Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje"

Transkrypt

1 Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną inwestycję. Inwestujemy w relacje

2

3 info:

4 info:

5 Spis treści Wstęp 5 1. Podstawowe informacje o funduszach UE w latach Fundusze UE w Polsce 9 3. W jaki sposób należy się ubiegać o dofinansowanie Rola Banku BPH Wyszukiwarka programów UE Oferta unijna Banku BPH dla klientów biznesowych Euro Ekspres Kredyt Oferta unijna Banku BPH dla klientów korporacyjnych Kredyt Unijny Inne produkty bankowe 28 Kontakt 30 3

6 info:

7 Wstęp Z początkiem roku 2007 rozpoczął się nowy okres programowania pomocy ze środków Unii Europejskiej. W latach Polska jest największym beneficjentem pomocy w ramach wspólnotowej polityki spójności. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności do naszego kraju trafi 67,3 mld euro. 49,0% 32,0% 19,0% Rys. Budżet UE na politykę spójności gospodarczej i społecznej w podziale na kraje. Źródło: Komisja Europejska. UE15 stare kraje UE UE11 nowe kraje UE tj. przyjęte w 2004 r. i 2007 r. (bez Polski) Polska W celu przybliżenia możliwości i zasad otrzymania pomocy finansowej ze środków publicznych w kolejnych siedmiu latach, przygotowaliśmy dla Państwa krótki przewodnik, który identyfikuje źródła wsparcia oraz pokazuje, jak krok po kroku otrzymać dotację. Przewodnik skierowany jest przede wszystkim do Biznesowych i Korporacyjnych Klientów Banku BPH. W przewodniku znaleźć można również informacje, w jaki sposób jako Bank BPH możemy wesprzeć Państwa w procesie aplikowania o środki UE. Nasza chęć podzielenia się wiedzą wynika z dotychczasowego doświadczenia we wspieraniu Klientów w procesie absorpcji funduszy UE. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w przygotowanym przez nas poradniku, okażą się przydatne w Państwa codziennej pracy. Jeżeli dodamy do tego 13,9 mld euro z budżetu na realizację w Polsce polityki rolnej i rybackiej, to kwota ta wzrasta do 81,2 mld euro. W praktyce, nowy okres realizacji polityki spójności, to nie tylko nowy budżet na finansowanie działań rozwojowych w krajach członkowskich, ale również nowe zasady ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy unijnych. 5

8 1. Podstawowe informacje o funduszach UE w latach Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych programów i wskazania możliwych źródeł wsparcia, kilka słów na temat generalnych zasad polityki spójności, które w systematyczny sposób wyjaśnią nam, skąd wzięły się programy operacyjne i jakie informacje w nich znajdziemy. Podstawy prawne Zasady przygotowywania i realizacji programów finansowanych z funduszy strukturalnych zostały ujęte w szereg aktów prawnych. Najważniejszym unijnym aktem prawnym jest rozporządzenie Rady nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. uchylające rozporządzenie nr 1260/1999 i ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Po stronie polskiej najważniejszym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Powyższe rozporządzenie zostało omówione w Biuletynie Banku BPH na temat funduszy UE (począwszy od nr 8/2006 do 2(1 4)/2007), dostępnym na naszej stronie internetowej: Budżet na politykę spójności Budżet Unii Europejskiej na lata zakłada wydatki w kwocie ponad 860 mld euro. Najwięcej środków mld euro - przeznaczonych jest na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Polityka spójności znajduje się na drugim miejscu pod względem wielkości środków z budżetem w wysokości ponad 307 mld euro. Cele polityki spójności Głównym celem polityki spójności jest zmniejszenie dysproporcji gospodarczych, społecznych oraz terytorialnych krajów i regionów UE. Tak wyznaczony cel główny jest realizowany poprzez trzy następujące cele szczegółowe polityki spójności społeczno -gospodarczej na lata : 1. Konwergencja ponieważ wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej w latach 2004 i 2007 różnice w poziomie rozwoju pomiędzy regionami wspólnoty znacząco się zwiększyły, priorytetem są działania mające przyspieszyć wzrost najsłabiej rozwiniętych państw i regionów UE, a w konsekwencji zmniejszenie występujących różnic rozwojowych. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez inwestycje w infrastrukturę i kapitał ludzki, wspieranie innowacji i społeczeństwa opartego na wiedzy, ochronę środowiska oraz sprawną administrację. 2. Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie drugi z celów polityki spójności wdrażany będzie poza najsłabiej rozwiniętymi regionami Unii Europejskiej. Służyć ma on wzmocnieniu regionalnej konkurencyjności oraz zwiększeniu zatrudnienia w tych regionach. Jako instrumenty służące realizacji celu rozporządzenie wymienia m.in. inwestycje w kapitał ludzki, przedsiębiorczość, innowacyjność czy rozwój rynków pracy sprzyjających integracji społecznej. 3. Europejska współpraca terytorialna obejmuje umacnianie współpracy przygranicznej, transnarodowej oraz międzyregionalnej pomiędzy wybranymi obszarami UE. Budżet polityki spójności został nieproporcjonalnie podzielony na realizację powyższych celów. Największy udział w budżecie ma cel oznaczony jako 1. Konwergencja. 16,0% 81,5% Rys. Struktura budżetu polityki spójności wg celów szczegółowych. Źródło: Komisja Europejska. 2,5% Konwergencja Konkurencyjność Współpraca terytorialna Instrumenty polityki spójności W rozpoczętym okresie realizacji polityki spójności ograniczono liczbę funduszy strukturalnych do dwóch: Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dodatkowo do instrumentów finansowych polityki spójności zalicza się Fundusz Spójności (FS). Ważną rolę w finansowaniu polityki strukturalnej odgrywa również Europejski Bank Inwestycyjny. Każdemu z trzech celów polityki spójności przyporządkowany jest odpowiedni finansowy instrument. Fundusze strukturalne oraz FS służą realizacji celu Konwergencja. EFRR oraz EFS finansują cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie. Cel Europejska współpraca terytorialna jest z kolei wspierany wyłącznie ze środków EFRR. info:

9 Cel Konwergencja Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie Europejska współpraca terytorialna Tab. Cele i narzędzia polityki spójności. Źródło: Opracowanie własne. Fundusz EFRR EFS FS EFRR EFS EFRR Finansowaniem z funduszy strukturalnych w ramach celu Konwergencja mogą być objęte regiony zdefiniowane na poziomie NUTS II 1, w których produkt krajowy brutto na mieszkańca w latach , mierzony według parytetu siły nabywczej, był mniejszy niż 75% średniej unijnej. W przypadku Polski całe terytorium jest objęte celem Konwergencja, ponieważ według danych Eurostatu za lata , PKB na jednego mieszkańca w każdym z województw był mniejszy niż 75% średniej unijnej (obejmującej 25 państw) i wahał się od 32,2% (woj. lubelskie) do 68,8% (woj. mazowieckie) średniej UE. 46,3 41,1 47,5 48,2 Rys. Produkt Krajowy Brutto na jednego mieszkańca w latach Średnia UE = 100. Źródło: Komisja Europejska. 45,8 41,8 41,5 38,3 50,6 34,7 39,8 68,8 35,8 32,8 35,1 32,2 1 NUTS, czyli wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych dla celów statystycznych to trójstopniowy podział terytorium krajów UE mający na celu zbieranie porównywalnych danych statystycznych. W Polsce poziom NUTS 1 to 6 megaregionów, poziom NUTS 2 16 województw, NUTS 3 45 podregionów. Dodatkowo wyróżnia się dwa poziomy lokalne, tzw. LAU 1 i LAU 2 - w Polsce odpowiednio 379 powiatów i 2478 gmin. Generalne zasady zarządzania pomocą unijną Istnieje kilka zasad, które muszą być uwzględnione w procesie przygotowywania i wdrażania programów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zarówno przez Komisję Europejską, jak i przede wszystkim przez kraje członkowskie. Są to: komplementarność wsparcia w stosunku do programów realizowanych w poszczególnych państwach członkowskich ze środków państwowych, spójność wsparcia z politykami wspólnotowymi, w tym zapewnienie, iż na poziomie danego kraju członkowskiego 60% środków w ramach celu Konwergencja i 75% środków w ramach celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie będzie przeznaczonych na promowanie konkurencyjności i tworzenie nowych miejsc pracy, koordynacja wsparcia z innymi instrumentami finansowymi, zgodność wsparcia z postanowieniami Traktatu oraz aktami wykonawczymi do Traktatu, programowanie wsparcia, partnerstwo na etapie przygotowywania i wdrażania programów, zarówno na poziomie Komisja Europejska kraj członkowski, jak również w relacjach pomiędzy poszczególnymi podmiotami kraju członkowskiego, proporcjonalność środków finansowych i zasobów administracyjnych przeznaczonych na wdrażanie w stosunku do budżetu programów operacyjnych, współzarządzanie programami przez kraj członkowski oraz Komisję Europejską, dodatkowość pomocy z funduszy strukturalnych, które nie powinny zastępować środków publicznych, równość kobiet i mężczyzn oraz zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji na etapie wdrażania pomocy, zrównoważony rozwój. 7

10 Programowanie pomocy Aby możliwe było finansowanie indywidualnych projektów, dany kraj członkowski wraz z Komisją Europejską muszą przygotować zestaw dokumentów, w oparciu o które przekazywane będą środki z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Pierwszym dokumentem w tym łańcuchu są Strategiczne wytyczne wspólnoty dla spójności. W oparciu o zapisy wytycznych, dany kraj członkowski przygotowuje Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, które zawierają krajową strategię dla polityki spójności społeczno-gospodarczej. Najważniejszym z punktu widzenia beneficjentów dokumentem są programy operacyjne i ich uszczegółowienia, które przedstawiają priorytetowe obszary wsparcia ze środków unijnych. Programy operacyjne są również przygotowywane w celu wykorzystania środków dostępnych w ramach wspólnej polityki rolnej oraz polityki rybołówstwa. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Komisja Europejska Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Kraj Członkowski Na poziomie priorytetów programu, progi te mogą być zdefiniowane w inny sposób pod warunkiem, że spełnione zostanie kryterium maksymalnego, dopuszczalnego udziału funduszy w finansowaniu całego programu operacyjnego. W decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej program operacyjny podana będzie maksymalna wielkość i procentowy udział poszczególnych funduszy (strukturalnych i Spójności), zarówno w odniesieniu do całego programu operacyjnego, jak i jego osi priorytetowych. Jeśli dana oś priorytetowa będzie obejmować działania związane z pomocą publiczną, do określenia maksymalnego poziomu wsparcia będą mieć zastosowanie rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej. i tak, zgodnie z rozporządzeniem mającym zastosowanie do udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom na nowe inwestycje, wysokość wsparcia jest zróżnicowana w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz regionu, na terenie którego jest realizowana inwestycja. W przypadku przedsięwzięć podejmowanych na obszarach objętych celem Konwergencja, poziom dofinansowania (wskaźnik intensywności) waha się od 30% do 70% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz wysokości PKB na jednego mieszkańca w stosunku do średniej UE w danym regionie. Programy Operacyjne Kraj Członkowski Projekty Kraj Członkowski Poziom PKB na jednego Wskaźnik intensywności mieszkańca w regionie dla przedsiębiorstw: w stosunku do średniej UE25 małych średnich dużych <75% 50% 40% 30% <60% 60% 50% 40% <45% 70% 60% 50% Rys. Dokumenty niezbędne do wykorzystania pomocy ze środków UE. Źródło: Opracowanie własne. Tab. Maksymalny wskaźnik intensywności na obszarach celu Konwergencja. Źródło: Komisja Europejska. Wysokość pomocy Udział funduszy unijnych w finansowaniu projektów uzależniony jest między innymi od zamożności danego regionu korzystającego z pomocy. W przypadku regionów zakwalifikowanych do celu Konwergencja, udział funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w finansowaniu programów operacyjnych może wynosić maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych, tj. takich, które mocą osobnych przepisów mogą być finansowane ze środków pomocowych. info:

11 Instytucje zaangażowane w zarządzanie pomocą W systemie zarządzania pomocą strukturalną uczestniczy kilka typów podmiotów: Instytucje zarządzające odpowiedzialne są za zarządzanie programami operacyjnymi. Instytucje certyfikujące zajmują się poświadczaniem deklaracji wydatków i wniosków o płatność w stosunku do Komisji Europejskiej. Instytucje audytowe są funkcjonalnie niezależne od dwóch ww. instytucji, odpowiedzialne za weryfikowanie efektywności działania systemu zarządzania i kontroli. Instytucje pośredniczące zajmują się realizacją części zadań związanych z wdrażaniem programu operacyjnego (na mocy porozumienia z instytucją zarządzającą). Instytucje wdrażające odpowiedzialne są za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego. Komitety monitorujące zajmują się monitorowaniem realizacji programów operacyjnych. Warto podkreślić, iż system zarządzania jest w zdecydowanej większości tworzony przez kraj członkowski korzystający z pomocy strukturalnej. Prawodawstwo unijne definiuje jedynie generalne ramy i zasady takiego systemu , ,1 4,3 11, Fundusze UE w Polsce 2.1 Wprowadzenie Unia Europejska rozpoczęła przekazywanie pomocy dla Polski już w roku Początkowo były to środki dostępne w ramach programów przedakcesyjnych PHARE, SAPARD oraz ISPA. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na dostęp do funduszy strukturalnych, znacząco rozszerzyły się możliwości realizacji projektów ze wsparciem finansowym ze strony UE. W latach funkcjonowały cztery fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji, Europejski Fundusz Rybacki. Dodatkowo Polska otrzymała możliwość korzystania z Funduszu Spójności. Łącznie ze środków tych funduszy w budżecie wspólnotowym zapisano dla Polski kwotę prawie 13 miliardów euro. Jak już wspomnieliśmy, w rozpoczętym wieloletnim okresie polityki rozwoju, Polska będzie największym beneficjentem pomocy unijnej przekazywanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. W porównaniu z poprzednim okresem programowania, całkowita alokacja dla naszego kraju wzrosła ponad pięciokrotnie, a średnioroczna alokacja ponad dwukrotnie. Aby te środki mogły być wykorzystane przez polskich beneficjentów, rząd przygotował Narodową Strategię Spójności (NSS), która określa priorytety i zakres wykorzystania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu wspólnoty na lata Założenia NSS są realizowane za pomocą 6 Programów Operacyjnych (PO) zarządzanych centralnie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz za pomocą 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw. Rys. Średnioroczne alokacje z funduszy UE dla Polski (w mld euro). Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 9

12 Wydatkom finansowanym w ramach budżetu polityki spójności towarzyszą wydatki przeznaczone na realizację wspólnej Polityki Rolnej oraz wspólnej Polityki Rybackiej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich (EFRROW) w kwocie 13,23 mld euro oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) w wysokości 0,7 mld euro. Polityka Fundusz Kwota w mld euro Polityka spójności EFRR EFS 67,3 FS Wspólna Polityka Rolna EFRROW 13,2 Wspólna Polityka Rybacka EFF 0,7 Tab. Struktura wydatków na realizację poszczególnych polityk. Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Łączna kwota funduszy UE przewidziana na realizację polityki spójności i działań rozwojowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w Polsce w latach to ponad 81,2 mld euro. Znaczna część powyższych środków jest oferowana w formie dotacji na finansowanie przedsięwzięć Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, maksymalny poziom wsparcia, tzw. Wskaźnik intensywności, ograniczony jest do określonych pułapów, które wahają się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i zamożności regionu, na terenie którego realizowany jest projekt zgodnie z mapą pomocy publicznej. Na terytorium Polski, które przypomnijmy w całości objęte jest celem Konwergencja, wskaźnik ten osiąga maksymalny poziom 50% w przypadku przedsiębiorstw dużych realizujących inwestycje na terenie województw: łódzkiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, lubuskiego, opolskiego, kujawskopomorskiego, warmińsko-mazurskiego. Inwestycje realizowane przez firmy duże na terytorium województwa śląskiego, wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego, dolnośląskiego i pomorskiego będą mogły otrzymać pomoc w maksymalnej wysokości 40% kosztów kwalifikowanych. Z kolei w przypadku województwa mazowieckiego wskaźnik ten jest zróżnicowany terytorialnie i czasowo. I tak, w przypadku inwestycji realizowanych przez duże przedsiębiorstwa na terytorium miasta Warszawy poziom dofinansowania nie może przekroczyć 30% przez cały okres udzielania pomocy dostępnej w latach Na pozostałym terytorium województwa mazowieckiego natomiast, w przypadku decyzji podejmowanych do końca 2010 r. poziom dofinansowania nie może przekroczyć 40% i od początku 2011 r. - 30%. Przypomnijmy, że poziom dofinansowania, o którym mowa powyżej, może ulec podwyższeniu w przypadku firm średnich o 10, a w przypadku firm małych o 20 punktów procentowych. Region Duże Średnie Małe (w tym mikro) Łódzkie Małopolskie Lubelskie Podkarpackie Świętokrzyskie 50% 60% 70% Podlaskie Lubuskie Opolskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Śląskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Dolnośląskie 40% 50% 60% Pomorskie Mazowieckie (bez Warszawy) w okresie 1 I XII 2010 m.st. Warszawa i pozostała część Ma zowieckiego 30% 40% 50% w okresie 1 I XII 2013 Tab. Mapa pomocy publicznej. Źródło: Komisja Europejska. info:

13 W przypadku wsparcia udzielanego ze środków EFRROW, pomoc publiczna na przedsięwzięcia inwestycyjne podejmowane przez przedsiębiorstwa branży rolno-spożywczej może być udzielana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w kwocie nieprzekraczającej 50% oraz przedsiębiorstwom średnio-dużym w kwocie nie wyższej niż 25% wydatków kwalifikowanych. Z kolei w przypadku EFR dopuszcza się udzielanie pomocy na przedsięwzięcia związane z przetwórstwem rybnym ze środków publicznych firmom mikro, małym i średnim na poziomie nie wyższym niż 60% oraz średnio-dużym na poziomie nie wyższym niż 30% wydatków kwalifikowanych. W związku z przywołaniem pojęć mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa, należy wyjaśnić, co należy przez te terminy rozumieć. Wszędzie tam, gdzie jest mowa o firmach mikro, małej, średniej wielkości w kontekście pomocy udzielanej ze środków publicznych, w tym funduszy strukturalnych oraz EFRROW i EFR należy rozumieć przedsiębiorstwa, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). Zgodnie z podaną w rozporządzeniu definicją za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów bilansu nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów bilansu nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów bilansu nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro. Dane, które są używane do przyporządkowania przedsiębiorstwa do określonej grupy, pochodzą z ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego. W przypadku, gdy na ostatni dzień roku obrotowego, przedsiębiorstwo przekracza lub spada poniżej powyższych progów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, bez uwzględnienia pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Przy określaniu rodzaju przedsiębiorcy należy także wziąć pod uwagę powiązania kapitałowe i właścicielskie, które mogą prowadzić do tego, że będziemy mieli do czynienia z przedsiębiorstwem niezależnym, partnerskim lub związanym. W zależności od siły powiązań, w celu określenia przynależności przedsiębiorstwa do sektora MSP, należy uwzględniać odpowiednie dane dotyczące poziomu zatrudnienia i wielkości finansowych przedsiębiorstw zależnych. W przypadku przedsiębiorstw partnerskich i związanych, do poziomu zatrudnienia oraz danych finansowych danego przedsiębiorstwa, należy dodać do jego własnych danych procent (wg posiadanego udziału w kapitale lub w głosach) liczby osób zatrudnionych i danych finansowych przedsiębiorstwa partnerskiego lub 100% odpowiednich danych przedsiębiorstwa związanego. Ponadto w rozporządzeniach dotyczących zasad udzielania wsparcia odpowiednio z EFRROW i EFR dopuszcza się udzielanie wsparcia niektórym tzw. firmom średnio-dużym, tj. takim, które zatrudniają do 750 pracowników lub posiadają obrót nieprzekraczający 200 mln euro. 11

14 2.2 Charakterystyka programów o zasięgu krajowym Poniżej znajdziecie Państwo krótki opis programów operacyjnych zarządzanych centralnie, ze środków których można otrzymać wsparcie na realizację przedsięwzięć rozwojowych: ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach programów: PO Innowacyjna Gospodarka; PO Kapitał Ludzki; PO Rozwój Polski Wschodniej; PO Europejska Współpraca Terytorialna; PO Infrastruktura i Środowisko. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ; ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich. Przedstawione informacje dotyczą budżetu i celu programu, obszarów wsparcia oraz rodzajów projektów i beneficjentów. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Budżet i cel programu Program o budżecie 9,7 mld euro, w tym 8,3 mld euro z EFRR ukierunkowany jest na rozwój szeroko rozumianej innowacyjności poprzez wsparcie bezpośrednie przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. Budżet programu został podzielony pomiędzy 8 następujących priorytetów: I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii II. Infrastruktura sfery B+R III. Kapitał dla innowacji IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia V. Dyfuzja innowacji VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym VII. Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji VIII.Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Obszary wsparcia W ramach programu wspierane są działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw niezależnie od sektora czy branży. Innowacyjność projektów wspieranych w ramach programu powinna mieć wymiar co najmniej krajowy i/lub międzynarodowy. Bezpośrednie wsparcie na pokrycie wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw przewidziano w następujących działaniach programu: Działanie 4.1 wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. W ramach działania, wsparciem objęte są projekty inwestycyjne, polegające na zakupie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wraz z niezbędną częścią doradczą (przy czym koszty usług doradczych kwalifikuje się do dofinansowania wyłącznie w przypadku MSP), polegające na wdrożeniu wyników prac B+R (prac badawczo-rozwojowych) realizowanych w ramach Działania 1.4 (Projekty celowe prace rozwojowe i badania przemysłowe). Wysokość wsparcia jest zgodna z mapą pomocy regionalnej, przy czym maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 20 mln zł. Finansowane będą projekty o maksymalnej wielkości kosztów kwalifikowalnych 200 mln zł. Działanie 4.2 Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach. Przewiduje wsparcie projektów zgłaszanych przez przedsiębiorstwa, polegających na podjęciu lub rozwoju działalności B+R w tym przekształceniu przedsiębiorcy w CBR lub na opracowaniu wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożeniu go do produkcji. Projekty mogą polegać na zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zakupie usług doradczych lub szkoleniowych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach. Poziom dofinansowania w części inwestycyjnej zgodny jest z mapą pomocy regionalnej i nie może przekroczyć 21 mln zł. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny polega na udzieleniu dotacji w formie premii technolog icznej z przeznaczeniem na spłatę kredytu technologicznego. Oferta kredytu technologicznego skierowana jest do mikro, małych i średnich info:

15 przedsiębiorstw, które realizują inwestycje, mające na celu nabycie i wdrożenie nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Wnioski o udzielenie kredytu technologicznego i premii technologicznej należy składać w Banku BPH. Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, wspiera projekty przedkładane przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, dokonujące nowych inwestycji wraz z niezbędnymi dla ich realizacji usługami doradczymi i szkoleniowymi. Projekty mogą polegać na nabyciu rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata lub których stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15%. Poziom dofinansowania jest zgodny z mapą pomocy regionalnej, przy czym wartość wydatków kwalifikowanych nie powinna być mniejsza niż 8 mln PLN i większa niż 160 mln zł. Działanie 4.5 wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, polega na wsparciu nowych inwestycji o dużym potencjale innowacyjnym, mających istotne znaczenie dla gospodarki. W ramach poddziałania wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, dofinansowywane będą inwestycje podejmowane przez przedsiębiorstwa sektora produkcyjnego o charakterze innowacyjnym (np. innowacyjne technologie, innowacyjne produkty, współpraca z krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi), których wydatki kwalifikowane są nie mniejsze niż 160 mln zł i wiążą się ze wzrostem zatrudnienia netto nie mniejszym niż o 200 osób. A w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych, finansowane będą inwestycje przedsiębiorstw usługowych, których efektem będzie wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż o 200 osób (za wyjątkiem centrów B+R, gdzie kwalifikują się do wsparcia nowe inwestycje o wydatkach kwalifikowanych powyżej 2 mln oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 10 osób personelu B+R) i dotyczą inwestycji w centra usług wspólnych, centra IT, centra badawczo-rozwojowe. Zarządzanie Funkcję Instytucji Zarządzającej PO IG pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a zadania związane z realizacją poszczególnych priorytetów przekazane są Instytucjom Pośredniczącym, czyli ministerstwom odpowiedzialnym za dany sektor. Beneficjenci Z instrumentów przewidzianych do realizacji w ramach PO IG będą mogli m.in. korzystać przedsiębiorcy, jednostki sfery badawczo rozwojowej, instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci, jednostki administracji centralnej. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Budżet i cel programu Z budżetu programu w wysokości 11,4 mld euro (z czego 9,7 mld euro z EFS) finansowane są projekty, które umożliwią pełne wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz budowę struktur administracyjnych państwa dla powyższych celów. Obszary wsparcia Rozwój zasobów ludzkich w PO KL skoncentrowany jest przede wszystkim na obszarach takich jak: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażanie zasady dobrego rządzenia oraz promocja zdrowia zasobów pracy. Te cele będą osiągane poprzez finansowanie działań w ramach następujących priorytetów: I. Zatrudnienie i integracja społeczna II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III. Wysoka jakość systemu oświaty IV. Szkolnictwo wyższe i nauka V. Dobre rządzenie VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII. Promocja integracji społecznej VIII.Regionalne kadry gospodarki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Przedsiębiorstwa mogą liczyć na otrzymanie dofinansowanych usług szkoleniowych i doradczych w ramach m.in. następujących działań: 13

16 Działanie Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, oferuje m.in. Wsparcie na projekty szkoleniowe, polegające na organizacji ponadregionalnych szkoleń o charakterze zamkniętym lub ogólnopolskich szkoleń o charakterze otwartym oraz studiów podyplomowych na rzecz przedsiębiorców i ich pracowników. Uprawnione do otrzymania pomocy są wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, ich pracownicy oraz sieci kooperacyjne. Działanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw przewiduje wsparcie projektów szkoleniowych, polegających na organizacji szkoleń regionalnych o charakterze otwartym lub zamkniętych oraz projektów doradczych z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości oraz zmian profilu działalności firmy na rzecz przedsiębiorców i ich pracowników. Działanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie polega m.in. na udzieleniu wsparcia dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych oraz zaoferowaniu szkoleń przekwalifikowujących i usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych, a także wspomagających proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Działanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw przewiduje możliwość dofinansowania staży i szkoleń praktycznych dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych lub pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, a także promowanie idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy naukowej. Zarządzanie Funkcję Instytucji Zarządzającej PO KL pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wsparcie działań związanych z podniesieniem efektywności struktur i systemów instytucjonalnych realizowane jest centralnie, natomiast wsparcie dla osób i grup społecznych wdrażane jest na poziomie regionalnym. W związku z tym zadania związane z realizacją poszczególnych priorytetów przekazane są Instytucjom Pośredniczącym - ministerstwom odpowiedzialnym za daną dziedzinę lub urzędom marszałkowskim. Beneficjenci W celu uzyskania wsparcia ze środków PO KL swoje projekty mogą przedkładać następujące podmioty: instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Budżet i cel programu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) jest największym programem ze względu na wysokość budżetu w kwocie ponad 37 mld euro (z czego prawie 28 mld euro to środki z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Obszary wsparcia W ramach programu wyróżniamy projekty o krajowym lub ponadregionalnym wymiarze w sektorach: transport, ochrona środowiska, energetyka, kultura, szkolnictwo wyższe oraz ochrona zdrowia. W tym celu budżet programu rozdysponowano na następujące priorytety: I. Gospodarka wodno ściekowa II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN T VII. Transport przyjazny środowisku VIII.Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku X. Bezpieczeństwo energetyczne XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego info:

17 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw przewidziano w priorytecie IV i polega ono na dofinansowaniu inwestycji polegających na redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez: wprowadzenie systemów zarządzania środowiskowego (działanie 4.1), racjonalizację gospodarki zasobami i odpadami (działanie 4.2), wprowadzenie najlepszych dostępnych technik BAT (działanie 4.3), uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (działanie 4.4), ochronę powietrza (działanie 4.5), odzysk i unieszkodliwianie odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych (działanie 4.6), Z powyższych działań mogą skorzystać zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa. Warunkiem aplikowania o dotacje na projekty inwestycyjne jest przedłożenie projektów o minimalnej wartości 8 mln zł, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć 20 mln zł. Przedsiębiorstwa mogą pozyskać również dofinansowanie w ramach niektórych działań priorytetu IX i X, które w szczególności dotyczą: wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (działanie 9.4), wytwarzania biopaliw ze źródeł odnawialnych (działanie 9.5), rozwoju przemysłu dla odnawialnych źródeł energii (działanie 10.3). Zarządzanie Funkcję Instytucji Zarządzającej PO IG pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przy czym zadania związane z realizacją poszczególnych priorytetów przekazane są Instytucjom Pośredniczącym, czyli ministerstwom odpowiedzialnym za dany sektor. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP PLK S.A., przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich, podmioty zarządzające portami lotniczymi w przypadku projektów transportowych, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej i Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarządy Urządzeń i Melioracji Wodnej w przypadku projektów bezpieczeństwa ekologicznego, przedsiębiorcy w przypadku projektów w priorytecie IV, IX i X, zakłady opieki zdrowotnej w przypadku sektora opieki zdrowotnej. Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie szczegółowy wykaz beneficjentów zawarty jest w opisie priorytetów programu operacyjnego. Ponieważ większość projektów (ich wartość stanowi około 86% środków programu) uzyska finansowanie w trybie pozakonkursowym, to w praktyce główni beneficjenci programu to podmioty odpowiedzialne za realizację projektów z listy indykatywnej projektów PO IŚ. Zdecydowana większość Państwa naszych Klientów ma możliwość stać się beneficjentami pośrednimi pomocy dostępnej w ramach tego programu, poprzez pełnienie roli wykonawcy, dostawcy, usługodawcy na rzecz podmiotów korzystających bezpośrednio ze wsparcia. W sytuacji występowania w roli wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy, oferujemy Państwu gwarancje przetargowe oraz dobrego wykonania umów (więcej na ten temat w części poświęconej ofercie Banku). Beneficjenci Ze względu na szeroki zakres programu, beneficjentami pomocy w zależności od priorytetu mogą być różne podmioty. Głównymi beneficjentami są jednostki samorządowe, ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucje odpowiedzialne za realizację projektów infrastrukturalnych takie jak m.in.: 15

18 PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Budżet i cel programu Na realizację programu przeznaczone zostało 2,7 mld euro (z czego 2,3 mld euro to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Budżet ten został podzielony na finansowanie projektów, których celem jest przyspieszenie rozwoju społeczno gospodarczego pomiędzy pięć województw Polski Wschodniej: Lubelskie 508,57 mln euro Podkarpackie 487,48 mln euro Podlaskie 386,86 mln euro Świętokrzyskie 375,30 mln euro Warmińsko-mazurskie 447,37 mln euro Obszary wsparcia Ze środków programu finansowane są projekty przedkładane w ramach następujących priorytetów: I. Nowoczesna gospodarka (infrastruktura uczelni, społeczeństwa informacyjnego, wsparcie innowacji, promocja i współpraca) II. Wojewódzkie ośrodki wzrostu (rozwój funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich system miejskiego transportu zbiorowego, infrastruktura turystyki kongresowej i targowej) III. Infrastruktura transportowa (rozwój powiązań komunikacyjnych województw wschodnich) IV. Pomoc techniczna Zarządzanie Funkcję Instytucji Zarządzającej PO IG pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Beneficjenci Projekty w programie wybierane są w trybie pozakonkursowym, a głównymi beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu i GDDKiA. PROGRAMY W RAMACH CELU EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA Budżet i cel programu W latach w Polsce realizowane są programy współpracy przygranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna o budżecie w wysokości 557,8 mln euro. Celem programu jest promocja i realizacja wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Obszary wsparcia Programy współpracy przygranicznej ukierunkowane są na rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych i realizowane są na terytorium Polski i Niemiec (woj. zachodniopomorskie Meklemburgia, woj. lubuskie Brandenburgia, woj. lubuskie i dolnośląskie Saksonia), Polski i Czech, Polski i Słowacji, Polski i Litwy oraz Polski i grupy państw południowego Bałtyku. Celem programów współpracy transnarodowej jest integracja terytorialna Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjności oraz ochrony środowiska naturalnego. Na terytorium Polski realizowane są dwa programy: Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa. W ramach współpracy międzyregionalnej realizowany będzie Program współpracy międzyregionalnej obejmujący całe terytorium Unii Europejskiej, a umożliwiający wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. Wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska. Beneficjenci Beneficjentami pomocy w ramach powyższych programów mogą być m.in. następujące podmioty: jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, pozarządowe organizacje non-profit, izby: gospodarcze, handlowe i rzemieślnicze, szkoły wyższe, instytucje publiczne prowadzące działalność edukacyjną, badawczą, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, euroregiony, instytuty naukowo-badawcze, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacyjności, organizacje turystyczne, a także służby ratownicze. info:

19 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Budżet i cel programu Program, którego budżet wynosi 17,2 mld euro (z czego 13,2 mld euro to środki EFRROW), ukierunkowany jest na poprawę warunków życia i pracy na obszarach wiejskich poprzez wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych i wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, z jednoczesnym zapewnieniem instrumentów na rzecz różnicowania działalności gospodarczej w kierunku pozyskania i stworzenia alternatywnych źródeł dochodów mieszkańców wsi. Obszary wsparcia Cel główny programu realizowany jest przez finansowanie projektów podejmowanych w ramach czterech osi priorytetowych: I. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; II. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich; III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; IV. Leader. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą o charakterze pozarolniczym powinny być szczególnie zainteresowane następującymi schematami wsparcia: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, ze środków którego mikro, małe, średnie i średnio-duże przedsiębiorstwa mogą pozyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzeniem przez te przedsiębiorstwa przetwórstwa produktów rolnych lub wprowadzaniem tych produktów do obrotu hurtowego. Maksymalna wysokość pomocy może wynosić 20 mln i nie może przekroczyć 50% lub 40% kosztów kwalifikowanych w przypadku firm sektora MSP oraz 25% kosztów kwalifikowanych w przypadku firm średnio-dużych. wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, w ramach którego mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 300 tys. zł (w zależności od liczby tworzonych miejsc pracy) i nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowanych związanych z tworzeniem lub rozwijaniem przedsiębiorstwa. Warunkiem otrzymania wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej, przyczyniającej się do zrównoważonego rozwoju ekonomiczno -społecznego obszarów wiejskich, której zakres jest taki sam jak w przypadku działania, dotyczącego różnicowania działalności gospodarczej. Zarządzanie Instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wdrażającą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Beneficjenci Producenci rolni, przedsiębiorstwa branży rolno -spożywczej, grupy producenckie, Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządowa, kościoły lub związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, mikroprzedsiębiorstwa, firmy szkoleniowe. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, w ramach którego rolnik, jego małżonek lub domownik może pozyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 100 tys. zł i jednocześnie 50% kosztów kwalifikowanych na rozpoczęcie lub rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług na rzecz gospodarstw rolnych leśnictwa lub ludności; drobnej 17

20 PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH Budżet i cel programu Z budżetu programu w wysokości 734 mln euro podejmowane są działania, mające na celu poprawę efektywności sektora rybackiego, jego konkurencyjności oraz racjonalną gospodarkę żywymi zasobami wody. Obszary wsparcia Cel programu realizowany jest poprzez projekty realizowane w ramach następujących priorytetów: I. Działania na rzecz dostosowania floty rybackiej II. Akwakultura, przetwórstwo i obrót produktami rybactwa III. Działania służące wspólnemu interesowi IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Z punktu widzenia przedsiębiorstw na szczególną uwagę zasługuje działanie 2.3 realizowane w ramach priorytetu II Inwestycje przetwórstwo i obrót, które przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na: budowie nowych i modernizacji istniejących zakładów dla zwiększenia produkcji, modernizacji zakładów przetwórstwa rybnego dla poprawy warunków działania, budowie nowych i modernizacji istniejących placówek wprowadzających do obrotu produkty rybne pochodzące głównie z morskich wyładunków lokalnych lub z lokalnej akwakultury. Pomoc polega na refundacji części kosztów kwalifikowalnych inwestycji, do wysokości 60% kosztów w przypadku firm mikro i małych, a 30% kosztów w przypadku firm średnich i średnio-dużych. Zarządzanie Instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Beneficjenci Katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania dofinansowania jest szeroki i obejmuje m.in. następujące podmioty: rybaków, właścicieli statków rybackich, przedsiębiorstwa i inne podmioty prowadzące chów i hodowlę ryb lub innych organizmów wodnych lub prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa śródlądowego lub przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury lub zajmujące się wprowadzaniem do obrotu produktów rybnych, organizacje producentów rybnych, użytkownicy/dzierżawcy infrastruktury portowej oraz podmioty zarządzające portem lub przystanią rybacką. 2.3 Charakterystyka programów regionalnych Inaczej niż w poprzednich latach, w bieżącym okresie programowania znaczna część środków unijnych na realizację politykę spójności prawie 16 mld euro (23,8% całości środków przekazanych Polsce) przekazana została do wykorzystania przez województwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Jednym słowem w znacznym stopniu system wdrażania funduszy uległ decentralizacji. Podział środków na regiony Przy podziale środków na poszczególne województwa w ramach RPO zastosowano algorytm oparty o następujące kryteria: Kryterium I 80% tych środków zostało podzielonych proporcjonalnie do liczby mieszkańców w poszczególnych województwach. Kryterium II 10% środków podzielono proporcjonalnie do liczby mieszkańców w województwach, w których średni poziom PKB na mieszkańca w latach był niższy od 80% średniego poziomu na mieszkańca w kraju. Kryterium III 10% środków wsparcia przeznaczono dla tych powiatów, w których średnia stopa bezrobocia w latach przekraczała 150% średniej krajowej. Podział środków pomiędzy województwa zgodnie z przyjętą 29 listopada 2006 r. Narodową Strategią Spójności (Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia) jest zróżnicowany i waha się od poziomu 0,43 mld euro dla województwa opolskiego do 1,83 mld euro dla województwa mazowieckiego. Powyżej 1 mld euro otrzymają również województwa: śląskie, dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie, wielkopolskie i warmińsko-mazurskie. info:

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa. Urząd Marszałkowski Województwa. Departament Polityki Regionalnej. Urząd Marszałkowski Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa. Urząd Marszałkowski Województwa. Departament Polityki Regionalnej. Urząd Marszałkowski Województwa Województwa Jednostka organizacyjna Dolnośląskie Dolnośląskiego Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej Lubelskie Lubelskiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 Prezentacja programów unijnych NEXUS Consultants Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia tel.: (+4858) 66 18 300, 66 18 289, 66 18 515 fax (+4858) 621 78

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Praca z przedmiotu "Fundusze..." 2009, prowadzący L. Wicki

Praca z przedmiotu Fundusze... 2009, prowadzący L. Wicki Oś 3 Odnowa i rozwój wsi, Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Mikroprzedsiębiorstwo? Uważane jest za nie przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2007-2013 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Gorzów Wlkp., grudzień 2013 r. STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ BOGDAN EKSTOWICZ MAREK J. MALINOWSKI POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ STYMULATOREM PROCESÓW MODERNIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2007-2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA Mikroprzedsiębiorstwo biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Kobieluch Łukasz Ekonomia gr. 2, rok III Uważane jest za nie przedsiębiorstwo,

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Narada Dyrektorów AP Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Daniel Wiciński Doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Warszawa, 29.11.2013 r. Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego

Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego Departament Funduszy Europejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 1 Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. w roku 2007

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. w roku 2007 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 570790905 Typ jednostki ST w roku 2007 Symbol terytorialny jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Kategorii interwencji. Crossfinancing. Krajowy wkład publiczny Budżet państwa. Środki publiczne (UE + krajowe) Ogółem EFRR FS Ogółem

Załącznik nr 3. Kategorii interwencji. Crossfinancing. Krajowy wkład publiczny Budżet państwa. Środki publiczne (UE + krajowe) Ogółem EFRR FS Ogółem Załącznik nr 3 Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo