Informacja. Nr 669. Świadczenia dla bezrobotnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 669. Świadczenia dla bezrobotnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMU\ICZNYCH I SPOŁECZNYCH Świadczenia dla bezrobotnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej Marzec 1999 Bożena Kłos Informacja Nr 669 Świadczenia dla osób bezrobotnych stanowią bardzo ważny element zabezpieczenia społecznego. W opracowaniu przedstawiono ogólne zasady konstrukcyjne systemów świadczeń dla bezrobotnych oraz scharakteryzowano systemy wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

2 BSE 1 I. Ogólna charakterystyka systemów świadczeń z tytułu bezrobocia Pomimo znacznego zróżnicowania w zakresie podmiotowym, organizacji i finansowania, poziomu świadczeń i kryteriów ich przyznawania, systemy świadczeń dla bezrobotnych w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej charakteryzuje przyjęcie wspólnych ramowych zasad konstrukcyjnych. Podobieństwo systemów wynika z uksztaktowania się w krajach Europy Zachodniej pewnych standardów ochrony pracowników przed ryzykiem bezrobocia, co znalazło odbicie w normach prawa międzynarodowego: w Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 102 i Nr 168 oraz Europejskiego Kodeksu Zabezpieczenia Społecznego. W krajach członkowskich Unii Europejskiej systemy świadczeń dla bezrobotnych opierają się na ubezpieczeniu społecznym z tytułu bezrobocia. W większości krajów ubezpieczenie to jest obowiązkowe. Tylko w krajach skandynawskich uksztaktowała się tradycja dobrowolnego ubezpieczenia: związki zawodowe zakładają fundusze bezrobotnych (unemployments funds), do których przynależność jest dla członków związków zawodowych na ogół obowiązkowa, a dla pozostałych pracowników - dobrowolna. Zakres podmiotowy ubezpieczenia z tytułu bezrobocia jest bardzo szeroki. Na ogół obejmuje wszystkich pracowników, a w wielu przypadkach także osoby pracujące na własny rachunek, osoby zatrudnione w celu przyuczenia do zawodu oraz inne kategorie. Odrębne systemy ubezpieczenia od bezrobocia mogą być tworzone dla poszczególnych grup zawodowych np. pracowników sektora publicznego, pracowników budowlanych, dokerów, kolejarzy itp. Ubezpieczenie obejmuje osoby w wieku aktywności zawodowej: od lat do wieku emerytalnego (60-66 lat). Świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia finansowane są ze składek. Na ogół przyjmowany jest maksymalny pułap zarobków, od których pobierana jest składka i od których obliczane są świadczenia. Najczęściej składka płacona jest przez pracowników i pracodawców w jednakowej wysokości lub wyższej wysokości przez pracodawców. Składka określana jest jako stopa procentowa od wynagrodzenia w przypadku pracowników oraz od funduszu płac w przypadku pracodawców. W niektórych krajach skkadkę płacą tylko pracodawcy (np. Włochy). Tylko w Luksemburgu świadczenia z tytułu bezrobocia finansowane są ze składek pracowników zbieranych w postaci specjalnego podatku solidarnościowego. Fundusz ubezpieczenia często jest wspomagany dotacjami z budżetu państwa. System ubezpieczenia obowiązkowego i dobrowolnego jest uzupełniany systemem pomocy socjalnej dla bezrobotnych, którzy nie są objęci ubezpieczeniem lub wyczerpali okres pobierania zasiłku z ubezpieczenia od bezrobocia. Świadczenia te są finansowane przez budżet państwa. Podstawowym świadczeniem z ubezpieczenia od bezrobocia jest zasiłek dla bezrobotnych. Aby nabyć prawo do zasiłku, bezrobotny musi spełnić łącznie kilka kryteriów. Najczęściej są to: - brak zatrudnienia musi powstać z przyczyn niezależnych od bezrobotnego, a więc jeżeli bezrobocie jest rezultatem zwolnienia z pracy z własnej inicjatywy lub dyscyplinarnego zwolnienia z pracy bezrobotny nie otrzyma zasiłku, - osoba bezrobotna musi być zarejestrowana w urzędzie pracy, albowiem w ten sposób instytucja ubezpieczeniowa wypłacająca świadczenie ma pewność, że zasiłek pobiera osoba, dla której nie ma odpowiedniej oferty pracy, - bezrobotny musi legitymować się odpowiednim okresem zatrudnienia - okresem składkowym w ciągu określonego przedzialu czasu, - bezrobotny musi być zdolny do pracy i wykazywać się gotowością do podjęcia pracy.

3 2 BSE W przypadku wymaganego okresu zatrudnienia-ubezpieczenia przyjmowane są bardzo różne rozwiązania. Jest to kryterium, za pomocą którego można w sposób bardzo znaczący ograniczyć krąg osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych. Odmowa przyjęcia oferty odpowiedniej pracy lub odmowa przyjęcia skierowania na kurs szkoleniowy może spowodować utratę prawa do zasiłku lub zawieszenie prawa do zasiłku przez jakiś okres. Wysokość zasiłku i okres wypłaty zasiłku dla bezrobotnych stanowią następne elementy bardzo różnicujące poszczególne systemy świadczeń dla bezrobotnych. Wysokość zasiłku jest na ogół ustalana w stosunku do wynagrodzenia, jakie bezrobotny pobierał przed utratą pracy. Wysokość miesięcznego zasiłku kształtuje się na poziomic od 30% (Włochy) do 90% wynagrodzenia (Dania). Zasiłek ten może też być określony w postaci kwoty rekompensującej utratę zarobków za jeden dzień pracy (np. Finlandia, Holandia) lub też wypłacany w kwotach tygodniowych (Wielka Brytania, Irlandia). Niejednokrotnie określa się minimalny i maksymalny poziom zasiłku. W Holandii zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany w postaci zasiłku podstawowego lub zasiłku rozszerzonego. Przy określaniu wysokości zasiłku uwzględniana jest sytuacja rodzinna bezrobotnego, głownie poprzez wyższą stopy procentową zasiłku lub podwyższenie zasiłku o określony procent za każdą osobę pozostającą na utrzymaniu bezrobotnego albo poprzez wypłatę dodatków na te osoby. Wysokość zasiłku może być sukcesywnie zmniejszana wraz z wydłużającym się okresem wypłaty zasiłku, co ma mobilizować bezrobotnego do aktywniejszego poszukiwania pracy. Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest tylko przez pewien maksymalny okres, który w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony. Dotyczy to przede wszystkim osób posiadających długi staż pracy. Osobom zbliżającym się do wieku emerytalnego zasiłek dla bezrobotnych może być wypłacany do momentu nabycia prawa do emerytury nawet przez okres 5 lat. W niektórych krajach (np. Hiszpania) bezrobotni otrzymują zasiłek także z tytułu częściowego bezrobocia. Zasiłki mogą być wypłacane od pierwszego dnia bezrobocia lub po okresie karencji wynoszącego 3-6 dni (konwencje MOP dopuszczają 7-dniowy okres karencji). Osoby bezrobotne, które wyczerpały okres zasiłkowy otrzymują zasiłki finansowane z budżetu państwa. Prawo do zasiłku socjalnego z powodu bezrobocia zależy od spełnienia kryterium dochodowego. Od bezrobotnego wymaga się nadal, aby był zarejestrowany w urzędzie pracy. Sama wysokość zasiłku jest niższa od zasiłku wypłacanego z ubezpieczenia i jego wysokość zależy przede wszystkim od sytuacji rodzinnej bezrobotnego. Okres wypłaty zasiłku socjalnego też jest limitowany. II. Systemy świadczeń dla bezrobotnych w poszczególnych krajach i Unii Europejskiej 1. Austria Ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia objęci są obowiązkowo pracownicy osiągający zarobki równe i powyżej szylingów miesięcznie oraz osoby zatrudnione w celu nauki zawodu. Z ubezpieczenia wyłączeni są urzędnicy. Odrębny system ubezpieczenia na wypadek bezrobocia posiadają pracownicy budowlani. Składkę na ubezpieczenie opłacają pracownicy i pracodawcy w wysokości 3% wynagrodzenia i 3% funduszu płac. Maksymalną podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie w wysokości szylingów miesięcznie. Z budżetu państwa pokrywany jest deficyt i koszty świadczeń udzielanych w przypadku wyczerpania okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Aby nabyć prawo da zasiłku ubezpieczony musi spełnić następujące warunki:

4 BSE 3 - posiadać 26-tygodniowy okres składkowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub 52- tygodniowy w ciągu ostatnich 24 miesięcy, jeżeli po raz pierwszy ubiega się o zasiłek, - być zarejestrowanym w urzędzie pracy, - być gotowym do podjęcia pracy. Do okresu składkowego zalicza. się m.in. okresy pobierania świadczeń z tytułu ubezpieczenia chorobowego, bezrobocia, pozostawania w zatrudnieniu bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Świadczenia nie przysługują, jeżeli bezrobocie jest rezultatem zwolnienia z pracy z własnej inicjatywy, dyscyplinarnego zwolnienia z pracy, zaprzestania świadczenia pracy lub odmowy przyjęcia oferty pracy. W tym ostatnim przypadku okres dyskwalifikacji (zawieszenia wypłaty zasiłku) wynosi zwykle 4 tygodnie. Zasiłek z tytułu bezrobocia wynosi przeciętnie 40%-50% zarobków, minimalny zasiłek szylingi, zaś maksymalny szylingów miesięcznie. Wraz z zasiłkiem wypłacany jest dodatek na członków rodziny pozostających na utrzymaniu bezrobotnego w wysokości 627 szylingów na każdą osobę. Wypłacane świadczenia nie mogą przekroczyć 80% zarobków. Okres pobierania świadczeń wynosi maksymalnie 20 tygodni lub 30 tygodni, jeżeli bezrobotny legitymuje się 156- tygodniowym okresem składkowym w ciągu ostatnich 5 lat. W specjalnych przypadkach świadczenia są wypłacane przez 52 tygodnie. Zasiłek finansowany z budżetu państwa wypłacany znajdującym się w potrzebie osobom bezrobotnym wynosi od 92% do 95% zasiłku dla bezrobotnych w zależności od liczby osób pozostających na utrzymaniu bezrobotnego. Bezrobotni otrzymują także świadczenia związane ze szkoleniem, przeprowadzką itp. 2. Belgia Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia obejmuje obowiązkowo wszystkich pracowników. Pracownicy płacą składkę w wysokości 0,87% zarobków, a pracodawcy - 1,46% funduszu płac. Dodatkowe świadczenia są finansowane na podstawie umów zbiorowych dotyczących świadczeń przedemerytalnych. Z budżetu państwa finansowany jest deficyt. Bezrobotny musi spełnić następujące warunku, aby nabyć prawo do świadczeń: - pozostawać z zatrudnieniu i ubezpieczeniu w okresie od 312 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy do 600 dni w ciągu ostatnich 36 miesięcy (wymagany okres zatrudnienia i ubezpieczenia wzrasta wraz z wiekiem bezrobotnego), - być zarejestrowanym w urzędzie pracy, - wykazywać gotowość do podjęcia pracy. Świadczenia z tytulu bezrobocia nie przysługują, gdy bezrobocie jest rezultatem zwolnienia z pracy z własnej inicjatywy, dyscyplinarnego zwolnienia z pracy lub odmowy przyjęcia oferty odpowiedniej pracy. W tym ostatnim przypadku okres dyskwalifikacji wynosi od 8 do 52 tygodni. Prawo do świadczeń przedemerytalnych posiadają bezrobotni, którzy mają ukończone 58 lat i 25 lat pracy. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych i okres ich pobierania uzależnione są od sytuacji rodzinnej bezrobotnego: - głowa gospodarstwa otrzymuje zasiłek w wysokości 60% maksymalnych zarobków (od 1 maja 1996 r. są to zarobki w kwocie franków miesięcznie), - osoba samotna pobiera przez pierwszy rok zasiłek w wysokości 60% zarobków, następnie 42% zarobków, - osoba żyjąca w konkubinacie otrzymuje przez pierwszy rok 55% zarobków, następnie 35% przez piąty kwartał, potem okres zasiłkowy wydłużany jest w zależności od stażu pracy-

5 4 BSE o 1 kwartał za każdy rok zatrudnienia, zaś po wyczerpaniu okresu zasiłkowego wypłacana jest jednorazowa kwota franków. Bezrobotny w wieku 50 lat i więcej posiadający 20 lat stażu pracy i pozostający bez pracy przez 12 miesięcy może otrzymywać miesięczny dodatek, którego wysokość zależy od stopnia utraty zarobków. Osoba samotna w wieku 55 lat i więcej otrzymuje zasiłek w wysokości gwarantującej 60% jej poprzednich zarobków. Zasiłek na poszukiwanie pracy przysługuje bezrobotnej młodzieży w wysokości świadczeń dla osób pozostających na utrzymaniu: od franków do franków miesięcznie w zależności od wieku i statusu rodzinnego. Gkowa rodziny otrzymuje franków. Zasiłek przedemerytalny wynosi 60% zarobków. Dodatek przedemerytalny rekompensuje utracone zarobki i wynosi 50% różnicy pomiędzy miesięcznym zasiłkiem a zarobkami netto. Maksymalny pułap zarobków brutto, od którego obliczane są świadczenia, został określony na poziomie franków. Zasiłek przedemerytalny i dodatek przedemerytalny wypłacane są aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Świadczenia z tytułu bezrobocia są okresowo waloryzowane w zależności od indeksu wzrostu cen. W ramach układów zbiorowych wypłacane są niektórym grupom zawodowym dodatkowe, uzupełniające świadczenia zapewniające minimalne dochody. 3. Dania Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia jest ubezpieczeniem dobrowolnym, subsydiowanym przez budżet państwa. Obejmuje osoby pracujące na własny rachunek i pracowników w wieku lat oraz młodzież legitymującą się 18-miesięcznym zatrudnieniem w celu nauki zawodu, którzy należą do dobrowolnych funduszy bezrobotnych (unemployment funds) tworzonych przez związki zawodowe w przemyśle, handlu, transporcie, rolnictwie, rzemiośle, gastronomii, górnictwie i urzędach. Osoby ubezpieczone wnoszą składki do funduszu. Fundusze bezrobotnych zasilane są też częścią dodatkowego 3% podatku VAT płaconego przez pracodawców od posiadanych przedsiębiorstw. Fundusze otrzymują subsydia z budżetu państwa: subsydia te są częściowo pokrywane ze składki na rynek pracy (labour market contribution) płaconej przez pracodawców i osoby pracujące na własny rachunek od 1 stycznia 1995 r. Lokalne przedstawicielstwa funduszy zbierają składki i wypłacają świadczenia. Do zasiłku dla bezrobotnych uprawnia: - członkostwo w funduszu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, - pozostawanie w zatrudnieniu co najmniej 26 tygodni w ciągu ostatnich 3 lat, - zarejestrowanie w urzędzie pracy, - gotowość do podjęcia pracy. Bezrobocie, będące wynikiem zwolnienia z pracy z własnej inicjatywy, dyscyplinarnego zwolnienia z pracy lub odmowy przyjęcia oferty odpowiedniej pracy, nie uprawnia do pobierania zasiłku. Zasiłek z tytułu dobrowolnej wcześniejszej emerytury (voluntary early retirement benefit) przysługuje rezydentom w wieku lat (także osobom pracującym na własny rachunek), jeżeli są członkami funduszu bezrobotnych przez 20 lat w ciągu ostatnich 25 lat lub 10 lat w ciągu ostatnich 15 lat, urodzonym przed 1 marca 1952 r. Zasiłek dla bezrobotnych wynosi 90% zarobków, maksymalnie do 525 koron dziennie. Wypłacany jest od pierwszego dnia bezrobocia za każdy dzień pracy (5 dni w tygodniu) przez określony okres.

6 BSE 5 Zasiłek z tytułu dobrowolnej wcześniejszej emerytury wynosi 90% zarobków przez pierwsze 30 miesięcy (maksymalnie koron), następnie 82% zarobków (maksymalnie koron). Osoby pobierające ten zasiłek mogą pracować 200 godzin w okresie 12 miesięcy. 4. Finlandia Świadczenia dla bezrobotnych wypłacane są z: - dobrowolnego ubezpieczenia od bezrobocia (fundusze bezrobotnych), otrzymującego także subsydia z budżetu państwa, - państwowego systemu pomocy dla bezrobotnych. Ubezpieczeniem i pomocą na wypadek bezrobocia objęte są osoby w wieku lat. Wydatki na świadczenia wypłacane z funduszu bezrobotnych finansowane są w około 5,5% ze składek ubezpieczonych, w 47% przez pracodawców oraz w 47,5% przez budżet państwa z tym, że środki te przeznaczane są tylko na zasiłki podstawowe. Od stycznia 1996 r. dla nabycia prawa do zasiłku podstawowego nie jest wymagany okres zatrudnienia, czy okres w płaceniu składek, z wyjątkiem osób będących bez pracy po raz pierwszy, które muszą wykazać się przynajmniej okresem 5-miesięcznego zatrudnienia lub aktywnego poszukiwania pracy. Zasiłek zależny od płacy (earnings-related benefit) otrzymują członkowie funduszu bezrobotnych, którzy pracowali co najmniej 26 tygodni w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Świadczenia nie przysługują bezrobotnym, którzy sami zwolnili się z pracy, zaprzestali pracy lub odmówili przyjęcia oferty odpowiedniego zatrudnienia. Zasiłek podstawowy (przyznawany według kryterium dochodowego) wynosi 118 marek dziennie plus 24 marek na 1 dziecko, 35 marek na 2 dzieci, 45 marek na 3 i więcej dzieci. Zasiłek wypłacany jest przez 500 dni. Zasiłek zależny od płacy wynosi: marek dziennie plus 42% dziennej płacy jeżeli płaca jest niższa od marek, - 266,77 marek dziennie plus 20% dziennej płacy stanowiącej nadwyżkę ponad 42% dziennej płacy, jeżeli płaca jest równa lub wyższa od marek. Wraz z zasiłkiem wypłacane są dodatki na dzieci podobnie jak przy zasiłku podstawowym. Zasiłek wypłacany jest za dni robocze (5 dni w tygodniu). Maksymalny zasiłek wraz z dodatkami na dzieci wynosi 90% dziennej płacy ubezpieczonego. Zasiłek wypłacany jest maksymalnie przez 500 dni w okresie kolejnych 4 lat. Jeżeli bezrobotny osiągnie wiek 55 lat zasiłek wypłacany jest aż do osiągnięcia 60 lat. 5. Francja Świadczenia z tytułu bezrobocia wypłacane są z: - obowiązkowego ubezpieczenia od bezrobocia, - systemu pomocy finansowanego przez państwo. Ubezpieczeniem od bezrobocia objęci są obowiązkowo wszyscy pracownicy. Specjalne systemy mają pracownicy budowlani i dokerzy, pracownicy sezonowi, lotnicy, pracownicy handlu i pracownicy sektora publicznego. Systemem pomocy państwowej (stosującym kryterium dochodowe) objęte są następujące kategorie bezrobotnych: młodzież, osoby niedawno owdowiałe lub rozwiedzione, samotne matki z 1 lub więcej dzieci, zwolnieni z wojska, więźniowie, osoby przyuczane do zawodu, osoby długotrwale bezrobotne, które straciły prawo do świadczeń ubezpieczeniowych. Pracownicy płacą składki w wysokości 3,01% miesięcznych dochodów od zarobków poniżej franków i 3,60% zarobków pomiędzy franków i franków. Składki pracodawców wynoszą 5,13% funduszu płac od kwoty franków i 5,26% powyżej tej kwoty. Maksymalny poziom zarobków od których pobierana jest składka i ustalana wysokość świadczenia wynosi franków.

7 6 BSE Z budżetu państwa finansowana jest pomoc dla bezrobotnych. Bezrobotny musi spelnić następujące warunki dla uzyskania prawa do świadczeń z ubezpieczenia: - wiek poniżej 60 lat, ewentualnie lat, jeżeli nie posiada okresu ubezpieczenia wystarcząjącego do uzyskania prawa do pełnej emerytury, - pozostawać w zatrudnieniu co najmniej 91 dni lub 507 godzin w ostatnich 12 miesiącach, - mieszkać we Francji, - być zarejestrowanym w urzędzie pracy, - wykazywać gotowość do podjęcia pracy. Bezrobocie, będące wynikiem zwolnienia z pracy z własnej inicjatywy, dyscyplinarnego zwolnienia z pracy lub odmowy przyjęcia oferty odpowiedniej pracy, nie uprawnia do pobierania zasiłku. Zasiłek dla bezrobotnych początkowo wynosi 57,4% dziennej płacy i wypłacany jest przez okres od 2 do 27 miesięcy. Okres wypłaty zasiłku zależy od wieku bezrobotnego i stażu pracy. Po wyczerpaniu się podstawowego okresu zasiłkowego świadczenie wypłacane jest w niższym wymiarze przez dodatkowy okres uzależniony także od wieku i stażu pracy. Wysokość zasiłku jest sukcesywnie obniżana co 6 miesięcy. Minimalny zasiłek wynosi 101,92 franki dziennie i wzrasta do 127,82 franków, jeżeli bezrobotny ma ukończone 52 lata, pozostaje bez pracy ponad 1 rok, posiada 20 lat stażu pracy i był zatrudniony przynajmniej 2 lata (łącznie) w ciągu ostatnich 5 lat. Zasiłek socjalny finansowany z budżetu państwa wynosi od 74,01 do 106,30 franków dziennie w zależności od wieku bezrobotnego, stażu pracy i sytuacji rodzinnej. Osoby, które mają ukończone 59,5 lat i 12 lat pracy mogą otrzymywać świadczenie pieniężne do momentu osiągnięcia 65 lat tj. nabycia prawa do emerytury. Wysokość tego świadczenia jest zmienna, określana co 6 miesięcy. 6. Grecja Świadczenia z tytułu bezrobocia wypłacane są z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obejmującego pracowników zatrudnionych w przemyśle, handlu i pokrewnych zawodach. Specjalny system posiadają marynarze i drukarze. Składkę na ubezpieczenie od bezrobocia pracownicy płacą w wysokości 1,33% zarobków, a pracodawcy - 2,67% funduszu płac. Skladki są pobierane od rocznych zarobków poniżej drachm. Jest to także maksymalny pułap zarobków brany pod uwagę przy obliczaniu świadczeń. Aby nabyć prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia ubezpieczony musi spełnić następujące warunki: - legitymować się okresem składkowym w wysokości 125 dni w ciągu ostatnich 14 miesięcy, - być zdolnym do osiągania zarobków co najmniej w wymiarze 1/3 płacy osoby pracującej w podobnym zawodzie, - wykazywać gotowość do podjęcia pracy, - być zarejestrowanym w urzędzie pracy. Zasiłek z tytułu bezrobocia nie przysługuje, gdy bezrobocie jest rezultatem zwolnienia z pracy z własnej inicjatywy, dyscyplinarnego zwolnienia z pracy, odmowy przyjęcia oferty odpowiedniej pracy lub uczestniczenia w kursie szkoleniowym. Odmowa oznacza całkowitą utratę prawa do zasiłku. Wysokość zasiłku wynosi dla robotników 40% zarobków, a dla pozostałych pracowników - 50% płacy.

8 BSE 7 Minimalny zasiłek został określony na poziomie 66 i 2/3% zarobków niewykwalifikowanego robotnika. Wraz z zasiłkiem wypłacane są dodatki na osoby pozostające na utrzymaniu bezrobotnego w wysokości 10% zarobków na każdą osobę. Zasiłki są wypłacane po 6-dniowym okresie wyczekiwania, maksymalnie przez 12 miesięcy. 7. Hiszpania Ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia objęci są obowiązkowo pracownicy zatrudnieni w przemyśle, uslugach, kolejarze, górnicy i marynarze. Z ubezpieczenia wyłączeni są: osoby pracujące na własny rachunek, pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy i osoby pracujące dorywczo. Specjalne systemy ubezpieczenia od bezrobocia posiadają pracownicy rolni i członkowie spółdzielni. Pracownicy płacą składki w wysokości 1,6% zarobków według 11 klas zawodowych, a pracodawcy - 6,2% funduszu płac według 11 klas zawodowych. Budżet państwa wyrównuje niedobory w funduszu ubezpieczeniowym. Maksymalną podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie w wysokości od do peset miesięcznie (dla każdej z 11 klas zawodowych ustalony jest odrębny pułap). Prawo do zasiłku uzyskuje bezrobotny, który: - posiada okres składkowy równy 12 miesiącom w ciągu ostatnich 6 lat, - jest zarejestrowany w urzędzie pracy. Odmowa przyjęcia oferty pracy lub udziału w kursie szkoleniowym pozbawia prawa do zasiłku. Okres wypłaty zasiłku uzależniony jest od okresu opłacania składek. Maksymalnie może to być okres 720 dni, do którego ubezpieczony nabywa prawa, jeżeli opłacał składki 2160 dni i więcej. Przez pierwsze 180 dni pobierania zasiłku wynosi on 70% przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy, następnie zostaje obniżony do poziomu 60% zarobków. Maksyrnalna wysokość zasiłku została określona na poziomie 170% minimalnej płacy danej klasy zawodowej z możliwością wzrostu do 220% dla bezrobotnych z dziećmi na utrzymaniu. Minimalny zasiłek równy jest minimalnej płacy, jeżeli bezrobotny ma na utrzymaniu przynajmniej 1 dziecko, w pozostalych wypadkach - 75% minimalnej płacy. Osoby częściowo bezrobotne otrzymują zasiłki wyrównujące stratę zarobków: jest to część zasiłku podstawowego proporcjonalna do zredukowanego zatrudnienia. Bezrobotni, którzy wykorzystali w pełni okres zasiłkowy lub nie są objęci ubezpieczeniem otrzymują świadczenie w wysokości 75% minimalnej płacy przez okres 6 miesięcy. Okres ten może być wydłużony do 18 miesięcy. 8. Holandia Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia obejmuje wszystkich pracowników. Odrębny system posiadają pracownicy sektora publicznego. Wysokość składki płaconej przez pracowników i pracodawców jest zróżnicowana w zależności od gałęzi przemysłu. Przeciętna składka pracownicza wynosi 2,20% zarobków, zaś składka pracodawców - 5,5% funduszu płac. Składki pobierane są od zarobków równych i poniżej 289 guldenów dziennie i stanowią one także maksymalną podstawę dla ustalania wysokości świadczeń. Prawo do zasiłku podstawowego (basic benefit) mają bezrobotni, którzy pozostawali w zatrudnieniu przez 26 tygodni w ciągu ostatnich 39 tygodni. Aby nabyć prawo do zasiłku rozszerzonego (extended benefit) bezrobotny musi wykazać się 52-tygodniowym okresem pobierania płacy za pracę w ciągu 4 lat z ostatnich 5 lat kalendarzowych. Okresy opieki nad dzieckiem w wieku poniżej 12 lat częściowo lub całkowicie wliczane są do okresu kwalifikującego

9 8 BSE do pobierania świadczeń. Ponadto osoby bezrobotne muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy, być zdolne i gotowe do podjęcia pracy. Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi 70% minimalnej płacy, zaś zasiłek rozszerzony - 70% zarobków. Zasiłki wypłacane są przez okres 6 miesięcy. Okres ten może być przed ł użony o dalsze 4 i 1/2 roku, w zależności od wieku bezrobotnego i okresu zatrudnienia. 9. Irlandia Świadczenia z tytułu bezrobocia są wypłacane z systemu ubezpieczeń społecznych i systemu pomocy socjalnej. Pracownicy i pracodawcy płacą jedną składkę na ubezpieczenie społeczne obejmujące wszystkie ryzyka. Składka pracodawców jest powiększana o 0,25% funduszu płac uczniów odbywających przyuczenie do zawodu w następujących branżach: budownictwo, drukarstwo, papiernictwo, przemysł elektromechaniczny. Ubezpieczeniu podlegają pracownicy w wieku poniżej 66 lat. Z prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia wyłączone są niektóre kategorie osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, osoby pracujące na własny rachunek, pracownicy sektora publicznego zatrudnieni przed 6 kwietnia 1995 r. oraz pracownicy domowi. Do zasiłku dla bezrobotnych uprawnione są osoby w wieku lat posiadające 39- tygodniowy okres opłacania składek. Świadczenia z pomocy społecznej mogą otrzymać osoby w wieku lat stale przebywające na terenie Irlandii i nie posiadające wystarczających środków utrzymania, bezrobotne przynajmniej przez okres 390 dni i nie posiadające uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek i świadczenia z pomocy przyslugują tylko osobom, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, zdolne i chętne do podjęcia pracy. Zasiłek z tytułu bezrobocia nie przysługuje, gdy bezrobocie jest rezultatem zwolnienia z pracy z własnej inicjatywy, dyscyplinarnego zwolnienia z pracy, odmowy przyjęcia oferty odpowiedniej pracy. W przypadku odmowy wypłata zasiłku jest zawieszana na okres do 9 tygodni. Bezrobotny, którego obejmuje spór związków zawodowych z pracodawcą, nie posiada prawa do zasiłku przez okres trwania tego sporu. Zasiłek dla bezrobotnych wynosi 64,50 funtów tygodniowo. Na osoby znąjdujące się na utrzymaniu bezrobotnego wypłacane są dodatki w wysokości: 38,50 funtów tygodniowo na osobę dorosłą, 13,20 funtów na dzieci. Dodatek na dzieci wypłacany jest w zmniejszonej wysokości - 6,60 funtów tygodniowo - jeżeli bezrobotny nie ma na utrzymaniu osoby dorosłej. Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są osobom bezrobotnym spełniającym kryterium dochodowe. Świadczenie wynosi 62,40 funtów tygodniowo, a po l5 miesiącach wzrasta do 64,50 funtów. Na osoby będące na utrzymaniu bezrobotnego wypłacane są dodatki na takich samych zasadach i w takiej samej wysokości jak przy zasiłku dla bezrobotnych. 10. Luksemburg Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia obejmuje pracowników, osoby pracujące na własny rachunek (spełniające odpowiednie kryteria), absolwentów szkół i osoby, które ukończyły przyuczenie do zawodu w wieku lat. Składka jest opłacana tylko przez pracowników i wynosi 2,5% specjalnego podatku solidarnościowego (special solidarity tax). Budżet państwa dofinansowuje świadczenia w wysokości określanej ustawą w każdym roku. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabywają osoby, które: - były zatrudnione przez 26 tygodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy, - pracowały na własny rachunek przez 5 lat (z wyjątkiem specjalnych przypadków), - są absolwentami,

10 BSE 9 - przebywały 26 tygodni na bezrobociu rejestrowanym, - są zarejestrowane w urzędzie pracy, - są zdolne i gotowe do podjęcia odpowiedniego zatrudnienia. Rozwiązanie stosunku pracy i odmowa przyjęcia oferty pracy pozbawiają prawa do zasiłku. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 80% wynagrodzenia osiąganego w ciągu ostatnieh 3 miesięcy. Osoby posiadające dzieci na utrzymaniu otrzymują zasiłek w wysokości 85% płacy. Zasiłek nie może przekraczać 2,5-krotności minimalnej płacy. Wysokość zasiłku jest redukowana po okresie 182 dni do maksymalnej wysokości 2-krotności minimalnej płacy, a po 365 dniach - do 1,5-krotności minimalnej płacy. Zasiłek dla absolwentów wynosi 70% minimalnej płacy, a dla osób pracujących na własny rachunek - 80%. Wysokość zasiłku jest zmniejszana, jeżeli osoba bezrobotna prowadzi wspólne gospodarstwo z osobą, która osiąga zarobki przekracząjące 2-krotność minimalnej płacy. Zasiłek jest wypłacany maksymalnie przez 365 dni w ciągu 24 miesięcy. Okres zasiłkowy może zostać wydłużony o 12, 9 lub 6 miesięcy bezrobotnym w starszym wieku i osobom, dla których trudno znaleźć ofertę pracy. Zasiłki są automatycznie waloryzowane stosownie do wzrostu kosztów utrzymania. 11. Niemcy Obowiązkowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia obejmuje osoby zatrudnione (w tym chałupników) i osoby zatrudnione w ramach kształcenia zawodowego. Z ubezpieczenia wyłączone są osoby pracujące w krótkim wymiarze czasu pracy. Pracownicy i pracodawcy płacą składkę w tej samej wysokości - 3,25% zarobków i 3,25% funduszu płac. Z budżetu państwa subsydiowana jest promocja przepisów prawa i pokrywany jest deficyt. Ponadto z budżetu państwa finansowana jest pomoc socjalna dla bezrobotnych i składka na ubezpieczenie społeczne. Maksymalny pułap zarobków, od którego naliczana jest składka i świadczenia, wynosi marek rocznie, a w byłej NRD marek rocznie. Prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia posiada osoba, która zarejestrowała się w urzędzie pracy, jest zdolna i chętna do podjęcia pracy, była ubezpieczona 360 dni w ciągu ostatnich 3 lat. Dla pracowników sezonowych wymagany okres ubezpieczenia wynosi 180 dni. Pomoc socjalna przysługuje bezrobotnym pozbawionym wystarczających środków do życia, którzy byli zatrudnieni przynajmniej 150 dni w ciągu ostatniego roku lub wyczerpali okres zasiłkowy. W niektórych przypadkach prawo do zasiłku może być zawieszone na okres do 12 tygodni. Wysokość zasiłku została określona na poziomie 67% zarobków netto, jeżeli bezrobotny posiada dzieci na utrzymaniu. W pozostałych przypadkach zasiłek wynosi 60% zarobków netto. Zasiłek jest wypłacany od pierwszego dnia przez okres od 78 do 832 dni w zależności od okresu zatrudnienia (ubezpieczenia) i wieku bezrobotnego. Zasiłek socjalny przyznawany jest w oparciu o kryterium dochodowe i wynosi 57% wynagrodzenia netto dla bezrobotnego z dziećmi na utrzymaniu lub 53% dla pozostałych bezrobotnych. Zasiłek ten przysługuje bezrobotnym, którzy nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub wyczerpali okres pobierana zasiłku z ubezpieczenia. Okres wypłaty zasiłku socjalnego jest nieokreślony. Częściowy zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest osobom pozostającym bez pracy przez krótki okres czasu. Specjalne świadczenie otrzymują pracownicy budowlani, którzy nie mogą pracować ze względu na pogodę. Świadczenie jest wypłacane po 151 godzinie przerwy w pracy,

Raport. Nr 184. Wiek emerytalny i sposób obliczania emerytury w bazowych systemach emerytalnych krajów Unii Europejskiej

Raport. Nr 184. Wiek emerytalny i sposób obliczania emerytury w bazowych systemach emerytalnych krajów Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wiek emerytalny i sposób obliczania emerytury w bazowych systemach emerytalnych krajów Unii Europejskiej Grudzień 2000

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Ausland Żyć i pracować w Europie > > > Europejskie prawo wspólnotowe Praca w różnych państwach członkowskich Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Praca bez granic Europa zbliża się do siebie. Dziś nikogo

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Cyprze Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego w Norwegii

Organizacja i funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego w Norwegii Magdalena Mosionek-Szweda Organizacja i funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego w Norwegii Norweski system zabezpieczenia społecznego składa się z trzech części: Systemu Ubezpieczeń Społecznych,

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Norwegii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Niemczech Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Hiszpanii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Hiszpanii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Hiszpanii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06.

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06. ARTYKUŁ 12, USTĘP 1 System zabezpieczenia społecznego. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w stosunku do stanu przedstawionego w poprzednich sprawozdaniach jeżeli chodzi o organizację

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwajcarii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwajcarii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Szwajcarii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Słowacji Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Polnische Fassung Żyć i pracować w Europie > Prawo europejskie > Praca w różnych państwach członkowskich > Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Praca bez granic Europa zbliża

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Bułgarii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Bułgarii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Bułgarii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2013 BIULETYN RPO-Materiały nr 79 Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie jako zjawisko społeczne

Bezrobocie jako zjawisko społeczne Bezrobocie jako zjawisko społeczne 1. Wprowadzenie Praca to świadomy proces aktywności, pod wpływem którego człowiek kształtuje cele, potrzeby materialne oraz modyfikuje otoczenie w celu zapewnienia egzystencji

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Polsce Finansowanie i metody walki

Bezrobocie w Polsce Finansowanie i metody walki KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Bezrobocie w Polsce Finansowanie i metody walki Listopad 1992 Hanna Kuzińska Informacja Nr 89 Środki przeznaczane na walkę z bezrobociem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT PRACY I WARUNKÓW ŻYCIA Zespół w składzie: Maria Basta, Agata Cendrowska, Lidia Kapczyńska, Grażyna Marciniak, Ewa Rupniewska, Hanna Strzelecka,

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy ŁOTWA SPIS TREŚCI 2. Praca na Łotwie... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski na Łotwie... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do łotewskiego rynku pracy... 1 2.1.2. Prowadzenie własnej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE UL. ZAKŁADOWA 4, TEL. 63 24 77 800 FAX

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Nr 1067. Informacja. Formy pomocy finansowej dla uczniów i studentów w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1067. Informacja. Formy pomocy finansowej dla uczniów i studentów w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Formy pomocy finansowej dla uczniów i studentów w wybranych krajach Unii Europejskiej Październik 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo