Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3"

Transkrypt

1 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie wszelkie potrzeby dotyczàce ruchu liniowego. Przy opracowywaniu systemu GV firma epco zachowa a najwa niejsze z zalet rozwiàzaƒ ze swych znakomitych systemów prowadnicowych Generation i. odano wiele nowych komponentów, jak na przyk ad prowadnice jednokraw dziowe ingle dge lides, bie nie p askie lat Tracks i nowe opcje nap du. Teraz klienci majà do wyboru prowadnice o trzech ró nych stopniach precyzji wykoƒczenia, które mo na àczyç z rolkami podwójnymi, rolkami dwurz dowymi lub najtaƒszymi z nich rolkami p askimi limline. Umo liwia to dobranie optymalnego systemu do ka dych mo liwoêci ekonomicznych. iezawodnoêç wykonanych w ca oêci ze stali listew epco oraz koncepcji uk adu V zosta a niepodwa alnie udowodniona przez pi çdziesiàt lat ich obecnoêci na rynku. o tego solidnego systemu sà ciàgle wprowadzane usprawnienia, dzi ki czemu staje si on prawdziwie rozwojowym systemem na miar XXI wieku. Wybierajàc system GV klienci mogà byç pewni, e jego jakoêç i wydajnoêç przerosnà wszelkie oczekiwania. Zalety GV ost pne tak e na dyskach w formacie P Y PR: ZYI: PRYZY: I: WYTRZY : PROT: UIWRL: OOIZ: Wysoka dok adnoêç wykonania i wykoƒczenia komponentów zapewnia ciàg oêç przek adania nap du na ruch bez wibracji. Ruch bez tarcia umo liwia instalacj taƒszych, mniejszych silników. Optymalny dobór rolek do prowadnic umo liwia du e pr dkoêci i zapewnia niskie zu ycie komponentów. iski wspó czynnik tarcia i ma a bezw adnoêç rolek pozwalajà na du e przyspieszenia elementów przy krótkim suwie. oskonale równoleg e prowadnice i minimalny luz promieniowy rolki praktycznie eliminujà luzy. Wa ne wymiary sà dok adnie kontrolowane i zapewniajà wysokà precyzj pionowà i poziomà systemu. pecjalnie opracowana geometria prowadnicy i rolki sprawia, e sà one jednymi z najciszej pracujàcych systemów na rynku. Prowadnice wykonane w ca oêci ze stali sà trzykrotnie sztywniejsze, ni systemy prowadnicowe z kompozytów aluminiowych. Wytrzyma a konstrukcja umo liwia dopuszczanie du ych obcià eƒ eksploatacyjnych i prac w trudnych warunkach. ost pne sà elementy smarujàce maksymalizujàce trwa oêç bez potrzeby w wi kszoêci przypadków ponownego smarowania. pecjalny system czyszczàcy usuwajàcy zanieczyszczenia w Êrodowisku pracy, w którym zawodzà inne systemy. lastyczna konstrukcja rolki zwi kszajàca tolerancj na nieprostoliniowoêç. iezawodna praca potwierdzona w testach niezawodnoêç charakteryzujàca produkty epco. Prosta i sprawdzona technologia konstrukcja, w której nie ma co si psuç i która jest atwa w utrzymaniu. Ogromny wybór rozmiarów, typów i akcesoriów dodatkowych gwarantuje rozwiàzanie niemal ka dego problemu projektowego. iemal wszystkie produkty dost pne w elementach o d ugoêci do metrów skracajà czas monta u. ost pne jako podzespo y zmontowane lub w formie poszczególnych komponentów zapewniajà maksymalnà elastycznoêç projektu. ogà pracowaç w ka dej p aszczyênie i po o eniu nieograniczone zastosowanie w konstrukcji maszyn. Pracujà bez koniecznoêci smarowania idealne do maszyn przemys u spo ywczego i zastosowaƒ wymagajàcych zachowania szczególnej czystoêci. ost pne systemy z nap dem kompleksowe rozwiàzania z jednego êród a skracajà czas projektowania i organizacji. Wybór precyzji wykoƒczenia prowadnic i budowa rolek zaspokajajà wymogi dotyczàce kosztów / wydajnoêci. Opracowane z myêlà o minimalizacji czasu instalacji znaczàce zmniejszenie kosztów.

2 ll epco tandard earings are compatible with all grades of lide and although designed to be used with particular sizes of slide, may be "mixed and matched" in many instances. The following earing formats and fixing methods may be chosen to cater for most design requirements. The Twin earing type which is the default choice, comprises two individual deep groove ball bearings on a single stud. This construction offers some compliance allowing smoother running, easy adjustment and greater tolerance of misalignment. The ouble Row earing type (R) incorporates a onepiece bearing with two ball tracks. This offers higher load capacity, especially in the radial direction and is less susceptible to entrapment of debris. oth types of bearing have been designed specially for lide system applications and their performance confirmed by rigorous testing. xternal dimensions are identical. The itrile ealed option () available for both bearing formats, provides a higher degree of sealing against ingress of water or debris than does the default metal shielded type. small increase in friction may result. The Through ole ixing type is available in two stud lengths covering most thicknesses of carriage or mounting plate, the short stud version being compatible with the epco arriage plates. oth versions are available in oncentric type () Part umber T hort tud Long tud () (L) Use With lide ection* & V & V & & L & L T1... T ±0.1 U 0 0. ocket Tool (for part no. & tightening torques see page ) ccentrics ( & ) otes: 1. It is recommended that holes to suit earing mounting studs should be reamed to tolerance for a sliding fit.. ll eccentric Through ixing type earing studs are supplied with sockets for adjustment as shown, with the exception of size.. uts for the Through ixing type earings are chemically blacked on the concentric version and bright zinc plated on the eccentrics for identification purposes.. R dimension is both the eccentric offset of the adjusting nut and the total adjustment available at the bearing centre line for 0 0 rotation of the adjusting nut.. ouble ccentric earings require different mounting hole centres (please see page, dimension 1).. The lind ole eccentric earings cannot be fitted with ap eals, however Lubricators may be specified instead.. ontrolled eight earings are selected within ±0.00 mm in respect of 1 dimension compared to the normal tolerance of ±0.0 mm. They are supplied in sets of up to eight earings within the same tolerance band. Larger quantities of earings within the same tolerance band are available on request.. The quoted static and dynamic load capacities are based on industry standard calculations. These do not accurately reflect system performance, and are only provided for comparison with other systems. Please use the ax Working Load figures and the load/life calculations on pages 1 to determine system performance.. The preferred lide choices for each earing are listed. Other lides may be used as shown in the ix & atch tables. oncentric () djusting Wrench (for part no. & tightening torques see page ) ±0.0 1 ±0.0 1 hort tud Long tud hort tud Long tud hort tud Long tud U1.. V 1 1 W. X Y.. Z Weight ~g L P which are fixed, ccentric type (), adjustable and ouble ccentric type ()* which have sufficient adjustment to enable a carriage to be disengaged from the lide (see application drawing on page ). ll Through ole ixing types are available in a ontrolled eight version ()* which minimises variation between earings in respect of the important '1' dimension. This may be desirable in some high precision applications. The lind ole ixing type () allows mounting into a solid machine base where through mounting holes are not possible, or where the thickness of the mounting plate is too great (see application drawings on page 1). The lind ole ixing type is also useful where adjustment from the front is preferred or where access to the opposite side of the mounting hole is restricted. They are available in oncentric type () which are fixed, or ccentric type () * which are adjustable. ll earings are greased for life internally. ustomers are strongly recommended to provide lubrication to the interface between earings and lide by specifying epco ap eals which fit over the bearings, or by using epco Lubricators. Lubrication greatly increases load capacity and life. ee pplication xamples on pages 1 1 / Radial etric ine xial G 1 x 0. x 0. x 1 x 1. 1 x 1. oncentric () To calculate drilling centres with all types of lide, refer to theoretical V apex dimension or on the relevant lide page.* G X cap screws I (supplied) I T Z Y Q 1 U U1 ax Working Load apacities () earing tatic (o) and ynamic () Load apacities () * ouble Row earings.. Twin earings or ouble Row earings or each of two Twin earings Radial Loads xial Loads Radial Loads xial Loads Radial xial o o o o L*. 1 ccentric () L (R) () () ixing type. hoose from: ontrolled eight* = hort tud, L = Long tud Leave blank if not required & = lind ole ixing itrile ealed earing Part umber (~ earing iameter in mm) Leave blank if metal shields are required = oncentric (fixed), = ccentric (adjustable) ouble Row earing or = ouble ccentric (for disengagement purposes) Leave blank if Twin earing is required R* +0...* 0.0 O* Part umber T1 T V 1 W Options vailable R etal itrile Twin ouble Row ontrolled hields eals earings earings eight P Q 1. R* XYZ + alculations P ap eal P arriages P Lubricator P ix & atch Options P ystem elector P 1 lides P 1 pis treêci trona udowa systemu Przyk ady zastosowaƒ 1 obór komponentów systemu 1 ane i wymiary poszczególnych komponentów Wózki Prowadnice V Prowadnice z belkà noênà 01 Rolki V ak adki uszczelniajàce, nak adki czyszczàce i smarownice Zaciski mocujàce zyny p askie 0 Rolki podporowe 1 Prowadnice z bate o a z bate Wózki do nap du pasowego, pasy i ko a nap dowe Wózki do nap du z batego Przek adnie, silniki nap dowe na pràd zmienny i zaciski 1 omponenty dodatkowe i kontrolery pr dkoêci na pràd zmienny Parametry i wymiary gotowych systemów ystemy prowadnic V ystemy z rolkami podporowymi, prowadnicami z batymi i ko ami z batymi ane techniczne Obliczanie noênoêci i ywotnoêci i przyk ady Odkszta cenia prowadnic samonoênych Obliczenia dla nap dów dla wózków z nap dem z batym onta i regulacja systemów pecyfikacje techniczne ak u ywaç tego katalogu sortyment produktów G jest bardzo du y, wi c aby pomóc czytelnikowi poruszaç si po tym katalogu wprowadzono nast pujàce wskazówki: tandard earings Through ixing Type (/L) tandard earings lind ole ixing Type () ak adki uszczelniajàce iebieski ipertekst jak do àczy internetowych W ca ym katalogu s owa kluczowe sà napisane niebieskim hipertekstem. Wsz dzie tam, gdzie si pojawia jest symbol strony, na której znajdujà si informacje o tym produkcie. * L * O * 1 ak adki ymbole stron uszczelniajàce str. Ordering etails ymbole stron sà przy zewn trznej kraw dzi strony w porzàdku alfabetycznym. k ada si na nie rysunek komponentu lub cz Êci katalogu, który dotyczy omawianego zagadnienia oraz numer strony. zia a to jak podr czny spis treêci. 1

3 udowa systemu ystem przesuwu liniowego ze standardowym zestawem rolek a stronach przedstawiony jest kompleksowy system przesuwu liniowego GV. Poni ej pokazany jest podstawowy asortyment prowadnic i komponentów do standardowych podwójnych i dwurz dowych rolek firmy epco. Podobny asortyment jest dost pny w po àczeniu z nast pujàcymi produktami firmy epco: WZYTI PROWI (Y WPÓL) udowa jendoelementowa gwarantujàca równoleg oêç i sztywnoêç. Produkowane z wysokiej jakoêci stali o yskowej. G boko hartowane powierzchnie robocze maksymalizujàce odpornoêç na Êcieranie. i kki rdzeƒ pozwalajàcy na dostosowywanie do indywidualnych potrzeb. zeroki asortyment rozmiarów. klasy wykoƒczenia dla ró nych wymogów dotyczàcych kosztów / wydajnoêci. ugoêç do metrów, wykoƒczenie nieszlifowane do metrów. Praktycznie nieograniczona d ugoêç instalacji mo liwa dzi ki àczeniu na styk. stetyczne, odporne na korozj czarne wykoƒczenie powierzchni nieszlifowanych. Powszechnie stosowana kraw dê 0 o umo liwiajàca wiele kombinacji prowadnic i rolek. ROWI maruje powierzchnie stykowe zwi kszajàc noênoêç i ywotnoêç. o e byç przymocowana z dowolnej strony wózka. amodociskowa szczoteczka filcowa zapewnia niskie tarcie. ost pny jest wariant kompaktowy i wariant z zaciskami. ugi odst p czasowy pomi dzy kolejnymi nasàczaniami szczoteczki. PROWI P ORW ZIOW / PROWI P WURW ZIOW niejszy ci ar zmniejszajàcy bezw adnoêç w przypadku, gdy prowadnica jest elementem ruchomym. i szy koszt w przypadkach, gdy rozpórka dystansujàca jest cz Êcià konstrukcji lienta. Otwór monta owy zwyk y lub z pog bieniem walcowym dajàcym p askà powierzchni górnà. o noêç wyboru spomi dzy profili o ró nych szerokoêciach. o e byç dystansowa w systemach o wysokich obcià eniach chwilowych. O Z T ost pne sà ko a z bate i ko a z bate zintegrowane z wa kiem. artowane z by o du ej wytrzyma oêci. o a z bate posiadajà rowek klinowy. o a z bate zintegrowane z wa kiem mogà byç stosowane do wózków do nap du z batkowego firmy epco. o a z bate zintegrowane z wa kiem mogà byç stosowane do silników z przek adniami firmy epco. PROWI ORW ZIOW YTOW ontowane bezpoêrednio na p askà powierzchni. ie jest wymagana adna przek adka dystansujàca. o e byç zdystansowana rozpórkà dla wysokich obcià eƒ chwilowych. Rowek klinowy i kraw dê odniesienia umo liwiajà lepsze pozycjonowanie i osiowanie. onta mo liwy przez otwór z pog bieniem walcowym, otwór gwintowany; dost pne sà te warianty nienawiercane. ostarczane sà plastikowe zatyczki do otworów uniemo liwiajàce zbieranie si zanieczyszczeƒ. Wersja z z batkà umo liwia stosowanie nap du. Tylna Êcianka mo e stanowiç podstaw monta owà lub bie ni dla rolki podporowej. ost pne jest ró nych profili. UZZLIÑ maruje powierzchnie stykowe zwi kszajàc noênoêç i ywotnoêç. W wi kszoêci przypadków jest to smarowanie na ca e ycie. Uszczelnia zabezpieczajàc przed zanieczyszczeniami. Zwi ksza bezpieczeƒstwo pracy. Poprawia estetyk systemu. onta przy zastosowaniu otworów zwyk ych, jak i gwintowanych. PROWI WURW ZIOW YTOW ontowana bezpoêrednio na p askich powierzchniach. ie jest wymagana adna rozpórka dystansujàca. Rowek klinowy i znakowane kraw dzie odniesienia umo liwiajà lepsze pozycjonowanie i osiowanie. onta mo liwy przez otwór z pog bieniem walcowym, otwór gwintowany; dost pne sà te warianty nienawiercane. ostarczane sà plastikowe zatyczki do otworów uniemo liwiajàce zbieranie si zanieczyszczeƒ. o na wybieraç spomi dzy podstawowych profili o ró nych szerokoêciach.

