REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD CZERWIEC 2015" z dnia 1 CZERWCA 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD CZERWIEC 2015" z dnia 1 CZERWCA 2015 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD CZERWIEC 2015" z dnia 1 CZERWCA 2015 r. 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin ) są Warunkami Szczególnymi sprzedaży premiowej Ogród Nagród Czerwiec 2015 (dalej odpowiednio: Akcja ) w rozumieniu Regulaminu Programu Lojalnościowego Centrum Handlowego Turawa Park z dnia 11 października 2014 r. opublikowanego w sieci internet pod adresem elektronicznym URL: (dalej: Regulamin Programu Lojalnościowego ). 2. Użyte w Regulaminie, pisane wielką literą w różnych przypadkach i liczbach, określenia: a) Warunki Szczególne, Organizator, Program, Klient, Partner, Centrum Handlowe, Konto, Karta, Strona WWW, Nagroda, Punkty, Katalog, Kiosk Multimedialny mają znaczenia nadane im, odpowiednio, w Regulaminie Programu Lojalnościowego; b) Regulaminy Dotychczasowych Akcji oznacza, odpowiednio, regulaminy: (i) Regulamin Akcji Ogród Nagród z dnia 11 października 2014 r., (ii) Regulamin Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Zima 2014" z dnia 1 grudnia 2014 r., (iii) Regulamin Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Styczeń 2015 z dnia 16 stycznia 2015 r., (iv) Regulamin Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Luty-Marzec 2015" z dnia 2 lutego 2015 r., (v) Regulamin Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Wiosna 2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r., (vi) Regulamin Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Maj 2015 z dnia 26 maja 2015 r. opublikowane w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: lub (vii) inne Warunki Szczególne ustanowione zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego. 3. Do Akcji, w szczególności do Nagród, trybu reklamacji, zbierania i przetwarzania danych osobowych, stosuje się, odpowiednio, przepisy Regulaminu Programu Lojalnościowego w takim zakresie, w jakim Regulamin nie stanowi inaczej. 4. Akcja jest prowadzona przez Organizatora w ramach Programu i jest sprzedażą premiową. 5. W Akcji może wziąć udział wyłącznie Klient. 6. Akcja trwa od 1 do 30 czerwca 2015 r. z zastrzeżeniem postanowień ust. 21 lit. e) (dalej: Okres Trwania Akcji ). 7. Akcja polega na: a) zbieraniu Paragonów w rozumieniu ust. 8 i 9 (dalej odpowiednio: Paragony ); b) zarejestrowaniu Paragonów w sposób, o którym mowa w ust. 10 lub 11 Regulaminu; c) weryfikacji Paragonów w sposób, o którym mowa w ust Regulaminu; d) naliczaniu Punktów i ich wymianie na Nagrody w sposób, o którym mowa w ust Paragonem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9, 14 i 15 Regulaminu, jest odpowiednio:

2 a) paragon fiskalny wydrukowany przez Partnera lub Organizatora ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum Handlowego w Okresie Trwania Akcji dokumentujący transakcję dokonaną przez Klienta; b) faktura VAT wystawiona przez Partnera lub Organizatora dla Klienta ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum Handlowego w Okresie Trwania Akcji dokumentująca transakcję dokonaną przez Klienta; c) rachunek wystawiony przez Partnera lub Organizatora dla Klienta ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum Handlowego w Okresie Trwania Akcji dokumentujący transakcję dokonaną przez Klienta. 9. Paragonem w rozumieniu Regulaminu nie jest: a) dowód kupna i sprzedaży wartości dewizowych; b) dowód operacji z użyciem karty płatniczej; c) jakikolwiek dokument związany z czynnościami bankowymi; d) jakikolwiek znak legitymacyjny (bilet, kwit, kupon, voucher, bon, pokwitowanie, potwierdzenie, rewers, wydruk niefiskalny i in.), który nie jest Paragonem w rozumieniu ust. 8; e) faktura VAT lub rachunek wystawione dla przedsiębiorcy; f) paragon fiskalny, faktura VAT lub rachunek dokumentujące transakcję (i) dokonaną poza terenem Centrum Handlowego lub (ii) dokonaną w innym czasie niż Okres Trwania Akcji z zastrzeżeniem postanowień ust. 15; g) paragon fiskalny, faktura VAT lub rachunek z transakcji sprzedaży dokonanej u Organizatora lub danego Partnera w przypadkach, gdy Klient: (i) wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz danego Partnera na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o dzieło albo jakiejkolwiek innej umowy o świadczenie usług lub (ii) wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz Organizatora, przedsiębiorcy zarządzającego Centrum Handlowym, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w organizację i przeprowadzanie Akcji na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub jakiejkolwiek innej umowy o świadczenie usług. 10. Rejestracji Paragonu dokonuje się przy pomocy przeznaczonego do tego elektronicznego formularza dostępnego przy użyciu Konta na Stronie WWW lub w Kiosku Multimedialnym, a polega ona na podaniu następujących informacji zawartych na Paragonie: a) nazwy Partnera, u którego dokonano transakcji sprzedaży poprzez wybranie jej z dostępnej w formularzu elektronicznym listy słownych znaków towarowych (szyldów), pod którymi Partnerzy prowadzą działalność w Centrum Handlowym; b) daty sprzedaży; c) godziny i minuty sprzedaży z wyjątkiem faktury VAT lub rachunku, na których godzina i minuta sprzedaży nie są zawarte; d) łącznej kwoty należności (sumy) brutto. 11. Rejestracji, o której mowa w ust. 10, w Okresie Trwania Akcji może również dokonać, na prośbę Klienta, Organizator: a) w specjalnie oznaczonym, znakami towarowymi Turawa Park i Ogród Nagród, miejscu na terenie Centrum Handlowego (dalej: Punkt Obsługi Klienta ) w każdą niedzielę od do 17.00, z wyłączeniem dni, w które praca w placówkach handlowych jest niedozwolona;

3 b) w innym wskazanym Klientowi miejscu i czasie w Centrum Handlowym po udostępnieniu Organizatorowi w tym celu przez Klienta Paragonu. 12. Paragon może być zarejestrowany i zweryfikowany (ust. 33 i 34) na rzecz tylko i wyłącznie jednego Klienta. 13. Klient może zarejestrować tylko jeden Paragon wystawiony przez tego samego Partnera lub Organizatora i opatrzony tą samą datą transakcji. 14. Paragon zarejestrowany w trybie Regulaminów Dotychczasowych Akcji nie może być ponownie zarejestrowany na zasadach określonych w Regulaminie, chyba że wcześniej został zweryfikowany negatywnie w trybie Regulaminów Dotychczasowych Akcji. 15. Klient, który nie dokonał, odpowiednio, rejestracji Paragonu w rozumieniu Regulaminów Dotychczasowych Akcji na zasadach i w trybie określonym, odpowiednio, w Regulaminach Dotychczasowych Akcji, może dokonać zarejestrowania tego dokumentu na zasadach i w trybie określonym Regulaminem, pod warunkiem że: a) dokument ten dokumentuje transakcję dokonaną po 10 października 2014 r. i, z wyjątkiem daty transakcji, spełnia wszystkie inne warunki przewidziane dla uznania go za Paragon w rozumieniu Regulaminu; b) spełnione zostały wszystkie inne warunki określone Regulaminem; c) nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość rejestracji Paragonu określone w Regulaminie. 16. Za każdy zarejestrowany w sposób, o którym mowa w ust. 10 lub 11, Paragon Organizator nalicza Klientowi Punkty według Tabeli Przeliczania Punktów stanowiącej załącznik do Regulaminu. 17. Organizator publikuje na Stronie WWW oraz przy użyciu Konta informację o sposobie naliczania Punktów za Paragon zarejestrowany w sposób, o którym mowa w ust. 10 lub 11, a wystawiony przez Partnera, który rozpoczął działalność na terenie Centrum Handlowego w Okresie Trwania Akcji. 18. Do Punktów naliczonych Klientowi w sposób, o którym mowa w ust. 16 lub 17, Organizator dolicza Klientowi Punkty naliczone mu w sposób określony, odpowiednio, w Regulaminach Dotychczasowych Akcji, a niewymienione przez Klienta na Nagrody w trybie Regulaminów Dotychczasowych Akcji. 19. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze i inne korzyści z wyjątkiem Nagród określonych w Katalogu (ust. 21 lit. a). 20. Aktualną liczbę naliczonych Punktów oraz możliwe terminy ich wymiany na prawo do odbioru danej Nagrody, a także termin odbioru Nagrody oraz inne informacje związane ze swoim uczestnictwem w Akcji Klient może sprawdzić przy użyciu Konta. 21. Katalog dostępny przy użyciu Konta, publikowany w Okresie Trwania Akcji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 28, na Stronie WWW pod adresem elektronicznym URL: pod tytułem Katalog nagród określa: a) Nagrody przyrzekane; b) liczbę Punktów konieczną do wymiany na prawo do odbioru danej Nagrody przyrzeczonej; c) liczbę sztuk danej Nagrody przyrzeczonej;

4 d) Partnera, który przyrzeka daną Nagrodę przyrzeczoną w Akcji z zastrzeżeniem, iż Partner taki określony jest słownym, graficznym lub słowno-graficznym znakiem towarowym (nazwą, szyldem, logo), którym oznacza on swój lokal w Centrum Handlowym oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 24; e) nieprzekraczalny dodatkowy termin w Okresie Trwania Akcji, w którym Klient może złożyć Zamówienie Nagrody, o którym mowa w ust. 27 (termin dostępności Nagrody). 22. Do Nagród, których wartość rynkowa przekroczy 760 zł brutto, zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości brutto Nagrody. Przed wydaniem Nagrody Organizator potrąci na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361 ze zm.) kwotę odpowiadającą wysokości dodatkowej nagrody pieniężnej. 23. Publikowane przez Organizatora w Okresie Trwania Akcji w formie drukowanej broszury pod tytułem Ogród Nagród nie są Katalogami, ani innymi Warunkami Szczególnymi, ani też ofertą czy przyrzeczeniem publicznym w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie ogłoszeniem reklamowym dotyczącym Katalogu, o którym mowa w ust Przyrzekającym Nagrody określone w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, a nieoznaczone w sposób, o którym mowa w ust. 21 lit. d), jest Organizator. 25. Prawo do odbioru danej Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, z zastrzeżeniem postanowień ust. 26 i 27, przyznaje się liczbie Klientów nie większej niż liczba sztuk danej Nagrody określona w tym Katalogu (ust. 21 lit. c)). 26. Prawo do odbioru danej Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, przyznaje się Klientowi, który w Okresie Trwania Akcji zarejestrował (ust. 10 i 11) i uzyskał pozytywną weryfikację Paragonów (ust ) uprawniających do naliczenia takiej liczby Punktów, jaka jest określona w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, jako konieczna do jej wymiany na daną Nagrodę określoną w Katalogu, o którym mowa w ust. 21 z zastrzeżeniem, odpowiednio, postanowień ust Prawo do odbioru danej Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, przyznaje się Klientom w kolejności ich zgłoszeń Organizatorowi woli wymiany określonej liczby Punktów na daną Nagrodę określoną w Katalogu, o którym mowa w ust. 21 (dalej: Zamówienie Nagrody ). 28. Zamówienie Nagrody, z zastrzeżeniem ust. 21 lit. e), może zostać zgłoszone w Okresie Trwania Akcji od dnia publikacji danej Nagrody w Katalogu, o którym mowa w ust. 21: a) przy pomocy odpowiedniego formularza elektronicznego dostępnego przy użyciu Konta; b) w Punkcie Obsługi Klienta w każdą niedzielę od do 17.00, z wyłączeniem dni, w które praca w placówkach handlowych jest niedozwolona. 29. Nagroda określona w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, nie podlega wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną. 30. Nagroda określona w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, jest wydawana Klientowi w Punkcie Obsługi Klienta w Okresie Trwania Akcji w każdą niedzielę od do 17.00, z wyłączeniem dni, w które praca w placówkach handlowych jest niedozwolona chyba że Organizator w terminie 8 dni od dnia Zamówienia Nagrody wskazał Klientowi inny sposób, miejsce lub czas wydania tej Nagrody. Organizator nie

5 wydaje Klientowi wraz z Nagrodą dowodu jej zakupu ani też związanego z tą Nagrodą dokumentu gwarancyjnego. 31. Uzyskane w Okresie Trwania Akcji prawo do odbioru Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, wygasa z dniem 15 września 2015 r. chyba że w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, określono inny termin realizacji Nagrody lub sposób obliczenia tego terminu. Po tym terminie Nagroda określona w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, nieodebrana przez Klienta pozostaje własnością, odpowiednio, Organizatora lub przyrzekającego ją Partnera. 32. Z wydania Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, spisuje się protokół odbioru. 33. Przed odbiorem Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, Klient okazuje Organizatorowi zarejestrowane Paragony uprawniające do naliczenia mu odpowiedniej liczby Punktów koniecznych do wymiany na tę Nagrodę (ust. 26) celem ich weryfikacji. Okazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w Okresie Trwania Akcji dokonuje się w jeden z następujących sposobów: a) w Punkcie Obsługi Klienta w każdą niedzielę od do 17.00, z wyłączeniem dni, w które praca w placówkach handlowych jest niedozwolona; b) w innym wyraźnie wskazanym Klientowi uprzednio przez Organizatora miejscu i czasie w Centrum Handlowym; c) poprzez przesłanie Organizatorowi, przy użyciu odpowiedniej funkcjonalności dostępnej za pomocą Konta, cyfrowej kopii (tzw. skanu lub fotografii) Paragonu w postaci pliku elektronicznego. 34. Weryfikacja, o której mowa w ust. 33, polega na sprawdzeniu przez Organizatora wypełnienia przez Paragon warunków Akcji i zgodności z danymi podanymi podczas rejestracji, o której mowa w ust. 10, to jest: a) nazwy Partnera; b) daty sprzedaży; c) godziny i minuty sprzedaży z wyjątkiem faktury VAT lub rachunku, na których godzina i minuta sprzedaży nie są zawarte; d) łącznej kwoty należności (sumy) brutto. 35. Organizator odmawia zweryfikowania Paragonu (weryfikacja negatywna) w przypadkach, gdy: a) dane na okazanym przez Klienta Paragonie lub na przesłanej Organizatorowi jego cyfrowej kopii są różne od danych podanych podczas rejestracji, o której mowa w ust. 10; b) przesłana Organizatorowi cyfrowa kopia Paragonu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione podejrzenia sfałszowania (podrobienia lub przerobienia treści lub formy w porównaniu z oryginałem) z zastrzeżeniem, iż nie wyklucza to możliwości okazania Paragonu do weryfikacji w trybie ust. 33 lit. a) lub b), o czym Organizator informuje Klienta przy użyciu Konta; c) okazywany Paragon został już uprzednio zarejestrowany na rzecz innego Klienta (ust. 12); d) Klient dokonał już rejestracji innego Paragonu opatrzonego tą samą datą pochodzącego od tego samego Partnera lub Organizatora (ust. 13); e) przedstawiony do weryfikacji dokument nie jest Paragonem w rozumieniu ust. 8 w zw. z ust. 9, 14 i 15;

6 f) zachodzi podejrzenie zaistnienia jednej z przesłanek określonych w ust. 9 lub iż Paragon nie dokumentuje transakcji dokonanej przez Klienta (ust. 8). 36. W przypadku weryfikacji negatywnej na podstawie ust. 35 Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie Programu Lojalnościowego. 37. W przypadku zaistnienia wątpliwości mogących prowadzić do weryfikacji negatywnej na podstawie ust. 35 lit. f) Organizator może zażądać złożenia od Klienta oświadczenia, iż odpowiednio: a) Paragon dokumentuje transakcję dokonaną przez Klienta; b) nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w ust. 9 lit. g). 38. Pozytywnie zweryfikowany Paragon Organizator: a) ostemplowuje pieczątką ze znakiem towarowym Turawa Park w przypadku okazania w sposób, o którym mowa w ust. 33 lit. a) lub b); b) oznacza elektronicznie jako zweryfikowany przy użyciu odpowiedniej funkcjonalności dostępnej za pomocą Konta w przypadku okazania w sposób, o którym mowa w ust. 33 lit. c) celem uniemożliwienia jego ponownego okazania i weryfikacji na rzecz innego Klienta. 39. Reklamacja jest rozpatrywana przez: a) Partnera przyrzekającego Nagrodę określoną w Katalogu, o którym mowa w ust. 21 (ust. 21 lit. d)) w zakresie, w jakim dotyczy sposobu realizacji przez niego tej Nagrody; b) Organizatora w pozostałym zakresie.

7 Załącznik do Regulaminu Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Czerwiec 2015" z dnia 1 czerwca 2015 r. TABELA PRZELICZANIA PUNKTÓW Lp. Partner (określony znakiem towarowym, którym oznaczony jest lokal, w którym Partner ten prowadzi działalność w Centrum Handlowym). 1. APART 0,1 2. Astor 0,2 3. AWEG 0,2 4. C&A 0,05 5. Carrefour 0,05 6. CCC 0,05 7. CITY SPORT 0,1 8. Cropp Town 0,2 9. Cubus 0,1 10. Deichmann 0,1 11. Rossmann 0, Empik 0,1 13. Floribunda 0,5 14. Grycan 0,2 15. Guty 0,2 16. House 0,1 17. KFC 0,1 18. KiK 0, LOOX Galeria Optyki 0,2 20. Lovely Look 0,5 21. M&M Decor Matras 0,2 23. mediaexpert 0, Mohito 0, Perfect Clean 0,5 26. PLAY 0,5 27. PLUS 0,5 28. Pracownia Krawiecka Praktiker 0, Reserved 0, Sephora 0,1 32. Smooth the Fruit Smyk 0, Super-Pharm 0, Takko Fashion 0,1 36. TOY PLANET 0,5 37. TRAFIKA Tabak Polska 0,2 38. TUI Centrum Podróży 0,1 39. WOJAS 0,2 40. Orange 0,5 41. T-Mobile 0,5 Liczba Punktów naliczana za każdy jeden pełny złoty łącznej kwoty należności brutto (sumy) na zarejestrowanym Paragonie.

8 TABELA PRZELICZANIA PUNKTÓW Lp. Partner (określony znakiem towarowym, którym oznaczony jest lokal, w którym Partner ten prowadzi działalność w Centrum Handlowym). 42. Carry 0, Szachownica 0,1 44. Bajkowy Labirynt 0,5 45. Lotos Optima 0,05 Liczba Punktów naliczana za każdy jeden pełny złoty łącznej kwoty należności brutto (sumy) na zarejestrowanym Paragonie.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD ZIMA 2014" z dnia 1 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD ZIMA 2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD ZIMA 2014" z dnia 1 grudnia 2014 r. 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin ) są Warunkami Szczególnymi sprzedaży premiowej Ogród Nagród Zima 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD WRZESIEŃ 2015" z dnia 1 WRZEŚNIA 2015 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD WRZESIEŃ 2015 z dnia 1 WRZEŚNIA 2015 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD WRZESIEŃ 2015" z dnia 1 WRZEŚNIA 2015 r. 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin ) są Warunkami Szczególnymi sprzedaży premiowej Ogród Nagród Wrzesień

Bardziej szczegółowo

2016 r. dokumentująca transakcję dokonaną przez Klienta;

2016 r. dokumentująca transakcję dokonaną przez Klienta; REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD LUTY 2016" z dnia 16 lutego 2016 r. 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin ) są Warunkami Szczególnymi sprzedaży premiowej Ogród Nagród LUTY 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OGRÓD NAGRÓD MARZEC 2016" z dnia 1 marca 2016 r.

REGULAMIN KONKURSU OGRÓD NAGRÓD MARZEC 2016 z dnia 1 marca 2016 r. REGULAMIN KONKURSU OGRÓD NAGRÓD MARZEC 2016" z dnia 1 marca 2016 r. 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin ) są Warunkami Szczególnymi konkursu Ogród Nagród Marzec 2016 (dalej odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ KARTY ZA PARAGONY W TURAWA PARK SIERPIEŃ 2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ KARTY ZA PARAGONY W TURAWA PARK SIERPIEŃ 2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ KARTY ZA PARAGONY W TURAWA PARK SIERPIEŃ 2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin ) określają zasady i tryb przeprowadzenia sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Akcji Prosprzedażowej podczas. Weekendu Rabatów w dn. 03-04.10.2015r. w Centrum Handlowym Turawa Park. Definicje

REGULAMIN. Akcji Prosprzedażowej podczas. Weekendu Rabatów w dn. 03-04.10.2015r. w Centrum Handlowym Turawa Park. Definicje REGULAMIN Akcji Prosprzedażowej podczas Weekendu Rabatów w dn. 03-04.10.2015r. w Centrum Handlowym Turawa Park Definicje 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie, zwanego dalej Regulaminem, oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO YES Club

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO YES Club REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO YES Club 1 [Organizator i nazwa Programu Promocyjnego] 1. Program Lojalnościowy jest programem promocyjnym dla Klientów Salonów YES, zorganizowanym pod nazwą YES Club

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup zestaw i odbierz premię!

REGULAMIN PROMOCJI Kup zestaw i odbierz premię! REGULAMIN PROMOCJI Kup zestaw i odbierz premię! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej Kup zestaw i odbierz premię!, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Walentynki z różami. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAZWIE JESIENNY KONKURS SUWAŁKI PLAZA. (dalej Regulamin ) Organizacja

REGULAMIN KONKURSU O NAZWIE JESIENNY KONKURS SUWAŁKI PLAZA. (dalej Regulamin ) Organizacja REGULAMIN KONKURSU O NAZWIE JESIENNY KONKURS SUWAŁKI PLAZA (dalej Regulamin ) 1 Organizacja 1.Organizatorem Konkursu Jesienny Konkurs Suwałki Plaza jest Suwałki Plaza Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Quiz Jak dobrze znasz Pragę? z dnia 23 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Quiz Jak dobrze znasz Pragę? z dnia 23 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Quiz Jak dobrze znasz Pragę? z dnia 23 kwietnia 2015 r. Postanowienia ogólne 1. Celami konkursu Quiz Jak dobrze znasz Pragę? z zakresu nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, są:

Bardziej szczegółowo

Zasady Programu Afiliacyjnego

Zasady Programu Afiliacyjnego I. Postanowienia ogólne 1. Program Afiliacyjny (zwany w dalszej części dokumentu Programem ) to skierowany do nieograniczonego kręgu odbiorców program mający na celu zachęcanie do korzystania z usług nazwa.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Premium-Plus

Regulamin programu Premium-Plus Regulamin programu Premium-Plus 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się program lojalnościowy pod nazwą Premium-Plus (dalej: Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI POLAR

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI POLAR REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI POLAR 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI POLAR zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją, jest Whirlpool

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22.

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22. Regulamin Klubu MODO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Klubu MODO. 2. Organizatorem Klubu jest Devin Investments Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy Regulamin Sprzedaży premiowej Akuna Start Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Sprzedaży premiowej Akuna Start organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna "FORTUNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY

REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Carrefour spółka Carrefour Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN programu PUNKTUJ Z NAMI w sklepach PELCOWIZNA

REGULAMIN programu PUNKTUJ Z NAMI w sklepach PELCOWIZNA REGULAMIN programu PUNKTUJ Z NAMI w sklepach PELCOWIZNA I. 1. Celem Programu PUNKTUJ Z NAMI jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupów towarów w wybranym sklepie PELCOWIZNA. 2. Program PUNKTUJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2016

Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2016 Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2016 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna "FORTUNA online zakłady

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji Tenisowa 4 Fortuny

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji Tenisowa 4 Fortuny Sprzedaż premiowa Regulamin promocji Tenisowa 4 Fortuny I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna FORTUNA online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Niezastąpieni pomocnicy w kuchni, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ HEAVY DUTY MASTERS Obowiązuje od 1 października 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs Trwającego od 19 do 24 stycznia 2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs dla klientów Centrum Handlowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany Regulaminem ) określa warunki i zasady na jakich odbywa się Konkurs Pasja Bridgestone zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród.

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród. REGULAMIN PROMOCJI Świąteczne przyjemności I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Świąteczne przyjemności, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line

Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line 1 Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania oraz udziału w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Powszechna Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Słownik użytych definicji:

Słownik użytych definicji: I Słownik użytych definicji: 1. Program olśnienie program, zwany dalej w skrócie Programem, którego zasady określa niniejszy Regulamin. 2. Organizator ELKIM LIGHTING Zofia Drat-Szymkowiak, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D 1 INFORMACJE OGÓLNE BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 154, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 500 wydajesz 100 dostajesz zwanej dalej Promocją, organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ I KOKURSU DLA KLIENTÓW CENTRUM HANDLOWEGO FORUM W GLIWICACH W DNIACH OD 4 31 MAJA 2015 ROKU. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ I KOKURSU DLA KLIENTÓW CENTRUM HANDLOWEGO FORUM W GLIWICACH W DNIACH OD 4 31 MAJA 2015 ROKU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ I KOKURSU DLA KLIENTÓW CENTRUM HANDLOWEGO FORUM W GLIWICACH W DNIACH OD 4 31 MAJA 2015 ROKU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji prosprzedażowej dla klientów Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Podkreśl swój styl

REGULAMIN PROMOCJI Podkreśl swój styl REGULAMIN PROMOCJI Podkreśl swój styl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Podkreśl swój styl, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kupon dla KP

REGULAMIN PROMOCJI Kupon dla KP 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI Kupon dla KP Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą Kupon dla KP zwanej dalej Promocją, organizowanej przez Praktiker Polska spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Najlepsza para do pielęgnacji tkanin

REGULAMIN PROMOCJI Najlepsza para do pielęgnacji tkanin REGULAMIN PROMOCJI Najlepsza para do pielęgnacji tkanin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Najlepsza para do pielęgnacji tkanin, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LEGENDARNA EDYCJA PEPSI

REGULAMIN PROMOCJI LEGENDARNA EDYCJA PEPSI organizowanej przez: REGULAMIN PROMOCJI LEGENDARNA EDYCJA PEPSI Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamoyskiego 24/26 ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizator

Bardziej szczegółowo

ZNAJDŹ SWÓJ SALON I ODBIERZ KRÓLA

ZNAJDŹ SWÓJ SALON I ODBIERZ KRÓLA POZNAŃ, 10 PAŹDZIERNIKA 2013 R. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DLA KLIENTÓW MEBLE VOX ZNAJDŹ SWÓJ SALON I ODBIERZ KRÓLA 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ZASADY AKCJI

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ZASADY AKCJI Gwarancja zwrotu żwirku Easy Clean Regulamin DLA KONSUMENTA dostępny również na stronie www.acana.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady Akcji Gwarancja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz

REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 56. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu Galerii Echo

Regulamin Klubu Galerii Echo Regulamin Klubu Galerii Echo I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Klubu Galerii Echo. 2. Organizatorem Klubu Galerii Echo jest Projekt Echo Galeria Kielce - Magellan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Denckermann Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000272300; Sąd

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej: 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Wyrzutnia nagród, zwanego dalej Promocją, jest Agencja Reklamowa S4 S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI INNOWACJA DRUKU DLA TWOJEJ FIRMY

REGULAMIN PROMOCJI INNOWACJA DRUKU DLA TWOJEJ FIRMY REGULAMIN PROMOCJI INNOWACJA DRUKU DLA TWOJEJ FIRMY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja prowadzony jest pod nazwą Innowacja druku dla Twojej firmy (dalej Promocja ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Karta Upominkowa Sephora

Regulamin. Karta Upominkowa Sephora Regulamin Karta Upominkowa Sephora Wydawcą Karty Upominkowej SEPHORA jest Sephora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskie 92; 00-807 Warszawa. Karta Upominkowa SEPHORA to elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Najlepsza para do pielęgnacji tkanin

Regulamin promocji Najlepsza para do pielęgnacji tkanin Regulamin promocji Najlepsza para do pielęgnacji tkanin I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem promocji Najlepsza para do pielęgnacji tkanin, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux Poland sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Franke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy ul. Franke 1, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Karta podarunkowa do aparatów Olympus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012 I. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 1. Promocja - promocja Cerkolor Sp. z o.o., o nazwie Małe Formaty", realizowana na zasadach niniejszego Regulaminu. 2. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego pn. "MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC

Regulamin konkursu promocyjnego pn. MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC Regulamin konkursu promocyjnego pn. "MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC 1. Organizatorem Konkursu, zwanego dalej Konkursem jest: Eventariat s.c. Agata Sieprawska, Magdalena Lizak z

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w drugiej edycji Konkursu prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Więcej świeżości, do 100 prań gratis!

REGULAMIN PROMOCJI Więcej świeżości, do 100 prań gratis! REGULAMIN PROMOCJI Więcej świeżości, do 100 prań gratis! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej Więcej świeżości, do 100 prań gratis!, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 7% premii z bonami podarunkowymi w Carrefour na Wielkanoc I. Słowniczek użytych pojęć

REGULAMIN PROMOCJI 7% premii z bonami podarunkowymi w Carrefour na Wielkanoc I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI 7% premii z bonami podarunkowymi w Carrefour na Wielkanoc 2016 I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Zwariowany powrót do szkoły ; 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Kościuszki 24/14 Group działającego w następujących placówkach handlowych:

z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Kościuszki 24/14 Group działającego w następujących placówkach handlowych: Regulamin Programu Lojalno ściowego Perfect-Group A. Ogólne zasady działania programu lojalnościowego. 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest Perfect Group sp sp z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum handlowym Galeria Mokotów w Warszawie. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNO - PROSPRZEDAŻOWEGO PARKU HANDLOWEGO ARENA

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNO - PROSPRZEDAŻOWEGO PARKU HANDLOWEGO ARENA REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNO - PROSPRZEDAŻOWEGO PARKU HANDLOWEGO ARENA 1. Organizator, forma, miejsce i czas trwania Konkursu 1. Organizatorem Konkursu promocyjno - prosprzedażowego (zwanego dalej Konkursem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego Regulamin programu lojalnościowego I. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy CLUB BON APETITO ma na celu budowanie relacji między klientami a Organizatorem Programu poprzez nagradzanie klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników oraz Osób Bliskich Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI POLOMARKET POCZUJ SMAK RADOŚCI

REGULAMIN KONKURSU W SIECI POLOMARKET POCZUJ SMAK RADOŚCI REGULAMIN KONKURSU W SIECI POLOMARKET POCZUJ SMAK RADOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci POLOmarket prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI SMYK Cały dla Małych! KONKURS W SMYKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI SMYK Cały dla Małych! KONKURS W SMYKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI SMYK Cały dla Małych! KONKURS W SMYKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci SMYK Cały dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PIŁKARSKA PROMOCJA PEPSI

REGULAMIN PROMOCJI PIŁKARSKA PROMOCJA PEPSI organizowanej przez: REGULAMIN PROMOCJI PIŁKARSKA PROMOCJA PEPSI Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamoyskiego 24/26 ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CH OGRODY. Pt, AKCJA LICYTACJA

REGULAMIN KONKURSU CH OGRODY. Pt, AKCJA LICYTACJA REGULAMIN KONKURSU CH OGRODY Pt, AKCJA LICYTACJA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu jest Agencja Artystyczna Art. Media Dorota Czeszejko-Jabłońska z siedzibą w Gdyni 81-350,przy ulicy Pl. Kaszubski

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Idealne w domu i w podróży

Regulamin promocji Idealne w domu i w podróży Regulamin promocji Idealne w domu i w podróży I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem promocji Idealne w domu i w podróży, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pt. Wakacje z nagrodami organizowanego przez TU Europa S.A.

Regulamin Konkursu pt. Wakacje z nagrodami organizowanego przez TU Europa S.A. 1 Ogólne zasady Konkursu 1. Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółkę Akcyjną, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław; zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 500 wydajesz 100 dostajesz zwanej dalej Promocją, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wypróbuj mnie, pokochaj i zatrzymaj na zawsze!

Regulamin promocji Wypróbuj mnie, pokochaj i zatrzymaj na zawsze! Regulamin promocji Wypróbuj mnie, pokochaj i zatrzymaj na zawsze! I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem promocji Wypróbuj mnie, pokochaj i zatrzymaj na zawsze!, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Promocja promocja przeznaczona jest dla klientów Marketów Praktiker i składa się z dwóch etapów szczegółowo opisanych w Regulaminie.

Promocja promocja przeznaczona jest dla klientów Marketów Praktiker i składa się z dwóch etapów szczegółowo opisanych w Regulaminie. REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz SKLEP STACJONARNY 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 500 wydajesz 100 dostajesz zwanej dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej WITAJ SZKOŁO NA WESOŁO

Regulamin Akcji Promocyjnej WITAJ SZKOŁO NA WESOŁO Regulamin Akcji Promocyjnej WITAJ SZKOŁO NA WESOŁO I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji promocyjnej o nazwie Witaj Szkoło na Wesoło jest Ferrero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Dziel się radością pieczenia. Odkryj parę

Regulamin promocji Dziel się radością pieczenia. Odkryj parę Regulamin promocji Dziel się radością pieczenia. Odkryj parę I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem promocji Dziel się radością pieczenia. Odkryj parę, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

edukacja.action.com.pl Definicje:

edukacja.action.com.pl Definicje: Definicje: 1. Baza Danych oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich udziałem w Programie Lojalnościowym ACTION Centrum Edukacyjne, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu,

Bardziej szczegółowo