Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie"

Transkrypt

1 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Nowohucka Kraków Nr sprawy: TZ/TT/12/2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY (o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro) Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie na Kraków, marzec 2013 r.

2 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o Kraków ul. Nowohucka 1 NIP: Regon: Tel Fax: Przedsiębiorstwo pracuje od poniedziałku do piątku w godz Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Rodzaj zamówienia - usługa CPV CPV CPV CPV CPV Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1 ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń; ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, użytkowania mienia oraz wprowadzania produktu do obrotu; obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta; ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego; ubezpieczenie Autocasco; ubezpieczenie ASSISTANCE. Zadanie nr 2 ubezpieczenie Członków Zarządu D&O Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 a zał. nr 4 do siwz. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza porozumienia się droga elektroniczną. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia realizacji jakiejkolwiek części podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadanie nr 1 i zdanie nr 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w zawartej umowie w zakresie: - zrównania okresów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla pojazdów wyspecyfikowanych w zał. nr 4 do siwz, dla których okres ubezpieczenia jest inny niż od 1 kwietnia 2013 roku; - zmniejszenia sumy ubezpieczenia, jeżeli po zawarciu umowy wartość ubezpieczonego mienia ulegnie zmniejszeniu (art. 824 KC). Zamawiający umożliwi lustrację ryzyka w dniu 08 marca 2013 r. Rozpoczęcie o godzinie 10:00 przed budynkiem administracyjnym Spółki. 4. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: r r. (z wyjątkiem ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów nowo nabytych ubezpieczonych po r. oraz maszyn i urządzeń od uszkodzeń). 5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniających, o których mowa, w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2

3 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; c) posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez właściwy organ nadzoru, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz.1151, z późn. zm.), wydane w zakresie grup i rodzajów ubezpieczeń objętych niniejszym zamówieniem. Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie niżej wymienionych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia. 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez właściwy organ nadzoru, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz.1151, z późn. zm.), wydane w zakresie grup i rodzajów ubezpieczeń objętych niniejszym zamówieniem; b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z zał. nr 5 a) do siwz. Ponadto zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty dokumenty potwierdzające, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 3.1. pkt. 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składne składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; d) oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z zał. nr 5 b) do siwz. 9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 9.1 Zamawiający i wykonawcy porozumiewają się pisemnie. Zamawiający dopuszcza także możliwość porozumiewania się z wykonawcami faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem fax pisma. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 9.2 Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 9.3 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle wszystkim wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej. 9.4 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieści ją na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia to zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9.5 Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o., Kraków, ul. Nowohucka 1 podając numer sprawy i temat przetargu. 9.6 Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: mgr inż. Małgorzata Kwasek Broker Ubezpieczeniowy tel. (12) lub w sprawach formalnych: mgr inż. Beata Wolnik od poniedziałku do piątku w godz. od tel. (12) Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 11. Termin związania ofertą Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert. 12. Opis sposobu przygotowywania ofert 12.1 Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Ofertę oraz wszystkie jej załączniki należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy Oferta i załączniki winny być przygotowane wg wymogów zawartych w siwz Zaleca się, aby każda zapisana strona była kolejno ponumerowana. Zaleca się także spięcie kolejnych stron w sposób trwały uniemożliwiający jej zdekompletowanie Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu. 3

4 nr sprawy: TZ/TT/12/ Ofertę stanowi formularz oferty sporządzony wg zał. nr 7 do niniejszej siwz wraz z dokumentami wymaganymi niniejszą siwz Oferta, jak również dokumenty, oświadczenia i pozostałe załączniki muszą być podpisane przez wykonawcę W przypadku, gdy wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik, do oferty musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub kserokopia uwierzytelniona notarialnie Każdą poprawkę w treści oferty należy dokonać czytelnie. Należy przekreślić błędny zapis, wpisać poprawny i zaopatrzyć go w podpis wykonawcy oraz datę naniesienia poprawki Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę Ofertę należy zamieścić w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu z adresem zamawiającego OFERTA NA: Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj r. godz oraz oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy. Do oferty należy dołączyć: a) dokumenty, o których mowa w pkt. 8 siwz; b) ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) i szczególne warunki ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń Uwaga!!! - Jeżeli druki wykonawcy zawierające OWU i szczególne warunki ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń są w jakiejkolwiek części sprzeczne z zapisami niniejszej siwz wówczas pierwszeństwo mają zapisy siwz zamawiającego; c) wypełniony formularz kalkulacji ceny oferty według załącznika stanowiącego zał. nr 8 a i 8 b) do siwz; d) wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 7 do siwz. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 13.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Kraków ul. Nowohucka 1 Sekretariat. P. 101 do godz do dnia r Oferty złożone po w/w terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy bez otwierania Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego SALI KONFERENCYJNEJ SPÓŁKI (przy sekretariacie Zarządu Spółki) o godz w dniu r Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio dla zadania); 13.6 Po otwarciu każdej z ofert zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dot. ceny oferty (odpowiednio dla zadania), oferowanych przez Wykonawcę oraz terminu realizacji zamówienia zawartych w ofercie. 14. Opis sposobu obliczenia ceny 14.1 Cena oferty liczona będzie jako sumaryczny koszt składek ubezpieczeniowych obejmujących przedmiot zamówienia (odpowiednio dla zadania) Cenę oferty należy podać na podstawie kalkulacji stanowiącej zał. nr 8 a) lub/i 8 b) do siwz jako cenę brutto (odpowiednio dla zadania). 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Ocena ofert odbędzie się odrębnie dla każdego zadania. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, siwz i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium: Cena % w skali 100 pkt. (odpowiednio dla każdego zadania) C Cmin = *100 pkt *100% Cb C ilość punktów w kryterium cena odpowiednio dla zadania Cmin najniższa cena ze wszystkich badanych ofert cena - odpowiednio dla danego zadania Cb cena badanej oferty cena - odpowiednio dla danego zadania Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę (odpowiednio dla danego zadania) spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów. 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 4

5 nr sprawy: TZ/TT/12/ Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, siwz i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium (odpowiednio dla zadania) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszą, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Zamawiający zawrze z wykonawcą umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 6 do siwz. 19. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia, przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Kraków, dnia r.. (Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona) 1. Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1a; 2. Informacje uzupełniające dotyczące przedmiotu zamówienia zał. nr 1 b; 3. Certyfikat zintegrowanego systemu jakości JAKOSC* ŚRODOWISKO nr JS-180/1/2007 zał. nr 1 c; 4. Kwestionariusz do oceny ryzyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz kosztów związanych z usunięciem, oczyszczaniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń zał. nr 1 d; 5. Wykaz lokalizacji i składników mienia zał. nr 2; 6. Mapy sytuacyjne lokalizacji obiektów przy ul. Nowohuckiej 1 zał. nr 3 a; 7. Mapy sytuacyjne lokalizacji obiektów przy ul. Krzemienieckiej 40 zał. nr 3 b; 8. Mapy sytuacyjne lokalizacji obiektów przy ul. Barskiej 12 zał. nr 3 c; 9. Wykaz środków transportu (taboru samochodowego) wraz z informacją o szkodowości klienta zał. nr 4; 10. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. ust. 1 ustawy Pzp zał. nr 5 a); 11. Oświadczenie, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp zał. nr 5 b); 12. Projekt umowy zał. nr 6; 13. Formularz oferty zał. nr 7; 14. Formularz kalkulacji ceny oferty - zadanie nr 1 zał. nr 8 a. 15. Formularz kalkulacji ceny oferty - zadanie nr 2 zał. nr 8 b. 5

6 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Zał. nr 1 a OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne MPO Sp. z o. o. w Krakowie, ul Nowohucka 1; W niniejszym załączniku ustala się, że: - określenie Zamawiający zastępuje się odpowiednio formą Ubezpieczony lub Ubezpieczający, - określenie Wykonawca zastępuje się odpowiednio formą TU lub Towarzystwo Ubezpieczeń i zamiennie lub Ubezpieczyciel. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1 ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń; ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, użytkowania mienia oraz wprowadzania produktu do obrotu; obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta; ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego; ubezpieczenie Autocasco; ubezpieczenie ASSISTANCE. Zadanie nr 2 ubezpieczenie Członków Zarządu D&O 1. Postanowienia ogólne. 1) Przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich ubezpieczeniach jest wszelkie mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane, stanowiące własność Ubezpieczającego lub mienie będące w jego posiadaniu samoistnym lub zależnym (na podstawie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu i innych ). Także mienie, którego własność nabędzie lub, w którego posiadanie wejdzie Ubezpieczający w okresie ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest także mienie przewłaszczone lub, które zostanie przewłaszczone na rzecz m. in. banków, Towarzystw Ubezpieczeń i innych podmiotów oraz mienie powierzone osobom trzecim np. na podstawie umowy najmu, użyczenia itp. tytułu prawnego. 2) Miejscem ubezpieczenia są wszystkie lokalizacje należące do Ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzeniem działalności i posiadanym mieniem, wszystkie aktualne i zgodnie z klauzulą miejsca ubezpieczenia przyszłe lokalizacje własne, wynajmowane, dzierżawione lub w inny sposób używane na terenie Polski. 3) Wszelkie płatności wynikające z umów ubezpieczenia, dokonywane będą w systemie pro rata temporis, w przypadku doubezpieczania, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia. 4) Umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu, jeśli w okresie ubezpieczenia nastąpiło przeniesienie własności ubezpieczonych przedmiotów na bank, Towarzystwo Ubezpieczeń. itp 6

7 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 * * * * * Ubezpieczenie mienia * * * * * 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (All Risks) 1.1. Informacje ogólne o Zamawiającym: REGON PKD Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania liczba pracowników: 680 osób w tym kierowcy: 230 osób obrót za 2012 r.: ,00 zł obrót na stacji paliw w roku 2012: ,00 zł planowany obrót w roku 2013: ,00 zł planowany obrót na stacji paliw w roku 2011: ,00 zł Struktura własności MPO Sp. z o.o. w Krakowie: 100% udziałów spółki posiada Gmina Miejska Kraków Informacja o spółce, składowisko odpadów Barycz oraz pozostałych obiektach zamawiającego na stronie CERTYFIKATY MPO Sp. z o.o. w Krakowie posiada certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania JAKOŚĆ * ŚRODOWISKO Nr JS-180/2/2010 spełnia wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 w następującym zakresie: Usługi w zakresie wywozu i kompleksowego zagospodarowania odpadów stałych i płynnych Oczyszczanie letnie oraz zimowe ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów Prowadzenie składowiska odpadów komunalnych Sprzedaż paliw płynnych Okres ważności CERTYFIKATU: od r. do r Przedmiot działalności Spółki: Rodzaj przeważającej działalności wg PKD: Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania MPO Sp. z.o.o. w Krakowie świadczy między innymi usługi takie jak: zarządzanie nowym systemem gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miejskiej Kraków (powierzone MPO uchwałą Rady Miasta Krakowa) wywóz odpadów stałych (w tym nietypowych i wielkogabarytowych); wywóz odpadów płynnych; selektywna zbiórka odpadów stałych (szkło, makulatura, metal, plastik); organizowanie tzw. wystawki odpadów sortowanie odpadów komunalnych wywóz gruzu i innych materiałów po remontach i rozbiórkach; likwidacja dzikich wysypisk; sprzątanie letnie ulic, chodników, placów; zimowe utrzymywanie jezdni i chodników; wynajem nieruchomości usługi serwisowe samochodów ciężarowych (Volvo, Liaz, Jelcz, Star, Mitsubishi, Lublin); przyjmowanie i utylizacja odpadów stałych na składowisku Barycz; przyjmowanie odpadów do produkcji kompostu; sprzedaż pojemników na odpady komunalne stałe; sprzedaż worków na odpady komunalne stałe; naprawa i regeneracja pojemników i worków na odpady sprzedaż materiałów do zimowego utrzymania dróg, placów, chodników; wynajem sprzętu specjalistycznego i środków transportowych; holowanie pojazdów ciężarowych 7

8 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 sprzedaż paliw płynnych i gazowych do samochodów. Sortownia Kompostownia inne 1.3. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od r do r 1.4. Zakres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniową obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu polegające między innymi na: utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli i zaistniało w miejscach i okresie ubezpieczenia, w tym co najmniej: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, powódź, spływ wód po zboczach, zlania (w tym w wyniku topnienia śniegu lub lodu), grad, deszcz nawalny, śnieg, huragan, upadek drzew, lub nie będących we władaniu Ubezpieczającego budynków, budowli, urządzeń technicznych lub ich elementów na przedmiot ubezpieczenia, obsunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu (w tym pojazdu należącego lub użytkowanego przez Ubezpieczającego) w ubezpieczony przedmiot i szkody wodociągowe: wydostanie się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub innej technologicznej, cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci technologicznej, pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci, katastrofa budowlana, pośrednie uderzenie pioruna, dewastację, przepięcia utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia wskutek między innymi akcji ratowniczej, gaśniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych umową ubezpieczenia zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia Bez względu na postanowienia ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniowa objęte są: Sieci energetyczne Ogrodzenia i bramy Sprzęt elektroniczny 1.5. Zakres ubezpieczenia winien obejmować także, co najmniej następujące ryzyka i koszty: kradzież z włamaniem rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń, lub zabór mienia z lokalu w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia, rabunek zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec ubezpieczającego, osób działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi, wandalizm (dewastację) rozumiany jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, z włączeniem szkód powstałych w wyniku pomalowania (graffiti podlimit). Dotyczy również uszkodzenia elementów budynków lub lokali, w których to mienie się znajduje. Uwaga: ryzyko wandalizmu nie dotyczy pojemników na odpady Należne odszkodowanie za szkody kradzieżowe wypłacane jest zgodnie z klauzulą likwidacyjną i automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia, do wysokości sum ubezpieczenia. Powyższy warunek dotyczy również szkód powstałych w wyniku dewastacji/wandalizmu Zasady dotyczące pokrycia kosztów naprawy/wymiany zabezpieczeń dotyczą również sytuacji, gdy likwidacja zasadniczej szkody przebiega z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Klauzule dodatkowe: Klauzula reprezentantów Klauzula przepięć Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia Klauzula automatycznego pokrycia Klauzula terroryzmu Klauzula zgłaszania szkód Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 8

9 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Klauzula 72 godzin Klauzula kosztów dodatkowych Klauzula odpowiedzialności Klauzula warunków i taryf Klauzula płatności rat Klauzula rozstrzygania sporów Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) Klauzula likwidacji szkody Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia Klauzula przewłaszczenia Klauzula rozliczenia składek Klauzula skażenia lub zanieczyszczenia mienia Klauzula ograniczenia zasady proporcji Klauzula Leeway Klauzula- strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne Klauzula sabotaż Klauzula ubezpieczenia drobnych robot budowlanych Klauzula rzeczoznawców Klauzula miejsca ubezpieczenia Klauzula regresu Klauzula kradzieży zwykłej Klauzula katastrofy budowlanej 1.7. Miejsce ubezpieczenia: Wszystkie miejsca prowadzenia działalności przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z.o.o. w Krakowie i poza Krakowem, wraz z wszystkimi ich lokalizacjami wskazanymi poniżej oraz miejsca usytuowania wieży paliwowej (Pylonu) i reklam w pasie drogowym przylegającym do lokalizacji Nowohucka 1 w Krakowie Lokalizacja Kraków: ul. Nowohucka 1; Składowisko Odpadów Komunalnych Barycz, ul. Krzemieniecka 40; ul. Barska 12. Lokalizacja poza Krakowem Biuro Obsługi Klienta w Miechowie, ul. M. Konopnickiej 30 Biuro Obsługi Klienta w Gdowie, ul Cegielniana 406 Biuro Obsługi Klienta, Wadowice, ul Kopernika 10 Wykaz lokalizacji i składników mienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ. Mapy sytuacyjne lokalizacji poszczególnych obiektów zawierają: zał. nr 3 a do SIWZ - ul. Nowohucka 1; zał. nr 3 b SIWZ - ul. Krzemieniecka 40; zał. nr 3 c SIWZ - ul. Barska Przedmiot ubezpieczenia: Mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane, stanowiące własność Ubezpieczającego lub mienie będące w jego posiadaniu samoistnym lub zależnym ( na podstawie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu i innych). Także mienie, którego własność nabędzie lub w którego posiadanie wejdzie Ubezpieczający w okresie ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest także mienie przewłaszczone lub, które zostanie przewłaszczone na rzecz m. inn. banków, ubezpieczycieli i innych podmiotów oraz mienie powierzone osobom trzecim np. na podstawie umowy najmu, użyczenia itp. tytułu prawnego. Przedmiotem ubezpieczenia jest także mienie osób pozostających poza stosunkiem ubezpieczeniowym, przekazane Ubezpieczającemu na podstawie tytułu prawnego oraz mienie pracownicze. Budynki, budowle Maszyny, urządzenia, wyposażenie 9

10 Środki transportu Niskocenne składniki majątku Wartości pieniężne Środki obrotowe Mienie osób trzecich Mienie pracownicze Nakłady inwestycyjne Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, Kraków nr sprawy: TZ/TT/12/2013 z wyłączeniem sprzętu elektronicznego podlegającego ubezpieczeniu w ramach umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Przedmiot ubezpieczenia: szyby i inne przedmioty szklane, tworzywa sztuczne, okładziny kamienne i inne we wszystkich lokalizacjach wymienionych w specyfikacji Zakres ubezpieczenia stłuczenie (rozbicie) lub pęknięcie przedmiotu ubezpieczenia wraz z pokryciem poniesionych kosztów ustawienia i rozebrania rusztowań bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.) oraz wykonania znaków reklamowych i informacyjnych wg wzorów istniejących przed powstaniem szkody System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia (stan na ) / limity odpowiedzialności Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia/ limity odpowiedzialności (zł) Uwagi Budynki: 1. Kraków, ul. Nowohucka 1 2. Kraków, l. Krzemieniecka Gdów, ul. Cegielniana Miechów, ul. Konopnickiej , ,00* Wartość księgowa brutto/ sumy stałe Wartość odtworzeniowa * Budynki: Budowle: 1.Kraków, ul. Barska ,00 1. Kraków, ul. Nowohucka 1 2. Kraków ul. Krzemieniecka Kraków, ul. Barska Gdów, ul. Cegielniana 406 Wartość odtworzeniowa ,00 Wartość księgowa brutto/ sumy stale Maszyny i urządzenia, wyposażenie (gr 3,4,5,6,7,8) Kompostownia (współfinansowanie przez: Fundusz Spójności, Gminę Miejską Kraków i MPO Sp. z. o. o. w Krakowie zał. nr 1 b) Wartość finansowana przez Fundusz Spójności, Gminę Miejską Kraków Kraków ul. Krzemieniecka , ,00 Wartość księgowa brutto Wartość fakturowa (odpowiada wartości odtworzenia) Kompostownia kontenerowa nowa Kraków ul. Krzemieniecka ,00 Wartość księgowa brutto Sortownia Odpadów (współfinansowanie przez: Fundusz Spójności, Gminę Miejską Kraków i MPO Sp. z. o. o. w Krakowie ,00 Wartość fakturowa (odpowiada wartości odtworzenia) 10

11 zał. nr 1 b) Wartość całego kontraktu Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, Kraków nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Kraków ul. Krzemieniecka 40 Hala Magazynowa dla Sortowni na składowisku BARYCZ wraz z punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych zrealizowana w ramach projektu nr 2000/PL/16/P/PE/005 z Funduszem Spójności Kraków ul. Krzemieniecka 40 Blok energetyczny 4 (współfinansowanie przez: Fundusz Spójności, Gminę Miejską Kraków i MPO Sp. z. o. o. w Krakowie zał. nr 1 b) Kraków ul. Krzemieniecka 40 Zakład Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych, odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz punktem ich gromadzenia. na terenie siedziby MPO Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie. Inwestycja zrealizowana w ramach Projektu Nr 2000/PL/16/P/PE/005 Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie Etap I z Funduszem Spójności Kraków, ul. Nowohucka 1 Infrastruktura związana z rozbudową składowiska odpadów Barycz - budowa III etapu składowiska odpadów - odgazowanie II etapu składowiska - rekultywacja II etapu składowiska (Część finansowana ze środków unijnych i Gminę Miejską Kraków) , , , ,00 Wartość fakturowa odpowiada wartości odtworzenia) Wartość fakturowa (odpowiada wartości odtworzenia) Wartość fakturowa (odpowiada wartości odtworzenia) Wartość fakturowa (odpowiada wartości odtworzenia) Kraków ul. Krzemieniecka 40 Niskocenne /nie zaliczane do środków trwałych / ,00 Nakłady inwestycyjne/adaptacyjne ,00 Wartość odtworzeniowa/ na pierwsze ryzyko Wartość odtworzeniowa/ na pierwsze ryzyko Wartość księgowa brutto/ sumy stale Środki transportu (w tym wózki widłowe) Środki transportu mienie osób trzecich (pojazdy przekazane w użyczenie przez Urząd Miasta do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) , ,00 Ubezpieczenie środków transportu od ryzyk objętych umową ubezpieczenia na terenach ubezpieczonych lokalizacji Wartość fakturowa (odpowiada wartości odtworzenia) Ubezpieczenie środków transportu od ryzyk objętych umową ubezpieczenia na terenach ubezpieczonych lokalizacji Środki obrotowe/paliwa na stacjach: benzynowej i ,00 Najwyższy stan wg. cen 11

12 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 LPG, artykuły spożywcze, akcesoria samochodowe, zakupu worki na śmieci, materiały do zimowego utrzymania dróg i inne / Wartości pieniężne ,00 Na sumy stałe Mienie pracownicze 680x300,00 zł= ,00 Na pierwsze ryzyko Szkody w przewodach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych, w tym spowodowane przez zamarznięcie lub pęknięcie, powstałe w związku ze szkodami wodociągowymi Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem Limit na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ,00 Na pierwsze ryzyko ,00 Na pierwsze ryzyko Wartości pieniężne od rabunku limit ,00 Na pierwsze ryzyko Wyposażenie (urządzenia, maszyny, aparaty, narzędzia itp, wyposażenie biur, magazynów i innych lokali w tym mienie osób trzecich, m.in. w kompostowni i sortowni od kradzieży z włamaniem i rabunku Wartość środków obrotowych od kradzieży z włamaniem i rabunku Koszty naprawy zabezpieczeń: zniszczonych, uszkodzonych, utraconych zabezpieczeń lokali i urządzeń zabezpieczających łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczanego mienia spowodowane wandalizmem/dewastacją limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego z podlimitem 6.000,00 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (graffiti) z wyłączeniem pojemników na odpady kradzież mienia znajdującego się na zewnątrz budynków, o ile menie to zgodnie obowiązującymi przepisami, oraz zaleceniami producenta przystosowane jest do użytkowania na zewnątrz budynków oraz przedmiotów zamocowanych na zewnątrz budynku wraz z konstrukcjami, jeśli są zainstalowane w taki sposób, że ich wymontowanie wymaga użycia siły i narzędzi z wyłączeniem pojemników na odpady Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia łącznie z kosztami ustawienia i rozebrania rusztowań bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.) oraz wykonania znaków reklamowych i informacyjnych wg wzorów istniejących przed powstaniem szkody Kradzieży zwykła, tj. kradzież bez śladów włamania - łączny limit dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z wyłączeniem pojemników na odpady ,00 Na pierwsze ryzyko ,00 Na pierwsze ryzyko ,00 zł Na pierwsze ryzyko ,00 Na pierwsze ryzyko ,00 Na pierwsze ryzyko ,00 Na pierwsze ryzyko ,00 zł Na pierwsze ryzyko Wartości budynków - oznaczonych * według wartości odtworzeniowej nowej, przy szacowaniu uwzględniono powierzchnię budynków i zastosowano cenę odbudowy 1 m² na poziomie ): 3 650,00 zł dla budynku administracyjnego, 12

13 nr sprawy: TZ/TT/12/ ,00 zł dla pawilonów biurowych 2 180,00 zł dla budynków warsztatowych 2 180,00 zł dla budynków, garażowych i podobnych Franszyzy i udziały własne: franszyza redukcyjna: dla szkód w szybach 100 zł, dla kradzieży zwykłej: 5% odszkodowania, nie mniej niż 500 zł, dla pozostałych szkód 500,00 zł franszyza integralna: 400,0 zł Postanowienia dodatkowe do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Środki transportu objęte są ochroną ubezpieczeniową tylko na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji. Środki trwałe są ubezpieczane według wartości księgowych brutto lub odtworzenia, niezależnie od stopnia faktycznego zużycia lub umorzenia Limit odpowiedzialności na jednego pracownika na szkody w mieniu pracowniczym wynosi 300,00 zł Za dewastacje/wandalizm uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona nie dotyczy obiektów opuszczonych lub nie wykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni Zakres ochrony ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku: Zakład Ubezpieczeń odpowiada w ramach sumy ubezpieczenia, za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na utracie lub ubytku mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia Niskocenne środki trwałe oraz mienie pracownicze ubezpieczane jest do wartości odtworzeniowych do wskazanego limitu (tzw. pierwsze ryzyko) Odbudowa mienia może nastąpić w innym miejscu niż pierwotna lokalizacja lub w innej technologii, jeżeli nowe mienie będzie spełniać zbliżone funkcje użytkowe, z tym, że nowa lokalizacja nie może znajdować się na terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią Zakład ubezpieczeń wskaże z imienia i nazwiska osobę do kontaktów w sprawie likwidacji szkód Informacja o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych: Żaluzje przeciwwłamaniowe w oknach przylegających do dachów oraz na parterze w pomieszczeniach kasy. Żaluzje antywłamaniowe na parterze budynku administracyjnego w Sali konferencyjnej oraz szatni. Wszystkie lokalizacje prowadzenia działalności Spółki MPO są chronione prze firmę PUH PRO-FUS, ul. Kościuszki 86, Kraków. Stacja paliw, baza przy Nowohuckiej i składowisko Barycz ma system monitoringu wizyjnego. W pawilonie biurowym nr II instalacji alarmowa przeciwwłamaniowa W pomieszczeniu magazynowym żaluzje antywłamaniowe Brama oddzielająca stację paliw od terenu bazy Rozbudowa monitoringu : 38 kamer rozmieszczonych na placu z podglądem na portierni przy Nowohuckiej Informacja o zabezpieczenia przeciwpożarowych (System zmodernizowany w 2010r dostosowany do obowiązujących przepisów) Czujniki dymu w archiwum, serwerowi, Zakład Odpadów Wielkogabarytowych, Magazyn na Baryczy Gaśnice śniegowe i proszkowe, mgłowe zgodnie z przepisami Agregaty proszkowe stacja paliw Hydranty wewnętrzne 23 szt i zewnętrzne 24szt Koce gaśnicze System kamer sprowadzony na portiernię magazynu na Baryczy 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 2.1. Zakres ubezpieczenia: 13

14 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Specjalistyczne ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń, których ani ubezpieczający ani jego przedstawiciele nie byli w stanie przewidzieć, a w wyniku których sprzęt nie może osiągnąć parametrów znamionowych. Zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie szkody materialne (w szczególności powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym huraganu, działania wody, zdarzeń technicznych lub technologicznych albo działania człowieka, np. kradzież z włamaniem, rabunek, celowe i świadome zniszczenie przez ustalonych bądź nieustalonych sprawców, niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, zaniedbanie), obejmujące poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego). Ubezpieczenie obejmuje w szczególności: błędy w obsłudze, niewłaściwe użytkowanie; kradzieży z włamaniem i rabunku; wandalizm; pożar; wybuch; działanie wody i wilgoci; błędy popełnione w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu, a także wad materiałowych; przepięcia, przetężenia i inne przyczyny elektryczne. Działanie wiatru, huraganu, osunięcia się ziemi, trzęsienia ziemi Zakład Ubezpieczeń pokrywa również udokumentowane koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochrona ubezpieczeniową a związane z: a. akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub b. niedopuszczenie do ich zwiększenia; c. uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, d. zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową; e. poniesieniem dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, kosztów ekspresowego transportu (w tym również frachtu lotniczego) sprzętu/części zamiennych oraz f. kosztów przejazdów techników i ekspertów. Powyższe dotyczy tylko kosztów poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej W ubezpieczeniu proszę uwzględnić następujące klauzule i limity klauzul: 101/1 Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) 147 ubezpieczenie sprzętu od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji 104 tymczasowe magazynowania lub chwilowa przerwa w eksploatacji 141 trzęsienie ziemi 142 huragan 102 rozszerzenie zakresu terytorialnego: cały świat Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych (IT Information Technology) Klauzule dodatkowe: Klauzula automatycznego pokrycia Klauzula terroryzmu Klauzula zgłaszania szkód Klauzula 72 godzin Klauzula kosztów dodatkowych Klauzula odpowiedzialności Klauzula warunków i taryf Klauzula płatności rat Klauzula rozstrzygania sporów Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) 14

15 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Klauzula likwidacji szkody Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia Klauzula przewłaszczenia Klauzula rozliczenia składek Klauzula skażenia lub zanieczyszczenia mienia Klauzula ograniczenia zasady proporcji Klauzula Leeway Klauzula- strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne Klauzula sabotaż Klauzula rzeczoznawców Klauzula miejsca ubezpieczenia Klauzula regresu Klauzula kradzieży zwykłej 2.4. Przedmiot ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny, stacjonarny i przenośny w systemie sum stałych, koszty odtworzenia danych w systemie pierwszego ryzyka oprogramowanie (seryjne i indywidualne) - w systemie pierwszego ryzyka wymienne nośniki danych w systemie pierwszego ryzyka zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne (np. koszty jednorazowego przeprogramowania; tymczasowej naprawy sprzętu, montażu i demontażu sprzętu zastępczego) w systemie pierwszego ryzyka Koszty odtworzenia danych: Suma ubezpieczenia: ,00 zł Oprogramowanie: Suma ubezpieczenia: ,00 zł Wymienne nośniki danych: Suma ubezpieczenia: ,00 zł Zwiększone koszty działalności: Suma ubezpieczenia: ,00 zł 2.5. Ubezpieczenie od szkód materialnych Wybrany sprzęt elektroniczny, którego początek użytkowania jest po dacie r. oraz urządzenia nieco starsze, ale ważne dla Zamawiającego: m. inn., monitoring, sprzęt do prezentacji, audiowizualny, centrala telefoniczna - nr inwentarzowy rok produkcji ) Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) Uwagi Sprzęt elektroniczny stacjonarny Grupa 491,603,623,624,626,629,627,653,669, ,00 Suma ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) Uwagi Sprzęt elektroniczny przenośny, ,00 Suma ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto 2.6. Rodzaj wartości : wartość księgowa brutto 2.7. Franszyzy: SEKCJA I szkody materialne Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny (w miejscu ubezpieczenia): Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody, nie mniej niż 300,00 zł Franszyza integralna: brak Sprzęt elektroniczny przenośny poza miejscem ubezpieczenia Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody, nie mniej niż 300,00 zł Franszyza integralna: brak 15

16 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 SEKCJA II dane i nośniki danych Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody, nie mniej niż 300,00 zł Franszyza integralna brak SEKCJA III zwiększone koszty działalności Proporcjonalne: 2 dni Nieproporcjonalne 5 5 wartości szkody 2.8. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od r do r 3. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń 3.1. Miejsce ubezpieczenia: Lokalizacja Kraków: ul. Nowohucka 1; Zakład Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych, odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz punktem ich Gromadzenia na terenie siedziby MPO Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte są szkody mechaniczne oraz elektryczne powstałe w ubezpieczonych maszynach w trakcie pracy i postoju, jak również podczas demontażu i ponownego montażu oraz ich przemieszczania na terenie ubezpieczanych lokalizacji Ubezpieczającego w celu konserwacji lub naprawy. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody wynikłe z : 1. błędów w projektowaniu lub konstrukcji 2. błędów w trakcie produkcji maszyny, urządzenia; użycia niewłaściwego/ wadliwego materiału 3. eksploatacji z powodu: niewłaściwej obsługi wandalizmu rozerwania wskutek siły odśrodkowej braku działania lub wadliwego zadziałania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych, zabezpieczających niedoboru wody w kotłach nadmiernego ciśnienia zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych poluzowania części dostania się ciała obcego 3.3. Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia są będące w posiadaniu Ubezpieczającego maszyny, urządzenia i aparaty techniczne. Wyposażenie Zakładu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych, odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz punktem ich Gromadzenia: - linia do mechanicznego rozdrabniania odpadów (odpady wielkogabarytowe), - linia do ręcznego demontażu (sprzęt AGD, RTV, itp.), - stanowiska do rozdrabniania opon Data produkcji wszystkich urządzeń; Sum Ubezpieczenia: łączna Suma Ubezpieczenia maszyn, urządzeń wartość odtworzeniowa SU = ,50 zł 3.5. Franszyzy: Franszyza redukcyjna: Franszyza integralna: 5% wartości szkody, nie mniej niż 2 000,00 zł brak 16

17 nr sprawy: TZ/TT/12/ Klauzule indywidualne: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że do umowy mają zastosowanie następujące klauzule: Klauzula ubezpieczenia fundamentów Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w fundamentach ubezpieczonych maszyn. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za powyższe szkody istnieje pod warunkiem, że takie szkody w fundamentach są bezpośrednią konsekwencją szkody w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków. 3. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania należnego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą. 4. Limit odpowiedzialności: ,00 zł Klauzula rzeczoznawców 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, itp., związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody z zastrzeżeniem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. 2. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 3. Limit ,00 PLN Klauzula dot. ubezpieczenie oprzyrządowania sterowanego numerycznie. Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkodę w oprzyrządowaniu sterowanym numerycznie według następujących zasad: 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje programowalne, numerycznie sterowane systemy zintegrowane z komputerem i/lub inną elektroniczną jednostką sterującą. 2. Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje oprogramowanie standardowe dostarczone przez producenta ubezpieczanego sprzętu lub alternatywnie koszty poniesione na wymianę oprogramowania, pod warunkiem, że uległo ono zniszczeniu w wyniku całkowitej utraty jednostki sterującej lub systemu jako całości oraz że koszt zakupu i wymiany tego oprogramowania jest zawarty w sumie ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel, w przypadku uznania odpowiedzialności, zwróci wszystkie koszty naprawy ubezpieczonego sprzętu elektronicznego do wysokości wartości rzeczywistej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody. Klauzula dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy: 1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków. 2. Jeżeli okaże się, że zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn, które uległy uszkodzeniu jest niższa niż wymagana wartość odtworzeniowa, kwota odszkodowania należna z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, w takiej proporcji, w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn pozostaje do wymaganej wartości odtworzeniowej. 3. Limit odpowiedzialności wynosi 20 % wartości szkody w maszynach, nie więcej niż zł na wszystkie zdarzenia Klauzula - usunięcie pozostałości po szkodzie ponad sumę ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że: 1. Za opłatą dodatkowej składki w wysokości określonej w umowie wprowadza się dodatkowy limit odpowiedzialności, ponad sumę ubezpieczenia, obejmujący koszty usunięcia pozostałości po szkodzie objętej zakresem ubezpieczenia. 17

18 nr sprawy: TZ/TT/12/ Niniejsza klauzula ma zastosowanie w przypadku, gdy koszty, o których mowa powyżej nie są pokryte w ramach sumy ubezpieczenia oraz limitów określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 3. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela na koszty objęte zakresem niniejszej klauzuli wynosi ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Klauzule dodatkowe: Klauzula reprezentantów Klauzula automatycznego pokrycia Klauzula zgłaszania szkód Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Klauzula odpowiedzialności Klauzula warunków i taryf Klauzula płatności rat Klauzula rozstrzygania sporów Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia Klauzula przewłaszczenia Klauzula rozliczenia składek Klauzula ograniczenia zasady proporcji Klauzula regresu 3.8. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od r do r * * * * * Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej * * * * * 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, użytkowania mienia oraz wprowadzania produktu do obrotu 4.1. Informacje ogólne o spółce REGON PKD Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania liczba pracowników: 680 osób w tym kierowcy: 230 osób obrót za 2012 r.: ,00 zł obrót na stacji paliw w roku 2012: ,00 zł planowany obrót w roku 2013: ,00 zł planowany obrót na stacji paliw w roku 2011: ,00 zł Struktura własności MPO Sp. z o.o. w Krakowie: 100% udziałów spółki posiada Gmina Miejska Kraków CERTYFIKATY MPO Sp. z o.o. w Krakowie posiada certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania JAKOŚĆ * ŚRODOWISKO Nr JS-180/2/2010 spełnia wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 w następującym zakresie: Usługi w zakresie wywozu i kompleksowego zagospodarowania odpadów stałych i płynnych Oczyszczanie letnie oraz zimowe ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów Prowadzenie składowiska odpadów komunalnych Sprzedaż paliw płynnych Okres ważności CERTYFIKATU: od r. do r Przedmiot działalności spółki: Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania PKD Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD Z 18

19 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD Z demontaż wyrobów zużytych PKD38.31.Z odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD38.32.Z działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarka odpadami PKD Z wytwarzanie energii elektrycznej PKD Z wytwarzanie paliw gazowych PKD Z działalność związana z zarzadzaniem urządzeniami informatycznymi PKD Z przetwarzanie danych, zarzadzanie stronami internetowymi i podobna działalność PKD Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD Z działalność rachunkowo- księgowa z wyłączeniem doradztwa podatkowego PKD Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania PKD 0.22.Z Pozostałe badania i analizy techniczne PKD B Badanie rynku i opinii publicznej PKD Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD Z Pozostałe sprzątanie PKD Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD Z Działalność usługowa związana z administracyjna obsługą biura PKD Z MPO Sp. z o.o. w Krakowie świadczy między innymi usługi takie jak: zarządzanie nowym systemem gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miejskiej Kraków (powierzone MPO uchwałą Rady Miasta Krakowa) wywóz odpadów stałych (w tym nietypowych i wielkogabarytowych); wywóz odpadów płynnych; selektywna zbiórka odpadów stałych (szkło, makulatura, metal, plastik); organizowanie tzw. wystawki odpadów sortowanie odpadów komunalnych wywóz gruzu i innych materiałów po remontach i rozbiórkach; likwidacja dzikich wysypisk; sprzątanie letnie ulic, chodników, placów; zimowe utrzymywanie jezdni i chodników; usługi serwisowe samochodów ciężarowych (Volvo, Liaz, Jelcz, Star, Mitsubishi, Lublin); przyjmowanie i utylizacja odpadów stałych na składowisku Barycz; przyjmowanie odpadów do produkcji kompostu; sprzedaż pojemników na odpady komunalne stałe; sprzedaż worków na odpady komunalne stałe; naprawa i regeneracja pojemników i worków na odpady sprzedaż materiałów do zimowego utrzymania dróg, placów, chodników; wynajem sprzętu specjalistycznego i środków transportowych; holowanie pojazdów ciężarowych sprzedaż paliw płynnych i gazowych do samochodów. Sortownia Kompostownia inne MPO w Krakowie to firma łącząca tradycję z nowoczesnością. W branży istnieje od 1906 roku. Obecnie funkcjonuje jako spółka z o.o., ze 100% udziałem Gminy. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ma bogatą ofertę dla klientów. Firma obsługuje w Krakowie ponad 60% rynku, a na terenie Małopolski ma 35% udział w rynku. Świadczymy usługi w zakresie wywozu odpadów stałych, wywozu nieczystości ciekłych, oczyszczania dróg, placów i chodników, odbioru odpadów segregowanych. Dodatkowo spółka zarządza kompleksem obiektów ekologicznych Barycz, w tym kompostownią, sortownią i składowiskiem. MPO Kraków oferuje także sprzedaż pojemników i worków na odpady. Firma zajmuje się również naprawą pojemników i kontenerów, naprawą samochodów, sprzedażą paliw i akcesoriów we własnej stacji paliw. MPO świadczy usługi na terenie Krakowa, częśći województwa małopolskiego i świetokrzyskiego. Klienci Spółki to osoby indywidualne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje publiczne, firmy. Szeroki zakres i wysoka jakość usług, wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesny sprzęt sprawiają, że klienci otrzymują kompleksowe rozwiązania. 19

20 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Usługi świadczone są na terenie Krakowa i wielu podkrakowskich gmin. Do grona Klientów należą osoby indywidualne, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje, firmy, hipermarkety, a także zarządy dróg w zakresie letniego i zimowego utrzymania jezdni i chodników (m.in. M1, Makro, Delphi, Skanska, Budopol, Park Wodny, AGH, Port Lotniczy Kraków-Balice, szpitale, urzędy i inni). Więcej szczegółowych informacji na stronie: Od wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Rada Miasta Krakowa powierzyła Uchwałą nr LII/697/12 z 11 lipca 2012 r. zarządzanie systemem Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. Uchwała nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z 11 lipca 2012 r w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków. Uchwała nr LII/698/12 Rady Miasta Krakowa z 11 lipca 2012 r w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Celem działania Spółki jest wykonywanie powierzonych jej do wykonywania przez Gminę Miejska Kraków zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a w tym zadania zarządzania Gminnym Systemem Gospodarowania Odpadam Komunalnymi oraz zadania gospodarowania odpadami komunalnymi, a nadto zadań własnych innych gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku na ich terenie, powierzonych spółce do wykonywania przez Gminę Miejska Kraków na podstawie właściwych aktów prawnych, z wyłączeniem odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegółowy zakres rzeczowy zadań realizowanych przez MPO Sp. z o.o. w związku z przedmiotową uchwałą (zadania przejęte od ZIKiT w Krakowie) Utrzymanie czystości na terenie Gminy Miejskiej Kraków w zakresie letnim 1. Przygotowanie wstępnych założeń do budżetu Gminy Miejskiej Kraków w zakresie utrzymania czystości 2. Pozimowe i letnie mechaniczne oczyszczanie jezdni i bezpieczników, placów, ipt 3. Pozimowe i letnie oczyszczanie chodników, placów 4. Utrzymanie czystości terenów zielonych w pasach drogowych i wydzielonych torowisk, pętli autobusowych i tramwajowych 5. Opróżnianie, zakup, mycie, wymiana koszy ulicznych na odpady 6. Utrzymanie czystości przejść podziemnych 7. Utrzymanie czystości wind dla osób niepełnosprawnych 8. Deratyzacja przejść podziemnych 9. Usuwanie padłych zwierząt z pasów drogowych i terenów gminnych 10. Czyszczenie pomników, kapliczek i tablic pamiątkowych 11. Usuwanie graffiti i mycie murów oporowych, ekranów akustycznych i innych obiektów inżynierskich 12. Usuwanie dzikich wysypisk 13. Zabezpieczenie czystości w czasie uroczystości, wizyt państwowych oraz imprez organizowanych przez UMK 14. Współpraca z zakładami karnymi polegająca na angażowaniu skazanych do prac społecznych (dowóz, zakup odzieży, obuwia, wody, worków i wywóz zebranych przez skazanych odpadów z pokryciem kosztów składowania 15. Współudział z Radami Dzielnic przy organizowaniu społecznych akcji sprzątania terenów 16. Utrzymanie czystości przystanków innych przewoźników niż MPK 17. Interwencyjne zabezpieczanie czystości terenów niezabudowanych własności Gminy Miejskiej Kraków, a nie posiadających innego zarządcy 18. Znakowanie obszarów dotkniętych choroba zakaźną zwierząt 19. Utrzymanie czystości tunelu szybkiego tramwaju 20. Utrzymanie czystości terenów przejętych od ZGK 21. Utrzymanie czystości strefy płatnego parkowania Utrzymanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zimowym 1. Przygotowanie wstępnych założeń do budżetu Gminy Miejskiej Kraków w zakresie utrzymania zimowego 20

21 nr sprawy: TZ/TT/12/ Organizowanie i przeprowadzanie postepowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonywanie zadań w warunkach zimowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków 3. Zarządzanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu i środków do działań operacyjnych w ramach utrzymania zimowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków 4. Udział przedstawicieli MPO w pracach Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do sprawa zimy 5. Zimowe utrzymanie terenów gminnych nie posiadających innych zarządców 6. Zorganizowanie systemu stanowisk dyżurno koordynacyjnych do kierowania podmiotami wykonującymi zadania w ramach zimowego utrzymania 7. Utrzymanie zimowe ulic stanowiących drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i część gminnych mających większe znaczenie w układzie komunikacyjnym Miasta Krakowa 8. Utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa Od sezonu zimowego 2012/2013 koordynatorem zimowego utrzymania dróg, jezdni i chodników w Krakowie jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Kraków jest podzielony na 5 obszarów i rejonów zimowego utrzymania, w skład którego wchodzą nawierzchnie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, pętli autobusowych, przejść podziemnych, kładek, schodów. Zimowym utrzymaniem zajmują się firmy, które obejmują swoim działaniem drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, część gminnych, prowadzących komunikację zbiorową oraz mających większe znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta. Utrzymanie zimowe na obszarze Krakowa jest realizowane na podstawie określonych standardów. Obowiązują trzy główne standardy utrzymania dróg, co związane jest z zapewnieniem ciągłej przejezdności tras. UWAGA! Zamawiający, nie prowadzi działalności z tytułu zarządzania i administrowania drogami Kilometraż dróg oraz chodników za które odpowiada MPO Sp. z o.o. w Krakowie: km dróg 338,85 km chodnika 60km ścieżek rowerowych oraz Tereny przejęte przez Gminę Miejską Kraków od ZBK 344,270 m2 jezdni m2 chodników Obiekty Zakład Demontażu Zakład odpadów wielkogabarytowych i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia zlokalizowany na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie, przy ulicy Nowohuckiej 1 został oddany do eksploatacji w dniu 24 czerwca 2010 roku. Zakład odpadów to miejsce zbierania, gromadzenia, wytwarzania (w tym przetwarzania) i odzysku odpadów w procesie rozdrabniania i demontażu odpadów wielkogabarytowych, odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także rozdrabniania opon. Do zakładu kierowane są odpady odbierane od mieszkańców Krakowa w ramach obowiązującego w mieście systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz odpady przywożone bezpośrednio przez mieszkańców do Punktów gromadzenia odpadów. Zainstalowana w zakładzie linia do mechanicznego rozdrabniania odpadów przeznaczona jest do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, takich jak: meble; drewniane i tapicerowane, drewno, tworzywa sztuczne itp., które po rozdrobnieniu przekazywane są do cementowni jako paliwo zastępcze. Jest ono doskonałym zamiennym paliwem stosowanym w cementowniach do produkcji cementu. Jedna tona paliwa alternatywnego zastępuje około kg węgla kamiennego i w ten oto sposób dotychczas nieprzydatne (składowane na składowisku odpadów) odpady wielkogabarytowe stają się pożytecznym źródłem energii przy produkcji cementu. Linia do ręcznego demontażu odpadów przeznaczona jest do demontowania odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ponieważ do tej grupy odpadów zaliczają się również zużyte urządzenia chłodnicze, linia wyposażona jest w stanowisko do odsysania freonu i oleju sprężarkowego. Zakład odpadów wielkogabarytowych eksploatowany jest zgodnie z Decyzją nr SW.III.JP /10 wydaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego i spełnia wszystkie normy w zakresie ochrony środowiska. 21

22 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Dodatkowe informacje: 1. Działalność zakładu przyczynia się do ograniczenia ilości odpadów kierowanych na składowisko, co w konsekwencji wydłuża czas jego eksploatacji. 2. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny jest źródłem cennych surowców takich jak metale żelazne i nieżelazne. 3. Ze złota pozyskanego z 2 tysięcy telefonów komórkowych jubiler może wykonać aż dziesięć ślubnych obrączek. 4. Z opon trafiających do zakładu usuwany jest metal, pozostałość jest cięta i przekazywana do dalszego zagospodarowania Składowisko odpadów BARYCZ Informacja o składowisko odpadów Barycz (więcej szczegółów na stronie Składowisko odpadów komunalnych Barycz zlokalizowane na granicy Krakowa z Wieliczką jest miejscem składowania odpadów komunalnych z Krakowa i Wieliczki. Jego lokalizacja jest efektem zawartego w 1974 roku porozumienia pomiędzy Kopalnią Soli Wieliczka i Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie. Całość terenu przeznaczonego na ten cel o powierzchni ok. 36 ha została podzielona na trzy etapy. Od marca 2005 roku eksploatowany jest III etap składowiska o powierzchni ok. 11 ha. Na składowisko trafiają zmieszane odpady komunalne, które przy wjeździe są ważone i rejestrowane. Prowadzona jest elektroniczna ewidencja ilości i rodzajów dowożonych odpadów. Deponowane odpady są na bieżąco zagniatane kompaktorami, codziennie dezynfekowane wapnem chlorowanym i izolowane warstwą ziemi. Koła i podwozia samochodów wyjeżdżających ze składowiska są myte w jednej z dwóch automatycznych myjni. Odcieki ze składowiska kierowane są bezpośrednio do miejskiego kolektora sanitarnego, którym trafiają grawitacyjnie do Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie. Powstający w wyniku naturalnego procesu fermentacji odpadów na składowisku biogaz przetwarzany jest w czterech blokach energetycznych (zespołach prądotwórczych) na energię elektryczną i cieplną, które są wykorzystywane na potrzeby składowiska, kompostowni i sortowni. Składowisko odpadów komunalnych Barycz eksploatowane jest zgodnie z następującymi decyzjami: Decyzja - POZWOLENIE ZINTEGROWANE nr Śr.III.LK z dnia roku wydana przez Wojewodę Małopolskiego. Decyzja Zmiana Pozwolenia Zintegrowanego nr SW.III. EP /10 z dnia roku wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego Decyzja - ZATWIERDZAJĄCA INSTRUKCJĘ EKSPLOATACJI SKŁADOWISKA SW.III. EP /10 z dnia roku wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Dodatkowe informacje: 1. Dziennie rejestrowanych jest ok wjazdów na składowisko. 2. Na składowisku pracują cztery bloki energetyczne (zespoły prądotwórcze) o łącznej mocy 1341 kilowatów energii elektrycznej na godzinę. 3. W 2010 roku na składowisku wytworzono energię elektryczną z biogazu (energię odnawialną ) która może pokryć potrzeby ponad 2200 gospodarstw domowych. UWAGA! Na składowisku Barycz nie ma już Zbieraczy Osób zbierających surowce Sortownia odpadów Barycz Zakład segregacji odpadów sortownia Barycz wybudowany w roku 2005 i oddany do eksploatacji w marcu 2006 roku to kompleksowy obiekt przeznaczony do mechaniczno ręcznej segregacji tzw. suchej frakcji odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami sortowaniu w zakładzie poddawane są odpady pochodzące z pojemników do selektywnej zbiórki rozstawionych na mieście, selektywnego (dwupojemnikowego lub workowego) systemu odbioru suchej frakcji odpadów komunalnych (bez części organicznych), suchej frakcji odpadów komunalnych z supermarketów, instytucji, szkół, spółdzielni mieszkaniowych itp. Sortownia Barycz wyposażona jest w następujące urządzenia i maszyny: sito bębnowe, taśmociągi, separatory: metali nieżelaznych, metali żelaznych, frakcji lekkiej, rozrywarka do worków, rynna wstrząsowa, prasa belująca z perforatorem, ładowarka kołowa oraz wózki widłowe. Dostarczane do sortowni Barycz odpady są ważone a następnie sortowane w kabinie wstępnej i przesiewane sitem bębnowym. Kolejny etap to szczegółowe sortowanie w kabinach sortowniczych. Na 22

23 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 linii sortowniczej zainstalowane są separatory; metali żelaznych i nieżelaznych, których zadaniem jest odzyskanie ze strumienia złomu stalowego i aluminium oraz separator frakcji lekkiej. Wysegregowane surowce wtórne poddawane są procesowi prasowania i belowania (butelki PET dodatkowo poddawane są procesowi perforowania). Do czasu zgromadzenia optymalnej pod względem transportu ilości surowca w postaci bel przechowywane są w części magazynowej sortowni. Odzyskiwane w sortowni Barycz surowce wtórne osiągają czystość handlową i jednolitość w zakresie rodzaju odzyskiwanych surowców wtórnych i przekazywane są recyklerom do dalszego wykorzystania Sortownia Barycz pozwala na odzyskanie z odpadów; - makulatury w podziale na; karton, magazyny ilustrowane i gazety oraz papier mix, - szkła w podziale; na bezbarwne i kolorowe, - metali żelaznych i nieżelaznych, - tworzyw sztucznych w podziale na PET bezbarwny, PET kolorowy, folię oraz - opakowania z chemii gospodarczej (PP, PS, PE). Sortownia Barycz eksploatowana jest zgodnie z Decyzją-Pozwoleniem na wytwarzanie i odzysk odpadów nr GO-04.CJ /07 z dnia roku wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz Decyzją-zmiana Pozwolenia na wytwarzania odpadów nr WS-06.CJ /10 z dnia roku wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa. Dodatkowe informacje: 1. Przepustowość sortowni surowców wtórnych Barycz wynosi ton rocznie. 2. Eksploatacja sortowni przyczynia się do ograniczania ilości odpadów kierowanych na składowisko, co w konsekwencji wydłuża jego żywotność Kontenerowa kompostownia odpadów zielonych Kontenerowa kompostownia odpadów zielonych Barycz została oddana do eksploatacji 27 września 2005 roku. Składa się z 16 kontenerów kompostujących, w których zachodzi proces intensywnego kompostowania, podczas którego następuje rozkład materiału organicznego, dwóch kontenerów technicznych, 2 kontenerów z biofiltrem, urządzenia do załadunku kontenerów materiałem wsadowym oraz sterowni. Do wyposażenia kompostowni należą również ładowarka kołowa, rębarka do rozdrabniania gałęzi oraz sito bębnowe, Materiał wsadowy stanowią odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodnicze oraz z placów i targowisk rozdrobnione i wymieszane w odpowiednich proporcjach. Proces kompostowania sterowany jest komputerem, który automatycznie dobiera parametry pracy. Produkt z opróżnionego kontenera jest formowany w pryzmy, a następnie poddawany procesowi dojrzewania na wolnym powietrzu przez 6 8 tygodni. Po upływie tego czasu kompost jest przesiewany przez sito dla uzyskania wymaganej granulacji. Powstający w ten sposób kompost jest biologicznie stabilny i wolny od nieprzyjemnych zapachów. Kompostownia odpadów zielonych Barycz eksploatowana jest zgodnie z Decyzją nr SR.II.WWi z dnia roku wydaną przez Wojewodę Małopolskiego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. prowadzi sprzedaż kompostu na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 200/08 z dnia roku na wprowadzenie produkowanego kompostu do obrotu jako nawozu organicznego pod nazwą KOMPOST NA RABATY. Może on być stosowany jako nawóz organiczny w ogrodach przydomowych i działkowych do uprawy roślin rabatowych, na trawniki w parkach, ogrodach, obiektach sportowych, miejskich terenach zielonych, gotowych trawnikach rolowanych, a także do rekultywacji gleb. Dodatkowe informacje: 1. Eksploatacja kompostowni przyczynia się do ograniczania ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko. 2. Z jednej tony odpadów zielonych powstaje minimum 0,5 tony kompostu Lamusownia - punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych Zbiorczy punkt gromadzenia odpadów - Lamusownia został oddany do użytku w czerwca 2011 roku. Jest to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Miasta Krakowa może oddać nieodpłatnie odpady problemowe, takie jak odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne( farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony a także surowce wtórne ( papier, szkło, tworzywa sztuczne) 23

24 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Z Lamusowni mogą również skorzystać przedsiębiorcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków odpłatnie zgodnie z cennikiem. Dostarczane do Lamusowni odpady po ich zważeniu i zarejestrowaniu gromadzone są w odpowiednich pojemnikach i kontenerach. Po zebraniu odpowiedniej partii odpady przewożone są do Zakładu odpadów wielkogabarytowych, sortowni lub innych instalacji zajmujących się przetwarzaniem tego typu odpadów. Zbiorczy punkt gromadzenia odpadów - Lamusownia eksploatowany jest zgodnie z Decyzją zezwalającą na zbieranie odpadów, nr WS CJ z dnia roku wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa Punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych Punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, oddany do użytku w czerwcu 2010 roku zlokalizowany jest w hali magazynowej sortowni Barycz. Jest to miejsce do którego mieszkańcy Krakowa mogą nieodpłatnie dostarczyć zalegające w domach odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zebrane w Punkcie odpady są przekazywane do Zakładu odpadów wielkogabarytowych zlokalizowanego przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie. Z Punktu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych mogą również skorzystać przedsiębiorcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków odpłatnie zgodnie z cennikiem. Dostarczane do Lamusowni odpady po ich zważeniu i zarejestrowaniu gromadzone są w odpowiednich pojemnikach i kontenerach. Po zebraniu odpowiedniej partii odpady przewożone są do zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych, sortowni lub innych instalacji zajmujących się przetwarzaniem tego typu odpadów. Punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych funkcjonuje w oparciu o Decyzję nr WS-06.MW /09 z dnia roku wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa Dodatkowe informacje do zakresu ochrony: struktura obrotu, uwzględniająca udział poszczególnych działalności, które podlegać mają ochronie (w ujęcie procentowym lub w PLN): 2012: - wywóz odpadów stałych - 62 % - wywóz odpadów płynnych - 0,1% - letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników, placów - 8,3% - segregacja odpadów - 0,1% - serwis, samochodów, naprawa samochodów obcych - 0,9% - stacja paliw - 23% - sprzedaż instalacji regionalnej Barycz - 5,6% Planowane w 2013: - wywóz odpadów stałych - 42,2% - wywóz odpadów płynnych - 0,1% - letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników, placów - 15,1% - segregacja odpadów - 0,1% - serwis, samochodów, naprawa samochodów obcych - 0,8% - stacja paliw - 18,4% - sprzedaż instalacji regionalnej Barycz - 23,3% Informacje o podwykonawcach oraz zakresie zlecanych im prac/usług/czynności: podwykonawcy w zakresie prac: - utrzymanie zieleni - odbiór odpadów z cmentarzy - odbiór odpadów segregowanych z Gmin procentowy udział podwykonawców w pracach/ usługach danego rodzaju: - utrzymanie zieleni 100% - odbiór odpadów z cmentarzy 50% - odbiór odpadów segregowanych z Gmin 70% Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których Zamawiajacy korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy rodzaj zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.), 24

25 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 użyczenie rodzaj oraz szacunkową wartość ruchomości, 4 pojazdy ciężarowe RENAULT Wartość ok ,00 zł przeznaczenie majątkowe /sposób jej wykorzystania/, Dotyczy to m. inn. pojazdów przekazanych przez Gminę Miejską Kraków MPO Sp z.o.o. w użyczenie, do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pojazdy są ubezpieczane w zakresie AC właściciela ruchomości, Gmina Miejska Kraków czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego, tak AC opis sposobu zabezpieczenia mienia przed dostępem osób trzecich pojazdy są przechowywane/ garażowane na terenie bazy przy u. Nowohuckiej 1 w Krakowie Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego) sprecyzowanie rodzajów wykonywanych czynności (np. obróbka, naprawa, serwis, etc.), usługi serwisowe samochodów typu: Volvo, Liaz, Jelcz, Star, Mitsubishi, Lublin w zakresie napraw podwozi, remontów podzespołów, napraw pomp wtryskowych, napraw blacharsko - ślusarskich, lakiernictwa, napraw ogumienia, wymiany olejów, smarowania pojazdów. Posiadamy także myjnię samochodową. Dodatkowo: naprawa i regeneracja pojemników i worków na odpady rodzaj powierzanego mienia, jego szacunkową wartość oraz właściciela: pojazdy ciężarowe, o wartości jednostkowej od ,00 zł do ,00 zł właściciele osoby prowadzące działalność gospodarcza Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt) zastosowanie/przeznaczenie produktu/ów, określenie produktu finalnego, podanie głównych odbiorców produktów, w przypadku importu produktu, podanie ich producentów, Sprzedaż paliw, olejów, akcesoriów samochodowych na własnej stacji paliw Sprzedaż pojemników i worków na odpady Głównymi odbiorcami są klienci instytucjonalni i osoby fizyczne 4.3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wg przepisów prawa, odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności, posiadanym i użytkowanym w tej działalności mieniem oraz wprowadzaniem produktu do obrotu Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęta jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody rzeczywiste (dammnum emergens), utracone korzyści jakie poszkodowany mógłby odnieść, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lacrum cessanes), a także należne zadośćuczynienie o ile wynika ze szkody osobowej, bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie), szkody rzeczowe (na mieniu) i ich następstwa, do których naprawienia Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa oraz czyste straty finansowe Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Szkoda osobowa (na osobie): straty oraz utracone korzyści jakie poszkodowany odniósłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono, a także szkody niemajątkowe, powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, których naprawienie polega na zapłacie zadośćuczynienia. 25

26 nr sprawy: TZ/TT/12/ Szkoda rzeczowa (na mieniu): straty oraz utracone korzyści jakie poszkodowany odniósłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono, powstałe wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy Czysta strata finansowa szkoda nie będąca szkodą osobowa lub rzeczową Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym a w razie zbiegu roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego i niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia Za wypadek ubezpieczeniowy uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszkodzenie ciała, utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz powstanie czystej straty finansowej Postanowienie dodatkowe: Ochroną ubezpieczeniową objęte będą szkody wyrządzone wspólnikom (udziałowcom) ubezpieczonego (właścicielem 100% udziałów MPO Sp. z o.o. jest Gmina Miejska Kraków; MPO posiada 97 % udziałów w MPGO Sp. z o.o. w Krakowie) Data początkowa Jeśli w OWU i umowie ubezpieczenia obwiązuje tzw data początkowa, to musi być wprowadzona data retroaktywna /początkowa od r, przy czym z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone będą szkody, które mogą być pokryte z innych umów ubezpieczenia zawartych na wcześniejszy okres ubezpieczenia 4.5. Suma gwarancyjna: SU = ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 4.6. Zakres terytorialny: RP 4.7. Franszyza redukcyjna: 5% w szkodzie dla kl. czyste straty finansowe, nie więcej niż 2 000,00 zł 5% w szkodzie rzeczowej dla klauzuli szkody w środowisku, nie więcej niż 2.000,0 zł zniesiona dla klauzuli OC pracodawcy 1000 zł w szkodzie rzeczowej dla zakresu podstawowego i pozostałych klauzul 4.8. Franszyza integralna: brak 4.9. Zakres ubezpieczenia rozszerzony o klauzule: Klauzula: OC za produkt, między innymi z tytułu dostarczenia paliwa o niewłaściwych parametrach na własnej stacji paliw i LPG, produkty sprzedawane na stacji paliw, pojemniki na odpady, worki, materiały do zimowego utrzymania dróg, itp Limit odpowiedzialności: ,00 zł lub do pełnej sumy gwarancyjnej jeśli tak wynika z zapisów OWU Klauzula: OC za czyste straty finansowe: rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody nie wynikające ze szkody osobowej lub rzeczowej: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, związane ze stosunkiem pracy, wynikające z niedotrzymania terminów, przekroczenia ustalonych kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego, 26

27 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu, szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu, czyste straty finansowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego lub też na jego zlecenie. Limit odpowiedzialności: ,00 zł Klauzula: OC pracodawcy szkody wyrządzone pracownikom lub w ich mieniu Limit odpowiedzialności: ,00 zł Klauzula OC za szkody w pojazdach mechanicznych pracowników (OC delikt): Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w pojazdach mechanicznych posiadanych przez pracowników, pod warunkiem że odszkodowanie z tego tytułu nie będzie mogło zostać pokryte z ubezpieczenia OC komunikacyjnego posiadacza pojazdu mechanicznego. Ustala się podlimit odpowiedzialności na tego typu szkody w wysokości zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia w ramach limitu określonego dla OC Pracodawcy Klauzula: OC za szkody w środowisku Limit odpowiedzialności: ,00 zł Klauzula: OC za szkody rzeczowe powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych (szkody w mieniu osób trzecich powstałe w wynajmowanych od MPO nieruchomościach). Limit odpowiedzialności ,00 zł Klauzula: OC wynajmującego rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o zdarzenia skutkujące powstaniem szkody rzeczowej w mieniu Najemcy. Limit odpowiedzialności ,00 zł lub do pełnej sumy gwarancyjnej jeśli tak wynika z zapisów OWU Klauzula OC najemcy nieruchomości Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub do pełnej sumy gwarancyjnej jeśli tak wynika z zapisów OWU Klauzula: OC za szkody spowodowane przez podwykonawców z zachowaniem prawa regresu przez ubezpieczyciela. Limit odpowiedzialności ,00 zł Klauzula : Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody powstałe w mieniu podczas wykonywania przez ubezpieczonego obróbki, naprawy, czyszczenia i innych usług Limit odpowiedzialności ,00 zł. Usługi m. inn. serwisowe samochodów typu: Volvo, Liaz, Jelcz, Star, Mitsubishi, Lublin w zakresie napraw podwozi, remontów podzespołów, napraw pomp wtryskowych, napraw blacharsko - ślusarskich, lakiernictwa, napraw ogumienia, wymiany olejów, smarowania pojazdów. Posiadamy także myjnię samochodową Klauzula: OC za szkody w rzeczach znajdujących się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy z wyłączeniem szkód w pojazdach oraz w wartościach pieniężnych Limit odpowiedzialności ,00 zł Klauzula: włączenie ryzyka wadliwego wykonania robót i usług: rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, wynikłe z jej wadliwego wykonania. Limit odpowiedzialności ,00 zł Klauzula: Rozszerzenie zakresu ochrony OC za szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy użyczenia, najmu, leasingu, dzierżawy użytkowania lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Nie dotyczy pojemników na odpady (ZIKiT) oraz pojazdów Limit odpowiedzialności ,00 zł lub do pełnej sumy gwarancyjnej jeśli tak wynika z zapisów OWU. 27

28 nr sprawy: TZ/TT/12/ Klauzula dot. prac przeładunkowych Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej za szkody rzeczowe i osobowe powstałe podczas prac wyładunkowych i załadunkowych. Limit odpowiedzialności ,00 zł lub do pełnej sumy gwarancyjnej jeśli tak wynika z zapisów OWU Klauzula: OC za szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Limit odpowiedzialności ,00 zł lub do pełnej sumy gwarancyjnej jeśli tak wynika z zapisów OWU Klauzula: OC za szkody powstałe w podziemnych instalacjach lub urządzeniach Limit odpowiedzialności ,00 zł lub do pełnej sumy gwarancyjnej jeśli tak wynika z zapisów OWU Klauzula: OC organizatora imprezy nie mającej charakteru imprezy masowej. Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy (konferencje, imprezy okolicznościowe, itp.) Limit odpowiedzialności ,00 zł. UWAGA! Prosimy o podanie składki za każdą klauzulę osobno, lub informację, że dane rozszerzenie (klauzula) zawarte jest w ubezpieczeniu podstawowym OC Klauzule dodatkowe: Klauzula zgłaszania szkód Klauzula odpowiedzialności Klauzula 72 godzin Klauzula płatności rat Klauzula rozstrzygania sporów Klauzula rozliczenia składek Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od r do r Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące szkodowości za ostatnie trzy lata dotyczące zadań, które na podstawie cytowanej Uchwały nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z 11 lipca 2012 ZIKiT przekazał MPO Sp. z o.o Od ZIKiT otrzymaliśmy następujące dane: Szkodowość w zakresie szkód osobowych związanych ze śliskością nawierzchni drogi/chodnika: - w roku 2010 wypłacono ,88 zł przy zgłoszonych 48 roszczeniach; - w roku 2011 wypłacono 8 000,00 zł przy zgłoszonych 15 roszczeniach; - w roku 2012 (na dzień ) wypłacono ,12 zł przy zgłoszonych 11 roszczeniach. Powyższe dane nie uwzględniają szkód niezakończonych i kwot w rezerwie ubezpieczyciela od 2010 roku jest 18 szkód osobowych w likwidacji (zgłoszonych, niezakończonych), z: 2010 r. 1, 2011 r. 3, 2012 r. 14, przyczyna to: 1 szkoda - śliska nawierzchnia, 17 szkód - zły stan techniczny, chodników, dróg, rezerwa założona po ,00 zł na każdą, czyli łącznie zł Od 2010 roku byłą zgłoszona tylko jedna szkoda rzeczowa wynikająca ze złego utrzymania zimowego dróg - odszkodowanie rzędu kilku tysięcy zł. Komentarz: 28

29 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Na podstawie powyższych danych należy zauważyć, ze znaczna część złożonych roszczeń z zakresu śliskości nawierzchni dróg/ chodników skutkowała odmową, zgodnie z przepisami art. 429 kodeksu cywilnego (odpowiedzialność wykonawcy robót) Oraz art.5 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r, nr 236 poz 2008 z poźn. Zm.) tj odpowiedzialność za czystość chodnika spoczywa na właścicielu nieruchomości przylegającej do chodnika Ponadto informujemy, że w zakresie realizacji zadania związanego z utrzymaniem czystości zgłaszane sa także pojedyncze szkody pojazdów spowodowane zanieczyszczeniami jezdni takimi, jak: palmami oleju, kamieniami, żwirem naniesionym na jezdnię z pobliskiej budowy lub innymi elementami nieznanego pochodzenia, których roszczenia nie zostały uznane, bowiem w tych przypadkach zarząd drogi nie był sprawca szkody. 29

30 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 * * * * Ubezpieczenia komunikacyjne * * * * * 5. Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego 5.1. Podstawa: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dn r.(dz.u. z dnia 16 lipca 2003 nr 124 poz z późniejszymi zmianami) Zakres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz z późniejszymi zmianami) Suma gwarancyjna: nie niższa niż (minimalna ustawowa): w przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych; w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, ustalona przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody; suma gwarancyjna ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody; za szkody powstałe na terytoriach państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi Regulaminu Wewnętrznego, Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, jednak nie niższej niż suma określona w danej umowie ubezpieczenia Zakres terytorialny: Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe w związku z ruchem pojazdów na terytorium 33 państw, tj.:, Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Rzeczypospolitej Polskiej, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch Należy objąć ochroną ubezpieczeniową także pojazdy nie podlegające rejestracji, a wymienione w zał. nr 4 do SIWZ Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od dnia wnioskowanego dla poszczególnego pojazdu jako dzień rozpoczęcia ochrony Wykaz środków transportu przeznaczonych do ubezpieczenia zawiera zał. nr 4 do SIWZ. 6. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów w ruchu zagranicznym Zielona Karta obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium 13 państw (nie należących do UE lub nie będących sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia) należących do systemu Zielonej Karty,, tj.: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Maroka, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji i Ukrainy Suma gwarancyjna: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta - suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych równa będzie wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami danego państwa, nie niższej jednak niż: w przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 30

31 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 ustalona przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody. Wykaz pojazdów przeznaczonych do ubezpieczenia: Ford Mondeo, nr rej KR 748KH, Mercedes Bus, nr rej KR 1744U, Volkswagen Passat nr rej KR 300TV, Volkswagen Passat nr rej KR 777TJ Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od dnia wnioskowanego dla poszczególnego pojazdu jako dzień rozpoczęcia ochrony. 7. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów. Wykaz środków transportu przeznaczonych do ubezpieczenia zawiera zał. nr 4 do SIWZ Suma ubezpieczenia NNW kierowców i pasażerów SU = ,-/miejsce/dla całej floty. Górną granicą odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie będzie wypłacane w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od dnia wnioskowanego dla poszczególnego pojazdu jako dzień rozpoczęcia ochrony Wykaz środków transportu przeznaczonych do ubezpieczenia zawiera zał. nr 4 do SIWZ. 8. Ubezpieczenie Autocasco. Wykaz środków transportu przeznaczonych do ubezpieczenia zawiera zał. nr 4 do SIWZ. Uwaga! Pojazdy do ubezpieczenia AC zaznaczone na żółto w zał. nr 4 do SIWZ 8.1. Zakres ubezpieczenia: wariant pełny (z kradzieżą), z wykupioną amortyzacją części, zniesionym udziałem własnym, suma ubezpieczenia AC nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie warsztatowy wariant likwidacji szkód gwarantowaną sumą ubezpieczenia dla fabrycznie nowych pojazdów przez co najmniej 6 miesięcy od dnia ich zakupu pod warunkiem, że pojazd nie uległ uszkodzeniu 8.2. Zakres terytorialny: Terytorium RP i innych państw Europy oraz Algierii, Iranu, Iraku, Maroko, Izraela i Tunezji. Na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii możliwe jest wyłączenie szkód powstałych wskutek kradzieży (z możliwością rozszerzenia o to ryzyko). dla pojazdów: Ford Mondeo, nr rej KR 748KH, Mercedes Bus, nr rej KR 1744U, Volkswagen Passat nr rej KR 300TV, Volkswagen Passat nr rej KR 777TJ. Terytorium RP dla pozostałych pojazdów 8.3. Suma ubezpieczenia: Sumę ubezpieczenia stanowi wartość pojazdu określana w sposób następujący: 1. dla fabrycznie nowych pojazdów suma ubezpieczenia odpowiada wartości fakturowej, tj. cenie nabycia pojazdu wraz z wyposażeniem ujętym w fakturze. Suma ubezpieczenia nie będzie ulegać zmianie przez okres 6 miesięcy w przypadku określonym powyżej 2. dla pojazdów zakupionych jako używane lub już wcześniej użytkowanych przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia pojazdu będzie odpowiadała wartości rynkowej z uwzględnieniem: ceny pojazdu danej marki i typu, roku produkcji, okresu eksploatacji, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego pojazdu. Podstawą określenia wartości pojazdu w całym okresie ubezpieczenia jest aktualny katalog cen rynkowych w oparciu, o który ustalana jest suma ubezpieczenia. 31

32 nr sprawy: TZ/TT/12/ Suma ubezpieczenia pojazdu będzie zwierała lub nie podatek VAT w zależności od tego, czy właścicielowi pojazdu przysługuje prawo do odliczenia w całości albo w części podatku VAT naliczonego przy nabyciu tego pojazdu. Suma ubezpieczenia w każdym okresie ubezpieczenia określana jest w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu pomniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn wartości pojazdu i stawki procentowej zastosowanej do obliczenia kwoty podatku podlegającej odliczeniu, jednak nie więcej niż kwota podatku podlegająca odliczeniu. Na wniosek właściciela pojazdu suma ubezpieczenia może być określona w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu z uwzględnieniem podatku VAT 4. Sumy ubezpieczenia obejmują wyposażenie dodatkowe (w momencie zawierania umowy ubezpieczenia niezbędnym będzie określenie tego wyposażenia np.: radioodbiornik, klimatyzacja, felgi aluminiowe, poduszki powietrzne, ABS, dach otwierany, komputer, itp.) Uwaga! Dla porównania ofert wybrane do ubezpieczenia AC pojazdy mają ustaloną wartość rynkową na podstawie INFO- Ekspert z roku 2011 i 2012 Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia AC prawidłowe wartości = sumy ubezpieczenia będą zweryfikowane - ustalane z Ubezpieczycielem Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: wszystkie samochody zgłaszane do ubezpieczenia są wyposażone w immobiliser i centralny zamek; są garażowane na przy ul. Nowohuckiej 1, na terenie bazy Postanowienia dodatkowe Po dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający uzgodni z Ubezpieczycielem procedury dotyczące sprawnej likwidacji szkód (szczególnie sposobu zgłaszania, czasu i miejsca oględzin) oraz zgłaszania do ubezpieczenia pojazdów,w których posiadanie wejdzie Zamawiający w trakcie trwania umowy (dotyczy także procedur dla pojazdów sprzedanych wyrejestrowane, przekazanych, itp.) Likwidacja szkód w trybie bezgotówkowym, na wniosek Ubezpieczającego w trybie gotówkowym Oględziny uszkodzonego pojazdu nie później niż następnego dnia roboczego po zgłoszeniu szkody, w miejscu określonym przez Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC, nawet gdy w momencie Powstania szkody pojazd nie miał ważnego okresowego badania technicznego (jeżeli takie badanie jest wymagane) pod warunkiem, że: - szkoda miała miejsce nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego i - stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody 8.6. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od dnia wnioskowanego dla poszczególnego pojazdu jako dzień rozpoczęcia ochrony 9. Ubezpieczenie ASSISATANCE Zakres terytorialny: Polska 9.1. Przedmiot ochrony: Udzielenie natychmiastowej pomocy w przypadku kolizji, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych, które mogą wydarzyć się podczas podróży Zakres ochrony: podstawowy, zgodnie ze standardem stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od dnia wnioskowanego dla poszczególnego pojazdu jako dzień rozpoczęcia ochrony Dotyczy wyłącznie pojazdów objętych ubezpieczeniem AC. Zakres terytorialny: terytorium RP i innych państw Europy 9.5. Przedmiot ochrony: Udzielenie natychmiastowej pomocy w przypadku kolizji, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych, które mogą wydarzyć się podczas podróży Zakres ochrony: najszerszy, zgodnie ze standardem stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od dnia wnioskowanego dla poszczególnego pojazdu jako dzień rozpoczęcia ochrony 32

33 nr sprawy: TZ/TT/12/ Dotyczy wyłącznie pojazdów : Ford Mondeo, nr rej KR 748KH, Mercedes Bus, nr rej KR 1744U, Volkswagen Passat nr rej KR 300TV, Volkswagen Passat nr rej KR 777TJ. 10. Postanowienia wspólne dla ubezpieczeń komunikacyjnych Składka za ubezpieczenia AC, NNW, ASSISTANCE naliczana będzie proporcjonalnie za każdy dzień faktycznie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej zwroty składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia będą bez potrącania kosztów manipulacyjnych. Rozliczenie składki nastąpi proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, który liczy się w dniach poczynając od dnia następnego po wygaśnięciu odpowiedzialności Do umowy ubezpieczeń komunikacyjnych będą miały zastosowanie klauzule dodatkowe: Klauzula warunków i taryf, Klauzula płatności rat, Klauzula rozstrzygania sporów, Klauzula rozliczenia składek. 11. Klauzule dodatkowe: Do ubezpieczeń, o których mowa w punktach 1-9 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zał. 1a), z zastrzeżeniem ust mają zastosowanie klauzule dodatkowe o treści określonej w ust Klauzule dodatkowe maja zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń) zgodnie z OWU w ubezpieczeniu, do którego są włączone. Jeśli zgodnie z treścią klauzuli w stosunku do OWU dochodzi do zawężenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w danym ubezpieczeniu, to zastosowanie maja tylko te postanowienia w klauzulach, które tej odpowiedzialności nie zawężają i które tę odpowiedzialność rozszerzają Treść klauzul dodatkowych Klauzula reprezentantów (do ubezpieczeń mienia) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów ubezpieczającego. Za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (Zarząd), który zgodnie z obowiązującymi przepisami i/lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Klauzula reprezentantów (do ubezpieczenia OC) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej wyłącznie reprezentantów ubezpieczającego. Za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (Zarząd), który zgodnie z obowiązującymi przepisami i/lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Limit ,00 zł Klauzula przepięć Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki ustala się, że: Szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym (rozumianego jako krótkotrwały wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub wzbudzenie sił niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w siec zasilająca lub linię przesyłająca energię elektryczną), które pozostają objęte ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych); Ochrona objęte są także szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego tj. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, itp. 33

34 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Niezależnie od powyższego z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach). Limit ,00 zł/ lokalizację Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły że: Jeżeli Ubezpieczający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość środków trwałych wg stanu na dzień rozpoczęcia ochrony. Ubezpieczający jest zobowiązany do aktualizacji stanu środków trwałych w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy tej klauzuli ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 15 % łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia. Pierwsza aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem, likwidacja środków trwałych lub ich przekazaniem. Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy ubezpieczenia zostaną rozliczone przez potrącenie, a różnica zapłacona. Klauzula automatycznego pokrycia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły że: Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz innych stanów faktycznych i prawnych prowadzących do zmiany wartości ubezpieczanego mienia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgoda Ubezpieczyciela W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady dla rozliczenia wzrostu wartości mienia. Składka za doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty Składka płatna w terminie 14 dni po doręczeniu dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez Ubezpieczyciela. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). Limit: 20 % łącznej sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia Klauzula automatycznego pokrycia do MB Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły że: Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz innych stanów faktycznych i prawnych prowadzących do zmiany wartości ubezpieczanego mienia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgoda Ubezpieczyciela Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości 34

35 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów. W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady dla rozliczenia wzrostu wartości mienia. Składka za doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty Składka płatna w terminie 14 dni po doręczeniu dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez Ubezpieczyciela. Limit: 20 % łącznej sumy ubezpieczenia maszyn w MB Klauzula terroryzmu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły że: Zakład Ubezpieczeń rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko aktów terroru do limitu sumy ubezpieczenia zł. Przez akty terroryzmu rozumie się indywidualne lub grupowe nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych czy socjalnych, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności lub dezorganizacji życia publicznego przy użyciu siły lub przemocy. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. Limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Franszyza redukcyjna wynosi 5 % wysokości szkody nie mniej niż zł Klauzula zgłaszania szkód z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Na podstawie art ustala się termin powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 5 dni roboczych od daty uzyskania przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie uniemożliwiło Zakładowi Ubezpieczeń ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Klauzula 72 godzin Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że wszystkie szkody, które powstały z tej samej przyczyny w ciągu 72 godzin traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia. Klauzule dot. kosztów dodatkowych: a) Klauzula kosztów akcji ratowniczej. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Ubezpieczyciel pokrywa ponad limity wynikające z OWU uzasadnione i udokumentowane koszty akcji ratowniczej ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym umową ubezpieczenia Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łączny na wszystkie lokalizacje). b) Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad limity wynikające z OWU uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia, powstałe w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/miedzy innymi demontażu części 35

36 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż zł w okresie ubezpieczenia (limit łączny na wszystkie lokalizacje). Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. c) Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: w razie zagrożenia zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad limity wynikające z OWU uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi zł (limit łączny na wszystkie lokalizacje). d) Klauzula odkupienia urządzeń Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: w przypadku szkody obejmującej maszynę, urządzenie lub wyposażenie, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie ustalane będzie do wysokości ceny maszyny, urządzenia, wyposażenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i wydajności. W żadnym wypadku odszkodowanie nie przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla danego środka trwałego. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja. e) Klauzula wynagrodzenia ekspertów 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, itp., które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. 2. Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie na wszystkie lokalizacje). 3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 4. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie na wszystkie lokalizacje). f) Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: 20 % wysokości szkody w mieniu, nie więcej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie na wszystkie lokalizacje). Klauzula odpowiedzialności: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki (raty składki) początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia Klauzula warunków i taryf: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 36

37 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 W przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do umowy zasadniczej. Klauzula płatności rat : Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki/raty dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki/raty uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku wolnych środków. W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. W ubezpieczeniu Auto Casco Ubezpieczyciel jest uprawniony w przypadku wypłaty odszkodowania do potrącenia z niego rat bądź żądania ich wcześniejszej spłaty tylko w przypadku szkody całkowitej lub szkody polegającej na kradzieży pojazdu. Klauzula rozstrzygania sporów z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia w wartości księgowej brutto, odtworzeniowej lub ustalonej w inny sposób., bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wypłata odszkodowania w kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie większej od sumy ubezpieczenia danego przedmiotu, przy czym przy szkodzie częściowej - w kwocie odpowiadającej wartości niezbędnych kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, cła oraz innych tego typu opłat, a przy szkodzie całkowitej w kwocie odpowiadającej wartości kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych Likwidacja szkód: do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Ubezpieczyciel w przypadku szkody polegającej na utracie lub całkowitym zniszczeniu (szkodzie całkowitej) jednostki centralnej komputera odpowiada również za koszt systemu operacyjnego w przypadku zadeklarowania jego wartości w wysokości sumy ubezpieczenia. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny): z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że W przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Klauzula likwidacji szkody: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 37

38 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody w przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem utrzymania lub przywrócenia dostaw energii elektrycznej lub cieplnej lub wody pitnej. Ubezpieczający jest zobowiązany do stworzenia dokumentu określającego przyczynę oraz rozmiar szkody oraz do wykonania, o ile jest to możliwe dokumentacji fotograficznej Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia: z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz OWU uzgadnia się, że Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu, odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania ani nie uchyli się od odpowiedzialności. Odszkodowanie będzie wypłacone tak jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że odszkodowanie przeznaczone zostanie na nowe środki trwałe Klauzula przewłaszczenia: z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz OWU i szczególnych warunków uzgadnia się, że 1. umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do Ubezpieczającego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, dostawca, gwarant), chyba że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela, w tym w szczególności nastąpi wydanie rzeczy. 2. Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wygasła na podstawie ust. 1 niniejszej klauzuli, nie wygasa ona także w przypadku powrotnego przejścia własności na ubezpieczającego (zamawiającego). Klauzula rozliczenia składek: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: wszelkie płatności wynikające z umowy ubezpieczenia (w szczególności z konieczności dopłaty składek oraz innych rozliczeń), dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula skażenia lub zanieczyszczenia mienia: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia. Klauzula ograniczenia zasady proporcji z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że W przypadku kiedy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli wskazana w umowie suma ubezpieczenia jest niższa, niż wartość mienia w dniu szkody będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenie). Klauzula Leeway z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że: jeżeli suma ubezpieczenia dla danej grupy mienia wymienionej w umowie ubezpieczenia jest niższa o ponad 20% od jej wartości w dniu szkody (niedoubezpieczenie), wysokość odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia tego mienia pozostaje do jego wartości w dniu szkody (zasada proporcji). zasady proporcji nie stosuje się, gdy mienie zostało ubezpieczone w systemie na sumy zmienne lub na pierwsze ryzyko. jeżeli suma ubezpieczenia dla określonego w umowie przedmiotu ubezpieczenia jest wyższa od jego wartości w dniu szkody (nadubezpieczenie), ubezpieczyciel odpowiada tylko do faktycznej wartości przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody. Klauzula- strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne 38

39 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek. Na potrzeby niniejszej klauzuli za: strajk uważa się celowe przerwanie pracy większej grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych; zamieszki uważa się gwałtowne demonstracje, wrogie akcje wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego rozruchy uważa się gwałtowne demonstracje, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody: wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności; powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę; szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem: działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady, aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Limit ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego. Franszyza redukcyjna wynosi 5 % wysokości szkody nie mniej niż zł Klauzula sabotaż z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że za sabotaż uważa się zamierzoną dezorganizacje pracy przez uchylenie się od niej lub wadliwe jej wykonywanie, uszkadzanie lub niszczenie sprzętu i narzędzi pracy limit zł na jedno i na wszystkie zdarzenia limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego Franszyza redukcyjna wynosi 5 % wysokości szkody nie mniej niż zł. Klauzula ubezpieczenia drobnych robot budowlanych Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych, b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym nie wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Klauzula miejsca ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że : 1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 39

40 nr sprawy: TZ/TT/12/ Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlanomontażowych (w tym podczas prób i testów). 3. Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych. 4. Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: zł. 5. Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia. 6. Niniejsza klauzula nie dotyczy lokalizacji położonych na terenie zalewowym lub dotkniętym ryzykiem powodzi od 1997 roku. Lokalizacje takie mogą być ubezpieczone na odrębnych warunkach po przeprowadzeniu przez Ubezpieczyciela indywidualnej oceny ryzyka. 7. Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia. Klauzula rzeczoznawców Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że W ramach odszkodowania Zakład Ubezpieczeń dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody zakładu ubezpieczeń, a brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami Limit odpowiedzialności ,00 zł Klauzula regresu Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że: nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe do: 1) osób fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej; 2) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży bez włamania (kradzież zwykła): Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że: W ramach niniejszej umowy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest, jako niepozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. Klauzula katastrofy budowlanej Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że: 40

41 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego Limit: zł. * * * * * Zadanie nr 2 * * * * * 1. Ubezpieczenie Członków Zarządu - D&O Dane o Spółce: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. Kraków, ul. Nowohucka 1 REGON PKD Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania Numer rejestrowy: KRS rejestr Przedsiębiorców; nr z dnia Data utworzenia: w obecnej formie prawnej r. (jako firma od 1906 r.) Całkowita liczba pracowników: 680 osób Struktura własności: spółka jest spółką z 100% udziałem Gminy Miasta Kraków MPO Sp. z o.o. jest posiadaczem 97% udziałów w powołanej w październiku 2012 spółki MPGO Sp. z o.o. Dane MPGO Sp. z o.o.: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, Kraków REGON PKD 38,11,Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne NIP liczba pracowników: 14 osób w tym kierowcy: 7 osób 1.2. Ubezpieczający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. Kraków, ul. Nowohucka Ubezpieczeni: byli, obecni i przyszli Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci spółki wymienionej jako Ubezpieczający. Wszyscy członkowie zarządu Spółki zatrudnienie są na podstawie umowy o pracę Przedmiot: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna członka zarządu za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu funkcji członka władz lub dyrekcji Spółki Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilno-prawna Ubezpieczonych w zakresie przewidzianym przepisami prawa, 1.5. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność cywilną zgodnie z kodeksem spółek handlowych, umową bądź statutem regulaminem spółki kapitałowej oraz innymi przepisami regulującymi odpowiedzialność członków władz spółki kapitałowej, Ochrona obejmuje roszczenia osób trzecich oraz spółki, gdy spółka z powodu wyegzekwowanego od niej na podstawie art. 416 K.C roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego wniesie roszczenie regresowe do członków władz, a także kiedy sama spółka dochodzi roszczeń przeciwko członkom jej organów Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa W razie braku kontynuacji umowy ubezpieczenia zastosowanie znajdzie automatyczny, dodatkowy okres zgłaszania roszczeń. Dla wszystkich stron umowy wynosi on trzy lata, natomiast byłym członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentom przysługuje okres sześcioletni Klauzule dodatkowe: Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony jest co najmniej o poniższe klauzule: 1) Klauzula: roszczenia z art. 107 i art.116 ordynacji podatkowej, 41

42 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 podlimit: w ramach sumy gwarancyjnej. 2) Klauzula: sankcji i kar nałożonych na Ubezpieczonego przez organy administracyjne lub kontrolne, podlimit : 10 % sumy gwarancyjnej. 3) Klauzula: w odniesieniu do roszczeń o naruszenie praw pracowniczych. 4) Klauzula: kosztów poniesionych przed wniesieniem roszczenia, podlimit : 10 % sumy gwarancyjnej. 5) Klauzula: Koszty (wynagrodzenia, wydatków) zewnętrznych konsultantów PR, podlimit PLN. 6) Klauzula: Koszty awaryjne, podlimit 10% sumy gwarancyjnej. 7) Klauzula: Koszty postępowań przygotowawczych, wyjaśniających: w ramach sumy gwarancyjnej. 8) Klauzula: Koszty obrony w przypadku roszczeń związanych ze skażeniem środowiska: podlimit 50% sumy gwarancyjnej. 9) Klauzula: wyłączenie uprzednio istniejących lub znanych okoliczności. 10) Klauzula: rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność za szkody poniesione przez większościowych udziałowców lub akcjonariuszy Ubezpieczenie obejmuje roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia (trigger claims made), z tytułu błędów popełnionych kiedykolwiek w przeszłości Data retroaktywna: od powstania Ubezpieczającego 1.9. Zakres terytorialny: RP Suma gwarancyjna (ubezpieczenia): SU = ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Franszyza redukcyjna : brak lub dopuszczalna: 5%, nie więcej niż 2.000,00 zł Szkodowość: brak jakichkolwiek roszczeń przeciwko obecnym lub byłym członkom władz spółki w zakresie odpowiedzialności członków zarządu. Spółce lub któremukolwiek z ubezpieczonych nie są znane okoliczności lub wypadki mogące rodzić roszczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków władz i dyrekcji w okresie ubezpieczenia. Nie zostały zauważone jakiekolwiek zdarzenia dokonane w poprzednim okresie ubezpieczenia, które mogą rodzić roszczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków władz i dyrekcji. Spółka lub firma zależna nie posiada informacji o będącym w toku procesie sądowym (np. odszkodowawczym, antymonopolowym, podatkowym, z zakresu prawa autorskiego) albo postępowaniu administracyjnym przeciwko niej lub firmie zależnej lub członkom ich władz lub dyrekcji albo o przygotowaniach do nich. Przez okres ostatnich pięciu lat Spółka nie zwierała umowy na opcje walutowe lub inne instrumenty pochodne Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od r. do r. 42

43 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Informacje dodatkowe o przedmiocie zamówienia Szkodowość komunikacja stan na dzień r. mienie i odpowiedzialność cywilna stan na r. Grupa MPO od 2007 do 2013_02_28 Sprzęt elektroniczny Gwarancje Mienie od wszystkich ryzyk Maszyny od uszkodzeń Mienie od wszystkich ryzyk dla kl. korp. OC klienta korporacyjnego OC Directors & Officers Rok Podsuma Podsuma Liczba szkód wypłaconych Suma szkód wypłaconych Liczba rezerw Suma rezerw Liczba szkód odmówionych Podsuma Podsuma Podsuma Podsuma Podsuma Rezerwy OC Data Szkody Data zgłoszenia Opis wartośc w zł Obrażenia ciała i inne zdarzenia

44 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Nr szkody Data szkody Data zgłoszenia Data wypłaty Przedmiot szkody Przyczyna szkody S. szk. wypł Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 895, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 616, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd) 1 114, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 620, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 742, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 507, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 452,65 SUMA wypłat wg lat Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 156, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 3 460, , Szkoda na osobie - zgon (301) Szkoda osobowa , Szkoda na osobie - zgon (301) szkoda osobowa , , Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 7 264, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 3 600, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 914, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 5 141, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 4 312, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 314, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 919, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 6 540, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 7 452, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 342, Szkoda w mieniu (305) elewacja 657, Szkoda w mieniu (305) elewacja 6, Szkoda w mieniu (305) elewacja 204, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 171, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 494, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 848, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 392, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 356, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 528, Szkoda w mieniu (305) zalane pokrowce gitarowe 151, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 1 064, Szkoda w mieniu (305) inny, pojazd 474, Szkoda w mieniu (305) inny, pojazd 841, Szkoda w mieniu (305) inny, pojazd 600, , Szkoda w mieniu (305) inny, pojazd 456, Szkoda w mieniu (305) inny, pojazd 4 514,95 45

45 nr sprawy: TZ/TT/12/ Szkoda w mieniu (305) inny, pojazd 435, Szkoda w mieniu (305) inny, pojazd 2 197, Szkoda w mieniu (305) kontener -pojazd 1 007, , Szkoda w mieniu (305) inny, pojazd 194, Szkoda w mieniu (305) inny, pojazd 882, Szkoda w mieniu (305) inny, pojazd 911, Szkoda w mieniu (305) inny, pojazd 485, Szkoda w mieniu (305) szkoda w mieniu 1 000, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 1 158, , Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 603, Szkoda w mieniu (305) inny pojazd 934, , , ,29 46

46 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Nr szkody Data szkody Data zgłoszenia Data wypłaty Przyczyna opis szkody Przyczyna szkody S. szk. wypł. Suma wypłat w danym roku W DNIU R PODCZAS PRZEJAZDU NA TERENIA SKŁADOWISKA ODPADÓW BARYCZ POJAZD KONTENEROWY MARKI STAR NR REJ. KR80931 (WŁASNOŚC MPO),USZKODZIŁ POJAZD KONTENEROWY MARKI VOLVO NR KR0226A. USZKODZENIE NASTĄPIŁO NA WSKUTEK OTWARCIA SIĘ TYLNYCH DRZWI KONTENERA, KTÓRE OTWARŁY SIĘ PO OPRÓZNIENIU I PRZEJEŹDZIE PO NIERÓWNOŚCIACH W POJEŻDŹIE MARKI STAR. POJAZD VOVO OCZEKIWAŁ W TYM CZASIE NA OCZEKIWAŁ NA WJAZD NA TEREN WYSYPU. W WYNIKU TEGO ZDARZENIA USZKODZENIU ULEGŁA PRZEDNIA SZYBA W POJEŹDŻIE VOVO. Inne (170) 5 317, , SPALENIE POJEMNIKA NA ODPADY Ogień (100) 850,00 wypłaty Ogień (100) 1 496, , Uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot (138) 1 705, Ogień (100) 1 495, CZĘŚCIOWE SPALENIE PRASOKONTENERA NA TERENIE GALERII KRAKÓW PLAZA. Ogień (100) 1 680, Ogień (100) 793, USZKODZONY SŁUP OŚWIETLENIOWY NA TERENIE WYSYPISKA ŚMIECI BARYCZ. Uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot (138) 633,00 wypłaty ZALANIE POMIESZCZEŃ Następstwa szkód wodno-kanalizacyjnych (141) 1 863, , PRÓBA WŁAMANIA DO POMIESZCZEŃ KASY W PAWILONIE NR2 Kradzież, kradzież z włamaniem (130) 1 190,37 47

47 nr sprawy: TZ/TT/12/ W WYNIKU WANDALIZMU-ZNISZCZENIA PRZEZ NIEZNANYCH SPRAWCÓW SPALENIU ULEGŁ KONTENER PLASTKIKOWY DO SEGREGACJI PAPIERU Wandalizm/dewastacja (137) 793, W WYNIKU WANDALIZMU-ZNISZCZENIA PRZEZ NIEZNANYCH SPRAWCÓW SPALENIU ULEGŁY KONTENERY PLASTKIKOWE Wandalizm/dewastacja (137) 1 341, KONTENERY PLASTIKOWE Wandalizm/dewastacja (137) 1 751, POJEMNIKI PLASTIKOWE SZT 6 Wandalizm/dewastacja (137) 2 161, SPALENIE KONTENERÓW PLASTIKOWYCH W ILOSCI 25 SZTUK PRZEZ NIEZNANYCH SPRAWCÓW Wandalizm/dewastacja (137) 2 161,29 wypłaty W WYNIKU POZARU ODPADÓW KOMUNALNYCH DOSZŁO DO USZKODZENIA KONTENERA Ogień (100) 8 020, , ZNISZCZONY POJEMNIK NA PLASTIK Ogień (100) 1 000,00 szkody wypłty SPALENIE POJEMNIKÓW NA PAPIER Ogień (100) 790, , SPALENIE POJEMNIKÓW NA PAPIER Ogień (100) 790, zniszczony pojemnik na szkło Ogień (100) 699, SPALENIE - POJEMNIK NA PAPIER Ogień (100) 790, SPALONE POJEMNIKI Ogień (100) 434, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 868, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 882, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 868, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 434, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 868, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 782, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 2 170, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 2 170, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 434, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 434, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 1 736, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 434,00 48

48 nr sprawy: TZ/TT/12/ SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 434, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 434, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 434, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 434, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 434, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 434, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 434, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 868, PODPALENIA POJEMNIKÓW PRZEZ NIEZNANYCH SPRAWCÓW Wandalizm/dewastacja (137) 434, W DNIU OK. GODZINY 07:15 NA TERENIE ZAKŁADU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, PRACOWNIK PODCZAS PRACY NA WÓZKU WIDŁOWYM PRZY WJEŹDZIE DO MAGAZYNU ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH USZKODZIŁ WÓZEK WIDŁOWY MARKI NISSAN ZAWADZAJĄC DRZWIAMI WÓZKA O ŚCIANĘ POMIESZCZENIA. W WÓZKU USZKODZONO : RAMĘ KABINY, DRZWI, ELEMENTY BLACHARSKIE. Inne (170) 630, KRK- NOWOHUCKA- W DNIU OK. GODZINY 07:15 NA TERENIE ZAKŁADU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, PRACOWNIK PODCZAS PRACY NA WÓZKU WIDŁOWYM PRZY WJEŹDZIE DO MAGAZYNU ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH USZKODZIŁ WÓZEK WIDŁOWY MARKI NISSAN ZAWADZAJĄC DRZWIAMI WÓZKA O ŚCIANĘ POMIESZCZENIA. W WÓZKU USZKODZONO : RAMĘ KABINY, DRZWI, ELEMENTY BLACHARSKIE. Inne (170) 3 600,00 PODPALENIA POJEMNIKÓW PRZEZ NIEZNANYCH SPRAWCÓW Wandalizm/dewastacja (137) 1 302,00 PODPALENIA POJEMNIKÓW PRZEZ NIEZNANYCH SPRAWCÓW Wandalizm/dewastacja (137) 434,00 PODPALENIA POJEMNIKÓW PRZEZ NIEZNANYCH SPRAWCÓW Wandalizm/dewastacja (137) 1 302, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 434, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 868, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 0, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 434, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 434,00 49

49 USZKODZENIE BRAMY WJAZDOWEJ FIRMY HORMANN O WYMIARACH 7000X7000 PRZEZ ŚMIECIARKĘ O NR BOCZNYM 18BV Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, Kraków nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot (138) 3 812, USZKODZENIE BRAMY WJAZDOWEJ FIRMY HORMANN O WYMIARACH 7000X7000 PRZEZ ŚMIECIARKĘ O NR BOCZNYM 18BV Uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot (138) 500, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 868, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 868, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 434, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 868, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 868, ODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 434, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 434, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 434, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 434, W WYNIKU SPALENIA ZNISZCZONE ZOSTAŁY POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI PAPIERU I PLASTIKU. Wandalizm/dewastacja (137) 2 600, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 1 736, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 434, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 434, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 434, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 868, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 434, PODPALENIE SPALENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI Wandalizm/dewastacja (137) 1 736, SZKODA SPALONEGO POJEMNIKA - AWF DOM STUDENCKI Ogień (100) 868, SZKODA SPALONEGO POJEMNIKA - SM "DOM DLA MŁODYCH" Ogień (100) 434, SZKODA SPALONEGO POJEMNIKA - SM "PODGÓRZE" Wandalizm/dewastacja (137) 434, SZKODA SPALONEGO POJEMNIKA - SM "PODGÓRZE" Wandalizm/dewastacja (137) 868, SZKODA SPALONEGO POJEMNIKA - SM "NA KOZŁÓWCE" Wandalizm/dewastacja (137) 868, SZKODA SPALONEGO POJEMNIKA - SM "OŚWIECENIA" Wandalizm/dewastacja (137) 1 302, SZKODA SPALONEGO POJEMNIKA - SM PODGÓRZE Wandalizm/dewastacja (137) 434, SZKODA SPALONEGO POJEMNIKA - SM "NOWY PROKOCIM" Wandalizm/dewastacja (137) 434, SZKODA SPALONE POJEMNIKI ROM PROKOCIM Wandalizm/dewastacja (137) 434, SZKODA SPALONE POJEMNIKI CASTELIA S.C. Wandalizm/dewastacja (137) 868,00 50

50 nr sprawy: TZ/TT/12/ SZKODA SPALONE POJEMNIKI REDUTA NIERUCHOMOŚCI Wandalizm/dewastacja (137) 1 302, SZKODA SPALONE POJEMNIKI MAXUS SP Wandalizm/dewastacja (137) 868, SZKODA SPALONE POJEMNIKI SM PODGÓRZE Wandalizm/dewastacja (137) 434, SZKODA SPALONE POJEMNIKI SM PODGÓRZE Wandalizm/dewastacja (137) 434, SZKODA SPALONE POJEMNIKI MAXUS SA ZOO Wandalizm/dewastacja (137) 868, SZKODA SPALONE POJEMNIKI MAXUS SA ZOO Wandalizm/dewastacja (137) 434, SZKODA SPALONE POJEMNIKI CASTELIA S.C. Wandalizm/dewastacja (137) 2 170, SZKODA SPALONE POJEMNIKI SM PODGÓRZE Wandalizm/dewastacja (137) 434, SZKODA SPALONE POJEMNIKI SM PODGÓRZE Wandalizm/dewastacja (137) 868, SZKODA SPALONE POJEMNIKI SM PODGÓRZE Wandalizm/dewastacja (137) 1 302, SZKODA SPALONE POJEMNIKI SM PODGÓRZE Wandalizm/dewastacja (137) 434, SZKODA SPALONE POJEMNIKI ADREM SA Wandalizm/dewastacja (137) 434, SZKODA SPALONE POJEMNIKI SM PRADNIK BIAŁY ZACHÓD Wandalizm/dewastacja (137) 434, PODPALONE POJEMNIKI NA ŚMIECI Ogień (100) 868, SZKODA SPALONE POJEMNIKI SM NA KOZŁÓWCE Wandalizm/dewastacja (137) 434, MPO-SPALONY KONTENER Ogień (100) 434, SPALONE 2 KONTENERY Ogień (100) 868, SPALONE 4 KONTENERY Ogień (100) 1 736, SPALONE 4 POJEMNIKI Ogień (100) 1 736, SPALENI KONTENERÓW NA ŚMIECI Ogień (100) 1 302, SPALONE POJEMNIKI Wandalizm/dewastacja (137) 434, SPALONE POJEMNIKI Ogień (100) 868, S[PALONE POJEMNIKI - POZ. 8 Wandalizm/dewastacja (137) 434, SPALONE POJEMNIKI Ogień (100) 434, SPALONE 2 KONTENERY Ogień (100) 868, PALONE POJEMNIKI Ogień (100) 434, SPALENIE KONTENERA NA ŚMIECI Ogień (100) 434, SPALONY 1 POJEMNIK: POZ WYKAZU 13 SM "PODGÓRZE" Ogień (100) 434,00 szkody wypłaty SPALONY KONTENER Ogień (100) 3 038, , , ,92 51

51 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Zał. nr 1 b INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SORTOWNIA ODPADÓW BARYCZ 1. SU = EUR Struktura finansowania: MPO Sp. o.o. 23 % Fundusz Spójności 62 % Gmina Miejska Kraków 15 % KOMPOSTOWNIA BARYCZ 1. Kontenery stalowe na wolnym powietrzu + urządzenia. 2. Wartość całej inwestycji z urządzeniami wynosi SU = EUR Struktura finansowania: MPO Sp. o.o. 22,3 % Fundusz Spójności 62 % Gmina Miejska Kraków 16,7 % BLOK ENERGETYCZNY NR 4 1. Wartość całej inwestycji z urządzeniami wynosi SU = EUR Struktura finansowania: MPO Sp. o.o. 38 % Fundusz Spójności Gmina Miejska Kraków 62 % HALA MAGAZYNOWA DLA SORTOWNI 1. Wartość całej inwestycji z urządzeniami wynosi SU = ,23 EUR Struktura finansowania: MPO Sp. o.o. 46,59 % Fundusz Spójności 46,42 % Gmina Miejska Kraków 6,99 % ZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 1. Wartość całej inwestycji z urządzeniami wynosi SU = EUR Struktura finansowania: MPO Sp. o.o. 59 % Fundusz Spójności 41 % 52

52 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Zał. nr 1 c Zał. nr 1 d 53

53 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 KWESTIONARIUSZ DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z PRZEDOSTANIEM SIĘ NIEBEZPIECZENYCH SUBSTANCJI DO POWIETRZA, WODY LUB GRUNTU ORAZ KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM, OCZYSZCZANIEM I UTYLIZACJĄ JAKICHKOLWIEK ZANIECZYSZCZEŃ X A. Informacje ogólne Nazwa ubezpieczonego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. Kod NACE:... Adres: Kraków, ul. Nowohucka 1 Adres lokalizacji (jeśli inny): 1) Kraków, ul. Nowohucka 1 i 2) Kraków, ul. Krzemieniecka 40. B. Informacje ogólne dotyczące ryzyka zagrożenia środowiska 1. Rodzaj prowadzonej działalności / sektor przemysłowy: gospodarka odpadami 2. Rodzaj wytwarzanych, wykorzystywanych produktów: nie dotyczy Czy miejsce prowadzonej działalności jest własnością ubezpieczonego: X Tak Nie 4. Czy jakakolwiek część zakładów jest wykorzystywana do prowadzenia działalności przez osoby trzecie czy też jakakolwiek część zakładów lub miejsce prowadzonej działalności znajduje się na terenie parku przemysłowego należącego do osób trzecich: Tak X Nie 5. Czy w sąsiedztwie zakładu znajduje się jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo produkcyjne? Prosimy o podanie szczegółów: nie Obszar prowadzonej działalności: 1) około 6,55 ha 2) około 55 ha 7. Przez jaki okres czas prowadzona jest działalność we wskazanej lokalizacji (włączając poprzednich właścicieli): w przypadku obiektów przy ul. Nowohuckiej od drugiej połowy lat 60-tych ubiegłego stulecia, w przypadku obiektów przy ulicy Krzemienieckiej od roku 1974 (rozpoczęcie eksploatacji składowiska odpadów komunalnych Barycz). 8. Czy zakład został zaklasyfikowany do zakładu ZDR luz ZZR zgodnie z Dyrektywą Rady UE 96/82/WE (SEVESO II) Tak Nie 9. Czy zakład spełnia wymogi przewidziane w Dyrektywie Rady UE 96/82/WE (SEVESO II) w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, czy jest zatwierdzony przez właściwe organy administracyjne: Tak Nie 10. Czy zakład może stanowić ryzyko skażenia gruntu, wody, powietrza substancjami zanieczyszczającymi określonymi jako poważne awarie w trakcie zwykłej działalności bądź w trakcie awarii: Tak X Nie 54

54 nr sprawy: TZ/TT/12/ Czy kiedykolwiek władze wytoczyły postępowanie przeciwko zakładowi za zanieczyszczenie środowiska (prosimy podać szczegóły): nie Czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko zakładowi w okresie ostatnich 5 lat? Jeśli tak, proszę podać szczegóły (przyczyna szkody, rozmiar): nie... C. Informacje ogólne dotyczące warunków ekologicznych i działalności zakładu 1. Jaka jest odległość zakładu od obszarów Natura 2000 lub innych chronionych obszarów? a) Natura ) ok. 15 km 2) ok. 15 km b) Inne, jakie Rezerwat przyrody Bonarka 1) i 2) ok. 6 km c) Inne, jakie......km 2. Jakie jest położenie wód gruntowych? Jaka jest odległość od wód podziemnych? a) Wody gruntowe...m b) Wody podziemne...m 3. Czy zakład znajduje się w chronionym obszarze czerpania wody pitnej? Czy zakład znajduje się w obszarze, gdzie woda gruntowa jest pobierana dla celów przemysłowych lub rolniczych: nie Jaka jest odległość zakładu od wód powierzchniowych? a) Rzeki - 2) Potok Malinówka - bezposrednio wzdłuz składowiska odpadów komunalncych Barycz b) Jeziora -...km c) Morza -...km 5. Jaka jest odległość zakładu od terenów uprawnych: 2) ok. 0,5 km 6. Jaka jest odległość zakładu od budynków i miejsc użytku publicznego (basenów, parków, domów mieszkalnych, centrów handlowych, atrakcji turystycznych, szpitali, szkół, hoteli)? a) Basen...km b) Park...km c) Domy mieszkalne 1) bezpośrednio graniczy z posesjami kilku budynków jednorodzinnych, 2) najblisze zabudowania znajdują się w odległości około 20 m od sortowni i ponad 100 m od składowiska odpadów komunalnych Barycz d) Centra handlowe...km e) Atrakcje turystyczne...km f) Szpitale...km g) Szkoły...km h) Hotele...km i) Inne, jakie...km j) Inne, jakie...km 7. Jakie są warunki glebowe, geologia, typ gleby (glina, skała (kreda, piaskowiecj), piasek, żwir, itp.): 1) czwartorzędowe osady rzeczne ( w spągu żwiry przykryte warstwą róznoziarnistych piasków) 2) utwory czwartorzędowe, złożone na osadach morskich trzeciorzędowych 55

55 nr sprawy: TZ/TT/12/ Jakie czynności były wykonywane i jakie materiały były produkowane lub utylizowane w tym zakładzie uprzednio, włączając te procesy które nie są już przeprowadzane: 1) Na terenie przy ulicy Nowohuckiej obok budynków administracyjnych zlokalizowana jest baza dla transportu samochodwego Miejskiego Przedsiębiosrtwa Oczyszcania Spólka z o.o. w Krakowie oraz zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych i zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, gdzie odpady wielkogabarytowe takie jak meble, drewno, tworzywa zstuczne itp sa rozdrabniane i jako paliwo alternatywne przekazywane sa do cementowni, a zużyty sprzet elektryczny lub jego elementy po ręcznym demontażu przekazywane są do dalszego odzysku i recyklingu. 2) na składowisku odpadów komunalnych Barycz deponowane (unieszkodliwiane) są odpady komunalne, w instalacji do mechanicznego przetwarzania odpady komunalne są przesiewane; frakcja nadsitowa przekazywna jest na składowisko lub do zagospodarowania w innych zewnętrznych instalacjach natomiast frakcja podsitowa (biodegradowlana) poddawana jest procesowi biostabilizacji w kompostowni Barycz, w której równiez z odpadów zielonych produkowany jest kompost, a w sortowni odpady komunalne selektywnei zbierane (tzw sucha frakcja) poddawane są procesowi segregacji w celu odzyskania surowców wtórnych (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale) i przekazania ich do recyklingu. 9. Czy w miejscu działalności zakładu miało miejsce skażenie gleby, wody lub powietrza czy też są przypuszczenia lub znane sytuacje mogące spowodować taką szkodę w przyszłości? Prosimy o wskazanie substancji, króa spwodowała lub może spowodować zanieczyszvczenie: nie Czy kiedykolwiek przeprowadzone było badanie zanieczyszczenia zakładu? Jeśli tak prosimy o przedstawienie raportu. Tak D. Zanieczyszczenie gleby Nie 1. Czy na terenie zakładu zakopane są jakiekolwiek odpady? Jeśli tak, proszę podać szczegóły dotyczące postępowania z takimi odpadami: nie Czy zakład posiada jakiekolwiek zbiorniki? Jeśłi tak prosimy o następujące informacje: Tak Nie Lp. Wiek (w latach) Materiał, z którego jest zbudowany Pojemność (w tonach) Naziemny / Podziemn y Substancje przechowywane Zabezpieczenia (przez rozlaniem, wyciekiem, wykrywacze nieszczelności, inne, jakie) 56

56 nr sprawy: TZ/TT/12/ Czy zakład produkuje jakiekolwiek niebezpieczne odpady, których usuwanie kontrolowane jest przez ustawodawstwo (specjalne lub toksyczne odpady)? Jeśli tak, to w jaki sposób są one przechowywane i utylizowane: X Tak Nie Wytwarzane odpady niebezpieczne związane są z eksploatacją maszyn i urządzeń oraz zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego, magazynowane są w zamknietych pojemnikach, w miejscach zabezpieczonych, a nastepnie przekazywane do unieszkodliwiania firmom posiadającym stosowne zezwolenia wymagane prawem E. Emisje do wody 1. Czy zakład posiada osobny system drenażu wody deszczowej stosowany przed uwalnianiem jej z zakładu? Proszę podać szczegóły (plan systemu drenażu wody deszczowej)? 1) wody deszczowe z dachów budynków i terenu bazy przy ulicy Nowohuckiej odprowadzane do wewnętrzną kanalizacją do miejskiej kanalziacji wód opadowych. 2) wody deszczowe odprowadzane są wewnętrzną kanalizacją do Potoku Malinówka, z wyłączeniem wód deszczowych eksploatowanej części składowiska, z której wody te odprowadzan są jako odcieki do miejskiej kanalizacjisanitarnej Czy zakład przeprowadza jakiekolwiek rutynowe emisje do wody? Jeśli tak, to jakiego rodzaju, jakie wielkości i dokąd? nie Czy ścieki uwalniane są z zakładu bez oczyszczania? Jeśli tak, to dokąd i czy jest na to zgoda władz? Czy dozwolony poziom emisji był kiedykolwiek przekroczony? 1) i 2) ścieki sanitanarne oraz odcieki ze składowiska odpadów komunalnych Barycz odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie Jaki jest system oczyszczania ścieków (jeżeli jest)? Jaki system jest używany (fizyczny, chemiczny, biologiczny)? nie ma Czy zakład posiada zgodę od lokalnych władz oczyszczania wody na emisję konkretnego materiału w postaci ścieków? Jeśli tak, to czy warunki tego pozwolenia były kiedykolwiek złamane? nie Czy zakład czerpie wodę gruntową w celu użycia jako wodę do przerobu? Jeśli tak, to jak jest ona traktowana po użyciu i gdzie jest usuwana? nie Czy występują okoliczności takie jak awarie, kiedy nieoczyszczone ścieki mogą być uwolnione z zakładu? nie Czy jest jakakolwiek procedura dotycząca postępowania z wodami pogaśniczymi? nie... F. Emisje do powietrza 1. Czy zakład przeprowadza jakiekolwiek emisje do powietrza, jeśli tak to jakiego rodzaju (VOC, toksyczne chemikalia itp.) i w jakich ilościach? nie Czy zakład ma pozwolenie na emisje? Jeśli tak, to jakie wielkości emisji są dozwolone? Czy kiedykolwiek zakład przekroczył normę emisji? Jeśli tak, to jak często? 57

57 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 nie (nie jest wymagane) Czy zakład przeprowadza jakiekowiek działania w celu kontroli emisji? Jeśli tak, to jakie (płuczki, filtry itp.)? Czy są to nowoczesne systemy? 2) na składowisku odpadów komunalnych i w jego rejonie prowadzony jest monitoring powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych, gleby i hałasu (zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym) Czy zakład posiada na miejscu system obwodnicy, który może pozwolić na wydalenie do atmosfery nieoczyszczonych emisji? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach obwodnica może zadziałać? nie Jakie jest prawdopodobieństwo emisji do atmosfery podczas nagłego wypadku / awarii? Jakie procedury są wdrożone przez zakład w celu zapobiegania lub łagodzenia efektów takiej awarii? G. Transport 1. Czy istnieje konieczność transportu wewnątrz zakładowego substancji niebezpiecznych? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj pojemników, częstotliwość przewozów, itp.) nie Czy istnieje konieczność transportu substancji niebezpiecznych poza zakład (np. na odpowiednie składowiska, czy w celu neutralizacji)? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (podmiot odpowiedzialny za transport, rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj pojemników, częstotliwość przewozów, tereny przez które odbywa się przesył / transport itp.) Zbierane od mieszkańców i wytwarzane odpady neibezpieczne transportowane są własnym transportem samochodowym zgodnie z posiadanymi pozwoleniami na ich transport H. Organizacja zabezpieczeń 1. Czy zakład posiada jakiekolwiek licencje, certyfilaty (ISO 9001, ISO 14001, EMAS, IPPC, inne, jakie?) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spólka z o.o. w Krakowie posiada certyfikat zitegrowanego systemu ISO jakość środowisko Nr JS-180/1/ Czy zakład posiada plan szybkiego reagowania na wypadek zanieczyszczenia środowiska? tak Jakie urządzenia przeciwpożarowe posiada zakład (spryskiwacze, wykrywacze dymu, alarm, hydranty, zbiornik rezerowy, inne, jakie?) 1) i 2) wykrywacze dymu, hydranty, gaśnice Jaka organizacja przeciwpożarowa została wprowadzona na teren zakładu (specjalna jednosta gaśnicza, publiczna straż pożarna, regularne sprawdzanie systemów przeciwpożarowych, inne, jakie?) 1) i 2) regularne sprawdzanie systemów przeciwpożarowych, Jaka organizacja ochrony osób i mienia została wprowadzona na teren zakładu (własna ochrona, wynajęta profesjonalna firma ochroniarska, teren całodobowo nadzorowany, każdorazowe sprawdzanie osób wchodzących na teren zakładu, alarm przeciwwłamaniowy, monitoring, inne, jakie?) 58

58 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 1) i 2) teren zakadu całodobowo jest nadzorowany przez profesjonalną firmę ochroniarską budynek administracyjny i pomieszczenia kasy wyposażone są w alarm przeciwwłamaniowy (miejscowość, data) (podpis ubezpieczającego) zaznaczyć właściwe 59

59 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 WYKAZ LOKALIZCJI I SKŁADNIKÓW MIENIA Miejsce ubezpieczenia: Kraków, ul Nowohucka 1, Kraków Budynek Biurowiec : kondygnacje: 4 nadziemne, 1 podziemna kubatura 4913 m 3 powierzchnia użytkowa 1064 m 2 instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, CO (MPEC), elektryczna, telefoniczna, wentylacyjna technologia wykonania: fundamenty palowe, ściany murowane, stropy i dach żelbetowy Magazyn gazów technicznych: kondygnacje: 1 nadziemna kubatura 197 m 3 powierzchnia użytkowa 47m 2 instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, CO (MPEC), elektryczna, telefoniczna, wentylacyjna technologia wykonania: fundamenty palowe, ściany murowane, ach żelbetowy Kotłownia - modernizacja budynku z przeznaczeniem na zaplecze socjalne pracowników: 1800 kondygnacje: 3 nadziemne kubatura 3244 m 3 powierzchnia użytkowa 940 m 2 instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, CO (MPEC), elektryczna, telefoniczna, wentylacyjna technologia wykonania: fundamenty palowe, ściany murowane, stropy i dach żelbetowy Lakiernia, stacja obsługi: kondygnacje: 2 nadziemne kubatura 3959 m 3 powierzchnia użytkowa 284 m 2 instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, CO (MPEC), elektryczna, telefoniczna, wentylacyjna technologia wykonania: fundamenty palowe, ściany murowane, stropy, dach, słupy betonowe Garaż nr 1: kondygnacje: 1 nadziemna kubatura 8335 m 3 powierzchnia użytkowa 1653 m 2 instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, CO (MPEC), elektryczna, telefoniczna, wentylacyjna technologia wykonania: fundamenty palowe, ściany murowane, stropy i dach żelbetowy Garaż nr 3: kondygnacje: 1 nadziemna kubatura 8335 m 3 powierzchnia użytkowa 1945 m 2 instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, CO (MPEC), elektryczna technologia wykonania: fundamenty palowe, ściany murowane, stropy i dach żelbetowy Zakład Demontażu kondygnacje: 1 nadziemna kubatura m 3 powierzchnia użytkowa m 2 instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, CO (MPEC), elektryczna, detekcji gazu technologia wykonania: konstrukcja stalowa, ściany i dach z płyt warstwowych ze styropianem w środku Zał. nr 2 Pawilon biurowy - Biuro Obsługi Klienta: kondygnacje: 1 nadziemna 60

60 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 kubatura 1805 m 3 powierzchnia użytkowa 474 m 2 instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, CO (MPEC), elektryczna, telefoniczna, wentylacyjna technologia wykonania: konstrukcja betonowo żelbetowa Pawilon biurowy II: kondygnacje: 1 nadziemna kubatura 1020 m 3 powierzchnia użytkowa 220 m 2 instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, CO (MPEC), elektryczna, telefoniczna, wentylacyjna technologia wykonania: konstrukcja betonowo żelbetowa Stacja Paliw 657/MKW DZIAŁKI kondygnacje: 1 nadziemna kubatura 594 m 3 powierzchnia użytkowa 169 m 2 instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, CO (MPEC), elektryczna, telefoniczna, wentylacyjna technologia wykonania: konstrukcja betonowo żelbetowa Uwaga!!! Zainstalowany MONITORING Wiata magazynowa i stolarnia kondygnacje: 1 nadziemna kubatura 6209 m 3 powierzchnia użytkowa 1302 m 2 instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, CO (MPEC), elektryczna, telefoniczna technologia wykonania: : fundamenty palowe, ściany murowane, stropy i dach żelbetowy Portiernia kondygnacje: 1 nadziemna kubatura 56 m 3 powierzchnia użytkowa 12 m 2 instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, CO (MPEC), elektryczna, telefoniczna, wentylacyjna technologia wykonania: konstrukcja betonowo żelbetowa Sąsiedztwo lokalizacji (szkic rzut lokalizacji załącznik nr 3 a do siwz) przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie. Od zachodu ulica Nowohucka. Od wschodu i północy działki i domy jednorodzinne. Od południa Al. Pokoju. Lokalizacja przy ul. Nowohuckiej ogrodzone, oświetlone, całodobowo strzeżone przez firmę PUH PRO-FUS, ul. Kościuszki 86, Kraków. W budynkach hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, gaśnice zgodnie z przepisami p. pożarowymi. Miejsce ubezpieczenia: ul. Krzemieniecka 40 - Zaplecze Składowiska Odpadów Komunalnych BARYCZ Budynki: Zaplecze socjalne składowiska( biura, jadalnia, natryski, węzeł techniczny), sortownia, hala magazynowa sortowni Zaplecze techniczne: wiaty z warsztatem Budynek wagowy Wiata: przenośny zbiornik paliw Techniczne obiekty: stacja zbiorcza biogazu, 4 kontenerowe bloki energetyczne do wytwarzania prądu z Biogazu 2 myjnie automatyczne: do mycia kół i podwozi samochodów wyjeżdżających ze składowiska Stacje trafo i węzeł przesyłowy biogazu Uwaga!!! Składowisko ogrodzone, oświetlone, całodobowo strzeżone przez firmę PUH PRO-FUS, ul. Kościuszki 86, Kraków. Sąsiedztwo lokalizacji (szkic rzut lokalizacji załącznik nr 3 b do siwz) przy ul. Krzemieniecka 40 w Krakowie. 61

61 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Miejsce ubezpieczenia: ul Barska 12 Garaż nr 1 kondygnacje: 1 nadziemna kubatura 477 m 3 powierzchnia użytkowa 151 m 2 instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, CO (MPEC), elektryczna, technologia wykonania: w konstrukcji murowej, pokrycie dachowe z blach trapezowej garaż wynajęty pod hurtownię. Magazyn nr 1 kondygnacje: 1 nadziemna kubatura 9938 m 3 powierzchnia użytkowa 1544 m 2 instalacje: elektryczna, sanitarne technologia wykonania: w konstrukcji stalowej, słupy, wiązary dachowe z kształtowników stalowych, ściany murowane, pokrycie dachowe z blachy stalowej i papy na razie nie wynajęty pustostan, w trakcie przetarg na wynajem. Portiernią kondygnacje: 1 nadziemna kubatura 57 m 3 powierzchnia użytkowa 34 m 2 instalacje: elektryczna, sanitarne technologia wykonania: w systemie tradycyjnym, więźba drewniana pokryta dachówką ceramiczną Budynek administracyjno - usługowy kondygnacje: 3 nadziemne powierzchnia użytkowa 1910 m 2 instalacje: elektryczna, CO, gaz, sanitarne technologia wykonania: ściany z cegły, dach dwuspadowy, dachówka ceramiczna budynek w całości wynajęty pod usługi medyczne. Magazyn nr 2 kondygnacje: 1 nadziemna powierzchnia użytkowa 538 m 2 instalacje: elektryczna, sanitarne technologia wykonania: w konstrukcji drewnianej, słupy, wiązary dachowe drewniane, pokrycie dachowe z blachy stalowej i papy. 62

62 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, Kraków nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Zał. nr 3 a MAPY SYTUACYJNE LOKALIZACJI OBIEKTÓW PRZY UL. NOWOHUCKIEJ 1 63

63 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 Zał. nr 3 b MAPY SYTUACYJNE LOKALIZACJI OBIEKTÓW PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ 40 64

64 nr sprawy: TZ/TT/12/2013 MAPY SYTUACYJNE LOKALIZACJI OBIEKTÓW PRZY UL. BARSKIEJ 12 Zał. nr 3 c 65

65 Wykaz środków transportu (taboru samochodowego) wraz z informacją o szkodowości klienta Zał. nr 4 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, Kraków nr sprawy: TZ/TT/12/2013 lp. rej marka typmodel nadwozie rok_prod rodzaj_pojazdu OCod OCdo ACod ACdo AC_su NWod NWdo ASSod ASSdo 1. - Koparkoładowarka Ostrówek / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar Koparkoładowarka / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar Kompaktor / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar zamiatarka Scandia / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar Kompaktor Bomag / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar Zamiatarka Shmidt / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar Zamiatarka Shmidt / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar Kompaktor Bomag / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar Rębak do gałęzi skorpion / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar Ładowarka kołowa / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar Rozdrabniarka / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar Przesiewacz do kompostu / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar Wózek widłowy / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar Wózek widłowy / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar Kompaktor Bomag / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar koparka kołowa JCB 456 ZX 4178/ pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar zamiatarka SENIOR / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar KOMATSU spychacz gąsienicowy D61PX-12 B / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar JCB 4583/ AG JCB5TBSGV pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar Wózek widłowy / pojazd wolnobieżny 01-kwi mar kwi mar Wózek widłowy pojazd wolnobieżny Wózek widłowy pojazd wolnobieżny CATEPILAR 432 D CAT0432DEBLD specjalny 01-kwi mar kwi mar Przerzucarka do kompostu typ TOPTURN 659/ pojazd wolnobieżny 25. KKN4805 Skoda polewarka TNNK54101JS specjalny 01-kwi mar kwi mar KKN7388 Volvo śmieciarka YV2J4DGC7YA specjalny 01-kwi mar kwi mar KR0085S Mercedes wywrotka WDB K ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar kwi mar KR0124A Volvo kontener YV2E4CAA42B specjalny 01-kwi mar kwi mar KR013HT Volvo śmieciarka YV2J4DGC02B specjalny 01-kwi mar kwi mar KR013MT Volvo zamiatarka YV2E4CBA specjalny 01-kwi mar kwi mar KR0158S Mercedes wywrotka WDB K ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar kwi mar KR018GN Mitsubishi ciężarowy TYBFE659H6DR ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar kwi mar KR0226A Volvo kontener YV2E4CAAX2B specjalny 01-kwi mar kwi mar KR023KH Volvo FL YV2E4C5A1YB specjalny 01-kwi mar kwi mar KR024EA Man śmieciarka WMAH24ZZ97W specjalny 01-kwi mar kwi mar KR031MX VOLVO FL 6 YV2E4CCA92B ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar kwi mar KR032NH VOLVO FL 6 YV2E4CAA71B ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar kwi mar KR0374 MTZ 323 ciągnik 00664A 2000 ciągnik rolniczy 01-kwi mar kwi mar KR0394 MTZ 322 ciągnik 00759A 2000 ciągnik rolniczy 01-kwi mar kwi mar KR0395 MTZ 321 ciągnik 00673A 2000 ciągnik rolniczy 01-kwi mar kwi mar KR042PX Volvo śmieciarka YV2E4C4A8W specjalny 01-kwi mar kwi mar-13 66

66 42. KR049TC Mercedes śmieciarka WDB L specjalny 01-kwi mar KR051FW Star kontener SUS1142CET specjalny 01-kwi mar KR052NH VOLVO FL 220 YV2E4CBA83B ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR0553S KIA dostawczy KNES01325K ciężarowy (do 2t) 01-kwi mar KR0713F Volvo kontener YV2J4DUD3Y specjalny 01-kwi mar KR0768S Skoda Fabia TMBHC46Y ciężarowo-osobowy 01-kwi mar KR0813G Man zamiatarka WMANL88ZZZ specjalny 01-kwi mar KR0817 MTZ 320 ciągnik 00837A 2001 ciągnik rolniczy 01-kwi mar KR094KX Ford Transit WF0HXXGGVHXJ ciężarowy (do 2t) 01-kwi mar KR105MN Lublin dostawczy SUL355417Y ciężarowy (do 2t) 01-kwi mar KR106JT STAR 1142 SUS1142CET ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR113HL Renault kontener VF644AHH specjalny 01-kwi mar KR113KE Volvo FL 614 YB1E5A1A9RB ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR113SN SCANIA 94 KOL ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR118EC Star kontener specjalny 01-kwi mar KR119EC Opel Zafira WOLOTGF osobowy 01-kwi mar KR119NW VOLVO FL YV2E4CCAX3B ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR13165 Fiat Seicento ZFA ciężarowo-osobowy 01-kwi mar KR13240 Fiat Seicento ZFA ciężarowo-osobowy 01-kwi mar KR13412 Citroen Berlingo VF7MFWJZFYK ciężarowo-osobowy 01-kwi mar KR13453 Volvo ciężarowy YV2E4CAA1YB ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR134MX VOLVO FL 6 YV2E4CCA23B specjalny 01-kwi mar KR1379G Mercedes ciężarowy WDB K ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR145MX Volvo zamiatarka YV2E4C4A2W specjalny 01-kwi mar KR148NU VOLVO FL6 250 YV2E4CCA43B ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR171LN STAR L 70 SUSL70ZZZ3F ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR1744U Mercedes-Benz 313 CDI WDB R ciężarowy (do 2t) 01-kwi mar kwi kwi kwi kwi mar mar mar kwi kwi kwi mar mar mar mar- 13

67 80. KR2465N Volvo śmieciarka YV2E4CBAX4B specjalny 01-kwi mar KR249CS Man kontener WMANH26ZZ97M specjalny 01-kwi mar KR252GJ Star kontener SUS1142BWT specjalny 01-kwi mar KR253TC Volvo śmieciarka YV2E4C4A4X specjalny 01-kwi mar KR258CY Star kontener SUS1142CFX specjalny 01-kwi mar KR258NW Volvo śmieciarka YV2E4C4A4X specjalny 01-kwi mar KR2670K Mitsubishi śmieciarka TYBFE85DE6DU specjalny 01-kwi mar KR2691K Ził odśnieżacz specjalny 01-kwi mar KR2731K Volvo śmieciarka YV2J4DGC2YA specjalny 01-kwi mar KR274JT Volvo śmieciarka YV2F5A5AXSA specjalny 01-kwi mar KR274KL Volvo śmieciarka YV2J4CHC42A specjalny 01-kwi mar KR278AE IVECO śmieciarka ZCFA75D specjalny 01-kwi mar KR286TM VOLVO FM8XR YV2JG10G0CB ciężarowy (pow. 2t) 15-paź paź KR301GX Star 1142 wywrotka SUS1142CET specjalny 01-kwi mar KR308TC VOLVO FL6 YV2E4CCA85B ciężarowy (pow. 2t) 06-cze cze KR30913 Volvo śmieciarka YV2J4DGC51A specjalny 01-kwi mar KR313EA Mercedes kontener WDB L specjalny 01-kwi mar KR322HL Renault kontener VF644AHH specjalny 01-kwi mar KR32342 Liaz śmieciarka TNL1829PBS specjalny 01-kwi mar KR340LN Skoda polewarka TNKK54101JS specjalny 01-kwi mar KR344EA Mercedes kontener WDB L specjalny 01-kwi mar KR3571U KIA dostawczy KNESE06325K ciężarowy (do 2t) 01-kwi mar KR361TC VOLVO FL6 YV2E4CCA12B ciężarowy (pow. 2t) 06-cze cze KR36524 Star kontener SUS1142CET specjalny 01-kwi mar KR366GN Renault skrzyniowy VF644AGD specjalny 01-kwi mar KR372KH Volvo śmieciarka YV2J4CHC32A specjalny 01-kwi mar KR374EA DAF śmieciarka XLRAE55GF7L specjalny 01-kwi mar KR379LF VOLVO ELBO FM3XR/K YV2JG10D1AB ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR387JW Jelcz piaskarka specjalny 01-kwi mar KR395MX Volvo śmieciarka YV2E4CBA24B specjalny 01-kwi mar KR413A LAMBORGHINI R1-55 ZKDS1602V0ML ciągnik rolniczy 01-kwi mar KR413HE Renault kontener VF644AHH specjalny 01-kwi mar KR419ME VOLVO FL 6 YV2E4CCA12B specjalny 01-kwi mar-13

68 126. KR463HU Star kontener SUS1142CEV specjalny 01-kwi mar KR463KK Skoda polewarka FE specjalny 01-kwi mar KR465SK Volvo śmieciarka YV2J4DGC6YA specjalny 01-kwi mar KR4690K Skoda polewarka TNKK54101JS specjalny 01-kwi mar KR473KK Volvo śmieciarka YB1E4C4A1V specjalny 01-kwi mar KR4756K Skoda polewarka FE specjalny 01-kwi mar KR4841K Volvo śmieciarka YV2E4CBA43B specjalny 01-kwi mar KR486EA Mercedes kontener WDB L specjalny 01-kwi mar KR492HY STAR 742 SUS07422KW ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR493KK Volvo śmieciarka YB1E4C4A6V specjalny 01-kwi mar KR512MX Volvo śmieciarka YV2E4C4A9V specjalny 01-kwi mar KR513GN Volvo kontener YV2JSG0C08B specjalny 01-kwi mar KR513LC Renault kontener VF644AHH specjalny 01-kwi mar KR517NK Volvo śmieciarka YB1E5A2A9T specjalny 01-kwi mar KR521HE Volvo śmieciarka YV2J4DGCX2B specjalny 01-kwi mar KR522NK Volvo śmieciarka YV2E4C4A6W specjalny 01-kwi mar KR540FA Renault ciężarowy VF656ANA ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR546LV VOLVO/ELBO FM 6XR/K YV2JG10D8AB ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR548LF RENAULT MAXITY VF6SFTF24A ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR549NK Volvo śmieciarka YV2E4C4A2X specjalny 01-kwi mar KR560KX Ził odśnieżacz specjalny 01-kwi mar KR563LV VOLVO/ELBO FM 6XR/K YV2JG10D1AB ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR5696M Volvo zamiatarka YV2E4CBA specjalny 01-kwi mar KR570GN Renault skrzyniowy VF644AGD specjalny 01-kwi mar KR573JW Volvo FL 250 YV2E4CCA22B ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR583EA Jelcz solarka SUJP325CKK specjalny 01-kwi mar KR587HE Renault kontener VF644AHH specjalny 01-kwi mar KR594KL Volvo FL 18E YV2E4CCA22B specjalny 01-kwi mar KR596RM VOLVO FL6 YV2E4CCAX4B ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR59829 Mitsubishi śmieciarka TYBFE659E6DR specjalny 01-kwi mar KR601RM VOLVO VPL FL 6 YV2E4CCA63B ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR609EA Jelcz solarka SUJP325P0F specjalny 01-kwi mar KR610TE VOLVO FE 240 YV2VBM0A17B ciężarowy (pow. 2t) 02-sie sie KR613CT Renault ciężarowy VF644AGD ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar-13

69 171. KR631NW Star zamiatarka Z specjalny 01-kwi mar KR634MT Jelcz solarka specjalny 01-kwi mar KR643MN Renault Kangoo Helios VF1KW2BS ciężarowo-osobowy 01-kwi mar KR6537N Volvo śmieciarka YV2E4CBA54B specjalny 01-kwi mar KR654NU VOLVO FL6 YV2E4CCA32B ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR6553N Volvo śmieciarka YV2E4CBA14B specjalny 01-kwi mar KR6607N Volvo śmieciarka YV2E4CBA54B specjalny 01-kwi mar KR660RG MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI WDB S ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR668MN Volvo śmieciarka YV2E4C4A5W specjalny 01-kwi mar KR673MN Renault Kangoo Helios VF1KW2BS ciężarowo-osobowy 01-kwi mar KR674HE Skoda Octavia TMBZZZ1U8XX osobowy 01-kwi mar KR675EA Mitsubishi śmieciarka TYBFE85DE6DV specjalny 01-kwi mar KR68361 Citroen Berlingo VF7MFRHYB ciężarowo-osobowy 01-kwi mar KR6862V Mercedes śmieciarka WDB L specjalny 01-kwi mar KR6883V Mercedes śmieciarka WDB L specjalny 01-kwi mar KR69073 Żuk dostawczy SUL007111N ciężarowy (do 2t) 01-kwi mar KR692NH Renault Kangoo Express VF1FW1BB ciężarowo-osobowy 01-kwi mar KR693KL Volvo FL 18E YV2E4CCA82B specjalny 01-kwi mar KR6945M Volvo kontener YV2J4DMD specjalny 01-kwi mar KR694NH Renault Kangoo Express VF1FW1BB ciężarowo-osobowy 01-kwi mar KR695LL Skoda Liaz 1004 polewarka FE specjalny 01-kwi mar KR705PX MECEDES BENZ ATEGO 815 WDB K ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR713GN Volvo śmieciarka YV2JL40C98A specjalny 01-kwi mar KR713JW Volvo FL 250 YV2E4CCA82B ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR713LC RENAULT MAXITY VF6SFTF24A ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR719GN Volvo kontener YV2JSG0C28B specjalny 01-kwi mar KR724TJ Jelcz solarka SUJP32582M specjalny 01-kwi mar KR729MT Jelcz solarka specjalny 01-kwi mar KR730JW Volvo FL 250 YV2E4CCA62B ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar gru kwi kwi gru gru mar mar gru kwi mar mar mar mar mar- 13

70 210. KR783AE Man śmieciarka WMAN18ZZX7Y specjalny 01-kwi mar KR783HY RENAULT MAXITY FV6SFTF ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR792JW MAN śmieciarka WMAF072609M specjalny 01-kwi mar KR798JT Volvo śmieciarka YV2J4DGC82B specjalny 01-kwi mar KR80235 Mitsubishi ciężarowy TYBFE659H6DR ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR813MX MERCEDES-BENZ ATEGO 1526 WDB K ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR813TJ Jelcz solarka SUJP325CBL specjalny 01-kwi mar KR823NU VOLVO FL6 250 YV2E4CCA32B ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR832KH Jelcz solarka SUJP32582N specjalny 01-kwi mar KR8344N Citroen Berlingo VF7GCRHYB ciężarowo-osobowy 01-kwi mar KR8382N Mercedes 313 CDI WDB R specjalny 01-kwi mar KR8413N Mercedes wywrotka WDB K ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR850MT Lublin dostawczy SUL332212Y ciężarowy (do 2t) 01-kwi mar KR871JM STAR 1142 SUS1142CEW ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR874AC Man ciężarowy WMAN16ZZ47Y ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR8831Y Opel Zafira WOLOTGF osobowy 01-kwi mar KR889MN Renault Kangoo Helios VF1KW2BS ciężarowo-osobowy 01-kwi mar KR890CS Man śmieciarka WMANH24ZZ27W specjalny 01-kwi mar KR894CY Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI WDB S specjalny 01-kwi mar KR901JW Volvo FL 250 YV2E4CCA82B ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR908AW Volvo kontener YV2JSG0D07B specjalny 01-kwi mar KR91353 Mitsubishi śmieciarka TYBFE659E6DR specjalny 01-kwi mar KR913KH Mercedes Sprinter 519 CDI WDB S ciężarowy (do 2t) 01-kwi mar KR913MT Volvo zamiatarka YV2E4CBA specjalny 01-kwi mar KR924MT Volvo zamiatarka YV2E4C4A3X specjalny 01-kwi mar KR928GN Mitsubishi śmieciarka TYBFE85DE6DU specjalny 01-kwi mar KR933KK Volvo śmieciarka YB1E4C4A2V specjalny 01-kwi mar KR93581 Mercedes śmieciarka WDB K specjalny 01-kwi mar KR93582 Mercedes śmieciarka WDB K specjalny 01-kwi mar KR93584 Mercedes śmieciarka WDB K specjalny 01-kwi mar kwi kwi kwi kwi mar mar kwi gru mar mar mar mar- 13

71 250. KR9664Y Man śmieciarka WMAN18ZZ57Y specjalny 01-kwi mar KR9692C Citroen Berlingo YF7MFWJYB ciężarowo-osobowy 01-kwi mar KR970NH Jelcz asenizacyjny specjalny 01-kwi mar KR978HL Star skrzyniowy SUSL142CEW specjalny 01-kwi mar KR979JP przyczepa PK 183 SX9PK183310PN przyczepa ciężarowa (pow. 400kg do 2t) 01-kwi mar KR981NU VOLVO FL YV2E4CBA52B ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR984KK Jelcz wywrotka ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KR985KK Volvo śmieciarka YV3E4C4A4W specjalny 01-kwi mar KR986KK Volvo śmieciarka YV2E4C4A9W specjalny 01-kwi mar KR991MN Mercedes kontener WDB K specjalny 01-kwi mar KR99246 Brodway zamiatarka S specjalny 01-kwi mar KR997CT Renault ciężarowy VF644AGD ciężarowy (pow. 2t) 01-kwi mar KVW1716 Liaz Asenizacyjny TNL150261M2DA specjalny 01-kwi mar KWA16YY MAN TGL WMAN05ZZ07Y ciężarowy (pow. 2t) 30-paź paź KWU1931 Skoda Pick-up TMBEHH673YX ciężarowy (do 2t) 01-kwi mar KWU2613 Volvo śmieciarka YV2J4DGC0YA specjalny 01-kwi mar KR998UH MERCEDES-BENZ SPRINTER WDB N CIĘŻAROWY 267. KR523US MERCEDES-BENZ SPRINTER WDB N CIĘŻAROWY 19-gru gru gru gru WL2448E RENAULT MAXITY VF6SPTF24C CIĘŻAROWY 24-gru gru WL2449E RENAULT MAXITY VF6SPTF24C CIĘŻAROWY 24-gru gru WL2450E RENAULT MAXITY VF6SPTF24C CIĘŻAROWY 24-gru gru KR300TV VOLKSWAGEN PASSAT WVWZZZ3CZDP OSOBOWY 03-sty sty KR777TJ VOLKSWAGEN PASSAT WVWZZZ3CZDP OSOBOWY 03-sty sty CITY RANGER 2250 UHM2250A013A UHM2250A013A POJAZD WOLNOBIEŻNY - ZAMIATARKA CHODNIKOWA 23-sty sty-14 POJAZD WOLNOBIEŻNY - ZAMIATARKA 23-sty sty kwi kwi gru gru gru gru gru sty sty sty sty mar mar gru gru gru gru gru sty sty sty sty-14

72 nr sprawy: TZ/TT/12/

73 nr sprawy: TZ/TT/12/

74

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych 2014/S 027-043212. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych 2014/S 027-043212. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:43212-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Część I zamówienia: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 2016/S 012-017232. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 2016/S 012-017232. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17232-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 2016/S 012-017232 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niemodlin. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.walcz.cos.pl Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO. Nowe Miasto Lubawskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Numer ogłoszenia: 246867-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gniezno.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie, tel w. 27, faks w. 33.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie, tel w. 27, faks w. 33. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: część I Zamówienia: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla pojazdów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi O.R. 271.1.2013 Oporów dnia 04.02.2013 r. Nazwa postępowania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Swarzędz: Ubezpieczenie majątku odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/21/PN/12 ubezpieczenie dla Szpitala w Śremie Sp. z o.o Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl Janów Lubelski: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Lubochnia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 12563-2015; data zamieszczenia: 29.01.2015

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubon.pl Luboń: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl 1 z 6 2013-11-18 14:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl Sieradz: Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr (miejscowość, data)

Załącznik Nr (miejscowość, data) Załącznik 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rokiciny, ul. Tomaszowska 9, 97 221 Rokiciny, woj. łódzkie, tel. 44 7195010, faks 44 7195012.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rokiciny, ul. Tomaszowska 9, 97 221 Rokiciny, woj. łódzkie, tel. 44 7195010, faks 44 7195012. Rokiciny: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i

Bardziej szczegółowo