4 udowa systemu Opis rolek p askich limline znajduje si na nast pnych stronach. Gdy to mo liwe, komponenty sà dostarczane fabrycznie zmontowane lub na yczenie lienta w cz Êciach. Wiele rozmiarów i typów komponentów firmy epco mo na wymieniaç, co daje niezrównane mo liwoêci dostosowywania si do warunków przestrzennych i wymagaƒ technologicznych. ilozofia systemu GV to dostarczenie rozwiàzania dla ka dego problemu dotyczàcego ruchu liniowego. WZYTI ROLI (OP I W ÂIWOÂI WPÓL) pecjalna bie nia i ma y luz promieniowy do stosowania z prowadnicami. Rolki podwójne o wysokiej tolerancji na zanieczyszczenia zapewniajàce p ynny ruch. Rolki dwurz dowe o wysokiej tolerancji na zanieczyszczenia i zwi kszonej noênoêci. ost pne w ró nych rozmiarach. etalowe uszczelki chroniàce przed zanieczyszczeniami sta ymi i zapewniajàce niskie tarcie. Wariant z uszczelkami nitrylowymi uniemo liwia dostawanie si do Êrodka cieczy. O I POZYOUÑ & Prosty sposób na pozycjonowanie i osiowanie. ROLI OTRYZ tanowià punkt odniesienia dla systemu. rótki trzpieƒ monta owy dla cienkich p ytek wózka. ugi trzpieƒ monta owy dla grubych p ytek wózka. Zmienna wysokoêç poprawiajàca precyzj pionowà systemu. ROLI IOÂROOW Prosty sposób na korekty po o enia poprzez trzpieƒ szeêciokàtny lub otwór imbusowy na ka dym z koƒców. rótki trzpieƒ monta owy dla cienkich p ytek wózka. ugi trzpieƒ monta owy dla grubych p ytek wózka. Zmienna wysokoêç poprawiajàca precyzj pionowà systemu. WÓZ / P YT WÓZ 1 abrycznie dostrojone do wybranej prowadnicy lub dostarczane jako kompletny zestaw w cz Êciach. ost pne tylko z rolkami lub z dodatkowymi nak adkami uszczelniajàcymi lub smarownicami. P yta o p askiej powierzchni wystarczajàco du a, by móc na niej zamontowaç inne komponenty. ogodnie umiejscowione gwintowane otwory monta owe. Rowki wzd u boków b dàce kraw dzià odniesienia dla sprz tu prze àczeniowego, etc. Wózki dost pne dla wszystkich prowadnic we wszystkich klasach wykoƒczenia. ost pne d ugoêci w ka dym rozmiarze i w wi kszoêci typów. Wariant zabezpieczony przed rozregulowaniem. Wariant wymienny mo liwe szybkie zdj cie z prowadnicy. Wariant ze zmiennà wysokoêcià do rozwiàzaƒ wymagajàcych wyjàtkowej precyzji. ROLI POWÓI IOÂROOW imoêrodowe zamontowanie umo liwiajàce atwe zdj cie wózka z prowadnicy. Posiadajà wszystkie cechy standardowej wersji mimoêrodowej. ROL OTRYZ Z ÂLPY OTWOR ROL IOÂROOW Z ÂLPY OTWOR } o monta u na grubych p ytkach lub w przypadkach, gdy nie ma dost pu do drugiej strony. Regulowane od strony roboczej, co u atwia dost p. ROLI POWÓ / ROLI WURZ OW Rolki podwójne o wysokiej tolerancji na nieprostoliniowoêç zapewniajàce p ynny przesuw. Rolki dwurz dowe o wysokiej tolerancji na zanieczyszczenia i o wy szej noênoêci. pecjalna bie nia o ma ym luzie promieniowym do zastosowania z prowadnicami. Ogólna klasa jakoêci zgodna z IO lasa. iektóre z cech z lasà. Produkowane w zak adach epco posiadajàcych ertyfikat ran y Lotniczej i osmonautycznej IO 01 T

5 udowa systemu ystem przesuwu liniowego z zespo em rolek p askich limline a stronach przedstawiony jest kompleksowy system przesuwu liniowego GV. Poni ej pokazany jest podstawowy asortyment prowadnic i komponentów do rolek p askich firmy epco. Identyczny asortyment jest dost pny dla rolek standardowych epco informacje szczegó owe sà przedstawione na poprzedniej stronie. Gdy to mo liwe, komponenty sà WZYTI PROWI (Y WPÓL) Wszystkie prowadnice pasujà zarówno do rolek standardowych, jak i p askich. zczegó owo w aêciwoêci sà przedstawione na poprzedniej stronie. udowa jednoelementowa gwarantujàca równoleg oêç i sztywnoêç. Produkowane z wysoko jakoêciowej stali o yskowej. G boko hartowane powierzchnie robocze maksymalizujàce odpornoêç na Êcieranie. i kki rdzeƒ pozwalajàcy na dostosowywanie do indywidualnych potrzeb. zeroki asortyment rozmiarów. klasy precyzji wykoƒczenia dla ró nych wymogów dotyczàcych kosztów / wydajnoêci. ugoêç do metrów, wykoƒczenie nieszlifowane do metrów. Praktycznie nieograniczona d ugoêç instalacji mo liwa dzi ki àczeniu na styk. stetyczne, odporne na korozj czarne wykoƒczenie powierzchni nieszlifowanych. Powszechnie stosowana kraw dê 0 0 umo liwiajàca wiele kombinacji prowadnic i rolek. ROWI maruje powierzchnie stykowe zwi kszajàc noênoêç i ywotnoêç. amodociskowa szczoteczka filcowa zapewnia niskie tarcie. o e byç przymocowana z dowolnej strony wózka / powierzchni monta owej. ugi odst p czasowy pomi dzy kolejnymi nasàczaniami szczoteczki. PROWI P WURW ZIOW Parametry przedstawione na poprzedniej stronie. PROWI WURW ZIOW YTOW Parametry przedstawione na poprzedniej stronie. O Z T ost pne sà ko a z bate i ko a z bate zintegrowane z wa kiem. artowane z by o du ej wytrzyma oêci. o a z bate posiadajà rowek klinowy. o a z bate zintegrowane z wa kiem mogà byç stosowane do wózków do nap du z batego firmy epco. o a z bate zintegrowane z wa kiem mogà byç stosowane do silników i przek adni firmy epco. ZYZZÑ maruje powierzchnie robocze zwi kszajàc noênoêç i ywotnoêç. W wi kszoêci przypadków jest to smarowanie na ca e ycie. Uszczelnia zabezpieczajàc przed zanieczyszczeniami. Zwi ksza bezpieczeƒstwo pracy. Poprawia estetyk systemu. onta przy zastosowaniu otworów zwyk ych, jak i gwintowanych. PROWI ORW ZIOW YTOW Parametry przedstawione na poprzedniej stronie. PROWI ORW ZIOW P Parametry przedstawione na poprzedniej stronie. W ÂIWOÂI ROL pecjalna bie nia o ma ym luzie promieniowym do zastosowania z prowadnicami. Ogólna klasa jakoêci zgodna z IO lasa. iektóre w aêciwoêci lasa. Produkowane w zak adach epco posiadajàcych ertyfikat ran y Lotniczej i osmonautycznej IO 01 T ROL IOÂROOW Z ÂLPY OTWOR o monta u na grubych p ytkach lub w przypadkach, gdy nie ma dost pu do drugiej strony. Regulowane od strony roboczej, co u atwia dost p.

6 udowa systemu dostarczane fabrycznie zmontowane lub na yczenie lienta w cz Êciach. Wiele rozmiarów i typów komponentów firmy epco mo na wymieniaç, co daje niezrównane mo liwoêci dostosowywania si do warunków przestrzennych i wymagaƒ technicznych. ilozofia systemu GV to dostarczenie rozwiàzania dla ka dego problemu dotyczàcego ruchu liniowego. O I POZYOUÑ & Prosty sposób na pozycjonowanie i osiowanie. ROLI P I LILI (OP I Y WPÓL) pecjalna bie nia i ma y luz promieniowy do stosowania z prowadnicami. P aski przekrój minimalizujàcy wysokoêç systemu. iskie koszty systemu, zw aszcza w po àczeniu z klasà wykoƒczenia prowadnic P (nieszlifowane). oênoêç wystarczajàca w wielu przypadkach zastosowaƒ. Rolki jednocz Êciowe majà wysokà tolerancj na zanieczyszczenia. ost pne sà ró ne rozmiary. etalowe uszczelki chroniàce przed zanieczyszczeniami sta ymi i zapewniajàce niskie tarcie. Wariant z uszczelkami nitrylowymi uniemo liwia dostawanie si do Êrodka cieczy. ROLI IOÂROOW o liwoêç atwej regulacji poprzez centralny trzpieƒ szeêciokàtny. rótki trzpieƒ monta owy dla cienkich p ytek wózka. ugi trzpieƒ monta owy dla grubych p ytek wózka. ROLI OTRYZ tanowià punkt odniesienia dla systemu. rótki trzpieƒ monta owy dla cienkich p ytek wózka. ugi trzpieƒ monta owy dla grubych p ytek wózka. ROLI OTRYZ Z ÂLPY OTWOR o monta u na grubych p ytkach lub w przypadkach, gdy dost p do drugiej strony jest ograniczony. ZI OT OWY prawia, e prowadnica staje si szynà samonoênà. wie mo liwoêci monta u bokiem lub spodem. atwy demonta prowadnicy i korekta po o enia. ost pne w wersji d ugiej i krótkiej umo liwiajàcej mocowanie prowadnicy na jednym lub dwóch koƒcach. WÓZ / P YT WÓZ abrycznie dostrojone do wybranej prowadnicy lub dostarczane jako kompletny zestaw w cz Êciach. ost pne tylko z rolkami lub z dodatkowymi nak adkami uszczelniajàcymi lub smarownicami. P yta o p askiej powierzchni wystarczajàco du a, by móc na niej zamontowaç inne komponenty. ogodnie umiejscowione gwintowane otwory monta owe. Rowki wzd u boków b dàce kraw dzià zerowà dla sprz tu prze àczeniowego, etc. Wózki dost pne dla wi kszoêci prowadnic we wszystkich klasach precyzji wykoƒczenia. ost pne d ugoêci w ka dym rozmiarze i w wi kszoêci typów. Wariant zabezpieczony przed rozregulowaniem.

7 udowa systemu ystem przesuwu liniowego z szynami p askimi i wa kami a stronach przedstawiony jest kompleksowy system przesuwu liniowego GV. Poni ej pokazany jest szeroki asortyment szyn p askich i rolek podporowych do systemów przesuwu liniowego firmy epco. Ró norodnoêç ich zastosowania jest przedstawiona na stronie 1. ilozofia systemu GV to dostarczenie rozwiàzania dla ka dego problemu dotyczàcego ruchu liniowego. ZYY P I 0 ost pne sà szyny ca kowicie szlifowane, szlifowane na przeciwleg ych kraw dziach, lub nieszlifowane. stetyczne, odporne na korozj czarne wykoƒczenie powierzchni nieszlifowanych. G boko hartowane powierzchnie robocze maksymalizujàce odpornoêç na Êcieranie. Produkowane z wysokiej jakoêci stali w glowej. Osadzone otwory monta owe umo liwiajà instalacj w ró norodnych warunkach. ost pne ró ne rozmiary stosowane z prowadnicami epco V lide. Wi kszoêç rozmiarów dost pna w elementach o d ugoêci do metrów. ieograniczona d ugoêç instalacji dzi ki monta owi na styk. ROL POPOROW P (OTRYZ) ROL POPOROW ZRO (OTRYZ) 1 aje punkt odniesienia dla systemu. ROL POPOROW P (IOÂROOW) ROL POPOROW ZRO (IOÂROOW) 1 atwy sposób regulacji po o enia. ROLI POPOROW (Y WPÓL) 1 Rozmiar i noênoêç odpowiadajàce rolkom epco V. pecjalna bie nia o ma ym luzie promieniowym. ost pne sà ró ne rozmiary. Wypuk a kraw dê robocza zwi kszajàca tolerancj na nieprostoliniowoêç. etalowe uszczelki chroniàce przed zanieczyszczeniami sta ymi i zapewniajàce niskie tarcie. Wariant z uszczelkami nitrylowymi uniemo liwia dostawanie si do Êrodka cieczy. Zaprojektowane do pracy z szynami lub prowadnicami jednokraw dziowymi dystansowymi. Ogólna klasa jakoêci zgodna z IO lasa. iektóre z cech z lasa. Produkowane w zak adach epco posiadajàcych ertyfikat ran y Lotniczej i osmonautycznej IO 01 T ROL POPOROW OTRYZ ZRO Z ÂLPY OTWOR ROL POPOROW IOÂROOW ZRO Z ÂLPY OTWOR 1 o monta u na grubych p ytkach lub gdy dost p do drugiej strony jest ograniczony. Regulowane od strony roboczej, co u atwia dost p. Zapewniajà punkt odniesienia dla systemu.

8 udowa systemu ystem przesuwu liniowego z nap dem / ramà noênà a stronach przedstawiony jest kompleksowy system przesuwu liniowego GV. Poni ej pokazany jest asortyment bardziej zaawansowanych produktów GV zamykajàcych kompletny pakiet technologiczny GV. ilozofia systemu GV to dostarczenie rozwiàzania dla ka dego problemu dotyczàcego ruchu liniowego. WÓZ Z P POWY o zastosowania z prowadnicami p askimi, prowadnicami dystansowymi i prowadnicami z belkà noênà we wszystkich klasach wykoƒczenia. ost pne jest ró nych rozmiarów w dwóch d ugoêciach. Wbudowany mechanizm napinania pasa umo liwiajàcy atwà regulacj. Zdejmowalna platforma monta owa u atwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Otwory gwintowane zapewniajà atwoêç monta u komponentów. ost pne z wi kszoêcià standardowych rolek i smarownic epco. O P OW a y luz maksymalizujàcy precyzj pozycjonowania. zerokoêç dostosowana do wózków z nap dem pasowym. Ârednica umo liwiajàca powrót pasa poprzez belk noênà prowadnicy. P Z TY ardzo wytrzyma y, nowoczesny pas zbrojony stalà o dowolnej d ugoêci. Przycinany na wymiar do metrów. zerokoêci dostosowane do kó nap dowych i wózków z nap dem pasowym epco. PROWI Z LÑ OÂÑ 01 ogà byç u ywane jako cz Êç konstrukcji maszyny. ardzo wytrzyma e modu y dla du ych rozpi toêci. ugoêç jednego elementu do m. ost pne modu y szyny i szerokoêci prowadnicy Prowadnice w klasach precyzji wykoƒczenia. Istnieje wariant lekki o niskim ci arze w asnym Wariant z otworami z pog bieniem dla bie ni pasa nap dowego. rà one wn trze na powrót pasa, liny lub aƒcucha nap dowego. zczeliny w kszta cie litery T do monta u komponentów. ost pne sà plastikowe zaêlepki szczelin, otworów i zaciski monta owe. LITW Z T U ywane w po àczeniu prowadnicalistwa z bata. ost pne rozmiary. ugoêç do 1, m, wi ksze d ugoêci osiàgane przez monta na styk. O Z T W aêciwoêci przedstawione na poprzedniej stronie. ZPÓ WÓZOWY Z P Z TY Wózek zawiera ko o z bate nap dowe i silnik nap dowy na pràd zmienny lub przek adni. Wózki dostosowane do rozmiarów uk adów prowadnica listwa z bata. Rozmiar, kszta t i usytuowanie nap du dostosowane do potrzeb lienta. Wózki dost pne ze wszystkimi standardowymi typami rolek i smarownic. Precyzyjna regulacja ko a zapewnia ma e luzy. Przek adnie, zaciski, ko a z bate i silniki dost pne osobno do zastosowania we w asnych projektach albo z prowadnicami jednokraw dziowymi z batymi lub osobnymi prowadnicami z batymi. ZPÓ PROWI LITW Z T Zespó prowadnicalistwa z bata z ko kami ustalajàcymi jest gotowym do monta u zespo em. ost pny w ró nych rozmiarach i klasach wykoƒczenia prowadnicy. Prowadnice o z o onych elementach z batych majà d ugoêç do metrów, a nieszlifowane do metrów. Praktycznie nieograniczona d ugoêç zespo u dzi ki mo liwoêci àczenia na styk. stetyczne, odporne na korozj czarne wykoƒczenie nieszlifowanej strony prowadnicy i listwy z batej.

9 Przyk ady zastosowania onta prowadnic na ramach rurowych Prowadnice p askie jednokraw dziowe firmy epco sà tak zaprojektowane, by mo na je by o montowaç na kraw dziach wielu rozmiarów profili kwadratowych i prostokàtnych i by prowadnica V wystawa a na tyle, by by o miejsce na rolki i urzàdzenia smarujàce epco. Otwory monta owe sà tak usytuowane, by zewn trzny promieƒ kraw dzi profilu umo liwia monta przy u yciu standardowych rozmiarów kluczy imbusowych. o na te montowaç prowadnice za pomocà spawania lub wiercenia cieplnego flowdrilling. ystem o ma ej wysokoêci ardzo kompaktowy system, który mo na zmontowaç z prowadnic p askich epco w po àczeniu z rolkami p askimi limline i wybierajàc cienki profil na wózek i ram prowadnicy. Wózek zabezpieczony przed rozregulowaniem Wózki epco mogà byç dostarczane z zabezpieczeniem przed rozregulowaniem pozycji rolek po fabrycznej regulacji pozycji rolki bolce sà kotwiczone, a otwory z pog bieniem walcowym wype nione ywicà. Wózek zdejmowalny a tym przyk adzie widzimy, jak stosujàc do wózka podwójne rolki mimoêrodowe wózek mo na zdejmowaç z prowadnicy w dowolnej pozycji bez koniecznoêci zsuwania go z niej. Oszcz dza to trudu demonta u systemu w przypadkach, gdy koƒce prowadnicy sà zablokowane.

10 Przyk ady zastosowania imoêrodowe () () atwoêç ustawienia osi przy u yciu wszystkich rolek mimoêrodowych Przyk ad ten pokazuje, jak mo na skorygowaç po o enie systemu prowadnicowego epco GV w jednej p aszczyênie, a wi c bez koniecznoêci precyzyjnego wiercenia otworów i kalibracji. () () Lekkie konstrukcje W przypadkach, gdy przewidywane sà niewielkie obcià enia, zamiast standardowego zastosowania czterech rolek mo na u yç trzech. Zmniejsza to koszt komponentów systemu i skraca jego czas monta u. oncentryczne () () () u e obcià enia () () W przypadkach wymagajàcych du ej noênoêci mo e zostaç zainstalowana dodatkowa rolka mimoêrodowa pomi dzy rolkami skrajnymi. Przy stosowaniu wielu rolek warto u yç rolek o regulowanej wysokoêci, by zapewniç lepszy rozk ad obcià enia. ak adki uszczelniajàce tak e zwi kszà no ÊnoÊç (patrz rozdzia dot. noênoêci / ywotnoêci). W przypadkach, gdy przewidywane sà du e obcià enia nale y sprawdziç ofert katalogu ystem prowadnicowy do du ych obcià eƒ firmy epco. ak adka () () uszczelniajàca () oncentryczne () imoêrodowe () () zeroka platforma () ztywnoêç skrajnych kraw dzi szerokiej platformy jest zapewniona dzi ki równoleg emu monta owi prowadnic daje to maksymalne wsparcie dla szerokich lecz krótkich platform. la platform szerokich i d ugich nale y rozwa yç zastosowanie prowadnic jednokraw dziowych (patrz strony ). o na te zastosowaç szyn p askà epco z rolkami podporowymi (patrz strony 1) w po àczeniu z przeciwstawnà prowadnicà dwukraw dziowà, co wyeliminuje koniecznoêç równoleg ego ustawienia prowadnic. imoêrodowe () ()

11 Przyk ady zastosowania Prowadnica liniowa samonoêna W przypadku ruchu liniowego o krótkim suwie mo na zastosowaç mocowanie tylko z jednego koƒca przy u yciu zacisku mocujàcego epco ➀. Zaciski mocujàce mogà byç przykr cane do dowolnej strony ramy monta owej i sà dost pne w wersji z otworami zwyk ymi lub gwintowanymi. ➀ Proste po àczenie dwuosiowe pecjalnych zacisków mocujàcych lange lamps ➀ firmy epco mo na u yç do po àczenia dwóch przeciwleg ych wózków i utworzenia w ten sposób drugiej osi, atwej w monta u i demonta u. ale y mieç jedynie pewnoêç, e prowadnice sà równoleg e. e eli zamiast jednej z prowadnic u yjemy szyny p askiej i rolki podporowej, to Êcis a równoleg oêç nie b dzie musia a byç zachowana (patrz strona 1). ➀ Wieloliniowy rozdzia produktów na szeregi a g ównej platformie roboczej w kilku miejscach mo na zamontowaç zaciski lange lamps ➀, a na nich prowadnic dystansowà dwukraw dziowà. W tym przypadku nie mo na stosowaç oleju, a wi c rolki nie majà nak adek uszczelniajàcych ani smarownic. ystem GV doskonale pracuje tak e bez smarowania, zw aszcza w rozwiàzaniach o mniejszych obcià eniach. ➁ ➂ ➀

12 Przyk ady zastosowania ➀ ➁ Testy aerodynamiczne dla prototypu os ony czo owej samochodu wyêcigowego ystemy prowadnicowe epco nadajà si do ciàg ej pracy przy bardzo du ych pr dkoêciach. zynnikiem ograniczajàcym ich zastosowanie w takich przypadkach jest nagrzewanie si rolek. W pokazanym przyk adzie praca przerywana umo liwia rozproszenie si ciep a, a wi c jeszcze wi ksze pr dkoêci. a rozwiàzaniu tym widzimy bardzo d ugi system prowadnic p askich dwukraw dziowych ➀ z modelem przodu maski samochodu wyêcigowego zamontowanym na wózku nap dzanym pasem. marownice ➁ nak adajà cienkà warstw oleju na kraw dzie robocze prowadnicy bez znaczàcego zwi kszania tarcia. i y aerodynamiczne sà mierzone przez ogniwo obcià nikowe zamontowane na wózku. ➀ ➀ ➁ ystem zanurzania dla kadzi galwanizerskiej oszyk z elementami jest opuszczany do kadzi przez system sk adajàcy si z wózka do nap du z batego ➀ i prowadnicy z listwà z batà ➁, które sà dost pne w epco jako kompletny zespó. W sk ad systemu wchodzi przek adnia do silnika na pràd zmienny oraz ko o z bate z mikroregulacjà zestrojenia z bów. ystem wytrzymuje du e obcià enia transmisyjne i jest niekosztownym, solidnym rozwiàzaniem technologicznym zdolnym do pracy w trudnych warunkach. Prowadnice koliste do rozwiàzaƒ nieprostoliniowych Prowadnice p askie firmy epco mogà byç koliste o Êrednicy powy ej 0 mm w zale noêci od odcinka i od tego, czy sà hartowane, czy nie (prowadnice niehartowne wymagajà specjalnego zamówienia). Prowadnice proste te mogà byç mocowane na niewielkich krzywiznach ➀. Powierzchnie monta u rolek na wózkach muszà zostaç obrobione tak, by ka da para rolek by a prostopad a do prowadnicy. W celu uzyskania porady nale y skontaktowaç si z firmà epco.

13 Przyk ady zastosowania Zdalnie sterowana kamera ➀ Prowadnice firmy epco sà powszechnie stosowane w bran y filmowej i teatralnej do pozycjonowania kamer i oêwietlenia. a przyk adzie tym widzimy prowadnic z belkà no Ênà epco ➀ o g adkiej powierzchni roboczej do przenoszenia nap du przez wa ek nap dowy cierny. elka noêna prowadnicy jest przymocowana do elementu noênego sufitu, co zapewnia solidnoêç konstrukcji i t umi drgania. ➁ ➀ ➂ Z X 1 X Wysi gnik teleskopowy do przenoszenia produktów Podczas pracy szyna jest wycofywana z obszaru pracy pobliskich linii produkcyjnych, co umo liwia przenoszenie komponentów z jednej linii produkcyjnej na drugà bez koniecznoêci przerywania ich pracy. Pierwsza oê X: wie z o one dwukraw dziowe prowadnice dystansowe ➀ stanowiàce ram monta owà dla prowadnic z batych firmy epco ➁ i gwarantujàce solidnà konstrukcj i sztywnà szyn roboczà. ruga oê X: echanizm chwytajàcy jest nap dzany na ca ej d ugoêci szyny silnikiem i ko em z batym poruszajàcym si wzd u drugiej prowadnicy z batej. OÊ Z: a oê pionowà wybrano szyn dystansowà firmy epco o szerokoêci 1 mm i prowadnic z batà ➂, które wytrzymujà wysokie chwilowe obcià enia. ➂ ➁ Proszkownica Zastosowanie belek noênych prowadnicy ➀ i wózków z nap dem pasowym ➁ umo liwia prosty ruch post powo zwrotny. u a sztywnoêç belek noênych zwi ksza stabilnoêç konstrukcji i t umi drgania. pecjalne urzàdzenie napinajàce pas zamontowane na wózku daje mo liwoêç atwej regulacji po o enia g owic proszkowych. ak adki uszczelniajàce ➂ firmy epco gwarantujà du à trwa oêç bez koniecznoêci ponownego smarowania tego systemu i zapobiegajà dostawaniu si do rolek zanieczyszczeƒ. ➀

14 Przyk ady zastosowania zybkobie na maszyna znakujàca OÊ X: ystansowa dwukraw dziowa prowadnica epco z prowadnicà z batà ➀ gwarantujà równoleg oêç pomi dzy linià z bów i powierzchnià roboczà prowadnicy, co daje p ynnoêç ruchu i ma e luzy. Prowadnice sà przymocowane do odpowiednich systemów ram przy u yciu teownika pozycjonujàcego firmy epco (broszura infor ➀ macyjna GV1 wysy ana na yczenie lienta). OÊ Y: ystansowe prowadnice jednokraw dziowe epco sà zamontowane daleko od siebie, by zwi kszyç sztywnoêç konstrukcji. olna listwa z bata ➂ umo liwia nap d bezpoêrednio poprzez ko o z bate firmy epco. W tej szybkobie nej konstrukcji zastosowano rolki dwurz dowe przeznaczone do wysokich obcià eƒ promieniowych i nak adki uszczelniajàce ➃ zapewniajàce d ugotrwa e smarowanie i trwa oêç systemu. ➂ Y X ➁ ➃ ➁ ompaktowy system przesuwu w osiach XZ ➂ OÊ X: kierowane na zewnàtrz dystansowe prowadnice jednokraw dziowe ➀ sà montowane na tyle daleko od siebie, by zapewniç sztywnoêç i jednoczeênie dawaç podzespo owi nap d przez ko o z bate. ompaktowoêç rozwiàzania jest mo liwa dzi ki monta owi rolek na wspólnej p ycie b dàcej jednoczeênie podstawà monta owà prowadnic dla ruchu w osi Z. Z OÊ Z: kierowane do wewnàtrz dystansowe prowadnice jednokraw dziowe pozwalajà na umiejscowienie nap du i ko a z batego nap dowego obok zespo u chwytnego. Zastosowane zosta y rolki o Êlepych otworach monta owych ➁, gdy monta przy u yciu otworów zwyk ych jest niemo liwy. X ➀ W ca ej konstrukcji sà stosowane smarownice ➂, by wyeliminowaç tarcie i zminimalizowaç ryzyko utkni cia silników krokowych. adowarka teleskopowa Prowadnice p askie epco ➀ i rolki p askie ➁ dajà p aski system prowadnicowy umo liwiajàcy zaprojektowanie kompaktowego systemu teleskopowego. oskonale do tej konstrukcji nadajà si listwy z bate firmy epco ➂ umo liwiajàce zastosowanie nap du poprzez ko a z bate o odpowiednim prze o eniu. ➂ ➀ ➁

15 Przyk ady zastosowania Wielostanowiskowy system podnoszenia i uk adania komponentów OÊ X: Prowadnice p askie jednokraw dziowe epco ➀ sà przykr cone bezpoêrednio do ramy maszyny, by zminimalizowaç koszt konstrukcji. Rolki epco sà przymocowane do zespo u wózka, na którym jest tak e przeno Ênik uk adania komponentów zapewniajàc miejsce na nap d. ako e nie mo na zastosowaç smarownic, po ka dej stronie zamontowano po trzy rolki, co ma zrównowa yç zmniejszenie noênoêci zwiàzane z brakiem smarowania. OÊ Y: Zespó przenoszenia produktów sk ada si z prowadnicy dystansowej dwukraw dziowej epco i dopasowanej listwy z batej ➁ umo liwiajàcej zastosowanie ko a z batego firmy epco. Prowadnica przesuwa si w tunelu rolek podwójnych o kontrolowanej wysokoêci ➂, co zapewnia jej osiowanie i dostrojenie do nap du. Wszystkie rolki sà mimo Êrodowe za wyjàtkiem dwóch najbardziej wewn trznych rolek po ka dej ze stron, które sà koncentryczne, by zapewniç punkt odniesienia. X ➀ ➂ ➁ Y ➁ Wysi gnik automatyczny wieloosiowy ➀ ➀ Liczba osi mo e byç zwielokrotniona bez zwi kszania zajmowanej przestrzeni poprzez zastosowanie prowadnic dystansowych jednokraw dziowych ➀ umieszczonych daleko od siebie i po àczonych platformà roboczà wystarczajàco du à, by byç podstawà innych osi. Obrotowy stó roboczy atwo skonstruowaç przy u yciu komponentów wybranych z katalogów Prowadnice ko owe i ystemy bie niowe firmy epco. Zespó osi pionowej wspierajàcy wysi gnik automatyczny jest przymocowany do sto u obrotowego przy u yciu komponentów z obszernej oferty zacisków mocujàcych ➁ firmy epco. olator batonów zbo owych OÊ X: Prowadnice dystansowe firmy epco mo na montowaç na wi kszoêci systemów ramowych urzàdzeƒ przemys owych przy u yciu teownika pozycjonujàcego epco ➀ (mo emy wys aç stosowny katalog nr GV1 i katalog onstruowania profili aluminiowych ) Wózki z nap dem pasowym epco ➁ zapewniajà prosty sposób napinania pasów, jak i podstaw dla zespo u ruchu w osi Y. OÊ Y: k ada si z jednostki L epco ➂ b dàcej kompletnym podzespo em ruchu liniowego z blokami nap dowymi, komponentami operacji prze àczania i przek adnià, jeêli lient tego wymaga. a yczenie lienta mo emy wys aç katalog o systemach L. X ➂ Y ➀ ➁ 1

16 Przyk ady zastosowania Obwód testowomonta owy w kszta cie cyfry ystem szyn firmy epco sk adajàcy si z prowadnic prostych i prowadnic ukowych. ap dzane ciernie zespo y hydrauliczne sà przesuwane do stanowiska testowania, a stamtàd do stanowiska monta u i roz adunku lub, w przypadku ich odrzucenia, z powrotem do stanowiska za adunku. Wyjàtkowe mo liwoêci systemu ruchu z jednej prowadnicy na drugà umo liwiajà zaprojektowanie obrotowego sto u roboczego na skrzy owaniu Êcie ek. lienci, którzy chcà zaprojektowaç obwody typu kolejowego znajdà pe en zakres informacji w katalogu Prowadnice ko owe i systemy prowadnicowe firmy epco. ystem transportowy Wyjàtkowà zaletà systemu GV epco jest mo noêç niemal doskonale osiowego zestawienia dwóch prowadnic zapewniajàca p ynny ruch wózka. Tak wi c umo liwia to zmienianie linii produkcyjnych i kierunków ruchu. a przyk adzie widzimy wózki nap dzane pasem ciernym transportujàce elementy na prowadnic unoszàcà je na wy szy poziom. Ruch wózków jest cykliczny, a elementy sà skierowane zawsze w t samà stron. e eli elementy muszà zawsze byç skierowane w kierunku, w którym si poruszajà, to odpowiednie rozwiàzania jest podane w katalogu Prowadnice ko owe i systemy prowadnicowe RT firmy epco.

17 Przyk ady zastosowania Zastosowanie szyny p askiej i rolki podporowej Poni sze przyk ady pokazujà ró norodnoêç sposobów zastosowania szyn p askich i rolek podporowych epco do systemów liniowych. à one szczególnie przydatne jako element przeciwstawny systemu, w którym dwie prowadnice sà zamontowane osobno. liminuje to koniecznoêç ich równoleg ego monta u w obu p aszczyznach, jak by oby to w przypadku przeciwstawnych prowadnic typu V. Rolki i rolki podporowe zamocowane na sta e, prowadnica ruchoma Rolki i rolki podporowe ruchome, prowadnica i szyna nieruchome Rolki podporowe nieruchome, szyna ruchoma () () () tandardowa rolka mocowana przy u yciu otworu Êlepego (mimoêrodowe) Rolka podporowa szeroka montowana przy u yciu otworu Êlepego (koncentryczny) tandardowa rolka mocowana przy u yciu otworu zwyk ego (koncentryczne) Rolka podporowa szeroka mocowana przy zastosowaniu otworu zwyk ego (koncentryczna i mimoêrodowa ) Wa ek szeroki mocowany przy u yciu Êlepego otworu oncentryczny imoêrodowy Rolki p askie limline i wa ki ruchome, szyna nieruchoma () () () Rolka p aska limline mocowana przy u yciu otworu Êlepego (koncentryczne ) Rolka podporowa p aska (koncentryczny i mimoêrodowy ) 1

18 obór komponentów systemu lienci majà szeroki wybór komponentów do systemów GV epco zaspokajajàcych wi kszoêç potrzeb ruchu liniowego. y u atwiç wybór najcz Êciej stosowane komponenty zosta y zestawione w tabelach wraz porównaniem ich zalet w kompletnych systemach. W tabeli pokazano nie wszystkie zalety elementów, tylko te najwa niejsze, takie, które mo na porównaç. echy poszczególnych komponentów, ich zalety i ró ne warianty zosta y przedstawione na stronach dotyczàcych budowy systemu (). Rolki (standardowe) str. Typ Rolki oênoêç zybkoêç pracy P ynnoêç ruchu Tolerancja na nieprostoliniowoêç WysokoÊç Tolerancja na zanieczyszczenia ztywnoêç systemu ena Rolki (p askie limline) str. onstrukcja standardowa Typ podwójny onstrukcja standardowa Typ dwurz dowy lementy smarujàce str. onstrukcja p aska Prowadnica Precyzja P ynnoêç pracy lasa wykoƒczenia = powierzchnia ogólna / cicha praca Tarcia ena Precyzyjna szlifowana P1 Prowadnice str. 1 P P Odst p Usuwanie ezpieczeƒstwo etody oênoêç czasowy pomi dzy Zanieczyszczeƒ Tarcie i wyglàd ena marowania smarowaniami rak * * marownice ak adki uszczelniajàce lub czyszczàce *onstrukcja rolek epco V zapewnia samoczynne czyszczenie szyn i usuwanie zanieczyszczeƒ. Powy sze informacje stanowià jedynie wskazówki ogólne s u àce wst pnej selekcji. 1

19 Wózki standardowe tandardowe wózki epco sà tak zaprojektowane, by pasowaç do wszystkich rozmiarów i typów prowadnic dwukraw dziowych we wszystkich klasach wykoƒczenia. a dy wózek jest dostarczany wraz z standardowymi rolkami i jest dost pny w ró nych d ugoêciach w zale noêci od rozmiaru komponentów systemu lienta i wymogów dotyczàcych noênoêci. P ytka wózka jest wykonana ze stopu aluminium, z jednego elementu i jest pokryta pow okà ochronnà. Otwory gwintowane sà umieszczone w miejscach zapewniajàcych atwy monta. Wózki mogà byç dostarczane jako wózki gotowe (typ U), tzn. fabrycznie zmontowane i zamontowane na prowadnicy oraz w przypadku, gdy lient chce sam dokonaç monta u jako zestawy komponentów (typ ). ost pne sà nast pujàce typy i warianty rolek i elementów smarujàcych (patrz tak e oferta tabelaryczna w prawym dolnym rogu). Typ podwójny b dàcy rozwiàzaniem domyêlnym sk ada si z dwóch identycznych o ysk na jednym trzpieniu. Zapewnia to pewnà podatnoêç, p ynniejszà prac, atwoêç korekty po o enia i wi kszà tolerancj na niewspó liniowoêç. Typ dwurz dowy (R) to jedno o ysko o dwóch rz dach kulek. aje to wi kszà noênoêç zw aszcza promieniowà i mniejszà podatnoêç na gromadzenie zanieczyszczeƒ. Patrz Przyk ady zastosowania na stronach i Przyk ad: rótki wózek ze smarownicami na prowadnicy p askiej L* marownica Rolka mimoêrodowa P Q * ZaÊlepka x (wliczone w dostaw ) * Prowadnica p aska U ~ Rolka koncentryczna R V* T Punkty nawiercania* P ytka wózka Punkt odniesienia* Otwory gwintowane do monta u dodatkowych elementów przez klienta* U U U U U U U U U U U U umer cz Êci P1/P P V V L L tosowane prowadnice & & & V & V & & & & 0 & & & L 1 & L 0 1 Ø rolki 1 1 ~ * * G* * Liczba otworów i gwint P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x P & P * Uwagi: 1. Podawana maksymalna noênoêç zak ada smarowanie powierzchni styku rolki i prowadnicy. o e to byç uzyskane przy pomocy nak adek uszczelniajàcych lub smarownic. Wysoce zalecane jest okreêlanie noênoêci przy u yciu metod przedstawionych w rozdziale Obliczenia. tatyczna i dynamiczna noênoêç ( i o) cz sto podawane przez producentów nie sà najlepszà podstawà do obliczania faktycznej ywotnoêci elementów. ane dotyczàce i o sà podane w celach porównawczych na stronach dotyczàcych rolek.. WartoÊci niektórych z wymiarów b dà nieco mniejsze w wyniku szlifowania, a ró nica b dzie zale a a od wybranej klasy wykoƒczenia. Wszystkie wózki mo na zestawiaç ze wszystkimi prowadnicami wszystkich klas wykoƒczenia za wyjàtkiem najmniejszego z nich (rozmiar ). Tak wi c potrzebne sà dwa rozmiary wózka U P1/P dla prowadnic o klasie wykoƒczenia P1 i P i U P dla prowadnic o klasie wykoƒczenia P.. a spodniej stronie wózka o rozmiarze U 1 jest wg bienie na Êruby monta owe w przypadku àczenia go z prowadnicà p askà V. Rozmiar V z tabeli uwzgl dnia to wg bienie.. Znak odniesienia jest punktem odniesienia stosowanym przy produkcji. Rolki koncentryczne sà montowane zawsze po tej stronie wózka.. Rolki o kontrolowanej wysokoêci () majà tolerancj wzgl dem wymiaru 1 ±0.00 mm jak to jest pokazane na stronach inaczej ni rolki standardowe o tolerancji ±0.0 mm. lienci zamawiajàcy rolki o tym samym zakresie tolerancji dla kilku wózków powinni to zaznaczyç na swym zamówieniu.. Wózki sà dost pne w standardowych d ugoêciach, a wi c punkty mocowania rolek i liczba i umiejscowienie otworów monta owych dla dodatkowych elementów G b dà odpowiednio si ró ni y. a yczenie lienta firma epco mo e dostarczyç d ugoêci niestandardowe.. Punkty centralne rolek sà zoptymalizowane pod wzgl dem stosowania ich z dowolnà klasà wykoƒczenia prowadnicy. lienci samodzielnie przygotowujàcy wózki powinni obliczyç punkty centralne do monta u rolek i smarownicy / nak adki uszczelniajàcej dla konkretnych klas wykoƒczenia prowadnicy. zczegó owe wskazówki do tych obliczeƒ znajdujà si na stronach dotyczàcych systemów gotowych i poszczególnych komponentów.

20 Wózki standardowe Wariant z uszczelkami nitrylowymi () zapewnia stopieƒ zabezpieczenia przed dostawaniem si do Êrodka wody i zanieczyszczeƒ wy szy, ni standardowy typ uszczelkami metalowymi. Wynikiem tego mo e byç nieznaczne zwi kszenie tarcia. Wariant o kontrolowanej wysokoêci () minimalizuje rozbie noêç wymiaru rolki w stosunku do wa nego rozmiaru Q. o e to byç przydatne w systemach wymagajàcych du ej dok adnoêci. Wariant z zabezpieczeniem przed rozregulowaniem (T) uniemo liwia rozregulowanie lub zdj cie zespo u rolki i mo e byç przydatny w przypadku obs ugi przez niekwalifikowanych pracowników. Wariant z nak adkà uszczelniajàcà () zapewnia najlepsze smarowanie powierzchni roboczych V i chroni przed dostawaniem si zanieczyszczeƒ. Polepsza tak e bezpieczeƒstwo operacyjne i estetyk systemu. marowanie znacznie zwi ksza no ÊnoÊç i ywotnoêç. W zale noêci od czynników zwiàzanych z suwem elementu, jego obcià eniem i Êrodowiskiem pracy, adne inne smarowanie mo e nie byç wymagane. W celu u atwienia korekty po o enia nak adki uszczelniajàcej Êruby mocujàce sà po górnej stronie wózka. Wariant ze smarownicà (L) olej jest nak adany na powierzchnie robocze V przez samodociskowe ok adziny filcowe, które sà nasàczone olejem i których okres pomi dzy ponownym nasàczaniem jest d ugi. Wariant ze smarownicà jest przydatny w przypadkach, gdy wymagana jest wi ksza noênoêç i du a ywotnoêç systemu, jednak tarcie powinno byç mniejsze, ni w przypadku nak adki uszczelniajàcej. Przyk ad: Wózek Êredniej d ugoêci z nak adkami uszczelniajàcymi na prowadnicy dystansowej L* * Otwory gwintowane do monta u dodatkowych ZaÊlepka x elementów przez klienta* * (wliczone w dostaw ) Âr. otworu z pog bieniem ystemy gotowe str. Rolki (standardowe) str. XYZ + Obliczenia str. ak adka uszczelniajà ca str. ~ zyna dystansowa marownica str. ak adki uszczelniajàce Otwory gwintowane do monta u smarownic P ZaÊlepka x (wliczone w dostaw ) L* P1 & P* x 1. x 1. x x. x. x x. x x. x x x... 0 P P Q R* T U V*, W ~Waga (kg) aksymalna noênoêç ()* 1 P1 P & P Ø x g bokoêç R L1 R L L1 L x.. x. 1 x 1 x x. x. x. x. x x. x. x Prowadnica (z belkà noênà) str. 01 Prowadnica (p aska) str. Prowadnica (dystansowa) str. ane szczegó owe do zamówieƒ U L10 () (R) () () (T) + umer cz Êci prowadnicy umer cz Êci U... = Wózek gotowy... = Zestaw cz Êci P... = edynie p ytka wózka ugoêç wózka L = 10mm Warianty smarowania dla nak adek uszczelniajàcych lub L dla smarownic e eli nie wymagane, to pozostawiç puste miejsce T = Wariant zabezpieczony e eli nie wymagane, to pozostawiç puste = Rolka o kontrolowanej wysokoêci * e eli nie wymagane, to pozostawiç puste miejsce = Rolka z uszczelkami nitrylowymi e eli nie wymagane, to pozostawiç puste miejsce R = Rolka dwurz dowa e eli nie wymagane, to pozostawiç puste miejsce Gotowe wózki sà optymalnie dostrojone do systemu prowadnicowego. *iedost pne przy krótkich wózkach. Wystarczy podaç liczb systemów prowadnicowych i liczb wózków na prowadnic : Przyk ad: x ( x U0 L0 R + 0 L0 P1) ( systemy, wózki na ka dej prowadnicy) U U U L1 L ost pne warianty wózków umer cz Êci Wi ksze rozmiary R L T * Rolki podwójne Rolki dwurz dowe Uszczelki metalowe z uszczelkami nitrylowymi ak adki uszczelniajàce marownice ontrolowana wysokoêç Zabezpieczone Wariant zabezpieczo ny str. 1

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Prowadnica liniowa HR typ o ekstremalnie niskiej budowie

Prowadnica liniowa HR typ o ekstremalnie niskiej budowie Prowadnica liniowa HR typ o ekstremalnie niskiej budowie Szyna Uszczelnienie koƒcowe Klatka Kulki Wózek Pokrywa koƒcowa Przekrój poprzeczny Rys. 1. Przekrój prowadnicy typu HR Budowa i w asnoêci W wózku

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Elektromechanicznych. Przekładnie dr inż. G. Kostro

Projektowanie Systemów Elektromechanicznych. Przekładnie dr inż. G. Kostro Projektowanie Systemów Elektromechanicznych Przekładnie dr inż. G. Kostro Zębate: Proste; Złożone; Ślimakowe; Planetarne. Cięgnowe: Pasowe; Łańcuchowe; Linowe. Przekładnie Przekładnie Hydrauliczne: Hydrostatyczne;

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114995 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 (19) PL rl (11)63055

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 POLSKA Patent dodatkowy do patentunr Zgłoszono: 89 04 19 (P. 278970) Pierwszeństwo Int. Cl.5 F26B 11/06 '"'TElHIA H L li A URZĄD PATENTOWY Zgłoszenie ogłoszono: 89

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Sprzęgła hydrodynamiczne Voith Turbo dowiodły swojej trwałości w milionach różnych zastosowań. Są

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

o yska wrzecionowe o yska serii S 618/619/60/62... typ nieroz³¹czny o yska wrzecionowe, serie ³o ysk i ich typy

o yska wrzecionowe o yska serii S 618/619/60/62... typ nieroz³¹czny o yska wrzecionowe, serie ³o ysk i ich typy o yska wrzecionowe o yska wrzecionowe nale ¹ do grupy ³o ysk skoœnych. Bie nie pierœcienia wewnêtrznego i zewnêtrznego s¹ wykonane w taki sposób, e si³y s¹ przenoszone z jednej bie ni na drug¹ przy pewnym

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (i2,opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114534 (22) Data zgłoszenia: 23.12.2003 (19) PL (n)62895

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Rusztowania. przejezdne

Rusztowania. przejezdne Rusztowania przejezdne K A T A L O G MP-126 MP-102 Rama noêna: 2,00 x 1,50 m Masa: 13,04 kg Rama pionowa aluminiowa noêna o szerokoêci 1,50 m i wysokoêci 2,00 m do zaczepiania pomostów i st eƒ, antypoêlizgowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS

P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS Daleko idàcà ochron prowadnic liniowych przed najmniejszymi nawet zanieczyszczeniami i partyku ami zapewnia w asny, wymyêlony przez, system p ytkowych zgarniaczy LaCS

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10.

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10. PL 215061 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215061 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389444 (51) Int.Cl. F03C 2/30 (2006.01) F04C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 TYPOSZEREG 1100 - DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA - do zastosowań półprofesjonalnych Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym. Posiada znak bezpieczeństwa B. Odpowiada normie europejskiej EN 131 Wykonana

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL PL 217187 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217187 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392529 (22) Data zgłoszenia: 29.09.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów..

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,w meblach produkowanych w Polsce,z dużym prawdopodobieństwem możemy spotkać się z którymś z przedstawionych na

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

Bloki ściskające pręty

Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Z elemetami konstrukcyjnymi: blokiem sciskającym pręt, blokiem liniowym i wałkiem stalowym może w najprostszy sposób zostać zrealizowany precyzyjny system

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

SKF Maintenance Products Copyright SKF 2003/06 www.mapro.skf.com www.skf.com/mount. Dane techniczne 729659 C. Dane techniczne TMBH 1

SKF Maintenance Products Copyright SKF 2003/06 www.mapro.skf.com www.skf.com/mount. Dane techniczne 729659 C. Dane techniczne TMBH 1 Uchwyt do o ysk z serii TMMH firmy SKF Bezpieczny uchwyt do przenoszenia Êrednich i du ych o ysk Przenoszenie Êrednich i du ych o ysk mo e byç skomplikowanym, czasoch onnym i niebezpiecznym zaj ciem. Aby

Bardziej szczegółowo

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47 Strona 46 ceny netto loco Gliwice Strona 47 RS-1 BUDOWA OPASKI Opaski naprawcze SANIT przeznaczone są do łączenia i naprawy uszkodzonych rur wodociągowych ze stali, żeliwa szarego i sferoidalnego, PE,

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji TOLERANCJE I POMIARY WALCOWYCH KÓŁ ZĘBATYCH

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji TOLERANCJE I POMIARY WALCOWYCH KÓŁ ZĘBATYCH Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIUM TEMAT: TOLERANCJE I POMIARY WALCOWYCH KÓŁ ZĘBATYCH 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z narzędziami do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O.

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. Fabryka Maszyn Pomech Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku posiada ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń technicznych. Zatrudniamy około 50 osób wysoko wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU Na częściach mechanicznych umieszczone są czujniki obciążenia, które wysyłają dane o sile napięcia liny, a za pomocą dynamometrów jest możliwe bardzo precyzyjne określenie

Bardziej szczegółowo

Sztankiety głośników nagłośnienia frontalnego PROJEKT WYKONAWCZY

Sztankiety głośników nagłośnienia frontalnego PROJEKT WYKONAWCZY Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 Sztankiety głośników nagłośnienia frontalnego PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89 R Z E C Z P O S P O L IT A ( 12) OPIS PATENTOWY PL15868B2 (19) PL (11) 158688 P O L S K A (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 278051 (51) In tc l.5: E04H 6/04 U rz ą d P a te n to w y (22) Datazgłoszenia: 03.03.1989

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Dla dachówki ceramicznej, betonowej wybieramy uchwyt dachowy typu S. Dla dachówki bitumicznej,gontów orła, papy wybieramy uchwyt typu L

Dla dachówki ceramicznej, betonowej wybieramy uchwyt dachowy typu S. Dla dachówki bitumicznej,gontów orła, papy wybieramy uchwyt typu L Instrukcja montażu Uchwytu dachowego S dla kolektorów próżniowych CSV Instrukcja montażu uchwytu dachowego typ S dla kolektora próżniowego IMMEGAS CSV Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CSV

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172279 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300123 Urząd Patentowy ( 2 2 ) Data zgłoszenia: 16.08.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04B 5/19

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U PODSTAWY NA KÓ KACH ORAZ ADAPTERA Z SI OWNIKIEM

INSTRUKCJA MONTA U PODSTAWY NA KÓ KACH ORAZ ADAPTERA Z SI OWNIKIEM INSTRUKCJA MONTA U PODSTAWY NA KÓ KACH ORAZ ADAPTERA Z SI OWNIKIEM Ten dokument poka e w jaki sposób zmontowa podstaw na kó kach, adapter z regulacj wysoko ci, ramie projektora oraz jak zamontowa tablic

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH Zaciskarki ręczne produkowane są w dwóch typach : SYQ 14-20A i SYQ14-32A.

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo