Próby z gorącym dymem jako narzędzie w procesie regulacji i odbioru systemów bezpieczeństwa pożarowego tuneli drogowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Próby z gorącym dymem jako narzędzie w procesie regulacji i odbioru systemów bezpieczeństwa pożarowego tuneli drogowych"

Transkrypt

1 WĘGRZYŃSKI Wojciech 1 KRAJEWSKI Grzegorz 2 Próby z gorącym dymem jako narzędzie w procesie regulacji i odbioru systemów bezpieczeństwa pożarowego tuneli drogowych WSTĘP Projektowanie systemów bezpieczeństwa pożarowego obwarowane jest licznymi wymaganiami ze strony przepisów techniczno-budowlanych, wymagań licznych i rozbudowanych norm projektowych czy koniecznością nadzoru nad projektem przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p.poż. Dobry projekt nie jest jednak gwarantem skutecznego działania systemów w czasie pożaru. Systemy bezpieczeństwa pożarowego muszą ze sobą w pełni współpracować, w szczególności mowa tu o wszystkich systemach automatyki pożarowej sterowanych z poziomu systemu sygnalizacji pożaru w tunelu. Współpraca ta, opisana w scenariuszu pożarowym dla obiektu oraz matrycy sterowań, może zostać sprawdzona podczas tzw. prób z gorącym dymem. Poza ogólną oceną systemu detekcji pożaru czy oceną poprawności realizacji sterowań automatyki pożarowej, w trakcie próby z gorącym dymem szczególnie wnikliwej ocenie podlegają systemy wentylacji pożarowej tunelu. Dzięki wnioskom z przeprowadzonych prób możliwa jest ostateczna regulacja systemów tak, aby spełniały stawiane im cele. 1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE PRÓB ODBIOROWYCH Akty wykonawcze do Ustawy Prawo Budowlane [1] nakładają na inwestora obowiązek powiadomienia organów państwa, w tym Państwową Straż Pożarną (PSP), o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Obiekty w stosunku, do których PSP ma prawo zająć stanowisko są wyszczególnione w rozporządzeniu [2]. Są to m.in.: 1. garaż wielopoziomowy oraz garaż zamknięty o więcej niż 10 stanowiskach postojowych; 2. obiekt budowlany objęty obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego; 3. parking przeznaczony dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne; 4. tunele o długości ponad 100 m. Sposób prowadzenia testów odbiorowych przez funkcjonariuszy PSP regulowany jest w ustawie o ochronie przeciwpożarowej [3] oraz o ustawie o Państwowej Straży Pożarnej [4]. W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych PSP ocenia m.in., czy sprzęt, urządzenia pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową. Ponadto oceniana jest zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym i zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Jednym z zagadnień wymagających udokumentowania w czasie odbioru obiektu przez PSP jest skoordynowanie działania instalacji wentylacji pożarowej z innymi systemami bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie budowlanym [5]. Przed zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu ważne jest przeprowadzenie odbiorów inwestorskich, potwierdzających spełnienie przez instalacje w obiekcie oczekiwań inwestora. Zarówno w przypadku formalnych odbiorów organów państwa jak i własnej kontroli inwestora czy wykonawcy, narzędziem pozwalającym ocenić wykonanie instalacji zgodnie z projektem i wymaganiami dokumentów i norm stanowiących podstawę projektu, skuteczność jej działania oraz poprawność współdziałania z pozostałymi systemami bezpieczeństwa pożarowego w 1 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych, ul. Ksawerów 21, Warszawa, 2 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych, ul. Ksawerów 21, Warszawa, 10970

2 obiekcie są próby z gorącym dymem. Widok przykładowej próby z gorącym dymem w tunelu przeznaczonym dla ruchu tramwajów przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Próba z gorącym dymem w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju 2 METODY PROWADZENIA PRÓB Z GORĄCYM DYMEM Ogólne procedury prowadzenia testów z gorącym dymem opisano w wytycznych australijskich [6], które opracowano na podstawie wyników badań Adelaide Fire Safety Research Unit działającej w ramach Uniwersytetu w Adelaidzie we współpracy z SouthAustralian Metropolitan Fire Service i CSIRO w latach od 1986 do 1995 [6]. Norma podaje zalecenia dotyczące doboru źródła ciepła dla różnego rodzaju obiektów budowlanych. Wymiary źródeł zmieniają się w zakresie od 0,03 m² do 2,00 m². Testy opisywane w dokumencie znajdują zastosowanie w ocenie skuteczności działania systemów wentylacji pożarowej, ocenie scenariusza pożarowego oraz w ograniczonym zakresie grubości warstwy dymu. Testy nie pozwalają oceniać zasięgów widzialności w dymie, lub oddziaływania pożaru na budynek i jego instalacje. Podobną procedurę testów weryfikacyjnych systemów wentylacji pożarowej przedstawiono w wytycznych VDI 6019 Blatt 1: IngenieurverfahrenzurBemessung der RauchableitungausGebäudenBrandverläufe, Überprüfung der Wirksamkeit[7]. Wytyczne te zakładają wizualizację przepływów w kubaturach poprzez wytworzenie konwekcyjnego strumienia gorącego powietrza oraz wprowadzenie do niego aerozoli znacznikowych. Źródło pożaru powinno być umiejscowione i zwymiarowane w taki sposób aby jak najlepiej odwzorować warunki rzeczywistego pożaru bez stwarzania zagrożeń dla konstrukcji budynku bądź osób obecnych w garażu w czasie próby. Inną metodologię prowadzenia prób z gorącym dymem, stosowaną wyłącznie w tunelach, przedstawiono w dokumencie RVS [8]. Dokument ten zawiera wytyczne prowadzenia testów z wykorzystaniem paliw które w czasie spalania generują dym o wysokiej zawartości sadzy. Wymagana powierzchnia pożaru to 2,00 m² i jest ona osiągana poprzez wykorzystanie dwóch tac o powierzchni 1,00 m² wysokich na 50 do 80 centymetrów zlokalizowanych obok siebie. Każda z tac powinna być wypełniona mieszaniną paliw w proporcji 5,00 dm³ benzyny i 20,00 dm³ oleju napędowego. Wskazanym celem prowadzenia testów jest ocena skuteczności działania wyposażenia 10971

3 bezpieczeństwa tunelu w czasie pożaru, ocena scenariusza pożarowego i w ramach potrzeb dostosowanie go do najnowszego stanu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz przeprowadzenie ćwiczeń jednostek straży pożarnej i personelu zarządzającego tunelem w sytuacji realnego zagrożenia. Testy powinny być prowadzone w zamkniętym dla ruchu obiekcie pod nadzorem Straży Pożarnej. W przypadku tuneli o skomplikowanym kształcie (np. z drogami dojazdowymi lub skrzyżowaniami) lub dla dużych mocy pożaru, skuteczność działania systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie może być zweryfikowana dodatkowo poprzez wykonanie analiz CFD. Zasadniczą wadą przedstawionej metodologii jest wykorzystanie gęstego dymu o dużej zawartości sadzy, przez co po przeprowadzeniu próby niezbędne jest czyszczenie tunelu oraz instalacji w nim zainstalowanych. Widok próby ze źródłem ciepła i dymu o dużej zawartości sadzy przedstawiono na rysunku 2. Rys. 2. Próba z gorącym dymem wg metody RVS przeprowadzona przez TU Graz w maju 2014 r Metoda wykorzystywana przez Instytut Techniki Budowlanej jest niejako hybrydą powyższych metodologii, tzn. łączy zalety czystych prób ze źródłem pożaru o dużej mocy według metody australijskiej z metodą jakościowej oceny wyników próby o dużej użyteczności dla organów administracyjnych i funkcjonariuszy Straży Pożarnej, podobną dla metodologii austriackiej.zestaw urządzeń do prowadzenia prób składa się z zestawu tac grzewczych z ciekłym paliwem, generatorów gorącego dymu odpornego na temperatury do 200⁰C oraz opcjonalnie urządzenia kontrolującego przebieg testu i integrującego wykorzystywane generatory dymu[9].ilość tac z paliwem oraz liczba generatorów dymu dobierana jest indywidualnie dla każdego obiektu. Maksymalna moc pożaru testowego wykorzystywanego w trakcie testów z gorącym dymem wynosi do 1 MW. Bezpośrednio przed rozpoczęciem testu z wykorzystaniem gorącego dymu uruchomiana jest instalacja wentylacji bytowej, do momentu ustabilizowania się przepływów powietrza w badanej strefie. Rozpoczęcie testu następuje w momencie zapłonu pierwszej tacy z ciekłym paliwem oraz uruchomienia pierwszego generatora dymu. Zgodnie ze scenariuszem prowadzenia testu dla danego obiektu w określonych odstępach czasu następuje zapłon kolejnych tac z paliwem oraz uruchamianie pozostałych generatorów dymu. Mierzony jest czas od rozpoczęcia próby do detekcji pożaru przez system sygnalizacji pożaru w obiekcie. W przypadku tuneli wyposażonych w liniową czujkę temperatury dopuszczalne jest wykorzystanie dodatkowego punktowego źródła ciepła w celu jej wzbudzenia

4 System sygnalizacji pożarowej powinien automatycznie realizować zadania opisane w scenariuszu pożarowym dla danej strefy. Mierzone są czasy, w których nastąpiło osiągnięcie przez system wentylacji pożarowej zakładanej wydajności wyciągu oraz nawiewu powietrza kompensacyjnego, a także uruchomienie pozostałych elementów systemu. W przypadku systemów wentylacji pożarowej z wentylatorami strumieniowymi mierzone są czasy zwłoki od ogłoszenia alarmu pożarowego w badanej strefie pożarowej do momentu uruchomienia się wentylatorów strumieniowych. Czas trwania pojedynczej próby wynosi średnio od 12 do 20 minut [10]. 3 ELEMENTY BADANE W CZASIE PRÓB W trakcie testów obserwuje się działanie wszystkich elementów automatyki pożarowej w tunelu, takich jak bramy pożarowe, automatyczne kurtyny dymowe, przeciwpożarowe klapy odcinające, dźwiękowy system ostrzegawczy czy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Powiązania pomiędzy systemami przedstawiono w sposób schematyczny na rysunku 3. Szczegółową listę zagadnień weryfikowanych w trakcie próby z gorącym dymem w tunelu drogowym przedstawiono poniżej [11]: poprawność wykrycia pożaru w określonym czasie; wywołanie określonych sterowań przez system sygnalizacji pożaru zgodnie z przyjętym scenariuszem rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, w tym w szczególności: powiadomienie służb ratowniczych i obsługi tunelu o zajściu; sygnał zamknięcie drzwi i bram pożarowych; sygnał uruchomienia systemów różnicowania ciśnień (zabezpieczeń przed zadymieniem); sygnał uruchomienia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; sygnał uruchomienia systemu powiadamiania (Dźwiękowy System Ostrzegawczy, systemy radiowe, systemy optyczne); sygnał zatrzymania wentylacji bytowej tunelu; sygnał uruchomienia systemu wentylacji pożarowej; zatrzymanie ruchu w wymaganym obszarze (kierunku); odseparowanie naw tunelu od siebie poprzez zamknięcie drzwi, bram i wszelkich przejść pomiędzy nawami, wraz z uruchomieniem systemów różnicowania ciśnienia pomiędzy nawami, jeżeli takie zastosowano; zadziałanie systemu wentylacji pożarowej w wymaganym kierunku działania dla scenariusza odpowiadającemu miejscu detekcji pożaru, włączając w to zatrzymanie systemu wentylacji bytowej, zamknięcie lub otwarcie klap i następnie uruchomienie wentylatorów wyciągowych, nawiewnych i strumieniowych; uruchomienie narzędzi kontroli nad ruchem pojazdów oraz nad procesem ewakuacji, obejmujących system powiadamiania o zdarzeniu (dźwiękowy, optyczny, radiowy) oraz zamknięcie tunelu dla ruchu do chwili odwołania zagrożenia

5 Pożar Detekcja lub ROP Instalacja tryskaczowa Sygnał z ZKA System Sygnalizacji Pożaru Zatrzymanie wentylacji bytowej Alarm I stopnia Kurtyny dymowe Nawiew powietrza kompensacyjnego Wyciąg pożarowy Po upłynięciu czasu na potwierdzenie Oddzielenia ppoż. Monitoring PSP Alarm II stopnia Ewakuacja (DSO) Rys. 3. Schemat powiązań pomiędzy systemami bezpieczeństwa pożarowego w tunelu drogowym [10] W szczególnych przypadkach w czasie próby z gorącym dymem możliwe jest także uruchomienie stałych urządzeń gaśniczych wodnych, jednak z uwagi na niewielką moc pożaru w czasie próby z gorącym dymem nie jest możliwa ocena ewentualnej skuteczności działania takiego systemu. Rys. 4. Próba z gorącym dymem na przystanku Dworzec Główny w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju W przypadku prób w drogowych tunelach komunikacyjnych rozważa się dwa rodzaje próby z gorącym dymem: a) próba ze stacjonarnym źródłem ognia i dymu; 10974

6 b) próba z poruszającym się źródłem ognia i dymu (tylko w tunelach wyposażonych w system detekcji pożaru który jest w stanie wykryć poruszające się źródło ciepła). Przed wykonaniem prób z gorącym dymem systemy bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie powinny zostać zbadane w czasie tzw. prób wstępnych. Próby wstępne powinny obejmować uruchomienie systemu w każdym przewidzianym scenariuszu działania instalacji w każdej ze stref detekcji, weryfikację zgodności uruchomienia elementów systemu z przyjętym scenariuszem oraz przeprowadzenie pomiarów prędkości przepływu powietrza na poszczególnych elementach instalacji. Wszystkie pomiary powinny być potwierdzone odpowiednimi protokołami, a wartości zmierzone porównane z wartościami projektowymi oraz wartościami w przedstawionych protokołach regulacji instalacji. Wartości prędkości przepływu powietrza i wydajności zmierzone w czasie wstępnych prób nie powinny odbiegać od przyjętych w projekcie oraz przeprowadzonych analizach CFD o więcej niż 10%. Czas uruchomienia poszczególnych elementów systemu nie powinien różnić się o więcej niż 30s od wartości przedstawionych w projekcie, przy czym niedopuszczalnym jest zmiana kolejności uruchomienia urządzeń względem zapisanej w projekcie. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od prowadzenia prób wstępnych i bezpośrednie przejście do prowadzenia prób z gorącym dymem, przy czym osoba podejmująca taką decyzję powinna mieć świadomość, iż błędne zadziałanie systemu w czasie próby z gorącym dymem wymaga jej powtórzenia, co może generować znaczne koszty. 4 SPOSOBY OCENY SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA SYSTMEÓW AUTOMATYKI POŻAROWEJ W zakresie oceny skuteczności działania systemu sygnalizacji pożaru i realizowanych sterowań w trakcie próby z gorącym dymem prowadzone są obserwacje działania poszczególnych elementów systemu oraz pomiar czasu po jakim to zadziałanie nastąpiło. Ważnym jest, aby kolejność uruchamiania się urządzeń była zachowana, gdyż w przeciwnym wypadku istnieje duże ryzyko poważnej awarii np. klap pożarowych lub wentylatorów wyciągowych. Systemem którego działanie oceniane jest w szczególny sposób jest system wentylacji pożarowej.w trakcie próby z gorącym dymem powinny zostać przeprowadzona ocena poprawności uruchomienia poszczególnych elementów systemu wentylacji pożarowej, w tym w szczególności wentylatorów strumieniowych, a także pomiary wydajności punktów nawiewnych i wyciągowych, prędkości napływu powietrza kompensacyjnego oraz w pobliżu źródła ciepła i dymu. Kryteriami skuteczności działania systemu wentylacji pożarowej możliwymi do oceny w próbach z gorącym dymem są [11]: a) utrzymanie dymu w warstwie podstropowej w czasie niezbędnym na ewakuację osób lub innym określonym w projekcie systemu wentylacji pożarowej, co obrazowo przedstawiono na rysunku 5. b) ocena prędkości napływającego powietrza kompensacyjnego i porównanie z obliczoną wartością prędkości krytycznej przepływu powietrza dla pożaru o pełnej mocy; c) ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu do obszaru w którym prowadzona jest próba i ciepła dostęp do źródła pożaru; d) uruchomienie się wszystkich elementów systemu samoczynnie, w kolejności przewidzianej w projekcie systemu bez opóźnień

7 Rys. 5. Utrzymanie dymu pod stropem badanego tunelu metra Próby z gorącym dymem należy przeprowadzić w każdej ze stref dymowych tunelu, w reprezentatywnych lokalizacjach. Jeżeli dla danej strefy dymowej prowadzona była analiza CFD, lokalizacja źródła ciepła i dymu w tej strefie powinna być zbieżna z lokalizacją źródła w symulacji. Wyniki próby powinny być porównane z wynikami symulacji w szczególności, w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu w obiekcie. 5 DOKUMENTACJA PRÓB Z GORĄCYM DYMEM Po każdej z przeprowadzonych prób z gorącym dymem należy sporządzić raport w skład którego powinno wchodzić conajmniej: opis budynku z syntetycznym opisem systemu wentylacji pożarowej i jego scenariuszami działania; scenariusz prowadzenia próby wraz z dokładnym opisem źródła pożaru i sekwencją uruchamiania wchodzących w jego skład elementów; informacje o lokalizacji próby, warunkach na zewnątrz i wewnątrz badanego tunelu, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia próby; formularz potwierdzający działanie lub wskazujący nieprawidłowe działanie wszystkich ocenianych elementów automatyki pożarowej, wraz ze wskazaniem czasu uruchomienia poszczególnych elementów; ocenę spełnienia kryteriów skutecznego zadziałania; wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z porównaniem otrzymanych wartości z wartościami przedstawionymi w protokole regulacji systemu oraz założeniami projektu systemu wentylacji pożarowej tunelu; dokumentację fotograficzną lub zapis audiowizualny przeprowadzonej próby

8 WNIOSKI Próby z gorącym dymem stanowią doskonałe narzędzie służące weryfikacji skuteczności działania systemów bezpieczeństwa pożarowego w tunelach komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej. Próby takie powinny być prowadzone przed oddaniem tunelu do użytkowania, a ich skutkiem powinno być potwierdzenie wykonania badanych instalacji wentylacji pożarowej, sygnalizacji pożaru i innych powiązanych instalacji zgodnie z projektem oraz wymaganiami norm i dokumentów stanowiących podstawę projektu. Próby z gorącym dymem mogą mieć charakter stacjonarny lub mobilny, przez co dają także możliwość zbadania skuteczności działania najnowocześniejszych systemów detekcji pożaru które pozwalają ustalić czy źródło pożaru przemieszcza się. Streszczenie W artykule przedstawiono problematykę odbioru i regulacji systemów bezpieczeństwa pożarowego w drogowych tunelach komunikacyjnych. Jako obiekty o szczególnym znaczeniu wszystkie tunele o długości powyżej 100 m przed uzyskaniem zgody na użytkowanie muszą uzyskać pozytywną opinię Nadzoru Budowlanego, która w dużej mierze zależy od opinii Państwowej Straży Pożarnej. Ocena systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie dokonywana przez funkcjonariuszy PSP możliwa jest podczas tzw. prób z gorącym dymem. Próby te stanowią bezpieczne dla obiektu odwzorowanie zjawiska pożaru w jego przestrzeni, dzięki czemu możliwa jest wnikliwa analiza skuteczności detekcji pożaru, realizacji zapisów scenariusza pożarowego oraz ocena skuteczności funkcjonowania systemów np. wentylacji pożarowej tunelu. W trakcie próby generowany jest konwekcyjny strumień gorącego powietrza do którego wprowadzany jest odporny na wysoką temperaturę aerozol znacznikowy, którego dalsze rozprzestrzenianie się w obiekcie jest przedmiotem jakościowej oceny. Próby tego typu pozwalają na wykrycie błędów w sterowaniach i regulacji poszczególnych systemów oraz na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w ich współpracy. Hot smoke tests as a tool in regulation and commissioning of fire safety systems in road tunnels Abstract In the article the authors present the topic of commissioning and regulation of fire safety systems in road tunnels. As construction works that are considered as high risk, road tunnels longer than 100 m have to go through in-depth commissioning before they are open for public. This commissioning is performed by both building authorities and State Fire Service. Assessment of systems performance performed by State Fire Service can be completed during so called Hot Smoke Tests. Such tests are an attempt of simulating a real full scale fire in the building, but in a way that will not endanger the construction nor installations. During such tests in depth evaluation of the fire scenario, regulation of the installations or assessment of i.e. fire ventilation performance is possible. During the test a hot convective flow of air is generated, and marking gas introduced into it. Spread of this gas is analyzed, and the observations made allow forming conclusions. Such tests allow to find software and hardware errors in the systems, as well as possible problems with communications between devices. BIBLIOGRAFIA 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, z późniejszymi zmianami

9 5. Sztarbała G., Węgrzyński W., Krajewski G., Głąbski P., Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych. Kurs organizowany przez Zakład Badań Ogniowych. Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, AS : Smoke/heat venting systems Design, installation and commissioning 7. VDI 6019 Blatt 1 IngenieurverfahrenzurBemessung der RauchableitungausGebäudenBrandverläufe, Überprüfung der Wirksamkeit RVS Tunnel Ventilation - Basic Principles, G. Sztarbała, W. Węgrzyński, G. Krajewski.: Zastosowanie gorącego dymu do oceny skuteczności działania systemów bezpieczeństwa pożarowego podziemnych obiektów, Konferencja Bezpieczeństwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej, Kraków G. Sztarbała, W. Węgrzyński, G. Krajewski.: Wykorzystanie metody gorącego dymu do oceny skuteczności funkcjonowania systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych, Konferencja Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych, Warszawa Węgrzyński W., Krajewski G., Sztarbała G., Kamień Milowy 3 Opracowanie wytycznych i procedur projektowania systemów wentylacji pożarowej podziemnych obiektów komunikacyjnych oraz środków ewakuacji, POIG /09-04, Warszawa

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji.

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. 1. Wstęp. W ostatnich latach budownictwo podziemne w dużych miastach przeżywa rozkwit, głównie z powodu oszczędności

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA

OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA mgr inż. Grzegorz Sztarbała Zakład Badań Ogniowych OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ. OBLICZENIA NUMERYCZNE I TESTY ODBIOROWE. Seminarium ITB, BUDMA 2010 Środowisko budynku

Bardziej szczegółowo

Scenariusze rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiektach budowlanych

Scenariusze rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiektach budowlanych dr inż. Rafał Porowski Pracownia Usług Inżynierskich S A F E C O N biuro@safecon.pl Scenariusze rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiektach budowlanych Formalne określenie scenariusza rozwoju zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Współpraca instalacji tryskaczowej z grawitacyjnym systemem oddymiania

Współpraca instalacji tryskaczowej z grawitacyjnym systemem oddymiania Współpraca instalacji tryskaczowej z grawitacyjnym systemem oddymiania 1. Wstęp. Korzyści dla inwestora - płynące z zastosowania instalacji tryskaczowych, a także konieczność projektowania instalacji oddymiającej

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Metodyka postępowania podczas odbiorów obiektów budowlanych realizowana przez Państwową Straż Pożarną

Metodyka postępowania podczas odbiorów obiektów budowlanych realizowana przez Państwową Straż Pożarną Metodyka postępowania podczas odbiorów obiektów budowlanych realizowana przez Państwową Straż Pożarną Akty prawne art. 56 ust. l i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (J.t. Dz. U. nr 156,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru Załącznik do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO NAZWA ZADANIA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZAMAWIAJĄCY: Opracowanie dokumentacji projektowej w systemie

Bardziej szczegółowo

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200» Sterowanie, zasilanie i kontrola pracy urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej»

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL

ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 113 Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABUDOWIE DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Oddymianie wydzielonych na potrzeby najemcy przestrzeni w nowoprojektowanych i istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych -analiza przypadku

Oddymianie wydzielonych na potrzeby najemcy przestrzeni w nowoprojektowanych i istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych -analiza przypadku VI Warsztaty Szkoleniowe Śmigiel 2016 Oddymianie wydzielonych na potrzeby najemcy przestrzeni w nowoprojektowanych i istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych -analiza przypadku mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD dr inż. Dorota Brzezińska Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ Licheń,

Bardziej szczegółowo

Wentylacja pożarowa garaży Wytyczne ITB nr 493/2015

Wentylacja pożarowa garaży Wytyczne ITB nr 493/2015 Grzegorz KRAJEWSKI 1 Wojciech WĘGRZYŃSKI 2 Zakład Badań Ogniowych, Instytut Techniki Budowlanej, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa Wentylacja pożarowa garaży Wytyczne ITB nr 493/2015 STRESZCZENIE W artykule

Bardziej szczegółowo

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży ZASTOSOWANIE Systemy wentylacji strumieniowej stosuje się do oddymiania garaży podziemnych jako alternatywne rozwiązanie wobec tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE URZĄDZENIAMI WENTYLACJI POŻAROWEJ W ASPEKCIE SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU

STEROWANIE URZĄDZENIAMI WENTYLACJI POŻAROWEJ W ASPEKCIE SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU PANEL DYSKUSYJNY Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego Problemy, Metody, Rozwiązania Sterowanie i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych STEROWANIE URZĄDZENIAMI WENTYLACJI POŻAROWEJ W ASPEKCIE SCENARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Marian Skaźnik Żory, 25.09. 2013 Przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej omówione w prezentacji 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD

Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD dr inż. Grzegorz Sztarbała ARDOR, ekspert CNBOP-PIB Warszawa, 12 stycznia 2017 r. Cel prowadzania analiz CFD Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA dr inż. Dariusz Ratajczak Klatki schodowe obudowane, z urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu wymagane: 1) w budynkach średniowysokich

Bardziej szczegółowo

DANE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO DO OCHRONY STAŁYM URZĄDZENIEM GAŚNICZYM GAZOWYM (SUG-G). GAZ GAŚNICZY:... (PODAĆ RODZAJ)

DANE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO DO OCHRONY STAŁYM URZĄDZENIEM GAŚNICZYM GAZOWYM (SUG-G). GAZ GAŚNICZY:... (PODAĆ RODZAJ) DANE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO DO OCHRONY STAŁYM URZĄDZENIEM GAŚNICZYM GAZOWYM (SUG-G). GAZ GAŚNICZY:... (PODAĆ RODZAJ) Strona 1 z 5 I. DANE ADRESOWE I KONTAKTOWE: DATA PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ:...

Bardziej szczegółowo

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej 1 Wybór rodzaju czujki pożarowej KRYTERIA WYBORU Prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie Wysokość pomieszczenia Warunki otoczenia 2 Prawdopodobny rozwój pożaru w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych

Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych Safety Way (Smay) jest nowatorskim systemem ochrony przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji w budynkach wysokościowych. System ten rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń St. bryg. dr inż. Paweł Janik Poznań, 11 marca 2015 r. art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Obiekt budowlany wraz ze

Bardziej szczegółowo

dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Dorota Brzezińska Warszawa, 21 stycznia 2016 r.

dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Dorota Brzezińska Warszawa, 21 stycznia 2016 r. Optymalizacja systemów oddymiania w budynkach produkcyjnych i magazynowych z uwzględnieniem technicznych i organizacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Rafał Szczypta rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Warszawa, 21 stycznia 2016 r. 1 Niezawodność urządzeń i instalacji Podstawowym czynnikiem procesu decyzyjnego podmiotu ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz.U. z dnia 2009r. Nr 178, poz. 1380)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz.U. z dnia 2009r. Nr 178, poz. 1380) 1. Podstawa opracowania Opracowanie zostało sporządzone w oparciu o umowę nr 588/SE/16 z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

MODUŁ I Środa GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny

MODUŁ I Środa GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny MODUŁ I Środa 10.05.2017 GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny 8:30 9:30 mgr inż. Jerzy Ciszewski Klasyfikacja systemów SAP, w tym: - identyfikacja miejsca zagrożenia - rodzaje transmisji - sposób

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej dla budynków średniowysokich

Ograniczenia funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej dla budynków średniowysokich prezentacja na temat: Ograniczenia funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej dla budynków średniowysokich Grzegorz Kubicki Politechnika Warszawska Wydział IBHIŚ STATYSTYKI POŻARÓW W BUDYNKACH ŚREDNIOWYSOKICH

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 W warunkach technicznych pojawiają się następujące określenia dotyczące wentylacji pożarowej: urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Badanie klasy wymaganej odporności ogniowej wentylatora przy wykorzystaniu programu FDS

Badanie klasy wymaganej odporności ogniowej wentylatora przy wykorzystaniu programu FDS Badanie klasy wymaganej odporności ogniowej wentylatora przy wykorzystaniu programu FDS 1. Wstęp: Symulacje komputerowe CFD mogą posłużyć jako narzędzie weryfikujące klasę odporności ogniowej wentylatora,

Bardziej szczegółowo

01814/12/Z00NP Warszawa 31.08.2012

01814/12/Z00NP Warszawa 31.08.2012 01814/12/Z00NP Warszawa 31.08.2012 Ekspert Doradztwo i Szkolenia Urszula Kopczyńska ul. Szlifierska 21 lok. 25 01-461 Warszawa Centrum Handlowe Bielany w gm. Kobierzyce /k Wrocławia Raport z obliczeń numerycznych

Bardziej szczegółowo

Oddymianie grawitacyjne obiektów jednokondygnacyjnych

Oddymianie grawitacyjne obiektów jednokondygnacyjnych dr inż. Rafał Porowski Oddymianie grawitacyjne obiektów jednokondygnacyjnych Najprostszym sposobem usuwania dymu i ciepła z obiektów jednokondygnacyjnych jest oddymianie grawitacyjne. Polega to na samoczynnym

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty zastosowania wentylacji strumieniowej w garażach

Praktyczne aspekty zastosowania wentylacji strumieniowej w garażach Praktyczne aspekty zastosowania wentylacji strumieniowej w garażach mgr inż. Wojciech Węgrzyński mgr inż. Grzegorz Sztarbała mgr inż. Grzegorz Krajewski Zakład Badań Ogniowych, Instytut Techniki Budowlanej,

Bardziej szczegółowo

Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej

Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej Wstęp Wentylacja grawitacyjna to w dalszym ciągu najpopularniejszy sposób oddymiania budynków jedno lub wielokondygnacyjnych

Bardziej szczegółowo

SIBP i SFPE Cele i przedsięwzięcia

SIBP i SFPE Cele i przedsięwzięcia SIBP i SFPE Cele i przedsięwzięcia dr inż. Piotr Tofiło Plan prezentacji Co to jest SFPE? Geneza powstania SIBP Cele SIBP Przedsięwzięcia realizowane Przedsięwzięcia planowane 1 Society of Fire Protection

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych Szczegółowy zakres tematów i zagadnień poruszanych w ramach przedmiotów: 1. Podstawy zarządzania w procesie budowlanym:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jednostka projektowa: Remedy Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13b 05-462 Wiązowna Branża: Faza: Miejsce/data: - PROJEKT BUDOWLANY Wiązowna, 2014-03-31 Temat/Część/Obiekt: Przebudowa budynku położonego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej brzmienie od 2009-08-14 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Zmiany aktu: z dnia 16 czerwca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Kurs projektant Systemów Sygnalizacji Pożaru. Poniedziałek GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny

PROGRAM Kurs projektant Systemów Sygnalizacji Pożaru. Poniedziałek GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny Poniedziałek GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny 8:30 9:30 Klasyfikacja systemów SAP, w tym: - identyfikacja miejsca zagrożenia - rodzaje transmisji - sposób przetwarzania danych przez komponenty

Bardziej szczegółowo

Przykładowe działania systemu R-CAD

Przykładowe działania systemu R-CAD Przykładowe działania systemu R-CAD 1 Osoba opuszczająca obiekt zazbraja system alarmowy błędnym kodem Sygnał nieuprawnionego uzbrojenia wysyłany do modułu I/0 Wykrycie obiektu w zaznaczonej strefie badanej

Bardziej szczegółowo

Systemy wentylacyjne dla projektów infrastrukturalnych, takich jak metro, drogi i tunele kolejowe, oraz kopalnie.

Systemy wentylacyjne dla projektów infrastrukturalnych, takich jak metro, drogi i tunele kolejowe, oraz kopalnie. Wentylacja tuneli Systemy wentylacyjne dla projektów infrastrukturalnych, takich jak metro, drogi i tunele kolejowe, oraz kopalnie. System wentylacyjny Systemair udowadnia swoją skuteczność już w trakcie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; zm.: Dz.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Grudzień 2015 r. 1/8 Spis treści 1. Obowiązki właściciela, zarządzającego obiektem a także faktycznie władających

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE URZĄDZENIAMI PPOŻ.

STEROWANIE URZĄDZENIAMI PPOŻ. STEROWANIE URZĄDZENIAMI PPOŻ. FPM+ JEDNA CENTRALA DO DOWOLNEGO ZASTOSOWANIA Czym jest centrala sterująca FPM+? Jest urządzeniem modułowym, przeznaczonym do sterowania oraz nadfpm+ pracy wszystkich urządzeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r.

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 198 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych przykłady projektowe. Dr inż. Dorota Brzezińska Politechnika Łódzka GRID, SIBP

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych przykłady projektowe. Dr inż. Dorota Brzezińska Politechnika Łódzka GRID, SIBP Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych przykłady projektowe Dr inż. Dorota Brzezińska Politechnika Łódzka GRID, SIBP Obiekty nietypowe 1. Galerie handlowe 2. Hale widowiskowo-sportowe 3. Tunele

Bardziej szczegółowo

Systemy wentylacji pożarowej tuneli drogowych

Systemy wentylacji pożarowej tuneli drogowych Systemy wentylacji pożarowej tuneli drogowych Problem pożarów w tunelach drogowych w Polsce do niedawna nie występował, ze względu na niewielką liczbę takowych obiektów inżynierskich. W ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu symulacji w PyroSim

Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu symulacji w PyroSim Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu symulacji w PyroSim 1. Wstęp Weryfikacja projektu wentylacji pożarowej przy pomocy symulacji CFD staje się coraz powszechniejszą praktyką stosowaną w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

FDS vs. realne wyniki badań porównanie wyników symulacji z testami w komorze spalania.

FDS vs. realne wyniki badań porównanie wyników symulacji z testami w komorze spalania. FDS vs. realne wyniki badań porównanie wyników symulacji z testami w komorze spalania. 1. Wstęp: W lutym 2013 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyły się badania mające na celu wskazanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ODDYMIAJĄCE GULAJSKI

SYSTEMY ODDYMIAJĄCE GULAJSKI KLAPY DYMOWE, OKNA ODDYMIAJĄCE, ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH SYSTEMY ODDYMIAJĄCE GULAJSKI Systemy oddymiające są niezbędnym wyposażeniem przeciwpożarowym w budynkach wielokondygnacyjnych. Zapobiegają one

Bardziej szczegółowo

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Tablica przeznaczona jest do sterowania, kontroli i zasilania urządzeń w systemach

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1

Dz.U.2003.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 Dz.U.2003.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz.U.03.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz.U.03.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB Dlaczego CNBOP-PIB? Badania, aprobacja/oceny techniczne i certyfikacja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego

Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego SCIENTIFIC STUDIES Monographs PRACE NAUKOWE Monografie Radosław Lenartowicz, Jadwiga Fangrat Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego Tom 2: Oprzewodowanie i urządzenia przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz.U.03.121.1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Standard wykonania Symbole i oznaczenia

1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Standard wykonania Symbole i oznaczenia 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i zakres opracowania Celem opracowania są założenia techniczne do wykonania projektu instalacji grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła w budynku hali produkcyjno-magazynowej.

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Projektowanie wentylacji pożarowej - wybrane zagadnienia w praktyce inż. Jacek Podyma mgr inż. Ryszard Zaguła

Bardziej szczegółowo

Procedury z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w procesie budowlanym

Procedury z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w procesie budowlanym Procedury z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w procesie budowlanym Procedury przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Procedury przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Tematyka prezentacji 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Stosowanie kryterium DH, czyli zdolności wyrobu do powstrzymania przepływu dymu i gazów pożarowych przy

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200 Modułowa centrala dla systemów wentylacji pożarowej» przeznaczona do obiektów wielkopowierzchniowych» wykonywana na indywidualne zamówienie»

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wszystko o scenariuszu pożarowym

Wszystko o scenariuszu pożarowym Wszystko o scenariuszu pożarowym Wszyscy, którzy zdecydują się na przeprowadzenie inwestycji muszą pamiętać, że polskie prawo nakłada obowiązek opracowania scenariusza pożarowego, dopasowanego do danego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać?

Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać? Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać? 1. Wstęp. Raport końcowy z wykonanej symulacji CFD jest dokumentem zawierającym nie tylko wyniki końcowe oraz płynące z nich wnioski, ale również

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego

1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 2. Temat zajęcia: Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa obiektu. 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC. Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. Warszawa, r.

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC. Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. Warszawa, r. SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC Warszawa, 12.01.2017r. przygotował: Janusz Majcherczyk Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. 1. Wstęp Firma SMAY w roku 2017 wprowadza

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Pan st. bryg. Andrzej Gomulski Komendant Miejski PSP w Słupsku. Wniosek

... (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Pan st. bryg. Andrzej Gomulski Komendant Miejski PSP w Słupsku. Wniosek Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Pan st. bryg. Andrzej Gomulski Komendant Miejski PSP w Słupsku Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną. Dz.U.2005.225.1934 z dnia 2005.11.16 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 16 listopada 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI RYZYKA WPŁYWAJĄCE NA KOSZT I TERMIN REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ASPEKCIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

CZYNNIKI RYZYKA WPŁYWAJĄCE NA KOSZT I TERMIN REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ASPEKCIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ELŻBIETA ZIELIŃSKA-KAŁA CZYNNIKI RYZYKA WPŁYWAJĄCE NA KOSZT I TERMIN REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ASPEKCIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ THE ACTIVITIES OF RISK ACCORDING TO FINAL TOTAL COST AND DATE OF

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz.U.03.121.1137 2009.08.14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dla systemów wentylacji pożarowej

Minimalne wymagania dla systemów wentylacji pożarowej Przepisy prawa budowlanego i o ochronie przeciwpożarowej podlegają okresowej modyfikacji, która uwzględnia zarówno opinie ich odbiorców (osób związanych z szeroko pojętym procesem inwestycyjnym), jak również

Bardziej szczegółowo

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych DR INŻ. MARIUSZ PECIO Plan prezentacji Podstawy prawne Dane na temat ilości budynków wysokościowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów muzealnych i zabytkowych kierunki i zakres doskonalenia

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów muzealnych i zabytkowych kierunki i zakres doskonalenia Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów muzealnych i zabytkowych kierunki i zakres doskonalenia

Bardziej szczegółowo

KLATEK KLATEK SCHODOWYCH

KLATEK KLATEK SCHODOWYCH IP SYSTEMY SYSTEMY ODDYMIANIA ODDYMIANIA KLATEK KLATEK SCHODOWYCH -M; ykacze i zadbać zczeniu możliwi pożaru Skuteczne i Skuteczne efektywne i oddymianie efektywne oddymianie klatek schodowych klatek schodowych

Bardziej szczegółowo

Systemy wentylacji pożarowej w budynkach

Systemy wentylacji pożarowej w budynkach 1 z 9 2016-09-13 09:44 Systemy wentylacji pożarowej w budynkach 2014-08-25 Systemy służące usuwaniu dymu oraz zapewniające kontrolę nad jego rozprzestrzenianiem są jednym z elementów zapewniających bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo