REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD CZERWIEC 2015" z dnia 1 CZERWCA 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD CZERWIEC 2015" z dnia 1 CZERWCA 2015 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD CZERWIEC 2015" z dnia 1 CZERWCA 2015 r. 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin ) są Warunkami Szczególnymi sprzedaży premiowej Ogród Nagród Czerwiec 2015 (dalej odpowiednio: Akcja ) w rozumieniu Regulaminu Programu Lojalnościowego Centrum Handlowego Turawa Park z dnia 11 października 2014 r. opublikowanego w sieci internet pod adresem elektronicznym URL: (dalej: Regulamin Programu Lojalnościowego ). 2. Użyte w Regulaminie, pisane wielką literą w różnych przypadkach i liczbach, określenia: a) Warunki Szczególne, Organizator, Program, Klient, Partner, Centrum Handlowe, Konto, Karta, Strona WWW, Nagroda, Punkty, Katalog, Kiosk Multimedialny mają znaczenia nadane im, odpowiednio, w Regulaminie Programu Lojalnościowego; b) Regulaminy Dotychczasowych Akcji oznacza, odpowiednio, regulaminy: (i) Regulamin Akcji Ogród Nagród z dnia 11 października 2014 r., (ii) Regulamin Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Zima 2014" z dnia 1 grudnia 2014 r., (iii) Regulamin Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Styczeń 2015 z dnia 16 stycznia 2015 r., (iv) Regulamin Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Luty-Marzec 2015" z dnia 2 lutego 2015 r., (v) Regulamin Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Wiosna 2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r., (vi) Regulamin Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Maj 2015 z dnia 26 maja 2015 r. opublikowane w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: lub (vii) inne Warunki Szczególne ustanowione zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego. 3. Do Akcji, w szczególności do Nagród, trybu reklamacji, zbierania i przetwarzania danych osobowych, stosuje się, odpowiednio, przepisy Regulaminu Programu Lojalnościowego w takim zakresie, w jakim Regulamin nie stanowi inaczej. 4. Akcja jest prowadzona przez Organizatora w ramach Programu i jest sprzedażą premiową. 5. W Akcji może wziąć udział wyłącznie Klient. 6. Akcja trwa od 1 do 30 czerwca 2015 r. z zastrzeżeniem postanowień ust. 21 lit. e) (dalej: Okres Trwania Akcji ). 7. Akcja polega na: a) zbieraniu Paragonów w rozumieniu ust. 8 i 9 (dalej odpowiednio: Paragony ); b) zarejestrowaniu Paragonów w sposób, o którym mowa w ust. 10 lub 11 Regulaminu; c) weryfikacji Paragonów w sposób, o którym mowa w ust Regulaminu; d) naliczaniu Punktów i ich wymianie na Nagrody w sposób, o którym mowa w ust Paragonem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9, 14 i 15 Regulaminu, jest odpowiednio:

2 a) paragon fiskalny wydrukowany przez Partnera lub Organizatora ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum Handlowego w Okresie Trwania Akcji dokumentujący transakcję dokonaną przez Klienta; b) faktura VAT wystawiona przez Partnera lub Organizatora dla Klienta ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum Handlowego w Okresie Trwania Akcji dokumentująca transakcję dokonaną przez Klienta; c) rachunek wystawiony przez Partnera lub Organizatora dla Klienta ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum Handlowego w Okresie Trwania Akcji dokumentujący transakcję dokonaną przez Klienta. 9. Paragonem w rozumieniu Regulaminu nie jest: a) dowód kupna i sprzedaży wartości dewizowych; b) dowód operacji z użyciem karty płatniczej; c) jakikolwiek dokument związany z czynnościami bankowymi; d) jakikolwiek znak legitymacyjny (bilet, kwit, kupon, voucher, bon, pokwitowanie, potwierdzenie, rewers, wydruk niefiskalny i in.), który nie jest Paragonem w rozumieniu ust. 8; e) faktura VAT lub rachunek wystawione dla przedsiębiorcy; f) paragon fiskalny, faktura VAT lub rachunek dokumentujące transakcję (i) dokonaną poza terenem Centrum Handlowego lub (ii) dokonaną w innym czasie niż Okres Trwania Akcji z zastrzeżeniem postanowień ust. 15; g) paragon fiskalny, faktura VAT lub rachunek z transakcji sprzedaży dokonanej u Organizatora lub danego Partnera w przypadkach, gdy Klient: (i) wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz danego Partnera na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o dzieło albo jakiejkolwiek innej umowy o świadczenie usług lub (ii) wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz Organizatora, przedsiębiorcy zarządzającego Centrum Handlowym, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w organizację i przeprowadzanie Akcji na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub jakiejkolwiek innej umowy o świadczenie usług. 10. Rejestracji Paragonu dokonuje się przy pomocy przeznaczonego do tego elektronicznego formularza dostępnego przy użyciu Konta na Stronie WWW lub w Kiosku Multimedialnym, a polega ona na podaniu następujących informacji zawartych na Paragonie: a) nazwy Partnera, u którego dokonano transakcji sprzedaży poprzez wybranie jej z dostępnej w formularzu elektronicznym listy słownych znaków towarowych (szyldów), pod którymi Partnerzy prowadzą działalność w Centrum Handlowym; b) daty sprzedaży; c) godziny i minuty sprzedaży z wyjątkiem faktury VAT lub rachunku, na których godzina i minuta sprzedaży nie są zawarte; d) łącznej kwoty należności (sumy) brutto. 11. Rejestracji, o której mowa w ust. 10, w Okresie Trwania Akcji może również dokonać, na prośbę Klienta, Organizator: a) w specjalnie oznaczonym, znakami towarowymi Turawa Park i Ogród Nagród, miejscu na terenie Centrum Handlowego (dalej: Punkt Obsługi Klienta ) w każdą niedzielę od do 17.00, z wyłączeniem dni, w które praca w placówkach handlowych jest niedozwolona;

3 b) w innym wskazanym Klientowi miejscu i czasie w Centrum Handlowym po udostępnieniu Organizatorowi w tym celu przez Klienta Paragonu. 12. Paragon może być zarejestrowany i zweryfikowany (ust. 33 i 34) na rzecz tylko i wyłącznie jednego Klienta. 13. Klient może zarejestrować tylko jeden Paragon wystawiony przez tego samego Partnera lub Organizatora i opatrzony tą samą datą transakcji. 14. Paragon zarejestrowany w trybie Regulaminów Dotychczasowych Akcji nie może być ponownie zarejestrowany na zasadach określonych w Regulaminie, chyba że wcześniej został zweryfikowany negatywnie w trybie Regulaminów Dotychczasowych Akcji. 15. Klient, który nie dokonał, odpowiednio, rejestracji Paragonu w rozumieniu Regulaminów Dotychczasowych Akcji na zasadach i w trybie określonym, odpowiednio, w Regulaminach Dotychczasowych Akcji, może dokonać zarejestrowania tego dokumentu na zasadach i w trybie określonym Regulaminem, pod warunkiem że: a) dokument ten dokumentuje transakcję dokonaną po 10 października 2014 r. i, z wyjątkiem daty transakcji, spełnia wszystkie inne warunki przewidziane dla uznania go za Paragon w rozumieniu Regulaminu; b) spełnione zostały wszystkie inne warunki określone Regulaminem; c) nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość rejestracji Paragonu określone w Regulaminie. 16. Za każdy zarejestrowany w sposób, o którym mowa w ust. 10 lub 11, Paragon Organizator nalicza Klientowi Punkty według Tabeli Przeliczania Punktów stanowiącej załącznik do Regulaminu. 17. Organizator publikuje na Stronie WWW oraz przy użyciu Konta informację o sposobie naliczania Punktów za Paragon zarejestrowany w sposób, o którym mowa w ust. 10 lub 11, a wystawiony przez Partnera, który rozpoczął działalność na terenie Centrum Handlowego w Okresie Trwania Akcji. 18. Do Punktów naliczonych Klientowi w sposób, o którym mowa w ust. 16 lub 17, Organizator dolicza Klientowi Punkty naliczone mu w sposób określony, odpowiednio, w Regulaminach Dotychczasowych Akcji, a niewymienione przez Klienta na Nagrody w trybie Regulaminów Dotychczasowych Akcji. 19. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze i inne korzyści z wyjątkiem Nagród określonych w Katalogu (ust. 21 lit. a). 20. Aktualną liczbę naliczonych Punktów oraz możliwe terminy ich wymiany na prawo do odbioru danej Nagrody, a także termin odbioru Nagrody oraz inne informacje związane ze swoim uczestnictwem w Akcji Klient może sprawdzić przy użyciu Konta. 21. Katalog dostępny przy użyciu Konta, publikowany w Okresie Trwania Akcji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 28, na Stronie WWW pod adresem elektronicznym URL: pod tytułem Katalog nagród określa: a) Nagrody przyrzekane; b) liczbę Punktów konieczną do wymiany na prawo do odbioru danej Nagrody przyrzeczonej; c) liczbę sztuk danej Nagrody przyrzeczonej;

4 d) Partnera, który przyrzeka daną Nagrodę przyrzeczoną w Akcji z zastrzeżeniem, iż Partner taki określony jest słownym, graficznym lub słowno-graficznym znakiem towarowym (nazwą, szyldem, logo), którym oznacza on swój lokal w Centrum Handlowym oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 24; e) nieprzekraczalny dodatkowy termin w Okresie Trwania Akcji, w którym Klient może złożyć Zamówienie Nagrody, o którym mowa w ust. 27 (termin dostępności Nagrody). 22. Do Nagród, których wartość rynkowa przekroczy 760 zł brutto, zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości brutto Nagrody. Przed wydaniem Nagrody Organizator potrąci na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361 ze zm.) kwotę odpowiadającą wysokości dodatkowej nagrody pieniężnej. 23. Publikowane przez Organizatora w Okresie Trwania Akcji w formie drukowanej broszury pod tytułem Ogród Nagród nie są Katalogami, ani innymi Warunkami Szczególnymi, ani też ofertą czy przyrzeczeniem publicznym w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie ogłoszeniem reklamowym dotyczącym Katalogu, o którym mowa w ust Przyrzekającym Nagrody określone w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, a nieoznaczone w sposób, o którym mowa w ust. 21 lit. d), jest Organizator. 25. Prawo do odbioru danej Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, z zastrzeżeniem postanowień ust. 26 i 27, przyznaje się liczbie Klientów nie większej niż liczba sztuk danej Nagrody określona w tym Katalogu (ust. 21 lit. c)). 26. Prawo do odbioru danej Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, przyznaje się Klientowi, który w Okresie Trwania Akcji zarejestrował (ust. 10 i 11) i uzyskał pozytywną weryfikację Paragonów (ust ) uprawniających do naliczenia takiej liczby Punktów, jaka jest określona w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, jako konieczna do jej wymiany na daną Nagrodę określoną w Katalogu, o którym mowa w ust. 21 z zastrzeżeniem, odpowiednio, postanowień ust Prawo do odbioru danej Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, przyznaje się Klientom w kolejności ich zgłoszeń Organizatorowi woli wymiany określonej liczby Punktów na daną Nagrodę określoną w Katalogu, o którym mowa w ust. 21 (dalej: Zamówienie Nagrody ). 28. Zamówienie Nagrody, z zastrzeżeniem ust. 21 lit. e), może zostać zgłoszone w Okresie Trwania Akcji od dnia publikacji danej Nagrody w Katalogu, o którym mowa w ust. 21: a) przy pomocy odpowiedniego formularza elektronicznego dostępnego przy użyciu Konta; b) w Punkcie Obsługi Klienta w każdą niedzielę od do 17.00, z wyłączeniem dni, w które praca w placówkach handlowych jest niedozwolona. 29. Nagroda określona w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, nie podlega wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną. 30. Nagroda określona w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, jest wydawana Klientowi w Punkcie Obsługi Klienta w Okresie Trwania Akcji w każdą niedzielę od do 17.00, z wyłączeniem dni, w które praca w placówkach handlowych jest niedozwolona chyba że Organizator w terminie 8 dni od dnia Zamówienia Nagrody wskazał Klientowi inny sposób, miejsce lub czas wydania tej Nagrody. Organizator nie

5 wydaje Klientowi wraz z Nagrodą dowodu jej zakupu ani też związanego z tą Nagrodą dokumentu gwarancyjnego. 31. Uzyskane w Okresie Trwania Akcji prawo do odbioru Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, wygasa z dniem 15 września 2015 r. chyba że w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, określono inny termin realizacji Nagrody lub sposób obliczenia tego terminu. Po tym terminie Nagroda określona w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, nieodebrana przez Klienta pozostaje własnością, odpowiednio, Organizatora lub przyrzekającego ją Partnera. 32. Z wydania Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, spisuje się protokół odbioru. 33. Przed odbiorem Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, Klient okazuje Organizatorowi zarejestrowane Paragony uprawniające do naliczenia mu odpowiedniej liczby Punktów koniecznych do wymiany na tę Nagrodę (ust. 26) celem ich weryfikacji. Okazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w Okresie Trwania Akcji dokonuje się w jeden z następujących sposobów: a) w Punkcie Obsługi Klienta w każdą niedzielę od do 17.00, z wyłączeniem dni, w które praca w placówkach handlowych jest niedozwolona; b) w innym wyraźnie wskazanym Klientowi uprzednio przez Organizatora miejscu i czasie w Centrum Handlowym; c) poprzez przesłanie Organizatorowi, przy użyciu odpowiedniej funkcjonalności dostępnej za pomocą Konta, cyfrowej kopii (tzw. skanu lub fotografii) Paragonu w postaci pliku elektronicznego. 34. Weryfikacja, o której mowa w ust. 33, polega na sprawdzeniu przez Organizatora wypełnienia przez Paragon warunków Akcji i zgodności z danymi podanymi podczas rejestracji, o której mowa w ust. 10, to jest: a) nazwy Partnera; b) daty sprzedaży; c) godziny i minuty sprzedaży z wyjątkiem faktury VAT lub rachunku, na których godzina i minuta sprzedaży nie są zawarte; d) łącznej kwoty należności (sumy) brutto. 35. Organizator odmawia zweryfikowania Paragonu (weryfikacja negatywna) w przypadkach, gdy: a) dane na okazanym przez Klienta Paragonie lub na przesłanej Organizatorowi jego cyfrowej kopii są różne od danych podanych podczas rejestracji, o której mowa w ust. 10; b) przesłana Organizatorowi cyfrowa kopia Paragonu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione podejrzenia sfałszowania (podrobienia lub przerobienia treści lub formy w porównaniu z oryginałem) z zastrzeżeniem, iż nie wyklucza to możliwości okazania Paragonu do weryfikacji w trybie ust. 33 lit. a) lub b), o czym Organizator informuje Klienta przy użyciu Konta; c) okazywany Paragon został już uprzednio zarejestrowany na rzecz innego Klienta (ust. 12); d) Klient dokonał już rejestracji innego Paragonu opatrzonego tą samą datą pochodzącego od tego samego Partnera lub Organizatora (ust. 13); e) przedstawiony do weryfikacji dokument nie jest Paragonem w rozumieniu ust. 8 w zw. z ust. 9, 14 i 15;

6 f) zachodzi podejrzenie zaistnienia jednej z przesłanek określonych w ust. 9 lub iż Paragon nie dokumentuje transakcji dokonanej przez Klienta (ust. 8). 36. W przypadku weryfikacji negatywnej na podstawie ust. 35 Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie Programu Lojalnościowego. 37. W przypadku zaistnienia wątpliwości mogących prowadzić do weryfikacji negatywnej na podstawie ust. 35 lit. f) Organizator może zażądać złożenia od Klienta oświadczenia, iż odpowiednio: a) Paragon dokumentuje transakcję dokonaną przez Klienta; b) nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w ust. 9 lit. g). 38. Pozytywnie zweryfikowany Paragon Organizator: a) ostemplowuje pieczątką ze znakiem towarowym Turawa Park w przypadku okazania w sposób, o którym mowa w ust. 33 lit. a) lub b); b) oznacza elektronicznie jako zweryfikowany przy użyciu odpowiedniej funkcjonalności dostępnej za pomocą Konta w przypadku okazania w sposób, o którym mowa w ust. 33 lit. c) celem uniemożliwienia jego ponownego okazania i weryfikacji na rzecz innego Klienta. 39. Reklamacja jest rozpatrywana przez: a) Partnera przyrzekającego Nagrodę określoną w Katalogu, o którym mowa w ust. 21 (ust. 21 lit. d)) w zakresie, w jakim dotyczy sposobu realizacji przez niego tej Nagrody; b) Organizatora w pozostałym zakresie.

7 Załącznik do Regulaminu Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Czerwiec 2015" z dnia 1 czerwca 2015 r. TABELA PRZELICZANIA PUNKTÓW Lp. Partner (określony znakiem towarowym, którym oznaczony jest lokal, w którym Partner ten prowadzi działalność w Centrum Handlowym). 1. APART 0,1 2. Astor 0,2 3. AWEG 0,2 4. C&A 0,05 5. Carrefour 0,05 6. CCC 0,05 7. CITY SPORT 0,1 8. Cropp Town 0,2 9. Cubus 0,1 10. Deichmann 0,1 11. Rossmann 0, Empik 0,1 13. Floribunda 0,5 14. Grycan 0,2 15. Guty 0,2 16. House 0,1 17. KFC 0,1 18. KiK 0, LOOX Galeria Optyki 0,2 20. Lovely Look 0,5 21. M&M Decor Matras 0,2 23. mediaexpert 0, Mohito 0, Perfect Clean 0,5 26. PLAY 0,5 27. PLUS 0,5 28. Pracownia Krawiecka Praktiker 0, Reserved 0, Sephora 0,1 32. Smooth the Fruit Smyk 0, Super-Pharm 0, Takko Fashion 0,1 36. TOY PLANET 0,5 37. TRAFIKA Tabak Polska 0,2 38. TUI Centrum Podróży 0,1 39. WOJAS 0,2 40. Orange 0,5 41. T-Mobile 0,5 Liczba Punktów naliczana za każdy jeden pełny złoty łącznej kwoty należności brutto (sumy) na zarejestrowanym Paragonie.

8 TABELA PRZELICZANIA PUNKTÓW Lp. Partner (określony znakiem towarowym, którym oznaczony jest lokal, w którym Partner ten prowadzi działalność w Centrum Handlowym). 42. Carry 0, Szachownica 0,1 44. Bajkowy Labirynt 0,5 45. Lotos Optima 0,05 Liczba Punktów naliczana za każdy jeden pełny złoty łącznej kwoty należności brutto (sumy) na zarejestrowanym Paragonie.

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych.

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych. DEFINICJE Regulamin: oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Akcji Promocyjnej pod nazwą Radosne Zakupy, w szczególności zasady wydawania Kart oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Banku Spółdzielczym w Szadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanych Podmiotów oraz zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo