przebieg

Bardziej szczegółowo

Rak pęcherza moczowego - chemioterapia jako element leczenia skojarzonego

Rak pęcherza moczowego - chemioterapia jako element leczenia skojarzonego Rak pęcherza moczowego - chemioterapia jako element leczenia skojarzonego Elżbieta Senkus-Konefka Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny Kliknij ikonę, aby dodać obraz 888 cystektomii

Bardziej szczegółowo

Pragmatyczne badania III fazy w procesie decyzyjnym projekt GET REAL. Mateusz Nikodem

Pragmatyczne badania III fazy w procesie decyzyjnym projekt GET REAL. Mateusz Nikodem Pragmatyczne badania III fazy w procesie decyzyjnym projekt GET REAL Mateusz Nikodem > WP 2 To provide different possible options of designs for preauthorization studies to assess Relative Effectiveness

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH U PACJENTÓW 65+ Włodzimierz Samborski Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 139/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Giotrif,

Bardziej szczegółowo

Bayer HealthCare Public Relations Al.Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Polska. Informacja prasowa

Bayer HealthCare Public Relations Al.Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Polska. Informacja prasowa Informacja prasowa Bayer HealthCare Public Relations Al.Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Polska W badaniu klinicznym III fazy z udziałem chorych na przerzutowe nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego

Bardziej szczegółowo

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej Badanie Nr: BETAX_L_01459 Autorzy: Dr hab. n. med. Marek Kuch, Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Warszawie Michał

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII. PRZYKŁAD RAKA PIERSI. V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY

OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII. PRZYKŁAD RAKA PIERSI. V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII PRZYKŁAD RAKA PIERSI V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY Ewelina Żarłok Revelva Concept Warszawa, 6 sierpnia 2015 1 CZYM JEST MODEL

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY 1.Kryteria kwalifikacji 1.1 Leczenia interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA (ICD-10 C 34)

LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA (ICD-10 C 34) Załącznik B.6. LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA (ICD-10 C 34) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) (ICD-10 C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48)

LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) (ICD-10 C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 546 Poz. 71 Załącznik B.3. LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) (ICD-10 C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie adjuwantowe

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) (ICD-10 C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48)

LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) (ICD-10 C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 492 Poz. 66 Załącznik B.3. LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) (ICD-10 C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie adjuwantowe

Bardziej szczegółowo

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Lek. Marcin Polok Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

Aspekty systemowe samoistnego włóknienia płuc w Polsce na tle Europy

Aspekty systemowe samoistnego włóknienia płuc w Polsce na tle Europy Aspekty systemowe samoistnego włóknienia płuc w Polsce na tle Europy Dr n. med., MBA IZWOZ Uczelnia Łazarskiego, DEJG, Koalicja i Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia się, Konferencja WHC, Warszawa, 22.03.2016

Bardziej szczegółowo

Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce

Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA Doradztwo i ekspertyzy Warszawa, 27.01.2016 Wykład odbywa

Bardziej szczegółowo

EBM w farmakoterapii

EBM w farmakoterapii EBM w farmakoterapii Dr Przemysław Niewiński Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM we Wrocławiu Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM Wrocław EBM Evidence Based Medicine (EBM) "praktyka medyczna

Bardziej szczegółowo

RAK PŁUCA 2016 ROK. Maciej Krzakowski

RAK PŁUCA 2016 ROK. Maciej Krzakowski RAK PŁUCA 2016 ROK Maciej Krzakowski MEDIANA CZASU PRZEŻYCIA CAŁKOWITEGO 12-24/ 12 2-4/ 12 Leczenie objawowe Chemioterapia 1-lekowa DDP Chemioterapia 2-lekowa DDP+VP16/VBL Chemioterapia 2-lekowa DDP+Leki

Bardziej szczegółowo