Regulamin To nasz czas - urodzinowy program dla Klientów ORLEN GAZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin To nasz czas - urodzinowy program dla Klientów ORLEN GAZ"

Transkrypt

1 Regulamin To nasz czas - urodzinowy program dla Klientów ORLEN GAZ 1. Definicje O ile w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Uczestniku Programu oznacza to przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego autogazem (gazu płynnego propan - butan), który spełnia warunki uczestnictwa w Programie określone w niniejszym regulaminie w Programie motywacyjnym To nasz czas - urodzinowy program dla Klientów ORLEN GAZ (zwanym dalej Programem) lub Programie - oznacza to program adresowany do grupy Uczestników Programu określonej przez Organizatora, unormowany szczegółowo w niniejszym Regulaminie. 3. Organizatorze Programu oznacza to ORLEN GAZ Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46a, Płock, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ; NIP ; kapitał zakładowy zł. 2. Postanowienia ogólne 1. Program ma na celu intensyfikację zakupów autogazu dokonywanych przez Uczestników Programu od ORLEN GAZ Sp. z o.o. 2. Program nagradza Uczestników Programu, którzy w trakcie trwania Programu odnotują największą dynamikę zakupów autogazu. 3. Niniejszy Regulamin zawiera warunki i zasady uczestnictwa w Programie. 3 Przedmiot Programu Przedmiotem Programu jest produkt autogaz (gaz płynny propan butan) dystrybuowany przez ORLEN GAZ Sp. z o.o. 4 Czas trwania Programu 1. Czas trwania Programu od do Wyniki Programu zostaną ogłoszone na stronie w dniu 20 grudnia 2010 roku o godzinie 12:00. 1

2 5 Warunki uczestnictwa w Programie 1. Uczestnikami Programu są wszyscy przedsiębiorcy, zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą, w ramach której dokonują zakupów autogazu od Organizatora Programu na podstawie umowy DOFO lub FRANCO, celem dalszej detalicznej odsprzedaŝy, nie posiadający przy tym Ŝadnych zaległości płatniczych wobec ORLEN GAZ Sp. z o.o., w całym okresie trwania Programu, o którym mowa w 4 Regulaminu. 2. KaŜdy z Uczestników Programu moŝe zrezygnować z uczestnictwa w Programie w kaŝdym czasie, przesyłając na adres Organizatora Programu pisemne oświadczenie o rezygnacji. 6 Zasady Programu 1. ZałoŜeniem Programu jest intensyfikacja sprzedaŝy produktu autogaz firmy ORLEN GAZ Sp. z o.o. oraz odpowiednie nagrodzenie Uczestników Programu prowadzących stacje (DOFO i FRANCO), którzy w czasie trwania Programu odnotują największą dynamikę zakupów autogazu. 2. Zwycięzcami Programu będzie odpowiednio 5 Uczestników Programu prowadzących stacje DOFO i 5 Uczestników Programu prowadzących stacje FRANCO charakteryzujących się kolejno największą dynamiką zakupów autogazu w czasie trwania Programu, obliczaną na podstawie porównania wolumenu zakupów autogazu z okresu trwania Programu z odpowiednim wolumenem zakupów autogazu w okresie r Dynamika zakupów [D] będzie określana w % dla kaŝdego Uczestnika Programu wg poniŝszego modelu: D [%] = zakupy w okresie / zakupy w okresie % 4. Minimalna dynamika uprawniająca do udziału w Programie to 110%. 5. Podstawą do naliczenia wolumenu zakupów autogazu w poszczególnych okresach będzie zawarcie i wykonanie przez Uczestnika Programu w danym okresie umowy zakupu gazu, przez co rozumie się złoŝenie przez niego zamówienia i odbiór gazu. 6. W przypadku Uczestników Programu, którzy uzyskają taki sam procentowy wynik decydować będzie ilość zakupionego gazu, tym samym Uczestnik, który kupi większą ilość autogazu wygrywa. 7. W czasie trwania Programu na stronie znajdować się będą dane dotyczące Uczestników Programu zajmujących aktualnie 10 pierwszych miejsc w rankingu. Dane te będą aktualizowane na bieŝąco. 7 Nagrody w Programie 1. Zwycięzcy Programu otrzymają od Organizatora Programu upust w wysokości 0,06 PLN netto/litr na ilość dodatkowego autogazu zakupioną od Organizatora w czasie trwania Programu liczoną jako róŝnica [R] określana w litrach dla kaŝdego Uczestnika Programu wg poniŝszego modelu : R = zakupy w okresie zakupy w okresie Informację o przysługującym rabacie laureaci Programu otrzymają od Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników. 2

3 3. Wartość netto rabatu wyraŝona w PLN zostanie zwrócona Uczestnikowi Programu na podstawie faktury korygującej wystawionej przez Organizatora Programu, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 8 Wykluczenie z uczestnictwa w Programie 1. Przeterminowane naleŝności płatnicze Uczestnika Programu z tytułu autogazu zakupionego od Organizatora Programu, rozumiane jako niezapłacone w terminie naleŝności z tytułu ceny zakupionego gazu, skutkują wykluczeniem Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie następuje automatycznie. 2. Wykluczenie z Programu jest jednoznaczne z utratą wszelkich praw i Uczestnika do nagród za uczestnictwo w Programie. 3. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Programu, nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora. 9 Składanie i rozpatrywanie reklamacji Wszelkie reklamacje i zastrzeŝenia dotyczące przebiegu Programu mogą być składane przez Uczestników Programu w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres Organizatora Programu. 10 Postanowienia końcowe 1. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika Programu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora Programu. 2. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu Programu dostępne są u Przedstawicieli Handlowych ORLEN GAZ, na oficjalnej stronie internetowej Organizatora Programu oraz w Centrum Obsługi Klienta - nr tel Połączenia z telefonów komórkowych W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do jego zakończenia w kaŝdym czasie jego trwania, o czym pisemnie powiadomi Uczestników Programu. Uczestnikom Programu nie przysługują w takiej sytuacji jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Jednocześnie Organizator Programu ma prawo do przedłuŝenia czasu trwania Programu na kolejny okres, o czym poinformuje Uczestników Programu zamieszczając odpowiedni komunikat na stronie internetowej 5. Wszelkie spory i reklamacje związane z uczestnictwem w Programie rozstrzygane będą wyłącznie w trybie wewnętrznym przez Organizatora Programu, którego decyzje mają charakter ostateczny. Z tytułu uczestnictwa w Programie, wykluczenia z Programu oraz innych decyzji Organizatora Programu, Uczestnikom Programu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora Programu. 6. Regulamin dostępny jest dla Uczestników Programu w siedzibie ORLEN GAZ oraz na 3

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Puchar Świata Marek Premium

Regulamin konkursu Puchar Świata Marek Premium Regulamin konkursu Puchar Świata Marek Premium Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu Puchar Świata Marek Premium przeznaczonego dla przedstawicieli handlowych podmiotów, które prowadzą sprzedaż hurtową

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy Regulamin Oferty Promocyjnej 4.0 iphone1 6 m-cy obowiązuje od 2L września 2012 r( do odwołania( (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć Regulamin Programu Ekstra Ekspert 1 Słownik pojęć 1. Ekstra Karta możliwość wymiany punktów na udział w Kampanii. 2. Ekspert Miesiąca aktywny Uczestnik, wybierany przez Jury na zasadach wskazanych w 9

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne

REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne 1. Organizatorem PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Artur Wójciak,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wzmocnij swój klub z ENEA. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Wzmocnij swój klub z ENEA. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wzmocnij swój klub z ENEA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji Wzmocnij swój klub z Enea, zwanej dalej Promocja jest ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo