Moduł Specjalnościowy Specjalność: język angielski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł Specjalnościowy Specjalność: język angielski"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTÓW DO PLANU STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 PLAN STUDIÓW kierunek studiów: profil studiów: stopień: forma studiów: Filologia germańska ogólnoakademicki I (licencjat) stacjonarne specjalność: kulturoznawczo-dziennikarska specjalizacja od roku: 2014/2015 Moduł Specjalnościowy Specjalność: język angielski Semestr na którym można realizować dany przedmiot Przedmiot: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elementy historii i kultury języka angielskiego Elementy literatury brytyjskiej 1. Skrócony opis Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami Literatury Brytyjskiej, Irlandzkiej i postkolonialnej w zakresie trzech rodzajów literackich: dramatu, epiki i liryki, poprzez zróżnicowaną w formie pracę nad tekstem. Celem zajęć jest umocnienie umiejętności wnikliwego czytania Literatury, krytycznego myślenia o dziele literackim i analizy tekstu oraz efektywnego uczestnictwa w dyskusji nad tekstem. Podczas zajęć student zdobywa także ogólną wiedzę na temat kontekstu historyczno-kulturowego, w którym powstał dany tekst źródłowy oraz ogólną wiedzę z dziedziny adaptacji filmowej tekstów literackich. 2. Wymagania wstępne Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, podstawowa znajomość zagadnień i terminów literackich. 3. Efekty kształcenia W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: e1 opisać i scharakteryzować najważniejsze kierunki rozwoju literatury anglojęzycznej od średniowiecza do współczesności e2 odróżniać i definiować typowe dla epoki gatunki literackie oraz operować charakterystycznymi dla omawianych utworów terminami literackimi. e3 wskazać najważniejszych twórców literatury anglojęzycznej od średniowiecza do współczesności, wymienić ich podstawowe dzieła i najważniejsze elementy ich biografii. e4 analizować i interpretować przeczytane dzieła literackie w formie ustnej (a)i pisemnej(b),formułować własne sądy na ich temat, samodzielnie porównywać ze sobą utwory literackie, wiązać ze sobą fakty i formułować wnioski; e5 reprezentować następujące postawy: otwartość na odmienność kulturową, wrażliwość na wartości zawarte w dziele literackim, wyrażanie ocen dotyczących poziomu artystycznego oraz wartości moralnych. 4. Treści kształcenia

2 Zajęcia obejmują wybrane zagadnienia z Literatury Brytyjskiej od Średniowiecza do chwili obecnej ze szczególnym uwzględnieniem wieku dwudziestego i literatury najnowszej. Program zajęć dzieli się na trzy podstawowe bloki: lirykę, epikę i dramat. Zagadnienia z dziedziny liryki, epiki i dramatu omawiane są naprzemiennie w ramach każdej kolejnej epoki historycznoliterackiej. Wybrane pozycje literackie omawiane na zajęciach: Od Średniowiecza do końca Epoki Wiktoriańskiej: Geoffrey Chaucer Canterbury Tales wybrane fragment; William Shakespeare (wybrany dramat fragment);john DonneThe Flea,A Valediction: Forbidding Mourning; Andrew Marvell To His Coy Mistress; William Blake Songs of Innocence and of Experience wybrane utwory; Powiesć Wiktoriańska Thomas Hardy, George Eliot, Charles Dickens wybrane fragment;wiek XX i literatura najnowsza: Joseph Conrad Heart of Darkness; James Joyce The Dead; T.S.EliotThe Waste Land; Seamus Heaney Digging, Punishment; Sarah Waters Affinity; Jim Crace Being Dead; Pat Barker Regeneration i Poeci Pierwszej Wojny Światowej; R.S. Thomas i poezja walijska; Harold Pinter The Caretaker lub inny wybrany dramat; 5. Sposoby i kryteria oceniania 1. Aktywny udział w zajęciach25% (sprawdza e1-e3 i e4 a). 2. Kolokwium końcowe (po każdym semestrze) Test pisemny, sprawdzający wiedzę zdobytą na zajęciach. Test można powtarzać 1 raz. Po drugim niezdanym teście, student otrzymuje ocenę niedostateczną. 50% (e1, e2, e3, e3, e4, e5). 3. pisemna analiza i interpretacja tekstu (po każdym semestrze) 25% (sprawdza e4 b) w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej student może poprawić pracę 1 raz. 6. Metody dydaktyczne praca w grupach/ w parach analiza krytyczno-literacka tekstu źródłowego (studenci otrzymują handouty z dziełami literackimi lub ich fragmentami do opracowania w domu). praca w grupach/ w parach analiza materiałów wizualnych (fragmentów adaptacji filmowych i programów edukacyjnych wyświetlanych podczas zajęć). prezentacje indywidualne i/lub grupowe z użyciem materiałów wizualnych. indywidualna, pisemna analiza tekstu. dyskusja na forum grupy nad tekstem źródłowym z zastosowaniem materiałów wizualnych w formie prezentacji power-point. 7. Zalecana literatura i materiały pomocnicze Teksty źródłowe zaczerpnięte z: Abrams, M. H., ed. The Norton Anthology of English Literature.Vol.1 I 2. New York: W. W. Norton & Company, Materiały pomocnicze: Acheson, James. The British and Irish Novel Since New York: St. Martin`s Press, 1991; Ackroyd, Peter. Albion: The Origins of the English Imagination. London: Chatto & Windus, 2002; Bradbury, Malcolm. The Modern British Novel. London: Secker and Warburg, 1993; Corcoran, Neil. English Poetry Since London: Longman, 1993; Childs, Peter. Contemporary Novelists: British Fiction since Palgrave Macmillan, 2005; Gervais, David. Literary Englands: Version`s of Englishness in Modern Writing. Cambridge University Press, 2000; Giddings, Robert.The War Poets. London: Bloomsbury, 1988; Hyland, Paul. Ed. Irish Writing: Exile and Subversion. London: Macmillan, 2006; Lodge, David. The Art of Fiction. London: Penguin Books, Moran, Maureen. Victorian Literature and Culture.Continuum, 2006; Maldoon, Paul. The End of the Poem: Oxford Lectures in Poetry. London: Faber and Faber, 2009; Thwaite, Anthony. Poetry Today: A Critical Guide to British Poetry London: Longman, 1991; Wainwright, Jeffrey. The Basics: Poetry. London: Routledge, Materiały filmowe (do wyboru): Simon Schama. A History of Britain. The Complete Series. BBC

3 Simon Schama. The Power of Art. BBC. Great Expectations,filmy:David Lean, Alfonso Cuaron,książka: Charles Dickens Brighton Rock, film: Andrew Birkin, książka: Graham Green The Accident,film:Joseph Losey, książka: Nickolas Mosley, scenariusz: Harold Pinter. The Go Between, film: by Joseph Losey, książka:l.p. Hartley The Cement Garden, film: John and Boulting, książka: Ian Mc Ewan. Informacje dodatkowe Przedmiot przeznaczony dla studentów specjalności filologia germańska z językiem angielskim. Semestr na którym można realizować dany przedmiot Przedmiot: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elementy historii i kultury języka angielskiego Elementy kultury brytyjskiej 1. Skrócony opis Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami współczesnej kultury brytyjskiej obejmującej okres począwszy od ukończenia II Wojny Światowej. Kurs obejmuje zagadnienia sztuk wizualnych, języka, teatru, kina, muzyki, architektury, sportu, telewizji i dziennikarstwa, przedstawiając je w szerszym kontekście zachodzących zmian społecznych drugiej połowy XX wieku i początków XXI wieku. Odnosząc się do znaczących zmian zachodzących we współczesnej kulturze brytyjskiej, kurs nawiązuje do kontekstu historycznego, co pozwala na głębsze zrozumienie kierunków rozwoju kultury i społeczeństwa Wielkiej Brytanii. Ważnym celem kursu jest prezentacja zjawisk kultury i zjawisk społecznych reprezentatywnych dla kształtowania się współczesnej tożsamości Brytyjczyków wyrażonej w kulturowej odmienności i różnorodności Szkocji, Walii, Irlandii Północnej i Anglii, co pozwoli na pogłębione podejście do innych dziedzin studiów angielskiego obszaru językowego.kurs podnosi świadomość kultury brytyjskiej jak i pozwala na rozwijanie umiejętności międzykulturowej studentów poprzez identyfikację różnic i podobieństw między kulturą polską, brytyjską i niemiecką. 2. Wymagania wstępne Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, podstawowa znajomość zagadnień i terminów literackich oraz pojęć z zakresu nauki o kulturze. 3. Efekty kształcenia W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: e1 opisać i scharakteryzować najważniejsze kierunki rozwoju sztuk wizualnych, języka, teatru, kina, literatury, muzyki, architektury, sportu, telewizji i dziennikarstwa w XX i XXI wieku z uwzględnieniem szerszego tła społeczno- historycznego. e2 odróżniać i definiować typowe dla epoki zagadnienia, nurty i szkoły (na przykład: British pop art, new wave cinema, St Ives School, i in.) oraz operować charakterystyczną dla nich terminologią. e3 wskazać najważniejsze postaci ze świata sztuki, literatury, polityki, sportu, prasy, (itd.) czyli szeroko rozumianej kultury anglojęzycznej, wymienić najważniejsze elementy ich biografii i opisać ich działalność. e4 analizować i interpretować omówione dzieła wizualne a także problemy i zagadnienia społeczno-kulturowe w formie ustnej (a) i pisemnej(b), formułować własne sądy na ich temat, wiązać ze sobą fakty i formułować wnioski; e5 reprezentować następujące postawy: otwartość na odmienność kulturową, wrażliwość na wartości zawarte w dziełach wizualnych i literackich, wyrażanie ocen dotyczących poziomu artystycznego oraz wartości moralnych.

4 4. Treści kształcenia Zajęcia obejmują wybrane zagadnienia z Kultury Brytyjskiej XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego kontekstu społeczno-historycznego. Program zajęć dzieli się na następujące bloki podstawowe: Kultura Próba definicji. Badania kulturowe w XX wieku główne nurty. Kultura Brytyjska po drugiej wojnie światowej do końca wieku XX kierunki rozwoju. Wielka Brytania dzisiaj wybrane aspekty kultury brytyjskiej XXI wieku. Wybrane zagadnienia omawiane na zajęciach: Język w kulturze brytyjskiej. Wielka Brytania i jej regiony. Wielokulturowość w Wielkiej Brytanii. Współczesny Teatr brytyjski. Współczesny film brytyjski. Sztuki wizualne i architektura. Sport i jego rola w kształtowaniu tożsamości narodowej Brytyjczyków. Szkolnictwo w Wielkiej Brytanii. Brytyjska muzyka popularna. Prasa i telewizja ich rola w życiu współczesnych Brytyjczyków. Adaptacja filmowa literatury brytyjskiej (zajęcia dodatkowe). 5. Sposoby i kryteria oceniania 1. Aktywny udział w zajęciach 25% (sprawdza e1 e3 i e4 a, e5) 2. Kolokwium końcowe (po każdym semestrze) Test pisemny, sprawdzający wiedzę zdobytą na zajęciach. Test można powtarzać 1 raz. Po drugim niezdanym teście, student otrzymuje ocenę niedostateczną 50% (e1, e2, e3) 3. do wyboru: a. pisemna analiza i interpretacja wybranego działa wizualnego lub tekstu (po każdym semestrze), praca pisemna na temat z zakresu kultury Wielkiej Brytanii (np. prezentacja sylwetki twórcy polityka, reżysera itp.; porównanie dwóch różnych nurtów dominujących w sztuce danego okresu, analiza i interpretacja danego zagadnienia kulturowego) 25% (sprawdza e4 b) w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej student może poprawić pracę 1 raz. a. Prezentacja PowerPoint na temat wybranego zagadnienia dotyczącego współczesnej kultury brytyjskiej. 6. Metody dydaktyczne praca w grupach/ w parach analiza i interpretacja tekstu źródłowego (studenci otrzymują handouty z wizualnymi reprezentacjami oraz opisami fragmentów tekstów źródłowych do opracowania w domu i przedstawienia wniosków na forum grupy); analiza tekstu krytycznego/teoretycznego (studenci otrzymują handouty z tekstami krytycznymi/ teoretycznymi do opracowania w domu i przedstawienia wniosków na forum grupy) praca w grupach/ w parach analiza i interpretacja materiałów wizualnych (fragmentów dzieł filmowych i teatralnych oraz programów edukacyjnych wyświetlanych podczas zajęć) prezentacje indywidualne i/lub grupowe z użyciem materiałów wizualnych praca indywidualna, pisemna analiza wybranego dzieła wizualnego (lub tekstu) dyskusja na forum grupy nad tekstem krytycznym/ dyskusja na forum grupy nad tekstem teoretycznym z zastosowaniem materiałów wizualnych w formie prezentacji PowerPoint 7. Zalecana literatura i materiały pomocnicze: Podstawowe: Christopherson, David, P. British Culture: an Introduction. London and New York: Routledge, 2010; Higgins Michael (ed.) The Cambridge Companion to Modern British Culture. Cambridge :

5 Cambridge University Press, Materiały pomocnicze: Bough, A. and Cable T.A History of the English Language. 4th edn, London: Routledge, 1993; Hughes, A. and Trudgill, P. English Accents and Dialects. London: Faber and Faber, 1997; Montgomery, M. An Introduction to Language and Society. London: Routledge, 1995; Sampson, A. Who Runs This Place? The Anatomy of Britain in the Twenty First Century. London: John Murray, 2004; Fowler, R. Language in the News: Discourse and Ideology in the British Press. Lodnon and new York: Routledge, 1991; Berney, K.A. (ed.) Contemporary British Dramatists. Andover: ST James Press, 1994 Ashbey, J. and Higgins A. British Cinema Past and Present, London: Routledge, 2000; Clarke, D. The Rise and Fall of Popular Music, Harmondsworth: Penguin, 1995; Birley, D. Sport and Making of Britain. Manchester and new York: Manchester University Press, 1993; Hughes, R. The Shock of the New: Art and the Century of Change, London: Times and Hudson, 1991;Ackroyd, Peter. Albion: The Origins of the English Imagination. London: Chatto & Windus, 2002; Gervais, David. Literary Englands: Version`s of Englishness in Modern Writing. Cambridge University Press, Materiały filmowe: Simon Schama. A History of Britain.The Complete Series. BBC Simon Schama. The Power of Art. BBC Great Expectations,filmy:David Lean, Alfonso Cuaron,książka: Charles Dickens Brighton Rock, film: Andrew Birkin, książka: Graham Green The Accident, film:joseph Losey, książka: Nickolas Mosley, scenariusz: Harold Pinter. The Go Between, film: by Joseph Losey, książka:l.p. Hartley The Cement Garden, film: John and Boulting, książka: Ian Mc Ewan. The Tempest, film: Julie Taymor, sztuka: William Shakespeare. This Is England (2006) Dir Shane Meadows. Fish Tank (2009) Dir Andrea Arnold Trainspotting (1996) Dir Danny Boyl The Innocents (1961) Dir Jack Clayton Kes (1969) Dir Ken Loach Secrets and Lies (1996) Dir Mike Leigh Informacje dodatkowe Przedmiot przeznaczony dla studentów specjalności filologia germańska z językiem angielskim. Powtarzające się zajęcia do wyboru (B) germanistyczne

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja TŁUMACZENIA KATALOG

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV ZAŁĄCZNIK NR 5 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Filologiczny 2. Nazwa kierunku studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK

KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK 1 KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK Praktyczna nauka jzyka angielskiego (PNJA) Rodzaj zaj : Konwersatoria 09.0-06-02-C/01 Liczba godzin w semestrze: 150 I,II : Sem. I 17 Sem. II 15 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Lektorat języka obcego nowożytnego, włoski - kontynuacja 2. Kod modułu : 006A 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW 1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

9. WIELKA BRYTANIA: SZKOŁA, SEKTOR POZARZĄDOWY I MEDIA PUBLICZNE. Justyna Jasiewicz Jacek Włodarski

9. WIELKA BRYTANIA: SZKOŁA, SEKTOR POZARZĄDOWY I MEDIA PUBLICZNE. Justyna Jasiewicz Jacek Włodarski 9. WIELKA BRYTANIA: SZKOŁA, SEKTOR POZARZĄDOWY I MEDIA PUBLICZNE Justyna Jasiewicz Jacek Włodarski 1. Definicja edukacji medialnej Kształcenie sformalizowane w Wielkiej Brytanii jest podzielone na cztery

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY ROK I CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji Kultury i Sektora Audiowizualnego Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie Komisja Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Anna Pikała Łódź, Polska pikala@toya.net.pl Słowa kluczowe: wychowanie estetyczne, edukacja kulturalna, przedmioty artystyczne w szkołach

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna w Częstochowie

Akademia Polonijna w Częstochowie Akademia Polonijna w Częstochowie Kierunek: FILOLOGIA Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia oraz jednolite magisterskie PRZEDMIOT: TŁUMACZENIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE Prowadzący zajęcia Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo