Euro News. Partnerstwo przy funduszach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Euro News. Partnerstwo przy funduszach"

Transkrypt

1

2 Euro News Partnerstwo przy funduszach Komisja Europejska zwiększa rolę partnerów w planowaniu oraz wydatkowaniu funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Europejski kodeks postępowania wyznacza standardy, które zapewnią m.in. dostęp do informacji i odpowiednią ilość czasu na konsultacje. Komisja Europejska przyjęła wspólny zestaw norm mających na celu usprawnienie procesów konsultacji i dialogu oraz zwiększenie uczestnictwa partnerów, takich jak: regionalne, lokalne, miejskie i inne organy publiczne, związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz instytucje odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci oraz niedyskryminacji w planowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie projektów finansowanych ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Fundusze te to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). Europejski kodeks postępowania w sprawie zasady partnerstwa zakłada, że władze państw członkowskich odpowiedzialne za wydatkowanie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Unii Europejskiej oraz partnerzy zaangażowani w projekty wzmocnią współpracę, co z kolei ułatwi wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w okresie programowania na lata , a tym samym pomoże zapewnić skuteczność tych wydatków. Kodeks postępowania, który przyjmie formę prawnie wiążącego rozporządzenia Komisji, wymienia cele i kryteria mające zagwarantować, że państwa członkowskie wdrożą zasadę partnerstwa. Oznacza to, że państwa członkowskie muszą: zapewnić przejrzystość wyboru partnerów reprezentujących regionalne, lokalne i inne organy publiczne, partnerów społecznych i gospodarczych oraz instytucji będących przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, którzy zostaną stałymi członkami komitetów monitorujących realizację programów; udostępnić partnerom odpowiednie informacje oraz zapewnić wystarczającą ilość czasu, co jest warunkiem koniecznym do prawidłowego przebiegu procesu konsultacji; zagwarantować, że partnerzy będą z powodzeniem włączani we wszystkie etapy procesu tzn. począwszy od przygotowania wszystkich programów, poprzez wdrażanie, monitorowanie ich realizacji, aż do przeprowadzenia oceny; wspierać rozwijanie potencjału partnerów, aby zwiększać kompetencje i umiejętności z uwagi na ich aktywny udział w procesie oraz stworzyć platformy wzajemnego uczenia się i wymiany dobrych praktyk oraz innowacyjnych koncepcji. Rozporządzenie określa zasady, które państwa członkowskie muszą stosować, zapewniając im jednak dużą elastyczność w decydowaniu o szczegółach praktycznych dotyczących zaangażowania poszczególnych partnerów na różnych etapach planowania. Źródło:

3 Grecja obejmuje prezydencję 1 stycznia Grecja stanęła na czele Rady Unii Europejskiej. Przez kolejnych sześć miesięcy priorytetami greckiego przewodnictwa będą wzrost gospodarczy, zatrudnienie oraz spójność społeczna. Priorytety greckiego przewodnictwa to przede wszystkim stawienie czoła problemowi bezrobocia wśród młodzieży oraz zwiększenie dostępności kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Inne cele obejmują poprawę zarządzania gospodarczego w strefie euro i zakończenie negocjacji dotyczących kolejnego etapu unii bankowej. Chodzi tu głównie o to, aby nie dopuścić do ponownego kryzysu finansowego. Grecja zamierza również zintensyfikować działania Unii Europejskiej w zakresie nielegalnej imigracji oraz zmodyfikować unijną strategię w dziedzinie gospodarki morskiej i przepisy dotyczące ochrony danych. Kolejnym punktem programu jest osiągnięcie porozumienia w sprawie wykorzystywania biopaliw pierwszej generacji i gazu łupkowego. W tym półroczu ma się również odbyć ważne spotkanie na szczycie z krajami Afryki, można mieć także nadzieję na postępy w sprawie nowej umowy połowowej z Marokiem. Grecja obejmuje przewodnictwo w szczególnie napiętym okresie, bowiem do końca kwietnia, kiedy upływa kadencja Parlamentu Europejskiego, trzeba osiągnąć porozumienie w wielu kwestiach. W maju we wszystkich 28 krajach Unii odbędą się wybory bezpośrednie do Parlamentu, a następnie odnowiony zostanie skład Komisji Europejskiej. W ciągu najbliższych 6 miesięcy, Grecja będzie przewodniczyć setkom oficjalnych i nieoficjalnych spotkań oraz prowadzić skomplikowane negocjacje. W tym okresie w Atenach odbędzie się 13 rad ministerialnych. W ostatnich miesiącach Grecja blisko współpracowała z Litwą, która sprawowała przewodnictwo w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2013 roku. W lipcu 2014 roku rotacyjne przewodnictwo przejmą Włochy to one będą stać na czele Unii w chwili gdy pełnienie swoich obowiązków rozpoczną nowi członkowie Parlamentu Europejskiego i Komisji. Strona internetowa greckiej prezydencji: Źródło: Nowy rok nowe prawa Wśród ważniejszych wchodzących w 2014 r. w życie praw, znajdą się gwarancje ochrony konsumentów, praw autorskich oraz środowiska naturalnego. Polepszy się sytuacja pacjentów, a w celu poprawy jakości życia wszystkich obywateli, Unia Europejska w planie ma wprowadzenie nowych regulacji w sprawie wykorzystywania rtęci oraz ograniczenia

4 marnotrawstwa energii elektrycznej. W drodze są także propozycje prawne tworzące zręby unii bankowej oraz usprawniające mobilność pracowników. Własność intelektualna Prawa własności intelektualnej zostaną wzmocnione dzięki poszerzeniu katalogu możliwych naruszeń, a już od stycznia w większej części państw członkowskich wprowadzone zostaną także uaktualnione wytyczne w sprawie prowadzenia postępowań sądowych w tych sprawach. Nowy Erasmus Erasmus+ nowa odsłona kultowego programu edukacyjnego pozwoli czterem milionom Europejczyków studiować lub odbyć staż za granicą. W latach przeznaczone na ten cel zostanie 14 miliardów euro. Bezpieczeństwo żywności i naszych oszczędności Konsumenci skorzystają z nowych zasad znakowania żywności na etykietach będzie musiało znaleźć się dokładne określenie wartości odżywczej, także produktów przetworzonych czy precyzyjne podanie kraju pochodzenia mięsa. Wyraźniej zaznaczone będą na opakowaniu składniki mogące uczulać, takie jak orzechy czy laktoza. W 2014 r. zaczną obowiązywać także regulacje dotyczące postępowania z upadającymi bankami oraz firmami inwestycyjnymi. Dzięki nim nasze oszczędności będą lepiej chronione, a podjęcie pracy za granicą będzie łatwiejsze. Tytoń i dane online Unia Europejska poświęci także sporo uwagi walce z uzależnieniem od nikotyny pierwsze zasady dotyczące produktów tytoniowych, mające na celu zniechęcić Europejczyków do palenia wejdą w życie jeszcze w tym roku. Zreformowana zostanie także ochrona naszych danych prywatnych w sieci. Inne Prawie 10 tysięcy osób w ciągu najbliższych siedmiu lat będzie mogło pomagać w prowadzonych przez Unii Europejską misjach humanitarnych, dzięki wchodzącemu w życie programowi unijnego wolontariatu. Zasady dotyczące korzystania z elektrycznych suszarek do prania zadebiutują w listopadzie. Jeszcze w lutym pojawi się pakiet określający sposoby recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Również w tym roku żywot zakończą rtęciowe termometry Unia Europejska chce wyeliminować toksyczny metal z przedmiotów codziennego użytku. Źródło: Darmowy roaming w Unii Nowy rok w Unii przyniesie kolejne zmiany w wielu dziedzinach życia codziennego, w tym także w dziedzinie telefonii komórkowej. Komisja Europejska pragnie, aby jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 r. weszły w życie przepisy regulujące kwestie roamingu w Unii. Dzisiaj stawki za rozmowy, smsy, mmsy i transfer są

5 systematycznie obniżane, jednak całkowite ich wyeliminowanie byłoby ogromnym sukcesem, bez względu czy byłaby to pewna forma kampanii wyborczej. Zanosi się zatem, że przebywając w Paryżu, Brukseli czy też Berlinie, wykonując połączenia, zapłacimy tyle samo co w Polsce. Zmiany takie mogą powodować wśród operatorów europejskich efekt współpracy i łączenia się. Na chwilę obecną liczba operatorów w Unii Europejskiej sięga ponad stu, co w skali europejskiej wydaje się zbyt dużo. Bez wątpienia głównym celem w tej kwestii jest jednolity rynek telefonii komórkowej, pozostawienie klientom możliwość wyboru z jednoczesnym ograniczeniem monopoli. Mniejsza ilość operatorów na europejskim rynku będzie w skali długoterminowej świadczyć o ich sile z zachowaniem wspólnych zasad i regulacji unijnych. Wydaje się, że nowe regulacje unijne w sprawie naliczania stawek roamingu, a właściwie ich eliminacja, na początku spowoduje spadek zysków wśród operatorów. Nie jest to jednak wskaźnik wymierny, bowiem w rzeczywistości wzrośnie chęć korzystania z tego typu usług przez klientów za granicą. Będą oni chętniej korzystali z roamingu, bez obaw o naliczanie bardzo dużych stawek. Dotyczy to zwłaszcza klientów z sektora biznesu, turystów, osób pracujących bądź też studiujących poza granicami kraju macierzystego. Komfort korzystania z usług telefonii komórkowej będzie wyższy. Do tej pory wiele osób, chcących mieć kontakt z osobami poza granicą kraju w którym się znajdują, odbywał się przy pomocy aplikacji komputerowych, takich jak GG czy też Skype, które były zdecydowanie tańsze. Komisja Europejska już ponad 10 lat stara się wprowadzać jednolity zakres przepisów dla rynku telekomunikacyjnego. Jednym z przykładów przepisów skutecznie funkcjonujących jest rozporządzenie roamingowe z 2007 r, gdzie zostały ustalone maksymalne stawki za połączenia międzynarodowe i transfer danych w obrębie Unii. Rozporządzenie to owszem, zniwelowało ceny, jednak nie zrównało ich ze stawkami za połączenia krajowe. Wydaje się, że wprowadzenie zmian prawnych jest niezbędne. Rynek telekomunikacyjny na chwilę obecną jest bardzo zróżnicowany. Ceny połączeń komórkowych pomiędzy niektórymi krajami różnią się czasami kilkukrotnie, co na pewno nie jest adekwatne do cen innych produktów. Planowany okres wejścia w życie nowych przepisów to lipiec 2014 r. Czysta woda, lepsze życie Czechowice Dziedzice, Żywiec i Gorzów Wielkopolski te trzy aglomeracje skorzystają z ponad 250 mln euro pochodzących z Funduszu Spójności. Komisja Europejska zaakceptowała inwestycje w trzy projekty dotyczące zarządzania gospodarką wodno ściekową w ww aglomeracjach. Udział unijnych środków w trzech inwestycjach o łącznej wartości 406,2 mln euro wyniesie 253,7 mln euro, które pochodzą z Funduszu Spójności. Projekty znacząco poprawią stan środowiska poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia gleby i wód powierzchniowych oraz

6 zapewnią 200 tys. mieszkańców infrastrukturę wodno kanalizacyjną. Ich uruchomienie oznacza także utworzenie 40 nowych miejsc pracy. Projekt realizowany w Czechowicach Dziedzicach udostępni mieszkańcom system odprowadzania ścieków i unowocześni istniejącą infrastrukturę sanitarną. Nowe wodociągi poprawią dostęp do wody. Unia Europejska, poprzez Fundusz Spójności, pokryje 30,2 mln euro z inwestycji, której całkowity koszt wynosi 59,9 mln euro. Jej uruchomienie spodziewane jest w czerwcu 2014 r. Drugi projekt, w rejonie Żywca, znajduje się już w drugiej fazie realizacji i obejmuje budowę oraz unowocześnienie sieci kanalizacyjnej, zwiększenie skali oczyszczania ścieków w istniejącej oczyszczalni oraz budowę i unowocześnienie wodociągów w 11 gminach. System kanalizacyjny będzie służył mieszkańców, kolejnych uzyska dostęp do wodociągów. Unia Europejska, poprzez Fundusz Spójności, sfinansuje 181,5 mln euro z inwestycji, której całkowity koszt wynosi 278,1 mln euro. Ta faza projektu ma zostać uruchomiona w lipcu Inwestycje są współfinansowane z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko (środki Unii Europejskiej i krajowe w łącznej kwocie 37,7 mld euro, do wykorzystania na terenie całej Polski). Kontekst Wymienione inwestycje należą do tzw. dużych projektów, których całkowita wartość (wraz z podatkiem VAT) przekracza 50 milionów euro. Dlatego wymagana była decyzja Komisji Europejskiej, podczas gdy inne typy projektów są zatwierdzane na poziomie narodowym bądź regionalnym. W ramach funduszu polityki spójności na lata Polsce przyznano 67 mld euro. Projekt w Czechowicach Dziedzicach będzie realizowany w centrum oraz południowych częściach miasta, a także w dzielnicach Ligota i Zabrzeg. Realizacja projektu w rejonie Żywca obejmie 11 gmin: Lipowa, Radziechowy Wieprz, Jeleśnia, Koszarawa, Łodygowice, Gilowice, Rajcza, Ujsoły, Milówka, Węgierska Górka i Żywiec. Projekt w aglomeracji gorzowskiej będzie realizowany w 6 gminach: Gorzów Wielkopolski, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Źródło: Inwestycje w koleje Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał PKP Intercity 800 mln złotych (186 mln euro) kredytu na modernizację i rozbudowę taboru kolejowego do 2015 roku. W planach polskiego przewoźnika jest m.in. zakup 20 zespołów trakcyjnych rozwijających prędkość do 160 kilometrów na godzinę. Bank Unii Europejskiej współfinansuje inwestycje kolejowe w Polsce już od 23 lat.

7 Kredyt EBI będzie istotnym wsparciem dla programu inwestycyjnego PKP Intercity, na który składają się między innymi: zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), osiągających maksymalną prędkość 160 km/h, a które będą wykorzystane na trasach łączących główne miasta w Polsce; modernizacja 218 wagonów pasażerskich do użytku na trasie między Szczecinem a Przemyślem; zakupu 25 wagonów pasażerskich, osiągających prędkość ponad 160 km/h, a które będą wykorzystane na trasie między Wrocławiem a Gdynią; zakup 10 lokomotyw spalinowych osiągających prędkość do 140 km/h; modernizacji 20 spalinowych lokomotyw manewrowych do użytku w całej Polsce i osiągających prędkość co najmniej 90 km/h. Nowy i zmodernizowany tabor nie tylko znacząco skróci czas podróży, ale też poprawi jej komfort i bezpieczeństwo oraz ułatwi dostępność kolei, w szczególności dla pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej. Celem EBI jest między innymi promowanie konkurencyjnych i przyjaznych środowisku usług transportowych. Jesteśmy w związku z tym szczególnie zadowoleni z zawarcia umowy z PKP Intercity, ponieważ dzięki tej inwestycji poprawi się jakość usług długodystansowych przewozów pasażerskich w Polsce. Powinno to przyczynić się do rezygnowania z innych środków transportu na rzecz kolei, co przyczyni się do znacznych oszczędności energii i obniżenia poziomu emisji substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego László Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje Banku w Polsce. Projekt jest kontynuacją udanej współpracy EBI z PKP Intercity. Łączna suma trzech kredytów EBI udzielonych tej spółce na unowocześnienie floty wynosi około 578 mln EUR. Dzięki oferowanym przez EBI konkurencyjnym warunkom finansowania, PKP Intercity będzie mogła skorzystać z niższych kosztów finansowania oraz długiego okresu spłaty kredytu, realizując swój program inwestycyjny. Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych, a którego udziałowcami jest 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej zwłaszcza w takich dziedzinach jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw czy zwiększanie innowacyjności i spójności. Źródło: NIE PRZEGAP! Pomysły na wagę nagrody Studenci z całej Europy mający oryginalny pomysł na biznes mogą wziąć udział w konkursie o nagrodę The Innovact Campus Awards 2014.

8 Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najbardziej innowacyjnego pomysłu na inicjatywę wspierającą rozwój, wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie: Campus dla najbardziej innowacyjnych projektów przedstawionych przez studentów; Creation dla innowacyjnych projektów możliwych do szybkiego zastosowania; Startup dla firm działających nie dłużej niż 3 lata. Zwycięzcy otrzymają od 3 do 7 tysięcy euro, mogą też liczyć na promocję w mediach i udział w specjalnych sesjach szkoleniowych. Wszyscy finaliści otrzymają zaproszenie na Innovact Forum, adresowane do młodych przedsiębiorców, które odbędzie się w dniach 1 2 kwietnia 2014 r. we francuskim Reims. Termin przyjmowania zgłoszeń: 21 stycznia 2014 r. Więcej informacji o konkursie na stronie: Źródło: Masz patent? Czas na sukces! Ruszyła IV edycja ogólnopolskiego konkursu Student wynalazca. Do wygrania jest pięć stoisk na prestiżowej wystawie w Genewie. Do udziału w konkursie zaproszeni są studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, którzy mogą już pochwalić się wynalazkiem własnym lub stworzonym we współpracy z inną osobą. Wynalazek, wzór użytkowy lub przemysłowy musi być zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Zgłoszenie musi nastąpić w okresie trwania studiów lub w przypadku absolwentów do pół roku od daty ukończenia nauki. Do rywalizacji mogą też przystąpić osoby, którym zostało udzielone prawo wyłączne na wynalazek lub wzór. Zgłoszenia oceni pięcioosobowa komisja powołana przez organizatora Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. Jury przyzna od trzech do pięciu równorzędnych nagród głównych oraz wyróżnienia. Laureaci nagród głównych wezmą udział w 42. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie, która odbędzie się między 2 a 6 kwietnia 2014 r. Termin zgłoszeń: 31 stycznia 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego. Więcej na ten temat: Źródło:

9 Konkurs unijny: PARES Benchmarking między służbami zatrudnienia Trwa nabór wniosków organizowany przez Komisję Europejską w ramach programu Progress dotyczący wspierania współpracy na poziomie Unii Europejskiej między różnymi służbami zatrudnienia. Wnioski składać mogą instytucje publiczne, prywatne oraz organizacje III sektora, których głównym zadaniem jest świadczenie usług w zakresie zatrudnienia dla osób poszukujących lub zmieniających pracę. Inicjatywa PARES stanowi część strategii Europa 2020 i służy wspieraniu dialogu na poziomie UE w zakresie współpracy pomiędzy różnymi formami służb zatrudnienia (publicznymi, prywatnymi i non profit). Realizowany w ramach projektów benchmarking powinien obejmować zwłaszcza takie obszary jak: efektywne działania mające na celu ograniczenie bezrobocia młodych, poradnictwo zawodowe, tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz zatrudnienia, ocenę zapotrzebowania na kwalifikacje czy zielone miejsca pracy (związane z sektorem transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł energii, budownictwa i gospodarki odpadami).. Przewidywana pula środków przewidywanych na współfinansowanie projektów wynosi łącznie 1,5 mln euro. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych. Termin naboru wniosków: 28 luty 2014 r. Podstawowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie: s/wiadomosci.ngo.pl/public/korespondenci/marcela_pliki/nabor_wnioskow- VP _PARES.pdf Szczegółowe informacje: d=399&furthercalls=yes Źródło: Oferty współpracy, praktyki, wolontariat Jak tworzyć projekty w nowym programie szkolenie w Rumunii Rumuńska Narodowa Agencja Programu,,Młodzież w działaniu zaprasza na szkolenie wyjaśniające działanie nowego programu Erasmus+. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z celami i działaniami nowego programu. Szczególny nacisk położony zostanie na Key Action 1 czyli Mobilność edukacyjną oraz na to, jak powinien wyglądać dobrze przygotowany projekt.

10 Zaproszenie skierowane jest do liderów i pracowników młodzieżowych, którzy mają doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych w ramach programu Młodzież w działaniu. Gdzie: Rumunia Kiedy: 7 13 kwietnia 2014 Kontakt: Bożena Kiluk Termin: Erasmus+ : szkolenie nt. wymian młodzieżowych Chciałbyś zrealizować wymianę młodzieżową, ale nie wiesz jak to zrobić w nowym programie? Weź udział w szkoleniu. Uczestnicy poznają założenia Akcji 1. Mobilność edukacyjna, głównie wymian młodzieżowych oraz zasady ubiegania się o fundusze na tego typu projekty. Dodatkowo dowiedzą się, w jaki sposób znaleźć partnera do projektu oraz zaplanować i zrealizować ciekawy, międzynarodowy projekt młodzieżowy. Zaproszenie skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą, zainteresowanych złożeniem wniosku do Akcji 1. Wymiany młodzieżowe w najbliższym terminie konkursu wniosków ( ). Gdzie: Konstancin-Jeziorna k/warszawy Kiedy: 31 stycznia 2 lutego 2014 Kontakt: Ewa Kornacka Termin: Seminaria europejskie w Warszawie Interesuje Cię tematyka Unii Europejskiej? Weź udział w cyklu seminariów połączonych z dyskusją i pogłębiaj swoją wiedzę. Seminaria odbywają się w co drugi wtorek miesiąca. Poruszane tematy dotyczą polityki, spraw społecznych i ekonomii. Na każde spotkanie zaproszony będzie gość specjalny, będący ekspertem w danym temacie. Spotkania są bezpłatne. Do udziału zaproszone są osoby zainteresowane oraz studenci UW w ramach przedmiotów ogólnodostępnych. Gdzie: Warszawa (Al. Ujazdowskie 37/5) Kiedy: 22 października stycznia 2014 Kontakt: Joanna Różycka Thiriet Termin:

11 Przyszłość projektów kulturalnych konferencja Komitet Regionów zaprasza na konferencję dotyczącą nowej perspektywy finansowej na lata Tematem konferencji będą nowe możliwości finansowania projektów w latach , przykłady projektów realizowanych przez sektory kultury i kreatywne oraz ich wpływ na rozwój lokalny. Spotkanie będzie okazją do nawiązania partnerstw w dziedzinie kultury, uczestnicy poznają również bliżej program Kreatywna Europa. Do udziału w konferencji zaproszeni są: decydenci, eksperci, obserwatorzy trendów, artyści, europejskie i międzynarodowe organizacje. Gdzie: Bruksela Kiedy: stycznia Termin: Polsko-niemieckie wymiany młodzieży szkolenie dla multiplikatorów Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa zaprasza na dwuetapowy kurs szkoleniowy przygotowujący do prowadzenia polsko niemieckich wymian młodzieży. Celem szkolenia jest przeszkolenie osób, które chcą zająć się organizowaniem wymian młodzieży pomiędzy Polską i Niemcami. Uczestnicy zdobędą teoretyczne i praktyczne umiejętności związane z uczeniem międzykulturowym oraz cyklem życia projektu. Zaproszenie skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą (również wolontariuszy), zainteresowanych realizacją ww. projektów oraz posługujących się językiem niemieckim. Więcej informacji na ten temat: Gdzie: Blossin (Niemcy), Wrocław Kiedy: cz. I: , cz. II: Kontakt: Luzia Bończyk Termin: Źródło: Eurodesk.pl

12 GODZINY OTWARCIA: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Bielsko-Biała ul. Słowackiego 17a Bielsko-Biała tel./faks Polub nas na Facebooku

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska Olsztyn, marzec 2015 SPIS TREŚCI I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 2 1. Lepiej z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 wywiad z W. Raboszukiem Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych str. 4-5 Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu Działania rządu PO-PSL zbiegły się w czasie z jednym z największych w historii, światowym kryzysem gospodarczym. Jednak polska gospodarka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r.

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo