OPCJA UBEZPIECZENIA Raty Ubezpieczone

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPCJA UBEZPIECZENIA Raty Ubezpieczone"

Transkrypt

1 OPCJA UBEZPIECZENIA Raty Ubezpieczone

2 AGENDA Dlaczego wprowadzamy nowe ubezpieczenie? Kto ubezpiecza po yczkobiorc? Co to jest opcja ubezpieczenia Raty Ubezpieczone? Zakres ubezpieczenia Warianty sprzeda y Ubezpieczenia Porównanie z dotychczasowym ubezpieczeniem Ochrona ubezpieczeniowa - Pakiet A - Pakiet B Proces Obs ugi Klienta Przebieg Ubezpiczenia Dlaczego sprzedawaç Ubezpieczenie? Najwa niejsze elementy

3 Czy myêlisz, e warto wykupiç Ubezpieczenie?

4 Niektóre rzeczy sà nieuniknione... Co roku ok. 410,000 osób jest hospitalizowanych z powodu wypadków. Ostatni rok przyniós ponad 53,000 ofiar wypadków na polskich drogach. W ubieg ym roku 27,000 osób zgin o w wyniku wypadków i przest pstw. Ponad 5,500 osób w ostatnim roku zosta o zabitych w wypadkach drogowych.

5 ...ale zawsze mo na si od nich ubezpieczyç!

6 Dlatego nasze Ubezpieczenie: Zabezpiecza od szerszego zakresu Zdarzeƒ. Umo liwia Ubezpieczenie osób po 65 roku ycia grupa 20% Naszych obecnych Klientów. Mo liwoêç Ubezpieczenie od Utraty i NiezdolnoÊci do Pracy 20% bezrobocie nadaje zatrudnieniu olbrzymià wartoêç. Unikalny zakres Naszego Ubezpieczenia w porównaniu z konkurencjà. Mo liwoêç wyboru mi dzy dwoma Pakietami Ubezpieczenia. Zmniejszy ono iloêç niesp aconych Po yczek.

7 Kto ubezpiecza klienta? MetLife Limited z siedzibà w Edynburgu, Princes Exchange, 1 Earl Grey Street, Edinburgh EH3 9AQ, Wielka Brytania, zarejestrowane w Szkocji pod numerem MetLife Insurance Limited, z siedzibà w Londynie, 8th Floor, No. 1 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7YL, Wielka Brytania, zarejestrowane w Wielkiej Brytanii pod numerem

8 Raty Ubezpieczone

9 Co to sà Raty Ubezpieczone? Grupowe ubezpieczenie do Po yczki Gotówkowej CitiFinancial Dwie zró nicowane oferty ubezpieczenia Po yczki Gotówkowej Pakiet A Pakiet B Ubezpieczenie, które sp aci Po yczk naszych Klientów w wypadku: } Utraty ycia Po yczkobiorcy Czasowej ca kowitej niezdolnoêç do pracy Trwa ej ca kowitej niezdolnoêç do pracy A }B Âmierci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku Kalectwa w wyniku nieszcz Êliwego wypadku Niezawinionej i niezamierzonej utraty pracy Ubezpieczenie dostarczane przez MetLife UK

10 Zakres Ubezpieczenia Raty Ubezpieczone Pakiet A Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek: Âmierci Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy Trwa ej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy Âmierci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku Kalectwa w wyniku nieszcz Êliwego wypadku } } Od 21 lat do Ustawowego Wieku Emerytalnego Od Ustawowego Wieku Emerytalnego do 75 lat

11 Zakres Ubezpieczenia Raty Ubezpieczone Pakiet B Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek: Âmierci Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy Trwa ej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy Utraty Pracy Âmierci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku Kalectwa w wyniku nieszcz Êliwego wypadku } } Od 21 lat do Ustawowego Wieku Emerytalnego Od Ustawowego Wieku Emerytalnego do 75 lat Pakiet B = Pakiet A + Ubezpieczenie od Utraty Pracy

12 Zakres Ubezpieczenia Raty Ubezpieczone 21 Lat Ustawowy Wiek Emerytalny 75 Lat PAKET A Ubezpieczenie na ycie Trwa a ca kowita niezdolnoêç do pracy Czasowa ca kowita niezdolnoêç do pracy Âmierç z powodu nieszcz Êliwego wypadku Kalectwo z powodu nieszcz Êliwego wypadku 21 Lat Ustawowy Wiek Emerytalny 75 Lat PAKET B Ubezpieczenie na ycie Trwa a ca kowita niezdolnoêç do pracy Czasowa ca kowita niezdolnoêç do pracy Utrata pracy Âmierç z powodu nieszcz Êliwego wypadku Kalectwo z powodu nieszcz Êliwego wypadku

13 Ustawowy Wiek Emerytalny Ustawowy Wiek Emerytalny to chwila od której dana osoba jest uprawniona do Êwiadczenia emerytalnego. Otrzymywanie renty nie oznacza osiàgni cia Ustawowego Wieku Emerytalnego Standardowy wiek emerytalny w Polsce to: 65 lat dla m czyzn 60 lat dla kobiet Istniejà jednak odst pstwa od tej regu y, np: Kolejarze M 60 lat, K 55 lat (ur. przed r.) Górnicy M i K 55 lat (ur. przed r.) Nauczyciele Akademiccy M 60 lat, K 55 lat (ur. przed r.) Policja, Stra Graniczna, BOR po 15 latach s u by Rolnicy M 60 lat, K 55 lat Pracujàcy w warunkach szkodliwych dla zdrowia - M 60 lat, K 55 lat WczeÊniejsze przejêcie na emerytur

14 Warianty sprzeda y Raty Ubezpieczone (A, A) Pierwszy i drugi Po yczkobiorca PAKIET A (A, nic), (nic, A) Tylko jeden Po yczkobiorca PAKIET A (B, nic), (nic, B) Tylko jeden Po yczkobiorca PAKIET B (nic, nic) aden z Po yczkobiorców NIE ubezpiecza si Wymieƒ opcje, które nie mogà obowiàzywaç?

15 Sk adka Ubezpieczeniowa Obliczna jest jako procent Kwoty Po yczki Netto Naliczana jest w skali roku Pakiet A = 3.5% dla jednego Ubezpieczajàcego si Pakiet B = 4.2% dla jednego Ubezpieczonego Pakiet A = 7.0% dla obu Ubezpieczajàcych si

16 PAKIET A Ochrona Ubezpieczeniowa: Dla Kogo? Opis Wyp ata Êwiadczenia

17 PAKIET A Raty Ubezpieczone Dla Kogo? Ubezpieczenie oferowane jest wy àcznie bioràcym Po yczk CitiFinancial: Tylko jednemu Po yczkobiorcy Pierwszemu i drugiemu Po yczkobiorcy Ubezpieczajàcy musi: Mieç co najmniej 21 lat W dniu zakoƒczenia ubezpieczenia, byç przed 76 urodzinami. Wype niç Wniosek Ubezpieczeniowy

18 PAKIET A Ubezpieczenie na ycie Opis Przedmiotem ubezpieczenia jest YCIE Ubezpieczonego. Na Sum Ubezpieczenia, równà max z, sk adajà si : Kwota Zad u enia Brutto RównowartoÊç maksymalnie dwóch zaleg ych rat Po yczki Odsetki nale ne od daty p atnoêci ostatniej raty do Zdarzenia Ubezpiecz. Ubezpieczenie obejmuje okres od momentu otrzymania Kwoty Po yczki do momentu osiàgni cia przez ubezpieczonego Ustawowego Wieku Emerytalnego. Otrzymanie Po yczki Ochrona Ubezpieczeniowa Ustawowy Wiek Emerytalny

19 PAKIET A Ubezpieczenie na ycie G ówne wykluczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci Âwiadczenia, jeêli Po yczkobiorca osiàgnà Ustawowy Wiek Emerytalny. Ubezpieczenie nie dotyczy Êmierci, której przyczynà by y: Samobójstwo w pierwszych 12 miesi cach Wojna, pope nienie przest pstwa, itp. Choroby rozpoznane lub leczone w okresie 12 miesi cy przed ubezpieczeniem

20 PAKIET A Ubezpieczenie na ycie Wyp ata Êwiadczenia Wyp ata jest równa Kwocie Zad u enia Brutto Termin Wyp aty Ubezpieczenia: 30 dni od daty zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego w uzasadnionych przypadkach, 14 dni po ustaleniu, czy roszczenie jest nale ne Wyp ata Êwiadczenia Ubezpieczeniowego jest jednorazowa. Obejmuje TYLKO Êmierç jednego ubezpieczonego Po yczkobiorcy.

21 PAKIET A Czasowa Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy Opis Definicja Czasowej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy: Uszkodzenie cia a wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku, uraz psychiczny lub Choroba Ubezpieczonego uniemo liwiajàca mu wykonywanie normalnej lub dotychczasowej pracy zarobkowej przez okres co najmniej jednego miesiàca. Sumà Ubezpieczenia jest Kwota Zad u enia Brutto, max. 120,000 z Ubezpieczenie obejmuje okres od momentu otrzymania Kwoty Po yczki do momentu osiàgni cia przez Ubezpieczonego Ustawowego Wieku Emerytalnego. Otrzymanie Po yczki Ochrona Ubezpieczeniowa Ustawowy Wiek Emerytalny

22 PAKIET A Czasowa Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy G ówne wykluczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci Âwiadczenia, jeêli Po yczkobiorca osiàgnà Ustawowy Wiek Emerytalny Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzenia, którego przyczynà by y: Wojna, pope nienie przest pstwa, itp. Samookaleczenie, spo ycie alkoholu, itp. Nieprzestrzeganie zaleceƒ lekarskich Choroby rozpoznane lub leczone w okresie 12 miesi cy przed ubezpieczeniem, oraz choroby wywo ane przez wirus HIV Choroby pleców, szyi i kr gos upa, nie potwierdzone badaniem radiologicznym. Normalnie przebiegajàca cià a i poród

23 PAKIET A Czasowa Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy Êwiadczenie Wyp ata Ubezpieczenia odbywa si po orzeczeniu niezdolnoêci do pracy przez conajmniej miesiàc: Pierwsza Wyp ata jest po 2 miesiàcach od powstania NiezdolnoÊci do pracy. Âwiadczenie mo na otrzymywaç do 12 miesi cy (plus dodatkowe 6 miesi cy) NiezdolnoÊç mo e byç przerwana pracà (max. 3 miesiàce) jeêli wynika a z tego samego Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Wyp ata Ubezpieczenia odbywa si co miesiàc i jest równa miesi cznej racie Po yczki CitiFinancial (max. 12,000 PLN) Âwiadczenie wyp acane jest je eli Ubezpieczony pozostawa Niezdolny do Pracy przez ca y miesiàc kalendarzowy.

24 PAKIET A Czasowa Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy Êwiadczenie Je eli po 12 miesi cach Âwiadczenia, Ubezpieczony jest niezdolny do pracy, a pracowa min. 3 kolejne miesiàce, to wyp aty mogà trwaç jeszcze max. 6 kolejnych miesi cy. àczny okres otrzymywania wyp at to max. 18 miesi cy W jednym miesiàcu wyp at Ubezpieczenia mo e otrzymaç tylko jeden Ubezpieczony i tylko raz. Termin wyp aty Âwiadczenia Ubezpieczeniowego: 30 dni od daty zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego w uzasadnionych przypadkach, 14 dni po ustaleniu, czy roszczenie jest nale ne Przed orzeczeniem nale noêci Âwiadczenia Agent ds. Roszczeƒ mo e skierowaç Ubezpieczonego na badania lekarskie.

25 PAKIET A Trwa a Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy Opis Definicja Trwa ej Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy: Uszkodzenie cia a lub uraz psychiczny Ubezpieczonego w skutek Nieszcz Êliwego Wypadku, uniemo liwiajàce mu prac przez minimum 12 mies., zak adajàc e po tym terminie pozostanie niezdolny do pracy. Sumà Ubezpieczenia jest Kwota Zad u enia Brutto, max. 120,000 z Ubezpieczenie obejmuje okres od momentu otrzymania Kwoty Po yczki do momentu osiàgni cia przez ubezpieczonego Ustawowego Wieku Emerytalnego. Otrzymanie Po yczki Ochrona Ubezpieczeniowa Ustawowy Wiek Emerytalny

26 PAKIET A Trwa a Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy G ówne wykluczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci Êwiadczenia, jeêli Po yczkobiorca osiàgna Ustawowy Wiek Emerytalny. Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzenia, którego przyczynà by y: Wojna, pope nienie przest pstwa, itp. Samookaleczenie, spo ycie alkoholu, itp. Nieprzestrzeganie zaleceƒ lekarskich Choroby rozpoznane lub leczone w okresie 12 miesi cy przed ubezpieczeniem, oraz choroby wywo ane przez wirus HIV Choroby pleców, szyi i kr gos upa, które nie mogà zostaç potwierdzone badaniem radiologicznym.

27 PAKIET A Trwa a Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy Êwiadczenie Âwiadczenie wyp acane jest TYLKO je eli Trwa a Ca kowita NiezdolnoÊç powsta a w wyniku Nieszcz Êliwego Wypadku. Âwiadczenie wyp acane jest jednorazowo, tylko raz i tylko jednej osobie. Przed orzeczeniem nale noêci Êwiadczenia Agent ds. Roszczeƒ mo e skierowaç Ubezpieczonego na badania lekarskie. Termin wyp aty Êwiadczenia Ubezpieczeniowego: 30 dni od daty zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego w uzasadnionych przypadkach, 14 dni po ustaleniu, czy roszczenie jest nale ne

28 PAKIET A Kalectwo wskutek nieszcz Êliwego wypadku Opis Definicja Nieszcz Êliwego Wypadku: Przypadkowe, nag e oraz niezale ne od woli i stanu zdrowia zdarzenie, wywo ane przyczynà zewn trznà, które wystàpi o w Okresie Ochrony Ubezpieczeniowej i stanowi o podstawowà i bezpoêrednià przyczyn jego Âmierci, Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy lub Kalectwa. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego Sumà Ubezpieczenia jest Kwota Zad u enia Brutto, max. 120,000 z Ubezpieczenie obejmuje okres od momentu osiàgni cia Ustawowego Wieku Emerytalnego do 75 roku ycia (w àcznie) Ustawowy Wiek Emerytalny Ochrona Ubezpieczeniowa 75 rok ycia

29 PAKIET A Kalectwo wskutek nieszcz Êliwego wypadku G ówne wykluczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci Êwiadczenia, jeêli Po yczkobiorca nie osiàgnà Ustawowego Wieku Emerytalnego. Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzenia, którego przyczynà by y: Wojna, pope nienie przest pstwa, itp. Samookaleczenie, spo ycie alkoholu, itp. Choroby rozpoznane lub leczone w okresie 12 miesi cy przed ubezpieczeniem, oraz choroby wywo ane przez wirus HIV Choroby pleców, szyi i kr gos upa, które nie mogà zostaç potwierdzone badaniem radiologicznym.

30 PAKIET A Kalectwo wskutek nieszcz Êliwego wypadku Wyp ata Êwiadczenia Âwiadczenie wyp acane jest: Jednorazowo, po orzeczeniu Kalectwa spowodowanego Nieszcz Êliwym Wypadkiem W wysokoêci Sumy Ubezpieczenia Tylko jednemu Ubezpieczonemu i tylko jeden raz Termin wyp aty Êwiadczenia Ubezpieczeniowego: 30 dni od daty zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego w uzasadnionych przypadkach, 14 dni po ustaleniu, czy roszczenie jest nale ne Przed orzeczeniem nale noêci Âwiadczenia Agent ds. Roszczeƒ mo e skierowaç Ubezpieczonego na badania lekarskie. Obejmuje TYLKO zdarzenia do 60 dni od dnia zajêcia Nieszcz Êliwego Wypadku.

31 PAKIET A Âmierç wskutek nieszcz Êliwego wypadku Opis Definicja Nieszcz Êliwego Wypadku: Przypadkowe, nag e oraz niezale ne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego zdarzenie, wywo ane przyczynà zewn trznà, które wystàpi o w Okresie Ochrony Ubezpieczeniowej i stanowi o podstawowà i bezpoêrednià przyczyn jego Âmierci, Ca kowitej NiezdolnoÊci do Pracy lub Kalectwa. Sumà Ubezpieczenia jest Kwota Zad u enia Brutto, max. 120,000 z Ubezpieczenie obejmuje okres od momentu osiàgni cia Ustawowego Wieku Emerytalnego do 75 lat (w àcznie) Ustawowy wiek Emerytalny Ochrona Ubezpieczeniowa 75 rok ycia

32 PAKIET A Âmierç wskutek nieszcz Êliwego wypadku G ówne wykluczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci Êwiadczenia, jeêli Po yczkobiorca nie osiàgnà Ustawowego Wieku Emerytalnego Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzenia, którego przyczynà by y: Wojna, pope nienie przest pstwa, itp. Samookaleczenie, spo ycie alkoholu, itp. Choroby rozpoznane lub leczone w okresie 12 miesi cy przed ubezpieczeniem, oraz choroby wywo ane przez wirus HIV Choroby pleców, szyi i kr gos upa, które nie mogà zostaç potwierdzone badaniem radiologicznym Prowadzenia pojazdu mechanicznego bez odpowiednich uprawnieƒ

33 PAKIET A Âmierç wskutek nieszcz Êliwego wypadku Wyp ata Êwiadczenia Âwiadczenie wyp acane jest: Jednorazowo, po orzeczeniu Âmierci spowodowanej nieszcz sliwym wypadkiem W wysokoêci Sumy Ubezpieczenia Tylko jednemu Ubezpieczonemu i tylko jeden raz Termin wyp aty Âwiadczenia Ubezpieczeniowego: 30 dni od daty zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego w uzasadnionych przypadkach, 14 dni po ustaleniu, czy roszczenie jest nale ne Obejmuje TYLKO Êmierç do 90 dni od dnia zajêcia Nieszcz Êliwego Wypadku.

34 PAKIET B Ochrona Ubezpieczeniowa (PAKIET A + Utrata Pracy): Dla Kogo? Opis Wykluczenia Wyp ata Êwiadczenia

35 PAKIET B Raty Ubezpieczone Dla Kogo? Ubezpieczenie oferowane jest wy àcznie bioràcym Po yczk CitiFinancial: Tylko jednemu Po yczkobiorcy Ubiegajàcy si o ubezpieczenie musi: Mieç co najmniej 21 lat W dniu zakoƒczenia ubezpieczenia byç przed 76 urodzinami Wype niç Wniosek Ubezpieczeniowy

36 PAKIET B Utrata Pracy - Opis Definicja Utraty Pracy: Uzyskanie statusu bezrobotnego w wyniku jednej z sytuacji: Zwolnienia grupowego Rozwiàzania umowy o prac przez pracodawc za wypowiedzeniem WygaÊni cia umowy o prac na czas okreêlony i nie przed u enia jej przez pracodawc. Zarejestrowanie si jako bezrobotny i brak dochodów z innego miejsca zatrudnienia. Sumà Ubezpieczenia jest Kwota Zad u enia Brutto, max. 120,000 z Ubezpieczenie obejmuje okres od momentu otrzymania Kwoty Po yczki do osiàgni cia Ustawowego Wieku Emerytalnego Otrzymanie po yczki Ochrona Ubezpieczeniowa Ustawowy Wiek Emerytalny

37 PAKIET B Utrata Pracy G ówne wykluczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci Êwiadczenia, jeêli Po yczkobiorca osiàgnà Ustawowy Wiek Emerytalny Ubezpieczenie nie obejmuje : Osób samo-zatrudnionych Rezygnacji lub dobrowolnego odejêcia z pracy Dobrowolnego lub niedobrowolnego przejêcia na emerytur Planowanych zwolnieƒ z pracy Zwolnieƒ dyscyplinarnych Utraty pracy w wyniku strajków lub dzia aƒ niezgodnych z prawem

38 PAKIET B Utrata Pracy Wyp ata Êwiadczenia Wyp ata Ubezpieczenia odbywa si je eli Ubezpieczony: By zatrudniony przez jednego pracodawc min. 12 miesi cy (co najmniej na pó etatu) lub by zatrudniony min. 24 miesiàce w tej samej ga zi gospodarki Zarejestrowa si jako bezrobotny w Urz dzie Pracy Posiada status bezrobotnego nieprzerwanie przez min. 1 miesiàc Od dnia rozwiàzania umowy o prac up yn y co najmniej 2 miesiàce Termin Wyp aty Ubezpieczenia: 30 dni od daty zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego w uzasadnionych przypadkach, 14 dni po ustaleniu, czy roszczenie jest nale ne

39 PAKIET B Utrata Pracy Wyp ata Êwiadczenia Âwiadczenie Ubezpieczeniowe jest wyp acane przez 6 miesi cy (Ubezpieczony musi posiadaç w tym czasie stale status bezrobotnego) Je eli w tym czasie Ubezpieczony wróci do pracy i ponownie jà utraci, to nale à mu si Wyp aty Ubezpieczenia za okres brakujàcy do 6 miesi cy Po otrzymaniu Wyp at Ubezpieczenia za pe ne 6 miesi cy Ubezpieczony mo e otrzymaç Êwiadczenie na dodatkowe 6 miesi cy je eli: By zatrudniony przez min. 3 kolejne miesiàce Zosta zarejestrowany jako bezrobotny w Urz dzie Pracy Posiada nieprzerwanie przez miesiàc status bezrobotnego Od dnia rozwiàzania umowy o prac up yn y co najmniej 2 miesiàce

40 PAKIET B Utrata Pracy Wyp ata Êwiadczenia Max. aczny okres otrzymywania wyp at to 12 miesi cy Wyp aty sà równe odpowiednim miesi cznym ratom Po yczki Max. wysokoêç miesi cznej Wyp aty Ubezpieczenia to 12,000 PLN Âwiadczenie wyp acane jest, je eli Ubezpieczony pozostawa bez pracy przez pe ny miesiàc kalendarzowy

41 PAKIET A, PAKIET B WygaÊni cie Ubezpieczenia Ubezpieczenie wygasa w momencie: Sp aty Po yczki Rozwiàzania Umowy Po yczki Osiàgni cia Ustawowego Wieku emerytalnego (dot. Ubezpieczenia na ycie, Czasowej i Trwa ej NiezdolnoÊci do Pracy i Utraty Pracy) Osiàgni cia wieku 76 lat Âmierci Ubezpieczonego (pierwszego, który umrze) Wyp aty Âwiadczenia lub Âwiadczeƒ Ubezpieczeniowych na àcznà Sum Ubezpieczenia Zmiany Uposa onego, wskazanego we Wniosku Ubezpieczeniowym Rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej

42 Proces Sprzeda y Ubezpieczenia

43 Przystàpienie do Ubezpieczenia Proces Sprzeda y #1 Przedstaw ofert Po yczki Gotówkowej Wykonaj Kalkulatorem symulacj zdolnoêci kredytowej Zadaj Klientowi pytania, aby sprawdziç jakie Ubezpieczenie mo esz mu zaproponowaç: Z jakiego tytu u otrzymuje dochód (umowa o prac, emerytura itp.)? Czy osiàgnà Ustawowy Wiek Emerytalny? Czy posiada ju inne ubezpieczenie? (W sytuacji, gdy Klient odpowie, e posiada inne ubezpieczenie, które mog oby pokryç sp at zaciàganej Po yczki /usposa onym jest Bank Handlowy/ nie ma mo liwoêci sprzeda y Ubezpieczenia!) Pytanie o stan zdrowia klienta (odpowiedê na to pytanie nie wp ywa na decyzj o sprzeda y/warunkach Ubezpieczenia) Przedstaw Klientowi wielkoêç raty z Ubezpieczeniem Zaprezentuj korzyêci p ynàce z wykupu Ubezpieczenia bez badaƒ lekarskich/ szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej (m.in. Utrata pracy)/ zabezpieczenie najbli szych przed windykacjà w wypadku Êmierci

44 Przystàpienie do Ubezpieczenia Proces Sprzeda y #2 Poinformuj Klienta, e wykupienie Ubezpieczenia jest dobrowolne i nie wp ywa na przyznanie Po yczki. Poinformowanie Klienta o mo liwoêci: Rezygnacji z Ubezpieczenia bez adnych op at w ciàgu 30 dni (pomniejszamy Klientowi kapita o 100% naliczonej op aty) Rezygnacji z ubezpieczenia w ka dej chwili trwania Po yczki (pomniejszamy Klientowi kapita o sk adk ubezpieczeniowa zredukowanà o amortyzacj ) Zwrotu niewykorzystanej sk adki w przypadku skorzystania z podwy szenia kwoty Po yczki ( Renewal ) Klient podejmuje decyzj o wykupieniu jednego z dwóch Pakietów A lub B W trakcie trwania po yczki bez Ubezpieczenia Po yczkobiorca NIE mo e si ubezpieczyç Wype nij z Klientem Wniosek o Po yczk i przeka go Klientowi do podpisania Potwierdê podpis Klienta poprzez podpis i pieczàtk

45 Przystàpienie do Ubezpieczenia Proces Sprzeda y #3 Weryfikacja wniosku o Po yczk w CitiFinancial Przekazanie Klientowi OWU do zapoznania si (po pozytywnej decyzji Banku) Wydrukowanie Wniosku Ubezpieczeniowego oraz Umowy Po yczki i przekazanie ich Klientowi do podpisania Je eli aden z Klientów nie wykupi Ubezpieczenia Wniosek Ubezpieczeniowy nie jest wype niany, zaznaczenie rezygnacji obu Klientów na Umowie Po yczki Je eli jeden Klient wykupi Ubezpieczenie, wype niana jest odpowiednia cz Êç Wniosku, zaznaczenie rezygnacji drugiego Po yczkobiorcy na Umowie Po yczki Potwierdzenie podpisu Klienta poprzez podpis i pieczàtk. Przes anie wszystkich dokumentów do Brokera/Banku Klient otrzymuje pocztà podpisanà Umow Po yczki, Wniosek Ubezpieczeniowy i Certyfikat Ubezpieczeniowy (po podpisaniu umowy przez Bank) Ochrona Ubezpieczeniowa rozpoczyna si w momencie przekazania Po yczki do dyspozycji Klienta

46 Przebieg Ubezpieczenia (WYSTÑPIENIE ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO) Zaciàgni cie Po yczki Telefoniczne zg oszenie Zdarzenia do Centrali CF bàdê do Citiphone ZajÊcie Zdarzenia Ubezpieczeniowego Poczàtek Ochrony Ubezpieczeniowej CF wype nia cz Êç jednego z dwóch formularzy zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (FZZU) CF Przesy a do Agenta ds. Roszczeƒ kopie Wniosku o Po yczk i Ubezpieczenie oraz Umowy Po yczki CF Zaznacza na FZZU informacje o przes aniu powy szych dokumentów oraz przekazuje klientowi Adres Agenta ds. Roszczeƒ Pol-Assistance ul. Marynarska 11, Warszawa, Polska Klient musi zebraç wszystkie wymagane dokumenty i przes aç do Agenta ds. Roszczeƒ Klient wype nienia Odpowiednià cz Êç Formularza Zg oszenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego

47 Ocena zasadnoêci zg oszenia przez MetLife Przyznanie cyklicznego Êwiadczenia Odrzucenie Wniosku Przyznanie jednorazowego Êwiadczenia Sp ata okreêlonej liczby rat Po yczki przez Ubezpieczyciela Zg oszenie o przed u enie wyp at Êwiadczenia (w przypadku utraty pracy oraz czasowej ca kowitej niezdolnoêci do pracy) MetLife sp aca ca à Kwot Zad u enia Zamkni cie Po yczki WygaÊni cie Ochrony Ubezpieczeniowej z tytu u tego Zdarzenia Sp acenie przez Klienta pozosta ej Kwoty Zad u enia (nie pokrytej przez Ubezpieczyciela) WygaÊni cie Ochrony Ubezpieczeniowej

48 PAKIET A, PAKIET B Dokumenty do wyp aty Ubezpieczenia (Ubezpieczenie na ycie) Zg oszenie Zdarzenia Ubezpieczeniowego (formularz Ubezpieczyciela) Wniosek o udzielenie Po yczki, Umowa Po yczki oraz Wniosek Ubezpieczeniowy (potwierdzona zgodnoêç z orygina em) Wszelkie dokumenty dotyczàce zmian okresu obowiàzywania Umowy Po yczki i dat wymagalnoêci sp at zobowiàzaƒ Ubezpieczonego Skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego lub jego kopia z potwierdzeniem zgodnoêci przez Notariusza lub Agenta ds. roszczeƒ Uwierzytelniona przez organ sporzàdzajàcy (lekarz, szpital) lub urzàd stanu cywilnego kopia zaêwiadczenia o przyczynie Êmierci (karta zgonu) W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty niezb dne do rozpatrzenia roszczenia

49 PAKIET A, PAKIET B Dokumenty do wyp aty Ubezpieczenia (Czasowa Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy) Zg oszenie Zdarzenia Ubezpieczeniowego (formularz Ubezpieczyciela) Wniosek o udzielenie Po yczki, Umowa Po yczki oraz Wniosek Ubezpieczeniowy (potwierdzona zgodnoêç z orygina em) Kopia dokumentu to samoêci G ównego Ubezpieczonego Kopia dokumentu wydanego przez lekarza lub organ rentowy stwierdzajàca Czasowà Ca kowità NiezdolnoÊç do Pracy Wszelkie dokumenty dotyczàce zmian okresu obowiàzywania Umowy Po yczki i dat wymagalnoêci sp at zobowiàzaƒ Ubezpieczonego W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty niezb dne do rozpatrzenia roszczenia

50 PAKIET A, PAKIET B Dokumenty do wyp aty Ubezpieczenia (Trwa a Ca kowita NiezdolnoÊç do Pracy) Zg oszenie Zdarzenia Ubezpieczeniowego (formularz Ubezpieczyciela) Wniosek o udzielenie Po yczki, Umowa Po yczki oraz Wniosek Ubezpieczeniowy (potwierdzona zgodnoêç z orygina em) Kopia dokumentu potwierdzajàcego to samoêç Ubezpieczonego Kopia dokumentu wydanego przez lekarza lub organ rentowy stwierdzajàca Trwa à Ca kowità NiezdolnoÊç do Pracy OÊwiadczenie wskazujàce przyczyny zajêcia nieszcz Êliwego wypadku, w nast pstwie którego dosz o do NiezdolnoÊci do Pracy Wszelkie dokumenty dotyczàce zmian okresu obowiàzywania Umowy Po yczki i dat wymagalnoêci sp at zobowiàzaƒ Ubezpieczonego W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty niezb dne do rozpatrzenia roszczenia

51 PAKIET A, PAKIET B Dokumenty do wyp aty Ubezpieczenia (Kalectwo w wyniku nieszcz Êliwego wypadku) Zg oszenie Zdarzenia Ubezpieczeniowego (formularz Ubezpieczyciela) Wniosek o udzielenie Po yczki, Umowa Po yczki oraz Wniosek Ubezpieczeniowy (potwierdzona zgodnoêç z orygina em) Kopia dokumentu potwierdzajàcego to samoêç Ubezpieczonego Wszelkie dokumenty dotyczàce zmian okresu obowiàzywania Umowy Po yczki i dat wymagalnoêci sp at zobowiàzaƒ Ubezpieczonego Dokumentacji medycznej i wyników badaƒ Kopia orzeczenia lekarskiego potwierdzajàcego Kalectwo Ubezpieczonego W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty niezb dne do rozpatrzenia roszczenia.

52 PAKIET A, PAKIET B Dokumenty do wyp aty Ubezpieczenia (Âmierç w wyniku nieszcz Êliwego wypadku) Zg oszenie Zdarzenia Ubezpieczeniowego (formularz Ubezpieczyciela) Wniosek o udzielenie Po yczki, Umowa Po yczki oraz Wniosek Ubezpieczeniowy (potwierdzona zgodnoêç z orygina em) Kopia dokumentu potwierdzajàcego to samoêç Ubezpieczonego Wszelkie dokumenty dotyczàce zmian okresu obowiàzywania Umowy Po yczki i dat wymagalnoêci sp at zobowiàzaƒ Ubezpieczonego Skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego lub kopia potwierdzona za zgodnoêç z orygina em przez Notariusza lub Agenta do spraw roszczeƒ Kopia oêwiadczenia wskazujàcego na okolicznoêci, które spowodowa y Êmierç, potwierdzonà za zgodnoêç z orygina em przez stosowny organ W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty niezb dne do rozpatrzenia roszczenia

53 PAKIET B Dokumenty do wyp aty Ubezpieczenia (Utrata Pracy) Zg oszenie Zdarzenia Ubezpieczeniowego (formularz Ubezpieczyciela) Wniosek o udzielenie Po yczki, Umowa Po yczki oraz Wniosek Ubezpieczeniowy (potwierdzona zgodnoêç z orygina em) Kopia dokumentu potwierdzajàcego to samoêç Ubezpieczonego Wszelkie dokumenty dotyczàce zmian okresu obowiàzywania Umowy Po yczki i dat wymagalnoêci sp at zobowiàzaƒ Ubezpieczonego ZaÊwiadczenie wydanego przez Urzàd Pracy, stwierdzajàce, e Ubezpieczony jest zarejestrowany w tym urz dzie jako bezrobotny Kopia Êwiadectwa pracy wydana przez pracodawc Ubezpieczonego OÊwiadczenia Ubezpieczonego, e od chwili utraty pracy nie wykazuje adnej aktywnoêci zawodowej Potwierdzenie zarejestrowania jako bezrobotny (kolejne wnioski)

54 Dlaczego warto si Ubezpieczaç?

55 Zalety dla naszych Klientów Ubezpieczenie od r ki - bez badaƒ lekarskich i zb dnych formalnoêci Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej (m.in.utrata Pracy) Mo liwoêç wyboru mi dzy dwoma Pakietami Ubezpieczenia Sk adka pobierana automatycznie - doliczana do rat Po yczki Zabezpiecza najbli szych przed windykacjà pozosta ego d ugu Sp ata Po yczki w przypadku zajêcia Zdarzenia Zapewnia stabilizacj finansowà i pewnoêç sp aty Ubezpieczenie osób równie po 65 roku ycia

56 Zasady sprzeda y Ubezpieczenia Ubezpieczenie sprzedajemy w odpowiedzi na potrzeby Naszych Klientów: Zapewniamy ochron specjalnie stworzonà dla osób zaciàgajàcych Po yczk Gotówkowà CitiFinancial Âmierç Po yczkobiorcy oznacza utrat jego dochodów. Zapewniamy rodzinie i spadkobiercom spokój, uwalniajàc ich od roszczeƒ NiezdolnoÊç do pracy mo e oznaczaç zmniejszenie lub utrat dochodów. My pomagamy Naszym Klientom w tym trudnym momencie, sp acajàc za nich Po yczk Je eli Nasz Klient utraci prac, wspieramy go, bioràc na siebie sp at Jego zad u enia Zabezpieczamy sytuacj finansowà Naszych Klientów przed nieoczekiwanymi yciowymi sytuacjami

57 Zasady sprzeda y Ubezpieczenia Opcja ubezpieczenia Raty Ubezpieczone musi byç zaprezentowana szczegó owo i zrozumiale: Priorytet sprzeda y - Klient musi byç poinformowany o kluczowych cechach produktu, korzyêciach, wy àczeniach i kosztach oraz o tym, e ubezpieczenie jest opcjonalne i nie wp ywa na decyzj o przyznaniu po yczki. Klient musi mieç wystarczajàco du o informacji, aby móg podjàç Êwiadomà decyzj o zakupie Ubezpieczenia. Klient musi otrzymaç pe ny tekst OWU Pieniàdze z tytu u Âwiadczenia ubezpieczeniowego zostajà wyp acone przez Ubezpieczyciela Uposa onemu, którym jest CITIFINANCIAL (ubezpieczajàcy) Klienci majà ZAWSZE prawo do rezygnacji z opcji Ubezpieczenia

58 Rezygnacja z Ubezpieczenia Klient w ka dym momencie mo e zrezygnowaç z Ubezpieczenia, otrzymujàc odpowiedni zwrot sk adek: Je eli Klient rezygnuje z Ubezpieczenia w przeciàgu pierwszych 30 dni otrzymuje zwrot (pomniejszenie kapita u) w wysokoêçi 100% wp aconej sk adki. Je eli Klient zrezygnuje z Ubezpieczenia po up ywie 30 dni od zawarcia umowy, otrzyma (pomniejszenie kapita u) pozosta à sk adk, pomniejszonà zgodnie ze wzorem matematycznym: Amortyzacja Sk adki S przy Umowie Po yczki zawartej na N miesiàcy w K-tym miesiàcu wynosi: WysokoÊç Sk adki do zwrotu jest równa: Zgodnie z tà zasadà, wi ksza cz Êç sk adki przypisana jest poczàtkowym okresom, w których Po yczka jest dla Nas najbardziej ryzykowna. WysokoÊç zwracanej sk adki jest wi ksza na poczàtku okresu obowiàzywania umowy ni pod koniec.

59 Potwierdzenie odbycia szkolenia OÊwiadczam, e zapozna em si z warunkami Ubezpieczenia Raty Ubezpieczone zaprezentowanymi w powy szej prezentacji oraz zapozna em si z treêcià Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowego Raty Ubezpieczone. Przyjmuj do stosowania wszystkie zawarte w powy szych dokumentach zasady sprzeda y Ubezpieczenia. TAK NIE

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia ROZDZIA 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na ycie Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie dla osób, które zawarły umowę o pożyczkę gotówkową z Aasa Polska S. A.

KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie dla osób, które zawarły umowę o pożyczkę gotówkową z Aasa Polska S. A. KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie dla osób, które zawarły umowę o pożyczkę gotówkową z Aasa Polska S. A. Karta Produktu zawiera podstawowe informacje dotyczące Umowy indywidualnego ubezpieczenia dla osób, które

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Grajewo pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy na realizację

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy Dziennik Ustaw Nr 262 18447 Poz. 2606 i 2607 wego zakresu pomiarowego NO (w parze wodnej) powinno byç obliczone w nast pujàcy sposób: i zarejestrowane jako De. Dla spalin silnika o zap onie samoczynnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa w Generali

Ochrona ubezpieczeniowa w Generali Ochrona ubezpieczeniowa w Generali Agenda 1. Plan Zabezpieczenia BieŜących Potrzeb Rodziny ubezpieczenie terminowe 2. Umowy dodatkowe 3. Co to oznacza dla Klienta? 2 Plan Zabezpieczenia BieŜących Potrzeb

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

1. Podmioty ubezpieczenia indywidualnego:

1. Podmioty ubezpieczenia indywidualnego: TF Bank Polska Wyciąg z ogólnych warunków ubezpieczenia spłaty zadłużenia PPI (Payment Protection Insurance) z dnia BFTFP1015 Niniejsze warunki ubezpieczenia stosuje się do umowy grupowego ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst

Bardziej szczegółowo

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT OCHRONA KOMFORT ubezpieczenie dla NAS wszystkich w razie wypadku komunikacyjnego nowoczesny styl Ŝycia: bycie w kilku miejscach jednocześnie, czym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr... /... o wynajęcie lokalu mieszkalnego (wypełnia Urząd Miasta)

Wniosek nr... /... o wynajęcie lokalu mieszkalnego (wypełnia Urząd Miasta) Wniosek nr... /... o wynajęcie lokalu mieszkalnego (wypełnia Urząd Miasta) 1. Wnoszę o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu 2. Wnoszę o wynajęcie: a) lokalu dotychczas zajmowanego bez tytułu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

B. Oświadczenie Pracodawcy (wypełnia Pracodawca)

B. Oświadczenie Pracodawcy (wypełnia Pracodawca) ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA O ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Formularz AS Po wypełnieniu prosimy o złoŝenie formularza i załączonych dokumentów w Santander Consumer Bank SA. MoŜliwe jest

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE W HOLANDII: Ubezpieczenie zdrowotne (zorgverzekering)

ŻYCIE W HOLANDII: Ubezpieczenie zdrowotne (zorgverzekering) Wszyscy mieszkańcy Holandii są prawnie zobowiązani do ubezpieczenia się na pokrycie kosztów opieki medycznej, w tym lekarza domowego, szpitala jak również lekarstw. Obowiązek przyjęcia Ubezpieczyciele

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej:

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: w przypadku karty podatkowej przedsiębiorca ma do wyboru zawieszenie działalności gospodarczej lub zgłoszenie przerwy w prowadzeniu działalności.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

1 / 7. Adres: (siedziba) Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

1 / 7. Adres: (siedziba) Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Numer telefonu Adres poczty elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK NR. DO UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO / KREDYTU MIESZKANIOWEGO Z DOTACJ NFO igw/kredytu MIESZKANIOWEGO Z PROGRAMEM MIESZKANIE DLA M ODYCH

ZA CZNIK NR. DO UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO / KREDYTU MIESZKANIOWEGO Z DOTACJ NFO igw/kredytu MIESZKANIOWEGO Z PROGRAMEM MIESZKANIE DLA M ODYCH ZA CZNIK NR. DO UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO / KREDYTU MIESZKANIOWEGO Z DOTACJ NFO igw/kredytu MIESZKANIOWEGO Z PROGRAMEM MIESZKANIE DLA M ODYCH Regulamin oferty Pakiet Standardowy, Pakiet Ubezpieczeniowy,

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Znak sprawy:24 Zp/2013 Ubezpieczenie floty pojazdów Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o w Ostrowcu wi tokrzyskim. Za enia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r.

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuj zują przepisy ustawy o podatku od towarów w i usług ug art. 33a

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pila.sr.gov.pl/ Piła: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywlinej i następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń Kompleksowe materiały do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu Rachunkowość przedsiębiorstw w klasie III Technikum Ekonomicznego lub w klasie II Policealnego Studium Ekonomicznego. Temat zajęć: Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/12 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 34/12 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 grudnia 2012 roku Zarządzenie Nr 34/12 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 3/2012 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 16/2011 z dnia 16.06.2011 r., wprowadzony Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Numer szkody:... Numer polisy (wypełnia ubezpieczyciel)

Numer szkody:... Numer polisy (wypełnia ubezpieczyciel) WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka Numer szkody:... Numer polisy (wypełnia ubezpieczyciel) Dane Ubezpieczonego: Imię i nazwisko:... Numer PESEL:.... Numer Umowy o

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo