OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW PGE OBRÓT S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW PGE OBRÓT S.A."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW PGE OBRÓT S.A. ustalone uchwałą nr UZ/12/2015 Zarządu PZU SA z dnia 22 stycznia 2015 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/110/2015 Zarządu PZU SA z dnia 22 kwietnia 2015 r. oraz uchwałą nr UZ/137/2015 Zarządu PZU SA z dnia 18 maja 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia dla Klientów PGE Obrót S.A., zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia dla Klientów PGE Obrót S.A., zwanej dalej umową ubezpieczenia, zawartej pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną, zwaną dalej PZU SA, a PGE Obrót Spółką Akcyjną, zwaną dalej ubezpieczającym. 2. Na podstawie OWU PZU SA udziela ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: 1) ryzyka śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków); 2) ryzyka utraty pracy (ubezpieczenie utraty pracy); 3) ryzyka czasowej niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku (ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy); 4) ryzyka hospitalizacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku (ubezpieczenie hospitalizacji); 5) zapewnienia organizacji i pokrycia kosztów usług assistance (ubezpieczenie assistance). 3. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność PZU SA, PZU SA może podnieść również przeciwko ubezpieczonemu. 4. Ubezpieczony może żądać, by PZU SA udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków. DEFINICJE 2 Przez użyte w OWU pojęcia należy rozumieć: 1) akty terroryzmu działania indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko ludności lub mieniu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych dla osiągnięcia skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych; 2) bójka starcie trzech albo więcej osób wzajemnie zadających sobie razy, z których każda występuje w podwójnym charakterze jako napadnięty i napastnik; 3) Centrum Alarmowe PZU POMOC centrum świadczące usługi assistance określone w OWU na rzecz ubezpieczonego; centrum czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do godziny 18:00, do którego ubezpieczony lub osoba działająca w jego imieniu zobowiązany jest zgłosić zajście zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową w celu uzyskania pomocy w ramach ubezpieczenia assistance; informacja o adresie i numerach telefonów Centrum Alarmowego PZU POMOC dostępna jest w placówkach ubezpieczającego oraz na stronie internetowej ubezpieczającego; 4) czasowa niezdolność do pracy powstałą w następstwie nieszczęśliwego wypadku czasową niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej, udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy, wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 5) dzień utraty pracy: a) w przypadku umowy o pracę dzień rozwiązania stosunku pracy, b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dzień wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej, c) w przypadku świadczenia pracy na podstawie kontraktu dzień rozwiązania kontraktu przez kontrahenta; 6) działalność gospodarcza prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym jako wspólnik spółki cywilnej, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 7) emerytura świadczenie emerytalne w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne; 8) hospitalizacja pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, związany z leczeniem ubezpieczonego, którego nie można leczyć ambulatoryjnie; dzień pobytu w szpitalu oznacza dzień kalendarzowy, w którym ubezpieczony przebywał w szpitalu, niezależnie od tego, ile czasu w danym dniu trwał jego pobyt; za pierwszy dzień przyjmuje się dzień rejestracji, a za ostatni dzień wypisu ze szpitala; 9) Klient osobę fizyczną, która przystąpiła do Oferty Pewnie i bezpiecznie z PGE ; 10) kontrahent stronę kontraktu, na rzecz której ubezpieczony świadczy pracę; 11) kontrakt umowę cywilnoprawną, zawartą pomiędzy ubezpieczonym a kontrahentem, na podstawie której ubezpieczony jest zobowiązany do odpłatnego i osobistego świadczenia pracy na rzecz kontrahenta, z wyłączeniem umowy o dzieło w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; 12) miesięczne świadczenie kwotę świadczenia wypłacaną ubezpieczonemu w przypadku utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy lub hospitalizacji, zgodnie z zasadami określonymi w OWU; 13) nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ubezpieczonego, które miało miejsce na terytorium RP lub poza jej granicami; 14) Oferta Pewnie i bezpiecznie z PGE ofertę ubezpieczającego, dotyczącą warunków sprzedaży Klientowi energii elektrycznej; 15) pracownik tymczasowy pracownika tymczasowego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa; 16) renta świadczenie rentowe w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym; 17) RP Rzeczpospolitą Polską; 18) sporty wysokiego ryzyka następującą aktywność sportową, której uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia: a) sporty motorowe, jazda na quadach, b) sporty motorowodne, w tym narciarstwo wodne, c) szybownictwo, baloniarstwo, skoki ze spadochronem, BASE jumping, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, pilotowanie samolotów silnikowych, d) wspinaczkę wysokogórską, skalną i skałkową, speleologię przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego lub wymagającą użycia takiego sprzętu, e) rafting (spływ rzeczny) i wszystkie jego odmiany, f) canyoning (pokonywanie koryta rzeki przy wykorzystaniu następujących technik: wspinaczki, pływania, nurkowania), g) nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (scuba diving), nurkowanie na zatrzymanym oddechu (free diving), nurkowanie wrakowe i jaskiniowe, h) żeglarstwo morskie, śródlądowe, i) surfing, windsurfing, kitesurfing, wakeboarding, j) jazdę na nartach zjazdowych lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, k) narciarstwo ekstremalne: skialpinizm, zjazdy ekstremalne, freestyle, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, pzu.pl, infolinia:

2 l) jazda na skuterach śnieżnych i innych pojazdach czy urządzeniach (airboarding zjazd na śnieżnej poduszce powietrznej, snake gliss zjazd na sankach gąsienicowych, snowtrikke zjazd na śnieżnej hulajnodze), m) icesurfing (żeglarstwo lodowe), n) snowboarding ekstremalny: freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje snowboardowe, snowkite (deska lub narty i żagiel), snowcross, boardercross (zjazd na torze z przeszkodami), snowscooting (zjeżdżanie na maszynie będącej połączeniem snowboardu, BMX-a i skutera), o) skoki na gumowej linie (bungee jumping), p) sztuki walki i sporty obronne, q) jeździectwo, r) maratony, s) kolarstwo górskie, downhill (jazda rowerem na czas po stromych, naturalnych stokach), t) parkour pokonywanie przeszkód stojących na drodze w jak najprostszy i najszybszy sposób, u) udział w polowaniach na zwierzęta z użyciem broni palnej lub pneumatycznej, v) uczestniczenie w wyprawach surwiwalowych lub wyprawach do miejsc wymagających użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi: pustynia, góry powyżej 2500m n.p.m., busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe lub śnieżne; 19) ubezpieczony Klienta, na rachunek którego ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia; 20) umowa o świadczenie usług umowę, której przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej lub umowę, której przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji, zawartą pomiędzy Klientem i ubezpieczającym; 21) uposażony osobę wskazaną imiennie przez ubezpieczonego jako upoważnioną do odbioru świadczenia należnego z tytułu śmierci ubezpieczonego; 22) utrata pracy utratę przez ubezpieczonego zatrudnienia spowodowaną: a) rozwiązaniem umowy o pracę zawartej na czas określony bądź nieokreślony przez pracodawcę bez wypowiedzenia bez winy ubezpieczonego albo za wypowiedzeniem bez winy ubezpieczonego lub b) rozwiązaniem umowy o pracę przez ubezpieczonego bez wypowiedzenia z przyczyn określonych w art i 1¹ kodeksu pracy lub c) rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron zawartym przez pracodawcę i ubezpieczonego w ramach zwolnień w rozumieniu przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub d) rozwiązaniem kontraktu przez kontrahenta lub e) zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzonym wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej, z przyczyn ekonomiczno-prawnych, gdzie za przyczyny ekonomiczno-prawne uważa się: nie osiąganie dochodu przez ubezpieczonego z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w każdym z sześciu ostatnich miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających dzień utraty pracy lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej wskutek obowiązywania na dzień utraty pracy przepisów prawa uniemożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej przez ubezpieczonego w dotychczasowym zakresie lub ogłoszenie upadłości w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego; w przypadku gdy ubezpieczony jest równocześnie zatrudniony na dwóch lub więcej podstawach zatrudnienia, do utraty pracy dochodzi w przypadku utraty zatrudnienia z tytułu wszystkich tych podstaw zatrudnienia; 23) wyczynowe uprawianie sportu uprawianie dyscyplin sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach sportowych lub obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w celu uzyskania w drodze współzawodnictwa sportowego maksymalnych wyników sportowych; obejmuje również zawodowe uprawianie sportu; 24) zatrudnienie świadczenie na terytorium RP pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, zgodnie z przepisami kodeksu pracy lub na podstawie kontraktu zawartego na czas nieokreślony lub świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, z wyłączeniem umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, zgodnie z przepisami kodeksu pracy lub świadczenie pracy na podstawie kontraktu zawartego na czas określony; definicja ta nie obejmuje świadczenia pracy jako pracownik tymczasowy; wymóg świadczenia pracy na terytorium RP nie dotyczy świadczenia pracy poza terytorium RP w związku: a) z pracą w Siłach Zbrojnych RP, b) z pracą w placówce dyplomatycznej lub konsularnej RP, c) z delegacją służbową, d) ze stałym oddelegowaniem do pracy w przedstawicielstwie zagranicznym pracodawcy; dla potrzeb OWU poprzez zatrudnienie rozumie się również prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP; 25) zatrudnienie na czas nieokreślony świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, zgodnie z przepisami kodeksu pracy lub na podstawie kontraktu zawartego na czas nieokreślony; 26) zatrudnienie na czas określony świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, z wyłączeniem umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, zgodnie z przepisami kodeksu pracy lub świadczenie pracy na podstawie kontraktu zawartego na czas określony; 27) zdarzenie ubezpieczeniowe: a) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków nieszczęśliwy wypadek, b) w ubezpieczeniu utraty pracy utrata pracy, c) w ubezpieczeniu czasowej niezdolności do pracy nieszczęśliwy wypadek, d) w ubezpieczeniu hospitalizacji nieszczęśliwy wypadek, e) w ubezpieczeniu assistance utrata pracy. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć ubezpieczonego będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku. 2. Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w 4, zakresem ubezpieczenia objęta jest śmierć ubezpieczonego będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku, który zaszedł w okresie ubezpieczenia Odpowiedzialność PZU SA jest wyłączona, jeżeli nieszczęśliwy wypadek zaszedł: 1) na skutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego; 2) na skutek aktów terroryzmu; 3) w wyniku udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu, chyba że udział ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych lub blokadach dróg wynikał z wykonywania czynności służbowych; 4) na skutek katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne lub napromieniowanie; 5) w związku z umyślnym popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub umyślnego samookaleczenia; 6) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym: a) jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem, 2

3 b) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście nieszczęśliwego wypadku; 7) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym niż silnikowy, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na 8) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na 9) w wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu lub używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych narkomanii; 10) w związku z udziałem ubezpieczonego w bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej; 11) w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa; 12) na skutek wyczynowego uprawiania sportu; 13) na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka; 14) w związku z uczestnictwem ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego, jeżeli pilot nie posiadał licencji na przewóz pasażerów, chyba że brak licencji nie miał wpływu na zajście nieszczęśliwego wypadku. 2. Fakt znajdowania się w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, o przeciwdziałaniu narkomanii, uprawnienia do kierowania pojazdem oraz licencję na przewóz pasażerów ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca zajścia nieszczęśliwego wypadku. 3. Odpowiedzialność PZU SA jest wyłączona za następstwa chorób lub stanów chorobowych, nawet takich, które występują nagle lub zostały ujawnione dopiero w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub stanowiących przyczynę zajścia nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli choroba lub stan chorobowy miał wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku (tj. przyczyną nieszczęśliwego wypadku jest zarówno choroba, jak i przyczyna zewnętrzna) odpowiedzialność PZU SA obejmuje śmierć, która jest następstwem przyczyny zewnętrznej. SUMA UBEZPIECZENIA 5 Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU SA i wynosi zł. UBEZPIECZENIE UTRATY PRACY 6 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko utraty pracy przez ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia. 2. Ochrona ubezpieczeniowa PZU SA z tytułu ryzyka utraty pracy nie przysługuje: 1) ubezpieczonemu, który nabył prawo do emerytury albo renty; 2) ubezpieczonemu będącemu pracownikiem tymczasowym; 3) ubezpieczonemu wykonującemu pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności; 4) ubezpieczonemu, którego pracodawca lub kontrahent jest jego krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i wyłączeń określonych w 7, PZU SA ponosi odpowiedzialność, jeżeli upłynął nieprzerwany okres trzydziestu dni posiadania przez ubezpieczonego statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2013 poz. 674 z późn. zm.), poświadczony zaświadczeniem o rejestracji osoby bezrobotnej wydanym przez właściwy urząd pracy, będący następstwem utraty pracy przez ubezpieczonego, o ile utrata pracy nastąpiła nie wcześniej niż trzydziestego pierwszego dnia od dnia objęcia ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową. 4. W przypadku kolejnej utraty pracy, która nastąpiła po utracie pracy, za którą PZU SA ponosił odpowiedzialność, PZU SA ponosi odpowiedzialność, jeżeli ubezpieczony był zatrudniony nieprzerwanie co najmniej przez sześć miesięcy PZU SA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli: 1) kontrakt został rozwiązany przez kontrahenta na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przez ubezpieczonego, a taka przyczyna rozwiązania kontraktu była przewidziana w postanowieniach kontraktu; 2) utrata pracy nastąpiła w wyniku odmowy przyjęcia przez ubezpieczonego zaproponowanych mu nowych warunków pracy lub płacy w trybie art. 42 kodeksu pracy; 3) utrata pracy jest następstwem działań wojennych, udziału ubezpieczonego w rozruchach, katastrofy powodującej skażenie promieniotwórcze, chemiczne lub biologiczne; 4) utrata pracy nastąpiła wskutek wypowiedzenia umowy o pracę lub kontraktu zawartych z pracodawcą będącym dla ubezpieczonego krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie. 2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli przed objęciem ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową zatrudniający go pracodawca dokonał co najmniej jednej z następujących czynności: 1) złożył ubezpieczonemu pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę; 2) zawiadomił zakładowe organizacje związkowe lub przedstawicieli pracowników oraz właściwy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i poinformował pisemnie ubezpieczonego o jego planowanym zwolnieniu; 3) poinformował pisemnie ubezpieczonego o przejściu zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę i związanymi z tym faktem zmianami warunków zatrudnienia pracowników lub redukcji zatrudnienia, dotyczącymi bezpośrednio ubezpieczonego; 4) złożył ubezpieczonemu pisemne oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu, chyba że równocześnie był zatrudniony na innej podstawie zatrudniania. 3. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli przed objęciem ubezpieczonego, prowadzącego działalność gospodarczą, ochroną ubezpieczeniową został złożony względem niego wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o zakończeniu działalności gospodarczej lub wniosek o ogłoszenie upadłości, chyba że równocześnie był zatrudniony na innej podstawie zatrudniania. SUMA UBEZPIECZENIA 8 1. Suma ubezpieczenia wynosi 360 zł. 2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU SA i ustalana jest na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego świadczenia. UBEZPIECZENIE CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 9 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko czasowej niezdolności ubezpieczonego do pracy będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, który zaszedł w okresie ubezpieczenia i w okresie zatrudnienia. 2. Ochrona ubezpieczeniowa PZU SA z tytułu ryzyka czasowej niezdolności do pracy nie przysługuje: 1) ubezpieczonemu, który nabył prawo do emerytury albo renty; 2) ubezpieczonemu będącemu pracownikiem tymczasowym; 3) ubezpieczonemu wykonującemu pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. 3

4 3. Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych 10, PZU SA ponosi odpowiedzialność, jeżeli upłynął nieprzerwany okres trzydziestu dni niezdolności ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej Odpowiedzialność PZU SA jest wyłączona, jeżeli nieszczęśliwy wypadek zaszedł: 1) na skutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego; 2) na skutek aktów terroryzmu; 3) w wyniku udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu, chyba że udział ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych lub blokadach dróg wynikał z wykonywania czynności służbowych; 4) na skutek katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne lub napromieniowanie; 5) w związku z umyślnym popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub umyślnego samookaleczenia; 6) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym: a) jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem, b) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście nieszczęśliwego wypadku; 7) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym niż silnikowy, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na 8) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na 9) w wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu lub używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych narkomanii; 10) w związku z udziałem ubezpieczonego w bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej; 11) w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa; 12) na skutek wyczynowego uprawiania sportu; 13) na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka; 14) w związku z uczestnictwem ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego, jeżeli pilot nie posiadał licencji na przewóz pasażerów, chyba że brak licencji nie miał wpływu na zajście nieszczęśliwego wypadku. 2. Fakt znajdowania się w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, o przeciwdziałaniu narkomanii, uprawnienia do kierowania pojazdem oraz licencję na przewóz pasażerów ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca zajścia nieszczęśliwego wypadku. 3. Odpowiedzialność PZU SA jest wyłączona za następstwa chorób lub stanów chorobowych, nawet takich, które występują nagle lub zostały ujawnione dopiero w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub stanowiących przyczynę zajścia nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli choroba lub stan chorobowy miał wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku (tj. przyczyną nieszczęśliwego wypadku jest zarówno choroba, jak i przyczyna zewnętrzna) odpowiedzialność PZU SA obejmuje czasową niezdolność do pracy, która jest następstwem przyczyny zewnętrznej. SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia wynosi 360 zł. 2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU SA i ustalana jest na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego świadczenia. UBEZPIECZENIE HOSPITALIZACJI Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko hospitalizacji ubezpieczonego będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, który zaszedł w okresie ubezpieczenia. 2. Ochrona ubezpieczeniowa PZU SA z tytułu ryzyka hospitalizacji nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli nieszczęśliwy wypadek zaszedł w okresie zatrudnienia, chyba że ubezpieczony wcześniej nabył już prawo do emerytury albo renty. 3. Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w 13, PZU SA ponosi odpowiedzialność, jeżeli upłynął nieprzerwany okres siedmiu dni hospitalizacji ubezpieczonego Odpowiedzialność PZU SA jest wyłączona, jeżeli nieszczęśliwy wypadek zaszedł: 1) na skutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego; 2) na skutek aktów terroryzmu; 3) w wyniku udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu, chyba że udział ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych lub blokadach dróg wynikał z wykonywania czynności służbowych; 4) na skutek katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne lub napromieniowanie; 5) w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub umyślnego samookaleczenia; 6) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym: a) jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem, b) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście nieszczęśliwego wypadku; 7) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym niż silnikowy, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na 8) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na 9) w wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu lub użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych narkomanii; 10) w związku z udziałem ubezpieczonego w bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej; 11) w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego; 12) na skutek wyczynowego uprawiania sportu; 13) na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka; 14) w związku z uczestnictwem ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego, jeżeli pilot nie posiadał licencji na przewóz pasażerów, chyba że brak licencji nie miał wpływu na zajście nieszczęśliwego wypadku. 2. Fakt znajdowania się w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, o przeciwdziałaniu narkomanii, uprawnienia do kierowania 4

5 pojazdem oraz licencję na przewóz pasażerów ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca zajścia nieszczęśliwego wypadku. 3. Odpowiedzialność PZU SA jest wyłączona za następstwa chorób lub stanów chorobowych, nawet takich, które występują nagle lub zostały ujawnione dopiero w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub stanowiących przyczynę zajścia nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli choroba lub stan chorobowy miał wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku (tj. przyczyną nieszczęśliwego wypadku jest zarówno choroba, jak i przyczyna zewnętrzna) odpowiedzialność PZU SA obejmuje hospitalizację, która jest następstwem przyczyny zewnętrznej. SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia wynosi 360 zł. 2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU SA i ustalana jest na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego świadczenia. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE Przedmiotem ubezpieczenia assistance jest organizacja i pokrycie kosztów niżej wymienionych usług assistance, w przypadku utraty pracy przez ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia: 1) Pakiet informacyjny zestaw materiałów informacyjnych wysyłanych drogą elektroniczną lub pocztą zawierający: a) instrukcje dotyczące pisania CV/życiorysu, b) instrukcje dotyczące pisania listu motywacyjnego, c) instrukcje dotyczące pisania biznes planu; 2) Informacja telefoniczna dotycząca: a) zagadnienia kiedy i w jakiej wysokości przysługuje odprawa pieniężna pracownikom zwalnianym z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, b) zagadnienia komu, kiedy i w jakiej wysokości przysługują świadczenia przedemerytalne, c) praw i obowiązków osoby bezrobotnej, d) rejestracji w urzędzie pracy, e) zagadnienia komu i kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, f) sposobu ustalania wysokości zasiłku dla bezrobotnych, g) form udzielania pomocy osobom bezrobotnym, h) danych teleadresowych biur pośrednictwa pracy na terytorium RP, i) dokumentów i procedur koniecznych do rozpoczęcia i rejestracji działalności gospodarczej, j) zasad i warunków rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP; 3) Aktywne poszukiwanie pracy przekazanie do co najmniej dwóch i nie więcej niż trzech biur pośrednictwa pracy dokumentów ubezpieczonego związanych z poszukiwaniem pracy albo organizacja jednego spotkania z doradcą zawodowym, przy czym koszty tego spotkania pokrywa ubezpieczony; 4) Pomoc psychologa po utracie pracy PZU SA pokrywa koszty dwóch wizyt u psychologa, łącznie do wysokości 300 zł w okresie ubezpieczenia; 5) Organizacja jednej wizyty u specjalisty kreacji wizerunku na rynku pracy, przy czym koszty tej wizyty pokrywa ubezpieczony; 6) Informacje o kursach doszkalających. 2. Usługi assistance, o których mowa w ust. 1, są świadczone na terytorium RP, za pośrednictwem Centrum Alarmowego PZU POMOC, na wniosek ubezpieczonego lub osoby działającej w jego imieniu. 3. W ubezpieczeniu assistance stosuje się postanowienia 6 ust Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są koszty usług assistance poniesione przez ubezpieczonego bez zgody Centrum Alarmowego PZU POMOC, chyba że skontaktowanie się z Centrum Alarmowym PZU POMOC w sposób określony w 17 nie było możliwe, z zastrzeżeniem 18. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAJŚCIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO 17 W celu skorzystania z usług assistance, o których mowa w 15, ubezpieczony lub osoba działająca w jego imieniu powinni, po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego i przed podjęciem działań we własnym zakresie, zawiadomić telefonicznie o zdarzeniu ubezpieczeniowym Centrum Alarmowe PZU POMOC i podać następujące informacje: 1) imię i nazwisko ubezpieczonego; 2) datę urodzenia ubezpieczonego; 3) adres miejsca zamieszkania; 4) informacje dotyczące zdarzenia ubezpieczeniowego; 5) numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe PZU POMOC może skontaktować się z ubezpieczonym; 6) rodzaj potrzebnej pomocy Jeżeli ubezpieczony z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł skontaktować się telefonicznie z Centrum Alarmowym PZU POMOC i we własnym zakresie zorganizował i pokrył koszty usług assistance określonych w 15, powinien poinformować o tym fakcie PZU SA w terminie 7 dni od dnia, kiedy skontaktowanie z PZU SA stało się możliwe. PZU SA zwraca ww. koszty usług assistance na podstawie przedłożonych przez ubezpieczonego dokumentów potwierdzających fakt zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego i poniesienia ww. kosztów. 2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia w terminie, o którym mowa w ust. 1, PZU SA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie to uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o zdarzeniu ubezpieczeniowym nie nastąpią, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 1, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. 4. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie imiennych rachunków i dowodów ich zapłaty, do wysokości rzeczywistych poniesionych kosztów, maksymalnie jednak do kwotowego limitu odpowiedzialności określonego w 15, a jeżeli nie został ustalony kwotowy limit odpowiedzialności maksymalnie do kwoty odpowiadającej średniej cenie wykonania usług tego rodzaju na terenie miejscowości, w której znajduje się miejsce zamieszkania ubezpieczonego. POSTANOWIENIA WSPÓLNE WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ Ochroną ubezpieczeniową udzielaną przez PZU SA objęci są Klienci wskazani przez ubezpieczającego w sposób określony w umowie ubezpieczenia. 2. Ochroną ubezpieczeniową udzielaną przez PZU SA może zostać objęty Klient, który ukończył 18 lat, ale nie ukończył 67 roku życia i nie osiągnął określonego dla niego wieku emerytalnego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. OKRES UBEZPIECZENIA Okres ubezpieczenia w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia następnego po dniu przystąpienia przez Klienta do Oferty Pewnie i bezpiecznie z PGE, jednak nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej w ramach umowy o świadczenie usług. 2. Ubezpieczonemu przysługuje w każdym czasie prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczony dokonuje poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. 3. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w stosunku do danego ubezpieczonego: 1) z dniem 31 grudnia 2016 r.; 5

6 2) z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia; 3) z dniem odstąpienia ubezpieczonego od umowy o świadczenie usług; 4) z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług; 5) w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej z dniem, w którym złożone zostało przez ubezpieczonego oświadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej; 6) w zakresie ubezpieczenia utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy oraz assistance z dniem nabycia przez ubezpieczonego uprawnień do emerytury albo renty; 7) z dniem ukończenia przez ubezpieczonego 67 roku życia; 8) z dniem śmierci ubezpieczonego; 9) z dniem określonym w umowie ubezpieczenia w przypadku nieopłacenia raty składki ubezpieczeniowej przez ubezpieczającego; 10) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia albo limitu odpowiedzialności w zakresie danego ubezpieczenia. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w którym PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 2. Składka ubezpieczeniowa jest ustalana w zależności od: 1) zakresu ubezpieczenia; 2) wysokości sumy ubezpieczenia; 3) okresu ubezpieczenia. 3. Składka ubezpieczeniowa jest opłacana w ratach miesięcznych i terminach określonych w umowie ubezpieczenia. 4. Zapłata składki ubezpieczeniowej następuje w formie bezgotówkowej. 5. Składka ubezpieczeniowa nie podlega indeksacji. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ I ZASADY ICH WYPŁATY Na podstawie OWU przysługują następujące świadczenia: 1) z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku; 2) z tytułu utraty pracy; 3) z tytułu czasowej niezdolności do pracy; 4) z tytułu hospitalizacji; 5) z tytułu ubezpieczenia assistance. 2. Z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przysługuje świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wysokości sumy ubezpieczenia. 3. Prawo do świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego przysługuje, o ile istnieje normalny związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią ubezpieczonego. 4. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wypłaca się pod warunkiem, że śmierć nastąpiła nie później niż w okresie 12 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku. 5. Z tytułu śmierci ubezpieczonego świadczenie wypłaca się uposażonemu, a w razie braku uposażonego niżej wskazanym osobom według następującej kolejności: 1) małżonkowi; 2) dzieciom w równych częściach, a w przypadku gdy jedno z dzieci zmarło przed śmiercią ubezpieczonego udział jaki by przypadał temu dziecku przypada pozostałym dzieciom w częściach równych; 3) rodzicom w częściach równych albo w całości jednemu z nich, jeżeli drugie z rodziców zmarło przed śmiercią ubezpieczonego albo jeżeli tylko jednemu z nich przysługuje władza rodzicielska; w przypadku gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, a dla ubezpieczonego ustanowiono opiekę prawnym opiekunom na analogicznych zasadach jak dla rodziców; 4) osobom fizycznym powołanym do dziedziczenia z ustawy w częściach przypadających im stosownie do postanowień kodeksu cywilnego dotyczących dziedziczenia ustawowego. Wypłata świadczenia osobie lub osobom należącym do wyższej kategorii wyklucza wypłatę świadczenia osobie lub osobom należącym do niższej kategorii (kategorię najwyższą stanowi pkt 1). 6. Ubezpieczony może w każdym czasie wskazać lub dokonać zmiany uposażonego. 7. W razie braku uposażonego, z przysługującego świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego PZU SA zwraca, w granicach sumy ubezpieczenia, udokumentowane koszty pogrzebu ubezpieczonego osobie, która je poniosła, przy czym koszty te zwracane są tylko wówczas, gdy nie zostały pokryte z innego ubezpieczenia lub z innego tytułu. 8. Z ubezpieczenia utraty pracy ubezpieczonemu, w granicach sumy ubezpieczenia, przysługują miesięczne świadczenia w wysokości 120 zł, jeżeli ubezpieczony posiada: 1) status bezrobotnego oraz 2) prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych przez każdy pełny trzydziestodniowy okres pozostawania ubezpieczonego bez zatrudnienia, z zastrzeżeniem ust Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, nie jest wymagane w przypadku, gdy ubezpieczony posiadał prawo do otrzymania zasiłku przez pełny okres uprawniający do pobierania zasiłku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 10. Miesięczne świadczenie z tytułu utraty pracy jest wypłacane ubezpieczonemu po upływie każdego trzydziestodniowego okresu pozostawania ubezpieczonego bez zatrudnienia, z zastrzeżeniem ust W razie utraty pracy w przypadku zatrudnienia na czas określony, ostatnie miesięczne świadczenie z tytułu utraty pracy jest wypłacane za trzydziestodniowy okres pozostawania ubezpieczonego bez pracy, w którym umowa o pracę lub kontrakt zostałyby rozwiązane z powodu upływu okresu, na jaki zostały zawarte. 12. Z ubezpieczenia czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonemu, w granicach sumy ubezpieczenia, przysługują miesięczne świadczenia w wysokości 120 zł. 13. Pierwsze miesięczne świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy jest wypłacane po upływie trzydziestu dni czasowej niezdolności do pracy. 14. Kolejne miesięczne świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy są wypłacane po upływie każdego trzydziestodniowego okresu czasowej niezdolności do pracy. 15. Z ubezpieczenia hospitalizacji ubezpieczonemu, w granicach sumy ubezpieczenia, przysługują miesięczne świadczenia w wysokości 120 zł. 16. Pierwsze miesięczne świadczenie z tytułu hospitalizacji jest wypłacane po upływie siedmiu dni pobytu ubezpieczonego w szpitalu, udokumentowanego kartą informacyjną leczenia szpitalnego lub innym zaświadczeniem ze szpitala, zawierającym informacje o hospitalizacji ubezpieczonego. 17. Kolejne miesięczne świadczenia z tytułu hospitalizacji są wypłacane po upływie każdego trzydziestodniowego okresu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, udokumentowanego zaświadczeniem, o którym mowa w ust Świadczenia wypłacane są w złotych. 19. PZU SA wypłaca świadczenie w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. 20. Gdyby w terminie, o którym mowa w ust. 19, wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia PZU SA powinien wypłacić w terminie przewidzianym w ust. 19. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO Ubezpieczający obowiązany jest do poinformowania ubezpieczonego o prawach i obowiązkach wynikających z zawartej na jego rachunek umowy ubezpieczenia. 2. Ubezpieczający jest obowiązany do przekazywania ubezpieczonemu informacji o numerach telefonów i adresach, pod którymi ubezpieczony może zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe i uzyskać informację o ubezpieczeniu W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, ubezpieczający jest zobowiązany: 1) potwierdzić imię i nazwisko ubezpieczonego; 6

7 2) potwierdzić objęcie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową wraz z podaniem daty objęcia ochroną ubezpieczeniową; 3) umożliwić przedstawicielowi PZU SA dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień; 4) udostępnić PZU SA dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę świadczenia. 2. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności PZU SA. ZASADY ZGŁASZANIA ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczony lub uposażony powinien zgłosić zajście tego zdarzenia do PZU SA oraz: 1) w przypadku śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku: a) uposażony lub w przypadku braku uposażonego, występująca o wypłatę świadczenia osoba, o której mowa w 22 ust. 5, zobowiązana jest przedłożyć PZU SA do wglądu odpis aktu zgonu ubezpieczonego oraz kartę statystyczną zgonu ubezpieczonego lub dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę zgonu ubezpieczonego, jeżeli jest uprawnioną do uzyskania takich dokumentów, oraz dokument stwierdzający jej tożsamość, b) w przypadku braku uposażonego, występująca o wypłatę świadczenia osoba, o której mowa w 22 ust. 5, zobowiązana jest przedłożyć PZU SA dodatkowo, poza dokumentami wskazanymi w lit. a, dokumenty stanu cywilnego potwierdzające fakt małżeństwa lub pokrewieństwa z ubezpieczonym lub dokumenty potwierdzające fakt sprawowania opieki nad ubezpieczonym na dzień jego śmierci; 2) w przypadku utraty pracy ubezpieczony zobowiązany jest do dostarczenia PZU SA: a) zaświadczenia o okresie zarejestrowania jako osoby bezrobotnej z prawem do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, wydanego przez właściwy urząd pracy, b) w razie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę wraz z uzasadnieniem (o ile uzasadnienie zostało sporządzone), c) w razie rozwiązania umowy o pracę przez ubezpieczonego bez wypowiedzenia zgodnie z art. 55 kodeksu pracy oświadczenia ubezpieczonego o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, zawierającego określenie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę, d) w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia wraz z uzasadnieniem, e) w razie rozwiązania umowy o pracę świadectwa pracy od ostatniego pracodawcy, f) w przypadku osób świadczących pracę na podstawie kontraktu oświadczenia kontrahenta o wypowiedzeniu kontraktu wraz z uzasadnieniem (o ile uzasadnienie zostało sporządzone), g) w razie rozwiązania umowy o pracę lub kontraktu, zawartych na czas określony umowy o pracę lub kontraktu, h) w przypadku ubezpieczonych, którzy prowadzili działalność gospodarczą wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokumenty potwierdzające zakończenie wykonywania działalności gospodarczej z przyczyn ekonomiczno-prawnych, np. księga przychodów i rozchodów, PIT za ostatnie sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, orzeczenie sądu o upadłości firmy; 3) w przypadku czasowej niezdolności ubezpieczonego do pracy ubezpieczony zobowiązany jest do dostarczenia PZU SA: a) zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, b) zaświadczenia od pracodawcy lub kontrahenta, potwierdzającego, że na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczony pozostawał w stosunku pracy lub wykonywał pracę na podstawie kontraktu; w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą dokumentu potwierdzającego otrzymanie zasiłku chorobowego za okres, za który ubezpieczony ubiega się o świadczenie, c) informacji o przebiegu, przyczynach i skutkach nieszczęśliwego wypadku, z podaniem daty i miejsca tego wypadku oraz danych policji lub innych organów lub instytucji prowadzących postępowanie w sprawie tego wypadku; 4) w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego ubezpieczony zobowiązany jest do dostarczenia PZU SA: a) karty informacyjnej leczenia szpitalnego lub innego zaświadczenia ze szpitala zawierającego informacje o hospitalizacji ubezpieczonego, b) informacji o przebiegu, przyczynach i skutkach nieszczęśliwego wypadku, z podaniem daty i miejsca tego wypadku oraz danych policji lub innych organów lub instytucji prowadzących postępowanie w sprawie tego wypadku; 5) na wniosek PZU SA, ubezpieczony zobowiązany jest do udostępnienia innych posiadanych dokumentów, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości świadczenia, jeżeli dokumenty wymienione w pkt 2 4 nie są wystarczające do ustalenia odpowiedzialności PZU SA. 2. Przed każdorazową wypłatą miesięcznego świadczenia z tytułu utraty pracy ubezpieczony zobowiązany jest przekazać do PZU SA, na adres wskazany w formularzu zgłoszenia roszczenia, następujące dokumenty: 1) dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub dokument potwierdzający istnienie prawa do otrzymania comiesięcznego zasiłku dla bezrobotnych, a po ustaniu pełnego okresu pobierania zasiłku zaświadczenie z właściwego urzędu pracy potwierdzające ustanie pełnego okresu pobierania zasiłku oraz 2) zaświadczenie z właściwego urzędu pracy potwierdzające posiadanie przez ubezpieczonego statusu bezrobotnego w okresie, o którym mowa w 22 ust Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności PZU SA. 4. Formularze zgłoszenia roszczenia są dostępne w placówkach ubezpieczającego oraz na stronie internetowej ubezpieczającego. 5. PZU SA zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów przedłożonych przez ubezpieczonego, uposażonego lub osobę, o której mowa w 22 ust. 5, oraz zasięgnięcia opinii lekarzy specjalistów oraz rzeczoznawców. OBOWIĄZKI PZU SA 26 PZU SA jest zobowiązany: 1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz do podjęcia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także do poinformowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania; 2) jeżeli w terminach określonych w 22 ust. 19 i 20 nie wypłaci świadczenia, do pisemnego zawiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także do wypłacenia bezspornej części świadczenia; 3) jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby występującej z roszczeniem, w terminach określonych w 22 ust. 19 i 20, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia oraz do pouczenia tej osoby o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej; 4) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, oraz uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości świadczenia; osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez PZU SA udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez PZU SA; 5) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, oraz uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 4, na ich żądanie, w postaci elektronicznej; 7

8 6) na żądanie ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, do udostępniania posiadanych przez siebie informacji związanych ze zdarzeniem ubezpieczeniowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU SA oraz ustalenia okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego, jak również wysokości świadczenia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi lub zażalenia, dotyczących wykonania przez PZU SA umowy ubezpieczenia. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, adresatem skargi lub zażalenia oraz właściwym do ich rozpatrzenia jest jednostka organizacyjna nadzorująca jednostkę, której skarga lub zażalenie dotyczy. Skargę lub zażalenie składa się na piśmie za pośrednictwem jednostki, której skarga lub zażalenie dotyczy. 3. W przypadku skargi lub zażalenia dotyczących likwidacji szkód, jednostką właściwą do ich rozpatrzenia jest Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA. 4. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia. 5. Ubezpieczonemu, ubezpieczającemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych. 6. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania bądź siedziby ubezpieczonego, ubezpieczającego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 7. W sprawach nieuregulowanych w OWU do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego pzu.pl PZU SA 9A76/I

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA ENERGIA DLA KLIENTÓW ENEA S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA ENERGIA DLA KLIENTÓW ENEA S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA ENERGIA DLA KLIENTÓW ENEA S.A. ustalone uchwałą nr UZ/317/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 5 listopada 2014 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA ENERGIA DLA KLIENTÓW ENEA S.A. ustalone uchwałą nr UZ/317/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 5 listopada 2014 r., ze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ:

INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ: OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA ENERGIA DLA KLIENTÓW ENEA S.A. ustalone uchwałą nr UZ/317/2014 Zarządu PZU SA z dnia 5 listopada 2014 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/403/2015

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW PGE OBRÓT S.A. ustalone uchwałą nr UZ/12/2015 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 22 stycznia 2015 r., ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA ABONENTÓW TP SA ustalone Uchwałą Nr UZ/.../2010 z dnia.. 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA ustalone uchwałą nr UZ/180/2013 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności składek w zakresie ubezpieczenia WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności składek w zakresie ubezpieczenia WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik Nr 1 do Porozumienia z dnia 13 grudnia 2013 r. zawartego pomiędzy PZU SA a Polskim Związkiem Alpinizmu Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/02/2016 z dnia 29 marca 2016r

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/02/2016 z dnia 29 marca 2016r POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/02/2016 z dnia 29 marca 2016r Działając na podstawie art. 812 8 k.c. InterRisk Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH kod warunków: KPGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Spis Treści Rozdział rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV rozdział V rozdział VI StronA Postanowienia ogólne...3 Definicje...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Bliskich

WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Bliskich WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Bliskich Warunki Dla Bliskich ( Warunki ) stanowią integralną część Umowy nr 1003/2010 z dnia 02.11.2010 r., zawartej pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a BZ WBK-Aviva Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY DO KART POLISH PASS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY DO KART POLISH PASS OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY DO KART POLISH PASS ustalone uchwałą nr UZ/349/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. kod warunków KBGP31

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. kod warunków KBGP31 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. kod warunków KBGP31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (indeks WU/02KK), zwane dalej WU/02KK, mają zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY LOKAT ANTYKRYZYSOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY LOKAT ANTYKRYZYSOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY LOKAT ANTYKRYZYSOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia nr U1001/2009 zawartej w dniu 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Oświadczenie...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU GOSPODARSTWO ROLNE NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU GOSPODARSTWO ROLNE NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU GOSPODARSTWO ROLNE NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ustalone uchwałą nr UZ/356/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 5 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym)

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta SYGNATURA: Produktu: KP/20/07/2015 Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta Produktu została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Decyzja o zawarciu Umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z OWU oraz proponowanymi zapisami we Wniosko-Polisie.

Decyzja o zawarciu Umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z OWU oraz proponowanymi zapisami we Wniosko-Polisie. KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO, POŻYCZKI HIPOTECZNEJ NA WYPADEK UTRATY ŹRÓDŁA DOCHODU, INWALIDZTWA W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU I LECZENIA SZPITALNEGO dla Klientów PKO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr OWU/AT12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. KOD: KHNL-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH NA WYPADEK NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DO NOWO UDZIELONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO LUB FINANSOWEGO (WU NNW) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów W Karcie produktu zawarte

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW W Karcie produktu zawarte są

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Spis Treści Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Postanowienia ogólne. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ RYZYKA

Bardziej szczegółowo

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU ALBO HOSPITALIZACJI LUB CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO INWALIDZTWA KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo