OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH"

Transkrypt

1 Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B Warszawa SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH I. Postanowienia wspólne Definicje... 3 Przedmiot, miejsce i zakres ubezpieczenia Ogólne wyłączenia odpowiedzialności Zawarcie umowy ubezpieczenia Zmiany umowy ubezpieczenia Rozwiązanie umowy ubezpieczenia Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia i system ubezpieczenia Składka za ubezpieczenie Obowiązki Ubezpieczającego Postępowanie w przypadku szkody Skutki niedopełnienia obowiązków Zabezpieczenie mienia II. Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Szczególne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Suma ubezpieczenia System ubezpieczenia III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Przedmiot i zakres ubezpieczenia Szczególne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Suma ubezpieczenia IV. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku Przedmiot i zakres ubezpieczenia Szczególne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Suma ubezpieczenia System ubezpieczenia

2 V. Ubezpieczenie urządzeń elektronicznych Przedmiot i zakres ubezpieczenia Szczególne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Suma ubezpieczenia System ubezpieczenia VI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej Przedmiot i zakres ubezpieczenia Szczególne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Limit odpowiedzialności VII. Postanowienia wspólne w zakresie wypłaty odszkodowania Ustalenie rozmiaru szkody w ubezpieczonym mieniu Ustalenie wysokości odszkodowania w ubezpieczeniu mienia Ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. odpowiedzialności cywilnej Nadubezpieczenie i niedoubezpieczenie Wypłata odszkodowania Fałszywe roszczenia Regres ubezpieczeniowy Postanowienia końcowe Klauzule dodatkowe Załącznik nr 1 do OWU

3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1 1. W ramach umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Generali, udziela ochrony ubezpieczeniowej właścicielom budynków wielomieszkaniowych, zwanym dalej Ubezpieczającymi. 2. Umowa ubezpieczenia może być zawarta przez Ubezpieczającego na rachunek Ubezpieczonego. W takim przypadku postanowienia OWU dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. 3. W przypadku zawarcia umowy na rachunek Ubezpieczonego może on żądać,. aby Generali udzieliło mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie dotyczącym praw i obowiązków Ubezpieczonego. 4. Za pisemną zgodą Generali oraz w porozumieniu z Ubezpieczającym umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na warunkach odmiennych od postanowień OWU, które wymagają pisemnego potwierdzenia na polisie pod rygorem nieważności. Definicje 2 W umowie ubezpieczenia oraz w OWU wymienione poniżej terminy definiuje się następująco: 1) budowla niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury obiekt budowlany trwale związany z gruntem, stanowiący całość techniczną i użytkową; 2) budynek obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach wraz z wyposażeniem zgodnym z dokumentacją techniczną; 3) budynek wielomieszkaniowy budynek wolnostojący lub w zabudowie szeregowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość i służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, w którym wydzielone zostały więcej niż dwa lokale mieszkalne lub więcej niż dwa lokale mieszkalne i lokal użytkowy, którego powierzchnia nie przekracza 40% powierzchni całkowitej tego budynku; 4) ciężar śniegu lub lodu nagłe, niszczące oddziaływanie nagromadzonego śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie oraz gwałtowne zalanie tego mienia z powodu topnienia zalegającej masy śniegu lub lodu, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania stosownego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub jego sąsiedztwie, świadczący wyraźnie o nagłym i gwałtownym oddziaływaniu nagromadzonego śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie; 5) dane elektroniczne informacje zapisane w postaci cyfrowej, zgromadzone poza jednostką centralną komputera na nośnikach nadających się do odczytu maszynowego, takie jak: dane główne i dane transakcyjne ze zbiorów danych i baz danych, dane archiwalne i kopie zapasowe; 6) deszcz nawalny opady deszczu o współczynniku wydajności wynoszącym co najmniej 4, co powinno zostać potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 3

4 Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub jego sąsiedztwie, świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; 7) dewastacja rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z dokonaną lub usiłowaną kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem; 8) dokumenty wszelkiego rodzaju plany, projekty, akta, księgi handlowe i dokumenty handlowe bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością, niezależnie od nośnika, na jakim się znajdują; 7) dozór bezpośrednia ochrona fizyczna mienia wykonywana przez wyspecjalizowaną agencję ochrony mienia lub osoby fizyczne zatrudnione w tym celu na podstawie umowy cywilnoprawnej; 8) dym i sadza nagłe, niszczące oddziaływanie dymu i sadzy powstałych w procesie spalania lub termicznego rozkładu związków węgla, które wydobyły się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia lub będących skutkiem pożaru powstałego w ubezpieczonym mieniu; 9) franszyza integralna określona w umowie ubezpieczenia wartość szkody, poniżej której Generali nie ponosi za nią odpowiedzialności; 10) franszyza redukcyjna określona w umowie ubezpieczenia, wyrażona kwotowo lub jako procent wartości powstałej szkody, kwota, o jaką zmniejsza się każdorazowo wypłatę odszkodowania; 11) garaż wydzielone za pomocą przegród budowlanych pomieszczenie służące do przechowywania pojazdów, zlokalizowane w: a) budynku wielomieszkaniowym, b) budynku wolnostojącym; 12) grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 13) gwałtowne zniszczenie nieoczekiwane zdarzenie występujące nagle i z szybkością uniemożliwiającą zapobieżenie jego negatywnym skutkom; 14) impreza organizowane przez Ubezpieczającego w celach rozrywkowych przedsięwzięcie, takie jak: przedstawienie, widowisko, koncert, zabawa, loteria, turniej; 15) jednostka centralna komputera część komputera sterująca jego innymi częściami, składająca się z jednostki sterującej, arytmetycznej i logicznej oraz pamięci, jak również tymczasowych buforów i innych układów logicznych; 16) jednostka obliczeniowa (j.o.) określa dopuszczalny limit każdorazowo przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych i wynosi 120 krotność przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 17) katastrofa budowlana niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także elementów konstrukcyjnych rusztowań, urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów w wyniku nagłej, samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych w rozumieniu zgodnym z prawem budowlanym; 18) kosztowności wyroby ze złota, srebra, platyny i pozostałych metali z grupy platynowców, a także kamienie szlachetne i perły; 19) kradzież z włamaniem usiłowanie lub dokonanie zaboru mienia z zamkniętych pomieszczeń będących miejscem ubezpieczenia: a) po usunięciu poprzez zniszczenie lub uszkodzenie przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub po otworzeniu wejścia kluczem podrobionym, dopa 4

5 sowanym albo kluczem oryginalnym, zdobytym przez sprawcę wskutek kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku, b) w których sprawca ukrył się przed zamknięciem, jeżeli Ubezpieczający nie był w stanie przy zachowaniu należytej staranności tego faktu ujawnić, a sprawca pozostawił w pomieszczeniu ślady, które mogą zostać użyte jako środki dowodowe; 20) lawina gwałtowne zsuwanie się lub staczanie ze zboczy górskich mas śniegu, lodu, kamieni, skał lub błota; 21) licencyjne oprogramowanie licencyjne programy wchodzące w skład systemu operacyjnego oraz licencyjne, standardowe programy produkcji seryjnej oraz programy produkcji jednostkowej; 22) limit odpowiedzialności ustalona w granicach sumy ubezpieczenia w OWU. albo, w przypadku rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Klauzul dodatkowych, stanowiących Załącznik nr 1 do OWU, określona w przywołanych klauzulach dodatkowych kwota dotycząca określonego ryzyka, do wysokości której Generali ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia tego ryzyka, ustalona na jedno albo na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 23) lokal wyodrębnione w sposób trwały ścianami samodzielne pomieszczenie znajdujące się w obrębie budynku, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (lokal mieszkalny) lub przeznaczone na cele związane z działalnością gospodarczą, taką jak: handel, produkcja lub usługi (lokal użytkowy) wraz z pomieszczeniami przynależnymi; 24) mienie osobiste pracowników mienie należące do pracowników Ubezpieczającego, które za jego zezwoleniem znajduje się w miejscu pracy, takie jak: odzież, dokumenty, rowery, wózki inwalidzkie, przedmioty i własne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy z wyłączeniem komputerów przenośnych, telefonów komórkowych, sprzętu fotograficznego i wideo, wartości pieniężnych, kosztowności oraz wyrobów futrzarskich; 25) miejsce parkingowe oznakowane i przeznaczone do przechowywania pojazdów mechanicznych miejsce znajdujące się na terenie nieruchomości wspólnej lub w garażu wielostanowiskowym, usytuowanym w obrębie budynku; 26) nieruchomość wspólna grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą do użytku wyłącznego właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych osób zajmujących lokale na podstawie odpowiednich tytułów prawnych, w szczególności: ściany nośne, fundamenty, dach, klatka schodowa, kominy, piony wodno kanalizacyjne, winda, telewizyjna antena zbiorcza oraz instalacje: gazowa, centralnego ogrzewania, domofonu itp.; 27) nowa wartość odtworzeniowa wartość odtworzenia lub zastąpienia mienia zniszczonego lub utraconego, lecz nieulepszonego, odpowiadająca: a) w przypadku budynków i budowli aktualnym kosztom odbudowy w tym samym miejscu zniszczonego lub uszkodzonego mienia, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, technologii i rodzaju zastosowanych materiałów budowlanych, z uwzględnieniem niezbędnych wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru nad budową, b) w przypadku maszyn, urządzeń, wyposażenia i urządzeń elektronicznych kosztom zakupu nowych przedmiotów o takich samych, a jeżeli nie jest to możliwe, zbliżonych parametrach użytkowych i jakościowych jak przedmioty dotknięte szkodą, z uwzględnieniem kosztów transportu, należnych opłat i podatków oraz kosztów montażu, 5

6 c) w przypadku ulepszeń w środkach trwałych kosztom odtworzenia istniejących przed wystąpieniem szkody ulepszeń w środkach trwałych, d) w przypadku środków obrotowych najwyższej przewidywanej w okresie ubezpieczenia wartości odpowiadającej ich cenie nabycia lub kosztowi wytworzenia; 28) obiekty budowlane o konstrukcji stałej lub tymczasowej, stanowiące całość. pod względem techniczno użytkowym, wyposażone w instalacje i urządzenia niezbędne do spełniania funkcji, dla której zostały zbudowane, takie jak: budynki, budowle i obiekty małej architektury; 29) obiekty małej architektury w szczególności obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, takie jak: piaskownice, huśtawki, drabinki i śmietniki; 30) okres ubezpieczenia przedział czasowy, w którym Generali ponosi odpowiedzialność za zdarzenia ubezpieczeniowe objęte umową ubezpieczenia; 31) osoby bliskie współmałżonkowie, konkubenci, rodzeństwo, rodzice, dzieci,. teściowie, zięciowie, synowe, dziadkowie, wnukowie, ojczym, macocha, pasierbowie, osoby przysposobione i przysposabiające, pozostające z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym; 32) osoby trzecie pod pojęciem osoby trzeciej rozumie się: a) osoby pozostające poza stosunkiem umownym wynikającym z umowy ubezpieczenia, b) osoby korzystające na podstawie odpowiednich tytułów prawnych z lokali mieszkalnych i użytkowych, zlokalizowanych w budynkach zarządzanych przez Ubezpieczającego bądź będących jego własnością, c) członków wspólnoty mieszkaniowej; 33) osuwanie się ziemi nagły ruch ziemi na stokach niespowodowany działalnością człowieka; 34) papiery wartościowe czeki, weksle, akcje, obligacje, konosamenty, akredytywy. dokumentowe i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę; 35) parking wyznaczone miejsce służące do parkowania pojazdów mechanicznych lub innych środków komunikacji; 36) pękanie rur na skutek mrozu szkody powstałe w przewodach, urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych i gaśniczych znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub lokalu, w wyniku ich zamarznięcia; 37) polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; 38) pomieszczenia przynależne pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, usytuowane w budynku lub na terenie nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, w szczególności piwnica, pralnia, strych, garaż, komórka, wózkownia; 39) powódź zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących w wyniku: a) nadmiernych opadów atmosferycznych, b) topnienia śniegu i lodu, c) tworzenia się zatorów lodowych w korytach wód płynących, d) spływu wód po stokach oraz zboczach górskich, e) sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych; 40) pożar działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile; 6

7 41) pracownicy osoby zatrudnione przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania oraz spółdzielczej umowy o pracę lub też świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeżeli Ubezpieczający, na rzecz którego świadczą pracę, jest w stosunku do nich płatnikiem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych; 42) przedmioty wartościowe przedmioty o wartości kulturalnej, artystycznej, naukowej i kolekcjonerskiej oraz wartości pieniężne; 43) przepięcie prądu krótkotrwałe napięcie w sieci elektrycznej lub elektronicznej, wyższe od znamionowego dla danego urządzenia lub instalacji, powstałe z innej przyczyny niż uderzenie pioruna i powodujące wystąpienie napięcia przekraczającego wartości dopuszczalne, określone przez producenta; 44) przestępstwo komputerowe przestępstwo, którego narzędziem lub przedmiotem sprawczym jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne; 45) rabunek zabór ubezpieczonego mienia w celu przywłaszczenia przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia wobec Ubezpieczonego lub osób u niego zatrudnionych. Rabunek ma miejsce również wtedy, gdy sprawca w celu zaboru mienia doprowadził Ubezpieczonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 46) redukcyjna suma ubezpieczenia suma ubezpieczenia ulegająca zmniejszeniu o wartość wypłaconych odszkodowań; 47) sabotaż celowa dezorganizacja pracy poprzez uchylanie się od jej wykonywania lub jej wadliwe wykonywanie; 48) silny wiatr wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, co powinno zostać potwierdzone orzeczeniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w jego sąsiedztwie świadczący wyraźnie o działaniu. silnego wiatru; 49) strajk zbiorowa forma nacisku lub protestu polegająca na dobrowolnym powstrzymaniu się od pracy; 50) szkoda: a) rzeczowa szkoda powstała w okresie ubezpieczenia, polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub zaginięciu rzeczy w następstwie zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, b) osobowa szkoda powstała w okresie ubezpieczenia, której skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. W ubezpieczeniu mienia szkodą jest szkoda rzeczowa. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej szkodą jest szkoda rzeczowa oraz szkoda osobowa; 51) środki trwałe mienie zaliczane do rzeczowych aktywów trwałych w myśl obowiązujących przepisów, w szczególności: budynki, budowle, lokale stanowiące odrębną nieruchomość, ich części lub udziały, maszyny i urządzenia, środki transportu; 52) środki obrotowe materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez Ubezpieczonego produkty gotowe zdatne do sprzedaży, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym a także części zamienne i zapasowe, jeżeli nie są zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczane do środków trwałych; 53) terroryzm nielegalne akcje indywidualne lub grupowe, z użyciem siły, przemocy lub groźby, z zamiarem osiągnięcia celów politycznych, religijnych, ideologicznych, 7

8 społecznych lub tym podobnych, w celu zastraszenia ludności, wywarcia nacisku na rządy lub organy państwowe i dezorganizacji życia publicznego; 54) trzęsienie ziemi niespowodowane działalnością człowieka, nagłe wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane przez nieodwracalne deformacje ośrodka skalnego w głębi Ziemi, czemu towarzyszy naruszenie ciągłości ośrodka skalnego i emisja fal sejsmicznych; 55) tymczasowe obiekty budowlane przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, niepołączone trwale z gruntem, w szczególności: barakowozy, kontenery i kioski; 56) Ubezpieczający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej; 57) Ubezpieczony osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, legitymująca się tytułem prawnym do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia, na rachunek której zawierana jest umowa ubezpieczenia; 58) ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka ubezpieczenie, w którym Ubezpieczający deklaruje wysokość sumy ubezpieczenia odpowiadającą wysokości przypuszczalnej, maksymalnej straty w danej grupie mienia, mogącej powstać na skutek zdarzenia objętego zakresem ochrony ubezpieczeniowej; 59) ubezpieczenie systemem sum stałych ubezpieczenie, w którym Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia całość posiadanego mienia danej grupy, w miejscu ubezpieczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia i deklaruje wysokość sumy ubezpieczenia odpowiadającą jego pełnej wartości; 60) uderzenie fali dźwiękowej niszczące działanie na ubezpieczone mienie fali dźwiękowej wytworzonej przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku; 61) uderzenie pioruna bezpośrednie oddziaływanie siły i temperatury pochodzących z wyładowania atmosferycznego (pioruna) na ubezpieczone mienie lub bezpośredni, natychmiastowy skutek takiego wyładowania, z wyłączeniem jego pośrednich następstw, w tym szkód spowodowanych zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej lub przepięciem prądu; 62) uderzenie pojazdu mechanicznego bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego kierowanego przez inną osobę niż Ubezpieczony, z wyłączeniem szkód w pojeździe i ładunku. Do uderzenia pojazdu mechanicznego zalicza się również uderzenie spowodowane przez przewożony ładunek, który wypadł z pojazdu; 63) udział własny ustalona w umowie ubezpieczenia procentowa część wartości szkody, którą Ubezpieczający pokrywa we własnym zakresie; 64) ulepszenia w środkach trwałych stałe elementy wyposażenia budynków, budowli i lokali będących nieruchomością wspólną oraz poniesione przez Ubezpieczającego, dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej lub w celu podniesienia standardu pomieszczeń, wydatki na wykończeniowe roboty budowlane, instalacyjne, remonty kapitalne i adaptacje w budynkach, budowlach i lokalach stanowiących nieruchomość wspólną; 65) upadek drzew i budowli przewrócenie się drzew lub budowli na ubezpieczone mienie w następstwie zaistnienia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową; 8

9 66) upadek statku powietrznego katastrofa albo przymusowe lądowanie statku. powietrznego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku; 67) wandalizm zamierzone, bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie mienia, przeprowadzone bez zamiaru dokonania kradzieży z włamaniem; 68) wartość księgowa brutto księgowa wartość początkowa mienia z uwzględnieniem dokonanych przeszacowań jego wartości, bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych; 69) wartość nominalna wartość dobra, usługi lub innej rzeczy wyrażona w pieniądzu i wyznaczana przez ceny bieżące, bez uwzględnienia wpływu innych czynników; 70) wartość rzeczywista nowa wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień. zużycia technicznego; 71) wartości pieniężne: a) krajowe i zagraniczne środki pieniężne, b) czeki, obligacje, papiery wartościowe i inne dokumenty zastępujące w obrocie. gotówkę, c) kosztowności; 72) wojna wojna domowa, konflikt zbrojny z innym państwem bez względu na to, czy wypowiedziano wojnę, bunt, przewrót, działanie sił zbrojnych, wprowadzenie stanu wojennego lub wyjątkowego oraz inne zamieszki o podobnym charakterze; 73) wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego zwany w dalszej części OWU wskaźnikiem przeliczeniowym, ogłaszany w formie Obwieszczenia właściwego terytorialnie Wojewody i ustalony na okres kolejnych 6 miesięcy, przeciętny koszt budowy 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku wielomieszkaniowego; 74) wybuch gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy. Wybuch zbiornika lub naczyń ciśnieniowych ma miejsce w razie rozerwania ścianek w stopniu powodującym gwałtowne wyrównanie różnicy ciśnień; 75) wymienne nośniki danych materiały umożliwiające zapis informacji do odczytu maszynowego, będące elementami wielokrotnego użytku, przeznaczone do wymiany przez użytkownika, w szczególności takie jak: wyjmowane dyski magnetyczne i optyczne, taśmy magnetyczne, kasety do streamera; 76) wyposażenie wykorzystywane w bieżącej działalności i niezaliczane do środków trwałych rzeczowe składniki majątku; 77) wzory i modele wzorce, wzory i modele bezpośrednio związane i niezbędne do jej prowadzenia; 78) zalanie szkoda powstała wskutek: a) samoistnego, niekontrolowanego wycieku pary, wody lub innej cieczy ze znajdujących się wewnątrz budynku i zamontowanych na stałe przewodów i urządzeń wodno kanalizacyjnych oraz grzewczych, b) cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, c) samoczynnego uruchomienia się urządzeń gaśniczych (tryskaczowych) z innych przyczyn niż wskutek pożaru, o ile nie nastąpiło ono w wyniku przeprowadzonych czynności pomiarowo kontrolnych, przebudowy, naprawy instalacji lub remontu obiektu, d) zalania wodą lub inną cieczą przez osoby trzecie, 9

10 e) nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w urządzeniach wodno kanalizacyjnych czasowo niezasilanych; 79) zamek mechaniczno elektroniczny zamek, którego uruchamianie następuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego; 80) zamek wielozastawkowy zamek posiadający co najmniej dwa żłobienia w płaszczyźnie prostopadłej do osi klucza (definicję stosuje się odpowiednio do pojęcia kłódki wielozastawkowej); 81) zamek wielopunktowy zamek powodujący ryglowanie skrzydła drzwi w ościeżnicy w kilku odległych od siebie miejscach; 82) zamek wielozapadkowy zamek posiadający co najmniej cztery żłobienia w płaszczyźnie prostopadłej do osi klucza (definicję stosuje się odpowiednio do pojęcia kłódki bezkabłąkowej); 83) zamieszki gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko władzy, których celem jest zmiana istniejącego porządku prawnego; 84) zapadanie się ziemi niezwiązane z działalnością człowieka, nagłe obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych, podziemnych przestrzeni; 85) zdarzenie losowe niezależne od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, o charakterze nagłym, określone w OWU; 86) zdarzenie ubezpieczeniowe: a) w ubezpieczeniu mienia zdarzenie losowe, b) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego stanowiące czyn niedozwolony, z którego wynikła szkoda rzeczowa lub osobowa, w zakresie określonym w OWU; 87) zużycie techniczne naturalne zużycie przedmiotu ubezpieczenia, wynikające z jego używania, liczone w procentach w skali roku. Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia 3 1. Przedmiot ubezpieczenia określony jest każdorazowo w umowie ubezpieczenia. 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest: 1) mienie zgłoszone i przyjęte do ubezpieczenia, stanowiące nieruchomość wspólną oraz będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, zlokalizowane w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz wyszczególnione w odrębnym wykazie wartościowym, przedstawionym w formie pisemnej, w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia; 2) odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego. 3. W zakresie podstawowym Generali udziela ochrony ubezpieczeniowej właścicielom budynków wielomieszkaniowych w zakresie obejmującym ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych. 4. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o następujące rodzaje ryzyk: 1) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z posiadanym mieniem lub zarządzaniem nieruchomością; 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku; 3) ubezpieczenie urządzeń elektronicznych; 4) odpowiedzialność cywilną członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej. 10

11 5. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody osobowe lub szkody rzeczowe w ubezpieczonym mieniu, powstałe w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia i w okresie ubezpieczenia, jeżeli ich bezpośrednią przyczyną było zdarzenie ubezpieczeniowe objęte umową ubezpieczenia, z wyjątkiem szkód wyszczególnionych w 4, ust Ujawnienie się wady powstałej z przyczyn tkwiących w ubezpieczonym mieniu nie będzie uważane za zniszczenie lub uszkodzenie w rozumieniu OWU. 7. Mienie osobiste pracowników objęte jest ochroną ubezpieczeniową w miejscu wykonywania pracy zleconej przez Ubezpieczającego, z wyłączeniem miejsca zamieszkania pracownika. 8. Jeżeli zaistnieje realna groźba zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczający może przenieść mienie w inne, bezpieczne miejsce, w którym będzie ono nadal objęte ochroną ubezpieczeniową, jednakże pod warunkiem, iż mienie to zostało prawidłowo zabezpieczone oraz Generali zostanie zawiadomione o jego przeniesieniu w ciągu 5 dni roboczych. Ogólne wyłączenia odpowiedzialności 4 1. Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) wyrządzone na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Za winę umyślną lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej należy rozumieć winę umyślną lub rażące niedbalstwo: a) w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektora, a w przypadku jego nieobecności zastępcy dyrektora, b) w spółkach kapitałowych: zarządu spółki lub prokurenta, c) w spółkach jawnych: wspólników lub prokurentów, d) w spółkach partnerskich: partnerów lub zarząd lub prokurentów, e) w spółkach komandytowych i komandytowo akcyjnych: komplementariuszy lub prokurentów, f) w spółkach cywilnych: wspólników, g) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach: członków zarządu; 2) powstałe na skutek umyślnego działania osób bliskich Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego; 3) wyrządzone przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego oraz pozostałe osoby wymienione w pkt 1-2 wskutek spożycia alkoholu, tj. gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza, jeśli miało to wpływ na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego; 4) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rozruchów, zamieszek, niepokojów społecznych lub politycznych, strajków i lokautów, aktów terroryzmu lub sabotażu, nacjonalizacji lub przetrzymywania mienia przez władze; 11

12 5) zaistniałe wskutek konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub zniszczenia mienia na mocy aktu prawnego, niezależnie od jego formy,. wydanego przez władze państwowe, publiczne, lokalne, celne albo inne uprawnione władze; 6) wyrządzone w mieniu pozyskanym wskutek przewłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania zabronionego prawem; 7) w mieniu, którego nabycie nie jest potwierdzone dowodami zakupu lub zostało potwierdzone fałszywymi dowodami zakupu; 8) w mieniu podlegającym obowiązkowi zgłoszenia do odprawy celnej, jeżeli obowiązujące prawo ustanawia taki obowiązek, i dla którego obowiązek ten nie został dopełniony; 9) w lokalizacjach nie wskazanych w umowie ubezpieczenia; 10) w lokalach stanowiących część wspólną, jeżeli były one opuszczone i nieużytkowane przez okres powyżej 30 dni; 11) w mieniu znajdującym się w lokalach stanowiących część wspólną oraz pomieszczeniach przynależnych opuszczonych i nieużytkowanych przez okres powyżej. 30 dni; 12) w mieniu przeznaczonym do likwidacji; 13) w mieniu niezgłoszonym do ubezpieczenia; 14) wyrządzone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 1. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego. 2. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Generali może zwrócić się do Ubezpieczającego o udzielenie dodatkowych informacji koniecznych do oceny ryzyka i ustalenia składki. Ubezpieczający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub skierowane do niego na piśmie. 3. W przypadku zawarcia umowy przez Ubezpieczającego na rachunek Ubezpieczonego obowiązek określony w ust. 2 spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 4. Jeżeli Generali zawarło umowę ubezpieczenia pomimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 5. Ubezpieczający ma obowiązek zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w ust. 2 niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. 6. Generali nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem. postanowień ust. 5, nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 5 doszło z winy umyślnej, w przypadku wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie ubezpieczeniowe przewidziane umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 7. Generali może ograniczyć zakres ochrony ubezpieczeniowej, wyłączając swoją odpowiedzialność za wskazane w umowie ubezpieczenia potwierdzonej polisą zdarzenia ubezpieczeniowe lub przedmioty ubezpieczenia. 8. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą zaakceptowania oferty Ubezpieczającego przez Generali. 12

13 9. Generali potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy,. którą otrzymuje Ubezpieczający. 10. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku. 11. W przypadku konieczności wyrównania okresów ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, grup rodzajowych mienia lub przedmiotów ubezpieczenia dopuszcza się możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na okres krótszy niż 1 rok (umowa krótkoterminowa). 12. Jeżeli nie ustalono inaczej, odpowiedzialność Generali rozpoczyna się w dniu następnym po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż w dniu następnym po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki. 13. Odpowiedzialność Generali kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia lub dniu, w którym umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu lub wygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej, zgodnie z postanowieniami 7 i 8. Zmiany umowy ubezpieczenia 6 1. Wszelkie zmiany umowy ubezpieczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem. nieważności. Generali potwierdzi uzgodnioną zmianę umowy ubezpieczenia, wystawiając aneks do umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą. 2. W przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prawa z umowy ubezpieczenia mogą być, za zgodą Generali, przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. W takim przypadku na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także wszystkie obowiązki zbywcy lub poprzedniego właściciela wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia. Zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na jego nabywcę. 3. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z ust. 2, umowa ubezpieczenia wygasa w chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na jego nabywcę. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 7 1. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. 2. Jeżeli odpowiedzialność Generali rozpoczyna się jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, Generali może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Generali może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony. W przypadku braku wezwania do zapłaty umowa rozwiązuje się z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. 3. W przypadku nieopłacenia kolejnej raty składki w terminie Generali może po upływie terminu zapłaty wezwać pisemnie Ubezpieczającego do dokonania płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. 13

14 4. W przypadku braku wezwania do zapłaty odpowiedzialność Generali kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia, wskazanym w umowie ubezpieczenia. Generali przysługuje składka za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 5. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 2, Generali może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia, jedynie w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym, a także z ważnych powodów, takich jak: 1) w ubezpieczeniu mienia: a) jeżeli budynek, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, jest opuszczony lub nieużytkowany przez okres dłuższy niż 90 dni, b) jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia Generali otrzymało informację o naruszeniu przez Ubezpieczającego lub osobę działającą w imieniu Ubezpieczającego i na jego rzecz obowiązków, o których mowa w 5, ust. 5 oraz w 11, ust. 1 2, c) z dniem likwidacji mienia; 2) jeżeli Ubezpieczający nie opłacił składki lub pierwszej raty składki, gdy odpowiedzialność Generali nie rozpoczynała się przed opłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została opłacona w terminie. Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia 8 Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 1) z upływem okresu ubezpieczenia; 2) z dniem odstąpienia od umowy; 3) z upływem okresu wypowiedzenia; 4) z chwilą wypłaty odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia ustalonej dla danego rodzaju mienia w każdym z rodzajów ubezpieczeń; 5) z chwilą wypłaty odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia ustalonej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej; 6) z chwilą wyczerpania wskutek wypłaty odszkodowania limitów odpowiedzialności ustalonych na poszczególne zdarzenia ubezpieczeniowe lub klauzule dodatkowe, w zakresie ochrony określonym w umowie ubezpieczenia, ograniczonym wysokością limitu w ramach sumy ubezpieczenia; 7) z chwilą przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia na inną osobę, jeżeli prawa wynikające z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, zgodnie z 6 ust. 3; 8) w przypadku braku przedmiotu ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia i system ubezpieczenia 9 1. Określone w umowie ubezpieczenia i potwierdzone na polisie sumy ubezpieczenia, ustalone dla poszczególnych rodzajów ryzyk, grup rodzajowych mienia oraz przedmiotów ubezpieczenia, stanowią górną granicę odpowiedzialności Generali. 2. W ramach sum ubezpieczenia mogą zostać ustalone limity odpowiedzialności, które stanowią dla wskazanych w umowie ubezpieczenia zdarzeń ubezpieczeniowych górną granicę odpowiedzialności Generali. 14

15 3. Sumy ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczający na zasadach określonych odpowiednio dla rodzajów ryzyk wskazanych w OWU. 4. W odniesieniu do poszczególnych grup rodzajowych mienia sumy ubezpieczenia ustala się: 1) bez uwzględnienia kwoty podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku Ubezpieczających będących płatnikami podatku VAT; 2) z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku Ubezpieczających niebędących płatnikami podatku VAT. 5. Podana przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia mienia powinna odpowiadać: 1) nowej wartości odtworzeniowej pod warunkiem, iż stopień zużycia technicznego nie przekracza 60%; 2) wartości księgowej brutto jeżeli stopień zużycia technicznego lub stopień umorzenia księgowego nie przekracza 60%; 3) wartości rzeczywistej; 4) wartości nominalnej. 6. Suma ubezpieczenia ustalona dla mienia osobistego pracowników, określona na jednego pracownika, powinna odpowiadać przewidywanej, maksymalnej szkodzie, która może powstać wskutek zajścia jednego zdarzenia losowego, niezależnie od faktycznej, całkowitej wartości ubezpieczanego mienia. 7. We wszystkich ryzykach określonych w niniejszych OWU ustala się redukcyjną sumę ubezpieczenia, która ulega zmniejszeniu o wartość wypłaconych odszkodowań aż do jej całkowitego wyczerpania. Zasadę tę stosuje się również do limitów odpowiedzialności określonych w ust. 2, przy czym wypłata odszkodowania w ramach ustalonego w polisie limitu odpowiedzialności powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia. 8. Za zgodą Generali i po opłaceniu dodatkowej składki suma ubezpieczenia wyczerpana na skutek wypłaconych odszkodowań może zostać podwyższona do pierwotnej wysokości. Odpowiedzialność Generali do pierwotnej sumy ubezpieczenia rozpoczyna się od daty ustalonej w aneksie do polisy, nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki. 9. System ubezpieczenia, według którego określona została przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia we wniosku o ubezpieczenie, jest zapisany w umowie ubezpieczenia i potwierdzony na polisie. 10. Przedmioty ubezpieczenia należące do tej samej grupy rodzajowej mienia mogą być ubezpieczone wyłącznie w jednym systemie ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie Składkę za ubezpieczenie oblicza się na podstawie taryfy składek Generali obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Wysokość stawki taryfowej uzależniona jest w szczególności od rodzaju ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia, przedmiotu ubezpieczenia, wysokości sum ubezpieczenia oraz posiadanych zabezpieczeń. 2. Jeżeli do umowy ubezpieczenia zostały wprowadzone klauzule umowne, zawierające postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień niniejszych OWU, wysokość składki dodatkowej ustalana jest indywidualnie, w porozumieniu z Ubezpieczającym. 3. Obowiązek zapłaty składki lub rat składki ciąży wyłącznie na Ubezpieczającym. 4. Wysokość składki oraz termin jej płatności są potwierdzone w polisie. 5. Na wniosek Ubezpieczającego Generali może wyrazić zgodę na rozłożenie płatności składki na raty. Terminy płatności oraz wysokość rat potwierdzone są w polisie. 15

16 6. Składka lub pierwsza rata składki płatne są najpóźniej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba że ustalono inaczej. 7. W przypadku ujawnienia okoliczności pociągających za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 8. Wygaśnięcie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 9. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki. została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 10. Za datę zapłaty składki przyjmuje się datę dokonania przez Ubezpieczającego przelewu lub wpłaty na rachunek Generali, potwierdzonych stemplem pocztowym, bankowym lub w przypadku przelewu elektronicznego potwierdzeniem wydanym przez bank, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki finansowe. W przypadku niedoboru tych środków na rachunku Ubezpieczającego, za datę opłacenia składki przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Generali. Obowiązki Ubezpieczającego Ubezpieczający jest zobowiązany podać zgodnie z prawdą wszelkie okoliczności, o które był pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez przedstawiciela obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest: 1) we własnym zakresie i na własny koszt utrzymywać obiekty budowlane, pomieszczenia, maszyny i urządzenia oraz ich zabezpieczenia w należytym stanie technicznym, niezwłocznie usuwać wszelkie usterki i szkody, a także podejmować stosowne działania zapobiegawcze oraz wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zapobieżenia powstawaniu szkód, w tym przestrzegać obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów prawa budowlanego, o ochronie przeciwpożarowej i odgromowej, o utrzymaniu dozoru technicznego nad urządzeniami, a także stosować się do decyzji i zaleceń wydanych w tych sprawach przez właściwe władze oraz wszelkich wymogów zawartych w umowie ubezpieczenia, w tym zaleceń Generali w zakresie ochrony mienia przed szkodą; 2) używać wszelkich urządzeń zabezpieczających, zadeklarowanych przez niego we wniosku lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Urządzenia te muszą być sprawne technicznie i konserwowane przynajmniej raz w roku, o ile instrukcje ich użytkowania nie przewidują częstszych okresów konserwacji; 3) ściśle przestrzegać zaleceń producenta dotyczących eksploatacji technicznej mienia objętego ubezpieczeniem i ponosić związane z tym koszty we własnym. zakresie; 4) zapewnić prawidłowe utrzymanie i konserwację mienia objętego ubezpieczeniem; 16

17 5) zapewnić wystarczające ogrzewanie ubezpieczanych pomieszczeń w okresie występowania ujemnych temperatur, a w razie potrzeby odciąć dopływ wody i opróżnić wszystkie znajdujące się w nich urządzenia i instalacje wodne; 6) zamykać wszystkie otwory w budynku, takie jak: okna, drzwi, włazy w przypadku zagrożenia opadami deszczu, śniegu, gradu lub huraganem; 7) zawiadomić Generali o zawartych w tym czasie innych umowach ubezpieczenia, dotyczących tego samego przedmiotu ubezpieczenia; 8) zawiadomić Generali o każdej zmianie wartości ubezpieczonego mienia; 9) umożliwić przedstawicielom Generali przeprowadzenie inspekcji w lokalizacjach wskazanych w umowie ubezpieczenia w celu wykonania oględzin ryzyka związanego z jego ubezpieczeniem i ewentualnego określenia rekomendacji oraz zaleceń wynikających z kontroli tego ryzyka; 10) przestrzegać dodatkowych zaleceń Generali warunkujących zawarcie lub kontynuację umowy ubezpieczenia oraz terminów ich realizacji w szczególności dotyczących usunięcia zagrożeń będących przyczyną powstałej w okresie wcześniejszym szkody; 11) niezwłocznie zawiadomić Generali o przeniesieniu na inną osobę własności ubezpieczonej nieruchomości lub rzeczy ruchomej. 3. Jeżeli utracone w wyniku szkody ubezpieczone mienie lub jego pozostałości zostaną odzyskane, Ubezpieczający jest zobowiązany do bezzwłocznego, pisemnego zgłoszenia tego faktu Generali. 4. W przypadku przejęcia odzyskanego mienia przez Ubezpieczającego jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanego odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości tego mienia. 5. Obowiązki związane z zawarciem oraz wykonaniem umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek ciążą na Ubezpieczającym. Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rzecz, obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie. 6. W przypadku przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, o których mowa w 6, ust. 2, na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy. Postępowanie w przypadku szkody W przypadku powstania szkody wskutek zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną, Ubezpieczający zobowiązany jest: 1) użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody lub zabezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, z zastrzeżeniem postanowień 13, ust. 1; 2) zapewnić pomoc lekarską poszkodowanym; 3) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia szkody lub uzyskania informacji o szkodzie, zawiadomić Generali o jej powstaniu; w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonego obowiązek ten spoczywa również na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek; 4) zawiadomić niezwłocznie o wszczęciu postępowania sądowego lub administracyjnego dotyczącego przedmiotu ubezpieczenia; 17

18 5) nie dokonywać bez zgody Generali żadnych napraw w ubezpieczonym mieniu i zmian w miejscu wystąpienia szkody, w tym również nie usuwać uszkodzonych części, chyba że zmiana jest niezbędna do zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia rozmiarów szkody. Generali nie może powoływać się na ten zakaz, jeżeli nie rozpoczęło czynności likwidacyjnych w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie; 6) umożliwić przedstawicielowi Generali dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności szkody, zasadności roszczenia i wysokości odszkodowania oraz udzielić Generali pomocy i wyjaśnień w tym celu, w szczególności udostępnić pełną dokumentację dotyczącą przedmiotu ubezpieczenia, umożliwić wejście na teren i do obiektów budowlanych, w których zaszła szkoda, oraz zabezpieczenie lub zatrzymanie uszkodzonego mienia; 7) zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę; 8) zawiadomić niezwłocznie o zaistniałym zdarzeniu miejscową jednostkę policji,. jeżeli: a) zachodzi podejrzenie, że szkoda powstała w wyniku przestępstwa, b) doszło do szkody o znacznych rozmiarach, c) doszło do szkody z ofiarami w ludziach; 9) przedstawić udokumentowany wykaz zniszczonego lub uszkodzonego, ubezpieczonego mienia wraz z udokumentowanym wyliczeniem poniesionych strat; 10) bez dodatkowego wezwania, niezwłocznie dostarczyć Generali postanowienie prokuratora kończące postępowanie prowadzone w związku ze szkodą. lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu; 11) w terminie umożliwiającym wniesienie środka odwoławczego dostarczyć Generali orzeczenie sądowe w sprawie postępowania prowadzonego w związku. ze szkodą; 12) zachować wszystkie uszkodzone części; 13) na żądanie Generali upoważnić je do rozporządzania odzyskami z uszkodzonego mienia, które z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń nadają się do dalszego. użytku lub sprzedaży. 2. Zgłoszenie szkody powinno zawierać: 1) datę, godzinę i okoliczności powstania szkody; 2) udokumentowany wykaz zniszczonego, uszkodzonego lub skradzionego ubezpieczonego mienia wraz z udokumentowanym wyliczeniem poniesionych strat; 3) inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. 3. Ubezpieczający jest zobowiązany potwierdzić pisemnie szkodę na właściwym formularzu zgłoszenia szkody otrzymanym od Generali oraz przesłać potwierdzone przez siebie zgłoszenie na wskazany do korespondencji adres Generali. W przypadku zgłoszenia szkody do Generali w innej niż opisana powyżej formie, zgłoszenie to nie wywiera skutków prawnych wobec Generali. 4. W przypadku zgłoszenia szkody do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, są oni zobowiązani do niepodejmowania bez zgody Generali jakichkolwiek działań mających na celu zaspokojenie lub uznanie roszczeń poszkodowanego oraz zawarcie z nim. ugody. 5. Jeżeli zaspokojenie lub uznanie roszczeń poszkodowanego nastąpiło bez wcześniejszej zgody Generali, nie wywiera ono żadnych skutków prawnych wobec Generali. 18

19 Skutki niedopełnienia obowiązków Jeżeli Ubezpieczający z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w 12, ust. 1, pkt 1, Generali jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 2. W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w 12, ust. 1, pkt 3 Generali może odpowiednio zmniejszyć. odszkodowanie, jeżeli naruszenie to przyczyniło się do zwiększenia rozmiarów szkody lub uniemożliwiło Generali ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia. 3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w 11, ust. 2, pkt 11 oraz. zaniżenia sumy ubezpieczenia, przy wypłacie odszkodowania stosuje się zasadę. odpowiedzialności proporcjonalnej, określonej w 37, ust. 1, pkt 2. Zabezpieczenie mienia Mienie objęte ochroną ubezpieczeniową uznaje się za właściwie zabezpieczone pod warunkiem, iż znajduje się ono w lokalu należycie zabezpieczonym, zlokalizowanym w budynku o konstrukcji trwałej. 2. Lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, uznaje się za należycie zabezpieczony, jeżeli spełnione zostały wszystkie poniższe warunki: 1) ściany, sufity, podłogi i dachy pomieszczeń powinny być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie lub wyważenie za pomocą prostych, ogólnie dostępnych narzędzi i nie powinny posiadać otworów, które umożliwiają dostęp do przedmiotu ubezpieczenia bez włamania; 2) wszystkie drzwi zewnętrzne do lokalu, w którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia, powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone oraz wyposażone w takie zamknięcia, żeby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy; 3) drzwi zewnętrzne powinny być zamykane co najmniej na 2 zamki wielozapadkowe lub 2 kłódki bezkabłąkowe, zawieszone na oddzielnych skoblach; 4) w szczególnych przypadkach wystarczającym zabezpieczeniem będzie jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie mechaniczny lub elektroniczny z aktualnym atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia; 5) jeżeli drzwi zewnętrzne są wyposażone w jeden zamek wielozapadkowy, brak drugiego zamka może zostać zastąpiony przez ustanowienie dozoru lub zainstalowanie alarmu, za które w takim przypadku nie będą przysługiwały zniżki; 6) w przypadku, gdy drzwi zewnętrzne do lokalu są oszklone, powinny być one. dodatkowo na powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami, roletami lub żaluzjami antywłamaniowymi, szybami o zwiększonej odporności na przebicie lub rozbicie wynoszącej nie mniej niż P4 w taki sposób, aby przedostanie się do wnętrza lokalu nie było możliwe bez użycia narzędzi lub siły. Od wymogu tego można odstąpić, jeżeli w lokalu ustanowiono stały dozór lub zainstalowano urządzenia sygnalizacyjno alarmowe; 7) drzwi wejściowe do poszczególnych pomieszczeń wewnątrz lokalu powinny być zamknięte co najmniej na jeden zamek wielozapadkowy; 19

20 8) kraty, żaluzje i rolety antywłamaniowe powinny być prawidłowo osadzone. i zamknięte co najmniej na jeden zamek wielozapadkowy lub kłódkę bezkabłąkową; 9) przy drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło powinno być unieruchomione za pomocą zasuwy u góry i u dołu, od wewnętrznej strony lokalu lub wewnątrz drzwi; 10) wszystkie okna i inne zewnętrzne oszklone otwory w lokalu, w którym znajduje. się przedmiot ubezpieczenia, powinny być w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte; 11) okna i inne zewnętrzne otwory znajdujące się w piwnicach, suterenach i na parterach lokali, w których znajduje się przedmiot ubezpieczenia, a także lokali znajdujących się na wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów oraz dachów, powinny być na całej powierzchni zabezpieczone kratami, żaluzjami lub roletami antywłamaniowymi, szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie wynoszącej nie mniej niż P4 w taki sposób, aby przedostanie się do wnętrza lokalu nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi. Od wymogu można odstąpić, jeżeli w lokalu ustanowiono stały dozór lub zainstalowano urządzenia sygnalizacyjno alarmowe; 12) klucze do lokalu objętego ubezpieczeniem powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym; w przypadku zagubienia lub zaginięcia kluczy (także kluczy zapasowych) Ubezpieczający, po otrzymaniu o tym wiadomości, zobowiązany jest niezwłocznie zmienić zamki. 3. Wartości pieniężne uważa się za należycie zabezpieczone jedynie wówczas, gdy ich zabezpieczenia spełniają wymogi określone w aktualnym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań,. jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 4. Urządzenia elektroniczne uznaje się za właściwie zabezpieczone wówczas, gdy spełnione zostały warunki określone w ust. 1 2 oraz dodatkowo: 1) posiadają zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami; 2) połączenia elektryczne systemów komputerowych są w sposób właściwy wykonane i zabezpieczone przed uszkodzeniem. 5. Urządzenia klimatyzacyjne i alarmowe uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełniają warunki określone w ust. 4 oraz są wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania. 6. W przypadku zaistnienia uzasadnionych technicznie, prawnie lub konstrukcyjnie. powodów uniemożliwiających zastosowanie wymogów bezpieczeństwa określonych w ust. 1 5, Generali może, na podstawie dokonanej oceny ryzyka, ustalić indywidualne warunki zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia. 20

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie Załącznik Nr 6 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna - dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KOD: I-WZD-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Karta Produktu Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Ubezpieczający/Ubezpieczony: Osoba fizyczna (Klient), która zawarła za pośrednictwem ONEY Polska

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik Nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym,

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ, dotyczący części I, II zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY/MONTAŻU. Postanowienia wstępne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY/MONTAŻU. Postanowienia wstępne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK Postanowienia wstępne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy/montażu, zwanych

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU dla ubezpieczenia NIERUCHOMOŚCI stanowiącego zabezpieczenie kredytów i pożyczek hipotecznych dla kredytobiorców Banku Pocztowego S.A Karta Produktu zawiera wybrane informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Budynków, Budowli i Lokali Mieszkalnych od Ognia i Innych Żywiołów OWU z dn. 1 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015 OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl Warszawa 27.10.2015 Ogólna charakterystyka odpowiedzialność cywilnej Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo