U Z A S A D N I E N I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U Z A S A D N I E N I E"

Transkrypt

1 U Z A S A D N I E N I E Skuteczność egzekwowania obowiązków publicznych w drodze przymusu administracyjnego jest jednym z elementów mających zasadniczy wpływ na kondycję państwa w zakresie realizowanego przez nie władztwa publicznego, zarówno w przypadkach uchylania się przez zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków, jak i przez oddziaływanie na stopień dobrowolnego wywiązywania się z nich przez podmioty indywidualne i osoby prawne. Niezależnie zatem od uwarunkowań technologicznych i strukturalnych, konieczne staje się wprowadzenie prawnych instrumentów umożliwiających sprawne, szybkie i skuteczne reagowanie administracyjnych organów egzekucyjnych na zmieniające się okoliczności zewnętrzne, przy zachowaniu wszelkich standardów umożliwiających zachowanie pewności obrotu prawnego i praw jego uczestników. Ilość zobowiązań podlegających przymusowemu ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej wymaga wprowadzenia jednoznacznych zasad efektywnej współpracy między wszystkimi organami egzekucyjnymi oraz wierzycielami. Projektowane zmiany mają umożliwić takie funkcjonowanie tej współpracy pozbawione bagażu nadmiernej formalizacji i jednocześnie wprowadzające jasne zasady odpowiedzialności za podejmowane działania lub zaniechania. Podobne standardy mają kierować stosunkami prawnymi zachodzącymi w ramach postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających zarówno z zobowiązanymi, jak i wierzycielami cywilnoprawnymi i działającymi na ich zlecenie sądowymi organami egzekucyjnymi. Przepisy prawne regulujące przebieg postępowania egzekucyjnego powinny jednak uwzględniać specyfikę i odrębność tego postępowania od innych postępowań administracyjnych, z uwagi na konieczność zapewnienia możliwości realizacji celu tego postępowania.

2 2 Proponowane zmiany nie wprowadzają nowych środków egzekucyjnych, natomiast przez istotną modyfikację przepisów usprawniają stosowanie środków egzekucyjnych już istniejących, głównie egzekucji z pieniędzy, nieruchomości, a także z wierzytelności. Wprowadzane są również zmiany istotne dla współpracy międzynarodowej w egzekucji należności pieniężnych. Dodatkowym uzasadnieniem tego projektu jest usprawnienie przebiegu postępowania egzekucyjnego przez usunięcie niejasności interpretacyjnych i błędów normatywnych, a także modyfikacja i wprowadzenie nowych instytucji prawnych wpływających na jakość i skuteczność stosowania już istniejących środków egzekucyjnych. Celem proponowanych zmian jest również wyeliminowanie lub modyfikacja nieefektywnych czynności obciążających administracyjne organy egzekucyjne, niemających wpływu na realizację istotnych uprawnień przez inne strony postępowania egzekucyjnego w administracji. W szczególności przedłożony projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obejmuje następujące kierunki działań: zmniejszenie ilości uciążliwych, lecz mało istotnych z punktu widzenia celu prowadzonych postępowań egzekucyjnych czynności organów egzekucyjnych, właściwą organizację współpracy organów egzekucyjnych i wierzycieli składających tytuły wykonawcze do egzekucji, zmianę przepisów powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie działania organów egzekucyjnych, doprecyzowanie przepisów dotyczących udzielania pomocy obcemu państwu oraz korzystania z jego pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych, usprawnienie stosowania środka egzekucyjnego w egzekucji z nieruchomości, zmianę obecnie obowiązującego stanu prawnego doprowadzającego do występowania nakładających się wzajemnie kompetencji organów egzekucyjnych o różnych właściwościach rzeczowych,

3 3 usprawnienie procesu zlecania dokonania czynności egzekucyjnych innych organom egzekucyjnym, zwiększenie efektywności dokonywania czynności egzekucyjnych przez pracowników organów egzekucyjnych, w szczególności bezpośrednio u zobowiązanych, usprawnienie trybu prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego małżonków oraz wobec rzeczy i praw majątkowych zabezpieczonych rzeczowo, zwiększenie możliwości skutecznego kontrolowania przez organy egzekucyjne zastosowanych przez nie środków egzekucyjnych z wierzytelności należnych od osób trzecich. Stosownie do powyższego przewiduje się wprowadzenie następujących zmian: 1)art. 13 wprowadzenie zasady, zgodnie z którą zobowiązany występuje do wierzyciela z wnioskiem o zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych, a w przypadku zgody wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego z odpowiednim wnioskiem. Sprawy dotyczące złagodzenia egzekucji będą się odbywać na linii zobowiązany wierzyciel, z pominięciem organu egzekucyjnego, który jako organ wykonawczy będzie wypełniać jedynie wolę wierzyciela. Obecnie organ egzekucyjny, na wniosek zobowiązanego i ze względu na ważny jego interes, może zwolnić z egzekucji określone składniki majątkowe zobowiązanego, jeżeli zobowiązany uzyskał na to zgodę wierzyciela. W przypadku braku dołączenia przez zobowiązanego takiej zgody na organie egzekucyjnym ciąży obowiązek wystąpienia o opinię wierzyciela w sprawie zwolnienia z egzekucji, co wywiera negatywny wpływ na sprawny przebieg postępowania egzekucyjnego. Proponowana zmiana uprości i przyspieszy rozpatrywanie wniosków o zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych, 2)art. 15 w 6 wprowadzono upoważnienie do wydania przez Ministra Finansów rozporządzenia określającego wzór upomnienia, którego dotychczas nie było w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 3)art. 16a proponowany przepis wprowadza zasadę, że pisma doręcza się zobowiązanemu lub innemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego,

4 4 a gdy podmioty te działają przez przedstawiciela bądź pełnomocnika ustanowionego w tym postępowaniu, temu pełnomocnikowi bądź przedstawicielowi. W przepisie została przewidziana również sytuacja, gdy uczestnik postępowania egzekucyjnego ustanowi kilku pełnomocników; zobowiązany będzie wówczas do wskazania jednego z nich jako właściwego do doręczeń. Od zasady ustanowionej w 1 zostały wprowadzone wyjątki określone w 3 przewidujące, że odpis tytułu wykonawczego, odpis zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego u dłużnika zajętej wierzytelności, protokół zajęcia prawa majątkowego, protokół zajęcia i odbioru ruchomości, protokół odbioru dokumentu, wezwania, o których mowa w art. 71d i art. 110c 2, doręcza się bez względu na ustanowienie pełnomocnika zobowiązanemu, a postanowienia w sprawie nadania klauzuli o skierowaniu egzekucji przeciwko podmiotowi niebędącemu zobowiązanym temu podmiotowi. Wykonywanie czynności przystąpienia do postępowania egzekucyjnego (wraz z dokonaniem czynności egzekucyjnej na podstawie ww. dokumentów) nie może bowiem odbywać się bez udziału zobowiązanego, a jego udział w tych czynnościach nie może zostać zastąpiony przez pełnomocnika. O wszczęciu postępowania egzekucyjnego i stosowaniu środków przymusu przez organ egzekucyjny, zobowiązany powinien być informowany bezpośrednio przez ten organ, a nie przez pełnomocnika. Zobowiązany, chcąc skorzystać z pomocy prawnej, czemu służy instytucja pełnomocnika, może upoważnić go do wnoszenia środków zaskarżenia określonych w ustawie, celem ochrony swoich praw w postępowaniu egzekucyjnym. Udział zobowiązanego w dokonywanych czynnościach egzekucyjnych jest niezbędny nie tylko ze względu na zakaz rozporządzania lub obciążania wierzytelności lub innego prawa majątkowego albo rzeczy oraz grożącą odpowiedzialność karną, ale również z uwagi na potrzebę ochrony praw osób trzecich. To zobowiązany posiada informacje, czy do majątku, do którego skierowano egzekucję, roszczą sobie prawa osoby trzecie. Takich informacji nie musi natomiast posiadać pełnomocnik zobowiązanego. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z art. 168a ustawy osoba, która rości sobie prawo do rzeczy lub prawa majątkowego, z których przeprowadzono egzekucję przez sprzedaż rzeczy lub wykonanie prawa majątkowego, może dochodzić od

5 5 zobowiązanego odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, 4)art. 16b wprowadzenie zasady, że w przypadku niedoręczenia pisma w trybach określonych w K.p.a., wierzyciel lub organ egzekucyjny może wezwać publicznie adresata do odbioru pisma. Wezwanie takie jest publikowane dwukrotnie w odstępie co najmniej 7 dni. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia drugiego wezwania. Przepis ten stanowi prawną fikcję doręczania pisma. Ta forma doręczania stronie pisma będzie mogła mieć zastosowanie dopiero wtedy, gdy nie będzie możliwości dokonania doręczenia w sposób właściwy lub zastępczy. Jej wprowadzenie ma na celu wyeliminowanie sytuacji utrudniania lub wręcz udaremniania prowadzenia egzekucji przez unikanie odbioru pism przez zobowiązanych, 5)art. 16c przepis ten ma na celu wprowadzenie jednolitego sposobu załatwienia sprawy w postępowaniu pierwszej instancji w sytuacji, gdy podanie wszczynające to postępowanie zostało wniesione z uchybieniem terminu. Obecnie brak jest regulacji w tym zakresie, 6)art. 16d wprowadzenie nowej regulacji przewidującej umorzenie postępowania, w przypadku gdy stało się ono bezprzedmiotowe z jakiejkolwiek przyczyny zarówno z urzędu jak i na wniosek strony, na żądanie której postępowanie zostało wszczęte. Treść proponowanego art. 16d jest analogiczna do treści art. 105 K.p.a. mającego zastosowanie w sprawach załatwianych w formie decyzji. Z uwagi na rozbieżności w zakresie odpowiedniego stosowania tego przepisu w postępowaniu egzekucyjnym w administracji uznano za zasadne uregulowanie kwestii bezprzedmiotowości bezpośrednio w nowelizowanej ustawie. Powyższe wpłynie na ujednolicenie orzekania w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego, 7)art. 17 proponowany przepis 1 będzie stanowić podstawę do wydawania rozstrzygnięć i zajmowania stanowiska w sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego przez organy egzekucyjne lub organy wyższego stopnia. Wierzyciele będą zobowiązani do wydawania postanowień wyłącznie w przypadkach wskazanych przez ustawę. Tym samym zrezygnowano z

6 6 obowiązku wydawania postanowień przez wierzycieli w każdym przypadku (np. w sytuacji wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do łącznego prowadzenia egzekucji po zbiegu egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej, wierzycielem dochodzonych obowiązków byli również wierzyciele cywilnoprawni, na których ciążył obowiązek wydawania postanowień zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 17 1). Ponadto zgodnie z nowym brzmieniem 1a, przepis art K.p.a. będzie miał zastosowanie do zażaleń na postanowienia wydane przez wierzycieli, dla których organem wyższego stopnia jest minister. Powyższe zmiany są uzupełnieniem luk w dotychczas obowiązujących przepisach prawa. Kolejnym rozwiązaniem jest wyeliminowanie wydawania rozstrzygnięć w postępowaniu egzekucyjnym w indywidualnych sprawach przez Ministra Finansów, z wyłączeniem możliwości stwierdzenia z urzędu nieważności ostatecznego postanowienia dyrektora izby skarbowej. Zgodnie z nowym brzmieniem 1b, przepis art K.p.a. będzie miał zastosowanie do zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektora izby skarbowej w pierwszej instancji. Kompetencje Ministra Finansów sprowadzają się przede wszystkim do działań o charakterze nadzorczym w ramach sprawowanego zwierzchniego nadzoru i kontroli przestrzegania w toku czynności egzekucyjnych przepisów ustawy przez wierzycieli i organy egzekucyjne w zakresie egzekucji należności pieniężnych, co wynika z art ustawy. Projekt wprowadza ponadto istotną zmianę w art. 17 dotyczącą możliwości stosowania art i K.p.a. do postanowień wydanych w sprawach egzekucyjnych, na które nie przysługuje zażalenie. W aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości wzruszenia postanowień, na które nie przysługuje zażalenie, nawet gdy przy ich wydawaniu zostały naruszone przepisy prawa materialnego bądź proceduralnego. Wprowadzenie przepisu 1d jest uzasadnione również tym, że w postępowaniu egzekucyjnym nie ma zastosowania przepis art. 142 K.p.a., który stanowi, że postanowienia, od których nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć w odwołaniu od decyzji, 8)art. 19 celem zmiany art. 19 jest wprowadzenie jednoznacznych reguł dotyczących zakresu uprawnień naczelników urzędów skarbowych oraz wierzycieli będących jednocześnie organami egzekucyjnymi do stosowania

7 7 poszczególnych środków egzekucyjnych oraz wykluczenie sytuacji wzajemnego krzyżowania się takich uprawnień. Równocześnie przewiduje się wprowadzenie uprawnienia dla wszystkich organów egzekucyjnych wymienionych w art. 19 nowelizowanej ustawy do stosowania jednego ze środków egzekucyjnych, jakim jest egzekucja z pieniędzy w formie pisemnego wezwania do zapłaty. Zmiana 2 jest wypełnieniem luki prawnej polegającej na ograniczeniu uprawnień organu gminy o statusie miasta wymienionej w odrębnych przepisach oraz miasta stołecznego Warszawy do egzekwowania jedynie należności, dla których ustalenia lub określenia właściwe są te organy. Proponowana zmiana daje ww. organom kompetencje do egzekwowania należności stanowiących dochód tych organów lub jednostek organizacyjnych powołanych lub nadzorowanych przez te organy. Dodanie przepisu 9 ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących kompetencji organów egzekucyjnych do zabezpieczania należności w trybie i na zasadach określonych w dziale IV ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zabezpieczanie należności jest postępowaniem szczególnym, pomocniczym w stosunku do postępowania egzekucyjnego, a jego cechą jest ochrona przyszłych interesów wierzyciela. Organy uprawnione do egzekwowania należności są również uprawnione do ich zabezpieczania, 9)art. 22a warunkiem wystąpienia do obcego państwa z wnioskiem o pomoc w egzekucji lub zabezpieczeniu należności pieniężnych powstałych w Polsce, jest stwierdzenie m.in., że postępowanie egzekucyjne wszczęte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie doprowadziło do zaspokojenia wierzyciela. Dotychczasowe przepisy nie określały właściwości organów egzekucyjnych w egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym w odniesieniu do zobowiązanych niemających miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie kraju. Projektowany przepis wypełnia tę lukę. Stanowi on, że właściwość tego organu będzie ustalana wg siedziby polskiego wierzyciela należności pieniężnych. Pozwoli to na niezwłoczne kierowanie tytułów wykonawczych obejmujących zaległości zobowiązanych zamieszkujących poza granicami kraju do organów egzekucyjnych celem nadania tym tytułom klauzuli wykonalności i podjęcia działań niezbędnych do podjęcia egzekucji ze znanego

8 8 majątku zobowiązanego w kraju, a w przypadku braku takiego majątku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji, warunkującego skierowanie wniosku o egzekucję lub zabezpieczenie do obcego państwa, 10)art. 23 uchylenie 5 jest związane z odejściem od koncepcji orzekania przez Ministra Finansów w sprawach indywidualnych i zmianą zawartą w projektowanym art. 17 1b. Przepis 7a ma na celu nałożenie na zobowiązanych, w stosunku do których jest prowadzona egzekucja na wniosek państwa obcego, obowiązku występowania o zgodę na wstrzymanie czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego bezpośrednio do właściwego organu w państwie wnioskującym, analogicznie do zasady wyrażonej w art. 66zf 1 ustawy. Brak takiego zapisu powoduje, że organ egzekucyjny po otrzymaniu wniosku dłużnika obcego państwa przesyła go do Ministra Finansów, który z kolei przesyła pytanie o zgodę na wstrzymanie czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego do organu wnioskującego w państwie obcym, a ten do właściwego organu (wierzyciela) na terytorium swojego kraju. Stanowisko tego organu dociera do organu egzekucyjnego odwrotną drogą za pośrednictwem Ministra Finansów. Proponowana zmiana uprości i przyspieszy rozpatrywanie wniosków składanych w toku realizacji przez organy egzekucyjne tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne obcego państwa, 11)art. 26b przepis określa sposób działania wierzyciela, jeżeli w trakcie postępowania egzekucyjnego zobowiązany złoży deklarację korygującą wysokość dochodzonej należności lub zostanie wydane orzeczenie określające inną wysokość pieniężną niż objęta tytułem wykonawczym. W 2 zamieszczono upoważnienie do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru formularza aktualizacji tytułu wykonawczego, 12)art. 26c w zakresie ochrony wierzycieli dochodzących swoich należności w toku egzekucji administracyjnej wprowadzono przepis dotyczący skargi pauliańskiej na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Wprowadzenie tej

9 9 regulacji będzie lepiej chronić interesy wierzyciela oraz zmierzać do poprawy efektywności egzekucji, 13)art. 27 zmiana ma na celu uproszczenie tytułu wykonawczego przez zmniejszenie zakresu danych umieszczanych obowiązkowo w tytule wykonawczym przez wykreślenie tych, które nie mają znaczenia praktycznego dla wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W szczególności rezygnuje się z zawarcia informacji dotyczących: stawki odsetek z tytułu niezapłacenia należności w terminie (przy pozostawieniu obowiązku podania ich rodzaju), zabezpieczenia należności hipoteką lub zastawem, podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej, wskazania środków egzekucyjnych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych, dołączenia dowodu doręczenia upomnienia, wprowadzając równocześnie obowiązek podania daty doręczenia tego upomnienia i kwotę należnych kosztów z tego tytułu. Jednocześnie wprowadza się obowiązek umieszczenia w tytule wykonawczym numeru NIP, a w przypadku jego braku PESEL albo REGON, które to dane umożliwią organowi egzekucyjnemu szybkie i właściwe odnalezienie osoby zobowiązanego w systemach informatycznych, które są wykorzystywane w toku postępowania egzekucyjnego, 14)art. 27c zmiana stanowi doprecyzowanie treści dotychczasowego brzmienia zmienianego przepisu przez wskazanie, że tytuł wykonawczy jest wystawiany na oboje małżonków w sytuacji, gdy egzekucja ma być prowadzona w celu wyegzekwowania należności pieniężnej, za którą odpowiedzialność ponoszą małżonkowie z majątku wspólnego oraz z ich majątków osobistych, 15)art. 27d proponuje się wprowadzenie przepisów regulujących procedurę dochodzenia należności zobowiązanego z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka. Dotychczas istniały rozbieżności interpretacyjne co do możliwości oraz trybu dochodzenia tych należności z majątku wspólnego

10 10 zobowiązanego i jego małżonka. Wprawdzie przepisy art. 26 i 29 Ordynacji podatkowej przewidywały taką możliwość, jednakże przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie określały trybu i zasad prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka. Proponowany art. 27d przewiduje, że podstawą do prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego jest tytuł wykonawczy wystawiony na zobowiązanego, przy czym małżonkowi zobowiązanego został przyznany środek ochrony jego praw w postaci możliwości zgłoszenia organowi egzekucyjnemu sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do majątku wspólnego. Proponowany art. 27d przewiduje również, że organem właściwym do rozpatrzenia sprzeciwu małżonka zobowiązanego jest wierzyciel, który wyda w tym zakresie postanowienie, na które służy małżonkowi zobowiązanego zażalenie, w konsekwencji także skarga do sądu administracyjnego. Tym samym zapewniono małżonkowi pełną ochronę prawną, bez dodatkowego obciążenia organu egzekucyjnego koniecznością prowadzenia postępowania w sprawie zgłoszonego sprzeciwu. To wierzyciel przy wydawaniu postanowienia w tej sprawie będzie zobowiązany do zbadania, czy istnieje podstawa prawna do dochodzenia danej należności pieniężnej z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, wierzyciel będzie zobowiązany również do zbadania i oceny zgłoszonych przez małżonka okoliczności. Wierzyciel po stwierdzeniu braku podstaw do uwzględnienia sprzeciwu wyda postanowienie oddalające sprzeciw małżonka zobowiązanego i nadające tytułowi wykonawczemu klauzulę o skierowaniu egzekucji przeciwko małżonkowi zobowiązanego z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka. Postanowienie to po uzyskaniu przymiotu ostateczności, będzie podstawą do dalszej realizacji zastosowanego środka bądź podjęcia innych środków egzekucyjnych skierowanych do majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka. Postanowienie to stanie się z mocy prawa częścią tytułu wykonawczego. W proponowanym art. 27d została przewidziana sytuacja, gdy małżonek zachowuje bierną postawę w toku egzekucji prowadzonej do majątku wspólnego. W takim przypadku wierzyciel, jeżeli cel egzekucji tego wymaga, będzie posiadał uprawnienia do wydania postanowienia o nadaniu

11 11 klauzuli o skierowaniu egzekucji do majątku wspólnego. Tym samym zrezygnowano ze wskazywania szczegółowych przypadków, w których przyznano wierzycielowi prawo do działania z urzędu. Okolicznością przesądzającą o możliwości działania z urzędu będzie wykazanie, że wydanie postanowienia o nadaniu klauzuli jest wymagane ze względu na cel egzekucji administracyjnej, 16)art. 28a w przypadku przejścia obowiązku objętego tytułem wykonawczym na następcę prawnego zastosowano konstrukcję zbliżoną do wskazanej w przypadku odpowiedzialności małżonka (art. 27d) nadanie przez wierzyciela klauzuli przeciwko następcy prawnemu wraz z określeniem zakresu jego odpowiedzialności. Przyjęto zasadę, że zastosowanie dalszych środków egzekucyjnych może nastąpić po nadaniu klauzuli, 17)art. 28b wprowadza nowe regulacje prawne umożliwiające dochodzenie w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych zabezpieczonych zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową. W dotychczasowym stanie prawnym istniały wątpliwości co do trybu dochodzenia tych należności, pomimo że zostało dokonane ich zabezpieczenie. Uregulowana procedura w proponowanym art. 28b wyjaśnia tę wątpliwość, a ponadto zapewnia nabywcy przedmiotu dokonanego zabezpieczenia (aktualnemu właścicielowi w chwili dokonania zajęcia egzekucyjnego) ochronę prawną w postaci możliwości wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie nadania klauzuli o skierowaniu egzekucji przeciwko temu podmiotowi. Przepis art. 28b stanowi również wystarczającą podstawę prawną do uchylenia przez organ egzekucyjny czynności egzekucyjnych skierowanych do przedmiotu zabezpieczenia, w przypadku wystąpienia braku podstaw do wydania postanowienia o nadaniu klauzuli o skierowaniu egzekucji przeciwko aktualnemu właścicielowi przedmiotu zastawu skarbowego lub hipoteki przymusowej, 18)art. 29 wprowadza zasadę, że w przypadku stwierdzenia przed wszczęciem egzekucji przez organ egzekucyjny niespełniania przez tytuł wykonawczy wymogów określonych w art i 2 ustawy lub wad uniemożliwiających jej przeprowadzenie lub skierowania tytułu wykonawczego do niewłaściwego miejscowo organu egzekucyjnego, tytuł wykonawczy podlega zwrotowi

12 12 wierzycielowi. Zwrot tytułu wykonawczego następowałby wraz z pisemną informacją o przyczynie zwrotu, a dopiero na żądanie wierzyciela wydawane byłoby w tej sprawie zaskarżalne postanowienie. Sporne z punktu widzenia wierzycieli zwroty tytułów wykonawczych stanowią bowiem jedynie niewielką część ogólnej liczby takich zwrotów. Wprowadzenie tych przepisów ma zatem na celu uproszczenie i usprawnienie obiegu tytułów wykonawczych między wierzycielami a organami egzekucyjnymi, a przez to przyspieszenie momentu wszczęcia egzekucji przez właściwy organ egzekucyjny, 19)art. 31 zmiana wynika z braku ustalonych reguł prawnych dotyczących zasad współpracy organu egzekucyjnego i rekwizycyjnego. Proponowane regulacje usuwają ten problem w praktycznym stosowaniu instytucji zlecenia rekwizycyjnego i wyznaczają zakres praw i obowiązków obydwu tych organów, a także formę i sposób zakończenia jego realizacji. Równocześnie propozycje zmian umożliwiają szersze wykorzystanie użytkowanych aplikacji informatycznych do przygotowywania wypisów z tytułów wykonawczych stanowiących podstawę zlecenia rekwizycyjnego. Podjęcie czynności egzekucyjnych przez organ rekwizycyjny będzie następować na podstawie wypisu z tytułu wykonawczego, a nie jak dotychczas odpisu tytułu wykonawczego. Powyższe jest konsekwencją proponowanego brzmienia art. 32a ustawy, zgodnie z którym po doręczeniu odpisu tytułu wykonawczego zobowiązanemu okazywanie tytułu wykonawczego lub wypisu tytułu wykonawczego przy dalszych czynnościach egzekucyjnych nie byłoby już wymagane. Organ rekwizycyjny nie będzie miał zatem konieczności posiadania odpisu tytułu wykonawczego zawierającego wszystkie dane z tytułu wykonawczego, lecz jedynie wypis z tego tytułu, zawierający dane niezbędne do dokonania zleconych czynności egzekucyjnych. Tworzenie jedynie wypisu z tytułu wykonawczego będzie natomiast mniej kosztowne i mniej czasochłonne dla organu egzekucyjnego ze względu na możliwość wykorzystania istniejących w dużej mierze w tych organach systemach informatycznych. Organ rekwizycyjny po wykonaniu zlecenia będzie przekazywać organowi egzekucyjnemu sprawozdanie z dokonanych czynności wraz z informacją o sposobie rozliczenia uzyskanych środków pieniężnych, 20)art. 31a przepis ten jest rozszerzeniem propozycji zawartych w art. 19 1a i umożliwia komplementarne stosowanie przez naczelnika urzędu

13 13 skarbowego środków egzekucyjnych niezastrzeżonych do kompetencji wierzycieli będących jednocześnie organami egzekucyjnymi w ramach zlecenia egzekucyjnego, analogicznego w swojej konstrukcji do stosowanego w przypadku innej właściwości miejscowej zlecenia rekwizycyjnego. Wprowadzenie tej instytucji nie powoduje krzyżowania się uprawnień i usuwa wszelkie spory dotyczące właściwości organu egzekucyjnego do zakończenia postępowania egzekucyjnego, 21)art. 32a wprowadza zasadę, zgodnie z którą po doręczeniu odpisu tytułu wykonawczego zobowiązanemu okazywanie tytułu wykonawczego lub wypisu tytułu wykonawczego przy dalszych czynnościach egzekucyjnych nie byłoby już wymagane. Zmiana ma w znacznym stopniu odciążyć pracę egzekutorów w terenie (zwolnić ich z obowiązku noszenia w teren tytułów wykonawczych lub ich wypisów, jeżeli odpis tytułu wykonawczego został uprzednio doręczony zobowiązanemu), 22)art. 32b przepis ma usprawnić egzekucję administracyjną. Wprowadza uprawnienie egzekutora do legitymowania osób obecnych w miejscu, w którym czynności egzekucyjne mają być lub są wykonywane, w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego dokonania tych czynności. Dotychczas egzekutor mógł opierać się wyłącznie na oświadczeniu tych osób bądź korzystać przy ustaleniu ich tożsamości z pomocy organów policji. Zmiana ma umożliwić ustalenie tożsamości osoby, co do której egzekutor powziął przypuszczenie, że może być osobą zobowiązaną, z drugiej zaś strony ma ochronić zobowiązanego przed obecnością osób trzecich przy dokonywaniu czynności egzekucyjnych w sytuacji, gdy nie jest to konieczne, 23)art. 33 i 34 zmiana w art. 33 jest konsekwencją projektowanej w art. 34 zasady, że organem właściwym do rozpatrzenia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej jest wierzyciel. Obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie przewidywały w pierwszej kolejności obowiązek zajęcia stanowiska przez wierzyciela w dwuinstancyjnym postępowaniu administracyjnym, a następnie wydania postanowienia przez organ egzekucyjny, które także podlegało instancyjnej kontroli sprawowanej przez organy wyższego stopnia. Rozwiązania te powodowały znaczne wydłużenie

14 14 postępowania w sprawie zgłoszonych przez zobowiązanego zarzutów. Problem powstawał również w sytuacji, gdy organ egzekucyjny był jednocześnie wierzycielem dochodzonych należności. W takim przypadku postanowienie wydane przez organ egzekucyjny (np. naczelnika urzędu skarbowego), po wydaniu postanowienia zawierającego stanowisko wierzyciela przez ten sam organ, jest uznawane czasami w literaturze oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych (niejednolitym) jako bezprzedmiotowe. Wobec powyższego, w propozycji nowego brzmienia art. 34 uznano, że organem właściwym do rozpatrzenia zarzutów jest wyłącznie wierzyciel dochodzonych należności, z uwagi na treść i charakter tych zarzutów. W konsekwencji został zmieniony w całości art. 34 regulujący tryb, zasady i terminy rozpatrywania zarzutów przez ten organ. Zmiana ta spowodowała konieczność uchylenia w art. 33 pkt: 6 (w części dotyczącej niedopuszczalności zastosowanego środka egzekucyjnego), 8 i 9 wskazujących, że podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być: niedopuszczalność zastosowanego środka egzekucyjnego (pkt 6), zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego (pkt 8) oraz prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ (pkt 9), do których oceny właściwy jest organ egzekucyjny, a nie wierzyciel. Zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego oraz jego dopuszczalność, a także kwestia prowadzenia egzekucji, tj. dokonywania czynności przez niewłaściwy organ może być przedmiotem skargi na czynność egzekucyjną, rozpatrywanej w trybie art. 54. Tym samym została wyeliminowana konkurencyjność środków służących ochronie praw zobowiązanego, uznawana w doktrynie za niedopuszczalną, 24)art. 35 proponowane brzmienie art. 35 nadaje uprawnienie organowi egzekucyjnemu wstrzymania postępowania egzekucyjnego wyłącznie do dnia wydania przez wierzyciela postanowienia w sprawie zarzutów lub do dnia zawieszenia postępowania w trybie, o którym mowa w art. 34 4, 25)art. 54 w propozycji nowego brzmienia art. 54 uwzględniono przysługujący stronie postępowania środek określony w art. 227 K.p.a., tj. skargę na przewlekłe załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej. Z tych względów zrezygnowano z istniejącej obecnie możliwości złożenia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego na podstawie art i 2.

15 15 Podkreślić należy, że w przypadku zobowiązanego tego typu środek zaskarżenia jest zupełnie nieracjonalny, gdyż to zobowiązany przez swoje działanie (niewykonanie ciążącego na nim obowiązku) doprowadza do wszczęcia egzekucji. Rolą natomiast organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania tego obowiązku przez zastosowanie środków egzekucyjnych. Ponadto zauważyć należy, że w przypadku przewlekłości postępowań prowadzonych w ramach postępowania egzekucyjnego (np. rozpatrywanie wniosków o zawieszenie postępowania, zwolnienie z egzekucji składników majątku itp.) stronie przysługuje zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie w trybie art. 37 K.p.a. W proponowanym brzmieniu art. 54 została zmieniona data, od której liczy się 14-dniowy termin do wniesienia skargi na czynność egzekucyjną. Przyjęto, że początkiem biegu tego terminu nie będzie dzień dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej, lecz dzień powiadomienia strony o dokonanej czynności. Rozwiązanie to jest korzystniejsze dla zobowiązanego. Dzień powiadomienia o dokonanej czynności jest dniem następującym zazwyczaj kilka dni po dniu dokonania tej czynności; zobowiązany miał zatem krótszy niż 14 dni okres na sporządzenie i nadanie skargi. Zmiana wyeliminuje sytuacje, w których 14-dniowy termin do wniesienia skargi upływał przed dniem powiadomienia zobowiązanego o dokonanej czynności. W proponowanym brzmieniu art określono, że w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przepisów prawa organ sprawujący nadzór uchyla zaskarżoną czynność, z tym że pozostają w mocy prawa osób trzecich nabyte na skutek tych czynności. Proponowana zmiana art upoważnia organ egzekucyjny, do którego jest składana skarga na czynności egzekucyjne, oraz organ sprawujący nadzór do wstrzymania w uzasadnionych przypadkach czynności egzekucyjnych będących przedmiotem zaskarżenia. Niczym nieuzasadnione jest wstrzymywanie prowadzenia całego postępowania egzekucyjnego na podstawie obecnej regulacji tego zagadnienia, skoro zobowiązany kwestionuje w tym trybie jedynie czynność egzekucyjną, której

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *)

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Na podstawie art. 6 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA 1 DZIAŁANIA PRZEDEGZEKUCYJNE Ponieważ podatnik może po prostu przegapić termin zapłaty, naczelnik urzędu skarbowego jako wierzyciel nieuregulowanego zobowiązania, przed wystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1 Spis treści Wykaz skrótów Wykaz orzeczeń Wykaz literatury Wprowadzenie Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 221. [Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr IEGW-v3. Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego oraz na przewlekłość. postępowania egzekucyjnego.

KARTA USŁUGI Nr IEGW-v3. Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego oraz na przewlekłość. postępowania egzekucyjnego. 1/4 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Kwestionuję czynność egzekucyjną o charakterze wykonawczym lub egzekutora bądź składam skargę na przewlekłość prowadzonego. Zobowiązanego tj. osoby prawnej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wykaz skrótów............................................... 13 Wstęp........................................................ 17 ROZDZIAŁ I. Rys historyczny instytucji służących zabezpieczeniu majątku

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Departament Polityki Podatkowej PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich W nawiązaniu do postulatów zgłaszanych przez trenerów administracji skarbowej podczas

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Terminologia na użytek niniejszej procedury: 1. Należność cywilnoprawna

Bardziej szczegółowo

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Urząd Transportu Kolejowego Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 2016-07-11 Podstawy prawne Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 15 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 15 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie Procedury windykacji środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY IWONA HICKIEWICZ

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY IWONA HICKIEWICZ Zarządzenie nr 29/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia egzekucji administracyjnej z udziałem organów Państwowej Inspekcji Pracy Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty)

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) 1 Dział I. Przepisy ogólne. 2 Rozdział 2. Zasady ogólne. Art. 10 [Zasada wysłuchania stron] 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1013 USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2816)

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2816) Druk nr 2867 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 16 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia... 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Przedmiot 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie Środki prawne kontroli nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO

ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO Art. 201-206 Ordynacji podatkowej -postępowanie podatkowego jest ciągiem czynności procesowych - istnieje stan zawisłości sprawy, ale tok postępowania ulega wstrzymaniu OBLIGATORYJNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 815), - o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 816).

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 815), - o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 816). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140-186(4)/08 DSPA-140-187(4)/08 Warszawa, 26 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Wrocław, 16 listopada 2015 roku WK.WR.40.41.2015.315 Pan Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/358/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r.

Uchwała Nr XXIX/358/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. Uchwała Nr XXIX/358/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r Ustawa z dnia 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Art.1 1. Na wniosek osoby podlegającej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiębiorca może otrzymać ulgę w spłacie zobowiązań na rzecz ZUS?

Czy przedsiębiorca może otrzymać ulgę w spłacie zobowiązań na rzecz ZUS? Czy przedsiębiorca może otrzymać ulgę w spłacie zobowiązań na rzecz ZUS? Osoby prowadzące działalność gospodarczą niejednokrotnie dotyka problem braku środków na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z dnia 01 lipca 2013 r. W sprawie wprowadzenia programu komputerowego do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07

Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07 Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07 Sprawdzenie przez poborcę podatkowego stanu majątkowego dłużnika na podstawie tytułów wykonawczych i sporządzenie z tej czynności protokołu w obecności dłużnika

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Poz. 1356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Poz. 1356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Poz. 1356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych

Bardziej szczegółowo

e Serwis Podatki Lokalne

e Serwis Podatki Lokalne e Serwis Podatki Lokalne Przykład 1 Temat tygodnia Opodatkowanie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych Orzecznictwo sądowe Wydanie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA I FSK 1366/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna Jarmasz /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XVI/145/2012 z dnia 13 marca

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Podatków i Opłat Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i pomoc publiczna Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie więcej informacji w karcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne... 15 1. Przekształcenie stosunków administracyjnoprawnych... 17 2. Charakterystyka postępowań administracyjnych... 18 3. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16

Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16 Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16 Sąd Okręgowy w składzie: SSO Grzegorz Dyrga Protokolant: asystent Andrzej Myszewski po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 roku w Krakowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski Sygn. akt III CZP 38/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie ze skargi wierzycielki

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO

ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO Art. 201-206 Ordynacji podatkowej -postępowanie podatkowego jest ciągiem czynności procesowych - istnieje stan zawisłości sprawy, ale tok postępowania ulega wstrzymaniu OBLIGATORYJNE

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie Sygn. akt III CZP 109/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z wniosku wierzyciela przeciwko dłużniczce w przedmiocie skargi dłużniczki na czynności komornika sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym na skutek

Bardziej szczegółowo

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r.

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r. Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa 8-9.12.2011 r. Monika Prokopowicz Departament Higieny Środowiska GIS Wybrane zagadnienia prawne

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności Dariusz Budnik Egzekucja wierzytelności instruktaż skutecznego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w obrocie gospodarczym Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Istota sądownictwa administracyjnego Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedur windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Wadowickiego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100 WZÓR NR 90 SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA Wałbrzych, 3 kwietnia 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Dłużnik: Adam Makowski zam. w Wałbrzychu, ul. Stawowa 12 m.1 Wierzyciel: Gmina Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie egzekucyjne w administracji - zmiany od 01 lipca i od 08 września 2016

Postępowanie egzekucyjne w administracji - zmiany od 01 lipca i od 08 września 2016 Postępowanie egzekucyjne w administracji - zmiany od 01 lipca i od 08 września 2016 Miejsce: Warszawa Termin: 25-26.08.2016, czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00 15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Czym jest prawo podatkowe? Prawo podatkowe ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych

w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych art.77-84d ustawy o Swob. Dział. Gosp. w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa

U S T A W A z dnia 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa projekt U S T A W A z dnia 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające Postępowanie cywilne Postępowanie zabezpieczające Charakterystyka ogólna Środek zapewnienia ochrony prawnej stron i uczestników postępowania Postępowanie pomocnicze wobec postępowania rozpoznawczego Odrębna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 32/11. Dnia 21 września 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 32/11. Dnia 21 września 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 32/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 września 2011 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz SSA Marek Machnij w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/263/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXX/263/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 czerwca 2009 r. XXX/263/09 w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Zbąszyń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zbąszyń z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Czynności wstępne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy Wrocław, 17 marca 2009 roku WK.60/423/K-19/09 Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy ul. Rynek - Ratusz 56-400 Oleśnica Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................... 15 Wstęp......................................................... 17 CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia V. Elektroniczne postępowanie upominawcze 2 Postępowanie upominawcze ogólne informacje Postępowanie upominawcze stanowi

Bardziej szczegółowo

dostosowawczą do art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487), zgodnie z którym

dostosowawczą do art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487), zgodnie z którym Uzasadnienie Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 ORGAN PODATKOWY, do którego kierowany jest wniosek. 2 DANE WNIOSKODAW- CY: BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA - Rodzaj:(osoba prawna, osoba fizyczna, jedn. organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Wierzyciel może wystąpić do sądu o upoważnienie go do wykonania konkretnej czynności, np. otynkowania warsztatu, na koszt jego dłużnika. Po udzieleniu takiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ

JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ poradnik nie tylko dla dłużników JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ praktyczne wzory pism procesowych komentarz i orzecznictwo ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Sławomir Turkowski Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lutego 2010 roku

Zarządzenie nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lutego 2010 roku Zarządzenie nr ORo.0151-67/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie: Instrukcji dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. U z a s a d n i e n i e

ZAGADNIENIE PRAWNE. U z a s a d n i e n i e Sygn. akt III CZP 64/13 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zachowek na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 22 stycznia 2013 r. oraz na skutek zażalenia powódki na postanowienie

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo