PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI. Warszawa, marzec 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI. Warszawa, marzec 2015 r."

Transkrypt

1 PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI Warszawa, marzec 2015 r.

2 ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte mają wyłącznie charakter promocyjny w rozumieniu art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz ze zm. ( Ustawa o Ofercie ), stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) oraz zostały przygotowane przez Noble Securities SA z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Przyokopowa 33 (www.noblesecurities.pl, na zlecenie Private Equity Managers SA z siedzibą w Warszawie, Warszawa, Rondo ONZ 1 (www.privateequitymanagers.pl). W dniu 11 marca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony w związku z (i) ofertą publiczną nie więcej niż istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka, Emitent, Private Equity Managers, Private Equity Managers SA ) o wartości nominalnej PLN 1,00 każda ( Oferta ) należących do MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, działającego na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( Akcjonariusz Sprzedający ) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E ( Akcje Istniejące ), w tym Akcji Oferowanych ( Prospekt ). Prospekt wraz z opublikowanymi aneksami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Spółki, Akcji Istniejących i Akcji Oferowanych, sporządzonym na potrzeby Oferty oraz ubiegania się o dopuszczenie Akcji Istniejących do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. Prospekt sporządzony został w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie. Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej oferującej akcje Spółki: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ( Oferujący ) pod adresem: Niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), ani oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie, jak również nie stanowi zaproszenia do kupna lub sprzedaży, lub przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji lub dokonania inwestycji. Niniejszy materiał nie stanowi w szczególności zaproszenia ani oferty kupna lub sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Australii i Kanadzie lub w jakimkolwiek innym państwie, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych. Spółka, Akcjonariusz Sprzedający oraz Oferujący nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym materiale, ani za ich uaktualnienie. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań inwestycyjnych. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia dotyczące Spółki mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał nie stanowi również rekomendacji inwestycyjnej, ani porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest lub byłaby odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Niniejszy materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715) ( Rozporządzenie ). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Oferujący działa wyłącznie na rzecz Spółki i Akcjonariusza Sprzedającego, a nie na rzecz inwestorów nabywających akcje Spółki w Ofercie. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe objęte Prospektem nie zostały zarejestrowane i zatwierdzone, ani nie są przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akcje Oferowane nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Akcje Oferowane nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych, ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub terytorium podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w szczególności na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii oraz w innych państwach, w których rozpowszechnianie dokumentu lub informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Zgodnie z Prospektem, przewidywany harmonogram Oferty, który został wskazany również w niniejszym materiale, może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia objęte harmonogramem są niezależne od Emitenta oraz Akcjonariusza Sprzedającego. Akcjonariusz Sprzedający ma prawo do zmiany harmonogramu Oferty, w tym terminu składania zapisów na Akcje Oferowane. Zmiana poszczególnych terminów Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w trybie określonym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie. Informacja na temat ostatecznie ustalonej Ceny Sprzedaży zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, tj. w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Dodatkowe objaśnienia: o ile z niniejszego materiału nie wynika wyraźnie inaczej, źródłem informacji i danych w nim zawartych, w tym danych finansowych, jest Private Equity Managers SA dane finansowe Grupy PEManagers za lata 2011, 2012 r. i 2013 r. zostały zbadane przez biegłego rewidenta; dane za 4 kwartały 2014 r. to kwartalne dane zarządcze Grupy PEManagers nie podlegały przeglądowi ani badaniu biegłego rewidenta, dane szacunkowe za 2014 r. podlegały weryfikacji biegłego rewidenta; dane za 1H 2014 r. podlegały przeglądowi biegłego rewidenta, zawarte w niniejszym materiale wartości wyrażone w Euro (EUR) mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego wszelkie zawarte w niniejszym materiale dane o wynikach finansowych osiągniętych w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości na Datę Prospektu nie istnieje żadna ważna prognoza wyników Grupy PEManagers na 2015 r. ani na inny okres obrotowy, za wyjątkiem prognozy opublikowanej w Prospekcie. Prognozy dotyczą przyszłości, co stanowi ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i prognozy te mogą istotnie różnić się od faktycznie osiągniętych rezultatów oraz nie stanowią gwarancji przyszłych wyników o ile z niniejszego materiału nie wynika inaczej, pojęcia pisane w nim wielką literą mają takie znaczenie, jakie zostało nadane danemu pojęciu pisanemu wielką literą w Prospekcie, chyba że w niniejszym materiale wskazano wyraźnie inaczej niniejszy materiał nie był przedmiotem weryfikacji ani nie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 2

3 EXECUTIVE SUMMARY WYSOKA DYWIDENDA I JEJ DYNAMIKA ZNACZNY POTENCJAŁ WZROSTU WARTOŚCI SPÓŁKI ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁOWE KADRY KIEROWNICZEJ POTWIERDZONY HISTORYCZNIE TRACK RECORD polityka dywidendowa Spółki zakłada stałą wypłatę dywidendy w kolejnych latach na poziomie % skonsolidowanego zysku, szacunkowy zysk netto za 2014 r. - 36,6 mln zł dywidenda za 2013 r. wyniosła 107% skonsolidowanego zysku nowi akcjonariusze mogą zyskać prawo do dywidendy za 2014 r. wypłacanej w br. gdyż Zarząd Spółki ma zamiar rekomendować WZA określenie dnia dywidendy na dzień przypadający po dniu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW pod warunkiem, że dopuszczenie akcji nastąpi w takim terminie, że możliwe będzie podjęcie przez WZA uchwały o podziale zysku Spółki za 2014 r. przed r. Porozumienie Trójstronne z r. długoterminowa współpraca pomiędzy Private Equity Managers, MCI Management i MCI TFI w zakresie zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy MCI TFI dywersyfikacja źródeł finansowania i poszerzenie źródeł fundraisingu dynamiczny rozwój organiczny Spółki wzrost wartości istniejących porfteli inwestycyjnych koontynuacja ekspansji geograficznej w krajach CEE, DACH tworzenie nowych funduszy inwestycyjnych (committment owych) i rozszerzenie oferty produktowej o m. in. finansowania typu venture debt dla spółek konsolidacja branży Alternative Investement Partners Sp. z o.o., spółka zależna od Tomasza Czechowicza, zadeklarowała udział w IPO Private Equity Managers. Po ofercie, Tomasz Czechowicz posiadać będzie pośrednio (przez spółki zależne: Alternative Investement Partners Sp. z o.o. oraz MCI Management SA) około 49,9% akcji Spółki Cezary Smorszczewski posiada 15,52% akcji Spółki podmioty uczestniczące w pre-ipo zobowiązały się do zawarcia umów lock-up dotychczasowa średnioroczna stopa zwrotu IRR 23,84 % /średnioroczne od 1999 r. do r./ 3

4 AGENDA I. Wprowadzenie II. III. IV. Rynek Działalność Spółki Strategia rozwoju V. Wyniki finansowe VI. Oferta publiczna VII. Kontakt 4

5 PRIVATE EQUITY MANAGERS - DZISIAJ MODEL BIZNESOWY ZGODNY ZE ŚWIATOWYMI STANDARDAMI PRIVATE EQUITY Grupa Private Equity Managers zarządza aktywami poprzez własne towarzystwo funduszy inwestycyjnych MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych MCI Asset Management Sp. z o.o. s.j. (spółka pośrednio zależna od Private Equity Managers) UPROSZCZONA STRUKTURA ORGANIZACYJNA MCI Capital TFI SA Private Equity Managers SA MCI Asset Manager Sp. z o.o. s.j. Źródłem przychodów Grupy jest wynagrodzenie za zarządzanie aktywami w formie: wynagrodzenia stałego (management fee) stanowiące (dla większości funduszy inwestycyjnych) określony procent wartości zarządzanych aktywów (max 4,5%) wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników (carried interest) i obliczanego procentowo, jeśli przyrost wartości aktywów netto na jeden certyfikat inwestycyjny przekroczy określony dla danego funduszu inwestycyjnego próg (max 40%) Model inwestycyjny Grupy zakłada inwestowanie w szybko rosnące spółki z sektora digital disruption z regionu CEE 64 zrealizowane projekty od 1999 r., 31 całkowitych wyjść z inwestycji oraz 6 wyjść częściowych, 23,84% - średnioroczna wewnętrzna stopa zwrotu IRR netto na zarządzanym portfelu inwestycyjnych (dane na r.) STALE ROZBUDOWYWANA BAZA AKTYWÓW POD ZARZĄDZANIEM GK PRIVATE EQUITY MANAGERS blisko 1,7 mld zł - aktywa zarządzane przez GK Private Equity Managers na koniec 2014 r. (w tym częściowo opłacone certyfikaty inwestycyjne o łącznej cenie 170 mln zł wg stanu na r.) mln zł AUM 439,3 662,9 740,9 916, ,5 głównym inwestorem funduszy inwestycyjnych Grupy jest MCI Management SA, którego udział uregulowany jest podpisanym Porozumieniem Trójstronnym z dnia r. pomiędzy Private Equity Managers - MCI Management SA - MCI Capital TFI SA. Dokument ten określa zasady zaangażowania MCI Management SA oraz jej podmiotów zależnych w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez MCI Capital TFI, przez okres obowiązywania tego Porozumienia tj. co najmniej do r. ok 167 mln zł na koniec 1H 2014 r. pochodziło od podmiotów spoza GK MCI Management, w tym od: Krajowego Funduszu Kapitałowego, zamożnych osób prywatnych Strategia GK Private Equity Managers zakłada w większym stopniu zarządzanie aktywami inwestorów spoza GK MCI Management WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS tys. zł * 2014 Przychody ze sprzedaży Zysk netto * Istotny wzrost przychodów w 2013 r. wynikał głównie z wypłaconego pierwszy raz w historii tego funduszu inwestycyjnego wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 PERSPEKTYWICZNY RYNEK DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS 5

6 WIEDZA I DOŚWIADCZENIE TOMASZ CZECHOWICZ CEZARY SMORSZCZEWSKI SYLWESTER JANIK Zarząd, Partner zarządzający początkowo Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, od października 2012 r. Prezes Zarządu Spółki współzarządza subfunduszami: MCI.EuroVentures 1.0 oraz MCI.TechVentures 1.0 specjalizacje: etap wzrostu / ekspansji / buy-out; sektor e- commerce doświadczenie zdobywał pełniąc funkcje w organach zarządczych i nadzorczych licznych spółek krajowych i zagranicznych z branży nowych technologii, jest członkiem Komitetu ds. strategii GPW oraz członkiem rady doradczej European Institute of Technology and Innovation. Założyciel i wieloletnich prezes zarządu MCI Management laureat licznych nagród m.in. Najlepszy Menedżer Roku 2007, Globalny Lider Jutra w 2001 r., TOP 10 czasopisma Business Week w 2000 r. Zarząd, Partner zarządzający Wiceprezes Zarządu Spółki współzarządza subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 oraz funduszem MCI.CreditVentures 2.0 FIZ specjalizacje: etap ekspansji / buy-out; e-commerce doświadczenie zdobywał w bankowości (Bank Handlowy SA w Warszawie, Bank Pekao SA, Alior Bank SA, odpowiedzialny za wykonywanie usług doradczych w związku z procedurą tworzenia banku na rzecz Alior Polska Sp. z o.o.), w PKN Orlen SA, a także w pracy naukowej na Uniwersytecie Warszawskim Zarząd, Partner Wiceprezes Zarządu Spółki współzarządza subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 specjalizacje: etap wzrostu / venture capital w Polsce i CEE; sektory digital gaming, security, e-fashion, fintech (online gaming, online travel, security bezpieczeństwo, e-fashion artykuły odzieżowe dystrybuowane przez Internet, fintech usługi finansowe dystrybuowane za pośrednictwem Internetu) doświadczenie zdobywał pełniąc funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek z branży nowych technologii: ATM SA, Pricewaterhouse-Coopers w Londynie, Lockheed Martin posiada ponad 15 lat doświadczenia w zakresie inwestycji typu PE/VC, zarządzania strategicznego, rozwoju nowych przedsięwzięć oraz fuzji i przejęć WOJCIECH MARCIŃCZYK EWA OGRYCZAK KRZYSZTOF KONOPIŃSKI Zarząd, Partner Wiceprezes Zarządu Spółki odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych środków finansowych zarządza funduszem MCI.CreditVentures 2.0. FIZ Zarząd, Partner Wiceprezes Zarządu Spółki Dyrektor generalny (CEO, Chief Executive Officer) Zarząd Członek Zarządu Spółki Dyrektor finansowy CFO (Chief Financial Officer) specjalizacje: fundraising / mezzanine / venture debt doświadczenie zdobywał m.in. w spółkach z branży telekomunikacyjnej, doradczej i usług finansowych: T- Mobile, Deloitte, GTECH, Exatel oraz GK MCI Management doświadczenie zdobywała na stanowisku Partnera oraz dyrektora warszawskiego oddziału spółki PKF Consult Sp. z o.o. (wcześniej PKF Audyt Sp. z o.o.) oraz managera w firmie audytorskiej KPMG Audyt Sp. z o.o. Następnie zajmowała się prowadzeniem własnej działalności audytorskiej od 2009 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta doświadczenie zdobywał w KMPG Audyt Sp. z o.o. (asystent w Departamencie Bankowości i Instytucji Finansowych), PKO Leasing SA (analityk finansowy w Departamencie Finansowym), mbank SA (doradca i główny specjalista w Departamencie Controllingu i Informacji Zarządczej), KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (kontroler finansowy), PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (menedżer ds. zarządzania ryzykiem oraz dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem) 6

7 WIEDZA I DOŚWIADCZENIE FABIAN BOHDZIUL Partner inwestycyjny zarządza funduszem Helix Ventures Partners FIZ specjalizacje: ekspansja / buy-out, e- commerce, cloud computing, technologie mobilne doświadczenie zdobywał m. in. w bankowości: BRE Bank - obecnie mbank SA, ING Bank Śląski SA oraz Bank Handlowy w Warszawie SA. Przez ostatnie 7 lat realizował z sukcesem projekty przejęć i sprzedaży spółek, strukturyzacji i pozyskiwania finansowania dla licznych projektów inwestycyjnych TOMASZ DANIS Partner inwestycyjny współzarządza funduszem Internet Ventures FIZ specjalizacje: etap wzrostu / venture capital w Polsce, Turcji oraz krajach CIS i DACH, e-commerce, market places, digital media doświadczenie zdobywał w LinkedIn w Kalifornii gdzie odpowiadał za budowę strategii konkurencji na rynku europejskim, w McKinsey & Company: jako Engagement Manager realizował projekty strategiczne oraz inwestycyjne (w tym z obszaru M&A) dla największych europejskich firm, w Rocket Internet CEE (największy na świecie inkubator przedsięwzięć typu e-commerce) gdzie odpowiadał m. in. za identyfikację nowych inwestycji, pozyskiwanie kapitału, tworzenie nowych startup-ów oraz rozwój spółek portfelowych Rocket w fazie wzrostu ILONA WEISS Partner inwestycyjny Wiceprezes Zarządu Spółki ABC Data SA doświadczenie zdobywała m.in. jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w Sygnity SA, dyrektor finansowy w Sage Sp. z o.o., gdzie odpowiadała za zarządzanie strategiczne i operacyjne finansami grupy w Polsce; menedżer finansowy w Alcatel-Lucent Sp. z o.o.; na kierowniczym stanowisku w obszarze finansów w Alcatel Polska SA oraz w spółce Telekomunikacja Polska SA, współtworząc jej plany rozwojowe i inwestycyjne MACIEJ KOWALSKI Partner inwestycyjny ADAM JARMICKI Partner inwestycyjny doświadczenie zawodowe zdobywał w zespole Corporate Finance międzynarodowej firmy doradczej sieci Deloitte, jako M&A Manager w Orange Polska SA, w CAG Sp. z o.o. Sp.k., gdzie prowadził transakcje prywatne i publiczne w sektorach telekomunikacji, internetowym, e-commerce, dystrybucji, handlu detalicznego, infrastruktury, przemysłowym, spożywczym, energii odnawialnej (m.in. sprzedaż pakietu większościowego Polish Energy Partners SA spółce Polenergia SA) doświadczenie zdobywał w AIG Capital Management (analityk akcji), jako menedżer inwestycyjny w Penta Investments Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za całość procesu inwestycyjnego. W ramach obowiązków był członkiem organów nadzorczych Żabka Polska SA, Drumet Liny i Druty Sp. z o.o., Okna Rąbień Sp. z o.o. oraz EM&F SA w czerwcu 2014 r. dołączył do zespołu Private Equity Managers, jako dyrektor inwestycyjny i Partner inwestycyjny. W ramach obowiązków jest też członkiem rady nadzorczej Frisco.pl 7

8 DOTYCHCZASOWY TRACK RECORD TRACK RECORD ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO PRIVATE EQUITY MANAGERS 15 lat zarządzania funduszami: 64 zrealizowane projekty 31 całkowitych wyjść z inwestycji 6 wyjść częściowych 23,84% - średnioroczna wewnętrzna stopa zwrotu IRR netto na zarządzanym portfelu aktywów dane na r. WYBRANE ZREALIZOWANE INWESTYCJE ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO PRIVATE EQUITY MANAGERS dane na r. ZMOTYWOWANY ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH Zarządzający i menadżerowie firmy, poprzez udział w pre-ipo stali się jej akcjonariuszami (objęli 63,4% akcji) Spółka stale poszukując nowych talentów i stosuje systemy motywacyjne (programy opcyjne), które pozwalają długoterminowo powiązać kluczowe osoby ze Spółką wynagrodzenie zmienne Carry Fee, które jest należne pod warunkiem otrzymania przez Fundusz MCI lub inny podmiot z GK MCI lub Grupy PEManagers przychodu ze sprzedaży udziałów lub akcji w Spółce Portfelowej na konto Funduszu MCI lub innego podmiotu z GK MCI lub Grupy PEManagers i tylko od tej części zysku, który nie jest warunkowy, nie jest zatrzymany (np. na rachunku escrow), nie podlega redukcji obecnie lub w przyszłości i gdy nie istnieje ryzyko zwrotu tego przychodu STRUKTURA AKCJONARIATU 17,58% 35,97% 8,33% 10,25% 15,52% 12,35% dane na Datę Prospektu Tomasz Czechowicz przez Alternative Investment Partners Sp. z o.o. Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. Cezary Smorszczewski MCI Management SA AMC III Moon B.V. Pozostali 8

9 PRE-IPO PRIVATE EQUITY MANAGERS POWIĄZANIE KAPITAŁOWE KLUCZOWEJ KADRY MENADŻERSKIEJ ZE SPÓŁKĄ w okresie od marca 2014 r. do Daty Prospektu Spółka przeprowadziła trzy etapy pre-ipo, w którym udział wzięli członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej Spółki oraz inne osoby z nią powiązane. Akcje nabywano po cenie mieszczącej się w przedziale 57,61-89,96 zł za akcję grupa kluczowych osób (członkowie organów zarządzających, nadzorujących oraz członkowie kluczowej kadry kierowniczej) z Grupy Private Equity Managers objęła w pre-ipo 63,4% akcji Spółki, w tym m. in.: o Tomasz Czechowicz, prezes Zarządu, poprzez: Alternative Investment Partners Sp. z o.o. 35,97% głosów na WZA MCI Management 4,25% głosów na WZA (po ww. transakcji udział MCI Management w głosach na WZA Spółki wynosi 10,25%) o Cezary Smorszczewski, wiceprezes Zarządu 15,52% głosów na WZA lock-up: akcjonariusze zobowiązali się, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowach lock-up-u, nie zbywać akcji Private Equity Managers do wcześniejszego z następujących dni: o do dnia, w którym upłynie okres 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW o do dnia, w którym upłyną 24 miesiące od dnia wejścia w życie umowy o ograniczeniu zbywalności akcji Spółki, a jej akcje nie zostaną dopuszczone do obrotu zorganizowanego na GPW INWESTOR FINANSOWY NABYŁ AKCJE SPÓŁKI PRZY WYCENIE 340 MLN ZŁ Umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy AMC III Moon B.V., Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., Alternative Investment Partners Sp. z o.o., MCI Management, Cezarym Smorszczewskim oraz Private Equity Managers, na mocy której AMC III Moon B.V. nabył podczas pre-ipo Private Equity Managers od Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. za kwotę 25 mln zł akcje Spółki stanowiące w dniu zawarcia ww. umowy 8,33% udziału w jej kapitale zakładowym Strony zobowiązały się, że AMC III Moon B.V. i Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. zawrą umowę o ograniczeniu zbywalności akcji Private Equity Managers, która obowiązywać będzie do wcześniejszego z następujących dni: (i) do dnia, w którym upłynie okres 12 miesięcy od dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub (ii) do dnia, w którym upłyną 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej na mocy Porozumienia z dnia 15 stycznia 2015 roku zrzekł się prawa do implikowanej dywidendy za lata 2014 i 2015 w wysokości 40 mln zł (szacowana dywidenda mająca przypadać na wszystkie akcje Spółki wg założeń AMC III Moon B.V. na dzień podpisania ww. Porozumienia) po spełnieniu się warunków określonych w umowie inwestycyjnej, obejmie obligacje serii C Private Equity Managers zamienne na akcje serii H Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy, o łącznej wartości nominalnej 5,85 mln Euro. Zamiana będzie możliwa nie wcześniej niż po 2 latach od daty emisji obligacji. Ceną zamiany będzie wyższa z wyceny equity: 340 mln zł lub wyceny z IPO powiększanej o 10% w skali roku (przedstawione wartości są wielkościami przybliżonymi, dokładne formuły ustalenia wycen przedstawione zostały w Prospekcie emisyjnym) 9

10 AGENDA I. Wprowadzenie II. Rynek III. Działalność Spółki IV. Strategia rozwoju V. Wyniki finansowe VI. Oferta publiczna VII. Kontakt 10

11 SPRZYJAJĄCE WARUNKI RYNKOWE POLSKA NAJWIĘKSZYM RYNKIEM FUNDUSZY PE W REGIONIE EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ 50% - owy udział inwestycji PE/VC w Polsce za ostatnie 3 lata we wszystkich inwestycjach zrealizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej 478 mln euro inwestycje w Polsce w 2012 r. przez PE/VC przy nieco ponad 1 mld euro w całym regionie Polska czwartym największym rynkiem w CEE pod względem wyjść z inwestycji w 2012 r. 5/10 największych transakcji private equity w Europie Środkowo-Wschodniej (z wyłączeniem Rosji) w 2013 r. przypadało na rynek polski Polska jednym z czterech głównych krajów europejskich o oczekiwanym (2,6%) wzroście rynku PE w 2014 r. / Źródło: European Private Equity Outlook 2014, Roland Berger, February 2014 na podstawie ankiet specjalistów PE/ WARTOŚĆ ORAZ LICZBA TRANSAKCJI PRIVATE EQUITY W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ* najwięcej transakcji PE w 2013 r. dotyczyło usług - 58 transakcji, finansów i ubezpieczeń 30 transakcji oraz przemysłu i telekomunikacji - po 27 transakcji największy wartościowo udział w transakcjach PE w 2013 r. miały telekomunikacja i IT - 34%, usługi - 24%, przemysł wydobywczy - 13%, budownictwo 8%, pozostałe branże - 11% Źródło: EMISPRO DealWatch service, Emerging Europe: M&A Report 2013/14 Wartość transakcji (mld euro) - skala lewa Liczba transakcji - skala prawa Źródło: EMISPRO DealWatch service, Emerging Europe: M&A Report 2013/14, * razem z Rosją oraz Turcją KIERUNKI ROZWOJU RYNKU PRIVATE EQUITY W CEE ORAZ NASILENIE SIĘ NA NIM KONKURENCJI 427 mld USD tzw. dry powder czyli światowe zasoby funduszy zgromadzone na przestrzeni ostatnich 4-5 lat i niewydane na transakcje większe nadwyżki finansowe pozostające w cieniu (spodziewany dalszy wzrost nadwyżek kontrolowanych przez inwestorów instytucjonalnych) nowe typy transakcji jako poszerzanie pola działania funduszy Private Equity Źródło: Bain&Company DODATKOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI NOWE PRODUKTY 11

12 PERSPEKTYWICZNE RYNKI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK PORTFELOWYCH CHARAKTERYSTYKA TRENDÓW PRZEMYSŁ INTERNETOWY przemysł internetowy osiągnął znaczący udział w PKB wielu największych i najbardziej liczących się gospodarek świata: o największy w gospodarce Wielkiej Brytanii 8,3%, Korei 7,3%, Chin 5,5%, Japonii i USA po 4,7%, o UE średnio 3,8% (wg raportu CatCap GmbH The European Internet Industry 2013 ) wzrost w tym sektorze napędzany jest przez konsumpcję prywatną i reklamę dynamiczny wzrost e-commerce na całym świecie E-COMMERCE handel e-commerce będzie stanowić 20% całkowitej światowej sprzedaży detalicznej w 2016 r. /wg Raportu Deloitte Global Powers of Retailing Retail Beyond wzrost liczby użytkowników, zastosowań, wartości zakupionych dóbr i usług oraz korzystne prognozy w ww. zakresach przełożyły się na wzrost wycen spółek z branży nowych technologii systematyczny dwucyfrowy wzrost wartości zakupów e-commerce w Polsce (wobec jednocyfrowego wzrostu sprzedaży ogółem w kanale tradycyjnym) 20%-owy prognozowany wzrost wartości sprzedaży w 2014 r. wobec szacowanej wartości rynku e-commerce w Polsce w 2013 r. na 26 mld zł (prognozy ekspertów dla Interaktywnie.com). Polska znajduje się w czołówce wzrostu handlu elektronicznego w Europie 75% internautów deklaruje dokonywanie zakupów przez Internet, a 27% sprzedaży przez Internet, wśród najczęściej kupowanych artykułów wymieniane są: odzież i obuwie, artykuły motoryzacyjne i sprzęt elektroniczny - zauważalna, rosnąca rola Internetu jako dostawcy (on-line) telewizji, filmów, seriali, materiałów wideo, prasy, usług turystycznych (np. bilety lotnicze, wycieczki) i bankowych (według badań CBOS) MOBILE 60% dorosłych Polaków korzystało z Internetu w 2013 r. wraz ze wzrostem urządzeń mobilnych - szybko rośnie liczba użytkowników łączących się bezprzewodowo, wzrost z 45% w 2010 r. do 73% w 2013 r., co powoduje dynamiczny rozwój usług i treści na urządzenia mobilne wśród osób dorosłych do 24 roku życia internauci stanowią 93%, wśród osób w wieku lata 88% (według badań CBOS) 12

13 AGENDA I. Wprowadzenie II. Rynek III. Działalność Spółki IV. Strategia rozwoju V. Wyniki finansowe VI. Oferta publiczna VII. Kontakt 13

14 MODEL BIZNESOWY STRUKTURA ORGANIZACYJNA Private Equity Managers jest spółką holdingową Grupy Private Equity Managers, wyspecjalizowanej w zarządzaniu różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach venture capital Grupa Private Equity Managers powstała poprzez wydzielenie działalności w zakresie zarządzania aktywami z Grupy MCI Management ( ). MCI Management utworzony w 1999 r., to jeden z najstarszych w Polsce i największych skoncentrowanych na Europie Środkowo-Wschodniej, publicznie notowany fundusz private equity, inwestujący w spółki na różnych etapach rozwoju zoptymalizowana podatkowo struktura organizacyjna GK Private Equity Managers MODEL INWESTYCYJNY Inwestowanie w szybko rosnące spółki działające w sektorach: digital disruption - spółki, które zmieniają użyteczność i wartość swych produktów/usług dla odbiorców, wykorzystując zmiany technologiczne lub zmiany modeli biznesowych dotyczące Internetu digital adaptation - spółki, które po osiągnięciu wiodącej pozycji w tradycyjnej gospodarce, wspinają się na poziom europejski i globalny dzięki wykorzystaniu możliwości Internetu; np. empik.com, mbank i GPW digital ecosystems - spółki działające na rynku rozwoju infrastruktury internetowej, np. telekomunikacyjne lub centra gromadzenia danych w regionie Europy Środkowej, krajach Europy Zachodniej, Turcji i Rosji NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R. 22% PORTFELI INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GRUPĘ PRIVATE EQUITY MANAGERS BYŁO ULOKOWANE W SPÓŁKACH DZIAŁAJĄCYCH POZA GRANICAMI POLSKI MCI CAPITAL TFI - WŁASNE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 4 fundusze inwestycyjne zamknięte MCI.Private Ventures FIZ, z wydzielonymi subfunduszami: 7,8% 42,6% 1,2% 6,0% 42,4% Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. MCI.CreditVentures 2.0. FIZ Internet Ventures FIZ MCI.EuroVentures 1.0 MCI.TechVentures 1.0 MCI.CreditVentures 2.0 FIZ Helix Ventures Partners FIZ Internet Ventures FIZ strategia inwestycyjna opracowana dla każdego funduszu oddzielnie fundusze inwestycyjne zarządzane lokują aktywa na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym dywersyfikacja geograficzna i sektorowa portfeli inwestycyjnych zmniejsza ryzyko inwestycyjne STRUKTURA AKTYWÓW POD ZARZĄDZANIEM WG FUNDUSZY stan po 4 kwartałach 2014 r. Helix Ventures Partners FIZ 14

15 CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZY Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. MCI.CreditVentures 2.0 FIZ OBSZARY INWESTYCJI TMT, usługi finansowe i dla biznesu, e- commerce, dystrybucja, BPO, infrastruktura e-commerce, Internet mobilny, TMT, media cyfrowe instrumenty dłużne: mezzanine z preferencją dla spółek technologicznych venturedebt dla funduszy venture capital obligacje wysoko rentowne (high yield bonds) obligacje FIZ / FIO inne kategorie, w tym środki pieniężne o charakterze długu / senior, weksle WYBRANE BIEŻĄCE INWESTYCJE WP.pL, Index, ABC Data, PEManagers, Netia Answear.com, Wideln.de, 21Diamonds, Kupivip.ru, Frisco.pl, Morele.net, Biotech Varsovia Pharma, Invia, Naviexpert, Geewa, Digital Avenue, Optizen Labs, Grupa Modne Zakupy, ebroker, Travelata.ru Genomed, instrumenty dłużne; pozostałe gotówka i ekwiwalenty ZAKOŃCZONE INWESTYCJE Grupa Lew, NEXCOM, Bankier.pl, JTT Computer, ABC Data (dwa wyjścia częściowe), Finepharm, ITG Invia (wyjście częściowe), Retail.info, NEXTO.PL, MALL.CZ, travelplanet.pl, One-2-One, Telecom Media, S4E, Hoopla.pl, Technopolis, ClixSoftware, COMTICA, Process4E, CKAdax, Złote Myśli continuum care, domzdrowia.pl, MEDCASCO STRATEGIA INWESTYCYJNA ekspansja, buyout, leverage buyout wzrost, venture capital instrumenty dłużne WIELKOŚĆ INWESTYCJI EUR mln EUR 1,5-25 mln 1 50 mln zł INWESTORZY* Grupa MCI (99,31%) Grupa MCI (77,46%) i inwestorzy indywidualni Grupa MCI (100%) ZARZĄDZAJĄCY Tomasz Czechowicz/ Cezary Smorszczewski Sylwester Janik/ Tomasz Czechowicz Wojciech Marcińczyk/ Cezary Smorszczewski WARTOŚĆ AKTYWÓW POD H 2014 XI.2014 XII H 2014 XI.2014 XII H 2014 XI.2014 XII 2014 ZARZĄDZANIEM (mln zł)** 352,5 682,0 713,9 707,7 367,6 601,2 647,4 711,0 4,5 106,0 107,6 130,9 TYP FUNDUSZU Captive Captive Captive wynagrodzenie Wynagrodzenie max 3% wynagrodzenie stałe max 3,25% stałe stałe max 3,25% naliczana kwartalnie od wartości aktywów netto na koniec poprzedniego kwartału w zależności od serii w zależności od serii ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW certyfikatu 25% nadwyżki certyfikatu 40% nadwyżki 20% od zysku gdy DLA GRUPY PEMANAGERS wynagrodzenie ponad 10% próg wyniku ponad próg 10% lub 19% wynagrodzenie wynagrodzenie zmienne przekroczony zostanie 5% zmienne lub 20% od całości zysku, od całości zysku gdy zmienne próg wyniku gdy przekroczony przekroczony zostanie zostanie10% próg wyniku 12,5% próg wyniku naliczana na koniec roku lub przy emisji lub wykupie certyfikatów * udział wg stanu na dzień r., ** pod zarządzaniem Grupy MCI, a od wydzielenia Grupy PEManagers pod zarządzaniem Grupy PEManagers. Dane za okresy 2014 r. zgodnie ze sprawozdawczością kwartalną poszczególnych funduszy 15

16 CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZY Helix Ventures Partners FIZ Internet Ventures FIZ OBSZARY INWESTYCJI cloud computing, Internet, software, technologie mobilne I bezprzewodowe (B2B) digital media, Internet, software, mobile and wireless technologies (B2C), cloud computing, big data, serwisy gier i rozrywki on-line, e-advertising i m-advertising WYBRANE BIEŻĄCE INWESTYCJE szybkafaktura.pl, juupstore, frisco.pl, AVP, Serwis Prawa, ebroker.pl Focus Telecom Polska, Hojo.pl, Feedo, mgenerator, kompan.pl Lepszaoferta.pl, MyBaze l ZAKOŃCZONE INWESTYCJE n.d. n.d. STRATEGIA INWESTYCYJNA start-up, wczesny etap (venture capital) wczesny etap, wzrost (venture capital) WIELKOŚĆ INWESTYCJI do EUR 1,5 mln do EUR 1,5 mln INWESTORZY* Grupa MCI (50%), KFK Grupa MCI (57,30%), KFK ZARZĄDZAJĄCY Fabian Bohdziul Tomasz Danis DOCELOWA KWOTA NA INWESTYCJE WARTOŚĆ AKTYWÓW POD ZARZĄDZANIEM (mln zł)** 27,7*** mln zł 100 mln zł H 2014 XI 2014 XII H 2014 XI 2014 XII ,0 20,4 20,1 19,9 100,0 100,0 100,0 100,0 TYP FUNDUSZU Commitment Commitment ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW DLA GRUPY PEMANAGERS Wynagrodzenie stałe max 4,5% - od naliczana od kwoty faktycznie zainwestowanej pomniejszonej o wartość (wg ceny nabycia) papierów wartościowych przedsiębiorców, które zostały zbyte lub odpisane w straty Wynagrodzenie stałe kwotowo naliczane jest w wysokości max. 3 mln zł w 2-7 roku funduszu oraz 5 mln zł łącznie w 8-10 roku funduszu Wynagrodzenie zmienne 20% ponad IRR 7,5% Wynagrodzenie zmienne 20% ponad IRR 6,33% *udział wg stanu na dzień r., ** pod zarządzaniem Grupy MCI, a od wydzielenia Grupy PEManagers pod zarządzaniem Grupy PEManagers. Dane za okresy 2014 r. zgodnie ze sprawozdawczością kwartalną poszczególnych funduszy, *** kwota faktycznie zainwestowana wynosi 25 mln zł, spodziewany wzrost o 2,7 mln zł 16

17 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY PRIVATE EQUITY MANAGERS SA MCI MANAGEMENT SA MCI CAPITAL TFI SA GŁÓWNE POSTANOWIENIA: I. Czas obowiązywania: do r.; na dzień podpisania strony wyraziły deklarację przedłużenia obowiązywania na kolejne 10 lat II. III. IV. Minimalne wynagrodzenie stałe za zarządzanie aktywami: MCI.EuroVentures 1.0. FIZ - 2% aktywów netto tego subfunduszu rocznie, MCI.Tech.Ventures 1.0. FIZ - 2,75% aktywów netto tego subfunduszu rocznie, MCI.CreditVentures 2.0. FIZ 1% aktywów netto tego subfunduszu rocznie; możliwość renegocjacji stawek po r.; wysokość zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zależna będzie od wzrostu wartości aktywów netto subfunduszu lub odpowiednio funduszu inwestycyjnego, przy uwzględnieniu dokonywanych wypłat dochodów i przychodów Zobowiązanie MCI Management oraz podmiotów od niego zależnych do nieżądania dokonania wypłat, w szczególności z wyjątkiem następujących sytuacji: 1. wypłaty maksymalnie 20% wcześniej objętych i opłaconych przez ww. podmioty certyfikatów inwestycyjnych, po wypłaceniu których kolejne wypłaty ww. podmioty mogą dokonywać po dokonaniu wpłaty uzupełniającej o wcześniej wypłacone środki 2. wypłaty w celu obsługi przez MCI Management swoich bieżących zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji, zaciągniętych zarówno przed dniem zawarcia Porozumienia Trójstronnego, jak i po podpisaniu ww. umowy (134 mln zł według stanu na koniec 3Q2014) 3. wypłaty w celu obsługi przez MCI Management swoich zobowiązań do kwoty 50 mln zł w całym okresie trwania Porozumienia Trójstronnego 4. Wypłaty w każdym roku kalendarzowym do 5 mln zł na potrzeby pokrycia kosztów operacyjnych MCI Management oraz do 5% kapitałów własnych MCI Management (50 mln zł według stanu na koniec 3Q2014) na potrzeby wypłaty przez MCI Management dywidendy Możliwość realokacji środków pomiędzy funduszami, przy czym od maja 2015 roku max do 40% aktywów z zastrzeżeniem, że środki zostaną ulokowane w certyfikaty inwestycyjne, na które przypada nie niższe wynagrodzenie za zarządzanie V. Kary umowne: 100 mln zł jeżeli do naruszenia postanowień Porozumienia Trójstronnego przez MCI Management dojdzie przed r. albo 50 mln zł po tej dacie. Dodatkowa kara umowna obliczana wg iloczynu liczby miesięcy od końca miesiąca, w którym doszło do naruszenia do zakończenia obowiązywania Porozumienia Trójstronnego oraz wartości miesięcznego zysku Private Equity Managers ustalonego w miesiącu, w którym doszło do naruszenia. W przypadku naruszenia zobowiązań MCI Management zawartych w Porozumieniu przed dniem r. istnieje możliwość dochodzenia przez Private Equity Managers odszkodowania w wysokości przewyższającej karę umowną 17

18 AGENDA I. Wprowadzenie II. Rynek III. Działalność Spółki IV. Strategia rozwoju V. Wyniki finansowe VI. Oferta publiczna VII. Kontakt 18

19 STRATEGIA ROZWOJU CEL STRATEGICZNY STAŁE BUDOWANIE BAZY AKTYWÓW POD ZARZĄDZANIEM POPRZEZ: ROZWÓJ ORGANICZNY EKSPANSJĘ GEOGRAFICZNĄ FUNDRAISING Założenia Grupy na lata : 20%-owy roczny wzrost AUM będących już pod zarządzaniem Private Equity Managers 30%-owy roczny wzrost wynagrodzenia stałego za zarządzanie aktywami znaczny wzrost wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie aktywami jako efekt inwestowania w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego w regionie CEE Inwestycje na perspektywicznych rynkach z możliwością osiągnięcia wyższej stopy zwrotu z ulokowanego kapitału: Niemcy, Austria i Szwajcaria (DACH) Turcja Europa Środkowo-Wschodnia Wspólnota Niepodległych Państw (CIS) Pozyskiwanie nowych środków na inwestycje: doradzanie największemu uczestnikowi funduszy zarządzanych przez PEManagers - MCI Management w zakresie pozyskiwania środków pieniężnych z przeznaczeniem na objęcie nowych emisji certyfikatów inwestycyjnych nowe emisje certyfikatów inwestycyjnych kierowane do zamożnych inwestorów prywatnych w Polsce i w Europie, we współpracy z bankowością prywatną (Alior Bank, mbank, ING Bank Śląski, Raiffeisen Bank Polska) Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. (growth), Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. (buy-out) oraz funduszu typu mezzanine MCI.CreditVentures 2.0. FIZ, pozyskiwanie nowych kanałów dystrybucji private banking oraz direct online (bezpośrednie oferowanie przez Internet) wzrost udziału w projektach inwestycyjnych inwestorów z kapitałem publicznym, np. BGK, NCBiR zwiększenie zaangażowania kapitałowego inwestorów instytucjonalnych KONSOLIDACJĘ BRANŻY stworzenie platformy do dalszej konsolidacji sektora private equity w Europie Centralnej i Wschodniej NOWE FUNDUSZE INWESTYCYJNE skuteczny rozwój kanałów pozyskiwania kapitału przełoży się na tworzenie nowych funduszy inwestycyjnych i rozszerzenie oferty produktowej WSPÓŁPRACĘ ZAGRANICZNĄ współpraca z globalnie działającymi podmiotami private equity 19

20 STRATEGIA ROZWOJU WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW POD ZARZĄDZANIEM DYNAMICZNY ROZWÓJ GRUPY WZROST AUM dane w mln zł 2 000, , , ,9 740, S S - dane szacunkowe TWORZENIE NOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I ROZSZERZENIE OFERTY PRODUKTOWEJ O: venture debt mezzanine Services / healthcare / lifestyle growth capital - fundusz inwestujący w spółki w stadium wzrostu na rynku usług, ochrony zdrowia oraz stylu życia RealEstate&Infrastructure Growth Capital - fundusz inwestujący w spółki w stadium wzrostu na rynku nieruchomości oraz infrastruktury Fund of Funds for Growth Capital - inwestowanie środków w fundusz funduszy PROGNOZY FINANSOWE 53,0 74,5 56,7 dane w mln zł 51,8 ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ PRZYROST AUM W 2015 ROKU WZROST WARTOŚCI AUM EMISJE NOWYCH CI KIEROWANE DO INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH /MLN ZŁ/ MCI.EuroVentures Przychody ze sprzedaży 41,5 EBITDA 36,6 Zysk netto 2014S 2015P 20% 50 mln zł MCI.TechVentures ,5% 50 mln zł MCI.CreditVentures 2.0. FIZ 10% 20 mln zł Helix Ventures Partners FIZ/Internet Ventures FIZ S - dane szacunkowe, P - Prognozy postanowienia umowne o udzielenie wsparcia finansowego przez KFK CI Certyfikaty inwestycyjne NADRZĘDNY CEL BIZNESOWY GRUPY PEMANAGERS - MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI SPÓŁKI DLA AKCJONARIUSZY 20

21 AGENDA I. Wprowadzenie II. Rynek III. Działalność Spółki IV. Strategia rozwoju V. Wyniki finansowe VI. Oferta publiczna VII. Kontakt 21

22 WYNIKI FINANSOWE WYBRANE POZYCJE FINANSOWE dane w tys. zł P Aktywa pod zarządzaniem 740,9 916, , ,0 Przychody ze sprzedaży dynamika 156% -32% 41% Zysk brutto na sprzedaży b.d. b.d. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) b.d. b.d. EBITDA marża EBITDA 54,3% 84,7% b.d. b.d. Zysk netto za okres obrotowy dynamika 299% -46% 42% marża netto 55,7% 86,6% 69,1% 69,5% przychody i wyniki Grupy Private Equity Managers są uzależnione od poziomu i zmian wartości aktywów pod zarządzaniem w poszczególnych funduszach inwestycyjnych, których portfelami inwestycyjnymi zarządza Grupa w 2013 r. pierwszy raz w historii tego funduszu zostało wypłacone wynagrodzenie zmienne z Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., który osiągnął wyjątkowo wysoki, 24%-owy wzrost wartości aktywów głównie za sprawą bardzo dobrych wyników operacyjnych spółki znajdującej się (pośrednio, przez spółkę celową) w portfelu tego subfunduszu spółki ABC Data SA, i co za tym idzie, wzrostu jej wartości rynkowej i ceny akcji na GPW dane w tys. zł WYNAGRODZENIE STAŁE I ZMIENNE * * WYNAGRODZENIE STAŁE WYNAGRODZENIE ZMIENNE MCI.EuroVentures MCI.TechVentures MCI. CreditVentures 2.0 FIZ Helix Ventures Partners FIZ** Internet Ventures FIZ MCI.CreditVentures FIZ*** n.d. Gandalf SFIO **** 380 n.d. n.d. RAZEM * dane za 4 kwartały 2014 r., ** według sprawozdania funduszu na dzień r. na inwestycje przeznaczone zostały środki w kwocie 13,4 mln zł, *** fundusz inwestycyjny wykreślony z RFI w wyniku likwidacji (maj 2014 r.), **** zarządzanie tym funduszem inwestycyjnym zostało przekazane do podmiotu spoza Grupy MCI w dniu r. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 49% 51% 74% 26% 47% 53% * Wynagrodzenie stałe * dane za 4 kwartały 2014 r Wynagrodzenie zmienne wynagrodzenie zmienne za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi jest cechą charakterystyczną funduszy private equity SYSTEMATYCZNY WZROST PRZYCHODÓW Z WYNAGRODZENIA STAŁEGO dane w tys. zł * dane za 4 kwartały 2014 r +28% % * 22

23 AGENDA I. Wprowadzenie II. Rynek III. Działalność Spółki IV. Strategia rozwoju V. Wyniki finansowe VI. Oferta publiczna VII. Kontakt 23

24 PARAMETRY OFERTY PUBLICZNEJ WIELKOŚĆ OFERTY nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii D Private Equity Managers SA, które stanowią 12,35% udział w kapitale zakładowym Spółki SPRZEDAJĄCY MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 KAPITAŁ ZAKŁADOWY GŁÓWNI AKCJONARIUSZE STRUKTURA OFERTY CENA SPRZEDAŻY AKCJI OFEROWANYCH OFERUJĄCY zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1 zł każda Tomasz Czechowicz poprzez Alternative Investment Partners Sp. z o.o. 35,97%, Subfundusz MCI.EuroVentures ,35%, Cezary Smorszczewski 15,52%, MCI Management SA 10,25%, AMC III Moon B.V. 8,33% Transza Otwarta Transza Inwestorów Instytucjonalnych Transza Dużych Inwestorów Indywidualnych (Tomasz Czechowicz poprzez Alternative Investment Partners Sp. z o.o. zadeklarował nabyć podczas IPO do akcji Spółki) zostanie ustalona dla Inwestorów przez Akcjonariusza Sprzedającego na podstawie budowy Księgi Popytu, przy czym cena maksymalna sprzedaży Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych została ustalona przez Akcjonariusza Sprzedającego i wynosi 111,00 zł za jedną Akcję Oferowaną Noble Securities SA Rozpoczęcie budowy Księgi Popytu 12 marca 2015 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej i w Transzy Dużych Inwestorów Indywidualnych Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej i w Transzy Dużych Inwestorów Indywidualnych 16 marca 2015 r. 20 marca 2015 r. do godz Zakończenie procesu budowy Księgi Popytu 23 marca 2015 r. do godz HARMONOGRAM OFERTY Podanie do publicznej wiadomości informacji o Cenie Sprzedaży, podanie informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach Przesłanie wezwań do dokonania wpłat do Inwestorów Instytucjonalnych biorących udział w budowie Księgi Popytu, rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 23 marca 2015 r. 26 marca 2015 r. Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 30 marca 2015 r. Ostateczny termin na podanie informacji o przesunięciu Akcji Oferowanych między transzami, Przydział Akcji Oferowanych 31 marca 2015 r. WPROWADZENIE AKCJI NA RYNEK GŁÓWNY GPW Rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Otwartej za pośrednictwem systemu informatycznego GPW i zamknięcie Oferty 1 kwietnia 2015 r. Private Equity Managers SA będzie ubiegała się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW akcji, w tym Akcji Oferowanych 24

PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI. Warszawa, marzec 2015 r.

PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI. Warszawa, marzec 2015 r. PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI Warszawa, marzec 2015 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte mają wyłącznie charakter promocyjny w rozumieniu art. 53 ust. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

Wyniki GK MCI za H1 2014 r. Warszawa, 28 sierpnia 2014

Wyniki GK MCI za H1 2014 r. Warszawa, 28 sierpnia 2014 Wyniki GK MCI za H1 2014 r. Warszawa, 28 sierpnia 2014 Podsumowanie H1 2014 r. Najważniejsze zdarzenia WYNIKI FINANSOWE 214,1 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w H1 2014 roku Aktywa netto 979,7 mln

Bardziej szczegółowo

Doradca Finansowy: Art Capital Sp. z o.o. Noble Securities S.A. Data zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego: 11 marca 2015 roku

Doradca Finansowy: Art Capital Sp. z o.o. Noble Securities S.A. Data zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego: 11 marca 2015 roku Private Equity Managers S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371491) adres

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej MCI po Q4 2014 r. Warszawa, 10 marca 2015 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej MCI po Q4 2014 r. Warszawa, 10 marca 2015 r. Wyniki Grupy Kapitałowej MCI po Q4 2014 r. Warszawa, 10 marca 2015 r. Zrealizowaliśmy prognozę NAV/akcję w 99,7% WYNIKI FINANSOWE Aktywa netto/akcję w 2014 r. = 16,46 PLN (wzrost o 34% r/r) prognoza na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowni Państwo.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowni Państwo. Wrocław, dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowni Państwo. Mamy przyjemność przekazać Państwu półroczne sprawozdanie finansowe MCI.PrivateVentures FIZ zarządzanego przez MCI Capital TFI SA, za okres od dnia 1

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40%

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40% 2 CZERWCA 211 WPROWADZENIE IIF S.A. jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu, inwestującym na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej obszarami zainteresowania inwestycyjnego IIF są

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW PO I PÓŁROCZU 2010 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW PO I PÓŁROCZU 2010 R. PREZENTACJA WYNIKÓW PO I PÓŁROCZU 2010 R. 24 sierpnia 2010 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA H1 2010 NOWE FUNDUSZE Internet Ventures Partners, MCI.ImmoVentures INWESTYCJE msejf, ebroker.pl WYNIKI FINANSOWE Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Działalność. Historia Emitenta. Infolinia ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Działalność. Historia Emitenta. Infolinia ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie. Działalność Altus TFI zajmuje się tworzeniem oraz zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi

Bardziej szczegółowo

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych Strona znajduje się w archiwum. Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA

Bardziej szczegółowo

MCI Management SA. Podsumowanie wyników po 4 kwartale 2008 r.

MCI Management SA. Podsumowanie wyników po 4 kwartale 2008 r. MCI Management SA Podsumowanie wyników po 4 kwartale 2008 r. NAJWAśNIEJSZE ZDARZENIA W ROKU 2008 1. Zrealizowane wyjścia z inwestycji: 29,9 mln PLN (mimo zapaści na rynkach finansowych było to aŝ 95% łącznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki GK MCI 2013 r. Warszawa, 18 marca 2014

Wyniki GK MCI 2013 r. Warszawa, 18 marca 2014 Wyniki GK MCI 2013 r. Warszawa, 18 marca 2014 Podsumowanie roku 2013 Najważniejsze zdarzenia WYNIKI FINANSOWE / PROGNOZA NOWE INWESTYCJE / EXITY 1,1 mld zł aktywów pod zarządzaniem na koniec 2013 roku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej PEM za 1H 15. Warszawa, 20 sierpnia 2015 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej PEM za 1H 15. Warszawa, 20 sierpnia 2015 r. Wyniki Grupy Kapitałowej PEM za 1H 15 Warszawa, 20 sierpnia 2015 r. 1H 15 w liczbach 1,8 mld zł Aktywów netto pod zarządzaniem (AUM*) 57,2 mln zł Przychody 16,3 mln zł OPEX 37,5 mln zł EBITDA 65% Marża

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy MCI Management SA. 22 grudnia 2010 r.

Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy MCI Management SA. 22 grudnia 2010 r. Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy MCI Management SA 22 grudnia 2010 r. Cel Oddzielenie działalności zarządzania funduszami od działalności inwestycyjnej oraz ujawnienie dodatkowej wartości spółki,

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r.

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Ludzie są online i tą drogą wydają coraz więcej pieniędzy Rzadki imperialny zegar Immortal Mountain Clock z XVIII wieku. Sprzedany za:

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Pinczyn, 02.12.2014 r. Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Prospekt emisyjny Dekpol S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPH stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r. Aneks nr 5 z dnia 19 kwietnia 216 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1, 2, 3 i 4 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Wyniki GK MCI po 3Q 2013 r. 12 listopada 2013

Wyniki GK MCI po 3Q 2013 r. 12 listopada 2013 Wyniki GK MCI po 3Q 2013 r. 12 listopada 2013 Podsumowanie 3Q 2013 Najważniejsze wydarzenia ZYSK NETTO PO Q3 = 170,5 MLN PLN (prognoza wyniku netto na cały 2013 r. = 170 MLN PLN i została osiągnięta w

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Venture Capital - kapitalna sprawa

Venture Capital - kapitalna sprawa Venture Capital - kapitalna sprawa Kinga Stanisławska Partner Zarządzający Experior Venture Fund PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki MCI Capital 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r.

Wyniki MCI Capital 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r. Wyniki MCI Capital 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r. Agenda KPI 1Q 16 Wyniki Funduszy z perspektywy MCI Portfel funduszy MCI.TechVentures Portfel funduszy MCI.EuroVentures Invia case study NAV na akcję

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 17 października 2016 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A. przez grupę

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 127/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI MANAGEMENT SPÓŁKI AKCYJNEJ. w 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI MANAGEMENT SPÓŁKI AKCYJNEJ. w 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI MANAGEMENT SPÓŁKI AKCYJNEJ w 2014 roku MCI Management S.A. ul. Emilii Plater 53, Warszawa 13 marca 2015 roku Spis treści I. WPROWADZENIE... 3 II. POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO WIADOMOŚCI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wyniki GK MCI 2012 r. Warszawa, 21 marca 2013

Wyniki GK MCI 2012 r. Warszawa, 21 marca 2013 Wyniki GK MCI 2012 r. Warszawa, 21 marca 2013 Światowy rynek e-commerce Wg. corocznego raportu Deloitte Global Powers of Retailing 2013. Retail Beyond w 2016 roku handel e-commerce będzie stanowić 20%

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 VENTURE CAPITAL Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 Wybrane źródła kapitału / instrumenty wsparcia Agendy rządowe/fundacje finansujące

Bardziej szczegółowo

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii.

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Komunikat prasowy Warszawa, 14 października 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

1 zysk z działalności operacyjnej oraz udział w zyskach jednostek stowarzyszonych skorygowany o amortyzację

1 zysk z działalności operacyjnej oraz udział w zyskach jednostek stowarzyszonych skorygowany o amortyzację Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii oraz Republice Południowej Afryki. Warszawa, 4.10.2010 Komunikat prasowy

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A.

Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A. Korporacji KGL SA prowadzi działalność na rynku dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych oraz produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 4 lutego 2015 r. 1 I 28 GRUPA BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. kontynuuje projekt Jednego Pfleiderera

Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. kontynuuje projekt Jednego Pfleiderera Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, w całości lub w części, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. Informacja

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, CZERWIEC 2016 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU I Opis organizacji Grupy Kapitałowej Qumak-Sekom SA nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Auto Partner S.A.

W drodze na giełdę Auto Partner S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII W drodze na giełdę Auto Partner

Bardziej szczegółowo