NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI"

Transkrypt

1 NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI

2 Programy nauczania opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych (Dz. U. nr 128 poz. 897). 2

3 Spis treści KSZTAŁCENIE MERYTORYCZNE... 4 A.KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE... 5 MÓWIENIE... 6 SŁUCHANIE... 8 PISANIE I i II ROK PISANIE III ROK CZYTANIE TŁUMACZENIA ZAJĘCIA TEATRALNE SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE FONETYKA ODMIANA BRYTYJSKA /AMERYKAŃSKA GRAMATYKA PRAKTYCZNA I ROK GRAMATYKA PRAKTYCZNA II ROK GRAMATYKA PRAKTYCZNA III ROK B.KSZTAŁCENIE FILOLOGICZNE WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA LITERATURA BRYTYJSKA LITERATURA AMERYKAŃSKA HISTORIA USA HISTORIA WIELKIEJ BRYTANII KULTURA BRYTYJSKA KULTURA AMERYKAŃSKA WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA GRAMATYKA OPISOWA I GRAMATYKA OPISOWA II HISTORIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SEMINARIUM DYPLOMOWE KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELSKIE PSYCHOLOGIA - WYKŁADY PSYCHOLOGIA - ĆWICZENIA PEDAGOGIKA ĆWICZENIA PEDAGOGIKA WYKŁADY DYDAKTYKA I ROK WRAZ Z NAUCZANIEM WCZESNOSZKOLNYM DYDAKTYKA II ROK DYDAKTYKA III ROK TEORIA UCZENIA I NAUCZANIA HIGIENA I EMISJA GŁOSU PRAWO OŚWIATOWE PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE WYCHOWANIE ZDROWOTNE INNE PRZEDMIOTY TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W NAUCZANIU J. ANGIELSKIEGO LEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO I GRUPA LEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO II GRUPA LEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO III GRUPA PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

4 KSZTAŁCENIE MERYTORYCZNE 4

5 A.KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 5

6 MÓWIENIE 180 godzin Cele kształcenia Rozwijanie interaktywnej komunikacji, strategii używanych w rozmowach i negocjacji. Nauczenie udzielania i uzyskiwania informacji, umiejętności argumentowania parafrazowania, podsumowywania, porównywania, wyrażania opinii i uczuć, konstruktywnej krytyki. Rozwijanie umiejętności oceniania wypowiedzi własnej i innych, podawania opinii zwrotnej. Podnoszenie kompetencji językowej, płynności wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa. Stosowanie właściwych środków wyrazu dla wypowiedzi formalnych i nieformalnych. Rozwijanie kreatywności. Organizacja wypowiedzi ustnej. Motywowanie słuchaczy do pracy własnej. Rozwijanie autonomii słuchacza. Przygotowanie do egzaminu ustnego z PNJA. Treści nauczania Procedury osiągania celów Słownictwo ogólne z różnorodnej tematyki. Techniki rozwiązywanie problemów. Komunikacja interaktywna. Techniki i sposoby prowadzenia rozmowy. Debaty, dyskusje, negocjacje. Opisy obrazków. Wywiady. Prezentacje. Ćwiczenia z elementami słuchania. Dialogi, monologi. Scenki. Mini projekty. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Indywidualne i grupowe prezentacje. Czynny udział w zajęciach. Krótkie wypowiedzi ustne. Egzamin próbny. 6

7 Literatura przedmiotu Chomczyńska-Miliszkiewicz Mariola Dorota Pankowska Polubić szkołę. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Dobson, Julia M. Effective techniques for English conversation groups. Washington: US Information Agency. Dörnyei, Zoltan Sarah, Thurrnell Conversation and dialogues in action. Hertfordshire: Prentice Hall International Ltd. Gołębiowska, Aleksandra Let s talk. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Gude, Kathy Advanced listening and speaking. Oxford: Oxford University Press. Hadfield, Jill Advanced communication games. Hong Kong: Nelson ELT. Hadfield, Jill Classroom dynamics. Oxford: Oxford University Press. Jones, H Talk it up. Vancouver: Vancouver Community College. Klippel, F Keep talking. Cambridge: Cambridge University Press. Ladousse, Gillian Porter Speaking personally. Cambridge: Cambridge University Press. Ladousse, Gillian Porter Role play. Oxford: Oxford University Press. McCarthy, Michael - Felicity O Dell. English vocabulary in use: Upper-intermediate and advanced. Cambridge: Cambridge University Press. McKay, Matthew Martha Davies Patrick Fanning Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Misztal, Mariusz Tests in English: Thematic vocabulary: Intermediate and advanced Level. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Underhill, Nick Testing spoken language. Oxford: Oxford University Press. Ur, Penny Discussions that work. Cambridge: Cambridge University Press. Wellman, Guy The Heinemann English wordbuilder. Heinemann. Materiały własne, Internet. Opracowanie: Łukasz Schubert, Marzena Ambroży-Fulczyk, Anna Matysiak 7

8 SŁUCHANIE 180 godzin Cele kształcenia Rozwijanie umiejętności niezbędnych do rozumienia i interpretowania różnych tekstów słuchanych. Rozwijanie różnorodnych strategii słuchania i poszerzanie ich o nowe techniki. Analiza tekstów pod kątem metodycznym. Zapoznanie słuchaczy z różnymi stylami i rejestrami językowymi, akcentami i dialektami. Integracja sprawności językowych. Motywowanie słuchaczy do pracy własnej. Rozwijanie autonomii słuchacza. Przygotowanie do egzaminu PNJA. Treści nauczania Nauczanie w oparciu o materiały autentyczne oraz przykładowe testy egzaminacyjne, zapoznanie słuchaczy głównie z akcentem brytyjskim i amerykańskim w konwersacjach, wywiadach, wiadomościach, reklamach, wykładach, reportażach oraz innych programach radiowych i telewizyjnych. Procedury osiągania celów Ćwiczenia indywidualne: testy wielokrotnego wyboru, pytania szczegółowe i otwarte, prawda/fałsz, uzupełnianie luk. Ćwiczenia w parach/grupach: projekty, dialogi, dyskusje, odgrywanie ról. Ćwiczenia ze słownictwem. Korzystanie z Internetu i programów komputerowych. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Prezentacje projektów, czynny udział w zajęciach, testy. Ocena zaangażowania słuchaczy na zajęciach. Minimum 3-4 testy ze słuchania w semestrze. Wykonanie przez słuchaczy prezentacji zawierającej autentyczne nagranie z telewizji lub Internetu, ćwiczenia ze słuchania dla całej grupy wraz ze słownictwem. Opracowanie artykułu z prasy anglojęzycznej (słownictwo i krótkie streszczenie) i przedstawienie tematyki artykułu całej grupie. Krótkie kilkuminutowe testy ze słownictwa obejmujące materiał leksykalny z zajęć, artykułów i prezentacji. Przygotowanie przez słuchaczy portfolio na zaliczenie zawierające samodzielnie wykonane 5 testów ze słuchania w semestrze oraz dowolne ćwiczenia ze słownictwem lub gramatyką. Próbny egzamin ze słuchania na koniec roku. 8

9 Literatura przedmiotu Materiały autentyczne z internetu, radia i telewizji (kasety audio/video; płyty CD/DVD). Testy na poziomie FC (I rok), CAE (II rok) i CPE (III rok). Misztal, Mariusz Tests in English: Thematic vocabulary: Intermediate and advanced Level. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Różnorodne materiały z podręczników na poziomie zaawansowanym zawierające ćwiczenia ze słuchania. Opracowały: Barbara Wechman i Izabela Marek 9

10 PISANIE I i II ROK 120 godzin Cele kształcenia Wprowadzenie słuchaczy w proces pisania i wyjaśnienie poszczególnych etapów tego procesu. Rozwinięcie u słuchaczy umiejętności pisania dla celów akademickich ze szczególnym uwzględnieniem form obowiązujących słuchaczy na egzaminie praktycznym po pierwszym roku. Ewaluacja postępów słuchaczy. Rozwinięcie u słuchaczy umiejętności pisania dla celów akademickich ze szczególnym uwzględnieniem form obowiązujących słuchaczy na egzaminie PNJA na drugim roku, tj. recenzja, esej typu za i przeciw oraz list. Wprowadzenie słuchaczy w proces pisania prac dyplomowych obowiązujących na trzecim roku studiów. Treści nauczania Procedury osiągania celów Organizacja procesu pisania: planowanie, edytowanie, tworzenie tekstu. Zaznajomienie słuchaczy z poszczególnymi strukturami od zdania poprzez akapit do formy dłuższej. Wprowadzenie do różnych form i typów tekstów: opis, opowiadanie, list formalny, rozprawka, raport itd. Rozwijanie umiejętności tworzenia poszczególnych form. Wprowadzenie różnych form i typów tekstu: raport, esej, artykuł, recenzja, listy. Wykonywanie różnych typów ćwiczeń: burza mózgów, swobodne pisanie, szkicowanie, planowanie, edytowanie, poprawianie. Prezentacje multimedialne. Wykonywanie różnych typów ćwiczeń: np. edytowanie, korygowanie, uzupełnianie, itp. Tworzenie planów dla poszczególnych form. Tworzenie poszczególnych form; praca na zajęciach i w domu. Ewaluacja i informacja zwrotna dla słuchaczy. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Nauczyciel na bieżąco poprawia prace i ćwiczenia wykonywane przez słuchaczy. Słuchacze przygotowują portfolio zawierające zbiór swoich prac pisemnych tworzonych w trakcie trwania kursu. Przynajmniej dwukrotnie w trakcie kursu słuchacze wykonują zadanie klasowe polegające na napisaniu pracy na wybrany temat zgodny z realizowanymi formami. Ocena zaangażowania słuchaczy na zajęciach. 10

11 Literatura przedmiotu Co najmniej dwukrotnie w ciągu semestru słuchacze wykonują zadanie podczas zajęć polegające na napisaniu pracy na wybrany temat, zgodny z realizowanymi formami. Kilkakrotnie w ciągu semestru słuchacze wykonują w domu ćwiczenia i zadania zainicjowane podczas zajęć. Wykonanie przez słuchaczy ćwiczeń ze słownictwem i gramatyką. Co najmniej dwukrotnie w ciągu semestru słuchacze piszą test sprawdzający materiał gramatyczno-leksykalny. Próbny egzamin z pisania na koniec roku. Aspinall, Tricia Anette Capel Advanced Masterclass CAE. Oxford: Oxford University Press. Evans, Virginia Successful writing: Proficiency. Newbury: Express Publishing. Gray, Elizabeth Virginia Evans Successful writing upper-intermediate. Newbury: Express Publishing. Grellet, Francoise Writing for advanced learners of English. Cambridge: Cambridge University Press. Guth, Hans Paul New English handbook second edition, Belmont: Wadsworth Inc. Harris, John Introducing writing. Penguin (Applied Linguistics Series). Langan, John College writing skills. New York: McGraw-Hill Book Company. Littlejohn, Andrew Writing 3. Cambridge: Cambridge University Press. Maley, Alan. (ed.) Resource books for teachers: Letters. Oxford: Oxford University Press. Oshima, A.- A. Hogue Introduction to academic writing. New York: Addison Wesley. Stephens, Mary Practise advanced writing. Harlow: Longman. White, Ron Ursula Arndt Process writing. Harlow: Longman. Różnorodne materiały z podręczników na poziomie zaawansowanym zawierające ćwiczenia z pisania. Opracowali: Izabela Marek i Przemysław Balcerzyk 11

12 PISANIE III ROK 60 godzin Cele kształcenia Po zakończeniu kursu słuchacz: potrafi napisać esej o charakterze akademickim, poprawnie formułuje tezę, stosuje różne rodzaje argumentacji, dobrze organizuje poszczególne paragrafy eseju, umiejętnie dobiera sposób zakończenia eseju w zależności od typu eseju, stosuje szeroki zakres słownictwa, dobiera odpowiedni rejestr językowy w zależności od rodzaju zadania i adresata, wypowiada się w sposób zwięzły i logiczny, formułuje zdania poprawne pod względem gramatyki, interpunkcji i ortografii. Treści nauczania Procedury osiągania celów Doskonalenie poszczególnych etapów pisania eseju takich jak: planowanie, formułowanie tez, efektywne sposoby argumentowania, wyciąganie wniosków. Ćwiczenia w pisaniu różnych form esejów. Tworzenie esejów o różnorodnej tematyce np. zagadnienia globalne, problemy społeczne, kwestie etyczne, zagadnienia dotyczące edukacji. Poszerzanie słownictwa z uwzględnieniem kolokacji i konotacji. Ćwiczenia w interpunkcji i ortografii. Ćwiczenia w stosowaniu różnych rejestrów językowych. Prezentacje multimedialne, wykłady. Wykonywanie różnych typów ćwiczeń np. edytowanie, korygowanie, uzupełnianie, przepisywanie etc. Tworzenie planów dla poszczególnych form esejów. Tworzenie poszczególnych form; indywidualna i grupowa praca na zajęciach i w domu. Korekta własnych tekstów oraz wzajemna pomoc słuchaczy w udoskonalaniu swych esejów. Konferencje z nauczycielem na temat struktury, kwestii językowych i aspektów merytorycznych eseju na dowolnym etapie pisania eseju. Ewaluacja ostatecznej wersji eseju i informacja zwrotna dla słuchaczy. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Nauczyciel ocenia ćwiczenia wykonywane przez słuchaczy na zajęciach oraz napisane w domu eseje. 12

13 Literatura przedmiotu Słuchacze przygotowują portfolio zawierające zbiór swoich prac pisemnych tworzonych w trakcie trwania kursu, co umożliwia nauczycielowi śledzenie postępów słuchaczy i/lub zauważanie utrzymujących się trudności. Przynajmniej dwukrotnie w trakcie kursu słuchacze wykonują zadanie klasowe polegające na napisaniu pracy na wybrany temat zgodny z realizowanymi formami. Aspinall, Tricia - Anette Capel Advanced masterclass CAE. Oxford: Oxford University Press. Evans, Virginia Successful writing: Proficiency. Newbury: Express Publishing. Guth, Hans Paul New English handbook. Belmont: Wadsworth Inc. Grellet, Francoise Writing for advanced learners of English. Oxford: Oxford University Press. Harris, John Introducing writing. London: Penguin. Hennessy, Michael The Random House practice book for writers. New York: Random House. Langan, John College writing skills. New York: McGraw-Hill Book Company. Littlejohn, Andrew Writing 4. Cambridge: Cambridge University Press. Leki, Ilona Academic writing: Techniques and tasks. New York: St. Martin's Press. Maley, Alan. (ed.) Resource books for teachers: Letters. Oxford: Oxford University Press. Smoke, Trudy Sheila Maidstone Writer s workbook. Scarborough: International Thomson Limited. Stephens, Mary Practise advanced writing. Harlow: Longman. Raimes, Ann Exploring through writing. New York: St. Martin's Press. Reid, Joy M The process of composition. Harlow: Longman Trimmer, Joseph James McCrimmon Writing with a purpose. Boston: Houghton Mifflin Co. Trzeciak, John Susan E. Mackay Study skills for academic writing. New York: Prentice Hall International. White, Ron Ursula Arndt Process writing. Harlow: Longman. Teksty z bieżących czasopism i gazet brytyjskich oraz amerykańskich. Opracowali: Wiesława Płonczak-Gajewy i Przemysław Balcerzyk 13

14 CZYTANIE 180 godzin Cele kształcenia Rozwinięcie umiejętności czytania ze zrozumieniem (czytanie ze zrozumieniem ogólnego znaczenia tekstu / czytanie dla zrozumienia szczegółowych informacji i komunikatów). Rozszerzenie zasobu posiadanego słownictwa. Wykształcenie strategii rozumienia tekstu pisanego w języku angielskim. Właściwe przygotowanie słuchaczy do egzaminu praktycznego. Treści nauczania Zapoznanie słuchaczy z różnorodnością form tekstów pisanych. Rozwijanie skutecznych strategii czytania ze zrozumieniem. Wykonywanie różnorodnych typów ćwiczeń sprawdzających zrozumienie tekstu, takich jak dopasowywanie, uzupełnianie luk w tekście, pytania prawda / fałsz, pytania otwarte do tekstu, wyszukiwanie synonimów, itd. Rozwijanie efektywnych technik rozszerzenia słownictwa i struktur na podstawie tekstów pisanych. Procedury osiągania celów Czytanie ze zrozumieniem i analizowanie różnorodnych tekstów pochodzących z rozlicznych źródeł (podręczniki, czasopisma, gazety, strony internetowe, itp.). Wykonywanie ćwiczeń rozwijających umiejętność czytania ze zrozumieniem: dopasowywanie, uzupełnianie luk, pytania prawda / fałsz, pytania otwarte, itd. Stosowanie w praktyce różnorakich strategii zapamiętywania słownictwa i struktur. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Cykliczne testy sprawdzające progresję rozwoju umiejętności czytania ze zrozumieniem. Testy słownictwa. Literatura przedmiotu Autentyczne teksty pochodzące z rozmaitych źródeł, takich jak podręczniki, czasopisma, gazety, artykuły naukowe, strony internetowe, broszury, literatura piękna, itd. Opracował: Przemysław Balcerzyk 14

15 60 godzin TŁUMACZENIA Cele kształcenia Zapoznanie słuchaczy z różnorodnymi strategiami i technikami tłumaczenia oraz z modelem świadomego kierowania procesem tłumaczenia uwzględniający rodzaj zadania przekładowego, priorytety tłumacza oraz problemy kulturowe. Wykonywanie ćwiczeń rozwijających sprawności językowe oraz poprawność gramatyczną formułowanych wypowiedzi. Treści nauczania Kontekst. Styl formalny i nieformalny. Wyrażenia idiomatyczne, czasowniki złożone, przysłowia i powiedzenia. Proces tłumaczenia. Wprowadzenie różnych form i typów tekstów do tłumaczenia: artykuł, teksty literackie, listy, raporty, itd. Wprowadzenie różnych zagadnień gramatyczno-leksykalnych w zdaniach do tłumaczenia. Procedury osiągania celów Ćwiczenia praktyczne indywidualne, w parach i w grupach obejmujące tłumaczenie pisemne z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski. Ćwiczenia praktyczne obejmujące analizę i parafrazę oryginalnych tekstów w obu językach. Ćwiczenia ze słownictwem. Korzystanie z Internetu i programów komputerowych. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Ocena zaangażowania słuchaczy na zajęciach. Minimum 2 testy w semestrze. Krótkie kilkuminutowe testy obejmujące materiał leksykalny z zajęć. Wykonanie przez słuchaczy kilku tłumaczeń fragmentów artykułów, tekstów literackich, itp. Literatura przedmiotu Duff, Alan Translation. Oxford: Oxford University Press. Matasek, Maciej Ćwiczenia i testy gramatyczno-leksykalne dla maturzystów, studentów, kandydatów na studia i średnio-zaawansowanych - j. angielski. Poznań: Handybooks. Misztal, Mariusz Tests in English: Thematic vocabulary: Intermediate and advanced level. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Scheffler, Paweł Gramatyka języka angielskiego w zdaniach do tłumaczenia. Włocławek: Altravox Press. Opracowała: Izabela Marek 15

16 ZAJĘCIA TEATRALNE 30 godzin Cele kształcenia Zapoznanie słuchaczy z ważniejszymi zagadnieniami oraz technikami teatralnymi. Wykonywanie ćwiczeń rozwijających swobodne wypowiadanie się w języku angielskim. Po zakończeniu kursu słuchacze znają wybrane terminy i techniki teatralne. Ponadto słuchacze pracując w grupie potrafią samodzielnie przygotować i sfilmować własne przedstawienie. Treści nauczania Terminy teatralne. Gatunki i style teatralne. Praca z tekstem. Improwizacja na scenie. Zagadnienie ruchu scenicznego. Procedury osiągnięcia celów Praca z tekstem w parach oraz w małych grupach. Praca projektowa w grupie polegająca na prezentacji uprzednio napisanego i przygotowanego tekstu oraz na sfilmowaniu prezentacji za pomocą kamery video. Krótkie wykłady nauczyciela wyjaśniające wybrane terminy teatralne. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Ocena zaangażowania słuchaczy na zajęciach, frekwencja na zajęciach. Kilka krótkich testów dotyczących terminów używanych podczas zajęć. Przygotowanie przez słuchaczy pracy projektowej w grupie polegającej na prezentacji uprzednio napisanego i przygotowanego tekstu oraz na sfilmowaniu prezentacji za pomocą kamery video. Literatura przedmiotu Betts, Jean Camelot school. The Women s Play Press. Boal, Augusto Games for actors and non-actors. New York: Routledge. Case, Doug Ken Wilson English sketches: Sketches from the English teaching Theatre. Gateshed: Athenaeum Press. Swartz, Larry Drama themes. Portsmouth, NH: Heinemann. Wessel, Charles Drama. London: Oxford University Press. Opracował: Paul Hacking 16

17 SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE Celem kształcenia jest zintegrowanie wszystkich umiejętności językowych, a więc czytania, pisania, mówienia, słuchania oraz wymowy. Ponieważ przedmiot ten uczony jest na roku trzecim, w którym nie przewidziano przedmiotu Czytanie, szczególny nacisk kładzie się na umiejętność czytania. 17

18 FONETYKA ODMIANA BRYTYJSKA /AMERYKAŃSKA 90 godzin Cele kształcenia Poprawienie wymowy i ukierunkowanie jej na akcent brytyjski/amerykański. Uświadomienie różnic pomiędzy fonologicznymi systemami języka angielskiego oraz polskiego. Wyeliminowanie złych nawyków wymowy i naleciałości polskich. Nauczenie posługiwania się alfabetem fonemicznym. Uświadomienie roli poprawnej intonacji oraz poprawnego akcentowania wyrazów. Treści nauczania Budowa narządu głosu. Podział na samogłoski i spółgłoski. Transkrypcja fonetyczna. Wymowa samogłosek w sylabach silnych i słabych. Samogłoski nieistniejące w języku polskim. Wymowa końcówek: -ing, -s, -ed oraz wymowa amerykańskiego / t /. Intonacja w pytaniach. Akcent wyrazowy, frazowy i zdaniowy. Mocne i słabe formy. Procesy fonologiczne: ze szczególnym uwzględnieniem upodobnień i elizji. Nieme litery spółgłoskowe. Procedury osiągania celów Powtarzanie za modelem. Czytanie na głos z nagrywaniem. Ćwiczenia z taśmą. Prezentacje oraz dialogi. Praca ze słownikiem. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Krótkie 5-10 minutowe prezentacje słuchaczy przedstawiane na zajęciach. Testy 2 razy na semestr. Prezentacje zadań domowych. Quizy. Literatura przedmiotu (odmiana brytyjska) Baker, Ann - Leslie Marshall Ship or sheep. Cambridge: Cambridge University Press. Barnard, G.L. - S. McKay Practice in spoken English. London: Macmillan. Bowler, B. - Sarah Cunningham Headway pronunciation. Intermediate. Oxford: Oxford University Press. 18

19 Bowler, B. Sarah - Cunningham Headway pronunciation. Upper-intermediate. Oxford: Oxford University Press. Ladefoged, Peter A course in phonetics. Boston: Thomson Wadsworth. Mortimer, Colin Elements of pronunciation: Intensive practice for intermediate and more advanced students. Cambridge: Cambridge University Press. O Connor, J. D. - Clare Fletcher Sounds English. Essex: Longman. Roach, Peter English phonetics and phonology. Oxford: Oxford University Press. Sobkowiak, Włodzimierz English phonetics for Poles. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Słowniki: Wells, John Christopher Longman pronunciation dictionary. (New Edition.) Harlow; Essex: Longman. Literatura przedmiotu (odmiana amerykańska) Celce-Murcia, Marianne Teaching pronunciation. Cambridge: Cambridge University Press. Church, Nancy Anne Moss How to survive in the U.S.A. Cambridge: Cambridge University Press. Dauer, Rebecca. M Accurate English. New Jersey: Regents/Prentice Hall. Gilbert. Judy. B Clear speech. Cambridge: Cambridge University Press. Jones, Leo - C. von Baeyer Functions of American English. Cambridge: Cambridge University Press. Lane, Linda Focus on pronunciation. New York: Longman. Orion, Gertrude. F Pronouncing American English. New York: Newbury House Publishers. Tillitt, Bruce - Mary Newton Bruder Speaking naturally. Cambridge: Cambridge University Press. Fromkin, Victoria - Robert Rodman An introduction to language. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. Ladefoged, Peter A course in phonetics. Boston: Thomson Wadsworth. Słowniki: Spears, Richard. A Everyday American English dictionary. Lincolnwood: National Textbook Company Dictionary of American English. New York: Longman. Opracowali: Małgorzata Zarzycka, Łukasz Szubert i Alina Rzepiak 19

20 GRAMATYKA PRAKTYCZNA I ROK 60 godzin Cele kształcenia Osiągnięcie poprawności językowej w mowie i piśmie poprzez powtórzenie, konsolidację i poszerzenie praktycznej znajomości głównych struktur gramatycznych. Przyswojenie terminologii stosowanej w opisie językowym w stopniu umożliwiającym samodzielne studiowanie literatury przedmiotu. Poszerzanie słownictwa poprzez ćwiczenia z zakresu słowotwórstwa. Wyrobienie umiejętności identyfikacji i poprawiania błędów językowych na poziomie zdania. Treści nauczania Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Rodzajniki. Czasy; mówienie o teraźniejszości, przyszłości i przeszłości. Czasowniki modalne. Zdania warunkowe. Strona bierna. Mowa zależna. Przyimki. Struktury czasownikowe: czasownik + bezokolicznik lub rzeczownik odczasownikowy. Słowotwórstwo. Zdania przydawkowe. Inwersja. Procedury osiągania celów Ćwiczenia Uzupełnianie luk. Przekształcanie zdań. Poprawianie błędów. Testy wielokrotnego wyboru. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Dwa testy pisemne w każdym semestrze. Literatura przedmiotu Burgess, Sally Richard Acklam Advanced gold. Exam maximiser. Harlow: Longman. Evans, Virginia CPE use of English. Newbury: Express Publishing. Foley, Mark Diane Hall Longman advanced learners grammar. Harlow: Longman. Matasek, Maciej Język angielski ćwiczenia i testy gramatyczno-leksykalne. Poznań: Handybook. 20

21 Misztal, Mariusz Tests in English: Word formation. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Vince, Michael Advanced language practice. Oxford: Heinemann. Opracowały: Jolanta Raszewska, Regina Jańska 21

22 GRAMATYKA PRAKTYCZNA II ROK 60 godzin Cele kształcenia Wykształcenie umiejętności analizowania i poprawnego budowania zdań złożonych. Wykształcenie umiejętności stosowania związków frazeologicznych. Rozwijanie umiejętności stosowania właściwego rejestru języka. Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy tekstu i poprawiania błędów językowych. Treści nauczania Czasowniki: nieregularne, statyczne i dynamiczne, frazowe; kolokacje z czasownikami do, make, take, have. Zdania złożone: współrzędnie i podrzędnie, użycie wprowadzającego it i there. Emfaza. Przymiotniki; kolokacje typu przysłówek przymiotnik, przymiotnik- przyimek. Rzeczowniki zbiorowe; zgodność podmiotu z orzeczeniem. Wyrażenia przyimkowe. Zwroty idiomatyczne. Słowotwórstwo. Procedury osiągania celów Ćwiczenia Uzupełnianie luk. Przekształcania zdań. Poprawianie błędów. Testy wielokrotnego wyboru. Tłumaczenie zdań. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Dwa testy pisemne w każdym semestrze. Literatura przedmiotu Bell, Jan - Roger Gower Advanced expert. Harlow: Longman. Foley, Mark Diane Hall Advanced learners grammar. Harlow: Longman. Gethin, Hugh Grammar in context. Edinburgh: Nelson. Hewings, Martin Advanced grammar in use. Cambridge: Cambridge University Press. Kędzierski, Marek Wybrane zwroty i idiomy angielskie. Poznań: Handybooks. Mann, Richard New proficiency gold. Exam maximiser. Harlow: Longman. Milton, James Virginia Evans A good turn of phrase. Swansea: Express Publishing. Misztal, Mariusz Tests in English: Word formation. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Side, Richard Guy Wellman Grammar and vocabulary for Cambridge advanced and proficiency. Harlow: Longman. 22

23 Thomas, B. J Advanced vocabulary & idiom. Harlow: Longman. Watcyn - Jones, Peter Test your English idioms. London: Penguin. Watcyn - Jones, Peter Test your vocabulary 5. London: Penguin. Watcyn - Jones, Peter Jake Allsop. Test your prepositions. London: Penguin. Opracowały: Jolanta Raszewska, Regina Jańska 23

24 GRAMATYKA PRAKTYCZNA III ROK 60 godzin Cele kształcenia Doskonalenie poprawności i precyzji w stosowaniu języka pisanego i mówionego. Wykształcenie umiejętności poprawnego przekazania znaczenia tekstu oryginalnego w przekładzie. Doskonalenie umiejętności krytycznej analizy tekstu i poprawiania błędów. Treści nauczania Przymiotnik; znaczenie przymiotnika w zależności od pozycji w zdaniu, przymiotniki stopniowalne i niestopniowalne. Czasowniki frazowe. Rzeczowniki pochodzące od czasowników frazowych. Kolokacje i zwroty idiomatyczne. Słowotwórstwo. Procedury osiągania celów Ćwiczenia: Uzupełnianie luk. Przekształcanie zdań. Poprawianie błędów. Testy wielokrotnego wyboru. Tłumaczenie zdań, paragrafów, artykułów. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Dwa testy pisemne w każdym semestrze Literatura przedmiotu Foley, Mark Diane Hall Advanced learners grammar. Harlow: Longman. Hewings, Martin Advanced grammar in use. Cambridge: Cambridge University Press. Kędzierski, Marek Wybrane zwroty i idiomy angielskie. Poznań: Handybooks. Mann, Richard New proficiency gold: Exam maximiser. Harlow: Longman. Milton, James Virginia Evans A good turn of phrase. Swansea: Express Publishing. Misztal, Mariusz Tests in English word-formation. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Side, Richard Guy Wellman Grammar and vocabulary for Cambridge advanced and proficiency. Harlow: Longman. Thomas, B. J Advanced vocabulary & idiom. Harlow: Longman. artykuły z czasopism i Internetu Opracowały: Jolanta Raszewska, Regina Jańska 24

25 B.KSZTAŁCENIE FILOLOGICZNE 25

26 WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA 30 godzin Cele kształcenia Kurs przygotowuje słuchaczy do pracy z tekstem literackim. Po zakończeniu kursu, słuchacz: rozumie kryteria podziału rodzajowego i gatunkowego literatury potrafi wskazać elementy, z jakich składa się dzieło literackie, opisuje te elementy, klasyfikuje i objaśnia rozpoznaje współczesne teorie interpretacji utworu literackiego posługuje się terminologią specjalistyczną w dyskusjach i pracach pisemnych potrafi interpretować materiał rzeczowy przywołując różne konteksty formułuje wnioski, sądy i opinie; uogólnia, syntetyzuje, wartościuje zna i rozumie różne formy językowe. posiada umiejętność identyfikacji danego tekstu i umiejscowienia go w tradycji literackiej. rozumie główne przesłania tekstu potrafi wyszukiwać ściśle określone informacje zawarte w tekście rozpoznaje kolejność i rozwój zdarzeń potrafi dostrzegać związki pomiędzy poszczególnymi elementami tekstu Treści nauczania liryka - autor i podmiot liryczny - liryka bezpośrednia i pośrednia - motywacja liryczna - cechy kompozycyjne i stylistyczne - gatunki liryczne epika - podstawowe cechy rodzajowej struktury epiki - epickie formy wypowiedzi - gatunki epickie dramat - podstawowe cechy rodzajowej struktury dramatu - formy podawcze - podstawowe elementy świata przedstawionego - gatunki dramatyczne stylistyka - Organizacja warstwy brzmieniowej - Organizacja warstwy znaczeniowej - stylizacja wersyfikacja - prozodia - rytmika - rytm - metryka 26

27 - strofika kierunki teoretyczne Procedury osiągnięcia celów Wykłady nauczyciela. Prezentacje słuchaczy. Praca z przykładowymi tekstami. Warsztaty. praca indywidualna, w parach i w grupach. Sposoby pomiaru osiągniętych rezultatów Literatura przedmiotu: Ocena zaangażowania słuchacza na zajęciach. Krótka prezentacja słuchacza. Portfolio zawierające recenzję współczesnej powieści, recenzję sztuki teatralnej widzianej na scenie, recenzję artykułu z prasy literackiej. Test końcowy. Bartoszyński, Kazimierz Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze. Kraków: Universitas. Booth, Wayne The rhetoric of fiction. London: Penguin Books. Bradbury, Malcolm The modern British novel. London: Penguin. Daiches, David A critical history of English literature. London: Mandarin Press. Eco, Umberto Interpretacja i nadinterpretacja. Kraków: Znak. Eco, Umberto O literaturze. Warszawa: Wydawnictwo literackie MUZA SA. Fish, Stanley Interpretacja, retoryka, polityka. Kraków: Universitas. Fellag Robinson, Linda Life, language and literature. Boston: Heinle and Heinle. Gower, Roger Past into present. Harlow: Longman Group UK Limited. Gower, Roger - Pearson Margaret Reading literature. Harlow: Longman Group UK Limited. Gregor, Ian Nicholas Brian The moral and the story. London: Faber and Faber. Krajka, Wiesław Andrzej Zgorzelski On the analysis of the literary text. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Lerner, Laurence Three languages of fiction. London: Harvester Press. Lodge, David The modes of modern writing: metaphor, metonymy, and the typology of modern literature. Ithaca: Cornell University Press. Marsh, Nicholas How to begin studying English literature. London: The MacMillan Press Ltd. Martin, Alex - Robert Hill Modern poetry. New York: Prentice Hall International. Martin, Alex - Robert Hill Modern plays. New York: Prentice Hall International. Martin, Alex - Robert Hill Modern novels. New York: Prentice Hall International. Martin, Alex -Robert Hill Modern short stories. New York: Prentice Hall International. Nicole, Allardyce Dzieje dramatu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Spencer, Sharon Space, time and structure in the modern novel. New York: New York University Press. 27

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 Nazwa Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod wypełnia Uczelnia Kierunek,

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu języka angielskiego I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu języka angielskiego I Kod przedmiotu 09.1-WH-FAD-PNJA1-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Historia literatury angielskiej i amerykańskiej 2. Kod przedmiotu: FA-3 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/2/1 w języku polskim Wstęp do językoznawstwa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to Linguistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Język angielski 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim English Language Course 3. Jednostka prowadząca przedmiot Studium Praktycznej Nauki

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY ENGLISH IS EASY PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIÓW DO SPRAWDZIANU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data wdrożenia programu: rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Magdalena Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

MODUŁ. Praktyczna nauka języka angielskiego. I stopień

MODUŁ. Praktyczna nauka języka angielskiego. I stopień MODUŁ Praktyczna nauka języka angielskiego I stopień Skrócony opis Celem zajęć jest doskonalenie poprawności języka studenta w zakresie czterech sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania, pisania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego Kod modułu: PNJA05_C1.1

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO WZ 007644-WZ BEC VANTAGE BEC Vantage Masterclass Upper Intermediate : Workbook with key / Ed. Nick Brieger Oxford : University Press, 2009. - 96 s. ; 30 cm. + CD ISBN

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-1s English B2-1s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 1

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. Program kształcenia, załącznik nr. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy 3. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Język angielski - opis przedmiotu

Język angielski - opis przedmiotu Język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski Kod przedmiotu 09.0-WE-ED-JA Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika / Systemy

Bardziej szczegółowo

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia JĘZYK ANGIELSKI Z:02017C3 Centrum Języków Obcych Europeistyka Nauki społeczne Profil kształcenia ogólnoakademicki Rok studiów 2 Typ

Bardziej szczegółowo

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS No Course name (in ) 1 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 2 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 3 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 4 Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy 3. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-3s English B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA 1. poziom kształcenia drugi. profil kształcenia ogólnoakademicki. forma prowadzenia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 4 Semestr: 6 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia drugi. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe (literaturoznawstwo/kulturoznawstwo)

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe (literaturoznawstwo/kulturoznawstwo) Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe (literaturoznawstwo/kulturoznawstwo) 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego (PNJA03) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program język biznesu, studia pierwszego stopnia (02-FL-JRB-S1-PNJA05_C1.

Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program język biznesu, studia pierwszego stopnia (02-FL-JRB-S1-PNJA05_C1. Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Politechniczny 2 Kierunek studiów Inżynieria Materiałowa (studia stacjonarne) 3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 4

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym 3. POZIOM STUDIÓW: studia podyplomowe 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 3 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium. mgr Sylwia Góralewicz

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium. mgr Sylwia Góralewicz Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

UMCS, Department of English, BA Courses

UMCS, Department of English, BA Courses UMCS, Department of English, BA Courses 2016-17 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt IELTS 82 FCE 84 CAE 86 CPE 86 BEC 87 KET/PET 87 City & Guilds IESOL/ISESOL 88 The Swansea Levels Test X_Lex 88 LAT: Language Aptitude Test 88 ISE II 89 IGCSE 89 nowość nowość Mission IELTS 1 ADVANCED LEVEL

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu

Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu Język angielski IV/Język niemiecki IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu 09.0-WE-AiRP-IV Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH FORMAT EGZAMINU: EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY Z JĘZYKA OBCEGO, POZIOM B2 Egzamin sprawdza znajomość języka obcego ogólnego na poziomie

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Sylwia Góralewicz

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Sylwia Góralewicz Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 2 Semestr: 4 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JW4-Ć-S14_pNadGenZODZ1 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Student potrafi zastosować odpowiedni styl języka w różnych sytuacjach.

Student potrafi zastosować odpowiedni styl języka w różnych sytuacjach. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia JĘZYK ANGIELSKI Z:02017L6 Centrum Języków Obcych Europeistyka Nauki społeczne Profil kształcenia ogólnoakademicki Rok studiów 3 Typ

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA ANGIELSKA PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO FORMAT EGZAMINÓW. STUDIA I STOPNIA - egzamin osiągnięć po roku 2

FILOLOGIA ANGIELSKA PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO FORMAT EGZAMINÓW. STUDIA I STOPNIA - egzamin osiągnięć po roku 2 FILOLOGIA ANGIELSKA PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO FORMAT EGZAMINÓW STUDIA I STOPNIA - egzamin osiągnięć po roku 2 STUDIA II STOPNIA - egzamin osiągnięć po roku 1 Strona 1 z 7 STUDIA I STOPNIA EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wykłady OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. konwersatori um. rok Semestr r s r s r s r s r s r s r s

KARTA PRZEDMIOTU. Wykłady OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. konwersatori um. rok Semestr r s r s r s r s r s r s r s KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M//6 w języku polskim Historia Anglii i USA Nazwa przedmiotu w języku angielskim English and American history USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna nauka języka angielskiego Gramatyka (ćwiczenia) III rok studiów I stopnia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna nauka języka angielskiego Gramatyka (ćwiczenia) III rok studiów I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna nauka języka angielskiego Gramatyka (ćwiczenia) III rok studiów I stopnia 01-013 CEL PRZEDMIOTU C1 Powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JA4-Ć-S14_genO4RK7 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z pedagogiką o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WA UAM na WPA w Kaliszu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z pedagogiką o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WA UAM na WPA w Kaliszu Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z pedagogiką o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WA UAM na WPA w Kaliszu PLAN STUDIÓW I STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY S T U D

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie FCE jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Sylwia Góralewicz

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Sylwia Góralewicz Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Ćwiczenia

Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Ćwiczenia KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW M2/1/6 Fonetyka/Intonacja Phonetics/Intonation Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): BRAK

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): BRAK OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE 2. Kod modułu kształcenia: 08-KODM-JOG 3. Rodzaj modułu kształcenia: OBLIGATORYJNY 4. Kierunek

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 4A Trener: Katarzyna Mokwioska Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

Test pisemny/ Egzamin pisemny

Test pisemny/ Egzamin pisemny (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: PNJA GRAMATYKA PRAKTYCZNA 2. Kod przedmiotu: ANG_S_2012/13_1 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: język rosyjski program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia

Kierunek i poziom studiów: język rosyjski program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: język rosyjski program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego modułu: 02-FL-JRT-S2-PNJA03

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Słownictwo ( I ROK)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Słownictwo ( I ROK) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Słownictwo ( I ROK) CEL PRZEDMIOTU C1 Poszerzenie wiedzy oraz słownictwa poprzez analizę i komentarz różnorodnych dokumentów autentycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 3 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30 K 30

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30 K 30 Program studiów Program studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorska, specjalność filologia klasyczna Na studiach licencjackich student musi uzyskać minimum 180 pkt.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English

KARTA PRZEDMIOTU. 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2p4-2013FA-S IHFIL-L-2p4-2013LS-S. 1. Filologia Angielska 2. Lingwistyka Stosowana

IHFIL-L-2p4-2013FA-S IHFIL-L-2p4-2013LS-S. 1. Filologia Angielska 2. Lingwistyka Stosowana Kod przedmiotu: 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2p4-2013FA- IHFIL-L-2p4-2013L- Pozycja planu: B 4 1 Nazwa przedmiotu PNJA Gramatyka-struktury 2 2 Rodzaj przedmiotu Podstawowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo