doradzamy pomagamy informujemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doradzamy pomagamy informujemy"

Transkrypt

1 Informator Prawno Ubezpieczeniowy Grudzieñ 2013 W BIE CYM NUMERZE: Ubezpiecz siê na wyjazd w góry Wysokoœæ punktów karnych wynika z taryfikatora, a nie z mandatu doradzamy pomagamy informujemy

2 SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI NOWE PRAWO str. 4 str. 4 Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. str. 4 Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania czynnoœci agencyjnych oraz Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania dzia³alnoœci brokerskiej. ORZECZNICTWO str. 5 Wysokoœæ punktów karnych wynika z taryfikatora, a nie z mandatu - Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego, sygn. akt: I OSK 2114/13. str. 5 Kara dla PZU S.A. podtrzymana - Wyrok S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia r., sygn. akt: XVII Ama 33/12. str. 5 Stra Miejska ma prawo u ywaæ fotoradary - Wyrok S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: V KK 298/13. str. 6 Roszczenie o zadoœæuczynienie za skutki œmierci osoby najbli szej mog¹ przej¹æ spadkobiercy - Uchwa³a S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: III CZP 74/13. str. 6 Niedozwolone klauzule w umowach ubezpieczenia Nordea - Wyrok S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: I CSK 149/13. PRAWO CO DNIA str. 7 str. 7 str. 7 Ubezpiecz siê na wyjazd w góry. Zimowe ubezpieczenie OC. Zimowe obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci. str. 2

3 SPIS TREŒCI str. 8 str. 8 Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Karetki pogotowia bêd¹ wysy³ane sprawniej? str. 8 Obowi¹zek ubezpieczenia od zdarzeñ medycznych od 2016 r. str. 8 str. 9 Kara dla TUIR Allianz Polska S.A. Wypadki drogowe. PROWADZONE SPRAWY str. 10 Zadoœæuczynienie za szkodê na oblodzonym chodniku. str. 3

4 AKTUALNOŒCI NOWE PRAWO Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zosta³a og³oszona w dniu r. Zak³ada, e karta parkingowa dla osoby niepe³nosprawnej bêdzie wydawana maksymalnie na 5 lat. Za nieuprawnione korzystanie z karty groziæ bêdzie kara grzywny, wynosz¹ca nawet z³otych. Nowelizacja ma na celu wyeliminowanie przypadków pos³ugiwania siê przez kierowców w sposób nieuprawniony kartami parkingowymi i w konsekwencji zwiêkszenie iloœci miejsc parkingowych rzeczywiœcie dostêpnych dla osób niepe³nosprawnych. Karta taka bêdzie wydawana osobie niepe³nosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci maj¹cej znacznie ograniczone mo liwoœci samodzielnego poruszania siê, osobie niepe³nosprawnej, która nie ukoñczy³a 16 roku ycia maj¹cej znacznie ograniczone mo liwoœci samodzielnego poruszania siê oraz placówce zajmuj¹cej siê opiek¹, rehabilitacj¹ lub edukacj¹ osób niepe³nosprawnych maj¹cych znacznie ograniczone mo liwoœci samodzielnego poruszania siê. Ustawa wejdzie w ycie z dniem r....karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej będzie wydawana maksymalnie na 5 lat. Za nieuprawnione korzystanie z karty grozić będzie kara grzywny, wynosząca nawet złotych. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. W dniu r. wesz³a w ycie ww. ustawa. Przewiduje ona, e œrodki pieniê ne z grzywien nak³adanych przez Inspekcjê Transportu Drogowego za wykroczenia zarejestrowane za pomoc¹ fotoradarów bêd¹ wp³ywa³y do Krajowego Funduszu Drogowego. Œrodki te maj¹ byæ przeznaczane na poprawê bezpieczeñstwa ruchu na drogach krajowych oraz na budowê i przebudowê tych dróg. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania czynnoœci agencyjnych oraz Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania dzia³alnoœci brokerskiej. Wskazanymi rozporz¹dzeniami zmieniono wysokoœæ sum gwarancyjnych ubezpieczeñ OC brokerów i agentów. Obecnie suma ta wynosi euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki s¹ objête umow¹ ubezpieczenia OC, oraz euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeñ. Rozporz¹dzenia zosta³y og³oszone r., a ich przepisy bêd¹ stosowane do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejœcia w ycie obu aktów. Rozporz¹dzenia wchodz¹ w ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia. Obecnie suma ta wynosi euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC oraz euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. str. 4

5 AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO Wysokoœæ punktów karnych wynika z taryfikatora, a nie z mandatu Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego, sygn. akt: I OSK 2114/13. Sprawa dotyczy³a kierowcy, któremu funkcjonariusz omy³kowo w mandacie karnym wpisa³ 6 pkt, podczas gdy taryfikator za to przewinienie przewidywa³ 8 pkt. Do ewidencji wpisano zatem 8 punktów, zgodnie z taryfikatorem. Kierowca z³o y³ skargê do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w odzi, który uzna³ wpis 8 pkt za bezskuteczny. Stwierdzi³, e wpisu ostatecznego do ewidencji nale y dokonaæ na podstawie prawomocnego mandatu. Sprawa trafi³a do NSA, który uchyli³ wyrok WSA i oddali³ skargê kierowcy. Sêdzia podkreœla³, e bezwzglêdne pierwszeñstwo w przypisaniu punktów karnych maj¹ przepisy prawa o ruchu drogowym i rozporz¹dzenia, a nie omy³kowo wpisane punkty na blankiecie mandatu. Ich liczba ma charakter informacyjny i nie mo na jej uznaæ za wi¹ ¹c¹....bezwzględne pierwszeństwo w przypisaniu punktów karnych mają przepisy prawa o ruchu drogowym i rozporządzenia, a nie omyłkowo wpisane punkty na blankiecie mandatu. Kara dla PZU S.A. podtrzymana Wyrok S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia r., sygn. akt: XVII Ama 33/12. S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzyma³ decyzjê Prezesa UOKiK o na³o eniu na Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ S.A. ponad z³otych kary za niezwracanie kosztów najmu pojazdu zastêpczego konsumentom. PZU S.A. refundowa³ koszty najmu pojazdu jedynie osobom, które prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. S¹d podtrzyma³ stanowisko Prezesa UOKiK, uznaj¹c nadto, i dzia³anie ubezpieczyciela zmierza³o do zmniejszenia wysokoœci wyp³at poszkodowanym. Wyrok nie jest prawomocny. Stra Miejska ma prawo u ywaæ fotoradary Wyrok S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: V KK 298/13. S¹d Najwy szy oddalaj¹c kasacjê Prokuratora Generalnego wskaza³, i adne dotychczasowe zmiany w prawie nie pozwalaj¹ na wyprowadzenie wniosku, e stra miejska utraci³a prawo do korzystania ze stacjonarnych urz¹dzeñ rejestruj¹cych. Pomimo tego, e Prokurator Generalny podnosi³, e podczas zmian w prawie œwiadomie nie przyznano stra y miejskiej uprawnieñ do stosowania fotoradarów i karania na podstawie zdjêæ wykonywanych przez takie urz¹dzenia, S¹d Najwy szy podtrzyma³ swe stanowisko....żadne dotychczasowe zmiany w prawie nie pozwalają na wyprowadzenie wniosku, że straż miejska utraciła prawo do korzystania ze stacjonarnych urządzeń rejestrujących. str. 5

6 AKTUALNOŒCI Roszczenie o zadoœæuczynienie za skutki œmierci osoby najbli szej mog¹ przej¹æ spadkobiercy Uchwa³a S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: III CZP 74/13. S¹d Najwy szy uzna³, e w sprawie o zadoœæuczynienie pieniê ne za krzywdê doznan¹ wskutek œmierci najbli szego cz³onka rodziny odpowiednie zastosowanie ma art k.c., a zatem jest to roszczenie, które przechodzi na spadkobierców, pod warunkiem, e zosta³o uznane na piœmie albo gdy powództwo zosta³o wytoczone za ycia poszkodowanego. Sprawa dotyczy³a rodziny, która dochodzi³a zadoœæuczynienia za œmieræ syna i brata. W trakcie procesu zmar³ ojciec. Jego spadkobiercy wnieœli o kontynuowanie procesu. S¹d I instancji umorzy³ postêpowanie uznaj¹c, e to roszczenie, jako œciœle zwi¹zane z osob¹ zmar³ego nie podlega dziedziczeniu. S¹d Najwy szy nie podzieli³ jednak tego stanowiska. Niedozwolone klauzule w umowach ubezpieczenia Nordea Wyrok S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: I CSK 149/13. S¹d Najwy szy uzna³, e postanowienie stosowane przez Nordea, wskazuj¹ce na to, e je eli klient zerwie umowê ubezpieczenia przed jej terminem, to bêdzie musia³ uiœciæ tzw. op³atê likwidacyjn¹, która w pierwszym roku trwania umowy mia³a wynosiæ 100%, jest niedozwolone i nie mo e byæ stosowane. S¹d uzna³, e z umowy nie wynika czym dok³adnie jest op³ata likwidacyjna i z jakiego tytu³u jest pobierana. Uzasadniaj¹c swe stanowisko sêdzia wskaza³, e o ile przedsiêbiorca mo e stosowaæ postanowienia umowy, które przewiduj¹ odpowiedzialnoœæ finansow¹ klientów w razie wypowiedzenia umowy, o tyle zasady tej odpowiedzialnoœci musz¹ byæ ustalane racjonalnie i w stosunku do kosztów rzeczywiœcie poniesionych przez ubezpieczyciela.... to roszczenie, które przechodzi na spadkobierców, pod warunkiem, że zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego....postanowienie stosowane przez Nordea, wskazujące na to, że jeżeli klient zerwie umowę ubezpieczenia przed jej terminem, to będzie musiał uiścić tzw. opłatę likwidacyjną, która w pierwszym roku trwania umowy miała wynosić 100%, jest niedozwolone... str. 6

7 PRAWO CO DNIA Ubezpiecz siê na wyjazd w góry. Urazy doznane na zagranicznych wyjazdach mog¹ przedro yæ ca³y urlop. Czasami leczenie wynosi nawet kilkadziesi¹t tysiêcy. Dlatego przed wyjazdem warto uzyskaæ z NFZ Europejsk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta obejmuje œwiadczenia dostêpne nieodp³atnie na terenie danego kraju w placówkach maj¹cych umowê z podmiotem, który jest odpowiednikiem NFZ. Aby uzyskaæ tak¹ kartê nale y z³o yæ wniosek w NFZ. Karta wydawana jest bezp³atnie. Nale- y jednak wzi¹æ pod uwagê, e EKUZ nie daje gwarancji pokrycia wszystkich kosztów, w tym np. kosztów transportu medycznego. Ubezpieczyciele zachêcaj¹ do zawierania umów ubezpieczenia, tym bardziej, e za nisk¹ sk³adkê, otrzymuje siê gwarancjê pokrycia kosztów, które nie zostan¹ pokryte przez NFZ. I tak przyk³adowo najtañsze tygodniowe ubezpieczenie dla narciarza wynosi oko³o 40 z³otych. Wysokoœæ sk³adki jest jednak uzale niona od wieku. Co do zasady dziêki takiemu ubezpieczeniu ubezpieczony otrzymuje ubezpieczenie kosztów leczenia, akcji ratowniczych. Najtañsze oferty nie obejmuj¹ jednak wielu sytuacji, które mog¹ siê przytrafiæ w czasie wyjazdu. Nie zawieraj¹ np. OC lub zabezpieczenia sprzêtu na wypadek kradzie y. Warto zatem zwróciæ uwagê na zakres ubezpieczenia, w tym czy np. ubezpieczenie gwarantuje zabezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie NNW, itp. Koszt pe³nego ubezpieczenia wynosi oko³o 150 z³otych, ale gwarantuje szeroki zakres ochrony. Nadto tañsze ubezpieczenia maj¹ nisk¹ sumê ubezpieczenia oko³o euro dla kosztów leczenia. Taka suma pokryje koszty drobnej pomocy, a na zorganizowan¹ akcjê ratownicz¹ mo e ju nie wystarczyæ. Zimowe ubezpieczenie OC. W okresie zimowym warto zadbaæ o ubezpieczenie OC. W okresie tym istnieje wiêksze ryzyko wyrz¹dzenia szkody, m.in. przez sople spadaj¹ce z dachu, czy nieodœnie ony chodnik. Eksperci wskazuj¹, e co prawda œrednia wysokoœæ jednorazowego odszkodowania wyp³acanego na skutek tzw. szkód zimowych nie jest wysoka, poniewa waha siê w granicach kilku-kilkunastu tysiêcy z³otych, jednak nale y równie braæ pod uwagê, e takich zdarzeñ mo e byæ kilka. O takim ubezpieczeniu mog¹ pomyœleæ zarówno w³aœciciele nieruchomoœci, ale te przede wszystkim przedsiêbiorcy. Tak jak w ka dym ubezpieczeniu, istotna jest wysokoœæ sumy gwarancyjnej. Dla ma³ych przedsiêbiorców cena takiego ubezpieczenia oscyluje w granicach kilkudziesiêciu z³otych rocznie, z tym, e zakres ochrony jest bardzo okrojony. Nale y jednak pamiêtaæ, e zawarcie umowy ubezpieczenia nie zwalnia z obowi¹zku uprz¹tania œniegu czy lodu. Zimowe obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci. Warto pamiêtaæ, e na w³aœcicielach nieruchomoœci szczególnie zim¹ ci¹ ¹ obowi¹zki dbania o bezpieczeñstwo. Dlatego w³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do sprz¹tania chodników wzd³u dzia³ek, w tym do uprz¹tniêcia œniegu i lodu oraz usuwania sopli z dachu. Jednak nale y wzi¹æ pod uwagê, e œnieg powinien byæ usuniêty z chodnika w takie miejsce, aby nie powodowa³ zak³óceñ w ruchu pieszych i pojazdów. Podmiot zarz¹dzaj¹cy nieruchomoœci¹ odpowiada tak e za utrzymanie drogi wewnêtrznej, w tym za jej odœnie anie. Obowi¹zki zimowego uprz¹tania œniegu czy lodu mo na powierzyæ wyspecjalizowanej firmie. Wtedy w³aœciciel nieruchomoœci czy zarz¹dca, przenosi odpowiedzialnoœæ na ten podmiot. Je eli jednak w razie zajœcia szkody poszko-... EKUZ nie daje gwarancji pokrycia wszystkich kosztów, w tym np. kosztów transportu medycznego najtańsze tygodniowe ubezpieczenie dla narciarza wynosi około 40 złotych. Najtańsze oferty nie obejmują jednak wielu sytuacji, które mogą się przytrafi ć w czasie wyjazdu. Koszt pełnego ubezpieczenia wynosi około 150 złotych, ale gwarantuje szeroki zakres ochrony.... właściciele nieruchomości są zobowiązani do sprzątania chodników wzdłuż działek, w tym do uprzątnięcia śniegu i lodu oraz usuwania sopli z dachu. str. 7

8 PRAWO CO DNIA dowany udowodni, e w³aœciciel nie dochowa³ nale ytej starannoœci w doborze takiego podmiotu, odpowiedzialnoœæ mo e ponosiæ w³aœciciel. Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Polacy nie posiadaj¹ i nie chc¹ posiadaæ ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Pomimo tego, e prognozy co do bezrobocia nie s¹ pomyœlne, ma³o kto interesuje siê ubezpieczeniem od utraty pracy. Najczêstszym powodem jest fakt, i takie ubezpieczenie jest stosunkowo drogie, tym bardziej, e œwiadczenia s¹ niskie i wyp³acane jedynie przez pó³ roku. Warunkiem uzyskania œwiadczenia z takiego ubezpieczenia jest zatrudnienie na umowê o pracê i rozwi¹zanie umowy o pracê bez winy pracownika. Polacy nie posiadają i nie chcą posiadać ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Najczęstszym powodem jest fakt, iż takie ubezpieczenie jest stosunkowo drogie... Karetki pogotowia bêd¹ wysy³ane sprawniej? Opracowano zestaw procedur, które maj¹ u³atwiæ podejmowanie decyzji przez dyspozytorów o wysy³aniu karetek. Celem opracowania i stosowania procedur jest minimalizowanie ryzyka b³êdu pope³nionego przez dyspozytora, a w tym podniesienie poziomu bezpieczeñstwa pacjentów. Opracowane pytania maj¹ pomóc dyspozytorowi w przeprowadzeniu pe³nego wywiadu. Dyspozytorzy czêstokroæ pracuj¹ bowiem pod wp³ywem bardzo silnego stresu i mo e siê zdarzyæ, e zapomn¹ o zadaniu pewnych istotnych pytañ. Od pocz¹tku 2014 r. bêd¹ nadto organizowane szkolenia dla dyspozytorów medycznych maj¹ce na celu nauczenie dyspozytorów korzystania z ustalonych procedur. Obowi¹zek ubezpieczenia od zdarzeñ medycznych od 2016 r. Ministerstwo Zdrowia przesunê³o datê wejœcia w ycie wymogu zakupu przez szpitale ubezpieczenia od zdarzeñ medycznych na r. Samorz¹dowcy wskazali bowiem, e na szpitale zosta³ narzucony obowi¹zek wykupienia polis, pomimo tego, e nie wskazano Ÿród³a finansowania tego zakupu. Dziêki przesuniêciu w czasie tego obowi¹zku, szpitale oszczêdz¹ setki milionów z³otych w skali kraju na ubezpieczenie, które mia³o obowi¹zywaæ od r. Kara dla TUIR Allianz Polska S.A. Komisja Nadzoru Finansowego na³o y³a na Towarzystwo Ubezpieczeñ i Reasekuracji Allianz Polska S.A. karê pieniê n¹ w wysokoœci z³otych. Kara zosta³a na³o ona za niewyp³acenie w ustawowym terminie odszkodowañ z obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz z powodu niewywi¹zania siê przez ubezpieczyciela z obowi¹zku poinformowania w ustawowym terminie osoby wystêpuj¹cej z roszczeniem, e odszkodowanie jej nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci ni okreœlona w zg³oszonym roszczeniu. Opracowano zestaw procedur, które mają ułatwić podejmowanie decyzji przez dyspozytorów o wysyłaniu karetek. Ministerstwo Zdrowia przesunęło datę wejścia w życie wymogu zakupu przez szpitale ubezpieczenia od zdarzeń medycznych na r. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Allianz Polska S.A. karę pieniężną w wysokości złotych. str. 8

9 PRAWO CO DNIA Wypadki drogowe. Szacuje siê, e w Polsce z uwagi na masowoœæ wypadków i ich tragiczne konsekwencje koszty wypadków drogowych wynosz¹ nawet oko³o z³otych rocznie. Instytut Badawczy Dróg i Mostów przygotowa³ raport pt.: Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku Ministerstwo Sprawiedliwoœci wraz z Komend¹ G³ówn¹ Policji oraz Polsk¹ Izb¹ Ubezpieczeñ opracowa³o z kolei Kartê Praw Ofiar Wypadków Drogowych. Karta ta ma na celu poinformowanie poszkodowanych o prawach i mo liwoœciach, z jakich mog¹ korzystaæ. Ma ona u³atwiæ poszkodowanym dochodzenie swoich praw, ale te przede wszystkim uœwiadomiæ ich w tych prawach. str. 9

10 PROWADZONE SPRAWY Zadoœæuczynienie za szkodê na oblodzonym chodniku. W styczniu 2011 r. nasza klientka poœlizgnê³a siê na oblodzonym, nieodœnie onym chodniku i upad³a na rêkê. Z miejsca zdarzenia od razu zosta³a przetransportowana do szpitala, gdzie rozpoznano, i poszkodowania dozna³a z³amania nasady dalszej koœci promieniowej z przemieszczeniem. Poszkodowana z uwagi na rozmiar doznanej krzywdy podjê³a decyzjê o dochodzeniu odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie. Poszkodowana zg³osi³a siê do innej firmy, aby ta zajê³a siê dochodzeniem przys³uguj¹cych poszkodowanej œwiadczeñ. Pomimo podjêtych przez tê firmê dzia³añ zak³ad ubezpieczeñ nie przyj¹³ odpowiedzialnoœci za skutki przedmiotowego zdarzenia. Poszkodowana zdecydowa³a o przekazaniu prowadzenia sprawy XALTUM. XALTUM wyst¹pi³o o akta szkody do zak³adu ubezpieczeñ, celem ustalenia dotychczas podjêtych dzia³añ. Jednoczeœnie uzyska³o wyjaœnienia od podmiotu zobowi¹zanego do dbania o bezpieczeñstwo u ytkowników chodnika, na którym dosz³o do zdarzenia. Po uzyskaniu niezbêdnych informacji i wyjaœnieñ, XALTUM wystosowa³o do zak³adu ubezpieczeñ wezwanie do wyp³acenia na rzecz poszkodowanej zadoœæuczynienia. XALTUM przedstawi³o szczegó³owo podstawê odpowiedzialnoœci podmiotu i wskaza³o, i spe³nione zosta³y wszelkie przes³anki dla przypisania temu podmiotowi odpowiedzialnoœci. Nadto opisa³o przebieg leczenia i nastêpstwa jakie towarzysz¹ naszej klientce do dnia dzisiejszego. Na skutek podjętych przez XALTUM działań ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za skutki przedmiotowego zdarzenia i przyznał na rzecz poszkodowanej kwotę złotych tytułem zadośćuczynienia....xaltum wystosowało ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty... Ostatecznie ubezpieczyciel zwrócił się do XALTUM z propozycją ugodowego zakończenia sprawy Na skutek podjêtych przez XALTUM dzia³añ ubezpieczyciel przyj¹³ odpowiedzialnoœæ za skutki przedmiotowego zdarzenia i przyzna³ na rzecz poszkodowanej kwotê z³otych tytu³em zadoœæuczynienia. Z uwagi na fakt, i kwota ta nie by³a satysfakcjonuj¹ca, bior¹c pod uwagê rozmiar doznanej przez poszkodowan¹ krzywdy, wysokoœæ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu oraz d³ugotrwa³oœæ leczenia i nastêpstwa jakie z³amanie nios³o w yciu codziennym, XALTUM wystosowa³o ostateczne przeds¹dowe wezwanie do zap³aty, gdzie ponownie podnios³o najistotniejsze okolicznoœci, które œwiadczy³y o wysokoœci nale nego poszkodowanej zadoœæuczynienia. Ostatecznie ubezpieczyciel zwróci³ siê do XALTUM z propozycj¹ ugodowego zakoñczenia sprawy poprzez dop³atê kwoty z³otych. Aktualnie tocz¹ siê dalsze negocjacje ugodowe. str. 10

11 KONTAKT XALTUM spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ spó³ka komandytowa ul. Wyspiañskiego 14/37, Poznañ tel , fax NIP , KRS S¹d Rejonowy Poznañ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzia³ Krajowego Rejestru S¹dowego Redakcja: Anna Jackowska, mail: Niniejszy biuletyn stanowi informacjê dostarczan¹ bezp³atnie. Nie stanowi us³ugi doradztwa prawnego oraz nie powinien byæ podstaw¹ do podejmowania decyzji biznesowych.

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy PaŸdziernik 2014 W BIE CYM NUMERZE: W Polsce zarejestrujemy samochód z Anglii Rycza³towe odszkodowanie z tytu³u kosztów najmu pojazdu zastêpczego doradzamy pomagamy informujemy

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Listopad 2014 W BIE CYM NUMERZE: Jeden dowód rejestracyjny na kilka pojazdów Wy sze kary za brak OC doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Maj 2014 W BIE CYM NUMERZE: Wymagania ubezpieczycieli niezgodne z prawem Dodatkowe ubezpieczenia pojazdu Assistance doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Grudzieñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Kilkumilionowe odszkodowanie za b³¹d medyczny Dro sze ubezpieczenia doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Czerwiec 2014 W BIE CYM NUMERZE: Obowi¹zki informacyjne biur podró y Odszkodowanie z tytu³u zwrotu kosztów najmu pojazdu zastêpczego doradzamy pomagamy informujemy SPIS

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 MARZEC 2010 SPIS TREŒCI Rzecznik Ubezpieczonych w po³owie kadencji podsumowanie i plany na przysz³oœæ... 3 Aktualnoœci... 4 Piotr Narloch

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz Pracownia Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Streszczenie Problem wypadkowoœci

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej W stosunkach ubezpieczeniowych istnieje wiele roszczeñ podlegaj¹cych przedawnieniu.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich ARTYKU Y I ROZPRAWY Zdzis³awa Cwaliñska-Weychert, Marek Monkiewicz, Gra yna Sordyl Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich W artykule przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja?

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? ARTYKU Y I ROZPRAWY Jakub Nawraca³a Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? W artykule dokonano oceny kwestii, czy fakt wyp³aty œwiadczeñ ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ NA YCIE SA CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe I. Uwagi wprowadzaj¹ce 1. Problematyka osobistej

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo