Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014"

Transkrypt

1 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata Warszawa,

2 Varsovia Capital S.A. jest firmą specjalizującą się we wspieraniu firm w działalności związanej z pozyskiwaniem funduszy na różnego typu inwestycje oraz w działalności operacyjnej dotyczącej działań księgowych, kadrowych i marketingowych. Naszą misją jest wspieranie biznesu poprzez profesjonalne i kreatywne działania, umożliwiające przedsiębiorcom osiąganie sukcesów oraz koncentrację na kluczowych dla działalności firmy obszarach. Wierzymy, że takie rozwiązanie jest gwarancją sukcesu w każdej branży. Varsovia Capital S.A. świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania funduszy UE i krajowych na różnego typu inwestycyjne. Nasze bogate doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdego klienta, gwarantuje odniesienie wspólnego sukcesu. W ramach każdego projektu tworzymy zespół, którego zadaniem jest dobór optymalnych źródeł finansowania przedsięwzięcia, przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej oraz efektywne zarządzanie projektem, aż do momentu ostatecznego rozliczenia projektu.

3 Zakres świadczonych przez nas usług doradczych obejmuje: Doradztwo w wyborze optymalnego źródła finansowania inwestycji; Weryfikację zgodności planowanej inwestycji z wymogami właściwych instytucji krajowych i UE; Optymalizację założeń projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny; Sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku o dotację wraz z niezbędną dokumentacją oraz załącznikami (w tym opracowanie biznes planu/studium wykonalności); Monitorowanie i kontrolę realizacji projektu; Doradztwo na każdym etapie wdrażania projektu (m. in. opracowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie, pomoc w przeprowadzeniu procedury wyboru dostawców/wykonawców itp.); Przygotowanie wniosków o płatność zaliczkową/pośrednią/końcową; Przygotowanie sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektu; Pomoc w kontakcie z Instytucjami Wdrażającymi w trakcie realizacji projektu.

4 Mamy 90% skuteczność z pozyskiwania dotacji (statystyki ogólnokrajowe pokazują, że jedynie około 20-25% składanych projektów otrzymuje dofinansowanie). Dotychczas pozyskaliśmy dotacje dla ponad 100 naszych partnerów biznesowych o łącznej wartości ok. 200 mln zł. Nasza oferta obejmuje również pomoc w uzyskaniu tradycyjnych kredytów/pożyczek inwestycyjnych oferowanych przez banki, jak i pożyczek preferencyjnych udzielanych przez instytucje państwowe (m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

5 Wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł: 1) Program Inteligentny Rozwój (projekty badawczo-rozwojowe), 2) Program Polska Wschodnia (inwestycje realizowane na terenie województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie), 3) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

6 Z budżetu Unii Europejskiej na lata Polska otrzyma 82,5 mld euro w ramach unijnej polityki spójności. W tym dla przedsiębiorców przewidziano dofinansowanie dla inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności firm(w ramach ww. programów), prawie 16 mld euro.

7 W latach zwiększy się także rola instrumentów zwrotnych, takich jak: pożyczki i poręczenia dla firm. Szczególnie będzie to widoczne w prostszych projektach inwestycyjnych w programach regionalnych, natomiast tam, gdzie ryzyko niepowodzenia jest większe, stosowane będą dotacje. Korzyści z zastosowania instrumentów zwrotnych: Możliwość złożenia wniosku aplikacyjnego blisko miejsca prowadzenia działalności gospodarczej; Szybki proces decyzyjny od momentu złożenia wniosku aplikacyjnego; Stała dostępność instrumentów wsparcia(brak terminów naborów); Brak konieczności wnoszenia zabezpieczeń; Ograniczenie do minimum obowiązków administracyjnych związanych z aplikowaniem i monitorowaniem wsparcia.

8 PLANOWANE UPROSZCZENIA DLA BENEFICJENTÓW Do uproszczeń we wdrażaniu funduszy UE w okresie należą w szczególności: elastyczne formy finansowania projektów z rozbudowanym systemem zaliczkowym, zapewnienie szerszego tematycznie dostępu do wsparcia zwrotnego, zapewnienie łatwego dostępu dla potencjalnych beneficjentów do kompleksowej informacji za pośrednictwem jednej sieci punktów informacyjnych, standardowy format wniosku o płatność w miarę możliwości w ramach wszystkich programów operacyjnych, zmniejszenie obciążeń raportowych beneficjentów, właściwe instytucje będą zobowiązane do publikowania do 30 listopada każdego roku harmonogramów konkursów planowanych w kolejnym roku oraz na bieżąco ewentualnych zmian w harmonogramach.

9 20 lutego br. Komisja Europejska zatwierdziła mapę pomocy regionalnej na lata dla Polski. Mapa będzie obowiązywać od 1 lipca 2014 do końca Poniżej prezentujemy maksymalne poziomy dofinansowania na inwestycje realizowane w poszczególnych województwach: dofinansowanie 50% (plus premia do 20% za wielkość przedsiębiorstwa): woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie oraz podkarpackie; dofinansowanie 35 % (plus premia do 20% za wielkość przedsiębiorstwa): woj. pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie i małopolskie; dofinansowanie 25% (plus premia do 20% za wielkość przedsiębiorstwa): woj. wielkopolskie, dolnośląskie i śląskie.

10 Z uwagi na duże różnice w poziomie PKB na jednego mieszkańca, mające wpływ na poziom możliwego do uzyskania dofinansowania, podzielono województwo mazowieckie na mniejsze podregiony. Dla następujących podregionów: ostrołęcko-siedleckiego, ciechanowsko-płockiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego poziom dofinansowania ustalono na 35%(plus premia do 20% za wielkość przedsiębiorstwa), warszawskiego zachodniego 20% (plus premia do 20% za wielkość przedsiębiorstwa). W najgorszej sytuacji będą przedsiębiorcy z samej Warszawy: do połowy nowego okresu budżetowego Unii Europejskiej, tj. do , ich poziom dofinansowania wyniesie 15% (plus premia do 20% za wielkość przedsiębiorstwa), po tej dacie już tylko 10% (plus premia do 20% za wielkość przedsiębiorstwa).

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata OŚ PRIORYTETOWA I- Innowacyjność i przedsiębiorczość CEL TEMATYCZNY 1: Wzrost wykorzystania innowacyjnej działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach. Typy projektów: 1) Realizacja prac B+R w przedsiębiorstwach, wraz z wdrożeniem wyników badań; 2) Zlecenie przez przedsiębiorstwa prac B+R jednostkom naukowym i wdrożenie efektów tych prac do praktyki biznesowej; 3) Rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w praktyce biznesowej; 4) Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw; 5) Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata OŚ PRIORYTETOWA II Wzrost e-potencjału Mazowsza CEL TEMATYCZNY 2: Rozwój e - technologii w przedsiębiorstwach Typy projektów: 1) Wdrażanie rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (m.in. CRM, ERP, SCM); 2) Wdrażanie zaawansowanych rozwiązań ICT, wykorzystujących systemy mobilne oraz model chmury obliczeniowej ; 3) Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym.

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata OŚ PRIORYTETOWA I -Innowacyjność i przedsiębiorczość CEL TEMATYCZNY 3: 1) Tworzenie przyjaznych warunków dla gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów; 2) Wspieranie międzynarodowych powiązań gospodarczych; 3) Wzmocnienie dostępu do wysokiej jakości usług IOB. Typy projektów(1/2): 1) Wsparcie rozwoju działalności MŚP w regionie, w tym szczególnie rozwój innowacyjności; 2) Tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w tym budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego; 3) Wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, nastawionych na wzrost eksportu; 4) Promocja gospodarcza regionu i jego poszczególnych obszarów.

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Typy projektów(2/2): 5) Promocja i wsparcie współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw, IOB i jednostek B+R mającej na celu realizację wspólnych projektów innowacyjnych; 6) Promocja działalności i potencjału regionalnej sfery B+R; 7) Usługi doradcze i szkoleniowe dla instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi na rzecz podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw; 8) Rozwój usług brokerstwa innowacyjnego; 9) Projekty doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność przedsiębiorców i Grup Producentów Rolnych (GPR) do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku; 10) Wsparcie działań na styku administracja-nauka-biznes (animatorzy, koordynatorzy itp.); 11) Sieciowanie IOB w ramach Regionalnych Systemów Innowacji.

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata OŚ PRIORYTETOWA III Przejście na gospodarkę niskoemisyjną CEL TEMATYCZNY 4 1) Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii; 2) Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2. Typy projektów: 1) Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna, organiczna/biomasa, inna), wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej; 2) Kompleksowa modernizacja i renowacja budynków: wspieranie efektywności energetycznej MŚP.

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata OŚ PRIORYTETOWA IV Gospodarka przyjazna środowisku i społeczeństwu 1) Inwestycje w sektorze gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektyw unijnych i WPGO; 2) Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Typy projektów: 1) Rozbudowa i modernizacja regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji zastępczych w celu spełnienia przez nie standardów RIPOK; 2) Rozwój infrastruktury obszarów rewitalizowanych w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej ubogich społeczności lokalnych.

17 Środki krajowe alternatywne źródło wsparcia Alternatywą dla funduszy europejskich są krajowe środki publiczne, którymi dysponuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). NCBiR skupia w swoich strukturach różne formy i kierunki wspierania innowacyjnych inicjatyw rozwojowych podejmowanych w gospodarce. Odnosi się to zarówno do samodzielnych przedsięwzięć przedsiębiorców, jak i inicjatyw wspólnych z sektorem nauki. Wśród źródeł, z jakich mogą w najbliższych miesiącach skorzystać przedsiębiorcy i konsorcja naukowo- przemysłowe, wskazać należy na następujące: Program GEKON oferujący wsparcia w fazie badawczo rozwojowej oraz wdrożeniowej (w skali przemysłowej) dla projektów odnoszących do przygotowania, opracowania, przetestowania i zastosowania w praktyce gospodarczej innowacyjnych rozwiązań produktowych i technologicznych o charakterze proekologicznym(nabór VI-VII 2014); Program SZYBKA ŚCIEŻKA (kontynuacja Programu InnoTech) dotacje dla firm mających w planach prace B+R i tworzenie nowych technologii oraz dla konsorcjów naukowych z udziałem przedsiębiorstw(nabór V-VII 2014); Program STRATEGMED ukierunkowany na opracowanie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (nabór VI-VIII 2014).

18 Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy! Varsovia Capital S.A. Ul. Solec 81 B lok. 73 A Warszawa, Poland Osoby do kontaktu: Paweł Iwanek Koordynator ds. Funduszy UE tel: mobile: Agnieszka Witkowska Starszy specjalista ds. Funduszy UE tel: mobile:

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo