Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3"

Transkrypt

1 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie wszelkie potrzeby dotyczàce ruchu liniowego. Przy opracowywaniu systemu GV firma epco zachowa a najwa niejsze z zalet rozwiàzaƒ ze swych znakomitych systemów prowadnicowych Generation i. odano wiele nowych komponentów, jak na przyk ad prowadnice jednokraw dziowe ingle dge lides, bie nie p askie lat Tracks i nowe opcje nap du. Teraz klienci majà do wyboru prowadnice o trzech ró nych stopniach precyzji wykoƒczenia, które mo na àczyç z rolkami podwójnymi, rolkami dwurz dowymi lub najtaƒszymi z nich rolkami p askimi limline. Umo liwia to dobranie optymalnego systemu do ka dych mo liwoêci ekonomicznych. iezawodnoêç wykonanych w ca oêci ze stali listew epco oraz koncepcji uk adu V zosta a niepodwa alnie udowodniona przez pi çdziesiàt lat ich obecnoêci na rynku. o tego solidnego systemu sà ciàgle wprowadzane usprawnienia, dzi ki czemu staje si on prawdziwie rozwojowym systemem na miar XXI wieku. Wybierajàc system GV klienci mogà byç pewni, e jego jakoêç i wydajnoêç przerosnà wszelkie oczekiwania. Zalety GV ost pne tak e na dyskach w formacie P Y PR: ZYI: PRYZY: I: WYTRZY : PROT: UIWRL: OOIZ: Wysoka dok adnoêç wykonania i wykoƒczenia komponentów zapewnia ciàg oêç przek adania nap du na ruch bez wibracji. Ruch bez tarcia umo liwia instalacj taƒszych, mniejszych silników. Optymalny dobór rolek do prowadnic umo liwia du e pr dkoêci i zapewnia niskie zu ycie komponentów. iski wspó czynnik tarcia i ma a bezw adnoêç rolek pozwalajà na du e przyspieszenia elementów przy krótkim suwie. oskonale równoleg e prowadnice i minimalny luz promieniowy rolki praktycznie eliminujà luzy. Wa ne wymiary sà dok adnie kontrolowane i zapewniajà wysokà precyzj pionowà i poziomà systemu. pecjalnie opracowana geometria prowadnicy i rolki sprawia, e sà one jednymi z najciszej pracujàcych systemów na rynku. Prowadnice wykonane w ca oêci ze stali sà trzykrotnie sztywniejsze, ni systemy prowadnicowe z kompozytów aluminiowych. Wytrzyma a konstrukcja umo liwia dopuszczanie du ych obcià eƒ eksploatacyjnych i prac w trudnych warunkach. ost pne sà elementy smarujàce maksymalizujàce trwa oêç bez potrzeby w wi kszoêci przypadków ponownego smarowania. pecjalny system czyszczàcy usuwajàcy zanieczyszczenia w Êrodowisku pracy, w którym zawodzà inne systemy. lastyczna konstrukcja rolki zwi kszajàca tolerancj na nieprostoliniowoêç. iezawodna praca potwierdzona w testach niezawodnoêç charakteryzujàca produkty epco. Prosta i sprawdzona technologia konstrukcja, w której nie ma co si psuç i która jest atwa w utrzymaniu. Ogromny wybór rozmiarów, typów i akcesoriów dodatkowych gwarantuje rozwiàzanie niemal ka dego problemu projektowego. iemal wszystkie produkty dost pne w elementach o d ugoêci do metrów skracajà czas monta u. ost pne jako podzespo y zmontowane lub w formie poszczególnych komponentów zapewniajà maksymalnà elastycznoêç projektu. ogà pracowaç w ka dej p aszczyênie i po o eniu nieograniczone zastosowanie w konstrukcji maszyn. Pracujà bez koniecznoêci smarowania idealne do maszyn przemys u spo ywczego i zastosowaƒ wymagajàcych zachowania szczególnej czystoêci. ost pne systemy z nap dem kompleksowe rozwiàzania z jednego êród a skracajà czas projektowania i organizacji. Wybór precyzji wykoƒczenia prowadnic i budowa rolek zaspokajajà wymogi dotyczàce kosztów / wydajnoêci. Opracowane z myêlà o minimalizacji czasu instalacji znaczàce zmniejszenie kosztów.

2 ll epco tandard earings are compatible with all grades of lide and although designed to be used with particular sizes of slide, may be "mixed and matched" in many instances. The following earing formats and fixing methods may be chosen to cater for most design requirements. The Twin earing type which is the default choice, comprises two individual deep groove ball bearings on a single stud. This construction offers some compliance allowing smoother running, easy adjustment and greater tolerance of misalignment. The ouble Row earing type (R) incorporates a onepiece bearing with two ball tracks. This offers higher load capacity, especially in the radial direction and is less susceptible to entrapment of debris. oth types of bearing have been designed specially for lide system applications and their performance confirmed by rigorous testing. xternal dimensions are identical. The itrile ealed option () available for both bearing formats, provides a higher degree of sealing against ingress of water or debris than does the default metal shielded type. small increase in friction may result. The Through ole ixing type is available in two stud lengths covering most thicknesses of carriage or mounting plate, the short stud version being compatible with the epco arriage plates. oth versions are available in oncentric type () Part umber T hort tud Long tud () (L) Use With lide ection* & V & V & & L & L T1... T ±0.1 U 0 0. ocket Tool (for part no. & tightening torques see page ) ccentrics ( & ) otes: 1. It is recommended that holes to suit earing mounting studs should be reamed to tolerance for a sliding fit.. ll eccentric Through ixing type earing studs are supplied with sockets for adjustment as shown, with the exception of size.. uts for the Through ixing type earings are chemically blacked on the concentric version and bright zinc plated on the eccentrics for identification purposes.. R dimension is both the eccentric offset of the adjusting nut and the total adjustment available at the bearing centre line for 0 0 rotation of the adjusting nut.. ouble ccentric earings require different mounting hole centres (please see page, dimension 1).. The lind ole eccentric earings cannot be fitted with ap eals, however Lubricators may be specified instead.. ontrolled eight earings are selected within ±0.00 mm in respect of 1 dimension compared to the normal tolerance of ±0.0 mm. They are supplied in sets of up to eight earings within the same tolerance band. Larger quantities of earings within the same tolerance band are available on request.. The quoted static and dynamic load capacities are based on industry standard calculations. These do not accurately reflect system performance, and are only provided for comparison with other systems. Please use the ax Working Load figures and the load/life calculations on pages 1 to determine system performance.. The preferred lide choices for each earing are listed. Other lides may be used as shown in the ix & atch tables. oncentric () djusting Wrench (for part no. & tightening torques see page ) ±0.0 1 ±0.0 1 hort tud Long tud hort tud Long tud hort tud Long tud U1.. V 1 1 W. X Y.. Z Weight ~g L P which are fixed, ccentric type (), adjustable and ouble ccentric type ()* which have sufficient adjustment to enable a carriage to be disengaged from the lide (see application drawing on page ). ll Through ole ixing types are available in a ontrolled eight version ()* which minimises variation between earings in respect of the important '1' dimension. This may be desirable in some high precision applications. The lind ole ixing type () allows mounting into a solid machine base where through mounting holes are not possible, or where the thickness of the mounting plate is too great (see application drawings on page 1). The lind ole ixing type is also useful where adjustment from the front is preferred or where access to the opposite side of the mounting hole is restricted. They are available in oncentric type () which are fixed, or ccentric type () * which are adjustable. ll earings are greased for life internally. ustomers are strongly recommended to provide lubrication to the interface between earings and lide by specifying epco ap eals which fit over the bearings, or by using epco Lubricators. Lubrication greatly increases load capacity and life. ee pplication xamples on pages 1 1 / Radial etric ine xial G 1 x 0. x 0. x 1 x 1. 1 x 1. oncentric () To calculate drilling centres with all types of lide, refer to theoretical V apex dimension or on the relevant lide page.* G X cap screws I (supplied) I T Z Y Q 1 U U1 ax Working Load apacities () earing tatic (o) and ynamic () Load apacities () * ouble Row earings.. Twin earings or ouble Row earings or each of two Twin earings Radial Loads xial Loads Radial Loads xial Loads Radial xial o o o o L*. 1 ccentric () L (R) () () ixing type. hoose from: ontrolled eight* = hort tud, L = Long tud Leave blank if not required & = lind ole ixing itrile ealed earing Part umber (~ earing iameter in mm) Leave blank if metal shields are required = oncentric (fixed), = ccentric (adjustable) ouble Row earing or = ouble ccentric (for disengagement purposes) Leave blank if Twin earing is required R* +0...* 0.0 O* Part umber T1 T V 1 W Options vailable R etal itrile Twin ouble Row ontrolled hields eals earings earings eight P Q 1. R* XYZ + alculations P ap eal P arriages P Lubricator P ix & atch Options P ystem elector P 1 lides P 1 pis treêci trona udowa systemu Przyk ady zastosowaƒ 1 obór komponentów systemu 1 ane i wymiary poszczególnych komponentów Wózki Prowadnice V Prowadnice z belkà noênà 01 Rolki V ak adki uszczelniajàce, nak adki czyszczàce i smarownice Zaciski mocujàce zyny p askie 0 Rolki podporowe 1 Prowadnice z bate o a z bate Wózki do nap du pasowego, pasy i ko a nap dowe Wózki do nap du z batego Przek adnie, silniki nap dowe na pràd zmienny i zaciski 1 omponenty dodatkowe i kontrolery pr dkoêci na pràd zmienny Parametry i wymiary gotowych systemów ystemy prowadnic V ystemy z rolkami podporowymi, prowadnicami z batymi i ko ami z batymi ane techniczne Obliczanie noênoêci i ywotnoêci i przyk ady Odkszta cenia prowadnic samonoênych Obliczenia dla nap dów dla wózków z nap dem z batym onta i regulacja systemów pecyfikacje techniczne ak u ywaç tego katalogu sortyment produktów G jest bardzo du y, wi c aby pomóc czytelnikowi poruszaç si po tym katalogu wprowadzono nast pujàce wskazówki: tandard earings Through ixing Type (/L) tandard earings lind ole ixing Type () ak adki uszczelniajàce iebieski ipertekst jak do àczy internetowych W ca ym katalogu s owa kluczowe sà napisane niebieskim hipertekstem. Wsz dzie tam, gdzie si pojawia jest symbol strony, na której znajdujà si informacje o tym produkcie. * L * O * 1 ak adki ymbole stron uszczelniajàce str. Ordering etails ymbole stron sà przy zewn trznej kraw dzi strony w porzàdku alfabetycznym. k ada si na nie rysunek komponentu lub cz Êci katalogu, który dotyczy omawianego zagadnienia oraz numer strony. zia a to jak podr czny spis treêci. 1

3 udowa systemu ystem przesuwu liniowego ze standardowym zestawem rolek a stronach przedstawiony jest kompleksowy system przesuwu liniowego GV. Poni ej pokazany jest podstawowy asortyment prowadnic i komponentów do standardowych podwójnych i dwurz dowych rolek firmy epco. Podobny asortyment jest dost pny w po àczeniu z nast pujàcymi produktami firmy epco: WZYTI PROWI (Y WPÓL) udowa jendoelementowa gwarantujàca równoleg oêç i sztywnoêç. Produkowane z wysokiej jakoêci stali o yskowej. G boko hartowane powierzchnie robocze maksymalizujàce odpornoêç na Êcieranie. i kki rdzeƒ pozwalajàcy na dostosowywanie do indywidualnych potrzeb. zeroki asortyment rozmiarów. klasy wykoƒczenia dla ró nych wymogów dotyczàcych kosztów / wydajnoêci. ugoêç do metrów, wykoƒczenie nieszlifowane do metrów. Praktycznie nieograniczona d ugoêç instalacji mo liwa dzi ki àczeniu na styk. stetyczne, odporne na korozj czarne wykoƒczenie powierzchni nieszlifowanych. Powszechnie stosowana kraw dê 0 o umo liwiajàca wiele kombinacji prowadnic i rolek. ROWI maruje powierzchnie stykowe zwi kszajàc noênoêç i ywotnoêç. o e byç przymocowana z dowolnej strony wózka. amodociskowa szczoteczka filcowa zapewnia niskie tarcie. ost pny jest wariant kompaktowy i wariant z zaciskami. ugi odst p czasowy pomi dzy kolejnymi nasàczaniami szczoteczki. PROWI P ORW ZIOW / PROWI P WURW ZIOW niejszy ci ar zmniejszajàcy bezw adnoêç w przypadku, gdy prowadnica jest elementem ruchomym. i szy koszt w przypadkach, gdy rozpórka dystansujàca jest cz Êcià konstrukcji lienta. Otwór monta owy zwyk y lub z pog bieniem walcowym dajàcym p askà powierzchni górnà. o noêç wyboru spomi dzy profili o ró nych szerokoêciach. o e byç dystansowa w systemach o wysokich obcià eniach chwilowych. O Z T ost pne sà ko a z bate i ko a z bate zintegrowane z wa kiem. artowane z by o du ej wytrzyma oêci. o a z bate posiadajà rowek klinowy. o a z bate zintegrowane z wa kiem mogà byç stosowane do wózków do nap du z batkowego firmy epco. o a z bate zintegrowane z wa kiem mogà byç stosowane do silników z przek adniami firmy epco. PROWI ORW ZIOW YTOW ontowane bezpoêrednio na p askà powierzchni. ie jest wymagana adna przek adka dystansujàca. o e byç zdystansowana rozpórkà dla wysokich obcià eƒ chwilowych. Rowek klinowy i kraw dê odniesienia umo liwiajà lepsze pozycjonowanie i osiowanie. onta mo liwy przez otwór z pog bieniem walcowym, otwór gwintowany; dost pne sà te warianty nienawiercane. ostarczane sà plastikowe zatyczki do otworów uniemo liwiajàce zbieranie si zanieczyszczeƒ. Wersja z z batkà umo liwia stosowanie nap du. Tylna Êcianka mo e stanowiç podstaw monta owà lub bie ni dla rolki podporowej. ost pne jest ró nych profili. UZZLIÑ maruje powierzchnie stykowe zwi kszajàc noênoêç i ywotnoêç. W wi kszoêci przypadków jest to smarowanie na ca e ycie. Uszczelnia zabezpieczajàc przed zanieczyszczeniami. Zwi ksza bezpieczeƒstwo pracy. Poprawia estetyk systemu. onta przy zastosowaniu otworów zwyk ych, jak i gwintowanych. PROWI WURW ZIOW YTOW ontowana bezpoêrednio na p askich powierzchniach. ie jest wymagana adna rozpórka dystansujàca. Rowek klinowy i znakowane kraw dzie odniesienia umo liwiajà lepsze pozycjonowanie i osiowanie. onta mo liwy przez otwór z pog bieniem walcowym, otwór gwintowany; dost pne sà te warianty nienawiercane. ostarczane sà plastikowe zatyczki do otworów uniemo liwiajàce zbieranie si zanieczyszczeƒ. o na wybieraç spomi dzy podstawowych profili o ró nych szerokoêciach.

4 udowa systemu Opis rolek p askich limline znajduje si na nast pnych stronach. Gdy to mo liwe, komponenty sà dostarczane fabrycznie zmontowane lub na yczenie lienta w cz Êciach. Wiele rozmiarów i typów komponentów firmy epco mo na wymieniaç, co daje niezrównane mo liwoêci dostosowywania si do warunków przestrzennych i wymagaƒ technologicznych. ilozofia systemu GV to dostarczenie rozwiàzania dla ka dego problemu dotyczàcego ruchu liniowego. WZYTI ROLI (OP I W ÂIWOÂI WPÓL) pecjalna bie nia i ma y luz promieniowy do stosowania z prowadnicami. Rolki podwójne o wysokiej tolerancji na zanieczyszczenia zapewniajàce p ynny ruch. Rolki dwurz dowe o wysokiej tolerancji na zanieczyszczenia i zwi kszonej noênoêci. ost pne w ró nych rozmiarach. etalowe uszczelki chroniàce przed zanieczyszczeniami sta ymi i zapewniajàce niskie tarcie. Wariant z uszczelkami nitrylowymi uniemo liwia dostawanie si do Êrodka cieczy. O I POZYOUÑ & Prosty sposób na pozycjonowanie i osiowanie. ROLI OTRYZ tanowià punkt odniesienia dla systemu. rótki trzpieƒ monta owy dla cienkich p ytek wózka. ugi trzpieƒ monta owy dla grubych p ytek wózka. Zmienna wysokoêç poprawiajàca precyzj pionowà systemu. ROLI IOÂROOW Prosty sposób na korekty po o enia poprzez trzpieƒ szeêciokàtny lub otwór imbusowy na ka dym z koƒców. rótki trzpieƒ monta owy dla cienkich p ytek wózka. ugi trzpieƒ monta owy dla grubych p ytek wózka. Zmienna wysokoêç poprawiajàca precyzj pionowà systemu. WÓZ / P YT WÓZ 1 abrycznie dostrojone do wybranej prowadnicy lub dostarczane jako kompletny zestaw w cz Êciach. ost pne tylko z rolkami lub z dodatkowymi nak adkami uszczelniajàcymi lub smarownicami. P yta o p askiej powierzchni wystarczajàco du a, by móc na niej zamontowaç inne komponenty. ogodnie umiejscowione gwintowane otwory monta owe. Rowki wzd u boków b dàce kraw dzià odniesienia dla sprz tu prze àczeniowego, etc. Wózki dost pne dla wszystkich prowadnic we wszystkich klasach wykoƒczenia. ost pne d ugoêci w ka dym rozmiarze i w wi kszoêci typów. Wariant zabezpieczony przed rozregulowaniem. Wariant wymienny mo liwe szybkie zdj cie z prowadnicy. Wariant ze zmiennà wysokoêcià do rozwiàzaƒ wymagajàcych wyjàtkowej precyzji. ROLI POWÓI IOÂROOW imoêrodowe zamontowanie umo liwiajàce atwe zdj cie wózka z prowadnicy. Posiadajà wszystkie cechy standardowej wersji mimoêrodowej. ROL OTRYZ Z ÂLPY OTWOR ROL IOÂROOW Z ÂLPY OTWOR } o monta u na grubych p ytkach lub w przypadkach, gdy nie ma dost pu do drugiej strony. Regulowane od strony roboczej, co u atwia dost p. ROLI POWÓ / ROLI WURZ OW Rolki podwójne o wysokiej tolerancji na nieprostoliniowoêç zapewniajàce p ynny przesuw. Rolki dwurz dowe o wysokiej tolerancji na zanieczyszczenia i o wy szej noênoêci. pecjalna bie nia o ma ym luzie promieniowym do zastosowania z prowadnicami. Ogólna klasa jakoêci zgodna z IO lasa. iektóre z cech z lasà. Produkowane w zak adach epco posiadajàcych ertyfikat ran y Lotniczej i osmonautycznej IO 01 T

5 udowa systemu ystem przesuwu liniowego z zespo em rolek p askich limline a stronach przedstawiony jest kompleksowy system przesuwu liniowego GV. Poni ej pokazany jest podstawowy asortyment prowadnic i komponentów do rolek p askich firmy epco. Identyczny asortyment jest dost pny dla rolek standardowych epco informacje szczegó owe sà przedstawione na poprzedniej stronie. Gdy to mo liwe, komponenty sà WZYTI PROWI (Y WPÓL) Wszystkie prowadnice pasujà zarówno do rolek standardowych, jak i p askich. zczegó owo w aêciwoêci sà przedstawione na poprzedniej stronie. udowa jednoelementowa gwarantujàca równoleg oêç i sztywnoêç. Produkowane z wysoko jakoêciowej stali o yskowej. G boko hartowane powierzchnie robocze maksymalizujàce odpornoêç na Êcieranie. i kki rdzeƒ pozwalajàcy na dostosowywanie do indywidualnych potrzeb. zeroki asortyment rozmiarów. klasy precyzji wykoƒczenia dla ró nych wymogów dotyczàcych kosztów / wydajnoêci. ugoêç do metrów, wykoƒczenie nieszlifowane do metrów. Praktycznie nieograniczona d ugoêç instalacji mo liwa dzi ki àczeniu na styk. stetyczne, odporne na korozj czarne wykoƒczenie powierzchni nieszlifowanych. Powszechnie stosowana kraw dê 0 0 umo liwiajàca wiele kombinacji prowadnic i rolek. ROWI maruje powierzchnie stykowe zwi kszajàc noênoêç i ywotnoêç. amodociskowa szczoteczka filcowa zapewnia niskie tarcie. o e byç przymocowana z dowolnej strony wózka / powierzchni monta owej. ugi odst p czasowy pomi dzy kolejnymi nasàczaniami szczoteczki. PROWI P WURW ZIOW Parametry przedstawione na poprzedniej stronie. PROWI WURW ZIOW YTOW Parametry przedstawione na poprzedniej stronie. O Z T ost pne sà ko a z bate i ko a z bate zintegrowane z wa kiem. artowane z by o du ej wytrzyma oêci. o a z bate posiadajà rowek klinowy. o a z bate zintegrowane z wa kiem mogà byç stosowane do wózków do nap du z batego firmy epco. o a z bate zintegrowane z wa kiem mogà byç stosowane do silników i przek adni firmy epco. ZYZZÑ maruje powierzchnie robocze zwi kszajàc noênoêç i ywotnoêç. W wi kszoêci przypadków jest to smarowanie na ca e ycie. Uszczelnia zabezpieczajàc przed zanieczyszczeniami. Zwi ksza bezpieczeƒstwo pracy. Poprawia estetyk systemu. onta przy zastosowaniu otworów zwyk ych, jak i gwintowanych. PROWI ORW ZIOW YTOW Parametry przedstawione na poprzedniej stronie. PROWI ORW ZIOW P Parametry przedstawione na poprzedniej stronie. W ÂIWOÂI ROL pecjalna bie nia o ma ym luzie promieniowym do zastosowania z prowadnicami. Ogólna klasa jakoêci zgodna z IO lasa. iektóre w aêciwoêci lasa. Produkowane w zak adach epco posiadajàcych ertyfikat ran y Lotniczej i osmonautycznej IO 01 T ROL IOÂROOW Z ÂLPY OTWOR o monta u na grubych p ytkach lub w przypadkach, gdy nie ma dost pu do drugiej strony. Regulowane od strony roboczej, co u atwia dost p.

6 udowa systemu dostarczane fabrycznie zmontowane lub na yczenie lienta w cz Êciach. Wiele rozmiarów i typów komponentów firmy epco mo na wymieniaç, co daje niezrównane mo liwoêci dostosowywania si do warunków przestrzennych i wymagaƒ technicznych. ilozofia systemu GV to dostarczenie rozwiàzania dla ka dego problemu dotyczàcego ruchu liniowego. O I POZYOUÑ & Prosty sposób na pozycjonowanie i osiowanie. ROLI P I LILI (OP I Y WPÓL) pecjalna bie nia i ma y luz promieniowy do stosowania z prowadnicami. P aski przekrój minimalizujàcy wysokoêç systemu. iskie koszty systemu, zw aszcza w po àczeniu z klasà wykoƒczenia prowadnic P (nieszlifowane). oênoêç wystarczajàca w wielu przypadkach zastosowaƒ. Rolki jednocz Êciowe majà wysokà tolerancj na zanieczyszczenia. ost pne sà ró ne rozmiary. etalowe uszczelki chroniàce przed zanieczyszczeniami sta ymi i zapewniajàce niskie tarcie. Wariant z uszczelkami nitrylowymi uniemo liwia dostawanie si do Êrodka cieczy. ROLI IOÂROOW o liwoêç atwej regulacji poprzez centralny trzpieƒ szeêciokàtny. rótki trzpieƒ monta owy dla cienkich p ytek wózka. ugi trzpieƒ monta owy dla grubych p ytek wózka. ROLI OTRYZ tanowià punkt odniesienia dla systemu. rótki trzpieƒ monta owy dla cienkich p ytek wózka. ugi trzpieƒ monta owy dla grubych p ytek wózka. ROLI OTRYZ Z ÂLPY OTWOR o monta u na grubych p ytkach lub w przypadkach, gdy dost p do drugiej strony jest ograniczony. ZI OT OWY prawia, e prowadnica staje si szynà samonoênà. wie mo liwoêci monta u bokiem lub spodem. atwy demonta prowadnicy i korekta po o enia. ost pne w wersji d ugiej i krótkiej umo liwiajàcej mocowanie prowadnicy na jednym lub dwóch koƒcach. WÓZ / P YT WÓZ abrycznie dostrojone do wybranej prowadnicy lub dostarczane jako kompletny zestaw w cz Êciach. ost pne tylko z rolkami lub z dodatkowymi nak adkami uszczelniajàcymi lub smarownicami. P yta o p askiej powierzchni wystarczajàco du a, by móc na niej zamontowaç inne komponenty. ogodnie umiejscowione gwintowane otwory monta owe. Rowki wzd u boków b dàce kraw dzià zerowà dla sprz tu prze àczeniowego, etc. Wózki dost pne dla wi kszoêci prowadnic we wszystkich klasach precyzji wykoƒczenia. ost pne d ugoêci w ka dym rozmiarze i w wi kszoêci typów. Wariant zabezpieczony przed rozregulowaniem.

7 udowa systemu ystem przesuwu liniowego z szynami p askimi i wa kami a stronach przedstawiony jest kompleksowy system przesuwu liniowego GV. Poni ej pokazany jest szeroki asortyment szyn p askich i rolek podporowych do systemów przesuwu liniowego firmy epco. Ró norodnoêç ich zastosowania jest przedstawiona na stronie 1. ilozofia systemu GV to dostarczenie rozwiàzania dla ka dego problemu dotyczàcego ruchu liniowego. ZYY P I 0 ost pne sà szyny ca kowicie szlifowane, szlifowane na przeciwleg ych kraw dziach, lub nieszlifowane. stetyczne, odporne na korozj czarne wykoƒczenie powierzchni nieszlifowanych. G boko hartowane powierzchnie robocze maksymalizujàce odpornoêç na Êcieranie. Produkowane z wysokiej jakoêci stali w glowej. Osadzone otwory monta owe umo liwiajà instalacj w ró norodnych warunkach. ost pne ró ne rozmiary stosowane z prowadnicami epco V lide. Wi kszoêç rozmiarów dost pna w elementach o d ugoêci do metrów. ieograniczona d ugoêç instalacji dzi ki monta owi na styk. ROL POPOROW P (OTRYZ) ROL POPOROW ZRO (OTRYZ) 1 aje punkt odniesienia dla systemu. ROL POPOROW P (IOÂROOW) ROL POPOROW ZRO (IOÂROOW) 1 atwy sposób regulacji po o enia. ROLI POPOROW (Y WPÓL) 1 Rozmiar i noênoêç odpowiadajàce rolkom epco V. pecjalna bie nia o ma ym luzie promieniowym. ost pne sà ró ne rozmiary. Wypuk a kraw dê robocza zwi kszajàca tolerancj na nieprostoliniowoêç. etalowe uszczelki chroniàce przed zanieczyszczeniami sta ymi i zapewniajàce niskie tarcie. Wariant z uszczelkami nitrylowymi uniemo liwia dostawanie si do Êrodka cieczy. Zaprojektowane do pracy z szynami lub prowadnicami jednokraw dziowymi dystansowymi. Ogólna klasa jakoêci zgodna z IO lasa. iektóre z cech z lasa. Produkowane w zak adach epco posiadajàcych ertyfikat ran y Lotniczej i osmonautycznej IO 01 T ROL POPOROW OTRYZ ZRO Z ÂLPY OTWOR ROL POPOROW IOÂROOW ZRO Z ÂLPY OTWOR 1 o monta u na grubych p ytkach lub gdy dost p do drugiej strony jest ograniczony. Regulowane od strony roboczej, co u atwia dost p. Zapewniajà punkt odniesienia dla systemu.

8 udowa systemu ystem przesuwu liniowego z nap dem / ramà noênà a stronach przedstawiony jest kompleksowy system przesuwu liniowego GV. Poni ej pokazany jest asortyment bardziej zaawansowanych produktów GV zamykajàcych kompletny pakiet technologiczny GV. ilozofia systemu GV to dostarczenie rozwiàzania dla ka dego problemu dotyczàcego ruchu liniowego. WÓZ Z P POWY o zastosowania z prowadnicami p askimi, prowadnicami dystansowymi i prowadnicami z belkà noênà we wszystkich klasach wykoƒczenia. ost pne jest ró nych rozmiarów w dwóch d ugoêciach. Wbudowany mechanizm napinania pasa umo liwiajàcy atwà regulacj. Zdejmowalna platforma monta owa u atwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Otwory gwintowane zapewniajà atwoêç monta u komponentów. ost pne z wi kszoêcià standardowych rolek i smarownic epco. O P OW a y luz maksymalizujàcy precyzj pozycjonowania. zerokoêç dostosowana do wózków z nap dem pasowym. Ârednica umo liwiajàca powrót pasa poprzez belk noênà prowadnicy. P Z TY ardzo wytrzyma y, nowoczesny pas zbrojony stalà o dowolnej d ugoêci. Przycinany na wymiar do metrów. zerokoêci dostosowane do kó nap dowych i wózków z nap dem pasowym epco. PROWI Z LÑ OÂÑ 01 ogà byç u ywane jako cz Êç konstrukcji maszyny. ardzo wytrzyma e modu y dla du ych rozpi toêci. ugoêç jednego elementu do m. ost pne modu y szyny i szerokoêci prowadnicy Prowadnice w klasach precyzji wykoƒczenia. Istnieje wariant lekki o niskim ci arze w asnym Wariant z otworami z pog bieniem dla bie ni pasa nap dowego. rà one wn trze na powrót pasa, liny lub aƒcucha nap dowego. zczeliny w kszta cie litery T do monta u komponentów. ost pne sà plastikowe zaêlepki szczelin, otworów i zaciski monta owe. LITW Z T U ywane w po àczeniu prowadnicalistwa z bata. ost pne rozmiary. ugoêç do 1, m, wi ksze d ugoêci osiàgane przez monta na styk. O Z T W aêciwoêci przedstawione na poprzedniej stronie. ZPÓ WÓZOWY Z P Z TY Wózek zawiera ko o z bate nap dowe i silnik nap dowy na pràd zmienny lub przek adni. Wózki dostosowane do rozmiarów uk adów prowadnica listwa z bata. Rozmiar, kszta t i usytuowanie nap du dostosowane do potrzeb lienta. Wózki dost pne ze wszystkimi standardowymi typami rolek i smarownic. Precyzyjna regulacja ko a zapewnia ma e luzy. Przek adnie, zaciski, ko a z bate i silniki dost pne osobno do zastosowania we w asnych projektach albo z prowadnicami jednokraw dziowymi z batymi lub osobnymi prowadnicami z batymi. ZPÓ PROWI LITW Z T Zespó prowadnicalistwa z bata z ko kami ustalajàcymi jest gotowym do monta u zespo em. ost pny w ró nych rozmiarach i klasach wykoƒczenia prowadnicy. Prowadnice o z o onych elementach z batych majà d ugoêç do metrów, a nieszlifowane do metrów. Praktycznie nieograniczona d ugoêç zespo u dzi ki mo liwoêci àczenia na styk. stetyczne, odporne na korozj czarne wykoƒczenie nieszlifowanej strony prowadnicy i listwy z batej.

9 Przyk ady zastosowania onta prowadnic na ramach rurowych Prowadnice p askie jednokraw dziowe firmy epco sà tak zaprojektowane, by mo na je by o montowaç na kraw dziach wielu rozmiarów profili kwadratowych i prostokàtnych i by prowadnica V wystawa a na tyle, by by o miejsce na rolki i urzàdzenia smarujàce epco. Otwory monta owe sà tak usytuowane, by zewn trzny promieƒ kraw dzi profilu umo liwia monta przy u yciu standardowych rozmiarów kluczy imbusowych. o na te montowaç prowadnice za pomocà spawania lub wiercenia cieplnego flowdrilling. ystem o ma ej wysokoêci ardzo kompaktowy system, który mo na zmontowaç z prowadnic p askich epco w po àczeniu z rolkami p askimi limline i wybierajàc cienki profil na wózek i ram prowadnicy. Wózek zabezpieczony przed rozregulowaniem Wózki epco mogà byç dostarczane z zabezpieczeniem przed rozregulowaniem pozycji rolek po fabrycznej regulacji pozycji rolki bolce sà kotwiczone, a otwory z pog bieniem walcowym wype nione ywicà. Wózek zdejmowalny a tym przyk adzie widzimy, jak stosujàc do wózka podwójne rolki mimoêrodowe wózek mo na zdejmowaç z prowadnicy w dowolnej pozycji bez koniecznoêci zsuwania go z niej. Oszcz dza to trudu demonta u systemu w przypadkach, gdy koƒce prowadnicy sà zablokowane.

10 Przyk ady zastosowania imoêrodowe () () atwoêç ustawienia osi przy u yciu wszystkich rolek mimoêrodowych Przyk ad ten pokazuje, jak mo na skorygowaç po o enie systemu prowadnicowego epco GV w jednej p aszczyênie, a wi c bez koniecznoêci precyzyjnego wiercenia otworów i kalibracji. () () Lekkie konstrukcje W przypadkach, gdy przewidywane sà niewielkie obcià enia, zamiast standardowego zastosowania czterech rolek mo na u yç trzech. Zmniejsza to koszt komponentów systemu i skraca jego czas monta u. oncentryczne () () () u e obcià enia () () W przypadkach wymagajàcych du ej noênoêci mo e zostaç zainstalowana dodatkowa rolka mimoêrodowa pomi dzy rolkami skrajnymi. Przy stosowaniu wielu rolek warto u yç rolek o regulowanej wysokoêci, by zapewniç lepszy rozk ad obcià enia. ak adki uszczelniajàce tak e zwi kszà no ÊnoÊç (patrz rozdzia dot. noênoêci / ywotnoêci). W przypadkach, gdy przewidywane sà du e obcià enia nale y sprawdziç ofert katalogu ystem prowadnicowy do du ych obcià eƒ firmy epco. ak adka () () uszczelniajàca () oncentryczne () imoêrodowe () () zeroka platforma () ztywnoêç skrajnych kraw dzi szerokiej platformy jest zapewniona dzi ki równoleg emu monta owi prowadnic daje to maksymalne wsparcie dla szerokich lecz krótkich platform. la platform szerokich i d ugich nale y rozwa yç zastosowanie prowadnic jednokraw dziowych (patrz strony ). o na te zastosowaç szyn p askà epco z rolkami podporowymi (patrz strony 1) w po àczeniu z przeciwstawnà prowadnicà dwukraw dziowà, co wyeliminuje koniecznoêç równoleg ego ustawienia prowadnic. imoêrodowe () ()

11 Przyk ady zastosowania Prowadnica liniowa samonoêna W przypadku ruchu liniowego o krótkim suwie mo na zastosowaç mocowanie tylko z jednego koƒca przy u yciu zacisku mocujàcego epco ➀. Zaciski mocujàce mogà byç przykr cane do dowolnej strony ramy monta owej i sà dost pne w wersji z otworami zwyk ymi lub gwintowanymi. ➀ Proste po àczenie dwuosiowe pecjalnych zacisków mocujàcych lange lamps ➀ firmy epco mo na u yç do po àczenia dwóch przeciwleg ych wózków i utworzenia w ten sposób drugiej osi, atwej w monta u i demonta u. ale y mieç jedynie pewnoêç, e prowadnice sà równoleg e. e eli zamiast jednej z prowadnic u yjemy szyny p askiej i rolki podporowej, to Êcis a równoleg oêç nie b dzie musia a byç zachowana (patrz strona 1). ➀ Wieloliniowy rozdzia produktów na szeregi a g ównej platformie roboczej w kilku miejscach mo na zamontowaç zaciski lange lamps ➀, a na nich prowadnic dystansowà dwukraw dziowà. W tym przypadku nie mo na stosowaç oleju, a wi c rolki nie majà nak adek uszczelniajàcych ani smarownic. ystem GV doskonale pracuje tak e bez smarowania, zw aszcza w rozwiàzaniach o mniejszych obcià eniach. ➁ ➂ ➀

12 Przyk ady zastosowania ➀ ➁ Testy aerodynamiczne dla prototypu os ony czo owej samochodu wyêcigowego ystemy prowadnicowe epco nadajà si do ciàg ej pracy przy bardzo du ych pr dkoêciach. zynnikiem ograniczajàcym ich zastosowanie w takich przypadkach jest nagrzewanie si rolek. W pokazanym przyk adzie praca przerywana umo liwia rozproszenie si ciep a, a wi c jeszcze wi ksze pr dkoêci. a rozwiàzaniu tym widzimy bardzo d ugi system prowadnic p askich dwukraw dziowych ➀ z modelem przodu maski samochodu wyêcigowego zamontowanym na wózku nap dzanym pasem. marownice ➁ nak adajà cienkà warstw oleju na kraw dzie robocze prowadnicy bez znaczàcego zwi kszania tarcia. i y aerodynamiczne sà mierzone przez ogniwo obcià nikowe zamontowane na wózku. ➀ ➀ ➁ ystem zanurzania dla kadzi galwanizerskiej oszyk z elementami jest opuszczany do kadzi przez system sk adajàcy si z wózka do nap du z batego ➀ i prowadnicy z listwà z batà ➁, które sà dost pne w epco jako kompletny zespó. W sk ad systemu wchodzi przek adnia do silnika na pràd zmienny oraz ko o z bate z mikroregulacjà zestrojenia z bów. ystem wytrzymuje du e obcià enia transmisyjne i jest niekosztownym, solidnym rozwiàzaniem technologicznym zdolnym do pracy w trudnych warunkach. Prowadnice koliste do rozwiàzaƒ nieprostoliniowych Prowadnice p askie firmy epco mogà byç koliste o Êrednicy powy ej 0 mm w zale noêci od odcinka i od tego, czy sà hartowane, czy nie (prowadnice niehartowne wymagajà specjalnego zamówienia). Prowadnice proste te mogà byç mocowane na niewielkich krzywiznach ➀. Powierzchnie monta u rolek na wózkach muszà zostaç obrobione tak, by ka da para rolek by a prostopad a do prowadnicy. W celu uzyskania porady nale y skontaktowaç si z firmà epco.

13 Przyk ady zastosowania Zdalnie sterowana kamera ➀ Prowadnice firmy epco sà powszechnie stosowane w bran y filmowej i teatralnej do pozycjonowania kamer i oêwietlenia. a przyk adzie tym widzimy prowadnic z belkà no Ênà epco ➀ o g adkiej powierzchni roboczej do przenoszenia nap du przez wa ek nap dowy cierny. elka noêna prowadnicy jest przymocowana do elementu noênego sufitu, co zapewnia solidnoêç konstrukcji i t umi drgania. ➁ ➀ ➂ Z X 1 X Wysi gnik teleskopowy do przenoszenia produktów Podczas pracy szyna jest wycofywana z obszaru pracy pobliskich linii produkcyjnych, co umo liwia przenoszenie komponentów z jednej linii produkcyjnej na drugà bez koniecznoêci przerywania ich pracy. Pierwsza oê X: wie z o one dwukraw dziowe prowadnice dystansowe ➀ stanowiàce ram monta owà dla prowadnic z batych firmy epco ➁ i gwarantujàce solidnà konstrukcj i sztywnà szyn roboczà. ruga oê X: echanizm chwytajàcy jest nap dzany na ca ej d ugoêci szyny silnikiem i ko em z batym poruszajàcym si wzd u drugiej prowadnicy z batej. OÊ Z: a oê pionowà wybrano szyn dystansowà firmy epco o szerokoêci 1 mm i prowadnic z batà ➂, które wytrzymujà wysokie chwilowe obcià enia. ➂ ➁ Proszkownica Zastosowanie belek noênych prowadnicy ➀ i wózków z nap dem pasowym ➁ umo liwia prosty ruch post powo zwrotny. u a sztywnoêç belek noênych zwi ksza stabilnoêç konstrukcji i t umi drgania. pecjalne urzàdzenie napinajàce pas zamontowane na wózku daje mo liwoêç atwej regulacji po o enia g owic proszkowych. ak adki uszczelniajàce ➂ firmy epco gwarantujà du à trwa oêç bez koniecznoêci ponownego smarowania tego systemu i zapobiegajà dostawaniu si do rolek zanieczyszczeƒ. ➀

14 Przyk ady zastosowania zybkobie na maszyna znakujàca OÊ X: ystansowa dwukraw dziowa prowadnica epco z prowadnicà z batà ➀ gwarantujà równoleg oêç pomi dzy linià z bów i powierzchnià roboczà prowadnicy, co daje p ynnoêç ruchu i ma e luzy. Prowadnice sà przymocowane do odpowiednich systemów ram przy u yciu teownika pozycjonujàcego firmy epco (broszura infor ➀ macyjna GV1 wysy ana na yczenie lienta). OÊ Y: ystansowe prowadnice jednokraw dziowe epco sà zamontowane daleko od siebie, by zwi kszyç sztywnoêç konstrukcji. olna listwa z bata ➂ umo liwia nap d bezpoêrednio poprzez ko o z bate firmy epco. W tej szybkobie nej konstrukcji zastosowano rolki dwurz dowe przeznaczone do wysokich obcià eƒ promieniowych i nak adki uszczelniajàce ➃ zapewniajàce d ugotrwa e smarowanie i trwa oêç systemu. ➂ Y X ➁ ➃ ➁ ompaktowy system przesuwu w osiach XZ ➂ OÊ X: kierowane na zewnàtrz dystansowe prowadnice jednokraw dziowe ➀ sà montowane na tyle daleko od siebie, by zapewniç sztywnoêç i jednoczeênie dawaç podzespo owi nap d przez ko o z bate. ompaktowoêç rozwiàzania jest mo liwa dzi ki monta owi rolek na wspólnej p ycie b dàcej jednoczeênie podstawà monta owà prowadnic dla ruchu w osi Z. Z OÊ Z: kierowane do wewnàtrz dystansowe prowadnice jednokraw dziowe pozwalajà na umiejscowienie nap du i ko a z batego nap dowego obok zespo u chwytnego. Zastosowane zosta y rolki o Êlepych otworach monta owych ➁, gdy monta przy u yciu otworów zwyk ych jest niemo liwy. X ➀ W ca ej konstrukcji sà stosowane smarownice ➂, by wyeliminowaç tarcie i zminimalizowaç ryzyko utkni cia silników krokowych. adowarka teleskopowa Prowadnice p askie epco ➀ i rolki p askie ➁ dajà p aski system prowadnicowy umo liwiajàcy zaprojektowanie kompaktowego systemu teleskopowego. oskonale do tej konstrukcji nadajà si listwy z bate firmy epco ➂ umo liwiajàce zastosowanie nap du poprzez ko a z bate o odpowiednim prze o eniu. ➂ ➀ ➁

15 Przyk ady zastosowania Wielostanowiskowy system podnoszenia i uk adania komponentów OÊ X: Prowadnice p askie jednokraw dziowe epco ➀ sà przykr cone bezpoêrednio do ramy maszyny, by zminimalizowaç koszt konstrukcji. Rolki epco sà przymocowane do zespo u wózka, na którym jest tak e przeno Ênik uk adania komponentów zapewniajàc miejsce na nap d. ako e nie mo na zastosowaç smarownic, po ka dej stronie zamontowano po trzy rolki, co ma zrównowa yç zmniejszenie noênoêci zwiàzane z brakiem smarowania. OÊ Y: Zespó przenoszenia produktów sk ada si z prowadnicy dystansowej dwukraw dziowej epco i dopasowanej listwy z batej ➁ umo liwiajàcej zastosowanie ko a z batego firmy epco. Prowadnica przesuwa si w tunelu rolek podwójnych o kontrolowanej wysokoêci ➂, co zapewnia jej osiowanie i dostrojenie do nap du. Wszystkie rolki sà mimo Êrodowe za wyjàtkiem dwóch najbardziej wewn trznych rolek po ka dej ze stron, które sà koncentryczne, by zapewniç punkt odniesienia. X ➀ ➂ ➁ Y ➁ Wysi gnik automatyczny wieloosiowy ➀ ➀ Liczba osi mo e byç zwielokrotniona bez zwi kszania zajmowanej przestrzeni poprzez zastosowanie prowadnic dystansowych jednokraw dziowych ➀ umieszczonych daleko od siebie i po àczonych platformà roboczà wystarczajàco du à, by byç podstawà innych osi. Obrotowy stó roboczy atwo skonstruowaç przy u yciu komponentów wybranych z katalogów Prowadnice ko owe i ystemy bie niowe firmy epco. Zespó osi pionowej wspierajàcy wysi gnik automatyczny jest przymocowany do sto u obrotowego przy u yciu komponentów z obszernej oferty zacisków mocujàcych ➁ firmy epco. olator batonów zbo owych OÊ X: Prowadnice dystansowe firmy epco mo na montowaç na wi kszoêci systemów ramowych urzàdzeƒ przemys owych przy u yciu teownika pozycjonujàcego epco ➀ (mo emy wys aç stosowny katalog nr GV1 i katalog onstruowania profili aluminiowych ) Wózki z nap dem pasowym epco ➁ zapewniajà prosty sposób napinania pasów, jak i podstaw dla zespo u ruchu w osi Y. OÊ Y: k ada si z jednostki L epco ➂ b dàcej kompletnym podzespo em ruchu liniowego z blokami nap dowymi, komponentami operacji prze àczania i przek adnià, jeêli lient tego wymaga. a yczenie lienta mo emy wys aç katalog o systemach L. X ➂ Y ➀ ➁ 1

16 Przyk ady zastosowania Obwód testowomonta owy w kszta cie cyfry ystem szyn firmy epco sk adajàcy si z prowadnic prostych i prowadnic ukowych. ap dzane ciernie zespo y hydrauliczne sà przesuwane do stanowiska testowania, a stamtàd do stanowiska monta u i roz adunku lub, w przypadku ich odrzucenia, z powrotem do stanowiska za adunku. Wyjàtkowe mo liwoêci systemu ruchu z jednej prowadnicy na drugà umo liwiajà zaprojektowanie obrotowego sto u roboczego na skrzy owaniu Êcie ek. lienci, którzy chcà zaprojektowaç obwody typu kolejowego znajdà pe en zakres informacji w katalogu Prowadnice ko owe i systemy prowadnicowe firmy epco. ystem transportowy Wyjàtkowà zaletà systemu GV epco jest mo noêç niemal doskonale osiowego zestawienia dwóch prowadnic zapewniajàca p ynny ruch wózka. Tak wi c umo liwia to zmienianie linii produkcyjnych i kierunków ruchu. a przyk adzie widzimy wózki nap dzane pasem ciernym transportujàce elementy na prowadnic unoszàcà je na wy szy poziom. Ruch wózków jest cykliczny, a elementy sà skierowane zawsze w t samà stron. e eli elementy muszà zawsze byç skierowane w kierunku, w którym si poruszajà, to odpowiednie rozwiàzania jest podane w katalogu Prowadnice ko owe i systemy prowadnicowe RT firmy epco.

17 Przyk ady zastosowania Zastosowanie szyny p askiej i rolki podporowej Poni sze przyk ady pokazujà ró norodnoêç sposobów zastosowania szyn p askich i rolek podporowych epco do systemów liniowych. à one szczególnie przydatne jako element przeciwstawny systemu, w którym dwie prowadnice sà zamontowane osobno. liminuje to koniecznoêç ich równoleg ego monta u w obu p aszczyznach, jak by oby to w przypadku przeciwstawnych prowadnic typu V. Rolki i rolki podporowe zamocowane na sta e, prowadnica ruchoma Rolki i rolki podporowe ruchome, prowadnica i szyna nieruchome Rolki podporowe nieruchome, szyna ruchoma () () () tandardowa rolka mocowana przy u yciu otworu Êlepego (mimoêrodowe) Rolka podporowa szeroka montowana przy u yciu otworu Êlepego (koncentryczny) tandardowa rolka mocowana przy u yciu otworu zwyk ego (koncentryczne) Rolka podporowa szeroka mocowana przy zastosowaniu otworu zwyk ego (koncentryczna i mimoêrodowa ) Wa ek szeroki mocowany przy u yciu Êlepego otworu oncentryczny imoêrodowy Rolki p askie limline i wa ki ruchome, szyna nieruchoma () () () Rolka p aska limline mocowana przy u yciu otworu Êlepego (koncentryczne ) Rolka podporowa p aska (koncentryczny i mimoêrodowy ) 1

18 obór komponentów systemu lienci majà szeroki wybór komponentów do systemów GV epco zaspokajajàcych wi kszoêç potrzeb ruchu liniowego. y u atwiç wybór najcz Êciej stosowane komponenty zosta y zestawione w tabelach wraz porównaniem ich zalet w kompletnych systemach. W tabeli pokazano nie wszystkie zalety elementów, tylko te najwa niejsze, takie, które mo na porównaç. echy poszczególnych komponentów, ich zalety i ró ne warianty zosta y przedstawione na stronach dotyczàcych budowy systemu (). Rolki (standardowe) str. Typ Rolki oênoêç zybkoêç pracy P ynnoêç ruchu Tolerancja na nieprostoliniowoêç WysokoÊç Tolerancja na zanieczyszczenia ztywnoêç systemu ena Rolki (p askie limline) str. onstrukcja standardowa Typ podwójny onstrukcja standardowa Typ dwurz dowy lementy smarujàce str. onstrukcja p aska Prowadnica Precyzja P ynnoêç pracy lasa wykoƒczenia = powierzchnia ogólna / cicha praca Tarcia ena Precyzyjna szlifowana P1 Prowadnice str. 1 P P Odst p Usuwanie ezpieczeƒstwo etody oênoêç czasowy pomi dzy Zanieczyszczeƒ Tarcie i wyglàd ena marowania smarowaniami rak * * marownice ak adki uszczelniajàce lub czyszczàce *onstrukcja rolek epco V zapewnia samoczynne czyszczenie szyn i usuwanie zanieczyszczeƒ. Powy sze informacje stanowià jedynie wskazówki ogólne s u àce wst pnej selekcji. 1

19 Wózki standardowe tandardowe wózki epco sà tak zaprojektowane, by pasowaç do wszystkich rozmiarów i typów prowadnic dwukraw dziowych we wszystkich klasach wykoƒczenia. a dy wózek jest dostarczany wraz z standardowymi rolkami i jest dost pny w ró nych d ugoêciach w zale noêci od rozmiaru komponentów systemu lienta i wymogów dotyczàcych noênoêci. P ytka wózka jest wykonana ze stopu aluminium, z jednego elementu i jest pokryta pow okà ochronnà. Otwory gwintowane sà umieszczone w miejscach zapewniajàcych atwy monta. Wózki mogà byç dostarczane jako wózki gotowe (typ U), tzn. fabrycznie zmontowane i zamontowane na prowadnicy oraz w przypadku, gdy lient chce sam dokonaç monta u jako zestawy komponentów (typ ). ost pne sà nast pujàce typy i warianty rolek i elementów smarujàcych (patrz tak e oferta tabelaryczna w prawym dolnym rogu). Typ podwójny b dàcy rozwiàzaniem domyêlnym sk ada si z dwóch identycznych o ysk na jednym trzpieniu. Zapewnia to pewnà podatnoêç, p ynniejszà prac, atwoêç korekty po o enia i wi kszà tolerancj na niewspó liniowoêç. Typ dwurz dowy (R) to jedno o ysko o dwóch rz dach kulek. aje to wi kszà noênoêç zw aszcza promieniowà i mniejszà podatnoêç na gromadzenie zanieczyszczeƒ. Patrz Przyk ady zastosowania na stronach i Przyk ad: rótki wózek ze smarownicami na prowadnicy p askiej L* marownica Rolka mimoêrodowa P Q * ZaÊlepka x (wliczone w dostaw ) * Prowadnica p aska U ~ Rolka koncentryczna R V* T Punkty nawiercania* P ytka wózka Punkt odniesienia* Otwory gwintowane do monta u dodatkowych elementów przez klienta* U U U U U U U U U U U U umer cz Êci P1/P P V V L L tosowane prowadnice & & & V & V & & & & 0 & & & L 1 & L 0 1 Ø rolki 1 1 ~ * * G* * Liczba otworów i gwint P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x P & P * Uwagi: 1. Podawana maksymalna noênoêç zak ada smarowanie powierzchni styku rolki i prowadnicy. o e to byç uzyskane przy pomocy nak adek uszczelniajàcych lub smarownic. Wysoce zalecane jest okreêlanie noênoêci przy u yciu metod przedstawionych w rozdziale Obliczenia. tatyczna i dynamiczna noênoêç ( i o) cz sto podawane przez producentów nie sà najlepszà podstawà do obliczania faktycznej ywotnoêci elementów. ane dotyczàce i o sà podane w celach porównawczych na stronach dotyczàcych rolek.. WartoÊci niektórych z wymiarów b dà nieco mniejsze w wyniku szlifowania, a ró nica b dzie zale a a od wybranej klasy wykoƒczenia. Wszystkie wózki mo na zestawiaç ze wszystkimi prowadnicami wszystkich klas wykoƒczenia za wyjàtkiem najmniejszego z nich (rozmiar ). Tak wi c potrzebne sà dwa rozmiary wózka U P1/P dla prowadnic o klasie wykoƒczenia P1 i P i U P dla prowadnic o klasie wykoƒczenia P.. a spodniej stronie wózka o rozmiarze U 1 jest wg bienie na Êruby monta owe w przypadku àczenia go z prowadnicà p askà V. Rozmiar V z tabeli uwzgl dnia to wg bienie.. Znak odniesienia jest punktem odniesienia stosowanym przy produkcji. Rolki koncentryczne sà montowane zawsze po tej stronie wózka.. Rolki o kontrolowanej wysokoêci () majà tolerancj wzgl dem wymiaru 1 ±0.00 mm jak to jest pokazane na stronach inaczej ni rolki standardowe o tolerancji ±0.0 mm. lienci zamawiajàcy rolki o tym samym zakresie tolerancji dla kilku wózków powinni to zaznaczyç na swym zamówieniu.. Wózki sà dost pne w standardowych d ugoêciach, a wi c punkty mocowania rolek i liczba i umiejscowienie otworów monta owych dla dodatkowych elementów G b dà odpowiednio si ró ni y. a yczenie lienta firma epco mo e dostarczyç d ugoêci niestandardowe.. Punkty centralne rolek sà zoptymalizowane pod wzgl dem stosowania ich z dowolnà klasà wykoƒczenia prowadnicy. lienci samodzielnie przygotowujàcy wózki powinni obliczyç punkty centralne do monta u rolek i smarownicy / nak adki uszczelniajàcej dla konkretnych klas wykoƒczenia prowadnicy. zczegó owe wskazówki do tych obliczeƒ znajdujà si na stronach dotyczàcych systemów gotowych i poszczególnych komponentów.

20 Wózki standardowe Wariant z uszczelkami nitrylowymi () zapewnia stopieƒ zabezpieczenia przed dostawaniem si do Êrodka wody i zanieczyszczeƒ wy szy, ni standardowy typ uszczelkami metalowymi. Wynikiem tego mo e byç nieznaczne zwi kszenie tarcia. Wariant o kontrolowanej wysokoêci () minimalizuje rozbie noêç wymiaru rolki w stosunku do wa nego rozmiaru Q. o e to byç przydatne w systemach wymagajàcych du ej dok adnoêci. Wariant z zabezpieczeniem przed rozregulowaniem (T) uniemo liwia rozregulowanie lub zdj cie zespo u rolki i mo e byç przydatny w przypadku obs ugi przez niekwalifikowanych pracowników. Wariant z nak adkà uszczelniajàcà () zapewnia najlepsze smarowanie powierzchni roboczych V i chroni przed dostawaniem si zanieczyszczeƒ. Polepsza tak e bezpieczeƒstwo operacyjne i estetyk systemu. marowanie znacznie zwi ksza no ÊnoÊç i ywotnoêç. W zale noêci od czynników zwiàzanych z suwem elementu, jego obcià eniem i Êrodowiskiem pracy, adne inne smarowanie mo e nie byç wymagane. W celu u atwienia korekty po o enia nak adki uszczelniajàcej Êruby mocujàce sà po górnej stronie wózka. Wariant ze smarownicà (L) olej jest nak adany na powierzchnie robocze V przez samodociskowe ok adziny filcowe, które sà nasàczone olejem i których okres pomi dzy ponownym nasàczaniem jest d ugi. Wariant ze smarownicà jest przydatny w przypadkach, gdy wymagana jest wi ksza noênoêç i du a ywotnoêç systemu, jednak tarcie powinno byç mniejsze, ni w przypadku nak adki uszczelniajàcej. Przyk ad: Wózek Êredniej d ugoêci z nak adkami uszczelniajàcymi na prowadnicy dystansowej L* * Otwory gwintowane do monta u dodatkowych ZaÊlepka x elementów przez klienta* * (wliczone w dostaw ) Âr. otworu z pog bieniem ystemy gotowe str. Rolki (standardowe) str. XYZ + Obliczenia str. ak adka uszczelniajà ca str. ~ zyna dystansowa marownica str. ak adki uszczelniajàce Otwory gwintowane do monta u smarownic P ZaÊlepka x (wliczone w dostaw ) L* P1 & P* x 1. x 1. x x. x. x x. x x. x x x... 0 P P Q R* T U V*, W ~Waga (kg) aksymalna noênoêç ()* 1 P1 P & P Ø x g bokoêç R L1 R L L1 L x.. x. 1 x 1 x x. x. x. x. x x. x. x Prowadnica (z belkà noênà) str. 01 Prowadnica (p aska) str. Prowadnica (dystansowa) str. ane szczegó owe do zamówieƒ U L10 () (R) () () (T) + umer cz Êci prowadnicy umer cz Êci U... = Wózek gotowy... = Zestaw cz Êci P... = edynie p ytka wózka ugoêç wózka L = 10mm Warianty smarowania dla nak adek uszczelniajàcych lub L dla smarownic e eli nie wymagane, to pozostawiç puste miejsce T = Wariant zabezpieczony e eli nie wymagane, to pozostawiç puste = Rolka o kontrolowanej wysokoêci * e eli nie wymagane, to pozostawiç puste miejsce = Rolka z uszczelkami nitrylowymi e eli nie wymagane, to pozostawiç puste miejsce R = Rolka dwurz dowa e eli nie wymagane, to pozostawiç puste miejsce Gotowe wózki sà optymalnie dostrojone do systemu prowadnicowego. *iedost pne przy krótkich wózkach. Wystarczy podaç liczb systemów prowadnicowych i liczb wózków na prowadnic : Przyk ad: x ( x U0 L0 R + 0 L0 P1) ( systemy, wózki na ka dej prowadnicy) U U U L1 L ost pne warianty wózków umer cz Êci Wi ksze rozmiary R L T * Rolki podwójne Rolki dwurz dowe Uszczelki metalowe z uszczelkami nitrylowymi ak adki uszczelniajàce marownice ontrolowana wysokoêç Zabezpieczone Wariant zabezpieczo ny str. 1

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z twardej we ny mineralnej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, posiadajà korzystnà

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie Przyrzàd do frezowania gniazd kranów Wykonanie: Cylindryczny element ustalajàcy, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich armatur znajdujàcych si na rynku.

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012

Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012 Prof. Angelo Putignano dzieli si wiedzà na temat nowego przewodnika nak adania warstwowego materia u Herculite XRV Ultra. Czytaj wi cej na stronie 13. Nowy zestaw Aesthetic Kit zawierajàcy materia kompozytowy

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, 29.05 1.06.2012 Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo