Informacja. Nr 669. Świadczenia dla bezrobotnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 669. Świadczenia dla bezrobotnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMU\ICZNYCH I SPOŁECZNYCH Świadczenia dla bezrobotnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej Marzec 1999 Bożena Kłos Informacja Nr 669 Świadczenia dla osób bezrobotnych stanowią bardzo ważny element zabezpieczenia społecznego. W opracowaniu przedstawiono ogólne zasady konstrukcyjne systemów świadczeń dla bezrobotnych oraz scharakteryzowano systemy wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

2 BSE 1 I. Ogólna charakterystyka systemów świadczeń z tytułu bezrobocia Pomimo znacznego zróżnicowania w zakresie podmiotowym, organizacji i finansowania, poziomu świadczeń i kryteriów ich przyznawania, systemy świadczeń dla bezrobotnych w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej charakteryzuje przyjęcie wspólnych ramowych zasad konstrukcyjnych. Podobieństwo systemów wynika z uksztaktowania się w krajach Europy Zachodniej pewnych standardów ochrony pracowników przed ryzykiem bezrobocia, co znalazło odbicie w normach prawa międzynarodowego: w Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 102 i Nr 168 oraz Europejskiego Kodeksu Zabezpieczenia Społecznego. W krajach członkowskich Unii Europejskiej systemy świadczeń dla bezrobotnych opierają się na ubezpieczeniu społecznym z tytułu bezrobocia. W większości krajów ubezpieczenie to jest obowiązkowe. Tylko w krajach skandynawskich uksztaktowała się tradycja dobrowolnego ubezpieczenia: związki zawodowe zakładają fundusze bezrobotnych (unemployments funds), do których przynależność jest dla członków związków zawodowych na ogół obowiązkowa, a dla pozostałych pracowników - dobrowolna. Zakres podmiotowy ubezpieczenia z tytułu bezrobocia jest bardzo szeroki. Na ogół obejmuje wszystkich pracowników, a w wielu przypadkach także osoby pracujące na własny rachunek, osoby zatrudnione w celu przyuczenia do zawodu oraz inne kategorie. Odrębne systemy ubezpieczenia od bezrobocia mogą być tworzone dla poszczególnych grup zawodowych np. pracowników sektora publicznego, pracowników budowlanych, dokerów, kolejarzy itp. Ubezpieczenie obejmuje osoby w wieku aktywności zawodowej: od lat do wieku emerytalnego (60-66 lat). Świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia finansowane są ze składek. Na ogół przyjmowany jest maksymalny pułap zarobków, od których pobierana jest składka i od których obliczane są świadczenia. Najczęściej składka płacona jest przez pracowników i pracodawców w jednakowej wysokości lub wyższej wysokości przez pracodawców. Składka określana jest jako stopa procentowa od wynagrodzenia w przypadku pracowników oraz od funduszu płac w przypadku pracodawców. W niektórych krajach skkadkę płacą tylko pracodawcy (np. Włochy). Tylko w Luksemburgu świadczenia z tytułu bezrobocia finansowane są ze składek pracowników zbieranych w postaci specjalnego podatku solidarnościowego. Fundusz ubezpieczenia często jest wspomagany dotacjami z budżetu państwa. System ubezpieczenia obowiązkowego i dobrowolnego jest uzupełniany systemem pomocy socjalnej dla bezrobotnych, którzy nie są objęci ubezpieczeniem lub wyczerpali okres pobierania zasiłku z ubezpieczenia od bezrobocia. Świadczenia te są finansowane przez budżet państwa. Podstawowym świadczeniem z ubezpieczenia od bezrobocia jest zasiłek dla bezrobotnych. Aby nabyć prawo do zasiłku, bezrobotny musi spełnić łącznie kilka kryteriów. Najczęściej są to: - brak zatrudnienia musi powstać z przyczyn niezależnych od bezrobotnego, a więc jeżeli bezrobocie jest rezultatem zwolnienia z pracy z własnej inicjatywy lub dyscyplinarnego zwolnienia z pracy bezrobotny nie otrzyma zasiłku, - osoba bezrobotna musi być zarejestrowana w urzędzie pracy, albowiem w ten sposób instytucja ubezpieczeniowa wypłacająca świadczenie ma pewność, że zasiłek pobiera osoba, dla której nie ma odpowiedniej oferty pracy, - bezrobotny musi legitymować się odpowiednim okresem zatrudnienia - okresem składkowym w ciągu określonego przedzialu czasu, - bezrobotny musi być zdolny do pracy i wykazywać się gotowością do podjęcia pracy.

3 2 BSE W przypadku wymaganego okresu zatrudnienia-ubezpieczenia przyjmowane są bardzo różne rozwiązania. Jest to kryterium, za pomocą którego można w sposób bardzo znaczący ograniczyć krąg osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych. Odmowa przyjęcia oferty odpowiedniej pracy lub odmowa przyjęcia skierowania na kurs szkoleniowy może spowodować utratę prawa do zasiłku lub zawieszenie prawa do zasiłku przez jakiś okres. Wysokość zasiłku i okres wypłaty zasiłku dla bezrobotnych stanowią następne elementy bardzo różnicujące poszczególne systemy świadczeń dla bezrobotnych. Wysokość zasiłku jest na ogół ustalana w stosunku do wynagrodzenia, jakie bezrobotny pobierał przed utratą pracy. Wysokość miesięcznego zasiłku kształtuje się na poziomic od 30% (Włochy) do 90% wynagrodzenia (Dania). Zasiłek ten może też być określony w postaci kwoty rekompensującej utratę zarobków za jeden dzień pracy (np. Finlandia, Holandia) lub też wypłacany w kwotach tygodniowych (Wielka Brytania, Irlandia). Niejednokrotnie określa się minimalny i maksymalny poziom zasiłku. W Holandii zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany w postaci zasiłku podstawowego lub zasiłku rozszerzonego. Przy określaniu wysokości zasiłku uwzględniana jest sytuacja rodzinna bezrobotnego, głownie poprzez wyższą stopy procentową zasiłku lub podwyższenie zasiłku o określony procent za każdą osobę pozostającą na utrzymaniu bezrobotnego albo poprzez wypłatę dodatków na te osoby. Wysokość zasiłku może być sukcesywnie zmniejszana wraz z wydłużającym się okresem wypłaty zasiłku, co ma mobilizować bezrobotnego do aktywniejszego poszukiwania pracy. Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest tylko przez pewien maksymalny okres, który w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony. Dotyczy to przede wszystkim osób posiadających długi staż pracy. Osobom zbliżającym się do wieku emerytalnego zasiłek dla bezrobotnych może być wypłacany do momentu nabycia prawa do emerytury nawet przez okres 5 lat. W niektórych krajach (np. Hiszpania) bezrobotni otrzymują zasiłek także z tytułu częściowego bezrobocia. Zasiłki mogą być wypłacane od pierwszego dnia bezrobocia lub po okresie karencji wynoszącego 3-6 dni (konwencje MOP dopuszczają 7-dniowy okres karencji). Osoby bezrobotne, które wyczerpały okres zasiłkowy otrzymują zasiłki finansowane z budżetu państwa. Prawo do zasiłku socjalnego z powodu bezrobocia zależy od spełnienia kryterium dochodowego. Od bezrobotnego wymaga się nadal, aby był zarejestrowany w urzędzie pracy. Sama wysokość zasiłku jest niższa od zasiłku wypłacanego z ubezpieczenia i jego wysokość zależy przede wszystkim od sytuacji rodzinnej bezrobotnego. Okres wypłaty zasiłku socjalnego też jest limitowany. II. Systemy świadczeń dla bezrobotnych w poszczególnych krajach i Unii Europejskiej 1. Austria Ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia objęci są obowiązkowo pracownicy osiągający zarobki równe i powyżej szylingów miesięcznie oraz osoby zatrudnione w celu nauki zawodu. Z ubezpieczenia wyłączeni są urzędnicy. Odrębny system ubezpieczenia na wypadek bezrobocia posiadają pracownicy budowlani. Składkę na ubezpieczenie opłacają pracownicy i pracodawcy w wysokości 3% wynagrodzenia i 3% funduszu płac. Maksymalną podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie w wysokości szylingów miesięcznie. Z budżetu państwa pokrywany jest deficyt i koszty świadczeń udzielanych w przypadku wyczerpania okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Aby nabyć prawo da zasiłku ubezpieczony musi spełnić następujące warunki:

4 BSE 3 - posiadać 26-tygodniowy okres składkowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub 52- tygodniowy w ciągu ostatnich 24 miesięcy, jeżeli po raz pierwszy ubiega się o zasiłek, - być zarejestrowanym w urzędzie pracy, - być gotowym do podjęcia pracy. Do okresu składkowego zalicza. się m.in. okresy pobierania świadczeń z tytułu ubezpieczenia chorobowego, bezrobocia, pozostawania w zatrudnieniu bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Świadczenia nie przysługują, jeżeli bezrobocie jest rezultatem zwolnienia z pracy z własnej inicjatywy, dyscyplinarnego zwolnienia z pracy, zaprzestania świadczenia pracy lub odmowy przyjęcia oferty pracy. W tym ostatnim przypadku okres dyskwalifikacji (zawieszenia wypłaty zasiłku) wynosi zwykle 4 tygodnie. Zasiłek z tytułu bezrobocia wynosi przeciętnie 40%-50% zarobków, minimalny zasiłek szylingi, zaś maksymalny szylingów miesięcznie. Wraz z zasiłkiem wypłacany jest dodatek na członków rodziny pozostających na utrzymaniu bezrobotnego w wysokości 627 szylingów na każdą osobę. Wypłacane świadczenia nie mogą przekroczyć 80% zarobków. Okres pobierania świadczeń wynosi maksymalnie 20 tygodni lub 30 tygodni, jeżeli bezrobotny legitymuje się 156- tygodniowym okresem składkowym w ciągu ostatnich 5 lat. W specjalnych przypadkach świadczenia są wypłacane przez 52 tygodnie. Zasiłek finansowany z budżetu państwa wypłacany znajdującym się w potrzebie osobom bezrobotnym wynosi od 92% do 95% zasiłku dla bezrobotnych w zależności od liczby osób pozostających na utrzymaniu bezrobotnego. Bezrobotni otrzymują także świadczenia związane ze szkoleniem, przeprowadzką itp. 2. Belgia Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia obejmuje obowiązkowo wszystkich pracowników. Pracownicy płacą składkę w wysokości 0,87% zarobków, a pracodawcy - 1,46% funduszu płac. Dodatkowe świadczenia są finansowane na podstawie umów zbiorowych dotyczących świadczeń przedemerytalnych. Z budżetu państwa finansowany jest deficyt. Bezrobotny musi spełnić następujące warunku, aby nabyć prawo do świadczeń: - pozostawać z zatrudnieniu i ubezpieczeniu w okresie od 312 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy do 600 dni w ciągu ostatnich 36 miesięcy (wymagany okres zatrudnienia i ubezpieczenia wzrasta wraz z wiekiem bezrobotnego), - być zarejestrowanym w urzędzie pracy, - wykazywać gotowość do podjęcia pracy. Świadczenia z tytulu bezrobocia nie przysługują, gdy bezrobocie jest rezultatem zwolnienia z pracy z własnej inicjatywy, dyscyplinarnego zwolnienia z pracy lub odmowy przyjęcia oferty odpowiedniej pracy. W tym ostatnim przypadku okres dyskwalifikacji wynosi od 8 do 52 tygodni. Prawo do świadczeń przedemerytalnych posiadają bezrobotni, którzy mają ukończone 58 lat i 25 lat pracy. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych i okres ich pobierania uzależnione są od sytuacji rodzinnej bezrobotnego: - głowa gospodarstwa otrzymuje zasiłek w wysokości 60% maksymalnych zarobków (od 1 maja 1996 r. są to zarobki w kwocie franków miesięcznie), - osoba samotna pobiera przez pierwszy rok zasiłek w wysokości 60% zarobków, następnie 42% zarobków, - osoba żyjąca w konkubinacie otrzymuje przez pierwszy rok 55% zarobków, następnie 35% przez piąty kwartał, potem okres zasiłkowy wydłużany jest w zależności od stażu pracy-

5 4 BSE o 1 kwartał za każdy rok zatrudnienia, zaś po wyczerpaniu okresu zasiłkowego wypłacana jest jednorazowa kwota franków. Bezrobotny w wieku 50 lat i więcej posiadający 20 lat stażu pracy i pozostający bez pracy przez 12 miesięcy może otrzymywać miesięczny dodatek, którego wysokość zależy od stopnia utraty zarobków. Osoba samotna w wieku 55 lat i więcej otrzymuje zasiłek w wysokości gwarantującej 60% jej poprzednich zarobków. Zasiłek na poszukiwanie pracy przysługuje bezrobotnej młodzieży w wysokości świadczeń dla osób pozostających na utrzymaniu: od franków do franków miesięcznie w zależności od wieku i statusu rodzinnego. Gkowa rodziny otrzymuje franków. Zasiłek przedemerytalny wynosi 60% zarobków. Dodatek przedemerytalny rekompensuje utracone zarobki i wynosi 50% różnicy pomiędzy miesięcznym zasiłkiem a zarobkami netto. Maksymalny pułap zarobków brutto, od którego obliczane są świadczenia, został określony na poziomie franków. Zasiłek przedemerytalny i dodatek przedemerytalny wypłacane są aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Świadczenia z tytułu bezrobocia są okresowo waloryzowane w zależności od indeksu wzrostu cen. W ramach układów zbiorowych wypłacane są niektórym grupom zawodowym dodatkowe, uzupełniające świadczenia zapewniające minimalne dochody. 3. Dania Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia jest ubezpieczeniem dobrowolnym, subsydiowanym przez budżet państwa. Obejmuje osoby pracujące na własny rachunek i pracowników w wieku lat oraz młodzież legitymującą się 18-miesięcznym zatrudnieniem w celu nauki zawodu, którzy należą do dobrowolnych funduszy bezrobotnych (unemployment funds) tworzonych przez związki zawodowe w przemyśle, handlu, transporcie, rolnictwie, rzemiośle, gastronomii, górnictwie i urzędach. Osoby ubezpieczone wnoszą składki do funduszu. Fundusze bezrobotnych zasilane są też częścią dodatkowego 3% podatku VAT płaconego przez pracodawców od posiadanych przedsiębiorstw. Fundusze otrzymują subsydia z budżetu państwa: subsydia te są częściowo pokrywane ze składki na rynek pracy (labour market contribution) płaconej przez pracodawców i osoby pracujące na własny rachunek od 1 stycznia 1995 r. Lokalne przedstawicielstwa funduszy zbierają składki i wypłacają świadczenia. Do zasiłku dla bezrobotnych uprawnia: - członkostwo w funduszu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, - pozostawanie w zatrudnieniu co najmniej 26 tygodni w ciągu ostatnich 3 lat, - zarejestrowanie w urzędzie pracy, - gotowość do podjęcia pracy. Bezrobocie, będące wynikiem zwolnienia z pracy z własnej inicjatywy, dyscyplinarnego zwolnienia z pracy lub odmowy przyjęcia oferty odpowiedniej pracy, nie uprawnia do pobierania zasiłku. Zasiłek z tytułu dobrowolnej wcześniejszej emerytury (voluntary early retirement benefit) przysługuje rezydentom w wieku lat (także osobom pracującym na własny rachunek), jeżeli są członkami funduszu bezrobotnych przez 20 lat w ciągu ostatnich 25 lat lub 10 lat w ciągu ostatnich 15 lat, urodzonym przed 1 marca 1952 r. Zasiłek dla bezrobotnych wynosi 90% zarobków, maksymalnie do 525 koron dziennie. Wypłacany jest od pierwszego dnia bezrobocia za każdy dzień pracy (5 dni w tygodniu) przez określony okres.

6 BSE 5 Zasiłek z tytułu dobrowolnej wcześniejszej emerytury wynosi 90% zarobków przez pierwsze 30 miesięcy (maksymalnie koron), następnie 82% zarobków (maksymalnie koron). Osoby pobierające ten zasiłek mogą pracować 200 godzin w okresie 12 miesięcy. 4. Finlandia Świadczenia dla bezrobotnych wypłacane są z: - dobrowolnego ubezpieczenia od bezrobocia (fundusze bezrobotnych), otrzymującego także subsydia z budżetu państwa, - państwowego systemu pomocy dla bezrobotnych. Ubezpieczeniem i pomocą na wypadek bezrobocia objęte są osoby w wieku lat. Wydatki na świadczenia wypłacane z funduszu bezrobotnych finansowane są w około 5,5% ze składek ubezpieczonych, w 47% przez pracodawców oraz w 47,5% przez budżet państwa z tym, że środki te przeznaczane są tylko na zasiłki podstawowe. Od stycznia 1996 r. dla nabycia prawa do zasiłku podstawowego nie jest wymagany okres zatrudnienia, czy okres w płaceniu składek, z wyjątkiem osób będących bez pracy po raz pierwszy, które muszą wykazać się przynajmniej okresem 5-miesięcznego zatrudnienia lub aktywnego poszukiwania pracy. Zasiłek zależny od płacy (earnings-related benefit) otrzymują członkowie funduszu bezrobotnych, którzy pracowali co najmniej 26 tygodni w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Świadczenia nie przysługują bezrobotnym, którzy sami zwolnili się z pracy, zaprzestali pracy lub odmówili przyjęcia oferty odpowiedniego zatrudnienia. Zasiłek podstawowy (przyznawany według kryterium dochodowego) wynosi 118 marek dziennie plus 24 marek na 1 dziecko, 35 marek na 2 dzieci, 45 marek na 3 i więcej dzieci. Zasiłek wypłacany jest przez 500 dni. Zasiłek zależny od płacy wynosi: marek dziennie plus 42% dziennej płacy jeżeli płaca jest niższa od marek, - 266,77 marek dziennie plus 20% dziennej płacy stanowiącej nadwyżkę ponad 42% dziennej płacy, jeżeli płaca jest równa lub wyższa od marek. Wraz z zasiłkiem wypłacane są dodatki na dzieci podobnie jak przy zasiłku podstawowym. Zasiłek wypłacany jest za dni robocze (5 dni w tygodniu). Maksymalny zasiłek wraz z dodatkami na dzieci wynosi 90% dziennej płacy ubezpieczonego. Zasiłek wypłacany jest maksymalnie przez 500 dni w okresie kolejnych 4 lat. Jeżeli bezrobotny osiągnie wiek 55 lat zasiłek wypłacany jest aż do osiągnięcia 60 lat. 5. Francja Świadczenia z tytułu bezrobocia wypłacane są z: - obowiązkowego ubezpieczenia od bezrobocia, - systemu pomocy finansowanego przez państwo. Ubezpieczeniem od bezrobocia objęci są obowiązkowo wszyscy pracownicy. Specjalne systemy mają pracownicy budowlani i dokerzy, pracownicy sezonowi, lotnicy, pracownicy handlu i pracownicy sektora publicznego. Systemem pomocy państwowej (stosującym kryterium dochodowe) objęte są następujące kategorie bezrobotnych: młodzież, osoby niedawno owdowiałe lub rozwiedzione, samotne matki z 1 lub więcej dzieci, zwolnieni z wojska, więźniowie, osoby przyuczane do zawodu, osoby długotrwale bezrobotne, które straciły prawo do świadczeń ubezpieczeniowych. Pracownicy płacą składki w wysokości 3,01% miesięcznych dochodów od zarobków poniżej franków i 3,60% zarobków pomiędzy franków i franków. Składki pracodawców wynoszą 5,13% funduszu płac od kwoty franków i 5,26% powyżej tej kwoty. Maksymalny poziom zarobków od których pobierana jest składka i ustalana wysokość świadczenia wynosi franków.

7 6 BSE Z budżetu państwa finansowana jest pomoc dla bezrobotnych. Bezrobotny musi spelnić następujące warunki dla uzyskania prawa do świadczeń z ubezpieczenia: - wiek poniżej 60 lat, ewentualnie lat, jeżeli nie posiada okresu ubezpieczenia wystarcząjącego do uzyskania prawa do pełnej emerytury, - pozostawać w zatrudnieniu co najmniej 91 dni lub 507 godzin w ostatnich 12 miesiącach, - mieszkać we Francji, - być zarejestrowanym w urzędzie pracy, - wykazywać gotowość do podjęcia pracy. Bezrobocie, będące wynikiem zwolnienia z pracy z własnej inicjatywy, dyscyplinarnego zwolnienia z pracy lub odmowy przyjęcia oferty odpowiedniej pracy, nie uprawnia do pobierania zasiłku. Zasiłek dla bezrobotnych początkowo wynosi 57,4% dziennej płacy i wypłacany jest przez okres od 2 do 27 miesięcy. Okres wypłaty zasiłku zależy od wieku bezrobotnego i stażu pracy. Po wyczerpaniu się podstawowego okresu zasiłkowego świadczenie wypłacane jest w niższym wymiarze przez dodatkowy okres uzależniony także od wieku i stażu pracy. Wysokość zasiłku jest sukcesywnie obniżana co 6 miesięcy. Minimalny zasiłek wynosi 101,92 franki dziennie i wzrasta do 127,82 franków, jeżeli bezrobotny ma ukończone 52 lata, pozostaje bez pracy ponad 1 rok, posiada 20 lat stażu pracy i był zatrudniony przynajmniej 2 lata (łącznie) w ciągu ostatnich 5 lat. Zasiłek socjalny finansowany z budżetu państwa wynosi od 74,01 do 106,30 franków dziennie w zależności od wieku bezrobotnego, stażu pracy i sytuacji rodzinnej. Osoby, które mają ukończone 59,5 lat i 12 lat pracy mogą otrzymywać świadczenie pieniężne do momentu osiągnięcia 65 lat tj. nabycia prawa do emerytury. Wysokość tego świadczenia jest zmienna, określana co 6 miesięcy. 6. Grecja Świadczenia z tytułu bezrobocia wypłacane są z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obejmującego pracowników zatrudnionych w przemyśle, handlu i pokrewnych zawodach. Specjalny system posiadają marynarze i drukarze. Składkę na ubezpieczenie od bezrobocia pracownicy płacą w wysokości 1,33% zarobków, a pracodawcy - 2,67% funduszu płac. Skladki są pobierane od rocznych zarobków poniżej drachm. Jest to także maksymalny pułap zarobków brany pod uwagę przy obliczaniu świadczeń. Aby nabyć prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia ubezpieczony musi spełnić następujące warunki: - legitymować się okresem składkowym w wysokości 125 dni w ciągu ostatnich 14 miesięcy, - być zdolnym do osiągania zarobków co najmniej w wymiarze 1/3 płacy osoby pracującej w podobnym zawodzie, - wykazywać gotowość do podjęcia pracy, - być zarejestrowanym w urzędzie pracy. Zasiłek z tytułu bezrobocia nie przysługuje, gdy bezrobocie jest rezultatem zwolnienia z pracy z własnej inicjatywy, dyscyplinarnego zwolnienia z pracy, odmowy przyjęcia oferty odpowiedniej pracy lub uczestniczenia w kursie szkoleniowym. Odmowa oznacza całkowitą utratę prawa do zasiłku. Wysokość zasiłku wynosi dla robotników 40% zarobków, a dla pozostałych pracowników - 50% płacy.

8 BSE 7 Minimalny zasiłek został określony na poziomie 66 i 2/3% zarobków niewykwalifikowanego robotnika. Wraz z zasiłkiem wypłacane są dodatki na osoby pozostające na utrzymaniu bezrobotnego w wysokości 10% zarobków na każdą osobę. Zasiłki są wypłacane po 6-dniowym okresie wyczekiwania, maksymalnie przez 12 miesięcy. 7. Hiszpania Ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia objęci są obowiązkowo pracownicy zatrudnieni w przemyśle, uslugach, kolejarze, górnicy i marynarze. Z ubezpieczenia wyłączeni są: osoby pracujące na własny rachunek, pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy i osoby pracujące dorywczo. Specjalne systemy ubezpieczenia od bezrobocia posiadają pracownicy rolni i członkowie spółdzielni. Pracownicy płacą składki w wysokości 1,6% zarobków według 11 klas zawodowych, a pracodawcy - 6,2% funduszu płac według 11 klas zawodowych. Budżet państwa wyrównuje niedobory w funduszu ubezpieczeniowym. Maksymalną podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie w wysokości od do peset miesięcznie (dla każdej z 11 klas zawodowych ustalony jest odrębny pułap). Prawo do zasiłku uzyskuje bezrobotny, który: - posiada okres składkowy równy 12 miesiącom w ciągu ostatnich 6 lat, - jest zarejestrowany w urzędzie pracy. Odmowa przyjęcia oferty pracy lub udziału w kursie szkoleniowym pozbawia prawa do zasiłku. Okres wypłaty zasiłku uzależniony jest od okresu opłacania składek. Maksymalnie może to być okres 720 dni, do którego ubezpieczony nabywa prawa, jeżeli opłacał składki 2160 dni i więcej. Przez pierwsze 180 dni pobierania zasiłku wynosi on 70% przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy, następnie zostaje obniżony do poziomu 60% zarobków. Maksyrnalna wysokość zasiłku została określona na poziomie 170% minimalnej płacy danej klasy zawodowej z możliwością wzrostu do 220% dla bezrobotnych z dziećmi na utrzymaniu. Minimalny zasiłek równy jest minimalnej płacy, jeżeli bezrobotny ma na utrzymaniu przynajmniej 1 dziecko, w pozostalych wypadkach - 75% minimalnej płacy. Osoby częściowo bezrobotne otrzymują zasiłki wyrównujące stratę zarobków: jest to część zasiłku podstawowego proporcjonalna do zredukowanego zatrudnienia. Bezrobotni, którzy wykorzystali w pełni okres zasiłkowy lub nie są objęci ubezpieczeniem otrzymują świadczenie w wysokości 75% minimalnej płacy przez okres 6 miesięcy. Okres ten może być wydłużony do 18 miesięcy. 8. Holandia Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia obejmuje wszystkich pracowników. Odrębny system posiadają pracownicy sektora publicznego. Wysokość składki płaconej przez pracowników i pracodawców jest zróżnicowana w zależności od gałęzi przemysłu. Przeciętna składka pracownicza wynosi 2,20% zarobków, zaś składka pracodawców - 5,5% funduszu płac. Składki pobierane są od zarobków równych i poniżej 289 guldenów dziennie i stanowią one także maksymalną podstawę dla ustalania wysokości świadczeń. Prawo do zasiłku podstawowego (basic benefit) mają bezrobotni, którzy pozostawali w zatrudnieniu przez 26 tygodni w ciągu ostatnich 39 tygodni. Aby nabyć prawo do zasiłku rozszerzonego (extended benefit) bezrobotny musi wykazać się 52-tygodniowym okresem pobierania płacy za pracę w ciągu 4 lat z ostatnich 5 lat kalendarzowych. Okresy opieki nad dzieckiem w wieku poniżej 12 lat częściowo lub całkowicie wliczane są do okresu kwalifikującego

9 8 BSE do pobierania świadczeń. Ponadto osoby bezrobotne muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy, być zdolne i gotowe do podjęcia pracy. Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi 70% minimalnej płacy, zaś zasiłek rozszerzony - 70% zarobków. Zasiłki wypłacane są przez okres 6 miesięcy. Okres ten może być przed ł użony o dalsze 4 i 1/2 roku, w zależności od wieku bezrobotnego i okresu zatrudnienia. 9. Irlandia Świadczenia z tytułu bezrobocia są wypłacane z systemu ubezpieczeń społecznych i systemu pomocy socjalnej. Pracownicy i pracodawcy płacą jedną składkę na ubezpieczenie społeczne obejmujące wszystkie ryzyka. Składka pracodawców jest powiększana o 0,25% funduszu płac uczniów odbywających przyuczenie do zawodu w następujących branżach: budownictwo, drukarstwo, papiernictwo, przemysł elektromechaniczny. Ubezpieczeniu podlegają pracownicy w wieku poniżej 66 lat. Z prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia wyłączone są niektóre kategorie osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, osoby pracujące na własny rachunek, pracownicy sektora publicznego zatrudnieni przed 6 kwietnia 1995 r. oraz pracownicy domowi. Do zasiłku dla bezrobotnych uprawnione są osoby w wieku lat posiadające 39- tygodniowy okres opłacania składek. Świadczenia z pomocy społecznej mogą otrzymać osoby w wieku lat stale przebywające na terenie Irlandii i nie posiadające wystarczających środków utrzymania, bezrobotne przynajmniej przez okres 390 dni i nie posiadające uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek i świadczenia z pomocy przyslugują tylko osobom, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, zdolne i chętne do podjęcia pracy. Zasiłek z tytułu bezrobocia nie przysługuje, gdy bezrobocie jest rezultatem zwolnienia z pracy z własnej inicjatywy, dyscyplinarnego zwolnienia z pracy, odmowy przyjęcia oferty odpowiedniej pracy. W przypadku odmowy wypłata zasiłku jest zawieszana na okres do 9 tygodni. Bezrobotny, którego obejmuje spór związków zawodowych z pracodawcą, nie posiada prawa do zasiłku przez okres trwania tego sporu. Zasiłek dla bezrobotnych wynosi 64,50 funtów tygodniowo. Na osoby znąjdujące się na utrzymaniu bezrobotnego wypłacane są dodatki w wysokości: 38,50 funtów tygodniowo na osobę dorosłą, 13,20 funtów na dzieci. Dodatek na dzieci wypłacany jest w zmniejszonej wysokości - 6,60 funtów tygodniowo - jeżeli bezrobotny nie ma na utrzymaniu osoby dorosłej. Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są osobom bezrobotnym spełniającym kryterium dochodowe. Świadczenie wynosi 62,40 funtów tygodniowo, a po l5 miesiącach wzrasta do 64,50 funtów. Na osoby będące na utrzymaniu bezrobotnego wypłacane są dodatki na takich samych zasadach i w takiej samej wysokości jak przy zasiłku dla bezrobotnych. 10. Luksemburg Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia obejmuje pracowników, osoby pracujące na własny rachunek (spełniające odpowiednie kryteria), absolwentów szkół i osoby, które ukończyły przyuczenie do zawodu w wieku lat. Składka jest opłacana tylko przez pracowników i wynosi 2,5% specjalnego podatku solidarnościowego (special solidarity tax). Budżet państwa dofinansowuje świadczenia w wysokości określanej ustawą w każdym roku. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabywają osoby, które: - były zatrudnione przez 26 tygodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy, - pracowały na własny rachunek przez 5 lat (z wyjątkiem specjalnych przypadków), - są absolwentami,

10 BSE 9 - przebywały 26 tygodni na bezrobociu rejestrowanym, - są zarejestrowane w urzędzie pracy, - są zdolne i gotowe do podjęcia odpowiedniego zatrudnienia. Rozwiązanie stosunku pracy i odmowa przyjęcia oferty pracy pozbawiają prawa do zasiłku. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 80% wynagrodzenia osiąganego w ciągu ostatnieh 3 miesięcy. Osoby posiadające dzieci na utrzymaniu otrzymują zasiłek w wysokości 85% płacy. Zasiłek nie może przekraczać 2,5-krotności minimalnej płacy. Wysokość zasiłku jest redukowana po okresie 182 dni do maksymalnej wysokości 2-krotności minimalnej płacy, a po 365 dniach - do 1,5-krotności minimalnej płacy. Zasiłek dla absolwentów wynosi 70% minimalnej płacy, a dla osób pracujących na własny rachunek - 80%. Wysokość zasiłku jest zmniejszana, jeżeli osoba bezrobotna prowadzi wspólne gospodarstwo z osobą, która osiąga zarobki przekracząjące 2-krotność minimalnej płacy. Zasiłek jest wypłacany maksymalnie przez 365 dni w ciągu 24 miesięcy. Okres zasiłkowy może zostać wydłużony o 12, 9 lub 6 miesięcy bezrobotnym w starszym wieku i osobom, dla których trudno znaleźć ofertę pracy. Zasiłki są automatycznie waloryzowane stosownie do wzrostu kosztów utrzymania. 11. Niemcy Obowiązkowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia obejmuje osoby zatrudnione (w tym chałupników) i osoby zatrudnione w ramach kształcenia zawodowego. Z ubezpieczenia wyłączone są osoby pracujące w krótkim wymiarze czasu pracy. Pracownicy i pracodawcy płacą składkę w tej samej wysokości - 3,25% zarobków i 3,25% funduszu płac. Z budżetu państwa subsydiowana jest promocja przepisów prawa i pokrywany jest deficyt. Ponadto z budżetu państwa finansowana jest pomoc socjalna dla bezrobotnych i składka na ubezpieczenie społeczne. Maksymalny pułap zarobków, od którego naliczana jest składka i świadczenia, wynosi marek rocznie, a w byłej NRD marek rocznie. Prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia posiada osoba, która zarejestrowała się w urzędzie pracy, jest zdolna i chętna do podjęcia pracy, była ubezpieczona 360 dni w ciągu ostatnich 3 lat. Dla pracowników sezonowych wymagany okres ubezpieczenia wynosi 180 dni. Pomoc socjalna przysługuje bezrobotnym pozbawionym wystarczających środków do życia, którzy byli zatrudnieni przynajmniej 150 dni w ciągu ostatniego roku lub wyczerpali okres zasiłkowy. W niektórych przypadkach prawo do zasiłku może być zawieszone na okres do 12 tygodni. Wysokość zasiłku została określona na poziomie 67% zarobków netto, jeżeli bezrobotny posiada dzieci na utrzymaniu. W pozostałych przypadkach zasiłek wynosi 60% zarobków netto. Zasiłek jest wypłacany od pierwszego dnia przez okres od 78 do 832 dni w zależności od okresu zatrudnienia (ubezpieczenia) i wieku bezrobotnego. Zasiłek socjalny przyznawany jest w oparciu o kryterium dochodowe i wynosi 57% wynagrodzenia netto dla bezrobotnego z dziećmi na utrzymaniu lub 53% dla pozostałych bezrobotnych. Zasiłek ten przysługuje bezrobotnym, którzy nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub wyczerpali okres pobierana zasiłku z ubezpieczenia. Okres wypłaty zasiłku socjalnego jest nieokreślony. Częściowy zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest osobom pozostającym bez pracy przez krótki okres czasu. Specjalne świadczenie otrzymują pracownicy budowlani, którzy nie mogą pracować ze względu na pogodę. Świadczenie jest wypłacane po 151 godzinie przerwy w pracy,

11 10 BSE która ma miejsce pomiędzy 1 stycznia i 31 marca lub 1 listopada i 31 grudnia każdego roku. Odrębne świadczenie, rekompensujące koszty utrzymania (cost of living assistance) przysługuje osobom odbywającym szkolenie zawodowe, kursy zmieniające kwalifikacje i rehabilitację zawodową. 12. Portugalia Świadczenia dla bezrobotnych wypkacane są z systemu ubezpieczenia społecznego i z systemu pomocy socjalnej. Ubezpieczenie obejmuje pracowników i osoby po raz pierwszy poszukujące pracy. Wyłączone są osoby pracujące na własny rachunek, pracownicy domowi, osoby pracujące sezonowo i dorywczo. Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które pracowały i osiągały zarobki przez 540 dni w ciągu 24 miesięcy poprzedzających utratę pracy. Zasiłek socjalny wypłacany jest osobom bezrobotnym, które pracowały przez 180 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Bezrobotny musi być zarejestrowany w urzędzie pracy, być zdolny i chętny do podjęcia pracy i pozostawanie bez pracy nie może być spowodowane przez bezrobotnego. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 65% przeciętnych zarobków. Minimalny zasiłek został określony na poziomie minimalnej płacy, zaś maksymalny - 3- krotności minimalnej płacy. Zasiłek wypłacany jest w okresie od 10 do 30 tygodni w zależności od wieku ubezpieczonego. Zasiłek socjalny określono na poziomie 70% minimalnej placy dla osoby samotnej i od 90 do 100% minimalnej płacy w przypadku osób posiadających rodzinę na utrzymaniu w zależności od wielkości rodziny. Zasiłek jest wypłacany przez okres od 5 do 15 miesięcy. Okres wypłaty zasiłku zależy od wieku bezrobotnego. Osoby w wieku powyżej 55 lat otrzymują zasiłek dla bezrobotnych do chwili ukończenia 60 lat i tym samym nabycia prawa do emerytury. 13. Szwecja Świadczenia dla bezrobotnych wypłacane są z systemu dobrowolnego ubezpieczenia i z systemu świadczeń pieniężnych związanych z rynkiem pracy (labour market cash benefit program). Ubezpieczeniem objęte są pracownicy i osoby pracujące na własny rachunek, w wieku poniżej 65 lat poprzez przynależność do funduszy bezrobotnych dobrowolnie tworzonych przez związki zawodowe i organizacje osób pracujących na własny rachunek. Przynależność do funduszy jest zwykle obowiązkowa dla członków związków zawodowych, ale do funduszu może dobrowolnie przystąpić każdy pracownik z dużego zakładu przemysłowego. Do funduszy należy około 80% wszystkich pracowników. Z systemu świadczeń pieniężnych związanych z rynkiem pracy mogą korzystać osoby, które poszukują pracy, mają skończone 20 lat i nie są objęte programem ubezpieczeniowym. Pracownicy płacą składkę w wysokości koron miesięcznie w zależności od funduszu. Składki pracowników pokrywają około 3% wydatków. Składka pracodawców wynosi 5,42% funduszu płac i finansuje ona zarówno świadczenia wypłacane z funduszy bezrobotnych jak i z programu rynku pracy. Z budżetu państwa może być pokrywany deficyt funduszy. Zasiłki dla bezrobotnych finansowane ze środków gromadzonych w funduszach przysługują osobom: - legitymującym się 12 miesięcznym członkostwem w funduszu,

12 BSE 11 - zatrudnionym 5 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed utratą zatrudnienia, - zarejestrowanym w urzędzie pracy, - zdolnym do pracy. Zasiłek z tytułu bezrobocia nie przysługuje; gdy bezrobocie jest rezultatem zwolnienia z pracy z własnej inicjatywy, dyscyplinarnego zwolnienia z pracy, odmowy przyjęcia oferty odpowiedniej pracy. W przypadku odmowy wypłata zasiłku jest zwykle zawieszana na okres 60 dni. Bezrobotny, który prowadzi spór z pracodawcą dotyczący stosunku pracy, nie posiada prawa do zasilku przez okres trwania tego sporu. Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany z funduszy bezrobotnych wynosi 75% utraconego dochodu, minimum koron, maksimum koron dziennie w zależności od zarobków danej kategorii pracowników. Okres wypłaty zasiłku wynosi maksymalnie 300 dni i jest przedłużany do 450 dni dla osób bezrobotnych w wieku lat. Zasiłek jest płacony za dni pracy tj. za 5 dni w tygodniu. Zasiłek z programu rynku pracy wynosi 230 koron dziennie i wypłacany jest przez okres do 150 dni osobom w wieku poniżej 55 lat, przez 300 dni bezrobotnym w wieku lat i przez 450 dni osobom wieku lat. Kwoty zasiłków są opodatkowane. 14. Wielka Brytania Świadczenia dla bezrobotnych wypłacane są z systemu ubezpieczenia społecznego i z systemu pomocy społecznej. Ubezpieczenie obejmuje osoby zarabiające 62 funty tygodniowo i więcej. Z opłacania składek wyłączone są osoby pracujące na własny rachunek, niektóre kobiety zamężne i wdowy opłacające zredukowaną składkę. Prawo do zasiłku na poszukiwanie pracy (Jabseeker's Allowance) wypłacanego z ubezpieczenia przysługuje osobie, która: - ma ukończone 18 lat (osoby w wieku pod specjalnymi warunkami), - nie pracuje lub pracuje mniej niż 16 godzin tygodniowo, - posiada minimalny okres składkowy wynoszący 25 tygodni w ciągu roku podatkowego (od kwietnia do marca) przed rozpoczęciem roku składkowego (od stycznia do grudnia), w którym nastąpiła utrata pracy, - zarejestrowała się w urzędzie pracy, - jest zdolna, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie jej poszukuje, - posiada aktualną umowę o poszukiwanie pracy (Jobseeker's Agreement). Wątpliwości związane z kwestią zdolności do pracy, bezrobocia w wyniku rozwiązania umowy o pracę przez bezrobotnego, odmowy przyjęcia oferty pracy lub nieprzestrzegania umowy o poszukiwanie pracy rozstrzygane są przez specjalnych urzędników sądowych (specialist adjudication officers). Socjalny zasiłek na poszukiwanie pracy przysługuje osobom spelniającym kryterium dochodowe. Osoby te nie mogą osiągać dochodów wyższych niż 8000 funtów rocznie i pracować więcej niż 16 godzin tygodniowo. Prawo do zasiłku przysługuje osobom, które nie padlegają ubezpieczeniu lub wyczerpały okres zasiłkowy z ubezpieczenia. Wysokość zasiłku na poszukiwanie pracy, wypłacanego z ubezpieczenia, wynosi : - 49,15 funtów tygodniowo, jeżeli bezrobotny ma ukończone 25 lat i więcej, - 38,90 funtów tygodniowo, jeżeli bezrobotny jest w wieku lat, - 29,60 funtów tygodniowo, jeżeli bezrobotny ma mniej niż 18 lat. Zasiłek jest wypłacany po 3 dniach karencji, maksymalnie przez 6 miesięcy. Wysokość socjalnego zasiłku na poszukiwanie pracy zależy od dochodów rodziny, wieku bezrobotnego i sytuacji rodzinnej, np. osoba samotna w zależności od wieku może otrzymać zasiłek w wysokości od 29,60 do 49,15 funtów. Zasiłki te wypłacane są przez urzędy pracy.

13 12 BSE 15. Włochy Obowiązkowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia obejmuje pracowników zatrudnionych przez prywatnych pracodawców. Robotnicy budowlani posiadają prawo do specjalnego dodatkowego zasiłku. Pracownicy nie płacą składek. Wysokość składek pracodawców wynosi 1,61%-1,91% funduszu płac. Pracodawcy z sektora przemysłowego opłacają ponadto dodatkową składkę w wysokości 0,3% funduszu płac (0,8% w budownictwie) z tytułu bezrobocia specjalnego (special unemployment) oraz 2,2% funduszu płac (1,9% w przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 50 pracowników) na fundusz uzupelniający wynagrodzenie (wage suplement fund). Z budżetu państwa finansowane są koszty administracyjne, subsydia na świadczenia dla pracowników rolnych, młodzieży bezrobotnej oraz dotacje dla funduszu uzupełniającego wynagrodzenie. Składka jest pobierana od płacy robotnika przemysłowego równej lirów dziennie, nie ma górnego pułapu zarobków dla ustalania wysokości świadczeń. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiada bezrobotny, który spełnia następujące kryteria: - posiada 52 tygodniowy okres składkowy w ciągu ostatnich 2 lat, (jeżeli jest pracownikiem budowlanym okres składkowy powinien wynosić 43 tygodnie w ciągu ostatnich 2 lat), - jest zarejestrowany w urzędzie pracy, - jest zdolny i gotowy do podjęcia pracy. Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje, gdy bezrobocie jest rezultatem zwolnienia z pracy z własnej inicjatywy, dyscyplinarnego zwolnienia z pracy, odmowy przyjęcia oferty odpowiedniej pracy lub uczestniczenia w kursie szkoleniowym. W przypadku odmowy wypłata zasiłku jest zawieszana na okres 30 dni. Wypłacane są także zasiłki robotnikom przemysłowym z tytułu mobilności (mobility insurance) i dodatek do płacy wyrównujący stratę zarobków z powodu częściowego bezrobocia. Przepisy prawa szczegółowo regulują w jakich sytuacjach przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Prawo do zasiłku z tytułu mobilności przysługuje robotnikom, którzy posiadają co najmniej 1 rok ubezpieczenia i 6 miesięcy zatrudnienia. Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany w wysokości 30% wynagrodzenia po 7- dniowym okresie karencji, maksymalnie przez okres 180 dni. Wraz z zasiłkiem bezrobotny otrzymuje dodatki na osoby pozostające na jego utrzymaniu w wysokości i według zasad regulujących wypłatę świadczeń rodzinnych. Specjalny zasiłek dla pracownik6w budowlanych wynosi 80% wynagrodzenia i wypłacany jest przez 90 dni (okres ten może być wydłużony). Zasiłek z tytułu mobilności dla robotników przemysłowych określono na poziomie 80% wynagrodzenia płatnego przez okres 1 roku lub dłużej w zależności od wieku bezrobotnego i miejsca położenia firmy. * * * Informacje zawarte w opracowaniu pochodzą z publikacji Social Security Programs, Throughout the World , Social Security Administration, Research Report 65, SSA Publication No , August 1997 i przedstawiają stan prawny na dzień 1 stycznia 1997 r.

Zasiłek dla bezrobotnych w Portugalii - nowe zasady przyznawania

Zasiłek dla bezrobotnych w Portugalii - nowe zasady przyznawania Zasiłek dla bezrobotnych w Portugalii - nowe zasady przyznawania Zgodnie z prawem portugalskim zasiłek dla bezrobotnych to kwota pieniężna wypłacana co miesiąc osobie, która straciła pracę z przyczyn od

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Nr 972. Informacja. Świadczenia pieniężne na rzecz rodziny w państwach członkowskich Unii Europejskiej. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 972. Informacja. Świadczenia pieniężne na rzecz rodziny w państwach członkowskich Unii Europejskiej. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Świadczenia pieniężne na rzecz rodziny w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Czerwiec 2003 Bożena Kłos Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 184. Wiek emerytalny i sposób obliczania emerytury w bazowych systemach emerytalnych krajów Unii Europejskiej

Raport. Nr 184. Wiek emerytalny i sposób obliczania emerytury w bazowych systemach emerytalnych krajów Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wiek emerytalny i sposób obliczania emerytury w bazowych systemach emerytalnych krajów Unii Europejskiej Grudzień 2000

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem Lipiec 2000 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Bardziej szczegółowo

Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach

Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Bożena Kołaczek Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach Seminarium: Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski. Warszawa, 20 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

Zasady nabycia prawa do zasiłku

Zasady nabycia prawa do zasiłku Powiatowy Urząd Pracy Zasiłek dla bezrobotnych Zasady nabycia prawa do zasiłku Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Urząd Gminy Wilczęta na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

Nr 773. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Nr 773. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Pomoc dla bezrobotnych samotnych matek. Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Funkcjonujący aktualnie system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną systemu stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim http://puptomaszow.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku Prawo do zasiłku będzie Ci przysługiwać od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA (2)

POLITYKA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA (2) prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Katedra Ubezpieczenia Społecznego POLITYKA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA (2) Polityka zatrudnienia (akcent - tworzenie miejsc pracy) Polityki rynków pracy (akcent - dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Finanse ubezpieczeń społecznych

Finanse ubezpieczeń społecznych dr Grzegorz Kula, gkula@wne.uw.edu.pl Finanse ubezpieczeń społecznych Wykład 5. Standardy socjalne i warunki życia Bukowska i in. (2011) GUS (2015), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. GUS (2014), Budżety

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Powiat zgierski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

Polityka rodzinna we Francji i Szwecji na tle rozwiązań polskich 1

Polityka rodzinna we Francji i Szwecji na tle rozwiązań polskich 1 Polityka rodzinna we Francji i Szwecji na tle rozwiązań polskich 1 Kraj macierzyński Polska Matka urodzenie 1dziecka 20 tyg. urodzenie 2 dzieci 31 tyg. urodzenie 3 dzieci 33 tyg. urodzenie 4 dzieci 35

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH Warunki wspólne dla wszystkich świadczeń Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI IMIĘ I NAZWISKO Krosno Odrz. PESEL Adres zamieszkania telefon. data rejestracji w PUP. nazwa uprzednio ukończonej szkoły/uczelni.. data ukończenia nauki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od września 2005 roku. Komu od września br.

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL) ... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)... dnia... Powiatowy Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59 600 Lwówek Śląski WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Wykład 12. Ochrona przed ubóstwem w Polsce opieka społeczna i inne instytucje zabezpieczenia społecznego Literatura: Bukowska (2011) www.zus.pl www.mpips.gov.pl Granice ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe")

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe) Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe") na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł, na osobę w rodzinie - 351 zł, Zasiłek stały Maksymalna wysokość

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE WAŁBRZYCH 03.12.2009r. PLAN PREZENTACJI REJESTRACJA BEZROBOTNEGO WARUNKI WYMAGANE DO PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU INNE OKRESY ZALICZNE DO 365 DNI WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie art. 233 1 Kodeksu Karnego, zgodnie z treścią

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników Ubezpieczenie społeczne rolników 1 Źródło statystyk: strona internetowa KRUS 2 3 4 ok. 9% posiada gospodarstwa do 1 ha przeliczeniowego i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia w KRUS z mocy ustawy ok.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO KONKURSU 23/POKL/7.2.1/2012 STAŻE, ZAJĘCIA REINTEGRACJI, SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL Aktywizacja zawodowa i społeczna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI IMIĘ I NAZWISKO Krosno Odrz,. PESEL ADRES ZAMIESZKANIA. TELEFON. data rejestracji w PUP. nazwa uprzednio ukończonej szkoły/uczelni.. data ukończenia nauki Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa z wiersza 9 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły - w terminie do 10 września 2013 roku.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły - w terminie do 10 września 2013 roku. Informacja dla rodziców i uczniów Wyprawka szkolna 2013-2014. Kto może skorzystać z programu? Uczniowie: - szkoła podstawowa klasa I - szkoła podstawowa klasa II-III - szkoła podstawowa klasa V - uczniowie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500 plus

Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500 plus Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500 plus Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Wójta Gminy Nowa Karczma o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne)

Wniosek do Wójta Gminy Nowa Karczma o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) Wniosek do Wójta Gminy Nowa Karczma o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) Dane wnioskodawcy Nazwisko Imiona Adres zamieszkania Telefon kontaktowy Wnoszę o przyznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I postanowienia ogólne Niniejszy regulamin opracowany jest na podstawie: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla bezrobotnych

Świadczenia dla bezrobotnych 2008-07-30 07:32:06 Świadczenia dla bezrobotnych Świadczenia dla bezrobotnych Świadczenia dla bezrobotnych Świadczenia dla bezrobotnych (art. 71-83 ustawy): 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 2 Dostęp do niemieckiego rynku pracy został zliberalizowany w maju 2011 r. Liberalizacja nie oznacza, że przestały obowiązywać wymogi dotyczące rejestracji

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Wnioskodawca...... ( imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres i numer telefonu ) Wnoszę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1)

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Powiat kluczborski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc luty

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lubartowie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 1 9 9 7 4 6 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki na zasadach określonych art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Wiadomości Czwartek, 21 lutego 2013 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r. zmienione zostały

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw Projekt A U T O P O P R A W K A do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw W projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa tryb przyznawania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY Ogólne zasady odbywania stażu u organizatora w 2014 r. 1 Pomoc w formie odbywania stażu u organizatora udzielana jest na podstawie: 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; dodatek z tytułu wychowywania

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo