Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?"

Transkrypt

1 Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania wydatków, o którym mowa w 7 ust. 2 Umowy. Zako czeniu inwestycji - nale y przez to rozumie termin wydania prawomocnej decyzji zezwalaj cej na u ytkowanie. W przypadku kiedy pozwolenie na u ytkowanie nie jest wymagane, nale y przez to rozumie termin odbioru ko cowego i przekazania do eksploatacji lub termin wydania innych równowa nych dokumentów potwierdzaj cych termin odbioru ko cowego i przekazania do eksploatacji; Co to znaczy koniec? Ko cowa data kwalifikowalno ci wydatku mo e zosta zmieniona w uzasadnionym przypadku na pisemny wniosek beneficjenta, za zgod instytucji stanowi cej stron umowy o dofinansowanie, w formie aneksu do umowy o dofinansowanie z beneficjentem jednak w adnym wypadku ko cowa data kwalifikowania wydatków dla projektu nie mo e wykracza poza dat 31 grudnia 2015 r. Wytyczne kwalifikowalno ci

2 Rozliczanie płatno ci ze rodków UE - zasady Rozliczenie płatno ci - zasady Umowa o dofinansowanie, 7 3. Beneficjent zobowi zany jest zako czy realizacj zakresu rzeczowego Projektu, wynikaj cego z wniosku o dofinansowanie i Harmonogramu Projektu w okresie kwalifikowania wydatków oraz przedło y wniosek o płatno ko cow w terminie do 30 dni po upływie okresu kwalifikowania wydatków ( ). 4. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie b d uznane za kwalifikowalne. Rozliczenie płatno ci - zasady Umowa o dofinansowanie, 8 2. Ł czne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki i płatno ci po rednich nie mo e przekroczy 95% maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w 6. Pozostała kwota dofinansowania b dzie przekazana Beneficjentowi po akceptacji przez Instytucj Wdra aj c przedło onego przez Beneficjenta wniosku o płatno ko cow.

3 Rozliczenie płatno ci - zasady Umowa o dofinansowanie, ( ) warunkiem przekazania Beneficjentowi płatno ci po rednich lub płatno ci ko cowej jest zatwierdzenie przez Instytucj Wdra aj c poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych oraz, w przypadku płatno ci ko cowej, rozliczenie zaliczki w cało ci ( ). 14. Przekazanie płatno ci ko cowej nast puje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Projektu, przeprowadzenia przez Instytucj Wdra aj c kontroli na zako czenie realizacji Projektu, której wyniki potwierdz zrealizowanie Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy i decyzji o dofinansowaniu, oraz po rozliczeniu w cało ci kwoty przekazanej zaliczki. Rozliczenie płatno ci - zasady Umowa o dofinansowanie, 8 Beneficjent zobowi zany jest do: ( ) b) zwrotu: - niewykorzystanej czci płatno ci celowej w terminie.. (nale y wpisa termin nie przekraczaj cy 15 dni) od dnia zako czenia realizacji projektu; Dotyczy sytuacji, w których zaliczka udzielana jest w formie płatno ci celowej! Warto dofinansowania - zasady Umowa o dofinansowanie, 21 6a. W przypadku, gdy: 1) podczas weryfikacji wniosku o płatno ko cow, kwota rzeczywi cie poniesionych wydatków kwalifikowalnych oka e si ni sza ni maksymalna kwota, o której mowa w 5 ust. 2 Umowy lub 2) nast pi zmniejszenie kwoty, o której mowa w 5 ust. 2 Umowy lub 3) nast pi zmniejszenie kwoty, o której mowa w 6 ust. 1, Instytucja Wdra aj ca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia limitów w kategoriach wydatków obj tych limitami, wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Ii. W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał refundacj wydatków w kategorii ograniczonej limitami w wy szej kwocie ni dopuszczalna zgodnie z nowo obliczonymi limitami, ró nica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach okre lonych przez Instytucj Wdra aj c. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu 17 stosuje si odpowiednio.

4 Ustawa o finansach publicznych Ustawa o finansach publicznych Ustawa o finansach publicznych

5 Procedura odzyskiwania rodków KROK 1: beneficjent powinien zosta wezwany do zwrotu rodków nieprawidłowo wykorzystanych zgodnie z art. 207 ust. 8 pkt 1 ufp, b d wyra enia zgody na pomniejszenie kolejnej płatno ci zgodnie z art. 207 ust. 8 pkt 2 ufp, KROK 2: po upływie terminu, o którym mowa w art. 207 ust. 8 ufp, wła ciwa instytucja (IZ lub IP lub IW je eli została upowa niona i nale y do sektora finansów publicznych) wydaje decyzj o zwrocie zgodnie z art. 207 ust. 9 ufp, KROK 3: w przypadku nie dokonania zwrotu przez beneficjenta oraz w przypadku braku mo liwo ci pomniejszenia płatno ci wynikaj cej z kolejnego wniosku beneficjenta o płatno, mo liwe jest odzyskanie rodków z ustanowionych zabezpiecze umownych, KROK 4: wszcz cie post powania dot. egzekucji administracyjnej. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych Art. 93 Ustawy o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 1. Zawiadomienie o ujawnionych okoliczno ciach, wskazuj cych na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwane dalej zawiadomieniem, składa niezwłocznie do wła ciwego rzecznika dyscypliny: 1) kierownik jednostki sektora finansów publicznych, 2) kierownik podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania rodki publiczne, ( ) 5) organ kontroli lub kierownik jednostki prowadz cej kontrol jednostki sektora finansów publicznych, Naruszenie dyscypliny finansów publicznych Art. 13 Ustawy o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 1) przyznanie lub przekazanie rodków zwi zanych z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych bez zachowania lub z naruszeniem procedur obowi zuj cych przy ich przyznaniu lub przekazaniu; 2) niedokonanie w terminie przez przyznaj cego lub przekazuj cego rodki zwi zane z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych rozliczenia tych rodków; 3) nieustalenie podlegaj cej zwrotowi kwoty rodków zwi zanych z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych albo ustalenie takiej kwoty w wysoko ci ni szej ni wynikaj ca z prawidłowego obliczenia;

6 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych Art. 13 Ustawy o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 4) niedochodzenie podlegaj cej zwrotowi kwoty rodków zwi zanych z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych albo dochodzenie takiej kwoty w wysoko ci ni szej ni wynikaj ca z prawidłowego obliczenia; 5) niezgodne z przepisami umorzenie podlegaj cej zwrotowi kwoty rodków zwi zanych z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych, odroczenie jej spłaty lub rozło enie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej nale no ci; Naruszenie dyscypliny finansów publicznych Art. 13 Ustawy o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 6) wykorzystanie rodków publicznych lub rodków przekazanych ze rodków publicznych, zwi zanych z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych, niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur obowi zuj cych przy ich wykorzystaniu, w tym: a) procedur okre lonych przepisami o zamówieniach publicznych wył cznie w zakresie okre lonym w art. 17, b) procedur okre lonych przepisami o koncesji na roboty budowlane lub usługi wył cznie w zakresie okre lonym w art. 17a; Naruszenie dyscypliny finansów publicznych Art. 13 Ustawy o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 7) niedokonanie w terminie przez otrzymuj cego lub wykorzystuj cego rodki publiczne lub rodki przekazane ze rodków publicznych, zwi zane z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych, rozliczenia tych rodków; 8) niedokonanie w terminie lub w nale nej wysoko ci zwrotu kwoty rodków publicznych lub rodków przekazanych ze rodków publicznych, zwi zanych z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych; 9) nieprzekazanie w terminie lub w nale nej wysoko ci zwracanej kwoty rodków publicznych lub rodków przekazanych ze rodków publicznych, zwi zanych z realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków unijnych lub zagranicznych, przez podmiot, za po rednictwem którego zwracane s te rodki.

7 Sankcje Kodeks Karny Art Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadz cej podobn działalno gospodarcz na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponuj cych rodkami publicznymi - kredytu, po yczki pieninej, por czenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowi zania wynikaj cego z por czenia lub z gwarancji lub podobnego wiadczenia pieninego na okre lony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, po wiadczaj cy nieprawd albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne o wiadczenie dotycz ce okoliczno ci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolno ci od 3 miesi cy do lat 5. Sankcje Kodeks Karny Art Tej samej karze podlega, kto wbrew ci cemu obowi zkowi, nie powiadamia wła ciwego podmiotu o powstaniu sytuacji mog cej mie wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysoko ci udzielonego wsparcia finansowego, okre lonego w 1, lub zamówienia publicznego albo na mo liwo dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego. 3. Nie podlega karze, kto przed wszcz ciem post powania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, okre lonych w 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego. Kierowanie spraw do organów cigania Zgodnie z art k.p.k.; Instytucja pa stwowa lub samorz dowa, która w zwi zku ze sw działalno ci dowiedziała si opopełnieniu przest pstwa ciganego z urz du ma obowi zek niezwłocznie zawiadomi o tym prokuratora lub policj oraz przedsi wzi niezb dne czynno ci do czasu przybycia organu powołanego do cigania przest pstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarz dzenia, aby nie dopu ci do zatarcia ladów i dowodów przest pstwa

8 Ocena realizacji wska ników projektowych Logika interwencji publicznej ródło: Podr cznik zarz dzania projektem infrastrukturalnym POIi ródło: Podr cznik zarz dzania projektem infrastrukturalnym POIi

9 Wniosek o płatno: wska niki realizacji projektu ródło: materiały NFO igw Realizacja zakresu rzeczowego Dopuszczalne jest, eby osi gni te faktycznie wska niki produktu we wniosku o płatno wynosiły wi cej ni 100% warto ci zakładanej w Umowie i nie wymaga to aneksowania umowy w tym zakresie. Aneksowanie Umowy jest konieczne w sytuacji nieosi gni cia przez Projekt minimalnej i docelowej warto ci wska ników okre lonych w Zał. Nr5OpisProjektu. ródło: materiały NFO igw Realizacja zakresu rzeczowego Tabela nr 15b Wska niki rezultatu powinna by wypełniona we wniosku o płatno ko cow. Je eli jednak w tym momencie nie został osi gni ty ostateczny planowany w Umowie efekt ekologiczny (okre lany np. na rok po zako czeniu realizacji projektu), wówczas we wniosku ko cowym nale y wpisa w kol 5 warto planowan realnie do osi gni cia. Weryfikacja osi gni cia zakładanych wska ników prowadzona b dzie na podstawie składanych pó niej Raportów z osi gni tych efektów. ródło: materiały NFO igw

10 Realizacja zakresu rzeczowego Umowa o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowi zany przekaza do Instytucji Wdra aj cej, wraz z wnioskiem o płatno ko cow, wszelkie dokumenty potwierdzaj ce wykonanie rzeczowe Projektu rozumiane jako realizacja Harmonogramu Projektu, zgodnie z zasadami okre lonymi w Wytycznych w zakresie sprawozdawczo ci PO Ii wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego. 2. W przypadku obowi zku uzyskania pozwolenia na u ytkowanie, Beneficjent zobowi zany jest do przedstawienia Instytucji Wdra aj cej kopii pozwolenia na u ytkowanie po wiadczonej za zgodno z oryginałem w terminie... dni od zako czenia inwestycji, tj. do dnia Realizacja wska ników Umowa o dofinansowanie, 9 6. Beneficjent jest zobowi zany do stosowania w zał czniku nr 8 do Umowy, wnioskach o płatno oraz raportach z osi gni tych efektów wska ników z aktualnego katalogu wska ników obowi zkowych, zwanego dalej katalogiem. Katalog mo e ulec zmianie po zawarciu Umowy Katalog dost pny na stronie internetowej:

11 Osi gni cie efektu ekologicznego Umowa o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowi zany przekaza do Instytucji Wdra aj cej, wraz z wnioskiem opłatno ko cow, wszelkie dokumenty potwierdzaj ce wykonanie rzeczowe Projektu rozumiane jako realizacja Harmonogramu Projektu, zgodnie z zasadami okre lonymi w Wytycznych w zakresie sprawozdawczo ci PO Ii wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego. 2. W przypadku obowi zku uzyskania pozwolenia na u ytkowanie, Beneficjent zobowi zany jest do przedstawienia Instytucji Wdra aj cej kopii pozwolenia na u ytkowanie po wiadczonej za zgodno z oryginałem w terminie... dni od zako czenia inwestycji, tj. do dnia

12 Osi gni cie efektu ekologicznego Umowa o dofinansowanie, W celu potwierdzenia efektu ekologicznego, rozumianego jako, Beneficjent zobowi zany jest przedstawi Instytucji Wdra aj cej w terminie do.. nast puj ce dokumenty: 1)... 2) 3) Osi gni cie efektu ekologicznego Umowa o dofinansowanie, W przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 3 lub je eli na podstawie przedstawionych dokumentów nie mo na ustali osi gni cia zakładanego efektu ekologicznego wysoko dofinansowania ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wysoko ci osi gni tego efektu ekologicznego, okre lonego zgodnie z ust W sytuacji, w której nie został osi gni ty zakładany efekt ekologiczny, beneficjent jest zobowi zany do zwrotu cało ci lub czci przekazanego dotychczas dofinansowania. Dokumentowanie rezultatów Dla wzrostu liczby u ytkowników korzystaj cych z podł czenia do sieci kanalizacji sanitarnej o wiadczenie beneficjenta na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno ci i dowodach osobistych (Dz. U. nr 14, poz. 85), wykaz od operatora umów na odbiór cieków lub spisu z natury liczby nowo podł czonych u ytkowników do systemu kanalizacji wybudowanego w ramach projektu. Dla wzrostu liczby u ytkowników korzystaj cych z podł czenia do sieci wodoci gowej o wiadczenie beneficjenta na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno ci i dowodach osobistych (Dz.U. nr. 14, poz. 85), wykaz umów na dostaw wody lub spisu z natury liczby nowo podł czonych u ytkowników do systemu sieci wodoci gowej wybudowanego w ramach projektu, Dla spełnienia przez oczyszczone cieki wymaga Dyrektywy 91/271/EWG potwierdzenie wystawione przez WIO lub akredytowane laboratorium.

13 Dyrektywa 91/271/EWG Art.3 Cały ładunek cieków z aglomeracji powy ej RLM powinien by zbierany przez system kanalizacyjny i doprowadzony do oczyszczenia (mo liwo zastosowania innych systemów oczyszczania cieków zapewniaj cych ten sam stopie ochrony rodowiska tylko uzasadnione przypadki) tj. co do zasady 100% skanalizowania (w odniesieniu do RLM), Systemy kanalizacyjne musz by projektowane, budowane i utrzymywane zgodnie z najlepsz wiedz techniczn (m.in. zapobieganie przeciekom, ograniczenie przelewów burzowych). Dyrektywa 91/271/EWG Jako cieków oczyszczonych w aglomeracjach powy ej RLM Art.4 oczyszczalnie obsługuj ce aglomeracje powinny by przystosowane do redukcji całego wytwarzanego na terenie aglomeracji ładunku zanieczyszcze, o wymaganiach dotycz cych stopnia oczyszczania decyduje wielko aglomeracji (a nie przepustowo oczyszczalni). Sprawozdawczo - zasady Umowa o dofinansowanie, 9 1. Beneficjent zobowi zuje si przedstawia Instytucji Wdra aj cej: 1) wniosek o płatno w czci dotycz cej stanu realizacji Projektu; 2) raporty z osi gni tych efektów, w tym efektów finansowych generowanych przez Projekt, w okresie 5 lat po zako czeniu realizacji Projektu.

14 Sprawozdawczo - zasady Beneficjent co najmniej raz na trzy miesi ce sporz dza i przekazuje do IW wniosek o płatno, z rozbudowan czci sprawozdawcz ( ). Dodatkowo beneficjent ma obowi zek sporz dzenia 4 raportów z osi gni tych efektów w ci gu 5 lat po zako czeniu realizacji projektu. Beneficjent przekazuje raporty z osi gni tych efektów do IW do 5 lutego danego roku. Pierwszy raport przekazuje do 5 lutego roku nast puj cego po roku, w którym projekt nie był ju realizowany (tj. w przypadku zako czenia realizacji projektu 31 XII 2008 r., pierwszy raport powinien zosta przekazany do 5 II 2010 r.).

15 Sprawozdawczo - zasady Umowa o dofinansowanie, 9 5. Beneficjent jest zobowi zany do przedstawiania na danie Instytucji Wdra aj cej dokumentów słucych monitorowaniu post pów realizacji Projektu innych ni okre lone w ust. 1. Terminy przedstawiania i wzory tych dokumentów okre la Instytucja Wdra aj ca

16 Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego Zasady i termin realizacji projektu Beneficjent zobowi zuje si do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umow i jej zał cznikami, w tym: Wnioskiem o dofinansowanie Opisem Projektu Harmonogramem Projektu tj. Harmonogramem Realizacji Projektu zał. 3 do umowy Planem finansowania Projektu zał. 3a do umowy Planem wyst pie o rodki płatno ci celowej zał. 3b do umowy UWAGA: Harmonogram jest narz dziem ywym, niemniej zmiany do niego trzeba wprowadza z głow (patrz 4 umowy) Zmiana harmonogramu - zasady Umowa o dofinansowanie, Instytucja Wdra aj ca mo e spowodowa wstrzymanie wypłaty dofinansowania w przypadku realizowania Projektu niezgodnie z Umow lub Decyzj KE, a tak e w przypadku zaistnienia opó nie lub braku post pów w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu i Decyzji KE.

17 Zmiana harmonogramu - zasady Umowa o dofinansowanie, Instytucja Wdra aj ca mo e rozwi za Umow ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku, gdy Beneficjent nie realizuje Projektu na warunkach okre lonych w Umowie, a w szczególno ci: 1) opó nia si w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu o okres dłu szy ni 6 miesi cy albo gdy inne okoliczno ci czyni zasadnym przypuszczenie, e uko czenie Projektu nie nast pi w terminie wynikaj cym z Harmonogramu Projektu; Zmiana harmonogramu - zasady Umowa o dofinansowanie, 4 6. Zmiana terminów wynikaj cych z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwole na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych: 1) do 3 miesi cy mo e wyst pi jednorazowo i nie wymaga zgody Instytucji Wdra aj cej, 2) od 3 do 6 miesi cy wymaga zgody Instytucji Wdra aj cej, 3) powy ej 6 miesi cy wymaga zgody Instytucji Wdra aj cej po uzyskaniu przez Instytucj Wdra aj c pozytywnej opinii IP. Zmiana powinna by przez Beneficjenta uzasadniona i nie wymaga aneksowania Umowy. Instytucja Wdra aj ca ustosunkowuje si do zmian zaproponowanych przez Beneficjenta bez zb dnej zwłoki, uzasadniaj c swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzgl dnienia. Zmiana harmonogramu - zasady Umowa o dofinansowanie, 4 7. Zmiana terminów wynikaj cych z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwole na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych, która powodowałaby wydłu enie okresu realizacji Projektu: 1) do 3 miesi cy wymaga zgody Instytucji Wdra aj cej, 2) powy ej 3 miesi cy wymaga zgody Instytucji Wdra aj cej po uzyskaniu przez Instytucj Wdra aj c pozytywnej opinii IP. 8. Zmiana terminów wynikaj cych z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwole na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych, o której mowa w ust 7, wymaga aneksowania Umowy ( )

18 Zmiana harmonogramu - zasady Umowa o dofinansowanie, Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu, w rezultacie której Projekt przestałby spełnia kryteria wyboru projektów, według których był oceniany, zawarte w dokumencie Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko stanowi cym zał cznik nr 1 do Szczegółowego Opisu Priorytetów PO Ii. 11.Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania w czasie, gdy projekt podlegał ocenie w ramach procedury wyboru projektów. Zmiana harmonogramu - zasady Umowa o dofinansowanie, 8 6. Z zastrze eniem ust. 7, do dnia 30 czerwca oraz 31 grudnia ka dego roku Beneficjent przekazuje Instytucji Wdra aj cej potwierdzenie aktualno ci Harmonogramu Projektu lub informacj o konieczno ci aktualizacji Harmonogramu wraz z uzasadnieniem, nie zmieniaj ce całkowitej warto ci i okresu realizacji Projektu. Zmiana harmonogramu - zasady Umowa o dofinansowanie, 8 7. Beneficjent niezwłocznie przekazuje Instytucji Wdra aj cej zmian Harmonogramu Projektu w nast puj cych przypadkach: 1) po Decyzji KE lub decyzji IP zmieniaj cej warto lub czas trwania Projektu lub 2) po zawarciu z wykonawc umowy dla zadania obj tego Projektem, lub 3) po zmianie umowy, o której mowa w pkt 2, w zakresie rzeczowym lub finansowym, lub 4) w przypadkach wymienionych w pkt 2 i 3, po uzyskaniu akceptacji Instytucji Wdra aj cej lub Instytucji Po rednicz cej o której mowa w 4 ust. 6 i 7, wyra onej w formie pisemnej (je li dotyczy) 5) w innych ni wymienione w pkt 1-3 oraz w przypadku wymienionym w pkt 2 i 3 po uzyskaniu akceptacji Instytucji Wdra aj cej wyra onej w formie pisemnej.

19 Harmonogram UWAGI: Harmonogram okre la : post powania przetargowe / PZP terminy zawiłe np. 52 dni plus prace komisji przetargowych plus KIO plus ewentualne odwołania do S du powszechnego warunki pogodowe zima przesuni cie czasowe oddania inwestycji do u ytkowania np. o 6 m-cy FIDIC Yellow konieczno uzyskania niezb dnych pozlowe na budow opó nienie o np. 8 m-cy Harmonogram UWAGI: Zako czenie inwestycji prawomocne oddanie obiektu do u ytkowania zgodnie z prawem budowlanym - Odbiór obiektu przez odpowiednie słu by PSP, Inspektoraty - Okres zgłaszania wad oraz r kojmi - FIDIC wiadectwo wykonania Rozliczenie Projektu: Rezerwa czasowa na uko czenie inwestycji oraz rzeczowe i finansowe rozliczenie inwestycji co najmniej 6 m-cy Harmonogram UWAGI: Etap eksploatacji obiektu musi by poparty rzeteln analiz finansow Beneficjenta w zakresie konieczno ci utrzymania wska ników Projektu - w tym trwało ci Projektu przez 5 lat od daty zako czenia Projektu. Zagro enia le wyliczona amortyzacja maj tku, zabezpieczenia na odtworzenia maj tku. Zagro enia brak finansowania biecych potrzeb maj tkowych wybudowanego obiektu w ramach Projektu

20 Rozliczenie projektu, a kwalifikowalno wydatków Zmiana harmonogramu - zasady Umowa o dofinansowanie, 8 15b. Instytucja Wdra aj ca dokonuje oceny kwalifikowalno ci wydatków. Wydatki poniesione niezgodnie z postanowieniami Umowy lub Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Ii wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego s niekwalifikowalne. W uzasadnionych przypadkach, gdy w ocenie Instytucji Wdra aj cej uznanie wydatku w cało ci za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Instytucja Wdra aj ca mo e uzna wydatek za czciowo kwalifikowalny. Instytucja Wdra aj ca ma prawo oceny jak wag ma naruszenie warunków kwalifikowalno ci wydatków i ustala na tej podstawie wysoko kwoty, która powinna by uznana za niekwalifikowaln. O uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w cało ci lub w czci Instytucja Wdra aj ca informuje Beneficjenta wskazuj c uzasadnienie swojej decyzji. Instytucja Wdra aj ca mo e wstrzyma wypłat rodków do czasu wyja nienia zastrze e, co do prawidłowo ci ich wykorzystania. Ocena celowo ci działa Cel ogólny JAK? Cel szczegółowy Rezultaty DLACZEGO? Działania rodki / zasoby

21 Kwalifikowanie wydatków, a zwrot kwot zatrzymanych Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, Kwota zatrzymana - cz nale no ci na rzecz wykonawcy zatrzymana przez zamawiaj cego na podstawie postanowie zawartej umowy. Beneficjent powinien tak okre li termin realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie, aby w okresie kwalifikowania wydatków dla projektu uwzgl dniony był okres gwarancyjny, po upływie którego nast puje zwrot kwot zatrzymanych. Jak przyspieszy termin zwrotu kwot zatrzymanych Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, Beneficjent mo e posłu y si gwarancj instytucji finansowej. W takim przypadku wykonawca uzyskuje zwrot kwoty zatrzymanej w zamian za przedstawienie gwarancji instytucji finansowej na t kwot. Kwota zatrzymana, która została wypłacona wykonawcy, uwa ana jest za wydatek faktycznie poniesiony co stanowi jeden z warunków koniecznych do uznania danego wydatku za wydatek kwalifikowalny, Jak przyspieszy termin zwrotu kwot zatrzymanych Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, Beneficjent mo e ustanowi termin zwrotu kwoty zatrzymanej w taki sposób, aby wydatek zwi zany ze zwrotem kwoty zatrzymanej mógł by uznany za wydatek kwalifikowalny, czyli dokonany przed ko cow dat ponoszenia wydatków kwalifikowalnych okre lon w umowie o dofinansowanie

22 Zamkni cie projektu, a warto dofinansowania Podwójne finansowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, Zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch ró nych projektów współfinansowanych ze rodków funduszy strukturalnych lub FS, 2. Zrefundowanie poniesionego VAT ze rodków funduszy strukturalnych lub FS, a nast pnie odzyskanie tego podatku ze rodków bud etu pa stwa w oparciu o ustaw o VAT, 3. Zakupienie rodka trwałego z udziałem rodków płatno ci krajowej z wył czeniem płatno ci na pokrycie wkładu własnego (w ramach wkładu publicznego), a nast pnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego rodka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub FS. 4. Sytuacja, w której rodki na prefinansowanie wkładu wspólnotowego zostały pozyskane w formie kredytu lub po yczki, które nast pnie zostały umorzone. Podwójne finansowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, Sytuacja, w której na realizacj czci projektu (niepodlegaj cego zasadom pomocy publicznej) współfinansowanego w ramach PO Ii beneficjent otrzymuje płatno (lub inne bezzwrotne rodki finansowe) z innego ródła. W przypadku, gdy cz projektu jest sfinansowana w cało ci ze rodków otrzymanych na ten cel z innego ródła, wydatki zwi zane z realizacj tej czci projektu nale y wykaza jako wydatki niekwalifikowalne. Nie dotyczy to sytuacji, w której beneficjent płatno otrzyman z innego ródła rozliczy w ramach projektu współfinansowanego w ramach PO Ii jak zaliczk na dofinansowanie ze rodków PO Ii,

23 Podwójne finansowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, Ponadto wydatek poniesiony na rodek trwały, który był współfinansowany z publicznych rodków krajowych lub wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzaj cych dat dokonania zakupu danego rodka przez beneficjenta stanowi wydatek niekwalifikowalny. Dokumentem po wiadczaj cym fakt, i w okresie 7 lat poprzedzaj cych dat dokonania zakupu sprz t ten nie był nabyty z udziałem płatno ci krajowych lub wspólnotowych mo e by o wiadczenie sprzedawcy. Projekty generuj ce dochód Art. 55, Rozporz dzenie 1083/06 Do celów niniejszego rozporz dzenia projekt generuj cy dochód oznacza jak kolwiek operacj obejmuj c inwestycj w infrastruktur, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpo rednio przez korzystaj cych lub jak kolwiek operacj poci gaj c za sob sprzeda gruntu lub budynków lub dzier aw gruntu lub najem budynków, lub jakiekolwiek inne odpłatne wiadczenie usług. Luka finansowa, MRR EC = 10 mln EUR DIC = 9,5 mln EUR DNR = 1,5 mln EUR Max CRpa = 85% Wyliczenie wska nika luki w finansowaniu (R) R = (DIC-DNR)/DIC = (9,5 mln EUR 1,5 mln EUR) / 9,5 mln EUR = 84,2% Ustalenie warto ci kwoty decyzji (DA) DA = EC * R = 10 mln EUR * 84,2% = 8,42 mln EUR Ustalenie warto ci dofinansowania z funduszy UE (Płatno UE) Płatno UE = DA * Max CRpa = 8,42 mln EUR * 85% = 7,157 mln EUR Ustalenie efektywnej stopy dofinansowania projektu z UE Płatno UE / EC = 7,157 mln EUR / 10 mln EUR = 71,6%.

24 Luka finansowa, JASPERS Krok 1. Okre lenie wska nika luki finansowej (R): R = Max EE/DIC Max EE jest maksymalnym wydatkiem kwalifikowanym = DIC-DNR (art. 55 ust. 2). DIC jest zdyskontowanym kosztem inwestycyjnym DIC powinien uwzgl dnia nakłady na inwestycje rozwojowe i modernizacyjne współfinansowane ze rodków UE oraz nakłady odtworzeniowe zwi zane z tymi inwestycjami (niezb dne do zapewnienia trwało ci technicznej projektu, rozumianej jako zdolno do realizacji usług i utrzymania maj tku w stanie niepogorszonym) obliczone z wykorzystaniem modelu ró nicowego. DNR jest zdyskontowanym przychodem netto = zdyskontowane przychody zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana warto rezydualna Luka finansowa, JASPERS Krok 2. Okre lenie kwoty decyzji" (decision amount: DA), kwoty, dla której ma zastosowanie stopa współfinansowania dla danej osi priorytetowej" DA = EC*R EC jest kosztem kwalifikowanym. R to luka finansowa Krok 3. Okre lenie (maksymalnej) płatno ci UE: Płatno UE = DA*Max Crpa Max CRpa to maksymalna stopa współfinansowania okre lona dla osi priorytetowej w decyzji Komisji przyjmuj cej program operacyjny. Dochody incydentalne Dochody incydentalne wyst puj ce podczas realizacji projektu nie stanowi dochodu w rozumieniu rozporz dzenia ogólnego, poniewa nie s wynikiem działalno ci operacyjnej projektu. Jednak e, je li dochody incydentalne (w tym równie kary umowne b d rodki uzyskane z realizacji gwarancji dobrego wykonania umowy) przekrocz ł cznie próg 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, powinny by uwzgl dnione podczas obliczenia luki finansowej dla projektu oraz wykorzystane do sfinansowania czci kosztów inwestycyjnych projektu.

25 Kary umowne kara umowna jest traktowana jako przychód i jest w cało ci odj ta od wydatków kwalifikowalnych na poziomie WoP kara umowna jest potr cana z płatno ci za dan faktur, a we WoP, zgodnie z zasad ogóln, rozliczany jest tylko wydatek faktycznie poniesiony jednocze nie dodatkowe wydatki poniesione przez beneficjenta wskutek niewywi zania si przez Wykonawc z postanowie umownych mog by uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem, e zostan odpowiednio udokumentowane oraz b d zgodne z pozostałymi zasadami kwalifikowania wydatków. 73 Monitoring projektów generuj cych dochód W okresie do trzech lat po zamkni ciu programu przez KE prowadzony b dzie monitoring projektów: a) dla których dochód został oszacowany przez beneficjenta ex ante na etapie wniosku o dofinansowanie, b) dla których nie mo na było oszacowa dochodów z wyprzedzeniem. Monitoring weryfikuje: Monitoring projektów - dochód oszacowany ex ante - czy w ramach projektu pojawiły si inne lub nowe ródła przychodów, które nie zostały wzi te pod uwag w analizie sporz dzanej na etapie wniosku o dofinansowanie (zwanej dalej analiz ex ante) przy obliczaniu luki w finansowaniu, a które spełniaj przesłanki przychodów, o których mowa w art. 55 ust. 1 rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006? czy od momentu przyznania dofinansowania nast piły istotne zmiany w stosowanej dotychczas polityce taryfowej?

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Realizacja Projektu a zapisy umowy o dofinansowanie 1 Trwa projektu - 8 ust. 1-3

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka Tomaszewska Ewa Sikora 21-23.10.2013r. Elbląg Kontrola na zakończenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego Zarząd Województwa Lubuskiego Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie przechowywania dokumentacji w związku z realizowanymi projektami przez Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy

stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy Page 1 of 6 Katowice: Naprawa przecieków w dachu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy Powsta ców 31 Numer ogłoszenia: 226428-2010;

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL - stawki jednostkowe - Stawka jednostkowa to kwota (stawka) należna za daną usługę, której wysokość jest określona przez Instytucję Zarządzającą w załącznikach

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy :

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Umowa - wzór Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Gminą Świątki - zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1.2 OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA BENEFICJENTA 1.3 TELEFON, FAX, ADRES E-MAIL, STRONA WWW 1.4 NUMER NIP I REGON 1.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 1.6

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek o p atno zasady rozlicze Dzia anie 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli Informacja o wynikach kontroli Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporzadzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o dofinansowanie nr

Załącznik do umowy o dofinansowanie nr Załącznik do umowy o dofinansowanie nr WYTYCZNE INSTYTUCJ I ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2013 W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

(nadzór inwestorski )

(nadzór inwestorski ) Zaangażowanie : 998-98-17-4270-104 na kwotę : 10 012,20 zł Wzór Umowy (nadzór inwestorski ) Egzemplarz : Inspektora Nadzoru Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020?

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI I. Umowa Standardowa 1. Do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro Załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wykaz skrótów i pojęć

REGULAMIN. Wykaz skrótów i pojęć REGULAMIN Regulamin określa zasady, formy i tryb postępowań o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Nadleśnictwa w ramach projektu Zwiększanie moŝliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl Warszawa, 10 czerwca 2013 r. Pan Jacek Sadowy Prezes Urząd Zamówień Publicznych Opinia

Bardziej szczegółowo

Wzór. UMOWA Nr. Przedmiot umowy

Wzór. UMOWA Nr. Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór UMOWA Nr zawarta w dniu... w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pilchowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Regulamin udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego Podstawowe informacje Beneficjenci Operatorzy terminali kontenerowych i centrów logistycznych. Zarządy portów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii Cel programu Dofinansowanie dużych inwestycji wpisujących się w cele: Zobowiązań

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

na nast puj ce cz ci (pakiety). Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo zło enia oferty wył cznie na jeden

na nast puj ce cz ci (pakiety). Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo zło enia oferty wył cznie na jeden Strona 1 z 5 Mi kinia: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Mi kinia Numer ogłoszenia: 159790-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowi zkowe.

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. KONTROLE I SANKCJE

Rozdział 6. KONTROLE I SANKCJE Rozdział 6. KONTROLE I SANKCJE 6.1. AUDYT I KONTROLE FINANSOWE Komisja w czasie realizacji projektu i do 5 lat po jego zakończeniu może zlecić przeprowadzenie audytu finansowego. Audyt może obejmować:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r.

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Projekt U M O W Y zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy Biblioteką Raczyńskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/06/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 22.06.2012 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sępólno Kraj., czerwiec 2012 r. I. PODSTAWY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady prawidłowej realizacji projektu wynikające z umowy o dofinansowanie

Zasady prawidłowej realizacji projektu wynikające z umowy o dofinansowanie 2015 Zasady prawidłowej realizacji projektu wynikające z umowy o dofinansowanie Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warunki realizacji projektu Wykonanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 15 października 2014 r. w sprawie archiwizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. reprezentowanym przez zwanym dalej Inspektorem Nadzoru, została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA Nr. reprezentowanym przez zwanym dalej Inspektorem Nadzoru, została zawarta umowa o następującej treści : WZÓR UMOWY (Projekt) Załącznik nr 2 UMOWA Nr. zawarta w dniu..w Wąsewie pomiędzy : Gminą Wąsewo, 07-311 Wąsewo, ul. Zastawska 13, reprezentowaną przez : 1. Rafała Kowalczyk - Wójta Gminy przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z realizacji zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS PRAWA JAZDY KAT. B I B+E) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ 4/2008 UMOWA Nr... (projekt) Dnia... w Kowali pomiędzy Gminą Kowala z siedzibą w Kowali, Kowala 105A, 26-624 Kowala, działającym w imieniu i na rzecz Gminy Kowala, zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Zbigniew J. Boczek WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY 13 Variations and Adjustments!! 13 Zmiany i korekty

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Id: EF19B3A0-4229-4B91-8B25-9DADC02E93A0. Podpisany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawy (wzór)

Umowa dostawy (wzór) Umowa dostawy (wzór) zawarta w dniu roku w Sosnowcu, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Uczestnikiem Beneficjent i Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej treści:

UMOWA NR. zwanym dalej Uczestnikiem Beneficjent i Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej treści: UMOWA NR. O UDZIELENIE DOTACJI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 WZÓR UMOWA Nr /2007 W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - zwaną

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa nr... na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 35 Instytutu

Wzór. Umowa nr... na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 35 Instytutu Wzór Umowa nr... na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 35 Instytutu Zał. Nr 6 W dniu...w Warszawie pomiędzy Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Dorodna 16, zwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy:

PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy: zamawiającym Miastem Słupsk reprezentowanym przez Agnieszkę Nowak Sekretarza Miasta Słupska zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IPU UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie zwana dalej Umową, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do IPU UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie zwana dalej Umową, pomiędzy: Projekt Powszechn e e-usłu gi administracji publicznej na platformie epuap Załącznik nr 2 do IPU UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie zwana dalej Umową, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo