Rozdział V Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej."

Transkrypt

1 Rozdział V W spieranie przedsiębiorczości i pom oc publiczna w U nii E uropejskiej i w P olsce 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Istota pomocy publicznej tkwi w podejmowaniu przez organy władzy publicznej działań wspierających z zasobów publicznych działalność określonych przedsiębiorstw, sektorów gospodarki lub regionów. Pomoc publiczna stanowi istotny element całej polityki konkurencji. Zakłada się przy tym, Ŝe pomoc świadczona przez państwo lub ze źródeł państwowych, bez względu na jej formę, jest niedopuszczalna, jeśli narusza zasadę wolnej konkurencji. Na liście zakazanych instrumentów wsparcia, sporządzonej przez Komisję Europejską, znajdują się: bezpośrednie subsydia, zwolnienie od podatków i ceł, zwolnienie od innych opłat, preferencyjne korzyści, oddania do uŝytku ziemi lub budynków bez opłat lub na szczególnie korzystnych warunkach, zaopatrzenie w towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, zabezpieczenia przed operacyjnymi stratami, zwrot kosztów w przypadku sukcesu przedsiębiorstwa, bezpośrednie lub pośrednie gwarancje państwowe, preferencyjne stawki dyskontowe, gwarancje dywidendowe zamówienia publiczne i odroczenie podatków lub składek ubezpieczeń socjalnych oraz inne mające podobny skutek. Z drugiej jednak strony pomoc państwa jest niekiedy niezbędna przedsiębiorstwom, które przy niesprzyjających okolicznościach bez wsparcia publicznego nie przetrwałyby na wolnym rynku. Formy tego wsparcia zostały określone w prawodawstwie europejskim. Analizując postanowienia Traktatu oraz dyrektyw, rozporządzeń Są i wytycznych moŝna skonstruować katalog dozwolonych rodzajów pomocy. to m.in. : pomoc w celu naprawienia szkód spowodowanych klęskami Ŝywiołowymi lub okolicznościami wyjątkowymi, pomoc dla wsparcia rozwoju ekonomicznego obszarów, na których standard Ŝycia jest szczególnie niski lub na którym występuje duŝe bezrobocie, pomoc mająca na celu ułatwienie rozwoju pewnych rodzajów działalności gospodarczej lub pewnych obszarów, jeśli nie wpływa to negatywnie na warunki handlu między krajami członkowskimi. Istnieje takŝe szereg wyjątkowych 183

2 Są Strategia dla Powiatu Bełchatowskiego okoliczności, kiedy o moŝliwości zastosowania pomocy publicznej decyduje Komisja Europejska. to m.in. : projekty o ogólnoeuropejskim znaczeniu lub zapobiegające powaŝnym zapobiegające powaŝnym zakłóceniom w gospodarce któregokolwiek państwa UE; ułatwianie rozwoju pewnych form działalności lub regionalnych dotacji na rzecz rozwoju zaawansowanych technologii; wsparcia kultury i dziedzictwa kulturowego. MoŜliwa jest teŝ pomoc publiczna, przy pewnych obwarowaniach, na cele badawczo rozwojowe oraz na ochronę i rekultywację środowiska. Prawo przewiduje takŝe pomoc doraźną trwającą nie dłuŝej niŝ 6 miesięcy na restrukturyzację firmy i przywrócenie konkurencyjności. Pomoc publiczna udzielana przez państwa członkowskie musi pozostawać w zgodzie z czterema podstawowymi zasadami: przejrzystość, subsydiarność, spójność, proporcjonalność. Pomoc publiczna nie moŝe przekroczyć maksymalnych, ustanowionych w prawie wspólnotowym pułapów pomocy dla poszczególnych jej rodzajów, form i dziedzin gospodarki. Ponadto, o kaŝdym wsparciu publicznym państwa członkowskie muszą informować Komisję Europejską jako organ monitorujący pomoc publiczną w Unii. Formami pomocy publicznej : 1. dotacje pienięŝne lub rzeczowe 2. preferencje kredytowe 3. gwarancje kredytowe 4. preferencje podatkowe (zwolnienia, ulgi, redukcje stopy podatku itp.) 5. zakup akcji firmy z funduszy państwowych 6. obniŝenie róŝnych naleŝności; zamówienia rządowe po cenie wyŝszej od rynkowej 7. sprzedaŝ towarów poniŝej ceny rynkowej jako pomoc dla odbiorcy 8. finansowanie przez państwo usług związanych z kontraktem 5.2. Formy wspierania przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Warunki i zasady działalności gospodarczej w krajach UE uregulowane w Traktacie Rzymskim. Obowiązuje zasada swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez obywatela jednego z państw członkowskich na terytorium kaŝdego z państw znajdujących się w strukturach UE. Ta sama zasada dotyczy osób prawnych. Warunki rejestracji, ewidencji, uzyskania zezwoleń, koncesji, licencji, szczegółowe regulacje dotyczące poszczególnych rodzajów działalności mające charakter prawodawstwa unijnego zawarte w dyrektywach. Mogą to być dyrektywy poziome (kształtujące zasady ogólne) oraz pionowe (dotyczące 184

3 poszczególnych branŝ). Oprócz prawa wspólnotowego mają DuŜą zastosowanie takŝe systemy prawa narodowego kaŝdego z państw unijnych. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości w krajach UE w znacznej mierze elementem specjalnych programów i specjalnie powołanych do tego celu organizacji lub funkcjonujących w tym krajach banków państwowych czy komercyjnych. rolę we wspieraniu MSP odgrywają rynki finansowe i sektor bankowy. Istotnym instrumentem wsparcia poŝyczki i kredyty udzielane w znacznym stopniu przez niekomercyjne instytucje państwowe zasilane z budŝetu krajowego i międzynarodowego rynku kapitałowego. Stosowanym na szeroką skalę instrumentem wspierania MSP w UE programy wspólnotowe, skierowane głównie do państw członkowskich. Mogą jednak korzystać z nich takŝe kraje stowarzyszone oraz państwa spoza UE pod warunkiem wpłacenia składki zasilającej budŝet konkretnego programu. Programy planuje Komisja Europejska, zarządzają zaś nimi Dyrekcje Generalne Komisji właściwe dla sektora, do którego adresowany jest program. Sektor MSP jest uŝywany w UE za główną siłę promującą konkurencyjność przemysłu wspólnotowego. Podstawowym kierunkiem planowanych działań na rzecz rozwoju tego sektora jest przede wszystkim rozwój edukacji i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, tańszy i szybszy proces rejestracji firm, uproszczenie regulacji prawnych, rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego, poprawę dostępności usług elektronicznych, polepszenie funkcjonowania firm na Jednolitym Rynku UE, uproszczenie systemu podatkowego i poprawę dostępności do źródeł finansowania, poprawę systemu nowych technologii, promocję skutecznych przedsięwzięć w dziedzinie e-biznesu i wysokiej jakości systemów wspierania firm oraz lepszą reprezentację interesów przedsiębiorców na szczeblu krajowym i unijnym. Kluczowym narzędziem wspierania MSP jest pomoc publiczna. Nie jest ona precyzyjnie zdefiniowana w konkretnym traktacie. Na to pojęcie składają się regulacje zawarte w wielu aktach prawnych dotyczących róŝnych sektorów gospodarki czy regionów Pomoc publiczna w polskim systemie prawnym. Przyjęcie rozwiązań z zakresu pomocy publicznej wynika ze zobowiązań Polski zawartych w Układzie Europejskim, który został zawarty między Rządem RP i Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi dnia 16 grudnia 1991r. Zakres pomocy publicznej regulowany jest równieŝ w umowach z krajami EFTA i CEFTA oraz w przypadku pomocy dla przedsiębiorstw w porozumieniach Światowej Organizacji Handlu (WTO). 185

4 PoniŜej zostaną omówione najwaŝniejsze w polskim systemie prawnym akty, regulujące zasady udzielania pomocy publicznej. Aktualnie obowiązująca ustawa, która weszła w Ŝycie 6 października 2002r. jest drugą w tej dziedzinie regulacją prawną. Uchyliła ona ustawę wcześniejszą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, która obowiązywała od 1 stycznia 2001r. do 6 października 2002r. Na gruncie aktualnie obowiązujących unormowań pomoc publiczna definiowana jest jako przysporzenie korzyści finansowych określonemu przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w wyniku czego następuje uprzywilejowanie jego pozycji w stosunku do konkurentów. Bezpośrednie wsparcie odbywa się poprzez dokonywanie na rzecz przedsiębiorcy wydatków ze środków publicznych, pośrednie natomiast poprzez stosowanie ulg i zwolnień świadczeń podatkowych, odroczeń, rozłoŝenia na raty tych zobowiązań, umarzania zaległości podatkowych lub innych stanowiących naleŝności publiczne, stosowanie preferencyjnych poręczeń i gwarancji, oddanie do korzystania lub zbycie na preferencyjnych warunkach mienia Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ma zastosowanie do przypadków udzielania pomocy o wartości przekraczającej 100 tys. euro w ciągu kolejnych 3 lat poprzedzających dzień jej udzielenia. Warunek ten nie dotyczy sektora węglowego, hutnictwa Ŝelaza i stali oraz transportu. Pomoc jest niedopuszczalna, jeśli moŝe prowadzić bądź do wyeliminowania, istotnego ograniczenia lub naruszenia konkurencji utrudnienia powstania konkurencji. Niedopuszczalne jest takŝe pomoc, bez względu na jej wielkość, jeśli jest uzaleŝniona od wielkości eksportu lub przeznaczona na tworzenie sieci dystrybucyjnych za granicą oraz przeznaczona na bieŝące wydatki związane z działalnością eksportową. Ustawa dopuszcza moŝliwość udzielenia pomocy w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski Ŝywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, celem zapobieŝenia lub likwidacji powaŝnych i mających charakter ponadsektorowy zakłóceń gospodarki, wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim, promowania kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, stanowiąca rekompensatę dla przedsiębiorcy z tytułu jego udziału w realizacji zadań publicznych, w tym przeznaczona na wyrównanie: 1. strat wynikających ze stosowania prawnie ustalonego poziomu cen lub opłat za towary lub usługi, o ile przy udzielaniu pomocy nie preferuje się towarów lub usług z uwagi na ich pochodzenie 186

5 2. zwiększonych wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę w związku z rehabilitacja lub zatrudnieniem osób niepełnosprawnych Ustawa uzaleŝnia moŝliwość udzielenia pomocy publicznej od łącznego spełnienia kilku warunków, a mianowicie: 1. stanowi, w przypadkach inwestowania lub tworzenia nowych miejsc pracy, uzupełnienie środków innych niŝ środki publiczne, angaŝowanych przez przedsiębiorców 2. jej wielkość, czas trwania oraz zakres proporcjonalne do rangi rozwiązywanego problemu oraz jest udzielana w częściach 3. przynosi korzyści społeczne po uwzględnieniu kosztów związanych z jej udzieleniem większe niŝ korzyści moŝliwe do osiągnięcia bez jej udzielenia, przy uwzględnieniu związanych z tym kosztów 4. słuŝy spieraniu projektów w stopniu niezbędnym i wystarczającym do osiągnięcia celu pomocy 5. charakteryzuje się przejrzystością ułatwiającą jej nadzorowanie Ustawa wyodrębnia 3 rodzaje pomocy: regionalną, horyzontalną oraz pomoc w sektorach uznawanych za wraŝliwe. Pomoc regionalna ma na celu długookresowe pobudzenie rozwoju obszarów o poziomie PKB na jednego mieszkańca niŝszym niŝ 75% średniego PKB na jednego mieszkańca w UE. Wielkość tej pomocy jest ściśle określona i wynosi 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą dla obszarów spełniających warunek wielkości PKB, z wyjątkiem podregionów wrocławskiego, łódzkiego, Trójmiasta (Gdynia, Gdańsk, Sopot), dla których górna granica pomocy wynosi 40% oraz podregionów miasta Warszawy i miasta Poznania, które mogą otrzymać maksymalnie 30% kosztów. Pomoc horyzontalna jest wsparciem udzielanym na: restrukturyzację przedsiębiorstw oraz pomoc doraźną, prace badawczo rozwojowe, utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, ochronę środowiska, szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich firm. Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstwa 187

6 moŝe być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w celu przywrócenia długookresowej zdolności konkurowania na rynku. Przedsiębiorcą w trudnej sytuacji ekonomicznej jest ten, który traci zdolność do konkurowania, co wyraŝa się w szczególności zmniejszeniem obrotów przedsiębiorstwa, nadmierną zdolnością produkcyjną, wzrostem zapasów, spadkiem zyskowności lub stratą, wzrostem zadłuŝenia lub brakiem moŝliwości uzyskania kredytów bankowych, poręczeń lub gwarancji. Przez pomoc doraźną rozumie się pomoc przedsiębiorcy będącemu w trudnej sytuacji ekonomicznej, umoŝliwiającą mu kontynuowanie działalności gospodarczej przez czas niezbędny do opracowania planu restrukturyzacyjnego. Ten rodzaj pomocy moŝe udzielony przedsiębiorcy tylko raz. Pomoc przybiera formę poŝyczki lub kredytu z okresem spłaty nie dłuŝszym niŝ świadczeń 1 rok, poręczenia lub gwarancji na poŝyczkę czy kredyt. MoŜe to być takŝe odroczenie lub rozłoŝenie na raty płatności pienięŝnych stanowiących krajowe środki publiczne. Pomoc w sektorach uznanych za wraŝliwe jest wsparciem udzielanym dla szczególnie istotnych z punktu widzenia gospodarki branŝ i dotyczy m.in. hutnictwa Ŝelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, sektora Ŝeglugi morskiej, włókien syntetycznych, motoryzacyjnego. Organem nadzorującym pomoc jest Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy precyzują warunki pomocy publicznej w zaleŝności od jej rodzaju, określają warunki i zasady sprawozdań i informacji przedkładanych organowi nadzorującemu, zasady opracowywania programów udzielania pomocy dla przedsiębiorców oraz sposób ogłaszania o przystąpieniu do ich opracowywania. Ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji uzaleŝnia wielkość bądź publicznego wsparcia finansowego dla przedsiębiorcy od wartości nowej inwestycji oraz od ilości utrzymanych utworzonych nowych miejsc pracy. Wsparcia finansowego moŝna udzielić, jeśli: 1. nowej inwestycji jest nie mniejsza niŝ kwoty ,000 euro 2. wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niŝ równowartość kwoty euro w przypadku, gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i się wiąŝe z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy lub

7 miejsc pracy w przypadku inwestycji w jednym z obszarów wsparcia przez nie mniej niŝ 5 lat 3. w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej niŝ 5 lat 4. nowa inwestycja wprowadza innowację technologiczną 5. nowa inwestycja wpływa na poprawę stanu środowiska Przedsiębiorcy moŝna udzielić wsparcia finansowego projektowanej inwestycji w przypadku, gdy spełnia ona, co najmniej dwa z niŝej wymienionych warunków: 1. inwestycja wpłynie na rozwój gospodarczy regionu 2. inwestycja będzie zlokalizowana w obszarze wsparcia 3. inwestycja będzie wprowadzała innowacje technologiczne 4. inwestycja przyczyni się do rozwoju współpracy z krajowym zapleczem naukowo badawczym 5. inwestycja będzie mieć wpływ na lokalny rynek pracy Wsparcie moŝe być równieŝ udzielone na szkolenia. Wysokość wsparcia finansowego inwestycji nie moŝe przekroczyć 50% maksymalnej wielkości pomocy publicznej przewidzianej dla poszczególnych obszarów, określonej w ustawie o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Ustawa dopuszcza pomoc finansową gminie, jeśli ma być przeznaczona na tworzenie i modernizację infrastruktury technicznej bezpośrednio związanej ze wspieraną inwestycją określonego przedsiębiorcy Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych UE. Małe i średnie przedsiębiorstwa objęte bezpośrednią pomocą w ramach kaŝdego z funduszy strukturalnych, przy czym róŝny jest zakres tej pomocy. Zakres ten wyznaczają rozporządzenia w sprawie poszczególnych funduszy strukturalnych. Największe wsparcie dla przedsiębiorców pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ze środków tego Funduszu finansowane inwestycje w przedsiębiorstwach, 189

8 usługi doradcze, infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość np. inkubatory przedsiębiorczości czy parki przemysłowe), projekty badawczo-rozwojowe związane z gospodarką. Europejski Fundusz Społeczny wspiera projekty poprawiające jakość kadr przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie szkoleń, staŝy, kursów i podobnych instrumentów ukierunkowanych na osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach. Dwa pozostałe fundusze strukturalne związane z sektorem rolnictwa i rybołówstwa. Ze wsparcia w ramach Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji rolnej mogą korzystać przede wszystkim firmy działające w branŝy przetwórstwa rolnego. Pomoc świadczona z tego funduszu moŝe dotyczyć zarówno działań doradczych (np. związanych z marketingiem) jak i inwestycji poprawiających warunki funkcjonowania tego typu przedsiębiorstw. Fundusz finansuje takŝe projekty rolników, którzy dodatkową działalność gospodarczą zamierzają podjąć poza rolnictwem (np. projekty agroturystyczne). Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa, zgodnie ze swą nazwą, jest skierowany wyłącznie do firm związanych z sektorem rybołówstwa morskiego i śródlądowego oraz przetwórstwa rybnego. Aby móc korzystać ze wsparcia z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności władze danego kraju czy regionu, który kwalifikuje się do wsparcia musza przygotować odpowiednie dokumenty programowe: Narodowy Plan Rozwoju, programy operacyjne oraz uzupełnienia programów operacyjnych. Dopiero po przygotowaniu tych dokumentów oraz ich zatwierdzeniu przez Komisję Europejską moŝliwe jest realizowanie indywidualnych projektów, w tym projektów zgłaszanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Narodowy Plan Rozwoju to podstawowy dokument programowy, stanowiący podstawę planowania interwencji z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Zawiera on diagnozę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, która jest z podstawą dla określania strategii wsparcia z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. 190

9 będą Strategia dla Powiatu Bełchatowskiego W oparciu o zapisy Narodowego Planu Rozwoju przygotowywane programy operacyjne, czyli dokumenty zawierające opis działań, które współ finansowane z funduszy strukturalnych. W Polsce opracowanych zostało siedem programów operacyjnych: 1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z budŝetem o wartości 1,3 miliarda Euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich równieŝ opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Na jego wdroŝenie przewidziano prawie 1,3 miliarda Euro z Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program będzie finansowany z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji rolnej z budŝetem przekraczającym 1 miliard Euro. 4. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb - jeden z najmniejszych programów operacyjnych i jedyny, który będzie wspierany z Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa. Program został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi. 5. Sektorowy Program Operacyjny Transport-Gospodarka wodna finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (627 milionów Euro), program będzie realizowany przez Ministerstwo Infrastruktury. 6. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego największy z programów operacyjnych (2,87 miliarda Euro) i jedyny finansowany z dwóch funduszy strukturalnych Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z urzędami wojewódzkimi i marszałkowskimi z wszystkich województw. 7. Program Operacyjny Pomoc techniczna najmniejszy z programów operacyjnych ( 20 milionów Euro), którego celem jest wsparcie dla efektywnego wdroŝenia pomocy unijnej w Polsce. 191

10 PoniŜej scharakteryzowano te programy operacyjne, których realizacja w bezpośredni lub pośredni sposób oddziaływać będzie na polskie małe i średnie przedsiębiorstwa Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Z punktu widzenia pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw jest to program, który zawiera najwięcej instrumentów wspierających przedsiębiorców. Program podzielony jest na dwa priorytety: 1. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu oraz 2. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim. O ile działania w ramach pierwszego z tych priorytetów słuŝą pięć przede wszystkim poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu, o tyle działania przewidziane do realizacji w priorytecie 2 to juŝ pomoc doradcza i inwestycyjna skierowana bezpośrednio do przedsiębiorców. Priorytet 1 podzielony jest na działań: 1. wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw jego celem jest poprawa dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje wspierania biznesu. Realizowane w ramach tego działania projekty poprawić ofertę mają instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci w zakresie świadczonych przez nie usług dla przedsiębiorców. Działanie to będzie wdraŝane przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości. Na jego realizacje przewidziano budŝet będą 2. w wysokości 20 milionów Euro ze środków unijnych. O finansowanie projektów mogły ubiegać się instytucje wspierania biznesu oraz sieci tych instytucji. 3. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw celem tego działania jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Zgodnie z załoŝeniami rządowego programu Kapitał dla przedsiębiorczych 220 milionów Euro przeznaczonych na realizacje tego działania skierowanych zostanie na dokapitalizowanie funduszy poŝyczkowych, funduszy poręczeń kredytowych oraz funduszy kapitału początkowego typu seed capital. Instytucją wdraŝającą jest Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości, a beneficjentami instytucje finansowe zarządzające funduszami. 192

11 4. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm celem tego działania jest tworzenie przedsiębiorstwom warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Wspierana w ramach tego działania infrastrukturą będą parki przemysłowe, parki naukowo-technologiczne oraz inkubatory technologiczne. Oprócz projektów inwestycyjnych, przewiduje się takŝe projekty związane z opracowaniem odpowiednich dokumentów przygotowawczych (studia wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, biznes plany) oraz usługi doradcze dla instytucji zarządzających parkami przemysłowymi, parkami naukowotechnologicznymi oraz inkubatorami technologicznymi. Działanie będzie wdraŝane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.. BudŜet działania opiewa na kwotę prawie 90 milionów Euro. 5. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką celem działania jest poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez wzrost innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji. Działanie będzie realizowane między innymi przez programy badawcze w priorytetowych z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki dziedzinach badawczych; projekty związane z wprowadzeniem w przedsiębiorstwach najlepszych dostępnych technologii i praktyk; projekty badawczo-wdroŝeniowe związane z wprowadzeniem innowacji do przedsiębiorstw; w szczególności zaawansowanych technologii oraz BAT (Best Available Techniques) prowadzonych wspólnie przez instytucje sfery badawczorozwojowej oraz przedsiębiorstwa lub konsorcja tych podmiotów; projekty badawcze związane z komercjalizacją wyników prac badawczo-rozwojowych, dotyczących zaawansowanych technologii; projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury badawczej niezbędnej do realizacji ww. programów badawczych, centrów doskonałości i centrów zaawansowanych technologii oraz laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi na rzecz przedsiębiorstw. Instytucją odpowiedzialną za wdroŝenie działania jest Komitet Badań Naukowych. Na realizacje tego działania przewidziano prawie 85 milionów Euro ze środków unijnych. 6. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line celem działania jest poprawa warunków funkcjonowania gospodarki poprzez zwiększenie i poprawę jakości dostępu do informacji i usług świadczonych on-line 193

12 będą Strategia dla Powiatu Bełchatowskiego przez instytucje sektora publicznego na rzecz przedsiębiorstw i obywateli z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Ze środków przeznaczonych na działanie (ponad 180 milionów Euro) finansowane projekty związane z budową platformy elektronicznej usług publicznych, projekty integracji referencyjnych rejestrów osób i firm oraz projekty zwiększające bezpieczeństwo wymiany danych dostarczanych przez przedsiębiorstwa i obywateli do administracji publicznej. Instytucją odpowiedzialną za realizacje tego działania jest Komitet Badań Naukowych. W ramach priorytetu 2 realizowane cztery działania, których bezpośrednimi odbiorcami przedsiębiorcy: 1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo celem działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej w przedmiocie: Prowadzenia przedsiębiorstwa na jednolitym rynku Europejskim Projektowania, wdraŝania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwo i higiena pracy, Certyfikaty zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i kwalifikacji personelu, Wprowadzenia innowacji i nowych technologii do przedsiębiorstwa, w tym doradztwo dla nowopowstałych firm opartych na zaawansowanych technologiach, Podejmowania i rozwijanie działalności eksportowej, Tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, Połączenia małego przedsiębiorstwa lub średniego z innym małym lub średnim przedsiębiorstwem, Projekty wdraŝane przez polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Regionalnymi Instytucjami Finansującymi w 16 województwach. O wsparcie w ramach działania mogą aplikować świadczyć będą małe i średnie przedsiębiorstwa. Usługi doradcze akredytowane przez PARP instytucje. BudŜet działania wynosi 20,5 miliona Euro. 194

13 2.Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw celem tego działania jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie nowych inwestycji, prowadzących do zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego oraz wzrostu skali umiędzynarodowienia przedsiębiorstw poprzez promocje. Finansowane projekty polegające na dokonywaniu nowych inwestycji (zgodnie z definicją i zasadami zawartymi w ustawie o finansowym wpieraniu inwestycji), polegających na utworzeniu, rozbudowie lub nabyciu przedsiębiorstwa, jak równieŝ na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego. Oprócz tego wsparciem objęte zostaną projekty w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, polegające na dofinansowaniu udziału przedsiębiorców w wyjazdowych misjach gospodarczych oraz przedsięwzięciach targowo-wystawienniczych. Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie tym działaniem jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a o wsparcie mogą się ubiegać zarówno mali jak i średni oraz duzi przedsiębiorcy. BudŜet działania to ponad 250 milionów Euro ze środków unijnych. 3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje celem działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje celem działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. Pomoc w ramach tego działania skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty inwestycyjne, modernizacyjne oraz promocyjne. Poza tym wspierane wspólne projekty inwestycyjne przedsiębiorstw oraz zakup wyników prac badawczo-rozwojowych. Instytucją wdraŝającą dla działania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Regionalnymi Instytucjami Finansującymi. Na realizacje tego działania przewidziano budŝet w wysokości prawie 250 milionów Euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska celem podejmowanych działań jest dostosowywanie polskich przedsiębiorstw do wymogów dyrektyw Unii Europejskiej w obszarach ochrona 195

14 powietrza, ochrona wód i gospodarka odpadami. W związku z tym finansowane będą projekty małych, średnich i duŝych przedsiębiorstw w zakresie inwestycji w infrastrukturę gospodarki wodno-ściekowej, inwestycje w zakresie ochrony powietrza, inwestycje w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi oraz inwestycje z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik. Na inwestycje środowiskowe zaplanowano 245 milionów Euro. Działanie jest wdraŝane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sektorowy Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich Działania komplementarne w stosunku do działań dla przedsiębiorców zaplanowanych w sektorowym programie operacyjnym Wzrost konkurencyjności gospodarki znajdują się w programie operacyjnym Rozwój zasobów ludzkich. Program podzielony jest na dwa będą będą priorytety: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej oraz Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. Działania w ramach priorytetu 1 nie skierowane bezpośrednio do przedsiębiorstw, ale niewątpliwie oddziaływać na sytuacje na rynku, którego jednym z najwaŝniejszych aktorów małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekty realizowane w priorytecie 1 dotyczyć między innymi wzmacniania instrumentów i instytucji rynku pracy, zatrudniania absolwentów oraz bezrobotnych, wspierania osób niepełnosprawnych oraz zagroŝonych wykluczeniem społecznym osób długotrwale bezrobotnych, uchodźców, byłych więźniów, bezdomnych, alkoholików i narkomanów poddających się leczeniu). Realizuje się równieŝ projekty mające na celu wzrost stopy zatrudnienia kobiet oraz podwyŝszenie ich statusu ekonomicznego i społecznego. Znacznie więcej instrumentów bezpośredniego wspierania przedsiębiorców, w tym zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, zawarto w priorytecie 2 sektorowego programu operacyjnego. Dotyczy to zwłaszcza działania 3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. Celem tego działania jest podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz promocja przedsiębiorczości. W ramach tego 196

15 działania maja być realizowane projekty szkoleniowe dla kadr zarządzających oraz pracowników przedsiębiorstw w zakresie podwyŝszania i nabywania nowych kwalifikacji Będą i umiejętności, studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw, staŝe podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw, staŝe szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw w instytucjach naukowo-badawczych oraz dla pracowników instytucji akademickich i studentów ostatnich lat w przedsiębiorstwach, szkolenia i pomoc doradcza dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw i pracowników w zakresie stosowania technologii informacyjnych. Wspierane szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie usprawnienia zarządzania (zwłaszcza zasobami ludzkimi), poprawy organizacji pracy oraz uelastycznienia form świadczenia pracy, szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną będą pracy oraz pracy nietypowej (np. telepracy). Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego udostępniane w ramach tego działania takŝe przeznaczone na doradztwo i informacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych przedsiębiorstw. Działanie jest wdraŝane przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości Sektorowy Program Operacyjny : Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Beneficjentem większości działań sektorowego programu operacyjnego rolnicy. Warto jednak zwrócić uwagę na te działanie, programu które sprzyjać będą rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Działanie RóŜnicowanie działalności rolniczej i zbliŝonej do rolnictwa w celu zapewnienia róŝnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów finansuje inwestycje związane z uruchomieniem lub rozwojem dodatkowej działalności rolników w zakresie między innymi agroturystyki, rzemiosła i rękodzielnictwa, drobnych usług na rzecz mieszkańców wsi, e-commerce. Z kolei działanie Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych jest skierowane do przedsiębiorstw rolnoprzemysłowych, które mogą ubiegać się o wsparcie w zakresie między innymi poprawy warunków sanitarno-higienicznych produkcji i jakości produktów, tworzenia nowych i racjonalizacji istniejących kanałów zbytu, wprowadzania nowych i modernizacji 197

16 istniejących technologii produkcji. Instytucją wdraŝającą te działania jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Sektorowy program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Program ten adresowany jest do wąskiej grupy odbiorców związanych z sektorem rybołówczym. Na uwagę będą zasługują przede wszystkim działania ukierunkowane na przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego w Polsce. W ramach działania Przetwórstwo i rynek pracy realizowane projekty związane z podniesieniem standardów sanitarnych i technicznych obiektów produkcyjnych, magazynowych i chłodniczych, modernizacja linii technologicznych, inwestycje w systemy kontroli jakości produkcji oraz ochronę środowiska, inwestycje w zakresie specjalistycznych środków transportu itp. Pomoc jest przekazywana takŝe na działalność organizacji producenckich, organizacje marketingu ryb i produktów rybnych, wprowadzenie elektronicznych form sprzedaŝy surowców i przetworów, wsparcie działań zmierzających do poprawy logistyki Sektorowy Program Operacyjny Transport Gospodarka wodna Co prawda w ramach tego programu operacyjnego nie przewidziano Ŝadnych instrumentów bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorców, niemniej jednak działania znacząco poprawiają warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Program ten umoŝliwia finansowanie projektów związanych z modernizacją linii kolejowych między aglomeracjami miejskimi, rozwojem systemów intermodalnych dla przewozów towarowych, przebudową i modernizacja dróg krajowych, budową obwodnic miast na sieci dróg krajowych oraz przebudową przejazdów przez wybrane miasta Zintegrowany program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Największy z programów operacyjnych składa się z trzech priorytetów i czternastu działań, które w bezpośredni lub pośredni sposób ukierunkowane na pomoc dla przedsiębiorców. Jedno z działań Rozwój kadr regionalnej gospodarki dotyczy szkoleń i kursów w zakresie podwyŝszania i dostosowywania kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw, staŝe związane 198

17 z poznaniem specyfiki działania nowoczesnych przedsiębiorstw, szkolenia w zakresie promocji i marketingu, zarządzania, obsługi klientów, specjalistyczne kursy dla kadry zarządzającej związane z prowadzoną działalnością, studia podyplomowe, usługi doradcze dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw w zakresie identyfikacji potrzeb szkoleniowych dotyczących kwalifikacjo pracowników. Działanie to jest wdraŝane przez wojewódzkie urzędy pracy. Wsparcie dla przedsiębiorstw jest przewidziane w ramach działania związanego z wdraŝaniem regionalnych strategii innowacyjnych, które obecnie opracowywane w kaŝdym województwie. Projekty te dotyczą między innymi bezpośredniego wsparcia finansowego na realizacje pilotaŝowych projektów wynikających z zapisów regionalnych strategii innowacyjnych. Komplementarne w stosunku do projektów, które wspierane w ramach sektorowego programu Wzrost Konkurencyjności Gospodarki, projekty przewidziane do realizacji w ramach działania Mikroprzedsiębiorstwa. Małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą będą mogły skorzystać ze wsparcia doradczego w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz wsparcia inwestycyjnego. Małe i średnie przedsiębiorstwa z branŝy turystycznej mogą ubiegać się o wsparcie w ramach działania Rozwój turystyki. Pomoc przeznaczona będzie mogła być między innymi na inwestycje materialne realizowane przez podmioty prywatne (np. w zakresie bazy noclegowej lub gastronomicznej). Działanie to jest zarządzane jest przez Regionalne Instytucje Finansujące Kierunki działań Rządu RP wobec MMSP do 2006 roku. Celem działań rządu, polegających na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorców, będzie pobudzenie ich aktywności gospodarczej, która zapewni wzrost zatrudnienia oraz wpłynie na poprawę ich konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stanowią aktualnie ponad 99,8 proc. ogólnej liczby przedsiębiorstw i pełnią waŝną role w gospodarce. W latach w 199

18 małych i średnich firmach powstało około miliona nowych miejsc pracy. Systematycznie rósł teŝ udział MSP w wytwarzaniu PKB, który w roku 2000 wyniósł 49,4 proc. Po raz pierwszy jednolity program dla małych i średnich przedsiębiorstw na lata rząd przyjął w roku Jego realizacja wpłynęła na poprawę warunków funkcjonowania tego sektora oraz potwierdziła konieczność będą realizacji i kontynuacji tego typu wsparcia. W związku z tym rząd podejmował kolejne inicjatywy stymulujące przedsiębiorczość. W polityce rządu wobec MSP realizowanej do 2006 roku wykorzystane działania z roku 2002 oraz najlepsze doświadczenia z poprzednich programów, wzbogacone o niezbędne instrumenty. Polityka ta będzie się będą będą będą opierała na następujących załoŝeniach: działania określone w programie miały charakter horyzontalny i adresowane do wszystkich małych i średnich przedsiębiorców, niezaleŝnie od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, formy prawnej czy rodzaju prowadzonej działalności; podejmowane działania zmierzały do wyrównania szans i popularyzacji przedsiębiorczości szczególnie wśród młodzieŝy, kobiet, osób niepełnosprawnych i bezrobotnych; pomoc otrzymają równieŝ będą będą instytucje z otoczenia biznesu, spełniające określone standardy; działania finansowane z budŝetu państwa, środków pomocowych, funduszy strukturalnych, dostępnych z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, środków prywatnych przedsiębiorców oraz międzynarodowych kredytów bankowych; działania realizowane z uwzględnieniem kierunków określonych w Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw, przyjętej przez Polskę w kwietniu 2002 roku; niezaleŝnie od powyŝszych działań będą realizowane równieŝ przedsięwzięcia regionalne. Wprawdzie podstawowe wskaźniki ilościowe, charakteryzujące małe i średnie przedsiębiorstwa, podobne do unijnych, ale polskie przedsiębiorstwa słabsze kadrowo, kapitałowo i technologicznie. Dlatego skuteczna pomoc - oprócz instrumentów polityki makroekonomicznej - oznacza równieŝ zastosowanie specyficznych narzędzi, słuŝących: ludzkich i kapitałowych; - poprawie zarządzania firmą i lepszemu wykorzystaniu posiadanych zasobów 200

19 - włączeniu się we współpracę międzynarodową i nawiązaniu kontaktów z kontrahentami zagranicznymi; - nawiązaniu kontaktów kooperacyjnych z duŝymi firmami; - rozwojowi organizacyjnemu, technicznemu i technologicznemu poprzez inwestycje; - zachęcaniu przedsiębiorców do organizowania się w grupy producenckie, dystrybucyjne oraz tworzeniu systemu kooperacji i podwykonawstwa; - rozwojowi sieci handlowych i franchisingowych; - poprawie konkurencyjności dzięki wdraŝaniu nowych technologii oraz rozwojowi kadr. Koordynowaniem prac, monitorowaniem realizacji zadań oraz wykorzystaniem środków przeznaczonych na wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw będzie zajmować się Będą Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Po zakończeniu kaŝdego roku urzędy i instytucje zaangaŝowane w pomoc MSP przekazał resortowi sprawozdania z jej realizacji. one podstawa corocznej informacji dla Rady Ministrów. Z kolei na podstawie baz danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, głównego realizatora działań będą adresowanych do MSP, kaŝdego roku sporządzane raporty dotyczące efektywności stosowanych instrumentów. Źródła finansowania W 2005 roku na realizacje zadań zapisanych w niniejszym dokumencie zostaną przeznaczone środki budŝetowe oraz z programu Phare 2003 (ostatnia alokacja Programu PHARE). Z szacunkowych danych wynika, ze środki budŝetowe wynio 223,40 mln zl, a środki Phare 57 mln zł. W latach przewiduje się przeznaczyć od 2 do 2,5 mld zl z funduszy strukturalnych UE, budŝetu państwa oraz środków własnych przedsiębiorców. Około 5 proc. wszystkich wydatków zostanie przeznaczonych na tworzenie potencjału absorpcyjnego (instytucji i kadr), umoŝliwiającego efektywne wydawanie środków z funduszy strukturalnych. Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw 201

20 Jednym z najwaŝniejszych priorytetów Unii Europejskiej jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Nowym celem strategicznym Unii, wyznaczonym w 2000 roku w Lizbonie na najbliŝsze dziesięciolecie, jest stworzenie opartej na wiedzy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie. Wśród działań priorytetowych wymienia się stworzenie sprzyjających warunków umoŝliwiających powstawanie i rozwój firm innowacyjnych, szczególnie wśród MSP. Efektem tej strategii jest Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, ze zdefiniowanymi obszarami, w których naleŝy podejmować działania obejmujące: kształcenie i szkolenie z w zakresie przedsiębiorczości; zmniejszone koszty i łatwiejsze rozpoczęcie działalności; sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy; dostępność szkoleń; szersza działalność wychodząca poza jednolity rynek; kwestie opodatkowania i finansów; zwiększenie moŝliwości technologicznych małych przedsiębiorstw; rozwijanie silniejszej i skuteczniejszej reprezentacji interesów małych przedsiębiorstw na szczeblu Unii Europejskiej i poszczególnych państw. Polska uczestniczy równieŝ w innych inicjatywach wspólnotowych. Dotacje dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw: 1. Szkoleniowa 2. Udział w szkoleniach realizowanych przez instytucje szkoleniowe w zakresie zarządzania i organizacją firmami MMSP 3. Usługi informatyczno-doradcze 4. Program wstęp do jakości 5. Uzyskanie certyfikatów specyficznych systemów jakości 6. Program rozwoju przedsiębiorstw 7. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych (FDI) 8. Dotacja inwestycyjna na nową inwestycje 9. Program rozwoju przedsiębiorstw internetowych 10. Dotacje na konsolidację 11. Dotacje na wspólną ofertę 202

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Warszawa, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2004-2007 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ DO 2011 ROKU

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2004-2007 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ DO 2011 ROKU ZARZĄD POWIATU SUSKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2004-2007 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ DO 2011 ROKU Załącznik ANALIZA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA Załącznik do uchwały Nr IX/56/2003 Rady Powiatu w śninie z dnia 30 października 2003r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA POWIATU śnińskiego śnin,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Nr ewid. 33/2008/P07052/KGP KGP/41012/07 Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 12 stycznia 2009 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...6 2. Rodzaje pomocy publicznej udzielanej

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo