ZASIŁEK RODZINNY KINDERGELD (NIEMCY) DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASIŁEK RODZINNY KINDERGELD (NIEMCY) DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI"

Transkrypt

1 ZASIŁEK RODZINNY KINDERGELD (MCY) DOKŁAD ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE Podpisz w miejscu oznaczonym X. Dokument nr 1 podpisz w miejscu oznaczonym X po lewej stronie, po prawej stronie w miejscu X podpisuje się małżonka/ek/opiekun dziecka. Proszę pamiętać, że podpis na dokumencie musi być zgodny z podpisem na dowodzie tożsamości. W przypadku posiadania dziecka, powyżej 18 roku życia podpisz się na dokumencie nr 2 zaczynającym się od "Außerdem teile ich Folgendes mit"po lewej stronie, a pełnoletnie dziecko po prawej stronie w miejscu oznaczonym X. UMOWA Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu Zleceniodawca ) - jeden pozostaw sobie. W przypadku, gdy pobrałeś formularze z naszej strony internetowej, wyślij obydwie podpisane umowy. Podpiszemy je i jedną odeślemy do Ciebie. DOKUMENTY OD PRACODAWCY - MCY LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG lub wszystkie rozliczenia miesięczne ABRECHNUNG DER BRUTTO/NETTO-BEZÜGE. W przypadku ubiegania sie o zasiłek za obecny rok podatkowy proszę załączyć formularz BESCHEINIGUNG DES ARBEITGEBERS (wypełniony i podbity przez pracodawcę druk znajduje się w komplecie), oraz Abrechnungi (ABRECHNUNG DER BRUTTO/NETTO-BEZÜGE) od początku roku do chwili obecnej. Pamiętaj! Każdy okres zatrudnienia, za który ubiegasz się o zasiłek musi być udokumentowany. Dodatkowe dokumenty do załączenia kopia unijnego aktu małżeństwa (jeśli nie jest unijny musi być tłumaczenie zwykłe na j.niem. - [nieprzysięgłe]); kopia unijnego akt urodzenia dziecka (jeśli nie jest unijny musi być tłumaczenie zwykłe na j.niem. - [nieprzysięgłe]); załącz kopię zaświadczenia potwierdzającego pobieranie / niepobieranie zasiłku na dzieci w innych Państwach Unii Europejskiej( do pobrania w instytucjach MOPS lub ROPS lub GOPS), w tym w Polsce (zawierające kwoty, rodzaj zasiłku oraz wskazanie, na które dziecko był przyznany zasiłek) - musi być tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki. wypełnij dokument znajdujący się w komplecie Zaświadczenie dotyczące składu rodziny (dwustronicowy formularz)potwierdzające zameldowanie dziecka wraz z małżonką/kiem i udaj się po poświadczenie go do urzędu Miasta i Gminy; zaświadczenie o nauce dziecka wypełnione przez uczelnię tylko od momentu ukończenia 18 roku życia (formularz w komplecie dokumentów); kopia potwierdzenia meldunku lub zaświadczenie o pobycie stałym na terenie Niemiec Anmeldebescheinigung lub Anmeldung bei der Meldebehörde ; kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech(jeśli posiadasz); upewnij się gdzie Twój pracodawca opłacał składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i emerytalne w Polsce czy w Niemczech; załącz kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (np. kopię karty ubezpieczenia zdrowotnego, najlepiej Sozialversicherungsnachweis lub Meldebescheinigung zur Sozialversicherung); jeśli rozliczałeś się z podatku niemieckiego, załącz otrzymane decyzje podatkowe Bescheid lub kopię zaświadczenia o dochodach EU/EWR; Jeśli byłeś oddelegowany do pracy w Niemczech przez polską firmę załącz dodatkowo: a)kopię poświadczenia ubezpieczenia od pracodawcy na druku unijnym A1(pobierasz go od pracodawcy); b)bescheinigung des Arbeitgebers za każdy okres zatrudnienia, podpisane i podpite przez pracodawcę; c)kopię umowy o pracę na zasadach oddelegowania( w wersji niemieckiej); d)kopię zaświadczenia o dochodach EU/EWR druk pobierany z urzędu skarbowego. Pamiętaj! Powyższe dane i zaświadczenia pokrywać się muszą z okresem zatrudnienia w Niemczech, tj. okresem, za który starać się będziemy o Kindergeld. DOWÓD OSOBISTY Załącz kopię dowodu osobistego(obie strony) lub paszportu(strona ze zdjęciem)twoją oraz małżonki/ka. MAŁŻONEK ZAŁĄCZA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Jeżeli małżonek/ka był bezrobotny i nie pobierał zasiłku proszę załączyć kopię decyzji o braku prawa do zasiłku w Polsce (dokument ten pobiera się z Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej); DOKUMENTY ODEŚLIJ NA ADRES SIEDZIBY FIRMY Wszystkie podpisane formy zagraniczne, wypełniony formularz, umowę, dokumenty od Pracodawcy oraz dodatkowe dokumenty prześlij listem poleconym na adres podany na formularzu. Zachowaj koniecznie kserokopię dokumentów od pracodawcy. UWAGA! w przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia. Miej to na uwadze, wysyłając do nas dokumenty!

2 !!" " # # $ % # & "$! #!#%&' #!#%' # '()# ( *+ &! ) &*+,--+(# #- ( $.#+! '.()#/+ #.!01/+. ( ( #!!. 2 #.% ( ' #!0.. / 0% (310 &( " & (( ' # # " & "(' #! 2 #.( ' (((.! $ ( & ((( 0 ( 1 &)' ( #! ( (

3 ZASIŁEK RODZINNY MCY KINDERGELD ROK.. Możliwy do uzyskania na jednym komplecie dokumentów do 4 lat wstecz PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI Dane podstawowe Imię nazwisko Data urodzenia Numer identyfikacyjny telefon Dodatkowy numer Czy był Pan zameldowany w Niemczech? Jeżeli tak, proszę podać adres zameldowania w Niemczech TAK Adres zamieszkania w Polsce Adres zamieszkania za granicą Stan cywilny Wolny/na Zamężny/na W konkubinacie Rozwiedziony/na W separacji Od kiedy: Dane pracodawcy PODAJ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIA W MCZECH Z OSTATNICH 4 LAT Nazwa i adres pracodawcy Data podjęcia pracy Data zakończenia pracy Na terenie jakiego kraju opłacałeś/łaś ubezpieczenie społeczne? Uwaga! jeżeli w Niemczech, podaj numer ubezpieczenia VERSICHERUNGSNUMMER oraz załącz dokument na potwierdzenie tego faktu Meldebescheinigung zur Sozsialversicherung lub kartę prywatnego ubezpieczenia lub Abrechnung;.. Czy prowadziłeś działalność gospodarczą w Niemczech (Gewerbe?) TAK Czy składałeś/łaś wniosek lub pobierałeś/łaś emeryturę za granicą? TAK Czy otrzymywałeś świadczenia socjalne z Niemiec? Jeżeli tak, podaj nazwę instytucji, która je przyznała oraz daty otrzymywania pieniędzy. TAK Nazwa instytucji oraz daty otrzymywania świadczenia Czy przerywałeś zatrudnienie w Niemczech z poniższych powodów? Jeżeli tak, podaj datę. A bezrobocia, B- choroby, C- Urlopu macierzyńskiego, D Urlop wychowawczy, E wypadek przy pracy Z jakiej instytucji wypłacane były świadczenia? Podaj daty. TAK A.. B.. C D.. E.. Nazwa instytucji Data Czy rozliczałeś/aś się z podatku w Niemczech? Jeżeli tak, wpisz za jakie lata. TAK DANE DOTYCZĄCE RODZINY pytania z gwiazdką wypełnij według legendy na dole formularza (Proszę załączyć kopie decyzji z urzędu Bescheid) Lata podatkowe rozliczone

4 Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia Stosunek * Proszę odpowiedzieć na pytania szczegółowe o dziecko, tylko gdy jest pełnoletnie Czy pobierał Pan/i zasiłek na dzieci w Polsce? Jeżeli tak, proszę podać datę. TAK, data:.... Czy dziecko ma: 1. Męża, 2. Żonę, 3. Dzieci TAK :.. Czy dziecko mieszka nadal w gospodarstwie domowym wnioskodawcy? TAK Czy w celach edukacyjnych mieszkało pod innym adresem? TAK Jeżeli tak, proszę podać adres Czy ma wykształcenie zawodowe? TAK Proszę podać datę ukończenia Zawód Czy zakończyło studia? TAK Proszę podać datę ukończenia Zawód Czy dziecko jest zatrudnione? TAK Data zatrudnienia : Na jakiej umowie dziecko pracuje? Umowa zlecenie Umowa o dzieło Umowa o pracę Nazwa i adres pracodawcy Rodzaj wykonywanej pracy Ilość przepracowanych godzin tygodniowo DANE DOTYCZĄCE MAŁŻONKA/PARTNERA Imię i nazwisko małżonka / partnera Stosunek do dzieci wymienionych powyżej * Czy pobierał/ła zasiłek na dzieci na terenie Polski? TAK Od.. Do Czy pobierał/ła świadczenia z instytucji państwowych w Polsce? TAK Z jakiej instytucji są te świadczenia, proszę podać nazwę Czy pobierał/ła emeryturę/rentę w Polsce? TAK Od.. Do Z jakiej instytucji? Proszę podać nazwę. Podaj daty pobierania świadczeń Od Do Czy pracował/ła zawodowo na terenie Polski? Czy pracował/ła zawodowo za granicą? TAK TAK Pod czyją opieką pozostawały dzieci podczas Twojego pobytu za granicą?

5 Inne dane WYPEŁNIJ DOKŁAD, DRUKOWANYMI LITERAMI Sposób przekazania środków Numer konta bankowego złotówkowe, walutowe, w holenderskim banku, w niemieckim banku Nazwa banku Kod SWIFT lub BIC banku Właściciel konta bankowego Przekaz pocztowy na adres *) LEGENDA DO PYTAŃ Z GWIAZDKĄ: Proszę o podanie stopnia pokrewieństwa z dzieckiem za pomocą symboli: A dziecko ze związku małżeńskiego, B dziecko uznane C dziecko przysposobione D dziecko naturalne, nie ze związku małżeńskiego E dziecko małżonka/małżonki należące do gospodarstwa domowego F wnuki i rodzeństwo, które osoba przyjęła do swojego gospodarstwa rodzinnego Formularze prosimy odesłać na adres Biuro Doradcze Poltax 22/ ul. Obozowa 82a/ Warszawa Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją zwrotu podatku oraz celów marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia r o ochronie danych osobowych Dz. U. 97 nr 133 poz. 833). Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za wszelkie podane przez mnie dane oraz oświadczam, że są one zgodne z prawdą Data i podpis klienta X

6 Podpis klienta Podpis opiekuna dziecka

7 3 Außerdem teile ich Folgendes mit: Hinweis nach dem Bundesdatenschutzgesetz: Die Daten werden aufgrund und zum Zweck der 31, 62 bis 78 Einkommensteuergesetz und der Regelungen der Abgabenordnung bzw. aufgrund des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches erhoben, verarbeitet und genutzt. Wir versichern, dass alle Angaben wahrheitsgetreu gemacht worden sind. Die erforderlichen Nachweise sind beigefügt. Uns ist bekannt, dass Veränderungen gegenüber den gemachten Angaben unverzüglich der zuständigen Familienkasse anzuzeigen sind. FormLAB Gesellschaft für Prozessautomatisierung mbh zentraler Thüringer Formularpool KGFAMKA-018-DE-FL Vordruck: Bundesagentur für Arbeit KG 5d Stand November 2012 Datum Unterschrift der/des Berechtigten Allgemeine Hinweise Datum Unterschrift des Kindes Hinweise zur Erklärung zu einer abgeschlossenen Erstausbildung und Erwerbstätigkeit eines über 18 Jahre alten Kindes Kindergeld wird für alle Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gezahlt. Die Berücksichtigung eines volljährigen Kindes ist möglich, wenn es 1. noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat, nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht und bei einer Agentur für Arbeit im Inland als Arbeitsuchender gemeldet ist oder 2. noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat und a) für einen Beruf ausgebildet wird oder b) sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten befindet oder c) eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht beginnen oder fortsetzen kann oder d) einen geregelten Freiwilligendienst leistet oder 3. wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten; Voraussetzung ist, dass die Behinderung vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist (ohne Altersgrenze). Nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung und eines Erststudiums wird ein Kind in den Fällen der Nummer 2 (a bis d) nur berücksichtigt, wenn das Kind keiner (schädlichen) Erwerbstätigkeit nachgeht. Zu Unrecht erhaltenes Kindergeld muss zurückgezahlt werden. Zu 1 und zu 2 Angaben zur bisherigen Berufsausbildung / zum bisherigen Studium des Kindes Eine Ausbildung (Berufsausbildung oder Studium) ist abgeschlossen, wenn sie zur Ausübung eines Berufs befähigt, auch wenn sich daran eine darauf aufbauende weitere Ausbildung anschließt. Die Angaben sind auch für Zeiträume vor Vollendung des 18. Lebensjahres zu machen. Zu Podpis klienta 3 Angaben zur Erwerbstätigkeit des Kindes Ein Kind ist erwerbstätig, wenn es einer auf die Erzielung von Einkünften gerichteten Beschäftigung nachgeht, die den Einsatz seiner persönlichen Arbeitskraft erfordert. Hieraus folgt, dass der Begriff Erwerbstätigkeit durch eine nichtselbständige Tätigkeit, eine land- und forstwirtschaftliche, eine gewerbliche und eine selbständige Tätigkeit erfüllt werden kann. Die Verwaltung eigenen Vermögens ist demgegenüber keine Erwerbstätigkeit. Bitte weisen Sie die wöchentliche Arbeitszeit anhand geeigneter Unterlagen (z. B. Arbeitsvertrag / Bescheinigung des Arbeitgebers) nach. Podpis penoletniego dziecka Blatt 2 von 2 Speichern

8

9 Piecz adresowa szkoy/uczelni Stempel der Ausbildungsstelle ZAWIADCZE O NAUCE DZIECKA Bescheinigung Niniejszym owiadczam e. Hiermit wird bescheinnigt,dass Imi i nazwisko ucznia / studenta Data urodzenia Geburtsdatum Zamieszkay ( a) Wohnhaft adres ucznia / studenta ( kod, miejscowo, ulica, numer) Syn / córka Pana / Pani... Sohn /Tochter von imi i nazwisko rodzica w roku szkolnym/ akademickim /.. by (a) naszym uczniem/studentem in Schuljahr unser(e) Schüler(in) / Student(in) war. Nauka w/w ucznia/ studenta w naszej szkole zakoczya si / planowo koczy si w roku Die Ausbildung in unserer Schule / Ausbildungsstelle endet ( endete) im Jahre :... Miejscowo i data Ort, Datum.. Podpis, piecze imienna Unterschrift/ Stempel

10

11

12 !"#!$% &' ( )% *+, (-!. % +% - & %$! /$/0 1 & %% ' % &$/)% % &/ % /& )2* Podpis klienta )(+ 5 Podpis opiekuna dziecka

13 !"#!$% &' ( )% *+, (-!. % +% - & %$! /$/0 1 & %% ' % &$/)% % &/ % /& )2* Podpis klienta )(+ 5 Podpis opiekuna dziecka

14 UMOWA ZLECE Zawarta w dniu.. pomiędzy. zamieszkałym(ą) w.. przy ul.. zwanym(ą) w treści umowy Zleceniodawcą", a CUF Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 25/2-3, Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł opłaconym w całości, reprezentowaną przez Krzysztofa Kuźnika - Prezesa Zarządu oraz Annę Wawrzynkiewicz Wiceprezesa Zarządu, zwanym dalej w treści umowy "Zleceniobiorcą", 1 Zleceniodawcy). Do wyliczenia należnego wynagrodzenia stosuje się średni kurs NBP z dnia wykonania umowy, o którym mowa w 3 pkt 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 6. W wypadku opóźnienia terminu płatności należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, 1. Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu realizacji wypłaty zasiłku rodzinnego w MCZECH. 2. Złożenia wniosku o przyznanie i wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo urzędzie za granicą oraz przed urzędami w Polsce. 3. Odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji wydanej przez właściwy urząd za granicą, o ile przepisy właściwego kraju wydanie takiej decyzji przewidują. 2 Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty wynagrodzenia brutto. 7. W przypadku dokonywania wypłaty na rzecz Zleceniodawcy uprzednio otrzymanego zasiłku przez Zleceniobiorcę, wypłata następuje w polskich złotych, a kwoty zasiłku oraz prowizje Zleceniobiorcy wyrażone w walutach obcych, zostaną przeliczone wg kursu kupna walut (dla klientów indywidualnych) ogłaszanego przez Citi Bank Handlowy w dniu zawarcia transakcji przewalutowania lub w dniu zaksięgowania transakcji przewalutowania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy. 1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych z przyznaniem i wypłatą zasiłku lub zasiłków oraz nie świadczy żadnych usług doradztwa 8.Na wysokość prowizji pobieranej przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania Zleceniodawcy, które zostaną pokryte przez niemieckie organa podatkowe bądź niemieckie podatkowego, lecz jedynie dokonuje wstępnej kalkulacji wysokości możliwego do uzyskania przez organa właściwe ds. zasiłków z należnego Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego Zleceniodawcę zasiłku lub zasiłków. podatku/otrzymanego zasiłku. 2. Zleceniobiorca wypełnia właściwe wnioski o przyznanie i wypłatę zasiłku lub zasiłków, doręcza je 9.Jeżeli Zleceniodawca nie poda pełnych danych potrzebnych do prowadzenia sprawy, lub zatai właściwemu miejscowo urzędowi za granicą, prowadzi korespondencję oraz ewentualnie odbiera istotne informacje, Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy i/lub przygotować nową ofertę decyzje. dla Zleceniodawcy. 3. Zleceniobiorca może założyć tymczasowe konto techniczne w celu realizacji zlecenia. Konto jest 10. W przypadku pozyskiwania kart podatkowych przez Zleceniobiorcę koszt usługi zostanie wolne od opłat. Dotyczy wyłącznie rozliczeń z niemieckim US. powiększony o 39 PLN brutto. 4. Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian 11. Jeżeli do kompletu dokumentów dołączono kopię ważnej Karty Dużej Rodziny wystawionej na wprowadzonych na podstawie niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę Zleceniodawcę, to Zleceniobiorca zobowiązuje się przyznać Zleceniodawcy rabat w wysokości 10% pełnomocnictwa. (słownie: dziesięć procent) od kwoty standardowej prowizji netto wynoszącej 12% Za chwilę wykonania usługi przez Zleceniobiorcę uznaje się dzień poinformowania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę lub powzięcia przez Zleceniobiorcę z innych źródeł informacji o dacie wpływu pierwszej kwoty każdego z zasiłku określonego w 1 pkt.1 na rachunek Zleceniodawcy podany urzędowi przyznającemu i wypłacającemu zasiłek lub zasiłki, lub datę wpływu pierwszej kwoty takiego zasiłku na rachunek Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w realizacji wypłaty zasiłku lub zasiłków z winy urzędów i instytucji finansowych dokonujących rozliczenia. 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zleceniobiorcy o otrzymaniu pierwszej wypłaty każdego z zasiłków określonych w 1 pkt. 1 z zagranicznego urzędu na podane przez siebie konto lub po otrzymaniu czeku do realizacji w polskim banku w terminie 7 dni od dnia otrzymania. W tym celu Zleceniodawca zobowiązany jest do doręczenia kopii czeku lub dowodu bankowego wskazującego w/w przelew z wyraźną datą i kwotą przelewu. 3. Zważywszy, że pierwsza wypłata każdego z zasiłków określonych w 1 pkt 1 jest tożsama z wykonaniem umowy przez Zleceniobiorcę, któremu w związku z tym przysługuje wynagrodzenie umowne, a od zawiadomienia przez Zleceniodawcę o otrzymaniu pierwszej wypłaty każdego zasiłku zależy możliwość wystawienia przez Zleceniobiorcę stosownego dokumentu księgowego, stanowiącego podstawę wypłaty na jego rzecz należnego wynagrodzenia, to w przypadku zwłoki Zleceniodawcy w wykonaniu w/w obowiązku, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty należnego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu w/w zobowiązania. Postanowienia niniejszego ust. 3 stosuje się także w przypadku, gdy Zleceniodawca miał możliwość otrzymania informacji o wypłacie zasiłku, a nie otrzymał jej z powodów od niego zależnych lub przez niego zawinionych. W takim przypadku bieg terminu do zawiadomienia Zleceniobiorcy o przyznanym Zleceniodawcy zasiłku rozpoczyna się od dnia następującego. 4 Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do: 1. Udzielania Zleceniobiorcy wszystkich informacji związanych ze Zleceniodawcą i będących w związku z przedmiotem umowy, w tym poinformowania o każdej zmianie sytuacji życiowej Zleceniodawcy, pozostającej w związku z przedmiotem umowy oraz o zmianie kraju zamieszkania w tym o powrocie do Polski; 2. W przypadku zlecenia dotyczącego zasiłku w Niemczech i Holandii - tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego dokumentów wskazanych przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy niemieckie i holenderskie. 3. Niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania, doręczenia Zleceniobiorcy kopii wszelkich dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu w przedmiotowej sprawie. 4. Udzielania odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminach niezbędnych dla prawidłowego toku procedury uzyskania zasiłku lub zasiłków i wykonania umowy, w każdym razie nie później niż w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od złożenia zapytania. W przypadku braku odpowiedzi, a tym samym doprowadzenia do odrzucenia wniosku, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty Zleceniobiorcy kwoty prowizji minimalnej w kwocie netto 89 Euro stanowiącej wynagrodzenie Zleceniobiorcy należne mu z tytułu wykonania usługi obejmującej przygotowanie wniosku o zasiłek na rzecz Zleceniodawcy 5. Pokrycia kosztów opłat pocztowych w przypadku wypłaty zasiłku w formie przekazu pocztowego. 5 Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia innemu podmiotowi wykonania wszystkich bądź niektórych czynności objętych niniejszą umową. Za działania podmiotu trzeciego Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy jak za działania własne Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do wynagrodzenia liczonego jako 12 % netto (słownie: dwanaście procent)każdego zasiłku przyznanego i wypłaconego Zleceniodawcy przez właściwy zagraniczny urząd za wnioskowany okres. Ilość rat wynagrodzenia będzie odpowiadała ilości wypłat każdego zasiłku. 2. Wynagrodzenie netto po uwzględnieniu rabatów nie może być niższe niż równowartość 89 EURO - w zależności od kraju rozliczenia, przeliczona na złote polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust. 5. lub 7., która to kwota stanowi średnią dla danego kraju minimalną wartość kosztów ponoszonych przez Zleceniobiorcę na wykonanie zlecenia [kwota prowizji ulega zwiększeniu o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT)]. Wynagrodzenie minimalne jest płatne jednorazowo, w terminie 5 dni od dnia pierwszej wypłaty zasiłku. Jeśli wartość pierwszej wypłaty zasiłku nie pokrywa wartości minimalnego wynagrodzenia 89 Euro netto wówczas pozostała część prowizji minimalnej zostanie pobrana z kolejnej wypłaty zasiłku. 3. Jeżeli Zleceniodawca aplikował wcześniej o zasiłek i/lub go otrzymał, a pomimo tego zgłosił się do Zleceniobiorcy i podpisał umowę na takie samo rozliczenie - Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztami prowadzenia sprawy przed urzędem w wysokości prowizji minimalnej wskazanej w paragrafie 6 ust Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z zagranicznym urzędem kwoty zasiłku w okresie 12 miesięcy wyniosą mniej niż 120 EUR, obniża się wynagrodzenie minimalne, o którym mowa w 6 p. 2, pobierane przez Zleceniobiorcę od zasiłku, stanowiącego przedmiot umowy, do kwoty 40EUR brutto. Tak obliczone wynagrodzenie minimalne zostanie rozliczone w terminie 30 dni od dnia ostatniej wypłaty zasiłku. 5. Zleceniodawca zobowiązany jest do wypłacenia Zleceniobiorcy należnego wynagrodzenia lub raty wynagrodzenia w terminie do 7 dni od otrzymania faktury VAT opiewającej na kwotę należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia lub raty wynagrodzenia, wystawionej po uzyskaniu przez Zleceniobiorcę informacji o wypłacie zasiłku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze trafią bezpośrednio z zagranicznego urzędu na rachunek bankowy Zleceniodawcy lub poprzez przekaz pocztowy do 7 Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę: a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy, b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie, o którym mowa w 1 lub w urzędzie pocztowym, c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy, d) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, w tym niepoinformowanie Zleceniobiorcy lub właściwego Urzędu o każdej zmianie sytuacji życiowej Zleceniodawcy, pozostającej w związku z przedmiotem umowy np. powodującej odpadnięcie podstawy do wypłaty któregokolwiek z zasiłków. 8 Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne. 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia do wykonania umowy, jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania. 2. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku, gdy mimo dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania umowy, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 30 dni od ich otrzymania. 3. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od wykonania umowy, pod warunkiem, że wniosek Zleceniodawcy nie został wysłany do odpowiedniego urzędu zagranicznego przez Zleceniobiorcę, jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że potencjalna wartość zasiłków nie wystarcza na pokrycie prowizji minimalnej określonej w 6 ust. 2, chyba że inne ustępy wskazują inaczej. 4. W przypadku, gdy zawarcie niniejszej umowy miało miejsce na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 Poz. 271 z póżn. zm.), w związku z brzmieniem art. 10 ust. 3 w/w ustawy konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od takiej umowy zastrzeżone w art. 10 w/w ustawy. 13 Zleceniobiorca oświadcza, że Biuro Doradcze Poltax jest właściwie umocowany i upoważniony do pozyskiwania klientów na rzecz Zleceniobiorcy, dostarczania, gromadzenia i odbierania niezbędnych dokumentów, celem ich przekazania pomiędzy Zleceniobiorcą i osobami trzecimi, bez prawa do dokonywania zmian w ich treści. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy: Podpisując niniejszą umowę Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez CUF Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szelągowska 25/2-3, Poznań, Polska, jako Administratora danych, jego danych osobowych, przekazanych przy zawarciu i w toku wykonania w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), w związku i w celu jej wykonania. Oświadcza też, iż został poinformowany zgodnie z art. 24 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, że dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego dobrowolnie zgody, w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, w związku z wykonaniem postanowień niniejszej umowy, a także o przysługującym mu prawie wglądu do danych i ich poprawiania. Wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem - CUF Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szelągowska 25/2-3, Poznań, Polska, w związku z wykonaniem niniejszej umowy i w celu jej wykonania, w tym w szczególności na ich przekazywanie właściwym do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy w zakresie zwrotu podatku, organom skarbowym. Ponadto Zleceniodawca wyraża niniejszym dobrowolną zgodę na*: * oznaczenie pola pustego znakiem X oznacza brak zgody na treść klauzuli. [x]przetwarzanie danych przez CUF Sp. z o.o. w celach marketingowych, [ ] [x] przekazywanie danych, [ ] [x]otrzymywanie od CUF Sp. z o.o. i spółek z grupy kapitałowej, do której należy CUF Sp. z o.o [ ].informacji handlowych i doręczanie ich na wskazane wyżej jego dane adresowe, [x] zgoda niniejsza obejmuje przetwarzanie jego danych przyszłości [ ]... Zleceniobiorca (CUF)... Data i podpis (Zleceniodawca - Klient)

15 UMOWA ZLECE Zawarta w dniu.. pomiędzy. zamieszkałym(ą) w.. przy ul.. zwanym(ą) w treści umowy Zleceniodawcą", a CUF Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 25/2-3, Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł opłaconym w całości, reprezentowaną przez Krzysztofa Kuźnika - Prezesa Zarządu oraz Annę Wawrzynkiewicz Wiceprezesa Zarządu, zwanym dalej w treści umowy "Zleceniobiorcą", 1 Zleceniodawcy). Do wyliczenia należnego wynagrodzenia stosuje się średni kurs NBP z dnia wykonania umowy, o którym mowa w 3 pkt 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 6. W wypadku opóźnienia terminu płatności należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, 1. Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu realizacji wypłaty zasiłku rodzinnego w MCZECH. 2. Złożenia wniosku o przyznanie i wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo urzędzie za granicą oraz przed urzędami w Polsce. 3. Odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji wydanej przez właściwy urząd za granicą, o ile przepisy właściwego kraju wydanie takiej decyzji przewidują. 2 Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty wynagrodzenia brutto. 7. W przypadku dokonywania wypłaty na rzecz Zleceniodawcy uprzednio otrzymanego zasiłku przez Zleceniobiorcę, wypłata następuje w polskich złotych, a kwoty zasiłku oraz prowizje Zleceniobiorcy wyrażone w walutach obcych, zostaną przeliczone wg kursu kupna walut (dla klientów indywidualnych) ogłaszanego przez Citi Bank Handlowy w dniu zawarcia transakcji przewalutowania lub w dniu zaksięgowania transakcji przewalutowania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy. 1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych z przyznaniem i wypłatą zasiłku lub zasiłków oraz nie świadczy żadnych usług doradztwa 8.Na wysokość prowizji pobieranej przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania Zleceniodawcy, które zostaną pokryte przez niemieckie organa podatkowe bądź niemieckie podatkowego, lecz jedynie dokonuje wstępnej kalkulacji wysokości możliwego do uzyskania przez organa właściwe ds. zasiłków z należnego Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego Zleceniodawcę zasiłku lub zasiłków. podatku/otrzymanego zasiłku. 2. Zleceniobiorca wypełnia właściwe wnioski o przyznanie i wypłatę zasiłku lub zasiłków, doręcza je 9.Jeżeli Zleceniodawca nie poda pełnych danych potrzebnych do prowadzenia sprawy, lub zatai właściwemu miejscowo urzędowi za granicą, prowadzi korespondencję oraz ewentualnie odbiera istotne informacje, Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy i/lub przygotować nową ofertę decyzje. dla Zleceniodawcy. 3. Zleceniobiorca może założyć tymczasowe konto techniczne w celu realizacji zlecenia. Konto jest 10. W przypadku pozyskiwania kart podatkowych przez Zleceniobiorcę koszt usługi zostanie wolne od opłat. Dotyczy wyłącznie rozliczeń z niemieckim US. powiększony o 39 PLN brutto. 4. Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian 11. Jeżeli do kompletu dokumentów dołączono kopię ważnej Karty Dużej Rodziny wystawionej na wprowadzonych na podstawie niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę Zleceniodawcę, to Zleceniobiorca zobowiązuje się przyznać Zleceniodawcy rabat w wysokości 10% pełnomocnictwa. (słownie: dziesięć procent) od kwoty standardowej prowizji netto wynoszącej 12% Za chwilę wykonania usługi przez Zleceniobiorcę uznaje się dzień poinformowania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę lub powzięcia przez Zleceniobiorcę z innych źródeł informacji o dacie wpływu pierwszej kwoty każdego z zasiłku określonego w 1 pkt.1 na rachunek Zleceniodawcy podany urzędowi przyznającemu i wypłacającemu zasiłek lub zasiłki, lub datę wpływu pierwszej kwoty takiego zasiłku na rachunek Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w realizacji wypłaty zasiłku lub zasiłków z winy urzędów i instytucji finansowych dokonujących rozliczenia. 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zleceniobiorcy o otrzymaniu pierwszej wypłaty każdego z zasiłków określonych w 1 pkt. 1 z zagranicznego urzędu na podane przez siebie konto lub po otrzymaniu czeku do realizacji w polskim banku w terminie 7 dni od dnia otrzymania. W tym celu Zleceniodawca zobowiązany jest do doręczenia kopii czeku lub dowodu bankowego wskazującego w/w przelew z wyraźną datą i kwotą przelewu. 3. Zważywszy, że pierwsza wypłata każdego z zasiłków określonych w 1 pkt 1 jest tożsama z wykonaniem umowy przez Zleceniobiorcę, któremu w związku z tym przysługuje wynagrodzenie umowne, a od zawiadomienia przez Zleceniodawcę o otrzymaniu pierwszej wypłaty każdego zasiłku zależy możliwość wystawienia przez Zleceniobiorcę stosownego dokumentu księgowego, stanowiącego podstawę wypłaty na jego rzecz należnego wynagrodzenia, to w przypadku zwłoki Zleceniodawcy w wykonaniu w/w obowiązku, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty należnego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu w/w zobowiązania. Postanowienia niniejszego ust. 3 stosuje się także w przypadku, gdy Zleceniodawca miał możliwość otrzymania informacji o wypłacie zasiłku, a nie otrzymał jej z powodów od niego zależnych lub przez niego zawinionych. W takim przypadku bieg terminu do zawiadomienia Zleceniobiorcy o przyznanym Zleceniodawcy zasiłku rozpoczyna się od dnia następującego. 4 Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do: 1. Udzielania Zleceniobiorcy wszystkich informacji związanych ze Zleceniodawcą i będących w związku z przedmiotem umowy, w tym poinformowania o każdej zmianie sytuacji życiowej Zleceniodawcy, pozostającej w związku z przedmiotem umowy oraz o zmianie kraju zamieszkania w tym o powrocie do Polski; 2. W przypadku zlecenia dotyczącego zasiłku w Niemczech i Holandii - tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego dokumentów wskazanych przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy niemieckie i holenderskie. 3. Niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania, doręczenia Zleceniobiorcy kopii wszelkich dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu w przedmiotowej sprawie. 4. Udzielania odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminach niezbędnych dla prawidłowego toku procedury uzyskania zasiłku lub zasiłków i wykonania umowy, w każdym razie nie później niż w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od złożenia zapytania. W przypadku braku odpowiedzi, a tym samym doprowadzenia do odrzucenia wniosku, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty Zleceniobiorcy kwoty prowizji minimalnej w kwocie netto 89 Euro stanowiącej wynagrodzenie Zleceniobiorcy należne mu z tytułu wykonania usługi obejmującej przygotowanie wniosku o zasiłek na rzecz Zleceniodawcy 5. Pokrycia kosztów opłat pocztowych w przypadku wypłaty zasiłku w formie przekazu pocztowego. 5 Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia innemu podmiotowi wykonania wszystkich bądź niektórych czynności objętych niniejszą umową. Za działania podmiotu trzeciego Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy jak za działania własne Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do wynagrodzenia liczonego jako 12 % netto (słownie: dwanaście procent)każdego zasiłku przyznanego i wypłaconego Zleceniodawcy przez właściwy zagraniczny urząd za wnioskowany okres. Ilość rat wynagrodzenia będzie odpowiadała ilości wypłat każdego zasiłku. 2. Wynagrodzenie netto po uwzględnieniu rabatów nie może być niższe niż równowartość 89 EURO - w zależności od kraju rozliczenia, przeliczona na złote polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust. 5. lub 7., która to kwota stanowi średnią dla danego kraju minimalną wartość kosztów ponoszonych przez Zleceniobiorcę na wykonanie zlecenia [kwota prowizji ulega zwiększeniu o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT)]. Wynagrodzenie minimalne jest płatne jednorazowo, w terminie 5 dni od dnia pierwszej wypłaty zasiłku. Jeśli wartość pierwszej wypłaty zasiłku nie pokrywa wartości minimalnego wynagrodzenia 89 Euro netto wówczas pozostała część prowizji minimalnej zostanie pobrana z kolejnej wypłaty zasiłku. 3. Jeżeli Zleceniodawca aplikował wcześniej o zasiłek i/lub go otrzymał, a pomimo tego zgłosił się do Zleceniobiorcy i podpisał umowę na takie samo rozliczenie - Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztami prowadzenia sprawy przed urzędem w wysokości prowizji minimalnej wskazanej w paragrafie 6 ust Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z zagranicznym urzędem kwoty zasiłku w okresie 12 miesięcy wyniosą mniej niż 120 EUR, obniża się wynagrodzenie minimalne, o którym mowa w 6 p. 2, pobierane przez Zleceniobiorcę od zasiłku, stanowiącego przedmiot umowy, do kwoty 40EUR brutto. Tak obliczone wynagrodzenie minimalne zostanie rozliczone w terminie 30 dni od dnia ostatniej wypłaty zasiłku. 5. Zleceniodawca zobowiązany jest do wypłacenia Zleceniobiorcy należnego wynagrodzenia lub raty wynagrodzenia w terminie do 7 dni od otrzymania faktury VAT opiewającej na kwotę należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia lub raty wynagrodzenia, wystawionej po uzyskaniu przez Zleceniobiorcę informacji o wypłacie zasiłku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze trafią bezpośrednio z zagranicznego urzędu na rachunek bankowy Zleceniodawcy lub poprzez przekaz pocztowy do 7 Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę: a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy, b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie, o którym mowa w 1 lub w urzędzie pocztowym, c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy, d) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, w tym niepoinformowanie Zleceniobiorcy lub właściwego Urzędu o każdej zmianie sytuacji życiowej Zleceniodawcy, pozostającej w związku z przedmiotem umowy np. powodującej odpadnięcie podstawy do wypłaty któregokolwiek z zasiłków. 8 Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne. 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia do wykonania umowy, jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania. 2. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku, gdy mimo dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania umowy, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 30 dni od ich otrzymania. 3. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od wykonania umowy, pod warunkiem, że wniosek Zleceniodawcy nie został wysłany do odpowiedniego urzędu zagranicznego przez Zleceniobiorcę, jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że potencjalna wartość zasiłków nie wystarcza na pokrycie prowizji minimalnej określonej w 6 ust. 2, chyba że inne ustępy wskazują inaczej. 4. W przypadku, gdy zawarcie niniejszej umowy miało miejsce na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 Poz. 271 z póżn. zm.), w związku z brzmieniem art. 10 ust. 3 w/w ustawy konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od takiej umowy zastrzeżone w art. 10 w/w ustawy. 13 Zleceniobiorca oświadcza, że Biuro Doradcze Poltax jest właściwie umocowany i upoważniony do pozyskiwania klientów na rzecz Zleceniobiorcy, dostarczania, gromadzenia i odbierania niezbędnych dokumentów, celem ich przekazania pomiędzy Zleceniobiorcą i osobami trzecimi, bez prawa do dokonywania zmian w ich treści. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy: Podpisując niniejszą umowę Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez CUF Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szelągowska 25/2-3, Poznań, Polska, jako Administratora danych, jego danych osobowych, przekazanych przy zawarciu i w toku wykonania w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), w związku i w celu jej wykonania. Oświadcza też, iż został poinformowany zgodnie z art. 24 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, że dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego dobrowolnie zgody, w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, w związku z wykonaniem postanowień niniejszej umowy, a także o przysługującym mu prawie wglądu do danych i ich poprawiania. Wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem - CUF Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szelągowska 25/2-3, Poznań, Polska, w związku z wykonaniem niniejszej umowy i w celu jej wykonania, w tym w szczególności na ich przekazywanie właściwym do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy w zakresie zwrotu podatku, organom skarbowym. Ponadto Zleceniodawca wyraża niniejszym dobrowolną zgodę na*: * oznaczenie pola pustego znakiem X oznacza brak zgody na treść klauzuli. [x]przetwarzanie danych przez CUF Sp. z o.o. w celach marketingowych, [ ] [x] przekazywanie danych, [ ] [x]otrzymywanie od CUF Sp. z o.o. i spółek z grupy kapitałowej, do której należy CUF Sp. z o.o [ ].informacji handlowych i doręczanie ich na wskazane wyżej jego dane adresowe, [x] zgoda niniejsza obejmuje przetwarzanie jego danych przyszłości [ ]... Zleceniobiorca (CUF)... Data i podpis (Zleceniodawca - Klient)

jeżeli posiadasz prześlij dowody opłacania składek zdrowotnych wyciągi z konta, potwierdzenia od ubezpieczyciela itp.;

jeżeli posiadasz prześlij dowody opłacania składek zdrowotnych wyciągi z konta, potwierdzenia od ubezpieczyciela itp.; HOLANDIA ZGŁOSZENIE ZWROTU PODATKU ZA 2012 / ZORGTOESLAG INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE 1 Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. ROZLICZENIE Z BELGII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. PEŁNOMOCNICTWO (DE MACHTIGING)

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z NIEMIEC DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z NIEMIEC DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z NIEMIEC DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO

Bardziej szczegółowo

HOLANDIA INSTRUKCJA - PROSIMY O UWA NE PRZECZYTANIE

HOLANDIA INSTRUKCJA - PROSIMY O UWA NE PRZECZYTANIE HOLANDIA INSTRUKCJA - PROSIMY O UWA NE PRZECZYTANIE 1 2 3 4 Nale y do³¹czyæ kopiê paszportu (strona ze zdjêciem i podpisem) lub jeœli nie masz paszportu - kopiê dowodu osobistego (przód i ty³). Wszystkie

Bardziej szczegółowo

AUSTRIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

AUSTRIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE AUSTRIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź;

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. Pamiętaj aby uwzględnić:

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

"TAXREFUND" Sp. z o.o. tel:+48 75 77 19 765, fax:+48 75 61 26 854. instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów KINDERGELD

TAXREFUND Sp. z o.o. tel:+48 75 77 19 765, fax:+48 75 61 26 854. instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów KINDERGELD "TAXREFUND" Sp. z o.o. tel:+48 75 77 19 765, fax:+48 75 61 26 854 ul. Francuska 39, 59-900 Zgorzelec e-mail: biuro@taxrefund.pl instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów KINDERGELD Aby ubiegać się o zasiłek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - HOLANDIA

INSTRUKCJA - HOLANDIA INSTRUKCJA - HOLANDIA Niniejsza instrukcja pomoże Państwu przejść łatwo przez formalności Komplet dokumentów zawiera następujące druki : 1. Formularz Holandia - należy uzupełnić 2. Obcojęzyczne formularze

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG

LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie niemieckiego rozliczenia podatkowego (do 4 lat wstecz) za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, W przypadku niejasności jesteśmy do Państwa dyspozycji w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku i w soboty w godz. 9.00-13.00.

Szanowni Państwo, W przypadku niejasności jesteśmy do Państwa dyspozycji w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku i w soboty w godz. 9.00-13.00. Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie możliwością zwrotu podatku belgijskiego za naszym pośrednictwem. Warunkiem otrzymania zwrotu podatku jest dostarczenie wszystkich kart podatkowych Loonfiche

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! BARDZO WAŻNE!!!

UWAGA!!! BARDZO WAŻNE!!! Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie możliwością zwrotu podatku niemieckiego za naszym pośrednictwem. Warunkiem otrzymania zwrotu podatku jest dostarczenie przez klienta oryginałów wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wszystkie wymienione dokumenty należy odesłać do nas pocztą lub mailem na holandia@tax-pol.pl.

Wszystkie wymienione dokumenty należy odesłać do nas pocztą lub mailem na holandia@tax-pol.pl. Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie możliwością uzyskania dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego ZORGTOESLAG za naszym pośrednictwem. Warunkiem otrzymania świadczenia jest dostarczenie przez

Bardziej szczegółowo

USA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

USA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE USA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź; obcojęzyczne

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE zwrot podatku dochodowego z Holandii - rok 20...

DANE OSOBOWE zwrot podatku dochodowego z Holandii - rok 20... DANE OSOBOWE zwrot podatku dochodowego z Holandii - rok 20... NL 1. DANE KLIENTA - prosimy używać drukowanych liter Nazwisko Imię Kod, miejscowość ulica i numer Data urodzenia: E-mail: stan cywilny Data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - NIEMCY. TAX PERFECTA ul. Mickiewicza 16 48-250 Głogówek

INSTRUKCJA - NIEMCY. TAX PERFECTA ul. Mickiewicza 16 48-250 Głogówek INSTRUKCJA - NIEMCY W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG kopie wszystkich posiadanych kart podatkowych za dany rok podatkowy.

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego.

Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DOKUMENTÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z NIEMIEC Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego. akwestionariusz (Dane Osobowe) Czytelnie uzupełnić,

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY

ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełniona

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego.

Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego. INSTRUKCJA WYPE NIENIA DOKUMENTÓW DO ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego. NALEŻY DOŁĄCZYĆ: Czytelnie uzupełnić, podpisać i odesłać

Bardziej szczegółowo

zwrot podatku z Holandii

zwrot podatku z Holandii instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów zwrot podatku z Holandii Aby ubiegać się o zwrot podatku dochodowego zapłaconego w Holandii PROSIMY PRZYGOTOWAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY! dokumenty niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

801 011 042 Waldemar Kościukiewicz www.taxrefund.pl. instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów N I E M C Y 2007, 2008, 2009, 2010

801 011 042 Waldemar Kościukiewicz www.taxrefund.pl. instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów N I E M C Y 2007, 2008, 2009, 2010 801 011 042 Waldemar Kościukiewicz www.taxrefund.pl www.pracabezgranic.info instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów N I E M C Y 2007, 2008, 2009, 2010 Zeznanie podatkowe osoby prowadzącej DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo