PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI. Warszawa, marzec 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI. Warszawa, marzec 2015 r."

Transkrypt

1 PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI Warszawa, marzec 2015 r.

2 ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte mają wyłącznie charakter promocyjny w rozumieniu art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz ze zm. ( Ustawa o Ofercie ), stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) oraz zostały przygotowane przez Noble Securities SA z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Przyokopowa 33 (www.noblesecurities.pl, na zlecenie Private Equity Managers SA z siedzibą w Warszawie, Warszawa, Rondo ONZ 1 (www.privateequitymanagers.pl). W dniu 11 marca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony w związku z (i) ofertą publiczną nie więcej niż istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka, Emitent, Private Equity Managers, Private Equity Managers SA ) o wartości nominalnej PLN 1,00 każda ( Oferta ) należących do MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, działającego na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( Akcjonariusz Sprzedający ) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E ( Akcje Istniejące ), w tym Akcji Oferowanych ( Prospekt ). Prospekt wraz z opublikowanymi aneksami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Spółki, Akcji Istniejących i Akcji Oferowanych, sporządzonym na potrzeby Oferty oraz ubiegania się o dopuszczenie Akcji Istniejących do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. Prospekt sporządzony został w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie. Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej oferującej akcje Spółki: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ( Oferujący ) pod adresem: Niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), ani oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie, jak również nie stanowi zaproszenia do kupna lub sprzedaży, lub przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji lub dokonania inwestycji. Niniejszy materiał nie stanowi w szczególności zaproszenia ani oferty kupna lub sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Australii i Kanadzie lub w jakimkolwiek innym państwie, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych. Spółka, Akcjonariusz Sprzedający oraz Oferujący nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym materiale, ani za ich uaktualnienie. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań inwestycyjnych. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia dotyczące Spółki mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał nie stanowi również rekomendacji inwestycyjnej, ani porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest lub byłaby odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Niniejszy materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715) ( Rozporządzenie ). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Oferujący działa wyłącznie na rzecz Spółki i Akcjonariusza Sprzedającego, a nie na rzecz inwestorów nabywających akcje Spółki w Ofercie. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe objęte Prospektem nie zostały zarejestrowane i zatwierdzone, ani nie są przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akcje Oferowane nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Akcje Oferowane nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych, ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub terytorium podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w szczególności na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii oraz w innych państwach, w których rozpowszechnianie dokumentu lub informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Zgodnie z Prospektem, przewidywany harmonogram Oferty, który został wskazany również w niniejszym materiale, może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia objęte harmonogramem są niezależne od Emitenta oraz Akcjonariusza Sprzedającego. Akcjonariusz Sprzedający ma prawo do zmiany harmonogramu Oferty, w tym terminu składania zapisów na Akcje Oferowane. Zmiana poszczególnych terminów Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w trybie określonym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie. Informacja na temat ostatecznie ustalonej Ceny Sprzedaży zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, tj. w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Dodatkowe objaśnienia: o ile z niniejszego materiału nie wynika wyraźnie inaczej, źródłem informacji i danych w nim zawartych, w tym danych finansowych, jest Private Equity Managers SA dane finansowe Grupy PEManagers za lata 2011, 2012 r. i 2013 r. zostały zbadane przez biegłego rewidenta; dane za 4 kwartały 2014 r. to kwartalne dane zarządcze Grupy PEManagers nie podlegały przeglądowi ani badaniu biegłego rewidenta, dane szacunkowe za 2014 r. podlegały weryfikacji biegłego rewidenta; dane za 1H 2014 r. podlegały przeglądowi biegłego rewidenta, zawarte w niniejszym materiale wartości wyrażone w Euro (EUR) mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego wszelkie zawarte w niniejszym materiale dane o wynikach finansowych osiągniętych w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości na Datę Prospektu nie istnieje żadna ważna prognoza wyników Grupy PEManagers na 2015 r. ani na inny okres obrotowy, za wyjątkiem prognozy opublikowanej w Prospekcie. Prognozy dotyczą przyszłości, co stanowi ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i prognozy te mogą istotnie różnić się od faktycznie osiągniętych rezultatów oraz nie stanowią gwarancji przyszłych wyników o ile z niniejszego materiału nie wynika inaczej, pojęcia pisane w nim wielką literą mają takie znaczenie, jakie zostało nadane danemu pojęciu pisanemu wielką literą w Prospekcie, chyba że w niniejszym materiale wskazano wyraźnie inaczej niniejszy materiał nie był przedmiotem weryfikacji ani nie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 2

3 EXECUTIVE SUMMARY WYSOKA DYWIDENDA I JEJ DYNAMIKA ZNACZNY POTENCJAŁ WZROSTU WARTOŚCI SPÓŁKI ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁOWE KADRY KIEROWNICZEJ POTWIERDZONY HISTORYCZNIE TRACK RECORD polityka dywidendowa Spółki zakłada stałą wypłatę dywidendy w kolejnych latach na poziomie % skonsolidowanego zysku, szacunkowy zysk netto za 2014 r. - 36,6 mln zł dywidenda za 2013 r. wyniosła 107% skonsolidowanego zysku nowi akcjonariusze mogą zyskać prawo do dywidendy za 2014 r. wypłacanej w br. gdyż Zarząd Spółki ma zamiar rekomendować WZA określenie dnia dywidendy na dzień przypadający po dniu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW pod warunkiem, że dopuszczenie akcji nastąpi w takim terminie, że możliwe będzie podjęcie przez WZA uchwały o podziale zysku Spółki za 2014 r. przed r. Porozumienie Trójstronne z r. długoterminowa współpraca pomiędzy Private Equity Managers, MCI Management i MCI TFI w zakresie zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy MCI TFI dywersyfikacja źródeł finansowania i poszerzenie źródeł fundraisingu dynamiczny rozwój organiczny Spółki wzrost wartości istniejących porfteli inwestycyjnych koontynuacja ekspansji geograficznej w krajach CEE, DACH tworzenie nowych funduszy inwestycyjnych (committment owych) i rozszerzenie oferty produktowej o m. in. finansowania typu venture debt dla spółek konsolidacja branży Alternative Investement Partners Sp. z o.o., spółka zależna od Tomasza Czechowicza, zadeklarowała udział w IPO Private Equity Managers. Po ofercie, Tomasz Czechowicz posiadać będzie pośrednio (przez spółki zależne: Alternative Investement Partners Sp. z o.o. oraz MCI Management SA) około 49,9% akcji Spółki Cezary Smorszczewski posiada 15,52% akcji Spółki podmioty uczestniczące w pre-ipo zobowiązały się do zawarcia umów lock-up dotychczasowa średnioroczna stopa zwrotu IRR 23,84 % /średnioroczne od 1999 r. do r./ 3

4 AGENDA I. Wprowadzenie II. III. IV. Rynek Działalność Spółki Strategia rozwoju V. Wyniki finansowe VI. Oferta publiczna VII. Kontakt 4

5 PRIVATE EQUITY MANAGERS - DZISIAJ MODEL BIZNESOWY ZGODNY ZE ŚWIATOWYMI STANDARDAMI PRIVATE EQUITY Grupa Private Equity Managers zarządza aktywami poprzez własne towarzystwo funduszy inwestycyjnych MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych MCI Asset Management Sp. z o.o. s.j. (spółka pośrednio zależna od Private Equity Managers) UPROSZCZONA STRUKTURA ORGANIZACYJNA MCI Capital TFI SA Private Equity Managers SA MCI Asset Manager Sp. z o.o. s.j. Źródłem przychodów Grupy jest wynagrodzenie za zarządzanie aktywami w formie: wynagrodzenia stałego (management fee) stanowiące (dla większości funduszy inwestycyjnych) określony procent wartości zarządzanych aktywów (max 4,5%) wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników (carried interest) i obliczanego procentowo, jeśli przyrost wartości aktywów netto na jeden certyfikat inwestycyjny przekroczy określony dla danego funduszu inwestycyjnego próg (max 40%) Model inwestycyjny Grupy zakłada inwestowanie w szybko rosnące spółki z sektora digital disruption z regionu CEE 64 zrealizowane projekty od 1999 r., 31 całkowitych wyjść z inwestycji oraz 6 wyjść częściowych, 23,84% - średnioroczna wewnętrzna stopa zwrotu IRR netto na zarządzanym portfelu inwestycyjnych (dane na r.) STALE ROZBUDOWYWANA BAZA AKTYWÓW POD ZARZĄDZANIEM GK PRIVATE EQUITY MANAGERS blisko 1,7 mld zł - aktywa zarządzane przez GK Private Equity Managers na koniec 2014 r. (w tym częściowo opłacone certyfikaty inwestycyjne o łącznej cenie 170 mln zł wg stanu na r.) mln zł AUM 439,3 662,9 740,9 916, ,5 głównym inwestorem funduszy inwestycyjnych Grupy jest MCI Management SA, którego udział uregulowany jest podpisanym Porozumieniem Trójstronnym z dnia r. pomiędzy Private Equity Managers - MCI Management SA - MCI Capital TFI SA. Dokument ten określa zasady zaangażowania MCI Management SA oraz jej podmiotów zależnych w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez MCI Capital TFI, przez okres obowiązywania tego Porozumienia tj. co najmniej do r. ok 167 mln zł na koniec 1H 2014 r. pochodziło od podmiotów spoza GK MCI Management, w tym od: Krajowego Funduszu Kapitałowego, zamożnych osób prywatnych Strategia GK Private Equity Managers zakłada w większym stopniu zarządzanie aktywami inwestorów spoza GK MCI Management WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS tys. zł * 2014 Przychody ze sprzedaży Zysk netto * Istotny wzrost przychodów w 2013 r. wynikał głównie z wypłaconego pierwszy raz w historii tego funduszu inwestycyjnego wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 PERSPEKTYWICZNY RYNEK DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS 5

6 WIEDZA I DOŚWIADCZENIE TOMASZ CZECHOWICZ CEZARY SMORSZCZEWSKI SYLWESTER JANIK Zarząd, Partner zarządzający początkowo Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, od października 2012 r. Prezes Zarządu Spółki współzarządza subfunduszami: MCI.EuroVentures 1.0 oraz MCI.TechVentures 1.0 specjalizacje: etap wzrostu / ekspansji / buy-out; sektor e- commerce doświadczenie zdobywał pełniąc funkcje w organach zarządczych i nadzorczych licznych spółek krajowych i zagranicznych z branży nowych technologii, jest członkiem Komitetu ds. strategii GPW oraz członkiem rady doradczej European Institute of Technology and Innovation. Założyciel i wieloletnich prezes zarządu MCI Management laureat licznych nagród m.in. Najlepszy Menedżer Roku 2007, Globalny Lider Jutra w 2001 r., TOP 10 czasopisma Business Week w 2000 r. Zarząd, Partner zarządzający Wiceprezes Zarządu Spółki współzarządza subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 oraz funduszem MCI.CreditVentures 2.0 FIZ specjalizacje: etap ekspansji / buy-out; e-commerce doświadczenie zdobywał w bankowości (Bank Handlowy SA w Warszawie, Bank Pekao SA, Alior Bank SA, odpowiedzialny za wykonywanie usług doradczych w związku z procedurą tworzenia banku na rzecz Alior Polska Sp. z o.o.), w PKN Orlen SA, a także w pracy naukowej na Uniwersytecie Warszawskim Zarząd, Partner Wiceprezes Zarządu Spółki współzarządza subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 specjalizacje: etap wzrostu / venture capital w Polsce i CEE; sektory digital gaming, security, e-fashion, fintech (online gaming, online travel, security bezpieczeństwo, e-fashion artykuły odzieżowe dystrybuowane przez Internet, fintech usługi finansowe dystrybuowane za pośrednictwem Internetu) doświadczenie zdobywał pełniąc funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek z branży nowych technologii: ATM SA, Pricewaterhouse-Coopers w Londynie, Lockheed Martin posiada ponad 15 lat doświadczenia w zakresie inwestycji typu PE/VC, zarządzania strategicznego, rozwoju nowych przedsięwzięć oraz fuzji i przejęć WOJCIECH MARCIŃCZYK EWA OGRYCZAK KRZYSZTOF KONOPIŃSKI Zarząd, Partner Wiceprezes Zarządu Spółki odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych środków finansowych zarządza funduszem MCI.CreditVentures 2.0. FIZ Zarząd, Partner Wiceprezes Zarządu Spółki Dyrektor generalny (CEO, Chief Executive Officer) Zarząd Członek Zarządu Spółki Dyrektor finansowy CFO (Chief Financial Officer) specjalizacje: fundraising / mezzanine / venture debt doświadczenie zdobywał m.in. w spółkach z branży telekomunikacyjnej, doradczej i usług finansowych: T- Mobile, Deloitte, GTECH, Exatel oraz GK MCI Management doświadczenie zdobywała na stanowisku Partnera oraz dyrektora warszawskiego oddziału spółki PKF Consult Sp. z o.o. (wcześniej PKF Audyt Sp. z o.o.) oraz managera w firmie audytorskiej KPMG Audyt Sp. z o.o. Następnie zajmowała się prowadzeniem własnej działalności audytorskiej od 2009 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta doświadczenie zdobywał w KMPG Audyt Sp. z o.o. (asystent w Departamencie Bankowości i Instytucji Finansowych), PKO Leasing SA (analityk finansowy w Departamencie Finansowym), mbank SA (doradca i główny specjalista w Departamencie Controllingu i Informacji Zarządczej), KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (kontroler finansowy), PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (menedżer ds. zarządzania ryzykiem oraz dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem) 6

7 WIEDZA I DOŚWIADCZENIE FABIAN BOHDZIUL Partner inwestycyjny zarządza funduszem Helix Ventures Partners FIZ specjalizacje: ekspansja / buy-out, e- commerce, cloud computing, technologie mobilne doświadczenie zdobywał m. in. w bankowości: BRE Bank - obecnie mbank SA, ING Bank Śląski SA oraz Bank Handlowy w Warszawie SA. Przez ostatnie 7 lat realizował z sukcesem projekty przejęć i sprzedaży spółek, strukturyzacji i pozyskiwania finansowania dla licznych projektów inwestycyjnych TOMASZ DANIS Partner inwestycyjny współzarządza funduszem Internet Ventures FIZ specjalizacje: etap wzrostu / venture capital w Polsce, Turcji oraz krajach CIS i DACH, e-commerce, market places, digital media doświadczenie zdobywał w LinkedIn w Kalifornii gdzie odpowiadał za budowę strategii konkurencji na rynku europejskim, w McKinsey & Company: jako Engagement Manager realizował projekty strategiczne oraz inwestycyjne (w tym z obszaru M&A) dla największych europejskich firm, w Rocket Internet CEE (największy na świecie inkubator przedsięwzięć typu e-commerce) gdzie odpowiadał m. in. za identyfikację nowych inwestycji, pozyskiwanie kapitału, tworzenie nowych startup-ów oraz rozwój spółek portfelowych Rocket w fazie wzrostu ILONA WEISS Partner inwestycyjny Wiceprezes Zarządu Spółki ABC Data SA doświadczenie zdobywała m.in. jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w Sygnity SA, dyrektor finansowy w Sage Sp. z o.o., gdzie odpowiadała za zarządzanie strategiczne i operacyjne finansami grupy w Polsce; menedżer finansowy w Alcatel-Lucent Sp. z o.o.; na kierowniczym stanowisku w obszarze finansów w Alcatel Polska SA oraz w spółce Telekomunikacja Polska SA, współtworząc jej plany rozwojowe i inwestycyjne MACIEJ KOWALSKI Partner inwestycyjny ADAM JARMICKI Partner inwestycyjny doświadczenie zawodowe zdobywał w zespole Corporate Finance międzynarodowej firmy doradczej sieci Deloitte, jako M&A Manager w Orange Polska SA, w CAG Sp. z o.o. Sp.k., gdzie prowadził transakcje prywatne i publiczne w sektorach telekomunikacji, internetowym, e-commerce, dystrybucji, handlu detalicznego, infrastruktury, przemysłowym, spożywczym, energii odnawialnej (m.in. sprzedaż pakietu większościowego Polish Energy Partners SA spółce Polenergia SA) doświadczenie zdobywał w AIG Capital Management (analityk akcji), jako menedżer inwestycyjny w Penta Investments Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za całość procesu inwestycyjnego. W ramach obowiązków był członkiem organów nadzorczych Żabka Polska SA, Drumet Liny i Druty Sp. z o.o., Okna Rąbień Sp. z o.o. oraz EM&F SA w czerwcu 2014 r. dołączył do zespołu Private Equity Managers, jako dyrektor inwestycyjny i Partner inwestycyjny. W ramach obowiązków jest też członkiem rady nadzorczej Frisco.pl 7

8 DOTYCHCZASOWY TRACK RECORD TRACK RECORD ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO PRIVATE EQUITY MANAGERS 15 lat zarządzania funduszami: 64 zrealizowane projekty 31 całkowitych wyjść z inwestycji 6 wyjść częściowych 23,84% - średnioroczna wewnętrzna stopa zwrotu IRR netto na zarządzanym portfelu aktywów dane na r. WYBRANE ZREALIZOWANE INWESTYCJE ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO PRIVATE EQUITY MANAGERS dane na r. ZMOTYWOWANY ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH Zarządzający i menadżerowie firmy, poprzez udział w pre-ipo stali się jej akcjonariuszami (objęli 63,4% akcji) Spółka stale poszukując nowych talentów i stosuje systemy motywacyjne (programy opcyjne), które pozwalają długoterminowo powiązać kluczowe osoby ze Spółką wynagrodzenie zmienne Carry Fee, które jest należne pod warunkiem otrzymania przez Fundusz MCI lub inny podmiot z GK MCI lub Grupy PEManagers przychodu ze sprzedaży udziałów lub akcji w Spółce Portfelowej na konto Funduszu MCI lub innego podmiotu z GK MCI lub Grupy PEManagers i tylko od tej części zysku, który nie jest warunkowy, nie jest zatrzymany (np. na rachunku escrow), nie podlega redukcji obecnie lub w przyszłości i gdy nie istnieje ryzyko zwrotu tego przychodu STRUKTURA AKCJONARIATU 17,58% 35,97% 8,33% 10,25% 15,52% 12,35% dane na Datę Prospektu Tomasz Czechowicz przez Alternative Investment Partners Sp. z o.o. Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. Cezary Smorszczewski MCI Management SA AMC III Moon B.V. Pozostali 8

9 PRE-IPO PRIVATE EQUITY MANAGERS POWIĄZANIE KAPITAŁOWE KLUCZOWEJ KADRY MENADŻERSKIEJ ZE SPÓŁKĄ w okresie od marca 2014 r. do Daty Prospektu Spółka przeprowadziła trzy etapy pre-ipo, w którym udział wzięli członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej Spółki oraz inne osoby z nią powiązane. Akcje nabywano po cenie mieszczącej się w przedziale 57,61-89,96 zł za akcję grupa kluczowych osób (członkowie organów zarządzających, nadzorujących oraz członkowie kluczowej kadry kierowniczej) z Grupy Private Equity Managers objęła w pre-ipo 63,4% akcji Spółki, w tym m. in.: o Tomasz Czechowicz, prezes Zarządu, poprzez: Alternative Investment Partners Sp. z o.o. 35,97% głosów na WZA MCI Management 4,25% głosów na WZA (po ww. transakcji udział MCI Management w głosach na WZA Spółki wynosi 10,25%) o Cezary Smorszczewski, wiceprezes Zarządu 15,52% głosów na WZA lock-up: akcjonariusze zobowiązali się, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowach lock-up-u, nie zbywać akcji Private Equity Managers do wcześniejszego z następujących dni: o do dnia, w którym upłynie okres 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW o do dnia, w którym upłyną 24 miesiące od dnia wejścia w życie umowy o ograniczeniu zbywalności akcji Spółki, a jej akcje nie zostaną dopuszczone do obrotu zorganizowanego na GPW INWESTOR FINANSOWY NABYŁ AKCJE SPÓŁKI PRZY WYCENIE 340 MLN ZŁ Umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy AMC III Moon B.V., Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., Alternative Investment Partners Sp. z o.o., MCI Management, Cezarym Smorszczewskim oraz Private Equity Managers, na mocy której AMC III Moon B.V. nabył podczas pre-ipo Private Equity Managers od Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. za kwotę 25 mln zł akcje Spółki stanowiące w dniu zawarcia ww. umowy 8,33% udziału w jej kapitale zakładowym Strony zobowiązały się, że AMC III Moon B.V. i Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. zawrą umowę o ograniczeniu zbywalności akcji Private Equity Managers, która obowiązywać będzie do wcześniejszego z następujących dni: (i) do dnia, w którym upłynie okres 12 miesięcy od dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub (ii) do dnia, w którym upłyną 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej na mocy Porozumienia z dnia 15 stycznia 2015 roku zrzekł się prawa do implikowanej dywidendy za lata 2014 i 2015 w wysokości 40 mln zł (szacowana dywidenda mająca przypadać na wszystkie akcje Spółki wg założeń AMC III Moon B.V. na dzień podpisania ww. Porozumienia) po spełnieniu się warunków określonych w umowie inwestycyjnej, obejmie obligacje serii C Private Equity Managers zamienne na akcje serii H Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy, o łącznej wartości nominalnej 5,85 mln Euro. Zamiana będzie możliwa nie wcześniej niż po 2 latach od daty emisji obligacji. Ceną zamiany będzie wyższa z wyceny equity: 340 mln zł lub wyceny z IPO powiększanej o 10% w skali roku (przedstawione wartości są wielkościami przybliżonymi, dokładne formuły ustalenia wycen przedstawione zostały w Prospekcie emisyjnym) 9

10 AGENDA I. Wprowadzenie II. Rynek III. Działalność Spółki IV. Strategia rozwoju V. Wyniki finansowe VI. Oferta publiczna VII. Kontakt 10

11 SPRZYJAJĄCE WARUNKI RYNKOWE POLSKA NAJWIĘKSZYM RYNKIEM FUNDUSZY PE W REGIONIE EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ 50% - owy udział inwestycji PE/VC w Polsce za ostatnie 3 lata we wszystkich inwestycjach zrealizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej 478 mln euro inwestycje w Polsce w 2012 r. przez PE/VC przy nieco ponad 1 mld euro w całym regionie Polska czwartym największym rynkiem w CEE pod względem wyjść z inwestycji w 2012 r. 5/10 największych transakcji private equity w Europie Środkowo-Wschodniej (z wyłączeniem Rosji) w 2013 r. przypadało na rynek polski Polska jednym z czterech głównych krajów europejskich o oczekiwanym (2,6%) wzroście rynku PE w 2014 r. / Źródło: European Private Equity Outlook 2014, Roland Berger, February 2014 na podstawie ankiet specjalistów PE/ WARTOŚĆ ORAZ LICZBA TRANSAKCJI PRIVATE EQUITY W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ* najwięcej transakcji PE w 2013 r. dotyczyło usług - 58 transakcji, finansów i ubezpieczeń 30 transakcji oraz przemysłu i telekomunikacji - po 27 transakcji największy wartościowo udział w transakcjach PE w 2013 r. miały telekomunikacja i IT - 34%, usługi - 24%, przemysł wydobywczy - 13%, budownictwo 8%, pozostałe branże - 11% Źródło: EMISPRO DealWatch service, Emerging Europe: M&A Report 2013/14 Wartość transakcji (mld euro) - skala lewa Liczba transakcji - skala prawa Źródło: EMISPRO DealWatch service, Emerging Europe: M&A Report 2013/14, * razem z Rosją oraz Turcją KIERUNKI ROZWOJU RYNKU PRIVATE EQUITY W CEE ORAZ NASILENIE SIĘ NA NIM KONKURENCJI 427 mld USD tzw. dry powder czyli światowe zasoby funduszy zgromadzone na przestrzeni ostatnich 4-5 lat i niewydane na transakcje większe nadwyżki finansowe pozostające w cieniu (spodziewany dalszy wzrost nadwyżek kontrolowanych przez inwestorów instytucjonalnych) nowe typy transakcji jako poszerzanie pola działania funduszy Private Equity Źródło: Bain&Company DODATKOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI NOWE PRODUKTY 11

12 PERSPEKTYWICZNE RYNKI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK PORTFELOWYCH CHARAKTERYSTYKA TRENDÓW PRZEMYSŁ INTERNETOWY przemysł internetowy osiągnął znaczący udział w PKB wielu największych i najbardziej liczących się gospodarek świata: o największy w gospodarce Wielkiej Brytanii 8,3%, Korei 7,3%, Chin 5,5%, Japonii i USA po 4,7%, o UE średnio 3,8% (wg raportu CatCap GmbH The European Internet Industry 2013 ) wzrost w tym sektorze napędzany jest przez konsumpcję prywatną i reklamę dynamiczny wzrost e-commerce na całym świecie E-COMMERCE handel e-commerce będzie stanowić 20% całkowitej światowej sprzedaży detalicznej w 2016 r. /wg Raportu Deloitte Global Powers of Retailing Retail Beyond wzrost liczby użytkowników, zastosowań, wartości zakupionych dóbr i usług oraz korzystne prognozy w ww. zakresach przełożyły się na wzrost wycen spółek z branży nowych technologii systematyczny dwucyfrowy wzrost wartości zakupów e-commerce w Polsce (wobec jednocyfrowego wzrostu sprzedaży ogółem w kanale tradycyjnym) 20%-owy prognozowany wzrost wartości sprzedaży w 2014 r. wobec szacowanej wartości rynku e-commerce w Polsce w 2013 r. na 26 mld zł (prognozy ekspertów dla Interaktywnie.com). Polska znajduje się w czołówce wzrostu handlu elektronicznego w Europie 75% internautów deklaruje dokonywanie zakupów przez Internet, a 27% sprzedaży przez Internet, wśród najczęściej kupowanych artykułów wymieniane są: odzież i obuwie, artykuły motoryzacyjne i sprzęt elektroniczny - zauważalna, rosnąca rola Internetu jako dostawcy (on-line) telewizji, filmów, seriali, materiałów wideo, prasy, usług turystycznych (np. bilety lotnicze, wycieczki) i bankowych (według badań CBOS) MOBILE 60% dorosłych Polaków korzystało z Internetu w 2013 r. wraz ze wzrostem urządzeń mobilnych - szybko rośnie liczba użytkowników łączących się bezprzewodowo, wzrost z 45% w 2010 r. do 73% w 2013 r., co powoduje dynamiczny rozwój usług i treści na urządzenia mobilne wśród osób dorosłych do 24 roku życia internauci stanowią 93%, wśród osób w wieku lata 88% (według badań CBOS) 12

13 AGENDA I. Wprowadzenie II. Rynek III. Działalność Spółki IV. Strategia rozwoju V. Wyniki finansowe VI. Oferta publiczna VII. Kontakt 13

14 MODEL BIZNESOWY STRUKTURA ORGANIZACYJNA Private Equity Managers jest spółką holdingową Grupy Private Equity Managers, wyspecjalizowanej w zarządzaniu różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach venture capital Grupa Private Equity Managers powstała poprzez wydzielenie działalności w zakresie zarządzania aktywami z Grupy MCI Management ( ). MCI Management utworzony w 1999 r., to jeden z najstarszych w Polsce i największych skoncentrowanych na Europie Środkowo-Wschodniej, publicznie notowany fundusz private equity, inwestujący w spółki na różnych etapach rozwoju zoptymalizowana podatkowo struktura organizacyjna GK Private Equity Managers MODEL INWESTYCYJNY Inwestowanie w szybko rosnące spółki działające w sektorach: digital disruption - spółki, które zmieniają użyteczność i wartość swych produktów/usług dla odbiorców, wykorzystując zmiany technologiczne lub zmiany modeli biznesowych dotyczące Internetu digital adaptation - spółki, które po osiągnięciu wiodącej pozycji w tradycyjnej gospodarce, wspinają się na poziom europejski i globalny dzięki wykorzystaniu możliwości Internetu; np. empik.com, mbank i GPW digital ecosystems - spółki działające na rynku rozwoju infrastruktury internetowej, np. telekomunikacyjne lub centra gromadzenia danych w regionie Europy Środkowej, krajach Europy Zachodniej, Turcji i Rosji NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R. 22% PORTFELI INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GRUPĘ PRIVATE EQUITY MANAGERS BYŁO ULOKOWANE W SPÓŁKACH DZIAŁAJĄCYCH POZA GRANICAMI POLSKI MCI CAPITAL TFI - WŁASNE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 4 fundusze inwestycyjne zamknięte MCI.Private Ventures FIZ, z wydzielonymi subfunduszami: 7,8% 42,6% 1,2% 6,0% 42,4% Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. MCI.CreditVentures 2.0. FIZ Internet Ventures FIZ MCI.EuroVentures 1.0 MCI.TechVentures 1.0 MCI.CreditVentures 2.0 FIZ Helix Ventures Partners FIZ Internet Ventures FIZ strategia inwestycyjna opracowana dla każdego funduszu oddzielnie fundusze inwestycyjne zarządzane lokują aktywa na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym dywersyfikacja geograficzna i sektorowa portfeli inwestycyjnych zmniejsza ryzyko inwestycyjne STRUKTURA AKTYWÓW POD ZARZĄDZANIEM WG FUNDUSZY stan po 4 kwartałach 2014 r. Helix Ventures Partners FIZ 14

15 CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZY Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. MCI.CreditVentures 2.0 FIZ OBSZARY INWESTYCJI TMT, usługi finansowe i dla biznesu, e- commerce, dystrybucja, BPO, infrastruktura e-commerce, Internet mobilny, TMT, media cyfrowe instrumenty dłużne: mezzanine z preferencją dla spółek technologicznych venturedebt dla funduszy venture capital obligacje wysoko rentowne (high yield bonds) obligacje FIZ / FIO inne kategorie, w tym środki pieniężne o charakterze długu / senior, weksle WYBRANE BIEŻĄCE INWESTYCJE WP.pL, Index, ABC Data, PEManagers, Netia Answear.com, Wideln.de, 21Diamonds, Kupivip.ru, Frisco.pl, Morele.net, Biotech Varsovia Pharma, Invia, Naviexpert, Geewa, Digital Avenue, Optizen Labs, Grupa Modne Zakupy, ebroker, Travelata.ru Genomed, instrumenty dłużne; pozostałe gotówka i ekwiwalenty ZAKOŃCZONE INWESTYCJE Grupa Lew, NEXCOM, Bankier.pl, JTT Computer, ABC Data (dwa wyjścia częściowe), Finepharm, ITG Invia (wyjście częściowe), Retail.info, NEXTO.PL, MALL.CZ, travelplanet.pl, One-2-One, Telecom Media, S4E, Hoopla.pl, Technopolis, ClixSoftware, COMTICA, Process4E, CKAdax, Złote Myśli continuum care, domzdrowia.pl, MEDCASCO STRATEGIA INWESTYCYJNA ekspansja, buyout, leverage buyout wzrost, venture capital instrumenty dłużne WIELKOŚĆ INWESTYCJI EUR mln EUR 1,5-25 mln 1 50 mln zł INWESTORZY* Grupa MCI (99,31%) Grupa MCI (77,46%) i inwestorzy indywidualni Grupa MCI (100%) ZARZĄDZAJĄCY Tomasz Czechowicz/ Cezary Smorszczewski Sylwester Janik/ Tomasz Czechowicz Wojciech Marcińczyk/ Cezary Smorszczewski WARTOŚĆ AKTYWÓW POD H 2014 XI.2014 XII H 2014 XI.2014 XII H 2014 XI.2014 XII 2014 ZARZĄDZANIEM (mln zł)** 352,5 682,0 713,9 707,7 367,6 601,2 647,4 711,0 4,5 106,0 107,6 130,9 TYP FUNDUSZU Captive Captive Captive wynagrodzenie Wynagrodzenie max 3% wynagrodzenie stałe max 3,25% stałe stałe max 3,25% naliczana kwartalnie od wartości aktywów netto na koniec poprzedniego kwartału w zależności od serii w zależności od serii ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW certyfikatu 25% nadwyżki certyfikatu 40% nadwyżki 20% od zysku gdy DLA GRUPY PEMANAGERS wynagrodzenie ponad 10% próg wyniku ponad próg 10% lub 19% wynagrodzenie wynagrodzenie zmienne przekroczony zostanie 5% zmienne lub 20% od całości zysku, od całości zysku gdy zmienne próg wyniku gdy przekroczony przekroczony zostanie zostanie10% próg wyniku 12,5% próg wyniku naliczana na koniec roku lub przy emisji lub wykupie certyfikatów * udział wg stanu na dzień r., ** pod zarządzaniem Grupy MCI, a od wydzielenia Grupy PEManagers pod zarządzaniem Grupy PEManagers. Dane za okresy 2014 r. zgodnie ze sprawozdawczością kwartalną poszczególnych funduszy 15

16 CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZY Helix Ventures Partners FIZ Internet Ventures FIZ OBSZARY INWESTYCJI cloud computing, Internet, software, technologie mobilne I bezprzewodowe (B2B) digital media, Internet, software, mobile and wireless technologies (B2C), cloud computing, big data, serwisy gier i rozrywki on-line, e-advertising i m-advertising WYBRANE BIEŻĄCE INWESTYCJE szybkafaktura.pl, juupstore, frisco.pl, AVP, Serwis Prawa, ebroker.pl Focus Telecom Polska, Hojo.pl, Feedo, mgenerator, kompan.pl Lepszaoferta.pl, MyBaze l ZAKOŃCZONE INWESTYCJE n.d. n.d. STRATEGIA INWESTYCYJNA start-up, wczesny etap (venture capital) wczesny etap, wzrost (venture capital) WIELKOŚĆ INWESTYCJI do EUR 1,5 mln do EUR 1,5 mln INWESTORZY* Grupa MCI (50%), KFK Grupa MCI (57,30%), KFK ZARZĄDZAJĄCY Fabian Bohdziul Tomasz Danis DOCELOWA KWOTA NA INWESTYCJE WARTOŚĆ AKTYWÓW POD ZARZĄDZANIEM (mln zł)** 27,7*** mln zł 100 mln zł H 2014 XI 2014 XII H 2014 XI 2014 XII ,0 20,4 20,1 19,9 100,0 100,0 100,0 100,0 TYP FUNDUSZU Commitment Commitment ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW DLA GRUPY PEMANAGERS Wynagrodzenie stałe max 4,5% - od naliczana od kwoty faktycznie zainwestowanej pomniejszonej o wartość (wg ceny nabycia) papierów wartościowych przedsiębiorców, które zostały zbyte lub odpisane w straty Wynagrodzenie stałe kwotowo naliczane jest w wysokości max. 3 mln zł w 2-7 roku funduszu oraz 5 mln zł łącznie w 8-10 roku funduszu Wynagrodzenie zmienne 20% ponad IRR 7,5% Wynagrodzenie zmienne 20% ponad IRR 6,33% *udział wg stanu na dzień r., ** pod zarządzaniem Grupy MCI, a od wydzielenia Grupy PEManagers pod zarządzaniem Grupy PEManagers. Dane za okresy 2014 r. zgodnie ze sprawozdawczością kwartalną poszczególnych funduszy, *** kwota faktycznie zainwestowana wynosi 25 mln zł, spodziewany wzrost o 2,7 mln zł 16

17 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY PRIVATE EQUITY MANAGERS SA MCI MANAGEMENT SA MCI CAPITAL TFI SA GŁÓWNE POSTANOWIENIA: I. Czas obowiązywania: do r.; na dzień podpisania strony wyraziły deklarację przedłużenia obowiązywania na kolejne 10 lat II. III. IV. Minimalne wynagrodzenie stałe za zarządzanie aktywami: MCI.EuroVentures 1.0. FIZ - 2% aktywów netto tego subfunduszu rocznie, MCI.Tech.Ventures 1.0. FIZ - 2,75% aktywów netto tego subfunduszu rocznie, MCI.CreditVentures 2.0. FIZ 1% aktywów netto tego subfunduszu rocznie; możliwość renegocjacji stawek po r.; wysokość zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zależna będzie od wzrostu wartości aktywów netto subfunduszu lub odpowiednio funduszu inwestycyjnego, przy uwzględnieniu dokonywanych wypłat dochodów i przychodów Zobowiązanie MCI Management oraz podmiotów od niego zależnych do nieżądania dokonania wypłat, w szczególności z wyjątkiem następujących sytuacji: 1. wypłaty maksymalnie 20% wcześniej objętych i opłaconych przez ww. podmioty certyfikatów inwestycyjnych, po wypłaceniu których kolejne wypłaty ww. podmioty mogą dokonywać po dokonaniu wpłaty uzupełniającej o wcześniej wypłacone środki 2. wypłaty w celu obsługi przez MCI Management swoich bieżących zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji, zaciągniętych zarówno przed dniem zawarcia Porozumienia Trójstronnego, jak i po podpisaniu ww. umowy (134 mln zł według stanu na koniec 3Q2014) 3. wypłaty w celu obsługi przez MCI Management swoich zobowiązań do kwoty 50 mln zł w całym okresie trwania Porozumienia Trójstronnego 4. Wypłaty w każdym roku kalendarzowym do 5 mln zł na potrzeby pokrycia kosztów operacyjnych MCI Management oraz do 5% kapitałów własnych MCI Management (50 mln zł według stanu na koniec 3Q2014) na potrzeby wypłaty przez MCI Management dywidendy Możliwość realokacji środków pomiędzy funduszami, przy czym od maja 2015 roku max do 40% aktywów z zastrzeżeniem, że środki zostaną ulokowane w certyfikaty inwestycyjne, na które przypada nie niższe wynagrodzenie za zarządzanie V. Kary umowne: 100 mln zł jeżeli do naruszenia postanowień Porozumienia Trójstronnego przez MCI Management dojdzie przed r. albo 50 mln zł po tej dacie. Dodatkowa kara umowna obliczana wg iloczynu liczby miesięcy od końca miesiąca, w którym doszło do naruszenia do zakończenia obowiązywania Porozumienia Trójstronnego oraz wartości miesięcznego zysku Private Equity Managers ustalonego w miesiącu, w którym doszło do naruszenia. W przypadku naruszenia zobowiązań MCI Management zawartych w Porozumieniu przed dniem r. istnieje możliwość dochodzenia przez Private Equity Managers odszkodowania w wysokości przewyższającej karę umowną 17

18 AGENDA I. Wprowadzenie II. Rynek III. Działalność Spółki IV. Strategia rozwoju V. Wyniki finansowe VI. Oferta publiczna VII. Kontakt 18

19 STRATEGIA ROZWOJU CEL STRATEGICZNY STAŁE BUDOWANIE BAZY AKTYWÓW POD ZARZĄDZANIEM POPRZEZ: ROZWÓJ ORGANICZNY EKSPANSJĘ GEOGRAFICZNĄ FUNDRAISING Założenia Grupy na lata : 20%-owy roczny wzrost AUM będących już pod zarządzaniem Private Equity Managers 30%-owy roczny wzrost wynagrodzenia stałego za zarządzanie aktywami znaczny wzrost wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie aktywami jako efekt inwestowania w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego w regionie CEE Inwestycje na perspektywicznych rynkach z możliwością osiągnięcia wyższej stopy zwrotu z ulokowanego kapitału: Niemcy, Austria i Szwajcaria (DACH) Turcja Europa Środkowo-Wschodnia Wspólnota Niepodległych Państw (CIS) Pozyskiwanie nowych środków na inwestycje: doradzanie największemu uczestnikowi funduszy zarządzanych przez PEManagers - MCI Management w zakresie pozyskiwania środków pieniężnych z przeznaczeniem na objęcie nowych emisji certyfikatów inwestycyjnych nowe emisje certyfikatów inwestycyjnych kierowane do zamożnych inwestorów prywatnych w Polsce i w Europie, we współpracy z bankowością prywatną (Alior Bank, mbank, ING Bank Śląski, Raiffeisen Bank Polska) Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. (growth), Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. (buy-out) oraz funduszu typu mezzanine MCI.CreditVentures 2.0. FIZ, pozyskiwanie nowych kanałów dystrybucji private banking oraz direct online (bezpośrednie oferowanie przez Internet) wzrost udziału w projektach inwestycyjnych inwestorów z kapitałem publicznym, np. BGK, NCBiR zwiększenie zaangażowania kapitałowego inwestorów instytucjonalnych KONSOLIDACJĘ BRANŻY stworzenie platformy do dalszej konsolidacji sektora private equity w Europie Centralnej i Wschodniej NOWE FUNDUSZE INWESTYCYJNE skuteczny rozwój kanałów pozyskiwania kapitału przełoży się na tworzenie nowych funduszy inwestycyjnych i rozszerzenie oferty produktowej WSPÓŁPRACĘ ZAGRANICZNĄ współpraca z globalnie działającymi podmiotami private equity 19

20 STRATEGIA ROZWOJU WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW POD ZARZĄDZANIEM DYNAMICZNY ROZWÓJ GRUPY WZROST AUM dane w mln zł 2 000, , , ,9 740, S S - dane szacunkowe TWORZENIE NOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I ROZSZERZENIE OFERTY PRODUKTOWEJ O: venture debt mezzanine Services / healthcare / lifestyle growth capital - fundusz inwestujący w spółki w stadium wzrostu na rynku usług, ochrony zdrowia oraz stylu życia RealEstate&Infrastructure Growth Capital - fundusz inwestujący w spółki w stadium wzrostu na rynku nieruchomości oraz infrastruktury Fund of Funds for Growth Capital - inwestowanie środków w fundusz funduszy PROGNOZY FINANSOWE 53,0 74,5 56,7 dane w mln zł 51,8 ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ PRZYROST AUM W 2015 ROKU WZROST WARTOŚCI AUM EMISJE NOWYCH CI KIEROWANE DO INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH /MLN ZŁ/ MCI.EuroVentures Przychody ze sprzedaży 41,5 EBITDA 36,6 Zysk netto 2014S 2015P 20% 50 mln zł MCI.TechVentures ,5% 50 mln zł MCI.CreditVentures 2.0. FIZ 10% 20 mln zł Helix Ventures Partners FIZ/Internet Ventures FIZ S - dane szacunkowe, P - Prognozy postanowienia umowne o udzielenie wsparcia finansowego przez KFK CI Certyfikaty inwestycyjne NADRZĘDNY CEL BIZNESOWY GRUPY PEMANAGERS - MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI SPÓŁKI DLA AKCJONARIUSZY 20

21 AGENDA I. Wprowadzenie II. Rynek III. Działalność Spółki IV. Strategia rozwoju V. Wyniki finansowe VI. Oferta publiczna VII. Kontakt 21

22 WYNIKI FINANSOWE WYBRANE POZYCJE FINANSOWE dane w tys. zł P Aktywa pod zarządzaniem 740,9 916, , ,0 Przychody ze sprzedaży dynamika 156% -32% 41% Zysk brutto na sprzedaży b.d. b.d. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) b.d. b.d. EBITDA marża EBITDA 54,3% 84,7% b.d. b.d. Zysk netto za okres obrotowy dynamika 299% -46% 42% marża netto 55,7% 86,6% 69,1% 69,5% przychody i wyniki Grupy Private Equity Managers są uzależnione od poziomu i zmian wartości aktywów pod zarządzaniem w poszczególnych funduszach inwestycyjnych, których portfelami inwestycyjnymi zarządza Grupa w 2013 r. pierwszy raz w historii tego funduszu zostało wypłacone wynagrodzenie zmienne z Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., który osiągnął wyjątkowo wysoki, 24%-owy wzrost wartości aktywów głównie za sprawą bardzo dobrych wyników operacyjnych spółki znajdującej się (pośrednio, przez spółkę celową) w portfelu tego subfunduszu spółki ABC Data SA, i co za tym idzie, wzrostu jej wartości rynkowej i ceny akcji na GPW dane w tys. zł WYNAGRODZENIE STAŁE I ZMIENNE * * WYNAGRODZENIE STAŁE WYNAGRODZENIE ZMIENNE MCI.EuroVentures MCI.TechVentures MCI. CreditVentures 2.0 FIZ Helix Ventures Partners FIZ** Internet Ventures FIZ MCI.CreditVentures FIZ*** n.d. Gandalf SFIO **** 380 n.d. n.d. RAZEM * dane za 4 kwartały 2014 r., ** według sprawozdania funduszu na dzień r. na inwestycje przeznaczone zostały środki w kwocie 13,4 mln zł, *** fundusz inwestycyjny wykreślony z RFI w wyniku likwidacji (maj 2014 r.), **** zarządzanie tym funduszem inwestycyjnym zostało przekazane do podmiotu spoza Grupy MCI w dniu r. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 49% 51% 74% 26% 47% 53% * Wynagrodzenie stałe * dane za 4 kwartały 2014 r Wynagrodzenie zmienne wynagrodzenie zmienne za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi jest cechą charakterystyczną funduszy private equity SYSTEMATYCZNY WZROST PRZYCHODÓW Z WYNAGRODZENIA STAŁEGO dane w tys. zł * dane za 4 kwartały 2014 r +28% % * 22

23 AGENDA I. Wprowadzenie II. Rynek III. Działalność Spółki IV. Strategia rozwoju V. Wyniki finansowe VI. Oferta publiczna VII. Kontakt 23

24 PARAMETRY OFERTY PUBLICZNEJ WIELKOŚĆ OFERTY nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii D Private Equity Managers SA, które stanowią 12,35% udział w kapitale zakładowym Spółki SPRZEDAJĄCY MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 KAPITAŁ ZAKŁADOWY GŁÓWNI AKCJONARIUSZE STRUKTURA OFERTY CENA SPRZEDAŻY AKCJI OFEROWANYCH OFERUJĄCY zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1 zł każda Tomasz Czechowicz poprzez Alternative Investment Partners Sp. z o.o. 35,97%, Subfundusz MCI.EuroVentures ,35%, Cezary Smorszczewski 15,52%, MCI Management SA 10,25%, AMC III Moon B.V. 8,33% Transza Otwarta Transza Inwestorów Instytucjonalnych Transza Dużych Inwestorów Indywidualnych (Tomasz Czechowicz poprzez Alternative Investment Partners Sp. z o.o. zadeklarował nabyć podczas IPO do akcji Spółki) zostanie ustalona dla Inwestorów przez Akcjonariusza Sprzedającego na podstawie budowy Księgi Popytu, przy czym cena maksymalna sprzedaży Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych została ustalona przez Akcjonariusza Sprzedającego i wynosi 111,00 zł za jedną Akcję Oferowaną Noble Securities SA Rozpoczęcie budowy Księgi Popytu 12 marca 2015 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej i w Transzy Dużych Inwestorów Indywidualnych Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej i w Transzy Dużych Inwestorów Indywidualnych 16 marca 2015 r. 20 marca 2015 r. do godz Zakończenie procesu budowy Księgi Popytu 23 marca 2015 r. do godz HARMONOGRAM OFERTY Podanie do publicznej wiadomości informacji o Cenie Sprzedaży, podanie informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach Przesłanie wezwań do dokonania wpłat do Inwestorów Instytucjonalnych biorących udział w budowie Księgi Popytu, rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 23 marca 2015 r. 26 marca 2015 r. Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 30 marca 2015 r. Ostateczny termin na podanie informacji o przesunięciu Akcji Oferowanych między transzami, Przydział Akcji Oferowanych 31 marca 2015 r. WPROWADZENIE AKCJI NA RYNEK GŁÓWNY GPW Rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Otwartej za pośrednictwem systemu informatycznego GPW i zamknięcie Oferty 1 kwietnia 2015 r. Private Equity Managers SA będzie ubiegała się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW akcji, w tym Akcji Oferowanych 24

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A.

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A. 26 MARCA 2015 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZ- POŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNO- CZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII Opis działalności

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą we Wrocławiu i adresem: Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wyniki GK MCI 2013 r. Warszawa, 18 marca 2014

Wyniki GK MCI 2013 r. Warszawa, 18 marca 2014 Wyniki GK MCI 2013 r. Warszawa, 18 marca 2014 Podsumowanie roku 2013 Najważniejsze zdarzenia WYNIKI FINANSOWE / PROGNOZA NOWE INWESTYCJE / EXITY 1,1 mld zł aktywów pod zarządzaniem na koniec 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat \ Data sporządzenia 28.07.2010 r. KUPUJ 9,77 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca (23 lipca): 6,91 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): 359,114 mln PLN Liczba akcji: Free Float: 51.970.239 58,43% Średnia cena 6

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

MCI Management SA. KUPUJ (Pierwsza rekomendacja)

MCI Management SA. KUPUJ (Pierwsza rekomendacja) MCI Management SA MCI Management powoli dywersyfikuje swój portfel inwestycyjny. ABC Data w dalszym ciągu pozostaje kluczową inwestycją, aczkolwiek całkowite lub częściowe wyjście z niej oraz upublicznienie

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises PLC. (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego)

ASBISc Enterprises PLC. (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego) ASBISc Enterprises PLC (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego) Oferta 21.205.144 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 USD każda Niniejszy dokument został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK Wrocław, 24 lutego 2011 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

Doradca finansowy Oferujący Doradca Prawny KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 15 maja 2015 r.

Doradca finansowy Oferujący Doradca Prawny KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 15 maja 2015 r. Pamapol S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Ruścu i adresem przy ul. Wieluńskiej 2, 97-438 Rusiec, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 211414) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

P R O S P E K T E M I S Y J N Y

P R O S P E K T E M I S Y J N Y P R O S P E K T E M I S Y J N Y Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, www.ppgsa.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku PROSPEKT EMISYJNY Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z: ofertą publiczną 10.000.000 akcji serii

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo