doradzamy pomagamy informujemy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doradzamy pomagamy informujemy"

Transkrypt

1 Informator Prawno Ubezpieczeniowy Grudzieñ 2013 W BIE CYM NUMERZE: Ubezpiecz siê na wyjazd w góry Wysokoœæ punktów karnych wynika z taryfikatora, a nie z mandatu doradzamy pomagamy informujemy

2 SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI NOWE PRAWO str. 4 str. 4 Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. str. 4 Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania czynnoœci agencyjnych oraz Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania dzia³alnoœci brokerskiej. ORZECZNICTWO str. 5 Wysokoœæ punktów karnych wynika z taryfikatora, a nie z mandatu - Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego, sygn. akt: I OSK 2114/13. str. 5 Kara dla PZU S.A. podtrzymana - Wyrok S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia r., sygn. akt: XVII Ama 33/12. str. 5 Stra Miejska ma prawo u ywaæ fotoradary - Wyrok S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: V KK 298/13. str. 6 Roszczenie o zadoœæuczynienie za skutki œmierci osoby najbli szej mog¹ przej¹æ spadkobiercy - Uchwa³a S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: III CZP 74/13. str. 6 Niedozwolone klauzule w umowach ubezpieczenia Nordea - Wyrok S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: I CSK 149/13. PRAWO CO DNIA str. 7 str. 7 str. 7 Ubezpiecz siê na wyjazd w góry. Zimowe ubezpieczenie OC. Zimowe obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci. str. 2

3 SPIS TREŒCI str. 8 str. 8 Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Karetki pogotowia bêd¹ wysy³ane sprawniej? str. 8 Obowi¹zek ubezpieczenia od zdarzeñ medycznych od 2016 r. str. 8 str. 9 Kara dla TUIR Allianz Polska S.A. Wypadki drogowe. PROWADZONE SPRAWY str. 10 Zadoœæuczynienie za szkodê na oblodzonym chodniku. str. 3

4 AKTUALNOŒCI NOWE PRAWO Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zosta³a og³oszona w dniu r. Zak³ada, e karta parkingowa dla osoby niepe³nosprawnej bêdzie wydawana maksymalnie na 5 lat. Za nieuprawnione korzystanie z karty groziæ bêdzie kara grzywny, wynosz¹ca nawet z³otych. Nowelizacja ma na celu wyeliminowanie przypadków pos³ugiwania siê przez kierowców w sposób nieuprawniony kartami parkingowymi i w konsekwencji zwiêkszenie iloœci miejsc parkingowych rzeczywiœcie dostêpnych dla osób niepe³nosprawnych. Karta taka bêdzie wydawana osobie niepe³nosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci maj¹cej znacznie ograniczone mo liwoœci samodzielnego poruszania siê, osobie niepe³nosprawnej, która nie ukoñczy³a 16 roku ycia maj¹cej znacznie ograniczone mo liwoœci samodzielnego poruszania siê oraz placówce zajmuj¹cej siê opiek¹, rehabilitacj¹ lub edukacj¹ osób niepe³nosprawnych maj¹cych znacznie ograniczone mo liwoœci samodzielnego poruszania siê. Ustawa wejdzie w ycie z dniem r....karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej będzie wydawana maksymalnie na 5 lat. Za nieuprawnione korzystanie z karty grozić będzie kara grzywny, wynosząca nawet złotych. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. W dniu r. wesz³a w ycie ww. ustawa. Przewiduje ona, e œrodki pieniê ne z grzywien nak³adanych przez Inspekcjê Transportu Drogowego za wykroczenia zarejestrowane za pomoc¹ fotoradarów bêd¹ wp³ywa³y do Krajowego Funduszu Drogowego. Œrodki te maj¹ byæ przeznaczane na poprawê bezpieczeñstwa ruchu na drogach krajowych oraz na budowê i przebudowê tych dróg. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania czynnoœci agencyjnych oraz Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania dzia³alnoœci brokerskiej. Wskazanymi rozporz¹dzeniami zmieniono wysokoœæ sum gwarancyjnych ubezpieczeñ OC brokerów i agentów. Obecnie suma ta wynosi euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki s¹ objête umow¹ ubezpieczenia OC, oraz euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeñ. Rozporz¹dzenia zosta³y og³oszone r., a ich przepisy bêd¹ stosowane do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejœcia w ycie obu aktów. Rozporz¹dzenia wchodz¹ w ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia. Obecnie suma ta wynosi euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC oraz euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. str. 4

5 AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO Wysokoœæ punktów karnych wynika z taryfikatora, a nie z mandatu Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego, sygn. akt: I OSK 2114/13. Sprawa dotyczy³a kierowcy, któremu funkcjonariusz omy³kowo w mandacie karnym wpisa³ 6 pkt, podczas gdy taryfikator za to przewinienie przewidywa³ 8 pkt. Do ewidencji wpisano zatem 8 punktów, zgodnie z taryfikatorem. Kierowca z³o y³ skargê do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w odzi, który uzna³ wpis 8 pkt za bezskuteczny. Stwierdzi³, e wpisu ostatecznego do ewidencji nale y dokonaæ na podstawie prawomocnego mandatu. Sprawa trafi³a do NSA, który uchyli³ wyrok WSA i oddali³ skargê kierowcy. Sêdzia podkreœla³, e bezwzglêdne pierwszeñstwo w przypisaniu punktów karnych maj¹ przepisy prawa o ruchu drogowym i rozporz¹dzenia, a nie omy³kowo wpisane punkty na blankiecie mandatu. Ich liczba ma charakter informacyjny i nie mo na jej uznaæ za wi¹ ¹c¹....bezwzględne pierwszeństwo w przypisaniu punktów karnych mają przepisy prawa o ruchu drogowym i rozporządzenia, a nie omyłkowo wpisane punkty na blankiecie mandatu. Kara dla PZU S.A. podtrzymana Wyrok S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia r., sygn. akt: XVII Ama 33/12. S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzyma³ decyzjê Prezesa UOKiK o na³o eniu na Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ S.A. ponad z³otych kary za niezwracanie kosztów najmu pojazdu zastêpczego konsumentom. PZU S.A. refundowa³ koszty najmu pojazdu jedynie osobom, które prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. S¹d podtrzyma³ stanowisko Prezesa UOKiK, uznaj¹c nadto, i dzia³anie ubezpieczyciela zmierza³o do zmniejszenia wysokoœci wyp³at poszkodowanym. Wyrok nie jest prawomocny. Stra Miejska ma prawo u ywaæ fotoradary Wyrok S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: V KK 298/13. S¹d Najwy szy oddalaj¹c kasacjê Prokuratora Generalnego wskaza³, i adne dotychczasowe zmiany w prawie nie pozwalaj¹ na wyprowadzenie wniosku, e stra miejska utraci³a prawo do korzystania ze stacjonarnych urz¹dzeñ rejestruj¹cych. Pomimo tego, e Prokurator Generalny podnosi³, e podczas zmian w prawie œwiadomie nie przyznano stra y miejskiej uprawnieñ do stosowania fotoradarów i karania na podstawie zdjêæ wykonywanych przez takie urz¹dzenia, S¹d Najwy szy podtrzyma³ swe stanowisko....żadne dotychczasowe zmiany w prawie nie pozwalają na wyprowadzenie wniosku, że straż miejska utraciła prawo do korzystania ze stacjonarnych urządzeń rejestrujących. str. 5

6 AKTUALNOŒCI Roszczenie o zadoœæuczynienie za skutki œmierci osoby najbli szej mog¹ przej¹æ spadkobiercy Uchwa³a S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: III CZP 74/13. S¹d Najwy szy uzna³, e w sprawie o zadoœæuczynienie pieniê ne za krzywdê doznan¹ wskutek œmierci najbli szego cz³onka rodziny odpowiednie zastosowanie ma art k.c., a zatem jest to roszczenie, które przechodzi na spadkobierców, pod warunkiem, e zosta³o uznane na piœmie albo gdy powództwo zosta³o wytoczone za ycia poszkodowanego. Sprawa dotyczy³a rodziny, która dochodzi³a zadoœæuczynienia za œmieræ syna i brata. W trakcie procesu zmar³ ojciec. Jego spadkobiercy wnieœli o kontynuowanie procesu. S¹d I instancji umorzy³ postêpowanie uznaj¹c, e to roszczenie, jako œciœle zwi¹zane z osob¹ zmar³ego nie podlega dziedziczeniu. S¹d Najwy szy nie podzieli³ jednak tego stanowiska. Niedozwolone klauzule w umowach ubezpieczenia Nordea Wyrok S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: I CSK 149/13. S¹d Najwy szy uzna³, e postanowienie stosowane przez Nordea, wskazuj¹ce na to, e je eli klient zerwie umowê ubezpieczenia przed jej terminem, to bêdzie musia³ uiœciæ tzw. op³atê likwidacyjn¹, która w pierwszym roku trwania umowy mia³a wynosiæ 100%, jest niedozwolone i nie mo e byæ stosowane. S¹d uzna³, e z umowy nie wynika czym dok³adnie jest op³ata likwidacyjna i z jakiego tytu³u jest pobierana. Uzasadniaj¹c swe stanowisko sêdzia wskaza³, e o ile przedsiêbiorca mo e stosowaæ postanowienia umowy, które przewiduj¹ odpowiedzialnoœæ finansow¹ klientów w razie wypowiedzenia umowy, o tyle zasady tej odpowiedzialnoœci musz¹ byæ ustalane racjonalnie i w stosunku do kosztów rzeczywiœcie poniesionych przez ubezpieczyciela.... to roszczenie, które przechodzi na spadkobierców, pod warunkiem, że zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego....postanowienie stosowane przez Nordea, wskazujące na to, że jeżeli klient zerwie umowę ubezpieczenia przed jej terminem, to będzie musiał uiścić tzw. opłatę likwidacyjną, która w pierwszym roku trwania umowy miała wynosić 100%, jest niedozwolone... str. 6

7 PRAWO CO DNIA Ubezpiecz siê na wyjazd w góry. Urazy doznane na zagranicznych wyjazdach mog¹ przedro yæ ca³y urlop. Czasami leczenie wynosi nawet kilkadziesi¹t tysiêcy. Dlatego przed wyjazdem warto uzyskaæ z NFZ Europejsk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta obejmuje œwiadczenia dostêpne nieodp³atnie na terenie danego kraju w placówkach maj¹cych umowê z podmiotem, który jest odpowiednikiem NFZ. Aby uzyskaæ tak¹ kartê nale y z³o yæ wniosek w NFZ. Karta wydawana jest bezp³atnie. Nale- y jednak wzi¹æ pod uwagê, e EKUZ nie daje gwarancji pokrycia wszystkich kosztów, w tym np. kosztów transportu medycznego. Ubezpieczyciele zachêcaj¹ do zawierania umów ubezpieczenia, tym bardziej, e za nisk¹ sk³adkê, otrzymuje siê gwarancjê pokrycia kosztów, które nie zostan¹ pokryte przez NFZ. I tak przyk³adowo najtañsze tygodniowe ubezpieczenie dla narciarza wynosi oko³o 40 z³otych. Wysokoœæ sk³adki jest jednak uzale niona od wieku. Co do zasady dziêki takiemu ubezpieczeniu ubezpieczony otrzymuje ubezpieczenie kosztów leczenia, akcji ratowniczych. Najtañsze oferty nie obejmuj¹ jednak wielu sytuacji, które mog¹ siê przytrafiæ w czasie wyjazdu. Nie zawieraj¹ np. OC lub zabezpieczenia sprzêtu na wypadek kradzie y. Warto zatem zwróciæ uwagê na zakres ubezpieczenia, w tym czy np. ubezpieczenie gwarantuje zabezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie NNW, itp. Koszt pe³nego ubezpieczenia wynosi oko³o 150 z³otych, ale gwarantuje szeroki zakres ochrony. Nadto tañsze ubezpieczenia maj¹ nisk¹ sumê ubezpieczenia oko³o euro dla kosztów leczenia. Taka suma pokryje koszty drobnej pomocy, a na zorganizowan¹ akcjê ratownicz¹ mo e ju nie wystarczyæ. Zimowe ubezpieczenie OC. W okresie zimowym warto zadbaæ o ubezpieczenie OC. W okresie tym istnieje wiêksze ryzyko wyrz¹dzenia szkody, m.in. przez sople spadaj¹ce z dachu, czy nieodœnie ony chodnik. Eksperci wskazuj¹, e co prawda œrednia wysokoœæ jednorazowego odszkodowania wyp³acanego na skutek tzw. szkód zimowych nie jest wysoka, poniewa waha siê w granicach kilku-kilkunastu tysiêcy z³otych, jednak nale y równie braæ pod uwagê, e takich zdarzeñ mo e byæ kilka. O takim ubezpieczeniu mog¹ pomyœleæ zarówno w³aœciciele nieruchomoœci, ale te przede wszystkim przedsiêbiorcy. Tak jak w ka dym ubezpieczeniu, istotna jest wysokoœæ sumy gwarancyjnej. Dla ma³ych przedsiêbiorców cena takiego ubezpieczenia oscyluje w granicach kilkudziesiêciu z³otych rocznie, z tym, e zakres ochrony jest bardzo okrojony. Nale y jednak pamiêtaæ, e zawarcie umowy ubezpieczenia nie zwalnia z obowi¹zku uprz¹tania œniegu czy lodu. Zimowe obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci. Warto pamiêtaæ, e na w³aœcicielach nieruchomoœci szczególnie zim¹ ci¹ ¹ obowi¹zki dbania o bezpieczeñstwo. Dlatego w³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do sprz¹tania chodników wzd³u dzia³ek, w tym do uprz¹tniêcia œniegu i lodu oraz usuwania sopli z dachu. Jednak nale y wzi¹æ pod uwagê, e œnieg powinien byæ usuniêty z chodnika w takie miejsce, aby nie powodowa³ zak³óceñ w ruchu pieszych i pojazdów. Podmiot zarz¹dzaj¹cy nieruchomoœci¹ odpowiada tak e za utrzymanie drogi wewnêtrznej, w tym za jej odœnie anie. Obowi¹zki zimowego uprz¹tania œniegu czy lodu mo na powierzyæ wyspecjalizowanej firmie. Wtedy w³aœciciel nieruchomoœci czy zarz¹dca, przenosi odpowiedzialnoœæ na ten podmiot. Je eli jednak w razie zajœcia szkody poszko-... EKUZ nie daje gwarancji pokrycia wszystkich kosztów, w tym np. kosztów transportu medycznego najtańsze tygodniowe ubezpieczenie dla narciarza wynosi około 40 złotych. Najtańsze oferty nie obejmują jednak wielu sytuacji, które mogą się przytrafi ć w czasie wyjazdu. Koszt pełnego ubezpieczenia wynosi około 150 złotych, ale gwarantuje szeroki zakres ochrony.... właściciele nieruchomości są zobowiązani do sprzątania chodników wzdłuż działek, w tym do uprzątnięcia śniegu i lodu oraz usuwania sopli z dachu. str. 7

8 PRAWO CO DNIA dowany udowodni, e w³aœciciel nie dochowa³ nale ytej starannoœci w doborze takiego podmiotu, odpowiedzialnoœæ mo e ponosiæ w³aœciciel. Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Polacy nie posiadaj¹ i nie chc¹ posiadaæ ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Pomimo tego, e prognozy co do bezrobocia nie s¹ pomyœlne, ma³o kto interesuje siê ubezpieczeniem od utraty pracy. Najczêstszym powodem jest fakt, i takie ubezpieczenie jest stosunkowo drogie, tym bardziej, e œwiadczenia s¹ niskie i wyp³acane jedynie przez pó³ roku. Warunkiem uzyskania œwiadczenia z takiego ubezpieczenia jest zatrudnienie na umowê o pracê i rozwi¹zanie umowy o pracê bez winy pracownika. Polacy nie posiadają i nie chcą posiadać ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Najczęstszym powodem jest fakt, iż takie ubezpieczenie jest stosunkowo drogie... Karetki pogotowia bêd¹ wysy³ane sprawniej? Opracowano zestaw procedur, które maj¹ u³atwiæ podejmowanie decyzji przez dyspozytorów o wysy³aniu karetek. Celem opracowania i stosowania procedur jest minimalizowanie ryzyka b³êdu pope³nionego przez dyspozytora, a w tym podniesienie poziomu bezpieczeñstwa pacjentów. Opracowane pytania maj¹ pomóc dyspozytorowi w przeprowadzeniu pe³nego wywiadu. Dyspozytorzy czêstokroæ pracuj¹ bowiem pod wp³ywem bardzo silnego stresu i mo e siê zdarzyæ, e zapomn¹ o zadaniu pewnych istotnych pytañ. Od pocz¹tku 2014 r. bêd¹ nadto organizowane szkolenia dla dyspozytorów medycznych maj¹ce na celu nauczenie dyspozytorów korzystania z ustalonych procedur. Obowi¹zek ubezpieczenia od zdarzeñ medycznych od 2016 r. Ministerstwo Zdrowia przesunê³o datê wejœcia w ycie wymogu zakupu przez szpitale ubezpieczenia od zdarzeñ medycznych na r. Samorz¹dowcy wskazali bowiem, e na szpitale zosta³ narzucony obowi¹zek wykupienia polis, pomimo tego, e nie wskazano Ÿród³a finansowania tego zakupu. Dziêki przesuniêciu w czasie tego obowi¹zku, szpitale oszczêdz¹ setki milionów z³otych w skali kraju na ubezpieczenie, które mia³o obowi¹zywaæ od r. Kara dla TUIR Allianz Polska S.A. Komisja Nadzoru Finansowego na³o y³a na Towarzystwo Ubezpieczeñ i Reasekuracji Allianz Polska S.A. karê pieniê n¹ w wysokoœci z³otych. Kara zosta³a na³o ona za niewyp³acenie w ustawowym terminie odszkodowañ z obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz z powodu niewywi¹zania siê przez ubezpieczyciela z obowi¹zku poinformowania w ustawowym terminie osoby wystêpuj¹cej z roszczeniem, e odszkodowanie jej nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci ni okreœlona w zg³oszonym roszczeniu. Opracowano zestaw procedur, które mają ułatwić podejmowanie decyzji przez dyspozytorów o wysyłaniu karetek. Ministerstwo Zdrowia przesunęło datę wejścia w życie wymogu zakupu przez szpitale ubezpieczenia od zdarzeń medycznych na r. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Allianz Polska S.A. karę pieniężną w wysokości złotych. str. 8

9 PRAWO CO DNIA Wypadki drogowe. Szacuje siê, e w Polsce z uwagi na masowoœæ wypadków i ich tragiczne konsekwencje koszty wypadków drogowych wynosz¹ nawet oko³o z³otych rocznie. Instytut Badawczy Dróg i Mostów przygotowa³ raport pt.: Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku Ministerstwo Sprawiedliwoœci wraz z Komend¹ G³ówn¹ Policji oraz Polsk¹ Izb¹ Ubezpieczeñ opracowa³o z kolei Kartê Praw Ofiar Wypadków Drogowych. Karta ta ma na celu poinformowanie poszkodowanych o prawach i mo liwoœciach, z jakich mog¹ korzystaæ. Ma ona u³atwiæ poszkodowanym dochodzenie swoich praw, ale te przede wszystkim uœwiadomiæ ich w tych prawach. str. 9

10 PROWADZONE SPRAWY Zadoœæuczynienie za szkodê na oblodzonym chodniku. W styczniu 2011 r. nasza klientka poœlizgnê³a siê na oblodzonym, nieodœnie onym chodniku i upad³a na rêkê. Z miejsca zdarzenia od razu zosta³a przetransportowana do szpitala, gdzie rozpoznano, i poszkodowania dozna³a z³amania nasady dalszej koœci promieniowej z przemieszczeniem. Poszkodowana z uwagi na rozmiar doznanej krzywdy podjê³a decyzjê o dochodzeniu odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie. Poszkodowana zg³osi³a siê do innej firmy, aby ta zajê³a siê dochodzeniem przys³uguj¹cych poszkodowanej œwiadczeñ. Pomimo podjêtych przez tê firmê dzia³añ zak³ad ubezpieczeñ nie przyj¹³ odpowiedzialnoœci za skutki przedmiotowego zdarzenia. Poszkodowana zdecydowa³a o przekazaniu prowadzenia sprawy XALTUM. XALTUM wyst¹pi³o o akta szkody do zak³adu ubezpieczeñ, celem ustalenia dotychczas podjêtych dzia³añ. Jednoczeœnie uzyska³o wyjaœnienia od podmiotu zobowi¹zanego do dbania o bezpieczeñstwo u ytkowników chodnika, na którym dosz³o do zdarzenia. Po uzyskaniu niezbêdnych informacji i wyjaœnieñ, XALTUM wystosowa³o do zak³adu ubezpieczeñ wezwanie do wyp³acenia na rzecz poszkodowanej zadoœæuczynienia. XALTUM przedstawi³o szczegó³owo podstawê odpowiedzialnoœci podmiotu i wskaza³o, i spe³nione zosta³y wszelkie przes³anki dla przypisania temu podmiotowi odpowiedzialnoœci. Nadto opisa³o przebieg leczenia i nastêpstwa jakie towarzysz¹ naszej klientce do dnia dzisiejszego. Na skutek podjętych przez XALTUM działań ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za skutki przedmiotowego zdarzenia i przyznał na rzecz poszkodowanej kwotę złotych tytułem zadośćuczynienia....xaltum wystosowało ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty... Ostatecznie ubezpieczyciel zwrócił się do XALTUM z propozycją ugodowego zakończenia sprawy Na skutek podjêtych przez XALTUM dzia³añ ubezpieczyciel przyj¹³ odpowiedzialnoœæ za skutki przedmiotowego zdarzenia i przyzna³ na rzecz poszkodowanej kwotê z³otych tytu³em zadoœæuczynienia. Z uwagi na fakt, i kwota ta nie by³a satysfakcjonuj¹ca, bior¹c pod uwagê rozmiar doznanej przez poszkodowan¹ krzywdy, wysokoœæ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu oraz d³ugotrwa³oœæ leczenia i nastêpstwa jakie z³amanie nios³o w yciu codziennym, XALTUM wystosowa³o ostateczne przeds¹dowe wezwanie do zap³aty, gdzie ponownie podnios³o najistotniejsze okolicznoœci, które œwiadczy³y o wysokoœci nale nego poszkodowanej zadoœæuczynienia. Ostatecznie ubezpieczyciel zwróci³ siê do XALTUM z propozycj¹ ugodowego zakoñczenia sprawy poprzez dop³atê kwoty z³otych. Aktualnie tocz¹ siê dalsze negocjacje ugodowe. str. 10

11 KONTAKT XALTUM spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ spó³ka komandytowa ul. Wyspiañskiego 14/37, Poznañ tel , fax NIP , KRS S¹d Rejonowy Poznañ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzia³ Krajowego Rejestru S¹dowego Redakcja: Anna Jackowska, mail: Niniejszy biuletyn stanowi informacjê dostarczan¹ bezp³atnie. Nie stanowi us³ugi doradztwa prawnego oraz nie powinien byæ podstaw¹ do podejmowania decyzji biznesowych.

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Wrzesieñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Ubezpieczyciel wyp³aci odszkodowanie tak e za zlecenie transportu Jesieñ czasem wypadków doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Grudzieñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Kilkumilionowe odszkodowanie za b³¹d medyczny Dro sze ubezpieczenia doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Styczeñ 2015 W BIE CYM NUMERZE: Po przekroczeniu 24 punktów karnych, kursy nie pomog¹ Wyjazd w góry z polis¹ czy bez? doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. Projekt

z dnia... 2008 r. Projekt Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŒCI TOWARZYSTWA

ZAKRES I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŒCI TOWARZYSTWA Preambu³a Definicje strona 3 strona 4 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Artyku³ 1: Przedmiot ubezpieczenia Artyku³ 2: Zakres ubezpieczenia Artyku³ 3: Zdarzenia ubezpieczeniowe strona 5 strona 5 strona

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Sierpieñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Odszkodowanie za nieudany urlop Pieszy z odblaskiem. doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO str. 3 str. 3

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557, z 2005 r. Nr 178,

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy ma na celu wprowadzenie nakazu potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2010 r. Sygn. akt: KIO 1164/10 POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Agnieszka Bartczak-śuraw Protokolant: Przemysław Śpiewak po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem strony

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Wiesław Olechowski Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Lublin, 25 marca 2011r. 1 Akty prawne USTAWA z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Listopad 2014 W BIE CYM NUMERZE: Jeden dowód rejestracyjny na kilka pojazdów Wy sze kary za brak OC doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 24 maja 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 24 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 740/10 POSTANOWIENIE z dnia 24 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 maja 2010 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹ Rejent * rok 12 * nr 11(139) listopad 2002 r. Edward Janeczko Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska 1. W zakresie prawa ochrony œrodowiska obowi¹zuj¹ dwa podstawowe akty normatywne w postaci

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY Stalowa Wola: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stalowa Wola wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Numer ogłoszenia: 143925-2011; data zamieszczenia: 20.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Katowice: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek policji garnizonu śląskiego o stałym oraz dynamicznie przydzielanym adresie IP Numer ogłoszenia: 319259-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pila.sr.gov.pl/ Piła: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywlinej i następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mf.gov.pl Warszawa: Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej na 2016 rok Numer

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 6 2016-04-22 14:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa samochodów osobowych dla Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr...

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr... Załącznik nr 2 do zarządzenia nr... SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONSULTACJE ENDOKRYNOLOGICZNE realizowane dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w okresie

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych

RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych dotyczący szkód powstałych w 2014r. i zgłoszonych w okresie 01.01.2014-31.03.2016r. Łódź, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.przemysl.pl Przemyśl: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW WSPÓŁMAŁŻONKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu na potrzeby placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 12 w Tarnowie

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu na potrzeby placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 12 w Tarnowie Zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu na potrzeby placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 12 w Tarnowie ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres zamawiającego Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r.

Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r. ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej 2015 r. Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r. /Porady prawne/ dr Magdalena Kasprzak Publikacja sfinansowana ze środków własnych Fundacji ANTERIS Stan

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy:

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Kieleckiego, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, Nr ewidencyjny NIP: 959-16-45-790, Regon: 291009372, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Autor: Łukasz Sobiech Czy urzędnik zawsze zapłaci za błąd? Zamierzam dochodzić odszkodowania za błędne decyzje administracyjne spowodowane opieszałością

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo