Angielski w 1 miesiàc

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Angielski w 1 miesiàc"

Transkrypt

1 naucz si sam kaseta + audio CD gratis Angielski w 1 miesiàc Kurs j zykowy z nagraniami dla poczàtkujàcych

2 Angielski w 1 miesiàc Claudia Guderian Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ 2001

3 Wydawnictwo LektorKlett ul. Rac awicka Poznaƒ tel./faks (061) Tytu orygina u: Englisch Anfänger Ilustracje: Christa Janik Projekt ok adki: Erwin Poell, Marian Winiecki Fotografia na ok adce: Flash Press Media, Warszawa Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 1997 dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001 ISBN Przek ad i adaptacja: Krzysztof Mausch Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Robert Kuc Sk ad: Invest Club, Poznaƒ Druk: GS, Kraków Nagranie: MM Studio, Poznaƒ Lektor polskiego wydania: Piotr Maciejewski Wydanie I

4 Witamy! Charakterystyka kursu Angielski w jeden miesiàc to ekspresowy kurs j zykowy dla poczàtkujàcych, umo liwiajàcy szybkie poznanie lub przypomnienie sobie podstaw j zyka angielskiego. Szczególny nacisk po o ony zosta na uczenie si lub doskonalenie j zyka mówionego z myêlà o u ywaniu go w sytuacjach ycia codziennego, w tym podczas pobytu za granicà. Podczas ca ego kursu poznawaç b dziesz kolejne fragmenty opowieêci o yciu kilku osób, pochodzàcych z ró nych krajów angloj zycznych, które po àczy a praca w firmie Robinson. Przys uchujàc si rozmowom bohaterów historyjki, nauczysz si rozumieç angielski j zyk mówiony. Poza tym zapoznasz si z najwa niejszymi problemami gramatycznymi lub szybko je sobie powtórzysz. Aby wzbogaciç swoje s ownictwo, si gniesz po wyra enia, których znajomoêç pozwoli ci czuç si pewniej w ró nych sytuacjach ycia codziennego podczas pobytu za granicà. Ciekawostki o ludziach i obyczajach krajów angloj zycznych znajdziesz w zacieniowanych ramkach zamieszczonych w kolejnych lekcjach poszczególnych rozdzia ów. Po ka dej lekcji podano t umaczenie wyst pujàcego w niej dialogu oraz rozwiàzania çwiczeƒ utrwalajàcych. Natomiast dotar szy do koƒca rozdzia u, na pewno z satysfakcjà wykonasz çwiczenia sprawdzajàce to, czego si ju nauczy eê oraz inne doskonalàce twojà wymow angielskà. Na koƒcu ksià ki znajdziesz dodatkowe objaênienia gramatyki w j zyku polskim (odwo ania do tych objaênieƒ znajdujà si w poszczególnych lekcjach) oraz s owniczek angielsko-polski. Jak korzystaç z kursu Zapoznaj si dok adnie z ka dà kolejnà lekcjà. Wys uchaj kilkakrotnie materia u nagranego na kasecie najpierw bez zaglàdania do ksià ki, nast pnie Êledzàc jego tekst w podr czniku. Póêniej zapoznaj si ze szczegó owymi obja- Ênieniami s ów i zwrotów oraz konstrukcji gramatycznych. Gdy nagrany tekst nie b dzie mia ju dla ciebie adnych tajemnic, zatrzymuj magnetofon po ka dej kwestii i powtarzaj jà ze s uchu, zwracajàc szczególnà uwag na wymow i intonacj. Wreszcie wykonaj çwiczenia utrwalajàce, a na zakoƒczenie rozdzia u çwiczenia sprawdzajàce i fonetyczne. Nawet jeêli nie zrozumiesz wszystkiego dok adnie, nie poddawaj si. Z up ywem czasu, dzi ki powtórkom, materia j zykowy zacznie ci si uk adaç w g owie. Ucz si regularnie. Da to lepszy efekt ni d ugie siedzenie nad ksià kà raz na jakiê czas. Codzienna nauka j zyka przez 20 minut jest najbardziej skuteczna. Je eli zale y ci na szybszym tempie nauki (wszak tytu kursu brzmi Angielski w jeden miesiàc!), mo esz takie dwudziestominutowe sesje odbywaç parokrotnie w ciàgu dnia. Zale y to przede wszystkim od twojej motywacji. Struktura kursu Kurs sk ada si z 10 rozdzia ów. Ka dy rozdzia tworzà trzy albo dwie lekcje (a, b, c lub a, b), a po ka dej z nich znajdziesz çwiczenia utrwalajàce, t umaczenie dialogu i rozwiàzania çwiczeƒ. Na zakoƒczenie ka dego rozdzia u wykonasz çwiczenia fonetyczne oraz sprawdzajàce. three 3

5 Ten znak informuje, e dany materia znajdziesz na kasecie. Po ka dym dialogu us yszysz wyra enia z ycia codziennego w dwóch wersjach: polskiej i angielskiej. Przerwy pozwolà ci samodzielnie powtórzyç wyra enia angielskie. JeÊli na poczàtku b dziesz potrzebowa wi cej czasu, w àcz pauz. Struktura lekcji Zapoznaj si ze wst pem do ka dego dialogu. Nast pnie pos uchaj tego dialogu przynajmniej dwa razy bez spoglàdania do ksià ki. Pos uchaj raz jeszcze, Êledzàc zamieszczony w ksià ce tekst. W tym miejscu t umaczymy s owa i wyra enia, które pojawi y si w dialogu. Brak któregoê s owa oznacza, e najprawdopodobniej wystàpi o ono we wczeêniejszej jednostce. W takiej sytuacji zajrzyj do s owniczka zamieszczonego na koƒcu ksià ki. J zyk przypomina uk adank równie sk ada si z cz Êci, które nale y odpowiednio do siebie dopasowaç. Pod tym symbolem znajdziesz objaênienia struktur gramatycznych. Tym symbolem zaznaczamy miejsca, w których podajemy wyra enia zaczerpni te z ycia codziennego. Ich znajomoêç pozwoli ci czuç si pewniej podczas rozmowy w j zyku angielskim. S uchajàc tych wyra eƒ, patrz do ksià ki. Gdy si z nimi zapoznasz, zamknij ksià k i spróbuj powtórzyç je g oêno. Nareszcie masz szans sprawdziç to, czego si nauczy eê. Pisemne i ustne wykonywanie çwiczeƒ to jednak nie tylko sprawdzian, ale tak e skuteczny sposób udoskonalania znajomoêci j zyka angielskiego. Obok tego symbolu znajdziesz ciekawostki o krajach angloj zycznych. Na zakoƒczenie ka dego rozdzia u wykonaj çwiczenia z fonetyki i przekonaj si, w jakim stopniu opanowa eê ju wymow angielskà. Symbol klucza zamieszczony po ka dej lekcji wskazuje rozwiàzania çwiczeƒ utrwalajàcych; taki sam na koƒcu rozdzia u zaznacza rozwiàzania çwiczeƒ sprawdzajàcych. T umaczenia dialogów, znajdujàce si po wszystkich lekcjach, majà takà form, która u atwia kojarzenie zwrotów oryginalnych z ich polskimi odpowiednikami. Walory literackie t umaczeƒ sà tu mniej istotne. Dlatego te w nawiasach kwadratowych [...] znajdziesz t umaczenia dos owne, natomiast w nawiasach zwyk ych (...) podane zosta y dodatkowe polskie zwroty u atwiajàce zrozumienie tekstu. Powodzenia i dobrej zabawy! 4 four

6 Spis treêci 1 1a W firmie Robinson.. 8 Zaimki osobowe Formy zwracania si do osób.. 10 Podawanie r ki i rozwiàzania b Poniedzia ek rano.. 12 Zaimki dzier awcze Sposoby wyra ania przynale noêci i posiadania Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii P n i rozwiàzania c Firma mi dzynarodowa Krótkie odpowiedzi Zwroty dotyczàce narodowoêci 18 RoÊliny w god ach krajów anglosaskich i rozwiàzania åwiczenia a Szkockie góry Tworzenie form liczby mnogiej 23 Zwroty there is; there are Âwiat mówi po angielsku i rozwiàzania b Wspania a wiadomoêç Liczby od 0 do Formy czasowników wyra ajàce trwanie czynnoêci 27 Czasownik have got Uwaga: zero! i rozwiàzania c O, jest nawet kominek! Przysz oêç wyra ona za pomocà will Home, sweet home! czyli: O, domu mój ukochany! i rozwiàzania åwiczenia a To i owo o domu Zaimki wskazujàce this that.. 37 Przymiotniki Pytania Bathroom i rozwiàzania b Marne jedzenie! Porównywania Zaimek one Angielskie puby i rozwiàzania c Mi dzy m otem a kowad em S owa wyra ajàce posiadanie (II) Pytania (II) z do Kanada i rozwiàzania åwiczenia a W piàtek to niemo liwe Dni tygodnia Liczebniki porzàdkowe (1 31) 51 Zaprzeczenia z don t Amerykanie zapraszajà do domu five 5

7 i rozwiàzania b Paskudna pogoda!.. 54 Okoliczniki: always itp Koƒcówka -s w 3. osobie, l. poj.. 55 Tworzenie pytaƒ (III) z does.. 56 Car pools i rozwiàzania c Prosto przed siebie! Wyra anie przysz oêci OkreÊlenia czasu Posi ki i rozwiàzania åwiczenia a Gdzie, gdzie? OkreÊlanie po o enia Podawanie czasu (II) Funt szterling dawniej i dziê i rozwiàzania b Dobra, brytyjska kuchnia S owa some any Przesz oêç (I) Budki telefoniczne i rozwiàzania c Czy dokonali Paƒstwo wyboru?.. 72 OkreÊlanie porcji lub opakowania Wyra enie I d like Polski angielski Rozwiàzania åwiczenia a Gdzie ja w aêciwie jestem? Przesz oêç (II) UprzejmoÊci nigdy za wiele i rozwiàzania b Rodzinne opowieêci OkreÊlanie przesz oêci (III) Zaimki myself; yourself itd Stopnie pokrewieƒstwa i rozwiàzania c Niedzielne popo udnie Wyra enie like + -ing Czasownik can Brytyjczycy i ich czas wolny.. 89 i rozwiàzania åwiczenia a Rozmowa mi dzynarodowa Pytania (IV) o przesz oêç z operatorem did Podawanie czasu (III) Strefy czasowe i rozwiàzania b Koledzy Zdania z that/who oraz z that/what Fish&Chips six

8 i rozwiàzania åwiczenia a Plany urlopowe Czasownik want Zdania typu I don t know what/where to Elitarne sporty? i rozwiàzania b Plotki Czasownik must Przysz oêç wyra ana za pomocà going to Angielskie Êniadanie i rozwiàzania Pidgin English i rozwiàzania c MacDonald i jego kilt Wyra enie used to It has been so far itp Tartans, clans and kilts i rozwiàzania åwiczenia a Wyprawa na zakupy Przys ówki Problemy z parà i rozwiàzania c To tylko uprzedzenia! Zwrot Shall we...? Mowa zale na Marmalade i rozwiàzania åwiczenia b Wszystko dobre, co si dobrze koƒczy Wyra enie have to i czasownik must Weddings i rozwiàzania åwiczenia a Pokój dwuosobowy Liczebniki (II) Nazwy miesi cy Bed&Breakfast i rozwiàzania Poj cia gramatyczne Gramatyka S owniczek Kim sà bohaterowie? Who is who? b Co tu mo na zobaczyç? I have already/never been Lata kalendarzowe seven 7

9 1a W firmie Robinson Znajdujemy si w firmie Robinson International w jednej z ma- ych miejscowoêci na po udniowym wschodzie Anglii. Pan David Barton, szef firmy, wita swà sekretark, Lynn Greenwood, i przedstawia jej nowà kole ank Susan Wilson z Kanady. DAVID: LYNN: DAVID: LYNN: SUSAN: Morning, Lynn. Good morning, David. How are you? Fine, thanks. May I introduce you this is Susan Wilson from Canada. Ms Wilson: Lynn Greenwood. Nice to meet you, Ms Wilson. Pleased to meet you, too. Just call me Susan. 8 eight

10 (good) morning Dzieƒ dobry! (pozdrowienie u ywane do godz. 12:00) good dobry morning rano, ranek How are you? Jak si masz? Co u Ciebie? how jak are jesteê/sà you ty/pan, Pani, Paƒstwo fine Êwietnie thanks dzi kuj may wolno (mi) I ja introduce (v) przedstawiaç (kogoê) this to (zaimek wskazujàcy) is jest from Canada Ms nice to meet you nice to meet (v) pleased too just call me call (v) me z Kanada Pani X., Panna X. mi o Panià poznaç mi o czàstka sygnalizujàca bezokolicznik spotkaç, poznaç byç uradowanym, zadowolonym tak e po prostu tu: prosz mnie nazywaç, prosz zwracaç si do mnie nazywaç mnie (v) - oznacza czasownik (verb). Angielskie odpowiedniki wa niejszych poj ç gramatycznych podajemy na str W Wielkiej Brytanii i w USAludzie zwykle szybko przechodzà na ty i zwracajà si do siebie po imieniu. Morning, Lynn. Dzieƒ dobry, Lynn. Good morning, David. Dzieƒ dobry, David. Jednak zwracanie si do kogoê po angielsku za pomocà s owa you oraz imienia bardzo cz sto nale y traktowaç jako równoznaczne z u yciem w j zyku polskim form grzecznoêciowych Pan, Pani, Paƒstwo angielski ma bowiem tylko jednà form (you) odpowiadajàcà zarówno zaimkowi ty jak i formom Pani, Pan, Paƒstwo. Pan Barton móg by powiedzieç równie dobrze: Morning, Miss Greenwood (gdyby chcia wyraziç si nieco anachronicznie i u yç formy Panno). Móg by te powiedzieç: Morning, Ms Greenwood, gdyby chcia wyraziç si oficjalnie, ale nie staroêwiecko. Zwróci si co prawda do Lynn po imieniu, form oficjalnà zachowujàc w podtekêcie, ale wcale nie oznacza to spoufalania si str. 157 nine 9

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIA ANIA PA STWOWEJ KOMISJI POÂWIADCZANIA ZNAJOMOÂCI J ZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 1.1. W sk ad Komisji wchodzà przewodniczàcy i 9 cz onków.

REGULAMIN DZIA ANIA PA STWOWEJ KOMISJI POÂWIADCZANIA ZNAJOMOÂCI J ZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 1.1. W sk ad Komisji wchodzà przewodniczàcy i 9 cz onków. Dziennik Ustaw Nr 191 12907 Poz. 1870 i 1871 2. Osobom przygotowujàcym analizy i opracowania na potrzeby egzaminów przys uguje wynagrodzenie w wysokoêci do 250 % stawki. 3. WysokoÊç wynagrodzenia osób

Bardziej szczegółowo

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Pod redakcjà Justyny Wenglorz Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Projekt graficzny ok adki i strony tytu owej Bo ena Sawicka Wydawca Witold Sartorius

Bardziej szczegółowo

WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet

WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet WSTÊP Nauka jêzyka angielskiego jest dziœ niezbêdn¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ. Jest on miêdzynarodowym sposobem porozumiewania siê w biznesie, nauce, polityce, œwiecie rozrywki, a co nie mniej istotne daje

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-7407-038-2. Druk i oprawa: ódzkie Zak ady Graficzne. Dyrektor, redaktor naczelny Wojciech G uch. Opracowanie redakcyjne Dorota Sideropulu

ISBN 83-7407-038-2. Druk i oprawa: ódzkie Zak ady Graficzne. Dyrektor, redaktor naczelny Wojciech G uch. Opracowanie redakcyjne Dorota Sideropulu Dyrektor, redaktor naczelny Wojciech G uch Opracowanie redakcyjne Dorota Sideropulu Projekt ok adki Studio MAK sp. z o.o. Opracowanie typograficzne Jaros aw Danielak, Pro-Forma amanie i przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1. Podr cznik

PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1. Podr cznik PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1 Podr cznik PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 2 Czytajàc ten podr cznik poznasz Magic: The Gathering najlepszà gr karcianà na Êwiecie. Gdy

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym z efektów prac mi dzynarodowego zespo u, realizujàcego drugi rok projektu

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod Dzieci odkrywajà i badajà przyrod DROGA DO MOJEGO PRZEDSZKOLA Grupa wiekowa: 5 6-latki. Cele Dziecko: zdobywa orientacj w terenie, wymienia narzàdy zmys ów (oko, ucho, nos, r ka), wykorzystuje zmys y (np.

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

klas I III Scenariusze zaj ç lekcyjnych i materia y pomocnicze dla uczniów szkó podstawowych w ramach programu edukacyjnego Moje konsumenckie ABC

klas I III Scenariusze zaj ç lekcyjnych i materia y pomocnicze dla uczniów szkó podstawowych w ramach programu edukacyjnego Moje konsumenckie ABC Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów 20 lipca 2004 r. OCHRONA KONSUMENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ: Dziesi ç podstawowych zasad 1 1. Konsumenci majà mo liwoêç zakupu artyku

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tłumaczenie: Cezar Matkowski Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo