Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?"

Transkrypt

1 Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania wydatków, o którym mowa w 7 ust. 2 Umowy. Zako czeniu inwestycji - nale y przez to rozumie termin wydania prawomocnej decyzji zezwalaj cej na u ytkowanie. W przypadku kiedy pozwolenie na u ytkowanie nie jest wymagane, nale y przez to rozumie termin odbioru ko cowego i przekazania do eksploatacji lub termin wydania innych równowa nych dokumentów potwierdzaj cych termin odbioru ko cowego i przekazania do eksploatacji; Co to znaczy koniec? Ko cowa data kwalifikowalno ci wydatku mo e zosta zmieniona w uzasadnionym przypadku na pisemny wniosek beneficjenta, za zgod instytucji stanowi cej stron umowy o dofinansowanie, w formie aneksu do umowy o dofinansowanie z beneficjentem jednak w adnym wypadku ko cowa data kwalifikowania wydatków dla projektu nie mo e wykracza poza dat 31 grudnia 2015 r. Wytyczne kwalifikowalno ci

2 Rozliczanie płatno ci ze rodków UE - zasady Rozliczenie płatno ci - zasady Umowa o dofinansowanie, 7 3. Beneficjent zobowi zany jest zako czy realizacj zakresu rzeczowego Projektu, wynikaj cego z wniosku o dofinansowanie i Harmonogramu Projektu w okresie kwalifikowania wydatków oraz przedło y wniosek o płatno ko cow w terminie do 30 dni po upływie okresu kwalifikowania wydatków ( ). 4. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie b d uznane za kwalifikowalne. Rozliczenie płatno ci - zasady Umowa o dofinansowanie, 8 2. Ł czne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki i płatno ci po rednich nie mo e przekroczy 95% maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w 6. Pozostała kwota dofinansowania b dzie przekazana Beneficjentowi po akceptacji przez Instytucj Wdra aj c przedło onego przez Beneficjenta wniosku o płatno ko cow.

3 Rozliczenie płatno ci - zasady Umowa o dofinansowanie, ( ) warunkiem przekazania Beneficjentowi płatno ci po rednich lub płatno ci ko cowej jest zatwierdzenie przez Instytucj Wdra aj c poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych oraz, w przypadku płatno ci ko cowej, rozliczenie zaliczki w cało ci ( ). 14. Przekazanie płatno ci ko cowej nast puje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Projektu, przeprowadzenia przez Instytucj Wdra aj c kontroli na zako czenie realizacji Projektu, której wyniki potwierdz zrealizowanie Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy i decyzji o dofinansowaniu, oraz po rozliczeniu w cało ci kwoty przekazanej zaliczki. Rozliczenie płatno ci - zasady Umowa o dofinansowanie, 8 Beneficjent zobowi zany jest do: ( ) b) zwrotu: - niewykorzystanej czci płatno ci celowej w terminie.. (nale y wpisa termin nie przekraczaj cy 15 dni) od dnia zako czenia realizacji projektu; Dotyczy sytuacji, w których zaliczka udzielana jest w formie płatno ci celowej! Warto dofinansowania - zasady Umowa o dofinansowanie, 21 6a. W przypadku, gdy: 1) podczas weryfikacji wniosku o płatno ko cow, kwota rzeczywi cie poniesionych wydatków kwalifikowalnych oka e si ni sza ni maksymalna kwota, o której mowa w 5 ust. 2 Umowy lub 2) nast pi zmniejszenie kwoty, o której mowa w 5 ust. 2 Umowy lub 3) nast pi zmniejszenie kwoty, o której mowa w 6 ust. 1, Instytucja Wdra aj ca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia limitów w kategoriach wydatków obj tych limitami, wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Ii. W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał refundacj wydatków w kategorii ograniczonej limitami w wy szej kwocie ni dopuszczalna zgodnie z nowo obliczonymi limitami, ró nica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach okre lonych przez Instytucj Wdra aj c. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu 17 stosuje si odpowiednio.

4 Ustawa o finansach publicznych Ustawa o finansach publicznych Ustawa o finansach publicznych

5 Procedura odzyskiwania rodków KROK 1: beneficjent powinien zosta wezwany do zwrotu rodków nieprawidłowo wykorzystanych zgodnie z art. 207 ust. 8 pkt 1 ufp, b d wyra enia zgody na pomniejszenie kolejnej płatno ci zgodnie z art. 207 ust. 8 pkt 2 ufp, KROK 2: po upływie terminu, o którym mowa w art. 207 ust. 8 ufp, wła ciwa instytucja (IZ lub IP lub IW je eli została upowa niona i nale y do sektora finansów publicznych) wydaje decyzj o zwrocie zgodnie z art. 207 ust. 9 ufp, KROK 3: w przypadku nie dokonania zwrotu przez beneficjenta oraz w przypadku braku mo liwo ci pomniejszenia płatno ci wynikaj cej z kolejnego wniosku beneficjenta o płatno, mo liwe jest odzyskanie rodków z ustanowionych zabezpiecze umownych, KROK 4: wszcz cie post powania dot. egzekucji administracyjnej. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych Art. 93 Ustawy o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 1. Zawiadomienie o ujawnionych okoliczno ciach, wskazuj cych na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwane dalej zawiadomieniem, składa niezwłocznie do wła ciwego rzecznika dyscypliny: 1) kierownik jednostki sektora finansów publicznych, 2) kierownik podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania rodki publiczne, ( ) 5) organ kontroli lub kierownik jednostki prowadz cej kontrol jednostki sektora finansów publicznych, Naruszenie dyscypliny finansów publicznych Art. 13 Ustawy o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 1) przyznanie lub przekazanie rodków zwi zanych z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych bez zachowania lub z naruszeniem procedur obowi zuj cych przy ich przyznaniu lub przekazaniu; 2) niedokonanie w terminie przez przyznaj cego lub przekazuj cego rodki zwi zane z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych rozliczenia tych rodków; 3) nieustalenie podlegaj cej zwrotowi kwoty rodków zwi zanych z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych albo ustalenie takiej kwoty w wysoko ci ni szej ni wynikaj ca z prawidłowego obliczenia;

6 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych Art. 13 Ustawy o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 4) niedochodzenie podlegaj cej zwrotowi kwoty rodków zwi zanych z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych albo dochodzenie takiej kwoty w wysoko ci ni szej ni wynikaj ca z prawidłowego obliczenia; 5) niezgodne z przepisami umorzenie podlegaj cej zwrotowi kwoty rodków zwi zanych z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych, odroczenie jej spłaty lub rozło enie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej nale no ci; Naruszenie dyscypliny finansów publicznych Art. 13 Ustawy o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 6) wykorzystanie rodków publicznych lub rodków przekazanych ze rodków publicznych, zwi zanych z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych, niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur obowi zuj cych przy ich wykorzystaniu, w tym: a) procedur okre lonych przepisami o zamówieniach publicznych wył cznie w zakresie okre lonym w art. 17, b) procedur okre lonych przepisami o koncesji na roboty budowlane lub usługi wył cznie w zakresie okre lonym w art. 17a; Naruszenie dyscypliny finansów publicznych Art. 13 Ustawy o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 7) niedokonanie w terminie przez otrzymuj cego lub wykorzystuj cego rodki publiczne lub rodki przekazane ze rodków publicznych, zwi zane z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych, rozliczenia tych rodków; 8) niedokonanie w terminie lub w nale nej wysoko ci zwrotu kwoty rodków publicznych lub rodków przekazanych ze rodków publicznych, zwi zanych z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych; 9) nieprzekazanie w terminie lub w nale nej wysoko ci zwracanej kwoty rodków publicznych lub rodków przekazanych ze rodków publicznych, zwi zanych z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych, przez podmiot, za po rednictwem którego zwracane s te rodki.

7 Sankcje Kodeks Karny Art Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadz cej podobn działalno gospodarcz na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponuj cych rodkami publicznymi - kredytu, po yczki pieninej, por czenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowi zania wynikaj cego z por czenia lub z gwarancji lub podobnego wiadczenia pieninego na okre lony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, po wiadczaj cy nieprawd albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne o wiadczenie dotycz ce okoliczno ci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolno ci od 3 miesi cy do lat 5. Sankcje Kodeks Karny Art Tej samej karze podlega, kto wbrew ci cemu obowi zkowi, nie powiadamia wła ciwego podmiotu o powstaniu sytuacji mog cej mie wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysoko ci udzielonego wsparcia finansowego, okre lonego w 1, lub zamówienia publicznego albo na mo liwo dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego. 3. Nie podlega karze, kto przed wszcz ciem post powania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, okre lonych w 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego. Kierowanie spraw do organów cigania Zgodnie z art k.p.k.; Instytucja pa stwowa lub samorz dowa, która w zwi zku ze sw działalno ci dowiedziała si opopełnieniu przest pstwa ciganego z urz du ma obowi zek niezwłocznie zawiadomi o tym prokuratora lub policj oraz przedsi wzi niezb dne czynno ci do czasu przybycia organu powołanego do cigania przest pstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarz dzenia, aby nie dopu ci do zatarcia ladów i dowodów przest pstwa

8 Ocena realizacji wska ników projektowych Logika interwencji publicznej ródło: Podr cznik zarz dzania projektem infrastrukturalnym POIi ródło: Podr cznik zarz dzania projektem infrastrukturalnym POIi

9 Wniosek o płatno: wska niki realizacji projektu ródło: materiały NFO igw Realizacja zakresu rzeczowego Dopuszczalne jest, eby osi gni te faktycznie wska niki produktu we wniosku o płatno wynosiły wi cej ni 100% warto ci zakładanej w Umowie i nie wymaga to aneksowania umowy w tym zakresie. Aneksowanie Umowy jest konieczne w sytuacji nieosi gni cia przez Projekt minimalnej i docelowej warto ci wska ników okre lonych w Zał. Nr5OpisProjektu. ródło: materiały NFO igw Realizacja zakresu rzeczowego Tabela nr 15b Wska niki rezultatu powinna by wypełniona we wniosku o płatno ko cow. Je eli jednak w tym momencie nie został osi gni ty ostateczny planowany w Umowie efekt ekologiczny (okre lany np. na rok po zako czeniu realizacji projektu), wówczas we wniosku ko cowym nale y wpisa w kol 5 warto planowan realnie do osi gni cia. Weryfikacja osi gni cia zakładanych wska ników prowadzona b dzie na podstawie składanych pó niej Raportów z osi gni tych efektów. ródło: materiały NFO igw

10 Realizacja zakresu rzeczowego Umowa o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowi zany przekaza do Instytucji Wdra aj cej, wraz z wnioskiem o płatno ko cow, wszelkie dokumenty potwierdzaj ce wykonanie rzeczowe Projektu rozumiane jako realizacja Harmonogramu Projektu, zgodnie z zasadami okre lonymi w Wytycznych w zakresie sprawozdawczo ci PO Ii wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego. 2. W przypadku obowi zku uzyskania pozwolenia na u ytkowanie, Beneficjent zobowi zany jest do przedstawienia Instytucji Wdra aj cej kopii pozwolenia na u ytkowanie po wiadczonej za zgodno z oryginałem w terminie... dni od zako czenia inwestycji, tj. do dnia Realizacja wska ników Umowa o dofinansowanie, 9 6. Beneficjent jest zobowi zany do stosowania w zał czniku nr 8 do Umowy, wnioskach o płatno oraz raportach z osi gni tych efektów wska ników z aktualnego katalogu wska ników obowi zkowych, zwanego dalej katalogiem. Katalog mo e ulec zmianie po zawarciu Umowy Katalog dost pny na stronie internetowej:

11 Osi gni cie efektu ekologicznego Umowa o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowi zany przekaza do Instytucji Wdra aj cej, wraz z wnioskiem opłatno ko cow, wszelkie dokumenty potwierdzaj ce wykonanie rzeczowe Projektu rozumiane jako realizacja Harmonogramu Projektu, zgodnie z zasadami okre lonymi w Wytycznych w zakresie sprawozdawczo ci PO Ii wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego. 2. W przypadku obowi zku uzyskania pozwolenia na u ytkowanie, Beneficjent zobowi zany jest do przedstawienia Instytucji Wdra aj cej kopii pozwolenia na u ytkowanie po wiadczonej za zgodno z oryginałem w terminie... dni od zako czenia inwestycji, tj. do dnia

12 Osi gni cie efektu ekologicznego Umowa o dofinansowanie, W celu potwierdzenia efektu ekologicznego, rozumianego jako, Beneficjent zobowi zany jest przedstawi Instytucji Wdra aj cej w terminie do.. nast puj ce dokumenty: 1)... 2) 3) Osi gni cie efektu ekologicznego Umowa o dofinansowanie, W przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 3 lub je eli na podstawie przedstawionych dokumentów nie mo na ustali osi gni cia zakładanego efektu ekologicznego wysoko dofinansowania ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wysoko ci osi gni tego efektu ekologicznego, okre lonego zgodnie z ust W sytuacji, w której nie został osi gni ty zakładany efekt ekologiczny, beneficjent jest zobowi zany do zwrotu cało ci lub czci przekazanego dotychczas dofinansowania. Dokumentowanie rezultatów Dla wzrostu liczby u ytkowników korzystaj cych z podł czenia do sieci kanalizacji sanitarnej o wiadczenie beneficjenta na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno ci i dowodach osobistych (Dz. U. nr 14, poz. 85), wykaz od operatora umów na odbiór cieków lub spisu z natury liczby nowo podł czonych u ytkowników do systemu kanalizacji wybudowanego w ramach projektu. Dla wzrostu liczby u ytkowników korzystaj cych z podł czenia do sieci wodoci gowej o wiadczenie beneficjenta na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno ci i dowodach osobistych (Dz.U. nr. 14, poz. 85), wykaz umów na dostaw wody lub spisu z natury liczby nowo podł czonych u ytkowników do systemu sieci wodoci gowej wybudowanego w ramach projektu, Dla spełnienia przez oczyszczone cieki wymaga Dyrektywy 91/271/EWG potwierdzenie wystawione przez WIO lub akredytowane laboratorium.

13 Dyrektywa 91/271/EWG Art.3 Cały ładunek cieków z aglomeracji powy ej RLM powinien by zbierany przez system kanalizacyjny i doprowadzony do oczyszczenia (mo liwo zastosowania innych systemów oczyszczania cieków zapewniaj cych ten sam stopie ochrony rodowiska tylko uzasadnione przypadki) tj. co do zasady 100% skanalizowania (w odniesieniu do RLM), Systemy kanalizacyjne musz by projektowane, budowane i utrzymywane zgodnie z najlepsz wiedz techniczn (m.in. zapobieganie przeciekom, ograniczenie przelewów burzowych). Dyrektywa 91/271/EWG Jako cieków oczyszczonych w aglomeracjach powy ej RLM Art.4 oczyszczalnie obsługuj ce aglomeracje powinny by przystosowane do redukcji całego wytwarzanego na terenie aglomeracji ładunku zanieczyszcze, o wymaganiach dotycz cych stopnia oczyszczania decyduje wielko aglomeracji (a nie przepustowo oczyszczalni). Sprawozdawczo - zasady Umowa o dofinansowanie, 9 1. Beneficjent zobowi zuje si przedstawia Instytucji Wdra aj cej: 1) wniosek o płatno w czci dotycz cej stanu realizacji Projektu; 2) raporty z osi gni tych efektów, w tym efektów finansowych generowanych przez Projekt, w okresie 5 lat po zako czeniu realizacji Projektu.

14 Sprawozdawczo - zasady Beneficjent co najmniej raz na trzy miesi ce sporz dza i przekazuje do IW wniosek o płatno, z rozbudowan czci sprawozdawcz ( ). Dodatkowo beneficjent ma obowi zek sporz dzenia 4 raportów z osi gni tych efektów w ci gu 5 lat po zako czeniu realizacji projektu. Beneficjent przekazuje raporty z osi gni tych efektów do IW do 5 lutego danego roku. Pierwszy raport przekazuje do 5 lutego roku nast puj cego po roku, w którym projekt nie był ju realizowany (tj. w przypadku zako czenia realizacji projektu 31 XII 2008 r., pierwszy raport powinien zosta przekazany do 5 II 2010 r.).

15 Sprawozdawczo - zasady Umowa o dofinansowanie, 9 5. Beneficjent jest zobowi zany do przedstawiania na danie Instytucji Wdra aj cej dokumentów słucych monitorowaniu post pów realizacji Projektu innych ni okre lone w ust. 1. Terminy przedstawiania i wzory tych dokumentów okre la Instytucja Wdra aj ca

16 Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego Zasady i termin realizacji projektu Beneficjent zobowi zuje si do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umow i jej zał cznikami, w tym: Wnioskiem o dofinansowanie Opisem Projektu Harmonogramem Projektu tj. Harmonogramem Realizacji Projektu zał. 3 do umowy Planem finansowania Projektu zał. 3a do umowy Planem wyst pie o rodki płatno ci celowej zał. 3b do umowy UWAGA: Harmonogram jest narz dziem ywym, niemniej zmiany do niego trzeba wprowadza z głow (patrz 4 umowy) Zmiana harmonogramu - zasady Umowa o dofinansowanie, Instytucja Wdra aj ca mo e spowodowa wstrzymanie wypłaty dofinansowania w przypadku realizowania Projektu niezgodnie z Umow lub Decyzj KE, a tak e w przypadku zaistnienia opó nie lub braku post pów w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu i Decyzji KE.

17 Zmiana harmonogramu - zasady Umowa o dofinansowanie, Instytucja Wdra aj ca mo e rozwi za Umow ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku, gdy Beneficjent nie realizuje Projektu na warunkach okre lonych w Umowie, a w szczególno ci: 1) opó nia si w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu o okres dłu szy ni 6 miesi cy albo gdy inne okoliczno ci czyni zasadnym przypuszczenie, e uko czenie Projektu nie nast pi w terminie wynikaj cym z Harmonogramu Projektu; Zmiana harmonogramu - zasady Umowa o dofinansowanie, 4 6. Zmiana terminów wynikaj cych z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwole na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych: 1) do 3 miesi cy mo e wyst pi jednorazowo i nie wymaga zgody Instytucji Wdra aj cej, 2) od 3 do 6 miesi cy wymaga zgody Instytucji Wdra aj cej, 3) powy ej 6 miesi cy wymaga zgody Instytucji Wdra aj cej po uzyskaniu przez Instytucj Wdra aj c pozytywnej opinii IP. Zmiana powinna by przez Beneficjenta uzasadniona i nie wymaga aneksowania Umowy. Instytucja Wdra aj ca ustosunkowuje si do zmian zaproponowanych przez Beneficjenta bez zb dnej zwłoki, uzasadniaj c swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzgl dnienia. Zmiana harmonogramu - zasady Umowa o dofinansowanie, 4 7. Zmiana terminów wynikaj cych z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwole na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych, która powodowałaby wydłu enie okresu realizacji Projektu: 1) do 3 miesi cy wymaga zgody Instytucji Wdra aj cej, 2) powy ej 3 miesi cy wymaga zgody Instytucji Wdra aj cej po uzyskaniu przez Instytucj Wdra aj c pozytywnej opinii IP. 8. Zmiana terminów wynikaj cych z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwole na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych, o której mowa w ust 7, wymaga aneksowania Umowy ( )

18 Zmiana harmonogramu - zasady Umowa o dofinansowanie, Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu, w rezultacie której Projekt przestałby spełnia kryteria wyboru projektów, według których był oceniany, zawarte w dokumencie Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko stanowi cym zał cznik nr 1 do Szczegółowego Opisu Priorytetów PO Ii. 11.Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania w czasie, gdy projekt podlegał ocenie w ramach procedury wyboru projektów. Zmiana harmonogramu - zasady Umowa o dofinansowanie, 8 6. Z zastrze eniem ust. 7, do dnia 30 czerwca oraz 31 grudnia ka dego roku Beneficjent przekazuje Instytucji Wdra aj cej potwierdzenie aktualno ci Harmonogramu Projektu lub informacj o konieczno ci aktualizacji Harmonogramu wraz z uzasadnieniem, nie zmieniaj ce całkowitej warto ci i okresu realizacji Projektu. Zmiana harmonogramu - zasady Umowa o dofinansowanie, 8 7. Beneficjent niezwłocznie przekazuje Instytucji Wdra aj cej zmian Harmonogramu Projektu w nast puj cych przypadkach: 1) po Decyzji KE lub decyzji IP zmieniaj cej warto lub czas trwania Projektu lub 2) po zawarciu z wykonawc umowy dla zadania obj tego Projektem, lub 3) po zmianie umowy, o której mowa w pkt 2, w zakresie rzeczowym lub finansowym, lub 4) w przypadkach wymienionych w pkt 2 i 3, po uzyskaniu akceptacji Instytucji Wdra aj cej lub Instytucji Po rednicz cej o której mowa w 4 ust. 6 i 7, wyra onej w formie pisemnej (je li dotyczy) 5) w innych ni wymienione w pkt 1-3 oraz w przypadku wymienionym w pkt 2 i 3 po uzyskaniu akceptacji Instytucji Wdra aj cej wyra onej w formie pisemnej.

19 Harmonogram UWAGI: Harmonogram okre la : post powania przetargowe / PZP terminy zawiłe np. 52 dni plus prace komisji przetargowych plus KIO plus ewentualne odwołania do S du powszechnego warunki pogodowe zima przesuni cie czasowe oddania inwestycji do u ytkowania np. o 6 m-cy FIDIC Yellow konieczno uzyskania niezb dnych pozlowe na budow opó nienie o np. 8 m-cy Harmonogram UWAGI: Zako czenie inwestycji prawomocne oddanie obiektu do u ytkowania zgodnie z prawem budowlanym - Odbiór obiektu przez odpowiednie słu by PSP, Inspektoraty - Okres zgłaszania wad oraz r kojmi - FIDIC wiadectwo wykonania Rozliczenie Projektu: Rezerwa czasowa na uko czenie inwestycji oraz rzeczowe i finansowe rozliczenie inwestycji co najmniej 6 m-cy Harmonogram UWAGI: Etap eksploatacji obiektu musi by poparty rzeteln analiz finansow Beneficjenta w zakresie konieczno ci utrzymania wska ników Projektu - w tym trwało ci Projektu przez 5 lat od daty zako czenia Projektu. Zagro enia le wyliczona amortyzacja maj tku, zabezpieczenia na odtworzenia maj tku. Zagro enia brak finansowania biecych potrzeb maj tkowych wybudowanego obiektu w ramach Projektu

20 Rozliczenie projektu, a kwalifikowalno wydatków Zmiana harmonogramu - zasady Umowa o dofinansowanie, 8 15b. Instytucja Wdra aj ca dokonuje oceny kwalifikowalno ci wydatków. Wydatki poniesione niezgodnie z postanowieniami Umowy lub Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Ii wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego s niekwalifikowalne. W uzasadnionych przypadkach, gdy w ocenie Instytucji Wdra aj cej uznanie wydatku w cało ci za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Instytucja Wdra aj ca mo e uzna wydatek za czciowo kwalifikowalny. Instytucja Wdra aj ca ma prawo oceny jak wag ma naruszenie warunków kwalifikowalno ci wydatków i ustala na tej podstawie wysoko kwoty, która powinna by uznana za niekwalifikowaln. O uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w cało ci lub w czci Instytucja Wdra aj ca informuje Beneficjenta wskazuj c uzasadnienie swojej decyzji. Instytucja Wdra aj ca mo e wstrzyma wypłat rodków do czasu wyja nienia zastrze e, co do prawidłowo ci ich wykorzystania. Ocena celowo ci działa Cel ogólny JAK? Cel szczegółowy Rezultaty DLACZEGO? Działania rodki / zasoby

21 Kwalifikowanie wydatków, a zwrot kwot zatrzymanych Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, Kwota zatrzymana - cz nale no ci na rzecz wykonawcy zatrzymana przez zamawiaj cego na podstawie postanowie zawartej umowy. Beneficjent powinien tak okre li termin realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie, aby w okresie kwalifikowania wydatków dla projektu uwzgl dniony był okres gwarancyjny, po upływie którego nast puje zwrot kwot zatrzymanych. Jak przyspieszy termin zwrotu kwot zatrzymanych Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, Beneficjent mo e posłu y si gwarancj instytucji finansowej. W takim przypadku wykonawca uzyskuje zwrot kwoty zatrzymanej w zamian za przedstawienie gwarancji instytucji finansowej na t kwot. Kwota zatrzymana, która została wypłacona wykonawcy, uwa ana jest za wydatek faktycznie poniesiony co stanowi jeden z warunków koniecznych do uznania danego wydatku za wydatek kwalifikowalny, Jak przyspieszy termin zwrotu kwot zatrzymanych Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, Beneficjent mo e ustanowi termin zwrotu kwoty zatrzymanej w taki sposób, aby wydatek zwi zany ze zwrotem kwoty zatrzymanej mógł by uznany za wydatek kwalifikowalny, czyli dokonany przed ko cow dat ponoszenia wydatków kwalifikowalnych okre lon w umowie o dofinansowanie

22 Zamkni cie projektu, a warto dofinansowania Podwójne finansowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, Zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch ró nych projektów współfinansowanych ze rodków funduszy strukturalnych lub FS, 2. Zrefundowanie poniesionego VAT ze rodków funduszy strukturalnych lub FS, a nast pnie odzyskanie tego podatku ze rodków bud etu pa stwa w oparciu o ustaw o VAT, 3. Zakupienie rodka trwałego z udziałem rodków płatno ci krajowej z wył czeniem płatno ci na pokrycie wkładu własnego (w ramach wkładu publicznego), a nast pnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego rodka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub FS. 4. Sytuacja, w której rodki na prefinansowanie wkładu wspólnotowego zostały pozyskane w formie kredytu lub po yczki, które nast pnie zostały umorzone. Podwójne finansowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, Sytuacja, w której na realizacj czci projektu (niepodlegaj cego zasadom pomocy publicznej) współfinansowanego w ramach PO Ii beneficjent otrzymuje płatno (lub inne bezzwrotne rodki finansowe) z innego ródła. W przypadku, gdy cz projektu jest sfinansowana w cało ci ze rodków otrzymanych na ten cel z innego ródła, wydatki zwi zane z realizacj tej czci projektu nale y wykaza jako wydatki niekwalifikowalne. Nie dotyczy to sytuacji, w której beneficjent płatno otrzyman z innego ródła rozliczy w ramach projektu współfinansowanego w ramach PO Ii jak zaliczk na dofinansowanie ze rodków PO Ii,

23 Podwójne finansowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, Ponadto wydatek poniesiony na rodek trwały, który był współfinansowany z publicznych rodków krajowych lub wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzaj cych dat dokonania zakupu danego rodka przez beneficjenta stanowi wydatek niekwalifikowalny. Dokumentem po wiadczaj cym fakt, i w okresie 7 lat poprzedzaj cych dat dokonania zakupu sprz t ten nie był nabyty z udziałem płatno ci krajowych lub wspólnotowych mo e by o wiadczenie sprzedawcy. Projekty generuj ce dochód Art. 55, Rozporz dzenie 1083/06 Do celów niniejszego rozporz dzenia projekt generuj cy dochód oznacza jak kolwiek operacj obejmuj c inwestycj w infrastruktur, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpo rednio przez korzystaj cych lub jak kolwiek operacj poci gaj c za sob sprzeda gruntu lub budynków lub dzier aw gruntu lub najem budynków, lub jakiekolwiek inne odpłatne wiadczenie usług. Luka finansowa, MRR EC = 10 mln EUR DIC = 9,5 mln EUR DNR = 1,5 mln EUR Max CRpa = 85% Wyliczenie wska nika luki w finansowaniu (R) R = (DIC-DNR)/DIC = (9,5 mln EUR 1,5 mln EUR) / 9,5 mln EUR = 84,2% Ustalenie warto ci kwoty decyzji (DA) DA = EC * R = 10 mln EUR * 84,2% = 8,42 mln EUR Ustalenie warto ci dofinansowania z funduszy UE (Płatno UE) Płatno UE = DA * Max CRpa = 8,42 mln EUR * 85% = 7,157 mln EUR Ustalenie efektywnej stopy dofinansowania projektu z UE Płatno UE / EC = 7,157 mln EUR / 10 mln EUR = 71,6%.

24 Luka finansowa, JASPERS Krok 1. Okre lenie wska nika luki finansowej (R): R = Max EE/DIC Max EE jest maksymalnym wydatkiem kwalifikowanym = DIC-DNR (art. 55 ust. 2). DIC jest zdyskontowanym kosztem inwestycyjnym DIC powinien uwzgl dnia nakłady na inwestycje rozwojowe i modernizacyjne współfinansowane ze rodków UE oraz nakłady odtworzeniowe zwi zane z tymi inwestycjami (niezb dne do zapewnienia trwało ci technicznej projektu, rozumianej jako zdolno do realizacji usług i utrzymania maj tku w stanie niepogorszonym) obliczone z wykorzystaniem modelu ró nicowego. DNR jest zdyskontowanym przychodem netto = zdyskontowane przychody zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana warto rezydualna Luka finansowa, JASPERS Krok 2. Okre lenie kwoty decyzji" (decision amount: DA), kwoty, dla której ma zastosowanie stopa współfinansowania dla danej osi priorytetowej" DA = EC*R EC jest kosztem kwalifikowanym. R to luka finansowa Krok 3. Okre lenie (maksymalnej) płatno ci UE: Płatno UE = DA*Max Crpa Max CRpa to maksymalna stopa współfinansowania okre lona dla osi priorytetowej w decyzji Komisji przyjmuj cej program operacyjny. Dochody incydentalne Dochody incydentalne wyst puj ce podczas realizacji projektu nie stanowi dochodu w rozumieniu rozporz dzenia ogólnego, poniewa nie s wynikiem działalno ci operacyjnej projektu. Jednak e, je li dochody incydentalne (w tym równie kary umowne b d rodki uzyskane z realizacji gwarancji dobrego wykonania umowy) przekrocz ł cznie próg 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, powinny by uwzgl dnione podczas obliczenia luki finansowej dla projektu oraz wykorzystane do sfinansowania czci kosztów inwestycyjnych projektu.

25 Kary umowne kara umowna jest traktowana jako przychód i jest w cało ci odj ta od wydatków kwalifikowalnych na poziomie WoP kara umowna jest potr cana z płatno ci za dan faktur, a we WoP, zgodnie z zasad ogóln, rozliczany jest tylko wydatek faktycznie poniesiony jednocze nie dodatkowe wydatki poniesione przez beneficjenta wskutek niewywi zania si przez Wykonawc z postanowie umownych mog by uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem, e zostan odpowiednio udokumentowane oraz b d zgodne z pozostałymi zasadami kwalifikowania wydatków. 73 Monitoring projektów generuj cych dochód W okresie do trzech lat po zamkni ciu programu przez KE prowadzony b dzie monitoring projektów: a) dla których dochód został oszacowany przez beneficjenta ex ante na etapie wniosku o dofinansowanie, b) dla których nie mo na było oszacowa dochodów z wyprzedzeniem. Monitoring weryfikuje: Monitoring projektów - dochód oszacowany ex ante - czy w ramach projektu pojawiły si inne lub nowe ródła przychodów, które nie zostały wzi te pod uwag w analizie sporz dzanej na etapie wniosku o dofinansowanie (zwanej dalej analiz ex ante) przy obliczaniu luki w finansowaniu, a które spełniaj przesłanki przychodów, o których mowa w art. 55 ust. 1 rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006? czy od momentu przyznania dofinansowania nast piły istotne zmiany w stosowanej dotychczas polityce taryfowej?

Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013?

Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013? Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013? Piotr Jaworski 2 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: IPOC.I.MM.0931-1-10/11

Znak sprawy: IPOC.I.MM.0931-1-10/11 Znak sprawy: IPOC.I.MM.0931-1-10/11 INFORMACJA POKONTROLNA KO COWA NR 1/11 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI ZARZ DZAJ CEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (IZ RPO WP) 1.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Z definicji wynika zatem, e w wyniku zawarcia kontraktu, b d cego instrumentem finansowym, jedna ze stron wykazuje w swoim bilansie

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO

WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH Tom XXIV, numer 1 2014 KATARZYNA O ÓG-WRÓBEL WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO Cho by cie mieli najlepsze ustawy, najlepszych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Szot-Gabry Akademia Podlaska w Siedlcach Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo