LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZATRUDNIENIE ORAZ WYSOKOŚĆ DOCHODU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZATRUDNIENIE ORAZ WYSOKOŚĆ DOCHODU"

Transkrypt

1 LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZATRUDNIENIE WYSOKOŚĆ DOCHODU KOPIA DOKUMENTU MUSI BYĆ POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY może być wystawione na druku banku, zakładu pracy/ innego banku (musi wtedy zawierać wymagane przez Bank informacje) biura rachunkowego, świadczącego usługi dla firmy, w której Klient jest zatrudniony musi wtedy zawierać wymagane przez Bank informacje oraz nazwę firmy, w której Klient jest zatrudniony. Zaświadczenie musi zawierać: 1) dane Klienta: imię i nazwisko; data urodzenia lub nr PESEL lub seria i nr dowodu osobistego lub adres zameldowania/zamieszkania, 2) nazwę i adres pracodawcy (mogą być zamieszczone na pieczęci firmowej, wyjątkiem są instytucje administracji państwowej i samorządowe oraz jednostki policji, wojska, straży granicznej i straży pożarnej), 3) NIP Pracodawcy 4) nazwę zajmowanego przez Kredytobiorcę stanowiska, 5) wysokość otrzymywanego średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za wymagany okres lub wysokość dochodu Klienta 6) okres (od kiedy i na jaki czas), 7) informację o ewentualnych zajęciach wynagrodzenia komorniczych, administracyjnych, sądowych, 8) informację o upadłości/likwidacji zakładu, 9) informację, czy osoba znajduje się w okresie wypowiedzenia, Uwaga: Jeżeli zaświadczenie nie jest wystawiane na druku Banku, brak informacji z pkt. 6) 8) przyjmuje się za równoznaczny z niewystępowaniem tych zdarzeń. 10) pieczęć firmową, przy czym można zaakceptować zaświadczenie bez pieczęci firmowej, jeżeli jest sporządzone na papierze firmowym z nadrukiem zawierającym dane o firmie takie jak w pieczęci (nazwę, adres). Uwaga: Akceptowane są również zaświadczenia bez adresu zakładu pracy w przypadku: instytucji administracji państwowej i samorządowej oraz jednostek policji, wojska, straży granicznej i straży pożarnej. 11) podpis osoby upoważnionej w imieniu firmy do wystawiania tego rodzaju zaświadczeń: podpis czytelny: imieniem i nazwiskiem lub samym nazwiskiem wraz ze wskazaniem zajmowanego przez tę osobę stanowiska lub podpis czytelny lub nieczytelny wraz z pieczęcią imienną tej osoby (treść pieczęci: imię i nazwisko oraz stanowisko osoby wystawiającej zaświadczenie) lub podpis czytelny: imieniem i nazwiskiem lub samym nazwiskiem tej osoby wraz z pieczęcią firmową zawierającą imię i nazwisko osoby wystawiającej zaświadczenie, 12) datę wystawienia zaświadczenia. 1

2 KOPIA WYCIĄGU, ZESTAWIENIE OPERACJI NA RACHUNKU LUB ZAŚWIADCZENIE WYSTAWIONE I PODPISANE PRZEZ BANK WARUNKI: 1) właścicielem lub współwłaścicielem konta musi być Kredytobiorca (imię i nazwisko Klienta muszą być wskazane na wyciągu), 2) z przelewu musi wynikać nazwa pracodawcy, 3) z przelewu na wyciągu musi wynikać kwota i data wpływu, 4) z przelewu na wyciągu musi wynikać, że jest to przelew z tytuły wynagrodzenia, 5) jeżeli z wyciągu wynika, że Kredytobiorca nie jest jedynym właścicielem konta, z opisu danego przelewu musi wynikać wprost imię i nazwisko osoby, która otrzymała przelew, jeżeli takiej informacji nie ma na wyciągu, Klient jest zobowiązany przedstawić inny dokument poświadczający dochód. FORMY WYCIĄGU: papierowy wyciąg miesięczny przesyłany na adres Klienta lub odbierany w oddziale banku, zawierający logo i nazwę banku, wyciąg otrzymany z banku na życzenie Klienta wydrukowany na papierze firmowym przystosowanym do sporządzania wyciągów; wyciąg może być także sporządzony na innym papierze niż firmowy, ale pod warunkiem opatrzenia go pieczęcią banku i podpisem osoby drukującej wyciąg. wyciąg wydrukowany z serwisu internetowego banku albo z wiadomości mailowej przesłanej do Klienta z banku (wyciąg elektroniczny, wyciąg e- mail), nie może to być zrzut z ekranu wyciąg powinien zawierać informację, że nie musi być opatrzony podpisem i/lub pieczęcią banku. IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY WARUNKI: 1) wydruk z systemu kadrowego pracodawcy, zawierający informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom (głównie informacje o zapłaconych składkach ZUS) oraz informację o dochodzie brutto/netto Klienta za dany miesiąc 2) wydruk musi być podpisany przez płatnika lub osobę przez niego upoważnioną do wystawiania tego typu dokumentów oraz zawierać nazwę i adres płatnika (może być na pieczęci) ZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE/PRZYCHODZIE WYSTAWIONE PRZEZ KSIĘGOWĄ LUB BIURO RACHUNKOWE ( nie może być stosowane dla Klientów prowadzących księgowość osobiście bez zatrudniania księgowej) MUSI ZAWIERAĆ: 1) dane firmy, dla której jest wystawione zaświadczenie nazwę i adres firmy (mogą znajdować się na pieczęci nagłówkowej), 2) wysokość średniego dochodu/przychodu firmy za wymagany okres, 3) wysokość stawki opłacanego podatku, 4) w przypadku, gdy na zaświadczeniu jest podana jedynie kwota przychodów dodatkowo wszystkie koszty, jakie poniosła firma we wskazanym na zaświadczeniu okresie, 5) pieczęć firmową biura rachunkowego/księgowego, przy czym można zaakceptować zaświadczenie bez pieczęci firmowej, biura rachunkowego, jeżeli jest sporządzone na papierze firmowym z nadrukiem zawierającym dane o firmie takie jak znajdują się na pieczęci (nazwę, adres firmy), 6) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia (np.: pracownik firmy zewnętrznej prowadzącej sprawy kadrowo-płacowe) podpis czytelny: imieniem i nazwiskiem lub samym nazwiskiem lub nieczytelny z imienną pieczęcią, 7) datę wystawienia, 8) podpis Klienta. 2

3 Spis treści: UMOWA O PRACĘ 4 EMERYTURA 5 RENTA 6 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 7 GOSPODARSTWO ROLNE 9 ZASIŁEK CHOROBOWY /REHABILITACYJNY/ WYRÓWNAWCZY MACIERZYŃSKI/ TACIERZYŃSKI/RODZICIELSKI 9 RENTA STRUKTURALNA 10 ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY/ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNY 10 DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ 11 DUCHOWNI/OSOBY ZAKONNE 11 PRODUKCJA ROLNA 12 KONTRAKTY MARYNARSKIE 12 KONTRAKTY ŻOŁNIERSKIE 13 POZOSTAŁE KONTRAKTY 13 WYNAJEM LOKALI/DZIERŻAWA GRUNTU 14 UMOWA CYWILNO-PRAWNA 15 3

4 1 dokument (do wyboru) UMOWA O PRACĘ / 1 MIESIĄC zaświadczenie z zakładu pracy 30 dni, Wymogi do podpisu zaświadczenia: podpis czytelny: imieniem i nazwiskiem lub samym nazwiskiem wraz ze wskazaniem zajmowanego przez tę osobę stanowiska lub podpis czytelny lub nieczytelny wraz z pieczęcią imienną tej osoby (treść pieczęci: imię i nazwisko oraz stanowisko osoby wystawiającej zaświadczenie) lub podpis czytelny: imieniem i nazwiskiem lub samym nazwiskiem tej osoby wraz z pieczęcią firmową zawierającą imię i nazwisko osoby wystawiającej zaświadczenie zaświadczenie wystawione i podpisane przez bank, poświadczające datę wpływu środków z tytułu wynagrodzenia na konto jeden dokument do wyboru z okresu 3 ostatnich miesięcy imienny raport miesięczny, pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp. jeden dokument do wyboru z okresu 3 ostatnich miesięcy 30 dni, nie starszy niż sprzed 3 m-cy druk wystawiany jest do 15-ego każdego miesiąca wyciąg z konta lub zestawienie operacji na rachunku jeden dokument do wyboru z okresu 3 ostatnich miesięcy samodzielnie wydrukowane przesz Klienta z serwisów internetowych banku potwierdzenie realizacji pojedynczego przelewu jeden dokument do wyboru z okresu 3 ostatnich miesięcy nie starszy niż sprzed 3 m-cy PIT-11 do 30 czerwca roku następującego po roku PIT-40 rozliczeniowym 4

5 1 dokument (do wyboru) EMERYTURA / BRAK odcinek wypłaty świadczenia nie starszy niż sprzed 1 roku decyzja o przyznaniu świadczenia dokument przeniesienie w stan spoczynku i określający wysokość uposażenia w stanie spoczynku ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia decyzja o podjęciu wypłaty dodatku do świadczenia, jeżeli wynika z niej fakt przyznania świadczenia i jego wysokość ostatnia decyzja o przeliczeniu świadczenia zaświadczenie wystawione i podpisane przez bank poświadczające datę, nie starszą niż sprzed roku wpływu środków z tytułu świadczenia na konto, numer świadczenia (np. wskazany w tytule przelewu), imię i nazwisko posiadacza rachunku zgodne z danymi Kredytobiorcy (dokument potwierdzenia transakcji) wyciąg z konta lub zestawienie operacji na rachunku zawierające informacje o wpływie środków z tytułu świadczenia na konto, samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji, zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ legitymacja emeryta świadczenie wyłącznie z symbolem zawierającym literę E PIT 11 PIT40 bezterminowo do końca roku następującego po roku podatkowym 5

6 okres, na jaki zostało przyznane świadczenie RENTA / BRAK legitymacja rencisty (do daty podanej w legitymacji) do daty podanej w legitymacji decyzja o przyznaniu świadczenia do daty przyznania świadczenia zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/KRUS lub innego uprawnionego organu odcinek wypłaty świadczenia nie starszy niż sprzed roku ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia decyzja o podjęciu wypłaty świadczenia decyzja o przyznaniu świadczenia decyzja o przeliczeniu świadczenia zaświadczenie wystawione i podpisane przez bank poświadczające datę nie starszą niż sprzed roku wpływu środków z tytułu ostatniej wypłaty świadczenia na konto, numer świadczenia (np. wskazany w tytule przelewu), imię i nazwisko posiadacza rachunku zgodne z danymi Kredytobiorcy (dokument potwierdzenia transakcji), wyciąg z konta lub zestawienie operacji na rachunku zawierające informacje o wpływie środków z tytułu świadczenia na konto samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ PIT 11 do końca roku następującego po roku PIT 40 rozliczeniowym 6

7 fakt prowadzenia działalności gospodarczej DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA / 3 MIESIĄCE potwierdzenie rejestracji CEIDG w formie wydruku ze strony internetowej ważny tylko dla sporządzanej umowy CEIDG wydrukowane przez pracownika Banku w dniu sporządzania umowy wyciąg / odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ważny 3 m-ce zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bezterminowo, jeśli jest wydane przed 01/07/2008 dodatkowo zaśw o nr REGON inny dokument poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesja, zezwolenie, wpis na listę prowadzoną przez odpowiedni organ administracji, itp.) do daty ważności podanej na dokumencie DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DOCHÓD KLIENTA MUSZĄ BYĆ PODPISANE PRZEZ KLIENTA Podatkowa książka przychodów i rozchodów pozwalający na wyliczenie dochodu Karta podatkowa pozwalający na wyliczenie dochodu 3 MIESIĄCE zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie/przychodzie za wymagany okres ważny 30 dni maksymalnie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym ostatnie złożone zeznanie roczne PIT 36, PIT 36L, również w formie wydrukowanego PIT-u elektronicznego potwierdzonego przez Urząd Skarbowy, bądź z załączonym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru zestawienie (wydruk elektroniczny lub ręcznie wypełnione na powszechnie obowiązującym druku) z podatkowej książki przychodów i rozchodów zawierające podsumowanie przychodów, kosztów i dochodu, za wymagany okres do ostatniego zamkniętego miesiąca danego roku podatkowego włącznie zaświadczenie o dochodzie/przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe 3 MIESIĄCE decyzja Naczelnika US ustalająca wysokość stawki podatku w formie karty podatkowej na dany rok do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym 30 dni, sporządzane do 20 każdego m-ca ważny 30 dni do 15 marca roku następnego po roku podatkowy 7

8 Ryczałt ewidencjonowany pozwalający na wyliczenie dochodu Pełna księgowość pozwalający na wyliczenie dochodu uiszczanie podatków lub uiszczanie ubezpieczeń 3 MIESIĄCE ostatnie złożone zeznanie roczne PIT 28, PIT 28B, również w formie wydrukowanego PIT-u elektronicznego potwierdzonego przez Urząd Skarbowy, bądź z załączonym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe ewidencja przychodów z bieżącego roku podatkowego za wymagany okres 3 MIESIĄCE ostatnie złożone zeznanie roczne PIT 36, również w formie wydrukowanego PIT-u elektronicznego potwierdzonego przez Urząd Skarbowy, bądź z załączonym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru statystyczne sprawozdanie F01 statystyczne sprawozdanie finansowe F02 za ostatni zamknięty rok rachunek zysków i strat narastająco od początku roku do ostatniego zamkniętego miesiąca bilans za zamknięty rok podatkowy zaświadczenie o dochodzie/przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe do 31 marca roku następującego po roku podatkowym ważny 30 dni do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowy ważne 30 dni do 30 kwietnia roku następnego po roku rozliczeniowym ważne 30 dni do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowy ważne 30 dni 3 MIESIĄCE zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami do daty podanej na dokumencie dowody wpłaty podatku dochodowego za wymagany okres 3 m-ce; składki opłacane są do 20 każdego m-ca zaświadczenie z ZUS lub KRUS o niezaleganiu ze składkami do daty podanej na dokumencie dowody wpłaty składek ZUS/KRUS na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za wymagany okres 3 m-ce; do 10 dnia każdego m-ca (dla firm jednoosobowych), do 15 dnia każdego m- ca (dla firm wieloosobowych) 8

9 GOSPODARSTWO ROLNE / 6 MIESIĘCY decyzja z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok, z którego wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego w danym roku podatkowym, aż do dnia otrzymania decyzji za kolejny rok podatkowy (do 15 marca) zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego, określające jego wielkość w hektarach przeliczeniowych i/lub dochodowość roczną do daty ważności podanej na zaświadczeniu, a jeżeli na dokumencie nie została podana data ważności 30 dni zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami do daty podanej na dokumencie ostatni dowód opłacenia składki KRUS /termin dokonywania wpłat: do za I kwartał/ do za II kwartał/ do za III kwartał/ do za IV kwartał/ zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego do daty podanej na dokumencie ostatni dowód opłacenia podatku rolnego /termin dokonywania wpłat: do I rata/do II rata/ do III rata/ do IV rata/ ZASIŁEK CHOROBOWY/ REHABILITACYJNY/ WYRÓWNAWCZY/ MACIERZYŃSKI/ TACIERZYŃSKI/ RODZICIELSKI BRAK / zaświadczenia zawierające dane o okresie przyznania i wysokości świadczenia świadczenia do końca okresu przyznania 9

10 RENTA STRUKTURALNA Należy przyjąć dokumenty tak jak dla Renty. W przypadku renty strukturalnej Klient nie posiada legitymacji rencisty. Kwota na dokumencie kwota brutto (nie ma podatku dochodowego) = kwota netto (do wypłaty). BRAK ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY/ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNY odcinek wypłaty świadczenia ostatnia decyzja o waloryzacji przez ZUS świadczenia/zasiłku przedemerytalnego decyzja o przyznaniu świadczenia / zasiłku przedemerytalnego wydana albo przez ZUS albo Powiatowy Urząd Pracy pod warunkiem, że wynika z niej wysokość świadczenia zaświadczenie wystawione i podpisane przez bank poświadczające datę, nie starszą niż sprzed roku wpływu środków z tytułu świadczenia na konto, numer świadczenia (np. wskazany w tytule przelewu), imię i nazwisko posiadacza rachunku zgodne z danymi Kredytobiorcy (dokument potwierdzenia transakcji) wyciąg z konta lub zestawienie operacji na rachunku zawierające informacje o wpływie środków z tytułu świadczenia na konto, / nie starszy niż sprzed roku samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji, zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ PIT 11 PIT 40 do końca roku następującego po roku rozliczeniowym 10

11 1 dokument (do wyboru) opłacenie składek pozwalający na ustalenie dochodu DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ 3 MIESIĄCE ostatnie złożone zeznanie roczne (PIT-36), również w formie wydrukowanego PIT-u elektronicznego potwierdzonego przez Urząd Skarbowy, bądź z załączonym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru decyzja zawierająca kwotę rocznego dochodu oraz wielkość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy Faktury umowy kontraktacji łącznie z wykazem zrealizowanych dostaw zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami ostatni dowód opłacenia składki /termin dokonywania wpłat: do za I kwartał/ do za II kwartał/ do za III kwartał/ do za IV kwartał/ zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami dowód opłacenia podatku za wymagany okres /termin dokonywania wpłat: do I rata/do II rata/ do III rata/ do IV rata/ / po roku podatkowym w danym roku podatkowym, aż do dnia otrzymania decyzji za kolejny rok podatkowy do daty podanej na dokumencie do daty podanej na dokumencie DUCHOWNI/OSOBY ZAKONNE 3 MIESIĘCE zaświadczenie od zwierzchnika wskazujące wysokość dochodów osoby duchownej decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego, na podstawie którego należy oszacować wysokość dochodu zgodnie z zasadami przyjętymi dla karty podatków / do daty ważności podanej na dokumencie, a jeżeli na dokumencie nie została podana data ważności lub sposób jej wyliczenia 30 dni do końca trwającego roku podatkowego 11

12 (do wyboru) pozwalający na ustalenie dochodu 3 MIESIĄCE faktury PRODUKCJA ROLNA umowy kontraktacji dostaw łącznie z wykazem zrealizowanych dostaw / (do wyboru) opłacenie składek (do wyboru) opłacenie podatku zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami ostatni dowód opłacenia składki KRUS /termin dokonywania wpłat: do za I kwartał/ do za II kwartał/ do za III kwartał/ do za IV kwartał/ zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego ostatni dowód opłacenia podatku rolnego /termin dokonywania wpłat: do I rata/do II rata/ do III rata/ do IV rata/ do daty podanej na dokumencie do daty podanej na dokumencie Wymagane Z książeczki żeglarskiej musi wynikać, że marynarz przebywa na morzu przynajmniej przez 6 miesięcy w roku w ciągu ostatnich 12 miesięcy KONTRAKTY MARYNARSKIE zaświadczenie od armatora lub z agencji pośredniczącej w zawieraniu kontraktów / do daty ważności podanej na dokumencie, a jeżeli na dokumencie nie została podana data ważności lub sposób jej obliczenia 30dni Wymagane książeczka żeglarska w tym strony z danymi osobowymi i z czytelnymi wpisami dat zamustrowania i wymustrowania z okresu minimum 12 ostatnich miesięcy o daty ważności zawartej w książeczce 12

13 6 MIESIĘCY dochód z 3 m-cy KONTRAKTY ŻOŁNIERSKIE zaświadczenie wystawionego przez jednostkę wojskową lub instytucję cywilną uprawnioną do wypłaty wynagrodzenia zaświadczenie wystawione i podpisane przez bank, poświadczające datę wpływu środków z tytułu wynagrodzenia na konto za wymagany okres wyciąg z konta lub zestawienie operacji na rachunku za wymagany okres samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie/potwierdzenia realizacji pojedynczego przelewu za wymagany okres imienny raport miesięczny, pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, RMUA, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp. za wymagany okres / do daty ważności podanej na dokumencie, a jeżeli na dokumencie nie została podana data ważności lub sposób jej obliczenia - 30 dni 6 MIESIĘCY dochód z 3 m-cy POZOSTAŁE KONTRAKTY zaświadczenie wystawionego przez podmiot, z którym zawarto kontrakt zaświadczenie wystawione i podpisane przez bank, poświadczające datę wpływu środków z tytułu wynagrodzenia na konto za wymagany okres wyciąg z konta lub zestawienie operacji na rachunku za wymagany okres samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie/potwierdzenia realizacji pojedynczego przelewu za wymagany okres imienny raport miesięczny, pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, RMUA, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp. za wymagany okres / do daty ważności podanej na dokumencie, a jeżeli na dokumencie nie została podana data ważności lub sposób jej obliczenia - 30 dni 13

14 WYNAJEM LOKALI/DZIERŻAWA GRUNTU / dokument pozwalający na ustalenie okresu dochodu 3 MIESIĘCE umowa najmu lub dzierżawy pozwalający na ustalenie kwoty dochodu uiszczenie podatku umowa najmu lub dzierżawy pod warunkiem, że kwota dochodu nie będzie zawierała kosztów użytkowania lokalu/gruntu PIT 28, również w formie wydrukowanego PIT-u elektronicznego potwierdzonego przez Urząd Skarbowy, bądź z załączonym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru zaświadczenie z US o uzyskiwanym dochodzie/przychodzie za wymagany okres dowód opłacenia podatku dochodowego za wymagany okres dowód opłacenia podatku dochodowego za wymagany okres zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami do 31 marca roku następującego po roku rozliczeniowym, do daty ważności podanej na zaświadczeniu, a jeżeli na dokumencie nie została podana data ważności 30 dni do daty podanej na dokumencie 14

15 okres dochodu kwotę dochodu UMOWA CYWILNO-PRAWNA / 6 MIESIĘCY podpisane umowy za wymagany okres 6 miesięcy zaświadczenie od instytucji, na rzecz której są wykonywane czynności objęte umową (o ile Klient współpracuje z daną instytucją przez minimalny wymagany okres) zaświadczenie od instytucji, na rzecz której są wykonywane czynności objęte umową (o ile Klient współpracuje z daną instytucją przez minimalny wymagany okres) wystawione rachunki podpisane umowy do podanej daty ważności maksymalnie 30 dni od dnia wystawienia dokumentu do podanej daty ważności maksymalnie 30 dni od dnia wystawienia dokumentu za wymagany okres 6 miesięcy zaświadczenie wystawione i podpisane przez bank, poświadczające datę wpływu środków z tytułu wynagrodzenia na konto za wymagany okres wyciąg z konta lub zestawienie operacji na rachunku za wymagany okres samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie/potwierdzenia realizacji pojedynczego przelewu za wymagany okres imienny raport miesięczny, pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, RMUA, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp. konto za wymagany okres 15

Lista dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody

Lista dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody Lista dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody 1 RATY BEZ ZAŚWIADCZENIA DO 16 000 zł. Kredyt na dowód Wnioski kredytowe do kwoty 16 000 zł spisujemy na podstawie oświadczenia klienta klient zobowiązany

Bardziej szczegółowo

LUKAS Raty - KROK PO KROKU

LUKAS Raty - KROK PO KROKU LUKAS Raty - KROK PO KROKU Potrzebne, aby otrzymać kredyt ratalny w Credit Agricole Bank Polska: obywatelstwo polskie prawo stałego pobytu na terenie Polski stałe miejsce zamieszkania w Polsce pełna zdolność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU

WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU Profil Klienta Dokumenty UMOWA O PRACĘ (W TYM URLOP MACIERZYŃSKI) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i średnim

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie 1. Dowód osobisty 2. Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku nieposiadania drugiego dokumentu ze zdjęciem

Bardziej szczegółowo

Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1

Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1 Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1 Metoda standardowa Metoda uproszczona Dowód osobisty paszport karta pobytu w Polsce (zamiennie zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów:

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: DOKUMENTY DOTYCZĄCE POSIADANYCH PRODUKTÓW FINANSOWYCH: Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE KREDYTOWYM

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE KREDYTOWYM DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE KREDYTOWYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE KREDYTOBIORCY Dowód osobisty -> stary dowód brak adresu zameldowania lub nowy dowód wymagane załączenie dodatkowych dokumentów: zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy)

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy) Smart spółka z o.o. Cechy kredytu ratalnego Kredyt ratalny to kredyt konsumencki, o który mogą starać się jedynie osoby fizyczne Kredyt konsumencki to kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

Zakupy na raty z Alior Bank

Zakupy na raty z Alior Bank Zakupy na raty z Alior Bank O kredyt ratalny w Alior Banku może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące warunki: legitymuje się dowodem osobistym oraz posiada stałe lub czasowe zameldowanie na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Data złożenia kompletu dokumentów: LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ PLUS BANK S.A. dziękuje za

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Wysokość pożyczki 800 zł brutto 150.000 zł brutto Okres kredytowani 3 miesiące 120 miesięcy Wiek kredytobiorcy 18 lat 77 lat Akceptowane źródło dochodu a. umowa o pracę na czas określony/

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA DOCHODU. [! ] Uwaga: Jeżeli na druku nie widnieje kwota netto lub kwota do przelewu, należy pomniejszyć dochód brutto o podatek i składki.

KALKULACJA DOCHODU. [! ] Uwaga: Jeżeli na druku nie widnieje kwota netto lub kwota do przelewu, należy pomniejszyć dochód brutto o podatek i składki. 1. Umowa o pracę/mianowanie/powołanie KALKULACJA DOCHODU 6.2 Wyliczenie dochodu w oparciu o zaświadczenie o zatrudnieniu Informacja o miesięcznym dochodzie jest pozyskiwana wprost z zaświadczenia o zatrudnieniu.

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne wymagane przy udzieleniu Kredytu Pocztowego

1. Dokumenty formalno prawne wymagane przy udzieleniu Kredytu Pocztowego 1. Dokumenty formalno prawne wymagane przy udzieleniu Kredytu Pocztowego Wymagany dokument Dla Klientów z ofertą - dowód osobisty Dla Klientów nowych - dowód osobisty oraz drugi dokument z poniższej listy:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO DOKUMENTY DOTYCZĄCE TWOJEJ OSOBY ORAZ WSPÓŁKREDYTOBIORCÓW - Dowód osobisty - Książeczka wojskowa (jeśli jesteś mężczyzną i nie skończyłeś

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów

Wykaz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów Załącznik nr 1 do Metodyki badania zdolności kredytowej klienta detalicznego (tekst jednolity opracowany na podstawie Uchwały nr 520/2014 Zarządu PLUS BANK S.A z dnia 30.09.2014 r.) Wymogi dotyczące dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Manual obsługi sprzedaży. Pożyczka gotówkowa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. druk KANTOR POLSKI 05/08/312

Manual obsługi sprzedaży. Pożyczka gotówkowa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. druk KANTOR POLSKI 05/08/312 Manual obsługi sprzedaży Pożyczka gotówkowa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego 1 2 OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ Na czas nieokreślony - staż pracy min. 6 miesięcy w obecnym zakładzie pracy.

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW. Do kogo adresujemy ofertę?

OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW. Do kogo adresujemy ofertę? OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW Do kogo adresujemy ofertę? osoby fizyczne uzyskujące dochody z innych tytułów niż umowa o pracę, grupy zawodów uzyskujących dochody z umów o pracę, prowadzące działalność związaną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI/OSOBOWE KOPIA

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI/OSOBOWE KOPIA Dowód osobisty Wymagana czytelna kopia wszystkich stron dokumentu DOKUMENT TOŻSAMOŚCI/OSOBOWE dowód osobisty - informacja.docx Legitymacja emeryta-rencisty/ Książeczka żeglarska/książeczka wojskowa Wymagana

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM WYPRAWKA SZKOLNA

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM WYPRAWKA SZKOLNA WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM WYPRAWKA SZKOLNA I. Wnioskodawca nazwisko imię, adres zamieszkania, numer telefonu: II. Dane ucznia nazwisko

Bardziej szczegółowo

SMS365.pl - podstawowe informacje

SMS365.pl - podstawowe informacje SMS365.pl - podstawowe informacje 1. Parametry pożyczek Okres pożyczki 15 dni Ilość pożyczek Kwota pożyczki Całkowita kwota spłaty pożyczki Prowizja za przedłużenie pożyczki 200 PLN 240 PLN 50 PLN 300

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji i Metodyka badania zdolności kredytowej klienta detalicznego dla kredytu ratalnego WYCIĄG

Procedura weryfikacji i Metodyka badania zdolności kredytowej klienta detalicznego dla kredytu ratalnego WYCIĄG Procedura weryfikacji i Metodyka badania zdolności kredytowej klienta detalicznego dla kredytu ratalnego WYCIĄG Spis treści: 1. Wymogi formalne... 2 Kredyt ratalny... 2 2. Dokumenty potwierdzające źródło

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014)

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014) Nr wniosku:...... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2013 r. Podpis:....... Kwota do wypłaty:. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka

Bardziej szczegółowo

Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłek stały Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514.. pieczęć podmiotu. miejscowość

Bardziej szczegółowo

Zasiłek celowy. Podstawa prawna

Zasiłek celowy. Podstawa prawna Zasiłek celowy Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Data wpływu wniosku ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zasiłek celowy, okresowy na zasadach zwrotnych

Zasiłek celowy, okresowy na zasadach zwrotnych Zasiłek celowy, okresowy na zasadach zwrotnych Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Fundusz Alimentacyjny - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Fundusz Alimentacyjny - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski Świadczenie przysługuje : osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna, osobie uprawnionej:

Bardziej szczegółowo

..., dnia...2011 r (imię i nazwisko wnioskodawcy) Dyrektor W N I O S E K

..., dnia...2011 r (imię i nazwisko wnioskodawcy) Dyrektor W N I O S E K ...., dnia...2011 r (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... ( adres zamieszkania) (nr telefonu ) Dyrektor. w. W N I O S E K o dofinansowania zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy Wolsztyn, I. DANE WNIOSKODAWCY 1. Imię i nazwisko WNIOSKODAWCY. 2. Adres zamieszkania WNIOSKODAWCY. 3. Adres do korespondencji WNIOSKODAWCY

Nr sprawy Wolsztyn, I. DANE WNIOSKODAWCY 1. Imię i nazwisko WNIOSKODAWCY. 2. Adres zamieszkania WNIOSKODAWCY. 3. Adres do korespondencji WNIOSKODAWCY Nr sprawy Wolsztyn, (wypełnia GZOEiAO w Wolsztynie) WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wolsztyn - STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Weryfikacja - sprawdzenie zgodności danych wprowadzonych przez Użytkownika lub pozyskanie danych dotyczących użytkownika serwisu bilonko.pl Weryfikacje obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Skąpe z dnia 16 lipca 2010 roku

Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Skąpe z dnia 16 lipca 2010 roku Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Skąpe z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LUBAŃ. Wnioskodawca (zaznacz właściwe stawiając znak X ) Rodzic Pełnoletni uczeń Dyrektor szkoły

URZĄD GMINY LUBAŃ. Wnioskodawca (zaznacz właściwe stawiając znak X ) Rodzic Pełnoletni uczeń Dyrektor szkoły URZĄD GMINY LUBAŃ ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań tel. 0 75 646 59 20, fax 0 75 612 68 50 e-mail : info@luban.ug.gov.pl www : www.luban.ug.gov.pl Termin złożenia wniosków do 15 września 2014r. Stypendium

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zasiłek okresowy. Podstawa prawna

Zasiłek okresowy. Podstawa prawna Zasiłek okresowy Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium Okres: IX XII/2013 Okres I-VI/2014 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM. w roku szkolnym. /.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM. w roku szkolnym. /. Data wpływu wniosku Nr wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE ZASIŁEK SZKOLNY w roku szkolnym. /. I. Dane wnioskodawcy (właściwe zaznaczyć): Rodzic Pełnoletni

Bardziej szczegółowo

Gorący posiłek. Podstawa prawna

Gorący posiłek. Podstawa prawna Gorący posiłek Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r.

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY - Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna"

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku Wyprawka szkolna ... Wniosek o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, których miesięczna wysokość

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oznaczają świadczenia pieniężne wypłacane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 stycznia 2011 r. 1 z 7 Dziennik Ustaw rok 2011 nr 27 poz. 138 wersja obowiązująca od 2011-02-23 do 2012-07-02 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH WNIOSKODAWCA... miejscowość, data. (pieczęć firmowa)... nr rej. wniosku Powiatowy Urząd Pracy Uwaga: WNIOSEK w Sosnowcu O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Załącznik Nr 2 do regulaminu ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Łódź, dnia...

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

.., dnia.. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym.pomocy materialnej w formie:*

.., dnia.. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym.pomocy materialnej w formie:* . (imię i nazwisko rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia).., dnia.... ( adres zamieszkania wnioskodawcy ) lub.. ( pieczęć organu/instytucji występującej z wnioskiem ) Wójt Gminy Koneck WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ

WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ Data sporządzenia wniosku... Data zgłoszenia wniosku... I. Dane osoby ubiegającej się o rentę socjalną 1 Nazwisko 2 Nazwisko rodowe (wg świadectwa urodzenia) 3 Pierwsze imię 4

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL) ... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)... dnia... Powiatowy Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59 600 Lwówek Śląski WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES 2015/2016 Załącznik Nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia czerwca 2011 r. Załącznik Nr 1 do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... /pieczęć firmowa pracodawcy/... /data wpływu wniosku do PUP/... /miejscowość, data / Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/ W N I O S E

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO/ ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 20.../20...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO/ ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 20.../20... Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.125.2015 Wójta Gminy Drużbice z dnia 24 sierpnia 2015r. Adnotacje Urzędowe Wypełnia Urząd Gminy Data wpływu wniosku:... Wójt Gminy Drużbice WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, 97 400 Bełchatów... (pieczęć Pracodawcy) Bełchatów, dnia...... (data wpływu wniosku do PUP) POWIATOWY URZĄD PRACY W BEŁCHATOWIE WNIOSEK O ORGANIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne dla osób niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu

Ubezpieczenie zdrowotne dla osób niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu Ubezpieczenie zdrowotne dla osób niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Seria nr.. wydany przez. Tel Oświadczam, że nie posiadam/posiadam* prawo do innego lokalu mieszkalnego w Suwałkach.

WNIOSEK. Seria nr.. wydany przez. Tel Oświadczam, że nie posiadam/posiadam* prawo do innego lokalu mieszkalnego w Suwałkach. Załącznik nr 1 do Regulaminu ustanawiania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego WNIOSEK Zwracam się o zakwalifikowanie mnie do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2015 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r.

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r. Załącznik nr 24 do Zasad udzielania kredytów mieszkaniowych oraz kredytów zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium. STAROSTA POWIATU MYŚLENICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, tel. 372-96-00, fax 272-35-01 E-mail: krmy@praca.gov.pl pup.myslenice@praca.myslenice.pl http://www.praca.myslenice.pl/

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia* stanowiska pracy dla skierowanego/ych bezrobotnego/ych

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia* stanowiska pracy dla skierowanego/ych bezrobotnego/ych POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel. 71/39-21-981, e-mail: wrst@praca.gov.pl, www.pupstrzelin.pl Infolinia dla klientów urzędów pracy te. 19524... (Nazwa i adres wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej "Zyskaj nawet punktów z Motokartą Citibank-BP PAYBACK na początek

Regulamin Akcji Promocyjnej Zyskaj nawet punktów z Motokartą Citibank-BP PAYBACK na początek Regulamin Akcji Promocyjnej "Zyskaj nawet 20 000 punktów z Motokartą Citibank-BP PAYBACK na początek Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady na jakich prowadzona jest akcja promocyjna Zyskaj

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki na zasadach określonych art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, 97 400 Bełchatów... (pieczęć Pracodawcy) Bełchatów, dnia........ (data wpływu wniosku do PUP) POWIATOWY URZĄD PRACY W BEŁCHATOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH ......., dnia.. (pieczątka pracodawcy) POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY Imię i nazwisko wnioskodawcy...

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY Imię i nazwisko wnioskodawcy... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2014 Dyrektora MOPR w Chełmie z dnia 22 grudnia 2014 MOPR.PFRON.41504 - /201.. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 261 15251 Poz. 1560 1560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

04. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)

04. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (1) ZSR-04 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o.

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Przedsiębiorstwo Handlowe EMILIA sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace związane z zatrudnieniem

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód

Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód Nr sprawy: DA.5510..2015 dn.. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania. Adres do korespondencji. PESEL Nr telefonu... Adres e-mail Nr rachunku bankowego... Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód WNIOSEK O PRZYNANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citibank i zdobądź voucher do sklepu mall.pl ( Regulamin )

Regulamin oferty Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citibank i zdobądź voucher do sklepu mall.pl ( Regulamin ) Regulamin oferty Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citibank i zdobądź voucher do sklepu mall.pl ( Regulamin ) 1. Organizator 1.1 Organizatorem Oferty Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citibank i zdobądź

Bardziej szczegółowo

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa)

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE

Bardziej szczegółowo

Świadczenie pieniężne lub rzeczowe na zakup posiłków lub żywności w ramach Programu,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Świadczenie pieniężne lub rzeczowe na zakup posiłków lub żywności w ramach Programu,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania Świadczenie pieniężne lub rzeczowe na zakup posiłków lub żywności w ramach Programu,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 ... (data wpływu wniosku do OPS) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 1. Wnioskodawca (zaznaczyć właściwe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 119 9764 Poz. 805 805 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval); gwarancja bankowa;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2014/2015

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2014/2015 Radziejowice, dnia WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2014/2015 I. Dane wnioskodawcy: 1) Imię i nazwisko... 2) Status wnioskodawcy (właściwe zaznaczyć X): rodzic opiekun prawny pełnoletni

Bardziej szczegółowo

Część 1. Informacja o członkach rodziny ucznia (łącznie z uczniem)

Część 1. Informacja o członkach rodziny ucznia (łącznie z uczniem) miejscowość/data Oświadczenie o dochodach członków rodziny ucznia uzyskanych w 2016 roku wg stanu na dzień złożenia wniosku o przyznanie stypendium w ramach programu Zdolny licealista.. imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 23/2014 Dyrektora MOPR w Chełmie z dnia 22 grudnia 2014 MOPR.PFRON.41512 - /201.. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych . znak sprawy: C..0....0 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna Dane wnioskodawcy (rodzic, opiekun prawny, rodzic zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny): (miejscowość, data) (nazwisko i imię) (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy, miasto) Do Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo