OPCJA UBEZPIECZENIA Raty Ubezpieczone

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPCJA UBEZPIECZENIA Raty Ubezpieczone"

Transkrypt

1 OPCJA UBEZPIECZENIA Raty Ubezpieczone

2 AGENDA Dlaczego wprowadzamy nowe ubezpieczenie? Kto ubezpiecza po yczkobiorc? Co to jest opcja ubezpieczenia Raty Ubezpieczone? Zakres ubezpieczenia Warianty sprzeda y Ubezpieczenia Porównanie z dotychczasowym ubezpieczeniem Ochrona ubezpieczeniowa - Pakiet A - Pakiet B Proces Obs ugi Klienta Przebieg Ubezpiczenia Dlaczego sprzedawaç Ubezpieczenie? Najwa niejsze elementy

3 Czy myêlisz, e warto wykupiç Ubezpieczenie?

4 Niektóre rzeczy sà nieuniknione... Co roku ok. 410,000 osób jest hospitalizowanych z powodu wypadków. Ostatni rok przyniós ponad 53,000 ofiar wypadków na polskich drogach. W ubieg ym roku 27,000 osób zgin o w wyniku wypadków i przest pstw. Ponad 5,500 osób w ostatnim roku zosta o zabitych w wypadkach drogowych.

5 ...ale zawsze mo na si od nich ubezpieczyç!

6 Dlatego nasze Ubezpieczenie: Zabezpiecza od szerszego zakresu Zdarzeƒ. Umo liwia Ubezpieczenie osób po 65 roku ycia grupa 20% Naszych obecnych Klientów. Mo liwoêç Ubezpieczenie od Utraty i NiezdolnoÊci do Pracy 20% bezrobocie nadaje zatrudnieniu olbrzymià wartoêç. Unikalny zakres Naszego Ubezpieczenia w porównaniu z konkurencjà. Mo liwoêç wyboru mi dzy dwoma Pakietami Ubezpieczenia. Zmniejszy ono iloêç niesp aconych Po yczek.

7 Kto ubezpiecza klienta? MetLife Limited z siedzibà w Edynburgu, Princes Exchange, 1 Earl Grey Street, Edinburgh EH3 9AQ, Wielka Brytania, zarejestrowane w Szkocji pod numerem MetLife Insurance Limited, z siedzibà w Londynie, 8th Floor, No. 1 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7YL, Wielka Brytania, zarejestrowane w Wielkiej Brytanii pod numerem

8 Raty Ubezpieczone

9 Co to sà Raty Ubezpieczone? Grupowe ubezpieczenie do Po yczki Gotówkowej CitiFinancial Dwie zró nicowane oferty ubezpieczenia Po yczki Gotówkowej Pakiet A Pakiet B Ubezpieczenie, które sp aci Po yczk naszych Klientów w wypadku: } Utraty ycia Po yczkobiorcy Czasowej ca kowitej niezdolnoêç do pracy Trwa ej ca kowitej niezdolnoêç do pracy A }B Âmierci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku Kalectwa w wyniku nieszcz Êliwego wypadku Niezawinionej i niezamierzonej utraty pracy Ubezpieczenie dostarczane przez MetLife UK

10 Zakres Ubezpieczenia Raty Ubezpieczone Pakiet A Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek: Âmierci Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy Trwa ej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy Âmierci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku Kalectwa w wyniku nieszcz Êliwego wypadku } } Od 21 lat do Ustawowego Wieku Emerytalnego Od Ustawowego Wieku Emerytalnego do 75 lat

11 Zakres Ubezpieczenia Raty Ubezpieczone Pakiet B Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek: Âmierci Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy Trwa ej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy Utraty Pracy Âmierci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku Kalectwa w wyniku nieszcz Êliwego wypadku } } Od 21 lat do Ustawowego Wieku Emerytalnego Od Ustawowego Wieku Emerytalnego do 75 lat Pakiet B = Pakiet A + Ubezpieczenie od Utraty Pracy

12 Zakres Ubezpieczenia Raty Ubezpieczone 21 Lat Ustawowy Wiek Emerytalny 75 Lat PAKET A Ubezpieczenie na ycie Trwa a ca kowita niezdolnoêç do pracy Czasowa ca kowita niezdolnoêç do pracy Âmierç z powodu nieszcz Êliwego wypadku Kalectwo z powodu nieszcz Êliwego wypadku 21 Lat Ustawowy Wiek Emerytalny 75 Lat PAKET B Ubezpieczenie na ycie Trwa a ca kowita niezdolnoêç do pracy Czasowa ca kowita niezdolnoêç do pracy Utrata pracy Âmierç z powodu nieszcz Êliwego wypadku Kalectwo z powodu nieszcz Êliwego wypadku

13 Ustawowy Wiek Emerytalny Ustawowy Wiek Emerytalny to chwila od której dana osoba jest uprawniona do Êwiadczenia emerytalnego. Otrzymywanie renty nie oznacza osiàgni cia Ustawowego Wieku Emerytalnego Standardowy wiek emerytalny w Polsce to: 65 lat dla m czyzn 60 lat dla kobiet Istniejà jednak odst pstwa od tej regu y, np: Kolejarze M 60 lat, K 55 lat (ur. przed r.) Górnicy M i K 55 lat (ur. przed r.) Nauczyciele Akademiccy M 60 lat, K 55 lat (ur. przed r.) Policja, Stra Graniczna, BOR po 15 latach s u by Rolnicy M 60 lat, K 55 lat Pracujàcy w warunkach szkodliwych dla zdrowia - M 60 lat, K 55 lat WczeÊniejsze przejêcie na emerytur

14 Warianty sprzeda y Raty Ubezpieczone (A, A) Pierwszy i drugi Po yczkobiorca PAKIET A (A, nic), (nic, A) Tylko jeden Po yczkobiorca PAKIET A (B, nic), (nic, B) Tylko jeden Po yczkobiorca PAKIET B (nic, nic) aden z Po yczkobiorców NIE ubezpiecza si Wymieƒ opcje, które nie mogà obowiàzywaç?

15 Sk adka Ubezpieczeniowa Obliczna jest jako procent Kwoty Po yczki Netto Naliczana jest w skali roku Pakiet A = 3.5% dla jednego Ubezpieczajàcego si Pakiet B = 4.2% dla jednego Ubezpieczonego Pakiet A = 7.0% dla obu Ubezpieczajàcych si

16 PAKIET A Ochrona Ubezpieczeniowa: Dla Kogo? Opis Wyp ata Êwiadczenia

17 PAKIET A Raty Ubezpieczone Dla Kogo? Ubezpieczenie oferowane jest wy àcznie bioràcym Po yczk CitiFinancial: Tylko jednemu Po yczkobiorcy Pierwszemu i drugiemu Po yczkobiorcy Ubezpieczajàcy musi: Mieç co najmniej 21 lat W dniu zakoƒczenia ubezpieczenia, byç przed 76 urodzinami. Wype niç Wniosek Ubezpieczeniowy

18 PAKIET A Ubezpieczenie na ycie Opis Przedmiotem ubezpieczenia jest YCIE Ubezpieczonego. Na Sum Ubezpieczenia, równà max z, sk adajà si : Kwota Zad u enia Brutto RównowartoÊç maksymalnie dwóch zaleg ych rat Po yczki Odsetki nale ne od daty p atnoêci ostatniej raty do Zdarzenia Ubezpiecz. Ubezpieczenie obejmuje okres od momentu otrzymania Kwoty Po yczki do momentu osiàgni cia przez ubezpieczonego Ustawowego Wieku Emerytalnego. Otrzymanie Po yczki Ochrona Ubezpieczeniowa Ustawowy Wiek Emerytalny

19 PAKIET A Ubezpieczenie na ycie G ówne wykluczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci Âwiadczenia, jeêli Po yczkobiorca osiàgnà Ustawowy Wiek Emerytalny. Ubezpieczenie nie dotyczy Êmierci, której przyczynà by y: Samobójstwo w pierwszych 12 miesi cach Wojna, pope nienie przest pstwa, itp. Choroby rozpoznane lub leczone w okresie 12 miesi cy przed ubezpieczeniem

20 PAKIET A Ubezpieczenie na ycie Wyp ata Êwiadczenia Wyp ata jest równa Kwocie Zad u enia Brutto Termin Wyp aty Ubezpieczenia: 30 dni od daty zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego w uzasadnionych przypadkach, 14 dni po ustaleniu, czy roszczenie jest nale ne Wyp ata Êwiadczenia Ubezpieczeniowego jest jednorazowa. Obejmuje TYLKO Êmierç jednego ubezpieczonego Po yczkobiorcy.

21 PAKIET A Czasowa Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy Opis Definicja Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy: Uszkodzenie cia a wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku, uraz psychiczny lub Choroba Ubezpieczonego uniemo liwiajàca mu wykonywanie normalnej lub dotychczasowej pracy zarobkowej przez okres co najmniej jednego miesiàca. Sumà Ubezpieczenia jest Kwota Zad u enia Brutto, max. 120,000 z Ubezpieczenie obejmuje okres od momentu otrzymania Kwoty Po yczki do momentu osiàgni cia przez Ubezpieczonego Ustawowego Wieku Emerytalnego. Otrzymanie Po yczki Ochrona Ubezpieczeniowa Ustawowy Wiek Emerytalny

22 PAKIET A Czasowa Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy G ówne wykluczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci Âwiadczenia, jeêli Po yczkobiorca osiàgnà Ustawowy Wiek Emerytalny Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzenia, którego przyczynà by y: Wojna, pope nienie przest pstwa, itp. Samookaleczenie, spo ycie alkoholu, itp. Nieprzestrzeganie zaleceƒ lekarskich Choroby rozpoznane lub leczone w okresie 12 miesi cy przed ubezpieczeniem, oraz choroby wywo ane przez wirus HIV Choroby pleców, szyi i kr gos upa, nie potwierdzone badaniem radiologicznym. Normalnie przebiegajàca cià a i poród

23 PAKIET A Czasowa Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy Êwiadczenie Wyp ata Ubezpieczenia odbywa si po orzeczeniu niezdolnoêci do pracy przez conajmniej miesiàc: Pierwsza Wyp ata jest po 2 miesiàcach od powstania NiezdolnoÊci do pracy. Âwiadczenie mo na otrzymywaç do 12 miesi cy (plus dodatkowe 6 miesi cy) NiezdolnoÊç mo e byç przerwana pracà (max. 3 miesiàce) jeêli wynika a z tego samego Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Wyp ata Ubezpieczenia odbywa si co miesiàc i jest równa miesi cznej racie Po yczki CitiFinancial (max. 12,000 PLN) Âwiadczenie wyp acane jest je eli Ubezpieczony pozostawa Niezdolny do Pracy przez ca y miesiàc kalendarzowy.

24 PAKIET A Czasowa Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy Êwiadczenie Je eli po 12 miesi cach Âwiadczenia, Ubezpieczony jest niezdolny do pracy, a pracowa min. 3 kolejne miesiàce, to wyp aty mogà trwaç jeszcze max. 6 kolejnych miesi cy. àczny okres otrzymywania wyp at to max. 18 miesi cy W jednym miesiàcu wyp at Ubezpieczenia mo e otrzymaç tylko jeden Ubezpieczony i tylko raz. Termin wyp aty Âwiadczenia Ubezpieczeniowego: 30 dni od daty zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego w uzasadnionych przypadkach, 14 dni po ustaleniu, czy roszczenie jest nale ne Przed orzeczeniem nale noêci Âwiadczenia Agent ds. Roszczeƒ mo e skierowaç Ubezpieczonego na badania lekarskie.

25 PAKIET A Trwa a Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy Opis Definicja Trwa ej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy: Uszkodzenie cia a lub uraz psychiczny Ubezpieczonego w skutek Nieszcz Êliwego Wypadku, uniemo liwiajàce mu prac przez minimum 12 mies., zak adajàc e po tym terminie pozostanie niezdolny do pracy. Sumà Ubezpieczenia jest Kwota Zad u enia Brutto, max. 120,000 z Ubezpieczenie obejmuje okres od momentu otrzymania Kwoty Po yczki do momentu osiàgni cia przez ubezpieczonego Ustawowego Wieku Emerytalnego. Otrzymanie Po yczki Ochrona Ubezpieczeniowa Ustawowy Wiek Emerytalny

26 PAKIET A Trwa a Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy G ówne wykluczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci Êwiadczenia, jeêli Po yczkobiorca osiàgna Ustawowy Wiek Emerytalny. Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzenia, którego przyczynà by y: Wojna, pope nienie przest pstwa, itp. Samookaleczenie, spo ycie alkoholu, itp. Nieprzestrzeganie zaleceƒ lekarskich Choroby rozpoznane lub leczone w okresie 12 miesi cy przed ubezpieczeniem, oraz choroby wywo ane przez wirus HIV Choroby pleców, szyi i kr gos upa, które nie mogà zostaç potwierdzone badaniem radiologicznym.

27 PAKIET A Trwa a Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy Êwiadczenie Âwiadczenie wyp acane jest TYLKO je eli Trwa a Ca kowita NiezdolnoÊç powsta a w wyniku Nieszcz Êliwego Wypadku. Âwiadczenie wyp acane jest jednorazowo, tylko raz i tylko jednej osobie. Przed orzeczeniem nale noêci Êwiadczenia Agent ds. Roszczeƒ mo e skierowaç Ubezpieczonego na badania lekarskie. Termin wyp aty Êwiadczenia Ubezpieczeniowego: 30 dni od daty zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego w uzasadnionych przypadkach, 14 dni po ustaleniu, czy roszczenie jest nale ne

28 PAKIET A Kalectwo wskutek nieszcz Êliwego wypadku Opis Definicja Nieszcz Êliwego Wypadku: Przypadkowe, nag e oraz niezale ne od woli i stanu zdrowia zdarzenie, wywo ane przyczynà zewn trznà, które wystàpi o w Okresie Ochrony Ubezpieczeniowej i stanowi o podstawowà i bezpoêrednià przyczyn jego Âmierci, Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy lub Kalectwa. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego Sumà Ubezpieczenia jest Kwota Zad u enia Brutto, max. 120,000 z Ubezpieczenie obejmuje okres od momentu osiàgni cia Ustawowego Wieku Emerytalnego do 75 roku ycia (w àcznie) Ustawowy Wiek Emerytalny Ochrona Ubezpieczeniowa 75 rok ycia

29 PAKIET A Kalectwo wskutek nieszcz Êliwego wypadku G ówne wykluczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci Êwiadczenia, jeêli Po yczkobiorca nie osiàgnà Ustawowego Wieku Emerytalnego. Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzenia, którego przyczynà by y: Wojna, pope nienie przest pstwa, itp. Samookaleczenie, spo ycie alkoholu, itp. Choroby rozpoznane lub leczone w okresie 12 miesi cy przed ubezpieczeniem, oraz choroby wywo ane przez wirus HIV Choroby pleców, szyi i kr gos upa, które nie mogà zostaç potwierdzone badaniem radiologicznym.

30 PAKIET A Kalectwo wskutek nieszcz Êliwego wypadku Wyp ata Êwiadczenia Âwiadczenie wyp acane jest: Jednorazowo, po orzeczeniu Kalectwa spowodowanego Nieszcz Êliwym Wypadkiem W wysokoêci Sumy Ubezpieczenia Tylko jednemu Ubezpieczonemu i tylko jeden raz Termin wyp aty Êwiadczenia Ubezpieczeniowego: 30 dni od daty zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego w uzasadnionych przypadkach, 14 dni po ustaleniu, czy roszczenie jest nale ne Przed orzeczeniem nale noêci Âwiadczenia Agent ds. Roszczeƒ mo e skierowaç Ubezpieczonego na badania lekarskie. Obejmuje TYLKO zdarzenia do 60 dni od dnia zajêcia Nieszcz Êliwego Wypadku.

31 PAKIET A Âmierç wskutek nieszcz Êliwego wypadku Opis Definicja Nieszcz Êliwego Wypadku: Przypadkowe, nag e oraz niezale ne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego zdarzenie, wywo ane przyczynà zewn trznà, które wystàpi o w Okresie Ochrony Ubezpieczeniowej i stanowi o podstawowà i bezpoêrednià przyczyn jego Âmierci, Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy lub Kalectwa. Sumà Ubezpieczenia jest Kwota Zad u enia Brutto, max. 120,000 z Ubezpieczenie obejmuje okres od momentu osiàgni cia Ustawowego Wieku Emerytalnego do 75 lat (w àcznie) Ustawowy wiek Emerytalny Ochrona Ubezpieczeniowa 75 rok ycia

32 PAKIET A Âmierç wskutek nieszcz Êliwego wypadku G ówne wykluczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci Êwiadczenia, jeêli Po yczkobiorca nie osiàgnà Ustawowego Wieku Emerytalnego Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzenia, którego przyczynà by y: Wojna, pope nienie przest pstwa, itp. Samookaleczenie, spo ycie alkoholu, itp. Choroby rozpoznane lub leczone w okresie 12 miesi cy przed ubezpieczeniem, oraz choroby wywo ane przez wirus HIV Choroby pleców, szyi i kr gos upa, które nie mogà zostaç potwierdzone badaniem radiologicznym Prowadzenia pojazdu mechanicznego bez odpowiednich uprawnieƒ

33 PAKIET A Âmierç wskutek nieszcz Êliwego wypadku Wyp ata Êwiadczenia Âwiadczenie wyp acane jest: Jednorazowo, po orzeczeniu Âmierci spowodowanej nieszcz sliwym wypadkiem W wysokoêci Sumy Ubezpieczenia Tylko jednemu Ubezpieczonemu i tylko jeden raz Termin wyp aty Âwiadczenia Ubezpieczeniowego: 30 dni od daty zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego w uzasadnionych przypadkach, 14 dni po ustaleniu, czy roszczenie jest nale ne Obejmuje TYLKO Êmierç do 90 dni od dnia zajêcia Nieszcz Êliwego Wypadku.

34 PAKIET B Ochrona Ubezpieczeniowa (PAKIET A + Utrata Pracy): Dla Kogo? Opis Wykluczenia Wyp ata Êwiadczenia

35 PAKIET B Raty Ubezpieczone Dla Kogo? Ubezpieczenie oferowane jest wy àcznie bioràcym Po yczk CitiFinancial: Tylko jednemu Po yczkobiorcy Ubiegajàcy si o ubezpieczenie musi: Mieç co najmniej 21 lat W dniu zakoƒczenia ubezpieczenia byç przed 76 urodzinami Wype niç Wniosek Ubezpieczeniowy

36 PAKIET B Utrata Pracy - Opis Definicja Utraty Pracy: Uzyskanie statusu bezrobotnego w wyniku jednej z sytuacji: Zwolnienia grupowego Rozwiàzania umowy o prac przez pracodawc za wypowiedzeniem WygaÊni cia umowy o prac na czas okreêlony i nie przed u enia jej przez pracodawc. Zarejestrowanie si jako bezrobotny i brak dochodów z innego miejsca zatrudnienia. Sumà Ubezpieczenia jest Kwota Zad u enia Brutto, max. 120,000 z Ubezpieczenie obejmuje okres od momentu otrzymania Kwoty Po yczki do osiàgni cia Ustawowego Wieku Emerytalnego Otrzymanie po yczki Ochrona Ubezpieczeniowa Ustawowy Wiek Emerytalny

37 PAKIET B Utrata Pracy G ówne wykluczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci Êwiadczenia, jeêli Po yczkobiorca osiàgnà Ustawowy Wiek Emerytalny Ubezpieczenie nie obejmuje : Osób samo-zatrudnionych Rezygnacji lub dobrowolnego odejêcia z pracy Dobrowolnego lub niedobrowolnego przejêcia na emerytur Planowanych zwolnieƒ z pracy Zwolnieƒ dyscyplinarnych Utraty pracy w wyniku strajków lub dzia aƒ niezgodnych z prawem

38 PAKIET B Utrata Pracy Wyp ata Êwiadczenia Wyp ata Ubezpieczenia odbywa si je eli Ubezpieczony: By zatrudniony przez jednego pracodawc min. 12 miesi cy (co najmniej na pó etatu) lub by zatrudniony min. 24 miesiàce w tej samej ga zi gospodarki Zarejestrowa si jako bezrobotny w Urz dzie Pracy Posiada status bezrobotnego nieprzerwanie przez min. 1 miesiàc Od dnia rozwiàzania umowy o prac up yn y co najmniej 2 miesiàce Termin Wyp aty Ubezpieczenia: 30 dni od daty zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego w uzasadnionych przypadkach, 14 dni po ustaleniu, czy roszczenie jest nale ne

39 PAKIET B Utrata Pracy Wyp ata Êwiadczenia Âwiadczenie Ubezpieczeniowe jest wyp acane przez 6 miesi cy (Ubezpieczony musi posiadaç w tym czasie stale status bezrobotnego) Je eli w tym czasie Ubezpieczony wróci do pracy i ponownie jà utraci, to nale à mu si Wyp aty Ubezpieczenia za okres brakujàcy do 6 miesi cy Po otrzymaniu Wyp at Ubezpieczenia za pe ne 6 miesi cy Ubezpieczony mo e otrzymaç Êwiadczenie na dodatkowe 6 miesi cy je eli: By zatrudniony przez min. 3 kolejne miesiàce Zosta zarejestrowany jako bezrobotny w Urz dzie Pracy Posiada nieprzerwanie przez miesiàc status bezrobotnego Od dnia rozwiàzania umowy o prac up yn y co najmniej 2 miesiàce

40 PAKIET B Utrata Pracy Wyp ata Êwiadczenia Max. aczny okres otrzymywania wyp at to 12 miesi cy Wyp aty sà równe odpowiednim miesi cznym ratom Po yczki Max. wysokoêç miesi cznej Wyp aty Ubezpieczenia to 12,000 PLN Âwiadczenie wyp acane jest, je eli Ubezpieczony pozostawa bez pracy przez pe ny miesiàc kalendarzowy

41 PAKIET A, PAKIET B WygaÊni cie Ubezpieczenia Ubezpieczenie wygasa w momencie: Sp aty Po yczki Rozwiàzania Umowy Po yczki Osiàgni cia Ustawowego Wieku emerytalnego (dot. Ubezpieczenia na ycie, Czasowej i Trwa ej NiezdolnoÊci do Pracy i Utraty Pracy) Osiàgni cia wieku 76 lat Âmierci Ubezpieczonego (pierwszego, który umrze) Wyp aty Âwiadczenia lub Âwiadczeƒ Ubezpieczeniowych na àcznà Sum Ubezpieczenia Zmiany Uposa onego, wskazanego we Wniosku Ubezpieczeniowym Rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej

42 Proces Sprzeda y Ubezpieczenia

43 Przystàpienie do Ubezpieczenia Proces Sprzeda y #1 Przedstaw ofert Po yczki Gotówkowej Wykonaj Kalkulatorem symulacj zdolnoêci kredytowej Zadaj Klientowi pytania, aby sprawdziç jakie Ubezpieczenie mo esz mu zaproponowaç: Z jakiego tytu u otrzymuje dochód (umowa o prac, emerytura itp.)? Czy osiàgnà Ustawowy Wiek Emerytalny? Czy posiada ju inne ubezpieczenie? (W sytuacji, gdy Klient odpowie, e posiada inne ubezpieczenie, które mog oby pokryç sp at zaciàganej Po yczki /usposa onym jest Bank Handlowy/ nie ma mo liwoêci sprzeda y Ubezpieczenia!) Pytanie o stan zdrowia klienta (odpowiedê na to pytanie nie wp ywa na decyzj o sprzeda y/warunkach Ubezpieczenia) Przedstaw Klientowi wielkoêç raty z Ubezpieczeniem Zaprezentuj korzyêci p ynàce z wykupu Ubezpieczenia bez badaƒ lekarskich/ szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej (m.in. Utrata pracy)/ zabezpieczenie najbli szych przed windykacjà w wypadku Êmierci

44 Przystàpienie do Ubezpieczenia Proces Sprzeda y #2 Poinformuj Klienta, e wykupienie Ubezpieczenia jest dobrowolne i nie wp ywa na przyznanie Po yczki. Poinformowanie Klienta o mo liwoêci: Rezygnacji z Ubezpieczenia bez adnych op at w ciàgu 30 dni (pomniejszamy Klientowi kapita o 100% naliczonej op aty) Rezygnacji z ubezpieczenia w ka dej chwili trwania Po yczki (pomniejszamy Klientowi kapita o sk adk ubezpieczeniowa zredukowanà o amortyzacj ) Zwrotu niewykorzystanej sk adki w przypadku skorzystania z podwy szenia kwoty Po yczki ( Renewal ) Klient podejmuje decyzj o wykupieniu jednego z dwóch Pakietów A lub B W trakcie trwania po yczki bez Ubezpieczenia Po yczkobiorca NIE mo e si ubezpieczyç Wype nij z Klientem Wniosek o Po yczk i przeka go Klientowi do podpisania Potwierdê podpis Klienta poprzez podpis i pieczàtk

45 Przystàpienie do Ubezpieczenia Proces Sprzeda y #3 Weryfikacja wniosku o Po yczk w CitiFinancial Przekazanie Klientowi OWU do zapoznania si (po pozytywnej decyzji Banku) Wydrukowanie Wniosku Ubezpieczeniowego oraz Umowy Po yczki i przekazanie ich Klientowi do podpisania Je eli aden z Klientów nie wykupi Ubezpieczenia Wniosek Ubezpieczeniowy nie jest wype niany, zaznaczenie rezygnacji obu Klientów na Umowie Po yczki Je eli jeden Klient wykupi Ubezpieczenie, wype niana jest odpowiednia cz Êç Wniosku, zaznaczenie rezygnacji drugiego Po yczkobiorcy na Umowie Po yczki Potwierdzenie podpisu Klienta poprzez podpis i pieczàtk. Przes anie wszystkich dokumentów do Brokera/Banku Klient otrzymuje pocztà podpisanà Umow Po yczki, Wniosek Ubezpieczeniowy i Certyfikat Ubezpieczeniowy (po podpisaniu umowy przez Bank) Ochrona Ubezpieczeniowa rozpoczyna si w momencie przekazania Po yczki do dyspozycji Klienta

46 Przebieg Ubezpieczenia (WYSTÑPIENIE ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO) Zaciàgni cie Po yczki Telefoniczne zg oszenie Zdarzenia do Centrali CF bàdê do Citiphone ZajÊcie Zdarzenia Ubezpieczeniowego Poczàtek Ochrony Ubezpieczeniowej CF wype nia cz Êç jednego z dwóch formularzy zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (FZZU) CF Przesy a do Agenta ds. Roszczeƒ kopie Wniosku o Po yczk i Ubezpieczenie oraz Umowy Po yczki CF Zaznacza na FZZU informacje o przes aniu powy szych dokumentów oraz przekazuje klientowi Adres Agenta ds. Roszczeƒ Pol-Assistance ul. Marynarska 11, Warszawa, Polska Klient musi zebraç wszystkie wymagane dokumenty i przes aç do Agenta ds. Roszczeƒ Klient wype nienia Odpowiednià cz Êç Formularza Zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego

47 Ocena zasadnoêci zg oszenia przez MetLife Przyznanie cyklicznego Êwiadczenia Odrzucenie Wniosku Przyznanie jednorazowego Êwiadczenia Sp ata okreêlonej liczby rat Po yczki przez Ubezpieczyciela Zg oszenie o przed u enie wyp at Êwiadczenia (w przypadku utraty pracy oraz czasowej ca kowitej niezdolnoêci do pracy) MetLife sp aca ca à Kwot Zad u enia Zamkni cie Po yczki WygaÊni cie Ochrony Ubezpieczeniowej z tytu u tego Zdarzenia Sp acenie przez Klienta pozosta ej Kwoty Zad u enia (nie pokrytej przez Ubezpieczyciela) WygaÊni cie Ochrony Ubezpieczeniowej

48 PAKIET A, PAKIET B Dokumenty do wyp aty Ubezpieczenia (Ubezpieczenie na ycie) Zg oszenie Zdarzenia Ubezpieczeniowego (formularz Ubezpieczyciela) Wniosek o udzielenie Po yczki, Umowa Po yczki oraz Wniosek Ubezpieczeniowy (potwierdzona zgodnoêç z orygina em) Wszelkie dokumenty dotyczàce zmian okresu obowiàzywania Umowy Po yczki i dat wymagalnoêci sp at zobowiàzaƒ Ubezpieczonego Skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego lub jego kopia z potwierdzeniem zgodnoêci przez Notariusza lub Agenta ds. roszczeƒ Uwierzytelniona przez organ sporzàdzajàcy (lekarz, szpital) lub urzàd stanu cywilnego kopia zaêwiadczenia o przyczynie Êmierci (karta zgonu) W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty niezb dne do rozpatrzenia roszczenia

49 PAKIET A, PAKIET B Dokumenty do wyp aty Ubezpieczenia (Czasowa Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy) Zg oszenie Zdarzenia Ubezpieczeniowego (formularz Ubezpieczyciela) Wniosek o udzielenie Po yczki, Umowa Po yczki oraz Wniosek Ubezpieczeniowy (potwierdzona zgodnoêç z orygina em) Kopia dokumentu to samoêci G ównego Ubezpieczonego Kopia dokumentu wydanego przez lekarza lub organ rentowy stwierdzajàca Czasowà Ca kowità NiezdolnoÊç do Pracy Wszelkie dokumenty dotyczàce zmian okresu obowiàzywania Umowy Po yczki i dat wymagalnoêci sp at zobowiàzaƒ Ubezpieczonego W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty niezb dne do rozpatrzenia roszczenia

50 PAKIET A, PAKIET B Dokumenty do wyp aty Ubezpieczenia (Trwa a Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy) Zg oszenie Zdarzenia Ubezpieczeniowego (formularz Ubezpieczyciela) Wniosek o udzielenie Po yczki, Umowa Po yczki oraz Wniosek Ubezpieczeniowy (potwierdzona zgodnoêç z orygina em) Kopia dokumentu potwierdzajàcego to samoêç Ubezpieczonego Kopia dokumentu wydanego przez lekarza lub organ rentowy stwierdzajàca Trwa à Ca kowità NiezdolnoÊç do Pracy OÊwiadczenie wskazujàce przyczyny zajêcia nieszcz Êliwego wypadku, w nast pstwie którego dosz o do NiezdolnoÊci do Pracy Wszelkie dokumenty dotyczàce zmian okresu obowiàzywania Umowy Po yczki i dat wymagalnoêci sp at zobowiàzaƒ Ubezpieczonego W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty niezb dne do rozpatrzenia roszczenia

51 PAKIET A, PAKIET B Dokumenty do wyp aty Ubezpieczenia (Kalectwo w wyniku nieszcz Êliwego wypadku) Zg oszenie Zdarzenia Ubezpieczeniowego (formularz Ubezpieczyciela) Wniosek o udzielenie Po yczki, Umowa Po yczki oraz Wniosek Ubezpieczeniowy (potwierdzona zgodnoêç z orygina em) Kopia dokumentu potwierdzajàcego to samoêç Ubezpieczonego Wszelkie dokumenty dotyczàce zmian okresu obowiàzywania Umowy Po yczki i dat wymagalnoêci sp at zobowiàzaƒ Ubezpieczonego Dokumentacji medycznej i wyników badaƒ Kopia orzeczenia lekarskiego potwierdzajàcego Kalectwo Ubezpieczonego W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty niezb dne do rozpatrzenia roszczenia.

52 PAKIET A, PAKIET B Dokumenty do wyp aty Ubezpieczenia (Âmierç w wyniku nieszcz Êliwego wypadku) Zg oszenie Zdarzenia Ubezpieczeniowego (formularz Ubezpieczyciela) Wniosek o udzielenie Po yczki, Umowa Po yczki oraz Wniosek Ubezpieczeniowy (potwierdzona zgodnoêç z orygina em) Kopia dokumentu potwierdzajàcego to samoêç Ubezpieczonego Wszelkie dokumenty dotyczàce zmian okresu obowiàzywania Umowy Po yczki i dat wymagalnoêci sp at zobowiàzaƒ Ubezpieczonego Skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego lub kopia potwierdzona za zgodnoêç z orygina em przez Notariusza lub Agenta do spraw roszczeƒ Kopia oêwiadczenia wskazujàcego na okolicznoêci, które spowodowa y Êmierç, potwierdzonà za zgodnoêç z orygina em przez stosowny organ W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty niezb dne do rozpatrzenia roszczenia

53 PAKIET B Dokumenty do wyp aty Ubezpieczenia (Utrata Pracy) Zg oszenie Zdarzenia Ubezpieczeniowego (formularz Ubezpieczyciela) Wniosek o udzielenie Po yczki, Umowa Po yczki oraz Wniosek Ubezpieczeniowy (potwierdzona zgodnoêç z orygina em) Kopia dokumentu potwierdzajàcego to samoêç Ubezpieczonego Wszelkie dokumenty dotyczàce zmian okresu obowiàzywania Umowy Po yczki i dat wymagalnoêci sp at zobowiàzaƒ Ubezpieczonego ZaÊwiadczenie wydanego przez Urzàd Pracy, stwierdzajàce, e Ubezpieczony jest zarejestrowany w tym urz dzie jako bezrobotny Kopia Êwiadectwa pracy wydana przez pracodawc Ubezpieczonego OÊwiadczenia Ubezpieczonego, e od chwili utraty pracy nie wykazuje adnej aktywnoêci zawodowej Potwierdzenie zarejestrowania jako bezrobotny (kolejne wnioski)

54 Dlaczego warto si Ubezpieczaç?

55 Zalety dla naszych Klientów Ubezpieczenie od r ki - bez badaƒ lekarskich i zb dnych formalnoêci Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej (m.in.utrata Pracy) Mo liwoêç wyboru mi dzy dwoma Pakietami Ubezpieczenia Sk adka pobierana automatycznie - doliczana do rat Po yczki Zabezpiecza najbli szych przed windykacjà pozosta ego d ugu Sp ata Po yczki w przypadku zajêcia Zdarzenia Zapewnia stabilizacj finansowà i pewnoêç sp aty Ubezpieczenie osób równie po 65 roku ycia

56 Zasady sprzeda y Ubezpieczenia Ubezpieczenie sprzedajemy w odpowiedzi na potrzeby Naszych Klientów: Zapewniamy ochron specjalnie stworzonà dla osób zaciàgajàcych Po yczk Gotówkowà CitiFinancial Âmierç Po yczkobiorcy oznacza utrat jego dochodów. Zapewniamy rodzinie i spadkobiercom spokój, uwalniajàc ich od roszczeƒ NiezdolnoÊç do pracy mo e oznaczaç zmniejszenie lub utrat dochodów. My pomagamy Naszym Klientom w tym trudnym momencie, sp acajàc za nich Po yczk Je eli Nasz Klient utraci prac, wspieramy go, bioràc na siebie sp at Jego zad u enia Zabezpieczamy sytuacj finansowà Naszych Klientów przed nieoczekiwanymi yciowymi sytuacjami

57 Zasady sprzeda y Ubezpieczenia Opcja ubezpieczenia Raty Ubezpieczone musi byç zaprezentowana szczegó owo i zrozumiale: Priorytet sprzeda y - Klient musi byç poinformowany o kluczowych cechach produktu, korzyêciach, wy àczeniach i kosztach oraz o tym, e ubezpieczenie jest opcjonalne i nie wp ywa na decyzj o przyznaniu po yczki. Klient musi mieç wystarczajàco du o informacji, aby móg podjàç Êwiadomà decyzj o zakupie Ubezpieczenia. Klient musi otrzymaç pe ny tekst OWU Pieniàdze z tytu u Âwiadczenia ubezpieczeniowego zostajà wyp acone przez Ubezpieczyciela Uposa onemu, którym jest CITIFINANCIAL (ubezpieczajàcy) Klienci majà ZAWSZE prawo do rezygnacji z opcji Ubezpieczenia

58 Rezygnacja z Ubezpieczenia Klient w ka dym momencie mo e zrezygnowaç z Ubezpieczenia, otrzymujàc odpowiedni zwrot sk adek: Je eli Klient rezygnuje z Ubezpieczenia w przeciàgu pierwszych 30 dni otrzymuje zwrot (pomniejszenie kapita u) w wysokoêçi 100% wp aconej sk adki. Je eli Klient zrezygnuje z Ubezpieczenia po up ywie 30 dni od zawarcia umowy, otrzyma (pomniejszenie kapita u) pozosta à sk adk, pomniejszonà zgodnie ze wzorem matematycznym: Amortyzacja Sk adki S przy Umowie Po yczki zawartej na N miesiàcy w K-tym miesiàcu wynosi: WysokoÊç Sk adki do zwrotu jest równa: Zgodnie z tà zasadà, wi ksza cz Êç sk adki przypisana jest poczàtkowym okresom, w których Po yczka jest dla Nas najbardziej ryzykowna. WysokoÊç zwracanej sk adki jest wi ksza na poczàtku okresu obowiàzywania umowy ni pod koniec.

59 Potwierdzenie odbycia szkolenia OÊwiadczam, e zapozna em si z warunkami Ubezpieczenia Raty Ubezpieczone zaprezentowanymi w powy szej prezentacji oraz zapozna em si z treêcià Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowego Raty Ubezpieczone. Przyjmuj do stosowania wszystkie zawarte w powy szych dokumentach zasady sprzeda y Ubezpieczenia. TAK NIE

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ NA YCIE SA CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 3/2004 Jak korzystaç ze strony Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz w przeglàdarce www.kdgg.pl Aby korzystaç ze strony, nale y si zalogowaç.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Artykuł 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które ukończyły 65 rok życia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które ukończyły 65 rok życia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które ukończyły 65 rok życia ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej OWU ) mają zastosowanie do Grupowej Umowy

Bardziej szczegółowo

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT Raport k3 1 kor. 5/26/08 2:01 PM Page 1 Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT na temat rozwiàzaƒ zastosowanych na polskim rynku w dziedzinie

Bardziej szczegółowo