Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem"

Transkrypt

1 Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1

2 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one. Ka da reprodukcja lub adaptacja ca³oœci b¹dÿ czêœci niniejszej publikacji, niezale nie od zastosowanej techniki, wymaga pisemnej zgody wydawcy. Redakcja i korekta: Dorota Matejczyk Opracowanie graficzne, ³amanie, projekt ok³adki, druk: dd Studio Dariusz Piekut Wydawca: Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego ul. Zakopiañska 21 m. 3/4, Warszawa tel./faks: (22) , ISBN Fundatorzy wydania: Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga 2

3 Spis treœci Przedmowa Organizacje pozarz¹dowe i banki: od konfrontacji do porozumienia Banki i NGO skazane na nieporozumienie? NGO musz¹ rozumieæ banki uczmy siê Banki musz¹ rozumieæ organizacje pozarz¹dowe pomó my im Poradnik negocjacyjny (dla NGO s w negocjacjach z bankami) Przygotuj siê do rozmowy Jak rozumieæ i liczyæ odsetki Jak rozumieæ i negocjowaæ lokaty Ogólna ocena bankowej oferty us³ugowej Przyk³ady wspó³pracy Wzajemna informacja i szkolenie Specyficzne us³ugi bankowe wynegocjowane przez koalicje organizacji pozarz¹dowych Czy organizacje pozarz¹dowe mog³yby utworzyæ w³asny bank? Ku solidarnej bankowoœci: szersza wizja wspó³pracy organizacji z bankami

4 4

5 Przedmowa Przypad³ mi nie³atwy zaszczyt napisania przedmowy do niniejszej publikacji, traktuj¹cej o relacjach organizacji pozarz¹dowych i banków. Zosta³em o to poproszony prawdopodobnie dlatego, e jestem zarówno wspó³twórc¹ i dzia³aczem paru organizacji pozarz¹dowych 1, jak i pracownikiem dwóch banków: francuskiego Crédit Coopératif (Kredyt Spó³dzielczy) i polskiego BISE S.A. (Bank Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych). W³asnym przyk³adem pokazujê wiêc, jak od konfrontacji mo na dojœæ do porozumienia. Mówi¹c bardziej serio, ksi¹ ka ta pokazuje wyraÿnie, e nie istnieje coœ takiego, jak naturalny antagonizm miêdzy bankami a organizacjami pozarz¹dowymi (NGO-sami), choæ rzeczywiœcie mo - na mówiæ o pewnym braku wiedzy ze strony sektora bankowego (ale to siê zmienia na lepsze) i nieufnoœci, czy wrêcz obawie, ze strony organizacji pozarz¹dowych. Niniejsza publikacja pozwala niew¹tpliwie przybli yæ oba punkty widzenia. Bank, jak ka de nowoczesne przedsiêbiorstwo, musi dbaæ o swój wizerunek, powinien byæ tak e pe³noprawnym i odpowiedzialnym aktorem na scenie spo³ecznej (de la cité w sensie ateñskim tego s³owa). Bankowcy niczego nie obawiaj¹ siê tak jak ba³aganu i napiêæ spo³ecznych, s¹ wiêc sk³onni doceniæ wszystko, co pomaga je roz³adowaæ. Nie trzeba te zapominaæ, e w polskich warunkach prywatne banki s¹ równie m³odym sektorem jak organizacje pozarz¹dowe i tak jak one s¹ na dorobku. Jak s³usznie dowodzi Autorka (sk¹din¹d równie ³¹cz¹ca doœwiadczenia bankowe i pozarz¹dowe), organizacje, jeœli chc¹, by ich wspó³praca z bankami by³a korzystna, s¹ skazane na porozumienie. W tej sprawie pozwolê sobie na parê uwag, które s¹ g³osem w dyskusji zaproponowanej w trzeciej czêœci publikacji. Po pierwsze: jak wybraæ bank? Zawsze by³em zdania, i nadal tak uwa am, e prawdziwe partnerstwo poznaje siê dopiero w sytu- 1 Jak ka dy Francuz nale ê do kilku organizacji. Wymieniê tutaj tylko te, które maj¹ zwi¹zek z Polsk¹: Stowarzyszenie Solidarnoœæ Francja-Polska, za³o one w Pary u w listopadzie 1980 roku, Fundacja dla Polski, za³o ona w Warszawie w 1990 roku, FIP za³o ony w Warszawie w 1996 roku, FEBEA Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych, za³o ona w Pary u w 2001 roku, stowarzyszenie prawa belgijskiego z siedzib¹ w Brukseli. 5

6 acji starañ o kredyt. Udzielenie kredytu, zw³aszcza inwestycyjnego, jest dowodem wzajemnego zaufania i powoduje, ipso facto, partnerstwo na parê lat. Jeœli chodzi o zagospodarowanie oszczêdnoœci klienta, ka dy bank jest mi³y i chêtny do wspó³pracy. Ale kiedy organizacja pozarz¹dowa prosi o kredyt, wówczas okazuje siê, e liczba potencjalnych partnerów gwa³townie maleje. Proponujê w zwi¹zku z tym przed otwarciem konta oczywiœcie dla organizacji z puli ok. 30% (patrz strona 37), dla innych bliskoœæ i wygoda dostêpu s¹ kryteriami podstawowymi zapytaæ, na jakich warunkach uzyskacie Pañstwo kredyt inwestycyjny. Oczywiœcie, ka dy sprytny urzêdnik bankowy powie, e wszystko zale y od zabezpieczeñ i gwarancji. I tu powstaje pierwsze wyzwanie dla sektora pozarz¹dowego. O ile nie wierzê w stworzenie banku NGO-sów (patrz strona 47), bo obecna ewolucja zawodu bankowego tak¹ mo liwoœæ wyklucza 2, to myœlê, e za³o enie Funduszu Gwarancji Wzajemnych jest dzisiaj wskazane i stanowi³oby pierwszy wa ny krok do spe³nienia przynajmniej czêœciowo marzeñ, o których mowa na koñcu publikacji. Drugim wyzwaniem jest zorganizowanie œrodowiska organizacji pozarz¹dowych wokó³ jednego albo dwóch banków. Dlaczego? OdpowiedŸ jest prosta: chc¹c uzyskaæ od tych banków niezbêdne inwestycje typu: udzia³ w Funduszu Gwarancji Wzajemnych, zbieranie datków we wszelkich formach, nawet tak nowoczesnych jak Fundusz G³ód i Rozwój (patrz strona 54), obni enie stawki us³ug, dostêp do informacji o lokatach œrodków, trzeba postaraæ siê, by sektor by³ widoczny w bilansie danego banku. Do tej strategii przekona³em we Francji Komitet Katolicki do Walki z G³odem i na rzecz Rozwoju, zachêcaj¹c go do wspó³pracy z Crédit Coopératif z po ytkiem dla ca³ego sektora organizacji dzia- ³aj¹cych na rzecz rozwoju. Nie ma powodu, eby tego samego procesu nie powtórzyæ w Polsce, tak by NGO s nie by³y tylko klientem, lecz przede wszystkim wspó³gospodarzem grupy wokó³ jednego banku. Czy jest w Polsce miejsce dla banku solidarnoœciowego lub etycznego? W perspektywie paru lat chyba tak. Natychmiast, z wy ej wymienionych powodów raczej nie. Niemniej inicjatywa le y po stronie organizacji pozarz¹dowych, i to nie w formie przetargów, lecz w formie wspólnych warsztatów i nastêpnie d³ugofalowego porozumienia. 2 Marks mawia³, e je eli historia siê powtarza, to w formie farsy. Powtórzenie historii niemieckiego BFS czy te Crédit Coopératif jest dzisiaj niemo liwe ze wzglêdu na zupe³nie inne warunki ni te, które panowa³y we wspania³ych latach 30. w Europie Zachodniej. Nawet Banca Etica, powsta³a w pó³nocnych W³oszech cztery lata temu, mo e dzia³aæ, bo opiera siê na du ym banku spó³dzielczym o ponad stuletniej historii. 6

7 Myœlê, e misjê zorganizowania takiego dialogu mo na by powierzyæ Autorce niniejszego tekstu, by id¹c za ciosem zapocz¹tkowa³a tak¹ inicjatywê, do której jako bankowiec i dzia³acz trzeciego sektora z góry zg³aszam akces i z niecierpliwoœci¹ oczekujê pierwszego spotkania. yczê sukcesu i powodzenia nie tylko Autorce, ale te czytelnikom w ich przedsiêwziêciach pozarz¹dowych, yczê im te wzbogacenia siê nie tylko w doœwiadczenia dziêki owocnej wspó³pracy z sektorem bankowym. Karol Sachs 7

8 8

9 Organizacje pozarz¹dowe i banki: od konfrontacji do porozumienia 1 Banki i NGO skazane na nieporozumienie? 1.1 Banki nie lubi¹ organizacji pozarz¹dowych Prowadzone niejednokrotnie badania opinii publicznej wskazuj¹ na to, e organizacje pozarz¹dowe nie s¹ jeszcze w Polsce dobrze znane. Podobnie jak du a czêœæ Polaków, pracownicy banków w najlepszym przypadku myœl¹, e w organizacjach pozarz¹dowych pracuj¹ sympatyczni m³odzi wariaci, którzy latem prowadz¹ zajêcia dla dzieci lub inne dobroczynne dzia³ania. W najgorszym s¹dz¹, e organizacje s¹ najchêtniej stosowan¹ form¹ ukrycia ró - nych oszustw podatkowych i innych. Mówi siê powszechnie, nie zawsze rozumiej¹c o co chodzi, e organizacje pozarz¹dowe nie p³ac¹ podatków. Media chêtnie przedstawiaj¹ ró ne organizacje - krzaki, utworzone tylko po to, eby wyci¹gaæ pieni¹dze od sponsorów i spo³eczeñstwa dla w³asnej korzyœci. I nie jest to chyba przejaw jakiejœ szczególnej nienawiœci mediów do organizacji pozarz¹dowych po prostu media s¹ naturalnie g³odne bulwersuj¹cych wydarzeñ, a pieni¹dze defraudowane przez organizacjê, która mia³a na przyk³ad broniæ dzieci, s¹ bardziej medialnym tematem ni pieni¹dze defraudowane przez gangi. Poprzeczka etyczna dla organizacji jest ustawiona dosyæ wysoko, a opinia publiczna ³atwo siê rozczarowuje, dowiaduj¹c siê o b³êdach, wpadkach lub nieuczciwoœci organizacji. Mo e wtedy wyst¹piæ zjawisko zdradzonej mi³oœci : im bardziej ktoœ szanowa³ jak¹œ organizacjê, wspiera³ jej dzia³alnoœæ, tym bardziej bêdzie zszokowany i zdegustowany rewelacjami o z³ym funkcjonowaniu nie tylko swojej organizacji, lecz tak e ka dej innej. Prawd¹ te jest, e tzw. trzeci sektor w Polsce jest jeszcze 9

