Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr /0 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 0.0.0r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 0

2 Spis treści Część I. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... Część II. Obsługa kasowo skarbcowa... Część III. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe, terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunki dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców... Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe (Pol-Konto)... Rozdział III. Rachunki oszczędnościowe... Rozdział IV. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych... 0 Rozdział V. Pozostałe rachunki bankowe... Część IV. Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze,... Rozdział I. Rachunki rolnicze w PLN... Rozdział II. Rachunki dla Firm, Wspólnot Mieszkaniowych (bieżące i pomocnicze) w PLN... Rozdział III. Rachunki rozliczeniowe w walutach wymienialnych... 0 Rozdział IV. Rachunki lokat terminowych w złotych i walutach wymienialnych... Rozdział V. Pozostałe rachunki w PLN... Część V. Kredyty i gwarancje bankowe... Rozdział IA. Kredyty gotówkowe dla osób prywatnych... Rozdział IB. Kredyty gotówkowe dla osób prywatnych Bezpieczna Gotówka )... Rozdział IC. Kredyty EKODOM )... Rozdział ID. Kredyty Wypoczynek bez wyrzeczeń )... Rozdział II. Kredyty hipoteczne, mieszkaniowe i na zakup kolektorów słonecznych z dofinansowaniem... Rozdział III. Kredyty komercyjne na działalność rolniczą... Rozdział IV. Kredyty komercyjne na działalność gospodarczą i pozostałe (z wyłączeniem działalności rolniczej)... Rozdział V. Kredyty preferencyjne z pomocą ARIMR udzielane do..0r... Rozdział VI. Kredyty preferencyjne z pomocą ARIMR udzielane od 0.0.0r... Rozdział VII. Gwarancje bankowe... Część VI. Czeki i przekazy w obrocie dewizowym... Część VII. Pozostałe i usługi bankowe... 0 Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

3 Część I. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Izbicy, zwanego dalej Bankiem.. Opłaty i prowizje pobierane są: ) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; ) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; ) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; ) zgodnie z zawartą umową.. Bank nie pobiera prowizji i opłat od wpłat na cele charytatywne.. Bank pobiera opłatę albo prowizję do wyczerpania dodatniego salda, przy uwzględnieniu ewentualnego limitu kredytu/debetu określonego w odrębnej umowie (to jest do wyczerpania wolnych środków). W przypadku, gdy opłata albo prowizja jest większa niż wolne środki, Bank pobiera część opłaty albo prowizji, do wysokości wolnych środków. Po wyczerpaniu wolnych środków całość albo niepobrana część opłaty albo prowizji jest należna Bankowi jako prowizja zaległa. Prowizję zaległą Bank pobiera z kolejnego wpływu w pierwszej kolejności, a jeśli kwota wpływu jest niższa niż kwota prowizji zaległej Bank pobiera ją z kolejnych wpływów.. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.. Opłaty i prowizje ustalone są w walucie polskiej.. Opłaty i prowizje od bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawą naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata albo prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 0. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.. Za dzień roboczy dla wszystkich zleceń płatniczych realizowanych przez Bank przyjmuje się wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt określonych odrębnymi przepisami jako dni wolne od pracy.. Polecenie przelewu (przelew) składane są w formie dokumentu papierowego (zgodnie z Polską Normą PN-F-00) z dyspozycji ustnej lub za pomocą bankowości BS online.. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od Klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.. Klient nie może odwołać dyspozycji wpłaty gotówkowej na rachunek w innym banku od momentu złożenia zlecenia w kasie placówki Banku.. Sporządzenie potwierdzenia wykonania na należy przez to rozumieć: sporządzenie odpisu dowodu do, odpisu obrotów na jednym koncie, kopii dowodu, wtórnika elektronicznego dokumentu, potwierdzenia zrealizowania przelewu elektronicznego.. Awizowanie zgłaszanie wypłat gotówkowych najpóźniej do godziny 00 poprzedniego dnia roboczego w stosunku do dnia wypłaty dla kwot wypłat powyżej kwoty W przypadku braku awizowania Bank może odmówić wypłaty gotówki.. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

4 Część II. Obsługa kasowo skarbcowa Lp. Rodzaj usług () Tryb pobierania Stawka A. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach Telefony stacjonarne i komórkowe za transakcję,* Energia elektryczna, Gaz za transakcję,* Składki ubezpieczeniowe na rzecz ZUS, KRUS za transakcję,* Składki podatku na rzecz US za transakcję,* Opłaty na rzecz Gminy Gorzków za transakcję Opłaty na rzecz Gminy Rudnik za transakcję Opłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu za transakcję Opłaty na rzecz Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za transakcję Opłaty na rzecz Telewizji Kablowej Krasnystaw za transakcję,* 0 Opłaty na rzecz NetU Marek Wróblewski za transakcję,* Opłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych za transakcję,* Opłaty na rzecz Akasha.NET Sp. z o.o. za transakcję,* Wpłaty pozostałe za transakcję B. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w banku 0,0% od kwoty * min, max 0 Opłaty na rzecz EKO-KRAS sp. z o.o. w Kraśniku za transakcję zł* C. Wypłaty z rachunków prowadzonych przez inne banki Realizacja czeku gotówkowego za transakcję Realizacja czeku potwierdzonego przez inny bank za transakcję D. Depozyty bankowe 0,0% od kwoty min zł 0,0% od kwoty min zł Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytu za każdy depozyt E. Za przechowywanie w depozycie bankowym książeczek i bonów oszczędnościowych dokumentu papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji, itp.) UWAGA: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu. duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych, weksli złożonych do depozytu Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte miesięcznie depozytu miesięcznie depozytu miesięcznie depozytu miesięcznie depozytu Opłata za udostępnienie skarbca Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego oraz wg ceny zakupu + 0% narzutu worek do monet 0,0% wartości F. Zmiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały za transakcję min zł *prowizja wpłaty niezależnie od kwoty dla posiadaczy rachunków Pol-Konto Komfort, Pol-Konto Wygodne, Rachunek Agro Plus zł zł zł zł Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

5 Część III. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe, terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunki dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe (Pol-Konto) Lp. Rodzaj usług () Tryb pobierania Pol-Konto Standard Pol-Konto Komfort Pol-Konto Senior Stawka Pol-Konto Wygodne Pol-Konto Student Pol-Konto Junior Pol-Konto Świadczenia Standard/ Plus 0 A. Rachunek bankowy Otwarcie Prowadzenie (Uwaga: Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Za miesiąc w którym rachunek zostaje miesięcznie zł zł zł zł ) ) zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni) Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta zł Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na miesięcznie zł Pełnomocnictwo do (zmiana, cofnięcie) zł Zmiana warunków umowy na wniosek klienta Dokonanie blokady środków na oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz innego Banku Wypłata z z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 0 Wypłata z z tytułu spadkobrania Likwidacja w ciągu miesięcy od daty założenia Minimalne saldo na po wykonaniu włącznie z należną zł Bankowi opłatą bądź prowizją B. Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowe za wpłatę (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez za wypłatę awizowania do kwoty 0 00) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna z za wypłatę awizowaniem powyżej kwoty 0 00) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez awizowania powyżej kwoty za wypłatę zł za każde rozpoczęte 00 powyżej kwoty awizowanej Prowizja naliczana jest od różnicy pomiędzy kwotą wypłacaną a kwotą awizowaną.) Awizowanie kwoty wypłaty do godziny za każde 00 poprzedniego dnia roboczego awizo Brak wypłaty awizowanej kwoty za każde awizo C. Bankowość elektroniczna BS online Aktywacja Opłata za dostęp miesięcznie Wydanie pierwszego pendrive do zł zł zł zł zł Wydanie kolejnego pendrive do zł Wydanie pendrive do w miejsce utraconego lub zniszczonego Wydanie karty 0 kodów w formie papierowej zł Wydanie karty 0 kodów w formie elektronicznej Autoryzacja za pomocą kodu SMS epol- Konto Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

6 0 Informacja SMS o realizacji zlecenia 0 Informacja SMS o zmianie salda 0, 0, Doładowanie telefonu komórkowego za doładowanie Założenie lokaty za każdy rachunek Rezygnacja z usługi zł D. Przelewy krajowe E. Przelew na rachunek w Banku: zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:,,, zł 0, 0, 0, 0, Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET ) : Nie dotyczy Przelew na rachunek ZUS:,,, zł 0, 0, 0, 0, Przelew na rachunek US:,,, zł 0, 0, 0, 0, Przelew na konto organu egzekucyjnego zł Zlecenia stałe o stałej kwocie i terminie Założenie zlecenia stałego:, zł za zlecenie Modyfikacja zlecenia stałego:, zł za zlecenie Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku zł zł zł zł 0, 0, 0, 0, F. Polecenie zapłaty Założenie, aktualizacja lub odwołanie polecenia zapłaty Realizacja polecenia zapłaty G. Usługa saldo na SMS (esms) Założenie, aktualizacja Wysłanie komunikatu SMS o zmianie salda H. Karty płatnicze ) ) nie za SMS 0, dotyczy Rodzaj karty KARTA PŁATNICZA Wydanie nowej karty, Wznowienie karty, Wydanie duplikatu karty (za kartę), Zastrzeżenie karty Rozpatrzenie reklamacji lub wyjaśnienie transakcji wątpliwej Zmiana limitu indywidualnego Opłata za posiadanie karty miesięcznie,, ), ), ) zł karty od salda Przekroczenie salda środków przekroczenia własnych na bankowym w stosunku (debet niesankcjonowany) rocznym oprocentowanie wg stopy przeterminowanej zł zł Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

7 0 0 Płatność kartą: w punktach handlowo-usługowych w kraju w punktach handlowo-usługowych za granicą transakcje cash back Wypłata gotówki w bankomatach: we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista Banków dostępna w placówkach i na stronie Banku (www.bsizbica.pl) pozostałych bankomatach w kraju zł za granicą kraju % min Czasowa blokada lub odblokowanie karty zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza za zestawienia wskazany okres zł Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Posiadacza generowania zł Zmiana danych użytkownika karty zmiany zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 00 Zmiana PIN u karty w bankomatach za każdą Banku zmianę 0, zł I. Wyciąg z bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg miesięczny udostępniany w sposób określony w umowie Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu odbierany w Banku zł Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na zł terenie kraju Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie / wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. za wezwanie zł wysłanego monitu Sporządzenie potwierdzenia wykonania na zł J Sporządzenie historii na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku bieżącego zł max za cały rok za każdy miesiąc roku poprzedniego zł max za cały rok ) W przypadku Pol-Konto Świadczenia Plus miesięczna opłata za prowadzenie wynosi, zł; brak prowizji za wysłanie komunikatu SMS o zmianie salda oraz brak opłaty za posiadanie karty. ) od 0.0.0r. do..0r. Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie. Od 0.0.0r. wysokość opłaty uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym: Miesięczny wpływ na rachunek powyżej 00, opłata za prowadzenie ; Miesięczny wpływ na rachunek od 00 do 00, opłata za prowadzenie zł Miesięczny wpływ na rachunek poniżej 00, opłata za prowadzenie zł ) SORBNET Szybkie przelewy kierowane do innych banków realizowane przez Bank w ciągu 0 minut, z wyjątkiem Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Aktualną listę Banków pod adresem: ) w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę min. rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę; w przeciwnym razie,/mies. ) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta bankowego. zł Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

8 Rozdział II. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe (Pakiety dla Pol-Konto standard) Lp. Rodzaj usług () A. Rachunek bankowy Prowadzenie (Uwaga: Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Za miesiąc w którym rachunek zostaje zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni) Usługi udostępniane nieodpłatnie w ramach pakietu. (Uwaga: Pozostałe opłaty zgodnie z obowiązującą taryfą dla Pol-Konto Standard) Tryb pobierania Rozdział III. Rachunki oszczędnościowe Pakiet Standard Stawka Pakiet Oszczędny miesięcznie zł Opłata za posiadanie jednej karty do ; Przelewy na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR w systemie bankowości BS online. Opłata za posiadanie jednej karty do ; Usługa saldo na SMS (esms); Przelewy na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR w systemie bankowości BS online; Realizacja polecenia zapłaty; Realizacja zlecenia stałego. Stawka Tryb Rachunek Rachunek oszczędnościowy Lp. Rodzaj usług () Rachunek pobierania oszczędnościowy płatny na Pol-EFEKT oszczędnościowy płatny na każde żądanie *jedna operacja obciążeniowa w każde żądanie w walucie potwierdzony książeczką miesiącu bez prowizji A. Rachunek bankowy Otwarcie Prowadzenie (Uwaga: Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Za miesiąc w którym rachunek zostaje miesięcznie, zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni) Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta zł Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na miesięcznie zł Pełnomocnictwo do (zmiana, cofnięcie) zł Zmiana warunków umowy na wniosek klienta Dokonanie blokady środków na oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz innego Banku Wypłata z z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 0 Wypłata z z tytułu spadkobrania Wydanie książeczki lub zmiana nie dotyczy Umorzenie książeczki nie dotyczy B. Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowe za wpłatę Wpłaty bezgotówkowe za wypłatę, (Uwaga: Łączna wypłata dzienna w PLN bez awizowania do kwoty 0 00, Wypłatę w walutach wymienialnych należy za wypłatę zł*, zgłaszać co najmniej na dwa dni robocze przed planowaną operacją) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna z awizowaniem powyżej kwoty 0 00, Wypłatę w walutach wymienialnych należy za wypłatę zł* zgłaszać co najmniej na dwa dni robocze przed planowaną operacją) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez zł* za każde rozpoczęte 00 powyżej kwoty awizowania powyżej kwoty za wypłatę awizowanej Prowizja naliczana jest od różnicy pomiędzy Nie dotyczy kwotą wypłacaną a kwotą awizowaną.) Awizowanie kwoty wypłaty za każde awizo Nie dotyczy Brak wypłaty awizowanej kwoty za każde awizo Nie dotyczy Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

9 C. Bankowość elektroniczna BS online Aktywacja Opłata za dostęp miesięcznie Wydanie pierwszego pendrive do Nie dotyczy Nie dotyczy Wydanie kolejnego pendrive do zł Wydanie pendrive do w miejsce utraconego lub zniszczonego Wydanie karty 0 kodów w formie papierowej zł Wydanie karty 0 kodów w formie elektronicznej Autoryzacja za pomocą kodu SMS Informacja SMS o realizacji zlecenia 0, 0 Informacja SMS o zmianie salda 0, za Doładowanie telefonu komórkowego doładowanie za każdy Założenie lokaty rachunek Rezygnacja z usługi zł D. Przelewy krajowe E. Przelew na rachunek w Banku: zł zł* Nie dotyczy Nie dotyczy Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: zł zł zł* Nie dotyczy Nie dotyczy Przelew na rachunek ZUS: zł zł zł* Nie dotyczy Nie dotyczy Przelew na rachunek US: zł zł zł* Nie dotyczy Nie dotyczy Przelew na konto organu egzekucyjnego zł Zlecenia stałe o stałej kwocie i terminie Założenie zlecenia stałego: Modyfikacja zlecenia stałego: Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku F. Usługa saldo na SMS (esms) Założenie, aktualizacja Wysłanie komunikatu SMS o zmianie salda Wyciąg z bankowego, D. potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg miesięczny udostępniany w sposób określony w umowie Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu odbierany w Banku Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju za zlecenie Nie dotyczy, Nie dotyczy za zlecenie Nie dotyczy, Nie dotyczy Nie dotyczy zł* Nie dotyczy Nie dotyczy zł* Nie dotyczy za SMS Nie dotyczy 0, zł zł Nie dotyczy Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

10 Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie / wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. od za wezwanie zł każdego wysłanego monitu Sporządzenie potwierdzenia wykonania na zł E Sporządzenie historii na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku bieżącego zł max za cały rok za każdy miesiąc roku poprzedniego zł max za cały rok Rozdział IV. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych Stawka Lp. Rodzaj usług () Tryb pobierania Rachunki lokaty w walutach Rachunki lokaty w PLN wymienialnych A. Rachunek bankowy Otwarcie Prowadzenie miesięcznie Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta zł Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na miesięcznie zł Pełnomocnictwo do (zmiana, cofnięcie) zł Zmiana warunków umowy na wniosek klienta Dokonanie blokady środków na oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz innego Banku 0 Wypłata z z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Wypłata z z tytułu spadkobrania Wydanie książeczki lub zmiana zł nie dotyczy Umorzenie książeczki lub dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy nie dotyczy B. Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowe za wpłatę (Uwaga: Łączna wypłata dzienna w PLN bez awizowania do kwoty 0 00, Wypłatę w walutach wymienialnych należy zgłaszać co najmniej za wypłatę na dwa dni robocze przed planowaną operacją) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna z awizowaniem powyżej kwoty 0 00, Wypłatę w walutach wymienialnych należy zgłaszać co najmniej za wypłatę na dwa dni robocze przed planowaną operacją) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez zł za każde rozpoczęte 00 powyżej awizowania powyżej kwoty za wypłatę kwoty awizowanej Prowizja naliczana jest od różnicy pomiędzy nie dotyczy kwotą wypłacaną a kwotą awizowaną.) Awizowanie kwoty wypłaty do godziny 00 poprzedniego dnia roboczego za każde awizo nie dotyczy Brak wypłaty awizowanej kwoty za każde awizo nie dotyczy Likwidacja lokaty przelewem do innego Banku Wyciąg z bankowego, C. potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg miesięczny udostępniany w sposób określony w umowie Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu odbierany w Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) zł zł str. 0

11 Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie zł kraju D Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie / wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. wysłanego monitu Sporządzenie potwierdzenia wykonania na Sporządzenie historii na wniosek Posiadacza za wezwanie za każdy miesiąc roku bieżącego zł max za cały rok za każdy miesiąc roku poprzedniego zł max za cały rok Rozdział V. Pozostałe rachunki bankowe Lp. Rodzaj usług () Stawka Tryb Rachunek Rachunek Rachunek pobierania Oszczędnościoworozliczeniowrozliczeniowrozliczeniowy Oszczędnościowo- Oszczędnościowo- dla PKZP dla Rad Rodziców dla SKO A. Rachunek bankowy Otwarcie Prowadzenie (Uwaga: Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Za miesiąc w którym rachunek zostaje miesięcznie zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni) Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta zł Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na miesięcznie zł Pełnomocnictwo do (zmiana, cofnięcie) zł Zmiana warunków umowy na wniosek klienta Dokonanie blokady środków na oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz innego Banku B. Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowe za wpłatę (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez za wypłatę awizowania do kwoty 0 00) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna z za wypłatę awizowaniem powyżej kwoty 0 00) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez awizowania powyżej kwoty za wypłatę zł za każde rozpoczęte 00 powyżej kwoty awizowanej Prowizja naliczana jest od różnicy pomiędzy kwotą wypłacaną a kwotą awizowaną.) Awizowanie kwoty wypłaty do godziny za każde 00 poprzedniego dnia roboczego awizo Brak wypłaty awizowanej kwoty za każde awizo C. Bankowość elektroniczna BS online Aktywacja Opłata za dostęp miesięcznie Wydanie pierwszego pendrive do Wydanie kolejnego pendrive do zł Wydanie pendrive do w miejsce utraconego lub zniszczonego Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) zł zł Istnieje możliwość wydania dostępu do Istnieje możliwość wydania dostępu do str.

12 Wydanie karty 0 kodów w formie papierowej zł Wydanie karty 0 kodów w formie elektronicznej Autoryzacja za pomocą kodu SMS Informacja SMS o realizacji zlecenia 0, 0 Informacja SMS o zmianie salda 0, za Doładowanie telefonu komórkowego doładowanie za każdy Założenie lokaty rachunek Rezygnacja z usługi zł D. Przelewy krajowe E. Przelew na rachunek w Banku: Nie dotyczy Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:, 0, Nie dotyczy Przelew na rachunek ZUS:, 0, Nie dotyczy Przelew na rachunek US:, 0, Nie dotyczy Przelew na konto organu egzekucyjnego zł Zlecenia stałe o stałej kwocie i terminie Założenie zlecenia stałego:, za zlecenie Nie dotyczy Modyfikacja zlecenia stałego:, za zlecenie Nie dotyczy Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku Nie dotyczy Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku zł 0, Nie dotyczy F. Usługa saldo na SMS (esms) Założenie, aktualizacja Wysłanie komunikatu SMS o zmianie salda Wyciąg z bankowego, G. potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg miesięczny udostępniany w sposób określony w umowie Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu odbierany w Banku Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie / wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. wysłanego monitu za SMS 0, Nie dotyczy za wezwanie zł zł zł Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

13 Sporządzenie potwierdzenia wykonania na zł H Sporządzenie historii na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku bieżącego zł max za cały rok za każdy miesiąc roku poprzedniego zł max za cały rok Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

14 Część IV. Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze, Rozdział I. Rachunki rolnicze w PLN Stawka Tryb Lp. Rodzaj usług () pobierania Rachunek Agro ) Rachunek Rachunek Rachunek eagro Agro Dopłata Agro Plus A. Rachunek bankowy Otwarcie Prowadzenie (Uwaga: Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Za miesiąc w którym rachunek zostaje miesięcznie zł zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni) Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta zł Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na miesięcznie zł zł zł Pełnomocnictwo do (zmiana, cofnięcie) zł Zmiana warunków umowy na wniosek klienta Dokonanie blokady środków na oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz innego Banku Likwidacja w ciągu miesięcy od daty założenia zł 0 Minimalne saldo na po wykonaniu włącznie z należną zł Bankowi opłatą bądź prowizją B. Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowe za wpłatę Wpłaty bezgotówkowe za wpłatę 0,0% od kwoty min zł max (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez awizowania do kwoty 0 00) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna z awizowaniem powyżej kwoty 0 00) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez awizowania powyżej kwoty Prowizja naliczana jest od różnicy pomiędzy kwotą wypłacaną a kwotą awizowaną.) Awizowanie kwoty wypłaty do godziny 00 poprzedniego dnia roboczego Brak wypłaty awizowanej kwoty za wypłatę za wypłatę za każde awizo za każde awizo 0,% od kwoty min, max zł za każde rozpoczęte 00 powyżej kwoty awizowanej C. Bankowość elektroniczna BS online Aktywacja, opłata za dostęp 0,% od kwoty min zł max Wydanie pierwszego pendrive do zł Wydanie kolejnego pendrive do zł Wydanie pendrive do w miejsce utraconego lub zniszczonego Wydanie karty 0 kodów w formie papierowej zł Wydanie karty 0 kodów w formie elektronicznej Autoryzacja za pomocą kodu SMS Informacja SMS o realizacji zlecenia 0 Informacja SMS o zmianie salda 0, Doładowanie telefonu komórkowego za doładowanie Założenie lokaty za każdy rachunek Rezygnacja z usługi zł Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

15 D. Przelewy krajowe E. Przelew na rachunek w Banku: zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:, zł 0, zł 0, zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET ) : Nie dotyczy Przelew na rachunek ZUS:, zł 0, zł 0, zł Przelew na rachunek US:, zł 0, zł 0, zł Przelew na konto organu egzekucyjnego zł Zlecenia stałe o stałej kwocie i terminie Założenie zlecenia stałego: Modyfikacja zlecenia stałego: za zlecenie, za zlecenie Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku zł zł 0, zł 0, zł F. Polecenie zapłaty Założenie, aktualizacja lub odwołanie zł polecenia zapłaty Realizacja polecenia zapłaty zł G. Usługa saldo na SMS (esms) Założenie, aktualizacja Wysłanie komunikatu SMS o zmianie salda za SMS 0, Nie dotyczy H. Karty płatnicze ), Rodzaj karty KARTA PŁATNICZA Wydanie nowej karty Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty (za kartę) Zastrzeżenie karty zł Rozpatrzenie reklamacji lub wyjaśnienie transakcji wątpliwej Zmiana limitu indywidualnego Opłata za posiadanie karty miesięcznie,,, ), karty od salda Przekroczenie salda środków przekroczeni własnych na bankowym a w stosunku (debet niesankcjonowany) rocznym oprocentowanie wg stopy przeterminowanej Płatność kartą: w punktach handlowo-usługowych 0 w kraju w punktach handlowo-usługowych za granicą transakcje cash back zł Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

16 Wypłata gotówki w bankomatach: we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista Banków dostępna w placówkach i na stronie Banku (www.bsizbica.pl) pozostałych bankomatach w kraju zł za granicą kraju % min Czasowa blokada lub odblokowanie karty zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza za zestawienia wskazany okres zł Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Posiadacza generowania zł Zmiana danych użytkownika karty zmiany zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 00 Zmiana PIN u karty w bankomatach za każdą Banku zmianę 0, zł I. Wyciąg z bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg miesięczny udostępniany w Banku Wyciąg udostępniany za pośrednictwem BS online Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu odbierany w Banku zł zł Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na zł terenie kraju Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie / wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. za wezwanie zł wysłanego monitu Sporządzenie potwierdzenia wykonania na zł J Sporządzenie historii na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku bieżącego zł max za cały rok za każdy miesiąc roku poprzedniego zł max za cały rok ) Rachunek Agro zostaje wycofany z oferty (nie będzie oferowany nowym Klientom) z dniem 0.0.0r. ) SORBNET Szybkie przelewy kierowane do innych banków realizowane przez Bank w ciągu 0 minut, z wyjątkiem Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Aktualną listę Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. w Warszawie można odnaleźć pod adresem: ) w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę min. rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę; w przeciwnym razie,/mies. ) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta bankowego. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

17 Rozdział II. Rachunki dla Firm, Wspólnot Mieszkaniowych (bieżące i pomocnicze) w PLN Lp. Rodzaj usług () Tryb Stawka pobierania Rachunek Standard Rachunek Plus Rachunek efirma A. Rachunek bankowy Otwarcie Prowadzenie bieżącego (Uwaga: Opłata nie jest pobierana za pierwsze sześć miesięcy od miesiąca w którym rachunek został otwarty. Za miesiąc miesięcznie zł w którym rachunek zostaje zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni) Prowadzenie pomocniczego (Uwaga: Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Za miesiąc w którym rachunek zostaje miesięcznie zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni) Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta zł Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na miesięcznie zł zł Pełnomocnictwo do (zmiana, cofnięcie) zł Zmiana warunków umowy na wniosek klienta Dokonanie blokady środków na oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz innego Banku 0 Wydanie czeków za czek zł Potwierdzenie czeku za czek Inkaso czeku za czek Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków Likwidacja w ciągu miesięcy od daty założenia Minimalne saldo na po wykonaniu włącznie z należną zł Bankowi opłatą bądź prowizją B. Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowe za wpłatę (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez awizowania do kwoty 0 00) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna z awizowaniem powyżej kwoty 0 00) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez awizowania powyżej kwoty Prowizja naliczana jest od różnicy pomiędzy kwotą wypłacaną a kwotą awizowaną.) Awizowanie kwoty wypłaty do godziny 00 poprzedniego dnia roboczego Brak wypłaty awizowanej kwoty za wypłatę za wypłatę za wypłatę za każde awizo za każde awizo 0,0% od kwoty min zł max 0,0% od kwoty min, max Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) 0,0% od kwoty min zł max zł za każde rozpoczęte 00 powyżej kwoty awizowanej C. Bankowość elektroniczna BS online Aktywacja Opłata za dostęp miesięcznie Wydanie pierwszego pendrive do zł Wydanie kolejnego pendrive do zł Wydanie pendrive do w miejsce utraconego lub zniszczonego Wydanie karty 0 kodów w formie papierowej zł Wydanie karty 0 kodów w formie elektronicznej Autoryzacja za pomocą kodu SMS Informacja SMS o realizacji zlecenia 0, 0, 0 Informacja SMS o zmianie salda 0, Doładowanie telefonu komórkowego za doładowanie str.

18 Założenie lokaty za każdy rachunek Rezygnacja z usługi zł D. Przelewy krajowe Przelew na rachunek w Banku: Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: zł 0, zł 0, zł zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET ) : Nie dotyczy Przelew na rachunek ZUS: zł zł 0, zł 0, zł Przelew na rachunek US: E. zł zł 0, zł 0, zł Przelew na konto organu egzekucyjnego zł Zlecenia stałe o stałej kwocie i terminie Założenie zlecenia stałego: Modyfikacja zlecenia stałego: za zlecenie, zł zł, zł zł za zlecenie Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku zł 0, zł 0, zł F. Polecenie zapłaty Założenie, aktualizacja lub odwołanie polecenia zapłaty Realizacja polecenia zapłaty G. Usługa saldo na SMS (esms) Założenie, aktualizacja Wysłanie komunikatu SMS o zmianie salda H. Karty płatnicze ) za SMS 0, 0, Nie dotyczy Rodzaj karty KARTA PŁATNICZA Wydanie nowej karty Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty (za kartę) Zastrzeżenie karty Rozpatrzenie reklamacji lub wyjaśnienie transakcji wątpliwej Zmiana limitu indywidualnego miesięcznie, Opłata za posiadanie karty zł zł karty od salda Przekroczenie salda środków przekroczenia własnych na bankowym w stosunku (debet niesankcjonowany) rocznym oprocentowanie wg stopy przeterminowanej zł zł Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

19 0 Płatność kartą: w punktach handlowo-usługowych w kraju w punktach handlowo-usługowych za granicą transakcje cash back Wypłata gotówki w bankomatach: we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista Banków dostępna w placówkach i na stronie Banku (www.bsizbica.pl) zł % wypłacanej kwoty, minimum zł pozostałych bankomatach w kraju % wypłacanej kwoty, minimum zł za granicą kraju % min Czasowa blokada lub odblokowanie karty Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza za zestawienia wskazany okres Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Posiadacza generowania Zmiana danych użytkownika karty zmiany Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 00 Zmiana PIN u karty w bankomatach za każdą Banku zmianę 0, zł I. Wyciąg z bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg miesięczny udostępniany w Banku Wyciąg udostępniany za pośrednictwem BS online Wyciąg dzienny odbierany w Banku zł Wyciąg dzienny odbierany za pośrednictwem BS online Wyciąg dzienny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju zł Wyciąg dzienny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju zł Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie / wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. za wezwanie zł wysłanego monitu Sporządzenie potwierdzenia wykonania na zł J Sporządzenie historii na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku bieżącego zł max za cały rok za każdy miesiąc roku poprzedniego zł max za cały rok ) SORBNET Szybkie przelewy kierowane do innych banków realizowane przez Bank w ciągu 0 minut, z wyjątkiem Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Aktualną listę Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. w Warszawie można odnaleźć pod adresem: ) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta bankowego. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

20 Rozdział III. Rachunki rozliczeniowe w walutach wymienialnych Tryb Stawka Lp. Rodzaj usług () pobierania Rolnicze Firmy Pozostałe A. Rachunek bankowy Otwarcie Prowadzenie (Uwaga: Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Za miesiąc w którym rachunek zostaje miesięcznie zł zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni) Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta zł Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na miesięcznie zł Pełnomocnictwo do (zmiana, cofnięcie) zł Zmiana warunków umowy na wniosek klienta Dokonanie blokady środków na oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz innego Banku Likwidacja w ciągu miesięcy od daty założenia Minimalne saldo na po wykonaniu włącznie z należną Bankowi opłatą bądź prowizją, podana wartość w walucie B. Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowe za wpłatę (Uwaga: Wypłatę należy zgłaszać co najmniej na dwa dni robocze przed za wypłatę zł planowaną operacją) Awizowanie kwoty wypłaty za każde awizo Brak wypłaty awizowanej kwoty za każde awizo C. Przelewy krajowe Przelew na rachunek w Banku: Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: zł Przelew na konto organu egzekucyjnego zł D. Wyciąg z bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg dzienny odbierany w Banku E Wyciąg dzienny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju Wyciąg dzienny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie / wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. wysłanego monitu Sporządzenie potwierdzenia wykonania na Sporządzenie historii na wniosek Posiadacza za wezwanie za każdy miesiąc roku bieżącego zł max za cały rok za każdy miesiąc roku poprzedniego zł max za cały rok zł zł zł Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str. 0

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 143/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze Załącznik do Uchwały Nr../2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z dnia 18 lipca 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 224/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z dnia 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /4/4/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.0.20 (obowiązuję od 0.02.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/1/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.07.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Piątnica, 2014 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. I Rachunek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Strona 1 Tekst jednolity wg stanu na 02.03.2015 r. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Zgierz, marzec 2015 r. Strona 2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH strona 3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2015 z dnia 21.01.2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo