Regulamin Akcji promocyjnej Sprzedaż Premiowa. 1 (Definicje)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Akcji promocyjnej Sprzedaż Premiowa. 1 (Definicje)"

Transkrypt

1 Regulamin Akcji promocyjnej Sprzedaż Premiowa 1 (Definicje) Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) pojawią się słowa pisane z wielkiej litery w środku lub na początku zdań mają one następujące znaczenie: Akcja promocyjna - czasowa oferta specjalna o nazwie Sprzedaż Premiowa organizowana przez Organizatora na zlecenie Spółki skierowana wyłącznie do Adresatów Akcji; Organizator Akcji - Agnieszka Wilczewska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Wilczewska GREENMARK, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybieg 21, Warszawa, NIP , REGON ; działająca na zlecenie Sony Mobile Communications AB z siedzibą w Lund, Nya Vattentornet, Szwecja Spółka - Sony Mobile Communications AB siedzibą w Lund, Nya Vattentornet, Szwecja; Konsumenci - osoby fizyczne, które dokonały zakupu urządzeń telefonicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności zawodowej lub gospodarczej; Adresaci Akcji pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które dokonały zakupu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności zawodowej lub gospodarczej, w okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku, jednego z poniżej wymienionych urządzeń Sony Xperia o następujących modelach: Sony Xperia Z1 Sony Xperia Z Sony Xperia Z Ultra Sony Xperia M Sony Xperia L Sony Xperia SP Sony Xperia E Sony Xperia E dual Sony Xperia V Sony Xperia J Sony Xperia T Sony Xperia miro

2 Sony Xperia tipo dual Sony Xperia tipo Sony Xperia ion HSPA Sony Xperia go Sony Xperia P Sony Xperia U Sony Xperia sola Sony Xperia S oraz które w okresie od 01 marca 2015 roku do 31 marca 2015 roku dokonają zakupu jednego z niżej wymienionych urządzeń Sony Xperia : Sony Xperia Z3 Sony Xperia Z3 Compact Sony Xperia Z3 Dual Sony Xperia Z3 Tablet Compact w określonych Kanałach Sprzedaży; Urządzenie najnowsze urządzenia Sony Xperia tj. Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z3 Compact, Sony Xperia Z3 Dual, Sony Xperia Z3 Tablet Compact oraz urządzenia, których dotyczy akcja tj. Sony Xperia Z1, Sony Xperia Z, Sony Xperia Z Ultra, Sony Xperia M, Sony Xperia L, Sony Xperia SP, Sony Xperia E, Sony Xperia E dual, Sony Xperia V, Sony Xperia J, Sony Xperia T, Sony Xperia miro, Sony Xperia tipo dual, Sony Xperia tipo, Sony Xperia ion HSPA, Sony Xperia go, Sony Xperia P, Sony Xperia U, Sony Xperia sola, Sony Xperia S Kanał Sprzedaży określone miejsce sprzedaży Urządzenia z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej takie jak: dowolny punkt sprzedaży operatora sieci komórkowej, sieci handlowej, sklep internetowy wymienionych miejsc sprzedaży oraz sklep internetowy (e-shop) Sony Mobile Polska (http://www.sonymobile.com/pl/) Nagroda opaska SmartBand Talk SWR30; Czas trwania Akcji czas w jakim Adresat Akcji może podjąć działania, w wyniku których dokona zakupu Urządzenia w okresie objętym Akcją, określony jako od roku do r do godziny 24:00; Ustawa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.); Reklamacja - mailowa informacja Adresata Akcji wyrażająca w szczególności zarzut dotyczący Akcji, jej zasad lub wykonania usługi objętej Akcją;

3 Regulamin niniejszy regulamin Akcji promocyjnej Sprzedaż Premiowa obowiązujący w Czasie trwania Akcji 2 (Ogólne warunki skorzystania z Akcji) 1. Z Akcji promocyjnej mogą skorzystać Adresaci Akcji, którzy: a. są pełnoletni oraz posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz b. w okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku dokonali zakupu jednego z wymienionych urządzeń Sony Xperia : Sony Xperia Z1, Sony Xperia Z, Sony Xperia Z Ultra, Sony Xperia M, Sony Xperia L, Sony Xperia SP, Sony Xperia E, Sony Xperia E dual, Sony Xperia V, Sony Xperia J, Sony Xperia T, Sony Xperia miro, Sony Xperia tipo dual, Sony Xperia tipo, Sony Xperia ion HSPA, Sony Xperia go, Sony Xperia P, Sony Xperia U, Sony Xperia sola, Sony Xperia S oraz c. w okresie obowiązywania Akcji tj. od dnia 01 marca 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku dokonają zakupu jednego z następujących urządzeń Sony Xperia : Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z3 Compact, Sony Xperia Z3 Dual, Sony Xperia Z3 Tablet Compact w Kanałach Sprzedaży. 2. Warunkiem skorzystania z Akcji promocyjnej przez Adresatów Akcji jest spełnienie wszystkich przesłanek określonych w 2 ust.2 lit a,b,c łącznie. 3 (Szczegóły Akcji) 1. W ramach Akcji promocyjnej Adresat Akcji po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie otrzyma Nagrodę opaskę SmartBand Talk SWR30 o średniej wartości rynkowej 699,00 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Fundatorem Nagrody jest Spółka tj. Sony Mobile Communications AB, SE LUND, Nya Vattentornet, Szwecja. 2. W celu wydania Nagrody Adresatowi Akcji niezbędne jest: a. poprawne wypełnienie przez Adresata Akcji formularza zgłoszeniowego zamieszonego na stronie lub do dnia do godziny 24:00 tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, , model poprzedniego produktu, numer IMEI poprzedniego produktu, numer IMEI nowego produktu, miasto, ulica, numer mieszkania, kod pocztowy b. załączenie skanu dowodu zakupu posiadanego urządzenia objętego Akcją dokonanego przed 31 grudnia 2013 roku; c. załączenie skanu dowodu zakupu nowego Urządzenia objętego Akcją tj. Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z3 Compact, Sony Xperia Z3 Dual, Sony Xperia Z3 Tablet Compact w okresie od 01 marca 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku; d. akceptacja warunków niniejszego Regulaminu; e. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Adresata Akcji zgodnie z Ustawą w celu objętym Akcją promocyjną. 3. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Nagroda zostanie przesłana do Adresata Akcji paczką kurierską na podany przez niego adres w formularzu zgłoszeniowym. 4. Organizator zobowiązany jest w ciągu 14 dni dokonać weryfikacji zgłoszenia oraz w przypadku dokonania przez Organizatora pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przesłania

4 Nagrody do Adresata Akcji. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy Nagrody. 5. W celu odbioru Nagrody Adresat Akcji jest zobowiązany podpisać protokół odbioru Nagrody i przekazać go kurierowi. Protokół odbioru Nagrody zostanie przesłany Adresatowi razem z Nagrodą na wskazany przez Adresata Akcji adres. 6. Adresatowi Akcji przysługuje każdorazowo jedna Nagroda po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz przesłaniu skanu dowodu zakupu posiadanego urządzenia objętego Akcją dokonanego przed 31 grudnia 2013 roku oraz dowodu zakupu nowego Urządzenia objętego Akcją dokonanego w okresie od 01 marca 2015 roku do 31 marca 2015 roku. 7. Otrzymana przez Adresata Akcji Nagroda nie podlega wymianie na inną ani nie jest wypłacany jej ekwiwalent finansowy. 8. Modele urządzeń objęte niniejszym Regulaminem, a zakupione po dniu 31 grudnia 2013 roku nie podlegają warunkom niniejszej Akcji promocyjnej. 4 (Postępowanie reklamacyjne) 1. Reklamacje należy składać na adres mailowy Organizatora: z tytułem maila Promocja Sony Xperia. 2. Reklamacje mogą być składane w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Akcji promocyjnej (decyduje data wpłynięcia maila). 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych dnia ich zgłoszenia. Za dzień zgłoszenia uważa się datę zgłoszenia wpływu reklamacji do Organizatora. 4. Adresat Akcji zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie identycznej w stosunku do formy, w jakiej Adresat Akcji złożył Reklamację. 5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora, Reklamacja nie może być rozpatrzona w ww. terminie Organizator powiadomi Adresata Akcji o tym fakcie przed upływem ww. terminu, wskazując przyczynę oraz przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji. 5 (Dane osobowe) 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Adresatów Akcji jest Spółka tj. Sony Mobile Communications AB siedzibą w Lund, Nya Vattentornet, SzwecjaPrzetwarzanie danych osobowych Adresatów Akcji będzie odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Ustawą. 2. Zgłaszając swój udział w Akcji promocyjnej tj. uzupełniając formularz zgłoszeniowy na stronie lub Adresat Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie przed Administratora jego danych osobowych objętych zgłoszeniem zgodnie z przepisami Ustawy w celach organizacji Akcji promocyjnej. 3. Dane osobowe Adresatów Akcji będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych zgodnie z Ustawą do celów marketingowych i promocyjnych, o ile Adresat Akcji wyraził odpowiednią zgodę. 6 (Postanowienia końcowe) 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej przez cały czas trwania Akcji promocyjnej.

5 2. Niniejsza promocja nie może być łączona z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Organizatora. 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z Akcji będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta. 4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz przesyłając skany pozostałych wymaganych dokumentów o których mowa w 3 ust.2 lit. b i c Adresat Akcji wyraża zgodę na warunki Regulaminu Akcji promocyjnej Sprzedaż Premiowa oraz zobowiązuje się ich przestrzegać. 5. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej dostępne w materiałach reklamowych mają charakter marketingowy i nie stanowią części Regulaminu ani oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje)

Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje) Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią 1 (Definicje) Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) pojawią się słowa pisane z wielkiej litery w środku lub na początku zdań

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "All inclusive" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji All inclusive 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji "All inclusive" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą All inclusive" jest firma FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej 144a, 33-300 Nowy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie, zwanej dalej Promocją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii lodówek, AGD do zabudowy oraz odkurzaczy, oznaczonych

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo