Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A."

Transkrypt

1 Infolinia *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A. Kod: ONL-01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia, zwanych warunkami ubezpieczenia, nadano następujące znaczenia: 1) certyfikat - dokument potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową; 2) deklaracja zgody - pisemne oświadczenie Klienta Oney Polska S.A. o zgodzie na objęcie ubezpieczeniem, składane Ubezpieczającemu przy obejmowaniu ochroną ubezpieczeniową; złożenie deklaracji zgody jest warunkiem niezbędnym dla objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową; 3) karencja - okres ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, uwzględniany w wyliczeniu wysokości składki ubezpieczeniowej, występujący w zakresie i w sytuacjach wskazanych w niniejszych warunkach ubezpieczenia; 4) karta - ważna, aktywna karta płatnicza wydana przez lub za pośrednictwem Ubezpieczającego przez Credit Agricole Bank Polska S.A. 5) klient - osoba fizyczna, z którą Ubezpieczający zawarł w imieniu własnym lub na rzecz Credit Agricole Bank Polska S.A., umowę o kartę lub umowę o kredyt (w odniesieniu do Klientów wskazanych w 4 ust. 3 objęcie ochroną ubezpieczeniową może nastąpić również po rozwiązaniu umowy o kredyt); jeden Klient może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia wyłącznie jeden raz, z zastrzeżeniem 2 ust. 5; 6) Kredyt - umowa pożyczki lub kredytu ratalnego zawarta przez Klienta z Credit Agricole Bank Polska S.A. za pośrednictwem Ubezpieczającego; 7) nieszczęśliwy wypadek - nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego; odpowiedzialność Ubezpieczyciela dotyczy wyłącznie zdarzeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie obejmowania ochroną ubezpieczeniową; 1

2 8) osoba bliska - osoba, która jest spokrewniona lub spowinowacona z Ubezpieczonym, do 2 stopnia włącznie; 9) pobyt w szpitalu / pobyt Ubezpieczonego w szpitalu - pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo choroby trwający nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 14 dni i zakończony wydaniem dokumentu potwierdzającego wypisanie ze szpitala; pobyt w szpitalu musi rozpocząć się i trwać w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela; przyjmuje się, iż pobyt w szpitalu nastąpił w następstwie nieszczęśliwego wypadku, jeżeli rozpoczął się on przed upływem 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku będącego przyczyną pobytu w szpitalu; 10) status bezrobotnego - uzyskiwany przez osobę fizyczną status, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) lub w rozumieniu innych mających zastosowanie do Ubezpieczonego odpowiednich przepisów prawa polskiego; 11) stosunek pracy - stosunek służbowy, umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę; 12) stosunek służbowy - stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru oraz mianowania uregulowany przepisami prawa polskiego; 13) szpital - placówka zamkniętej opieki zdrowotnej, której zadaniem jest udzielanie całodobowej usługi w zakresie ochrony zdrowia z zapewnieniem całodobowej opieki nad chorymi w stałych pomieszczeniach odpowiednio do tego przystosowanych, zatrudniająca wykwalifikowany personel medyczny; w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia szpitalem nie jest: dom opieki, dom pomocy społecznej, ośrodek dla psychicznie chorych, domowa opieka pielęgniarska, hospicjum onkologiczne, ośrodek leczenia uzależnień lekowych, narkotykowych czy alkoholowych, ośrodek rekonwalescencyjny, uzdrowiskowy, sanatoryjny ani ośrodek wypoczynkowy; za szpital nie uważa się również: szpitala rehabilitacyjnego, szpitalnych oddziałów rehabilitacyjnych, oddziałów dziennego pobytu, jak również ośrodków rehabilitacji oraz zakładów opieki zdrowotnej, których podstawowym celem jest prowadzenie leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacyjnego; w niniejszych warunkach ubezpieczenia zakres ryzyka pobytu w szpitalu obejmuje pobyt w szpitalu rozumiany zgodnie z powyższą definicją; 14) Ubezpieczający - Oney Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem przy ul. Ogrodowej 58, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; 15) ubezpieczenie/ochrona ubezpieczeniowa - odpowiedzialność Ubezpieczyciela względem Ubezpieczonego polegająca na zobowiązaniu do zapłaty określonego w warunkach ubezpieczenia świadczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, 2

3 Infolinia *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 9 warunków ubezpieczenia; 16) Ubezpieczony - Klient objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia; w związku z jedną umową kredytu/umowy o kartę może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową wyłącznie jeden Klient; 17) Ubezpieczyciel - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , wykonująca działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa; 18) umowa o pracę - umowa o pracę w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanej dalej Kodeksem pracy, do której zastosowanie będzie miało prawo polskie; 19) umowa ubezpieczenia - Umowa ubezpieczenia grupowego Bezpieczna Praca dla Klientów Oney Polska S.A. nr CAUG/020/2014/ BWZB zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem; 20) Uprawniony - Ubezpieczony lub inna osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako upoważniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego; 21) utrata pracy - zdarzenie polegające na: a) utracie zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy zawartego z Klientem na czas nieokreślony lub określony, nie krótszy niż 12 miesięcy, lub wygaśnięcia stosunku pracy na skutek śmierci pracodawcy, będącego osobą fizyczną, b) niepozostawaniu w innym stosunku pracy przez okres co najmniej 30 dni liczonych od daty rozwiązania stosunku pracy, o którym mowa pod lit. a), c) uzyskaniu, w wyniku utraty zatrudnienia w sposób określony pod lit. a) powyżej, przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego oraz uprawnienia do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych (z zastrzeżeniem 8 ust. 5 ) przy czym warunki określone pod lit. a)-c) powyżej muszą zostać spełnione łącznie, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w niniejszych warunkach ubezpieczenia; 22) wiek emerytalny - wiek wynikający z Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), po osiągnięciu którego Ubezpieczony nabywa prawo do emerytury; 23) zdarzenie ubezpieczeniowe - odpowiednio utrata pracy przez Ubezpieczonego albo pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia. 3

4 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie oraz zatrudnienie Ubezpieczonego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Ubezpieczyciela i udzielana jest Ubezpieczonemu w jednym z dwóch wariantów o możliwych do wyboru wysokościach świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu utraty pracy i pobytu w szpitalu: 1) Wariant I zł miesięcznie, 2) Wariant II zł miesięcznie. 3. Wyboru wariantu, w ramach wyżej wskazanych opcji dokonuje Klient w dniu złożenia deklaracji zgody, wskazując w niej odpowiedni wariant. W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony nie może dokonać zmiany wariantu ubezpieczenia. 4. Klient może złożyć wyłącznie jedną deklarację zgody. 5. Powyższe nie dotyczy Klientów, którzy byli objęci ochroną ubezpieczeniową w zakresie utraty pracy albo pobytu w szpitalu przed przystąpieniem do ubezpieczenia na podstawie innej umowy ubezpieczenia (której stroną nie był Ubezpieczyciel), której stroną był Ubezpieczający, która przewidywała miesięczne świadczenie w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Klienci ci mogą złożyć maksymalnie 3 deklaracje zgody i w takim przypadku trzykrotnie zostaną objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim świadczenie należne z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego wypłacane będzie w odpowiednim zwielokrotnieniu (świadczenie razy liczba deklaracji). OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 3 1. Z zastrzeżeniem 4 poniżej, ubezpieczeniem może zostać objęty Klient, który w dniu składania deklaracji zgody będzie miał ukończony 18. rok życia i jednocześnie nie miał ukończonego 67. roku życia Klienci składający deklarację zgody wraz z zawarciem umowy o kartę przez pierwszy miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej objęci będą wyłącznie ochroną ubezpieczeniową z tytułu pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 2. Z dniem następnym po ostatnim dniu pierwszego okresu ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim ochrona świadczona jest z tytułu utraty pracy i pobytu w szpitalu Ubezpieczonego. 3. Zapisy ust. 1 i 2 powyżej nie dotyczą Klientów - strony umowy o kartę, którzy byli objęci ochroną ubezpieczeniową w zakresie utraty pracy albo pobytu w szpitalu przed przystąpieniem do 4

5 Infolinia *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora ubezpieczenia na podstawie innej umowy ubezpieczenia (której stroną nie był Ubezpieczyciel), której stroną był Ubezpieczający, która przewidywała miesięczne świadczenie w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. KARENCJA 5 1. W stosunku do świadczenia z tytułu utraty pracy oraz pobytu w szpitalu przez Ubezpieczonego, który wraz z zawarciem umowy kredytu składa deklarację zgody stosuje się karencję przez okres 30 dni, uwzględnianą w wyliczeniu wysokości składki ubezpieczeniowej. 2. Okres karencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, liczony od daty rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela określonej w 10 ust W czasie trwania okresu, o którym mowa w ust. 1 wszyscy Ubezpieczeni, którzy wraz z zawarciem umowy kredytu składają deklarację zgody, obejmowani się ochroną ubezpieczeniową z tytułu pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 4. Powyższe nie dotyczy Klientów wskazanych w 4 ust. 3 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 6 1. Wysokość jednorazowej składki ubezpieczeniowej, należnej z tytułu obejmowania Klientów ochroną ubezpieczeniową, określona jest w deklaracji zgody i zależy od stawki za ubezpieczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, oraz wybranego przez Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia. 2. Składka ubezpieczeniowa z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej płatna jest przez Ubezpieczającego. 3. Składka płatna jest jednorazowo za cały miesięczny okres ubezpieczenia w odniesieniu do Ubezpieczonych, o których mowa w 10 ust. 2 pkt 2 i jednorazowo z góry za cały 12-miesięczny okres ubezpieczenia w odniesieniu do Ubezpieczonych, o których mowa w 10 ust. 2 pkt 1. SUMA UBEZPIECZENIA I ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWE 7 1. Suma ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i pobytu w szpitalu równa jest wysokości 6 świadczeń miesięcznych, o których mowa w 2 ust Suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, obowiązuje niezależnie od liczby zdarzeń ubezpieczeniowych dotyczących tych Ubezpieczonych w okresie bezpośrednio po sobie następujących dwunastu miesięcy. 3. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, 5

6 zarówno w odniesieniu do jednego jak i do wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych, jakie wystąpią w trakcie trwania tej ochrony ubezpieczeniowej (lub w przypadku miesięcznych okresów ubezpieczenia - w czasie trwania dwunastu okresów ubezpieczenia) i świadczeń należnych z tytułu tych zdarzeń ubezpieczeniowych. 4. Wypłata w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia albo w 12 1-miesięcznych okresach ubezpieczenia 6 miesięcznych świadczeń ubezpieczeniowych kończy odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego Świadczenie Ubezpieczyciela z tytułu utraty pracy albo pobytu w szpitalu przez Ubezpieczonego wypłacane jest miesięcznie w wysokości zależnej od wybranego przez Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia: 1) w wariancie I zł miesięcznie, 2) w wariancie II zł miesięcznie. 2. W każdym przypadku świadczenie z tytułu utraty pracy, przestaje być wypłacane począwszy od: 1) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny, 2) dnia, w którym Ubezpieczony nabył uprawnienia do emerytury albo renty z ubezpieczenia społecznego, 3) pierwszego dnia po dacie ponownego zatrudnienia lub dacie utraty statusu bezrobotnego lub dacie utraty prawa do zasiłku (z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej) 4) pierwszego dnia po dacie, w której wygasłby stosunek pracy lub stosunek służbowy zawarty na czas określony. 3. Pierwsze miesięczne świadczenie z tytułu utraty pracy wypłacane jest przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia Ubezpieczyciela o zajściu utraty pracy, albo gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 1 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie to zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust Pierwsze miesięczne świadczenie z tytułu utraty pracy wypłacane jest pod warunkiem spełnienia przez Klienta wszystkich przesłanek wskazanych w 1 pkt 21, natomiast kolejne miesięczne świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane są przez Ubezpieczyciela po 30 kolejnych dniach nieprzerwanego spełniania przez Ubezpieczonego tychże przesłanek z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 5. Kolejne miesięczne świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu utraty pracy są należne również w przypadku, gdy Ubezpieczony który utracił prawo do zasiłku ze względu na upływ okresu jego 6

7 Infolinia *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora przysługiwania w związku z zamieszkiwaniem na obszarze, w którym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązuje 6-miesięczny lub krótszy okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, lecz Ubezpieczony nadal posiada status bezrobotnego. 6. Ubezpieczony nabywa prawo do pierwszego miesięcznego świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu po upływie 14 dni trwającego nieprzerwanie pobytu w szpitalu. 7. Kolejne miesięczne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu wypłacane są przez Ubezpieczyciela po 30 kolejnych dniach nieprzerwanie trwającego dalszego pobytu w szpitalu Ubezpieczonego z tej samej przyczyny. 8. Jeżeli po upływie więcej niż 180 dni od dnia zakończenia pobytu w szpitalu Ubezpieczonego nastąpi ponowny pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie tego samego nieszczęśliwego wypadku lub choroby, to jest on traktowany jako nowe zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci pobytu w szpitalu. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 9 1. W przypadku utraty pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, jeżeli: 1) utrata pracy nastąpiła przed upływem 30 dni od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową w odniesieniu do Ubezpieczonych, o których mowa w 5 ust. 3 2) utrata pracy nastąpiła w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy lub stosunku służbowego przez Ubezpieczonego; 3) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron, z wyjątkiem sytuacji kiedy stosunek pracy został rozwiązany na mocy porozumienia stron na podstawie art pkt 1 Kodeksu pracy w związku z art. 1 lub art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., Nr 90, poz. 844 ze zm.); 4) utrata pracy nastąpiła w wyniku rozwiązania stosunku pracy z powodu wypowiedzenia lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartego na czas określony krótszy niż 12 miesięcy; 5) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub przepisów szczególnych regulujących stosunek służbowy Ubezpieczonego; 6) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia, w którym znajdował się Ubezpieczony w chwili składania deklaracji zgody bądź przed złożeniem przez Klienta deklaracji zgody nastąpiło pisemne 7

8 wypowiedzenie lub odwołanie Klienta, zatrudnionego na podstawie stosunku służbowego; 7) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę, będącego osobą bliską dla Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu który nastąpił bezpośrednio w wyniku: 1) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa z winy umyślnej albo usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa; 2) działania Ubezpieczonego po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających, za wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie lub zażycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza; przez stan po użyciu alkoholu rozumie się stan powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 ; przez stan nietrzeźwości rozumie się stan powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3 ; 3) aktów wojny (w tym wojny domowej), uczestnictwa Ubezpieczonego w zamieszkach, przestępstwach, aktach terroryzmu lub sabotażu; 4) eksplozji atomowej oraz napromieniowania Ubezpieczonego (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową Ubezpieczonego); 5) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień (prawo jazdy, dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym); 6) udziału przez Ubezpieczonego w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych o wysokim stopniu ryzyka oraz w przygotowaniach do nich, przy czym za zajęcia rekreacyjne lub sportowe o wysokim stopniu ryzyka uważa się: spadochroniarstwo, wspinaczkę górską w górach wysokich powyżej 1500 m n.p.m. (z wyjątkiem wspinaczki skalnej oraz zorganizowanego pobytu w górach wysokich powyżej 1500 m n.p.m. pod kierunkiem przewodnika turystycznego posiadającego uprawnienia przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 196 ze zm.) lub pobytu organizowanego przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych wpisanego do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z wykorzystaniem atestowanego sprzętu wspinaczkowego, przy zachowaniu powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa), speleologię, żeglarstwo morskie, rafting, nurkowanie (z wyjątkiem nurkowania do 8

9 Infolinia *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora głębokości 25 metrów przy zachowaniu zasad dobrego nurkowania oraz powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz szczególnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w nurkowaniu oraz przy posiadaniu uprawnień nurkowych wydawanych przez organizacje nurkowe i przy wykorzystaniu atestowanego sprzętu), jak również kaskaderstwo, parkour, sporty lotnicze; zajęciem rekreacyjnym lub sportowym o wysokim stopniu ryzyka nie jest m. in. rekreacyjne uprawianie windsurfingu, jazda na rowerze, gra w piłkę nożną, siatkówka lub koszykówka, żeglarstwo śródlądowe, pływanie rekreacyjne, narciarstwo i snowboard; 7) uczestnictwa Ubezpieczonego w locie, w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego, nie posiadającego licencji na przewóz pasażerów; 8) umyślnego samookaleczenia lub uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego; 9) poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób; 10) choroby AIDS u Ubezpieczonego lub zarażenia Ubezpieczonego wirusem HIV bądź pochodnymi; 11) urazów zaistniałych przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową; 12) zabiegów medycznych o charakterze operacyjnym, rehabilitacyjnym lub diagnostycznym planowanych przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności. 3. W okresie 24 miesięcy od daty objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli pobyt w szpitalu Ubezpieczonego był spowodowany chorobą, która była zdiagnozowana, leczona lub której objawy występowały w okresie 12 miesięcy przed datą przystąpienia Ubezpieczonego do ubezpieczenia. Za objawy choroby uważa się takie objawy, których występowanie potwierdzono w procesie rozpatrywania roszczenia i które, zgodnie z wiedzą medyczną, okażą się charakterystyczne dla danego rodzaju choroby. 4. Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela nie jest objęty pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu: 1) operacji plastyczno-kosmetycznych, z wyjątkiem operacji oszpeceń lub okaleczeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku, 2) leczenia lub zabiegów dentystycznych (poza pobytami w klinikach chirurgii szczękowej), chyba że wynikają z obrażeń odniesionych w wypadku, w którym Ubezpieczony doznał także uszkodzeń innych narządów lub części ciała, 3) rehabilitacji lub pobytów sanatoryjnych bądź uzdrowiskowych, a także z powodu badań diagnostycznych, 4) hospitalizacji niezaleconej przez lekarza, 5) konsekwencji wcześniejszego wypisania się przez Ubezpieczonego ze szpitala na własne żądanie, 6) pogorszenia się stanu zdrowia z powodu następstw urazu, 9

10 którego leczenia w warunkach szpitalnych Ubezpieczony odmówił w przeszłości. 5. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu z powodu choroby odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, jeżeli pobyt w szpitalu rozpoczął się przed upływem 30 dni od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową w odniesieniu do Ubezpieczonych, o których mowa w 5 ust. 3. CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA Ochrona ubezpieczeniowa, a tym samym odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego, rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nastąpiło złożenie przez Ubezpieczonego deklaracji zgody. 2. Okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi, w zależności od rodzaju posiadanego produktu bankowego: 1) 12 miesięcy - w odniesieniu do Klientów, którzy zawarli z Ubezpieczającym lub za jego pośrednictwem umowę o kredyt 2) 1 miesiąc - w odniesieniu do Klientów, którzy zawarli z Ubezpieczającym lub za jego pośrednictwem umowę o kartę. 3. Okres ochrony ubezpieczeniowej wskazany w ust. 2 pkt. 1 powyżej może być wznowiony na kolejny o odpowiadającej mu długości, pod warunkiem, że na 2 tygodnie przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia Ubezpieczony poinformuje Ubezpieczającego o zamiarze wznowienia. 4. Okres ochrony ubezpieczeniowej wskazany w ust. 2 pkt 1 i 2 powyżej może być automatycznie wznowiony na kolejny o odpowiadającej mu długości, pod warunkiem, że: 1) na ostatni dzień bieżącego okresu ubezpieczenia Ubezpieczony będzie posiadał umowę o kartę zawartą z Ubezpieczającym lub przy jego udziale, 2) wiek Ubezpieczonego w dniu kontynuacji powiększony o okres ubezpieczenia nie przekracza 70 lat, 3) Ubezpieczony nie złoży najpóźniej na 14 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia oświadczenia o rezygnacji z kontynuacji ubezpieczenia, 5. Ubezpieczony może w każdym czasie zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej, składając pisemne oświadczenie Ubezpieczającemu lub Ubezpieczycielowi. W takim przypadku składka ubezpieczeniowa za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej jest zwracana Ubezpieczającemu. 6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o kartę jest równoznaczne z rezygnacją z ochrony ubezpieczeniowej, a ochrona ubezpieczeniowa kończy się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o kartę. 10

11 Infolinia *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się: 1) z tytułu ubezpieczenia utraty pracy, w zależności od tego które ze zdarzeń, wymienionych pod lit. a) b) poniżej, wystąpi jako pierwsze: a. z dniem wydania przez lekarza orzecznika orzeczenia o trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy, b. z dniem nabycia przez Ubezpieczonego uprawnień do renty lub emerytury z ubezpieczenia społecznego, 2) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia, 3) z ostatnim dniem okresu ochrony ubezpieczeniowej, o ile ochrona nie zostanie automatycznie wznowiona na zasadach wskazanych w 10 ust. 3; 4) z ostatnim dniem okresu ochrony ubezpieczeniowej, w którym, Ubezpieczony kończy 70. rok życia, 5) z dniem, w którym doręczono Ubezpieczycielowi oświadczenie Ubezpieczonego o rezygnacji z ubezpieczenia, 6) z dniem, w którym doręczono Ubezpieczycielowi lub Ubezpieczającemu oświadczenie Ubezpieczonego o odstąpieniu od ubezpieczenia, 7) z dniem zgonu Ubezpieczonego. 2. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu składkę ubezpieczeniową wyliczoną za każdy dzień od dnia następującego po dniu zakończeniu odpowiedzialności. ROZPATRYWANIE ROSZCZENIA W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela o jego wystąpieniu. Wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego można zgłaszać: 1) pod numerem infolinii: , 2) pod adresem: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A, ul. Hestii 1, Sopot. 2. W przypadku zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia na wypadek utraty pracy w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia potrzebne są następujące dokumenty: 1) każdorazowo po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego: a) oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy w rozumieniu przepisów polskiego prawa pracy, b) zaświadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego oraz przyznaniu prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, c) ostatnia umowa o pracę, d) świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia, e) kopia deklaracji zgody. 11

12 2) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego: potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego i dowód wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. 3. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia potrzebne są następujące dokumenty: 1) dokumentacja medyczna dotycząca pobytu w szpitalu, w tym karta wypisu ze szpitala, 2) dokumentacja dotycząca nieszczęśliwego wypadku/choroby będących przyczyną pobytu w szpitalu, 3) kopia deklaracji zgody. 4. W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczyciel wymagać może innych dokumentów niż wskazane w ust. 2-3, potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia. 7. O dokumentach, o których mowa w ust. 2-4 powyżej, Ubezpieczyciel informuje osobę zgłaszającą roszczenie pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę. WYPŁATA ŚWIADCZENIA Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym, na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności roszczenia i wysokości świadczenia, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 2. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 1 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym osobę występującą z roszczeniem na piśmie w terminie określonym odpowiednio w ust. 1 albo w ust. 2, podając okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty. 4. Wyniki badań lekarskich, określające stan zdrowia Ubezpieczonego mogą wpływać na uznanie przez Ubezpieczyciela roszczenia z umowy ubezpieczenia. 5. Wypłata świadczenia jest dokonywana na koszt Ubezpieczyciela. 6. Świadczenia z tytułu zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową, wypłacane są Uprawnionemu. 12

13 Infolinia *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 7. Świadczenie należne Uprawnionemu uważa się za wypłacone w dacie uznania rachunku Uprawnionego pełną należną kwotą świadczenia. ODWOŁANIA, SKARGI I ZAŻALENIA Jeżeli zgłaszający roszczenie nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, albo co do wysokości świadczenia, może zgłosić na piśmie (lub w inny uzgodniony sposób) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela. 2. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest zgłaszającemu wniosek w terminie 30 dni pisemnie na adres wskazany w treści wniosku Skargi lub zażalenia Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia mogą być zgłaszane do Ubezpieczyciela poprzez jeden z dostępnych kanałów kontaktu, tj.: 1) pisemnie - na adres: Sopot, ul. Hestii 1, 2) mailowo - na adres: 3) telefonicznie - podczas kontaktu w infolinią Ubezpieczyciela pod numerem tel lub (58) Skargi rozpatrywane są przez dedykowaną jednostkę wyznaczoną przez Zarząd Ubezpieczyciela. 3. Po rozpatrzeniu skargi lub zażalenia, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest zgłaszającemu w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia, pisemnie na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia. 4. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia, można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszelkie rozliczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, w tym wypłaty wszelkich świadczeń ubezpieczeniowych dokonywane są w złotych polskich. 2. W przypadku zmiany systemu monetarnego w Polsce lub denominacji polskiej waluty, zobowiązania finansowe wynikające z umowy ubezpieczenia będą odpowiednio zmienione, zgodnie z kursem wymiany złotego ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. 13

14 17 Wypowiedzenia, odstąpienia oraz wszelkie inne zawiadomienia, oświadczenia i wnioski składane Ubezpieczycielowi i przez Ubezpieczyciela, powinny być złożone na piśmie. Powinność powyższa nie dotyczy wskazanych w warunkach ubezpieczenia sytuacji, w których oświadczenia Klienta lub Ubezpieczonego mogą być składane w innej formie niż pisemna Podatki i opłaty związane z otrzymaniem świadczenia ubezpieczeniowego nie obciążają Ubezpieczyciela. 2. Opłaty związane z płatnością składek ubezpieczeniowych obciążają Ubezpieczającego W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz Kodeksu pracy. 2. Umowa ubezpieczenia jest zawarta w języku polskim. Językiem stosowanym w relacjach Ubezpieczyciela Ubezpieczającego i Ubezpieczonych jest język polski. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo polskie Ubezpieczony lub Uprawniony może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Strony dopuszczają możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z umowy ubezpieczenia w sądzie polubownym, utworzonym przy Rzeczniku Ubezpieczonych - Al. Jerozolimskie 87, Warszawa, działającym zgodnie z jego regulaminem. 3. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 21 Niniejsze warunki ubezpieczenia obowiązują od dnia 10 października 2014 roku. 14

15 Infolinia *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 15

16 16

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. KOD: KKL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. KOD: KHMSP-RF 01/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych Warunkach

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. KOD: KHNL-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej dla Klientów Posiadających Kredyty lub Pożyczki Hipoteczne Udzielone przez PKO BP SA albo PKO Bank Hipoteczny SA KOD: KHI-PKO BP 01/15

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. KOD: PGNL-BOŚ 03/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA KOD: KK-ALR 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia oznaczają: 1) całkowita trwała niezdolność

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Wariant Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna kod: KHMSP-POL 01/11 I. Postanowienia ogólne 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej KOD: KK-PKO BP NL 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. kod: KKL-PEKAO 01/13 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 6 do Umowy ubezpieczenia na wypadek

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczenia Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji, hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo