ZAŁĄCZNIK NR 8 Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne warunki wykonania i odbioru prac

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 8 Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne warunki wykonania i odbioru prac"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 8 Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne warunki wykonania i odbioru prac Nazwa wykonawcy:... Adres wykonawcy:.. Numer telefonu:..., numer fax-u..., ... Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne warunki wykonania i odbioru prac 1.OKRESLENIA PODSTAWOWE 1) Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. Ziemia urodzajna i kompostowa: Ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moŝe być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Do nawoŝenia gleby i zaprawy dołów pod rośliny mogą być stosowane komposty (ziemia kompostowa), powstające w wyniku rozkładu róŝnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, obornika, biomasy roślinnej i materiału strukturalnego), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości dojrzałego kompostu. Rodzaje materiałów uŝytych do nawoŝenia jak i sposoby nawoŝenia reguluje Ustawa o nawozach i nawoŝeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U ) oraz Rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach oraz z r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów. 2) Materiał roślinny - byliny, krzewy, drzewa; 3) Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami roślin; 4) Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości; 5) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, w tym materiał roślinny; 6) PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy; 7) Inspektor nadzoru - przedstawiciel Inwestora upowaŝniony do kontrolowania przebiegu prac. 8) Przekazanie terenu do konserwacji zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŝe wykonawcy teren. 9) Wykonawca nie moŝe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ich wykryciu powinien powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 10) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania ich realizacji. 11) Ochrona środowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody poprzez podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację dróg dojazdowych, stosowanie cięŝkiego sprzętu mechanicznego nie bliŝej niŝ 5m od osi pnia starodrzewu, wykonywanie wszelkich prac w obrębie starodrzewu ręcznie i obsługiwanym ręcznie lekkim sprzętem mechanicznym. 12) Ochrona przeciwpoŝarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŝarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŝarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 13) Materiały szkodliwe dla otoczenia materiały, które obciąŝeń sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŝycia. Środki chemiczne będą zastosowane zgodnie ze sposobem uŝycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu. 14) Ograniczenie obciąŝeń osi pojazdów - pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŝenie osiowe nie będą dopuszczone w obrębie terenu zieleni i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.

2 15) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŝ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŝej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 16) Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 17) Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków wpisanych do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków, moŝe kierować osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inŝyniera uzyskany po ukończeniu wyŝszych studiów, obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbyła po ukończeniu tych studiów, co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków. 18) Prace o charakterze technicznym w w/w zakresie moŝe prowadzić osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo odbyła, co najmniej 12- miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków. 2.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo i wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej oraz Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego - wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany. 2.1.Zamawiający zamawia byliny w I wyborze. Ilości bylin zgodnie z przedmiarem. Dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-92/R-67030, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, wybór, numer normy i nazwa producenta. Byliny pojemnik 9, lecz rośliny rozkrzewione i pełne Wymagania ogólne: 1) rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, 2) pokrój rośliny i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 3) bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona, 4) rośliny powinny być dostarczone w doniczkach, 5) do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem Wady niedopuszczalne: 1) zwiędnięcie liści, 2) uszkodzenie, łodyg, liści i korzeni, 3) oznaki chorobowe, 4) ślady Ŝerowania szkodników,

3 2.2.Zamawiający zamawia krzewy w I wyborze. Ilości materiału roślinnego zgodnie z przedmiarem. Dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R [3] oraz PN-R [2], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, numer normy i nazwa producenta. Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego: Krzewy liściaste wysokość cm, minimum 3 pędy szkieletowe ukształtowane nie wyŝej niŝ 10 cm nad szyjką korzeniową. - kalina sztywnolistna - min.100 cm Krzewy liściaste szczepione muszą mieć dobrze zrośniętą podkładkę z częścią szlachetną i usunięte wszystkie odrosty podkładki; Krzewy kwasolubne: - azalie i róŝaneczniki muszą być dobrze rozkrzewione. Wielkość roślin zgodnie z zapisem w projekcie - azalie odmiany niŝsze min 80 cm, - odmiany wyŝsze 120 cm - róŝaneczniki wys. 120 cm szer. 150 cm Wymagania ogólne: Krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 1)pędy krzewów powinny być liczne i rozłoŝone równomiernie (nie jednostronnie, pełne na obwodzie), 2)system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 3)u roślin sadzonych z bryłą korzeniową - bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 4)pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba Ŝe jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, 5)przewodnik powinien być prosty, 6)blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 7)pnie drzew powinny być owinięte jutą po posadzeniu Wady niedopuszczalne: 1)uszkodzenia mechaniczne roślin, 2)odrosty podkładki poniŝej miejsca szczepienia, 3)ślady Ŝerowania szkodników, 4)oznaki chorobowe, 5)zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 6)martwice i pęknięcia kory, 7)uszkodzenie pąka szczytowego 8)uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 9)złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 10)jednostronne ułoŝenie pędów krzewów. 2.3.Zamawiający zamawia drzewa w I wyborze. Drzewa dostarczone powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy, ew. liczbę szkółkowań Wymagania ogólne: Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 1)pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 2)podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości minimum 2,5m 3)przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuŝać przewodnik,

4 4)system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 5)u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 6)pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone, 7)przewodnik powinien być praktycznie prosty, 8)blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, u form naturalnych drzew blizny to wady niedopuszczalne, 9)dobrze wykształcona bryła korzeniowa kilka razy szkółkowana, dla drzew o obwodzie pnia 25 cm+, średnica bryły 80-90cm dla drzew o obwodzie pnia 30+ średnica bryły cm, dla drzew o obwodzie pnia 40 cm+, średnica bryły cm. Rośliny powinny mieć bryłę korzeniową zwartą, dobrze przerośniętą korzeniami z włośnikami, zabezpieczoną do transportu jutą i drucianą siatką nieocynkowaną Wady niedopuszczalne: 1)silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 2)odrosty podkładki poniŝej miejsca szczepienia, 3)ślady Ŝerowania szkodników, 4)oznaki chorobowe, 5)zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 6)martwice i pęknięcia kory, 7)uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 8)dwa przewodniki korony formy piennej, 10)uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 11)złe zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką w przypadku egzemplarzy szczepionych 12)objawy będące skutkiem niewłaściwego nawoŝenia i agrotechniki. 3. TRANSPORT MATERIAŁU ROSLINNEGO DO WYKONANIA OBSADZEŃ Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŝonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŝeń na osie i innych parametrów technicznych. (Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŝeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego). Wykonawca będzie usuwać na bieŝąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania Transport bylin Rośliny przygotowane do transportu naleŝy przechowywać w miejscach osłoniętych i zacienionych. W przypadku nie transportowania roślin w ciągu kilku godzin, naleŝy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby unikać zaparzenia). Rośliny naleŝy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny naleŝy przewozić szybkimi i zakrytymi środkami transportu. 3.2.Transport krzewów Transport krzewów oraz materiałów do zieleni moŝe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŝ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 1)Szczególną uwagę naleŝy zwrócić juŝ w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. 2)System korzeniowy naleŝy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia.

5 Przed posadzeniem roślin korzenie naleŝy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemroŝeniem poprzez zadołowanie, lub osłonięcie. 3)Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy naleŝy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach naleŝy dobrze nawodnić. Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego, a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. NaleŜy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu oraz składowania na terenie parku. JeŜeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z moŝliwością podlewania. 3.3.Transport drzew W czasie transportu drzewa muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami pnia, bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Drzewa w czasie transportu naleŝy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast wysadzone. UWAGA: Od wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, w którym potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami Zamawiającego (szkółkowanie) zgodnie z zaleceniami Związku Szkółkarzy Polskich. 4.WYKONANIE ROBÓT 4.1 Ogólne zasady wykonania robót: 1) sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni, 2) sadzenie naleŝy wstrzymać, jeŝeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. NaleŜy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin, takich jak: 3) zalane doły przeznaczone do sadzenia, 4) zbite podłoŝe, 5) zalegająca woda w miejscach sadzenia, 6) mocno zamarznięta ziemia, 7) długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp Wymagania dotyczące sadzenia bylin: 1) rośliny sadzimy w ilości i rozstawach oraz kształcie rabaty podanym w dokumentacji projektowej, 2)przed sadzeniem naleŝy usunąć uszkodzone liście, przekwitłe kwiatostany i owocostany, 3)byliny sadzimy z pełną zaprawą rowów, 4) głębokości dołków powinna umoŝliwić umieszczenie roślin na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce/ w pojemnikach, 5)wykorytowanie ziemi pod nasadzenia na głębokość 15 cm, 6) rozścielenie na dnie koryta, dolnej warstwy ziemi urodzajnej, 7) wypełnienie dołów ziemią urodzajną odpowiednią do wymagań sadzonych roślin, 8)rośliny naleŝy sadzić etapami, rośliny przygotowane do posadzenia powinny znajdować się w cienistym osłoniętym od wiatru miejscu, 9) nie wolno dopuścić do przesuszenia roślin, 10)po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia oraz pokryta okorkami.

6 4.3. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów: 1)rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak, aby uzyskać określony efekt, 2)krzewy naleŝy sadzić w uprzednio przygotowane dołki głębokości 30 cm, z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną odpowiednią do wymagań sadzonych roślin, 3)sadzenie naleŝy przeprowadzać niewielkimi partiami, na głębokość taką jak rosły w szkółce/pojemniku, 4) po posadzeniu roślin naleŝy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin, 5) po posadzeniu krzewów naleŝy je obficie podlać (minimum 5 l wody/ roślinę) Wymagania dotyczące sadzenia drzew: 1) miejsce sadzenia - naleŝy wyznaczyć w terenie, zgodnie z projektem, 2) dowiezienie oraz przycięcie koron i korzeni. Dla poszczególnych gatunków z doboru podano wymagany obwód pnia i podano w pozycjach kosztorysowych. 3) wykopanie dołów o wymiarach 1m x 0,7m, zaprawienie dołów ziemią urodzajną Ŝyzną lub kompostową odpowiednią do wymagań sadzonych drzew i zalanie ich wodą. 4) roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5cm głębiej jak rosła w szkółce, zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 5) osadzenie 3 palików oraz przywiązanie drzew 3 wiązadłami parcianymi. Pale winny być okorowane, zaimpregnowane, o średnicy 8cm. 6) przy sadzeniu drzew formy piennej naleŝy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik ( lub paliki), 7) wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 8) drzewa formy piennej naleŝy przywiązać do palika tuŝ pod koroną, 9) palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 10) wymiana zniszczonych wiązadeł i palików, 11) korzenie zasypać sypką ziemią a następnie prawidłowo ubić. Podlać i wykonać wokół kaŝdego drzewa miskę o średnicy 1m z pozostałej ziemi wraz z ubiciem grobli. Mulczowanie ziemi w misach wokół pnia min. 5 cm warstwą okorków z drzew iglastych lub drobnych zrębków pozyskanych z gałęzi. 12) przycięcie złamanych lub krzyŝujących się gałęzi. Podlewanie bylin, krzewów i drzew - Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody. 4.5.Pielęgnacja bylin, krzewów i drzew po posadzeniu Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 1) systematycznym podlewaniu wykonanych nasadzeń, 2) odchwaszczaniu ręcznym terenu wokół drzew, 3) nawoŝeniu, 4) usuwaniu odrostów korzeniowych drzew, 5) poprawianiu misek, 6) okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 7) rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 8) wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew na koszt Wykonawcy. JeŜeli przyczyną uschnięcia drzewa jest niewłaś(1)ciwa pielęgnacja, koszty zakupu drzewa o tych samych parametrach ponosi Wykonawca, 9) wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 10) przycięciu złamanych, chorych lub krzyŝujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zakresem robót, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST a takŝe w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŝ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 5.1.Zasady kontroli, jakości robót Kontrola robót w zakresie nasadzeń z bylin, krzewów i drzew polega na sprawdzeniu:

7 1) zgodności umiejscowienia roślin z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabat, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia, 2) jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), 3) przygotowania ziemi pod rabaty bylinowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, 4) prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewanie, odchwaszczanie, nawoŝenie, przycinanie przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymianie uschniętych roślin). Kontrola robót przy odbiorze wykonanych nasadzeń bylinowych polega na: 5) zgodności wykonania rabat z dokumentacją projektową i ST pod względem wielkości kształtu i wyglądu rabat, 6) jakości sadzonego materiału (jednolitości barwy, pokroju, stopnia rozwoju), 7) przy odbiorze jesienią naleŝy sprawdzić zabezpieczenie na okres zimy. 6.ODBIÓR ROBÓT 6.1.Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania rabaty bylinowej; - szt. (sztuka) wykonania posadzenia byliny, krzewu, drzewa; - m3 (metr sześcienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roślin oraz ziemi. 6.2.Odbiór robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŝeli wszystkie oceny, pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 7.PODSTAWA PŁATNOŚCI Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST. Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 1)robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 2)wartość zuŝytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu, 3)wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 4)koszty pośrednie i zysk, 5)podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6)do wartości kosztorysu netto naleŝy wliczyć podatek VAT Cena wykonania 1 m2 obsadzeń bylinami obejmuje: 1)roboty przygotowawcze: oczyszczenie ternu, wywóz zanieczyszczeń, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 2)przygotowanie podłoŝa (wymiana gleby, dodanie kompostu, uformowanie rabaty), 3)dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 4)pielęgnacja: podlewanie, odchwaszczanie, nawoŝenie, zabezpieczenie na okres zimy, -zabiegi pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym. 7.2.Cena za wykonanie wysadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje: 1) roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywóz zanieczyszczeń, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 2) roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, lub wykopanie i zaprawienie koryt, 3) dostarczenie i posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 4) mulczowanie skupin krzewów okorkami. 5) zabiegi pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym. 6) pielęgnacja: podlewanie, odchwaszczanie, nawoŝenie, zabezpieczenie na okres zimy. 7.3.Cena za wysadzenie 1 sztuki drzewa obejmuje zakres prac wymienionych w pkt. 4.4.

8 8. PRZEPISY ZWIĄZANE 8.1 PN-G Torf ogrodniczy 8.2. PN-R Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 8.3. PN-R Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 8.4. PN-R Cebule, bulwy i korzenie bulwiastych roślin ozdobnych 8.5. BN-73/ Kompost, 8.6.Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia r. (DZ.U. nr 113 z 2010r., poz z późniejszymi zmianami).

Załącznik nr 2. Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne warunki wykonania i odbioru prac

Załącznik nr 2. Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne warunki wykonania i odbioru prac Załącznik nr 2 Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne warunki wykonania i odbioru prac 1.OKRESLENIA PODSTAWOWE 1)Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z nasadzeniem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 50642-2011 z dnia 2011-03-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Legnica 1.azalia - mieszańcerhododendron azalia- 30 sztuk w tym : - Fireball (jaskrawa czerwień) - 8 sztuk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NA WYKONANIE NASADZEŃ ZIELENI PRZYDROśNEJ W PASIE DROGOWYM DRÓG WOJEWÓDZKICH BĘDĄCYCH NA TERENIE DZIAŁANIA REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W GNIEŹNIE CPV: 77.31.00.00-6 Usługi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 2 Zieleń drogowa D-09.01.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO W KROMOŁOWIE BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ WRAZ Z SZAMBEM Inwestor: Lokalizacja: 1. Wstęp GMINA WALCE UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE KROMOŁÓW, OBRĘB BROŻEC

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW

DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW Załącznik Nr 1 DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW I. Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego: Dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67026:2002 i PN-R-67023:1987. Materiał dostarczony musi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. dotycząca nasadzeń

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. dotycząca nasadzeń Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca nasadzeń 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Z Zieleń drogowa projektowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Z Zieleń drogowa projektowana

Z Zieleń drogowa projektowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Z Zieleń drogowa projektowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Z - 09.01.01 Zieleń drogowa projektowana 149 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiOR Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa Nr./2011. Zawarta w dniu... pomiędzy

Załącznik nr 2. Umowa Nr./2011. Zawarta w dniu... pomiędzy Załącznik nr 2 Umowa Nr./2011 Zawarta w dniu... pomiędzy Zarządem Dróg i Zieleni w Pile z siedzibą: ul. gen. Władysława Andersa 10 64-920 Piła NIP 764-22-11-127 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń w strefie brzegowej stawów oraz ścieżek parkowych

Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń w strefie brzegowej stawów oraz ścieżek parkowych architektura krajobrazu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Nasadzenie drzew na przebudowanej ulicy Lubelskiej od ulicy Podwalnej do ulicy Szpitalnej Chełm sierpień 2009r. 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 09.01.01. ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robótzwiązanych z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.09.01.01 ZIELEŃ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.09.01.01 ZIELEŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZIELEŃ STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pasów zieleni (trawników

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu nasadzeń 90 szt. krzewów wraz z trzyletnią pielęgnacją na terenie kompleksów wojskowych w Kielcach.

Bardziej szczegółowo

D 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA

D 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA D 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją

Bardziej szczegółowo

SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE. kody CPV:

SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE. kody CPV: SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE kody CPV: 45112710-5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 5 do SIWZ Rodzaj robót: CPV 45112710-5 KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH RODZAJ OPRACOWANIA: "Projekt Ogrodu Roślin przy Ośrodku

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ I TY. Wojciech Tkaczyk TEMAT ZAKRES OPRACOWANIA INWESTOR PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI. Warszawa, ul.

ZIELEŃ I TY. Wojciech Tkaczyk TEMAT ZAKRES OPRACOWANIA INWESTOR PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI. Warszawa, ul. ZIELEŃ I TY PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI Wojciech Tkaczyk Warszawa, ul. Nowomiejska 9 m5 TEMAT PRZEBUDOWA UL. GALLA ANONIMA W WARSZAWIE ZIELEŃ ZAKRES OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO SST-06 NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW

ANEKS DO SST-06 NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót na potoku Kalinkanasadzenia

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ul. Powstańców Śląskich 186, Wrocław

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ul. Powstańców Śląskich 186, Wrocław GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław Nasadzenia pnączy na ekranach akustycznych przy AOW A-8 część 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ CPV WSTĘP.

D ZIELEŃ CPV WSTĘP. D.10.00.00 ZIELEŃ CPV 45112710 1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot Specyfikacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni.

Bardziej szczegółowo

SST- B07 ZIELEŃ SPIS TREŚCI

SST- B07 ZIELEŃ SPIS TREŚCI SST- B07 ZIELEŃ SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 2. Materiały. 3. Sprzęt. 4. Transport. 5. Wykonanie robót. 6. Kontrola jakości robót. 7. Obmiar Robót. 8. Odbiór Robót. 9. Podstawa płatności. 10. Przepisy związane.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ OBIEKT: Teren przy budynku przy ul. Płk Dąbka 76, 78 ADRES: Elbląg, ul. Płk Dąbka 76, 78 INWESTOR: ESM SIELANKA ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg

Bardziej szczegółowo

B.02 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWOW, PIELĘGNACJA:

B.02 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWOW, PIELĘGNACJA: B.02 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWOW, PIELĘGNACJA: l. WSTĘP: 1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z usunięciem drzew

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY )

D ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY ) ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY ) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. obwód pnia cm mierzony na wysokości 1m,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. obwód pnia cm mierzony na wysokości 1m, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU ROŚLINNEGO Gatunki drzew: jarząb pospolity Fastigiata (26 szt.) forma kolumnowa, obwód pnia 12-14 cm mierzony na wysokości 1 m, wysokość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UTWARDZENIA TERENU I WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA NA TERENIE PO BYŁEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UTWARDZENIA TERENU I WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA NA TERENIE PO BYŁEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UTWARDZENIA TERENU I WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA NA TERENIE PO BYŁEJ KOTŁOWNI przy ul. Paderewskiego 18 w Pyskowicach Nr działki 23/1,39/1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ J.W. Działka nr ewid. 236/2 obręb 0005 Grzymałków

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ J.W. Działka nr ewid. 236/2 obręb 0005 Grzymałków BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W GRZYMAŁKOWIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ J.W. Działka nr ewid. 236/2 obręb 0005 Grzymałków (CPV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA l. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D D-09.01.01 Zieleń drogowa 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 2 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ DROGOWA

D ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni w związku z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów tel.(0-17) 748-37-48/43 Załącznik nr I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja pasów drogowych

Bardziej szczegółowo

NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ

NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ Załącznik nr 1 /2016 NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ Zadanie I NA TERENIE GMIN: Kostrzyn, Czerwonak, Pobiedziska, Kleszczewo, Swarzędz, Murowana

Bardziej szczegółowo

GMINA LESZNO AL. WOJSKA POLSKIEGO LESZNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

GMINA LESZNO AL. WOJSKA POLSKIEGO LESZNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA GMINA LESZNO AL. WOJSKA POLSKIEGO 21 05 084 LESZNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA ZAPROJEKTOWANIE I URZĄDZENIE CENTRUM WSI LESZNO Leszno 2009 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA Jelenia Góra 2006 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZIELEŃ DROGOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasadzenia

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA - 45112710-5 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

ROŚ ŚR Nysa, Zaproszenie do złożenia oferty. Zapraszam do złożenia oferty na nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych.

ROŚ ŚR Nysa, Zaproszenie do złożenia oferty. Zapraszam do złożenia oferty na nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych. ROŚ ŚR.7021.21.2014 Nysa, 2014 02 05 Zaproszenie do złożenia oferty Zapraszam do złożenia oferty na nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych. W ofercie należy podać: 1. Cenę jednostkową brutto za

Bardziej szczegółowo

Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Strona 1

Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Strona 1 D-09.00.00 D-09.01.01 ZIELEŃ ZIELEŃ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Projekt zieleni Parku przy TęŜniach w Inowrocławiu.

Projekt zieleni Parku przy TęŜniach w Inowrocławiu. SECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Projekt zieleni Parku przy TęŜniach w Inowrocławiu. ZIELEŃ Opracowała: Wanda Dudek-Wybodowska mgr inŝ. arch. krajobrazu Warszawa czerwiec 2008

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ TRAWNIK NA PBOCZACH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ TRAWNIK NA PBOCZACH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 09.01.01 - ZIELEŃ TRAWNIK NA PBOCZACH SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-3 ZIELEŃ 46 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 48 1.1. Przedmiot SST... 48 1.2. Zakres stosowania... 48 1.3. Określenia podstawowe... 48 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie obręb 71 dz. 75 obręb 72 dz. 174/6 D-01. 02.01.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zieleń ST 01.03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zieleń ST 01.03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zieleń CPV 45112710-5 ST 01.03 34 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót w zakresie

Bardziej szczegółowo

cm: 30+, 2.buk pospolity Laciniata Fagus silvatica Laciniata - 2 sztuki, obwód pnia na wysokości

cm: 30+, 2.buk pospolity Laciniata Fagus silvatica Laciniata - 2 sztuki, obwód pnia na wysokości Legnica: Odtworzenie zabytkowego załoŝenia Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku przejścia huraganu w dniu 23.07.2009r - zakup drzew wraz z ich wysadzeniem. Numer ogłoszenia: 45982-2011; data

Bardziej szczegółowo

ST-97. Wycinka drzew i krzewów

ST-97. Wycinka drzew i krzewów ST-97. Wycinka drzew i krzewów 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wymagania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROEJKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: NAZWA OPRACOWANIA

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROEJKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: NAZWA OPRACOWANIA INWESTOR JEDNOSTKA PROEJKTOWA ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław BETTULLA Anneet taa Brrooddaa Ul..Elbbl ląąsskkaa 1155 5544- -334411 Wrrooccł łaaw NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA AS Zakład Usługowo Projektowy w Świeciu strona 124 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA AS Zakład Usługowo Projektowy w Świeciu strona 125 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA Zieleń drogowa 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z załoŝeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA 128 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni w związku z

Bardziej szczegółowo

TOM 8.1 (BRANŻA PROJEKTOWANIE ZIELENI)

TOM 8.1 (BRANŻA PROJEKTOWANIE ZIELENI) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU, ODBUDOWY I ROZBUDOWY O KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ ZABYTKOWEGO DWORU W KŁÓBCE, Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE. TOM 8.1 (BRANŻA

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ DROGOWA

D ZIELEŃ DROGOWA D 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.09.01.01 581 582 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 162 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-09.00 ZIELEŃ 162 163 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D SST ZIELEŃ

D SST ZIELEŃ D-09.01.01 - SST ZIELEŃ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem zieleni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D NASADZENIA I UTRZYMANIE ZIELENI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D NASADZENIA I UTRZYMANIE ZIELENI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-10.10.02 NASADZENIA I UTRZYMANIE ZIELENI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ W GMINIE SKWIERZYNA OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIELEŃ

ZIELEŃ W GMINIE SKWIERZYNA OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIELEŃ AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI ZIELEŃ W GMINIE SKWIERZYNA OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIELEŃ Bydgoszcz 2005 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...4 3. SPRZĘT...6 4. TRANSPORT...6 5.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D dr 22 Czersk 243 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 09.01.01. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP Przedmiot SST

1. WSTĘP Przedmiot SST D.09.01.01. ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zieleni na Cmentarzu

Bardziej szczegółowo

D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA

D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wycinka drzew, frezowanie pni przy drogach wojewódzkich wraz z ewentualnym nasadzeniem oraz pielęgnacja drzew na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich Zielona Góra INWESTOR: ZARZĄD DRÓG

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA STRONA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE...2 II. OPIS NASADZEŃ ZAMIENNYCH...3 III. OPIS PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW ROŚLIN ZE ZDJĘCIAMI...4 IV. MATERIAŁ ROŚLINNY SPIS ILOŚCIOWY I WYMAGANIA...4 V.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław BETTULLA Anneet taa Brrooddaa Ul..Elbbl ląąsskkaa 1155 5544- -334411 Wrrooccł łaaw NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ 41-200 Sosnowiec ul. Tatrzańska 6 NIP 644 311 18 71 tel.: 601 383 754 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW przy

Bardziej szczegółowo

SP 84. im. Tadeusza kościuszki. ul. Św Szczepana Poznań

SP 84. im. Tadeusza kościuszki. ul. Św Szczepana Poznań 2010 Aneta Mikołajczyk INWESTOR: SP 84. im. Tadeusza kościuszki ul. Św Szczepana 3 61 465 Poznań PROJEKTANT: mgr inż. arch. kraj. Aneta Mikołajczyk [SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT -

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ 2 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ 2 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiający : Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica. 2. Adres Zamawiającego : Gmina Legnica siedziba Urząd Miasta Legnica Plac Słowiański 8

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania terenów zieleni w miejscowości Olsztyn. 2. Zamówienie obejmuje: a) Dostawę materiałów niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU PRAC BRANŻA ZIELEŃ. CPV: 77.00.00.00-0, 77.30.00.00-3 39.29.83.00-0 wazony na kwiaty

Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU PRAC BRANŻA ZIELEŃ. CPV: 77.00.00.00-0, 77.30.00.00-3 39.29.83.00-0 wazony na kwiaty Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU PRAC BRANŻA ZIELEŃ CPV: 77.00.00.00-0, 77.30.00.00-3 39.29.83.00-0 wazony na kwiaty Lokalizacja inwestycji: gmina: Dopiewo powiat: poznański województwo:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-3 ZIELEŃ 26 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...28 1.1. Przedmiot SST...28 1.2. Zakres stosowania...28 1.3. Określenia podstawowe...28 1.4. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

D CPV ZIELEŃ DROGOWA

D CPV ZIELEŃ DROGOWA D-09.01.01 CPV 45112710-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ. SST rozdział I. SST rozdział II

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ. SST rozdział I. SST rozdział II SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ SST rozdział I CPV45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne SST rozdział II CPV77310000-6 Usługi

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP D Zieleń drogowa 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania, dotyczące

1. WSTĘP D Zieleń drogowa 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania, dotyczące 1. WSTĘP D-09.01.01 Zieleń drogowa 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania, dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z załoŝeniem i pielęgnacją

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) D.09.01.01 ZAŁOŻENIE I PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budowa ciągów dróg z uzbrojeniem i infrastrukturą technicznąw osiedlu Górna-Kolejowa w Puławach

Obiekt: Budowa ciągów dróg z uzbrojeniem i infrastrukturą technicznąw osiedlu Górna-Kolejowa w Puławach 1 Przedsiębiorstwo Projektowo-Badawcze PROLAB tel./fax 081 5327403, 7428792; tel. kom. 0-602 247637; 0-602 443316 adres pocztowy : skr. poczt. nr 3, 20-834 Lublin 63 Pracownia : 20-024 Lublin ; ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA 167 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 168 169 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D- 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA STWiORB cz. D str. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA INWEST-BUD 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 Tel.245-67-88 Specyfikacja techniczna Obiekt: Ratusz Miejski w Koninie. Temat: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 191 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 33

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 33 GDYNIA ETAP 1 33 D-01.02.01 PRZESADZENIE DRZEW 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni drogowej w ramach budowy drogi pożarowej

Bardziej szczegółowo

D / D

D / D 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-06.01.01/ D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki.

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Załącznik nr 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Kod CPV 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa BRANŻA: Zieleń Elementy małej architektury JEDNOSTKA PROJEKTOWA: "Ogrodnik" Marcin Mędrzycki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 2 do OPZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT "Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych na terenie miasta Płocka w 2015 r. wraz z ich trzyletnią kompleksową pielęgnacją

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ DROGOWA

D ZIELEŃ DROGOWA AS Zakład Usługowo Projektowy w Świeciu strona 115 D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów

1. WSTĘP 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów 109 D - 09.01.01 1. WSTĘP ZIELEŃ 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni, które

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ DROGOWA

D ZIELEŃ DROGOWA D-09.01.01 Zieleń drogowa Strona 1 z 6 D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 99 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZIELEŃ 100 1. WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew

Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew O ile nie zostało to określone szczegółowo w dokumentacji projektowej nasadzenia i pielęgnację drzew należy realizować stosując podane poniżej wytyczne 1) Materiał

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST ZT 04 ZIELEŃ CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST ZT 04 ZIELEŃ CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST ZT 04 ZIELEŃ CPV 45111200-5 PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO na terenie os. Batorego, ETAP III dz. nr ew. 154/7 cz., 155/11, 155/13

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU PRAC BRANŻA ZIELEŃ. CPV: , wazony na kwiaty

Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU PRAC BRANŻA ZIELEŃ. CPV: , wazony na kwiaty Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU PRAC BRANŻA ZIELEŃ CPV: 77.00.00.00-0, 77.30.00.00-3 39.29.83.00-0 wazony na kwiaty Lokalizacja inwestycji: gmina: Dopiewo powiat: poznański województwo:

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ DROGOWA

D ZIELEŃ DROGOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo