OXFORD, WARWICK, COVENTRY ANGIELSKIE DOBRE PRAKTYKI W TRANSFERZE WIEDZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OXFORD, WARWICK, COVENTRY ANGIELSKIE DOBRE PRAKTYKI W TRANSFERZE WIEDZY"

Transkrypt

1 OXFORD, WARWICK, COVENTRY ANGIELSKIE DOBRE PRAKTYKI W TRANSFERZE WIEDZY PROF. JACEK GULIOSKI INFORMACJA POWYJAZDOWA

2 WPROWADZENIE Europejski wyjazd studyjny do Anglii zorganizowano w celu przedstawienia sposobu funkcjonowania instytucji zaangażowanych w różne formy wspierania biznesu opartego na wiedzy pochodzącej z uczelni. Podczas wizyty zaprezentowano główne instytucje otoczenia innowacyjnego biznesu współpracujące z uczelniami w Oxfordzie, Coventry i Warwick. Forma wyjazdu studyjnego miała na celu przekazanie doświadczeo pracowników odwiedzanych instytucji - uczestnikom przedstawicielom ośrodków innowacji lub instytucji założycielskich z Polski. Dodatkowymi celami wizyty studyjnej były: Wymiana doświadczeo, poglądów, dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami, a także uczestnikami i odwiedzanymi ośrodkami. Wywiązanie dyskusji odnośnie efektywności działao IOB w Anglii i w regionach reprezentowanych przez uczestników. Podtrzymanie nieformalnych grup dyskusyjnych. Zwiększenie świadomości odnośnie działalności IOB i ich potrzeb. Dostarczenie uczestnikom inspiracji do rozwijania ich instytucji. Informacja powyjazdowa zawiera najważniejsze wnioski z wizyty studyjnej, komentarz eksperta oraz odniesienie do materiałów, które mogą byd interesujące dla uczestników wizyty. Zdecydowano się również na umieszczenie w informacji powyjazdowej kontaktów do reprezentantów instytucji biorących udział w wizycie oraz do prelegentów z którymi spotkano się w Oxfordzie, Warwick i Coventry. KARUZELA KNOW - HOW GRUPA INSTYTUCJI NA UNIWERSYTECIE LUB WOKÓŁ NIEGO, NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTAJĄCYCH Z JEGO INFRASTRUKTURY (BUDYNKI, TERENY), KTÓRE WSPÓŁPRACUJĄ Z UNIWERSYTETEM, JEGO PRACOWNIKAMI I ZESPOŁAMI BADAWCZYMI ORAZ MIĘDZY SOBĄ UNIWERSYTET CENTRALNY OŚRODEK TAKIEJ KARUZELI Z prelekcji Prof. Jacka Gulioskiego podczas wizyty studyjnej BIOS w Poznaniu ( )

3 UNIWERSYTET W OXFORDZIE ISIS INNOVATION LTD. ISIS Innovation to Spółka Celowa będąca w całości własnością Uniwersytetu w Oxfordzie. ISIS zajmuje się komercjalizacją wiedzy z uczelni na trzy różne sposoby (transfer odbywa się poprzez trzy różne departamenty ISIS): ISIS Technology Transfer licencjonowanie. Oxford University Consulting konsultacje i ekspertyzy świadczone przez pracowników naukowych uczelni. ISIS Enterprise sprzedaż know-how ISIS związanego z procesami komercjalizacji wiedzy z uczelni. ISIS jest poza strukturą organizacyjną Uniwersytetu. Jednak współpracuje ściśle z ogólnouczelnianą jednostką zarządzająca projektami badawczymi (Research Services) a szczególnie z jej zespołem zarządzającym prawami własności intelektualnej (IP Rights Management Team). W proces zarządzania własnością intelektualną Uniwersytetu zaangażowany jest również dział finansowy. Rozpoznanie źródła finansowania badao i zasad przyznawania finansowania jest kluczowe dla określenia do kogo należą prawa własności intelektualnej związane z wynikami badao prowadzonych na uczelni czy było to finansowanie publiczne, środki z przedsiębiorstwa, czy też jakiś rodzaj grantu. W kontrakcie na badania znajduje się zazwyczaj informacja jak mogą zostad użyte wyniki badao i kto jest ich właścicielem. MISJA ISIS INNOVATION I KONSEKWENCJE DLA SPOSOBU DZIAŁANIA Należy podkreślid Misję jaką formułują dla siebie pracownicy ISIS Innovation: Transfer jak największej ilości wiedzy z uniwersytetu do społeczeostwa oraz wspieranie działao naukowców zmierzających do komercjalizacji wiedzy. Nie chodzi tu o zwiększenie przychodów ze źródeł niepublicznych, pozyskanie dodatkowych środków na badania czy też poprawienie statusu majątkowego pracowników uczelni. W przeważającej części to pieniądze publiczne utrzymują uczelnie (patrz Wykres 1 Finansowanie badao na Uniwersytecie w Oxfordzie wg źródła pochodzenia funduszy (źródło grafiki: prezentacja ISIS INNOVATION)

4 obok, budżet na badania) w związku z tym społeczeostwo, które utrzymuje swoimi podatkami uczelnie powinno jak najwięcej skorzystad na wiedzy wytworzonej w jej murach. W praktyce oznacza to wysokim poziom odpowiedzialności społecznej Uniwersytetu i angażowanie się w każde działanie przyczyniające się do poprawy jakości życia podatników. Oznacza to, że podstawowym kryterium funkcjonowania ISIS nie jest ilośd pozyskanych funduszy ale ilośd podpisanych umów licencyjnych prowadzących do faktycznego wdrożenia wyników badao w gospodarce. Zarząd ISIS musi generowad przychody aby uzyskad legitymizację władz uczelni dla swojej działalności i aby mied środki na działalnośd operacyjną. WŁASNOŚD PATENTU Patenty są własnością Uniwersytetu, natomiast ISIS ma wyłącznośd na zarządzanie własnością intelektualną uniwersytetu i podpisywanie wszelkiego rodzaju umów licencyjnych w jego imieniu. Patenty nie są przenoszone jako aport do spółki celowej przez cały czas pozostają one częścią majątku uczelni. ISIS, uczelnia i wynalazca są natomiast stroną umowy licencyjnej i czerpią z jej tytułu korzyści majątkowe. ISIS a nie uniwersytet jest stroną podczas negocjacji licencji. Własnośd intelektualna nie jest przenoszona z uniwersytetu do ISIS w postaci aportu. W Polsce takie działania tworzą koniecznośd ciągłego aktualizowania KRSu spółki celowej i odprowadzania VAT od transakcji między dwiema podmiotami gospodarczymi. W modelu ISIS nie dochodzi w gruncie rzeczy do przeniesienia IPR, nie dochodzi też do konieczności zapłacenia podatku VAT. Wprowadzenie tego modelu do Polski wymaga dużej ostrożności. Kwestię konieczne do rozstrzygnięcia to: Czy w wypadku utworzenia spółki celowej, która miałaby wyłączności na zarządzanie IPR uczelni konieczne byłoby otwarcie przetargu na dostarczenie takiej usługi? Co w wypadku gdyby Spółka Celowa nie wygrała tego przetargu. Czy polskie prawodawstwo dopuszcza oddanie w zarząd własności intelektualnej uczelni bez przenoszenia tej własności intelektualnej aportem do spółki?

5 OSIĄGNIĘCIA ISIS INNOVATION Silna i ugruntowana pozycja ISIS jest oparta między innymi na dużym kredycie zaufania jakie posiada Tim Cook wśród władz uczelni i całego środowiska akademickiego. Pierwszy biznes plan CTT został zaakceptowany przez uczelnię. W pierwszym okresie działania ISIS wiadome było, że wygeneruje ona tylko koszty jednak spółce udało się ograniczyd wydatki, uczelnia straciła na spółce na początkowym etapie jej działania mniej niż planowała. Uczelnia cały czas finansuje ISIS. Co roku przekazując spółce coraz większe kwoty. Kwoty jakie są transferowane z powrotem do uczelni przewyższają nakłady jakie uniwersytet ponosi na ISIS Innovation. Tabela 1 Efekty działalności ISIS w kolejnych latach jego funkcjonowania (źródło grafiki: prezentacja ISIS INNOVATION) PODZIAŁ DOCHODÓW ISIS zarabia przede wszystkim na opłatach z tytułu licencji, którymi zarządza. Około 30 procent przychodu z tego tytułu zostaje w ISIS, reszta natomiast zostaje przekazana uczelni i wynalazcy. ISIS Innovation nie obejmuje udziałów w tworzonych spółkach Spin-off i jest raczej niechętne tego rodzaju transferowi technologii skupiając się na umowach licencyjnych. Tabela 2 - Podział dochodów z tytułu umów licencyjnych (źródło grafiki: prezentacja ISIS INNOVATION)

6 Tworzenie Spółek Spin-off jest traktowane jako budujące prestiż uczelni nie jest oceniane przez ISIS jako generujące większą wartośd dodaną lub zyski. Inne źródła dochodów ISIS to pośrednictwo w konsultacjach świadczonych przez pracowników naukowych uniwersytetu i organizacja szkoleo z zakresu transferu technologii. Niewielka częśd dochodów ISIS pochodzi również ze składek członkowskich różnego rodzaju klubów i stowarzyszeo zarządzanych przez ISIS i skupiających środowisko związane z Uniwersytetem w Oxfordzie. MODEL POZYSKIWANIA WIEDZY I TECHNOLOGII DO KOMERCJALIZACJI ISIS Technology Transfer pomaga w komercjalizacji wiedzy jedynie chętnym naukowcom. Pozostawia im swobodę wyboru i oferuje pomoc i ekspertyzę, nie wymuszając żadnych działao. Taki model jest możliwy dzięki zastosowaniu konsekwentnego PR-u (informacje w prasie i innych mediach nie mające bezpośrednio na celu sprzedaży usług ISIS) i marketingowego. ISIS ma wspierad naukowców, nie jest żadnego rodzaju systemem represji lub stróżem własności intelektualnej uczelni (tym zajmują się inne komórki ogólnouczelniane w strukturze uczelni). Naukowcy korzystają chętnie z pomocy ISIS z kilku powodów. Uczelnia na nakazuje działao komercjalizacyjnych swoich naukowcom, mogą oni jedynie prowadzid badania bez prób ich komercjalizacji ISIS nie pełni roli stróża własności intelektualnej uczelni. ISIS ma przykłady opisujące naukowców, którzy skorzystali z jego usług i odnieśli sukces. Uczeni angielscy postrzegają sukces biznesowy jako element budowania prestiżu w środowisku akademickim, kusi ich również zysk związany ze skuteczną komercjalizacją ich wynalazku. ISIS buduje taki wizerunek na uczelni dzięki zarządzaniu konsultacjami oferowanymi przedsiębiorstwom przez pracowników naukowych. Konsultacje w których ISIS jest pośrednikiem są korzystniejsze finansowo dla naukowców niż działanie w szarej strefie. Konsultacje przyjmują zazwyczaj formę doradztwa lub przeprowadzenia ekspertyzy na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa. Podczas tego kontaktu z ISIS naukowiec poznaje ofertę spółki, później natomiast, bardzo często zwraca się do ISIS z zapytaniem o możliwości komercjalizacji wyników jego badao. Kadra ISIS Innovation jest bardzo konsekwentna w zakresie realizowania misji, którą jest również pomoc naukowcom. Ich zadowolenie jest na pierwszym miejscu. Kluczowe decyzje związane z przyszłością technologii podejmowane są w oparciu o konsultacje z naukowcem wynalazcą. Dzieje się tak między innymi dlatego, że ISIS uważa za niemożliwe oddzielenie technologii od wynalazcy. Rozwijanie firmy spin-off, jej wzrost, nowe odkrycia i postęp technologii jest możliwy tylko przy stałym zaangażowaniu pomysłodawcy-wynalazcy. Między innymi dlatego również aby nie blokowad rozwoju technologii po jej komercjalizacji, naukowców nigdy nie angażuje się w proces zarządzania firmą spin-off wtedy nie mogli by oni kontynuowad swoich badao i rozwój licencjonowanej przez ISIS technologii zostałby zatrzymany. Częściej naukowcy-wynalazcy przyjmują rolę konsultantów dla firm korzystających z licencji powstałych w oparciu o ich technologię taki model ułatwia również proces wdrożenia technologii w przedsiębiorstwie.

7 KADRA ISIS Rysunek 1 Poszczególne działy ISIS oraz informacja o naukowcach w stopniu doktora zatrudnionych w ISIS (źródło grafiki: prezentacja ISIS INNOVATION) Według pracowników ISIS aby pracowad w tego rodzaju spółce konieczne jest posiadanie doświadczenia w dwóch z trzech obszarów: nauka (prowadzenie badao naukowych), biznes lub prawo. W praktyce oznacza to, że w ISIS pracują 74 osoby, 37 z nich posiada tytuł doktora a 18 osób ma dyplom MBA. Tworzy to zespół ludzi znających realia zarówno uczelniane jak i biznesowe oraz zdolnych komunikowad się z obydwoma środowiskami. Przekrój dziedzin w jakich kadra ISIS posiada doktorat jest bardzo szeroki. Umożliwia to dobranie odpowiedniego pracownika ISIS do specyfiki projektu badawczego, który ma byd komercjalizowany. Konsultant ISIS jest dobierany do projektu pod względem zgodności wykształcenia (dziedzina nauki) oraz pod względem cech charakteru (lepsza komunikacja z naukowcem). Często zdarza się, że pracownik ISIS wchodzi w stałą współpracę z danym naukowcem negocjując dla niego umowy konsultacji i komercjalizując następnie wyniki jego badao. Naukowcy są wprowadzani do Spin-offów tylko jako dyrektorzy naukowi. Nie są to jednak wynalazcyprofesorowie ale częściej członkowie ich zespołów badawczych czyli np. naukowcy w stopniu doktora, którzy znają technologię i są zainteresowani karierą w biznesie. Profesorowie utrzymują swoją posadę na uczelni jednocześnie rozwijając dalej technologię i świadcząc konsultacje dla nowo powstałej firmy odpryskowej. ISIS stara się tworzyd Spin-offy jedynie w wyjątkowych sytuacjach a uniwersytet chroni swoje zasoby ludzkie dlatego jakakolwiek migracja naukowca z uczelni do spółki jest rzadka w stosunku do innych działao w zakresie transferu wiedzy.

8 KOSZTY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Wszelki koszty związane z ochroną własności intelektualnej pokrywa ISIS. Spółka nie angażuje się w patentowanie krajowe tego rodzaju patenty są wg nich bezwartościowe. Ocena parametryczna uczelni angielskich nie zawiera liczby patentów krajowych. W Polsce ich liczba patentów krajowych ma wpływ na ocenę parametryczną uczelni. Wydaje się jednak, że spółki celowe polskich uczelni wzorem ISIS nie powinny się angażowad w patentowanie krajowe bo nie przekłada się ono na zysk ekonomiczny i nie prowadzi do poprawy jakości życia społeczeostwa. Znaczenie ma również fakt, że ocena parametryczna uczelni angielskich zawiera wskaźnik, nie ilości patentów ale ilości licencji czyli faktyczną liczbę wdrożeo. STRUKTURA UCZELNI RELACJE Z PRZEDSIĘBIROCAMI I INWESTORAMI Struktura uczelni angielskich oparta jest na wielu formalnych i nieformalnych stowarzyszeniach. W ramach Uniwersytetu Oxfordzkiego funkcjonuje duża liczba różnego rodzaju klubów, stowarzyszeo, bractw, ciał doradczych itp. W swoim statucie uczelnia posiada zapis o tym, że jest w istocie Społecznością studentów, absolwentów i naukowców. Skutkiem takiej organizacji uczelni jest wysoki stopieo jej demokratyzacji na decyzje podejmowane w ramach uniwersytetu ma wpływ kadra naukowa, studenci i absolwenci. Decyzje związane z budżetem uczelni są więc w dużym stopniu wynikiem ścierania się sprzecznych interesów różnych grup. Aby uzyskad poparcie dla utworzenia ISIS, Tim Cook (założyciel ISIS) musiał uzyskad poparcie środowiska dla swojego pomysłu. To oznacza, że utworzenie ISIS wymagało już od samego początku jego istnienia jakiegoś rodzaju consensusu w ramach uczelni. ISIS nie walczy z tą strukturą uczelni ale aktywnie ją wykorzystuje. Wokół ISIS powstało Oxford Innovation Society dające swoim członkom dostęp do informacji o możliwościach komercjalizacji wiedzy wytworzonej na uczelni. Członkowstwo w sieci jest płatne i na początku istnienia ISIS składki finansowały działalnośd operacyjną spółki celowej. Członkami sieci są naukowcy, przedsiębiorcy i politycy. Każda grupa ma inną rolę w ramach tej sieci. Naukowcy dostarczają pomysłów, które mogą byd podstawą tworzenia nowego biznesu. Przedsiębiorcy przekuwają pomysły naukowców w działające i przynoszące dochód firmy. Natomiast rolą inwestorów jest generowanie za pomocą pieniędzy dźwigni, która zwiększy kilkukrotnie zyski z danej inwestycji. Sied realizuje swoje założenia przede wszystkim w wyniku spotkao networkingowych. Są to duże przyjęcia z wystawną kolacją i z prelekcją znanej osobistości (nie mającą bezpośrednio na celu sprzedaży żadnego produktu lub usługi). Kilka ważnych szczegółów związanych z tym spotkaniem: opłata za udział w spotkaniu jest wliczona w składkę członkowską prelegent nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją prelekcję (możliwośd prelekcji przed takim audytorium jest wystarczająco atrakcyjna) miejsce siedzenia jest wyznaczone przez organizatora i ma umożliwid wszystkim gościom wejście w jak najbardziej interesujące interakcje z potencjalnymi partnerami lub kontrahentami plan siedzenia jest opracowywany na długo przed spotkaniem i konsultowany w całym zespole ISIS w trakcie przerw, zmieniane są nakrycia i przestawiane tabliczki z imionami wskazując nowe miejsce siedzenia atrakcyjnośd spotkao dla przedsiębiorców zwiększa fakt udziału w nich naukowców z Oxfordu

9 PROCEDURA PRZEPŁYWU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Jeśli naukowiec podejmie decyzję, że chce komercjalizowad wyniki badao pierwszym krokiem jest wypełnienie przez niego tzw. disclosure form. Formularz ma prostą strukturę i ma na celu krótkie przedstawienie czego dotyczy wynalazek i czy naukowiec ma do niego prawo (http://www.isisinnovation.com/researchers/patents-5.html). Wypełnienie formularza jest pierwszym etapem procedury patentowej. Disclosure form to inaczej formularz pierwszego ujawnienia zakłada się, że wcześniej treśd odkrycia nie została nikomu ujawniona. 2. Dopiero po przesłaniu ISIS formularza następuje kontakt z konsultantem, który od tej pory nadzoruje cały proces komercjalizacji. Konsultant będzie towarzyszył naukowcowi w procesie komercjalizacji na każdym jego etapie. Konsultanci pracują nad odkryciami, które w związku z ich wykształceniem i tytułem naukowym są dla nich zrozumiałe. Oznacza to, że konsultant będący z wykształcenia chemikiem zajmuje się komercjalizacją badao z tej dziedziny nauki. Naukowcy są również pytani o swoje preferencje, często wskazują tego konsultanta, który wcześniej pośredniczył w sprzedaży ich ekspertyz i konsultacji naukowych. 3. Kolejny etap do ocena potencjału komercyjne odkrycia. ISIS Technology Transfer to grupa 40 konsultantów podzielonych na kilku osobowe zespoły. Konsultant nadzorujący proces komercjalizacji dokonuje oceny razem ze swoim zespołem danych zawartych w disclosure form i zebranych podczas rozmowy z naukowcem. Następnie przekazuje naukowcowi opinię ISIS. W wypadku odpowiedzi negatywnej naukowiec może uzyskad prawa własności intelektualnej do odkrycia i dokonad komercjalizacji na własną rękę (są to przypadki jednostkowe). 4. W wypadku pozytywnej opinii naukowiec odsyłany jest do Research Support Service. Jest to dział uniwersytecki, które zadaniem jest prześledzenie źródeł finansowania danych badao i określenie do kogo należy IPR. Następnie tenże dział negocjuje z właścicielem IPR udziały w zyskach z komercjalizacji. Po zakooczeniu tego procesu prawo do zarządzania IPR bez wad prawnych zostaje przekazane ISIS. 5. Jeśli odkrycie to wynik badao kilku naukowców, mają prawo do określenia wartości udziału w zyskach z komercjalizacji w ramach przyznanych im udziałów mogą dokonad dowolnego ich podziału między siebie (dla przypomnienia zależnie od wartości technologii to 60%, 31,5% lub 15,75% zysków z komercjalizacji do podziału). Dopiero dokument podpisany przez wszystkich autorów wynalazku umożliwia dalsze działania komercjalizacyjne. ISIS nie pełni roli mediatora w negocjacjach w obrębie zespołu badawczego. 6. Następny etap to przygotowanie wniosku patentowego. Czas potrzebny na przygotowanie wniosku patentowego to około 2 miesiące. Jest to czas dostateczny na rozpoznanie rynku i rzetelne przygotowanie wniosku patentowego. Jednak, jeden z pracowników ISIS stwierdził, że są oni w stanie przygotowad tzw. wstępny wniosek nawet w 8h. Ma to zastosowanie szczególnie w wypadku, gdy naukowiec jest w drodze na konferencje na której ma wygłosid prelekcje na temat wyników swoich badao i ta wstępna ochrona jest niezbędna aby zachowad kryterium nowości. 7. Szukanie klienta na zakup licencji odbywa się po przeprowadzeniu procesu patentowania. W zgodzie z misją ISIS licencje nie mogą służyd jedynie zablokowaniu rozwoju technologii i opóźnieniu jej wdrożenia przez licencjobiorcę ale mają mied na celu wdrożenie technologii. Dlatego umowy licencyjne podpisywane przez ISIS zawierają kamienie milowe razem ze wstępnym harmonogramem ich realizacji. Zabezpiecza to przed nieuczciwymi inwestorami, dążącymi do zablokowania rozwoju technologii.

10 W trakcie trwania umowy, licencjobiorca jest rozliczany z osiągnięcia określonych kamieni milowych. Jeśli nie wywiązuje się z harmonogramu wdrożenia technologii do produkcji masowej, może to byd podstawą do rozwiązania umowy licencyjnej przez ISIS. Jeden konsultant ISIS Technology Transfer odpowiada za projekt od momentu pierwszego kontaktu z naukowcem do finalizacji umowy i nadzorowania procesu wdrożenia technologii do produkcji. Konsultanci ISIS w związku z szerokim zakresem obowiązków posiadają kompetencje takich obszarach jak marketing, ochrona własności intelektualnej i umiejętności negocjacji. Rysunek 2 - Przepływ własności intelektualnej pochodzącej z Oxfordu (źródło grafiki: prezentacja ISIS INNOVATION) WYCENA Wycena wynalazku nie jest oparta na metodzie kosztowej. ISIS opiera się na zasadzie, że dany wynalazek jest wart tyle ile zaoferuje za niego rynek. W Polsce taki model wyceny jest niemożliwy z kilku względów: a) koniecznośd wyceny i odprowadzenie VAT w momencie aportu praw własności intelektualnej z uczelni do spółki celowej, b) koniecznośd wyceny i w razie potrzeby uzyskanie zgody ministra na rozpoczęcie procesu komercjalizacji. Ten angielski model wyceny zwiększa znaczenie bazy klientów. Aby uzyskad rynkową cenę konieczne jest prowadzenie wstępnych negocjacji w sposób możliwie transparentny z kilka klientami równolegle. Dopiero ten

11 rodzaj licytacji umożliwiaj uzyskanie rynkowej ceny i uśrednienie oczekiwao klientów w konfrontacji z konkurencją. Firmy spin-out tworzone są okazjonalnie i zazwyczaj w wypadku gdy zespół powiązanych wynalazków może posłużyd do stworzenia kilku różnych produktów. Wtedy model biznesowy nowopowstałej firmy jest dostatecznie elastyczny (dywersyfikacja źródeł przychodu) i bezpieczny. ISIS licencjonuje następnie technologię do nowo utworzonej firmy przeważnie na zasadach wyłączności.

12 COVENTRY UNIVERSITY ENTERPRISES LTD. Coventry University Enterprises Ltd. (CUE) jest spółką będącą częścią Coventry Group. W tej grupie CUE Ltd. odpowiada za komercyjne działania Uniwersytetu natomiast sama uczelnia ma status organizacji pożytku publicznego przypominającej zasadami funkcjonowania fundację w prawie polskim. Wszelkiego rodzaju transakcje między spółką i uczelnią są traktowane jako transakcje między dwiema niezależnymi podmiotami gospodarczymi. Oznacza to, możliwośd wygodnego sterowania przepływami finansowymi i przynosi całej grupie korzyśd podatkową (fundacja nie płaci podatku dochodowego tak długo jak pożytkuje go na cele statutowe). Zysk z działao komercyjnych wraca do Grupy i jest rozdysponowany pomiędzy Spółkę i Fundację. Chociaż CUE podobnie jak ISIS zarządza własnością intelektualną uczelni to uczestnikom wizyty zaprezentowano przede wszystkim działalnośd Parku Technologicznego Coventry. Dział CUE zajmujący się transferem technologii z uczelni i licencjonowaniem nie jest obecny w przestrzeni parku technologicznego. W parku znajduje się punkt EEN. Instytuty w Parku Technologicznym Coventry to obiekty skupiające naukowców i specjalistów w pewnej określonej dziedzinie (zasoby ludzkie pochodzą przede wszystkim z Uniwersytetu Coventry). Instytuty w oparciu o know-how uczelni świadczą usługi dla przedsiębiorców, prowadzą prace rozwojowe, dokonują analiz i ekspertyz itp. Budynki Instytutów należą do Parku. Know-How i zasoby ludzkie pochodzą z uczelni (uczelnia otrzymuje z tego tytułu pieniądze od spółki). W Instytutach dochodzi do transferu wiedzy z uczelni do

13 przedsiębiorstw. Jest to także punkt w którym następuje sprzężenie zwrotne przedsiębiorstwa mogą jasno sformułowad zapotrzebowanie na usługi uczelni, naukowcy zyskują doświadczenie w pracy dla przemysłu co pozytywnie wpływa na poziom prowadzonych przez nich zajęd. W Parku działa kilka instytutów: Serious Games Health Design Technology Creative Enterprise Applied Entrepreneurship Rysunek 3 Struktura Coventry University Group i powiązania z przemysłem (źródło: Prezentacja Coventry University Group) POCZĄTKI Pierwsze budynki jakie powstały w ramach parku miały funkcję inkubacyjną oraz były siedzibą instytutów badawczych. Kolejne obiekty to Instytuty specjalne prowadzące badania dla określonych branż ten charakter budynków sprawił, że stały się naturalnymi hubami dla klastrów miejscem spotkao przedstawicieli klastra i ośrodkiem ich wspólnych działao. Początkowy rozwój parku był oparty o projekty, kapitał początkowy został pozyskany ze środków uczelnianych. Podkreślid należy rolę lidera z wizją na początkowym etapie tworzenia struktur takich instytucji jak parki, inkubatory i centra transferu technologii. Inicjatorem utworzenia parku w Coventry był jak się dowiedzieliśmy podczas prezentacji jeden z uznanych profesorów. To on, stworzył wizję

14 działania parku i co ważniejsze pozyskał poparcie władz uczelni dla swojego pomysłu i finansowanie na jego realizację. Fundusze na rozbudowę parku w Coventry pochodziły w większości z środków publicznych a nie z uczelni ale poparcie władz okazało się istotne dla osadzenia spółki w strukturze uczelni i rozpoczęcie jej działania. Z podobną historią mamy do czynienia w wypadku wielu polskich instytucji otoczenia biznesu np. Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Technopark Gliwice czy Poznaoski Park Naukowo-Technologiczny wszystkie te instytucje mają mocny związek z uczelniami wyższymi. W parku znajdują się następujące rodzaje przestrzeni: a) Przeznaczona do wynajęcia przez inkubowane firmy transfer pomocy publicznej w postaci preferencyjnych stawek wynajmu. b) Przeznaczone do wynajęcia dla dojrzałych firm komercyjne stawki wynajmu. c) Przeznaczona dla uczelni na cele dydaktyczne i naukowe park wystawia fakturę za wynajem powierzchni uczelni, sposób na transfer kapitału między uczelnią i parkiem (koniecznośd odprowadzenia VAT itp.). d) Użytkowana przez instytuty czyli działy parku świadczące usługi proinnowacyjne dla biznesu w oparciu o zasoby ludzkie uczelni i ekspertów zatrudnionych przez park instytuty opłacają najem z własnych przychodów, czasem przestrzeo jest krótkotrwale podnajmowana firmom zewnętrznym w wypadku realizacji jakiegoś dużego i długiego projektu, koszty wynajmu przestrzeni stają się częścią faktury za realizację projektu. e) Powierzchnie wspólne sale szkoleniowe, bufety, kuchnie, hole z kanapami i fotelami dostępne dla wszystkich lokatorów parku, koszt ich utrzymania zawarty jest w płaconym czynszu, prawo dostępu do tej przestrzeni mają również firmy korzystające z wirtualnego biura. Budynki w parku zostały zaprojektowane tak aby umożliwid zmianę wielkości pomieszczeo. Jest to szczególnie ważne w modułach odpowiedzialnych za inkubację oraz w instytutach w których tworzone są zespoły projektowe ad hoc, które potrzebują różnej przestrzeni zależnie od charakteru projektu. NAUCZANIE PRZEDSIĘBIROCZOŚCI Nauczanie przedsiębiorczości jest na Uniwersytecie Coventry silnie rozwinięte. Instytut Przedsiębiorczości Stosowanej to jeden z instytutów Rysunek 4 - Oferta parku w zależności od dojrzałości przedsięwzięcia (źródło: Prezentacja Coventry University Group)

15 znajdujących się w obrębie parku. Główne obszary działalności Instytutu to: Podstawowy kurs przedsiębiorczości (kurs do wybrania przez każdego studenta niezależnie od podstawowego programu studiów) Studia MBA Szkolenia z zarządzania dla managerów średniego szczebla Badania z zakresu zarządzania Działania prowadzone przez Instytut Przedsiębiorczości Stosowanej są podobne do działao wykonywanych w Polsce przez inkubatory przedsiębiorczości posiadające związek z uczelnią. Oprócz tego Instytut świadczy różnorakie i odpłatne usługi dla studentów związane np. z poszukiwaniem pracy. Na uniwersytecie w Coventry studiuje 20 tysięcy studentów to duży rynek o dużej sile nabywczej, instytut dostarcza studentom usługi związane z przedsiębiorczością akademicką a nie mieszczące się w ofercie edukacyjnej uczelni. Instytut zarządza systemami staży krajowych i zagranicznych trwającymi od kilkunastu tygodni do 3 lat i odbywającymi się w przedsiębiorstwach. Oferowane przez instytut staże są finansowane z różnych źródeł, publicznych krajowych i europejskich, oraz z środków przedsiębiorstw zainteresowanych taką formą współpracy z uczelnią. Staże są narzędziem: transferu wiedzy oraz internacjonalizacji. Instytut jest również jednym z wielu punktów kontaktowych programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców. W Polsce m.in. w Poznaniu znajdują się bliźniacze punkty umożliwiające wyjazd przedsiębiorcy na staż do firmy zagranicznej i tam rozwijanie swoich umiejętności oraz pomysłu biznesowego. Staże w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców są jedynie częścią oferty stażowej instytutu. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Środki na promocję przedsiębiorczości akademickiej w Uniwersytecie pochodzą z funduszy publicznych. Inkubacja technologii oraz transfer technologii jest podstawową działalnością Spółki, te działania są finansowane ze środków Grupy Uniwersytetu Coventry. Tworzenie Proof of Concept (dowód poprawności koncepcji, prototyp) jest w modelu z Coventry elementem preinkubacji i jako taki pozostaje w gestii uczelni. Park jest dysponentem środków z EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. European Regional Development Fund) na granty na transfer technologii. Finansowanie preinkubacji opiera się na subsydiowaniu transfer pomocy publicznej przez CUE Ltd. Jest to ogólny model z predefiniowanymi usługami zajęcia w grupie, szkolenia z podstaw przedsiębiorczości itp. Preinkubacja wyposaża odbiorcę usług w podstawową wiedzę i umiejętności. Inkubacja ma charakter bardziej zindywidualizowany i jest płatna. Inkubowany wybiera z katalogu usług parku interesujące go elementy, tworząc program inkubacji szyty na miarę. W ramach inkubacji oferowane są usługi związane z indywidualnym doradztwem biznesowym, konsulting itd., usługi oferowane w ramach inkubacji generują większą wartośd dodaną dla przedsiębiorstwa i są na tyle atrakcyjne dla inkubowanych aby byli skłonni za nie płacid.

16 Studentom chcącym rozpocząd własny biznes oprócz dotacji oferowane są pożyczki na korzystnych warunkach, podobnych do tych z jakimi mają oni do czynienia przy kredycie studenckim: Korzystne oprocentowanie Możliwośd umorzenia części kredytu Możliwośd odroczenia spłaty w czasie itp. W opinii pracowników Uniwersytetu Coventry, student korzystający z tego rodzaju narzędzia jest bardziej zdeterminowany, jego pomysł jest przemyślany, a on sam jako przedsiębiorca wydaje się byd dojrzalszy. Podkreślono, że z tego kredytu finansowane są zarówno mało innowacyjne przedsiębiorstwa jak i tzw. firmy garażowe o wysokim stopniu innowacyjności. Proces internacjonalizacji opiera się na środkach z EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. European Regional Development Fund). Podstawowym narzędziem internacjonalizacji i tworzenia powiązao międzynarodowych jest wykorzystanie sieci Enterprise Europe Network. Na uwagę zasługuje fakt, że to kolejna wizyta zagraniczna Skutecznego Otoczenia Innowacyjnego Biznesu, gdzie podkreślone zostaje znaczenie sieci EEN. Chociaż większośd Europejskich Instytucji Otoczenia Biznesu z dystansem podchodzi do pieniędzy unijnych to sied EEN jest wymieniana jako ważny składnik ich oferty, który byłby trudny do zastąpienia. WIRTUALNE BIURA Użytkownicy wirtualnych biur poza faktem, że nie dysponują własnymi pomieszczeniami mogą na takich samych zasadach jak inni lokatorzy korzystad z przestrzeni wspólnej w parku. Wirtualne biura są dostępne dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców niezależnie od profilu ich działalności. Uzupełnieniem oferty wirtualnego biura są pomieszczenia biurowe wynajmowane na godziny tzw. Hot Desk. W parku znajdują się dwa takie miejsca jedno z nich jest współdzielone ze studentami Designu, drugie natomiast znajduje się w Biurowcu grupy Coventry. Osoba korzystają z biura na godziny uzyskuje dostęp do komputera z oprogramowaniem biurowym i biurka z fotelem. Wszystkie rzeczy jakie ze sobą przyniesie, musi po skooczonej pracy zabrad i pozostawid biurko pustym. Rozważana jest możliwośd wprowadzenia chmury, pozwalającej na dostęp do najważniejszych aplikacji i dokumentów z dowolnego miejsca (na razie jednak ta idea spotyka się z niechęcią klientów bojących się utraty danych). Wartością dodaną Hot Desków jest skupienie na relatywnie małej przestrzeni dużej liczby osób pracujących nad swoim biznesem, ma to generowad nowe powiązania i nowe pomysły biznesowe. Takie podejście może byd szczególnie skuteczne w tej przestrzeni biurowej, która jest współdzielona ze studentami kierunków kreatywnych. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ INSTYTUTY Instytut Designu świadczy przede wszystkim usługę w postaci przeprowadzania badao fokusowych nowych produktów, klient na zakooczenie badao otrzymuje raport sygnowany logo uniwersytetu Coventry, parku naukowego oraz instytutu. Wszelkie badania prowadzone przez instytut są oparte o model naukowy badao. Gdy konieczne jest sprawdzenie wytrzymałości materiałów angażowane są techniczne i inżynieryjne wydziału uczelni, gdy przedmiotem ekspertyzy ma byd odbiór produktu przez klientów i potencjalne kierunki rozwoju angażowane są wydziały humanistyczne. Sam model działania Health Design and Technology Institute

17 przypomina Philips Innohub lub Active Life Village. Opiera się na idei living lab oraz coraz popularniejszej i przynoszącej ogromne zyski strategii włączania odbiorcy ostatecznego w proces designu, już od samego początku tworzenia nowego produktu. Opinie, ekspertyzy i raporty instytutów pomagają firmom w znalezieniu inwestora lub w uzyskaniu kredytu na rozwój swojej działalności dzieje się tak przede wszystkim za sprawą silnej marki uczelni.

18 UNIVERSITY OF WARWICK SCIENCE PARK LTD. Park Naukowy w Warwick również jest spółką celową jednak w odróżnieniu od dwóch poprzednich spółek park w Warwick nie jest w całości własnością Uniwersytetu. Większośd udziałów parku posiada Miasto Warwick. Obecnie uczelnia podjęła wysiłki by wykupid udziały od innych wspólników i uczynid park w całości spółką uniwersytecką ma to najprawdopodobniej związek z prestiżem uczelni i pozwala wykazad jednoznaczny wpływ działao prowadzonych na uniwersytecie na gospodarkę miasta i regionu. Uniwersytet w Warwick jest jednym z młodszych Uniwersytetów w Anglii. Jest jednak uczelnią dynamicznie rozwijającą się i o rynkowym nastawieniu. OFERTA PARKU Park w Warwick posiada kompleksową ofertę usług dla swoich lokatorów o ogromnej wartości dodanej. Potrzeby firm lokatorów zostały trafnie rozpoznane i w oparciu o te informacje stworzono kilka usług świadczonych przez pracowników parku. MARKA PARKU I PRODUKTÓW Park zarządza całym portfelem marek. Pierwsza i najważniejsza to University of Rysunek 5 struktura własności University of Warwick Science Park (źródło: prezentacja University of Warwick Science Park) Warwick Science Park. Pozostałe to między innymi Connect Midlands, Techmark czy Ignite. Jest to warte wspomnienia w odniesieniu do polskich instytucji otoczenia biznesu posiadających długie, trudne do zapamiętania nazwy i bardzo skomplikowaną strukturę organizacyjną. Strategia marketingowa parku jest przejrzysta i umożliwia potencjalnemu klientowi szybką identyfikację działu/biura z którym powinien się skontaktowad. TECHMARK Metodologia TRL iness_level Zespół doradców świadczących usługi z zakresu marketingu technologii. W swojej działalności używają metodologii Technology Readiness Level metodologia oceny dojrzałości technologii. Usługi świadczone przez Techmark są bardzo różnorodne, podstawowym zadaniem zespołu jest znalezienie rynku zbytu oraz nabywców dla nowopowstałej technologii.

19 Techmark tworzy również strategie marketingowe. Silną stroną zespołu jest przede wszystkim jego doświadczenie, zespół świadczył usługi dla ponad 400 firm do chwili obecnej od 1996 roku, członkowie zespołu są doświadczonymi managerami i specjalistami od marketingu. SPIN-OFF Inaczej niż w ISIS, Uniwersytet w Warwick i park w Warwick są ukierunkowane przede wszystkim na transfer wiedzy poprzez tworzenie spółek spin-off. Proces tworzenia takiej spółki zaczyna się na uczelni, firma następnie przenosi się do parku. OTOCZENIE Konkurencja między wszystkimi parkami w odwiedzanym regionie praktycznie nie występuje. Jak twierdzą przedstawiciele parków, każdy park inaczej się pozycjonuje na rynku i inna jest jego specyfika a w związku z tym inny jest też segment odbiorców jego usług. Uniwersytet w Warwick dotychczasowo zajmował się przede wszystkim wsparciem dla wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji. Obecnie, w związku ze zmianą systemu administracji regionami i rozpadu sieci agencji rozwoju regionalnego, główna działalnośd parku przesuwa się bardziej w kierunku uczelni i w kierunku zadao związanych z transferem technologii. Park Naukowy korzysta na bliskości parku biznesowego. Uczelnia w Warwick posiada jednej z najbardziej elitarnych na świecie studiów MBA to znajduje odzwierciedlenie również w kompetencjach pracowników parku i w tym na jakich działaniach skupia się park. Bliskośd parku biznesowego umożliwia również łatwiejsze pozyskiwanie inwestorów czy też aniołów biznesu do programu Minerva. Rysunek 6 Trzy rodzaje powierzchni w tzw. Mini Inkubatorach (źródło: prezentacja University of Warwick Science Park) MININKUBATORY Park Naukowy zarządza kilkoma mniejszymi przestrzeniami znajdującymi się w obrębie Coventry. Są to tzw. mini inkubatory czyli zespoły kilku biur cały mini inkubator może pomieścid do 15 osób. Osoby korzystające z ich usług mają preferencyjne stawki czynszu przez maksymalnie 1,5 roku. Przestrzenie w mini inkubatorach to zarówno powierzchnia biurowa, małe pomieszczenia laboratoryjne jak i biura dedykowane firmom

20 korzystającym z usług soft-landing. Szybka rotacja firm i koniecznośd współużytkowania przestrzeni wspólnej ma na celu generowanie wartości dodanej w postaci umów o współpracy między inkubowanymi przedsiębiorstwami i tworzenie nowych wspólnych przedsięwzięd. Usługa soft-landingu to przede wszystkim pomoc w prowadzeniu księgowości krytyczne dla skutecznego wspierania internacjonalizacji firm jest posiadanie rozbudowanej bazy dostawców usług biznesowych ze względów technicznych firmom zagranicznym łatwiej jest outsourcowad pewne procesy biznesowe niż rozbudowywad swoje własne struktury. Usługa soft-landingu obejmuje również dostęp do laboratoriów materiałowych Uniwersytetu. MINERVA BUSINNES ANGELS NETWORK Sied aniołów biznesu jest sposobem na pozyskanie nowych lokatorów dla parku. Skuteczne zarządzanie i wspieranie rozwoju firmy jest możliwe przy stałym wsparciu anioła. Dlatego o ile tylko jest to możliwe, firmy uzyskujące dofinansowanie z sieci zarządzanej przez park, przenoszą się w pobliże parku i często korzystają z takich usług jak np. Techmark. Rysunek 7 Usługi Soft Landing oferowane przez UK Market Access Program (źródło: prezentacja UK Market Access Program) Rysunek 8 Struktura programu gotowości inwestycyjnej InvoRed (źródło: prezentacja Connect Midlands)

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Spis treści: 1. Fundusze europejskie jako źródło współfinansowania projektu Program transferu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAREK MAKOWIEC Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW TYPU SPIN-OFF / SPIN-OUT

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIA

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIA INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIA Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Tomasz Cichocki Grzegorz Gromada Jacek Guliński Sylwia Kmita Tomasz Krzyżyński Urszula Marchlewicz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorczości akademickiej

Poradnik przedsiębiorczości akademickiej Poradnik przedsiębiorczości akademickiej Poradnik przedsiębiorczości akademickiej Wydanie elektroniczne Lublin, 2011 Projekt okładki Redakcja techniczna TRUE COLOURS Tomasz Piech Spis treści Wstęp...7

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Lokalny Plan Działania dla Metropolii Gdańskiej Agnieszka Meller Marta Tyborska GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW Opracowanie merytoryczne i druk podręcznika współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia dla Łodzi

Biotechnologia dla Łodzi Raport Biotechnologia dla Łodzi studium eksperckie na potrzeby łódzkiego Bionanoparku (BNP) na etapie powstawania Zawartość raportu: WPROWADZENIE...2 Biotechnologia...3 Park Naukowo-Technologiczny...5

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Paweł Głodek Mariusz Gołębiowski Krzysztof Gulda Aleksandra Jewtuchowicz Michał Klepka Karol Lityński Krzysztof

Bardziej szczegółowo