Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje"

Transkrypt

1 Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną inwestycję. Inwestujemy w relacje

2

3 info:

4 info:

5 Spis treści Wstęp 5 1. Podstawowe informacje o funduszach UE w latach Fundusze UE w Polsce 9 3. W jaki sposób należy się ubiegać o dofinansowanie Rola Banku BPH Wyszukiwarka programów UE Oferta unijna Banku BPH dla klientów biznesowych Euro Ekspres Kredyt Oferta unijna Banku BPH dla klientów korporacyjnych Kredyt Unijny Inne produkty bankowe 28 Kontakt 30 3

6 info:

7 Wstęp Z początkiem roku 2007 rozpoczął się nowy okres programowania pomocy ze środków Unii Europejskiej. W latach Polska jest największym beneficjentem pomocy w ramach wspólnotowej polityki spójności. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności do naszego kraju trafi 67,3 mld euro. 49,0% 32,0% 19,0% Rys. Budżet UE na politykę spójności gospodarczej i społecznej w podziale na kraje. Źródło: Komisja Europejska. UE15 stare kraje UE UE11 nowe kraje UE tj. przyjęte w 2004 r. i 2007 r. (bez Polski) Polska W celu przybliżenia możliwości i zasad otrzymania pomocy finansowej ze środków publicznych w kolejnych siedmiu latach, przygotowaliśmy dla Państwa krótki przewodnik, który identyfikuje źródła wsparcia oraz pokazuje, jak krok po kroku otrzymać dotację. Przewodnik skierowany jest przede wszystkim do Biznesowych i Korporacyjnych Klientów Banku BPH. W przewodniku znaleźć można również informacje, w jaki sposób jako Bank BPH możemy wesprzeć Państwa w procesie aplikowania o środki UE. Nasza chęć podzielenia się wiedzą wynika z dotychczasowego doświadczenia we wspieraniu Klientów w procesie absorpcji funduszy UE. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w przygotowanym przez nas poradniku, okażą się przydatne w Państwa codziennej pracy. Jeżeli dodamy do tego 13,9 mld euro z budżetu na realizację w Polsce polityki rolnej i rybackiej, to kwota ta wzrasta do 81,2 mld euro. W praktyce, nowy okres realizacji polityki spójności, to nie tylko nowy budżet na finansowanie działań rozwojowych w krajach członkowskich, ale również nowe zasady ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy unijnych. 5

8 1. Podstawowe informacje o funduszach UE w latach Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych programów i wskazania możliwych źródeł wsparcia, kilka słów na temat generalnych zasad polityki spójności, które w systematyczny sposób wyjaśnią nam, skąd wzięły się programy operacyjne i jakie informacje w nich znajdziemy. Podstawy prawne Zasady przygotowywania i realizacji programów finansowanych z funduszy strukturalnych zostały ujęte w szereg aktów prawnych. Najważniejszym unijnym aktem prawnym jest rozporządzenie Rady nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. uchylające rozporządzenie nr 1260/1999 i ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Po stronie polskiej najważniejszym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Powyższe rozporządzenie zostało omówione w Biuletynie Banku BPH na temat funduszy UE (począwszy od nr 8/2006 do 2(1 4)/2007), dostępnym na naszej stronie internetowej: Budżet na politykę spójności Budżet Unii Europejskiej na lata zakłada wydatki w kwocie ponad 860 mld euro. Najwięcej środków mld euro - przeznaczonych jest na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Polityka spójności znajduje się na drugim miejscu pod względem wielkości środków z budżetem w wysokości ponad 307 mld euro. Cele polityki spójności Głównym celem polityki spójności jest zmniejszenie dysproporcji gospodarczych, społecznych oraz terytorialnych krajów i regionów UE. Tak wyznaczony cel główny jest realizowany poprzez trzy następujące cele szczegółowe polityki spójności społeczno -gospodarczej na lata : 1. Konwergencja ponieważ wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej w latach 2004 i 2007 różnice w poziomie rozwoju pomiędzy regionami wspólnoty znacząco się zwiększyły, priorytetem są działania mające przyspieszyć wzrost najsłabiej rozwiniętych państw i regionów UE, a w konsekwencji zmniejszenie występujących różnic rozwojowych. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez inwestycje w infrastrukturę i kapitał ludzki, wspieranie innowacji i społeczeństwa opartego na wiedzy, ochronę środowiska oraz sprawną administrację. 2. Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie drugi z celów polityki spójności wdrażany będzie poza najsłabiej rozwiniętymi regionami Unii Europejskiej. Służyć ma on wzmocnieniu regionalnej konkurencyjności oraz zwiększeniu zatrudnienia w tych regionach. Jako instrumenty służące realizacji celu rozporządzenie wymienia m.in. inwestycje w kapitał ludzki, przedsiębiorczość, innowacyjność czy rozwój rynków pracy sprzyjających integracji społecznej. 3. Europejska współpraca terytorialna obejmuje umacnianie współpracy przygranicznej, transnarodowej oraz międzyregionalnej pomiędzy wybranymi obszarami UE. Budżet polityki spójności został nieproporcjonalnie podzielony na realizację powyższych celów. Największy udział w budżecie ma cel oznaczony jako 1. Konwergencja. 16,0% 81,5% Rys. Struktura budżetu polityki spójności wg celów szczegółowych. Źródło: Komisja Europejska. 2,5% Konwergencja Konkurencyjność Współpraca terytorialna Instrumenty polityki spójności W rozpoczętym okresie realizacji polityki spójności ograniczono liczbę funduszy strukturalnych do dwóch: Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dodatkowo do instrumentów finansowych polityki spójności zalicza się Fundusz Spójności (FS). Ważną rolę w finansowaniu polityki strukturalnej odgrywa również Europejski Bank Inwestycyjny. Każdemu z trzech celów polityki spójności przyporządkowany jest odpowiedni finansowy instrument. Fundusze strukturalne oraz FS służą realizacji celu Konwergencja. EFRR oraz EFS finansują cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie. Cel Europejska współpraca terytorialna jest z kolei wspierany wyłącznie ze środków EFRR. info:

9 Cel Konwergencja Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie Europejska współpraca terytorialna Tab. Cele i narzędzia polityki spójności. Źródło: Opracowanie własne. Fundusz EFRR EFS FS EFRR EFS EFRR Finansowaniem z funduszy strukturalnych w ramach celu Konwergencja mogą być objęte regiony zdefiniowane na poziomie NUTS II 1, w których produkt krajowy brutto na mieszkańca w latach , mierzony według parytetu siły nabywczej, był mniejszy niż 75% średniej unijnej. W przypadku Polski całe terytorium jest objęte celem Konwergencja, ponieważ według danych Eurostatu za lata , PKB na jednego mieszkańca w każdym z województw był mniejszy niż 75% średniej unijnej (obejmującej 25 państw) i wahał się od 32,2% (woj. lubelskie) do 68,8% (woj. mazowieckie) średniej UE. 46,3 41,1 47,5 48,2 Rys. Produkt Krajowy Brutto na jednego mieszkańca w latach Średnia UE = 100. Źródło: Komisja Europejska. 45,8 41,8 41,5 38,3 50,6 34,7 39,8 68,8 35,8 32,8 35,1 32,2 1 NUTS, czyli wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych dla celów statystycznych to trójstopniowy podział terytorium krajów UE mający na celu zbieranie porównywalnych danych statystycznych. W Polsce poziom NUTS 1 to 6 megaregionów, poziom NUTS 2 16 województw, NUTS 3 45 podregionów. Dodatkowo wyróżnia się dwa poziomy lokalne, tzw. LAU 1 i LAU 2 - w Polsce odpowiednio 379 powiatów i 2478 gmin. Generalne zasady zarządzania pomocą unijną Istnieje kilka zasad, które muszą być uwzględnione w procesie przygotowywania i wdrażania programów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zarówno przez Komisję Europejską, jak i przede wszystkim przez kraje członkowskie. Są to: komplementarność wsparcia w stosunku do programów realizowanych w poszczególnych państwach członkowskich ze środków państwowych, spójność wsparcia z politykami wspólnotowymi, w tym zapewnienie, iż na poziomie danego kraju członkowskiego 60% środków w ramach celu Konwergencja i 75% środków w ramach celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie będzie przeznaczonych na promowanie konkurencyjności i tworzenie nowych miejsc pracy, koordynacja wsparcia z innymi instrumentami finansowymi, zgodność wsparcia z postanowieniami Traktatu oraz aktami wykonawczymi do Traktatu, programowanie wsparcia, partnerstwo na etapie przygotowywania i wdrażania programów, zarówno na poziomie Komisja Europejska kraj członkowski, jak również w relacjach pomiędzy poszczególnymi podmiotami kraju członkowskiego, proporcjonalność środków finansowych i zasobów administracyjnych przeznaczonych na wdrażanie w stosunku do budżetu programów operacyjnych, współzarządzanie programami przez kraj członkowski oraz Komisję Europejską, dodatkowość pomocy z funduszy strukturalnych, które nie powinny zastępować środków publicznych, równość kobiet i mężczyzn oraz zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji na etapie wdrażania pomocy, zrównoważony rozwój. 7

10 Programowanie pomocy Aby możliwe było finansowanie indywidualnych projektów, dany kraj członkowski wraz z Komisją Europejską muszą przygotować zestaw dokumentów, w oparciu o które przekazywane będą środki z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Pierwszym dokumentem w tym łańcuchu są Strategiczne wytyczne wspólnoty dla spójności. W oparciu o zapisy wytycznych, dany kraj członkowski przygotowuje Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, które zawierają krajową strategię dla polityki spójności społeczno-gospodarczej. Najważniejszym z punktu widzenia beneficjentów dokumentem są programy operacyjne i ich uszczegółowienia, które przedstawiają priorytetowe obszary wsparcia ze środków unijnych. Programy operacyjne są również przygotowywane w celu wykorzystania środków dostępnych w ramach wspólnej polityki rolnej oraz polityki rybołówstwa. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Komisja Europejska Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Kraj Członkowski Na poziomie priorytetów programu, progi te mogą być zdefiniowane w inny sposób pod warunkiem, że spełnione zostanie kryterium maksymalnego, dopuszczalnego udziału funduszy w finansowaniu całego programu operacyjnego. W decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej program operacyjny podana będzie maksymalna wielkość i procentowy udział poszczególnych funduszy (strukturalnych i Spójności), zarówno w odniesieniu do całego programu operacyjnego, jak i jego osi priorytetowych. Jeśli dana oś priorytetowa będzie obejmować działania związane z pomocą publiczną, do określenia maksymalnego poziomu wsparcia będą mieć zastosowanie rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej. i tak, zgodnie z rozporządzeniem mającym zastosowanie do udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom na nowe inwestycje, wysokość wsparcia jest zróżnicowana w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz regionu, na terenie którego jest realizowana inwestycja. W przypadku przedsięwzięć podejmowanych na obszarach objętych celem Konwergencja, poziom dofinansowania (wskaźnik intensywności) waha się od 30% do 70% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz wysokości PKB na jednego mieszkańca w stosunku do średniej UE w danym regionie. Programy Operacyjne Kraj Członkowski Projekty Kraj Członkowski Poziom PKB na jednego Wskaźnik intensywności mieszkańca w regionie dla przedsiębiorstw: w stosunku do średniej UE25 małych średnich dużych <75% 50% 40% 30% <60% 60% 50% 40% <45% 70% 60% 50% Rys. Dokumenty niezbędne do wykorzystania pomocy ze środków UE. Źródło: Opracowanie własne. Tab. Maksymalny wskaźnik intensywności na obszarach celu Konwergencja. Źródło: Komisja Europejska. Wysokość pomocy Udział funduszy unijnych w finansowaniu projektów uzależniony jest między innymi od zamożności danego regionu korzystającego z pomocy. W przypadku regionów zakwalifikowanych do celu Konwergencja, udział funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w finansowaniu programów operacyjnych może wynosić maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych, tj. takich, które mocą osobnych przepisów mogą być finansowane ze środków pomocowych. info:

11 Instytucje zaangażowane w zarządzanie pomocą W systemie zarządzania pomocą strukturalną uczestniczy kilka typów podmiotów: Instytucje zarządzające odpowiedzialne są za zarządzanie programami operacyjnymi. Instytucje certyfikujące zajmują się poświadczaniem deklaracji wydatków i wniosków o płatność w stosunku do Komisji Europejskiej. Instytucje audytowe są funkcjonalnie niezależne od dwóch ww. instytucji, odpowiedzialne za weryfikowanie efektywności działania systemu zarządzania i kontroli. Instytucje pośredniczące zajmują się realizacją części zadań związanych z wdrażaniem programu operacyjnego (na mocy porozumienia z instytucją zarządzającą). Instytucje wdrażające odpowiedzialne są za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego. Komitety monitorujące zajmują się monitorowaniem realizacji programów operacyjnych. Warto podkreślić, iż system zarządzania jest w zdecydowanej większości tworzony przez kraj członkowski korzystający z pomocy strukturalnej. Prawodawstwo unijne definiuje jedynie generalne ramy i zasady takiego systemu , ,1 4,3 11, Fundusze UE w Polsce 2.1 Wprowadzenie Unia Europejska rozpoczęła przekazywanie pomocy dla Polski już w roku Początkowo były to środki dostępne w ramach programów przedakcesyjnych PHARE, SAPARD oraz ISPA. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na dostęp do funduszy strukturalnych, znacząco rozszerzyły się możliwości realizacji projektów ze wsparciem finansowym ze strony UE. W latach funkcjonowały cztery fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji, Europejski Fundusz Rybacki. Dodatkowo Polska otrzymała możliwość korzystania z Funduszu Spójności. Łącznie ze środków tych funduszy w budżecie wspólnotowym zapisano dla Polski kwotę prawie 13 miliardów euro. Jak już wspomnieliśmy, w rozpoczętym wieloletnim okresie polityki rozwoju, Polska będzie największym beneficjentem pomocy unijnej przekazywanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. W porównaniu z poprzednim okresem programowania, całkowita alokacja dla naszego kraju wzrosła ponad pięciokrotnie, a średnioroczna alokacja ponad dwukrotnie. Aby te środki mogły być wykorzystane przez polskich beneficjentów, rząd przygotował Narodową Strategię Spójności (NSS), która określa priorytety i zakres wykorzystania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu wspólnoty na lata Założenia NSS są realizowane za pomocą 6 Programów Operacyjnych (PO) zarządzanych centralnie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz za pomocą 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw. Rys. Średnioroczne alokacje z funduszy UE dla Polski (w mld euro). Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 9

12 Wydatkom finansowanym w ramach budżetu polityki spójności towarzyszą wydatki przeznaczone na realizację wspólnej Polityki Rolnej oraz wspólnej Polityki Rybackiej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich (EFRROW) w kwocie 13,23 mld euro oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) w wysokości 0,7 mld euro. Polityka Fundusz Kwota w mld euro Polityka spójności EFRR EFS 67,3 FS Wspólna Polityka Rolna EFRROW 13,2 Wspólna Polityka Rybacka EFF 0,7 Tab. Struktura wydatków na realizację poszczególnych polityk. Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Łączna kwota funduszy UE przewidziana na realizację polityki spójności i działań rozwojowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w Polsce w latach to ponad 81,2 mld euro. Znaczna część powyższych środków jest oferowana w formie dotacji na finansowanie przedsięwzięć Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, maksymalny poziom wsparcia, tzw. Wskaźnik intensywności, ograniczony jest do określonych pułapów, które wahają się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i zamożności regionu, na terenie którego realizowany jest projekt zgodnie z mapą pomocy publicznej. Na terytorium Polski, które przypomnijmy w całości objęte jest celem Konwergencja, wskaźnik ten osiąga maksymalny poziom 50% w przypadku przedsiębiorstw dużych realizujących inwestycje na terenie województw: łódzkiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, lubuskiego, opolskiego, kujawskopomorskiego, warmińsko-mazurskiego. Inwestycje realizowane przez firmy duże na terytorium województwa śląskiego, wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego, dolnośląskiego i pomorskiego będą mogły otrzymać pomoc w maksymalnej wysokości 40% kosztów kwalifikowanych. Z kolei w przypadku województwa mazowieckiego wskaźnik ten jest zróżnicowany terytorialnie i czasowo. I tak, w przypadku inwestycji realizowanych przez duże przedsiębiorstwa na terytorium miasta Warszawy poziom dofinansowania nie może przekroczyć 30% przez cały okres udzielania pomocy dostępnej w latach Na pozostałym terytorium województwa mazowieckiego natomiast, w przypadku decyzji podejmowanych do końca 2010 r. poziom dofinansowania nie może przekroczyć 40% i od początku 2011 r. - 30%. Przypomnijmy, że poziom dofinansowania, o którym mowa powyżej, może ulec podwyższeniu w przypadku firm średnich o 10, a w przypadku firm małych o 20 punktów procentowych. Region Duże Średnie Małe (w tym mikro) Łódzkie Małopolskie Lubelskie Podkarpackie Świętokrzyskie 50% 60% 70% Podlaskie Lubuskie Opolskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Śląskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Dolnośląskie 40% 50% 60% Pomorskie Mazowieckie (bez Warszawy) w okresie 1 I XII 2010 m.st. Warszawa i pozostała część Ma zowieckiego 30% 40% 50% w okresie 1 I XII 2013 Tab. Mapa pomocy publicznej. Źródło: Komisja Europejska. info:

13 W przypadku wsparcia udzielanego ze środków EFRROW, pomoc publiczna na przedsięwzięcia inwestycyjne podejmowane przez przedsiębiorstwa branży rolno-spożywczej może być udzielana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w kwocie nieprzekraczającej 50% oraz przedsiębiorstwom średnio-dużym w kwocie nie wyższej niż 25% wydatków kwalifikowanych. Z kolei w przypadku EFR dopuszcza się udzielanie pomocy na przedsięwzięcia związane z przetwórstwem rybnym ze środków publicznych firmom mikro, małym i średnim na poziomie nie wyższym niż 60% oraz średnio-dużym na poziomie nie wyższym niż 30% wydatków kwalifikowanych. W związku z przywołaniem pojęć mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa, należy wyjaśnić, co należy przez te terminy rozumieć. Wszędzie tam, gdzie jest mowa o firmach mikro, małej, średniej wielkości w kontekście pomocy udzielanej ze środków publicznych, w tym funduszy strukturalnych oraz EFRROW i EFR należy rozumieć przedsiębiorstwa, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). Zgodnie z podaną w rozporządzeniu definicją za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów bilansu nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów bilansu nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów bilansu nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro. Dane, które są używane do przyporządkowania przedsiębiorstwa do określonej grupy, pochodzą z ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego. W przypadku, gdy na ostatni dzień roku obrotowego, przedsiębiorstwo przekracza lub spada poniżej powyższych progów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, bez uwzględnienia pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Przy określaniu rodzaju przedsiębiorcy należy także wziąć pod uwagę powiązania kapitałowe i właścicielskie, które mogą prowadzić do tego, że będziemy mieli do czynienia z przedsiębiorstwem niezależnym, partnerskim lub związanym. W zależności od siły powiązań, w celu określenia przynależności przedsiębiorstwa do sektora MSP, należy uwzględniać odpowiednie dane dotyczące poziomu zatrudnienia i wielkości finansowych przedsiębiorstw zależnych. W przypadku przedsiębiorstw partnerskich i związanych, do poziomu zatrudnienia oraz danych finansowych danego przedsiębiorstwa, należy dodać do jego własnych danych procent (wg posiadanego udziału w kapitale lub w głosach) liczby osób zatrudnionych i danych finansowych przedsiębiorstwa partnerskiego lub 100% odpowiednich danych przedsiębiorstwa związanego. Ponadto w rozporządzeniach dotyczących zasad udzielania wsparcia odpowiednio z EFRROW i EFR dopuszcza się udzielanie wsparcia niektórym tzw. firmom średnio-dużym, tj. takim, które zatrudniają do 750 pracowników lub posiadają obrót nieprzekraczający 200 mln euro. 11

14 2.2 Charakterystyka programów o zasięgu krajowym Poniżej znajdziecie Państwo krótki opis programów operacyjnych zarządzanych centralnie, ze środków których można otrzymać wsparcie na realizację przedsięwzięć rozwojowych: ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach programów: PO Innowacyjna Gospodarka; PO Kapitał Ludzki; PO Rozwój Polski Wschodniej; PO Europejska Współpraca Terytorialna; PO Infrastruktura i Środowisko. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ; ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich. Przedstawione informacje dotyczą budżetu i celu programu, obszarów wsparcia oraz rodzajów projektów i beneficjentów. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Budżet i cel programu Program o budżecie 9,7 mld euro, w tym 8,3 mld euro z EFRR ukierunkowany jest na rozwój szeroko rozumianej innowacyjności poprzez wsparcie bezpośrednie przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. Budżet programu został podzielony pomiędzy 8 następujących priorytetów: I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii II. Infrastruktura sfery B+R III. Kapitał dla innowacji IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia V. Dyfuzja innowacji VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym VII. Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji VIII.Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Obszary wsparcia W ramach programu wspierane są działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw niezależnie od sektora czy branży. Innowacyjność projektów wspieranych w ramach programu powinna mieć wymiar co najmniej krajowy i/lub międzynarodowy. Bezpośrednie wsparcie na pokrycie wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw przewidziano w następujących działaniach programu: Działanie 4.1 wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. W ramach działania, wsparciem objęte są projekty inwestycyjne, polegające na zakupie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wraz z niezbędną częścią doradczą (przy czym koszty usług doradczych kwalifikuje się do dofinansowania wyłącznie w przypadku MSP), polegające na wdrożeniu wyników prac B+R (prac badawczo-rozwojowych) realizowanych w ramach Działania 1.4 (Projekty celowe prace rozwojowe i badania przemysłowe). Wysokość wsparcia jest zgodna z mapą pomocy regionalnej, przy czym maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 20 mln zł. Finansowane będą projekty o maksymalnej wielkości kosztów kwalifikowalnych 200 mln zł. Działanie 4.2 Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach. Przewiduje wsparcie projektów zgłaszanych przez przedsiębiorstwa, polegających na podjęciu lub rozwoju działalności B+R w tym przekształceniu przedsiębiorcy w CBR lub na opracowaniu wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożeniu go do produkcji. Projekty mogą polegać na zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zakupie usług doradczych lub szkoleniowych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach. Poziom dofinansowania w części inwestycyjnej zgodny jest z mapą pomocy regionalnej i nie może przekroczyć 21 mln zł. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny polega na udzieleniu dotacji w formie premii technolog icznej z przeznaczeniem na spłatę kredytu technologicznego. Oferta kredytu technologicznego skierowana jest do mikro, małych i średnich info:

15 przedsiębiorstw, które realizują inwestycje, mające na celu nabycie i wdrożenie nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Wnioski o udzielenie kredytu technologicznego i premii technologicznej należy składać w Banku BPH. Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, wspiera projekty przedkładane przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, dokonujące nowych inwestycji wraz z niezbędnymi dla ich realizacji usługami doradczymi i szkoleniowymi. Projekty mogą polegać na nabyciu rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata lub których stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15%. Poziom dofinansowania jest zgodny z mapą pomocy regionalnej, przy czym wartość wydatków kwalifikowanych nie powinna być mniejsza niż 8 mln PLN i większa niż 160 mln zł. Działanie 4.5 wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, polega na wsparciu nowych inwestycji o dużym potencjale innowacyjnym, mających istotne znaczenie dla gospodarki. W ramach poddziałania wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, dofinansowywane będą inwestycje podejmowane przez przedsiębiorstwa sektora produkcyjnego o charakterze innowacyjnym (np. innowacyjne technologie, innowacyjne produkty, współpraca z krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi), których wydatki kwalifikowane są nie mniejsze niż 160 mln zł i wiążą się ze wzrostem zatrudnienia netto nie mniejszym niż o 200 osób. A w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych, finansowane będą inwestycje przedsiębiorstw usługowych, których efektem będzie wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż o 200 osób (za wyjątkiem centrów B+R, gdzie kwalifikują się do wsparcia nowe inwestycje o wydatkach kwalifikowanych powyżej 2 mln oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 10 osób personelu B+R) i dotyczą inwestycji w centra usług wspólnych, centra IT, centra badawczo-rozwojowe. Zarządzanie Funkcję Instytucji Zarządzającej PO IG pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a zadania związane z realizacją poszczególnych priorytetów przekazane są Instytucjom Pośredniczącym, czyli ministerstwom odpowiedzialnym za dany sektor. Beneficjenci Z instrumentów przewidzianych do realizacji w ramach PO IG będą mogli m.in. korzystać przedsiębiorcy, jednostki sfery badawczo rozwojowej, instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci, jednostki administracji centralnej. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Budżet i cel programu Z budżetu programu w wysokości 11,4 mld euro (z czego 9,7 mld euro z EFS) finansowane są projekty, które umożliwią pełne wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz budowę struktur administracyjnych państwa dla powyższych celów. Obszary wsparcia Rozwój zasobów ludzkich w PO KL skoncentrowany jest przede wszystkim na obszarach takich jak: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażanie zasady dobrego rządzenia oraz promocja zdrowia zasobów pracy. Te cele będą osiągane poprzez finansowanie działań w ramach następujących priorytetów: I. Zatrudnienie i integracja społeczna II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III. Wysoka jakość systemu oświaty IV. Szkolnictwo wyższe i nauka V. Dobre rządzenie VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII. Promocja integracji społecznej VIII.Regionalne kadry gospodarki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Przedsiębiorstwa mogą liczyć na otrzymanie dofinansowanych usług szkoleniowych i doradczych w ramach m.in. następujących działań: 13

16 Działanie Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, oferuje m.in. Wsparcie na projekty szkoleniowe, polegające na organizacji ponadregionalnych szkoleń o charakterze zamkniętym lub ogólnopolskich szkoleń o charakterze otwartym oraz studiów podyplomowych na rzecz przedsiębiorców i ich pracowników. Uprawnione do otrzymania pomocy są wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, ich pracownicy oraz sieci kooperacyjne. Działanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw przewiduje wsparcie projektów szkoleniowych, polegających na organizacji szkoleń regionalnych o charakterze otwartym lub zamkniętych oraz projektów doradczych z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości oraz zmian profilu działalności firmy na rzecz przedsiębiorców i ich pracowników. Działanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie polega m.in. na udzieleniu wsparcia dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych oraz zaoferowaniu szkoleń przekwalifikowujących i usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych, a także wspomagających proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Działanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw przewiduje możliwość dofinansowania staży i szkoleń praktycznych dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych lub pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, a także promowanie idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy naukowej. Zarządzanie Funkcję Instytucji Zarządzającej PO KL pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wsparcie działań związanych z podniesieniem efektywności struktur i systemów instytucjonalnych realizowane jest centralnie, natomiast wsparcie dla osób i grup społecznych wdrażane jest na poziomie regionalnym. W związku z tym zadania związane z realizacją poszczególnych priorytetów przekazane są Instytucjom Pośredniczącym - ministerstwom odpowiedzialnym za daną dziedzinę lub urzędom marszałkowskim. Beneficjenci W celu uzyskania wsparcia ze środków PO KL swoje projekty mogą przedkładać następujące podmioty: instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Budżet i cel programu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) jest największym programem ze względu na wysokość budżetu w kwocie ponad 37 mld euro (z czego prawie 28 mld euro to środki z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Obszary wsparcia W ramach programu wyróżniamy projekty o krajowym lub ponadregionalnym wymiarze w sektorach: transport, ochrona środowiska, energetyka, kultura, szkolnictwo wyższe oraz ochrona zdrowia. W tym celu budżet programu rozdysponowano na następujące priorytety: I. Gospodarka wodno ściekowa II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN T VII. Transport przyjazny środowisku VIII.Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku X. Bezpieczeństwo energetyczne XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego info:

17 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw przewidziano w priorytecie IV i polega ono na dofinansowaniu inwestycji polegających na redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez: wprowadzenie systemów zarządzania środowiskowego (działanie 4.1), racjonalizację gospodarki zasobami i odpadami (działanie 4.2), wprowadzenie najlepszych dostępnych technik BAT (działanie 4.3), uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (działanie 4.4), ochronę powietrza (działanie 4.5), odzysk i unieszkodliwianie odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych (działanie 4.6), Z powyższych działań mogą skorzystać zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa. Warunkiem aplikowania o dotacje na projekty inwestycyjne jest przedłożenie projektów o minimalnej wartości 8 mln zł, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć 20 mln zł. Przedsiębiorstwa mogą pozyskać również dofinansowanie w ramach niektórych działań priorytetu IX i X, które w szczególności dotyczą: wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (działanie 9.4), wytwarzania biopaliw ze źródeł odnawialnych (działanie 9.5), rozwoju przemysłu dla odnawialnych źródeł energii (działanie 10.3). Zarządzanie Funkcję Instytucji Zarządzającej PO IG pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przy czym zadania związane z realizacją poszczególnych priorytetów przekazane są Instytucjom Pośredniczącym, czyli ministerstwom odpowiedzialnym za dany sektor. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP PLK S.A., przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich, podmioty zarządzające portami lotniczymi w przypadku projektów transportowych, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej i Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarządy Urządzeń i Melioracji Wodnej w przypadku projektów bezpieczeństwa ekologicznego, przedsiębiorcy w przypadku projektów w priorytecie IV, IX i X, zakłady opieki zdrowotnej w przypadku sektora opieki zdrowotnej. Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie szczegółowy wykaz beneficjentów zawarty jest w opisie priorytetów programu operacyjnego. Ponieważ większość projektów (ich wartość stanowi około 86% środków programu) uzyska finansowanie w trybie pozakonkursowym, to w praktyce główni beneficjenci programu to podmioty odpowiedzialne za realizację projektów z listy indykatywnej projektów PO IŚ. Zdecydowana większość Państwa naszych Klientów ma możliwość stać się beneficjentami pośrednimi pomocy dostępnej w ramach tego programu, poprzez pełnienie roli wykonawcy, dostawcy, usługodawcy na rzecz podmiotów korzystających bezpośrednio ze wsparcia. W sytuacji występowania w roli wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy, oferujemy Państwu gwarancje przetargowe oraz dobrego wykonania umów (więcej na ten temat w części poświęconej ofercie Banku). Beneficjenci Ze względu na szeroki zakres programu, beneficjentami pomocy w zależności od priorytetu mogą być różne podmioty. Głównymi beneficjentami są jednostki samorządowe, ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucje odpowiedzialne za realizację projektów infrastrukturalnych takie jak m.in.: 15

18 PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Budżet i cel programu Na realizację programu przeznaczone zostało 2,7 mld euro (z czego 2,3 mld euro to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Budżet ten został podzielony na finansowanie projektów, których celem jest przyspieszenie rozwoju społeczno gospodarczego pomiędzy pięć województw Polski Wschodniej: Lubelskie 508,57 mln euro Podkarpackie 487,48 mln euro Podlaskie 386,86 mln euro Świętokrzyskie 375,30 mln euro Warmińsko-mazurskie 447,37 mln euro Obszary wsparcia Ze środków programu finansowane są projekty przedkładane w ramach następujących priorytetów: I. Nowoczesna gospodarka (infrastruktura uczelni, społeczeństwa informacyjnego, wsparcie innowacji, promocja i współpraca) II. Wojewódzkie ośrodki wzrostu (rozwój funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich system miejskiego transportu zbiorowego, infrastruktura turystyki kongresowej i targowej) III. Infrastruktura transportowa (rozwój powiązań komunikacyjnych województw wschodnich) IV. Pomoc techniczna Zarządzanie Funkcję Instytucji Zarządzającej PO IG pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Beneficjenci Projekty w programie wybierane są w trybie pozakonkursowym, a głównymi beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu i GDDKiA. PROGRAMY W RAMACH CELU EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA Budżet i cel programu W latach w Polsce realizowane są programy współpracy przygranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna o budżecie w wysokości 557,8 mln euro. Celem programu jest promocja i realizacja wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Obszary wsparcia Programy współpracy przygranicznej ukierunkowane są na rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych i realizowane są na terytorium Polski i Niemiec (woj. zachodniopomorskie Meklemburgia, woj. lubuskie Brandenburgia, woj. lubuskie i dolnośląskie Saksonia), Polski i Czech, Polski i Słowacji, Polski i Litwy oraz Polski i grupy państw południowego Bałtyku. Celem programów współpracy transnarodowej jest integracja terytorialna Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjności oraz ochrony środowiska naturalnego. Na terytorium Polski realizowane są dwa programy: Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa. W ramach współpracy międzyregionalnej realizowany będzie Program współpracy międzyregionalnej obejmujący całe terytorium Unii Europejskiej, a umożliwiający wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. Wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska. Beneficjenci Beneficjentami pomocy w ramach powyższych programów mogą być m.in. następujące podmioty: jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, pozarządowe organizacje non-profit, izby: gospodarcze, handlowe i rzemieślnicze, szkoły wyższe, instytucje publiczne prowadzące działalność edukacyjną, badawczą, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, euroregiony, instytuty naukowo-badawcze, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacyjności, organizacje turystyczne, a także służby ratownicze. info:

19 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Budżet i cel programu Program, którego budżet wynosi 17,2 mld euro (z czego 13,2 mld euro to środki EFRROW), ukierunkowany jest na poprawę warunków życia i pracy na obszarach wiejskich poprzez wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych i wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, z jednoczesnym zapewnieniem instrumentów na rzecz różnicowania działalności gospodarczej w kierunku pozyskania i stworzenia alternatywnych źródeł dochodów mieszkańców wsi. Obszary wsparcia Cel główny programu realizowany jest przez finansowanie projektów podejmowanych w ramach czterech osi priorytetowych: I. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; II. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich; III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; IV. Leader. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą o charakterze pozarolniczym powinny być szczególnie zainteresowane następującymi schematami wsparcia: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, ze środków którego mikro, małe, średnie i średnio-duże przedsiębiorstwa mogą pozyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzeniem przez te przedsiębiorstwa przetwórstwa produktów rolnych lub wprowadzaniem tych produktów do obrotu hurtowego. Maksymalna wysokość pomocy może wynosić 20 mln i nie może przekroczyć 50% lub 40% kosztów kwalifikowanych w przypadku firm sektora MSP oraz 25% kosztów kwalifikowanych w przypadku firm średnio-dużych. wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, w ramach którego mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 300 tys. zł (w zależności od liczby tworzonych miejsc pracy) i nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowanych związanych z tworzeniem lub rozwijaniem przedsiębiorstwa. Warunkiem otrzymania wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej, przyczyniającej się do zrównoważonego rozwoju ekonomiczno -społecznego obszarów wiejskich, której zakres jest taki sam jak w przypadku działania, dotyczącego różnicowania działalności gospodarczej. Zarządzanie Instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wdrażającą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Beneficjenci Producenci rolni, przedsiębiorstwa branży rolno -spożywczej, grupy producenckie, Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządowa, kościoły lub związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, mikroprzedsiębiorstwa, firmy szkoleniowe. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, w ramach którego rolnik, jego małżonek lub domownik może pozyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 100 tys. zł i jednocześnie 50% kosztów kwalifikowanych na rozpoczęcie lub rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług na rzecz gospodarstw rolnych leśnictwa lub ludności; drobnej 17

20 PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH Budżet i cel programu Z budżetu programu w wysokości 734 mln euro podejmowane są działania, mające na celu poprawę efektywności sektora rybackiego, jego konkurencyjności oraz racjonalną gospodarkę żywymi zasobami wody. Obszary wsparcia Cel programu realizowany jest poprzez projekty realizowane w ramach następujących priorytetów: I. Działania na rzecz dostosowania floty rybackiej II. Akwakultura, przetwórstwo i obrót produktami rybactwa III. Działania służące wspólnemu interesowi IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Z punktu widzenia przedsiębiorstw na szczególną uwagę zasługuje działanie 2.3 realizowane w ramach priorytetu II Inwestycje przetwórstwo i obrót, które przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na: budowie nowych i modernizacji istniejących zakładów dla zwiększenia produkcji, modernizacji zakładów przetwórstwa rybnego dla poprawy warunków działania, budowie nowych i modernizacji istniejących placówek wprowadzających do obrotu produkty rybne pochodzące głównie z morskich wyładunków lokalnych lub z lokalnej akwakultury. Pomoc polega na refundacji części kosztów kwalifikowalnych inwestycji, do wysokości 60% kosztów w przypadku firm mikro i małych, a 30% kosztów w przypadku firm średnich i średnio-dużych. Zarządzanie Instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Beneficjenci Katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania dofinansowania jest szeroki i obejmuje m.in. następujące podmioty: rybaków, właścicieli statków rybackich, przedsiębiorstwa i inne podmioty prowadzące chów i hodowlę ryb lub innych organizmów wodnych lub prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa śródlądowego lub przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury lub zajmujące się wprowadzaniem do obrotu produktów rybnych, organizacje producentów rybnych, użytkownicy/dzierżawcy infrastruktury portowej oraz podmioty zarządzające portem lub przystanią rybacką. 2.3 Charakterystyka programów regionalnych Inaczej niż w poprzednich latach, w bieżącym okresie programowania znaczna część środków unijnych na realizację politykę spójności prawie 16 mld euro (23,8% całości środków przekazanych Polsce) przekazana została do wykorzystania przez województwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Jednym słowem w znacznym stopniu system wdrażania funduszy uległ decentralizacji. Podział środków na regiony Przy podziale środków na poszczególne województwa w ramach RPO zastosowano algorytm oparty o następujące kryteria: Kryterium I 80% tych środków zostało podzielonych proporcjonalnie do liczby mieszkańców w poszczególnych województwach. Kryterium II 10% środków podzielono proporcjonalnie do liczby mieszkańców w województwach, w których średni poziom PKB na mieszkańca w latach był niższy od 80% średniego poziomu na mieszkańca w kraju. Kryterium III 10% środków wsparcia przeznaczono dla tych powiatów, w których średnia stopa bezrobocia w latach przekraczała 150% średniej krajowej. Podział środków pomiędzy województwa zgodnie z przyjętą 29 listopada 2006 r. Narodową Strategią Spójności (Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia) jest zróżnicowany i waha się od poziomu 0,43 mld euro dla województwa opolskiego do 1,83 mld euro dla województwa mazowieckiego. Powyżej 1 mld euro otrzymają również województwa: śląskie, dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie, wielkopolskie i warmińsko-mazurskie. info:

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO DOTACJACH pod redakcją Dariusz Rutkowskiego Wydano przy pomocy: Konferencja Samorządu Studentów Wydziału Leśnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Warszawa, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo