NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI"

Transkrypt

1 NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI

2 Programy nauczania opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych (Dz. U. nr 128 poz. 897). 2

3 Spis treści KSZTAŁCENIE MERYTORYCZNE... 4 A.KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE... 5 MÓWIENIE... 6 SŁUCHANIE... 8 PISANIE I i II ROK PISANIE III ROK CZYTANIE TŁUMACZENIA ZAJĘCIA TEATRALNE SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE FONETYKA ODMIANA BRYTYJSKA /AMERYKAŃSKA GRAMATYKA PRAKTYCZNA I ROK GRAMATYKA PRAKTYCZNA II ROK GRAMATYKA PRAKTYCZNA III ROK B.KSZTAŁCENIE FILOLOGICZNE WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA LITERATURA BRYTYJSKA LITERATURA AMERYKAŃSKA HISTORIA USA HISTORIA WIELKIEJ BRYTANII KULTURA BRYTYJSKA KULTURA AMERYKAŃSKA WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA GRAMATYKA OPISOWA I GRAMATYKA OPISOWA II HISTORIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SEMINARIUM DYPLOMOWE KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELSKIE PSYCHOLOGIA - WYKŁADY PSYCHOLOGIA - ĆWICZENIA PEDAGOGIKA ĆWICZENIA PEDAGOGIKA WYKŁADY DYDAKTYKA I ROK WRAZ Z NAUCZANIEM WCZESNOSZKOLNYM DYDAKTYKA II ROK DYDAKTYKA III ROK TEORIA UCZENIA I NAUCZANIA HIGIENA I EMISJA GŁOSU PRAWO OŚWIATOWE PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE WYCHOWANIE ZDROWOTNE INNE PRZEDMIOTY TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W NAUCZANIU J. ANGIELSKIEGO LEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO I GRUPA LEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO II GRUPA LEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO III GRUPA PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

4 KSZTAŁCENIE MERYTORYCZNE 4

5 A.KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 5

6 MÓWIENIE 180 godzin Cele kształcenia Rozwijanie interaktywnej komunikacji, strategii używanych w rozmowach i negocjacji. Nauczenie udzielania i uzyskiwania informacji, umiejętności argumentowania parafrazowania, podsumowywania, porównywania, wyrażania opinii i uczuć, konstruktywnej krytyki. Rozwijanie umiejętności oceniania wypowiedzi własnej i innych, podawania opinii zwrotnej. Podnoszenie kompetencji językowej, płynności wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa. Stosowanie właściwych środków wyrazu dla wypowiedzi formalnych i nieformalnych. Rozwijanie kreatywności. Organizacja wypowiedzi ustnej. Motywowanie słuchaczy do pracy własnej. Rozwijanie autonomii słuchacza. Przygotowanie do egzaminu ustnego z PNJA. Treści nauczania Procedury osiągania celów Słownictwo ogólne z różnorodnej tematyki. Techniki rozwiązywanie problemów. Komunikacja interaktywna. Techniki i sposoby prowadzenia rozmowy. Debaty, dyskusje, negocjacje. Opisy obrazków. Wywiady. Prezentacje. Ćwiczenia z elementami słuchania. Dialogi, monologi. Scenki. Mini projekty. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Indywidualne i grupowe prezentacje. Czynny udział w zajęciach. Krótkie wypowiedzi ustne. Egzamin próbny. 6

7 Literatura przedmiotu Chomczyńska-Miliszkiewicz Mariola Dorota Pankowska Polubić szkołę. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Dobson, Julia M. Effective techniques for English conversation groups. Washington: US Information Agency. Dörnyei, Zoltan Sarah, Thurrnell Conversation and dialogues in action. Hertfordshire: Prentice Hall International Ltd. Gołębiowska, Aleksandra Let s talk. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Gude, Kathy Advanced listening and speaking. Oxford: Oxford University Press. Hadfield, Jill Advanced communication games. Hong Kong: Nelson ELT. Hadfield, Jill Classroom dynamics. Oxford: Oxford University Press. Jones, H Talk it up. Vancouver: Vancouver Community College. Klippel, F Keep talking. Cambridge: Cambridge University Press. Ladousse, Gillian Porter Speaking personally. Cambridge: Cambridge University Press. Ladousse, Gillian Porter Role play. Oxford: Oxford University Press. McCarthy, Michael - Felicity O Dell. English vocabulary in use: Upper-intermediate and advanced. Cambridge: Cambridge University Press. McKay, Matthew Martha Davies Patrick Fanning Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Misztal, Mariusz Tests in English: Thematic vocabulary: Intermediate and advanced Level. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Underhill, Nick Testing spoken language. Oxford: Oxford University Press. Ur, Penny Discussions that work. Cambridge: Cambridge University Press. Wellman, Guy The Heinemann English wordbuilder. Heinemann. Materiały własne, Internet. Opracowanie: Łukasz Schubert, Marzena Ambroży-Fulczyk, Anna Matysiak 7

8 SŁUCHANIE 180 godzin Cele kształcenia Rozwijanie umiejętności niezbędnych do rozumienia i interpretowania różnych tekstów słuchanych. Rozwijanie różnorodnych strategii słuchania i poszerzanie ich o nowe techniki. Analiza tekstów pod kątem metodycznym. Zapoznanie słuchaczy z różnymi stylami i rejestrami językowymi, akcentami i dialektami. Integracja sprawności językowych. Motywowanie słuchaczy do pracy własnej. Rozwijanie autonomii słuchacza. Przygotowanie do egzaminu PNJA. Treści nauczania Nauczanie w oparciu o materiały autentyczne oraz przykładowe testy egzaminacyjne, zapoznanie słuchaczy głównie z akcentem brytyjskim i amerykańskim w konwersacjach, wywiadach, wiadomościach, reklamach, wykładach, reportażach oraz innych programach radiowych i telewizyjnych. Procedury osiągania celów Ćwiczenia indywidualne: testy wielokrotnego wyboru, pytania szczegółowe i otwarte, prawda/fałsz, uzupełnianie luk. Ćwiczenia w parach/grupach: projekty, dialogi, dyskusje, odgrywanie ról. Ćwiczenia ze słownictwem. Korzystanie z Internetu i programów komputerowych. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Prezentacje projektów, czynny udział w zajęciach, testy. Ocena zaangażowania słuchaczy na zajęciach. Minimum 3-4 testy ze słuchania w semestrze. Wykonanie przez słuchaczy prezentacji zawierającej autentyczne nagranie z telewizji lub Internetu, ćwiczenia ze słuchania dla całej grupy wraz ze słownictwem. Opracowanie artykułu z prasy anglojęzycznej (słownictwo i krótkie streszczenie) i przedstawienie tematyki artykułu całej grupie. Krótkie kilkuminutowe testy ze słownictwa obejmujące materiał leksykalny z zajęć, artykułów i prezentacji. Przygotowanie przez słuchaczy portfolio na zaliczenie zawierające samodzielnie wykonane 5 testów ze słuchania w semestrze oraz dowolne ćwiczenia ze słownictwem lub gramatyką. Próbny egzamin ze słuchania na koniec roku. 8

9 Literatura przedmiotu Materiały autentyczne z internetu, radia i telewizji (kasety audio/video; płyty CD/DVD). Testy na poziomie FC (I rok), CAE (II rok) i CPE (III rok). Misztal, Mariusz Tests in English: Thematic vocabulary: Intermediate and advanced Level. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Różnorodne materiały z podręczników na poziomie zaawansowanym zawierające ćwiczenia ze słuchania. Opracowały: Barbara Wechman i Izabela Marek 9

10 PISANIE I i II ROK 120 godzin Cele kształcenia Wprowadzenie słuchaczy w proces pisania i wyjaśnienie poszczególnych etapów tego procesu. Rozwinięcie u słuchaczy umiejętności pisania dla celów akademickich ze szczególnym uwzględnieniem form obowiązujących słuchaczy na egzaminie praktycznym po pierwszym roku. Ewaluacja postępów słuchaczy. Rozwinięcie u słuchaczy umiejętności pisania dla celów akademickich ze szczególnym uwzględnieniem form obowiązujących słuchaczy na egzaminie PNJA na drugim roku, tj. recenzja, esej typu za i przeciw oraz list. Wprowadzenie słuchaczy w proces pisania prac dyplomowych obowiązujących na trzecim roku studiów. Treści nauczania Procedury osiągania celów Organizacja procesu pisania: planowanie, edytowanie, tworzenie tekstu. Zaznajomienie słuchaczy z poszczególnymi strukturami od zdania poprzez akapit do formy dłuższej. Wprowadzenie do różnych form i typów tekstów: opis, opowiadanie, list formalny, rozprawka, raport itd. Rozwijanie umiejętności tworzenia poszczególnych form. Wprowadzenie różnych form i typów tekstu: raport, esej, artykuł, recenzja, listy. Wykonywanie różnych typów ćwiczeń: burza mózgów, swobodne pisanie, szkicowanie, planowanie, edytowanie, poprawianie. Prezentacje multimedialne. Wykonywanie różnych typów ćwiczeń: np. edytowanie, korygowanie, uzupełnianie, itp. Tworzenie planów dla poszczególnych form. Tworzenie poszczególnych form; praca na zajęciach i w domu. Ewaluacja i informacja zwrotna dla słuchaczy. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Nauczyciel na bieżąco poprawia prace i ćwiczenia wykonywane przez słuchaczy. Słuchacze przygotowują portfolio zawierające zbiór swoich prac pisemnych tworzonych w trakcie trwania kursu. Przynajmniej dwukrotnie w trakcie kursu słuchacze wykonują zadanie klasowe polegające na napisaniu pracy na wybrany temat zgodny z realizowanymi formami. Ocena zaangażowania słuchaczy na zajęciach. 10

11 Literatura przedmiotu Co najmniej dwukrotnie w ciągu semestru słuchacze wykonują zadanie podczas zajęć polegające na napisaniu pracy na wybrany temat, zgodny z realizowanymi formami. Kilkakrotnie w ciągu semestru słuchacze wykonują w domu ćwiczenia i zadania zainicjowane podczas zajęć. Wykonanie przez słuchaczy ćwiczeń ze słownictwem i gramatyką. Co najmniej dwukrotnie w ciągu semestru słuchacze piszą test sprawdzający materiał gramatyczno-leksykalny. Próbny egzamin z pisania na koniec roku. Aspinall, Tricia Anette Capel Advanced Masterclass CAE. Oxford: Oxford University Press. Evans, Virginia Successful writing: Proficiency. Newbury: Express Publishing. Gray, Elizabeth Virginia Evans Successful writing upper-intermediate. Newbury: Express Publishing. Grellet, Francoise Writing for advanced learners of English. Cambridge: Cambridge University Press. Guth, Hans Paul New English handbook second edition, Belmont: Wadsworth Inc. Harris, John Introducing writing. Penguin (Applied Linguistics Series). Langan, John College writing skills. New York: McGraw-Hill Book Company. Littlejohn, Andrew Writing 3. Cambridge: Cambridge University Press. Maley, Alan. (ed.) Resource books for teachers: Letters. Oxford: Oxford University Press. Oshima, A.- A. Hogue Introduction to academic writing. New York: Addison Wesley. Stephens, Mary Practise advanced writing. Harlow: Longman. White, Ron Ursula Arndt Process writing. Harlow: Longman. Różnorodne materiały z podręczników na poziomie zaawansowanym zawierające ćwiczenia z pisania. Opracowali: Izabela Marek i Przemysław Balcerzyk 11

12 PISANIE III ROK 60 godzin Cele kształcenia Po zakończeniu kursu słuchacz: potrafi napisać esej o charakterze akademickim, poprawnie formułuje tezę, stosuje różne rodzaje argumentacji, dobrze organizuje poszczególne paragrafy eseju, umiejętnie dobiera sposób zakończenia eseju w zależności od typu eseju, stosuje szeroki zakres słownictwa, dobiera odpowiedni rejestr językowy w zależności od rodzaju zadania i adresata, wypowiada się w sposób zwięzły i logiczny, formułuje zdania poprawne pod względem gramatyki, interpunkcji i ortografii. Treści nauczania Procedury osiągania celów Doskonalenie poszczególnych etapów pisania eseju takich jak: planowanie, formułowanie tez, efektywne sposoby argumentowania, wyciąganie wniosków. Ćwiczenia w pisaniu różnych form esejów. Tworzenie esejów o różnorodnej tematyce np. zagadnienia globalne, problemy społeczne, kwestie etyczne, zagadnienia dotyczące edukacji. Poszerzanie słownictwa z uwzględnieniem kolokacji i konotacji. Ćwiczenia w interpunkcji i ortografii. Ćwiczenia w stosowaniu różnych rejestrów językowych. Prezentacje multimedialne, wykłady. Wykonywanie różnych typów ćwiczeń np. edytowanie, korygowanie, uzupełnianie, przepisywanie etc. Tworzenie planów dla poszczególnych form esejów. Tworzenie poszczególnych form; indywidualna i grupowa praca na zajęciach i w domu. Korekta własnych tekstów oraz wzajemna pomoc słuchaczy w udoskonalaniu swych esejów. Konferencje z nauczycielem na temat struktury, kwestii językowych i aspektów merytorycznych eseju na dowolnym etapie pisania eseju. Ewaluacja ostatecznej wersji eseju i informacja zwrotna dla słuchaczy. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Nauczyciel ocenia ćwiczenia wykonywane przez słuchaczy na zajęciach oraz napisane w domu eseje. 12

13 Literatura przedmiotu Słuchacze przygotowują portfolio zawierające zbiór swoich prac pisemnych tworzonych w trakcie trwania kursu, co umożliwia nauczycielowi śledzenie postępów słuchaczy i/lub zauważanie utrzymujących się trudności. Przynajmniej dwukrotnie w trakcie kursu słuchacze wykonują zadanie klasowe polegające na napisaniu pracy na wybrany temat zgodny z realizowanymi formami. Aspinall, Tricia - Anette Capel Advanced masterclass CAE. Oxford: Oxford University Press. Evans, Virginia Successful writing: Proficiency. Newbury: Express Publishing. Guth, Hans Paul New English handbook. Belmont: Wadsworth Inc. Grellet, Francoise Writing for advanced learners of English. Oxford: Oxford University Press. Harris, John Introducing writing. London: Penguin. Hennessy, Michael The Random House practice book for writers. New York: Random House. Langan, John College writing skills. New York: McGraw-Hill Book Company. Littlejohn, Andrew Writing 4. Cambridge: Cambridge University Press. Leki, Ilona Academic writing: Techniques and tasks. New York: St. Martin's Press. Maley, Alan. (ed.) Resource books for teachers: Letters. Oxford: Oxford University Press. Smoke, Trudy Sheila Maidstone Writer s workbook. Scarborough: International Thomson Limited. Stephens, Mary Practise advanced writing. Harlow: Longman. Raimes, Ann Exploring through writing. New York: St. Martin's Press. Reid, Joy M The process of composition. Harlow: Longman Trimmer, Joseph James McCrimmon Writing with a purpose. Boston: Houghton Mifflin Co. Trzeciak, John Susan E. Mackay Study skills for academic writing. New York: Prentice Hall International. White, Ron Ursula Arndt Process writing. Harlow: Longman. Teksty z bieżących czasopism i gazet brytyjskich oraz amerykańskich. Opracowali: Wiesława Płonczak-Gajewy i Przemysław Balcerzyk 13

14 CZYTANIE 180 godzin Cele kształcenia Rozwinięcie umiejętności czytania ze zrozumieniem (czytanie ze zrozumieniem ogólnego znaczenia tekstu / czytanie dla zrozumienia szczegółowych informacji i komunikatów). Rozszerzenie zasobu posiadanego słownictwa. Wykształcenie strategii rozumienia tekstu pisanego w języku angielskim. Właściwe przygotowanie słuchaczy do egzaminu praktycznego. Treści nauczania Zapoznanie słuchaczy z różnorodnością form tekstów pisanych. Rozwijanie skutecznych strategii czytania ze zrozumieniem. Wykonywanie różnorodnych typów ćwiczeń sprawdzających zrozumienie tekstu, takich jak dopasowywanie, uzupełnianie luk w tekście, pytania prawda / fałsz, pytania otwarte do tekstu, wyszukiwanie synonimów, itd. Rozwijanie efektywnych technik rozszerzenia słownictwa i struktur na podstawie tekstów pisanych. Procedury osiągania celów Czytanie ze zrozumieniem i analizowanie różnorodnych tekstów pochodzących z rozlicznych źródeł (podręczniki, czasopisma, gazety, strony internetowe, itp.). Wykonywanie ćwiczeń rozwijających umiejętność czytania ze zrozumieniem: dopasowywanie, uzupełnianie luk, pytania prawda / fałsz, pytania otwarte, itd. Stosowanie w praktyce różnorakich strategii zapamiętywania słownictwa i struktur. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Cykliczne testy sprawdzające progresję rozwoju umiejętności czytania ze zrozumieniem. Testy słownictwa. Literatura przedmiotu Autentyczne teksty pochodzące z rozmaitych źródeł, takich jak podręczniki, czasopisma, gazety, artykuły naukowe, strony internetowe, broszury, literatura piękna, itd. Opracował: Przemysław Balcerzyk 14

15 60 godzin TŁUMACZENIA Cele kształcenia Zapoznanie słuchaczy z różnorodnymi strategiami i technikami tłumaczenia oraz z modelem świadomego kierowania procesem tłumaczenia uwzględniający rodzaj zadania przekładowego, priorytety tłumacza oraz problemy kulturowe. Wykonywanie ćwiczeń rozwijających sprawności językowe oraz poprawność gramatyczną formułowanych wypowiedzi. Treści nauczania Kontekst. Styl formalny i nieformalny. Wyrażenia idiomatyczne, czasowniki złożone, przysłowia i powiedzenia. Proces tłumaczenia. Wprowadzenie różnych form i typów tekstów do tłumaczenia: artykuł, teksty literackie, listy, raporty, itd. Wprowadzenie różnych zagadnień gramatyczno-leksykalnych w zdaniach do tłumaczenia. Procedury osiągania celów Ćwiczenia praktyczne indywidualne, w parach i w grupach obejmujące tłumaczenie pisemne z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski. Ćwiczenia praktyczne obejmujące analizę i parafrazę oryginalnych tekstów w obu językach. Ćwiczenia ze słownictwem. Korzystanie z Internetu i programów komputerowych. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Ocena zaangażowania słuchaczy na zajęciach. Minimum 2 testy w semestrze. Krótkie kilkuminutowe testy obejmujące materiał leksykalny z zajęć. Wykonanie przez słuchaczy kilku tłumaczeń fragmentów artykułów, tekstów literackich, itp. Literatura przedmiotu Duff, Alan Translation. Oxford: Oxford University Press. Matasek, Maciej Ćwiczenia i testy gramatyczno-leksykalne dla maturzystów, studentów, kandydatów na studia i średnio-zaawansowanych - j. angielski. Poznań: Handybooks. Misztal, Mariusz Tests in English: Thematic vocabulary: Intermediate and advanced level. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Scheffler, Paweł Gramatyka języka angielskiego w zdaniach do tłumaczenia. Włocławek: Altravox Press. Opracowała: Izabela Marek 15

16 ZAJĘCIA TEATRALNE 30 godzin Cele kształcenia Zapoznanie słuchaczy z ważniejszymi zagadnieniami oraz technikami teatralnymi. Wykonywanie ćwiczeń rozwijających swobodne wypowiadanie się w języku angielskim. Po zakończeniu kursu słuchacze znają wybrane terminy i techniki teatralne. Ponadto słuchacze pracując w grupie potrafią samodzielnie przygotować i sfilmować własne przedstawienie. Treści nauczania Terminy teatralne. Gatunki i style teatralne. Praca z tekstem. Improwizacja na scenie. Zagadnienie ruchu scenicznego. Procedury osiągnięcia celów Praca z tekstem w parach oraz w małych grupach. Praca projektowa w grupie polegająca na prezentacji uprzednio napisanego i przygotowanego tekstu oraz na sfilmowaniu prezentacji za pomocą kamery video. Krótkie wykłady nauczyciela wyjaśniające wybrane terminy teatralne. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Ocena zaangażowania słuchaczy na zajęciach, frekwencja na zajęciach. Kilka krótkich testów dotyczących terminów używanych podczas zajęć. Przygotowanie przez słuchaczy pracy projektowej w grupie polegającej na prezentacji uprzednio napisanego i przygotowanego tekstu oraz na sfilmowaniu prezentacji za pomocą kamery video. Literatura przedmiotu Betts, Jean Camelot school. The Women s Play Press. Boal, Augusto Games for actors and non-actors. New York: Routledge. Case, Doug Ken Wilson English sketches: Sketches from the English teaching Theatre. Gateshed: Athenaeum Press. Swartz, Larry Drama themes. Portsmouth, NH: Heinemann. Wessel, Charles Drama. London: Oxford University Press. Opracował: Paul Hacking 16

17 SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE Celem kształcenia jest zintegrowanie wszystkich umiejętności językowych, a więc czytania, pisania, mówienia, słuchania oraz wymowy. Ponieważ przedmiot ten uczony jest na roku trzecim, w którym nie przewidziano przedmiotu Czytanie, szczególny nacisk kładzie się na umiejętność czytania. 17

18 FONETYKA ODMIANA BRYTYJSKA /AMERYKAŃSKA 90 godzin Cele kształcenia Poprawienie wymowy i ukierunkowanie jej na akcent brytyjski/amerykański. Uświadomienie różnic pomiędzy fonologicznymi systemami języka angielskiego oraz polskiego. Wyeliminowanie złych nawyków wymowy i naleciałości polskich. Nauczenie posługiwania się alfabetem fonemicznym. Uświadomienie roli poprawnej intonacji oraz poprawnego akcentowania wyrazów. Treści nauczania Budowa narządu głosu. Podział na samogłoski i spółgłoski. Transkrypcja fonetyczna. Wymowa samogłosek w sylabach silnych i słabych. Samogłoski nieistniejące w języku polskim. Wymowa końcówek: -ing, -s, -ed oraz wymowa amerykańskiego / t /. Intonacja w pytaniach. Akcent wyrazowy, frazowy i zdaniowy. Mocne i słabe formy. Procesy fonologiczne: ze szczególnym uwzględnieniem upodobnień i elizji. Nieme litery spółgłoskowe. Procedury osiągania celów Powtarzanie za modelem. Czytanie na głos z nagrywaniem. Ćwiczenia z taśmą. Prezentacje oraz dialogi. Praca ze słownikiem. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Krótkie 5-10 minutowe prezentacje słuchaczy przedstawiane na zajęciach. Testy 2 razy na semestr. Prezentacje zadań domowych. Quizy. Literatura przedmiotu (odmiana brytyjska) Baker, Ann - Leslie Marshall Ship or sheep. Cambridge: Cambridge University Press. Barnard, G.L. - S. McKay Practice in spoken English. London: Macmillan. Bowler, B. - Sarah Cunningham Headway pronunciation. Intermediate. Oxford: Oxford University Press. 18

19 Bowler, B. Sarah - Cunningham Headway pronunciation. Upper-intermediate. Oxford: Oxford University Press. Ladefoged, Peter A course in phonetics. Boston: Thomson Wadsworth. Mortimer, Colin Elements of pronunciation: Intensive practice for intermediate and more advanced students. Cambridge: Cambridge University Press. O Connor, J. D. - Clare Fletcher Sounds English. Essex: Longman. Roach, Peter English phonetics and phonology. Oxford: Oxford University Press. Sobkowiak, Włodzimierz English phonetics for Poles. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Słowniki: Wells, John Christopher Longman pronunciation dictionary. (New Edition.) Harlow; Essex: Longman. Literatura przedmiotu (odmiana amerykańska) Celce-Murcia, Marianne Teaching pronunciation. Cambridge: Cambridge University Press. Church, Nancy Anne Moss How to survive in the U.S.A. Cambridge: Cambridge University Press. Dauer, Rebecca. M Accurate English. New Jersey: Regents/Prentice Hall. Gilbert. Judy. B Clear speech. Cambridge: Cambridge University Press. Jones, Leo - C. von Baeyer Functions of American English. Cambridge: Cambridge University Press. Lane, Linda Focus on pronunciation. New York: Longman. Orion, Gertrude. F Pronouncing American English. New York: Newbury House Publishers. Tillitt, Bruce - Mary Newton Bruder Speaking naturally. Cambridge: Cambridge University Press. Fromkin, Victoria - Robert Rodman An introduction to language. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. Ladefoged, Peter A course in phonetics. Boston: Thomson Wadsworth. Słowniki: Spears, Richard. A Everyday American English dictionary. Lincolnwood: National Textbook Company Dictionary of American English. New York: Longman. Opracowali: Małgorzata Zarzycka, Łukasz Szubert i Alina Rzepiak 19

20 GRAMATYKA PRAKTYCZNA I ROK 60 godzin Cele kształcenia Osiągnięcie poprawności językowej w mowie i piśmie poprzez powtórzenie, konsolidację i poszerzenie praktycznej znajomości głównych struktur gramatycznych. Przyswojenie terminologii stosowanej w opisie językowym w stopniu umożliwiającym samodzielne studiowanie literatury przedmiotu. Poszerzanie słownictwa poprzez ćwiczenia z zakresu słowotwórstwa. Wyrobienie umiejętności identyfikacji i poprawiania błędów językowych na poziomie zdania. Treści nauczania Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Rodzajniki. Czasy; mówienie o teraźniejszości, przyszłości i przeszłości. Czasowniki modalne. Zdania warunkowe. Strona bierna. Mowa zależna. Przyimki. Struktury czasownikowe: czasownik + bezokolicznik lub rzeczownik odczasownikowy. Słowotwórstwo. Zdania przydawkowe. Inwersja. Procedury osiągania celów Ćwiczenia Uzupełnianie luk. Przekształcanie zdań. Poprawianie błędów. Testy wielokrotnego wyboru. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Dwa testy pisemne w każdym semestrze. Literatura przedmiotu Burgess, Sally Richard Acklam Advanced gold. Exam maximiser. Harlow: Longman. Evans, Virginia CPE use of English. Newbury: Express Publishing. Foley, Mark Diane Hall Longman advanced learners grammar. Harlow: Longman. Matasek, Maciej Język angielski ćwiczenia i testy gramatyczno-leksykalne. Poznań: Handybook. 20

21 Misztal, Mariusz Tests in English: Word formation. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Vince, Michael Advanced language practice. Oxford: Heinemann. Opracowały: Jolanta Raszewska, Regina Jańska 21

22 GRAMATYKA PRAKTYCZNA II ROK 60 godzin Cele kształcenia Wykształcenie umiejętności analizowania i poprawnego budowania zdań złożonych. Wykształcenie umiejętności stosowania związków frazeologicznych. Rozwijanie umiejętności stosowania właściwego rejestru języka. Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy tekstu i poprawiania błędów językowych. Treści nauczania Czasowniki: nieregularne, statyczne i dynamiczne, frazowe; kolokacje z czasownikami do, make, take, have. Zdania złożone: współrzędnie i podrzędnie, użycie wprowadzającego it i there. Emfaza. Przymiotniki; kolokacje typu przysłówek przymiotnik, przymiotnik- przyimek. Rzeczowniki zbiorowe; zgodność podmiotu z orzeczeniem. Wyrażenia przyimkowe. Zwroty idiomatyczne. Słowotwórstwo. Procedury osiągania celów Ćwiczenia Uzupełnianie luk. Przekształcania zdań. Poprawianie błędów. Testy wielokrotnego wyboru. Tłumaczenie zdań. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Dwa testy pisemne w każdym semestrze. Literatura przedmiotu Bell, Jan - Roger Gower Advanced expert. Harlow: Longman. Foley, Mark Diane Hall Advanced learners grammar. Harlow: Longman. Gethin, Hugh Grammar in context. Edinburgh: Nelson. Hewings, Martin Advanced grammar in use. Cambridge: Cambridge University Press. Kędzierski, Marek Wybrane zwroty i idiomy angielskie. Poznań: Handybooks. Mann, Richard New proficiency gold. Exam maximiser. Harlow: Longman. Milton, James Virginia Evans A good turn of phrase. Swansea: Express Publishing. Misztal, Mariusz Tests in English: Word formation. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Side, Richard Guy Wellman Grammar and vocabulary for Cambridge advanced and proficiency. Harlow: Longman. 22

23 Thomas, B. J Advanced vocabulary & idiom. Harlow: Longman. Watcyn - Jones, Peter Test your English idioms. London: Penguin. Watcyn - Jones, Peter Test your vocabulary 5. London: Penguin. Watcyn - Jones, Peter Jake Allsop. Test your prepositions. London: Penguin. Opracowały: Jolanta Raszewska, Regina Jańska 23

24 GRAMATYKA PRAKTYCZNA III ROK 60 godzin Cele kształcenia Doskonalenie poprawności i precyzji w stosowaniu języka pisanego i mówionego. Wykształcenie umiejętności poprawnego przekazania znaczenia tekstu oryginalnego w przekładzie. Doskonalenie umiejętności krytycznej analizy tekstu i poprawiania błędów. Treści nauczania Przymiotnik; znaczenie przymiotnika w zależności od pozycji w zdaniu, przymiotniki stopniowalne i niestopniowalne. Czasowniki frazowe. Rzeczowniki pochodzące od czasowników frazowych. Kolokacje i zwroty idiomatyczne. Słowotwórstwo. Procedury osiągania celów Ćwiczenia: Uzupełnianie luk. Przekształcanie zdań. Poprawianie błędów. Testy wielokrotnego wyboru. Tłumaczenie zdań, paragrafów, artykułów. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Dwa testy pisemne w każdym semestrze Literatura przedmiotu Foley, Mark Diane Hall Advanced learners grammar. Harlow: Longman. Hewings, Martin Advanced grammar in use. Cambridge: Cambridge University Press. Kędzierski, Marek Wybrane zwroty i idiomy angielskie. Poznań: Handybooks. Mann, Richard New proficiency gold: Exam maximiser. Harlow: Longman. Milton, James Virginia Evans A good turn of phrase. Swansea: Express Publishing. Misztal, Mariusz Tests in English word-formation. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Side, Richard Guy Wellman Grammar and vocabulary for Cambridge advanced and proficiency. Harlow: Longman. Thomas, B. J Advanced vocabulary & idiom. Harlow: Longman. artykuły z czasopism i Internetu Opracowały: Jolanta Raszewska, Regina Jańska 24

25 B.KSZTAŁCENIE FILOLOGICZNE 25

26 WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA 30 godzin Cele kształcenia Kurs przygotowuje słuchaczy do pracy z tekstem literackim. Po zakończeniu kursu, słuchacz: rozumie kryteria podziału rodzajowego i gatunkowego literatury potrafi wskazać elementy, z jakich składa się dzieło literackie, opisuje te elementy, klasyfikuje i objaśnia rozpoznaje współczesne teorie interpretacji utworu literackiego posługuje się terminologią specjalistyczną w dyskusjach i pracach pisemnych potrafi interpretować materiał rzeczowy przywołując różne konteksty formułuje wnioski, sądy i opinie; uogólnia, syntetyzuje, wartościuje zna i rozumie różne formy językowe. posiada umiejętność identyfikacji danego tekstu i umiejscowienia go w tradycji literackiej. rozumie główne przesłania tekstu potrafi wyszukiwać ściśle określone informacje zawarte w tekście rozpoznaje kolejność i rozwój zdarzeń potrafi dostrzegać związki pomiędzy poszczególnymi elementami tekstu Treści nauczania liryka - autor i podmiot liryczny - liryka bezpośrednia i pośrednia - motywacja liryczna - cechy kompozycyjne i stylistyczne - gatunki liryczne epika - podstawowe cechy rodzajowej struktury epiki - epickie formy wypowiedzi - gatunki epickie dramat - podstawowe cechy rodzajowej struktury dramatu - formy podawcze - podstawowe elementy świata przedstawionego - gatunki dramatyczne stylistyka - Organizacja warstwy brzmieniowej - Organizacja warstwy znaczeniowej - stylizacja wersyfikacja - prozodia - rytmika - rytm - metryka 26

27 - strofika kierunki teoretyczne Procedury osiągnięcia celów Wykłady nauczyciela. Prezentacje słuchaczy. Praca z przykładowymi tekstami. Warsztaty. praca indywidualna, w parach i w grupach. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Literatura przedmiotu: Ocena zaangażowania słuchacza na zajęciach. Krótka prezentacja słuchacza. Portfolio zawierające recenzję współczesnej powieści, recenzję sztuki teatralnej widzianej na scenie, recenzję artykułu z prasy literackiej. Test końcowy. Bartoszyński, Kazimierz Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze. Kraków: Universitas. Booth, Wayne The rhetoric of fiction. London: Penguin Books. Bradbury, Malcolm The modern British novel. London: Penguin. Daiches, David A critical history of English literature. London: Mandarin Press. Eco, Umberto Interpretacja i nadinterpretacja. Kraków: Znak. Eco, Umberto O literaturze. Warszawa: Wydawnictwo literackie MUZA SA. Fish, Stanley Interpretacja, retoryka, polityka. Kraków: Universitas. Fellag Robinson, Linda Life, language and literature. Boston: Heinle and Heinle. Gower, Roger Past into present. Harlow: Longman Group UK Limited. Gower, Roger - Pearson Margaret Reading literature. Harlow: Longman Group UK Limited. Gregor, Ian Nicholas Brian The moral and the story. London: Faber and Faber. Krajka, Wiesław Andrzej Zgorzelski On the analysis of the literary text. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Lerner, Laurence Three languages of fiction. London: Harvester Press. Lodge, David The modes of modern writing: metaphor, metonymy, and the typology of modern literature. Ithaca: Cornell University Press. Marsh, Nicholas How to begin studying English literature. London: The MacMillan Press Ltd. Martin, Alex - Robert Hill Modern poetry. New York: Prentice Hall International. Martin, Alex - Robert Hill Modern plays. New York: Prentice Hall International. Martin, Alex - Robert Hill Modern novels. New York: Prentice Hall International. Martin, Alex -Robert Hill Modern short stories. New York: Prentice Hall International. Nicole, Allardyce Dzieje dramatu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Spencer, Sharon Space, time and structure in the modern novel. New York: New York University Press. 27

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja TŁUMACZENIA KATALOG

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK

KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK 1 KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK Praktyczna nauka jzyka angielskiego (PNJA) Rodzaj zaj : Konwersatoria 09.0-06-02-C/01 Liczba godzin w semestrze: 150 I,II : Sem. I 17 Sem. II 15 1. Opis

Bardziej szczegółowo

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV ZAŁĄCZNIK NR 5 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Filologiczny 2. Nazwa kierunku studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia germańska o profilu ogólnym Studia

Bardziej szczegółowo

Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych

Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych 45-052 Opole, Pl. Staszica 1 tel./ faks (0-77) 4527380; e-mail: ifg@uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV

JĘZYK POLSKI KLASA IV JĘZYK POLSKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą oraz spełnia poniższe wymagania: w 100 % opanował wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO) KLASA I Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska (moduł I+II)

specjalność: nauczycielska (moduł I+II) specjalność: nauczycielska (moduł I+II) - kierunek: filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim grupa A - kierunek: filologia rosyjska od podstaw z językiem angielskim grupa B - kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY ROK I CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo