Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem"

Transkrypt

1 Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1

2 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one. Ka da reprodukcja lub adaptacja ca³oœci b¹dÿ czêœci niniejszej publikacji, niezale nie od zastosowanej techniki, wymaga pisemnej zgody wydawcy. Redakcja i korekta: Dorota Matejczyk Opracowanie graficzne, ³amanie, projekt ok³adki, druk: dd Studio Dariusz Piekut Wydawca: Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego ul. Zakopiañska 21 m. 3/4, Warszawa tel./faks: (22) , ISBN Fundatorzy wydania: Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga 2

3 Spis treœci Przedmowa Organizacje pozarz¹dowe i banki: od konfrontacji do porozumienia Banki i NGO skazane na nieporozumienie? NGO musz¹ rozumieæ banki uczmy siê Banki musz¹ rozumieæ organizacje pozarz¹dowe pomó my im Poradnik negocjacyjny (dla NGO s w negocjacjach z bankami) Przygotuj siê do rozmowy Jak rozumieæ i liczyæ odsetki Jak rozumieæ i negocjowaæ lokaty Ogólna ocena bankowej oferty us³ugowej Przyk³ady wspó³pracy Wzajemna informacja i szkolenie Specyficzne us³ugi bankowe wynegocjowane przez koalicje organizacji pozarz¹dowych Czy organizacje pozarz¹dowe mog³yby utworzyæ w³asny bank? Ku solidarnej bankowoœci: szersza wizja wspó³pracy organizacji z bankami

4 4

5 Przedmowa Przypad³ mi nie³atwy zaszczyt napisania przedmowy do niniejszej publikacji, traktuj¹cej o relacjach organizacji pozarz¹dowych i banków. Zosta³em o to poproszony prawdopodobnie dlatego, e jestem zarówno wspó³twórc¹ i dzia³aczem paru organizacji pozarz¹dowych 1, jak i pracownikiem dwóch banków: francuskiego Crédit Coopératif (Kredyt Spó³dzielczy) i polskiego BISE S.A. (Bank Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych). W³asnym przyk³adem pokazujê wiêc, jak od konfrontacji mo na dojœæ do porozumienia. Mówi¹c bardziej serio, ksi¹ ka ta pokazuje wyraÿnie, e nie istnieje coœ takiego, jak naturalny antagonizm miêdzy bankami a organizacjami pozarz¹dowymi (NGO-sami), choæ rzeczywiœcie mo - na mówiæ o pewnym braku wiedzy ze strony sektora bankowego (ale to siê zmienia na lepsze) i nieufnoœci, czy wrêcz obawie, ze strony organizacji pozarz¹dowych. Niniejsza publikacja pozwala niew¹tpliwie przybli yæ oba punkty widzenia. Bank, jak ka de nowoczesne przedsiêbiorstwo, musi dbaæ o swój wizerunek, powinien byæ tak e pe³noprawnym i odpowiedzialnym aktorem na scenie spo³ecznej (de la cité w sensie ateñskim tego s³owa). Bankowcy niczego nie obawiaj¹ siê tak jak ba³aganu i napiêæ spo³ecznych, s¹ wiêc sk³onni doceniæ wszystko, co pomaga je roz³adowaæ. Nie trzeba te zapominaæ, e w polskich warunkach prywatne banki s¹ równie m³odym sektorem jak organizacje pozarz¹dowe i tak jak one s¹ na dorobku. Jak s³usznie dowodzi Autorka (sk¹din¹d równie ³¹cz¹ca doœwiadczenia bankowe i pozarz¹dowe), organizacje, jeœli chc¹, by ich wspó³praca z bankami by³a korzystna, s¹ skazane na porozumienie. W tej sprawie pozwolê sobie na parê uwag, które s¹ g³osem w dyskusji zaproponowanej w trzeciej czêœci publikacji. Po pierwsze: jak wybraæ bank? Zawsze by³em zdania, i nadal tak uwa am, e prawdziwe partnerstwo poznaje siê dopiero w sytu- 1 Jak ka dy Francuz nale ê do kilku organizacji. Wymieniê tutaj tylko te, które maj¹ zwi¹zek z Polsk¹: Stowarzyszenie Solidarnoœæ Francja-Polska, za³o one w Pary u w listopadzie 1980 roku, Fundacja dla Polski, za³o ona w Warszawie w 1990 roku, FIP za³o ony w Warszawie w 1996 roku, FEBEA Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych, za³o ona w Pary u w 2001 roku, stowarzyszenie prawa belgijskiego z siedzib¹ w Brukseli. 5

6 acji starañ o kredyt. Udzielenie kredytu, zw³aszcza inwestycyjnego, jest dowodem wzajemnego zaufania i powoduje, ipso facto, partnerstwo na parê lat. Jeœli chodzi o zagospodarowanie oszczêdnoœci klienta, ka dy bank jest mi³y i chêtny do wspó³pracy. Ale kiedy organizacja pozarz¹dowa prosi o kredyt, wówczas okazuje siê, e liczba potencjalnych partnerów gwa³townie maleje. Proponujê w zwi¹zku z tym przed otwarciem konta oczywiœcie dla organizacji z puli ok. 30% (patrz strona 37), dla innych bliskoœæ i wygoda dostêpu s¹ kryteriami podstawowymi zapytaæ, na jakich warunkach uzyskacie Pañstwo kredyt inwestycyjny. Oczywiœcie, ka dy sprytny urzêdnik bankowy powie, e wszystko zale y od zabezpieczeñ i gwarancji. I tu powstaje pierwsze wyzwanie dla sektora pozarz¹dowego. O ile nie wierzê w stworzenie banku NGO-sów (patrz strona 47), bo obecna ewolucja zawodu bankowego tak¹ mo liwoœæ wyklucza 2, to myœlê, e za³o enie Funduszu Gwarancji Wzajemnych jest dzisiaj wskazane i stanowi³oby pierwszy wa ny krok do spe³nienia przynajmniej czêœciowo marzeñ, o których mowa na koñcu publikacji. Drugim wyzwaniem jest zorganizowanie œrodowiska organizacji pozarz¹dowych wokó³ jednego albo dwóch banków. Dlaczego? OdpowiedŸ jest prosta: chc¹c uzyskaæ od tych banków niezbêdne inwestycje typu: udzia³ w Funduszu Gwarancji Wzajemnych, zbieranie datków we wszelkich formach, nawet tak nowoczesnych jak Fundusz G³ód i Rozwój (patrz strona 54), obni enie stawki us³ug, dostêp do informacji o lokatach œrodków, trzeba postaraæ siê, by sektor by³ widoczny w bilansie danego banku. Do tej strategii przekona³em we Francji Komitet Katolicki do Walki z G³odem i na rzecz Rozwoju, zachêcaj¹c go do wspó³pracy z Crédit Coopératif z po ytkiem dla ca³ego sektora organizacji dzia- ³aj¹cych na rzecz rozwoju. Nie ma powodu, eby tego samego procesu nie powtórzyæ w Polsce, tak by NGO s nie by³y tylko klientem, lecz przede wszystkim wspó³gospodarzem grupy wokó³ jednego banku. Czy jest w Polsce miejsce dla banku solidarnoœciowego lub etycznego? W perspektywie paru lat chyba tak. Natychmiast, z wy ej wymienionych powodów raczej nie. Niemniej inicjatywa le y po stronie organizacji pozarz¹dowych, i to nie w formie przetargów, lecz w formie wspólnych warsztatów i nastêpnie d³ugofalowego porozumienia. 2 Marks mawia³, e je eli historia siê powtarza, to w formie farsy. Powtórzenie historii niemieckiego BFS czy te Crédit Coopératif jest dzisiaj niemo liwe ze wzglêdu na zupe³nie inne warunki ni te, które panowa³y we wspania³ych latach 30. w Europie Zachodniej. Nawet Banca Etica, powsta³a w pó³nocnych W³oszech cztery lata temu, mo e dzia³aæ, bo opiera siê na du ym banku spó³dzielczym o ponad stuletniej historii. 6

7 Myœlê, e misjê zorganizowania takiego dialogu mo na by powierzyæ Autorce niniejszego tekstu, by id¹c za ciosem zapocz¹tkowa³a tak¹ inicjatywê, do której jako bankowiec i dzia³acz trzeciego sektora z góry zg³aszam akces i z niecierpliwoœci¹ oczekujê pierwszego spotkania. yczê sukcesu i powodzenia nie tylko Autorce, ale te czytelnikom w ich przedsiêwziêciach pozarz¹dowych, yczê im te wzbogacenia siê nie tylko w doœwiadczenia dziêki owocnej wspó³pracy z sektorem bankowym. Karol Sachs 7

8 8

9 Organizacje pozarz¹dowe i banki: od konfrontacji do porozumienia 1 Banki i NGO skazane na nieporozumienie? 1.1 Banki nie lubi¹ organizacji pozarz¹dowych Prowadzone niejednokrotnie badania opinii publicznej wskazuj¹ na to, e organizacje pozarz¹dowe nie s¹ jeszcze w Polsce dobrze znane. Podobnie jak du a czêœæ Polaków, pracownicy banków w najlepszym przypadku myœl¹, e w organizacjach pozarz¹dowych pracuj¹ sympatyczni m³odzi wariaci, którzy latem prowadz¹ zajêcia dla dzieci lub inne dobroczynne dzia³ania. W najgorszym s¹dz¹, e organizacje s¹ najchêtniej stosowan¹ form¹ ukrycia ró - nych oszustw podatkowych i innych. Mówi siê powszechnie, nie zawsze rozumiej¹c o co chodzi, e organizacje pozarz¹dowe nie p³ac¹ podatków. Media chêtnie przedstawiaj¹ ró ne organizacje - krzaki, utworzone tylko po to, eby wyci¹gaæ pieni¹dze od sponsorów i spo³eczeñstwa dla w³asnej korzyœci. I nie jest to chyba przejaw jakiejœ szczególnej nienawiœci mediów do organizacji pozarz¹dowych po prostu media s¹ naturalnie g³odne bulwersuj¹cych wydarzeñ, a pieni¹dze defraudowane przez organizacjê, która mia³a na przyk³ad broniæ dzieci, s¹ bardziej medialnym tematem ni pieni¹dze defraudowane przez gangi. Poprzeczka etyczna dla organizacji jest ustawiona dosyæ wysoko, a opinia publiczna ³atwo siê rozczarowuje, dowiaduj¹c siê o b³êdach, wpadkach lub nieuczciwoœci organizacji. Mo e wtedy wyst¹piæ zjawisko zdradzonej mi³oœci : im bardziej ktoœ szanowa³ jak¹œ organizacjê, wspiera³ jej dzia³alnoœæ, tym bardziej bêdzie zszokowany i zdegustowany rewelacjami o z³ym funkcjonowaniu nie tylko swojej organizacji, lecz tak e ka dej innej. Prawd¹ te jest, e tzw. trzeci sektor w Polsce jest jeszcze 9

10 s³aby i nie umie skutecznie oczyœciæ siê z czarnych owiec ani promowaæ czytelnego, pozytywnego wizerunku organizacji, wolontariuszy czy w³asnych dzia³añ. Pracownicy banków, jako czêœæ œwiata biznesu, mog¹ byæ zdziwieni tym, e liderzy organizacji pozarz¹dowych czêsto nie przestrzegaj¹ regu³ gry stosowanych w biznesowych salonach (wysokie obcasy, krawaty itp.). Jeœli chodzi o styl pracy, mog¹ siê dziwiæ prawie wszystkiemu: e organizacje pracuj¹ szybko, ale te e procedury decyzyjne czêsto s¹ zbiorowe, wiêc wolne; e organizacje reaguj¹ emocjonalnie (specjalne potrzeby ró nych grup spo³ecznych, katastrofy, pomoc humanitarna), lecz wykonuj¹ równie codzienn¹, ci¹g³¹, czêsto mudn¹ robotê na rzecz swoich podopiecznych; e d¹ ¹ do coraz wiêkszego profesjonalizmu i efektywnoœci, ale chc¹ te zatrudniaæ pocz¹tkuj¹cych, niedoœwiadczonych (a wiêc niebezpiecznych ) pracowników. Zdarza siê, e dyrektor, lub nawet pracownik, organizacji pozarz¹dowej, zarabiaj¹cy wielokrotnie mniej od dyrektora banku, ma du o lepszy ni on kontakt z w³adzami lokalnymi (Urz¹d Miasta, Urz¹d Wojewódzki, lokalny pose³ itp.) czy ze znanymi artystami i mediami, którzy wspieraj¹ organizacjê. To zupe³nie nie pasuje do skali wartoœci urzêdnika bankowego, wiêc trudno mu zrozumieæ zasady, na jakich dzia- ³a organizacja pozarz¹dowa. I wreszcie: pracownicy banków z definicji pracuj¹ w bankach! W krêgu ich zawodowych zainteresowañ pozostaj¹ instytucje dysponuj¹ce pieniêdzmi (poniewa na tym banki mog¹ zarabiaæ lokatami), maj¹ce zdolnoœæ kredytow¹ (poniewa na kredytach tak e da siê zarobiæ) albo prowadz¹ce mnóstwo skomplikowanych operacji, za które bank pobiera wysokie op³aty. Tymczasem ju w pierwszych kontaktach z organizacjami banki dowiaduj¹ siê, e organizacje s¹ wiecznie biedne, e wszystkie swoje pieni¹dze wydaj¹, kiedy tylko je dostan¹; e nigdy nie s¹ pewne przychodów w kolejnym miesi¹cu, nawet nie myœl¹c o przysz³ym roku... Wszystkie te cechy przekonuj¹ banki o bezsensownoœci wspó³pracy z organizacjami. Dochodzi do paradoksu, e nawet du e, bogate, ustabilizowane organizacje pozarz¹dowe s¹ czêsto gorzej traktowane ni malutkie firmy o ryzykownej dzia³alnoœci lub osoby fizyczne. 10

11 JEDNA Z NAJWIÊKSZYCH I NAJSTARSZYCH POLSKICH FUNDACJI MA BUD ET ROCZNY POWY EJ 10 MILIONÓW Z OTYCH; REGULARNIE UZYSKUJE PRZYCHODY Z KILKU POWA NYCH, RÓWNOWA CYCH SIÊ RÓDE : PAÑSTWOWYCH I PRYWATNYCH, POLSKICH I ZAGRANICZNYCH. JEST DOBRZE ZARZ DZA- NA PRZEZ KOMPETENTNYCH I UCZCIWYCH LUDZI. JEDNYM S OWEM: IDEALNY PARTNER DLA BANKÓW! JEDNAK GDY POTRZEBOWA A KREDYTU W WYSOKOŒCI PONI EJ 5% SWOICH ROCZNYCH OBROTÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW PROJEKTU REFINANSOWANEGO PÓ NIEJ PRZEZ KONTRAHENTA, BANKI PO- TRAKTOWA Y J Z NIECHÊCI! PADA Y CORAZ TO NOWE ZARZUTY: PROBLEMEM BY O, E FUNDACJA NIE MA ZYSKU. E NIE MA CIT-U. E NIE MA NIERUCHOMOŒCI POTRZEBNEJ DLA UZYSKANIA GWARANCJI BANKOWEJ! BRAK ELEMENTARNEGO ZROZUMIENIA ZASAD FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ MÓG SPOWODOWAÆ POWA NE K OPOTY FINANSOWE, WRÊCZ UTRATÊ P YNNOŒCI FINANSOWEJ. CHYBA KA DA ORGANIZACJA MIA A JU OKAZJÊ DOŒWIADCZYÆ NA W ASNEJ SKÓRZE EFEKTÓW TAKIEGO NASTAWIENIA BANKÓW. FAKT, E TA PRZYKRA SYTUACJA SPOTKA A JEDN Z NASZYCH NAJWIÊKSZYCH FUNDACJI, POKAZUJE, E NIE TYLKO ORGANIZACJE S S ABIUTKIE, LECZ I SEKTOR BANKOWY JEST W WIÊKSZOŒCI NIEZDOLNY DO DIALOGU Z NIMI. A czy organizacje pozarz¹dowe lubi¹ banki? Z drugiej strony organizacje pozarz¹dowe i ich pracownicy reprezentuj¹ przeciêtny przekrój spo³eczeñstwa polskiego, które równie nie s³ynie z sympatii dla banków i dla zawodowych bankowców. Generalnie zachodnia tradycja chrzeœcijañska jest raczej niechêtna bankowoœci i dzia³alnoœci bankowców. Jedno ze Ÿróde³ tej niechêci mo na znaleÿæ ju u Œwiêtego Augustyna. W Pañstwie Bo ym 3 (Ksiêga XI, rozdzia³ VI) Œwiêty Augustyn zastanawia siê nad chronologi¹ stworzenia œwiata przez Boga, a szczególnie nad tym, co znaczy pytanie: kiedy œwiat zosta³ stworzony. Drog¹ logicznej dedukcji Augustyn stwierdzi³, e to pytanie nic nie znaczy, gdy nie ulega w¹tpliwoœci, e œwiat zosta³ stworzony nie w czasie, ale z czasem. Wynika z tego, e Bóg jest stworzycielem i rozporz¹dzicielem czasów. Czas nale y do Boga; tylko On nim dysponuje; w zwi¹zku z tym kto sprzedaje czas, tak naprawdê sprzedaje cudz¹ rzecz, czyli jest oszustem. Je eli powa nie siê zastanowimy nad istot¹ dzia³alnoœci banków, musimy przyznaæ, e nie sprzedaj¹ one pieniêdzy. Jak siê czêsto mówi banki sprzedaj¹ czas. Sprzedaj¹ mi ten komfort, e mogê teraz robiæ coœ, co bez ich udzia³u móg³bym robiæ dopiero póÿniej. Nie mo liwoœæ robienia czegoœ, czego bez nich w ogóle nie 3 Œw. Augustyn, Pañstwo Bo e, t³um. Wiktor Kornatowski, De Agostino Polska,

12 móg³bym robiæ, ale przyspieszenie, poczucie (boskie dos³ownie), e ja mogê dysponowaæ czasem. St¹d ogólna zachodnia fascynacja i zarazem niechêæ wobec bankowców. Niechêæ przybieraj¹ca czêsto czarny kolor antysemityzmu, niechêæ do sp³acania odsetek uzasadniana teori¹ o wy szoœci pracy produkcyjnej nad us³ugow¹. Ta nieciekawa tradycja by³a pielêgnowana przez kilkadziesi¹t lat propagandy PRL, która widzia³a w bankach przede wszystkim instrumenty konsolidowania siê kapitalizmu. W wyniku tego Polacy czêsto myœl¹, e banki s¹ tylko pust¹ administracj¹, która ywi siê cudzymi pieniêdzmi. Nawet bez odnoszenia siê do œw. Augustyna czy innych myœlicieli wiadomo, e wiêkszoœæ ludzi nie lubi po yczaæ w³aœnie dlatego, e trzeba oddaæ! Po yczkobiorca rzeczywiœcie zyskuje na czasie, ale zapomina o tym, bo czas i tak up³ywa, nawet jeœli siê nie zad³u ymy. Przychodzi jednak moment, kiedy po yczone pieni¹dze trzeba oddaæ i to z odsetkami! Banki nie ciesz¹ siê w Polsce dobr¹ opini¹. Prawdopodobnie wynika to równie z faktu, e wielu Polaków po raz pierwszy powa nie zainteresowa³o siê bankowoœci¹, kredytami, lokatami i stopami procentowymi na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych w czasie hiperinflacji. Wtedy nominalne stopy (kredytów i lokat) siêga³y kilkudziesiêciu procent w skali roku. Na przyk³ad ktoœ, kto po ycza³ miliard z³otych 4 przy oprocentowaniu 100% w skali roku, musia³ oddaæ rok póÿniej dwa miliardy. Na pewno te dwa miliardy pod koniec roku by³y du o mniej warte ni dwa miliardy na pocz¹tku roku. Jednak o ile? Przy galopuj¹cej inflacji ³atwo by³o siê pomyliæ i zbankrutowaæ dziwi¹c siê, jak taka imponuj¹ca kwota, jak¹ jest miliard, przesta³a mieæ wartoœæ. Ale zawsze mo na by³o przecie obwiniaæ banki i znienawidziæ je. Tak e ci, którzy lokowali powa ne sumy pieniêdzy w bankach, mogli doœwiadczyæ poczucia krzywdy. Wp³acali swój miliard, rok póÿniej mo e i odebrali dwa miliardy. Ale okaza³o siê, e za miliard na pocz¹tku roku mogliby kupiæ ogromn¹, luksusow¹ willê, za dwa razy tyle rok póÿniej tylko ma³e mieszkanie! Wiêc oni tak e mieli wra enie, e bank ich oszuka³, zmarnowa³ ich pieni¹dze i w ogóle nale y do instytucji godnych pogardy. Jednak od czasów hiperinflacji i dwu- lub trzycyfrowych stóp procentowych minê³o 15 lat. Teraz banki oferuj¹ stopy rzêdu 5-6% na 4 Przypomnijmy najm³odszym czytelnikom, e ówczesna z³otówka to jedna setna dzisiejszego grosza. Zdarza³o siê wtedy mieæ do czynienia z miliardow¹ kwot¹: miliard ówczesnych z³otych to dzisiejsze PLN (sto tysiêcy z³otych). 12

13 lokatach, co mo e wydawaæ siê bezsensowne tym, którzy pamiêtaj¹ stopy %. Za to kredyty, owszem, stosunkowo jeszcze drogie, kszta³tuj¹ siê na poziomie 10-15%. Polska gospodarka ustabilizowa³a siê, dlatego warto odejœæ od mitów i emocji sprzed kilkunastu lat, by rozumieæ, co jest naprawdê mo liwe, a co nie mo e siê udaæ na rynkach finansowych. NGO musz¹ rozumieæ banki uczmy siê 1.2 Kontrola Nadzoru Bankowego Je eli jako organizacje pozarz¹dowe chcemy wspó³pracowaæ z bankami, musimy odejœæ od mitycznego myœlenia odziedziczonego po latach osiemdziesi¹tych. Trzeba raczej poznaæ banki i staraæ siê zrozumieæ ich punkt widzenia. W POLSCE DZIA ALNOŒÆ BANKÓW JEST REGULOWANA PRZEDE WSZYSTKIM USTAW Z 29 SIERPNIA 1997 R. (DZ.U. Z 2002 R. NR 72, POZ. 665), ZWAN PRAWO BANKOWE. Ale na tym siê nie koñczy. Banki ró ni¹ siê od innych przedsiêbiorstw z dwóch powodów: 1) obracaj¹ pieniêdzmi nie swoimi, lecz swoich klientów (czyli, miêdzy innymi, tak e moimi pieniêdzmi); 2) tworz¹ system po³¹czony, a ³añcuch ten jako ca³oœæ jest tylko tak mocny, jak jego najs³absze ogniwo. Dlatego banki we wszystkich krajach, nawet najbardziej liberalnych, s¹ zawsze pod œcis³¹ kontrol¹ niezale nego organu pañstwowego. Chodzi o to, aby ustaliæ i skutecznie egzekwowaæ regu³y broni¹ce klientów banku (tych, którzy lokuj¹ w nim swoje pieni¹dze) przed jego bankructwem, a tak e chroni¹ce klientów innych banków przed bankructwem tego najs³abszego, które na zasadzie domina mog³oby spowodowaæ bankructwo ca³ego systemu. 13

14 Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest pierwszym elementem zapewniaj¹cym bezpieczeñstwo ca³emu systemowi. Jest on utworzony z obowi¹zkowych sk³adek instytucji finansowych oraz ewentualnie z innych Ÿróde³ pañstwowych. Fundusz ochrania klientów indywidualnych w przypadku bankructwa banku w wysokoœci 100% depozytów do euro i w wysokoœci 90% depozytów do euro. Ale misj¹ Funduszu jest te pomoc w restrukturyzacji systemu bankowego mo e on udzieliæ bankom korzystnych po- yczek w sytuacji utraty p³ynnoœci, je eli same chc¹ naprawiæ swoj¹ sytuacjê. Mo e on tak e pomóc bankowi przejmuj¹cemu drugi bank, znajduj¹cy siê w gorszej sytuacji finansowej. Jednak najwa niejsze jest dzia³anie prewencyjne: jest to zadanie Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (GINB), wydzielonego organizacyjnie w strukturze Narodowego Banku Polskiego, który jest organem wykonawczym odpowiedzialnym za nadzór nad dzia³alnoœci¹ banków. Celem nadzoru ostro noœciowego prowadzonego przez Komisjê Nadzoru Bankowego i realizowanego przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego jest monitorowanie i ograniczenie nadmiernego poziomu ró nych rodzajów ryzyka podejmowanego przez banki, które to ryzyko mog³oby mieæ negatywny wp³yw na bezpieczeñstwo depozytów powierzonych bankom oraz zagroziæ stabilnoœci systemu finansowego. GINB dopuszcza i zak³ada w swoim podejœciu to, e banki podejmuj¹ ryzyko, ale jednoczeœnie analizuje, czy wielkoœæ tego ryzyka jest w rozs¹dnej proporcji do posiadanego przez bank kapita³u, uzyskiwanego wyniku finansowego, utworzonych rezerw oraz jakoœci systemów zarz¹dzania ryzykiem. Dzia³ania Komisji Nadzoru Bankowego oraz GINB nie zwalniaj¹ kierownictwa banków od ostatecznej odpowiedzialnoœci za zarz¹dzan¹ instytucjê, gdy GINB nie uzurpuje sobie prawa i odpowiedzialnoœci za codzienne zarz¹dzanie bankiem 5. GINB dla tych, którzy chc¹ wiedzieæ wiêcej Metody dzia³ania GINB: licencjonowanie banków oraz monitorowanie ich struktury w³asnoœci i adekwatnoœci kierownictwa; monitorowanie stabilnoœci finansowej banków poprzez system sprawozdawczoœci nadzorczej; przygotowywanie regulacji ostro noœciowych dla systemu ban- 5 Wyci¹g z z podziêkowaniem dla anonimowych autorów za wyj¹tkowo jasny i przystêpny jêzyk. 14

15 kowego, okreœlaj¹cych dozwolone lub zalecane parametry dzia- ³ania banków w zakresie adekwatnoœci kapita³u oraz wielkoœci ryzyka bankowego, m.in. kredytowego, walutowego, p³ynnoœci itd.; prowadzenie inspekcji (na miejscu w bankach) celem oceny sytuacji finansowej banków, poziomu podejmowanego przez nie ryzyka oraz adekwatnoœci zarz¹dzania tym ryzykiem oraz zgodnoœci dzia³ania banków z przepisami Prawa bankowego, ustawy o NBP, statutem oraz decyzj¹ o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku; inicjowanie oraz realizacja na wniosek Komisji Nadzoru Bankowego dzia³añ nadzorczych wobec banków w sytuacji kryzysowej, w tym monitorowanie programów i postêpowania naprawczego, a w razie niedostatecznej poprawy sytuacji finansowej (kapita³owej) wnioskowanie do Komisji Nadzoru Bankowego o podjêcie dalszych kroków wynikaj¹cych z przepisów Prawa Bankowego (likwidacja, upad³oœæ, po³¹czenie); wykonywanie nadzoru skonsolidowanego nad bankami dzia³aj¹cymi w strukturach holdingowych, w tym wspó³praca z zagranicznymi organami nadzoru bankowego. Jak widaæ, GINB ma szerokie uprawnienia, które maj¹ na celu jedno: ostro noœæ. Banki nie s¹, nie mog¹ byæ, nie maj¹ prawa byæ ryzykantami. Je eli wiêc pracownik banku odmawia organizacji jakiejœ us³ugi, niekoniecznie wynika to z jego z³ej woli czy niechêci do organizacji pozarz¹dowych prawdopodobnie jest to skutek ortodoksyjnej interpretacji prawa bankowego i zaleceñ GINB. Pozostaj¹c w zgodzie z zasadami, bank mo e nas rozczarowaæ, gdy oczekujemy nietypowych us³ug po stronie jego aktywów (kredyt, gwarancja). Przypomnijmy sobie jednak, e w ten sposób bank chroni to, co mu powierzyliœmy (lokaty, pieni¹dze na koncie), które le ¹ po stronie jego pasywów. Aktywa i pasywa: dwie nogi ka dego banku eby zrozumieæ sposób myœlenia urzêdników bankowych, nale y pamiêtaæ, e banki o wiele bardziej ni inne firmy musz¹ ze wzglêdów strategicznych dbaæ o równowagê miêdzy elementami swoich aktywów i pasywów. Tu przyda³aby siê krótka lekcja uproszczonej ksiêgowoœci bankowej. Najwa niejsze jest zrozumienie funkcjonowania bilansu banku, czyli dokumentu opisuj¹cego stan finansów banku na dany dzieñ. Aktywa i pasywa opisuj¹ tê sam¹ rzeczywistoœæ, ale z dwóch ró nych punktów widzenia: pasywa s¹ opisem Ÿróde³ posiadanych przez bank wartoœci, aktywa zaœ s¹ opisem formy tych wartoœci. 15

16 Po stronie pasywów, podobnie jak inne firmy, bank ma swój kapita³ (czyli œrodki uzyskane od akcjonariuszy) i ró nego rodzaju fundusze zapasowe (czyli œrodki, które wypracowa³ z zysków z lat poprzednich). Mo e te mieæ kredyty krótko- lub d³ugoterminowe (czyli œrodki po yczone od innych banków lub instytucji finansowych). Ale to stanowi tylko ma³¹ czeœæ ca³oœci: cech¹ banków jest to, e przyjmuj¹ one pieni¹dze (a vistá lub w formie lokat o ró - nych terminach) od innych osób prawnych lub fizycznych. Jest to g³ówna czêœæ œrodków, którymi dysponuj¹ banki i dziêki którym prowadz¹ dzia³alnoœæ. Za ka d¹ z³otówkê przyjêt¹ od zewnêtrznych kontrahentów bank musi p³aciæ im odsetki lub innego rodzaju rekompensatê. Naturalne jest, e ka dy kontrahent próbuje wynegocjowaæ jak najwy sz¹ stopê oprocentowania. Ka dy z nas, gdy porównuje stopy oferowane przez banki, wybiera w koñcu najkorzystniejsz¹ z w³asnego punktu widzenia ofertê, czyli tê, dziêki której najwiêcej zyskuje. Po stronie aktywów, jak ka da inna firma, bank opisuje swój maj¹tek trwa³y (œrodki zamro one w budynkach lub gruntach), wyposa enie techniczne (œrodki inwestowane w komputery i inne urz¹dzenia), zapasy ró nych towarów i produktów (pozycja ta jest dla banków marginalna), œrodki pieniê ne, którymi dysponuje w danym momencie. Opisuje te nale noœci od swoich klientówkredytobiorców, czyli œrodki po yczone na zewn¹trz. Pozycja ta, która jest dla zwyk³ych firm ma³¹, marginaln¹ czêœci¹ bilansu, dla banku jest trzonem dzia³alnoœci. Bank czerpie bowiem wiêksz¹ czêœæ swoich przychodów z odsetek uzyskanych od klientów-kredytobiorców. Logiczne wiêc, e próbuje uzyskaæ od nich jak najwy sze stopy oprocentowania, co uderza w nas, jeœli chcemy akurat od banku po yczyæ. Z drugiej strony, je eli jesteœmy klientem depozytowym, powinniœmy siê cieszyæ, je eli stopy kredytów s¹ wysokie, maj¹c nadziejê, e oprocentowanie naszych depozytów tak e bêdzie wysokie! Ograniczenia dzia³alnoœci banków wynikaj¹ce z zasad ostro noœci Ogólnie mówi¹c, przychody banku stanowi wszystko, co uzyskuje siê dziêki dobremu lokowaniu aktywów, zaœ koszty stanowi wszystko, co bank musi zap³aciæ, aby uzyskaæ pasywa. Ró nica miêdzy przychodami i kosztami jest mar ¹ banku (wartoœæ dodana wypracowana przez bank). Z tej mar y bank musi utrzymaæ swoj¹ bie ¹c¹ dzia³alnoœæ: pracowników, koszty eksploatacyjne, podatki itp. 16

17 Aby zwiêkszyæ swoj¹ mar ê, bank mo e: obni aæ koszty uzyskania pasywów czyli p³aciæ jak najmniejsze odsetki swoim depozytariuszom; podwy szyæ przychody z udzielanych kredytów czyli ¹daæ jak najwiêkszych odsetek od swoich kredytobiorców. Takie decyzje mog¹ spowodowaæ ucieczkê klientów do innych banków. Musz¹ wiêc byæ uwa nie przemyœlane, zale nie od poziomu ryzyka zaakceptowanego przez bank i jego klientów. Drobny ciu³acz (przys³owiowy emeryt) powierzaj¹cy bankowi swoje parê groszy, mo e siê zgodziæ na umiarkowan¹ lub nawet nisk¹ stopê oprocentowania, ale nie mo e akceptowaæ ryzyka utraty swojego dorobku yciowego. Z drugiej strony, przedsiêbiorca, który jest pewien, e jego genialny biznes plan za jakiœ czas przyniesie mu podwojenie wk³adu, mo e siê zgodziæ na wysok¹ cenê kredytu za to liczy siê z mo liwoœci¹ utraty wszystkiego, je eli pomys³ oka e siê mniej genialny, ni za³o y³. Bank przyjmuj¹cy oszczêdnoœci emerytów, aby po yczyæ je genialnemu przedsiêbiorcy, móg³by nieÿle zarabiaæ. Jednak musia³by tak e liczyæ siê z sytuacj¹, w której biznesmen nie sp³aci kredytu, wiêc nie bêdzie mo na oddaæ emerytowi oszczêdnoœci, bo przepad³y one za spraw¹ ryzykownego przedsiêwziêcia. Do takich w³aœnie sytuacji ma nie dopuszczaæ nadzór bankowy. Jego rygory zmuszaj¹ banki do zachowania tak zwanych zasad ostro noœci. Lekcja dla klientów jest nastêpuj¹ca: przy negocjacji z bankiem trzeba zawsze pamiêtaæ, e ma on dwie nogi. Kiedy negocjujemy wysok¹ stopê oprocentowania naszych depozytów, pamiêtajmy, e dla banku oznacza to koniecznoœæ wymagania wysokich stóp kredytowych. Natomiast jeœli chcemy uzyskaæ korzystne warunki kredytowe, musimy zrozumieæ, e dla banku oznacza to koniecznoœæ stosowania niskiego oprocentowania dla powierzonych mu œrodków. Je eli próbujemy negocjowaæ i niskie oprocentowanie kredytów, i wysokie oprocentowanie lokat, wykazujemy brak zrozumienia istoty bankowoœci i nie bêdziemy traktowani jak partnerzy. 17

18 1.3 Banki musz¹ rozumieæ organizacje pozarz¹dowe pomó my im Prawdopodobnie bank bêdzie chcia³ wiedzieæ, dlaczego nie jesteœcie spó³k¹ lub osob¹ fizyczn¹, co u³atwi³oby mu pracê, poniewa dla spó³ek i osób fizycznych istniej¹ jasne procedury, wzory umów, metody wyceny ryzyka itp. Dla organizacji pozarz¹dowych, organizacji nienastawionych na zysk, te procedury s¹ du o rzadziej stosowane, nie zawsze istniej¹, nie zawsze s¹ dobrze dopasowane do realnych sytuacji. W zwi¹zku z tym margines negocjacji jest wiêkszy ni dla bardziej klasycznych podmiotów. Dlatego trzeba byæ dobrze przygotowanym na pytania urzêdnika bankowego pamiêtaj¹c o tym, co jest wa ne z punktu widzenia banku. Nale y nie tylko prawid³owo odpowiedzieæ, lecz tak e rozumieæ, czego oczekuje od Ciebie Twój rozmówca, dlaczego zadaje Ci w³aœnie takie pytania. Warto æwiczyæ przed takimi rozmowami, bo jak na razie mamy wprawê raczej w przedstawianiu siê innym organizacjom. Jesteœ z trzeciego sektora i co z tego? Jako organizacja pozarz¹dowa jesteœ dla banku nietypowym klientem. Trzeba siê pogodziæ z faktem, e prawdopodobnie Twój bank, a konkretnie osoba przyjmuj¹ca nowych klientów lub nawet osoba zajmuj¹ca siê Twoim kontem od lat, prawie nic nie wie o organizacjach pozarz¹dowych. Co gorsza, je eli coœ wie, mog¹ to byæ plotki i nieuzasadnione podejrzenia. Musisz wiêc byæ przygotowany na to, by spokojnie mówiæ o trzecim sektorze. Dlatego trzeba znaæ kilka liczb i faktów zasadniczych. Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych stowarzyszeniach i fundacjach 6 W POLSCE ZAREJESTROWANYCH JEST PONAD 36,5 TYS. STOWARZYSZEÑ I PONAD 5 TYS. FUNDACJI. PRZYCHODY PO OWY ORGANIZACJI W ROKU 2001 NIE PRZEKROCZY Y Z OTYCH. 6 Wyci¹gi z raportu Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych raport z badania 2002, KLON/Jawor, J. D¹browska, M. Gumkowska, J. Wygnañski. Dostêpne na 18

19 PRZYCHODY PRAWIE 5% ORGANIZACJI PRZEKROCZY Y 1 MILION Z OTYCH. 35% ORGANIZACJI ZATRUDNIA P ATNYCH PRACOWNIKÓW NA UMOWÊ O PRACÊ CZNIE OK. 62 TYS. PE NYCH ETATÓW, CO STANOWI 0,58% ZATRUDNIENIA POZA ROLNICTWEM W POLSCE. 68% ORGANIZACJI TWIERDZI, E CO ROKU PRZYGOTOWUJE RAPORT ROCZNY. 12% ORGANIZACJI ZLECA PROWADZENIE KSIÊGOWOŒCI ZEWNÊTRZNEMU BIURU RACHUNKOWEMU. Musisz umieæ usytuowaæ swoj¹ organizacjê na tle tych liczb i faktów. Æwiczenie: sytuacja mojej organizacji na tle trzeciego sektora: (patrz Raport 7 ) Oto przyk³ady informacji, które mog¹ interesowaæ Twój bank: Roczne przychody mojej organizacji to... z³otych, wiêc jestem w x% najbiedniejszych/najbogatszych organizacji. (patrz: Raport, cz. VIII Finanse Organizacji, 1. Przychody) Moje najwa niejsze Ÿród³a finansowania to... (wed³ug kategorii Raportu ). Pod tym wzglêdem jestem typow¹/nietypow¹ organizacj¹. Najbardziej charakterystyczne dla mojej organizacji jest... Moja organizacja zatrudnia... pracowników, w tym... na umowê o pracê i... na regularne umowy zlecenia. Zastanów siê nad jedn¹ specyficzn¹ cech¹ Twojej organizacji, która odró nia j¹ (raczej pozytywnie) od reszty trzeciego sektora. Musisz wiedzieæ, czy dzieje siê w trzecim sektorze coœ, o czym jest mowa nie tylko w prasie specjalistycznej, lecz tak e w mediach ogólnopolskich. Mo e to byæ doroczna znana akcja charytatywna (np. Pocztówka do Œwiêtego Miko³aja) lub wa ne wydarzenie polityczne czy ekonomiczne, które bêdzie mia³o wp³yw na wszystkie organizacje pozarz¹dowe (np. wiosn¹ 2003 roku g³osowanie w Sejmie i podpisanie przez Prezydenta nowej ustawy o dzia³alnoœci po ytku publicznego i wolontariacie). Przeczytaj podstawowe badania o trzecim sektorze, filantropii, aktywnoœci spo³ecznej, na przyk³ad te regularnie publikowane i aktualizowane przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR na stronie Badania te pomog¹ Ci wyczuæ, co mo e interesowaæ Twojego rozmówcê w banku. Pamiêtaj: on prawdopodobnie nie chce wy- 7 Op. cit. 19

20 k³adu na temat pomocy spo³ecznej lub edukacji dzieci niepe³nosprawnych, natomiast chce potwierdziæ i uporz¹dkowaæ swoje luÿne skojarzenia na temat organizacji. Ty z kolei chcesz wykorzystaæ jego pozytywne skojarzenia i odci¹æ siê od tych negatywnych. Æwiczenie: wykorzystanie skojarzeñ o organizacjach pozarz¹dowych Co osoba, która nie interesuje siê specjalnie organizacjami pozarz¹dowymi, wie o nich? Z czym kojarzy siê jej organizacja pozarz¹dowa? Zadaj te pytania swoim znajomym niezaanga owanym w pracê Twojej lub innej organizacji. Æwicz korzystne przedstawienie swojej organizacji, uwzglêdniaj¹c punkt widzenia lub skojarzenia Twojego rozmówcy. Przyk³ady: Skojarzenie: Aha! Podobno organizacje pozarz¹dowe kradn¹. Opowiedz o swojej organizacji w 5 punktach i w jednej minucie:... Skojarzenie: Zajmujecie siê chorymi dzieæmi? Wiem, co roku kupujê serduszko od Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Opis mojej organizacji w 15 zdaniach w trzy minuty:... Skojarzenie: Organizacja proeuropejska? Tak, by³o coœ takiego przed referendum one wszystkie wspiera³y rz¹d i prezydenta. Jedna wielka klika! Opis mojej organizacji w jednym jednostronicowym dokumencie. Nie jesteœ spó³k¹ i co z tego? 20 Nie jesteœcie spó³k¹. Mo e to byæ g³ówny zarzut banku. To nie znaczy, e banki szczególnie kochaj¹ firmy, ale przynajmniej s¹ do nich przyzwyczajone, wiedz¹, jak to dzia³a. Twoim zadaniem bêdzie przekonanie banku, e organizacje (a szczególnie Twoja organizacja) maj¹ du o wspólnego ze spó³kami, tak dobrze znanymi bankowi. Przygotowuj¹c siê na powa n¹ rozmowê z bankiem, masz doskona³¹ okazjê, eby sprawdziæ, czy wszystkie Twoje dokumenty s¹ aktualne i w porz¹dku. Bardzo pomocna, znowu, jest strona zw³aszcza serwis prawo.ngo.pl (którym w znacznej mierze siê w tym miejscu inspirowaliœmy). Gdy ju masz skompletowan¹ dokumentacjê, musisz j¹ bardzo jasno przedstawiæ: pamiêtaj, e urzêdnik bankowy jest przyzwyczajony do rozpatrywania trochê innych dokumentów. Musisz zatem umieæ mu wyt³umaczyæ krok po kroku, e dokumenty organizacji pozarz¹dowych w niczym nie ustêpuj¹ dokumentom spó³ek, je eli chodzi o ich wagê i prawomocnoœæ.

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 25 października 2013 Nr 15 (53) Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben Rozmowa z Dorotą Raben, prezesem Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 80. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6i7lipca 2011 r. Warszawa 2011 r. Porz¹dek obrad 80. posiedzenia Senatu

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl Niniejsze Scenariusze lekcji towarzysz¹ podrêcznikowi do nauczania podstaw przedsiêbiorczoœci w szko³ach ponadgimnazjalnych, który powsta³ w oparciu o program Zekonomi¹naty. Program tan uzyska³ akceptacjê

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 MARZEC 2010 SPIS TREŒCI Rzecznik Ubezpieczonych w po³owie kadencji podsumowanie i plany na przysz³oœæ... 3 Aktualnoœci... 4 Piotr Narloch

Bardziej szczegółowo