UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014"

Transkrypt

1 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Wrocław, ul. Długa 49, NIP: , zwany dalej Zarządem, reprezentowany przez: Dyrektora Zastępcę Dyrektora ds. Eksploatacji Sławomira Gonciarza Stanisława Węglińskiego a o następującej treści: 1 Opis przedmiotu umowy 1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu r. Zamawiający na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do budowy objazdu tymczasowego w ciągu ul. Pęgowskiej z podziałem na zadania * : 1) Zadanie 1: roboty konstrukcyjne wbijanie ścianek szczelnych wraz z dzierżawą grodzic, 2) Zadanie 2: roboty drogowe budowa nasypu i konstrukcji drogi, 3) Zadanie 3: roboty mostowe montaż konstrukcji tymczasowej wraz z dzierżawą i utrzymaniem mostu tymczasowego. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1 Zadanie 1: Roboty konstrukcyjne: a) dostawę i wbicie grodzic stalowych zabezpieczających nasyp przed rozmyciem (wg zamiennego projektu budowlanego z marca 2014 roku załącznik nr 2 do SIWZ), b) wyciągnięcie grodzic po zakończeniu budowy, c) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego i w oparciu o skoordynowane roboty z Wykonawcą robót melioracyjnych na rzece Widawie w okolicach istniejącej konstrukcji mostu Pęgowskiego w ciągu ul. Pęgowskiej, d) niezbędne prace geodezyjne konieczne przy realizacji zadania. 2.2 Zadanie 2: Roboty drogowe : a) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wg wskazań planu wycinki i inwentaryzacji dendrologicznej - załącznik nr 1 do SIWZ, b) usunięcie i utylizację humusu w minimalnym zakresie dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania, c) wykonanie wymiany gruntu pod konstrukcję tymczasowych podpór, d) wykonanie nasypów drogowych na odcinkach długości 17,67m od strony Wrocławia i 23,33m od strony Obornik Śląskich - wg zamiennego projektu budowlane z marca 2014 roku załącznik nr 2 do SIWZ, e) wykonanie podpór tymczasowych z płyt drogowych wg zamiennego projektu budowlanego z marca 2014 roku załącznik nr 2 do SIWZ, * Z uwagi na możliwość składania ofert częściowych na każde zadanie zostanie zawarta odrębna umowa, w związku z powyższym treść umowy zostanie dostosowana do rozstrzygnięcia przetargu Strona 1 z 13

2 f) wykonanie konstrukcji drogi na odcinkach długości 17,67m od strony Wrocławia i 23,33m od strony Obornik Śląskich, g) oznakowanie robót wg projektu organizacji ruchu etap I oznakowanie znakami B-33, A-14, A12c, A-30, h) wykonanie oznakowania poziomego na dojazdach i na moście tymczasowym, i) koordynację robót drogowych z Wykonawcą robót melioracyjnych w zakresie przebudowy wałów przy moście Pęgowskim prowadzonych przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Matejki 5, j) likwidację dojazdów po okresie eksploatacji przewidzianym na 8 m-cy i liczonym od dnia dopuszczenia całości objazdu do ruchu, k) niezbędne prace geodezyjne konieczne przy realizacji zadania, l) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego i w oparciu o skoordynowane roboty z Wykonawcą robót melioracyjnych na rzece Widawie w okolicach istniejącej konstrukcji mostu Pęgowskiego w ciągu ul. Pęgowskiej. 2.3 Zadanie 3: Roboty mostowe: a) dostawę konstrukcji mostu tymczasowego wg zamiennego projektu budowlanego z marca 2014 roku załącznik nr 2 do SIWZ na teren budowy, b) montaż konstrukcji na przygotowanych tymczasowych podporach z płyt drogowych wraz z wykonaniem podlewek pod łożyska, Orientacyjny termin dostawy konstrukcji to listopad 2014.r., c) utrzymanie obiektu przez okres około 8 m-cy, d) demontaż mostu po okresie eksploatacji, e) przygotowanie projektu technologicznego montażu mostu tymczasowego wraz z zatwierdzeniem go u Inwestora przed przystąpieniem do robót, f) kontrola geodezyjna montażu konstrukcji mostu, g) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o projekt organizacji ruchu zastępczego i w oparciu o skoordynowane roboty z Wykonawcą robót melioracyjnych na rzece Widawie w okolicach istniejącej konstrukcji mostu Pęgowskiego w ciągu ul. Pęgowskiej. 3. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie: 1) dokumentacji projektowej opracowanej przez TARCOPOL Sp. z o.o. TPM Consulting, ul. Stanisławowska 27, Wrocław, 2) wytycznych dla Wykonawcy określonych w instrukcji dla Wykonawców, części III pkt 4 SIWZ. 4. Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę, które uzyskał Zamawiający. 5. Integralną częścią umowy jest: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 2) Oferta Wykonawcy z dnia.. r., 3) Polisa OC Wykonawcy wraz z dowodem uiszczenia składki. 2 Termin realizacji 1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie: od daty zawarcia umowy do 31 sierpnia 2015 r., w tym: - wbicie grodzic (zadanie 1) do dnia 15 listopada 2014 r., - dzierżawa grodzic (zadanie 1) od dnia 15 listopada 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r., - wycinka drzew (zadanie 2) do dnia 30 października 2014 r., - roboty drogowe (zadanie 2) do dnia 31 grudnia 2014 r., - zakończenie montażu konstrukcji mostu tymczasowego (zadanie 3) do dnia 23 grudnia 2014 r., - dzierżawa i utrzymanie mostu tymczasowego (zadanie 3) od dnia zamontowania mostu tymczasowego do dnia 31 sierpnia 2015 r., - demontaż całego objazdu wg zadania 1, 2 i 3 należy zakończyć nie później niż 30 dni od r. 2. Roboty budowlane wykonywane przy wprowadzeniu czasowego utrudnienia w ruchu na drodze wojewódzkiej należy wykonywać w dni wolne od pracy bądź poza godzinami szczytu lub w porach nocnych w godz przy małej uciążliwości dla mieszkańców. Strona 2 z 13

3 3. Za datę zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone. 3 Obowiązki Zamawiającego 1. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy: 1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 2) zapewnienie nadzoru autorskiego dla dokumentacji projektowej określonej w 1 ust. 3 pkt 1), 3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 4) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, 5) przeprowadzenie odbioru robót oraz zapłata za ich wykonanie. 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych części niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 4.30 cz. III SIWZ tiret 1,2 i 3. 4 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej, 2) urządzenia terenu budowy oraz po uzgodnieniu z Zamawiającym wskazania lokalizacji zaplecza budowy, zorganizowania, utrzymania i zlikwidowania zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i wodę według własnych potrzeb. Po zakończeniu robót teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy Wykonawca niezwłocznie przywróci do stanu pierwotnego; Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz do dokonania demontażu ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego robót, 3) oznakowania terenu budowy tablicą informacyjną, 4) wykonania i utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, które powinno być czyste, czytelne, niezniszczone i kontrolowane na bieżąco przez Wykonawcę, 5) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, 6) zabezpieczenia istniejącej zieleni, 7) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a, także dokonania aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej powykonawczej, sporządzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych i po zatwierdzeniu przez ZGKiKM, przekazania go Zamawiającemu; w zakresie geodezyjnej obsługi budowy (w ramach zadania 2) Wykonawca dodatkowo wykona analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji technicznej (w przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (Zespół Geodezyjny) stosowne oświadczenie na piśmie); dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie; dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną likwidacji należy wykonać prace określone w Instrukcji dla Wykonawców, część III, pkt lit. c; po zrealizowaniu prac określonych w przedmiocie zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół potwierdzony przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, stwierdzający prawidłowość ich wykonania, 8) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu Strona 3 z 13

4 prowadzenia robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw związanych z usuwaniem powstałych szkód oraz informowanie Zamawiającego, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela, 9) po przejęciu terenu budowy zdjęcia, zabezpieczenia i przechowania majątku Gminy. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego Gminy obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego, 10) wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej określonej w 7 ust. 1) na czynnych, ogólnodostępnych chodnikach przebiegających przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzona organizacją ruchu, 11) wykonywania wszelkich prac na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonać pod nadzorem użytkowników tych sieci, 12) każdorazowego powiadamiania pisemnie (faksem) Zamawiającego, Wydział inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego (organ zarządzający ruchem), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., właściwy organ Policji o planowanym terminie rozpoczęcia robót i wdrożenia organizacji ruchu zastępczego (oznakowania związanego z prowadzonymi robotami) z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca powiadomi Wydział Transportu Urzędu Miejskiego, w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian w komunikacji autobusowej z minimum 16-dniowym wyprzedzeniem, 13) przekazywania raportów dziennych wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty dzienne Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 1 egzemplarzu następnego dnia roboczego do zatwierdzenia; raporty stanowią załącznik do Dziennika Budowy, 14) prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, 15) przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 16) koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego porządku na terenie budowy, 17) uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę Kierownika budowy z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem przed zmianą Kierownika budowy. Wraz z wystąpieniem do Zamawiającego o wyrażenie w/w zgody, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie przez proponowanego Kierownika budowy wymogów określonych w SIWZ, 18) podania, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru konta bankowego, na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, 19) organizowania Rad Budowy, co najmniej raz w tygodniu, z udziałem wszystkich kompetentnych w sprawie realizacji zadania instytucji oraz sporządzania z nich protokołu dla zainteresowanych Stron. Protokoły te podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 20) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy: a) programu zapewnienia jakości komplet dla całego zadania, b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z oświadczeniem kierownika budowy o podjęciu obowiązków, c) harmonogramu rzeczowo-finansowego, w formie papierowej i elektronicznej; harmonogram winien m.in. przedstawiać kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość pracowników i sprzętu na każdym etapie robót, planowany miesięczny przerób. Wykonawca będzie aktualizować harmonogram każdorazowo, bez wezwania, w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji Zamawiającego, Strona 4 z 13

5 21) dostarczenia Zamawiającemu w siedzibie ZDiUM w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykazu Podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr II do oferty oraz do aktualizowania tego wykazu każdorazowo przy zmianie lub wprowadzeniu podwykonawcy. 2. Wpisów w Dzienniku Budowy oraz uzupełniania zapisów Dziennika Budowy dokonuje wyłącznie Kierownik Budowy wskazany 9 ust. 3 umowy. 3. Roboty mogą być prowadzone przy ograniczonym ruchu drogowym i przy odpowiednim oznakowaniu robót drogowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ograniczenie ruchu drogowego należy prowadzić zgodnie z załączonym do SIWZ projektem ORZ. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgłosi fakt Zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej ,00 zł lub ,00 zł na każde zdarzenie bez ograniczania liczby zdarzeń. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych Strony przyjmują m.in. polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, uzupełnianą w każdym przypadku wypłaty należności z polisy (odszkodowanie lub inna należność). W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż. 5 Gospodarka odpadami 1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 1) postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), a w szczególności do obowiązków wskazanych w Dziale II, Rozdziale 9 ustawy oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 Nr 112, poz. 1206); Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych, 2) przeprowadzenia w ramach ceny ofertowej określonej w 7 ust. 1, wstępnej segregacji na terenie budowy materiałów z rozbiórki. Materiały z rozbiórki niewykorzystane na budowie a przydatne do ponownego wbudowania, Wykonawca oczyści z resztek zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp., i przewiezie na składowisko Zamawiającego przy ul. Długiej 49, 3) wywozu i utylizacji gruzu oraz ziemi z budowy, w ramach ceny ofertowej określonej w 7 ust. 1, 4) przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadów, tj. materiałów pochodzących z rozbiórek oraz robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, Strona 5 z 13

6 elementów stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania), w ramach ceny ofertowej określonej 7 ust Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych i ziemnych, zobowiązani są do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 6 Warunki wykonania przedmiotu umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 2. Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.), art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 3. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania. 4. Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt Wykonawcy. 5. Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają wymogów art. 10 ustawy Prawo budowlane to koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań będą zgodne z Prawem budowlanym to koszty badań ponosi Zamawiający. 6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na własny koszt. 7 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Cena ofertowa jest sumą cen ryczałtowych netto i wynosi: Dla zadania 1 zł netto (słownie: ), tj. zł brutto (słownie: ), w tym za: 1) dostawę i wbicie grodzic staroużytecznych oraz wykonanie stężeń wynosi zł netto, 2) dzierżawę grodzic przez okres 9,5 miesiąca wynosi.. zł netto, 3) wyciągnięcie grodzic po okresie eksploatacji wynosi zł netto. Dla zadania 2 zł netto (słownie: ), tj. zł brutto (słownie: ), w tym za: 1) budowę drogi dojazdowej wynosi zł netto, 2) rozbiórkę drogi objazdowej wynosi.. zł netto, 3) wycinkę drzew wynosi. zł netto; Dla zadania 3 zł netto (słownie: ), tj. zł brutto (słownie: ), w tym za: 1) dowóz i montaż konstrukcji mostu tymczasowego wynosi. zł netto, 2) dzierżawę i utrzymanie mostu tymczasowego przez okres wskazany w 2 ust. 1 tiret szósty wynosi.zł netto, 3) demontaż i odwóz konstrukcji mostu tymczasowego wynosi.. zł netto; 2. W wynagrodzeniu ustalonym w oparciu o cenę ofertową określoną w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w tym R, M loco budowa, S, Kp, Z ewentualne koszty jednorazowe przerzutu sprzętu, utylizacji odpadów, koszty ubezpieczenia wraz z kosztami uzgodnień, opinii, cłami i podatkami. Cena ta powinna również uwzględniać ewentualną konieczność wykonania objazdów, przywrócenia zajętego terenu do stanu pierwotnego, opracowania dokumentacji powykonawczej, obsługę geodezyjną, zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej, pomiary geodezyjne, koszty wywozu materiałów z rozbiórki na wysypisko Wykonawcy i utylizacji tych materiałów oraz koszt opracowania i uzgodnienia harmonogramu rzeczowo - finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu Strona 6 z 13

7 zastępczego, organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z zasilaniem zaplecza budowy w energię elektryczną i wodę. 3. Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez okres trwania umowy i nie podlegają zmianie. 4. Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy wierzytelności wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 8 Podwykonawcy 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany w trakcie realizacji umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury oraz nie dłuższy niż termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 3. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo: 1) nie spełnia wymagań określonych w pkt Części III SIWZ, 2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub dłuższy niż termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 5. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 6. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo: 1) nie spełnia wymagań określonych w pkt Części III SIWZ, 2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub dłuższy niż termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 6 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 8. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów podwykonawczych o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy (wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż ,00 zł), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub dłuższy niż termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 9. Procedurę opisaną w ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umów o podwykonawstwo. 10. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje własne. 11. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami poza wypadkiem przewidzianym w art. 647¹ 5 kodeksu cywilnego. Strona 7 z 13

8 12. Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót lub dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego, przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące z tych zobowiązań. 9 Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest: p Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru - p.. 3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p Rękojmia i gwarancja 1. Wykonawca udziela: 1) 9,5 miesiąca gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia (zadanie 1), 2) 8 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia (zadanie 2), 3) gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia (zadanie 3) w okresie wskazanym w 2 ust. 1 tiret szósty. Gwarancja będzie obowiązywać także podczas wejścia innego Wykonawcy na roboty budowlane w zadaniu 3 dotyczącym montażu konstrukcji tymczasowej. Prace konstrukcyjne wbicie ścianek i wykonanie podpory, wykonane w ramach zadania 1 mają być trwałe oraz pozwolić na bezawaryjną eksploatację mostu tymczasowego. 2. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 3. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w art i 2 kodeksu cywilnego. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane wyroby i urządzenia wystawione przez ich producentów. 5. Roboty związane z usuwaniem wad w okresie rękojmi i gwarancji wymagające zajęcia pasa drogowego mogą być prowadzone tylko za zgodą Zamawiającego po przedłożeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego. 6. Jeżeli w trakcie przeglądów gwarancyjnych pojawią się wady wykonawcze, Wykonawca przed przystąpieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiającym zakres i technologię ich naprawy. 7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym, uzgodnionym przez strony. 8. Na 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do pogwarancyjnego odbioru robót. 11 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania. 3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może w terminie 30 dni od umowy odstąpić. Strona 8 z 13

9 4. Podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego może stanowić konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców na sumę większą niż 5% wartości umowy. 5. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy. 6. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji. 12 Zasady odbioru robót budowlanych Strony ustalają następujące zasady odbioru robót: 1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 2. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni od daty zgłoszenia. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę. 3. Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie informował Inspektora Nadzoru o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 4. Odbioru końcowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powołana przez Zamawiającego. 5. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy (robót) do odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży atesty, wyniki badań, prób i pomiarów, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty na wbudowane materiały, karty gwarancyjne obiektu budowlanego, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, dokumentację powykonawczą zawierającą zestawienia ilości wykonanych robót, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzację geodezyjną na roboty instalacyjne. 6. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę dopuszczenia do eksploatacji. 7. Czynności odbioru ostatecznego rozpoczną się w terminie do 20 dni od daty zakończenia odbioru końcowego. 8. Odbiór ostateczny polegać będzie na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót. 9. Warunkiem przystąpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy: geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wszystkich robót zatwierdzoną przez ZGKiKM, operat kolaudacyjny zwierający rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 10. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorów Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może: a) zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym, b) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym wypadku za datę zakończenia robót uważać się będzie datę ponownego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może: obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, żądać wydłużenia okresu gwarancji, b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy. Strona 9 z 13

10 11. Czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, będą zawarte w protokole podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 12. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia. Po odbiorze robót i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty związane z usunięciem wad i usterek mogą się odbyć jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiającego. 13. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 14. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe. 15. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin usunięcia tych wad. 16. Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed upływem terminu gwarancji robót budowlanych ustalonego w umowie. 17. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 18. W razie wystąpienia wad, Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich usunięcia (naprawienia) lub ulega przedłużeniu (art. 581 k.c.). 13 Kary umowne Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % ceny ofertowej netto, określonej w 7 ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o której mowa w 11 umowy ust Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny ofertowej netto, określonej w 7 ust. 1, 2) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie (terminach dla zadania 2) określonym (określonych dla zadania 2) w 2 ust. 1, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu, 3) za nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, ostatecznego lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 300,00 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 4) za nieusunięcie wad w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie podwyższona do 400,00 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu dodatkowego, 5) za niedostarczenie wymaganych dokumentów określonych: w 4 ust. 1 pkt 20), 21) w terminie, w wysokości 300,00 zł za każdy z dokumentów za każdy dzień liczony od dnia upływu terminu, 6) za brak aktualizacji wykazu Podwykonawców, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt 21, w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek niewywiązania się ze zobowiązania, 7) za niezrealizowanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w wysokości 500,00 zł za każdy wypadek nierealizowania robót zgodnie z harmonogramem, 8) za niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w 4 ust. 1 (z wyłączeniem pkt 8), 13), 14), 17), 18), 20) i 21) oraz w 5 i 6 ust. 1-3, w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek niewywiązania się ze zobowiązania, 9) za naruszenie zobowiązania, o którym mowa w 4 ust. 2 w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia zobowiązania, 10) za brak wykonania, należytej konserwacji i utrzymania tymczasowego oznakowania w stanie określonym protokołem wdrożenia oraz dokumentacja projektową organizacji ruchu zastępczego przez cały czas realizacji, w wysokości 200,00 zł za każde odstępstwo, Strona 10 z 13

11 11) za nieprzekazanie raportu dziennego w wysokości 150,00 zł za każdy dzień nieprzekazania, 12) za niewykonywanie lub nienależyte wykonanie czynności opisanych w programie zapewnienia jakości w wysokości 150,00 zł, za każde niewykonanie, 13) za prowadzenie robót lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy lub kierownika robót (np. w przypadku zakończenia pełnienia obowiązków przez kierownika budowy i nie zgłoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na kierownika budowy) w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez kierownika budowy lub kierownika robót, 14) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) za każdy przypadek, 15) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek, 16) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w 8 ust. 5 i 8, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu, 17) za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty po wezwaniu Zamawiającego, w wysokości 1.000,00 zł. 3. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. 4. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4) Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi i obciążyć kosztami robót w całości Wykonawcę. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści. 6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty doręczenia przez Stronę drugą żądania zapłaty. 7. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6, kary określone w ust. 2 niniejszego paragrafu będą przez Zamawiającego potrącone w szczególności: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, innych należności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 15 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 14 Sposób rozliczenia 1. Prace stanowiące przedmiot umowy rozliczone będą w następujący sposób: Dla zadania 1: 1) za prace o których mowa w 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 - fakturą końcową, 2) za dzierżawę grodzic przez okres 9,5 miesiąca fakturami miesięcznymi wystawianymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, wg ceny ryczałtowej o której mowa w 7 ust. 1 pkt 2, Dla zadania 2: za prace o których mowa w 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 - fakturą końcową. Dla zadania 3: 1) za prace o których mowa w 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 - fakturą końcową, 2) za dzierżawę i utrzymanie mostu tymczasowego płatne w 8 ratach, fakturami miesięcznymi wystawianymi od dnia 1 stycznia 2015 r., w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, wg ceny ryczałtowej o której mowa w 7 ust. 1 pkt Podstawą zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia: Dla zadania 1: 1) za prace o których mowa w 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 będą podpisane przez Strony protokoły z odbioru ostatecznego robót, 2) za dzierżawę grodzic przez okres 9,5 miesiąca będą podpisane przez Strony comiesięczne protokoły za dzierżawę grodzic, Strona 11 z 13

12 Dla zadania 2: za prace o których mowa w 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 będą podpisane przez Strony protokoły z odbioru ostatecznego robót, Dla zadania 3: 1) za prace o których mowa w 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 będą podpisane przez Strony protokoły z odbioru ostatecznego robót, 2) za dzierżawę i utrzymanie mostu tymczasowego przez okres wskazany w 2 ust. 1 tiret szósty będą podpisane przez Strony comiesięczne protokoły za dzierżawę i utrzymanie mostu tymczasowego. 3. Wykonawca razem z fakturą przedłoży dokumenty składające się na rozliczenie wykonanych robót oraz oświadczenie Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że należne wynagrodzenie za wykonane prace zostało im zapłacone. W celu poświadczenia zapłaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca przedłoży kopie dokonanych przelewów, potwierdzone za zgodność z oryginałem. Brak powyższych dokumentów będzie skutkować wstrzymaniem płatności do czasu ich dostarczenia. 4. W przypadku uchylenia się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od obowiązku zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 5. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o której mowa w ust. 4, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 6. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia do Biura Obsługi Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu, faktury prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze pod warunkiem zachowania wymogów określonych w ust. 3. W przypadku niespełnienia tego warunku, termin wydłuża się o 3 dni od upływu terminu wskazanego w ust Strony postanawiają, że w razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot umowy, z przyczyn niezależnych od Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmując procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony. 15 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, tj... zł w. 2. Zamawiający zwolni 100 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj.: dla zadania 1 - po wyciągnięciu grodzic, dla zadania 2 - po likwidacji dojazdów, dla zadania 3 - po demontażu mostu, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru robót. 3. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania robót budowlanych określony w 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu. 16 Zmiany w umowie 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub okoliczności, których Strona 12 z 13

13 nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu umowy, itp.; 2) sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, itp.; 3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) sposobu rozliczenia niniejszej umowy, 5) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 6) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenia Podwykonawcy, 2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie. 3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, do umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian. 17 Zamówienia uzupełniające 1. Zamawiający może w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających. 2. Zamówienia uzupełniające będą realizowane po przeprowadzeniu negocjacji oraz po zawarciu odrębnej umowy na zamówienie uzupełniające. 3. Zamówienia Uzupełniające polegać będą na powtórzeniu czynności opisanych w 1 niniejszej Umowy. 18 Sprawy nieuregulowane W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 19 Rozwiązywanie sporów 1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą starań, aby rozwiązać je polubownie między sobą. 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 20 Postanowienia końcowe Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Strona 13 z 13

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ.71.53.57894.2013.PG Wrocław, dnia 20.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT) Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d 49-200 Grodków tel. +48 77 415 55 85 fax + 48 77 415 54 32 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE UL. NOWOGRODZKA 43, 00-691 W ARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo