OXFORD, WARWICK, COVENTRY ANGIELSKIE DOBRE PRAKTYKI W TRANSFERZE WIEDZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OXFORD, WARWICK, COVENTRY ANGIELSKIE DOBRE PRAKTYKI W TRANSFERZE WIEDZY"

Transkrypt

1 OXFORD, WARWICK, COVENTRY ANGIELSKIE DOBRE PRAKTYKI W TRANSFERZE WIEDZY PROF. JACEK GULIOSKI INFORMACJA POWYJAZDOWA

2 WPROWADZENIE Europejski wyjazd studyjny do Anglii zorganizowano w celu przedstawienia sposobu funkcjonowania instytucji zaangażowanych w różne formy wspierania biznesu opartego na wiedzy pochodzącej z uczelni. Podczas wizyty zaprezentowano główne instytucje otoczenia innowacyjnego biznesu współpracujące z uczelniami w Oxfordzie, Coventry i Warwick. Forma wyjazdu studyjnego miała na celu przekazanie doświadczeo pracowników odwiedzanych instytucji - uczestnikom przedstawicielom ośrodków innowacji lub instytucji założycielskich z Polski. Dodatkowymi celami wizyty studyjnej były: Wymiana doświadczeo, poglądów, dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami, a także uczestnikami i odwiedzanymi ośrodkami. Wywiązanie dyskusji odnośnie efektywności działao IOB w Anglii i w regionach reprezentowanych przez uczestników. Podtrzymanie nieformalnych grup dyskusyjnych. Zwiększenie świadomości odnośnie działalności IOB i ich potrzeb. Dostarczenie uczestnikom inspiracji do rozwijania ich instytucji. Informacja powyjazdowa zawiera najważniejsze wnioski z wizyty studyjnej, komentarz eksperta oraz odniesienie do materiałów, które mogą byd interesujące dla uczestników wizyty. Zdecydowano się również na umieszczenie w informacji powyjazdowej kontaktów do reprezentantów instytucji biorących udział w wizycie oraz do prelegentów z którymi spotkano się w Oxfordzie, Warwick i Coventry. KARUZELA KNOW - HOW GRUPA INSTYTUCJI NA UNIWERSYTECIE LUB WOKÓŁ NIEGO, NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTAJĄCYCH Z JEGO INFRASTRUKTURY (BUDYNKI, TERENY), KTÓRE WSPÓŁPRACUJĄ Z UNIWERSYTETEM, JEGO PRACOWNIKAMI I ZESPOŁAMI BADAWCZYMI ORAZ MIĘDZY SOBĄ UNIWERSYTET CENTRALNY OŚRODEK TAKIEJ KARUZELI Z prelekcji Prof. Jacka Gulioskiego podczas wizyty studyjnej BIOS w Poznaniu ( )

3 UNIWERSYTET W OXFORDZIE ISIS INNOVATION LTD. ISIS Innovation to Spółka Celowa będąca w całości własnością Uniwersytetu w Oxfordzie. ISIS zajmuje się komercjalizacją wiedzy z uczelni na trzy różne sposoby (transfer odbywa się poprzez trzy różne departamenty ISIS): ISIS Technology Transfer licencjonowanie. Oxford University Consulting konsultacje i ekspertyzy świadczone przez pracowników naukowych uczelni. ISIS Enterprise sprzedaż know-how ISIS związanego z procesami komercjalizacji wiedzy z uczelni. ISIS jest poza strukturą organizacyjną Uniwersytetu. Jednak współpracuje ściśle z ogólnouczelnianą jednostką zarządzająca projektami badawczymi (Research Services) a szczególnie z jej zespołem zarządzającym prawami własności intelektualnej (IP Rights Management Team). W proces zarządzania własnością intelektualną Uniwersytetu zaangażowany jest również dział finansowy. Rozpoznanie źródła finansowania badao i zasad przyznawania finansowania jest kluczowe dla określenia do kogo należą prawa własności intelektualnej związane z wynikami badao prowadzonych na uczelni czy było to finansowanie publiczne, środki z przedsiębiorstwa, czy też jakiś rodzaj grantu. W kontrakcie na badania znajduje się zazwyczaj informacja jak mogą zostad użyte wyniki badao i kto jest ich właścicielem. MISJA ISIS INNOVATION I KONSEKWENCJE DLA SPOSOBU DZIAŁANIA Należy podkreślid Misję jaką formułują dla siebie pracownicy ISIS Innovation: Transfer jak największej ilości wiedzy z uniwersytetu do społeczeostwa oraz wspieranie działao naukowców zmierzających do komercjalizacji wiedzy. Nie chodzi tu o zwiększenie przychodów ze źródeł niepublicznych, pozyskanie dodatkowych środków na badania czy też poprawienie statusu majątkowego pracowników uczelni. W przeważającej części to pieniądze publiczne utrzymują uczelnie (patrz Wykres 1 Finansowanie badao na Uniwersytecie w Oxfordzie wg źródła pochodzenia funduszy (źródło grafiki: prezentacja ISIS INNOVATION)

4 obok, budżet na badania) w związku z tym społeczeostwo, które utrzymuje swoimi podatkami uczelnie powinno jak najwięcej skorzystad na wiedzy wytworzonej w jej murach. W praktyce oznacza to wysokim poziom odpowiedzialności społecznej Uniwersytetu i angażowanie się w każde działanie przyczyniające się do poprawy jakości życia podatników. Oznacza to, że podstawowym kryterium funkcjonowania ISIS nie jest ilośd pozyskanych funduszy ale ilośd podpisanych umów licencyjnych prowadzących do faktycznego wdrożenia wyników badao w gospodarce. Zarząd ISIS musi generowad przychody aby uzyskad legitymizację władz uczelni dla swojej działalności i aby mied środki na działalnośd operacyjną. WŁASNOŚD PATENTU Patenty są własnością Uniwersytetu, natomiast ISIS ma wyłącznośd na zarządzanie własnością intelektualną uniwersytetu i podpisywanie wszelkiego rodzaju umów licencyjnych w jego imieniu. Patenty nie są przenoszone jako aport do spółki celowej przez cały czas pozostają one częścią majątku uczelni. ISIS, uczelnia i wynalazca są natomiast stroną umowy licencyjnej i czerpią z jej tytułu korzyści majątkowe. ISIS a nie uniwersytet jest stroną podczas negocjacji licencji. Własnośd intelektualna nie jest przenoszona z uniwersytetu do ISIS w postaci aportu. W Polsce takie działania tworzą koniecznośd ciągłego aktualizowania KRSu spółki celowej i odprowadzania VAT od transakcji między dwiema podmiotami gospodarczymi. W modelu ISIS nie dochodzi w gruncie rzeczy do przeniesienia IPR, nie dochodzi też do konieczności zapłacenia podatku VAT. Wprowadzenie tego modelu do Polski wymaga dużej ostrożności. Kwestię konieczne do rozstrzygnięcia to: Czy w wypadku utworzenia spółki celowej, która miałaby wyłączności na zarządzanie IPR uczelni konieczne byłoby otwarcie przetargu na dostarczenie takiej usługi? Co w wypadku gdyby Spółka Celowa nie wygrała tego przetargu. Czy polskie prawodawstwo dopuszcza oddanie w zarząd własności intelektualnej uczelni bez przenoszenia tej własności intelektualnej aportem do spółki?

5 OSIĄGNIĘCIA ISIS INNOVATION Silna i ugruntowana pozycja ISIS jest oparta między innymi na dużym kredycie zaufania jakie posiada Tim Cook wśród władz uczelni i całego środowiska akademickiego. Pierwszy biznes plan CTT został zaakceptowany przez uczelnię. W pierwszym okresie działania ISIS wiadome było, że wygeneruje ona tylko koszty jednak spółce udało się ograniczyd wydatki, uczelnia straciła na spółce na początkowym etapie jej działania mniej niż planowała. Uczelnia cały czas finansuje ISIS. Co roku przekazując spółce coraz większe kwoty. Kwoty jakie są transferowane z powrotem do uczelni przewyższają nakłady jakie uniwersytet ponosi na ISIS Innovation. Tabela 1 Efekty działalności ISIS w kolejnych latach jego funkcjonowania (źródło grafiki: prezentacja ISIS INNOVATION) PODZIAŁ DOCHODÓW ISIS zarabia przede wszystkim na opłatach z tytułu licencji, którymi zarządza. Około 30 procent przychodu z tego tytułu zostaje w ISIS, reszta natomiast zostaje przekazana uczelni i wynalazcy. ISIS Innovation nie obejmuje udziałów w tworzonych spółkach Spin-off i jest raczej niechętne tego rodzaju transferowi technologii skupiając się na umowach licencyjnych. Tabela 2 - Podział dochodów z tytułu umów licencyjnych (źródło grafiki: prezentacja ISIS INNOVATION)

6 Tworzenie Spółek Spin-off jest traktowane jako budujące prestiż uczelni nie jest oceniane przez ISIS jako generujące większą wartośd dodaną lub zyski. Inne źródła dochodów ISIS to pośrednictwo w konsultacjach świadczonych przez pracowników naukowych uniwersytetu i organizacja szkoleo z zakresu transferu technologii. Niewielka częśd dochodów ISIS pochodzi również ze składek członkowskich różnego rodzaju klubów i stowarzyszeo zarządzanych przez ISIS i skupiających środowisko związane z Uniwersytetem w Oxfordzie. MODEL POZYSKIWANIA WIEDZY I TECHNOLOGII DO KOMERCJALIZACJI ISIS Technology Transfer pomaga w komercjalizacji wiedzy jedynie chętnym naukowcom. Pozostawia im swobodę wyboru i oferuje pomoc i ekspertyzę, nie wymuszając żadnych działao. Taki model jest możliwy dzięki zastosowaniu konsekwentnego PR-u (informacje w prasie i innych mediach nie mające bezpośrednio na celu sprzedaży usług ISIS) i marketingowego. ISIS ma wspierad naukowców, nie jest żadnego rodzaju systemem represji lub stróżem własności intelektualnej uczelni (tym zajmują się inne komórki ogólnouczelniane w strukturze uczelni). Naukowcy korzystają chętnie z pomocy ISIS z kilku powodów. Uczelnia na nakazuje działao komercjalizacyjnych swoich naukowcom, mogą oni jedynie prowadzid badania bez prób ich komercjalizacji ISIS nie pełni roli stróża własności intelektualnej uczelni. ISIS ma przykłady opisujące naukowców, którzy skorzystali z jego usług i odnieśli sukces. Uczeni angielscy postrzegają sukces biznesowy jako element budowania prestiżu w środowisku akademickim, kusi ich również zysk związany ze skuteczną komercjalizacją ich wynalazku. ISIS buduje taki wizerunek na uczelni dzięki zarządzaniu konsultacjami oferowanymi przedsiębiorstwom przez pracowników naukowych. Konsultacje w których ISIS jest pośrednikiem są korzystniejsze finansowo dla naukowców niż działanie w szarej strefie. Konsultacje przyjmują zazwyczaj formę doradztwa lub przeprowadzenia ekspertyzy na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa. Podczas tego kontaktu z ISIS naukowiec poznaje ofertę spółki, później natomiast, bardzo często zwraca się do ISIS z zapytaniem o możliwości komercjalizacji wyników jego badao. Kadra ISIS Innovation jest bardzo konsekwentna w zakresie realizowania misji, którą jest również pomoc naukowcom. Ich zadowolenie jest na pierwszym miejscu. Kluczowe decyzje związane z przyszłością technologii podejmowane są w oparciu o konsultacje z naukowcem wynalazcą. Dzieje się tak między innymi dlatego, że ISIS uważa za niemożliwe oddzielenie technologii od wynalazcy. Rozwijanie firmy spin-off, jej wzrost, nowe odkrycia i postęp technologii jest możliwy tylko przy stałym zaangażowaniu pomysłodawcy-wynalazcy. Między innymi dlatego również aby nie blokowad rozwoju technologii po jej komercjalizacji, naukowców nigdy nie angażuje się w proces zarządzania firmą spin-off wtedy nie mogli by oni kontynuowad swoich badao i rozwój licencjonowanej przez ISIS technologii zostałby zatrzymany. Częściej naukowcy-wynalazcy przyjmują rolę konsultantów dla firm korzystających z licencji powstałych w oparciu o ich technologię taki model ułatwia również proces wdrożenia technologii w przedsiębiorstwie.

7 KADRA ISIS Rysunek 1 Poszczególne działy ISIS oraz informacja o naukowcach w stopniu doktora zatrudnionych w ISIS (źródło grafiki: prezentacja ISIS INNOVATION) Według pracowników ISIS aby pracowad w tego rodzaju spółce konieczne jest posiadanie doświadczenia w dwóch z trzech obszarów: nauka (prowadzenie badao naukowych), biznes lub prawo. W praktyce oznacza to, że w ISIS pracują 74 osoby, 37 z nich posiada tytuł doktora a 18 osób ma dyplom MBA. Tworzy to zespół ludzi znających realia zarówno uczelniane jak i biznesowe oraz zdolnych komunikowad się z obydwoma środowiskami. Przekrój dziedzin w jakich kadra ISIS posiada doktorat jest bardzo szeroki. Umożliwia to dobranie odpowiedniego pracownika ISIS do specyfiki projektu badawczego, który ma byd komercjalizowany. Konsultant ISIS jest dobierany do projektu pod względem zgodności wykształcenia (dziedzina nauki) oraz pod względem cech charakteru (lepsza komunikacja z naukowcem). Często zdarza się, że pracownik ISIS wchodzi w stałą współpracę z danym naukowcem negocjując dla niego umowy konsultacji i komercjalizując następnie wyniki jego badao. Naukowcy są wprowadzani do Spin-offów tylko jako dyrektorzy naukowi. Nie są to jednak wynalazcyprofesorowie ale częściej członkowie ich zespołów badawczych czyli np. naukowcy w stopniu doktora, którzy znają technologię i są zainteresowani karierą w biznesie. Profesorowie utrzymują swoją posadę na uczelni jednocześnie rozwijając dalej technologię i świadcząc konsultacje dla nowo powstałej firmy odpryskowej. ISIS stara się tworzyd Spin-offy jedynie w wyjątkowych sytuacjach a uniwersytet chroni swoje zasoby ludzkie dlatego jakakolwiek migracja naukowca z uczelni do spółki jest rzadka w stosunku do innych działao w zakresie transferu wiedzy.

8 KOSZTY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Wszelki koszty związane z ochroną własności intelektualnej pokrywa ISIS. Spółka nie angażuje się w patentowanie krajowe tego rodzaju patenty są wg nich bezwartościowe. Ocena parametryczna uczelni angielskich nie zawiera liczby patentów krajowych. W Polsce ich liczba patentów krajowych ma wpływ na ocenę parametryczną uczelni. Wydaje się jednak, że spółki celowe polskich uczelni wzorem ISIS nie powinny się angażowad w patentowanie krajowe bo nie przekłada się ono na zysk ekonomiczny i nie prowadzi do poprawy jakości życia społeczeostwa. Znaczenie ma również fakt, że ocena parametryczna uczelni angielskich zawiera wskaźnik, nie ilości patentów ale ilości licencji czyli faktyczną liczbę wdrożeo. STRUKTURA UCZELNI RELACJE Z PRZEDSIĘBIROCAMI I INWESTORAMI Struktura uczelni angielskich oparta jest na wielu formalnych i nieformalnych stowarzyszeniach. W ramach Uniwersytetu Oxfordzkiego funkcjonuje duża liczba różnego rodzaju klubów, stowarzyszeo, bractw, ciał doradczych itp. W swoim statucie uczelnia posiada zapis o tym, że jest w istocie Społecznością studentów, absolwentów i naukowców. Skutkiem takiej organizacji uczelni jest wysoki stopieo jej demokratyzacji na decyzje podejmowane w ramach uniwersytetu ma wpływ kadra naukowa, studenci i absolwenci. Decyzje związane z budżetem uczelni są więc w dużym stopniu wynikiem ścierania się sprzecznych interesów różnych grup. Aby uzyskad poparcie dla utworzenia ISIS, Tim Cook (założyciel ISIS) musiał uzyskad poparcie środowiska dla swojego pomysłu. To oznacza, że utworzenie ISIS wymagało już od samego początku jego istnienia jakiegoś rodzaju consensusu w ramach uczelni. ISIS nie walczy z tą strukturą uczelni ale aktywnie ją wykorzystuje. Wokół ISIS powstało Oxford Innovation Society dające swoim członkom dostęp do informacji o możliwościach komercjalizacji wiedzy wytworzonej na uczelni. Członkowstwo w sieci jest płatne i na początku istnienia ISIS składki finansowały działalnośd operacyjną spółki celowej. Członkami sieci są naukowcy, przedsiębiorcy i politycy. Każda grupa ma inną rolę w ramach tej sieci. Naukowcy dostarczają pomysłów, które mogą byd podstawą tworzenia nowego biznesu. Przedsiębiorcy przekuwają pomysły naukowców w działające i przynoszące dochód firmy. Natomiast rolą inwestorów jest generowanie za pomocą pieniędzy dźwigni, która zwiększy kilkukrotnie zyski z danej inwestycji. Sied realizuje swoje założenia przede wszystkim w wyniku spotkao networkingowych. Są to duże przyjęcia z wystawną kolacją i z prelekcją znanej osobistości (nie mającą bezpośrednio na celu sprzedaży żadnego produktu lub usługi). Kilka ważnych szczegółów związanych z tym spotkaniem: opłata za udział w spotkaniu jest wliczona w składkę członkowską prelegent nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją prelekcję (możliwośd prelekcji przed takim audytorium jest wystarczająco atrakcyjna) miejsce siedzenia jest wyznaczone przez organizatora i ma umożliwid wszystkim gościom wejście w jak najbardziej interesujące interakcje z potencjalnymi partnerami lub kontrahentami plan siedzenia jest opracowywany na długo przed spotkaniem i konsultowany w całym zespole ISIS w trakcie przerw, zmieniane są nakrycia i przestawiane tabliczki z imionami wskazując nowe miejsce siedzenia atrakcyjnośd spotkao dla przedsiębiorców zwiększa fakt udziału w nich naukowców z Oxfordu

9 PROCEDURA PRZEPŁYWU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Jeśli naukowiec podejmie decyzję, że chce komercjalizowad wyniki badao pierwszym krokiem jest wypełnienie przez niego tzw. disclosure form. Formularz ma prostą strukturę i ma na celu krótkie przedstawienie czego dotyczy wynalazek i czy naukowiec ma do niego prawo (http://www.isisinnovation.com/researchers/patents-5.html). Wypełnienie formularza jest pierwszym etapem procedury patentowej. Disclosure form to inaczej formularz pierwszego ujawnienia zakłada się, że wcześniej treśd odkrycia nie została nikomu ujawniona. 2. Dopiero po przesłaniu ISIS formularza następuje kontakt z konsultantem, który od tej pory nadzoruje cały proces komercjalizacji. Konsultant będzie towarzyszył naukowcowi w procesie komercjalizacji na każdym jego etapie. Konsultanci pracują nad odkryciami, które w związku z ich wykształceniem i tytułem naukowym są dla nich zrozumiałe. Oznacza to, że konsultant będący z wykształcenia chemikiem zajmuje się komercjalizacją badao z tej dziedziny nauki. Naukowcy są również pytani o swoje preferencje, często wskazują tego konsultanta, który wcześniej pośredniczył w sprzedaży ich ekspertyz i konsultacji naukowych. 3. Kolejny etap do ocena potencjału komercyjne odkrycia. ISIS Technology Transfer to grupa 40 konsultantów podzielonych na kilku osobowe zespoły. Konsultant nadzorujący proces komercjalizacji dokonuje oceny razem ze swoim zespołem danych zawartych w disclosure form i zebranych podczas rozmowy z naukowcem. Następnie przekazuje naukowcowi opinię ISIS. W wypadku odpowiedzi negatywnej naukowiec może uzyskad prawa własności intelektualnej do odkrycia i dokonad komercjalizacji na własną rękę (są to przypadki jednostkowe). 4. W wypadku pozytywnej opinii naukowiec odsyłany jest do Research Support Service. Jest to dział uniwersytecki, które zadaniem jest prześledzenie źródeł finansowania danych badao i określenie do kogo należy IPR. Następnie tenże dział negocjuje z właścicielem IPR udziały w zyskach z komercjalizacji. Po zakooczeniu tego procesu prawo do zarządzania IPR bez wad prawnych zostaje przekazane ISIS. 5. Jeśli odkrycie to wynik badao kilku naukowców, mają prawo do określenia wartości udziału w zyskach z komercjalizacji w ramach przyznanych im udziałów mogą dokonad dowolnego ich podziału między siebie (dla przypomnienia zależnie od wartości technologii to 60%, 31,5% lub 15,75% zysków z komercjalizacji do podziału). Dopiero dokument podpisany przez wszystkich autorów wynalazku umożliwia dalsze działania komercjalizacyjne. ISIS nie pełni roli mediatora w negocjacjach w obrębie zespołu badawczego. 6. Następny etap to przygotowanie wniosku patentowego. Czas potrzebny na przygotowanie wniosku patentowego to około 2 miesiące. Jest to czas dostateczny na rozpoznanie rynku i rzetelne przygotowanie wniosku patentowego. Jednak, jeden z pracowników ISIS stwierdził, że są oni w stanie przygotowad tzw. wstępny wniosek nawet w 8h. Ma to zastosowanie szczególnie w wypadku, gdy naukowiec jest w drodze na konferencje na której ma wygłosid prelekcje na temat wyników swoich badao i ta wstępna ochrona jest niezbędna aby zachowad kryterium nowości. 7. Szukanie klienta na zakup licencji odbywa się po przeprowadzeniu procesu patentowania. W zgodzie z misją ISIS licencje nie mogą służyd jedynie zablokowaniu rozwoju technologii i opóźnieniu jej wdrożenia przez licencjobiorcę ale mają mied na celu wdrożenie technologii. Dlatego umowy licencyjne podpisywane przez ISIS zawierają kamienie milowe razem ze wstępnym harmonogramem ich realizacji. Zabezpiecza to przed nieuczciwymi inwestorami, dążącymi do zablokowania rozwoju technologii.

10 W trakcie trwania umowy, licencjobiorca jest rozliczany z osiągnięcia określonych kamieni milowych. Jeśli nie wywiązuje się z harmonogramu wdrożenia technologii do produkcji masowej, może to byd podstawą do rozwiązania umowy licencyjnej przez ISIS. Jeden konsultant ISIS Technology Transfer odpowiada za projekt od momentu pierwszego kontaktu z naukowcem do finalizacji umowy i nadzorowania procesu wdrożenia technologii do produkcji. Konsultanci ISIS w związku z szerokim zakresem obowiązków posiadają kompetencje takich obszarach jak marketing, ochrona własności intelektualnej i umiejętności negocjacji. Rysunek 2 - Przepływ własności intelektualnej pochodzącej z Oxfordu (źródło grafiki: prezentacja ISIS INNOVATION) WYCENA Wycena wynalazku nie jest oparta na metodzie kosztowej. ISIS opiera się na zasadzie, że dany wynalazek jest wart tyle ile zaoferuje za niego rynek. W Polsce taki model wyceny jest niemożliwy z kilku względów: a) koniecznośd wyceny i odprowadzenie VAT w momencie aportu praw własności intelektualnej z uczelni do spółki celowej, b) koniecznośd wyceny i w razie potrzeby uzyskanie zgody ministra na rozpoczęcie procesu komercjalizacji. Ten angielski model wyceny zwiększa znaczenie bazy klientów. Aby uzyskad rynkową cenę konieczne jest prowadzenie wstępnych negocjacji w sposób możliwie transparentny z kilka klientami równolegle. Dopiero ten

11 rodzaj licytacji umożliwiaj uzyskanie rynkowej ceny i uśrednienie oczekiwao klientów w konfrontacji z konkurencją. Firmy spin-out tworzone są okazjonalnie i zazwyczaj w wypadku gdy zespół powiązanych wynalazków może posłużyd do stworzenia kilku różnych produktów. Wtedy model biznesowy nowopowstałej firmy jest dostatecznie elastyczny (dywersyfikacja źródeł przychodu) i bezpieczny. ISIS licencjonuje następnie technologię do nowo utworzonej firmy przeważnie na zasadach wyłączności.

12 COVENTRY UNIVERSITY ENTERPRISES LTD. Coventry University Enterprises Ltd. (CUE) jest spółką będącą częścią Coventry Group. W tej grupie CUE Ltd. odpowiada za komercyjne działania Uniwersytetu natomiast sama uczelnia ma status organizacji pożytku publicznego przypominającej zasadami funkcjonowania fundację w prawie polskim. Wszelkiego rodzaju transakcje między spółką i uczelnią są traktowane jako transakcje między dwiema niezależnymi podmiotami gospodarczymi. Oznacza to, możliwośd wygodnego sterowania przepływami finansowymi i przynosi całej grupie korzyśd podatkową (fundacja nie płaci podatku dochodowego tak długo jak pożytkuje go na cele statutowe). Zysk z działao komercyjnych wraca do Grupy i jest rozdysponowany pomiędzy Spółkę i Fundację. Chociaż CUE podobnie jak ISIS zarządza własnością intelektualną uczelni to uczestnikom wizyty zaprezentowano przede wszystkim działalnośd Parku Technologicznego Coventry. Dział CUE zajmujący się transferem technologii z uczelni i licencjonowaniem nie jest obecny w przestrzeni parku technologicznego. W parku znajduje się punkt EEN. Instytuty w Parku Technologicznym Coventry to obiekty skupiające naukowców i specjalistów w pewnej określonej dziedzinie (zasoby ludzkie pochodzą przede wszystkim z Uniwersytetu Coventry). Instytuty w oparciu o know-how uczelni świadczą usługi dla przedsiębiorców, prowadzą prace rozwojowe, dokonują analiz i ekspertyz itp. Budynki Instytutów należą do Parku. Know-How i zasoby ludzkie pochodzą z uczelni (uczelnia otrzymuje z tego tytułu pieniądze od spółki). W Instytutach dochodzi do transferu wiedzy z uczelni do

13 przedsiębiorstw. Jest to także punkt w którym następuje sprzężenie zwrotne przedsiębiorstwa mogą jasno sformułowad zapotrzebowanie na usługi uczelni, naukowcy zyskują doświadczenie w pracy dla przemysłu co pozytywnie wpływa na poziom prowadzonych przez nich zajęd. W Parku działa kilka instytutów: Serious Games Health Design Technology Creative Enterprise Applied Entrepreneurship Rysunek 3 Struktura Coventry University Group i powiązania z przemysłem (źródło: Prezentacja Coventry University Group) POCZĄTKI Pierwsze budynki jakie powstały w ramach parku miały funkcję inkubacyjną oraz były siedzibą instytutów badawczych. Kolejne obiekty to Instytuty specjalne prowadzące badania dla określonych branż ten charakter budynków sprawił, że stały się naturalnymi hubami dla klastrów miejscem spotkao przedstawicieli klastra i ośrodkiem ich wspólnych działao. Początkowy rozwój parku był oparty o projekty, kapitał początkowy został pozyskany ze środków uczelnianych. Podkreślid należy rolę lidera z wizją na początkowym etapie tworzenia struktur takich instytucji jak parki, inkubatory i centra transferu technologii. Inicjatorem utworzenia parku w Coventry był jak się dowiedzieliśmy podczas prezentacji jeden z uznanych profesorów. To on, stworzył wizję

14 działania parku i co ważniejsze pozyskał poparcie władz uczelni dla swojego pomysłu i finansowanie na jego realizację. Fundusze na rozbudowę parku w Coventry pochodziły w większości z środków publicznych a nie z uczelni ale poparcie władz okazało się istotne dla osadzenia spółki w strukturze uczelni i rozpoczęcie jej działania. Z podobną historią mamy do czynienia w wypadku wielu polskich instytucji otoczenia biznesu np. Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Technopark Gliwice czy Poznaoski Park Naukowo-Technologiczny wszystkie te instytucje mają mocny związek z uczelniami wyższymi. W parku znajdują się następujące rodzaje przestrzeni: a) Przeznaczona do wynajęcia przez inkubowane firmy transfer pomocy publicznej w postaci preferencyjnych stawek wynajmu. b) Przeznaczone do wynajęcia dla dojrzałych firm komercyjne stawki wynajmu. c) Przeznaczona dla uczelni na cele dydaktyczne i naukowe park wystawia fakturę za wynajem powierzchni uczelni, sposób na transfer kapitału między uczelnią i parkiem (koniecznośd odprowadzenia VAT itp.). d) Użytkowana przez instytuty czyli działy parku świadczące usługi proinnowacyjne dla biznesu w oparciu o zasoby ludzkie uczelni i ekspertów zatrudnionych przez park instytuty opłacają najem z własnych przychodów, czasem przestrzeo jest krótkotrwale podnajmowana firmom zewnętrznym w wypadku realizacji jakiegoś dużego i długiego projektu, koszty wynajmu przestrzeni stają się częścią faktury za realizację projektu. e) Powierzchnie wspólne sale szkoleniowe, bufety, kuchnie, hole z kanapami i fotelami dostępne dla wszystkich lokatorów parku, koszt ich utrzymania zawarty jest w płaconym czynszu, prawo dostępu do tej przestrzeni mają również firmy korzystające z wirtualnego biura. Budynki w parku zostały zaprojektowane tak aby umożliwid zmianę wielkości pomieszczeo. Jest to szczególnie ważne w modułach odpowiedzialnych za inkubację oraz w instytutach w których tworzone są zespoły projektowe ad hoc, które potrzebują różnej przestrzeni zależnie od charakteru projektu. NAUCZANIE PRZEDSIĘBIROCZOŚCI Nauczanie przedsiębiorczości jest na Uniwersytecie Coventry silnie rozwinięte. Instytut Przedsiębiorczości Stosowanej to jeden z instytutów Rysunek 4 - Oferta parku w zależności od dojrzałości przedsięwzięcia (źródło: Prezentacja Coventry University Group)

15 znajdujących się w obrębie parku. Główne obszary działalności Instytutu to: Podstawowy kurs przedsiębiorczości (kurs do wybrania przez każdego studenta niezależnie od podstawowego programu studiów) Studia MBA Szkolenia z zarządzania dla managerów średniego szczebla Badania z zakresu zarządzania Działania prowadzone przez Instytut Przedsiębiorczości Stosowanej są podobne do działao wykonywanych w Polsce przez inkubatory przedsiębiorczości posiadające związek z uczelnią. Oprócz tego Instytut świadczy różnorakie i odpłatne usługi dla studentów związane np. z poszukiwaniem pracy. Na uniwersytecie w Coventry studiuje 20 tysięcy studentów to duży rynek o dużej sile nabywczej, instytut dostarcza studentom usługi związane z przedsiębiorczością akademicką a nie mieszczące się w ofercie edukacyjnej uczelni. Instytut zarządza systemami staży krajowych i zagranicznych trwającymi od kilkunastu tygodni do 3 lat i odbywającymi się w przedsiębiorstwach. Oferowane przez instytut staże są finansowane z różnych źródeł, publicznych krajowych i europejskich, oraz z środków przedsiębiorstw zainteresowanych taką formą współpracy z uczelnią. Staże są narzędziem: transferu wiedzy oraz internacjonalizacji. Instytut jest również jednym z wielu punktów kontaktowych programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców. W Polsce m.in. w Poznaniu znajdują się bliźniacze punkty umożliwiające wyjazd przedsiębiorcy na staż do firmy zagranicznej i tam rozwijanie swoich umiejętności oraz pomysłu biznesowego. Staże w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców są jedynie częścią oferty stażowej instytutu. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Środki na promocję przedsiębiorczości akademickiej w Uniwersytecie pochodzą z funduszy publicznych. Inkubacja technologii oraz transfer technologii jest podstawową działalnością Spółki, te działania są finansowane ze środków Grupy Uniwersytetu Coventry. Tworzenie Proof of Concept (dowód poprawności koncepcji, prototyp) jest w modelu z Coventry elementem preinkubacji i jako taki pozostaje w gestii uczelni. Park jest dysponentem środków z EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. European Regional Development Fund) na granty na transfer technologii. Finansowanie preinkubacji opiera się na subsydiowaniu transfer pomocy publicznej przez CUE Ltd. Jest to ogólny model z predefiniowanymi usługami zajęcia w grupie, szkolenia z podstaw przedsiębiorczości itp. Preinkubacja wyposaża odbiorcę usług w podstawową wiedzę i umiejętności. Inkubacja ma charakter bardziej zindywidualizowany i jest płatna. Inkubowany wybiera z katalogu usług parku interesujące go elementy, tworząc program inkubacji szyty na miarę. W ramach inkubacji oferowane są usługi związane z indywidualnym doradztwem biznesowym, konsulting itd., usługi oferowane w ramach inkubacji generują większą wartośd dodaną dla przedsiębiorstwa i są na tyle atrakcyjne dla inkubowanych aby byli skłonni za nie płacid.

16 Studentom chcącym rozpocząd własny biznes oprócz dotacji oferowane są pożyczki na korzystnych warunkach, podobnych do tych z jakimi mają oni do czynienia przy kredycie studenckim: Korzystne oprocentowanie Możliwośd umorzenia części kredytu Możliwośd odroczenia spłaty w czasie itp. W opinii pracowników Uniwersytetu Coventry, student korzystający z tego rodzaju narzędzia jest bardziej zdeterminowany, jego pomysł jest przemyślany, a on sam jako przedsiębiorca wydaje się byd dojrzalszy. Podkreślono, że z tego kredytu finansowane są zarówno mało innowacyjne przedsiębiorstwa jak i tzw. firmy garażowe o wysokim stopniu innowacyjności. Proces internacjonalizacji opiera się na środkach z EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. European Regional Development Fund). Podstawowym narzędziem internacjonalizacji i tworzenia powiązao międzynarodowych jest wykorzystanie sieci Enterprise Europe Network. Na uwagę zasługuje fakt, że to kolejna wizyta zagraniczna Skutecznego Otoczenia Innowacyjnego Biznesu, gdzie podkreślone zostaje znaczenie sieci EEN. Chociaż większośd Europejskich Instytucji Otoczenia Biznesu z dystansem podchodzi do pieniędzy unijnych to sied EEN jest wymieniana jako ważny składnik ich oferty, który byłby trudny do zastąpienia. WIRTUALNE BIURA Użytkownicy wirtualnych biur poza faktem, że nie dysponują własnymi pomieszczeniami mogą na takich samych zasadach jak inni lokatorzy korzystad z przestrzeni wspólnej w parku. Wirtualne biura są dostępne dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców niezależnie od profilu ich działalności. Uzupełnieniem oferty wirtualnego biura są pomieszczenia biurowe wynajmowane na godziny tzw. Hot Desk. W parku znajdują się dwa takie miejsca jedno z nich jest współdzielone ze studentami Designu, drugie natomiast znajduje się w Biurowcu grupy Coventry. Osoba korzystają z biura na godziny uzyskuje dostęp do komputera z oprogramowaniem biurowym i biurka z fotelem. Wszystkie rzeczy jakie ze sobą przyniesie, musi po skooczonej pracy zabrad i pozostawid biurko pustym. Rozważana jest możliwośd wprowadzenia chmury, pozwalającej na dostęp do najważniejszych aplikacji i dokumentów z dowolnego miejsca (na razie jednak ta idea spotyka się z niechęcią klientów bojących się utraty danych). Wartością dodaną Hot Desków jest skupienie na relatywnie małej przestrzeni dużej liczby osób pracujących nad swoim biznesem, ma to generowad nowe powiązania i nowe pomysły biznesowe. Takie podejście może byd szczególnie skuteczne w tej przestrzeni biurowej, która jest współdzielona ze studentami kierunków kreatywnych. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ INSTYTUTY Instytut Designu świadczy przede wszystkim usługę w postaci przeprowadzania badao fokusowych nowych produktów, klient na zakooczenie badao otrzymuje raport sygnowany logo uniwersytetu Coventry, parku naukowego oraz instytutu. Wszelkie badania prowadzone przez instytut są oparte o model naukowy badao. Gdy konieczne jest sprawdzenie wytrzymałości materiałów angażowane są techniczne i inżynieryjne wydziału uczelni, gdy przedmiotem ekspertyzy ma byd odbiór produktu przez klientów i potencjalne kierunki rozwoju angażowane są wydziały humanistyczne. Sam model działania Health Design and Technology Institute

17 przypomina Philips Innohub lub Active Life Village. Opiera się na idei living lab oraz coraz popularniejszej i przynoszącej ogromne zyski strategii włączania odbiorcy ostatecznego w proces designu, już od samego początku tworzenia nowego produktu. Opinie, ekspertyzy i raporty instytutów pomagają firmom w znalezieniu inwestora lub w uzyskaniu kredytu na rozwój swojej działalności dzieje się tak przede wszystkim za sprawą silnej marki uczelni.

18 UNIVERSITY OF WARWICK SCIENCE PARK LTD. Park Naukowy w Warwick również jest spółką celową jednak w odróżnieniu od dwóch poprzednich spółek park w Warwick nie jest w całości własnością Uniwersytetu. Większośd udziałów parku posiada Miasto Warwick. Obecnie uczelnia podjęła wysiłki by wykupid udziały od innych wspólników i uczynid park w całości spółką uniwersytecką ma to najprawdopodobniej związek z prestiżem uczelni i pozwala wykazad jednoznaczny wpływ działao prowadzonych na uniwersytecie na gospodarkę miasta i regionu. Uniwersytet w Warwick jest jednym z młodszych Uniwersytetów w Anglii. Jest jednak uczelnią dynamicznie rozwijającą się i o rynkowym nastawieniu. OFERTA PARKU Park w Warwick posiada kompleksową ofertę usług dla swoich lokatorów o ogromnej wartości dodanej. Potrzeby firm lokatorów zostały trafnie rozpoznane i w oparciu o te informacje stworzono kilka usług świadczonych przez pracowników parku. MARKA PARKU I PRODUKTÓW Park zarządza całym portfelem marek. Pierwsza i najważniejsza to University of Rysunek 5 struktura własności University of Warwick Science Park (źródło: prezentacja University of Warwick Science Park) Warwick Science Park. Pozostałe to między innymi Connect Midlands, Techmark czy Ignite. Jest to warte wspomnienia w odniesieniu do polskich instytucji otoczenia biznesu posiadających długie, trudne do zapamiętania nazwy i bardzo skomplikowaną strukturę organizacyjną. Strategia marketingowa parku jest przejrzysta i umożliwia potencjalnemu klientowi szybką identyfikację działu/biura z którym powinien się skontaktowad. TECHMARK Metodologia TRL iness_level Zespół doradców świadczących usługi z zakresu marketingu technologii. W swojej działalności używają metodologii Technology Readiness Level metodologia oceny dojrzałości technologii. Usługi świadczone przez Techmark są bardzo różnorodne, podstawowym zadaniem zespołu jest znalezienie rynku zbytu oraz nabywców dla nowopowstałej technologii.

19 Techmark tworzy również strategie marketingowe. Silną stroną zespołu jest przede wszystkim jego doświadczenie, zespół świadczył usługi dla ponad 400 firm do chwili obecnej od 1996 roku, członkowie zespołu są doświadczonymi managerami i specjalistami od marketingu. SPIN-OFF Inaczej niż w ISIS, Uniwersytet w Warwick i park w Warwick są ukierunkowane przede wszystkim na transfer wiedzy poprzez tworzenie spółek spin-off. Proces tworzenia takiej spółki zaczyna się na uczelni, firma następnie przenosi się do parku. OTOCZENIE Konkurencja między wszystkimi parkami w odwiedzanym regionie praktycznie nie występuje. Jak twierdzą przedstawiciele parków, każdy park inaczej się pozycjonuje na rynku i inna jest jego specyfika a w związku z tym inny jest też segment odbiorców jego usług. Uniwersytet w Warwick dotychczasowo zajmował się przede wszystkim wsparciem dla wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji. Obecnie, w związku ze zmianą systemu administracji regionami i rozpadu sieci agencji rozwoju regionalnego, główna działalnośd parku przesuwa się bardziej w kierunku uczelni i w kierunku zadao związanych z transferem technologii. Park Naukowy korzysta na bliskości parku biznesowego. Uczelnia w Warwick posiada jednej z najbardziej elitarnych na świecie studiów MBA to znajduje odzwierciedlenie również w kompetencjach pracowników parku i w tym na jakich działaniach skupia się park. Bliskośd parku biznesowego umożliwia również łatwiejsze pozyskiwanie inwestorów czy też aniołów biznesu do programu Minerva. Rysunek 6 Trzy rodzaje powierzchni w tzw. Mini Inkubatorach (źródło: prezentacja University of Warwick Science Park) MININKUBATORY Park Naukowy zarządza kilkoma mniejszymi przestrzeniami znajdującymi się w obrębie Coventry. Są to tzw. mini inkubatory czyli zespoły kilku biur cały mini inkubator może pomieścid do 15 osób. Osoby korzystające z ich usług mają preferencyjne stawki czynszu przez maksymalnie 1,5 roku. Przestrzenie w mini inkubatorach to zarówno powierzchnia biurowa, małe pomieszczenia laboratoryjne jak i biura dedykowane firmom

20 korzystającym z usług soft-landing. Szybka rotacja firm i koniecznośd współużytkowania przestrzeni wspólnej ma na celu generowanie wartości dodanej w postaci umów o współpracy między inkubowanymi przedsiębiorstwami i tworzenie nowych wspólnych przedsięwzięd. Usługa soft-landingu to przede wszystkim pomoc w prowadzeniu księgowości krytyczne dla skutecznego wspierania internacjonalizacji firm jest posiadanie rozbudowanej bazy dostawców usług biznesowych ze względów technicznych firmom zagranicznym łatwiej jest outsourcowad pewne procesy biznesowe niż rozbudowywad swoje własne struktury. Usługa soft-landingu obejmuje również dostęp do laboratoriów materiałowych Uniwersytetu. MINERVA BUSINNES ANGELS NETWORK Sied aniołów biznesu jest sposobem na pozyskanie nowych lokatorów dla parku. Skuteczne zarządzanie i wspieranie rozwoju firmy jest możliwe przy stałym wsparciu anioła. Dlatego o ile tylko jest to możliwe, firmy uzyskujące dofinansowanie z sieci zarządzanej przez park, przenoszą się w pobliże parku i często korzystają z takich usług jak np. Techmark. Rysunek 7 Usługi Soft Landing oferowane przez UK Market Access Program (źródło: prezentacja UK Market Access Program) Rysunek 8 Struktura programu gotowości inwestycyjnej InvoRed (źródło: prezentacja Connect Midlands)

Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie MIT i ETH Zürich

Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie MIT i ETH Zürich Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie MIT i ETH Zürich Zbigniew Krzewiński Warszawa, 26.09.12 Punkt widzenia Second Best Massachusetts Instituteof Technology (MIT) -na 2 miejscu w rankingu Forbes

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Jarosław Działek Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Centrum Studiów Regionalnych UniRegio Plan prezentacji czym jest

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii współpracy z biznesem

Tworzenie strategii współpracy z biznesem Człowiek najlepsza inwestycja Tworzenie strategii współpracy z biznesem Plan prezentacji 1. Dlaczego współpraca nauki z biznesem? 2. Uwarunkowania prawne 3. Modele współpracy nauki z biznesem 4. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Model procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczych w Politechnice Wrocławskiej

Model procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczych w Politechnice Wrocławskiej Model procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczych w Politechnice Wrocławskiej Waldemar E. Grzebyk Wrocław, 16.10.2014 r. Agenda Wstęp Wdrażanie Systemu Transferu Technologii w PWr. Transfer Technologii

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej mgr inż. Paweł Zych Plan Zarys i historia IBS PW struktura IBS PW działalność Karta technologii Nowe regulacje na PW Proces

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii

Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii Dr hab. Dariusz Trzmielak Dyrektor CTT UŁ Członek Rady Fundacji Akcelerator Technologii UŁ Zarządzanie wynikami badań Zarzadzanie wynikami

Bardziej szczegółowo

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea Plan prezentacji Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM Anna Tórz Oferta InQbatora Preinkubacja Inkubacja Infrastruktura Promocja Pieniądze Kontakty Skąd

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Utworzone na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: w formie jednostki uczelnianej w formie spółki handlowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej

Koncepcja Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej Koncepcja Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej Tomasz Cichocki, Grzegorz Gromada Seminarium Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Wrocław, 15 maja 2012r. Agenda Potrzeba komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

InQbator rozwiń swój potencjał. Justyna Rowińska

InQbator rozwiń swój potencjał. Justyna Rowińska InQbator rozwiń swój potencjał Justyna Rowińska InQbator Czym jest InQbator? Cele Jak to działa? Filary działalności Oferta dla początkujących Oferta dla MSP Oferta dla lokatorów Nasi lokatorzy Promocja

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R

Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R Kraków, 06.03.2014 Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R Michał Żukowski radca prawny Kierownik Działu Prawnego Narodowego

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Uniwersytet w Białymstoku, 2 XII 2010 Plan prezentacji: 1. Wizje komercjalizacji nauki 2. Wizje innowacji 3. Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Systemu Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Koncepcja Systemu Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Koncepcja Systemu Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Opracowano w ramach projektu: Budowa Systemu Transferu Technologii (STT) w Politechnice Wrocławskiej realizowanego przez Wrocławskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź tel. (42) 635 49 87 fax (42) 635 49 88 http://www.ctt.uni.lidz.pl e-mail: ctt@uni.lidz.pl Misją CTT

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Model procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczych w Politechnice Wrocławskiej wersja_01

Model procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczych w Politechnice Wrocławskiej wersja_01 Model procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczych w Politechnice Wrocławskiej wersja_01 Waldemar E. Grzebyk Wrocław, 2014 r. Agenda Wstęp Wdrażanie Systemu Transferu Technologii w PWr. Transfer

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPINqbator ZDolnego Śląska

SPINqbator ZDolnego Śląska SPINqbator ZDolnego Śląska Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działania 8.2: Transfer Wiedzy Poddziałanie 8.2.1: Wsparcie dla współpracy

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Ścieżka komercjalizacji wynalazków w praktyce na przykładzie realizacji projektu Inkubator Innowacyjności

Ścieżka komercjalizacji wynalazków w praktyce na przykładzie realizacji projektu Inkubator Innowacyjności Ścieżka komercjalizacji wynalazków w praktyce na przykładzie realizacji projektu Inkubator Innowacyjności Dr Agnieszka Turyńska Zielona Góra, 07.11.2014 r. O WCTT Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju

Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju Małgorzata Wawrzyniak I. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce w kontekście komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PŁ, ROLA CTT PŁ SP. Z O.O.

ZASADY KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PŁ, ROLA CTT PŁ SP. Z O.O. ZASADY KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PŁ, ROLA CTT PŁ SP. Z O.O. CZY KOMERCJALIZOWAĆ? Nie wiem jaka forma komercjalizacji będzie dla Komercjalizacja nie mnie najkorzystniejsza znam się na tym

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie www.biotechnologia.pl Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie O portalu portal rozwija się od 13 lat lider mediów o tematyce innowacyjnego biobiznesu zespół portalu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim dr Michał Klepka Współpraca - formy Nieformalne spotkania Praktyki studenckie Zamawiane prace

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 1. Specyfika Małopolski WYZWANIA: mało zróŝnicowana oferta usługowa proinnowacyjnych IOB niewystarczający

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014 Prezentacja zakresu usług Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych Warszawa, październik 2014 MDDP Nauka i Innowacje zakres działania Kluczowe usługi obejmują:

Bardziej szczegółowo

Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego Misją Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań łączących naukę z biznesem, dla zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów oraz warunki uzyskania dofinansowania

Cel i zakres Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów oraz warunki uzyskania dofinansowania 2015 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 11 Platformy startowe dla nowych pomysłów Cel i zakres Poddziałania 111 Platformy startowe

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W AGH

MODEL KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W AGH MODEL KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W AGH Kraków, 14 listopada 2016 Jednostki AGH związane z komercjalizacją - Centrum Transferu Technologii AGH - Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

Jacek Kotra Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE SPÓŁKA Z O.O.

Jacek Kotra Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE SPÓŁKA Z O.O. Jacek Kotra Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE SPÓŁKA Z O.O. Promocja przedsiębiorczości w regionie: Z doświadczeo Parku Naukowo-Technologicznego "Technopark Gliwice Styczeń 2012, Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Uniwersytetu Warmińsko sko-mazurskiego w Olsztynie UWM W OLSZTYNIE 17 Wydziałów 56 kierunków kształcenia ponad 31 tys. studentów ponad 1700 pracowników naukowych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe szkolenie dla naukowców:

Kompleksowe szkolenie dla naukowców: Kompleksowe szkolenie dla naukowców: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ TRANSFER, KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI MARKETING INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH Jak zabezpieczyć swoje prawa do wynalazku?

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać i wdrożyć innowacje?

Jak pozyskać i wdrożyć innowacje? Jak pozyskać i wdrożyć innowacje? Jerzy Bagiński, FPE TWÓJ CZAS, TWÓJ KAPITAŁ, BYDGOSZCZ 2011 Plan warsztatu Organizacja procesu transferu technologii w systemie KSI (Krajowej Sieci Innowacji) Przykłady

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kaliski Inkubator

Fundacja Kaliski Inkubator Fundacja Kaliski Inkubator Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna Fundacja Kaliski Inkubator fundacje NIP 6181003820 REGON 250454894 Data rozpoczęcia działalności 2001-11-23

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA enterprise europe ZACHODNIA POLSKA Rynek. Technologie. Innowacje. www.westpoland.pl www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu Czym jest Enterprise Europe Network? Tworzymy międzynarodową sieć organizacji

Bardziej szczegółowo

Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland

Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland O programie AccelerApp_Poland to 10 tygodniowy program wspierania międzynarodowej akceleracji, realizowany przez Fraunhofer MOEZ. Jego celem jest wyposażenie

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo