OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków zawieranych przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA zwane dalej Ergo Hestia, ze szko ami: podstawowymi, gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi i wy szymi, jak równie przedszkolami, obkami oraz domami dziecka (z wy àczeniem rodzinnych domów dziecka) zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi, na rzecz ich uczniów, studentów, s uchaczy, wychowanków i pracowników zatrudnionych przez te placówki, zwanych dalej Ubezpieczonymi Umowy ubezpieczenia mogà byç zawierane na uzgodnionych przez strony warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia. 2. Klauzule umowne uzgodnione przez strony w trybie okreêlonym w ust. 1, powinny byç sporzàdzone na piêmie i w pe nym brzmieniu do àczone do umowy, pod rygorem ich niewa noêci. DEFINICJE 3 W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, za: 1) absolwenta uwa a si ucznia, studenta lub s uchacza, który ukoƒczy ostatni rok nauki i otrzyma Êwiadectwo lub dyplom jej ukoƒczenia, 2) bójk uwa a si starcie dwóch lub wi cej osób wzajemnie zadajàcych sobie razy, z których ka da wyst puje w podwójnym charakterze jako napadni ty i napastnik, 3) czesne uwa a si op at za nauk w szkole podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub wy szej, 4) dzieƒ utraty pracy uwa a si dat wygaêni cia stosunku pracy, 5) ekspedycj uwa a si zorganizowanà wypraw majàcà na celu zrealizowanie wytyczonych zadaƒ o charakterze sportowym bàdê naukowym, 6) infekcj uwa a si wszystkie stany uszczerbku na zdrowiu lub zgon wywo ane przez czynniki chorobotwórcze pochodzenia bakteryjnego, wirusowego, grzybiczego (zaka enia) oraz paso ytniczego (zara enia, choroby inwazyjne), 7) koszty leczenia uwa a si koszty poniesione na badania i zabiegi ambulatoryjne, operacyjne, zakup niezb dnych lekarstw lub Êrodków opatrunkowych oraz pobyt w placówce s u by zdrowia, przy czym za koszty leczenia nie uwa a si kosztów poniesionych na rehabilitacj, 8) lokaut uwa a si zamkni cie zak adu przez w aêciciela, po àczone ze zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia ich do przyj cia gorszych warunków pracy lub ze wzgl du na strajk, 9) nieszcz Êliwy wypadek uwa a si nag e zdarzenie wywo ane przyczynà zewn trznà, w wyniku którego OS/OW068/0705 Ubezpieczony niezale nie od swojej woli dozna uszkodzenia cia a, rozstroju zdrowia lub zmar, w tym równie zawa serca lub udar mózgu, 10) opiekuna uwa a si ka dego z rodziców Ubezpieczonego lub opiekunów Ubezpieczonego ustanowionych decyzjà sàdu, 11) osoby trzecie uwa a si wszystkie osoby pozostajàce poza stosunkiem ubezpieczeniowym, 12) przedsi biorc uwa a si osob fizycznà, osob prawnà lub innà jednostkà organizacyjnà nieb dàca osobà prawnà, prowadzàcà we w asnym imieniu dzia alnoêç gospodarczà lub zawodowà, 13) rehabilitacj uwa a si szereg czynnoêci polegajàcych na stosowaniu odpowiednich zabiegów leczniczych, zmierzajàcych do przywrócenia choremu sprawnoêci fizycznej, 14) stosunek pracy - uwa a si stosunek prawny pomi dzy pracodawcà a pracownikiem, który powstaje zgodnie z k.p. na podstawie umowy o prac, spó dzielczej umowy o prac, powo ania, wyboru lub mianowania, 15) strajk uwa a si zbiorowe, dobrowolne wstrzymanie pracy przez pracowników na jakiê czas w jednym lub kilku zak adach, instytucjach, b dàce wyrazem protestu, np. politycznego, ekonomicznego oraz àdaniem zmian, 16) terroryzm uwa a si nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoêci i dezorganizacji ycia publicznego przy u yciu przemocy oraz skierowane przeciw spo eczeƒstwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiàgni cia celów politycznych lub spo ecznych, 17) udzia w asny uwa a si kwot, o którà Ergo Hestia zmniejsza wyp acane àczne odszkodowanie z tytu u zajêcia nieszcz Êliwego wypadku, 18) uraz uwa a si zmian anatomicznà lub czynnoêciowà w organizmie, powsta à w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku, 19) utrat pracy uwa a si zdarzenie polegajàce na utracie zatrudnienia wskutek rozwiàzania przez pracodawc stosunku pracy zawartego na czas nie okreêlony, zgodnie z art k.p., w wyniku którego opiekun Ubezpieczonego zyskuje status bezrobotnego, 20) wyczynowe uprawianie sportu uwa a si : a) uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych (z wy àczeniem zaj ç Szkolnych Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego z danej placówki oêwiatowej) oraz w ramach zaj ç szkolnych w szko ach o profilu sportowym, albo w celach zarobkowych, b) uczestniczenie w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzujàcych si ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi. 1

2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 Przedmiotem ubezpieczenia sà nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicà Z ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków powsta ych w wyniku: 1) pope nienia lub usi owania pope nienia samobójstwa albo przest pstwa, 2) udzia u w bójce, 3) samookaleczenia, 4) choroby psychicznej, zaburzeƒ psychicznych lub schorzeƒ wynikajàcych z uzale nienia od Êrodków psychoaktywnych lub z choroby uk adu nerwowego, 5) dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, udzia u w zamieszkach, rozruchach, niepokojach spo ecznych, strajkach, lokautach oraz aktach terroryzmu lub sabota u, 6) kierowania po drogach publicznych pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem, bàdê obs ugiwania urzàdzeƒ bez wymaganych przez obowiàzujàce przepisy prawa uprawnieƒ, 7) wyczynowego uprawiania sportu, z zastrze eniem postanowieƒ ust Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 1) wypadków powsta ych wskutek pozostawania Ubezpieczonego w stanie po u yciu alkoholu, pod wp ywem narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych, 2) infekcji, 3) uszkodzeƒ dysków mi dzykr gowych i ich nast pstw, 4) zatruç przewodu pokarmowego, 5) Êmierci i uszczerbków na zdrowiu powsta ych w nast pstwie niew aêciwego leczenia albo niew aêciwie wykonanych zabiegów na ciele, z tym e ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je eli leczenie lub zabiegi by y nast pstwem wypadku obj tego ochronà ubezpieczeniowà. 3. Pod warunkiem op acenia dodatkowej sk adki zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogà zostaç obj te nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków doznanych w zwiàzku z wyczynowym uprawianiem sportu. RODZAJE I WYSOKOÂå ÂWIADCZE 6 W zale noêci od wybranego przez Ubezpieczajàcego zakresu Êwiadczeƒ umowa ubezpieczenia zawierana jest w wariancie I lub II W wariancie I, Ergo Hestia wyp aca nast pujàce rodzaje Êwiadczeƒ: 1) w przypadku Êmierci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku, je eli nastàpi a ona w okresie do 2 lat od jego daty 100% okreêlonej w umowie sumy ubezpieczenia, 2) w przypadku uszczerbku w wysokoêci 100% pe nà sum ubezpieczenia okreêlonà w umowie, 3) w przypadku uszczerbku cz Êciowego procent sumy ubezpieczenia odpowiadajàcy procentowi trwa ego uszczerbku na zdrowiu. 2. W wariancie I, Ergo Hestia dokonuje równie wyp aty jednego z dwóch poni szych Êwiadczeƒ z tytu u: 1) rycza tu, w przypadku gdy trwa y uszczerbek na zdrowiu wynosi 0%, jednak e leczenie szpitalne trwa o przynajmniej 7 dni w wysokoêci 3% sumy ubezpieczenia. 2) rycza tu, w przypadku gdy trwa y uszczerbek na zdrowiu wynosi 0%, jednak e leczenie ambulatoryjne trwa o przynajmniej 22 dni w wysokoêci 1% sumy ubezpieczenia. 8 W wariancie II, Ergo Hestia wyp aca nast pujàce rodzaje Êwiadczeƒ: 1) w przypadku Êmierci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku, je eli nastàpi a ona w okresie do 2 lat od jego daty 100% okreêlonej w umowie sumy ubezpieczenia, 2) z tytu u urazu powsta ego wskutek nieszcz Êliwego wypadku - odpowiedni procent sumy ubezpieczenia ustalony zgodnie z tabelà Êwiadczeƒ stanowiàcà za àcznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Niezale nie od wariantu ubezpieczenia, Ergo Hestia dokonuje równie wyp at z tytu u: 1) zwrotu udokumentowanych kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokoêci 20% sumy ubezpieczenia, 2) zwrotu udokumentowanych kosztów nabycia Êrodków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej z bów do wysokoêci 20% sumy ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowieƒ ust Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej z bów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) nie mo e przekroczyç kwoty 200 z za ka dy zàb Pod warunkiem op acenia dodatkowej sk adki zakres Êwiadczeƒ wyp acanych w zwiàzku z zaistnia ym wypadkiem mo e zostaç rozszerzony o: 1) zasi ek dzienny z tytu u czasowej, pe nej niezdolnoêci do nauki lub wykonywania pracy w wysokoêci 0,1% sumy ubezpieczenia za ka dy dzieƒ niezdolnoêci do nauki lub pracy, 2) zwrot kosztów leczenia, które zosta y poniesione w okresie nie d u szym ni 2 lata od daty wypadku: a) do wysokoêci 10% sumy ubezpieczenia, b) do wysokoêci 30% sumy ubezpieczenia, 3) dzienne Êwiadczenie szpitalne, w przypadku trwajàcego co najmniej 72 godzinnego nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku obj tego ochronà ubezpieczeniowà - w wysokoêci 10 z za ka dy dzieƒ pobytu w szpitalu; dzienne Êwiadczenie szpitalne nie obejmuje pobytu Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju sanatoriach, szpitalach lub oêrodkach uzdrowiskowych lub rehabilitacyjnych, rehabilitacyjnych oddzia ach szpitalnych, domach opieki lub hospicjach, 2. Pod warunkiem op acenia dodatkowej sk adki, umowa ubezpieczenia mo e zostaç rozszerzona o ubezpieczenie zwrotu czesnego. 3. Zwrot czesnego, o którym mowa w ust. 2 b dzie przys ugiwa w przypadku: 1) Êmierci któregokolwiek z opiekunów Ubezpieczonego w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku, obj tego ochronà ubezpieczeniowà zgodnie z 4 i 5, je eli jednoczeênie zosta y spe nione nast pujàce warunki: a) nieszcz Êliwy wypadek wystàpi w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej obejmujàcej ucznia lub studenta, b) w dniu wystàpienia nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczony znajdowa si na liêcie uczniów lub studentów, 2) utraty pracy przez któregokolwiek z opiekunów Ubezpieczonego, je eli jednoczeênie zosta y spe nione nast pujàce warunki: a) je eli dzieƒ utarty pracy przypad w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej obejmujàcej ucznia lub studenta, b) w dniu utraty pracy Ubezpieczony znajdowa si na liêcie uczniów lub studentów. 2 OS/OW068/0705

3 4. Zwrot czesnego, w przypadku utraty pracy nie przys uguje je eli: 1) utrata pracy nastàpi a w zwiàzku z rozwiàzaniem stosunku pracy na wniosek opiekuna Ubezpieczonego, 2) utrata pracy nastàpi a w zwiàzku z rozwiàzaniem stosunku pracy za porozumieniem stron, 3) utrata pracy nastàpi a w wyniku wypowiedzenia warunków pracy lub p acy, 4) utrata pracy nastàpi a w zwiàzku z rozwiàzaniem przez pracodawc stosunku pracy bez wypowiedzenia, w rozumieniu przepisów prawa pracy, 5) utrata pracy nastàpi a w wyniku zakoƒczenia stosunku pracy pracodawcy z powodu wypowiedzenia lub wygaêni cia stosunku pracy zawartego na czas okreêlony lub na okres próbny Koszty, o których mowa w 9 ust. 1 i 10 ust. 1 pkt 2) sà zwracane wy àcznie w przypadku ich udokumentowania oraz je eli sà niezb dne z medycznego punktu widzenia i zosta y poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Koszty, o których mowa w 9 ust. 1 sà zwracane wy àcznie je eli nie mogà zostaç pokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeƒ spo ecznych. 3. Ergo Hestia potràca z odszkodowania, wyp acanego z tytu u zwrotu kosztów leczenia, o których mowa w 10 ust. 1 pkt 2), udzia w asny w wysokoêci 20%. 12 Ergo Hestia zwraca Ubezpieczonemu w pe nej wysokoêci udokumentowane koszty dodatkowych badaƒ lekarskich zleconych przez Ergo Hesti dla uzasadnienia roszczeƒ. FORMA UMOWY UBEZPIECZENIA Umowa ubezpieczenia ma charakter grupowy. 2. Za umow o charakterze grupowym uwa a si umow ubezpieczenia zawartà na rzecz grupy liczàcej minimum 15 osób. 3. Umowa ubezpieczenia mo e zostaç zawarta w formie imiennej lub bezimiennej. 4. W przypadku zawarcia umowy w formie imiennej: 1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie osoby, które zosta y wymienione w umowie ubezpieczenia jako osoby Ubezpieczone, niezale nie od tego czy przynale à przez ca y okres ubezpieczenia do grupy wskazanej w umowie ubezpieczenia, 2) w czasie trwania okresu ubezpieczenia Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo do obj cia ochronà ubezpieczeniowà dodatkowych osób nale àcych do grupy okreêlonej w umowie pod warunkiem zg oszenia tego faktu na piêmie do Ergo Hestii oraz op acenia dodatkowej sk adki. 5. W przypadku zawarcia umowy w formie bezimiennej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: 1) wszystkie osoby przynale àce do okreêlonej w umowie grupy osób, 2) wszystkie osoby nowoprzyj te do okreêlonej w umowie grupy osób w czasie trwania okresu ubezpieczenia, bez koniecznoêci sk adania dodatkowych wniosków i op acania dodatkowej sk adki z zastrze eniem ust Forma bezimienna umowy mo e byç stosowana wy àcznie w odniesieniu do umów ubezpieczenia, w których àcznie spe nione sà poni sze warunki: 1) ubezpieczeniem obj tych zosta o 100% osób nale àcych do okreêlonej w umowie grupy, 2) w odniesieniu do wszystkich Ubezpieczonych obowiàzuje taki sam zakres ubezpieczenia, rodzaje i wysokoêç Êwiadczeƒ oraz sumy ubezpieczenia. 7. Przy ubezpieczeniu grupowym zawartym w formie bezimiennej, w razie zwi kszenia lub zmniejszenia si liczby osób przynale àcych do danej grupy maksymalnie o 5% (jednak e nie wi cej ni o 10 osób) w stosunku do liczby osób Ubezpieczonych podanej na wniosku ubezpieczeniowym, za obj cie ochronà ubezpieczeniowà dodatkowych osób Ergo Hestia nie pobiera dodatkowej sk adki, jak równie nie dokonuje zwrotu w przypadku zmniejszenia iloêci Ubezpieczonych. 8. W przypadku przekroczenia limitu osób wskazanego w ust. 7 Ubezpieczajàcy ma obowiàzek powiadomiç o tym fakcie Ergo Hesti i op aciç sk adk nale nà za dodatkowych Ubezpieczonych. 9. W razie stwierdzenia, i liczba osób nale àcych do danej grupy osób przekracza limit, okreêlony w ust. 7 i nie zosta a za nie uiszczona dodatkowa sk adka, Ergo Hestii przys uguje prawo do sk adki, za iloêç osób przekraczajàcà liczb Ubezpieczonych wskazanych we wniosku ubezpieczeniowym za ca y okres ubezpieczenia. 14 Umowa ubezpieczenia zawierana jest w zakresie ca odobowym. 15 Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nie uwzgl dnia rodzaju pracy lub innej czynnoêci wykonywanej przez Ubezpieczonego przy ustalaniu Êwiadczenia z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu. 16 Ergo Hestia potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia wydaniem Ubezpieczajàcemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia. SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY UBEZPIECZENIA Umow ubezpieczenia zawiera si na podstawie wniosku ubezpieczeniowego, sporzàdzonego w formie pisemnej. 2. Wniosek powinien zawieraç co najmniej nast pujàce dane: 1) nazw oraz adres Ubezpieczajàcego, 2) list osób obj tych ubezpieczeniem, je eli umowa zawierana jest w formie imiennej, 3) liczb osób obj tych ubezpieczeniem, w przypadku zawierania umowy w formie bezimiennej, 4) przedmiot i zakres ubezpieczenia, 5) sum ubezpieczenia, 6) okres ubezpieczenia, 7) form i wariant ubezpieczenia. 3. Ergo Hestia mo e uzale niç zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji zwiàzanych z umowà. 4. Je eli wniosek nie zawiera wszystkich danych okreêlonych w ust. 2, albo zosta sporzàdzony wadliwie lub niezgodnie z niniejszymi warunkami, ubezpieczajàcy powinien na wezwanie Ergo Hestii odpowiednio go uzupe niç lub sporzàdziç nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma Ergo Hestii. OS/OW068/0705 3

4 SUMA UBEZPIECZENIA Sum ubezpieczenia w ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków okreêla si w umowie ubezpieczenia. 2. Sum ubezpieczenia w ubezpieczeniu zwrotu czesnego okreêla si w umowie ubezpieczenia, przy czym nie mo e ona byç wy sza ni z. 3. Suma ubezpieczenia stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci Ergo Hestii z tytu u jednego zdarzenia powsta ego w okresie ubezpieczenia. SPOSÓB USTALANIA I OP ACANIA SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ Ergo Hestia ustala sk adk ubezpieczeniowà po dokonaniu oceny ryzyka. 2. WysokoÊç sk adki stanowi iloczyn sumy ubezpieczenia i wyra onej w procentach stawki okreêlonej w taryfie obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy, za wyjàtkiem dziennego Êwiadczenia szpitalnego, dla którego sk adka jest ustalana w okreêlonej kwocie polskich z otych. 3. WysokoÊç sk adki jest zale na od zakresu ubezpieczenia oraz wariantu ubezpieczenia. 4. Przy ustalaniu wysokoêci sk adki uwzgl dnia si zwy k sk adki za obj cie ochronà ubezpieczeniowà nast pstw nieszcz Êliwych wypadków doznanych w zwiàzku z wyczynowym uprawianiem sportu. 5. Sk adka ubezpieczeniowa jest p atna jednorazowo lub w ratach W razie ujawnienia okolicznoêci, która pociàga za sobà zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, Ergo Hestia mo e odpowiednio zwi kszyç sk adk, poczynajàc od chwili, gdy zasz a ta okolicznoêç, nie wczeêniej jednak ni od poczàtku bie àcego okresu ubezpieczenia. W wypadku takim Ergo Hestia wezwie Ubezpieczajàcego do zap aty podwy szonej sk adki, a Ubezpieczajàcy mo e w ciàgu 14 dni od otrzymania wezwania od umowy odstàpiç. Je eli ujawnienie okolicznoêci nastàpi o po wypadku, Ergo Hestia mo e odpowiednio zmniejszyç Êwiadczenie. 2. Je eli ujawniona okolicznoêç pociàga za sobà takie zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, e Ergo Hestia nie zawar aby umowy, gdyby o tej okolicznoêci wiedzia a, mo e ona w ciàgu miesiàca od ujawnienia rzeczonej okolicznoêci od umowy odstàpiç. W razie odstàpienia od umowy nale y si Ergo Hestii tylko sk adka za czas trwania umowy. Je eli ujawnienie okolicznoêci nastàpi o ju po wypadku lub w ciàgu ostatniego miesiàca przed wypadkiem, a przyczynà wypadku by a wy àcznie ujawniona okolicznoêç, Ergo Hestia mo e odmówiç wyp aty Êwiadczenia. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOÂCI ERGO HESTII Okres ubezpieczenia oznacza si w umowie. 2. Umow ubezpieczenia zawiera si na okres jednego roku szkolnego lub akademickiego z w àczeniem okresów wakacyjnych. 3. OdpowiedzialnoÊç Ergo Hestii rozpoczyna si pierwszego dnia roku szkolnego lub akademickiego pod warunkiem, e wniosek ubezpieczeniowy i sk adka zostanà przekazane Ergo Hestii najpóêniej w ciàgu 60 dni od tej daty, z zastrze eniem ust. 4, 4. OdpowiedzialnoÊç Ergo Hestii w stosunku do osób przyst pujàcych do ubezpieczenia po z o eniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 rozpoczyna si od dnia z o enia wniosku o przyj cie do ubezpieczenia, pod warunkiem op aty sk adki. 5. Je eli zap ata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzieƒ zap aty uwa a si dzieƒ zlecenia zap aty w banku lub w urz dzie pocztowym na w aêciwy rachunek Ergo Hestii pod warunkiem, e na rachunku Ubezpieczajàcego by y zgromadzone wystarczajàce Êrodki, w odmiennym przypadku za dzieƒ zap aty uwa a si dzieƒ uznania rachunku Ergo Hestii odpowiednià kwotà. 6. W przypadku nie zap acenia sk adki lub jej pierwszej raty w terminie, Ergo Hestia mo e odstàpiç od umowy ubezpieczenia, ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiajàc o tym Ubezpieczajàcego na piêmie i àdaç zap aty sk adki za okres, przez który Ergo Hestia ponosi a odpowiedzialnoêç. 7. Je eli zap ata sk adki lub jej pierwszej raty zosta a odroczona w taki sposób, e Ergo Hestia ponosi odpowiedzialnoêç jeszcze przed zap atà sk adki lub jej pierwszej raty, a sk adka lub jej pierwsza rata nie zosta a zap acona w terminie wyznaczonym przez Ergo Hesti, Ergo Hestia mo e odstàpiç od umowy ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiajàc o tym jednoczeênie Ubezpieczajàcego na piêmie oraz àdaç zap aty sk adki za okres, przez który ponosi a odpowiedzialnoêç. W przypadku braku odstàpienia od umowy, rozwiàzuje si ona z koƒcem okresu, na który przypada a niezap acona sk adka. 8. W razie op acania sk adki w ratach i niezap acenia w terminie kolejnej raty sk adki, zastosowanie ma procedura okreêlona w ust. 7 powy ej, z tym zastrze eniem, e w takim przypadku, Ergo Hestia wezwie Ubezpieczajàcego do zap aty raty sk adki z zagro eniem, e brak zap aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje z o enie przez Ergo Hesti pisemnego oêwiadczenia woli o natychmiastowym odstàpieniu od umowy ubezpieczenia. 9. Za zap at sk adki lub raty sk adki, uwa a si zap at kwoty wynikajàcej z umowy ubezpieczenia. 10. OdpowiedzialnoÊç Ergo Hestii koƒczy si z up ywem okresu ubezpieczenia, chyba e stosunek ubezpieczeniowy wygas przed tym terminem. 11. W przypadku zawarcia umowy w formie bezimiennej odpowiedzialnoêç Ergo Hestii koƒczy si z up ywem okresu ubezpieczenia, nie póêniej jednak ni w dniu utraty przez Ubezpieczonego statusu: ucznia, studenta, s uchacza, wychowanka Ubezpieczajàcego lub pracownika Ubezpieczajàcego, z zastrze eniem ust W odniesieniu do absolwentów, którzy kontynuujà nauk w tym samym roku kalendarzowym w szkole wy szego stopnia, odpowiedzialnoêç Ergo Hestii trwa pomimo zakoƒczenia okresu ubezpieczenia do pierwszego dnia kolejnego roku szkolnego lub akademickiego. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO I UBEZPIECZONEGO Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest odpowiedzieç Ergo Hestii na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub skierowane do niego w innej formie pisemnej oraz podaç Ergo Hestii wszystkie znane mu okolicznoêci, o które Ergo Hestia zapytywa a przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Je eli Ergo Hestia zawar a umow ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczajàcego na poszczególne pytania, pomini te okolicznoêci uwa a si za nieistotne. 2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy ma obowiàzek niezw ocznego zg aszania Ergo Hestii wszelkich zmian okolicznoêci, które mogà mieç wp yw na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, o które Ergo Hestia 4 OS/OW068/0705

5 zapytywa a we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 3. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest informowaç Ergo Hesti o zmianie adresu miejsca siedziby. 23 Je eli Ubezpieczajàcy poda do wiadomoêci Ergo Hestii niezgodne z prawdà informacje i okolicznoêci, o których mowa w 22 ust. 1 lub nie dope ni obowiàzku, o którym mowa w 22 ust. 2, Ergo Hestia jest wolna od odpowiedzialnoêci, chyba e okolicznoêci te nie majà wp ywu na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku obj tego umowà. POST POWANIE W PRZYPADKU WYSTÑPIENIA SZKODY Ubezpieczony ma obowiàzek niezw ocznie, nie póêniej jednak ni w ciàgu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomoêci zawiadomiç Ergo Hesti o zajêciu zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowa. 2. W razie wystàpienia nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczony obowiàzany jest: 1) nie póêniej ni po up ywie 7 dni od daty zdarzenia, powiadomiç miejscowà jednostk policji o ka dej szkodzie, która powsta a w wyniku przest pstwa; pobicia i napady na terenie szko y muszà byç zg oszone dyrekcji szko y w dniu ich wystàpienia, 2) staraç si o z agodzenie skutków wypadku przez natychmiastowe poddanie si opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu, 3) niezw ocznie po zakoƒczeniu leczenia powiadomiç o wypadku Ergo Hesti oraz dostarczyç: a) dok adnie wype niony formularz zg oszenia wypadku ze szczególnym uwzgl dnieniem jego okolicznoêci, b) dokumenty niezb dne do ustalenia zasadnoêci roszczenia i wysokoêci odszkodowania lub Êwiadczenia, c) inne dokumenty, niezb dne do rozpatrzenia wniosku o wyp at odszkodowania lub Êwiadczenia, 4) zwolniç lekarzy, u których leczy si przed zaistnieniem wypadku obj tego ochronà ubezpieczeniowà, z obowiàzku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraziç zgod na udost pnienie dokumentacji z leczenia, 5) zwolniç publiczne i niepubliczne zak ady opieki zdrowotnej oraz Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych z obowiàzku zachowania tajemnicy oraz wyraziç zgod na udost pnienie dokumentacji medycznej, 6) poddaç si badaniu przez lekarzy wskazanych przez Ergo Hesti lub ewentualnej obserwacji klinicznej, 7) umo liwiç Ergo Hestii dokonanie czynnoêci niezb dnych do ustalenia okolicznoêci powstania wypadku, zasadnoêci i wysokoêci roszczenia oraz udzieliç w tym celu pomocy i wyjaênieƒ. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3) Ubezpieczony lub uprawniony zobowiàzany jest zgromadziç i dostarczyç Ergo Hestii na w asny koszt. 4. Ergo Hestia zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów przed o onych przez Ubezpieczonego oraz zasi gni cia opinii specjalistów. 25 W przypadku Êmierci Ubezpieczonego osoba wyst pujàca o wyp at Êwiadczenia zobowiàzana jest dostarczyç Ergo Hestii dokumenty niezb dne do ustalenia zasadnoêci roszczenia oraz przed o yç do wglàdu wyciàg z aktu zgonu i dokument potwierdzajàcy uprawnienia do odbioru Êwiadczenia. 26 W przypadku niedope nienia przez Ubezpieczonego lub uprawnionego obowiàzków wymienionych w 24 ust. 2 i 25 Ergo Hestia odmawia wyp aty Êwiadczenia w ca oêci lub w odpowiedniej cz Êci w zale noêci od tego, w jakim stopniu niedope nienie tych obowiàzków mia o wp yw na ustalenie przyczyny wypadku, okolicznoêci wypadku lub wysokoêci Êwiadczenia. SPOSÓB USTALANIA WYSOKOÂCI ÂWIADCZENIA Ergo Hestia wyp aca Êwiadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku ustaleƒ dokonanych w post powaniu likwidacyjnym, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu. 2. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiàzany jest do udokumentowania zasadnoêci zg oszonego roszczenia W przypadku zawarcia umowy w wariancie I: 1) procent trwa ego uszczerbku na zdrowiu okreêlany jest przez lekarza orzecznika powo ywanego przez Ergo Hesti. Podstawà orzeczenia jest fizykalne badanie Ubezpieczonego oraz dokumentacja medyczna, dotyczàca zdarzenia, którego nast pstwem jest nieszcz Êliwy wypadek, w tym zaêwiadczenia o zakoƒczeniu leczenia, 2) przy ustalaniu stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu i zwiàzku przyczynowego lekarz orzecznik kieruje si posiadanà fachowà wiedzà medycznà oraz faktycznym stanem zdrowia Ubezpieczonego przed oraz po zaistnieniu wypadku. Koszt powo ania lekarza orzecznika w celu ustalenia stopnia trwa ego uszczerbku ponosi Ergo Hestia. Koszty dojazdu do lekarza orzecznika ponosi Ubezpieczony, 3) stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu ustala si niezw ocznie po zakoƒczeniu leczenia i rehabilitacji, a w razie d u szego leczenia najpóêniej w 24 miesiàcu od dnia wypadku, z zastrze eniem postanowieƒ pkt 4), 4) w przypadku urazów kr gos upa, urazów powodujàcych zaburzenia neurologiczne (w tym udarów i wylewów mózgowych nie spowodowanych urazem) i psychiczne stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu ustala si po zakoƒczeniu leczenia i rehabilitacji nie wczeêniej jednak ni po 6 miesiàcach od zdarzenia, 5) zmiana stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu, nast pujàca po jego ustaleniu w terminach okreêlonych w pkt 3) nie daje podstawy do zmiany wysokoêci Êwiadczenia, 6) w razie utraty bàdê uszkodzenia organu, narzàdu lub uk adu, których funkcje by y ju przed nieszcz Êliwym wypadkiem upoêledzone wskutek choroby lub trwa ego inwalidztwa powsta ego z innego zdarzenia, stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu okreêla si jako ró nic mi dzy stopniem trwa ego uszczerbku na zdrowiu po wypadku obj tym umowà ubezpieczenia, a stopniem trwa ego uszczerbku na zdrowiu istniejàcym przed wypadkiem. 2. W przypadku zawarcia umowy w wariancie II: 1) wysokoêç Êwiadczenia ustala si bez przeprowadzania badaƒ lekarskich wskazanych w ust. 1 pkt 1), na podstawie tabeli Êwiadczeƒ stanowiàcà za àcznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, 2) wysokoêç Êwiadczenia ustala si po dostarczeniu do Ergo Hestii pe nej dokumentacji medycznej potwierdzajàcej powstanie urazu wskazanego w tabeli Êwiadczeƒ, o której mowa w pkt 1), 3) ponowna weryfikacja wysokoêci Êwiadczenia mo e mieç miejsce wy àcznie w przypadku wystàpienia powik aƒ wskazanych w pkt V tabeli Êwiadczeƒ, o której mowa w pkt 1), OS/OW068/0705 5

6 4) je eli w okresie ubezpieczenia Ubezpieczony dozna powtórnie urazu, za który wczeêniej otrzyma Êwiadczenie w wysokoêci okreêlonej w tabeli Êwiadczeƒ, o której mowa w pkt 1) nast pne Êwiadczenie z tego tytu u zostanie wyp acone w wysokoêci 50% Êwiadczenia przewidzianego w w/w tabeli. 29 Ustalenie zwiàzku przyczynowego, stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu, okresu niezdolnoêci do nauki lub pracy oraz ewentualnych innych roszczeƒ nast puje na podstawie dostarczonych dokumentów oraz wyników badaƒ lekarskich. 30 Je eli Ubezpieczony otrzyma Êwiadczenia okreêlone w 7 ust. 1 pkt 2) i 3) i ust. 2, 8 pkt 2) lub odszkodowanie okreêlone w 9 lub 10 ust. 1, a nast pnie zmar wskutek tego samego nieszcz Êliwego wypadku, Êwiadczenie z tytu u Êmierci wyp aca si tylko wówczas, gdy jest ono wy sze od ju wyp aconego odszkodowania lub Êwiadczenia, przy czym potràca si kwot uprzednio wyp aconà. 31 Je eli Ubezpieczony zmar po ustaleniu trwa ego uszczerbku na zdrowiu lub wystàpienia urazu z przyczyn zwiàzanych z wypadkiem, ale nie pobra nale nego Êwiadczenia, wówczas osobie uprawnionej wyp aca si tylko Êwiadczenie z tytu u Êmierci Ubezpieczonego. 32 Rycza t, o którym mowa w 7 ust. 2 wyp acany jest na podstawie w aêciwego zaêwiadczenia lekarskiego Zasi ek dzienny, o którym mowa w 10 ust. 1 pkt 1) przys uguje od 10 dnia po dacie wystàpienia nieszcz Êliwego wypadku, a je eli niezdolnoêç do nauki lub pracy trwa a co najmniej 30 dni od nast pnego dnia po dacie wystàpienia nieszcz Êliwego wypadku, nie d u ej jednak ni przez okres 90 dni od daty wystàpienia nieszcz Êliwego wypadku. 2. Zasi ek dzienny jest wyp acany na podstawie w aêciwego zaêwiadczenia lekarskiego Dzienne Êwiadczenie szpitalne przys uguje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, jednak nie d u ej ni przez okres 90 dni od daty wystàpienia nieszcz Êliwego wypadku, z zastrze eniem postanowieƒ 10 ust. 1 pkt 3). 2. Podstawà wyp aty dziennego Êwiadczenia szpitalnego jest karta informacyjna leczenia szpitalnego. 3. Dzienne Êwiadczenie szpitalne wyp acane jest po zakoƒczeniu leczenia szpitalnego; na wniosek Ubezpieczonego, Ergo Hestia mo e podjàç decyzj o wyp acie ca oêci lub cz Êci Êwiadczenia w terminie wczeêniejszym Âwiadczenie z tytu u ubezpieczenia zwrotu czesnego jest ustalane w wysokoêci czesnego przypadajàcego za okres od daty zgonu lub utraty pracy przez opiekuna Ubezpieczonego do koƒca bie àcego roku szkolnego lub akademickiego, z zastrze eniem 18 ust Âwiadczenie z tytu u ubezpieczenia zwrotu czesnego wyp aca si pod warunkiem dostarczenia Ergo Hestii odpisu skróconego aktu urodzenia osoby ubezpieczonej albo postanowienia sàdu o ustanowieniu opieki nad ubezpieczonym oraz orygina u dowodu op aty czesnego, je eli zosta o ono ju op acone i ponadto: 1) w przypadku Êmierci opiekuna w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku karty zgonu zawierajàcej stwierdzenie przyczyny zgonu, 2) w przypadku utraty pracy przez opiekuna: a) oêwiadczenie pracodawcy o rozwiàzaniu stosunku pracy z opiekunem w rozumieniu przepisów prawa pracy, b) zaêwiadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego przez opiekuna, c) ostatnià umow o prac opiekuna, d) Êwiadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia opiekuna. 3. Je eli czesne do dnia ustalania wysokoêci Êwiadczenia nie zosta o op acone, wysokoêç Êwiadczenia ustala si na podstawie cennika op at obowiàzujàcego w szkole, do której ucz szcza Ubezpieczony. 36 Âwiadczenia wyp acane sà w z otych polskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA ÂWIADCZENIA 37 Je eli Ubezpieczonym jest osoba nieletnia Êwiadczenia wyp aca si prawnemu opiekunowi Ubezpieczonego Âwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu wyp acane jest Ubezpieczonemu. 2. Je eli Ubezpieczony zmar przed pobraniem Êwiadczenia z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu, a zgon nie by nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku lub urazu, ustalone przed Êmiercià Êwiadczenie wyp aca si osobom wskazanym w 43 ust Rycza t, o którym mowa w 7 ust. 2 oraz zasi ek o którym mowa w 10 ust. 1 pkt 1) wyp aca si Ubezpieczonemu. 2. Je eli Ubezpieczony zmar przed pobraniem przyznanego mu rycza tu lub zasi ku, o których mowa w ust. 1, wyp aca si go osobom wskazanym w 43 ust Ergo Hestii przys uguje prawo do odmowy wyp aty ca oêci lub cz Êci zasi ku, o którym mowa w 10 ust. 1 pkt 1) w przypadku stwierdzenia, i w czasie niezdolnoêci do nauki lub pracy Ubezpieczony ucz szcza na zaj cia szkolne, akademickie lub wykonywa prac zawodowà Wszelkie koszty obj te zakresem ubezpieczenia zwracane sà osobie, która je ponios a, na podstawie dostarczonych orygina ów rachunków. 2. Je eli Ubezpieczony zmar przed pobraniem odszkodowania z tytu u zwrotu poniesionych kosztów obj tych zakresem ubezpieczenia, odszkodowanie wyp aca si osobom wskazanym w 43 ust Âwiadczenia, wskazane w 38 i 39 i zwrot kosztów, o którym mowa w 40, nie przys ugujà osobom, które umyêlnie spowodowa y Êmierç Ubezpieczonego Âwiadczenie z tytu u ubezpieczenia zwrotu czesnego wyp aca si Ubezpieczonemu. 2. Je eli czesne do dnia ustalania wysokoêci Êwiadczenia nie zosta o op acone, na pisemny wniosek Ubezpieczonego Êwiadczenie z tytu u zwrotu czesnego mo e zostaç wyp acone bezpoêrednio szkole do której ucz szcza Ubezpieczony. 6 OS/OW068/0705

7 43 1. Je eli w chwili Êmierci Ubezpieczonego nie ma wyznaczonej osoby uprawnionej do otrzymania Êwiadczenia, Êwiadczenie przys uguje cz onkom rodziny zmar ego w nast pujàcej kolejnoêci: 1) ma onkowi w ca oêci, 2) dzieciom w cz Êciach równych, 3) rodzicom w cz Êciach równych, 4) innym ustawowym spadkobiercom zmar ego w cz Êciach równych. 2. W razie braku uprawnionego do przys ugujàcego Êwiadczenia, Ergo Hestia wyp aca w granicach sumy ubezpieczenia w pierwszym rz dzie rzeczywiste, udowodnione koszty pogrzebu oraz ewentualne koszty transportu zw ok z miejsca wypadku do miejsca pochówku osobie, która te koszty ponios a, chyba e koszty te zosta y pokryte z ubezpieczenia spo ecznego. WYP ATA ÂWIADCZENIA Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiàzany jest do udokumentowania zasadnoêci zg oszonego roszczenia. 2. Ergo Hestia wyp aca odszkodowanie lub Êwiadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleƒ dokonanych w post powaniu dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego, zasadnoêci roszczeƒ i wysokoêci odszkodowania lub zawartej z nim ugody albo prawomocnego orzeczenia sàdu, z zastrze eniem ust. 3 poni ej. 3. Je eli z okolicznoêci wypadku wynika, e nie ma mo liwoêci ustalenia odpowiedzialnoêci Ergo Hestii bez wyjaênienia kwestii winy Ubezpieczonego, Ergo Hestia mo e podjàç decyzj o odpowiedzialnoêci za zdarzenie w oparciu o wynik post powania przygotowawczego lub prawomocne orzeczenie sàdu Ergo Hestia wyp aca odszkodowanie lub Êwiadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Je eli w terminie okreêlonym w ust. 1 wyjaênienie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci Ergo Hestii albo wysokoêci odszkodowania lub Êwiadczenia okaza o si niemo liwe, odszkodowanie lub Êwiadczenie powinno byç wyp acone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. Bezspornà cz Êç odszkodowania lub Êwiadczenia Ergo Hestia wyp aca jednak e w terminie okreêlonym w ust Je eli Êwiadczenie nie przys uguje lub przys uguje w innej wysokoêci, ni okreêlonej w zg oszonym roszczeniu, Ergo Hestia informuje o tym pisemnie osob wyst pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoêci oraz na podstaw prawnà uzasadniajàcà ca kowità lub cz Êciowà odmow wyp aty Êwiadczenia wraz z pouczeniem o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. 46 Je eli uprawniony do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si z ustaleniami Ergo Hestii co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokoêci Êwiadczenia, mo e w ciàgu 30 dni zg osiç na piêmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarzàd Ergo Hestii. REGRES UBEZPIECZENIOWY Z dniem wyp aty odszkodowania przechodzi na Ergo Hesti przys ugujàce Ubezpieczonemu roszczenie do osoby trzeciej, w rozumieniu 3 pkt 11) odpowiedzialnej za szkod majàtkowà, do wysokoêci wyp aconego odszkodowania. 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ergo Hesti, jeêli sprawcà szkody majàtkowej jest osoba, z którà Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którà ponosi odpowiedzialnoêç. 3. Ubezpieczony obowiàzany jest dostarczyç Ergo Hestii wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonaç czynnoêci niezb dnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Ergo Hesti okreêlonych w ust W razie zrzeczenia si przez Ubezpieczonego bez zgody Ergo Hestii praw przys ugujàcych mu do osób trzecich, w rozumieniu 3 pkt 11), z tytu u szkód majàtkowych, Ergo Hestia mo e odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci, a w przypadku gdy odszkodowanie zosta o ju wyp acone podlega ono zwrotowi w ca oêci lub cz Êci TRYB, WARUNKI, SPOSÓB ORAZ PRZES ANKI I TERMINY WYPOWIEDZENIA UMOWY PRZEZ UBEZPIECZAJÑCEGO LUB ERGO HESTI Je eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d u szy ni 6 miesi cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap acenia sk adki za okres, w jakim Ergo Hestia udziela a ochrony ubezpieczeniowej. 2. Zwrot sk adki nast puje na wniosek Ubezpieczajàcego. 49 Ubezpieczajàcy mo e wypowiedzieç umow ubezpieczenia w ka dej chwili z zachowaniem miesi cznego okresu wypowiedzenia; wypowiedzenie umowy nie zwalnia ubezpieczajàcego z obowiàzku zap aty sk adki za okres, w jakim Ergo Hestia udzie a ochrony ubezpieczeniowej. POSTANOWIENIA KO COWE Wszystkie zawiadomienia i oêwiadczenia kierowane do Ergo Hestii powinny byç sk adane na piêmie za pokwitowaniem lub przes ane listem poleconym. 2. Je eli Ubezpieczony zmieni siedzib lub miejsce zamieszkania i nie zawiadomi o tym Ergo Hesti, pismo Ergo Hestii skierowane do ostatniej znanej siedziby lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego wywiera skutki prawne od chwili, w której by oby dor czone, gdyby Ubezpieczony nie zmieni siedziby lub miejsca zamieszkania Skargi i za alenia Ergo Hestii lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia b dàcych osobami fizycznymi rozpatrywane sà niezw ocznie przez Zarzàd Ergo Hestii lub upowa nionego pracownika, po przes aniu ich drogà pisemnà na adres siedziby Ergo Hestii. 2. Po rozpatrzeniu skargi lub za alenia, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ergo Hestii przesy ane jest pisemnie listem poleconym na adres wskazany w treêci skargi lub za alenia. OS/OW068/0705 7

8 52 W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej i kodeksu cywilnego Spory wynikajàce z niniejszej umowy ubezpieczenia mogà byç rozstrzygane przez sàdy wed ug w aêciwoêci ogólnej albo przez sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 2. Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç pod rozstrzygni cie sàdu polubownego wynikajàce z niej spory. 54 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzà w ycie z dniem 2 maja 2007 roku. Prezes Zarzàdu Piotr M. Âliwicki Cz onek Zarzàdu Jaros aw Piàtkowski Za àcznik nr 1 do OWU NNW m odzie y szkolnej i akademickiej 1. WyjaÊnienie definicji pojawiajàcych si w tabeli Êwiadczeƒ i zasady jej stosowania: 1) Za procent powierzchni cia a przy ustalaniu rozleg oêci oparzeƒ przyjmuje si powierzchni d oni osoby poszkodowanej. 2) W przypadku uszkodzenia koƒczyn górnych dla koƒczyny górnej dominujàcej wyp aca si przewidziane w tabeli wy sze odszkodowanie. Dla osób lewor cznych dominujàcà koƒczynà górnà jest koƒczyna lewa. 3) Nawykowe zwichni cie któregokolwiek ze stawów ocenia si jednorazowo tylko za wypadek, który spowodowa powstanie nawyku zwichni cia. 4) Za wstrzàs mózgu uwa a si uraz oêrodkowego uk adu nerwowego bez jego znaczniejszych uszkodzeƒ z nast powà utratà przytomnoêci i powodujàcy hospitalizacj d u szà ni 5 dób. 5) Za z amanie otwarte uwa a si z amania pierwotnie powik ane uszkodzeniem skóry oraz z amania wymagajàce interwencji operacyjnej. 6) Za urazy narzàdów wewn trznych wymienione w pkt III uwa a si nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków spowodowane uszkodzeniem lub zatruciem powodujàce trwa e (za wyjàtkiem pourazowej odmy op ucnowej) utrzymywanie si nieprawid owych wyników badaƒ laboratoryjnych, obrazowych (np. badania rtg) lub czynnoêciowych (np. spirometria). 7) Za urazy powodujàce powstanie blizny uwa a si urazy wymagajàce zaopatrzenia chirurgicznego, takiego jak szycie rany, leczenie przeciwoparzeniowe, przeciwodmro eniowe lub hospitalizacji. 8) Za powik ania urazów wymienionych w tabeli uwa a si powik ania wyst pujàce, mimo prowadzonego leczenia i rehabilitacji w ciàgu 12 miesi cy od daty powstania urazu i pozostajàce z nim w zwiàzku przyczynowo-skutkowym. Jedynie z powodu powik aƒ wymienionych w tabeli w pkt V, po zakoƒczeniu leczenia lub po ustabilizowaniu stanu zdrowia poszkodowanego mo e zostaç dodatkowo przyznane zwi kszenie odszkodowania niezw ocznie po przes aniu do Ergo Hestii pe nej dokumentacji. 9) Za zatrucie gazami oraz substancjami wziewnymi uwa a si nast pstwa dzia ania zewn trznych Êrodków chemicznych powodujàce udokumentowanà utrat przytomnoêci i koniecznoêç hospitalizacji. 10) W przypadku urazu powodujàcego pobyt w szpitalu d u szy ni 30 dni lub ponad 6-cio miesi cznà specjalistycznà rehabilitacj i nie wymienionego w tabeli wysokoêç Êwiadczenia ustalana b dzie indywidualnie po zakoƒczeniu leczenia lub po ustabilizowaniu stanu zdrowia Ubezpieczonego, niezw ocznie po przes aniu do Ergo Hestii pe nej dokumentacji medycznej. 11) Je eli zasz y okolicznoêci wskazane w pkt 1), 8) lub 9) i jednoczeênie przekazana Ergo Hestii dokumentacja medyczna jest niekompletna, Ergo Hestia mo e wyznaczyç komisj lekarskà w celu okreêlenia rodzaju urazu i wysokoêci odpowiadajàcego mu Êwiadczenia, zgodnie z Tabelà Êwiadczeƒ umieszczonà w pkt Tabela Êwiadczeƒ. WysokoÊç Êwiadczenia jako Rodzaj urazu procent sumy ubezpieczenia I TRWA E I CA KOWITE INWALIDZTWO 1. Pora enie ca kowite czterokoƒczynowe (tetraplegia) Pora enie po owicze utrwalone Pora enie ca kowite obu koƒczyn dolnych (paraplegia) Niedow ad po owiczy znacznie utrudniajàcy sprawnoêç koƒczyn z afazjà ca kowità Utrwalony zespó pozapiramidowy znacznie utrudniajàcy sprawnoêç ustroju i wymagajàcy opieki osób trzecich Zaburzenia równowagi pochodzenia mó d kowego i przedsionkowego uniemo liwiajàce chodzenie Padaczka z zaburzeniami psychicznymi, charakteropatià, ot pieniem i ekwiwalentami padaczkowymi uniemo liwiajàcymi jakàkolwiek prac lub wymagajàce nauczania indywidualnego/specjalnego Ci kie zaburzenia psychiczne, wymagajàce sta ej opieki osób trzecich (zmiany ot pienne, utrwalone psychozy, cz ste i d ugotrwale hospitalizacje psychiatryczne) Utrata mowy. Afazja ca kowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafià i aleksjà, zaburzenia utrzymujàce si, pomimo 12 miesi cznego leczenia logopedycznego Obuoczna utrata wzroku G uchota ca kowita Oparzenia III st. obejmujàce 30% powierzchni cia a 100 II URAZY POWODUJÑCE POWSTANIE BLIZN 1. Urazy twarzy, szyi, przedramion i ràk 1) Rana ci ta, w tym odmro enia 3 2) Rana szarpana (np. w wyniku pogryzienia przez psa) 4 3) Oparzenia II lub III stopnia 4 za pierwszy procent powierzchni cia a i 2 za ka dy nast pny 2. Urazy pozosta ych cz Êci cia a, w tym skóry ow osionej g owy 1) Rana ci ta 1 2) Rana szarpana 2 3) Oparzenia II lub III stopnia (za ka dy procent powierzchni cia a) 1 III USZKODZENIA LUB UTRATA NARZÑDÓW WEWN TRZNYCH 3. Narzàdy klatki piersiowej 1) Uszkodzenie górnych dróg oddechowych 10 2) Uszkodzenie górnego odcinka przewodu pokarmowego 10 8 OS/OW068/0705

9 3) Pourazowa odma op ucnowa Uszkodzenie tkanki p ucnej 1) bez zmniejszenia pojemnoêci oddechowej 8 2) ze zmniejszeniem pojemnoêci oddechowej o 30% wartoêci nale nej 15 3) ze zmniejszeniem pojemnoêci oddechowej o 40% wartoêci nale nej 30 4) ze zmniejszeniem pojemnoêci oddechowej o 50% wartoêci nale nej 50 5) ze zmniejszeniem pojemnoêci oddechowej o 60% wartoêci nale nej i wi cej 65 6) z objawami niewydolnoêci oddechowej Uszkodzenie serca lub osierdzia (pourazowe, pozawa owe): 1) z wydolnym uk adem krà enia 10 2) z objawami niewydolnoêci krà enia w zale noêci od stopnia niewydolnoêci (wg NYHA) a) I stopieƒ bez dolegliwoêci przy zwyk ych czynnoêciach ycia codziennego 20 b) II stopieƒ umiarkowane dolegliwoêci przy zwyk ych czynnoêciach ycia codziennego, upoêledzenie wydolnoêci fizycznej 35 c) III stopieƒ znaczne upoêledzenie wydolnoêci fizycznej widoczne ju przy zwyk ych czynnoêciach ycia codziennego 50 d) IV stopieƒ dusznoêç spoczynkowa Narzàdy jamy brzusznej 1) Uszkodzenie o àdka 5 2) P kni cie Êledziony bez koniecznoêci usuni cia 5 3) Utrata Êledziony a) bez istotnych zmian w obrazie krwi 15 b) ze zmianami w obrazie krwi lub/i ze zrostami otrzewnowymi 30 4) Uszkodzenie/resekcja fragmentu wàtroby a) bez wp ywu na funkcje narzàdu 10 b) z nast powymi zaburzeniami funkcji wàtroby 20 5) Uszkodzenie/resekcja fragmentu trzustki a) bez wp ywu na funkcje narzàdu 10 b) z nast powymi zaburzeniami funkcji zewnàtrzwydzielniczej 20 c) z nast powymi zaburzeniami funkcji wewnàtrzwydzielniczej 20 6) Uszkodzenie dróg ó ciowych z nast powym zw eniem 10 7) Uszkodzenie wàtroby wymagajàce przeprowadzenia przeszczepu (schy kowa niewydolnoêç wàtroby) 80 8) Przepukliny urazowe pow ok jamy brzusznej 5 9) Uszkodzenie jelita cienkiego 5 10) Uszkodzenie jelita grubego 10 11) Uszkodzenie jelita cienkiego i grubego 15 12) Uszkodzenie odbytu Narzàdy moczop ciowe 1) Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek prowadzàce do powstania: a) przewlek ych stanów zapalnych 10 b) nadciênienia 15 2) Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawid owo dzia ajàcej 20 3) Utrata jednej nerki przy upoêledzeniu funkcjonowania drugiej nerki lub uszkodzenie obu nerek powodujàce: a) utajonà niewydolnoêç nerek 30 b) wyrównanà niewydolnoêç nerek 40 c) niewyrównanà niewydolnoêç nerek 50 d) schy kowà niewydolnoêç nerek (mocznica) wymagajàca przewlek ej dializoterapii lub przeszczep nerki 75 4) Uszkodzenie moczowodu powodujàce zaw enie jego Êwiat a 15 5) Uszkodzenie p cherza powodujàce a) przewlek e stany zapalne 10 b) zmniejszenie pojemnoêci p cherza 10 c) zaburzenia w oddawaniu moczu 5 6) Uszkodzenie cewki moczowej 5 7) Utrata pràcia 40 8) Cz Êciowa utrata pràcia i pourazowe zaburzenia wzwodu 20 9) Utrata jednego jàdra lub jajnika 20 10) Utrata obu jàder lub jajników 40 11) Utrata macicy a) w wieku do 45 lat 40 b) w wieku powy ej 45 lat 20 IV NIESZCZ ÂLIWE WYPADKI POWODUJÑCE CZ ÂCIOWE INWALIDZTWO LUB USZKODZENIE ORGANIZMU 1. Uszkodzenia g owy, bez uszkodzeƒ oêrodkowego uk adu nerwowego 1) Z amanie koêci sklepienia 4 2) Z amanie koêci podstawy czaszki 8 3) Z amanie koêci sklepienia i podstawy czaszki 12 4) Ubytek koêci czaszki 6 2. Uszkodzenia twarzy 1) Z amania nosa bez zaburzeƒ kszta tu nosa 1 2) Z amania nosa z zaburzeniami kszta tu utrzymujàcymi si mimo przeprowadzenia operacji naprawczej 3 3) Z amania nosa z zaburzeniami oddychania utrzymujàcymi si mimo przeprowadzenia operacji naprawczej 6 4) Z amania nosa z zaburzeniami oddychania i z wtórnym zapaleniem zatok utrzymujàcymi si mimo przeprowadzenia operacji naprawczej 10 5) Utrata nosa w ca oêci ( àcznie z koêçmi nosa) 30 6) Utrata z bów sta ych (za ka dy zàb): a) siekacze i k y ca kowita utrata 1 b) siekacze i k y cz Êciowa utrata 0,5 c) pozosta e z by poczàwszy od dwóch ca kowita utrata 1 d) pozosta e z by poczàwszy od dwóch cz Êciowa utrata 0,5 7) Z amanie koêci twarzy szcz ki, koêci jarzmowej 8 8) Z amanie koêci twarzy uchwy a) otwarte 4 b) zamkni te 2 9) Zwichni cie w obr bie stawu uchwowego 2 10) Utrata szcz ki 40 11) Utrata uchwy Uszkodzenia narzàdu wzroku 1) Uszkodzenia powodujàce obni enie ostroêci Zgodnie z z àcznikiem wzroku nr 2 do OWU 2) utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wy uszczeniem ga ki ocznej 38 3) Pora enie nastawnoêci (akomodacji) przy zastosowaniu szkie korekcyjnych lub soczewek kontaktowych: a) jednego oka 15 b) obojga oczu 30 4) Koncentryczne zw enie pola widzenia Zgodnie z z àcznikiem nr 3 do OWU 5) Po owicze niedowidzenia: a) dwuskroniowe 60 b) dwunosowe 30 c) jednoimienne 25 d) jednoimienne górne 10 e) jednoimienne dolne Uszkodzenia narzàdu s uchu Zgodnie z z àcznikiem nr 4 do OWU 5. Urazy ma owiny usznej 1) Utrata jednej ma owiny 15 2) Utrata obu ma owin Uszkodzenia klatki piersiowej i jej nast pstwa 1) Zamkni te z amanie przynajmniej 2 eber (i za ka de nast pne powy ej dwóch) 1 2) Otwarte z amanie ebra za ka de 3 3) Z amanie mostka 4 4) Utrata sutka (gruczo u piersiowego) a) ca kowita 25 b) cz Êciowa Uszkodzenia kr gos upa 1) Z amania kr gos upa bez nast pstw neurologicznych pod postacià pora eƒ lub niedow adów (za ka dy kràg) a) trzonów kr gów 5 b) wyrostków poprzecznych, kolczystych i uków kr gów 3 c) koêci ogonowej 2 2) Zwichni cia kr gos upa bez nast pstw neurologicznych pod postacià pora eƒ lub niedow adów 5 OS/OW068/0705 9

10 3) Urazy skr tne kr gos upa a) w odcinku szyjnym 3 b) piersiowym i/lub l dêwiowym 1 4) Z amania miednicy a) z przerwaniem obr czy miednicy 10 b) bez przerwania obr czy miednicy 5 8. Uszkodzenia stawu biodrowego 1) Zwichni cie 15 2) Skr cenie w stawie biodrowym 4 3) Z amanie a) panewki 15 b) bli szej nasady i przynasady koêci udowej 12 4) Utrata koƒczyny dolnej poprzez jej wy uszczenie w stawie biodrowym lub odj cie w okolicy podkr tarzowej Uszkodzenia koƒczyny dolnej 1) Z amanie trzonu koêci udowej a) otwarte 12 b) zamkni te 6 2) Utrata koƒczyny w obr bie uda 65 3) Z amanie (Êródstawowe) nasady dalszej koêci udowej lub nasady bli szej koêci piszczelowej a) otwarte 12 b) zamkni te 7 4) Z amanie rzepki 5 5) Zwichniecie stawu kolanowego 12 6) Skr cenie stawu kolanowego lub zwichni cie rzepki bàdê skr cenie stawu kolanowego i zwichni cie rzepki 4 7) Utrata koƒczyny na poziomie stawu kolanowego 60 8) Ca kowite zerwanie mi Ênia czworog owego lub dwug owego 8 9) Z amanie koêci piszczelowej lub koêci piszczelowej i koêci strza kowej a) otwarte 7 b) zamkni te 5 10) Izolowane z amanie koêci strza kowej a) otwarte 5 b) zamkni te 3 11) Utrata koƒczyny w obr bie podudzia 45 12) Uraz stawu skokowego ze z amaniem kostki lub obu kostek a) otwarte 6 b) zamkni te 4 13) Skr cenie w stawie skokowym lub w obr bie stopy bàdê w stawie skokowym i w obr bie stopy 3 14) Zerwanie Êci gna Achillesa 6 15) Z amanie koêci: pi towej, skokowej a) otwarte 8 b) zamkni te 6 16) Utrata koêci skokowej lub pi towej 35 17) Z amanie pozosta ych koêci st pu 2 18) Z amanie koêci Êródstopia (za ka da koêç) a) z wyraênymi przemieszczeniami 2 b) bez przemieszczeƒ 1 19) Zwichni cie w obr bie st pu 8 20) Utrata stopy w ca oêci 50 21) Utrata stopy na poziomie stawu Choparta 40 22) Utrata stopy w stawie Lisfranca 30 23) Utrata stopy w obr bie koêci Êródstopia 25 24) Z amanie palucha a) z wyraênymi przemieszczeniami 3 b) bez przemieszczeƒ 2 25) Zwichni cie palucha 2 26) Zwichni cie palców stopy od II do V (za ka dy palec) 1 27) Z amanie koêci palców stopy od II do V (za ka dy palec) 1 28) Utrata w obr bie palucha a) ubytki opuszki lub cz Êciowa utrata paliczka paznokciowego palucha 4 b) utrata paliczka paznokciowego palucha 8 c) utrata ca ego palucha 12 29) Utrata palucha wraz z koêcià Êródstopia w zale noêci od rozmiaru utraty koêci Êródstopia a) utrata palucha z cz Êcià koêci Êródstopia 16 b) utrata palucha z ca à koêcià Êródstopia 20 30) Uszkodzenia i ubytki w zakresie palców II, III, IV i V àcznie a) cz Êciowa utrata 2 b) ca kowita utrata 3 31) Utrata palca V wraz z koêcià Êródstopia a) utrata palca V z cz Êcià koêci Êródstopia 5 b) utrata palca V z ca à koêcià Êródstopia 10 32) Utrata palców II, III, IV wraz z koêcià Êródstopia a) utrata palców z cz Êcià koêci Êródstopia (za ka dy palec) 4 b) utrata palców z ca à koêcià Êródstopia (za ka dy palec) Uszkodzenia koƒczyny górnej 1) Z amanie opatki 5/3 2) Z amanie obojczyka a) otwarte lub zagra ajàce perforacjà skóry z du ym przemieszczeniem 4 b) zamkni te 2 3) Zwichni cie stawu obojczykowo barkowego lub obojczykowo-mostkowego 5/4 4) Skr cenie stawu barkowego 3/2 5) Zwichni cie stawu ramienno- opatkowego 7/6 6) Utrata koƒczyny w barku 75 7) Utrata koƒczyny wraz z opatkà 80 8) Zerwanie mi Ênia dwug owego lub trójg owego a) ca kowite 5/4 b) cz Êciowe 3/2 9) Z amanie nasady bli szej koêci ramiennej a) wielofragmentowe 8/7 b) inne 5/4 10) Z amanie trzonu koêci ramiennej a) otwarte 6/5 b) zamkni te 4/3 11) Utrata koƒczyny w obr bie ramienia 65 12) Z amanie nasady dalszej koêci ramiennej lub nasady bli szej koêci promieniowej lub nasady bli szej koêci okciowej a) otwarte 6/5 b) zamkni te 4/3 13) Zwichni cie w obr bie stawu okciowego 6/5 14) Skr cenie okcia 3/2 15) Z amanie trzonu koêci okciowej lub trzonu koêci promieniowej bàdê z amanie trzonu koêci okciowej i trzonu koêci promieniowej a) otwarte 6/5 b) zamkni te 4/3 16) Utrata koƒczyny w obr bie przedramienia 60/55 17) Z amanie nasady dalszej koêci okciowej lub nasady dalszej koêci promieniowej bàdê z amanie nasady dalszej koêci okciowej i nasady dalszej koêci promieniowej a) otwarte 5/4 b) zamkni te 3/2 18) Utrata przedramienia w sàsiedztwie stawu nadgarstkowego 55/50 19) Z amania koêci nadgarstka a) otwarte 4/3 b) zamkni te 3/2 20) Zwichni cia nadgarstka 3/2 21) Skr cenie nadgarstka 2/1 22) Utrata r ki na poziomie nadgarstka 55/50 23) Z amania pierwszej koêci Êródr cza 3/2 24) Zwichni cia stawów kciuka 3/2 25) Wykr cenia stawów kciuka 2/1,5 26) Z amanie koêci Êródr cza II-V (za ka dà koêç) 2/1,5 27) Z amania kciuka a) otwarte 4/3 b) zamkni te 3/2 28) Utrata w zakresie kciuka a) cz Êciowa utrata opuszki 5 b) utrata paliczka paznokciowego 8 c) utrata paliczka paznokciowego z cz Êcià paliczka podstawnego z zachowaniem wi cej ni 2/3 d ugoêci kikuta paliczka 15 d) utrata paliczka paznokciowego z cz Êcià paliczka podstawnego z zachowaniem mniej ni 2/3 d ugoêci kikuta paliczka 18 e) utrata obu paliczków z koêcià Êródr cza OS/OW068/0705

11 29) Z amania wskaziciela otwarte 4/3 zamkni te 3/2 30) Zwichni cia stawów wskaziciela 3/2 31) Wykr cenie stawów wskaziciela 2/1,5 32) Utrata w obr bie wskaziciela a) utrata cz Êciowa opuszki 5/4 b) utrata paliczka paznokciowego 6/5 c) utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalszà paliczka Êrodkowego 8/6 d) utrata paliczka paznokciowego i Êrodkowego poni ej 1/3 10/8 e) utrata 3 paliczków 16/10 f) utrata palca wskazujàcego z koêcià Êródr cza 22/16 33) Z amania palców III-V (za ka dy palec) a) otwarte 2,5/2 b) zamkni te 2/1,5 34) Zwichni cia i wykr cenia stawów palców III-V (za ka dy palec) 1,5/1 35) Utrata w obr bie palców III i IV a) cz Êciowa utrata opuszki 1,5/1 b) utrata paliczka paznokciowego 3/2 c) utrata dwóch paliczków 6/4 d) utrata trzech paliczków 9/6 e) utrata palca z koêcià Êródr cza 12/8 36) Utrata w obr bie palca V a) cz Êciowa utrata opuszki 0,5 b) utrata paliczka paznokciowego 1 c) utrata dwóch paliczków 2 d) utrata trzech paliczków 3 e) utrata palca z koêcià Êródr cza 12/8 V POWIK ANIA 1. Przewlek e zapalenie koêci Zapalenie koêci z przetokami Zapalenie naczyƒ i tkanki podskórnej Uszkodzenia du ych naczyƒ i t tniaki pourazowe Zesztywnienie w stawie w pozycji niekorzystnej Zesztywnienie w stawie w pozycji korzystnej Staw rzekomy koêci 15 VI INNE ZDARZENIA 1. WstrzàÊnienie mózgu 5 2. Zatrucie gazami oraz substancjami wziewnymi 5 Za àcznik nr 2 do OWU NNW m odzie y szkolnej i akademickiej tabela ostroêci wzroku. 1,0 (10/10) 0,9 (9/10) 0,8 (8/10) 0,7 (7/10) 0,6 (6/10) 0,5 (5/10) 0,4 (4/10) 0,3 (3/10) 0,2 (2/10) 0,1 (1/10) 0 1,0 (10/10) 0 2,5 5 7, , ,9 (9/10) 2,5 5 7, , ,8 (8/10) 5 7, , ,7 (7/10) 7, , ,6 (6/10) 10 12, ,5 (1/2) 12, ,4 (4/10) ,3 (3/10) ,2 (2/10) ,1 (1/10) OstroÊç wzroku zawsze okreêla si na podstawie dokumentacji medycznej prowadzàcego lekarza okulisty po korekcji szk ami zarówno przy zm tnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy wspó istnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego. Za àcznik nr 3 do OWU NNW m odzie y szkolnej i akademickiej - tabela oceny pola widzenia. Zw enie do Przy nienaruszonym drugim oku W obojgu oczach Przy Êlepocie drugiego oka % 50 5% 15% 45% 40 10% 25% 55% 30 15% 50% 70% 20 20% 80% 85% 10 25% 90% 95% Poni ej 10 35% 95% 100% Za àcznik nr 4 do OWU NNW m odzie y szkolnej i akademickiej tabela oceny uszkodzenia s uchu. Ucho prawe Ucho lewe 0-25 db db db Pow. 70 db 0-25 db 0% 5% 10% 20% db 5% 15% 20% 30% db 10% 20% 30% 40% pow. 70 db 20% 30% 40% 50% OS/OW068/

12 12 OS/OW068/0705

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT OCHRONA KOMFORT ubezpieczenie dla NAS wszystkich w razie wypadku komunikacyjnego nowoczesny styl Ŝycia: bycie w kilku miejscach jednocześnie, czym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości 1 OFERTA Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości Ubezpieczający: Ubezpieczony: Fundacja Skarbowości Dzieci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci:

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci: Spis treêci: str. I. Postanowienia ogólne... 1 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 2 III. Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 3 IV. Umowa na rzecz osoby trzeciej... 4 V. Umowa ubezpieczenia i sk adka...

Bardziej szczegółowo

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy,

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy, UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PZU S.A. Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis Gdańsk ul. Dworska 34 Rok szkolny 2014/2015 WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA : 15.000 ZŁ SKŁADKA OD OSOBY: 61 ZŁ Świadczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej w następstwie: nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego Koszty

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 SUMA UBEZPIECZENIA : 10 000,00 zł OKRES UBEZPIECZENIA : do 24 października 2015 roku ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Suma ubezpieczenia 9 000 zł, wariant II Zwrot kosztów leczenia do

Bardziej szczegółowo

NR POLISY ISB

NR POLISY ISB WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W PZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NR POLISY ISB 13571043 WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia szkolnego Następstw Nieszczęsliwych Wypadków Hestia Biznes

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia szkolnego Następstw Nieszczęsliwych Wypadków Hestia Biznes Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia szkolnego Następstw Nieszczęsliwych Wypadków Hestia Biznes. Zasady stosowania tabeli świadczeń: Za procent powierzchni ciała przy ustalaniu rozległości oparzeń

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów 2 Cz Êç I: Najwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr 3

Szkoły Podstawowej Nr 3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu dla Szkoły Podstawowej Nr 3 Polisa Nr GEA/0351045 Suma ubezpieczenia: 12 000 zł Składka: 40 zł Przedmiot ubezpieczenia to

Bardziej szczegółowo

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100%

Bardziej szczegółowo

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 16/2011 z dnia 16.06.2011 r., wprowadzony Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska Przedstawiona w dniu 19.03.2015 Poznań, dnia 18.03.2015 r. Szanowni Państwo W imieniu PZU SA chciałabym zainteresować Państwa ofertą ubezpieczeń dla młodzieży.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 606-215-892 Adres e-mail: Katarzyna Pilot Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez Państwa placówki. Proponujemy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r. UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS 2015-2016r. I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w CHOCIANOWIE Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Przedmiot ubezpieczenia to następstwa: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 UBEZPIECZENIE NNW SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach Świadczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

POLSKA SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26. wersja. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

POLSKA SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26. wersja.  wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 wersja POLSKA www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016

OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016 1 OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016 SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ma przyjemność przedstawić Państwu PAKIET OŚWIATA na rok szkolny 2015/2016 I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PZU SA - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej WARIANT I

PZU SA - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej WARIANT I WARIANT I Śmierć Zdarzenie Trwały uszczerbek na Brak trwałego uszczerbku na Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i koszty przeszkolenia zawodowego Zwrot kosztów leczenia Jednorazowe świadczenie Zwrot

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO SIGNAL IDUNA SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 POLSKA www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA INSTRUKCJA POST POWANIA W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badaƒ psychologicznych i psychiatrycznych w

Bardziej szczegółowo

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Suma ubezpieczenie w przypadku następstw nieszczęśliwego wypadku 14000 zł Suma ubezpieczenia przypadku śmierci

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DLA KLIENTÓW BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓ KA AKCYJNA (kod: WU/Pekao/SEK/01/09) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie

Warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie Warunki uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży Jest to szczególna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 199 13762 Poz. 1949 i 1950 c) choroby trzustki upoêledzajàce jej czynnoêç wydzielniczà, d) przepukliny brzuszne, e) inne choroby uk adu pokarmowego upoêledzajàce 9) choroby uk adu moczowo-p

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OFERTA INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. 1920 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierajàcych azbest Na podstawie art. 7a ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w

zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w WARIANT II Świadczenia PODSTAWOWE w ramach składki podstawowej Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez państwa placówki. Proponujemy objęcie ochroną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/06) I. Postanowienia ogólne 2 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 III. Umowa ubezpieczenia 4 IV. Rozwiàzanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Szkoła Podstawowa nr 19 Ul. Składowa 5 Sosnowiec Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 604-222-237 Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY Czym zajmuje si sàd pracy? Jakie roszczenia przys ugujà pracownikowi w przypadku utraty pracy? Jakie sà obowiàzki i uprawnienia pracownika przed sàdem? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez Państwa placówki. Proponujemy objęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/08) SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 III. UMOWA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta

UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta Żł obek Prywatny "Tęczowa Kraina" ul. Smoluchowskiego 5 60-179 Poznań UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta zawarta w Poznaniu w dniu..., pomiędzy: imi ę i nazwisko (matki i ojca)... adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata.

PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata. ZAKRES UBEZPIECZENIA PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata. Zakres świadczeń: Podstawowy: 1. Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia są:

Przedmiotem ubezpieczenia są: Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA POLSKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA POLSKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA POLSKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA POLSKA spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów 2 Cz Êç I: Najwa niejsze

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 211 16442 Poz. 1630 1630 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie okreêlenia stanowisk urz dniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s u bowych

Bardziej szczegółowo

OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA

OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA Warunki NNW uczniów Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu według OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA PAKIET BEZPIECZNA SZKOŁA 2015/2016 dla ubezpieczyciela:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy Dziennik Ustaw Nr 262 18447 Poz. 2606 i 2607 wego zakresu pomiarowego NO (w parze wodnej) powinno byç obliczone w nast pujàcy sposób: i zarejestrowane jako De. Dla spalin silnika o zap onie samoczynnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/09) SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 III. UMOWA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie kod warunków PNGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si do umów grupowego ubezpieczenia na ycie typ P. 2 U yte

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo