OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH"

Transkrypt

1 Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B Warszawa SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH I. Postanowienia wspólne Definicje... 3 Przedmiot, miejsce i zakres ubezpieczenia Ogólne wyłączenia odpowiedzialności Zawarcie umowy ubezpieczenia Zmiany umowy ubezpieczenia Rozwiązanie umowy ubezpieczenia Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia i system ubezpieczenia Składka za ubezpieczenie Obowiązki Ubezpieczającego Postępowanie w przypadku szkody Skutki niedopełnienia obowiązków Zabezpieczenie mienia II. Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Szczególne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Suma ubezpieczenia System ubezpieczenia III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Przedmiot i zakres ubezpieczenia Szczególne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Suma ubezpieczenia IV. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku Przedmiot i zakres ubezpieczenia Szczególne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Suma ubezpieczenia System ubezpieczenia

2 V. Ubezpieczenie urządzeń elektronicznych Przedmiot i zakres ubezpieczenia Szczególne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Suma ubezpieczenia System ubezpieczenia VI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej Przedmiot i zakres ubezpieczenia Szczególne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Limit odpowiedzialności VII. Postanowienia wspólne w zakresie wypłaty odszkodowania Ustalenie rozmiaru szkody w ubezpieczonym mieniu Ustalenie wysokości odszkodowania w ubezpieczeniu mienia Ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. odpowiedzialności cywilnej Nadubezpieczenie i niedoubezpieczenie Wypłata odszkodowania Fałszywe roszczenia Regres ubezpieczeniowy Postanowienia końcowe Klauzule dodatkowe Załącznik nr 1 do OWU

3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1 1. W ramach umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Generali, udziela ochrony ubezpieczeniowej właścicielom budynków wielomieszkaniowych, zwanym dalej Ubezpieczającymi. 2. Umowa ubezpieczenia może być zawarta przez Ubezpieczającego na rachunek Ubezpieczonego. W takim przypadku postanowienia OWU dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. 3. W przypadku zawarcia umowy na rachunek Ubezpieczonego może on żądać,. aby Generali udzieliło mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie dotyczącym praw i obowiązków Ubezpieczonego. 4. Za pisemną zgodą Generali oraz w porozumieniu z Ubezpieczającym umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na warunkach odmiennych od postanowień OWU, które wymagają pisemnego potwierdzenia na polisie pod rygorem nieważności. Definicje 2 W umowie ubezpieczenia oraz w OWU wymienione poniżej terminy definiuje się następująco: 1) budowla niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury obiekt budowlany trwale związany z gruntem, stanowiący całość techniczną i użytkową; 2) budynek obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach wraz z wyposażeniem zgodnym z dokumentacją techniczną; 3) budynek wielomieszkaniowy budynek wolnostojący lub w zabudowie szeregowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość i służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, w którym wydzielone zostały więcej niż dwa lokale mieszkalne lub więcej niż dwa lokale mieszkalne i lokal użytkowy, którego powierzchnia nie przekracza 40% powierzchni całkowitej tego budynku; 4) ciężar śniegu lub lodu nagłe, niszczące oddziaływanie nagromadzonego śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie oraz gwałtowne zalanie tego mienia z powodu topnienia zalegającej masy śniegu lub lodu, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania stosownego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub jego sąsiedztwie, świadczący wyraźnie o nagłym i gwałtownym oddziaływaniu nagromadzonego śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie; 5) dane elektroniczne informacje zapisane w postaci cyfrowej, zgromadzone poza jednostką centralną komputera na nośnikach nadających się do odczytu maszynowego, takie jak: dane główne i dane transakcyjne ze zbiorów danych i baz danych, dane archiwalne i kopie zapasowe; 6) deszcz nawalny opady deszczu o współczynniku wydajności wynoszącym co najmniej 4, co powinno zostać potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 3

4 Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub jego sąsiedztwie, świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; 7) dewastacja rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z dokonaną lub usiłowaną kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem; 8) dokumenty wszelkiego rodzaju plany, projekty, akta, księgi handlowe i dokumenty handlowe bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością, niezależnie od nośnika, na jakim się znajdują; 7) dozór bezpośrednia ochrona fizyczna mienia wykonywana przez wyspecjalizowaną agencję ochrony mienia lub osoby fizyczne zatrudnione w tym celu na podstawie umowy cywilnoprawnej; 8) dym i sadza nagłe, niszczące oddziaływanie dymu i sadzy powstałych w procesie spalania lub termicznego rozkładu związków węgla, które wydobyły się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia lub będących skutkiem pożaru powstałego w ubezpieczonym mieniu; 9) franszyza integralna określona w umowie ubezpieczenia wartość szkody, poniżej której Generali nie ponosi za nią odpowiedzialności; 10) franszyza redukcyjna określona w umowie ubezpieczenia, wyrażona kwotowo lub jako procent wartości powstałej szkody, kwota, o jaką zmniejsza się każdorazowo wypłatę odszkodowania; 11) garaż wydzielone za pomocą przegród budowlanych pomieszczenie służące do przechowywania pojazdów, zlokalizowane w: a) budynku wielomieszkaniowym, b) budynku wolnostojącym; 12) grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 13) gwałtowne zniszczenie nieoczekiwane zdarzenie występujące nagle i z szybkością uniemożliwiającą zapobieżenie jego negatywnym skutkom; 14) impreza organizowane przez Ubezpieczającego w celach rozrywkowych przedsięwzięcie, takie jak: przedstawienie, widowisko, koncert, zabawa, loteria, turniej; 15) jednostka centralna komputera część komputera sterująca jego innymi częściami, składająca się z jednostki sterującej, arytmetycznej i logicznej oraz pamięci, jak również tymczasowych buforów i innych układów logicznych; 16) jednostka obliczeniowa (j.o.) określa dopuszczalny limit każdorazowo przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych i wynosi 120 krotność przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 17) katastrofa budowlana niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także elementów konstrukcyjnych rusztowań, urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów w wyniku nagłej, samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych w rozumieniu zgodnym z prawem budowlanym; 18) kosztowności wyroby ze złota, srebra, platyny i pozostałych metali z grupy platynowców, a także kamienie szlachetne i perły; 19) kradzież z włamaniem usiłowanie lub dokonanie zaboru mienia z zamkniętych pomieszczeń będących miejscem ubezpieczenia: a) po usunięciu poprzez zniszczenie lub uszkodzenie przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub po otworzeniu wejścia kluczem podrobionym, dopa 4

5 sowanym albo kluczem oryginalnym, zdobytym przez sprawcę wskutek kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku, b) w których sprawca ukrył się przed zamknięciem, jeżeli Ubezpieczający nie był w stanie przy zachowaniu należytej staranności tego faktu ujawnić, a sprawca pozostawił w pomieszczeniu ślady, które mogą zostać użyte jako środki dowodowe; 20) lawina gwałtowne zsuwanie się lub staczanie ze zboczy górskich mas śniegu, lodu, kamieni, skał lub błota; 21) licencyjne oprogramowanie licencyjne programy wchodzące w skład systemu operacyjnego oraz licencyjne, standardowe programy produkcji seryjnej oraz programy produkcji jednostkowej; 22) limit odpowiedzialności ustalona w granicach sumy ubezpieczenia w OWU. albo, w przypadku rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Klauzul dodatkowych, stanowiących Załącznik nr 1 do OWU, określona w przywołanych klauzulach dodatkowych kwota dotycząca określonego ryzyka, do wysokości której Generali ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia tego ryzyka, ustalona na jedno albo na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 23) lokal wyodrębnione w sposób trwały ścianami samodzielne pomieszczenie znajdujące się w obrębie budynku, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (lokal mieszkalny) lub przeznaczone na cele związane z działalnością gospodarczą, taką jak: handel, produkcja lub usługi (lokal użytkowy) wraz z pomieszczeniami przynależnymi; 24) mienie osobiste pracowników mienie należące do pracowników Ubezpieczającego, które za jego zezwoleniem znajduje się w miejscu pracy, takie jak: odzież, dokumenty, rowery, wózki inwalidzkie, przedmioty i własne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy z wyłączeniem komputerów przenośnych, telefonów komórkowych, sprzętu fotograficznego i wideo, wartości pieniężnych, kosztowności oraz wyrobów futrzarskich; 25) miejsce parkingowe oznakowane i przeznaczone do przechowywania pojazdów mechanicznych miejsce znajdujące się na terenie nieruchomości wspólnej lub w garażu wielostanowiskowym, usytuowanym w obrębie budynku; 26) nieruchomość wspólna grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą do użytku wyłącznego właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych osób zajmujących lokale na podstawie odpowiednich tytułów prawnych, w szczególności: ściany nośne, fundamenty, dach, klatka schodowa, kominy, piony wodno kanalizacyjne, winda, telewizyjna antena zbiorcza oraz instalacje: gazowa, centralnego ogrzewania, domofonu itp.; 27) nowa wartość odtworzeniowa wartość odtworzenia lub zastąpienia mienia zniszczonego lub utraconego, lecz nieulepszonego, odpowiadająca: a) w przypadku budynków i budowli aktualnym kosztom odbudowy w tym samym miejscu zniszczonego lub uszkodzonego mienia, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, technologii i rodzaju zastosowanych materiałów budowlanych, z uwzględnieniem niezbędnych wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru nad budową, b) w przypadku maszyn, urządzeń, wyposażenia i urządzeń elektronicznych kosztom zakupu nowych przedmiotów o takich samych, a jeżeli nie jest to możliwe, zbliżonych parametrach użytkowych i jakościowych jak przedmioty dotknięte szkodą, z uwzględnieniem kosztów transportu, należnych opłat i podatków oraz kosztów montażu, 5

6 c) w przypadku ulepszeń w środkach trwałych kosztom odtworzenia istniejących przed wystąpieniem szkody ulepszeń w środkach trwałych, d) w przypadku środków obrotowych najwyższej przewidywanej w okresie ubezpieczenia wartości odpowiadającej ich cenie nabycia lub kosztowi wytworzenia; 28) obiekty budowlane o konstrukcji stałej lub tymczasowej, stanowiące całość. pod względem techniczno użytkowym, wyposażone w instalacje i urządzenia niezbędne do spełniania funkcji, dla której zostały zbudowane, takie jak: budynki, budowle i obiekty małej architektury; 29) obiekty małej architektury w szczególności obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, takie jak: piaskownice, huśtawki, drabinki i śmietniki; 30) okres ubezpieczenia przedział czasowy, w którym Generali ponosi odpowiedzialność za zdarzenia ubezpieczeniowe objęte umową ubezpieczenia; 31) osoby bliskie współmałżonkowie, konkubenci, rodzeństwo, rodzice, dzieci,. teściowie, zięciowie, synowe, dziadkowie, wnukowie, ojczym, macocha, pasierbowie, osoby przysposobione i przysposabiające, pozostające z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym; 32) osoby trzecie pod pojęciem osoby trzeciej rozumie się: a) osoby pozostające poza stosunkiem umownym wynikającym z umowy ubezpieczenia, b) osoby korzystające na podstawie odpowiednich tytułów prawnych z lokali mieszkalnych i użytkowych, zlokalizowanych w budynkach zarządzanych przez Ubezpieczającego bądź będących jego własnością, c) członków wspólnoty mieszkaniowej; 33) osuwanie się ziemi nagły ruch ziemi na stokach niespowodowany działalnością człowieka; 34) papiery wartościowe czeki, weksle, akcje, obligacje, konosamenty, akredytywy. dokumentowe i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę; 35) parking wyznaczone miejsce służące do parkowania pojazdów mechanicznych lub innych środków komunikacji; 36) pękanie rur na skutek mrozu szkody powstałe w przewodach, urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych i gaśniczych znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub lokalu, w wyniku ich zamarznięcia; 37) polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; 38) pomieszczenia przynależne pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, usytuowane w budynku lub na terenie nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, w szczególności piwnica, pralnia, strych, garaż, komórka, wózkownia; 39) powódź zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących w wyniku: a) nadmiernych opadów atmosferycznych, b) topnienia śniegu i lodu, c) tworzenia się zatorów lodowych w korytach wód płynących, d) spływu wód po stokach oraz zboczach górskich, e) sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych; 40) pożar działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile; 6

7 41) pracownicy osoby zatrudnione przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania oraz spółdzielczej umowy o pracę lub też świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeżeli Ubezpieczający, na rzecz którego świadczą pracę, jest w stosunku do nich płatnikiem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych; 42) przedmioty wartościowe przedmioty o wartości kulturalnej, artystycznej, naukowej i kolekcjonerskiej oraz wartości pieniężne; 43) przepięcie prądu krótkotrwałe napięcie w sieci elektrycznej lub elektronicznej, wyższe od znamionowego dla danego urządzenia lub instalacji, powstałe z innej przyczyny niż uderzenie pioruna i powodujące wystąpienie napięcia przekraczającego wartości dopuszczalne, określone przez producenta; 44) przestępstwo komputerowe przestępstwo, którego narzędziem lub przedmiotem sprawczym jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne; 45) rabunek zabór ubezpieczonego mienia w celu przywłaszczenia przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia wobec Ubezpieczonego lub osób u niego zatrudnionych. Rabunek ma miejsce również wtedy, gdy sprawca w celu zaboru mienia doprowadził Ubezpieczonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 46) redukcyjna suma ubezpieczenia suma ubezpieczenia ulegająca zmniejszeniu o wartość wypłaconych odszkodowań; 47) sabotaż celowa dezorganizacja pracy poprzez uchylanie się od jej wykonywania lub jej wadliwe wykonywanie; 48) silny wiatr wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, co powinno zostać potwierdzone orzeczeniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w jego sąsiedztwie świadczący wyraźnie o działaniu. silnego wiatru; 49) strajk zbiorowa forma nacisku lub protestu polegająca na dobrowolnym powstrzymaniu się od pracy; 50) szkoda: a) rzeczowa szkoda powstała w okresie ubezpieczenia, polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub zaginięciu rzeczy w następstwie zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, b) osobowa szkoda powstała w okresie ubezpieczenia, której skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. W ubezpieczeniu mienia szkodą jest szkoda rzeczowa. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej szkodą jest szkoda rzeczowa oraz szkoda osobowa; 51) środki trwałe mienie zaliczane do rzeczowych aktywów trwałych w myśl obowiązujących przepisów, w szczególności: budynki, budowle, lokale stanowiące odrębną nieruchomość, ich części lub udziały, maszyny i urządzenia, środki transportu; 52) środki obrotowe materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez Ubezpieczonego produkty gotowe zdatne do sprzedaży, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym a także części zamienne i zapasowe, jeżeli nie są zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczane do środków trwałych; 53) terroryzm nielegalne akcje indywidualne lub grupowe, z użyciem siły, przemocy lub groźby, z zamiarem osiągnięcia celów politycznych, religijnych, ideologicznych, 7

8 społecznych lub tym podobnych, w celu zastraszenia ludności, wywarcia nacisku na rządy lub organy państwowe i dezorganizacji życia publicznego; 54) trzęsienie ziemi niespowodowane działalnością człowieka, nagłe wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane przez nieodwracalne deformacje ośrodka skalnego w głębi Ziemi, czemu towarzyszy naruszenie ciągłości ośrodka skalnego i emisja fal sejsmicznych; 55) tymczasowe obiekty budowlane przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, niepołączone trwale z gruntem, w szczególności: barakowozy, kontenery i kioski; 56) Ubezpieczający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej; 57) Ubezpieczony osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, legitymująca się tytułem prawnym do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia, na rachunek której zawierana jest umowa ubezpieczenia; 58) ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka ubezpieczenie, w którym Ubezpieczający deklaruje wysokość sumy ubezpieczenia odpowiadającą wysokości przypuszczalnej, maksymalnej straty w danej grupie mienia, mogącej powstać na skutek zdarzenia objętego zakresem ochrony ubezpieczeniowej; 59) ubezpieczenie systemem sum stałych ubezpieczenie, w którym Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia całość posiadanego mienia danej grupy, w miejscu ubezpieczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia i deklaruje wysokość sumy ubezpieczenia odpowiadającą jego pełnej wartości; 60) uderzenie fali dźwiękowej niszczące działanie na ubezpieczone mienie fali dźwiękowej wytworzonej przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku; 61) uderzenie pioruna bezpośrednie oddziaływanie siły i temperatury pochodzących z wyładowania atmosferycznego (pioruna) na ubezpieczone mienie lub bezpośredni, natychmiastowy skutek takiego wyładowania, z wyłączeniem jego pośrednich następstw, w tym szkód spowodowanych zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej lub przepięciem prądu; 62) uderzenie pojazdu mechanicznego bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego kierowanego przez inną osobę niż Ubezpieczony, z wyłączeniem szkód w pojeździe i ładunku. Do uderzenia pojazdu mechanicznego zalicza się również uderzenie spowodowane przez przewożony ładunek, który wypadł z pojazdu; 63) udział własny ustalona w umowie ubezpieczenia procentowa część wartości szkody, którą Ubezpieczający pokrywa we własnym zakresie; 64) ulepszenia w środkach trwałych stałe elementy wyposażenia budynków, budowli i lokali będących nieruchomością wspólną oraz poniesione przez Ubezpieczającego, dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej lub w celu podniesienia standardu pomieszczeń, wydatki na wykończeniowe roboty budowlane, instalacyjne, remonty kapitalne i adaptacje w budynkach, budowlach i lokalach stanowiących nieruchomość wspólną; 65) upadek drzew i budowli przewrócenie się drzew lub budowli na ubezpieczone mienie w następstwie zaistnienia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową; 8

9 66) upadek statku powietrznego katastrofa albo przymusowe lądowanie statku. powietrznego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku; 67) wandalizm zamierzone, bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie mienia, przeprowadzone bez zamiaru dokonania kradzieży z włamaniem; 68) wartość księgowa brutto księgowa wartość początkowa mienia z uwzględnieniem dokonanych przeszacowań jego wartości, bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych; 69) wartość nominalna wartość dobra, usługi lub innej rzeczy wyrażona w pieniądzu i wyznaczana przez ceny bieżące, bez uwzględnienia wpływu innych czynników; 70) wartość rzeczywista nowa wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień. zużycia technicznego; 71) wartości pieniężne: a) krajowe i zagraniczne środki pieniężne, b) czeki, obligacje, papiery wartościowe i inne dokumenty zastępujące w obrocie. gotówkę, c) kosztowności; 72) wojna wojna domowa, konflikt zbrojny z innym państwem bez względu na to, czy wypowiedziano wojnę, bunt, przewrót, działanie sił zbrojnych, wprowadzenie stanu wojennego lub wyjątkowego oraz inne zamieszki o podobnym charakterze; 73) wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego zwany w dalszej części OWU wskaźnikiem przeliczeniowym, ogłaszany w formie Obwieszczenia właściwego terytorialnie Wojewody i ustalony na okres kolejnych 6 miesięcy, przeciętny koszt budowy 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku wielomieszkaniowego; 74) wybuch gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy. Wybuch zbiornika lub naczyń ciśnieniowych ma miejsce w razie rozerwania ścianek w stopniu powodującym gwałtowne wyrównanie różnicy ciśnień; 75) wymienne nośniki danych materiały umożliwiające zapis informacji do odczytu maszynowego, będące elementami wielokrotnego użytku, przeznaczone do wymiany przez użytkownika, w szczególności takie jak: wyjmowane dyski magnetyczne i optyczne, taśmy magnetyczne, kasety do streamera; 76) wyposażenie wykorzystywane w bieżącej działalności i niezaliczane do środków trwałych rzeczowe składniki majątku; 77) wzory i modele wzorce, wzory i modele bezpośrednio związane i niezbędne do jej prowadzenia; 78) zalanie szkoda powstała wskutek: a) samoistnego, niekontrolowanego wycieku pary, wody lub innej cieczy ze znajdujących się wewnątrz budynku i zamontowanych na stałe przewodów i urządzeń wodno kanalizacyjnych oraz grzewczych, b) cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, c) samoczynnego uruchomienia się urządzeń gaśniczych (tryskaczowych) z innych przyczyn niż wskutek pożaru, o ile nie nastąpiło ono w wyniku przeprowadzonych czynności pomiarowo kontrolnych, przebudowy, naprawy instalacji lub remontu obiektu, d) zalania wodą lub inną cieczą przez osoby trzecie, 9

10 e) nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w urządzeniach wodno kanalizacyjnych czasowo niezasilanych; 79) zamek mechaniczno elektroniczny zamek, którego uruchamianie następuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego; 80) zamek wielozastawkowy zamek posiadający co najmniej dwa żłobienia w płaszczyźnie prostopadłej do osi klucza (definicję stosuje się odpowiednio do pojęcia kłódki wielozastawkowej); 81) zamek wielopunktowy zamek powodujący ryglowanie skrzydła drzwi w ościeżnicy w kilku odległych od siebie miejscach; 82) zamek wielozapadkowy zamek posiadający co najmniej cztery żłobienia w płaszczyźnie prostopadłej do osi klucza (definicję stosuje się odpowiednio do pojęcia kłódki bezkabłąkowej); 83) zamieszki gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko władzy, których celem jest zmiana istniejącego porządku prawnego; 84) zapadanie się ziemi niezwiązane z działalnością człowieka, nagłe obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych, podziemnych przestrzeni; 85) zdarzenie losowe niezależne od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, o charakterze nagłym, określone w OWU; 86) zdarzenie ubezpieczeniowe: a) w ubezpieczeniu mienia zdarzenie losowe, b) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego stanowiące czyn niedozwolony, z którego wynikła szkoda rzeczowa lub osobowa, w zakresie określonym w OWU; 87) zużycie techniczne naturalne zużycie przedmiotu ubezpieczenia, wynikające z jego używania, liczone w procentach w skali roku. Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia 3 1. Przedmiot ubezpieczenia określony jest każdorazowo w umowie ubezpieczenia. 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest: 1) mienie zgłoszone i przyjęte do ubezpieczenia, stanowiące nieruchomość wspólną oraz będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, zlokalizowane w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz wyszczególnione w odrębnym wykazie wartościowym, przedstawionym w formie pisemnej, w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia; 2) odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego. 3. W zakresie podstawowym Generali udziela ochrony ubezpieczeniowej właścicielom budynków wielomieszkaniowych w zakresie obejmującym ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych. 4. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o następujące rodzaje ryzyk: 1) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z posiadanym mieniem lub zarządzaniem nieruchomością; 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku; 3) ubezpieczenie urządzeń elektronicznych; 4) odpowiedzialność cywilną członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej. 10

11 5. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody osobowe lub szkody rzeczowe w ubezpieczonym mieniu, powstałe w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia i w okresie ubezpieczenia, jeżeli ich bezpośrednią przyczyną było zdarzenie ubezpieczeniowe objęte umową ubezpieczenia, z wyjątkiem szkód wyszczególnionych w 4, ust Ujawnienie się wady powstałej z przyczyn tkwiących w ubezpieczonym mieniu nie będzie uważane za zniszczenie lub uszkodzenie w rozumieniu OWU. 7. Mienie osobiste pracowników objęte jest ochroną ubezpieczeniową w miejscu wykonywania pracy zleconej przez Ubezpieczającego, z wyłączeniem miejsca zamieszkania pracownika. 8. Jeżeli zaistnieje realna groźba zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczający może przenieść mienie w inne, bezpieczne miejsce, w którym będzie ono nadal objęte ochroną ubezpieczeniową, jednakże pod warunkiem, iż mienie to zostało prawidłowo zabezpieczone oraz Generali zostanie zawiadomione o jego przeniesieniu w ciągu 5 dni roboczych. Ogólne wyłączenia odpowiedzialności 4 1. Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) wyrządzone na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Za winę umyślną lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej należy rozumieć winę umyślną lub rażące niedbalstwo: a) w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektora, a w przypadku jego nieobecności zastępcy dyrektora, b) w spółkach kapitałowych: zarządu spółki lub prokurenta, c) w spółkach jawnych: wspólników lub prokurentów, d) w spółkach partnerskich: partnerów lub zarząd lub prokurentów, e) w spółkach komandytowych i komandytowo akcyjnych: komplementariuszy lub prokurentów, f) w spółkach cywilnych: wspólników, g) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach: członków zarządu; 2) powstałe na skutek umyślnego działania osób bliskich Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego; 3) wyrządzone przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego oraz pozostałe osoby wymienione w pkt 1-2 wskutek spożycia alkoholu, tj. gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza, jeśli miało to wpływ na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego; 4) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rozruchów, zamieszek, niepokojów społecznych lub politycznych, strajków i lokautów, aktów terroryzmu lub sabotażu, nacjonalizacji lub przetrzymywania mienia przez władze; 11

12 5) zaistniałe wskutek konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub zniszczenia mienia na mocy aktu prawnego, niezależnie od jego formy,. wydanego przez władze państwowe, publiczne, lokalne, celne albo inne uprawnione władze; 6) wyrządzone w mieniu pozyskanym wskutek przewłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania zabronionego prawem; 7) w mieniu, którego nabycie nie jest potwierdzone dowodami zakupu lub zostało potwierdzone fałszywymi dowodami zakupu; 8) w mieniu podlegającym obowiązkowi zgłoszenia do odprawy celnej, jeżeli obowiązujące prawo ustanawia taki obowiązek, i dla którego obowiązek ten nie został dopełniony; 9) w lokalizacjach nie wskazanych w umowie ubezpieczenia; 10) w lokalach stanowiących część wspólną, jeżeli były one opuszczone i nieużytkowane przez okres powyżej 30 dni; 11) w mieniu znajdującym się w lokalach stanowiących część wspólną oraz pomieszczeniach przynależnych opuszczonych i nieużytkowanych przez okres powyżej. 30 dni; 12) w mieniu przeznaczonym do likwidacji; 13) w mieniu niezgłoszonym do ubezpieczenia; 14) wyrządzone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 1. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego. 2. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Generali może zwrócić się do Ubezpieczającego o udzielenie dodatkowych informacji koniecznych do oceny ryzyka i ustalenia składki. Ubezpieczający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub skierowane do niego na piśmie. 3. W przypadku zawarcia umowy przez Ubezpieczającego na rachunek Ubezpieczonego obowiązek określony w ust. 2 spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 4. Jeżeli Generali zawarło umowę ubezpieczenia pomimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 5. Ubezpieczający ma obowiązek zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w ust. 2 niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. 6. Generali nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem. postanowień ust. 5, nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 5 doszło z winy umyślnej, w przypadku wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie ubezpieczeniowe przewidziane umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 7. Generali może ograniczyć zakres ochrony ubezpieczeniowej, wyłączając swoją odpowiedzialność za wskazane w umowie ubezpieczenia potwierdzonej polisą zdarzenia ubezpieczeniowe lub przedmioty ubezpieczenia. 8. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą zaakceptowania oferty Ubezpieczającego przez Generali. 12

13 9. Generali potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy,. którą otrzymuje Ubezpieczający. 10. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku. 11. W przypadku konieczności wyrównania okresów ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, grup rodzajowych mienia lub przedmiotów ubezpieczenia dopuszcza się możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na okres krótszy niż 1 rok (umowa krótkoterminowa). 12. Jeżeli nie ustalono inaczej, odpowiedzialność Generali rozpoczyna się w dniu następnym po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż w dniu następnym po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki. 13. Odpowiedzialność Generali kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia lub dniu, w którym umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu lub wygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej, zgodnie z postanowieniami 7 i 8. Zmiany umowy ubezpieczenia 6 1. Wszelkie zmiany umowy ubezpieczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem. nieważności. Generali potwierdzi uzgodnioną zmianę umowy ubezpieczenia, wystawiając aneks do umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą. 2. W przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prawa z umowy ubezpieczenia mogą być, za zgodą Generali, przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. W takim przypadku na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także wszystkie obowiązki zbywcy lub poprzedniego właściciela wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia. Zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na jego nabywcę. 3. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z ust. 2, umowa ubezpieczenia wygasa w chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na jego nabywcę. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 7 1. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. 2. Jeżeli odpowiedzialność Generali rozpoczyna się jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, Generali może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Generali może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony. W przypadku braku wezwania do zapłaty umowa rozwiązuje się z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. 3. W przypadku nieopłacenia kolejnej raty składki w terminie Generali może po upływie terminu zapłaty wezwać pisemnie Ubezpieczającego do dokonania płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. 13

14 4. W przypadku braku wezwania do zapłaty odpowiedzialność Generali kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia, wskazanym w umowie ubezpieczenia. Generali przysługuje składka za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 5. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 2, Generali może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia, jedynie w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym, a także z ważnych powodów, takich jak: 1) w ubezpieczeniu mienia: a) jeżeli budynek, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, jest opuszczony lub nieużytkowany przez okres dłuższy niż 90 dni, b) jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia Generali otrzymało informację o naruszeniu przez Ubezpieczającego lub osobę działającą w imieniu Ubezpieczającego i na jego rzecz obowiązków, o których mowa w 5, ust. 5 oraz w 11, ust. 1 2, c) z dniem likwidacji mienia; 2) jeżeli Ubezpieczający nie opłacił składki lub pierwszej raty składki, gdy odpowiedzialność Generali nie rozpoczynała się przed opłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została opłacona w terminie. Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia 8 Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 1) z upływem okresu ubezpieczenia; 2) z dniem odstąpienia od umowy; 3) z upływem okresu wypowiedzenia; 4) z chwilą wypłaty odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia ustalonej dla danego rodzaju mienia w każdym z rodzajów ubezpieczeń; 5) z chwilą wypłaty odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia ustalonej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej; 6) z chwilą wyczerpania wskutek wypłaty odszkodowania limitów odpowiedzialności ustalonych na poszczególne zdarzenia ubezpieczeniowe lub klauzule dodatkowe, w zakresie ochrony określonym w umowie ubezpieczenia, ograniczonym wysokością limitu w ramach sumy ubezpieczenia; 7) z chwilą przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia na inną osobę, jeżeli prawa wynikające z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, zgodnie z 6 ust. 3; 8) w przypadku braku przedmiotu ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia i system ubezpieczenia 9 1. Określone w umowie ubezpieczenia i potwierdzone na polisie sumy ubezpieczenia, ustalone dla poszczególnych rodzajów ryzyk, grup rodzajowych mienia oraz przedmiotów ubezpieczenia, stanowią górną granicę odpowiedzialności Generali. 2. W ramach sum ubezpieczenia mogą zostać ustalone limity odpowiedzialności, które stanowią dla wskazanych w umowie ubezpieczenia zdarzeń ubezpieczeniowych górną granicę odpowiedzialności Generali. 14

15 3. Sumy ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczający na zasadach określonych odpowiednio dla rodzajów ryzyk wskazanych w OWU. 4. W odniesieniu do poszczególnych grup rodzajowych mienia sumy ubezpieczenia ustala się: 1) bez uwzględnienia kwoty podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku Ubezpieczających będących płatnikami podatku VAT; 2) z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku Ubezpieczających niebędących płatnikami podatku VAT. 5. Podana przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia mienia powinna odpowiadać: 1) nowej wartości odtworzeniowej pod warunkiem, iż stopień zużycia technicznego nie przekracza 60%; 2) wartości księgowej brutto jeżeli stopień zużycia technicznego lub stopień umorzenia księgowego nie przekracza 60%; 3) wartości rzeczywistej; 4) wartości nominalnej. 6. Suma ubezpieczenia ustalona dla mienia osobistego pracowników, określona na jednego pracownika, powinna odpowiadać przewidywanej, maksymalnej szkodzie, która może powstać wskutek zajścia jednego zdarzenia losowego, niezależnie od faktycznej, całkowitej wartości ubezpieczanego mienia. 7. We wszystkich ryzykach określonych w niniejszych OWU ustala się redukcyjną sumę ubezpieczenia, która ulega zmniejszeniu o wartość wypłaconych odszkodowań aż do jej całkowitego wyczerpania. Zasadę tę stosuje się również do limitów odpowiedzialności określonych w ust. 2, przy czym wypłata odszkodowania w ramach ustalonego w polisie limitu odpowiedzialności powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia. 8. Za zgodą Generali i po opłaceniu dodatkowej składki suma ubezpieczenia wyczerpana na skutek wypłaconych odszkodowań może zostać podwyższona do pierwotnej wysokości. Odpowiedzialność Generali do pierwotnej sumy ubezpieczenia rozpoczyna się od daty ustalonej w aneksie do polisy, nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki. 9. System ubezpieczenia, według którego określona została przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia we wniosku o ubezpieczenie, jest zapisany w umowie ubezpieczenia i potwierdzony na polisie. 10. Przedmioty ubezpieczenia należące do tej samej grupy rodzajowej mienia mogą być ubezpieczone wyłącznie w jednym systemie ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie Składkę za ubezpieczenie oblicza się na podstawie taryfy składek Generali obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Wysokość stawki taryfowej uzależniona jest w szczególności od rodzaju ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia, przedmiotu ubezpieczenia, wysokości sum ubezpieczenia oraz posiadanych zabezpieczeń. 2. Jeżeli do umowy ubezpieczenia zostały wprowadzone klauzule umowne, zawierające postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień niniejszych OWU, wysokość składki dodatkowej ustalana jest indywidualnie, w porozumieniu z Ubezpieczającym. 3. Obowiązek zapłaty składki lub rat składki ciąży wyłącznie na Ubezpieczającym. 4. Wysokość składki oraz termin jej płatności są potwierdzone w polisie. 5. Na wniosek Ubezpieczającego Generali może wyrazić zgodę na rozłożenie płatności składki na raty. Terminy płatności oraz wysokość rat potwierdzone są w polisie. 15

16 6. Składka lub pierwsza rata składki płatne są najpóźniej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba że ustalono inaczej. 7. W przypadku ujawnienia okoliczności pociągających za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 8. Wygaśnięcie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 9. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki. została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 10. Za datę zapłaty składki przyjmuje się datę dokonania przez Ubezpieczającego przelewu lub wpłaty na rachunek Generali, potwierdzonych stemplem pocztowym, bankowym lub w przypadku przelewu elektronicznego potwierdzeniem wydanym przez bank, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki finansowe. W przypadku niedoboru tych środków na rachunku Ubezpieczającego, za datę opłacenia składki przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Generali. Obowiązki Ubezpieczającego Ubezpieczający jest zobowiązany podać zgodnie z prawdą wszelkie okoliczności, o które był pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez przedstawiciela obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest: 1) we własnym zakresie i na własny koszt utrzymywać obiekty budowlane, pomieszczenia, maszyny i urządzenia oraz ich zabezpieczenia w należytym stanie technicznym, niezwłocznie usuwać wszelkie usterki i szkody, a także podejmować stosowne działania zapobiegawcze oraz wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zapobieżenia powstawaniu szkód, w tym przestrzegać obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów prawa budowlanego, o ochronie przeciwpożarowej i odgromowej, o utrzymaniu dozoru technicznego nad urządzeniami, a także stosować się do decyzji i zaleceń wydanych w tych sprawach przez właściwe władze oraz wszelkich wymogów zawartych w umowie ubezpieczenia, w tym zaleceń Generali w zakresie ochrony mienia przed szkodą; 2) używać wszelkich urządzeń zabezpieczających, zadeklarowanych przez niego we wniosku lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Urządzenia te muszą być sprawne technicznie i konserwowane przynajmniej raz w roku, o ile instrukcje ich użytkowania nie przewidują częstszych okresów konserwacji; 3) ściśle przestrzegać zaleceń producenta dotyczących eksploatacji technicznej mienia objętego ubezpieczeniem i ponosić związane z tym koszty we własnym. zakresie; 4) zapewnić prawidłowe utrzymanie i konserwację mienia objętego ubezpieczeniem; 16

17 5) zapewnić wystarczające ogrzewanie ubezpieczanych pomieszczeń w okresie występowania ujemnych temperatur, a w razie potrzeby odciąć dopływ wody i opróżnić wszystkie znajdujące się w nich urządzenia i instalacje wodne; 6) zamykać wszystkie otwory w budynku, takie jak: okna, drzwi, włazy w przypadku zagrożenia opadami deszczu, śniegu, gradu lub huraganem; 7) zawiadomić Generali o zawartych w tym czasie innych umowach ubezpieczenia, dotyczących tego samego przedmiotu ubezpieczenia; 8) zawiadomić Generali o każdej zmianie wartości ubezpieczonego mienia; 9) umożliwić przedstawicielom Generali przeprowadzenie inspekcji w lokalizacjach wskazanych w umowie ubezpieczenia w celu wykonania oględzin ryzyka związanego z jego ubezpieczeniem i ewentualnego określenia rekomendacji oraz zaleceń wynikających z kontroli tego ryzyka; 10) przestrzegać dodatkowych zaleceń Generali warunkujących zawarcie lub kontynuację umowy ubezpieczenia oraz terminów ich realizacji w szczególności dotyczących usunięcia zagrożeń będących przyczyną powstałej w okresie wcześniejszym szkody; 11) niezwłocznie zawiadomić Generali o przeniesieniu na inną osobę własności ubezpieczonej nieruchomości lub rzeczy ruchomej. 3. Jeżeli utracone w wyniku szkody ubezpieczone mienie lub jego pozostałości zostaną odzyskane, Ubezpieczający jest zobowiązany do bezzwłocznego, pisemnego zgłoszenia tego faktu Generali. 4. W przypadku przejęcia odzyskanego mienia przez Ubezpieczającego jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanego odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości tego mienia. 5. Obowiązki związane z zawarciem oraz wykonaniem umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek ciążą na Ubezpieczającym. Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rzecz, obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie. 6. W przypadku przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, o których mowa w 6, ust. 2, na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy. Postępowanie w przypadku szkody W przypadku powstania szkody wskutek zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną, Ubezpieczający zobowiązany jest: 1) użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody lub zabezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, z zastrzeżeniem postanowień 13, ust. 1; 2) zapewnić pomoc lekarską poszkodowanym; 3) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia szkody lub uzyskania informacji o szkodzie, zawiadomić Generali o jej powstaniu; w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonego obowiązek ten spoczywa również na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek; 4) zawiadomić niezwłocznie o wszczęciu postępowania sądowego lub administracyjnego dotyczącego przedmiotu ubezpieczenia; 17

18 5) nie dokonywać bez zgody Generali żadnych napraw w ubezpieczonym mieniu i zmian w miejscu wystąpienia szkody, w tym również nie usuwać uszkodzonych części, chyba że zmiana jest niezbędna do zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia rozmiarów szkody. Generali nie może powoływać się na ten zakaz, jeżeli nie rozpoczęło czynności likwidacyjnych w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie; 6) umożliwić przedstawicielowi Generali dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności szkody, zasadności roszczenia i wysokości odszkodowania oraz udzielić Generali pomocy i wyjaśnień w tym celu, w szczególności udostępnić pełną dokumentację dotyczącą przedmiotu ubezpieczenia, umożliwić wejście na teren i do obiektów budowlanych, w których zaszła szkoda, oraz zabezpieczenie lub zatrzymanie uszkodzonego mienia; 7) zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę; 8) zawiadomić niezwłocznie o zaistniałym zdarzeniu miejscową jednostkę policji,. jeżeli: a) zachodzi podejrzenie, że szkoda powstała w wyniku przestępstwa, b) doszło do szkody o znacznych rozmiarach, c) doszło do szkody z ofiarami w ludziach; 9) przedstawić udokumentowany wykaz zniszczonego lub uszkodzonego, ubezpieczonego mienia wraz z udokumentowanym wyliczeniem poniesionych strat; 10) bez dodatkowego wezwania, niezwłocznie dostarczyć Generali postanowienie prokuratora kończące postępowanie prowadzone w związku ze szkodą. lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu; 11) w terminie umożliwiającym wniesienie środka odwoławczego dostarczyć Generali orzeczenie sądowe w sprawie postępowania prowadzonego w związku. ze szkodą; 12) zachować wszystkie uszkodzone części; 13) na żądanie Generali upoważnić je do rozporządzania odzyskami z uszkodzonego mienia, które z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń nadają się do dalszego. użytku lub sprzedaży. 2. Zgłoszenie szkody powinno zawierać: 1) datę, godzinę i okoliczności powstania szkody; 2) udokumentowany wykaz zniszczonego, uszkodzonego lub skradzionego ubezpieczonego mienia wraz z udokumentowanym wyliczeniem poniesionych strat; 3) inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. 3. Ubezpieczający jest zobowiązany potwierdzić pisemnie szkodę na właściwym formularzu zgłoszenia szkody otrzymanym od Generali oraz przesłać potwierdzone przez siebie zgłoszenie na wskazany do korespondencji adres Generali. W przypadku zgłoszenia szkody do Generali w innej niż opisana powyżej formie, zgłoszenie to nie wywiera skutków prawnych wobec Generali. 4. W przypadku zgłoszenia szkody do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, są oni zobowiązani do niepodejmowania bez zgody Generali jakichkolwiek działań mających na celu zaspokojenie lub uznanie roszczeń poszkodowanego oraz zawarcie z nim. ugody. 5. Jeżeli zaspokojenie lub uznanie roszczeń poszkodowanego nastąpiło bez wcześniejszej zgody Generali, nie wywiera ono żadnych skutków prawnych wobec Generali. 18

19 Skutki niedopełnienia obowiązków Jeżeli Ubezpieczający z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w 12, ust. 1, pkt 1, Generali jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 2. W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w 12, ust. 1, pkt 3 Generali może odpowiednio zmniejszyć. odszkodowanie, jeżeli naruszenie to przyczyniło się do zwiększenia rozmiarów szkody lub uniemożliwiło Generali ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia. 3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w 11, ust. 2, pkt 11 oraz. zaniżenia sumy ubezpieczenia, przy wypłacie odszkodowania stosuje się zasadę. odpowiedzialności proporcjonalnej, określonej w 37, ust. 1, pkt 2. Zabezpieczenie mienia Mienie objęte ochroną ubezpieczeniową uznaje się za właściwie zabezpieczone pod warunkiem, iż znajduje się ono w lokalu należycie zabezpieczonym, zlokalizowanym w budynku o konstrukcji trwałej. 2. Lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, uznaje się za należycie zabezpieczony, jeżeli spełnione zostały wszystkie poniższe warunki: 1) ściany, sufity, podłogi i dachy pomieszczeń powinny być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie lub wyważenie za pomocą prostych, ogólnie dostępnych narzędzi i nie powinny posiadać otworów, które umożliwiają dostęp do przedmiotu ubezpieczenia bez włamania; 2) wszystkie drzwi zewnętrzne do lokalu, w którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia, powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone oraz wyposażone w takie zamknięcia, żeby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy; 3) drzwi zewnętrzne powinny być zamykane co najmniej na 2 zamki wielozapadkowe lub 2 kłódki bezkabłąkowe, zawieszone na oddzielnych skoblach; 4) w szczególnych przypadkach wystarczającym zabezpieczeniem będzie jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie mechaniczny lub elektroniczny z aktualnym atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia; 5) jeżeli drzwi zewnętrzne są wyposażone w jeden zamek wielozapadkowy, brak drugiego zamka może zostać zastąpiony przez ustanowienie dozoru lub zainstalowanie alarmu, za które w takim przypadku nie będą przysługiwały zniżki; 6) w przypadku, gdy drzwi zewnętrzne do lokalu są oszklone, powinny być one. dodatkowo na powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami, roletami lub żaluzjami antywłamaniowymi, szybami o zwiększonej odporności na przebicie lub rozbicie wynoszącej nie mniej niż P4 w taki sposób, aby przedostanie się do wnętrza lokalu nie było możliwe bez użycia narzędzi lub siły. Od wymogu tego można odstąpić, jeżeli w lokalu ustanowiono stały dozór lub zainstalowano urządzenia sygnalizacyjno alarmowe; 7) drzwi wejściowe do poszczególnych pomieszczeń wewnątrz lokalu powinny być zamknięte co najmniej na jeden zamek wielozapadkowy; 19

20 8) kraty, żaluzje i rolety antywłamaniowe powinny być prawidłowo osadzone. i zamknięte co najmniej na jeden zamek wielozapadkowy lub kłódkę bezkabłąkową; 9) przy drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło powinno być unieruchomione za pomocą zasuwy u góry i u dołu, od wewnętrznej strony lokalu lub wewnątrz drzwi; 10) wszystkie okna i inne zewnętrzne oszklone otwory w lokalu, w którym znajduje. się przedmiot ubezpieczenia, powinny być w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte; 11) okna i inne zewnętrzne otwory znajdujące się w piwnicach, suterenach i na parterach lokali, w których znajduje się przedmiot ubezpieczenia, a także lokali znajdujących się na wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów oraz dachów, powinny być na całej powierzchni zabezpieczone kratami, żaluzjami lub roletami antywłamaniowymi, szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie wynoszącej nie mniej niż P4 w taki sposób, aby przedostanie się do wnętrza lokalu nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi. Od wymogu można odstąpić, jeżeli w lokalu ustanowiono stały dozór lub zainstalowano urządzenia sygnalizacyjno alarmowe; 12) klucze do lokalu objętego ubezpieczeniem powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym; w przypadku zagubienia lub zaginięcia kluczy (także kluczy zapasowych) Ubezpieczający, po otrzymaniu o tym wiadomości, zobowiązany jest niezwłocznie zmienić zamki. 3. Wartości pieniężne uważa się za należycie zabezpieczone jedynie wówczas, gdy ich zabezpieczenia spełniają wymogi określone w aktualnym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań,. jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 4. Urządzenia elektroniczne uznaje się za właściwie zabezpieczone wówczas, gdy spełnione zostały warunki określone w ust. 1 2 oraz dodatkowo: 1) posiadają zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami; 2) połączenia elektryczne systemów komputerowych są w sposób właściwy wykonane i zabezpieczone przed uszkodzeniem. 5. Urządzenia klimatyzacyjne i alarmowe uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełniają warunki określone w ust. 4 oraz są wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania. 6. W przypadku zaistnienia uzasadnionych technicznie, prawnie lub konstrukcyjnie. powodów uniemożliwiających zastosowanie wymogów bezpieczeństwa określonych w ust. 1 5, Generali może, na podstawie dokonanej oceny ryzyka, ustalić indywidualne warunki zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia. 20

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia Obowiązuje od 1.04.2014 r. generali.pl Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mienia....................................................... 4 Postanowienia ogólne...............................................................

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES CESJA

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES CESJA SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES CESJA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE (MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ) 1 Zastosowanie SWU 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LINK4 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 1 Postanowienia wstępne 4 2 Definicje ogólne 4 3 Konstrukcja produktu 7 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ` OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...1 II. III. IV. PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA...2 ZAKRES UBEZPIECZENIA...2 OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIE WARTA EKSTRABIZNES PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIE WARTA EKSTRABIZNES PLUS SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIE WARTA EKSTRABIZNES PLUS DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE str. 3 WSTĘP str. 3 DEFINICJE str. 3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA str. 7 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA str. 9 OKRES

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy KOD: C-DB-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE Postanowienia ogólne.................................................................. 2 Definicje...........................................................................

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE...3 Postanowienia ogólne...3 Definicje główne...3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE... 3 Postanowienia ogólne... 3 Definicje główne... 3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER PRZEDSIĘBIORCY NR 2/2010

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER PRZEDSIĘBIORCY NR 2/2010 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER PRZEDSIĘBIORCY NR 2/2010 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Partner Przedsiębiorcy (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, zwane dalej owu, mają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A. Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. 22 543 05 00 fax 22 543 08 99 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY

SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej SWU, Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Definicje 3 II. PRZEDMIOT, MIEJSCE I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo