Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Odpowiedzialności Cywilnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Odpowiedzialności Cywilnej"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczającymi, a InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, zwanym dalej Ubezpieczycielem. 2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na cudzy rachunek, z tym że Ubezpieczony imiennie wskazany jest w umowie ubezpieczenia. Zarzuty mające wpływ na odpowiedzialność Ubezpieczyciela może on podnieść także przeciwko Ubezpieczonemu. 3. Do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postanowienia dodatkowe lub odmienne. Różnice między OWU, a treścią umowy Ubezpieczyciel przedstawi Ubezpieczającemu na piśmie przed zawarciem umowy. 4. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w OWU muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie w formie aneksu lub załącznika do umowy ubezpieczenia. 5. Wszystkie zmiany umowy ubezpieczenia muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie w formie aneksu do umowy ubezpieczenia. 6. Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i ustawy o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.). DEFINICJE 2 Poniższe określenia, użyte w OWU lub wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia polisie, innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, a także w innych pismach i oświadczeniach składanych w związku z umową ubezpieczenia, posiadają znaczenie nadane im przez niniejszy paragraf. Dla ułatwienia korzystania z OWU zostały one wytłuszczone w ich treści. Określenia te mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy mnogiej. 1) Akty sabotażu - nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom, mające na celu wywołanie zakłóceń w transporcie publicznym lub w działalności innych przedsiębiorstw, 2) Akty terroru - nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub grupowe, prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowane przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności i dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy lub groźby użycia przemocy, 3) Czynności zawodowe - czynności wykonywane przez osoby, które na podstawie właściwych przepisów uprawnione są do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, a także czynności wykonywane przez kosmetyczkę, kosmetologa, weterynarza, farmaceutę, nauczyciela, instruktora, geodetę, architekta, projektanta lub inżyniera budowlanego / technika, urbanistę, programistę, projektanta oprogramowania, administratora systemu informatycznego, rzeczoznawcę, konsultanta, pośrednika lub doradcę: prawnego, kredytowego, finansowego, gospodarczego, inwestycyjnego, technicznego, informatycznego, reklamowego, marketingowego, 4) Czysta strata finansowa - szkoda nie wynikająca ze Szkody osobowej ani Szkody rzeczowej, 5) Emisja substancji niebezpiecznych - uwolnienie Substancji niebezpiecznych do powietrza, wody lub gruntu, 6) Franszyza redukcyjna - ustalona w umowie ubezpieczenia wartość wyrażona procentowo lub kwotowo, pomniejszająca łączne odszkodowanie za wszystkie szkody wynikłe z jednego Wypadku. W granicach Franszyzy redukcyjnej Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, także za jakiekolwiek koszty objęte ubezpieczeniem. Franszyza ta nie ma zastosowania w Szkodach osobowych. 7) Materiały wybuchowe materiały określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz z poźn. zm.) 8) Osoba bliska - małżonek, konkubina, konkubent, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, teściowie, zięciowie, synowe, ojczym, macocha, pasierbowie, przysposabiający, przysposobiony, opiekunowie prawni, 9) Osoby objęte ubezpieczeniem Ubezpieczający, Ubezpieczony (w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek) oraz byli i obecni Pracownicy oraz pełnomocnicy Ubezpieczonego w zakresie szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na jego rzecz lub czynności objętych zakresem umocowania, 10) Poszkodowany - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną, z wyłączeniem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, której w świetle obowiązujących przepisów prawa Ubezpieczający/Ubezpieczony obowiązany jest wypłacić odszkodowanie lub zadośćuczynienie, 11) Podwykonawca - osoba fizyczna niebędąca Pracownikiem w rozumieniu OWU oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną, której Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonywanie określonych czynności na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, 12) Pracownik - osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej; za Pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył IR/OWU/ OC/

3 wykonywanie pracy, osobę zatrudnioną przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego będącego pracodawcą, a także osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 13) Produkt - rzecz ruchoma, chociażby została połączona z inną rzeczą, z włączeniem pojemników, kontenerów i opakowań - wytworzona, sprzedana, dostarczona, dystrybuowana, zmieniana, zbudowana, naprawiana, serwisowana, projektowana, testowana, instalowana lub przetwarzana przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego albo w jego imieniu i która w chwili wystąpienia Wypadku nie znajdowała się w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego; za Produkt uważa się również zwierzęta oraz energię, 14) Substancje niebezpieczne - jakiekolwiek stałe, ciekłe, gazowe lub termiczne środki drażniące lub zanieczyszczające, w szczególności: opary, dymy, sadze, kwasy, zasady i inne pierwiastki lub związki chemiczne używane w reakcjach (przemianach) chemicznych, 15) Szkoda osobowa - śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz utracone korzyści i inne straty będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także należne zadośćuczynienie, jeżeli obowiązek jego wypłaty powstał wskutek uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci, 16) Szkoda rzeczowa - uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz utracone korzyści i inne straty będące następstwem uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy, poniesione przez tego samego Poszkodowanego, 17) Szkoda Szkoda rzeczowa, Szkoda osobowa i Czysta strata finansowa (o ile zakres ochrony został rozszerzony o klauzulę nr 7), 18) Ubezpieczający - podmiot zawierający umowę ubezpieczenia i obowiązany do opłacenia składki ubezpieczeniowej, 19) Ubezpieczony - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia, 20) Wartości pieniężne - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, 21) Wprowadzenie produktu do obrotu - przekazanie Produktu przez Osoby objęte ubezpieczeniem innym podmiotom skutkujące trwałym lub tymczasowym ustaniem faktycznego władztwa nad Produktem; 22) Wypadek wystąpienie w okresie ubezpieczenia Szkody objętej ubezpieczeniem; w razie wątpliwości co do daty wystąpienia Szkody osobowej za datę Wypadku przyjmuje się dzień, w którym Poszkodowany po raz pierwszy skontaktował się z lekarzem w związku z objawami stanowiącymi podstawę roszczenia. PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest pozaumowna (deliktowa), a także wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (kontraktowa) oraz rodząca zbieg podstaw odpowiedzialności odpowiedzialność cywilna Osób objętych ubezpieczeniem za Szkody wyrządzone Poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem albo użytkowaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności. 2. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o odpowiedzialność cywilną Osób objętych ubezpieczeniem za Szkody rzeczowe lub Szkody osobowe wyrządzone Poszkodowanemu przez Produkt. 3. Umowa ubezpieczenia obejmuje Szkody będące następstwem Wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia. 4. Wszystkie Szkody wynikające z tej samej przyczyny, np. spowodowane tym samym błędem konstrukcyjnym lub wprowadzeniem do obrotu Produktów posiadających takie same wady lub braki (seria), niezależnie od liczby Poszkodowanych, uważa się za jeden Wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszej Szkody w serii. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie takie Szkody pod warunkiem, że pierwsza z nich wystąpiła w okresie ubezpieczenia, nawet jeżeli któraś z nich wystąpiła już po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 5. Umowy ubezpieczenia, do których zastosowanie mają OWU, nie obejmują ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 6. Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w 4 i 5 oraz innych postanowień OWU zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną Osób objętych ubezpieczeniem za Szkody wyrządzone: 1) wskutek rażącego niedbalstwa, 2) przez Podwykonawców Osób objętych ubezpieczeniem (OC podwykonawców), z zachowaniem regresu do Podwykonawcy, 3) w nieruchomościach i ruchomościach użytkowanych przez Osoby objęte ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo innego tytułu prawnego (OC najemcy), z wyjątkiem Szkód w pojazdach, ich wyposażeniu lub rzeczach w nich pozostawionych, 4) wskutek uchybień popełnionych przy wykonywaniu robót lub usług, z wyjątkiem uchybień w wykonywaniu Czynności zawodowych, 5) przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 6) w związku z organizacją imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych, 7) wskutek awarii urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energoelektrycznej lub innych urządzeń i instalacji, 8) wskutek wadliwej reklamy lub instrukcji użytkowania Produktu, 9) podczas podróży służbowych Pracowników Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, z wyjątkiem Wypadków zaistniałych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady lub ich posiadłości, 10) w Wartościach pieniężnych, kosztach odtworzenia dokumentów, aktach, rękopisach lub planach. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 4 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za Szkody: 2

4 1) wyrządzone umyślnie przez Osoby objęte ubezpieczeniem, przy czym świadomość wprowadzenia do obrotu wadliwego Produktu, lub wadliwości wykonanej pracy lub usługi uważa się za równoznaczne z winą umyślną, 2) wyrządzone Osobom bliskim Osób objętych ubezpieczeniem, 3) powstałe wskutek posiadania, użytkowania lub uruchamiania pojazdów i pojazdów szynowych, statków i innych urządzeń pływających, samolotów i innych urządzeń latających; wyłączenie to nie dotyczy pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów oraz Szkód powstałych w związku z pracą urządzeń zainstalowanych na pojazdach podczas gdy nie pozostają one w ruchu kołowym, 4) powstałe wskutek działań wojennych, wojny domowej, rewolucji, stanu wyjątkowego, strajków, rozruchów, buntu, zamieszek, Aktów terroru lub Aktów sabotażu, 5) za które Osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek przyjęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej lub przyjęcia odpowiedzialności cywilnej przekraczającej zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 6) wynikłe z naruszenia dóbr osobistych (z wyjątkiem zdrowia i życia), praw autorskich, patentów, znaków towarowych, nazw fabrycznych lub innych praw własności przemysłowej, 7) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające prace systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej, 8) wyrządzone przez stopniowe lub długotrwałe oddziaływanie: temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, pyłu, sadzy, kurzu, hałasu, ścieków, zagrzybienia, pleśni, wibracji, a także stopniowe lub długotrwałe zapadanie się terenu, osiadanie gruntu, obsunięcie ziemi, osłabienie elementów nośnych budynku lub budowli, zalanie przez wody stojące lub płynące (za stopniowe lub długotrwałe uważa się takie działanie wyżej wymienionych czynników, które wpływa na otoczenie w sposób ciągły, prowadząc do Szkody); wyłączenie to nie dotyczy Szkód osobowych, 9) spowodowane przez wirus HIV lub priony, 10) spowodowane w związku z organizacją wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych, wodnych, motorowych lub lotniczych, oraz przygotowaniami do nich, 11) powstałe w związku z pracami podwodnymi,budowaniem, posiadaniem, utrzymaniem lub użytkowaniem tam, zapór, portów morskich, doków, platform wiertniczych, moli i nabrzeży, stoczni, stoczni remontowych (w tym prace budowlane, remontowe i instalacyjne na statkach), złomowisk statków, a także w związku z nawigacją statków, 12) wynikające z normalnego zużycia rzeczy w związku z jej używaniem, 13) powstałe w związku z podziemną działalnością zakładu górniczego lub kopalni węgla brunatnego, 14) związane bezpośrednio lub pośrednio z promieniowaniem wysokoenergetycznym, jonizującym, laserowym, skażeniem radioaktywnym, a także wynikające z bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, 15) związane z projektowaniem, produkcją, remontem, konserwacją, eksploatacją, obsługą statków powietrznych, wodnych, kosmicznych i ich elementów, części, zespołów oraz w związku z posiadaniem i administrowaniem lotnisk lub lądowisk, 16) powstałe bezpośrednio lub pośrednio w związku z wydobywaniem, przetwarzaniem, produkcją, dystrybucją, przechowywaniem, transportem azbestu lub formaldehydu, lub w związku z użyciem rzeczy zawierających azbest lub formaldehyd, 17) powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek oddziaływania lub używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, 18) powstałe w związku ze składowaniem, wytwarzaniem, obróbką, użytkowaniem, wykorzystaniem, przetwarzaniem, handlem lub transportem materiałów wybuchowych, amunicji, fajerwerków, 19) wywołane przez genetycznie zmodyfikowany składnik GMO (organizmu zmodyfikowanego genetycznie) lub jakiekolwiek białko pochodzące z tego składnika oraz powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego, 20) wynikające z umowy spedycji lub przewozu, 21) powstałe w związku z produkcją, wytwarzaniem, przechowywaniem lub transportem ropy naftowej, benzyny, gazów lub Substancji niebezpiecznych, 22) w czekach, wekslach, akcjach, obligacjach, znaczkach pocztowych będących aktualnie w obiegu, biletach komunikacji publicznej, akredytywach, poleceniach wypłat, przekazach i innych dokumentach bankowych lub finansowych płatnych w walucie polskiej lub walutach obcych, kartach płatniczych, znakach akcyzy oraz złocie, srebrze i wyrobach z tych metali, kamieniach szlachetnych i perłach, a także platynie i pozostałych metalach z grupy platynowców Dodatkowo wyłączone są Szkody: 1) w Produkcie, albo przedmiocie wykonanej pracy lub usługi; ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również roszczeń związanych z kosztami powstałymi w wyniku poszukiwania i usunięcia wad lub szkód w Produkcie albo przedmiocie wykonanej pracy lub usługi, jak również roszczeń związanych ze spadkiem obrotu lub innymi stratami finansowymi, będącymi wynikiem takich wad lub szkód, 2) wyrządzone przez Produkt przeznaczony do używania lub zamontowania w statkach powietrznych, wodnych lub kosmicznych, 3) wyrządzone przez Produkt zawierający ludzką krew, osocze lub inne substancje krwiopochodne ludzkiego pochodzenia, 4) wyrządzone przez Produkt, który w momencie wprowadzenia do obrotu nie był w sposób zgodny z aktualnymi wymaganiami nauki i techniki sprawdzony i przetestowany, o ile wymóg taki wynikał z przepisów prawa, 5) wyrządzone przez Produkt nie posiadający ważnego atestu, certyfikatu lub zezwolenia dopuszczającego go do obrotu, jeżeli taki atest, certyfikat lub zezwolenie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także przez Produkty w trakcie procesu ich produkcji lub testowania lub przez Produkty nieskończone, 6) wyrządzone przez materiał genetyczny, leki oraz surowce i artykuły farmaceutyczne, środki antykoncepcyjne, Pro- 3

5 dukty zawierające silikon wykorzystywany do celów medycznych, sprzęt medyczny i implanty medyczne oraz inne wyroby medyczne. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje: 1) roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi, 2) kosztów wycofania Produktu z rynku, 3) roszczeń o wykonanie umowy, o należyte wykonanie umowy, roszczeń o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania zobowiązania, z tytułu zastępczego wykonania umowy lub o zwrot zadatków, 3.) kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), innych kar o charakterze pieniężnym (np. nawiązki) nałożonych na Osoby objęte ubezpieczeniem oraz odsetek od tych kar lub grzywien, a także kosztów poniesionych z tytułu odstąpienia od umowy, należności publicznoprawnych oraz opłat manipulacyjnych O ile zakres ochrony nie został rozszerzony poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia indywidulanych klauzul, ubezpieczenie nie obejmuje również Szkód: 1) będących następstwem Wypadku zaistniałego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego niż Wypadek powstały w czasie podróży służbowej Pracownika Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na terytorium państwa innego niż Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada lub ich posiadłości (zakres rozszerzenia określają: Klauzula nr 1a - OC za szkody będące następstwem wypadku zaistniałego poza terytorium RP z wyłączeniem USA i Kanady i Klauzula nr 1b - OC za szkody będące następstwem wypadku zaistniałego poza terytorium RP z włączeniem USA i Kanady), 2) poniesionych przez Pracowników Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków służbowych (zakres rozszerzenia określa Klauzula nr 2 - OC pracodawcy), 3) w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Osób objętych ubezpieczeniem (zakres rozszerzenia określa Klauzula nr 3 - OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy), 4) powstałych wskutek wadliwości rzeczy powstałej w wyniku połączenia lub zmieszania Produktu z rzeczami pochodzącymi od Poszkodowanego albo w wyniku dalszej obróbki lub przetworzenia Produktu (zakres rozszerzenia określa Klauzula nr 4 OC za szkody wyrządzone przez połączenie, zmieszanie lub dalszą obróbkę Produktu); wyłączenie to nie dotyczy Szkód osobowych i Szkód rzeczowych wyrządzonych przez wadliwy produkt końcowy, 5) polegających na poniesieniu kosztów usunięcia Produktu wadliwego i zastąpienia go Produktem wolnym od wad (zakres rozszerzenia określa Klauzula nr 5 - OC za koszty usunięcia wadliwego Produktu i zastąpienia go Produktem wolnym od wad), 6) poniesionych przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez Osoby objęte ubezpieczeniem, powstałych wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń (zakres rozszerzenia określa Klauzula nr 6 - OC za szkody poniesione przez użytkownika maszyn lub urządzeń); wyłączenie to nie dotyczy Szkód osobowych i Szkód rzeczowych wyrządzonych wskutek wadliwości w/w rzeczy, 7) będących Czystymi stratami finansowymi (zakres rozszerzenia określa Klauzula nr 7 - OC za Czyste straty finansowe), 8) wyrządzonych wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach (zakres rozszerzenia określa Klauzula nr 8 - OC za szkody wyrządzone wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach), 9) wyrządzonych wskutek Emisji substancji niebezpiecznych do powietrza, wody lub gruntu (zakres rozszerzenia określa Klauzula nr 9 - OC za szkody wyrządzone wskutek Emisji substancji niebezpiecznych), 10) powstałych w mieniu ruchomym przyjętym w celu wykonania usługi, obróbki, naprawy i innych czynności w ramach wykonywanych usług przez Osoby objęte ubezpieczeniem (zakres rozszerzenia określa Klauzula nr 10 - OC za szkody w mieniu ruchomym przyjętym w celu wykonania usługi), 11) powodujących roszczenia pomiędzy Osobami objętymi ubezpieczeniem (zakres rozszerzenia określa Klauzula nr 11 - OC wzajemna), 12) wyrządzonych w podziemnych instalacjach lub urządzeniach (zakres rozszerzenia określa Klauzula nr 12 - OC za szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach), 13) wyrządzonych w wyniku prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych (zakres rozszerzenia określa Klauzula nr 13 OC za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych), 14) wyrządzonych przez młoty pneumatyczne, hydrauliczne, kafary lub walce (zakres rozszerzenia określa Klauzula nr 14 OC za szkody wyrządzone przez młoty pneumatyczne, hydrauliczne, kafary lub walce). 2. Szkody wymienione w ust. 1 zostają objęte ochroną ubezpieczeniową poprzez włączenie dodatkowych klauzul tylko w takim zakresie, w jakim stanowią to klauzule wskazane w załączniku nr 1 do niniejszych OWU. SUMA GWARANCYJNA I WARUNKI JEJ ZMIANY 7 1. Strony ustalają w umowie ubezpieczenia sumę gwarancyjną, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na wszystkie Wypadki w okresie ubezpieczenia. 2. W granicach sumy gwarancyjnej umowa ubezpieczenia może ustalać: 1) podlimit sumy gwarancyjnej, który stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jeden Wypadek, 2) podlimit sumy gwarancyjnej na określony rodzaj Szkód. 3. Suma gwarancyjna, podlimit na jeden Wypadek lub podlimit na określony rodzaj Szkód, pomniejszane są o kwotę wypłaconego odszkodowania, z zastrzeżeniem że wypłata odszkodowania za Szkodę z podlimitu ustanowionego na dany rodzaj Szkód, powoduje pomniejszenie tego podlimitu oraz sumy gwarancyjnej. 4. Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Ubezpieczyciela oraz za opłatą dodatkowej składki, suma gwarancyjna, podlimit na jeden Wypadek lub podlimit na określony rodzaj Szkód, 4

6 mogą zostać uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone w okresie ubezpieczenia. Uzupełniona lub podwyższona suma gwarancyjna, podlimit na jeden Wypadek lub podlimit na określony rodzaj Szkód, stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla Wypadków zaistniałych od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki. 5. Poza wypłatą odszkodowania Ubezpieczyciel pokrywa: 1) poniesione po wystąpieniu Wypadku koszty działań mających na celu zapobieżenie Szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 2) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności, przyczyn, rozmiaru Szkody lub odpowiedzialności Osób objętych ubezpieczeniem, 3) koszty konieczne do poniesienia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami: a) niezbędne koszty sądowej lub pozasądowej pomocy prawnej lub obrony przed roszczeniem w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem, b) niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności Osób objętych ubezpieczeniem, a Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, c) koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności Osób objętych ubezpieczeniem, a Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów. 6. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 1), pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej. 7. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 2) i 3), Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę gwarancyjną. W przypadku, gdy łączna wysokość roszczeń wynikających z Wypadku jest wyższa niż suma gwarancyjna, Ubezpieczyciel pokrywa te koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje suma gwarancyjna do wysokości roszczeń, niezależnie od liczby wdrożonych postępowań sądowych; wypłata przez Ubezpieczyciela sumy gwarancyjnej oraz obliczonej zgodnie z powyższą zasadą części kosztów zwalnia go z obowiązku dokonywania dalszych wypłat. 8. Zasady określone w ust. 7 stosuje się odpowiednio do podlimitów, o których mowa w ust Kosztów, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, Ubezpieczyciel nie pokrywa, jeżeli szkoda nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową. 10. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 5, nie jest pomniejszany o franszyzę redukcyjną. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 8 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego. 2. Wniosek ubezpieczeniowy powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę), NIP, REGON, PESEL Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego (dotyczy przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek w formie imiennej), 2) określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, która ma zostać objęta ochroną ubezpieczeniową oraz rodzaju Produktu, którego wprowadzenie do obrotu może skutkować odpowiedzialnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 3) zakres ubezpieczenia, 4) wysokość sumy gwarancyjnej na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe, na jeden Wypadek ubezpieczeniowy oraz wysokość podlimitów sumy gwarancyjnej dla szkód określonego rodzaju, 5) okres ubezpieczenia, 6) informację na temat szkodowości za ostatnie 3 lata (liczbę, rodzaj i wielkość szkód, z rozbiciem na poszczególne lata), 7) propozycję ustaleń dodatkowych lub odmiennych od postanowień OWU, o ile Ubezpieczający chce je wprowadzić do umowy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji, mających wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, o czym informuje Ubezpieczającego na piśmie. 4. Jeżeli wniosek ubezpieczeniowy nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 2 lub 3 albo został sporządzony wadliwie lub niezgodnie z OWU, Ubezpieczający obowiązany jest na wezwanie Ubezpieczyciela odpowiednio go uzupełnić, względnie sporządzić nowy wniosek, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma Ubezpieczyciela w tej sprawie. Niedotrzymanie powyższego terminu powoduje, że umowa ubezpieczenie nie zostaje zawarta. 5. Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięczny okres ubezpieczenia, chyba że strony umówiły się inaczej. 6. Okres ubezpieczenia określa się w umowie ubezpieczenia. 7. Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia (polisą). POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 9 1. W umowie ubezpieczenia określa się datę początkową i końcową okresu ubezpieczenia. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanych w umowie jako pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki, chyba że umówiono się inaczej. 3. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z dniem: 1) upływu okresu ubezpieczenia, 2) odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, o którym mowa w 10 ust 1 OWU, 3) rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia, o którym mowa w 10 ust. 2 i 3 OWU, 4) ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w związku z nieopłaceniem składki w dniu opisanym w 10 ust. 4 OWU, 5

7 5) wyczerpania sumy gwarancyjnej, podlimitu na jeden Wypadek lub podlimitu na określony rodzaj Szkód, z zastrzeżeniem postanowień 7 ust. 4 OWU, 6) zakończenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego działalności lub przejęcia Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego przez inny podmiot. 4. Wznowienie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia może nastąpić następnego dnia po zapłacie dodatkowej składki za doubezpieczenie, w przypadku gdy odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustała wskutek wyczerpania sumy gwarancyjnej, podlimitu na jeden Wypadek lub podlimitu na określony rodzaj Szkód. Wznowienie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia wymaga pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zapłaty dodatkowej składki. ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 3. Jeżeli Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona przez Ubezpieczającego w terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała nie zapłacona składka. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustaje z dniem bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu (liczonego od dnia doręczenia ) wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty raty składki skierowanym przez Ubezpieczyciela do Ubezpieczającego w przypadku nieopłacenia kolejnej raty składki w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia. 5. Umowa ubezpieczenia wygasa również w przypadku i terminie określonym w 9 ust. 3 pkt. 6 OWU. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Wysokość należnej składki ubezpieczeniowej określona jest w umowie ubezpieczenia. 2. Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od czynników oceny ryzyka, a w szczególności: 1) zadeklarowanej przez Ubezpieczającego wysokości sumy gwarancyjnej na wszyskie Wypadki, na jeden Wypadek oraz wysokość podlimitów sumy gwarancyjnej dla określonego rodzaju Szkód, 2) rodzaju prowadzonej przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego działalności gospodarczej zgłoszonej do ubezpieczenia oraz rodzaju Produktu wprowadzanego do obrotu, 3) zakresu ubezpieczenia, 4) wysokości planowanego w okresie ubezpieczenia obrotu, 5) liczby zatrudnionych Pracowników, 6) okresu ubezpieczenia, 7) szkodowości określonej w par. 8 ust. 2 pkt 6 OWU, 8) informacji o kontynuacji ubezpieczenia u Ubezpieczyciela. 3. Ponadto w ustaleniu wysokości składki ubezpieczeniowej uwzględnia się koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, z jej wykonywaniem oraz koszty reasekuracji ryzyka. 4. Wysokość składki ubezpieczeniowej obliczana jest według taryfy obowiązującej w dniu zawarcia (lub zmiany) umowy ubezpieczenia lub w drodze indywidualnej oceny ryzyka. 5. Składka ubezpieczeniowa może zostać rozłożona na raty. 6. Wysokość składki lub rat składki określone są w umowie ubezpieczenia. 7. Ubezpieczyciel może zastosować zwyżki i / lub zniżki składki ubezpieczeniowej. 8. Wysokość ostatecznej składki ubezpieczeniowej oblicza się stosując zwyżki i zniżki od składki obliczonej zgodnie z obowiązującą taryfą lub w drodze indywidualnej oceny ryzyka. 9. Ubezpieczyciel może zastosować zwyżki składki w szczególności z tytułu: 1) rozłożenia płatności składki na raty, 2) wprowadzenia postanowień dodatkowych i/lub odmiennych, 3) szkodowości występującej u Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek. 10. Ubezpieczyciel może zastosować zniżki składki w szczególności z tytułu: 1) wprowadzenia do umowy ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, 2) bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia w poprzednich okresach ubezpieczenia, 3) wprowadzenia postanowień dodatkowych i/lub odmiennych. 11. Ubezpieczyciel może nie udzielić zniżki składki w przypadku zawierania ubezpieczeń na okres krótszy niż rok. 12. Składka za ubezpieczenie powinna być zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy, chyba że strony umowy ustaliły w umowie ubezpieczenia (polisie) późniejszy termin płatności. W przypadku płatności ratalnej, pierwsza rata składki jest płatna w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, natomiast kolejne raty składki ubezpieczeniowej płatne są w terminach płatności określonych w umowie ubezpieczenia (polisie). 13. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Ubezpieczycielowi należy się składka za okres, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 14. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na który została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 6

8 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel ma obowiązek doręczyć Ubezpieczającemu tekst OWU. Na żądanie Ubezpieczonego Ubezpieczyciel udzieli informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz OWU w zakresie w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Poszkodowanemu z umowy ubezpieczenia, przysługuje prawo składania skarg i zażaleń bezpośrednio do Zarządu Ubezpieczyciela. Skargi i zażalenia są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty otrzymania skargi lub zażalenia przez Ubezpieczyciela. 3. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Poszkodowanemu informacje i dokumenty, gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania. Wyżej wymienione osoby mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzania na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. 4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wglądu do ksiąg i dokumentów Ubezpieczającego związanych z zawartą umową ubezpieczenia oraz sporządzania z nich kopii w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz wysokości odszkodowania. 5. Ubezpieczający zobowiązany jest: 1) zapłacić składkę ubezpieczeniową lub jej raty w ustalonym w umowie ubezpieczenia terminie, 2) podejmować środki ostrożności i zastosować się do zaleceń Ubezpieczyciela, wskazanych w celu zapobieżenia powstania szkody w umowie ubezpieczenia, 3) podejmować działania zapobiegawcze oraz środki ostrożności w celu zapobieżenia powstaniu szkody, 4) stosować się do przepisów prawa (wskazanych w OWU, w umowie ubezpieczenia lub w polisie potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia) mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, to znaczy ustawy prawo budowalne, ustawy o państwowej inspekcji pracy, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 5) przestrzegać obowiązków określonych w niniejszych OWU oraz w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie) Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu wniosku albo w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ustępu poprzedzającego nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępu poprzedzającego doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że Wypadek i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. ZGŁOSZENIE SZKODY, USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA W przypadku zajścia Wypadku, Ubezpieczający/Ubezpieczony obowiązany jest: 1) użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych powyżej, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 2) w sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo, powiadomić o Szkodzie policję, 3) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o Wypadku, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, zawiadomić o tym Ubezpieczyciela. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w niniejszym punkcie Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia Szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie skutków i okoliczności Wypadku. 4) umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności i wysokości Wypadku, zasadności i wysokości roszczenia, udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy, jak również udzielić Ubezpieczycielowi potrzebnych w tym celu dodatkowych wyjaśnień i informacji, 5) udzielić pełnomocnictw niezbędnych do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym pełnomocnictwa procesowego wybranemu adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli Poszkodowany wystąpił przeciw Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu na drogę sądową. 2. Zawiadomienie o Szkodzie Ubezpieczający/Ubezpieczony może złożyć w każdej jednostce organizacyjnej Ubezpieczyciela lub na infolinię, której numer jest dostępny na stronie internetowej Ubezpieczyciela. 3. Ubezpieczający/Ubezpieczony obowiązany jest wypełnić formularz zgłoszenia Szkody na druku obowiązującym u Ubezpieczyciela oraz niezwłocznie poinformować Ubezpieczyciela o roszczeniach wniesionych przez Poszkodowanego dołączyć poniższe dokumenty, o ile są w jego posiadaniu: 1) pisemne roszczenie Poszkodowanego, 2) kopię zgłoszenia Wypadku policji lub straży pożarnej, 3) opis okoliczności i przebiegu Wypadku, 4) dane i zeznania świadków Wypadku. 4. Na wniosek Ubezpieczyciela, Ubezpieczający/Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć postanowienie o umorzeniu dochodzenia wszczętego w sprawie zgłoszonej Szkody, bądź odpis prawomocnego orzeczenia sądowego, o ile dokumenty te są w jego posiadaniu. 5. Ubezpieczający/Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi orzeczenia i postanowienia sądu związane ze zgłoszonym Wypadkiem w takim terminie, aby istniała możliwość wniesienia środka odwoławczego. 6. Uznanie lub zaspokojenie roszczeń Poszkodowanego przez Osoby objęte ubezpieczeniem, bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela, nie mają skutków prawnych względem Ubezpieczyciela. 7

9 7. Ubezpieczyciel obowiązany jest do zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu roszczeń poprzez ocenę stanu faktycznego i prawnego. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia informuje o tym Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego Wypadku, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także zawiadamia pisemnie osobę występującą z roszczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 8. W przypadku powzięcia przez Ubezpieczyciela nowych informacji mających związek z zaistniałym Wypadkiem, ustaleniem zasadności zgłaszanych roszczeń, odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od daty powzięcia dodatkowych informacji zawiadomi pisemnie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz Poszkodowanego, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia zasadności zgłoszonych roszczeń, odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania Ubezpieczyciel ustala wysokość należnego odszkodowania według zasad odpowiedzialności cywilnej Osób objętych ubezpieczeniem, z uwzględnieniem zapisów OWU oraz postanowień dodatkowych lub odmiennych, o ile strony wprowadziły je do umowy ubezpieczenia. 2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji rachunków, faktur i innych dokumentów przedłożonych przez Osoby objęte ubezpieczeniem lub Poszkodowanego, związanych z ustaleniem rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania, a także odpowiedzialności Osób objętych ubezpieczeniem oraz Ubezpieczyciela. 3. Postępowanie likwidacyjne w zakresie przyczyny powstania i rozmiaru szkody przeprowadza Ubezpieczyciel przy współudziale Osób objętych ubezpieczeniem. WYPŁATA ODSZKODOWANIA Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia, zawartej ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego. 2. Odszkodowanie może być wypłacane przelewem lub przekazem pocztowym. 3. Odszkodowanie wypłacane jest w złotych polskich lub w walucie obcej, przeliczanej według średniego kursu NBP z dnia wypłaty odszkodowania. 4. Odszkodowanie jest wypłacane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o Wypadku,. 5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o Wypadku. 6. Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części w powyższym terminie. 7. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, w terminie określonym w ust. 4 lub 5 niniejszego paragrafu, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania oraz poucza o możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela oraz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 8. Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony, Poszkodowany nie zgadza się z decyzją Ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania lub z wysokością przyznanego odszkodowania, może od daty otrzymania decyzji w sprawie szkody zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela. 9. Poza trybem odwoławczym przewidzianym w ust. 8 Ubezpieczający, Ubezpieczony, Poszkodowany może zgłaszać skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, jako podmiotu posiadającego ustawowe kompetencje w zakresie ich rozpatrywania. 10. Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony, Poszkodowany nie zgadza się z decyzją Ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania lub z wysokością przyznanego odszkodowania może dochodzić roszczeń na drodze sądowej bez zachowania trybu określonego w ust. 8 i 9. ROSZCZENIA REGRESOWE Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za Szkodę, przechodzi na Ubezpieczyciela do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część Szkody, Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Ubezpieczyciela. 2. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, nie przechodzą na Ubezpieczyciela, jeżeli sprawcą Szkody jest Pracownik Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osoba, z którą Ubezpieczający/Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 3. Ubezpieczający/Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi informacji i pomocy poprzez, dostarczenie dokumentów, o które Ubezpieczyciel poprosił, a znajdują się one w jego posiadaniu, a także umożliwić prowadzenie określonych przez Ubezpieczyciela czynności niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych przeciw osobom trzecim odpowiedzialnym za Szkodę. 8

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron, w związku z umową ubezpieczenia powinny być, pod rygorem nieważności, składane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub przesłane listem poleconym bądź, jeżeli zostało to wcześniej uzgodnione z Ubezpieczycielem, drogą elektroniczną. 2. Strony są obowiązane zawiadamiać o każdorazowej zmianie adresu. 3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, uprawnionego lub Poszkodowanego z umowy ubezpieczenia Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą nr 05/23/09/2014 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia r. 2. Zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionej uchwały z dniem r. straciły moc ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone uchwałą nr 98/2012 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia r. Wiceprezes Zarządu Józef Winiarski Załącznik nr 1 do OWU Członek Zarządu Włodzimierz Wasiak KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES UBEZPIECZENIA KLAUZULA nr 1a - OC ZA SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM WYPADKU ZAISTNIAŁEGO POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Z WYŁĄCZENIEM USA I KANADY zapłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Szkody osobowe i Szkody rzeczowe będące następstwem Wypadku zaistniałego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje Wypadku, który zaistniał na terytoriach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady lub ich posiadłości. 3. Niniejsza klauzula skreśla w zakresie z niej wynikającym 6 ust. 1 pkt 1 OWU. KLAUZULA nr 1b - OC ZA SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM WYPADKU ZAISTNIAŁEGO POZA TERYTORIUM RZECZYPO- SPOLITEJ POLSKIEJ, Z WŁĄCZENIEM USA I KANADY zapłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Szkody osobowe i Szkody rzeczowe będące następstwem Wypadku zaistniałego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje odpowiedzialności jednostek organizacyjnych Ubezpieczonego zarejestrowanych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lub Kanady, oraz ich posiadłości. 3. Niniejsza klauzula skreśla w zakresie z niej wynikającym 6 ust. 1 pkt 1 OWU. KLAUZULA nr 2 - OC PRACODAWCY zapłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Szkody osobowe poniesione przez Pracowników, będące skutkiem wypadku przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 167 poz z późniejszymi zmianami) oraz Szkody rzeczowe poniesione przez Pracowników w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczyciel wypłaca należne odszkodowanie w części przekraczającej wysokość świadczenia wypłaconego Pracownikowi na podstawie ustawy wymienionej w ust Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Szkody osobowe powstałe wskutek chorób zawodowych lub innych chorób nie wynikających z wypadków, o których mowa w ust Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są także Szkody rzeczowe polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy pozostawionych w pojazdach, a także Wartości pieniężnych. 5. Niniejsza klauzula skreśla w zakresie z niej wynikającym 6 ust. 1 pkt 2 OWU. KLAUZULA nr 3 - OC ZA SZKODY W RZECZACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PIECZY 1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Szkody rzeczowe w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Osób objętych ubezpieczeniem, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie. 2. Ubezpieczenie nie obejmuje Szkód rzeczowych, polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie: 1) rzeczy przyjętych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych, podobnych czynności, powstałych w czasie ich wykonywania, chyba że umówiono się inaczej rozszerzając zakres ubezpieczenia o Klauzulę nr 12, 2) pojazdów, ich wyposażenia lub rzeczy w nich pozostawionych, a także Wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentów, 3) wynikających z działania lub zaniechania, uczestnictwa, 9

11 współdziałania lub współuczestnictwa osób wcześniej karanych będących Pracownikami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osobami, którymi Ubezpieczający/Ubezpieczony się posługuje, 4) polegających na: podmianie, brakach inwentarzowych mienia, a także Szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniu pozostawania w błędzie, 5) powstałych w sprzęcie elektronicznym i komputerowym z innych przyczyn niż jego zniszczenie lub uszkodzenie, 6) Szkód w rzeczach użytkowanych przez Osoby objęte ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego tytułu prawnego. 3. W przypadku Szkód rzeczowych spowodowanych rozmrożeniem, ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli ograniczona jest do kwoty 10 % wartości podlimitu określonego dla niniejszej klauzuli. 4. Niniejsza klauzula skreśla w zakresie z niej wynikającym 6 ust. 1 pkt 3 OWU. KLAUZULA nr 4 - OC ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ POŁĄ- CZENIE, ZMIESZANIE LUB DALSZĄ OBRÓBKĘ PRODUKTU 1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Szkody rzeczowe i Czyste straty finansowe wyrządzone wskutek wadliwości rzeczy powstałej w wyniku połączenia lub zmieszania Produktu z rzeczami pochodzącymi od Poszkodowanego albo w wyniku dalszej obróbki lub przetworzenia Produktu. 2. Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za: 1) zniszczenie, uszkodzenie rzeczy Poszkodowanego zmieszanej lub połączonej z wadliwym Produktem, albo w trakcie dalszej obróbki lub przetworzenia tego Produktu, z wyłączeniem kwoty odpowiadającej cenie tego Produktu, 2) koszty poniesione w celu wytworzenia produktu końcowego, z wyłączeniem kwoty odpowiadającej cenie Produktu, 3) koszty doprowadzenia Produktu końcowego do stanu odpowiadającego wymogom prawnym lub rynkowym; przy czym Ubezpieczyciel nie pokrywa kwoty wynikającej ze stosunku ceny Produktu do ceny sprzedaży Produktu końcowego, 4) zmniejszenie przychodów wynikające z konieczności obniżenia ceny Produktu końcowego, z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel nie pokrywa kwoty odpowiadającej stosunkowi ceny zapłaconej za Produkt do ceny, za jaką Produkt końcowy mógłby być sprzedany, gdyby Produkt nie był wadliwy. 3. Ubezpieczyciel pokrywa Szkody i koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 tylko wtedy, gdy poniesienie kosztów lub strat, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, jest ekonomicznie nieuzasadnione lub niemożliwe ze względów rynkowych lub prawnych. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 1) Szkody i koszty powstałe wskutek opóźnień jakiegokolwiek rodzaju, 2) utracone korzyści, które Poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby Produkt nie był wadliwy, za wyjątkiem strat wskazanych w ust. 2 pkt 4, 3) Szkody i koszty wynikające z innej przyczyny niż wadliwość Produktu, 4) koszty służące usunięciu wadliwych Produktów i zastąpienia ich Produktami wolnymi od wad, 5) Szkody i koszty inne niż wymienione w ust Niniejsza klauzula skreśla w zakresie z niej wynikającym 5 ust. 2 pkt 1 oraz 6 ust. 1 pkt 4 OWU. KLAUZULA nr 5 OC ZA KOSZTY USUNIĘCIA PRODUKTU WA- DLIWEGO I ZASTĄPIENIA GO PRODUKTEM WOLNYM OD WAD 1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na poniesione przez Poszkodowanego Czyste straty finansowe polegające na kosztach usunięcia Produktu wadliwego i zastąpienia go Produktem wolnym od wad, wymienionych w ust Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za koszty: 1) poniesione w celu usunięcia wadliwego Produktu lub jego wymontowania, z wyłączeniem kosztów poszukiwania wadliwego Produktu, 2) poniesione w celu zamontowania, umocowania lub położenia Produktu niewadliwego, z wyłączeniem kosztów zakupu takiego Produktu. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 1) koszty powstałe wskutek opóźnień jakiegokolwiek rodzaju, 2) koszty związane z zakupem Produktu wolnego od wad, w tym także koszty jego transportu, 3) utracone korzyści, które Poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby Produkt nie był wadliwy, 4) koszty wynikające z innej przyczyny niż wadliwość Produktu, 5) koszty inne niż wymienione w ust Niniejsza klauzula skreśla w zakresie z niej wynikającym 5 ust. 2 pkt 1 oraz 6 ust. 1 pkt 5 OWU. KLAUZULA nr 6 - OC ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOW- NIKA MASZYN LUB URZĄDZEŃ 1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Szkody rzeczowe i Czyste straty finansowe poniesione przez Poszkodowanego będącego użytkownikiem maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez Osoby objęte ubezpieczeniem, powstałych wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń. 2. Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za: 1) zniszczenie, uszkodzenie rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez Osoby objęte ubezpieczeniem, 2) koszty poniesione w celu wytworzenia lub obróbki rzeczy 10

12 z użyciem maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez Osoby objęte ubezpieczeniem, 3) koszty doprowadzenia rzeczy wyprodukowanej lub poddawanej obróbce z użyciem maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez Osoby objęte ubezpieczeniem do stanu odpowiadającego wymogom prawnym lub rynkowym, 4) zmniejszenie przychodów wskutek konieczności obniżenia ceny rzeczy wyprodukowanej lub poddawanej obróbce z użyciem maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez Osoby objęte ubezpieczeniem. 3. Ubezpieczyciel pokrywa szkody i koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, tylko wtedy gdy poniesienie kosztów lub strat, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, jest ekonomicznie nieuzasadnione lub niemożliwe ze względów rynkowych lub prawnych. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 1) Szkody i koszty powstałe wskutek opóźnień jakiegokolwiek rodzaju, 2) utracone korzyści, które Poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby maszyna lub urządzenie wyprodukowane, naprawione, dostarczone lub konserwowane przez Osoby objęte ubezpieczeniem nie było wadliwe, za wyjątkiem strat wskazanych w ust.2 pkt 4, 3) Szkody i koszty wynikające z innej przyczyny niż wadliwość maszyny lub urządzenia wyprodukowanego, naprawionego, dostarczonego lub konserwowanego przez Osoby objęte ubezpieczeniem, 4) koszty służące usunięciu wadliwych Produktów i zastąpienia ich Produktami wolnymi od wad, 5) Szkody i koszty inne niż wymienione w ust Niniejsza klauzula skreśla w zakresie z niej wynikającym 5 ust. 2 pkt 1 oraz 6 ust. 1 pkt 6 OWU. KLAUZULA nr 7 - OC ZA CZYSTE STRATY FINANSOWE 1. Zachowując postanowienia OWU, nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Czyste straty finansowe. 2. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Czyste straty finansowe powstałe w związku z: 1) Produktem lub wadliwością wykonanej pracy lub usługi, 2) inwestowaniem, w tym obrotem papierami wartościowymi, 3) stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych, w tym kontraktów terminowych, opcji, warrantów, obligacji zamiennych, 4) przetwarzaniem danych, racjonalizacją, automatyzacją, 5) prowadzeniem kas lub wynikłe z błędów płatniczych, 6) przekroczeniem terminów, niepodjęciem pracy, niedotrzymaniem harmonogramów robót, 7) niedostarczeniem energii lub dostarczeniem energii o niewłaściwych parametrach, 8) niedostarczeniem rzeczy lub dostarczeniem rzeczy niezgodnej z umową, 9) przekroczeniem kosztorysów lub nieprawidłowym sporządzeniem kosztorysów, 10) popełnieniem czynów nieuczciwej konkurencji, 11) naruszeniem praw pracowniczych, 12) błędnym tłumaczeniem, 13) uchybieniami w projektowaniu i administracji systemami informatycznymi, 14) wydaniem lub zaniechaniem wydania decyzji administracyjnej lub aktu prawa miejscowego, 15) lokalizacją wad lub usterek, 16) świadczeniem usług hostingowych, dzierżawy serwera, dostawy Internetu, 17) prowadzeniem handlu elektronicznego, 18) administracją danymi osobowymi, 19) udzielaniem kredytów, pożyczek, 20) wymianą walut, 21) opiniowaniem, kontrolą, doradztwem, planowaniem, wyceną, kalkulacją, oceną jakiegokolwiek ryzyka, 22) obrotem nieruchomościami, 23) sprzeniewierzeniem. 3. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Czyste straty finansowe wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo. 4. Niniejsza klauzula skreśla w zakresie z niej wynikającym 6 ust. 1 pkt 7 OWU. KLAUZULA nr 8 - OC ZA SZKODY WYRZĄDZONE WSKUTEK NIE- DOSTARCZENIA ENERGII LUB DOSTARCZENIA ENERGII O NIE- WŁAŚCIWYCH PARAMETRACH 1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione zapisami niniejszej zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Szkody rzeczowe i Szkody osobowe, wyrządzone wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach. 2. Niniejsza klauzula skreśla w zakresie z niej wynikającym 6 ust. 1 pkt 8 OWU. KLAUZULA nr 9 - OC ZA SZKODY WYRZĄDZONE WSKUTEK EMIS- JI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Szkody rzeczowe i Szkody osobowe wyrządzone wskutek Emisji substancji niebezpiecznych pod warunkiem, że jej przyczyna była nagła, niespodziewana i niezależna od woli Osób objętych ubezpieczeniem lub osób, za które ponoszą odpowiedzialność. 2. W ramach udzielonej ochrony Ubezpieczyciel pokrywa również koszty neutralizacji lub oczyszczenia gleby lub wody z Substancji niebezpiecznych. 3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki: 1) przyczyna powstania Emisji substancji niebezpiecznych jest bezsporna, a zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służb ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji, 2) początek Emisji substancji niebezpiecznych miał miejsce w trakcie okresu ubezpieczenia, a pierwsza Szkoda osobowa lub Szkoda rzeczowa wynikła z Emisji substancji niebezpiecznych ujawniła się w ciągu 72 godzin od chwili jej rozpoczęcia, 11

13 3) Emisji substancji niebezpiecznych powstała w wyniku działania lub zaniechania Osób objętych ubezpieczaniem, w ramach działalności objętej ubezpieczeniem. 4. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są ponadto: 1) szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 210 z późniejszymi zmianami), a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy, 2) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i Substancji niebezpiecznych dla środowiska, 3) koszty usuwania Substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób znajduje się w pieczy Osób objętych ubezpieczeniem. 5 Niniejsza klauzula skreśla w zakresie z niej wynikającym 6 ust. 1 pkt 9 OWU. KLAUZULA nr 10 - OC ZA SZKODY W MIENIU RUCHOMYM PRZY- JĘTYM W CELU WYKONANIA USŁUGI zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Szkody rzeczowe w mieniu ruchomym przekazanym Osobom objętym ubezpieczeniem w celu wykonania usługi, wyrządzone w trakcie jego naprawy, obróbki, czyszczenia, serwisu, załadunku, wyładunku lub innym usługą. 2. W razie wątpliwości w ustaleniu, w oparciu o zapisy umowy zawartej przez Osoby objęte ubezpieczeniem z Poszkodowanym, czy przedmiotem naprawy, obróbki, czyszczenia, serwisu lub innych podobnych czynności jest cała rzecz, czy jej część, za przedmiot tych czynności uznaje się możliwą do wyodrębnienia pod względem funkcjonalnym lub konstrukcyjnym część rzeczy poddaną obróbce, naprawie lub innym usługom. 3. Niniejsza klauzula skreśla w zakresie z niej wynikającym 6 ust. 1 pkt 10 OWU. KLAUZULA nr 11 - OC WZAJEMNA zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną za Szkody rzeczowe i Szkody osobowe powodujące roszczenia pomiędzy Osobami objętymi ubezpieczeniem. 2. Ubezpieczeniem objęte są wyłącznie roszczenia między podmiotami wymienionymi z nazwy w umowie ubezpieczenia. 3. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są: 1) roszczenia Podwykonawcy do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, chyba że został on wymieniony z nazwy w umowie ubezpieczenia, 2) roszczenia Pracownika do pracodawcy oraz roszczenia pracodawcy do Pracownika, 3) roszczenia pełnomocnika do mocodawcy oraz roszczenia mocodawcy do pełnomocnika. 4. Niniejsza klauzula skreśla w zakresie z niej wynikającym 6 ust. 1 pkt 11 OWU. KLAUZULA nr 12 - OC ZA SZKODY W PODZIEMNYCH INSTALA- CJACH I URZĄDZENIACH zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Szkody rzeczowe w instalacjach i urządzeniach podziemnych, powstałe w trakcie wykonywania robót budowlanych lub innych usług. 2. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Szkody powstałe wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwania sprzętu przez Pracowników nie posiadających stosownych uprawnień. 3. Niniejsza klauzula skreśla w zakresie z niej wynikającym 6 ust. 1 pkt 12 OWU. KLAUZULA nr 13 - OC ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z PROWADZE- NIA PRAC WYBURZENIOWYCH LUB ROZBIÓRKOWYCH zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Szkody osobowe i Szkody rzeczowe powstałe w wyniku prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych. 2. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Szkody: 1) w przypadku prac prowadzonych bez użycia materiałów wybuchowych - powstałe poza okręgiem o promieniu równym wysokości wyburzanej budowli, mierzonym od wyburzanej budowli, 2) w przypadku prac prowadzonych z użyciem materiałów wybuchowych powstałe w odległości mniejszej niż 50 metrów od epicentrum wybuchu. 3. Niniejsza klauzula skreśla w zakresie z niej wynikającym 4 pkt 12 oraz 6 ust. 1 pkt 13 OWU. KLAUZULA nr 14 - OC ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ MŁOTY PNEUMATYCZNE, HYDRAULICZNE, KAFARY LUB WALCE zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Szkody osobowe i Szkody rzeczowe wyrządzone w trakcie prowadzonych robót budowlanych przez młoty pneumatyczne, hydrauliczne, kafary lub walce. 2. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Szkody: 1) powstałe wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwania sprzętu przez pracowników nie posiadających stosownych uprawnień, 2) wynikające z braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywanych prac, 3) polegające na uszkodzeniach powierzchniowych, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają bezpieczeństwu jego użytkowników. 3. Niniejsza klauzula skreśla w zakresie z niej wynikającym 4 pkt 8 oraz 6 ust. 1 pkt 14 OWU. IR/OWU/ OC/

14 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

15

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNe WArUNKi UBeZPiecZeNiA OD ryzyka UtrAtY StAŁeGO ŹrÓDŁA DOcHODU WSKUteK UtrAtY PrAcY SPiS treści Postanowienia początkowe okres świadczenia

OGÓLNe WArUNKi UBeZPiecZeNiA OD ryzyka UtrAtY StAŁeGO ŹrÓDŁA DOcHODU WSKUteK UtrAtY PrAcY SPiS treści Postanowienia początkowe okres świadczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA Niniejsze warunki ubezpieczenia nie są ogólnymi warunkami ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA HDI Asekuracja Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

1 ust ust ust. 6

1 ust ust ust. 6 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.........................................................................................1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 2) Ubezpieczający ten, kto zawarł umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na cudzy

DEFINICJE. 2) Ubezpieczający ten, kto zawarł umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na cudzy DEFINICJE Przez użyte w niniejszej umowie określenia rozumie się: 1) Ubezpieczony: funkcjonariusz i pracownik cywilny służb mundurowych zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁĄCZNIK NR 3 do Umowy grupowego ubezpieczenia dla pracowników Oświaty z dnia 1 stycznia 2015 roku. WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 54/PN/Adm/2013 Załącznik nr 2 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Załącznik do uchwały Zarządu nr 38/2005 Odpowiedzialność cywilna Zawodowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Legionowo, 31.12.2012 r.

Legionowo, 31.12.2012 r. Legionowo, 31.12.2012 r. Omówienie warunków umowy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej oraz jednocześnie OC zawodowej w ramach programu przeznaczonego dla firm geodezyjnych i kartograficznych 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo rekreacyjnym.

podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo rekreacyjnym. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia. odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny RODZAJ INFORMACJI Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W PROCESIE INWESTYCYJNYM

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W PROCESIE INWESTYCYJNYM InterRisk Kontakt 22 212 20 12 WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W PROCESIE INWESTYCYJNYM InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, KRS: 0000054136, Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT Pakiet BASIC Postanowienia ogólne &1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Lynx Sp. z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy OWU:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy OWU: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTÓW LECZNICZYCH DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki. odpowiedzialności cywilnej w procesie inwestycyjnym

Warunki. odpowiedzialności cywilnej w procesie inwestycyjnym Warunki odpowiedzialności cywilnej w procesie inwestycyjnym WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W PROCESIE INWESTYCYJNYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Klasyfikacja imprez Imprezy podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu Imprezy nie objęte ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/11 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2011 r. do 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli lub wychowawców Stan zgodny z ogólnymi warunkami grupowego

Informacja o produkcie grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli lub wychowawców Stan zgodny z ogólnymi warunkami grupowego Informacja o produkcie grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli lub wychowawców Stan zgodny z ogólnymi warunkami grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli lub wychowawców

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora www.ergohestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia:

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia: Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora www.ergohestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIA MIENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIA MIENIA Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej)

Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej) Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/15 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2015 r. do 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Wykonywania Zawodu Projektanta, Architekta lub Inżyniera Budowlanego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Wykonywania Zawodu Projektanta, Architekta lub Inżyniera Budowlanego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Wykonywania Zawodu Projektanta, Architekta lub Inżyniera Budowlanego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

OWU. Filar & Bezpieczny dom

OWU. Filar & Bezpieczny dom UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo