ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust. 11 pkt 8 Statutu SGSP, nadanego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2007 r., nr DZKiOS-II/VI-0123/1795/06, po zasięgnięciu opinii Kanclerza, zarządza się co następuje: 1 Wprowadza się Regulamin organizacyjny Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Tracą moc: 1) zarządzenie nr 41/06 Komendant-Rektora SGSP z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia aktualnego Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z późn. zm.; 2) zarządzenie nr 50/05 Komendanta-Rektora SGSP z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie powołania Kolegium Komendanta-Rektora; 3) zarządzenie nr 20/94 Komendanta SGSP z dnia 13 września 1994 r. w sprawie opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów prawnych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, z późn. zm. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. /-/ Rektor - Komendant

2 Załącznik do zarządzenia nr 1/08 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 14 stycznia 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ I. Postanowienia wstępne Szkoła Główna Służby Pożarniczej, zwana dalej Uczelnią, utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Dz.U. nr 3. poz. 21) działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365, ze zm.); 2) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2006 r. nr 96, poz. 667, ze zm.); 3) Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 2. Uczelnią kieruje Rektor-Komendant. 3. Nadzór nad Uczelnią sprawuje minister ds. wewnętrznych i administracji Podstawowe zadania Uczelni określają ustawy oraz Statut. 2. Szkoła w zakresie kształcenia i badań naukowych w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności współpracuje z: 1) jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej i ochrony przeciwpożarowej; 2) uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi i innymi instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą. II. Wewnętrzna struktura organizacyjna 3. 1.Rektor-Komendant kieruje Uczelnią oraz wykonuje powierzone mu ustawowo i Statutem zadania przy pomocy: 1) Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Operacyjnych; 2) Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych i Naukowych; 3) Kanclerza Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni są: 1) Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP); 2) Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC). 2. Wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz zakres działania Wydziałów określają odrębne przepisy. 1

3 5. Rektorowi-Komendantowi podporządkowane są bezpośrednio: 1) Rektorat; 2) Wydział Kadr i Organizacji; 3) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obronnych i Kontroli Wewnętrznej; 4) Dział Bezpieczeństwa Informacji; 5) Dział Współpracy z Zagranicą; 6) Biblioteka Główna; 7) Wydawnictwo; 8) Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji; 9) Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego; 10) Samodzielne stanowisko ds. bhp; 11) Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej. 6. Prorektorowi-Zastępcy Komendanta ds. Operacyjnych podporządkowane są: 1) Pododdziały Szkolne; 2) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza; 3) Pracownia Psychologiczna; 4) Zakład Organizacji Szkolenia Zawodowego i Testowania Sprzętu Technicznego. 7. Prorektorowi-Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych i Naukowych podporządkowane są: 1) Międzywydziałowy Zakład Języków Obcych; 2) Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego; 3) Dział Organizacji Studiów; 4) Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego; 5) Centrum Edukacji Niestacjonarnej przez Internet; 6) Biuro Karier; 7) Zespół ds. Rozwoju Badań. 8. Kanclerzowi podporządkowane są: 1) Kwestura; 2) Wydział Logistyki; 3) Dział Zamówień Publicznych; 4) Dział Administrowania Sieciami Komputerowymi; 5) Kancelaria Ogólna Kierownictwo komórek organizacyjnych: 1) Kwesturą kieruje Kwestor; 2) wydziałem kieruje naczelnik; 3) Wydziałem Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obronnych i Kontroli Wewnętrznej kieruje Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych; 4) Biblioteką Główną kieruje Dyrektor; 5) zakładem, pracownią, zespołem, działem, referatem kieruje kierownik; 2

4 6) kierownik Działu Bezpieczeństwa Informacji jest Administratorem Bezpieczeństwa Informacji; 7) Międzywydziałowym Studium Wychowania Fizycznego, Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego, Centrum Edukacji Niestacjonarnej przez Internet, Wydawnictwem, Rektoratem, Biurem Karier i Kancelarią Tajną kieruje kierownik; 8) Pododdziałami Szkolnymi i Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą kieruje dowódca. 2. Kanclerz jest bezpośrednim przełożonym pracowników Kancelarii Ogólnej W Uczelni działają Senat i Konwent, które są kolegialnymi organami Uczelni, a także Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora-Komendanta i Rada Wydawnicza powoływana w celu koordynacji działalności wydawniczej i poligraficznej Uczelni. 2. Skład i tryb działania Senatu, Konwentu, Rady Bibliotecznej i Rady Wydawniczej określają odrębne przepisy. 11. Schemat organizacyjny stanowi załącznik do Regulaminu. III. Kolegium Rektora-Komendanta 12. Kolegium Rektora-Komendanta jest zespołem opiniodawczo-doradczym Rektora-Komendanta powołanym w celu rozwiązywania problemów i zadań o charakterze ogólnym Posiedzeniom Kolegium przewodniczy Rektor-Komendant, bądź wyznaczony przez niego zastępca. 2. W skład Kolegium wchodzą: Prorektorzy, Kanclerz, Dziekani Wydziałów, Naczelnik Wydziału Kadr i Organizacji i Naczelnik Wydziału Logistyki. 3. Do udziału w posiedzeniach Kolegium mogą być zaproszone inne osoby, w zależności od rodzaju spraw będących przedmiotem posiedzenia Kolegium. 14. Rektor-Komendant określa termin i miejsce posiedzenia Kolegium oraz wskazuje osoby, które powinny być zaproszone na posiedzenie. 15. Ustalenia Kolegium po zatwierdzeniu przez Rektora-Komendanta są przekazywane do realizacji lub wiadomości zainteresowanym. IV. Opracowywanie i wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych 16. Rektor-Komendant wydaje wewnętrzne akty normatywne regulujące zagadnienia związane z działalnością Uczelni Wewnętrznymi aktami normatywnymi są zarządzenia, decyzje i rozkazy. 2. W Uczelni mogą być wydawane inne wewnętrzne akty, w szczególności komunikaty, instrukcje i wytyczne. 3

5 3. Zarządzenie zawiera przepisy regulujące podstawowe zagadnienia dotyczące działalności Uczelni. 4. Decyzja jest aktem wykonującym przepisy zarządzeń Rektora-Komendanta i innych przepisów wewnętrznych oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w sprawach doraźnych. 5. Rozkaz wydaje się na podstawie przepisów o Państwowej Straży Pożarnej oraz przepisów zarządzeń Rektora-Komendanta. 18. Każda komórka organizacyjna Uczelni zobowiązana jest analizować właściwe dla nich przedmiotowo przepisy wewnętrzne pod względem ich aktualności, przydatności i skuteczności. 19. Koordynacją prac nad projektami wewnętrznych aktów normatywnych zajmuje się Wydział Kadr i Organizacji Projekt aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. 2. Przy opracowywaniu projektu należy w szczególności: 1) dążyć do całościowego, usystematyzowanego, a w miarę możliwości także kompleksowego ujęcia przepisów związanych z normowanym zagadnieniem; 2) nie zamieszczać przepisów zawartych już w innych aktach normatywnych, ani postanowień nie mających charakteru normatywnego. 3. Zmiana aktu normatywnego może nastąpić tylko aktem normatywnym tej samej rangi co akt zmieniany Ustala się następujący tryb wydawania wewnętrznych aktów normatywnych: 1) projekt aktu normatywnego opracowuje i uzgadnia właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Uczelni; 2) projekt aktu normatywnego powinien być sporządzony w formie pisemnej i elektronicznej, oznaczony w prawym górnym rogu jako projekt i opatrzony podpisem osoby odpowiedzialnej za jego przygotowanie oraz osób, z którymi projekt był uzgadniany, a także zatwierdzony przez właściwego szefa pionu; 3) projekt sporządzony zgodnie z pkt. 2 opiniuje radca prawny albo właściwy pracownik Wydziału Kadr i Organizacji pod względem zgodności z obowiązującym prawem i zasadami techniki prawodawczej; 4) komórka organizacyjna, o której mowa w pkt. 1 przedkłada Rektorowi-Komendantowi zaopiniowany projekt do akceptacji; 5) zaakceptowany projekt podlega rejestracji w rejestrze wewnętrznych aktów normatywnych prowadzonym przez Wydział Kadr i Organizacji; 6) po zarejestrowaniu i nadaniu kolejnego numeru komórka organizacyjna, o której mowa w pkt. 1 przedkłada Rektorowi-Komendantowi akt normatywny do podpisu; 7) komórka organizacyjna, o której mowa w pkt. 1 przygotowuje niezbędną ilość egzemplarzy aktu normatywnego i dostarcza go odpowiednim komórkom organizacyjnym Uczelni oraz audytorowi wewnętrznemu. 2. Oryginały i projekty aktów normatywnych przechowuje Wydział Kadr i Organizacji. 4

6 V. Ogólne zasady działania komórek organizacyjnych Komórki organizacyjne Uczelni realizują, każda w zakresie swojego działania, zadania określone dla Rektora-Komendanta w obowiązujących przepisach prawa. 2. Komórki organizacyjne współdziałają ze sobą. Za realizację zadania należącego do kilku komórek organizacyjnych odpowiedzialna jest ta komórka, dla której jest to zadanie podstawowe w myśl Regulaminu. 3. Komórki organizacyjne są zobowiązane opracować oraz udostępnić niezbędne materiały, informacje, wyjaśnienia i opinie komórce odpowiedzialnej za realizację danego zadania. 4. Zadania wynikające z korespondencji zewnętrznej adresowanej bezpośrednio do danej komórki organizacyjnej, powinny być przekazane do realizacji właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Komórki organizacyjne opracowują oraz opiniują projekty aktów normatywnych ze swojego zakresu działania. 2. Koordynacją prac, o których mowa w ust. 1 zajmuje się Wydział Kadr i Organizacji Za realizację zadań komórki organizacyjnej Uczelni jest odpowiedzialny jej kierownik. 2. Do podstawowych zadań kierownika komórki organizacyjnej należy: 1) zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań określonych w Regulaminie oraz w planie pracy; 2) realizacja planu pracy oraz zarządzeń, decyzji i poleceń Rektora-Komendanta; 3) zapewnienie właściwej organizacji i sprawnego funkcjonowania kierowanej komórki organizacyjnej, w szczególności poprzez szczegółowe określenie zakresów czynności podległych pracowników, nadzór i utrzymywanie dyscypliny pracy; 4) dbałość o interes Uczelni. 3. W zakresie bezpieczeństwa informacji kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są stosować się do zaleceń Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 25. Dokumenty przedstawiane do podpisu Rektorowi-Komendantowi powinny być uprzednio parafowane przez właściwego szefa pionu. Dokumenty przygotowane przez komórkę organizacyjną podległą bezpośrednio Rektorowi-Komendantowi, parafuje kierujący tą komórką. 26. Rektor-Komendant może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w imieniu Uczelni oraz udzielić upoważnienia do dokonywania innych czynności zastrzeżonych dla Rektora-Komendanta. 27. Kierownik komórki organizacyjnej może określić rodzaje pism i dokumentów, które może podpisywać jego zastępca lub inna upoważniona osoba. Upoważnienie do podpisywania pism i dokumentów powinno być wystawione imiennie na piśmie. 5

7 VI. Jednostki organizacyjne bezpośrednio podległe Rektorowi-Komendantowi (R) 1. Rektorat (RR) Rektorat jest komórką organizacyjną realizującą całokształt spraw zleconych przez Rektora-Komendanta. 2. Do zadań Rektoratu należy w szczególności: 1) prowadzenie korespondencji okazjonalnej, a na zlecenie Rektora-Komendanta także innej korespondencji; 2) obsługa współpracy Rektora-Komendanta z uczelniami oraz organizacjami i instytucjami w kraju; 3) organizowanie i dokumentowanie narad, konferencji, sympozjów oraz spotkań okolicznościowych z udziałem osób z zewnątrz; 4) organizowanie we współpracy z dowódcą pododdziałów szkolnych uroczystości związanych z immatrykulacją, ślubowaniem i promocją studentów-podchorążych, dniem podchorążego oraz uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych, pożarniczych i uczelnianych; 5) prowadzenie uczelnianej kroniki wyróżnionych medalem honorowym im. Krzysztofa Smolarkiewicza oraz odznaczeniami państwowymi, a w szczególności odznaczeniem Kawalerów Krzyża za Dzielność; 6) planowanie potrzeb w zakresie materiałów reklamowych do celów reprezentacyjnych Uczelni; 7) organizacja i obsługa sekretariatu Rektora-Komendanta i Kanclerza; 8) organizacja i obsługa wyjazdów służbowych Rektora-Komendanta i Kanclerza; 9) prowadzenie rejestru upoważnień wydawanych Prorektorom przez Rektora-Komendanta; 10) obsługa posiedzeń Senatu w zakresie przygotowywania materiałów i dokumentów Senatu we współpracy z sekretarzem Senatu; 11) dokumentowanie Kolegiów Rektora-Komendanta i narad wewnętrznych; 12) koordynacja działalności Chóru Akademickiego Uczelni (sprawy administracyjne i organizacyjne). 2. Wydział Kadr i Organizacji (RK) Do zakresu zadań Wydziału Kadr i Organizacji należy: 1) prognozowanie oraz planowanie potrzeb kadrowych w celu zapewnienia pożądanego stanu i struktury zatrudnienia; 2) prowadzenie wszystkich spraw dotyczących obsługi kadrowej pracowników Uczelni; 3) należyte zabezpieczenie akt osobowych; 4) kierowanie pracowników na przewidziane prawem pracy badania profilaktyczne; 5) współpraca z komórką organizacyjną ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji i dokumentów w zakresie szkolenia bhp oraz spraw związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia; 6) opracowywanie harmonogramów badań; 6

8 7) planowanie i rozliczanie wydatków w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację obowiązków ustawowych w zakresie świadczeń na rzecz pracowników, szkoleń i profilaktyki zdrowotnej; 8) prowadzenie procedury związanej z udzieleniem zamówień publicznych na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy oraz organizowanych turnusów profilaktycznokondycyjnych i antystresowych; 9) wydawanie i prowadzenie ewidencji zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi oraz spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich zgodnie z Prawem o ruchu drogowym; 10) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz prowadzenie związanej tym sprawozdawczości; 11) prowadzenie ewidencji strażaków; 12) organizowanie ocen okresowych strażaków oraz realizacja wniosków wynikających z tych ocen zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 13) realizowanie zadań z zakresu awansowania, odznaczania, wyróżniania pracowników Uczelni; 14) określanie i realizowanie potrzeb socjalnych i bytowych pracowników Uczelni oraz opracowanie regulaminu i planu ich zaspokajania; 15) sprawy emerytalno-rentowe; 16) zapewnienie prawidłowej działalności Uczelni w zakresie spraw organizacyjno-prawnych; 17) sporządzanie opinii prawnych dotyczący spraw kadrowych i organizacyjnych; 18) koordynowanie prac nad projektami wewnętrznych aktów normatywnych; 19) kontrola wewnętrznych aktów normatywnych pod względem formalno-prawnym; 20) prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów normatywnych, upoważnień i pełnomocnictw; 21) prowadzenie Archiwum. 30. Naczelnik Wydziału Kadr i Organizacji, a w przypadku nieobecności Naczelnika jego zastępca jest upoważniony do podpisywania następujących dokumentów: 1) zaświadczeń o zatrudnieniu, 2) legitymacji służbowych i pracowniczych, 3) książeczek zdrowia pracowników i członków ich rodzin, 4) informacji o warunkach zatrudnienia, 5) kolejnych angaży pracowników, 6) korespondencji zewnętrznej w zakresie stosunku pracy i służby Przy Wydziale działa Archiwum (RK-1). 2. Do zadań Archiwum należy: 1) prowadzenie archiwum Uczelni zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach; 2) przejmowanie akt z komórek organizacyjnych; 3) opracowanie (ewidencjonowanie i porządkowanie) akt zgodnie z zasadami archiwistyki; 4) skanowanie; 5) udostępnienie akt upoważnionym osobom i komórkom organizacyjnym; 7

9 6) udzielanie informacji na podstawie posiadanych akt, wykonywanie fotokopii (kserokopii) dokumentów, wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnianie odpisów z posiadanej dokumentacji; 7) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej; 8) zabezpieczenie przed zniszczeniem i konserwacja posiadanych akt. 3. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obronnych i Kontroli Wewnętrznej (RW) Do zakresu działania Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obronnych i Kontroli Wewnętrznej należy: 1) prowadzenie spraw związanych z: a) zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, b) okresową kontrolą ewidencji i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne, c) ochroną informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych, d) szkoleniem pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, e) prowadzenie kancelarii tajnej, f) kontrola przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Uczelni; 2) koordynacja i wykonywanie zadań dotyczących terenów zamkniętych niezbędnych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, a także obiektów szczególnie ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ich szczególnej ochrony; 3) planowanie i programowanie obronne, przygotowania obronne w zakresie spraw organizacyjno-mobilizacyjnych, militaryzacji, koordynacji i przygotowania zasobów rezerw osobowych i zabezpieczenia logistycznego, a także odpowiedniej sprawozdawczości; 4) prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Uczelni; 5) współpraca z organami kontroli zewnętrznej, upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w Uczelni, koordynowanie udzielania odpowiedzi i monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych; 6) prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych; 7) nadzorowanie spraw związanych z prawidłową gospodarką pieczęciami i stemplami; 8) prowadzenie postępowań w zakresie likwidacji szkód w mieniu PSP; 9) prowadzenie innych postępowań zleconych przez Rektora-Komendanta; 10) realizowanie innych zadań zleconych przez Rektora-Komendanta; 3. W zakresie ochrony informacji niejawnych, Wydział jest pionem ochrony" w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. 4. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie realizacji swoich zadań, w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego ma prawo żądać od komórek organizacyjnych Uczelni udzielenia natychmiastowej pomocy. 5. Kierujący Wydziałem posiada uprawnienia do wykonywania kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Uczelni. 8

10 W skład Wydziału wchodzą: 1) Kancelaria Tajna (RW-1); 2) Stanowisko ds. obronnych (RW-2); 3) Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej (RW-3). 2. Do zadań kierownika Kancelarii Tajnej należy: 1) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych; 2) udostępnianie i wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym; 3) egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych; 4) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów niejawnych; 5) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi; 6) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych oraz prowadzenie właściwych rejestrów tych dokumentów; 7) prowadzenie rejestrów teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych; 8) dokonywanie zmian klauzuli tajności dokumentów niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych; 9) zaopatrywanie Uczelni w pieczęcie i stemple, zabezpieczenie pieczęci i stempli, prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli, wykonywanie odcisków pieczęci na dokumentach oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji wykonanych odcisków zgodnie z odrębnymi regulacjami i procedurami; 10) wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony informacji niejawnych. 3. Do zadań realizowanych na stanowisku ds. obronnych należy: 1) planowanie i programowanie obronne, przygotowania obronne w zakresie spraw organizacyjno-mobilizacyjnych, militaryzacji, koordynacji i przygotowania zasobów rezerw osobowych i zabezpieczenia logistycznego, w tym w szczególności: a) opracowanie i uaktualnianie Planu działania SGSP podczas podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej, b) opracowywanie innych planów zamierzeń do działalności obronnej, zgodnie z wytycznymi resortowymi, c) określanie zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych Uczelni w dziedzinie spraw obronnych, zgodnie z wytycznymi resortowymi i uregulowaniami prawnymi w tym zakresie, d) koordynowanie przedsięwzięciami obronnymi realizowanymi przez poszczególne komórki organizacyjne Uczelni, e) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Uczelni przy opracowaniu i aktualizowaniu planu ochrony, f) opracowywanie projektów zarządzeń i wytycznych do realizacji przygotowań obronnych w Uczelni, g) współdziałanie z innymi instytucjami i urzędami w zakresie przygotowań obronnych, h) udział w opracowaniu i uaktualnianiu dokumentów dotyczących powiadamiania i alarmowania pracowników Uczelni w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa 9

11 państwa, kryzysu oraz wojny, udział w pracach kadrowo-mobilizacyjnych oraz współpraca z Wydziałem Kadr i Organizacji w sprawie obsady kadrowej Uczelni na czas W oraz jej uaktualnianie, i) współpraca z WKU w sprawie reklamowania od służby wojskowej strażaków i pracowników cywilnych Uczelni, z urzędu i na wniosek; 2) koordynacja i wykonywanie zadań dotyczących terenów zamkniętych niezbędnych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa; 3) prowadzenie sprawozdawczości w obszarach wymienionych powyżej. 4. Do zadań realizowanych na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej należy: 1) prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Uczelni, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w odrębnych przepisach; 2) współpraca z organami kontroli upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w Uczelni, w tym koordynowanie udzielania odpowiedzi i monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych; 3) prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych: a) zbioru oryginałów protokołów z kontroli, b) zbioru informacji dot. realizacji wniosków pokontrolnych przez właściwe komórki organizacyjne; 4) przygotowanie projektów odpowiedzi Rektora-Komendanta, udzielanych organom kontrolnym w zakresie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych; 5) prowadzenie postępowań w zakresie likwidacji szkód w mieniu PSP; 6) prowadzenie innych postępowań zleconych przez Rektora-Komendanta; 7) realizowanie innych zadań zleconych przez Rektora-Komendanta. 4. Dział Bezpieczeństwa Informacji (RI) Do zadań Działu Bezpieczeństwa Informacji należy: 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony informacji; 2) przeprowadzanie kontroli zgodności przetwarzania informacji z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi aktami normatywnymi; 3) prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania informacji oraz środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia tych informacji; 4) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania oraz obszarów przetwarzania informacji; 5) prowadzenie wykazu zbiorów informacji w Uczelni; 6) prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji wymaganej ustawą o ochronie danych osobowych; 7) kontrola przetwarzania informacji w systemach informatycznych i archiwalnych; 8) nadzór nad udostępnianiem informacji innym podmiotom; 9) podejmowanie działań w sytuacji naruszenia ochrony informacji; 10) przygotowanie materiałów informacyjnych dla pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; 11) organizowanie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony informacji. 10

12 5. Dział Współpracy z Zagranicą (RM) Do zadań Działu Współpracy z Zagranicą należy w szczególności: 1) koordynowanie współpracy zagranicznej Uczelni; 2) przygotowanie zagranicznej korespondencji w sprawach zleconych przez Rektora- Komendanta; 3) koordynowanie i przygotowanie projektów umów i porozumień dotyczących współpracy z innymi uczelniami, organizacjami oraz instytucjami zagranicznymi i ich realizacja; 4) opracowywanie materiałów związanych z promowaniem strategii międzynarodowej Uczelni, polityki europejskiej i europejskiego wymiaru kształcenia; 5) działania na rzecz promocji Uczelni poza granicami RP; 6) nadzór, organizacja i dokumentowanie międzynarodowych konferencji, sympozjów, warsztatów oraz spotkań okolicznościowych z udziałem gości zagranicznych; 7) koordynowanie i obsługa czynności związanych ze współpracą z uczelniami, organizacjami i instytucjami zagranicznymi; 8) pozyskiwanie i dokumentowanie materiałów służących współpracy z uczelniami, organizacjami oraz instytucjami zagranicznymi; 9) nadzór i organizacja zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Uczelni; 10) nadzór i organizacja zagranicznych staży, praktyk oraz wymian studenckich; 11) realizacja zadań dotyczących problematyki europejskich programów badawczych, koordynacja i udział w projektach o charakterze międzynarodowym, w tym współfinansowanych z Komisji Europejskiej; 12) planowanie przychodów i rozliczanie wydatków w ramach obsługiwanych programów międzynarodowych; 13) informowanie o programach badawczych i inicjatywach Unii Europejskiej pracowników Uczelni; 14) konsultacje, pomoc i doradztwo w przygotowaniu wniosków projektowych; 15) koordynacja spotkań o charakterze międzynarodowym w Uczelni i pomoc administracyjna przy ich organizacji; 16) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z udziałem Uczelni, poszczególnych jednostek organizacyjnych i indywidualnych pracowników w europejskich programach badawczych; 17) organizowanie spotkań informacyjnych wg potrzeb; 18) współpraca z Biurem Współpracy Międzynarodowej KG PSP i z punktami kontaktowymi instytucji zajmujących się programami badawczymi UE; 19) zarządzanie stronami internetowymi dotyczącymi problematyki współpracy międzynarodowej i programów europejskich: a) strona Działu Współpracy z Zagranicą, b) strona Programu SoS - Safety of Society, c) strona e-cn - c-colleges' Network, d) strona Uczelni w programach europejskich, e) nadzór i prowadzenie teleadresowej bazy danych osób i instytucji zagranicznych współpracujących z Uczelnią; 11

13 20) współpraca z Rektorem-Komendantem, jego zastępcami oraz komórkami organizacyjnymi Uczelni w sprawach związanych z działalnością zagraniczną Uczelni oraz sprawach dotyczących problematyki programów europejskich; 21) przygotowywanie sprawozdań z przedsięwzięć realizowanych w ramach współpracy zagranicznej. 6. Biblioteka Główna (RG) Biblioteka Główna jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną i biblioteką naukową o charakterze publicznym. Udostępnia zbiory pracownikom i studentom Uczelni oraz innym użytkownikom. 2. Do zadań Biblioteki Głównej należy: 1) odpowiedni dobór, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów, tj. wydawnictw zwartych i ciągłych, polskich i obcojęzycznych oraz norm polskich i zagranicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, ochrony ludności i obrony cywilnej, zarządzania podczas zdarzeń niebezpiecznych, katastrof, sytuacji kryzysowych oraz innych; 2) dokumentowanie zawartości materiałów bibliotecznych; 3) prowadzenie zajęć z przysposobienia bibliotecznego dla studentów rozpoczynających naukę w Uczelni; 4) współpraca z innymi bibliotekami; 5) planowanie i rozliczanie wydatków w zakresie realizowanych zadań Dyrektor Biblioteki Głównej koordynuje prace: 1) Działu Zbiorów Bibliotecznych (RG-1); 2) Działu Informacji (RG-2). 2. Do zadań Działu Zbiorów Bibliotecznych należy: 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja materiałów Bibliotecznych; 2) ewidencjonowanie i opracowywanie formalne i rzeczowe gromadzonych materiałów (wydawnictw zwartych i ciągłych, polskich i obcojęzycznych, norm, prac dyplomowych, materiałów na nośnikach VHS, CD i DVD); 3) fachowa pomoc w wyszukiwaniu informacji i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 4) sprzedaż wydawnictw uczelnianych. 3. Do zadań Działu Informacji należy: 1) działalność dokumentacyjna; informacyjna i popularyzacyjna; 2) opracowywanie bibliograficzne i dokumentacyjne tj. przetwarzanie informacji zawartych w materiałach bibliotecznych przekazywanych z Działu Zbiorów Bibliotecznych; 3) wyszukiwanie i udzielanie informacji na podstawie baz danych bibliotecznego systemu informacyjno-wyszukiwawczego; 7. Wydawnictwo (RC) Wydawnictwo realizuje politykę wydawniczą oraz prasowo-informacyjną Uczelni, ustalaną przez Rektora-Komendanta i Radę Wydawniczą. 12

14 2. W Wydawnictwie działa Rzecznik prasowy. 3. Do zadań Wydawnictwa należy w szczególności: 1) przygotowywanie do wydawania Zeszytów Naukowych Uczelni, podręczników, skryptów oraz innych publikacji niezbędnych w procesie kształcenia, zgodnie z zakresem planów studiów i prowadzonych prac naukowo-badawczych; 2) składanie przygotowanych publikacji w drukarniach, wybranych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych; 3) przekazywanie egzemplarzy obowiązkowych wydanych publikacji do uprawnionych bibliotek w kraju; 4) prowadzenie działalności prasowo-informacyjnej dotyczącej Uczelni; 5) współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu; 6) współpraca z rzecznikami prasowymi jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz z rzecznikami innych uczelni wyższych w kraju i zagranicą; 7) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności pozadydaktycznej Uczelni. 8. Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji (RU) 39. Do zadań zatrudnionego na stanowisku ds. informatyzacji należy: 1) planowanie rozwoju informatycznego Uczelni w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi Uczelni, a w szczególności z Działem Administrowania Sieciami Komputerowymi i przedstawienie propozycji zmian w tym zakresie; 2) synchronizacja strategii rozwoju użytkowników oraz rozwoju zastosowań technologii informacyjnych; 3) weryfikacja poprawności identyfikacji wymagań użytkowników systemów informatycznych Uczelni; 4) nadzór i koordynacja wdrażania systemów informatycznych niezbędnych w Uczelni ze względu na wymogi prawa i potrzeby Uczelni, z wyłączeniem systemów i programów komputerowych wykorzystywanych w nauce i dydaktyce, w porozumieniu z Działem Administrowania Sieciami Komputerowymi; 5) organizacja szkoleń dla studentów i pracowników Uczelni, dotyczących wdrożonych systemów; 6) współpraca z Kanclerzem w zakresie zawierania umów oraz ich realizacji na wykonanie prac związanych z informatyzacją Uczelni. 9. Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego (RE) Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego, zwane dalej audytorem wewnętrznym": 1) jest niezależne w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa; 2) postępuje zgodnie z przepisami prawa, Standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Kodeksem etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz metodologią audytu wewnętrznego. 2. Do zakresu zadań audytora wewnętrznego należy: 13

15 1) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Uczelni, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego Rektor-Komendant uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów, a w szczególności: a) przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych, b) ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej, c) ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy, d) ocenę zabezpieczenia mienia Uczelni, e) ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów Uczelni, f) przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania Uczelni z planowanymi wynikami i celami, g) ocenę dostosowania działań Uczelni do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli; 2) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Uczelni. 3. Audytor wewnętrzny może objąć zakresem swojego badania wszystkie obszary działania Uczelni. 4. Zakres audytu wewnętrznego nie może być ograniczany, a Rektor-Komendant powinien być niezwłocznie powiadamiany o wszelkich próbach ograniczania zakresu prac. 5. Audytor wewnętrzny dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka; 6. Ogólne zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego określa Karta audytu wewnętrznego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. 7. Reguły postępowania audytora wewnętrznego w Uczelni określa Kodeks etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. 10. Samodzielne stanowisko ds. bhp (RB) Samodzielne stanowisko ds. bhp stanowi służbę bhp w Uczelni. 2. Służba bhp realizuje sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Uczelni, wynikające z postanowień obowiązujących przepisów. 3. Do zakresu zadań służby bhp należy w szczególności: 1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) bieżące informowanie Rektora-Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; 3) sporządzanie i przedstawianie Rektorowi-Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia strażaków i pracowników cywilnych oraz poprawę warunków pracy; 4) przedstawianie Rektorowi-Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy; 14

16 5) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, udział w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy oraz opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy; 6) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 7) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą; 8) przeprowadzanie instruktażu ogólnego bhp pracowników; 9) upowszechnianie wśród pracowników, w szczególności wśród osób kierujących pracownikami, wiedzy w dziedzinie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 10) współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych Uczelni w zakresie: a) opisu stanowisk pracy na skierowaniach na badania lekarskie, b) określania rodzajów szkolenia bhp odpowiedniego do wykonywanej pracy na poszczególnych stanowiskach, c) określania rodzajów zagrożeń występujących na stanowiskach pracy; 11) udział w pracach komisji powypadkowych dotyczących ustalania okoliczności przyczyn wypadków uznawanych za wypadek przy pracy, sporządzanie dokumentacji, prowadzenie rejestru wypadków oraz statystyki; 12) udział w pracach komisji ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych komisjach powołanych w Uczelni, zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy, a także dokumentowanie wyników ich prac; 13) uczestnictwo w kontrolach Uczelni przeprowadzanych przez organy upoważnione do sprawowania nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i współdziałanie z tymi organami; 14) sporządzanie sprawozdań dla GUS i jednostek nadzorujących; 15) udział w organizowanych próbnych akcjach ewakuacyjnych; 16) współdziałanie z zakładem opieki zdrowotnej sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich. 11. Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej (RH) 42. Zadania realizowane na Stanowisku ds. ochrony przeciwpożarowej określają przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Do zadań tych należy w szczególności: 1) kontrola przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w obiektach Uczelni; 2) wyposażenie budynków, obiektów budowlanych i terenu Uczelni w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; 3) zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie; 4) zapewnienie osobom przebywającym w budynkach, obiektach budowlanych i na terenie Uczelni bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji; 15

17 5) przygotowanie budynków, obiektów budowlanych i terenu Uczelni do prowadzenia akcji ratowniczej, 6) zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi; 7) ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 8) organizowanie próbnych akcji ewakuacyjnych. VII. Podstawowe zadania Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Operacyjnych (RO) i podległych mu jednostek organizacyjnych 43. Do zakresu zadań Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Operacyjnych należy w szczególności: 1) nadzór nad działalnością operacyjno-techniczną Uczelni; 2) dowodzenie oraz nadzór nad funkcjonowaniem pododdziałów szkolnych i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG), w tym nad organizacją i funkcjonowaniem praktyk studentówpodchorążych i doskonalenia zawodowego strażaków; 3) nadzór nad operacyjnym zabezpieczeniem Uczelni, jako jednostki wchodzącej w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego; 4) nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem służb wewnętrznych i ochroną obiektów, w tym podpisywanie rozkazów dziennych; 5) nadzór i koordynacja Interwencyjnego Zespołu Psychologicznego; 6) nadzór i kontrola przestrzegania przez studentów-podchorążych porządku i dyscypliny służby i studiów, w tym nakładanie w imieniu Rektora-Komendanta kar dyscyplinarnych, oraz organizowanie i nadzorowanie wszystkich działań dotyczących przyznawania świadczeń, nagradzania oraz awansowania studentów-podchorążych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 7) nadzór nad organizacją uroczystości szkolnych i przygotowaniem pododdziałów szkolnych do tych uroczystości; 8) planowanie potrzeb materiałowo-finansowych na realizację zadań operacyjno-technicznych Uczelni oraz potrzeb materiałowych w zakresie świadczeń dla studentów-podchorążych; 9) nadzór nad realizacją zadań w zakresie opieki zdrowotnej w Uczelni; 10) nadzór nad realizacją zadań przez Pracownię Psychologiczną Uczelni; 11) nadzór nad gospodarką transportową w Uczelni; 12) wnioskowanie w sprawach personalnych podległych strażaków i pracowników cywilnych, a także w zakresie potrzeb zatrudnienia w kierowanym pionie; 13) inicjowanie projektów aktów prawnych w zakresie nadzorowanych spraw; 14) nadzór nad dyscypliną pracy i służby w podległych komórkach organizacyjnych; 15) zastępowanie Rektora-Komendanta w czasie jego nieobecności; 16) nadzór nad realizacją zadań związanych z praktykami zawodowymi studentów Uczelni; 17) nadzór nad planowaniem i rozliczaniem wydatków w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację obowiązków ustawowych w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia studentów-podchorążych. 16

18 2. Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych dysponuje środkami finansowymi pozostawionymi do jego dyspozycji corocznie w planie rzeczowo-finansowym Uczelni w zakresie wydatków na funkcjonowanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, na należności dla studentówpodchorążych oraz gospodarki transportowej Uczelni, ponosi odpowiedzialność za prawidłowość sporządzenia tej części planu rzeczowo-finansowego oraz sprawuje nadzór nad prawidłowością wydatkowania tych środków, a także bieżącego ich rozliczania. 1. Pododdziały Szkolne (RO-1) Pododdziały Szkolne są jednostką organizacyjną Uczelni, realizującą zadania wychowawcze, szkoleniowe i operacyjno-techniczne. 2. Do podstawowych zadań dowódcy Pododdziałów Szkolnych należy w szczególności: 1) określenie, zgodnie z obowiązującymi regulaminami, zasad postępowania w celu zapewnienia odpowiedniego stanu dyscypliny w Pododdziałach Szkolnych; 2) realizacja procesu wychowawczego studentów-podchorążych; 3) współpraca w zakresie realizacji procesu dydaktycznego-wychowawczego z pracownikami Uczelni; 4) realizacja działań dotyczących przyznawania świadczeń, nagradzania oraz awansowania studentów-podchorążych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5) planowanie potrzeb związanych z należnościami dla słuchaczy służbie kandydackiej oraz nadzór nad wydatkowaniem przyznanych w tym zakresie środków; 6) organizowanie i nadzór nad szkoleniem w zakresie regulaminów i służby wewnętrznej z przedmiotu Służba Wewnętrzna; 7) organizowanie i realizacja porządku dnia w Pododdziałach Szkolnych; 8) organizacja uroczystości szkolnych w zgodnie z ceremoniałem i regulaminami; 9) organizacja zgrupowań szkoleniowych dla kandydatów; 10) organizacja oraz zapewnienie prawidłowego działania służb wewnętrznych uczelni i ochrony obiektów; 11) organizacja Kompanii Szkolnej WARSZAWA ; a) prowadzenie dokumentacji oraz śledzenie i dostosowanie wymogów związanych z Kompanią Szkolną WARSZAWA, b) organizacja ćwiczeń, c) opracowanie planów ćwiczeń do 15 grudnia roku poprzedzającego, d) opracowanie sprawozdania z przebiegu ćwiczeń Kompanii Szkolnej WARSZAWA do końca stycznia roku następnego, e) aktualizacja dokumentacji Kompanii Szkolnej WARSZAWA co najmniej raz w roku, f) aktualizacja danych alarmowych funkcjonariuszy oraz studentów-podchorążych co najmniej dwa razy w roku po każdej sesji; 12) planowanie potrzeb związanych z realizacją zadań operacyjnych Uczelni; 13) planowanie potrzeb związanych z organizacją służb wewnętrznych Uczelni; 14) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych w Pododdziałach Szkolnych; 17

19 15) ewidencjonowanie wydatkowania środków finansowych w Pododdziałach Szkolnych; 16) planowanie i rozliczanie wydatków w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację obowiązków ustawowych w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia studentówpodchorążych. 3. Zadania wymienione w ust. 2 realizowane są przy pomocy Referatu Planowania Operacyjnego (RO-1/1), dowódców Kompanii Szkolnych, oraz służb dyżurnych. 4. Do zadań dowódcy Pododdziałów Szkolnych należy również nadzór higienicznobakteriologiczny nad sprzętem ratowniczym używanym przez strażaków-ratowników dla udzielania pomocy przedlekarskiej oraz wykorzystywanym w procesie kształcenia z zakresu ratownictwa medycznego. 2. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza (RO-2) 45. Organizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz zakres zadań dowódcy JRG określają odrębne przepisy. 3. Pracownia Psychologiczna (RO-3) 46. Do zadań Pracowni Psychologicznej należy: 1) wykonywanie badań psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej w Uczelni; 2) wykonywanie badań psychologicznych związanych ze służbą w PSP dla kandydatów i pracowników Uczelni (w tym badań kierowców i kandydatów na kierowców); 3) wykonywanie badań psychologicznych dla strażaków jednostek PSP województwa mazowieckiego; 4) wykonywanie badań psychologicznych dla osób spoza PSP; 5) poradnictwo, pomoc psychologiczna, psychologiczne odreagowanie (dla pracowników i studentów Uczelni, a także jednostek organizacyjnych PSP na polecenie Komendy Głównej PSP); 6) oddziaływanie profilaktyczno-wychowawcze, szerzenie oświaty zdrowotnej i zasad higieny psychicznej; 7) współpraca z kadrą dowódczą i wychowawczą oraz JRG w zakresie psychologicznych uwarunkowań służby i nauki w Uczelni. 4. Zakład organizacji szkolenia zawodowego i testowania sprzętu technicznego (RO-4) Do zadań Zakładu organizacji szkolenia zawodowego i testowania sprzętu technicznego należy: 1) organizowanie i współpraca przy tworzeniu programów praktyk zawodowych dla studentówpodchorążych Uczelni: a) współpraca przy opracowaniu regulaminów i programów praktyk zawodowych dla poszczególnych grup studentów-podchorążych, b) przygotowanie dokumentacji oraz umów z instytucjami współpracującymi w zakresie odbywania praktyk zawodowych przez studentów-podchorążych Uczelni, 18

20 c) organizacja i prowadzenie praktyk zawodowych na terenie Uczelni dla studentówpodchorążych wyznaczonych do jej odbycia w Uczelni, d) kontrola przebiegu praktyk zawodowych, e) rozliczenie studentów-podchorążych z odbytych praktyk; 2) prowadzenie technicznych testów wdrożeniowych sprzętu i wyposażenia specjalnego, a w szczególności: a) współpraca z instytucjami naukowo technicznymi oraz badawczymi w zakresie prac badawczych i wdrożeniowych, b) organizacja testowania poszczególnych grup sprzętu i wyposażenia, c) opracowanie planów testowania i badań wdrożeniowych, d) sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych badań i testów; 3) organizacja i realizacja szkolenia poza programowego dla studentów-podchorążych Uczelni w zakresie specjalistycznego ratownictwa wodno-nurkowego, wysokościowego i obsługi sprzętu specjalnego, a w szczególności: a) organizacja szkoleń oraz ćwiczeń terenowych, b) opieka merytoryczna nad udziałem studentów-podchorążych Uczelni w szkoleniach zawodowych organizowanych na potrzeby PSP i ochrony przeciwpożarowej, c) przygotowanie udziału reprezentacji Uczelni w zakresie działalności sportowej w zakresie ratownictwa specjalistycznego; 4) współpraca z Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego w zakresie organizacji wspólnych zajęć w tym ćwiczeń dla studentów WIBP oraz WIBC w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: a) opracowywanie założeń ćwiczeń oraz korelacja ćwiczeń terenowych studentów WIBP z ćwiczeniami aplikacyjno-sztabowymi dla studentów WIBC, b) koordynacja zajęć w ramach ćwiczeń permanentnych w warunkach realistycznych; 5) nadzór i organizacja szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego kadry Uczelni w zakresie uzyskiwania i odnawiania kwalifikacji obowiązujących w PSP; 6) realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych służbowych, wynikających z potrzeb organizacyjnych i technicznych Uczelni i PSP. VII. Podstawowe zadania Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych i Naukowych (RN) i podległych mu jednostek organizacyjnych Do zadań Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych i Naukowych należy: 1) nadzór nad kształceniem studentów oraz przygotowaniem ich do wykonywania zadań związanych z ochroną przeciwpożarową i ochroną ludności; 2) koordynacja i kontrolowanie opracowania i realizacji programów nauczania, planów studiów oraz programów innych form podnoszenia kwalifikacji prowadzonych w Szkole; 3) nadzór nad procedurą oceniania nauczycieli akademickich, w tym również przez studentów w postaci ankiet oraz realizacją obowiązku podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli akademickich oraz podejmowanie, w ramach możliwości organizacyjnych i finansowych, działań ułatwiających wypełnienie tego obowiązku przez nauczycieli akademickich; 19

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. ł Ó ł Ą ę ś Ę ą ó ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ń ę ą ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo