Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody:"

Transkrypt

1 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW Warta do Bożego Stoku Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Warta, Strumień, Rak, Dopływ spod Kopalni,Parkoszowicki Portok, Czarna Struga, Dopływ spod Będusza, Dopływ spod Huty Starej, Koclin, Dopływ spod Nowej Wsi Żareckiej, Czarka, Boży Stok jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Woda ujmowana do zaopatrzenia ludności Pobór wód w sieci Natura 2000 Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Kod ppk Kod realizowanego programu badawczego Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: komunalnych Zagrożone eutrofizacją rolniczych Energetyka, w tym Lokalizacja Zarybianie, Źródła zanieczyszczeń: MEW kąpieliska hodowla ryb punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring diagnostyczny zrealizowany w roku 2011, monitoring obszarów chronionych PL02S1301_1192, Nazwa ppk Warta - powyżej zbiornika Poraj m.lgota Górna, PL02S1301_1193 Boży Stok miejscowość Ordon MDRW, MORW, MOEURW 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

2 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu diagnostycznego oraz operacyjnego, w tym obszarów chronionych z 2011 roku i opracyjnego substancji chemicznych z Punkty monitoringowe zlokalizowano na rzece Warcie powyżej zbiornika Poraj (Lgota Górna) oraz Bożym Stoku miejscowość Ordon. W ocenie nie uwzględniono wskaźników: krzemionka oraz azot azotynowy z powodu braku normatywów oraz kadmu, dla którego granica oznaczania uniemożliwiła wykonanie oceny (zmiana normatywów w okresie badawczym). W ocenie stanu chemicznego uwzględniono dodatkowo 8 wskaźników (chloroalkany, chlorfenwinfos, chlorpyrifos, ftalan di(2- etyloheksyl) (DEHP), nonylofenol, oktylofenol, związki tributylocyny, trifluralina) badanych na zlecenie GIOŚ. Stan wód jcw Warta do Bożego Stoku w 2012 oceniono jako zły. O ocenie zadecydował ich słaby stan ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej dobrego. Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy) zaklasyfikował wodę jcw do IV klasy, natomiast wskaźniki fizykochemiczne nie przekroczyły II klasy czystości. Jcw nie spełniała również wymogów dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych w zakresie fitobentosu i makrofitów ocena dziedziczona z 2011 roku. Stan chemiczny jcw w 2011 roku osiągnął stan poniżej dobrego w zakresie sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu, pozostałe wskaźniki grupy priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających nie przekroczyły dopuszczalnych norm środowiskowych. Badania benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu są kontynuowanie są w 2013 roku. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne IV klasa - ocena dziedziczona z 2011 roku, wskaźniki: Fitobentos IV klasa, makrobezkręgowce, makrofity III klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa, c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) klasa II - ocena dziedziczona z 2011 roku, o ocenie zadecydowały azoty: amonowy, Kjeldahla i azotanowy oraz fosfor ogólny II klasa, pozostałe wskaźniki I klasa d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) bor, cynk, tal, fluorki - II klasa- ocena dziedziczona z 2011 roku, pozostałe badane I klasa (przyjęto poziomy odniesienia dla Warty), e) Elementy chemiczne (grupa ) poniżej stanu dobrego ocena dziedziczona z 2011 roku, przekroczona norma średnioroczna dla sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu, pozostałe badane wskaźniki stan dobry. Wykonane w 2012 roku badania wymienionych WWA również wykazały przekroczenie norm. Zgodnie z wytycznymi GIOŚ_2013 ocenie stanu chemicznego przypisano niski poziom ufności, o którym zadecydowała niska częstotliwość badań (4x w roku) wskaźników: chloroalkany, chlorpyrifos, ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP), nonylofenol, oktylofenol, związki tributylocyny, trifluralina, pozostałe wskaźniki wysoki poziom ufności. f) Inne oceniane wskaźniki. g) Inne istotne informacje: Ponieważ na ocenę omawianej jcw składają się wyniki uzyskane w dwóch punktach pomiarowych, wykonana w Lgocie ocena biologiczna klasyfikowała wodę jcw do IV klasy czystości i była ona niższa niż uzyskana w Bożym Stoku (II klasa). Sytuacja odwrotna panowała w zakresie wskaźników fizykochemicznych ( ). W Bożym Stoku woda była poniżej stanu dobrego, natomiast w Warcie II klasy czystości, uśredniając otrzymaliśmy w jcw II klasę. Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw 2012 MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk , ,151

3 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW Zbiornik Poraj Cieki / jeziora / Warta, Ordonka, Boży Stok zbiorniki należące do jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw silnie zmieniona Zmiany Zbiornik retencyjny Poraj o poj. 25 mln m 3 znacząco wpływa na reżim hydrologiczny potoku hydromorfologiczne: Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Kod ppk Kod realizowanego programu badawczego 1) 2) PL02S1302_1830 PL02S1302_1831 Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring diagnostyczny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych Nazwa ppk MDZW, MBZW, MOEUZW nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe Zb. Poraj w rejonie ujścia Warty Zb. Poraj w rejonie zapory czołowej

4 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu diagnostycznego, badawczego i operacyjnego obszarów chronionych ze względu na eutrofizację w 2012 roku. Ponadto na zlecenie GIOŚ w 2012 roku wykonane zostały dodatkowe badania ośmiu substancji priorytetowych. W ocenie uwzględniono wszystkie badane wskaźniki. Stan wód zbiornika Poraj w 2012 oceniono jako zły. O ocenie zadecydował umiarkowany potencjał ekologiczny obszarów chronionych ze względu na elementy biologiczne (fitoplankton i fitobentos w III klasie). Wskaźniki fizykochemiczne z grupy poniżej potencjału dobrego, a z grupy 3.6. w I klasie czystości. Stan chemiczny badanych wód oceniono jako dobry. Na podstawie dokonanej klasyfikacji stwierdzono, że wody zbiornika nie spełniały wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne III klasa o ocenie zadecydował fitoplankton i fitobentos III klasa, natomiast makrobezkręgowce w II klasie b) Elementy hydromorfologiczne I klasa c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) poniżej potencjału dobrego, ocenie zadecydowały wskaźniki: BZT 5, pozostałe wskaźniki w I klasie, oprócz odczynu ph II klasa d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) I klasa przy ocenie przyjęto poziomy odniesienia dla Warty e) Elementy chemiczne (grupa ) stan dobry, zgodnie z wytycznymi GIOŚ ocenie przypisano wysoki poziom ufności, dodatkowo oceniono 8 substancji priorytetowych oznaczonych na zlecenie GIOŚ przez laboratorium zewnętrzne, z częstotliwością 1 x kwartał, ocena tych wsakźników nie wykazała przekroczeń norm dla stanu dobrego. Ze względu na niską częstotliwość oznaczeń, przypisano jej niski poziom ufoności f) Inne oceniane wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: Microsoft Excel 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw 2012 MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: - - -

5 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW Kamieniczka Cieki / jeziora / Kamieniczka, Skrzeszówka, Zimna Woda, Siedlecka Struga, Dopływ z Klepaczki, Bródek, Dopływ z Wanat zbiorniki należące do jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1820 Nazwa ppk Kamieniczka - ujście do Warty MORW, MOEURW Kod realizowanego programu badawczego 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

6 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie badań monitoringu operacyjnego, w tym obszarów chronionych z 2011 roku, przeprowadzonych w punkcie monitoringowym: Kamieniczka ujście do Warty. W ocenie nie uwzględniono azotu azotynowego, ze względu na brak normatywów. Stan ekologiczny jcw Kamieniczka w 2012 oceniono jako dobry. Jest to ocena w całości dziedziczona z 2011 roku. Zarówno wskaźniki fizykochemiczne, jak i makrofity należące do elementów biologicznych nie przekroczyły II klasy czystości. Jcw spełniała również wymogi dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych ocena dziedziczona z 2011 roku. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne II klasa - ocena dziedziczona z 2011 roku, wskaźnik: Makrofity II klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa, c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) klasa II - ocena dziedziczona z 2011 roku, o ocenie zadecydowały azot azotanowy II klasa, pozostałe wskaźniki I klasa d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) - nie badane e) Elementy chemiczne (grupa ) nie badane f) Inne oceniane wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw 2012 MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

7 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW Gorzelanka Cieki / jeziora / Gorzelanka zbiorniki należące do jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1195 Nazwa ppk Gorzelanka - Częstochowa ul. Główna MORW, MOEURW Kod realizowanego programu badawczego 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

8 1. Omówienie wyników oceny Ocenę jcw Gorzelanka wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego, w tym obszarów chronionych z 2012 roku. Pomiary wykonywano w punkcie zlokalizowanym na rzece Gorzelanka - Częstochowa (ul. Główna). W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy z powodu braku normatywów. Stan ekologiczny jcw Gorzelanka w 2012 oceniono jako dobry. Wskaźnik biologiczny - makrofity zaklasyfikowały wodę jcw do II klasy, natomiast wskaźniki fizykochemiczne spełniały normy I - II klasy czystości. Omawiana jcw spełniała również wymogi dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych - ocena za 2012 rok. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne II klasa - żaden z elementów biologiczny nie był dziedziczony z poprzednich lat, wskaźnik badany: makrofity II klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa, c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) klasa I - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z poprzednich lat, wszystkie wskaźniki z tej grupy spełniają dopuszczalne normy I klasy czystości d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z poprzednich lat; cynk, miedź, glin oraz indeks oleju mineralnego - II klasa, pozostałe oznaczenia I klasa (przyjęto poziomy odniesienia dla Warty), e) Elementy chemiczne (grupa ) - nie badano f) Inne oceniane wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw 2012 MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

9 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW Konopka Cieki / jeziora / Konopka, Brzezinka, Dopływ z Niepilnej, Sobuczyna, Dopływ z Krzaków, Rększowiczanka zbiorniki należące do jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1196 Nazwa ppk Konopka - Częstochowa ul. Poselska MORW, MOEURW Kod realizowanego programu badawczego 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

10 1. Omówienie wyników oceny Ocenę jcw Konopka wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego, w tym obszarów chronionych wykonanych w 2012 roku. Punkt pomiarowo kontrolny zlokalizowano na rzece Konopce w Częstochowie ul. Poselska. W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy z powodu braku normatywów. Stan ekologiczny wód jcw Konopka w 2012 oceniono jako dobry. O ocenie zadecydował wskaźnik biologiczny makrofity, spełniający normy II klasy czystości oraz wskaźniki fizykochemiczne mieszczące się w zakresie I - II klasy czystości. Jcw spełniała również wymogi dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych - na podstawie badań wykonanych w 2012 roku. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne II klasa - żaden z elementów biologiczny nie był dziedziczony z poprzednich lat, wskaźnik badany: makrofity II klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa, c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) klasa II - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z poprzednich lat, o klasyfikacji decydowały azoty: amonowy i Kjeldahla w II klasie czystości; pozostałe wskaźniki z tej grupy spełniały dopuszczalne normy klasy I, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) nie badano e) Elementy chemiczne (grupa ) - nie badano f) Inne oceniane wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw 2012 MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

11 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW Stradomka od wypływu ze Zb. Blachownia do ujścia Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Stradomka, Dopływ z Kawodrzy dolnej, Dopływ z Kawodrzy Górnej, Dopływ w Wyrazowie, Dopływ z Golążnicy, Dopływ w Blachowni Starej jcw 1) : Rodzaj jcw: Zmiany hydromorfologiczne: Woda ujmowana do zaopatrzenia ludności Pobór wód jcw silnie zmieniona przekroczenie wartości granicznych wskaźnika m4 - znaczne zmiany morfologiczne cieku (obwałowania - 13% i regulacje - 55%); wpływ zbiornika Blachownia Obszary chronione, na których występuje jcw: w sieci Natura 2000 Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Ochrona siedlisk lub gatunków do bytowania ryb Woda do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: komunalnych Zagrożone eutrofizacją rolniczych Energetyka, w tym Lokalizacja Zarybianie, Źródła zanieczyszczeń: MEW kąpieliska hodowla ryb punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring diagnostyczny zrealizowany w roku 2011, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1197 Nazwa ppk Stradomka ujście do Warty (Częstochowa ul. Krakowska) MDRW, MOEURW Kod realizowanego programu badawczego 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

12 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu diagnostycznego oraz obszarów chronionych z 2011 roku i operacyjnego substancji chemicznych z Punk pomiarowo kontrolny zlokalizowano na rzece Stradomce w ujściu do Warty. W ocenie nie uwzględniono wskaźników: krzemionka oraz azot azotynowy z powodu braku normatywów oraz kadmu, dla którego granica oznaczania uniemożliwiła wykonanie oceny (zmiana normatywów w okresie badawczym). W ocenie stanu chemicznego uwzględniono dodatkowo 8 wskaźników (chloroalkany, chlorfenwinfos, chlorpyrifos, ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP), nonylofenol, oktylofenol, związki tributylocyny, trifluralina) badanych na zlecenie GIOŚ. Stan wód jcw Stradomka od wypływu ze Zbiornika Blachownia do ujścia w 2012 oceniono jako zły. O ocenie zadecydował ich słaby potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej dobrego. Jcw nie spełniała również wymogów dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych w zakresie fitobentosu i makrofitów ocena dziedziczona z 2011 roku. Stan chemiczny jcw w 2011 roku osiągnął stan poniżej dobrego w zakresie sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu, pozostałe wskaźniki grupy priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających nie przekroczyły dopuszczalnych norm środowiskowych. Badania benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu są kontynuowanie w 2013 roku. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne III klasa - ocena dziedziczona z 2011 roku, Wszystkie wskaźniki: fitobentos, makrobezkręgowce, makrofity III klasa, b) Elementy hydromorfologiczne II klasa, jcw jest ciekiem silnie zmienionym c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) klasa II - ocena dziedziczona z 2011 roku, o ocenie zadecydowały: ChZT-Mn oraz azot azotanowy II klasa, pozostałe wskaźniki I klasa d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) bor, cynk, glin, fluorki - II klasa- ocena dziedziczona z 2011 roku, pozostałe badane I klasa (przyjęto poziomy odniesienia dla Warty), e) Elementy chemiczne (grupa ) poniżej stanu dobrego ocena dziedziczona z 2011 roku, przekroczona norma średnioroczna dla sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu, pozostałe badane wskaźniki stan dobry. Wykonane w 2012 roku badania powyższych WWA również wykazały przekroczenie norm. Zgodnie z wytycznymi GIOŚ z 2013 ocenie stanu chemicznego przypisano niski poziom ufności, o którym zadecydowała niska częstotliwość badań (4x w roku) wskaźników: chloroalkany, chlorpyrifos, ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP), nonylofenol, oktylofenol, związki tributylocyny, trifluralina, pozostałe wskaźniki wysoki poziom ufności f) Inne oceniane wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw 2012 MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

13 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW Kucelinka Cieki / jeziora / Kucelinka zbiorniki należące do jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw sztuczna Zmiany kanał ulgi rzeki Warty wybudowany w l. 40-tych w. w celu ochrony m. Częstochowy przed powodzią. hydromorfologiczne: Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1198 Nazwa ppk Kucelinka - Częstochowa ul.mirowska MORWS, MOEURWS Kod realizowanego programu badawczego 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

14 1. Omówienie wyników oceny Ocenę jcw Kucelinka wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego, w tym obszarów chronionych z 2012 roku. Pomiary wykonywano w punkcie zlokalizowanym na rzece Kucelinka - Częstochowa ul.mirowska. W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy z powodu braku normatywów. Stan wód jcw Kucelinka w 2012 roku oceniono jako zły. O ocenie tej zadecydował umiarkowany potencjał ekologiczny oraz niespełnienie wymogów dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych w zakresie makrofitów - ocena za 2012 rok. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne III klasa - żaden z elementów biologiczny nie był dziedziczony z poprzednich lat, wskaźnik badany: makrofity III klasa, b) Elementy hydromorfologiczne II klasa, jcw jest ciekiem sztucznym c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) klasa I - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z poprzednich lat, wszystkie wskaźniki z tej grupy spełniają dopuszczalne normy I klasy czystości d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z poprzednich lat, bor, miedź - II klasa, pozostałe oznaczenia I klasa (przyjęto poziomy odniesienia dla Warty), e) Elementy chemiczne (grupa ) - nie badano f) Inne oceniane wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw 2012 MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

15 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik Cieki / jeziora / Warta zbiorniki należące do jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw silnie zmieniona Zmiany hydromorfologiczne: przekroczenie wart. granicznych wsk. m2 i m3; duży wpływ na reżim hydrol. ma położony powyżej zb. Poraj; Warta przepływa przez duży ośrodek miejski - m. Częstochowę (wiąże się z tym intens.wykorz. zasobów wodnych oraz konieczność och. przeciwpowodziowej Woda ujmowana do zaopatrzenia ludności Pobór wód w sieci Natura 2000 Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: komunalnych Zagrożone eutrofizacją rolniczych Energetyka, w tym Lokalizacja Zarybianie, Źródła zanieczyszczeń: MEW kąpieliska hodowla ryb punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1199 Nazwa ppk Warta - miejscowość Mstów MORWS, MOEURWS Kod realizowanego programu badawczego 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

16 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego oraz obszarów chronionych zrealizowanego w 2012 roku w punkcie Warta miejscowość Mstów. W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy z powodu braku normatywów. Stan wód jcw Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik w 2012 roku oceniono jako zły. Potencjał ekologiczny jcw był dobry i powyżej dobrego, jcw spełniała również wymogi dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych - ocena za 2012 rok. Jedynie stan chemiczny wód określony na podstawie wartości średniorocznej z sumy benzo(g,h,i)perylenu oraz indeno(1,2,3-pirenu) był poniżej stanu dobrego. Prowadzone od 2008 roku badania tych WWA wykazują coroczne przekroczenie norm środowiskowych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne II klasa - żaden z elementów biologiczny nie był dziedziczony z poprzednich lat, wskaźnik badany: makrobezkręgowce bentosowe II klasa, b) Elementy hydromorfologiczne II klasa, jcw silnie zmieniona, c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) klasa II - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z poprzednich lat, BZT 5, azot azotanowy i fosfor ogólny II klasa, pozostałe wskaźniki z tej grupy spełniają normy I klasy czystości, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z poprzednich lat; bor, miedź - II klasa, pozostałe oznaczenia I klasa, (przyjęto poziomy odniesienia dla Warty), e) Elementy chemiczne (grupa ) poniżej stanu dobrego żaden z elementów chemicznych nie był dziedziczony z poprzednich lat; środowiskową normę jakości przekroczyły średnioroczne stężenia sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu. Zgodnie z wytycznymi GIOŚ (z 2013 r.), ocenie przypisano wysoki poziom ufności. Inne wskaźniki z tej grupy nie badane. f) Inne oceniane wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw 2012 MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

17 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW Warta od Cieku spod Rudnik do Wiercicy Cieki / jeziora / Warta zbiorniki należące do jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw silnie zmieniona Zmiany hydromorfologiczne: przekroczenie wart. granicznych wsk. m2 i m3; duży wpływ na reżim hydrol. ma położony powyżej zb. Poraj; Warta przepływa przez duży ośrodek miejski - m. Częstochowę (wiąże się z tym intens.wykorz. zasobów wodnych oraz konieczność och. przeciwpowodziowej Woda ujmowana do zaopatrzenia ludności Pobór wód w sieci Natura 2000 Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: komunalnych Zagrożone eutrofizacją rolniczych Energetyka, w tym Lokalizacja Zarybianie, Źródła zanieczyszczeń: MEW kąpieliska hodowla ryb punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring diagnostyczny zrealizowany w roku 2011, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1200 Nazwa ppk Warta - miejscowość Rzeki Małe MDRWS, MOEURWS Kod realizowanego programu badawczego 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

18 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu diagnostycznego oraz obszarów chronionych z 2011 w punkcie pomiarowym Warta m. Rzeki Małe. W ocenie nie uwzględniono wskaźników: krzemionka oraz azot azotynowy z powodu braku normatywów oraz kadmu, dla którego granica oznaczania uniemożliwiła wykonanie oceny (zmiana normatywów w okresie badawczym). W ocenie stanu chemicznego uwzględniono dodatkowo 8 wskaźników (chloroalkany, chlorfenwinfos, chlorpyrifos, ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP), nonylofenol, oktylofenol, związki tributylocyny, trifluralina) badanych na zlecenie GIOŚ. Stan wód jcw Warta od Cieku spod Rudnik do Wiercicy w 2012 oceniono jako zły. O ocenie tej zadecydował ich umiarkowany potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej dobrego. Jcw nie spełniała również wymogów dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych w zakresie makrofitów ocena dziedziczona z 2011 roku. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne III klasa - ocena dziedziczona z 2011 roku, Wskaźniki biologiczne: makrofity, makrobezkręgowce III klasa, fitobentos II klasa b) Elementy hydromorfologiczne II klasa, jcw silnie zamieniona, c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) klasa II - ocena dziedziczona z 2011 roku, o ocenie zadecydowały ChZT-Mn i azot azotanowy II klasa, pozostałe wskaźniki I klasa, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) bor, glin, fluorki - II klasa, pozostałe badane I klasa, ocena ogólna dla grupy - dziedziczona z 2011 roku klasa II, (przyjęto poziomy odniesienia dla Warty), e) Elementy chemiczne (grupa ) poniżej stanu dobrego ocena w całości dziedziczona z 2011 roku, przekroczona norma średnioroczna dla sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu, oraz średnioroczna i maksymalna dla rtęci, pozostałe badane wskaźniki stan dobry. Zgodnie z wytycznymi GIOŚ z 2013 roku ocenie stanu chemicznego przypisano niski poziom ufności, o którym zadecydowała niska częstotliwość badań (4x w roku) wskaźników: chloroalkany, chlorpyrifos, ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP), nonylofenol, oktylofenol, związki tributylocyny, trifluralina, pozostałe wskaźniki wysoki poziom ufności, f) Inne oceniane wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw 2012 MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

19 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW Wiercica Cieki / jeziora / Wiercica, Rów od Jaźwin, Rów od Kuśmierek, Kanał Smyków, Rów od Zalesic, Śmiertelna Struga, Kozyrka zbiorniki należące do jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe monitoring diagnostyczny zrealizowany w roku 2011, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1203 Nazwa ppk Wiercica - m. Chmielarze MDRW, MOEURW Kod realizowanego programu badawczego 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

20 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu diagnostycznego oraz obszarów chronionych z 2011 oraz operacyjnego substancji chemicznych prowadzonego w 2012 roku w punkcie pomiarowym Wiercica m. Chmielarze. W ocenie nie uwzględniono wskaźników: krzemionka oraz azot azotynowy z powodu braku normatywów oraz kadmu, dla którego granica oznaczania uniemożliwiła wykonanie oceny (zmiana normatywów w okresie badawczym). Stan wód jcw Wiercica w 2012 oceniono jako zły. O ocenie tej zadecydował ich umiarkowany stan ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej dobrego. Jcw nie spełniała również wymogów dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych w zakresie makrofitów i fitobentosu ocena dziedziczona z 2011 roku. Stan chemiczny jcw w 2011 roku osiągnął stan poniżej dobrego w zakresie sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu oraz rtęci. Pozostałe wskaźniki grupy priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających nie przekroczyły dopuszczalnych norm środowiskowych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne III klasa - ocena dziedziczona z 2011 roku, Wszystkie wskaźniki biologiczne: fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce III klasa b) Elementy hydromorfologiczne I klasa, c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) klasa II - ocena dziedziczona z 2011 roku, o ocenie zadecydowały ChZT-Mn II klasa, pozostałe wskaźniki I klasa, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) glin - II klasa, pozostałe badane I klasa, ocena ogólna dla grupy - dziedziczona z 2011 roku klasa II, (przyjęto poziomy odniesienia dla Warty), e) Elementy chemiczne (grupa ) poniżej stanu dobrego ocena dziedziczona z 2011 roku, przekroczona norma średnioroczna dla sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu oraz maksymalna dla rtęci, pozostałe badane wskaźniki stan dobry. Wykonana w 2012 ocena wymienionych WWA również wykazała przekroczenia norm środowiskowych. Zgodnie z wytycznymi GIOŚ z 2013 roku ocenie stanu chemicznego przypisano wysoki poziom ufności, o którym zadecydowała częstotliwość badań 12x w roku. f) Inne oceniane wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw 2012 MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

21 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym Cieki / jeziora / Kanał Lodowy, Stara Wiercica, Rów w Kątach, Kanał Warty, Dopływ spod Borzykówki, Rów od Soborzyc zbiorniki należące do jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe monitoring badawczy Kod ppk PL02S1301_3194 Nazwa ppk Kanał Lodowy - m. Raczkowice MBRW Kod realizowanego programu badawczego 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

22 1. Omówienie wyników oceny Ocenę jcw Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym wykonano na podstawie wyników badań monitoringu badawczego prowadzonego w 2012 roku. Punkt pomiarowo kontrolny zlokalizowano na Kanale Lodowym w miejscowości Raczkowice. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne nie badane, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa, c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) klasa II - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z poprzednich lat, o klasyfikacji zadecydował azot azotanowy w II klasie czystości, pozostałe badane wskaźniki z tej grupy spełniają normy klasy I, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z poprzednich lat, badano jedynie miedź, którą zaliczono do klasy I, e) Elementy chemiczne (grupa ) - nie badano f) Inne oceniane wskaźniki g) Inne istotne informacje Ze względu na brak badanych elementów biologicznych oraz niepełny zakres badań fizykochemicznych, wykonanie oceny stanu ekologicznego nie było możliwe. Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk

23 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW Pijawka Cieki / jeziora / Pijawka, Rów od Mykanowa, Rów od Grabowej, Rów od Grabówki, Rów od Kruszyny zbiorniki należące do jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1204 Nazwa ppk Pijawka - miejscowość Jamno MORW, MOEURW Kod realizowanego programu badawczego 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

24 1. Omówienie wyników oceny Ocenę jcw Pijawka dokonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego, w tym obszarów chronionych, prowadzonego w 2012 roku. Punkt pomiarowy zlokalizowano na rzece Pijawce (Strudze) w miejscowości Jamno. W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy z powodu braku normatywów. Stan ekologiczny wód jcw Pijawka w 2012 roku oceniono jako dobry. O tej klasyfikacji zadecydowały zarówno elementy biologiczne, jak również fizykochemiczne. W jcw spełnione były również wymogi dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych - ocena za 2012 rok. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne II klasa - żaden z elementów biologiczny nie był dziedziczony z poprzednich lat, wskaźnik badany: makrobezkręgowce II klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa, c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) klasa I - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z poprzednich lat, wszystkie wskaźniki z tej grupy spełniają dopuszczalne normy I klasy czystości, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) nie badano, e) Elementy chemiczne (grupa ) - nie badano, f) Inne oceniane wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw 2012 MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

25 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW Liswarta do Młynówki Kamińskiej Cieki / jeziora / zbiorniki należące do jcw 1) : Liswarta, Dopływ powyżej Kamińska, Młynówka Kamińska, Dopływ spod Gajówki Kierzek, Dopływ w Lisowie, Dopływ spod Herbów, Olszynka, Dopływ spod Herbułtowic, Dopływ w Boronowie, Dopływ spod Łaz Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Woda ujmowana do zaopatrzenia ludności Pobór wód w sieci Natura 2000 Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: komunalnych Zagrożone eutrofizacją rolniczych Energetyka, w tym Lokalizacja Zarybianie, Źródła zanieczyszczeń: MEW kąpieliska hodowla ryb punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_3195 Nazwa ppk Liswarta - m.boronów MORW, MOEURW Kod realizowanego programu badawczego 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

26 1. Omówienie wyników oceny Ocenę jcw Liswarta do Młynówki Kamińskiej wykonano na podstawie wyników monitoringu operacyjnego oraz obszarów chronionych dla badań prowadzonych w 2011 roku. Poborów próbek dokonano w ppk Liswarta m. Boronów. W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy z powodu braku normatywów. Stan ekologiczny wód jcw Liswarta do Młynówki Kamińskiej w 2012 roku oceniono jako dobry. Zarówno elementy fizykochemiczne (grupa ), jak i biologiczne nie przekroczyły II klasy czystości wód powierzchniowych. Omawiana jcw spełniała również wymogi dla obszarów chronionych, wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne II klasa ocena dziedziczona z 2011 roku, wskaźnik badany: makrofity II klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa, c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) klasa II ocena dziedziczona z 2011 roku, azotanowy jako jedyny wystąpił w klasie II, inne wskaźniki z tej grupy spełniają normy klasy I, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) nie badano e) Elementy chemiczne (grupa ) - nie badano f) Inne oceniane wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw 2012 MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

27 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW Potok Jeżowski Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Potok Jeżowski, Dopływ w Panoszowie, Dopływ spod Sierakowa, Dopływ spod Miętowiska, Dopływ spod Jeżowej, Dopływ spod Łysej Góry, Potok Kochanowicki jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Woda ujmowana do zaopatrzenia ludności Pobór wód w sieci Natura 2000 Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: komunalnych Zagrożone eutrofizacją rolniczych Źródła Energetyka, w tym Lokalizacja Zarybianie, zanieczyszczeń: MEW kąpieliska hodowla ryb punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1206 Nazwa ppk Potok Jeżowski - ujście do Liswarty MORW, MOEURW Kod realizowanego programu badawczego 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

28 1. Omówienie wyników oceny Ocenę jcw Potok Jeżowski przeprowadzono na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego, w tym obszarów chronionych, wykonanywanych w 2012 roku. Punkt pomiarowy zlokalizowano na rzece Potok Jeżowski w ujściu do Liswarty. W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy z powodu braku normatywów. Stan wód jcw Potok Jeżowski w 2012 określono jako zły. W ocenie decydujący był wskaźnik biologiczny makrofity, które klasyfikowały wodę do III klasy czystości, stan umiarkowany. Omawiana jcw nie spełniała wymogów dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych również ze względu na makrofity. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne III klasa - żaden z elementów biologicznych nie był dziedziczony z poprzednich lat, wskaźnik badany: makrofity III klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa, c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) klasa II - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z poprzednich lat; azot azotanowy i fosfor ogólny w klasie II, pozostałe wskaźniki w klasie I, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) nie badano e) Elementy chemiczne (grupa ) - nie badano f) Inne oceniane wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw 2012 MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

29 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW Pankówka Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Pankówka, Dopływ z Kałmuków, Dopływ z Truskolasów, Kopciowianka, Dopływ spod Węglowic, Dopływ spod gajówki Koski jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Woda ujmowana do zaopatrzenia ludności Pobór wód w sieci Natura 2000 Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: komunalnych Zagrożone eutrofizacją rolniczych Źródła Energetyka, w tym Lokalizacja Zarybianie, zanieczyszczeń: MEW kąpieliska hodowla ryb punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_3118 Nazwa ppk Pankówka - ujście do Liswarty MORW, MOEURW Kod realizowanego programu badawczego 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

30 1. Omówienie wyników oceny Badania prowadzone w punkcie monitoringowym: Pankówka ujście do Liswarty służą ocenie jcw Pankówka. W 2011 roku dla jcw Pankówka prowadzono monitoring w zakresie operacyjnym, w tym obszarów chronionych. W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy z powodu braku normatywów. Stan ekologiczny wód jcw Pankówka w 2012 roku oceniono jako dobry. O ocenie tej zadecydowały zarówno elementy biologiczne, jak i fizykochemiczne. Dotrzymane były również wymogi dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne II klasa ocena dziedziczona z 2011 roku, wskaźnik badany: makrofity II klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa, c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) klasa II - ocena dziedziczona z 2011 roku, o klasyfikacji decydował azot azotanowy II klasa, pozostałe wskaźniki z tej grupy spełniały normy dopuszczalne dla I klasy czystości, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) nie badano e) Elementy chemiczne (grupa ) - nie badano f) Inne oceniane wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw 2012 MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne

Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Opawy do Olzy Kod i nazwa jcw: PLRW6000011513 Odra od Olzy do wypływu z polderu Buków Cieki / jeziora / zbiorniki

Bardziej szczegółowo

w sieci rekreacyjnych, ze źródeł zaopatrzenia do bytowania ryb w tym rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody:

w sieci rekreacyjnych, ze źródeł zaopatrzenia do bytowania ryb w tym rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW60006116149 Jamna Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Jamna, Dopływ spod Goja jcw

Bardziej szczegółowo

Woda do celów rekreacyjnych, X w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: Lokalizacja. kąpieliska

Woda do celów rekreacyjnych, X w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: Lokalizacja. kąpieliska OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Wisła Region Wodny 1) : Małej Wisły Zlewnia 1) : Wisła do Przemszy Kod i nazwa jcw: PLRW20001221113549 Wisła do Dobki bez Kopydła Cieki / jeziora / zbiorniki należące

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych na podstawie badań

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych.

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych. Ocena stanu jednolitych części powierzchniowych wód płynących (w tym zbiorników zaporowych) w 2013 roku, z uwzględnieniem monitoringu w latach 2011 i 2012. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Prusina Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 28,9 km Powierzchnia zlewni: 191,2 km 2 Typ cieku: 20 rzeka nizinna żwirowa

Bardziej szczegółowo

Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków celów X do bytowania ryb X

Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków celów X do bytowania ryb X Załącznik nr 1. Charakterystyka szczegółowa jcw 2.1. Pilica od Kanału Koniecpol-Radoszewnica do Zwleczy OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Wisły Region Wodny 1) : Region wodny Środkowej

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Ryszka Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 20,3 km Powierzchnia zlewni: 120,6 km 2 Typ cieku: 17 potok nizinny piaszcz.

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Ocena hydromorfologiczna Potencjał ekologiczny Stan Chemiczny

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Ocena hydromorfologiczna Potencjał ekologiczny Stan Chemiczny Nazwa cieku: Wda Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 198,0 km Powierzchnia zlewni: 2322,3 km 2 Typ cieku: 19 rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2010-2012 WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 9 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej Potencjału Dobrego Potencjał ekologiczny Stan chemiczny. Ocena eutrofizacji Stwierdzono (MIR, PO 4 )

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej Potencjału Dobrego Potencjał ekologiczny Stan chemiczny. Ocena eutrofizacji Stwierdzono (MIR, PO 4 ) Nazwa cieku: Górny Kanał Notecki Dorzecze: Odry Region wodny: Warty Powiat: bydgoski Gmina: Białe Błota Długość cieku: 25,8 km Typ cieku: 0 ciek sztuczny Nazwa jednolitej części wód: Górny Kanał Notecki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2010-2012 WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 9 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

I. REGION WODNY: MAŁA WISŁA

I. REGION WODNY: MAŁA WISŁA I. REGION WODNY: MAŁA WISŁA OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Wisła Region Wodny 1) : Mała Wisła Zlewnia 1) : Przemsza, kod 212 Kod i nazwa jcw: PLRW20007212818 Biała Przemsza Przemsza do Ryczówka

Bardziej szczegółowo

Komentarz do oceny stanu jednolitych części wód w województwie łódzkim w latach

Komentarz do oceny stanu jednolitych części wód w województwie łódzkim w latach Komentarz do oceny stanu jednolitych części wód w województwie łódzkim w latach 2010-2012 Łącznie w trzyleciu 2010-2012 we wszystkich rodzajach monitoringu przebadano w 114 jednolitych części wód rzecznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA OCENA STANU I POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO I CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH PŁYNĄCYCH ZAGROŻONYCH NIEOSIĄGNIĘCIEM CELÓW ŚRODOWISKOWYCH (BADANYCH W

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Dariusz Lasota Projekt Zostań przyjacielem wody współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z

Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z czego ok. 1 / 3 zawarta jest wodach podziemnych, rzekach,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania: Monitoring jezior w latach 2010-2012 Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie był zgodny z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Rzeszów, maj 2016 r. CO TO JEST PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania: MONITORING JEZIOR W LATACH 2010-2014 Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w latach 2010-2014 był zgodny z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3.1.5.c Test C.4 Ochrona wód powierzchniowych, w podziale na 172 JCWPd.

Załącznik 3.1.5.c Test C.4 Ochrona wód powierzchniowych, w podziale na 172 JCWPd. Załącznik 3.1.5.c Test C.4 Ochrona wód powierzchniowych, w podziale na 172 JCWPd. Nr JCWPd Wynik oceny stanu wraz z jej wiarygodnością (DW - dostateczna wiarygodność; NW - niska wiarygodność) 1 2 3 Opis

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Przedkładam Zatwierdzam Piotr Maks Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

w świetle badań monitoringowych Wolsztyn, wrzesień 2013 r.

w świetle badań monitoringowych Wolsztyn, wrzesień 2013 r. Ocena rekultywacji jezior w świetle badań monitoringowych Wolsztyn, wrzesień 2013 r. Zagadnienia: przesłanki decyzji o podjęciu działań rekultywacyjnych, a kryteria wyboru jeziora do badań monitoringowych;

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania: Monitoring jezior w latach 2010-2013 Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w latach 2010-2013 był zgodny z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa

Bardziej szczegółowo

IV. OCHRONA WÓD Water protection

IV. OCHRONA WÓD Water protection IV. OCHRONA WÓD Water protection Województwo zachodniopomorskie obejmuje swym zasięgiem regiony wodne: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (ok. 77%), Warty (ok. 23%), oraz region wodny Uecker o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje: Rozporządzenie nr Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Monitoring cieków w Gminie Gdańsk w roku 2011

Monitoring cieków w Gminie Gdańsk w roku 2011 Cel i zakres pracy Monitoring w Gminie Gdańsk w roku 2011 Celem pracy było przeprowadzenie monitoringowych badań wybranych na terenie Gminy Gdańsk i na podstawie uzyskanych wyników badań określenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia VI KONFERENCJA NAUKOWA WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE- 2013 Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia A. Kuźniar, A. Kowalczyk, M. Kostuch Instytut Technologiczno - Przyrodniczy,

Bardziej szczegółowo

Monika Kotulak Klub Przyrodników. Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno czerwca 2012

Monika Kotulak Klub Przyrodników. Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno czerwca 2012 Monika Kotulak Klub Przyrodników Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno 16 17 czerwca 2012 Ramowa Dyrektywa Wodna "...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny,

Bardziej szczegółowo

Wody powierzchniowe stojące

Wody powierzchniowe stojące RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku Wody powierzchniowe stojące Ekosystemy wodne, a szczególnie jeziora należą do najcenniejszych elementów krajobrazu przyrodniczego Lubelszczyzny.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Monika Kłosowicz -

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami.

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami. Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚ-2a Sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb

Bardziej szczegółowo

Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302

Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302 Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302 Załącznik nr 1 l.p. Nazwa jeziora / zbiornika Kod JCW Nazwa Punktu Dł. geogr. Szer. geogr. 1. Zbiornik Dobczyce

Bardziej szczegółowo

2. Jakość wód w rzekach

2. Jakość wód w rzekach STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 5 2. Jakość wód w rzekach Badania i ocena jakości wód powierzchniowych, realizowane w ramach systemu Państwowego monitoringu środowiska, wykonywane zostały

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu zbiornika Siemianówka w 2011 roku

OCENA stanu zbiornika Siemianówka w 2011 roku INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU OCENA stanu zbiornika Siemianówka w 2011 roku WIOŚ BIAŁYSTOK, maj 2012 Opracowanie wykonano na podstawie wyników badań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z dnia 9 września 2008 r.) Na podstawie art. 38a ust.

Bardziej szczegółowo

Monitoring morskich wód przybrzeżnych i zbiorników wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2011

Monitoring morskich wód przybrzeżnych i zbiorników wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2011 Monitoring morskich wód przybrzeżnych i zbiorników wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2011 MORSKIE WODY PRZYBRZEŻNE Monitoring morskich wód przybrzeżnych 2011 r. realizowany był w ramach nadzoru nad jakością

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.258.1550 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 2) (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU

WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU 1. BIERAWKA UJŚCIE DO ODRY... 3 2. KŁODNICA UJŚCIE DO ODRY... 4 3. ODRA - KŁODNICA... 5 4. ZŁOTY POTOK POWYŻEJ RP...

Bardziej szczegółowo

Stan czystości wód w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ

Stan czystości wód w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Stan czystości wód w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Sława, 9 czerwca 2015 r. Ogółem na terenie województwa znajduje się 418 cieków

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne...

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3 2.2. Metody analityczne... 6 3. WYNIKI BADAŃ... 6 4. WNIOSKI... 12 SPIS TABEL 1. Współrzędne

Bardziej szczegółowo

Badania elementów biologicznych i fizykochemicznych zostały wykonane w okresie IX.2014 VIII.2015 w pobliżu ujścia JCWP do odbiornika.

Badania elementów biologicznych i fizykochemicznych zostały wykonane w okresie IX.2014 VIII.2015 w pobliżu ujścia JCWP do odbiornika. Wyniki badań elementów biologicznych i fizykochemicznych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) nie objętych Państwowym Monitoringiem Środowiska w zlewni rzeki Bobrzy: 1. JCWP Bobrza do Ciemnicy

Bardziej szczegółowo

LPO - 4101-015-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO - 4101-015-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO - 4101-015-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy: Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 258 15133 Poz. 1550 1550 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

Bardziej szczegółowo

Projekty Planów w gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Projekty Planów w gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Pion Zasobów Wodnych Projekty Planów w gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Odry, Łaby i Dunaju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa

Bardziej szczegółowo

IV.2. RZEKI Rivers RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH

IV.2. RZEKI Rivers RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH IV.2. RZEKI Rivers Podstawą do prowadzenia badań w latach 2010- był Program Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010-2012. Zgodnie z tym programem, system oceny jakości jednolitych

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5, tel./fax 87-563-24-80, 87-563-24-90 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 257 15059 Poz. 1545 1545 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych

Bardziej szczegółowo

1. Jakość wód powierzchniowych

1. Jakość wód powierzchniowych SPIS REŚCI 1. Jakość wód powierzchniowych... 2 2. Monitoring obszarów chronionych... 9 2.1. Jednolite części wód do spożycia... 9 2.2. Jednolite części wód do bytowania ryb... 12 2.3. Obszary chronione

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Projekt Zintegrowana Strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ Warszawa czerwiec 2012 Czym jest Inspekcja Ochrony Środowiska? Wojewódzki Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKAT 4/W/2012. Opracowanie: mgr Lucyna Wylęgała mgr inż. Agnieszka Sobolewska

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKAT 4/W/2012. Opracowanie: mgr Lucyna Wylęgała mgr inż. Agnieszka Sobolewska WOJEWÓDZKI INSPEKORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKA 4/W/2012 Opracowanie: mgr Lucyna Wylęgała mgr inż. Agnieszka Sobolewska OPOLE, WRZESIEŃ 2012 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH W

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz z dnia 16 stycznia 2014 roku. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy

Kraków, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz z dnia 16 stycznia 2014 roku. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 316 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 16 stycznia 2014 roku w

Bardziej szczegółowo

SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE

SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE Maciej KOSTECKI, Joanna KERNERT, Witold NOCOŃ, Krystyna JANTA-KOSZUTA Wstęp Zbiornik Zaporowy w Goczałkowicach powstał

Bardziej szczegółowo

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w województwie podlaskim w 2015

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu wód zbiornika Siemianówka w 2012 roku

OCENA stanu wód zbiornika Siemianówka w 2012 roku INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU OCENA stanu wód zbiornika Siemianówka w 2012 roku WIOŚ BIAŁYSTOK czerwiec 2013 Opracowanie wykonano na podstawie wyników

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu czystości wód w zlewni rzeki Supraśl w 2010 roku

OCENA stanu czystości wód w zlewni rzeki Supraśl w 2010 roku INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU OCENA stanu czystości wód w zlewni rzeki Supraśl w 2010 roku WIOŚ BIAŁYSTOK, czerwiec 2011 Opracowanie wykonano na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dz.U.2011.258.1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH... 13

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH... 13 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO... 4 3. OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH... 13 4. OCENA STANU WÓD PODZIEMNYCH... 22 5. OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W TARNOBRZEGU INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE STALOWOWOLSKIM W 2013 ROKU TARNOBRZEG, PAŹDZIERNIK 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp str.

Bardziej szczegółowo

Za wody zagrożone zanieczyszczeniem uznaje się: 1) śródlądowe wody powierzchniowe, a w szczególności wody, które pobiera się lub zamierza się pobierać

Za wody zagrożone zanieczyszczeniem uznaje się: 1) śródlądowe wody powierzchniowe, a w szczególności wody, które pobiera się lub zamierza się pobierać UZASADNIENIE do projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE PABIANICKIM W 2013 r.

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE PABIANICKIM W 2013 r. STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE PABIANICKIM W 2013 r. Joanna Szczepańska j.szczepanska@wios.lodz.pl Adam Wachowiec a.wachowiec@wios.lodz.pl Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Łódź, 2014 Ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. wersja 4., projekt z dnia 1 VI 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia................... 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Rafał Kosieradzki specjalista

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce

Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce Agnieszka Hobot MGGP S.A. RADY GOSPODARKI WODNEJ SEMINARIUM 4 KWIETNIA 2009, USTROŃ Podstawa prawna Dyrektywa Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w województwie śląskim i na terenie miasta Jaworzna w 2008 roku

Stan środowiska w województwie śląskim i na terenie miasta Jaworzna w 2008 roku Stan środowiska w województwie śląskim i na terenie miasta Jaworzna w 2008 roku Przygotowano w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1. DANE OGÓLNE O POWIECIE STRZYŻOWSKIM

1. WSTĘP 1.1. DANE OGÓLNE O POWIECIE STRZYŻOWSKIM SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1. Dane ogólne o powiecie strzyżowskim... 2 2. Ocena stanu wód powierzchniowych... 3 3. Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w 2010 roku... 12 4. Jakość powietrza... 13 4.1.

Bardziej szczegółowo

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r.

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r. Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych Marzena Sobczak Kadyny, 24.09.2010r. Przekroje pomiarowo kontrolne w zlewni Baudy badane w 2002r Wyniki badań dla

Bardziej szczegółowo

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych Monitoring wód podziemnych dotyczy ich stanu chemicznego i ilościowego, i wchodzi w zakres informacji uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny stanu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Dane ogólne o powiecie rzeszowskim... 4

SPIS TREŚCI. Wstęp Dane ogólne o powiecie rzeszowskim... 4 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Dane ogólne o powiecie rzeszowskim... 4 2. Gospodarka wodno-ściekowa i ocena stanu wód powierzchniowych i podziemnych... 4 2.1. Gospodarka wodno-ściekowa w powiecie rzeszowskim...

Bardziej szczegółowo

projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Poznań, dnia 27.03.2015 r. projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Michał Misiewicz RZGW w Poznaniu michal.misiewicz@rzgw.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT B-I ANALIZA METOD OCENY OGÓLNEGO STANU WÓD

RAPORT B-I ANALIZA METOD OCENY OGÓLNEGO STANU WÓD POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa RAPORT B-I pt. ANALIZA METOD OCENY OGÓLNEGO STANU WÓD Autorzy: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu czystości wód w zlewni rzeki Supraśl w 2009 roku

OCENA stanu czystości wód w zlewni rzeki Supraśl w 2009 roku INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU OCENA stanu czystości wód w zlewni rzeki Supraśl w 2009 roku WIOŚ BIAŁYSTOK, czerwiec 2010 1 WSTĘP...4 2 METODYKA BADAŃ,

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2012 R. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2012 R. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2012 R. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle Jasło maj 2013 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2012 R. 1 SPIS TREŚCI Strona

Bardziej szczegółowo

Stan. Wody powierzchniowe płynące. Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku. Monitoring wód powierzchniowych

Stan. Wody powierzchniowe płynące. Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku. Monitoring wód powierzchniowych Stan Wody powierzchniowe płynące Rzeka Wieprz Fot. P. Bielak-Bielecki Monitoring wód powierzchniowych Celem monitoringu wód powierzchniowych, zgodnie z zapisami art. 155a ustawy Prawo wodne, jest pozyskanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE CLASSIFICATION OF SURFACE WATER QUALITY IN POLAND

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE CLASSIFICATION OF SURFACE WATER QUALITY IN POLAND INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 9/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 259 269 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2010. Program badań zbiorników zaporowych w roku 2010

ZLECENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2010. Program badań zbiorników zaporowych w roku 2010 ZLECENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2010 W celu zapewnienia realizacji rozszerzonego zakresu projektu PL0302 do 30 listopada 2010 o badania sztucznych zbiorników zaporowych Delegatura w Tarnowie i w Nowym Sączu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PWIOŚ O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE KOŚCIERSKIM

INFORMACJA PWIOŚ O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE KOŚCIERSKIM INFORMACJA PWIOŚ O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE KOŚCIERSKIM Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl a.zarembski@gdansk.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży 18-402 Łomża, ul. Akademicka 20 tel. (86) 218-21-69; fax: 218-28-93; e-mail:lomza@wios.bialystok.pl Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1558 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Dane ogólne o powiecie rzeszowskim Gospodarka wodno-ściekowa i ocena stanu wód... 4

SPIS TREŚCI. Wstęp Dane ogólne o powiecie rzeszowskim Gospodarka wodno-ściekowa i ocena stanu wód... 4 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Dane ogólne o powiecie rzeszowskim... 4 2. Gospodarka wodno-ściekowa i ocena stanu wód... 4 3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza i ocena jakości powietrza atmosferycznego...

Bardziej szczegółowo

Sieradz, listopad 2015 rok

Sieradz, listopad 2015 rok INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w ŁODZI DELEGATURA w SIERADZU 98 200 Sieradz, ul. POW 70/72 tel./ fax 43-822-19-39, 43-822-09-81, 43-822-37-60 e-mail : monit_sieradz@wios.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

dr inż. Andrzej Jagusiewicz, Lucyna Dygas-Ciołkowska, Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektor Ochrony Środowiska

dr inż. Andrzej Jagusiewicz, Lucyna Dygas-Ciołkowska, Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektor Ochrony Środowiska dr inż. Andrzej Jagusiewicz, Lucyna Dygas-Ciołkowska, Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektor Ochrony Środowiska Eutrofizacja To proces wzbogacania zbiorników wodnych

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WÓD RZEK GRANICZNYCH ZA 2010 ROK

OCENA JAKOŚCI WÓD RZEK GRANICZNYCH ZA 2010 ROK WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W PRZEMYŚLU OCENA JAKOŚCI WÓD RZEK GRANICZNYCH ZA 2010 ROK Opracowała: mgr inż.danuta Satkowska Przemyśl, kwiecień 2010r. SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU W roku 2013 w ramach monitoringu jakości śródlądowych wód podziemnych, w województwie mazowieckim realizowane były zadania: badania

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU W 2003 roku, w ramach realizacji Programu monitoringu środowiska w województwie podkarpackim w 2003, Wojewódzki Inspektorat w Rzeszowie wykonał

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Monika Kłosowicz Agnieszka Kolada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 258 15110 Poz. 1549 1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Oceny stanu wód oraz JCW podlegających bezpośrednim obserwacjom monitoringowym

Wytyczne Oceny stanu wód oraz JCW podlegających bezpośrednim obserwacjom monitoringowym POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa RAPORT E-I pt. Wytyczne Oceny stanu wód oraz JCW podlegających bezpośrednim

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w Bydgoszczy

Stan środowiska w Bydgoszczy Stan środowiska w Bydgoszczy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 2005 r. w oparciu o automatyczną stację pomiarową zlokalizowaną przy ul. Warszawskiej kontynuował ciągły monitoring

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-011-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-011-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-011-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 258 15110 Poz. 1549 1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych

Bardziej szczegółowo

Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania. Olsztyn, 14.04.2010r.

Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania. Olsztyn, 14.04.2010r. Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania Olsztyn, 14.04.2010r. Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej Celem Dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony

Bardziej szczegółowo