10 s³aby i nie umie skutecznie oczyœciæ siê z czarnych owiec ani promowaæ czytelnego, pozytywnego wizerunku organizacji, wolontariuszy czy w³asnych dzia³añ. Pracownicy banków, jako czêœæ œwiata biznesu, mog¹ byæ zdziwieni tym, e liderzy organizacji pozarz¹dowych czêsto nie przestrzegaj¹ regu³ gry stosowanych w biznesowych salonach (wysokie obcasy, krawaty itp.). Jeœli chodzi o styl pracy, mog¹ siê dziwiæ prawie wszystkiemu: e organizacje pracuj¹ szybko, ale te e procedury decyzyjne czêsto s¹ zbiorowe, wiêc wolne; e organizacje reaguj¹ emocjonalnie (specjalne potrzeby ró nych grup spo³ecznych, katastrofy, pomoc humanitarna), lecz wykonuj¹ równie codzienn¹, ci¹g³¹, czêsto mudn¹ robotê na rzecz swoich podopiecznych; e d¹ ¹ do coraz wiêkszego profesjonalizmu i efektywnoœci, ale chc¹ te zatrudniaæ pocz¹tkuj¹cych, niedoœwiadczonych (a wiêc niebezpiecznych ) pracowników. Zdarza siê, e dyrektor, lub nawet pracownik, organizacji pozarz¹dowej, zarabiaj¹cy wielokrotnie mniej od dyrektora banku, ma du o lepszy ni on kontakt z w³adzami lokalnymi (Urz¹d Miasta, Urz¹d Wojewódzki, lokalny pose³ itp.) czy ze znanymi artystami i mediami, którzy wspieraj¹ organizacjê. To zupe³nie nie pasuje do skali wartoœci urzêdnika bankowego, wiêc trudno mu zrozumieæ zasady, na jakich dzia- ³a organizacja pozarz¹dowa. I wreszcie: pracownicy banków z definicji pracuj¹ w bankach! W krêgu ich zawodowych zainteresowañ pozostaj¹ instytucje dysponuj¹ce pieniêdzmi (poniewa na tym banki mog¹ zarabiaæ lokatami), maj¹ce zdolnoœæ kredytow¹ (poniewa na kredytach tak e da siê zarobiæ) albo prowadz¹ce mnóstwo skomplikowanych operacji, za które bank pobiera wysokie op³aty. Tymczasem ju w pierwszych kontaktach z organizacjami banki dowiaduj¹ siê, e organizacje s¹ wiecznie biedne, e wszystkie swoje pieni¹dze wydaj¹, kiedy tylko je dostan¹; e nigdy nie s¹ pewne przychodów w kolejnym miesi¹cu, nawet nie myœl¹c o przysz³ym roku... Wszystkie te cechy przekonuj¹ banki o bezsensownoœci wspó³pracy z organizacjami. Dochodzi do paradoksu, e nawet du e, bogate, ustabilizowane organizacje pozarz¹dowe s¹ czêsto gorzej traktowane ni malutkie firmy o ryzykownej dzia³alnoœci lub osoby fizyczne. 10

11 JEDNA Z NAJWIÊKSZYCH I NAJSTARSZYCH POLSKICH FUNDACJI MA BUD ET ROCZNY POWY EJ 10 MILIONÓW Z OTYCH; REGULARNIE UZYSKUJE PRZYCHODY Z KILKU POWA NYCH, RÓWNOWA CYCH SIÊ RÓDE : PAÑSTWOWYCH I PRYWATNYCH, POLSKICH I ZAGRANICZNYCH. JEST DOBRZE ZARZ DZA- NA PRZEZ KOMPETENTNYCH I UCZCIWYCH LUDZI. JEDNYM S OWEM: IDEALNY PARTNER DLA BANKÓW! JEDNAK GDY POTRZEBOWA A KREDYTU W WYSOKOŒCI PONI EJ 5% SWOICH ROCZNYCH OBROTÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW PROJEKTU REFINANSOWANEGO PÓ NIEJ PRZEZ KONTRAHENTA, BANKI PO- TRAKTOWA Y J Z NIECHÊCI! PADA Y CORAZ TO NOWE ZARZUTY: PROBLEMEM BY O, E FUNDACJA NIE MA ZYSKU. E NIE MA CIT-U. E NIE MA NIERUCHOMOŒCI POTRZEBNEJ DLA UZYSKANIA GWARANCJI BANKOWEJ! BRAK ELEMENTARNEGO ZROZUMIENIA ZASAD FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ MÓG SPOWODOWAÆ POWA NE K OPOTY FINANSOWE, WRÊCZ UTRATÊ P YNNOŒCI FINANSOWEJ. CHYBA KA DA ORGANIZACJA MIA A JU OKAZJÊ DOŒWIADCZYÆ NA W ASNEJ SKÓRZE EFEKTÓW TAKIEGO NASTAWIENIA BANKÓW. FAKT, E TA PRZYKRA SYTUACJA SPOTKA A JEDN Z NASZYCH NAJWIÊKSZYCH FUNDACJI, POKAZUJE, E NIE TYLKO ORGANIZACJE S S ABIUTKIE, LECZ I SEKTOR BANKOWY JEST W WIÊKSZOŒCI NIEZDOLNY DO DIALOGU Z NIMI. A czy organizacje pozarz¹dowe lubi¹ banki? Z drugiej strony organizacje pozarz¹dowe i ich pracownicy reprezentuj¹ przeciêtny przekrój spo³eczeñstwa polskiego, które równie nie s³ynie z sympatii dla banków i dla zawodowych bankowców. Generalnie zachodnia tradycja chrzeœcijañska jest raczej niechêtna bankowoœci i dzia³alnoœci bankowców. Jedno ze Ÿróde³ tej niechêci mo na znaleÿæ ju u Œwiêtego Augustyna. W Pañstwie Bo ym 3 (Ksiêga XI, rozdzia³ VI) Œwiêty Augustyn zastanawia siê nad chronologi¹ stworzenia œwiata przez Boga, a szczególnie nad tym, co znaczy pytanie: kiedy œwiat zosta³ stworzony. Drog¹ logicznej dedukcji Augustyn stwierdzi³, e to pytanie nic nie znaczy, gdy nie ulega w¹tpliwoœci, e œwiat zosta³ stworzony nie w czasie, ale z czasem. Wynika z tego, e Bóg jest stworzycielem i rozporz¹dzicielem czasów. Czas nale y do Boga; tylko On nim dysponuje; w zwi¹zku z tym kto sprzedaje czas, tak naprawdê sprzedaje cudz¹ rzecz, czyli jest oszustem. Je eli powa nie siê zastanowimy nad istot¹ dzia³alnoœci banków, musimy przyznaæ, e nie sprzedaj¹ one pieniêdzy. Jak siê czêsto mówi banki sprzedaj¹ czas. Sprzedaj¹ mi ten komfort, e mogê teraz robiæ coœ, co bez ich udzia³u móg³bym robiæ dopiero póÿniej. Nie mo liwoœæ robienia czegoœ, czego bez nich w ogóle nie 3 Œw. Augustyn, Pañstwo Bo e, t³um. Wiktor Kornatowski, De Agostino Polska,

12 móg³bym robiæ, ale przyspieszenie, poczucie (boskie dos³ownie), e ja mogê dysponowaæ czasem. St¹d ogólna zachodnia fascynacja i zarazem niechêæ wobec bankowców. Niechêæ przybieraj¹ca czêsto czarny kolor antysemityzmu, niechêæ do sp³acania odsetek uzasadniana teori¹ o wy szoœci pracy produkcyjnej nad us³ugow¹. Ta nieciekawa tradycja by³a pielêgnowana przez kilkadziesi¹t lat propagandy PRL, która widzia³a w bankach przede wszystkim instrumenty konsolidowania siê kapitalizmu. W wyniku tego Polacy czêsto myœl¹, e banki s¹ tylko pust¹ administracj¹, która ywi siê cudzymi pieniêdzmi. Nawet bez odnoszenia siê do œw. Augustyna czy innych myœlicieli wiadomo, e wiêkszoœæ ludzi nie lubi po yczaæ w³aœnie dlatego, e trzeba oddaæ! Po yczkobiorca rzeczywiœcie zyskuje na czasie, ale zapomina o tym, bo czas i tak up³ywa, nawet jeœli siê nie zad³u ymy. Przychodzi jednak moment, kiedy po yczone pieni¹dze trzeba oddaæ i to z odsetkami! Banki nie ciesz¹ siê w Polsce dobr¹ opini¹. Prawdopodobnie wynika to równie z faktu, e wielu Polaków po raz pierwszy powa nie zainteresowa³o siê bankowoœci¹, kredytami, lokatami i stopami procentowymi na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych w czasie hiperinflacji. Wtedy nominalne stopy (kredytów i lokat) siêga³y kilkudziesiêciu procent w skali roku. Na przyk³ad ktoœ, kto po ycza³ miliard z³otych 4 przy oprocentowaniu 100% w skali roku, musia³ oddaæ rok póÿniej dwa miliardy. Na pewno te dwa miliardy pod koniec roku by³y du o mniej warte ni dwa miliardy na pocz¹tku roku. Jednak o ile? Przy galopuj¹cej inflacji ³atwo by³o siê pomyliæ i zbankrutowaæ dziwi¹c siê, jak taka imponuj¹ca kwota, jak¹ jest miliard, przesta³a mieæ wartoœæ. Ale zawsze mo na by³o przecie obwiniaæ banki i znienawidziæ je. Tak e ci, którzy lokowali powa ne sumy pieniêdzy w bankach, mogli doœwiadczyæ poczucia krzywdy. Wp³acali swój miliard, rok póÿniej mo e i odebrali dwa miliardy. Ale okaza³o siê, e za miliard na pocz¹tku roku mogliby kupiæ ogromn¹, luksusow¹ willê, za dwa razy tyle rok póÿniej tylko ma³e mieszkanie! Wiêc oni tak e mieli wra enie, e bank ich oszuka³, zmarnowa³ ich pieni¹dze i w ogóle nale y do instytucji godnych pogardy. Jednak od czasów hiperinflacji i dwu- lub trzycyfrowych stóp procentowych minê³o 15 lat. Teraz banki oferuj¹ stopy rzêdu 5-6% na 4 Przypomnijmy najm³odszym czytelnikom, e ówczesna z³otówka to jedna setna dzisiejszego grosza. Zdarza³o siê wtedy mieæ do czynienia z miliardow¹ kwot¹: miliard ówczesnych z³otych to dzisiejsze PLN (sto tysiêcy z³otych). 12

13 lokatach, co mo e wydawaæ siê bezsensowne tym, którzy pamiêtaj¹ stopy %. Za to kredyty, owszem, stosunkowo jeszcze drogie, kszta³tuj¹ siê na poziomie 10-15%. Polska gospodarka ustabilizowa³a siê, dlatego warto odejœæ od mitów i emocji sprzed kilkunastu lat, by rozumieæ, co jest naprawdê mo liwe, a co nie mo e siê udaæ na rynkach finansowych. NGO musz¹ rozumieæ banki uczmy siê 1.2 Kontrola Nadzoru Bankowego Je eli jako organizacje pozarz¹dowe chcemy wspó³pracowaæ z bankami, musimy odejœæ od mitycznego myœlenia odziedziczonego po latach osiemdziesi¹tych. Trzeba raczej poznaæ banki i staraæ siê zrozumieæ ich punkt widzenia. W POLSCE DZIA ALNOŒÆ BANKÓW JEST REGULOWANA PRZEDE WSZYSTKIM USTAW Z 29 SIERPNIA 1997 R. (DZ.U. Z 2002 R. NR 72, POZ. 665), ZWAN PRAWO BANKOWE. Ale na tym siê nie koñczy. Banki ró ni¹ siê od innych przedsiêbiorstw z dwóch powodów: 1) obracaj¹ pieniêdzmi nie swoimi, lecz swoich klientów (czyli, miêdzy innymi, tak e moimi pieniêdzmi); 2) tworz¹ system po³¹czony, a ³añcuch ten jako ca³oœæ jest tylko tak mocny, jak jego najs³absze ogniwo. Dlatego banki we wszystkich krajach, nawet najbardziej liberalnych, s¹ zawsze pod œcis³¹ kontrol¹ niezale nego organu pañstwowego. Chodzi o to, aby ustaliæ i skutecznie egzekwowaæ regu³y broni¹ce klientów banku (tych, którzy lokuj¹ w nim swoje pieni¹dze) przed jego bankructwem, a tak e chroni¹ce klientów innych banków przed bankructwem tego najs³abszego, które na zasadzie domina mog³oby spowodowaæ bankructwo ca³ego systemu. 13

14 Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest pierwszym elementem zapewniaj¹cym bezpieczeñstwo ca³emu systemowi. Jest on utworzony z obowi¹zkowych sk³adek instytucji finansowych oraz ewentualnie z innych Ÿróde³ pañstwowych. Fundusz ochrania klientów indywidualnych w przypadku bankructwa banku w wysokoœci 100% depozytów do euro i w wysokoœci 90% depozytów do euro. Ale misj¹ Funduszu jest te pomoc w restrukturyzacji systemu bankowego mo e on udzieliæ bankom korzystnych po- yczek w sytuacji utraty p³ynnoœci, je eli same chc¹ naprawiæ swoj¹ sytuacjê. Mo e on tak e pomóc bankowi przejmuj¹cemu drugi bank, znajduj¹cy siê w gorszej sytuacji finansowej. Jednak najwa niejsze jest dzia³anie prewencyjne: jest to zadanie Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (GINB), wydzielonego organizacyjnie w strukturze Narodowego Banku Polskiego, który jest organem wykonawczym odpowiedzialnym za nadzór nad dzia³alnoœci¹ banków. Celem nadzoru ostro noœciowego prowadzonego przez Komisjê Nadzoru Bankowego i realizowanego przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego jest monitorowanie i ograniczenie nadmiernego poziomu ró nych rodzajów ryzyka podejmowanego przez banki, które to ryzyko mog³oby mieæ negatywny wp³yw na bezpieczeñstwo depozytów powierzonych bankom oraz zagroziæ stabilnoœci systemu finansowego. GINB dopuszcza i zak³ada w swoim podejœciu to, e banki podejmuj¹ ryzyko, ale jednoczeœnie analizuje, czy wielkoœæ tego ryzyka jest w rozs¹dnej proporcji do posiadanego przez bank kapita³u, uzyskiwanego wyniku finansowego, utworzonych rezerw oraz jakoœci systemów zarz¹dzania ryzykiem. Dzia³ania Komisji Nadzoru Bankowego oraz GINB nie zwalniaj¹ kierownictwa banków od ostatecznej odpowiedzialnoœci za zarz¹dzan¹ instytucjê, gdy GINB nie uzurpuje sobie prawa i odpowiedzialnoœci za codzienne zarz¹dzanie bankiem 5. GINB dla tych, którzy chc¹ wiedzieæ wiêcej Metody dzia³ania GINB: licencjonowanie banków oraz monitorowanie ich struktury w³asnoœci i adekwatnoœci kierownictwa; monitorowanie stabilnoœci finansowej banków poprzez system sprawozdawczoœci nadzorczej; przygotowywanie regulacji ostro noœciowych dla systemu ban- 5 Wyci¹g z z podziêkowaniem dla anonimowych autorów za wyj¹tkowo jasny i przystêpny jêzyk. 14

15 kowego, okreœlaj¹cych dozwolone lub zalecane parametry dzia- ³ania banków w zakresie adekwatnoœci kapita³u oraz wielkoœci ryzyka bankowego, m.in. kredytowego, walutowego, p³ynnoœci itd.; prowadzenie inspekcji (na miejscu w bankach) celem oceny sytuacji finansowej banków, poziomu podejmowanego przez nie ryzyka oraz adekwatnoœci zarz¹dzania tym ryzykiem oraz zgodnoœci dzia³ania banków z przepisami Prawa bankowego, ustawy o NBP, statutem oraz decyzj¹ o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku; inicjowanie oraz realizacja na wniosek Komisji Nadzoru Bankowego dzia³añ nadzorczych wobec banków w sytuacji kryzysowej, w tym monitorowanie programów i postêpowania naprawczego, a w razie niedostatecznej poprawy sytuacji finansowej (kapita³owej) wnioskowanie do Komisji Nadzoru Bankowego o podjêcie dalszych kroków wynikaj¹cych z przepisów Prawa Bankowego (likwidacja, upad³oœæ, po³¹czenie); wykonywanie nadzoru skonsolidowanego nad bankami dzia³aj¹cymi w strukturach holdingowych, w tym wspó³praca z zagranicznymi organami nadzoru bankowego. Jak widaæ, GINB ma szerokie uprawnienia, które maj¹ na celu jedno: ostro noœæ. Banki nie s¹, nie mog¹ byæ, nie maj¹ prawa byæ ryzykantami. Je eli wiêc pracownik banku odmawia organizacji jakiejœ us³ugi, niekoniecznie wynika to z jego z³ej woli czy niechêci do organizacji pozarz¹dowych prawdopodobnie jest to skutek ortodoksyjnej interpretacji prawa bankowego i zaleceñ GINB. Pozostaj¹c w zgodzie z zasadami, bank mo e nas rozczarowaæ, gdy oczekujemy nietypowych us³ug po stronie jego aktywów (kredyt, gwarancja). Przypomnijmy sobie jednak, e w ten sposób bank chroni to, co mu powierzyliœmy (lokaty, pieni¹dze na koncie), które le ¹ po stronie jego pasywów. Aktywa i pasywa: dwie nogi ka dego banku eby zrozumieæ sposób myœlenia urzêdników bankowych, nale y pamiêtaæ, e banki o wiele bardziej ni inne firmy musz¹ ze wzglêdów strategicznych dbaæ o równowagê miêdzy elementami swoich aktywów i pasywów. Tu przyda³aby siê krótka lekcja uproszczonej ksiêgowoœci bankowej. Najwa niejsze jest zrozumienie funkcjonowania bilansu banku, czyli dokumentu opisuj¹cego stan finansów banku na dany dzieñ. Aktywa i pasywa opisuj¹ tê sam¹ rzeczywistoœæ, ale z dwóch ró nych punktów widzenia: pasywa s¹ opisem Ÿróde³ posiadanych przez bank wartoœci, aktywa zaœ s¹ opisem formy tych wartoœci. 15

16 Po stronie pasywów, podobnie jak inne firmy, bank ma swój kapita³ (czyli œrodki uzyskane od akcjonariuszy) i ró nego rodzaju fundusze zapasowe (czyli œrodki, które wypracowa³ z zysków z lat poprzednich). Mo e te mieæ kredyty krótko- lub d³ugoterminowe (czyli œrodki po yczone od innych banków lub instytucji finansowych). Ale to stanowi tylko ma³¹ czeœæ ca³oœci: cech¹ banków jest to, e przyjmuj¹ one pieni¹dze (a vistá lub w formie lokat o ró - nych terminach) od innych osób prawnych lub fizycznych. Jest to g³ówna czêœæ œrodków, którymi dysponuj¹ banki i dziêki którym prowadz¹ dzia³alnoœæ. Za ka d¹ z³otówkê przyjêt¹ od zewnêtrznych kontrahentów bank musi p³aciæ im odsetki lub innego rodzaju rekompensatê. Naturalne jest, e ka dy kontrahent próbuje wynegocjowaæ jak najwy sz¹ stopê oprocentowania. Ka dy z nas, gdy porównuje stopy oferowane przez banki, wybiera w koñcu najkorzystniejsz¹ z w³asnego punktu widzenia ofertê, czyli tê, dziêki której najwiêcej zyskuje. Po stronie aktywów, jak ka da inna firma, bank opisuje swój maj¹tek trwa³y (œrodki zamro one w budynkach lub gruntach), wyposa enie techniczne (œrodki inwestowane w komputery i inne urz¹dzenia), zapasy ró nych towarów i produktów (pozycja ta jest dla banków marginalna), œrodki pieniê ne, którymi dysponuje w danym momencie. Opisuje te nale noœci od swoich klientówkredytobiorców, czyli œrodki po yczone na zewn¹trz. Pozycja ta, która jest dla zwyk³ych firm ma³¹, marginaln¹ czêœci¹ bilansu, dla banku jest trzonem dzia³alnoœci. Bank czerpie bowiem wiêksz¹ czêœæ swoich przychodów z odsetek uzyskanych od klientów-kredytobiorców. Logiczne wiêc, e próbuje uzyskaæ od nich jak najwy sze stopy oprocentowania, co uderza w nas, jeœli chcemy akurat od banku po yczyæ. Z drugiej strony, je eli jesteœmy klientem depozytowym, powinniœmy siê cieszyæ, je eli stopy kredytów s¹ wysokie, maj¹c nadziejê, e oprocentowanie naszych depozytów tak e bêdzie wysokie! Ograniczenia dzia³alnoœci banków wynikaj¹ce z zasad ostro noœci Ogólnie mówi¹c, przychody banku stanowi wszystko, co uzyskuje siê dziêki dobremu lokowaniu aktywów, zaœ koszty stanowi wszystko, co bank musi zap³aciæ, aby uzyskaæ pasywa. Ró nica miêdzy przychodami i kosztami jest mar ¹ banku (wartoœæ dodana wypracowana przez bank). Z tej mar y bank musi utrzymaæ swoj¹ bie ¹c¹ dzia³alnoœæ: pracowników, koszty eksploatacyjne, podatki itp. 16

17 Aby zwiêkszyæ swoj¹ mar ê, bank mo e: obni aæ koszty uzyskania pasywów czyli p³aciæ jak najmniejsze odsetki swoim depozytariuszom; podwy szyæ przychody z udzielanych kredytów czyli ¹daæ jak najwiêkszych odsetek od swoich kredytobiorców. Takie decyzje mog¹ spowodowaæ ucieczkê klientów do innych banków. Musz¹ wiêc byæ uwa nie przemyœlane, zale nie od poziomu ryzyka zaakceptowanego przez bank i jego klientów. Drobny ciu³acz (przys³owiowy emeryt) powierzaj¹cy bankowi swoje parê groszy, mo e siê zgodziæ na umiarkowan¹ lub nawet nisk¹ stopê oprocentowania, ale nie mo e akceptowaæ ryzyka utraty swojego dorobku yciowego. Z drugiej strony, przedsiêbiorca, który jest pewien, e jego genialny biznes plan za jakiœ czas przyniesie mu podwojenie wk³adu, mo e siê zgodziæ na wysok¹ cenê kredytu za to liczy siê z mo liwoœci¹ utraty wszystkiego, je eli pomys³ oka e siê mniej genialny, ni za³o y³. Bank przyjmuj¹cy oszczêdnoœci emerytów, aby po yczyæ je genialnemu przedsiêbiorcy, móg³by nieÿle zarabiaæ. Jednak musia³by tak e liczyæ siê z sytuacj¹, w której biznesmen nie sp³aci kredytu, wiêc nie bêdzie mo na oddaæ emerytowi oszczêdnoœci, bo przepad³y one za spraw¹ ryzykownego przedsiêwziêcia. Do takich w³aœnie sytuacji ma nie dopuszczaæ nadzór bankowy. Jego rygory zmuszaj¹ banki do zachowania tak zwanych zasad ostro noœci. Lekcja dla klientów jest nastêpuj¹ca: przy negocjacji z bankiem trzeba zawsze pamiêtaæ, e ma on dwie nogi. Kiedy negocjujemy wysok¹ stopê oprocentowania naszych depozytów, pamiêtajmy, e dla banku oznacza to koniecznoœæ wymagania wysokich stóp kredytowych. Natomiast jeœli chcemy uzyskaæ korzystne warunki kredytowe, musimy zrozumieæ, e dla banku oznacza to koniecznoœæ stosowania niskiego oprocentowania dla powierzonych mu œrodków. Je eli próbujemy negocjowaæ i niskie oprocentowanie kredytów, i wysokie oprocentowanie lokat, wykazujemy brak zrozumienia istoty bankowoœci i nie bêdziemy traktowani jak partnerzy. 17

18 1.3 Banki musz¹ rozumieæ organizacje pozarz¹dowe pomó my im Prawdopodobnie bank bêdzie chcia³ wiedzieæ, dlaczego nie jesteœcie spó³k¹ lub osob¹ fizyczn¹, co u³atwi³oby mu pracê, poniewa dla spó³ek i osób fizycznych istniej¹ jasne procedury, wzory umów, metody wyceny ryzyka itp. Dla organizacji pozarz¹dowych, organizacji nienastawionych na zysk, te procedury s¹ du o rzadziej stosowane, nie zawsze istniej¹, nie zawsze s¹ dobrze dopasowane do realnych sytuacji. W zwi¹zku z tym margines negocjacji jest wiêkszy ni dla bardziej klasycznych podmiotów. Dlatego trzeba byæ dobrze przygotowanym na pytania urzêdnika bankowego pamiêtaj¹c o tym, co jest wa ne z punktu widzenia banku. Nale y nie tylko prawid³owo odpowiedzieæ, lecz tak e rozumieæ, czego oczekuje od Ciebie Twój rozmówca, dlaczego zadaje Ci w³aœnie takie pytania. Warto æwiczyæ przed takimi rozmowami, bo jak na razie mamy wprawê raczej w przedstawianiu siê innym organizacjom. Jesteœ z trzeciego sektora i co z tego? Jako organizacja pozarz¹dowa jesteœ dla banku nietypowym klientem. Trzeba siê pogodziæ z faktem, e prawdopodobnie Twój bank, a konkretnie osoba przyjmuj¹ca nowych klientów lub nawet osoba zajmuj¹ca siê Twoim kontem od lat, prawie nic nie wie o organizacjach pozarz¹dowych. Co gorsza, je eli coœ wie, mog¹ to byæ plotki i nieuzasadnione podejrzenia. Musisz wiêc byæ przygotowany na to, by spokojnie mówiæ o trzecim sektorze. Dlatego trzeba znaæ kilka liczb i faktów zasadniczych. Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych stowarzyszeniach i fundacjach 6 W POLSCE ZAREJESTROWANYCH JEST PONAD 36,5 TYS. STOWARZYSZEÑ I PONAD 5 TYS. FUNDACJI. PRZYCHODY PO OWY ORGANIZACJI W ROKU 2001 NIE PRZEKROCZY Y Z OTYCH. 6 Wyci¹gi z raportu Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych raport z badania 2002, KLON/Jawor, J. D¹browska, M. Gumkowska, J. Wygnañski. Dostêpne na 18

19 PRZYCHODY PRAWIE 5% ORGANIZACJI PRZEKROCZY Y 1 MILION Z OTYCH. 35% ORGANIZACJI ZATRUDNIA P ATNYCH PRACOWNIKÓW NA UMOWÊ O PRACÊ CZNIE OK. 62 TYS. PE NYCH ETATÓW, CO STANOWI 0,58% ZATRUDNIENIA POZA ROLNICTWEM W POLSCE. 68% ORGANIZACJI TWIERDZI, E CO ROKU PRZYGOTOWUJE RAPORT ROCZNY. 12% ORGANIZACJI ZLECA PROWADZENIE KSIÊGOWOŒCI ZEWNÊTRZNEMU BIURU RACHUNKOWEMU. Musisz umieæ usytuowaæ swoj¹ organizacjê na tle tych liczb i faktów. Æwiczenie: sytuacja mojej organizacji na tle trzeciego sektora: (patrz Raport 7 ) Oto przyk³ady informacji, które mog¹ interesowaæ Twój bank: Roczne przychody mojej organizacji to... z³otych, wiêc jestem w x% najbiedniejszych/najbogatszych organizacji. (patrz: Raport, cz. VIII Finanse Organizacji, 1. Przychody) Moje najwa niejsze Ÿród³a finansowania to... (wed³ug kategorii Raportu ). Pod tym wzglêdem jestem typow¹/nietypow¹ organizacj¹. Najbardziej charakterystyczne dla mojej organizacji jest... Moja organizacja zatrudnia... pracowników, w tym... na umowê o pracê i... na regularne umowy zlecenia. Zastanów siê nad jedn¹ specyficzn¹ cech¹ Twojej organizacji, która odró nia j¹ (raczej pozytywnie) od reszty trzeciego sektora. Musisz wiedzieæ, czy dzieje siê w trzecim sektorze coœ, o czym jest mowa nie tylko w prasie specjalistycznej, lecz tak e w mediach ogólnopolskich. Mo e to byæ doroczna znana akcja charytatywna (np. Pocztówka do Œwiêtego Miko³aja) lub wa ne wydarzenie polityczne czy ekonomiczne, które bêdzie mia³o wp³yw na wszystkie organizacje pozarz¹dowe (np. wiosn¹ 2003 roku g³osowanie w Sejmie i podpisanie przez Prezydenta nowej ustawy o dzia³alnoœci po ytku publicznego i wolontariacie). Przeczytaj podstawowe badania o trzecim sektorze, filantropii, aktywnoœci spo³ecznej, na przyk³ad te regularnie publikowane i aktualizowane przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR na stronie Badania te pomog¹ Ci wyczuæ, co mo e interesowaæ Twojego rozmówcê w banku. Pamiêtaj: on prawdopodobnie nie chce wy- 7 Op. cit. 19

20 k³adu na temat pomocy spo³ecznej lub edukacji dzieci niepe³nosprawnych, natomiast chce potwierdziæ i uporz¹dkowaæ swoje luÿne skojarzenia na temat organizacji. Ty z kolei chcesz wykorzystaæ jego pozytywne skojarzenia i odci¹æ siê od tych negatywnych. Æwiczenie: wykorzystanie skojarzeñ o organizacjach pozarz¹dowych Co osoba, która nie interesuje siê specjalnie organizacjami pozarz¹dowymi, wie o nich? Z czym kojarzy siê jej organizacja pozarz¹dowa? Zadaj te pytania swoim znajomym niezaanga owanym w pracê Twojej lub innej organizacji. Æwicz korzystne przedstawienie swojej organizacji, uwzglêdniaj¹c punkt widzenia lub skojarzenia Twojego rozmówcy. Przyk³ady: Skojarzenie: Aha! Podobno organizacje pozarz¹dowe kradn¹. Opowiedz o swojej organizacji w 5 punktach i w jednej minucie:... Skojarzenie: Zajmujecie siê chorymi dzieæmi? Wiem, co roku kupujê serduszko od Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Opis mojej organizacji w 15 zdaniach w trzy minuty:... Skojarzenie: Organizacja proeuropejska? Tak, by³o coœ takiego przed referendum one wszystkie wspiera³y rz¹d i prezydenta. Jedna wielka klika! Opis mojej organizacji w jednym jednostronicowym dokumencie. Nie jesteœ spó³k¹ i co z tego? 20 Nie jesteœcie spó³k¹. Mo e to byæ g³ówny zarzut banku. To nie znaczy, e banki szczególnie kochaj¹ firmy, ale przynajmniej s¹ do nich przyzwyczajone, wiedz¹, jak to dzia³a. Twoim zadaniem bêdzie przekonanie banku, e organizacje (a szczególnie Twoja organizacja) maj¹ du o wspólnego ze spó³kami, tak dobrze znanymi bankowi. Przygotowuj¹c siê na powa n¹ rozmowê z bankiem, masz doskona³¹ okazjê, eby sprawdziæ, czy wszystkie Twoje dokumenty s¹ aktualne i w porz¹dku. Bardzo pomocna, znowu, jest strona zw³aszcza serwis prawo.ngo.pl (którym w znacznej mierze siê w tym miejscu inspirowaliœmy). Gdy ju masz skompletowan¹ dokumentacjê, musisz j¹ bardzo jasno przedstawiæ: pamiêtaj, e urzêdnik bankowy jest przyzwyczajony do rozpatrywania trochê innych dokumentów. Musisz zatem umieæ mu wyt³umaczyæ krok po kroku, e dokumenty organizacji pozarz¹dowych w niczym nie ustêpuj¹ dokumentom spó³ek, je eli chodzi o ich wagê i prawomocnoœæ.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2006 ROK Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący A.Przychody z dzialalności statutowej: 164 871,29

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń Fundacja Zielony Przylądek Brogi 2, 95 082 Dobroń Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 1 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne w ramach projektu Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności 8 października 2009 roku Elbląg Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego o Funduszu Rolnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2011 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2011 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Europejskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

- na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Białej Podlaskiej.. osób, - na podstawie umów zawartych z innymi urzędami pracy.. osób.

- na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Białej Podlaskiej.. osób, - na podstawie umów zawartych z innymi urzędami pracy.. osób. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej Projekt Akcja - Praca Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2008r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla funduszy pozabudżetowych Spis treści: I. Ogólne zasady.... 3 II. Metody

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM. Z PORAśENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL

PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM. Z PORAśENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAśENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2007 31.12.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje porządkowe Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo