Zalecenia Konferencji Miast Partnerskich odnośnie przyszłej współpracy. Murrhardt, 19. lipca Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zalecenia Konferencji Miast Partnerskich odnośnie przyszłej współpracy. Murrhardt, 19. lipca 2008. Spis treści"

Transkrypt

1 PROGRAM MURRHARDZKI Zalecenia Konferencji Miast Partnerskich odnośnie przyszłej współpracy Murrhardt, 19. lipca 2008 Spis treści 1 Partnerstwo szkół 1 2 Nowe formy zaangaŝowania młodzieŝy 2 3 Rozwój partnerstwa miast 3 4 Wspólna strona internetowa 4 5 MoŜliwości kooperacji na płaszczyźnie europejskiej 5

2 1 Miasta Château-Gontier (Francja), Frome (Anglia), Murrhardt (Niemcy) i Rabka-Zdrój (Polska) uzgadniają w dniu 19. lipca 2008 w Murrhardt, w ramach ich wielostronnej współpracy, następujący program: 1 PARTNERSTWO SZKÓŁ 1.1 Wymiany szkolne Szkoły, poprzez programy wymiany, wnoszą waŝny wkład w zaangaŝowanie młodzieŝy we współpracę partnerską miast. Programy wymiany szkolnej powinny być stale utrzymywane i wspierane finansowo. 1.2 Problem zaświadczenia o niekaralności dla rodzin podczas wymiany szkolnej w Anglii Miasto Frome zobowiązuje się przygotować do okólnik z informacjami odnośnie postępowania w tej sprawie. 1.3 Wirtualne partnerstwo szkół (akcja etwinning) Dzięki wirtualnemu partnerstwu szkół (etwinning), w postaci wielostronnych projektów, wspierane ma być nauczanie multikulturowe. Akcja etwinning powinna zmotywować szkoły do wspólnej pracy przez Internet Grupy robocze on-line Punkt cięŝkości powinien leŝeć we wspieraniu wspólnot on-line lub międzynarodowych grup roboczych, w których, w ramach szkolnych bądź pozaszkolnych grup młodzieŝowych wymieniane mogą być wiedza i poglądy z dziedzin takich jak: historia, geografia, etyka lub interesujących tematów takich jak: styl Ŝycia, obyczaje czy święta w miastach partnerskich. Do końca października miasta partnerskie powinny mianować swych pełnomocników do pracy w grupie projektowej etwinning. Przewodnictwo przejmuje miasto Murrhardt. W zimie powinno dojść do spotkania koordynacyjnego wielostronnej grupy projektowej. Miejsce tego spotkania nie zostało jeszcze ustalone. Finansowanie powinno odbyć się poprzez program wspierający COMENIUS Strona internetowa Efekty tej współpracy powinny być publikowane na wspólnej stronie internetowej miast partnerskich.

3 2 2 NOWE FORMY ZAANGAśOWANIA MŁODZIEśY Obok istniejących juŝ programów wymiany szkolnej powinny zostać rozwinięte wspólnie dodatkowe programy zaangaŝowania młodzieŝy. Celem ich jest zmotywowanie młodych ludzi ze wszystkich grup społecznych. WaŜnym jest, Ŝeby mogli oni wnosić w dane programy swoje idee i wyobraŝenia i aby powstawały, wspierane przez miasta partnerskie, projekty pochodzące od młodych dla młodych. Nowymi formami zaangaŝowania młodzieŝy mogą być: 2.1 Ambasador młodzieŝy i konferencje młodzieŝy miast partnerskich Grupa ambasadorów młodzieŝy podróŝuje oficjalnie w imieniu swojego miasta (na dowolny okres) do miasta partnerskiego. Ich zadanie: nawiązać moŝliwie wiele kontaktów z młodzieŝą, róŝnymi grupami młodzieŝowymi, stowarzyszeniami i ich sekcjami młodzieŝowymi, w celu zainteresowania ich odwiedzinami w mieście partnerskim. Zakwaterowanie u rodziny goszczącej zostanie ustalone z miastem partnerskim. Miasto wysyłające ambasadora pokrywa koszty podróŝy. Ambasador młodzieŝy powinien doprowadzić do nawiązania bądź oŝywienia kontaktów między młodymi ludźmi. W roku 2009 grupy ambasadorów młodzieŝy (w wieku lat) w terminach, które muszą jeszcze zostać ustalone, powinny podróŝować do miast partnerskich. Powinni to być zawsze młodzi ludzie z trzech miast partnerskich i odwiedzać czwarte z miast. Tu powinni oni nawiązywać kontakty i opracowywać wzajemne projekty. W 2010 roku grupy ambasadorów młodzieŝy ze wszystkich czterech miast partnerskich powinny zorganizować wspólne spotkanie w jednym z miast Projekty filmowe stawiają za zadanie młodym grupom poznać odwiedzane miasto i spojrzeć na nie własnymi oczyma przez pryzmat aparatu fotograficznego lub kamery filmowej. Filmy te mogą być w odpowiednich okolicznościach wykorzystywane jako media promujące miasta i czyniące kontakty partnerskie interesującymi. Innym jeszcze pomysłem moŝe być przedstawianie w mieście partnerskim przez grupy ambasadorów młodzieŝy tradycyjnych potraw z regionu. 2.2 Stypendium młodzieŝowe i praktyki Miasta partnerskie zobowiązują się sprawdzić do w jakim zakresie i w jakim czasie mogą być zrealizowane następujące propozycje dla uczniów i studentów Stypendium młodzieŝowe Stypendium młodzieŝowe oznacza wspólnie finansowany pobyt w jednym z miast partnerskich. Stypendysta zostaje zakwaterowany na okres około jednego miesiąca u rodziny goszczącej. MoŜe on wykorzystać swój pobyt w dowolnym celu, choć jako pierwszorzędny cel jawi się doskonalenia języka obcego. Sensownym jest ustalenie i określenie wcześniej zadań do późniejszego sprawozdania z pobytu (kontakty, opisy wydarzeń, doświadczenia), tak, aby jednostka delegująca mogła takŝe czerpać korzyści z pobytu stypendysty w danym miejscu.

4 Praktyka Praktyka zawodowa w miastach partnerskich powinna być poświadczana jako dowód pobytu zagranicznego. Dodatkowo powinna być proponowana praktyka w ośrodkach młodzieŝowych miast partnerskich. Oprócz tego powinny zostać wysłane zapytania do przedsiębiorstw o miejsca praktyki na czas do 6 miesięcy. 2.3 Propozycje programowe dla dzieci około 8 lat Miasta partnerskie zobowiązują się, do spotkania w 2009, sprawdzić moŝliwości realizacji następujących projektów dla dzieci w wieku od 8 lat Projekty taneczne MłodzieŜ w miastach partnerskich pracuje oddzielnie nad wspólnym performance tanecznym, a potem spotyka się w celu wspólnego przedstawienia projektu szerszej publiczności Dni sztuki Dzieci z miast partnerskich powinny wspólnie z artystami tworzyć na otwartej przestrzeni obiekty sztuki, które zanim zostaną rozebrane, długo jeszcze pozostają jako instalacje artystyczne. KaŜde z dzieci współtworzących obiekt powinno ucieleśnić konkretny temat. 2.4 Wymiana grup młodzieŝowych W miastach partnerskich powinny być organizowane, na zmianę, dni zespołów młodzieŝowych, na które zapraszane będą młode grupy muzyczne z miast partnerskich. Miasto Frome proponuje realizację tego projektu podczas FROME FESTIVAL w lipcu Wymiana sportowa Miasta partnerskie wysondują do spotkania w 2009 roku moŝliwości wymiany na płaszczyźnie sportowej. 3 ROZWÓJ PARTNERSTWA MIAST 3.1 Język komunikacji i język organizacyjny Rozszerzenie idei partnerstwa na cztery miasta czyni koniecznym ustalenie wspólnego języka komunikacji i organizacji wielostronnych projektów. Ustala się, zatem język angielski, jako wspólny język organizacyjny. 3.2 Lokalna osoba do kontaktów partnerstwa miast Miasto powoła osobę do kontaktów, która będzie koordynować i organizować projekty wielostronne.

5 4 3.3 ZaangaŜowanie obywateli w partnerstwo miast Włączenie obywateli w działania partnerskie ma duŝe znaczenie i będzie koordynowane przez osobę kontaktową. 3.4 Przewodnictwo Jedno z miast na zmianę, obejmuje od 1. września na okres jednego roku przewodnictwo partnerstwa czterostronnego. Termin zmiany związany jest z terminem składania wniosków do UE o dofinansowanie działań. Miasto partnerskie, które aktualnie przewodniczy organizuje spotkanie czterostronne. Dalszym zadaniem miasta przewodzącego jest koordynacja projektów wielostronnych. Konferencja miast postanowiła, Ŝe miasto Rabka Zdrój - wyprzedzając podpisanie partnerstwa w roku 2009 w Rabce - przejmie przewodnictwo od 1. września Pobyty językowe Miasta zapewniają moŝliwość nauki języków miast partnerskich poprzez oferty szkoleniowe (wakacyjne kursy językowe z zakwaterowaniem u rodzin). 4 WSPÓLNA STRONA INTERNETOWA 4.1 FourforEurope (cztery dla Europy) Miasta partnerskie załoŝą wspólną stronę internetową Dzięki tej stronie wszystkie działania poczwórnego partnerstwa będą dostępne dla obywateli miast partnerskich. Konferencja miast partnerskich postanowiła, Ŝe szczegóły dotyczące powstania i prowadzenia strony internetowej zostaną opracowane w ramach wspólnego projektu 4.2 Redakcja naczelna To miasto partnerskie, które aktualnie przewodniczy koordynuje całą stronę internetową (redakcja naczelna). 4.3 Logo Europa begegnen Projekt przedstawiony podczas konferencji miast partnerskich został zatwierdzony jako wspólne logo. Tłumaczenie motta Europa begegnen na język angielski, francuski i polski zostanie ustalone przez kaŝdego z partnerów.

6 5 5 MOśLIWOŚCI KOOPERACJI NA PŁASZCZYŹNIE EUROPEJSKIEJ 5.1 Promocja UE Miasta partnerskie chcą współpracować na płaszczyźnie europejskiej. Przedyskutowane przy wsparciu UE propozycje rozwiązań waŝnych problemów komunalnopolitycznych powinny być wdraŝane w Ŝycie ze wsparciem europejskim. 5.2 Tematy Na lata 2008 do 2012 w centrum zainteresowania powinny stać następujące tematy: wspieranie gospodarki, środowisko naturalne, dialog międzykulturowy, współpraca młodzieŝy, współpraca seniorów, porównanie polityki i administracji lokalnej we Francji, Anglii, Polsce i Niemczech. 5.3 Kontakty Współpraca powinna być realizowana poprzez konferencje, warsztaty, seminaria, spotkania rad gmin i akcję etwinning Uzgodniono w Murrhardt, w dniu 19. lipca 2008 Philippe Henry Maire de la Ville de Chateau-Gontier Bazouges Alvin Horsfall Mayor of Frome Robert Wójciak Wiceburmistrz Miasta Rabka Zdrój Dr. Gerhard Strobel Bürgermeister der Stadt Murrhardt

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Dokument przygotowany przez Federację Mazowia, Fundację Civis Polonus oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach ścieŝki

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ MŁODYCH WOLONTARIUSZY W EUROPIE

MOBILNOŚĆ MŁODYCH WOLONTARIUSZY W EUROPIE MOBILNOŚĆ MŁODYCH WOLONTARIUSZY W EUROPIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone przez Public Policy and Management Institute. Nie przedstawia ono oficjalnego stanowiska Komitetu Regionów. Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla wykorzystania środków finansowych w

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT. Najczęściej zadawane pytania

TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT. Najczęściej zadawane pytania TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT Najczęściej zadawane pytania Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2007 SPIS TREŚCI CO TO JEST WOLONTARIAT?... 2

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program "Europa dla obywateli" Cele ogólne rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA Załącznik do uchwały Nr IX/56/2003 Rady Powiatu w śninie z dnia 30 października 2003r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA POWIATU śnińskiego śnin,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik od młodzieży dla młodzieży

Przewodnik od młodzieży dla młodzieży Przewodnik od młodzieży dla młodzieży Lublin 2012 Autorzy publikacji: Agata Gliniak Maciej Małyska Magdalena Sobczuk Kamila Furmaniak Krzysztof Miciuła Przemysław Panas Michał Marczak Redakcja: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Oferta programu Grundtvig 2009 (ogólna niezawodowa edukacja dorosłych) STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Parada Schumana największe wydarzenie organizowane przez Polską Fundację im. Roberta Schumana Nazwa organizacji: Polska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Quo vadis Trójkącie Weimarski? O potrzebie sformułowania nowej koncepcji celem oŝywienia Trójkąta Weimarskiego ( Agenda 2021 ) 1

Quo vadis Trójkącie Weimarski? O potrzebie sformułowania nowej koncepcji celem oŝywienia Trójkąta Weimarskiego ( Agenda 2021 ) 1 1991-2011 20 Jahre Weimarer Dreieck 20 ans Triangle de Weimar 20-lecie Trójkąta Weimarskiego Quo vadis Trójkącie Weimarski? O potrzebie sformułowania nowej koncepcji celem oŝywienia Trójkąta Weimarskiego

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży PODRĘCZNIK WYMIANY MŁODZIEŻY [[ Niniejsze tłumaczenie podręcznika wymiany młodzieży opracowano na podstawie wersji angielskiej Youth Exchange Handbook (746-EN) z roku 2008. Informacje zawarte w publikacji

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności effata... zapamiętajcie dobrze effata... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i miłość... projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności www.effata.org.pl Projekt PO FIO 2010. Działanie realizowane

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo