Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr /0 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 0.0.0r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 0

2 Spis treści Część I. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... Część II. Obsługa kasowo skarbcowa... Część III. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe, terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunki dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców... Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe (Pol-Konto)... Rozdział III. Rachunki oszczędnościowe... Rozdział IV. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych... 0 Rozdział V. Pozostałe rachunki bankowe... Część IV. Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze,... Rozdział I. Rachunki rolnicze w PLN... Rozdział II. Rachunki dla Firm, Wspólnot Mieszkaniowych (bieżące i pomocnicze) w PLN... Rozdział III. Rachunki rozliczeniowe w walutach wymienialnych... 0 Rozdział IV. Rachunki lokat terminowych w złotych i walutach wymienialnych... Rozdział V. Pozostałe rachunki w PLN... Część V. Kredyty i gwarancje bankowe... Rozdział IA. Kredyty gotówkowe dla osób prywatnych... Rozdział IB. Kredyty gotówkowe dla osób prywatnych Bezpieczna Gotówka )... Rozdział IC. Kredyty EKODOM )... Rozdział ID. Kredyty Wypoczynek bez wyrzeczeń )... Rozdział II. Kredyty hipoteczne, mieszkaniowe i na zakup kolektorów słonecznych z dofinansowaniem... Rozdział III. Kredyty komercyjne na działalność rolniczą... Rozdział IV. Kredyty komercyjne na działalność gospodarczą i pozostałe (z wyłączeniem działalności rolniczej)... Rozdział V. Kredyty preferencyjne z pomocą ARIMR udzielane do..0r... Rozdział VI. Kredyty preferencyjne z pomocą ARIMR udzielane od 0.0.0r... Rozdział VII. Gwarancje bankowe... Część VI. Czeki i przekazy w obrocie dewizowym... Część VII. Pozostałe i usługi bankowe... 0 Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

3 Część I. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Izbicy, zwanego dalej Bankiem.. Opłaty i prowizje pobierane są: ) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; ) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; ) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; ) zgodnie z zawartą umową.. Bank nie pobiera prowizji i opłat od wpłat na cele charytatywne.. Bank pobiera opłatę albo prowizję do wyczerpania dodatniego salda, przy uwzględnieniu ewentualnego limitu kredytu/debetu określonego w odrębnej umowie (to jest do wyczerpania wolnych środków). W przypadku, gdy opłata albo prowizja jest większa niż wolne środki, Bank pobiera część opłaty albo prowizji, do wysokości wolnych środków. Po wyczerpaniu wolnych środków całość albo niepobrana część opłaty albo prowizji jest należna Bankowi jako prowizja zaległa. Prowizję zaległą Bank pobiera z kolejnego wpływu w pierwszej kolejności, a jeśli kwota wpływu jest niższa niż kwota prowizji zaległej Bank pobiera ją z kolejnych wpływów.. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.. Opłaty i prowizje ustalone są w walucie polskiej.. Opłaty i prowizje od bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawą naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata albo prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 0. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.. Za dzień roboczy dla wszystkich zleceń płatniczych realizowanych przez Bank przyjmuje się wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt określonych odrębnymi przepisami jako dni wolne od pracy.. Polecenie przelewu (przelew) składane są w formie dokumentu papierowego (zgodnie z Polską Normą PN-F-00) z dyspozycji ustnej lub za pomocą bankowości BS online.. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od Klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.. Klient nie może odwołać dyspozycji wpłaty gotówkowej na rachunek w innym banku od momentu złożenia zlecenia w kasie placówki Banku.. Sporządzenie potwierdzenia wykonania na należy przez to rozumieć: sporządzenie odpisu dowodu do, odpisu obrotów na jednym koncie, kopii dowodu, wtórnika elektronicznego dokumentu, potwierdzenia zrealizowania przelewu elektronicznego.. Awizowanie zgłaszanie wypłat gotówkowych najpóźniej do godziny 00 poprzedniego dnia roboczego w stosunku do dnia wypłaty dla kwot wypłat powyżej kwoty W przypadku braku awizowania Bank może odmówić wypłaty gotówki.. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

4 Część II. Obsługa kasowo skarbcowa Lp. Rodzaj usług () Tryb pobierania Stawka A. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach Telefony stacjonarne i komórkowe za transakcję,* Energia elektryczna, Gaz za transakcję,* Składki ubezpieczeniowe na rzecz ZUS, KRUS za transakcję,* Składki podatku na rzecz US za transakcję,* Opłaty na rzecz Gminy Gorzków za transakcję Opłaty na rzecz Gminy Rudnik za transakcję Opłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu za transakcję Opłaty na rzecz Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za transakcję Opłaty na rzecz Telewizji Kablowej Krasnystaw za transakcję,* 0 Opłaty na rzecz NetU Marek Wróblewski za transakcję,* Opłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych za transakcję,* Opłaty na rzecz Akasha.NET Sp. z o.o. za transakcję,* Wpłaty pozostałe za transakcję B. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w banku 0,0% od kwoty * min, max 0 Opłaty na rzecz EKO-KRAS sp. z o.o. w Kraśniku za transakcję zł* C. Wypłaty z rachunków prowadzonych przez inne banki Realizacja czeku gotówkowego za transakcję Realizacja czeku potwierdzonego przez inny bank za transakcję D. Depozyty bankowe 0,0% od kwoty min zł 0,0% od kwoty min zł Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytu za każdy depozyt E. Za przechowywanie w depozycie bankowym książeczek i bonów oszczędnościowych dokumentu papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji, itp.) UWAGA: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu. duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych, weksli złożonych do depozytu Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte miesięcznie depozytu miesięcznie depozytu miesięcznie depozytu miesięcznie depozytu Opłata za udostępnienie skarbca Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego oraz wg ceny zakupu + 0% narzutu worek do monet 0,0% wartości F. Zmiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały za transakcję min zł *prowizja wpłaty niezależnie od kwoty dla posiadaczy rachunków Pol-Konto Komfort, Pol-Konto Wygodne, Rachunek Agro Plus zł zł zł zł Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

5 Część III. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe, terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunki dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe (Pol-Konto) Lp. Rodzaj usług () Tryb pobierania Pol-Konto Standard Pol-Konto Komfort Pol-Konto Senior Stawka Pol-Konto Wygodne Pol-Konto Student Pol-Konto Junior Pol-Konto Świadczenia Standard/ Plus 0 A. Rachunek bankowy Otwarcie Prowadzenie (Uwaga: Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Za miesiąc w którym rachunek zostaje miesięcznie zł zł zł zł ) ) zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni) Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta zł Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na miesięcznie zł Pełnomocnictwo do (zmiana, cofnięcie) zł Zmiana warunków umowy na wniosek klienta Dokonanie blokady środków na oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz innego Banku Wypłata z z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 0 Wypłata z z tytułu spadkobrania Likwidacja w ciągu miesięcy od daty założenia Minimalne saldo na po wykonaniu włącznie z należną zł Bankowi opłatą bądź prowizją B. Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowe za wpłatę (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez za wypłatę awizowania do kwoty 0 00) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna z za wypłatę awizowaniem powyżej kwoty 0 00) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez awizowania powyżej kwoty za wypłatę zł za każde rozpoczęte 00 powyżej kwoty awizowanej Prowizja naliczana jest od różnicy pomiędzy kwotą wypłacaną a kwotą awizowaną.) Awizowanie kwoty wypłaty do godziny za każde 00 poprzedniego dnia roboczego awizo Brak wypłaty awizowanej kwoty za każde awizo C. Bankowość elektroniczna BS online Aktywacja Opłata za dostęp miesięcznie Wydanie pierwszego pendrive do zł zł zł zł zł Wydanie kolejnego pendrive do zł Wydanie pendrive do w miejsce utraconego lub zniszczonego Wydanie karty 0 kodów w formie papierowej zł Wydanie karty 0 kodów w formie elektronicznej Autoryzacja za pomocą kodu SMS epol- Konto Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

6 0 Informacja SMS o realizacji zlecenia 0 Informacja SMS o zmianie salda 0, 0, Doładowanie telefonu komórkowego za doładowanie Założenie lokaty za każdy rachunek Rezygnacja z usługi zł D. Przelewy krajowe E. Przelew na rachunek w Banku: zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:,,, zł 0, 0, 0, 0, Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET ) : Nie dotyczy Przelew na rachunek ZUS:,,, zł 0, 0, 0, 0, Przelew na rachunek US:,,, zł 0, 0, 0, 0, Przelew na konto organu egzekucyjnego zł Zlecenia stałe o stałej kwocie i terminie Założenie zlecenia stałego:, zł za zlecenie Modyfikacja zlecenia stałego:, zł za zlecenie Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku zł zł zł zł 0, 0, 0, 0, F. Polecenie zapłaty Założenie, aktualizacja lub odwołanie polecenia zapłaty Realizacja polecenia zapłaty G. Usługa saldo na SMS (esms) Założenie, aktualizacja Wysłanie komunikatu SMS o zmianie salda H. Karty płatnicze ) ) nie za SMS 0, dotyczy Rodzaj karty KARTA PŁATNICZA Wydanie nowej karty, Wznowienie karty, Wydanie duplikatu karty (za kartę), Zastrzeżenie karty Rozpatrzenie reklamacji lub wyjaśnienie transakcji wątpliwej Zmiana limitu indywidualnego Opłata za posiadanie karty miesięcznie,, ), ), ) zł karty od salda Przekroczenie salda środków przekroczenia własnych na bankowym w stosunku (debet niesankcjonowany) rocznym oprocentowanie wg stopy przeterminowanej zł zł Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

7 0 0 Płatność kartą: w punktach handlowo-usługowych w kraju w punktach handlowo-usługowych za granicą transakcje cash back Wypłata gotówki w bankomatach: we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista Banków dostępna w placówkach i na stronie Banku (www.bsizbica.pl) pozostałych bankomatach w kraju zł za granicą kraju % min Czasowa blokada lub odblokowanie karty zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza za zestawienia wskazany okres zł Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Posiadacza generowania zł Zmiana danych użytkownika karty zmiany zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 00 Zmiana PIN u karty w bankomatach za każdą Banku zmianę 0, zł I. Wyciąg z bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg miesięczny udostępniany w sposób określony w umowie Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu odbierany w Banku zł Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na zł terenie kraju Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie / wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. za wezwanie zł wysłanego monitu Sporządzenie potwierdzenia wykonania na zł J Sporządzenie historii na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku bieżącego zł max za cały rok za każdy miesiąc roku poprzedniego zł max za cały rok ) W przypadku Pol-Konto Świadczenia Plus miesięczna opłata za prowadzenie wynosi, zł; brak prowizji za wysłanie komunikatu SMS o zmianie salda oraz brak opłaty za posiadanie karty. ) od 0.0.0r. do..0r. Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie. Od 0.0.0r. wysokość opłaty uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym: Miesięczny wpływ na rachunek powyżej 00, opłata za prowadzenie ; Miesięczny wpływ na rachunek od 00 do 00, opłata za prowadzenie zł Miesięczny wpływ na rachunek poniżej 00, opłata za prowadzenie zł ) SORBNET Szybkie przelewy kierowane do innych banków realizowane przez Bank w ciągu 0 minut, z wyjątkiem Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Aktualną listę Banków pod adresem: ) w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę min. rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę; w przeciwnym razie,/mies. ) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta bankowego. zł Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

8 Rozdział II. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe (Pakiety dla Pol-Konto standard) Lp. Rodzaj usług () A. Rachunek bankowy Prowadzenie (Uwaga: Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Za miesiąc w którym rachunek zostaje zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni) Usługi udostępniane nieodpłatnie w ramach pakietu. (Uwaga: Pozostałe opłaty zgodnie z obowiązującą taryfą dla Pol-Konto Standard) Tryb pobierania Rozdział III. Rachunki oszczędnościowe Pakiet Standard Stawka Pakiet Oszczędny miesięcznie zł Opłata za posiadanie jednej karty do ; Przelewy na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR w systemie bankowości BS online. Opłata za posiadanie jednej karty do ; Usługa saldo na SMS (esms); Przelewy na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR w systemie bankowości BS online; Realizacja polecenia zapłaty; Realizacja zlecenia stałego. Stawka Tryb Rachunek Rachunek oszczędnościowy Lp. Rodzaj usług () Rachunek pobierania oszczędnościowy płatny na Pol-EFEKT oszczędnościowy płatny na każde żądanie *jedna operacja obciążeniowa w każde żądanie w walucie potwierdzony książeczką miesiącu bez prowizji A. Rachunek bankowy Otwarcie Prowadzenie (Uwaga: Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Za miesiąc w którym rachunek zostaje miesięcznie, zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni) Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta zł Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na miesięcznie zł Pełnomocnictwo do (zmiana, cofnięcie) zł Zmiana warunków umowy na wniosek klienta Dokonanie blokady środków na oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz innego Banku Wypłata z z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 0 Wypłata z z tytułu spadkobrania Wydanie książeczki lub zmiana nie dotyczy Umorzenie książeczki nie dotyczy B. Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowe za wpłatę Wpłaty bezgotówkowe za wypłatę, (Uwaga: Łączna wypłata dzienna w PLN bez awizowania do kwoty 0 00, Wypłatę w walutach wymienialnych należy za wypłatę zł*, zgłaszać co najmniej na dwa dni robocze przed planowaną operacją) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna z awizowaniem powyżej kwoty 0 00, Wypłatę w walutach wymienialnych należy za wypłatę zł* zgłaszać co najmniej na dwa dni robocze przed planowaną operacją) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez zł* za każde rozpoczęte 00 powyżej kwoty awizowania powyżej kwoty za wypłatę awizowanej Prowizja naliczana jest od różnicy pomiędzy Nie dotyczy kwotą wypłacaną a kwotą awizowaną.) Awizowanie kwoty wypłaty za każde awizo Nie dotyczy Brak wypłaty awizowanej kwoty za każde awizo Nie dotyczy Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

9 C. Bankowość elektroniczna BS online Aktywacja Opłata za dostęp miesięcznie Wydanie pierwszego pendrive do Nie dotyczy Nie dotyczy Wydanie kolejnego pendrive do zł Wydanie pendrive do w miejsce utraconego lub zniszczonego Wydanie karty 0 kodów w formie papierowej zł Wydanie karty 0 kodów w formie elektronicznej Autoryzacja za pomocą kodu SMS Informacja SMS o realizacji zlecenia 0, 0 Informacja SMS o zmianie salda 0, za Doładowanie telefonu komórkowego doładowanie za każdy Założenie lokaty rachunek Rezygnacja z usługi zł D. Przelewy krajowe E. Przelew na rachunek w Banku: zł zł* Nie dotyczy Nie dotyczy Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: zł zł zł* Nie dotyczy Nie dotyczy Przelew na rachunek ZUS: zł zł zł* Nie dotyczy Nie dotyczy Przelew na rachunek US: zł zł zł* Nie dotyczy Nie dotyczy Przelew na konto organu egzekucyjnego zł Zlecenia stałe o stałej kwocie i terminie Założenie zlecenia stałego: Modyfikacja zlecenia stałego: Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku F. Usługa saldo na SMS (esms) Założenie, aktualizacja Wysłanie komunikatu SMS o zmianie salda Wyciąg z bankowego, D. potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg miesięczny udostępniany w sposób określony w umowie Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu odbierany w Banku Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju za zlecenie Nie dotyczy, Nie dotyczy za zlecenie Nie dotyczy, Nie dotyczy Nie dotyczy zł* Nie dotyczy Nie dotyczy zł* Nie dotyczy za SMS Nie dotyczy 0, zł zł Nie dotyczy Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

10 Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie / wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. od za wezwanie zł każdego wysłanego monitu Sporządzenie potwierdzenia wykonania na zł E Sporządzenie historii na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku bieżącego zł max za cały rok za każdy miesiąc roku poprzedniego zł max za cały rok Rozdział IV. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych Stawka Lp. Rodzaj usług () Tryb pobierania Rachunki lokaty w walutach Rachunki lokaty w PLN wymienialnych A. Rachunek bankowy Otwarcie Prowadzenie miesięcznie Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta zł Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na miesięcznie zł Pełnomocnictwo do (zmiana, cofnięcie) zł Zmiana warunków umowy na wniosek klienta Dokonanie blokady środków na oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz innego Banku 0 Wypłata z z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Wypłata z z tytułu spadkobrania Wydanie książeczki lub zmiana zł nie dotyczy Umorzenie książeczki lub dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy nie dotyczy B. Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowe za wpłatę (Uwaga: Łączna wypłata dzienna w PLN bez awizowania do kwoty 0 00, Wypłatę w walutach wymienialnych należy zgłaszać co najmniej za wypłatę na dwa dni robocze przed planowaną operacją) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna z awizowaniem powyżej kwoty 0 00, Wypłatę w walutach wymienialnych należy zgłaszać co najmniej za wypłatę na dwa dni robocze przed planowaną operacją) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez zł za każde rozpoczęte 00 powyżej awizowania powyżej kwoty za wypłatę kwoty awizowanej Prowizja naliczana jest od różnicy pomiędzy nie dotyczy kwotą wypłacaną a kwotą awizowaną.) Awizowanie kwoty wypłaty do godziny 00 poprzedniego dnia roboczego za każde awizo nie dotyczy Brak wypłaty awizowanej kwoty za każde awizo nie dotyczy Likwidacja lokaty przelewem do innego Banku Wyciąg z bankowego, C. potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg miesięczny udostępniany w sposób określony w umowie Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu odbierany w Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) zł zł str. 0

11 Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie zł kraju D Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie / wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. wysłanego monitu Sporządzenie potwierdzenia wykonania na Sporządzenie historii na wniosek Posiadacza za wezwanie za każdy miesiąc roku bieżącego zł max za cały rok za każdy miesiąc roku poprzedniego zł max za cały rok Rozdział V. Pozostałe rachunki bankowe Lp. Rodzaj usług () Stawka Tryb Rachunek Rachunek Rachunek pobierania Oszczędnościoworozliczeniowrozliczeniowrozliczeniowy Oszczędnościowo- Oszczędnościowo- dla PKZP dla Rad Rodziców dla SKO A. Rachunek bankowy Otwarcie Prowadzenie (Uwaga: Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Za miesiąc w którym rachunek zostaje miesięcznie zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni) Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta zł Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na miesięcznie zł Pełnomocnictwo do (zmiana, cofnięcie) zł Zmiana warunków umowy na wniosek klienta Dokonanie blokady środków na oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz innego Banku B. Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowe za wpłatę (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez za wypłatę awizowania do kwoty 0 00) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna z za wypłatę awizowaniem powyżej kwoty 0 00) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez awizowania powyżej kwoty za wypłatę zł za każde rozpoczęte 00 powyżej kwoty awizowanej Prowizja naliczana jest od różnicy pomiędzy kwotą wypłacaną a kwotą awizowaną.) Awizowanie kwoty wypłaty do godziny za każde 00 poprzedniego dnia roboczego awizo Brak wypłaty awizowanej kwoty za każde awizo C. Bankowość elektroniczna BS online Aktywacja Opłata za dostęp miesięcznie Wydanie pierwszego pendrive do Wydanie kolejnego pendrive do zł Wydanie pendrive do w miejsce utraconego lub zniszczonego Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) zł zł Istnieje możliwość wydania dostępu do Istnieje możliwość wydania dostępu do str.

12 Wydanie karty 0 kodów w formie papierowej zł Wydanie karty 0 kodów w formie elektronicznej Autoryzacja za pomocą kodu SMS Informacja SMS o realizacji zlecenia 0, 0 Informacja SMS o zmianie salda 0, za Doładowanie telefonu komórkowego doładowanie za każdy Założenie lokaty rachunek Rezygnacja z usługi zł D. Przelewy krajowe E. Przelew na rachunek w Banku: Nie dotyczy Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:, 0, Nie dotyczy Przelew na rachunek ZUS:, 0, Nie dotyczy Przelew na rachunek US:, 0, Nie dotyczy Przelew na konto organu egzekucyjnego zł Zlecenia stałe o stałej kwocie i terminie Założenie zlecenia stałego:, za zlecenie Nie dotyczy Modyfikacja zlecenia stałego:, za zlecenie Nie dotyczy Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku Nie dotyczy Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku zł 0, Nie dotyczy F. Usługa saldo na SMS (esms) Założenie, aktualizacja Wysłanie komunikatu SMS o zmianie salda Wyciąg z bankowego, G. potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg miesięczny udostępniany w sposób określony w umowie Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu odbierany w Banku Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie / wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. wysłanego monitu za SMS 0, Nie dotyczy za wezwanie zł zł zł Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

13 Sporządzenie potwierdzenia wykonania na zł H Sporządzenie historii na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku bieżącego zł max za cały rok za każdy miesiąc roku poprzedniego zł max za cały rok Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

14 Część IV. Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze, Rozdział I. Rachunki rolnicze w PLN Stawka Tryb Lp. Rodzaj usług () pobierania Rachunek Agro ) Rachunek Rachunek Rachunek eagro Agro Dopłata Agro Plus A. Rachunek bankowy Otwarcie Prowadzenie (Uwaga: Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Za miesiąc w którym rachunek zostaje miesięcznie zł zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni) Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta zł Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na miesięcznie zł zł zł Pełnomocnictwo do (zmiana, cofnięcie) zł Zmiana warunków umowy na wniosek klienta Dokonanie blokady środków na oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz innego Banku Likwidacja w ciągu miesięcy od daty założenia zł 0 Minimalne saldo na po wykonaniu włącznie z należną zł Bankowi opłatą bądź prowizją B. Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowe za wpłatę Wpłaty bezgotówkowe za wpłatę 0,0% od kwoty min zł max (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez awizowania do kwoty 0 00) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna z awizowaniem powyżej kwoty 0 00) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez awizowania powyżej kwoty Prowizja naliczana jest od różnicy pomiędzy kwotą wypłacaną a kwotą awizowaną.) Awizowanie kwoty wypłaty do godziny 00 poprzedniego dnia roboczego Brak wypłaty awizowanej kwoty za wypłatę za wypłatę za każde awizo za każde awizo 0,% od kwoty min, max zł za każde rozpoczęte 00 powyżej kwoty awizowanej C. Bankowość elektroniczna BS online Aktywacja, opłata za dostęp 0,% od kwoty min zł max Wydanie pierwszego pendrive do zł Wydanie kolejnego pendrive do zł Wydanie pendrive do w miejsce utraconego lub zniszczonego Wydanie karty 0 kodów w formie papierowej zł Wydanie karty 0 kodów w formie elektronicznej Autoryzacja za pomocą kodu SMS Informacja SMS o realizacji zlecenia 0 Informacja SMS o zmianie salda 0, Doładowanie telefonu komórkowego za doładowanie Założenie lokaty za każdy rachunek Rezygnacja z usługi zł Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

15 D. Przelewy krajowe E. Przelew na rachunek w Banku: zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:, zł 0, zł 0, zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET ) : Nie dotyczy Przelew na rachunek ZUS:, zł 0, zł 0, zł Przelew na rachunek US:, zł 0, zł 0, zł Przelew na konto organu egzekucyjnego zł Zlecenia stałe o stałej kwocie i terminie Założenie zlecenia stałego: Modyfikacja zlecenia stałego: za zlecenie, za zlecenie Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku zł zł 0, zł 0, zł F. Polecenie zapłaty Założenie, aktualizacja lub odwołanie zł polecenia zapłaty Realizacja polecenia zapłaty zł G. Usługa saldo na SMS (esms) Założenie, aktualizacja Wysłanie komunikatu SMS o zmianie salda za SMS 0, Nie dotyczy H. Karty płatnicze ), Rodzaj karty KARTA PŁATNICZA Wydanie nowej karty Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty (za kartę) Zastrzeżenie karty zł Rozpatrzenie reklamacji lub wyjaśnienie transakcji wątpliwej Zmiana limitu indywidualnego Opłata za posiadanie karty miesięcznie,,, ), karty od salda Przekroczenie salda środków przekroczeni własnych na bankowym a w stosunku (debet niesankcjonowany) rocznym oprocentowanie wg stopy przeterminowanej Płatność kartą: w punktach handlowo-usługowych 0 w kraju w punktach handlowo-usługowych za granicą transakcje cash back zł Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

16 Wypłata gotówki w bankomatach: we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista Banków dostępna w placówkach i na stronie Banku (www.bsizbica.pl) pozostałych bankomatach w kraju zł za granicą kraju % min Czasowa blokada lub odblokowanie karty zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza za zestawienia wskazany okres zł Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Posiadacza generowania zł Zmiana danych użytkownika karty zmiany zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 00 Zmiana PIN u karty w bankomatach za każdą Banku zmianę 0, zł I. Wyciąg z bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg miesięczny udostępniany w Banku Wyciąg udostępniany za pośrednictwem BS online Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu odbierany w Banku zł zł Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na zł terenie kraju Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie / wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. za wezwanie zł wysłanego monitu Sporządzenie potwierdzenia wykonania na zł J Sporządzenie historii na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku bieżącego zł max za cały rok za każdy miesiąc roku poprzedniego zł max za cały rok ) Rachunek Agro zostaje wycofany z oferty (nie będzie oferowany nowym Klientom) z dniem 0.0.0r. ) SORBNET Szybkie przelewy kierowane do innych banków realizowane przez Bank w ciągu 0 minut, z wyjątkiem Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Aktualną listę Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. w Warszawie można odnaleźć pod adresem: ) w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę min. rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę; w przeciwnym razie,/mies. ) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta bankowego. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

17 Rozdział II. Rachunki dla Firm, Wspólnot Mieszkaniowych (bieżące i pomocnicze) w PLN Lp. Rodzaj usług () Tryb Stawka pobierania Rachunek Standard Rachunek Plus Rachunek efirma A. Rachunek bankowy Otwarcie Prowadzenie bieżącego (Uwaga: Opłata nie jest pobierana za pierwsze sześć miesięcy od miesiąca w którym rachunek został otwarty. Za miesiąc miesięcznie zł w którym rachunek zostaje zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni) Prowadzenie pomocniczego (Uwaga: Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Za miesiąc w którym rachunek zostaje miesięcznie zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni) Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta zł Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na miesięcznie zł zł Pełnomocnictwo do (zmiana, cofnięcie) zł Zmiana warunków umowy na wniosek klienta Dokonanie blokady środków na oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz innego Banku 0 Wydanie czeków za czek zł Potwierdzenie czeku za czek Inkaso czeku za czek Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków Likwidacja w ciągu miesięcy od daty założenia Minimalne saldo na po wykonaniu włącznie z należną zł Bankowi opłatą bądź prowizją B. Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowe za wpłatę (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez awizowania do kwoty 0 00) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna z awizowaniem powyżej kwoty 0 00) (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez awizowania powyżej kwoty Prowizja naliczana jest od różnicy pomiędzy kwotą wypłacaną a kwotą awizowaną.) Awizowanie kwoty wypłaty do godziny 00 poprzedniego dnia roboczego Brak wypłaty awizowanej kwoty za wypłatę za wypłatę za wypłatę za każde awizo za każde awizo 0,0% od kwoty min zł max 0,0% od kwoty min, max Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) 0,0% od kwoty min zł max zł za każde rozpoczęte 00 powyżej kwoty awizowanej C. Bankowość elektroniczna BS online Aktywacja Opłata za dostęp miesięcznie Wydanie pierwszego pendrive do zł Wydanie kolejnego pendrive do zł Wydanie pendrive do w miejsce utraconego lub zniszczonego Wydanie karty 0 kodów w formie papierowej zł Wydanie karty 0 kodów w formie elektronicznej Autoryzacja za pomocą kodu SMS Informacja SMS o realizacji zlecenia 0, 0, 0 Informacja SMS o zmianie salda 0, Doładowanie telefonu komórkowego za doładowanie str.

18 Założenie lokaty za każdy rachunek Rezygnacja z usługi zł D. Przelewy krajowe Przelew na rachunek w Banku: Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: zł 0, zł 0, zł zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET ) : Nie dotyczy Przelew na rachunek ZUS: zł zł 0, zł 0, zł Przelew na rachunek US: E. zł zł 0, zł 0, zł Przelew na konto organu egzekucyjnego zł Zlecenia stałe o stałej kwocie i terminie Założenie zlecenia stałego: Modyfikacja zlecenia stałego: za zlecenie, zł zł, zł zł za zlecenie Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku zł 0, zł 0, zł F. Polecenie zapłaty Założenie, aktualizacja lub odwołanie polecenia zapłaty Realizacja polecenia zapłaty G. Usługa saldo na SMS (esms) Założenie, aktualizacja Wysłanie komunikatu SMS o zmianie salda H. Karty płatnicze ) za SMS 0, 0, Nie dotyczy Rodzaj karty KARTA PŁATNICZA Wydanie nowej karty Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty (za kartę) Zastrzeżenie karty Rozpatrzenie reklamacji lub wyjaśnienie transakcji wątpliwej Zmiana limitu indywidualnego miesięcznie, Opłata za posiadanie karty zł zł karty od salda Przekroczenie salda środków przekroczenia własnych na bankowym w stosunku (debet niesankcjonowany) rocznym oprocentowanie wg stopy przeterminowanej zł zł Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

19 0 Płatność kartą: w punktach handlowo-usługowych w kraju w punktach handlowo-usługowych za granicą transakcje cash back Wypłata gotówki w bankomatach: we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista Banków dostępna w placówkach i na stronie Banku (www.bsizbica.pl) zł % wypłacanej kwoty, minimum zł pozostałych bankomatach w kraju % wypłacanej kwoty, minimum zł za granicą kraju % min Czasowa blokada lub odblokowanie karty Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza za zestawienia wskazany okres Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Posiadacza generowania Zmiana danych użytkownika karty zmiany Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 00 Zmiana PIN u karty w bankomatach za każdą Banku zmianę 0, zł I. Wyciąg z bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg miesięczny udostępniany w Banku Wyciąg udostępniany za pośrednictwem BS online Wyciąg dzienny odbierany w Banku zł Wyciąg dzienny odbierany za pośrednictwem BS online Wyciąg dzienny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju zł Wyciąg dzienny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju zł Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie / wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. za wezwanie zł wysłanego monitu Sporządzenie potwierdzenia wykonania na zł J Sporządzenie historii na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku bieżącego zł max za cały rok za każdy miesiąc roku poprzedniego zł max za cały rok ) SORBNET Szybkie przelewy kierowane do innych banków realizowane przez Bank w ciągu 0 minut, z wyjątkiem Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Aktualną listę Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. w Warszawie można odnaleźć pod adresem: ) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta bankowego. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str.

20 Rozdział III. Rachunki rozliczeniowe w walutach wymienialnych Tryb Stawka Lp. Rodzaj usług () pobierania Rolnicze Firmy Pozostałe A. Rachunek bankowy Otwarcie Prowadzenie (Uwaga: Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Za miesiąc w którym rachunek zostaje miesięcznie zł zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni) Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta zł Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na miesięcznie zł Pełnomocnictwo do (zmiana, cofnięcie) zł Zmiana warunków umowy na wniosek klienta Dokonanie blokady środków na oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz innego Banku Likwidacja w ciągu miesięcy od daty założenia Minimalne saldo na po wykonaniu włącznie z należną Bankowi opłatą bądź prowizją, podana wartość w walucie B. Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowe za wpłatę (Uwaga: Wypłatę należy zgłaszać co najmniej na dwa dni robocze przed za wypłatę zł planowaną operacją) Awizowanie kwoty wypłaty za każde awizo Brak wypłaty awizowanej kwoty za każde awizo C. Przelewy krajowe Przelew na rachunek w Banku: Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: zł Przelew na konto organu egzekucyjnego zł D. Wyciąg z bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg dzienny odbierany w Banku E Wyciąg dzienny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju Wyciąg dzienny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie / wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. wysłanego monitu Sporządzenie potwierdzenia wykonania na Sporządzenie historii na wniosek Posiadacza za wezwanie za każdy miesiąc roku bieżącego zł max za cały rok za każdy miesiąc roku poprzedniego zł max za cały rok zł zł zł Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od -0-0r. (TEKST JEDNOLITY) str. 0

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lipinkach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lipinkach dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Lipinkach Rok założenia 9 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lipinkach dla klientów indywidualnych Lipinki 0r Spis treści Część I. Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Załącznik do Uchwały Nr 16 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 09.04.2014 r. dla dotychczasowych umów obowiązuje od dnia 01.07.2014 r. dla nowych umów obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 czerwca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 października 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.10.2014 r.

obowiązuje od 01.10.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.10.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TRYB POBIERANIA OPŁATY

TRYB POBIERANIA OPŁATY ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 141 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje 02.01.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo