ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust. 11 pkt 8 Statutu SGSP, nadanego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2007 r., nr DZKiOS-II/VI-0123/1795/06, po zasięgnięciu opinii Kanclerza, zarządza się co następuje: 1 Wprowadza się Regulamin organizacyjny Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Tracą moc: 1) zarządzenie nr 41/06 Komendant-Rektora SGSP z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia aktualnego Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z późn. zm.; 2) zarządzenie nr 50/05 Komendanta-Rektora SGSP z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie powołania Kolegium Komendanta-Rektora; 3) zarządzenie nr 20/94 Komendanta SGSP z dnia 13 września 1994 r. w sprawie opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów prawnych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, z późn. zm. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. /-/ Rektor - Komendant

2 Załącznik do zarządzenia nr 1/08 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 14 stycznia 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ I. Postanowienia wstępne Szkoła Główna Służby Pożarniczej, zwana dalej Uczelnią, utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Dz.U. nr 3. poz. 21) działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365, ze zm.); 2) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2006 r. nr 96, poz. 667, ze zm.); 3) Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 2. Uczelnią kieruje Rektor-Komendant. 3. Nadzór nad Uczelnią sprawuje minister ds. wewnętrznych i administracji Podstawowe zadania Uczelni określają ustawy oraz Statut. 2. Szkoła w zakresie kształcenia i badań naukowych w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności współpracuje z: 1) jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej i ochrony przeciwpożarowej; 2) uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi i innymi instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą. II. Wewnętrzna struktura organizacyjna 3. 1.Rektor-Komendant kieruje Uczelnią oraz wykonuje powierzone mu ustawowo i Statutem zadania przy pomocy: 1) Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Operacyjnych; 2) Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych i Naukowych; 3) Kanclerza Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni są: 1) Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP); 2) Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC). 2. Wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz zakres działania Wydziałów określają odrębne przepisy. 1

3 5. Rektorowi-Komendantowi podporządkowane są bezpośrednio: 1) Rektorat; 2) Wydział Kadr i Organizacji; 3) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obronnych i Kontroli Wewnętrznej; 4) Dział Bezpieczeństwa Informacji; 5) Dział Współpracy z Zagranicą; 6) Biblioteka Główna; 7) Wydawnictwo; 8) Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji; 9) Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego; 10) Samodzielne stanowisko ds. bhp; 11) Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej. 6. Prorektorowi-Zastępcy Komendanta ds. Operacyjnych podporządkowane są: 1) Pododdziały Szkolne; 2) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza; 3) Pracownia Psychologiczna; 4) Zakład Organizacji Szkolenia Zawodowego i Testowania Sprzętu Technicznego. 7. Prorektorowi-Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych i Naukowych podporządkowane są: 1) Międzywydziałowy Zakład Języków Obcych; 2) Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego; 3) Dział Organizacji Studiów; 4) Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego; 5) Centrum Edukacji Niestacjonarnej przez Internet; 6) Biuro Karier; 7) Zespół ds. Rozwoju Badań. 8. Kanclerzowi podporządkowane są: 1) Kwestura; 2) Wydział Logistyki; 3) Dział Zamówień Publicznych; 4) Dział Administrowania Sieciami Komputerowymi; 5) Kancelaria Ogólna Kierownictwo komórek organizacyjnych: 1) Kwesturą kieruje Kwestor; 2) wydziałem kieruje naczelnik; 3) Wydziałem Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obronnych i Kontroli Wewnętrznej kieruje Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych; 4) Biblioteką Główną kieruje Dyrektor; 5) zakładem, pracownią, zespołem, działem, referatem kieruje kierownik; 2

4 6) kierownik Działu Bezpieczeństwa Informacji jest Administratorem Bezpieczeństwa Informacji; 7) Międzywydziałowym Studium Wychowania Fizycznego, Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego, Centrum Edukacji Niestacjonarnej przez Internet, Wydawnictwem, Rektoratem, Biurem Karier i Kancelarią Tajną kieruje kierownik; 8) Pododdziałami Szkolnymi i Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą kieruje dowódca. 2. Kanclerz jest bezpośrednim przełożonym pracowników Kancelarii Ogólnej W Uczelni działają Senat i Konwent, które są kolegialnymi organami Uczelni, a także Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora-Komendanta i Rada Wydawnicza powoływana w celu koordynacji działalności wydawniczej i poligraficznej Uczelni. 2. Skład i tryb działania Senatu, Konwentu, Rady Bibliotecznej i Rady Wydawniczej określają odrębne przepisy. 11. Schemat organizacyjny stanowi załącznik do Regulaminu. III. Kolegium Rektora-Komendanta 12. Kolegium Rektora-Komendanta jest zespołem opiniodawczo-doradczym Rektora-Komendanta powołanym w celu rozwiązywania problemów i zadań o charakterze ogólnym Posiedzeniom Kolegium przewodniczy Rektor-Komendant, bądź wyznaczony przez niego zastępca. 2. W skład Kolegium wchodzą: Prorektorzy, Kanclerz, Dziekani Wydziałów, Naczelnik Wydziału Kadr i Organizacji i Naczelnik Wydziału Logistyki. 3. Do udziału w posiedzeniach Kolegium mogą być zaproszone inne osoby, w zależności od rodzaju spraw będących przedmiotem posiedzenia Kolegium. 14. Rektor-Komendant określa termin i miejsce posiedzenia Kolegium oraz wskazuje osoby, które powinny być zaproszone na posiedzenie. 15. Ustalenia Kolegium po zatwierdzeniu przez Rektora-Komendanta są przekazywane do realizacji lub wiadomości zainteresowanym. IV. Opracowywanie i wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych 16. Rektor-Komendant wydaje wewnętrzne akty normatywne regulujące zagadnienia związane z działalnością Uczelni Wewnętrznymi aktami normatywnymi są zarządzenia, decyzje i rozkazy. 2. W Uczelni mogą być wydawane inne wewnętrzne akty, w szczególności komunikaty, instrukcje i wytyczne. 3

5 3. Zarządzenie zawiera przepisy regulujące podstawowe zagadnienia dotyczące działalności Uczelni. 4. Decyzja jest aktem wykonującym przepisy zarządzeń Rektora-Komendanta i innych przepisów wewnętrznych oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w sprawach doraźnych. 5. Rozkaz wydaje się na podstawie przepisów o Państwowej Straży Pożarnej oraz przepisów zarządzeń Rektora-Komendanta. 18. Każda komórka organizacyjna Uczelni zobowiązana jest analizować właściwe dla nich przedmiotowo przepisy wewnętrzne pod względem ich aktualności, przydatności i skuteczności. 19. Koordynacją prac nad projektami wewnętrznych aktów normatywnych zajmuje się Wydział Kadr i Organizacji Projekt aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. 2. Przy opracowywaniu projektu należy w szczególności: 1) dążyć do całościowego, usystematyzowanego, a w miarę możliwości także kompleksowego ujęcia przepisów związanych z normowanym zagadnieniem; 2) nie zamieszczać przepisów zawartych już w innych aktach normatywnych, ani postanowień nie mających charakteru normatywnego. 3. Zmiana aktu normatywnego może nastąpić tylko aktem normatywnym tej samej rangi co akt zmieniany Ustala się następujący tryb wydawania wewnętrznych aktów normatywnych: 1) projekt aktu normatywnego opracowuje i uzgadnia właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Uczelni; 2) projekt aktu normatywnego powinien być sporządzony w formie pisemnej i elektronicznej, oznaczony w prawym górnym rogu jako projekt i opatrzony podpisem osoby odpowiedzialnej za jego przygotowanie oraz osób, z którymi projekt był uzgadniany, a także zatwierdzony przez właściwego szefa pionu; 3) projekt sporządzony zgodnie z pkt. 2 opiniuje radca prawny albo właściwy pracownik Wydziału Kadr i Organizacji pod względem zgodności z obowiązującym prawem i zasadami techniki prawodawczej; 4) komórka organizacyjna, o której mowa w pkt. 1 przedkłada Rektorowi-Komendantowi zaopiniowany projekt do akceptacji; 5) zaakceptowany projekt podlega rejestracji w rejestrze wewnętrznych aktów normatywnych prowadzonym przez Wydział Kadr i Organizacji; 6) po zarejestrowaniu i nadaniu kolejnego numeru komórka organizacyjna, o której mowa w pkt. 1 przedkłada Rektorowi-Komendantowi akt normatywny do podpisu; 7) komórka organizacyjna, o której mowa w pkt. 1 przygotowuje niezbędną ilość egzemplarzy aktu normatywnego i dostarcza go odpowiednim komórkom organizacyjnym Uczelni oraz audytorowi wewnętrznemu. 2. Oryginały i projekty aktów normatywnych przechowuje Wydział Kadr i Organizacji. 4

6 V. Ogólne zasady działania komórek organizacyjnych Komórki organizacyjne Uczelni realizują, każda w zakresie swojego działania, zadania określone dla Rektora-Komendanta w obowiązujących przepisach prawa. 2. Komórki organizacyjne współdziałają ze sobą. Za realizację zadania należącego do kilku komórek organizacyjnych odpowiedzialna jest ta komórka, dla której jest to zadanie podstawowe w myśl Regulaminu. 3. Komórki organizacyjne są zobowiązane opracować oraz udostępnić niezbędne materiały, informacje, wyjaśnienia i opinie komórce odpowiedzialnej za realizację danego zadania. 4. Zadania wynikające z korespondencji zewnętrznej adresowanej bezpośrednio do danej komórki organizacyjnej, powinny być przekazane do realizacji właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Komórki organizacyjne opracowują oraz opiniują projekty aktów normatywnych ze swojego zakresu działania. 2. Koordynacją prac, o których mowa w ust. 1 zajmuje się Wydział Kadr i Organizacji Za realizację zadań komórki organizacyjnej Uczelni jest odpowiedzialny jej kierownik. 2. Do podstawowych zadań kierownika komórki organizacyjnej należy: 1) zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań określonych w Regulaminie oraz w planie pracy; 2) realizacja planu pracy oraz zarządzeń, decyzji i poleceń Rektora-Komendanta; 3) zapewnienie właściwej organizacji i sprawnego funkcjonowania kierowanej komórki organizacyjnej, w szczególności poprzez szczegółowe określenie zakresów czynności podległych pracowników, nadzór i utrzymywanie dyscypliny pracy; 4) dbałość o interes Uczelni. 3. W zakresie bezpieczeństwa informacji kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są stosować się do zaleceń Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 25. Dokumenty przedstawiane do podpisu Rektorowi-Komendantowi powinny być uprzednio parafowane przez właściwego szefa pionu. Dokumenty przygotowane przez komórkę organizacyjną podległą bezpośrednio Rektorowi-Komendantowi, parafuje kierujący tą komórką. 26. Rektor-Komendant może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w imieniu Uczelni oraz udzielić upoważnienia do dokonywania innych czynności zastrzeżonych dla Rektora-Komendanta. 27. Kierownik komórki organizacyjnej może określić rodzaje pism i dokumentów, które może podpisywać jego zastępca lub inna upoważniona osoba. Upoważnienie do podpisywania pism i dokumentów powinno być wystawione imiennie na piśmie. 5

7 VI. Jednostki organizacyjne bezpośrednio podległe Rektorowi-Komendantowi (R) 1. Rektorat (RR) Rektorat jest komórką organizacyjną realizującą całokształt spraw zleconych przez Rektora-Komendanta. 2. Do zadań Rektoratu należy w szczególności: 1) prowadzenie korespondencji okazjonalnej, a na zlecenie Rektora-Komendanta także innej korespondencji; 2) obsługa współpracy Rektora-Komendanta z uczelniami oraz organizacjami i instytucjami w kraju; 3) organizowanie i dokumentowanie narad, konferencji, sympozjów oraz spotkań okolicznościowych z udziałem osób z zewnątrz; 4) organizowanie we współpracy z dowódcą pododdziałów szkolnych uroczystości związanych z immatrykulacją, ślubowaniem i promocją studentów-podchorążych, dniem podchorążego oraz uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych, pożarniczych i uczelnianych; 5) prowadzenie uczelnianej kroniki wyróżnionych medalem honorowym im. Krzysztofa Smolarkiewicza oraz odznaczeniami państwowymi, a w szczególności odznaczeniem Kawalerów Krzyża za Dzielność; 6) planowanie potrzeb w zakresie materiałów reklamowych do celów reprezentacyjnych Uczelni; 7) organizacja i obsługa sekretariatu Rektora-Komendanta i Kanclerza; 8) organizacja i obsługa wyjazdów służbowych Rektora-Komendanta i Kanclerza; 9) prowadzenie rejestru upoważnień wydawanych Prorektorom przez Rektora-Komendanta; 10) obsługa posiedzeń Senatu w zakresie przygotowywania materiałów i dokumentów Senatu we współpracy z sekretarzem Senatu; 11) dokumentowanie Kolegiów Rektora-Komendanta i narad wewnętrznych; 12) koordynacja działalności Chóru Akademickiego Uczelni (sprawy administracyjne i organizacyjne). 2. Wydział Kadr i Organizacji (RK) Do zakresu zadań Wydziału Kadr i Organizacji należy: 1) prognozowanie oraz planowanie potrzeb kadrowych w celu zapewnienia pożądanego stanu i struktury zatrudnienia; 2) prowadzenie wszystkich spraw dotyczących obsługi kadrowej pracowników Uczelni; 3) należyte zabezpieczenie akt osobowych; 4) kierowanie pracowników na przewidziane prawem pracy badania profilaktyczne; 5) współpraca z komórką organizacyjną ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji i dokumentów w zakresie szkolenia bhp oraz spraw związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia; 6) opracowywanie harmonogramów badań; 6

8 7) planowanie i rozliczanie wydatków w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację obowiązków ustawowych w zakresie świadczeń na rzecz pracowników, szkoleń i profilaktyki zdrowotnej; 8) prowadzenie procedury związanej z udzieleniem zamówień publicznych na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy oraz organizowanych turnusów profilaktycznokondycyjnych i antystresowych; 9) wydawanie i prowadzenie ewidencji zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi oraz spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich zgodnie z Prawem o ruchu drogowym; 10) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz prowadzenie związanej tym sprawozdawczości; 11) prowadzenie ewidencji strażaków; 12) organizowanie ocen okresowych strażaków oraz realizacja wniosków wynikających z tych ocen zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 13) realizowanie zadań z zakresu awansowania, odznaczania, wyróżniania pracowników Uczelni; 14) określanie i realizowanie potrzeb socjalnych i bytowych pracowników Uczelni oraz opracowanie regulaminu i planu ich zaspokajania; 15) sprawy emerytalno-rentowe; 16) zapewnienie prawidłowej działalności Uczelni w zakresie spraw organizacyjno-prawnych; 17) sporządzanie opinii prawnych dotyczący spraw kadrowych i organizacyjnych; 18) koordynowanie prac nad projektami wewnętrznych aktów normatywnych; 19) kontrola wewnętrznych aktów normatywnych pod względem formalno-prawnym; 20) prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów normatywnych, upoważnień i pełnomocnictw; 21) prowadzenie Archiwum. 30. Naczelnik Wydziału Kadr i Organizacji, a w przypadku nieobecności Naczelnika jego zastępca jest upoważniony do podpisywania następujących dokumentów: 1) zaświadczeń o zatrudnieniu, 2) legitymacji służbowych i pracowniczych, 3) książeczek zdrowia pracowników i członków ich rodzin, 4) informacji o warunkach zatrudnienia, 5) kolejnych angaży pracowników, 6) korespondencji zewnętrznej w zakresie stosunku pracy i służby Przy Wydziale działa Archiwum (RK-1). 2. Do zadań Archiwum należy: 1) prowadzenie archiwum Uczelni zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach; 2) przejmowanie akt z komórek organizacyjnych; 3) opracowanie (ewidencjonowanie i porządkowanie) akt zgodnie z zasadami archiwistyki; 4) skanowanie; 5) udostępnienie akt upoważnionym osobom i komórkom organizacyjnym; 7

9 6) udzielanie informacji na podstawie posiadanych akt, wykonywanie fotokopii (kserokopii) dokumentów, wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnianie odpisów z posiadanej dokumentacji; 7) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej; 8) zabezpieczenie przed zniszczeniem i konserwacja posiadanych akt. 3. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obronnych i Kontroli Wewnętrznej (RW) Do zakresu działania Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obronnych i Kontroli Wewnętrznej należy: 1) prowadzenie spraw związanych z: a) zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, b) okresową kontrolą ewidencji i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne, c) ochroną informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych, d) szkoleniem pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, e) prowadzenie kancelarii tajnej, f) kontrola przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Uczelni; 2) koordynacja i wykonywanie zadań dotyczących terenów zamkniętych niezbędnych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, a także obiektów szczególnie ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ich szczególnej ochrony; 3) planowanie i programowanie obronne, przygotowania obronne w zakresie spraw organizacyjno-mobilizacyjnych, militaryzacji, koordynacji i przygotowania zasobów rezerw osobowych i zabezpieczenia logistycznego, a także odpowiedniej sprawozdawczości; 4) prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Uczelni; 5) współpraca z organami kontroli zewnętrznej, upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w Uczelni, koordynowanie udzielania odpowiedzi i monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych; 6) prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych; 7) nadzorowanie spraw związanych z prawidłową gospodarką pieczęciami i stemplami; 8) prowadzenie postępowań w zakresie likwidacji szkód w mieniu PSP; 9) prowadzenie innych postępowań zleconych przez Rektora-Komendanta; 10) realizowanie innych zadań zleconych przez Rektora-Komendanta; 3. W zakresie ochrony informacji niejawnych, Wydział jest pionem ochrony" w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. 4. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie realizacji swoich zadań, w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego ma prawo żądać od komórek organizacyjnych Uczelni udzielenia natychmiastowej pomocy. 5. Kierujący Wydziałem posiada uprawnienia do wykonywania kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Uczelni. 8

10 W skład Wydziału wchodzą: 1) Kancelaria Tajna (RW-1); 2) Stanowisko ds. obronnych (RW-2); 3) Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej (RW-3). 2. Do zadań kierownika Kancelarii Tajnej należy: 1) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych; 2) udostępnianie i wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym; 3) egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych; 4) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów niejawnych; 5) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi; 6) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych oraz prowadzenie właściwych rejestrów tych dokumentów; 7) prowadzenie rejestrów teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych; 8) dokonywanie zmian klauzuli tajności dokumentów niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych; 9) zaopatrywanie Uczelni w pieczęcie i stemple, zabezpieczenie pieczęci i stempli, prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli, wykonywanie odcisków pieczęci na dokumentach oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji wykonanych odcisków zgodnie z odrębnymi regulacjami i procedurami; 10) wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony informacji niejawnych. 3. Do zadań realizowanych na stanowisku ds. obronnych należy: 1) planowanie i programowanie obronne, przygotowania obronne w zakresie spraw organizacyjno-mobilizacyjnych, militaryzacji, koordynacji i przygotowania zasobów rezerw osobowych i zabezpieczenia logistycznego, w tym w szczególności: a) opracowanie i uaktualnianie Planu działania SGSP podczas podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej, b) opracowywanie innych planów zamierzeń do działalności obronnej, zgodnie z wytycznymi resortowymi, c) określanie zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych Uczelni w dziedzinie spraw obronnych, zgodnie z wytycznymi resortowymi i uregulowaniami prawnymi w tym zakresie, d) koordynowanie przedsięwzięciami obronnymi realizowanymi przez poszczególne komórki organizacyjne Uczelni, e) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Uczelni przy opracowaniu i aktualizowaniu planu ochrony, f) opracowywanie projektów zarządzeń i wytycznych do realizacji przygotowań obronnych w Uczelni, g) współdziałanie z innymi instytucjami i urzędami w zakresie przygotowań obronnych, h) udział w opracowaniu i uaktualnianiu dokumentów dotyczących powiadamiania i alarmowania pracowników Uczelni w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa 9

11 państwa, kryzysu oraz wojny, udział w pracach kadrowo-mobilizacyjnych oraz współpraca z Wydziałem Kadr i Organizacji w sprawie obsady kadrowej Uczelni na czas W oraz jej uaktualnianie, i) współpraca z WKU w sprawie reklamowania od służby wojskowej strażaków i pracowników cywilnych Uczelni, z urzędu i na wniosek; 2) koordynacja i wykonywanie zadań dotyczących terenów zamkniętych niezbędnych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa; 3) prowadzenie sprawozdawczości w obszarach wymienionych powyżej. 4. Do zadań realizowanych na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej należy: 1) prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Uczelni, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w odrębnych przepisach; 2) współpraca z organami kontroli upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w Uczelni, w tym koordynowanie udzielania odpowiedzi i monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych; 3) prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych: a) zbioru oryginałów protokołów z kontroli, b) zbioru informacji dot. realizacji wniosków pokontrolnych przez właściwe komórki organizacyjne; 4) przygotowanie projektów odpowiedzi Rektora-Komendanta, udzielanych organom kontrolnym w zakresie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych; 5) prowadzenie postępowań w zakresie likwidacji szkód w mieniu PSP; 6) prowadzenie innych postępowań zleconych przez Rektora-Komendanta; 7) realizowanie innych zadań zleconych przez Rektora-Komendanta. 4. Dział Bezpieczeństwa Informacji (RI) Do zadań Działu Bezpieczeństwa Informacji należy: 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony informacji; 2) przeprowadzanie kontroli zgodności przetwarzania informacji z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi aktami normatywnymi; 3) prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania informacji oraz środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia tych informacji; 4) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania oraz obszarów przetwarzania informacji; 5) prowadzenie wykazu zbiorów informacji w Uczelni; 6) prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji wymaganej ustawą o ochronie danych osobowych; 7) kontrola przetwarzania informacji w systemach informatycznych i archiwalnych; 8) nadzór nad udostępnianiem informacji innym podmiotom; 9) podejmowanie działań w sytuacji naruszenia ochrony informacji; 10) przygotowanie materiałów informacyjnych dla pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; 11) organizowanie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony informacji. 10

12 5. Dział Współpracy z Zagranicą (RM) Do zadań Działu Współpracy z Zagranicą należy w szczególności: 1) koordynowanie współpracy zagranicznej Uczelni; 2) przygotowanie zagranicznej korespondencji w sprawach zleconych przez Rektora- Komendanta; 3) koordynowanie i przygotowanie projektów umów i porozumień dotyczących współpracy z innymi uczelniami, organizacjami oraz instytucjami zagranicznymi i ich realizacja; 4) opracowywanie materiałów związanych z promowaniem strategii międzynarodowej Uczelni, polityki europejskiej i europejskiego wymiaru kształcenia; 5) działania na rzecz promocji Uczelni poza granicami RP; 6) nadzór, organizacja i dokumentowanie międzynarodowych konferencji, sympozjów, warsztatów oraz spotkań okolicznościowych z udziałem gości zagranicznych; 7) koordynowanie i obsługa czynności związanych ze współpracą z uczelniami, organizacjami i instytucjami zagranicznymi; 8) pozyskiwanie i dokumentowanie materiałów służących współpracy z uczelniami, organizacjami oraz instytucjami zagranicznymi; 9) nadzór i organizacja zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Uczelni; 10) nadzór i organizacja zagranicznych staży, praktyk oraz wymian studenckich; 11) realizacja zadań dotyczących problematyki europejskich programów badawczych, koordynacja i udział w projektach o charakterze międzynarodowym, w tym współfinansowanych z Komisji Europejskiej; 12) planowanie przychodów i rozliczanie wydatków w ramach obsługiwanych programów międzynarodowych; 13) informowanie o programach badawczych i inicjatywach Unii Europejskiej pracowników Uczelni; 14) konsultacje, pomoc i doradztwo w przygotowaniu wniosków projektowych; 15) koordynacja spotkań o charakterze międzynarodowym w Uczelni i pomoc administracyjna przy ich organizacji; 16) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z udziałem Uczelni, poszczególnych jednostek organizacyjnych i indywidualnych pracowników w europejskich programach badawczych; 17) organizowanie spotkań informacyjnych wg potrzeb; 18) współpraca z Biurem Współpracy Międzynarodowej KG PSP i z punktami kontaktowymi instytucji zajmujących się programami badawczymi UE; 19) zarządzanie stronami internetowymi dotyczącymi problematyki współpracy międzynarodowej i programów europejskich: a) strona Działu Współpracy z Zagranicą, b) strona Programu SoS - Safety of Society, c) strona e-cn - c-colleges' Network, d) strona Uczelni w programach europejskich, e) nadzór i prowadzenie teleadresowej bazy danych osób i instytucji zagranicznych współpracujących z Uczelnią; 11

13 20) współpraca z Rektorem-Komendantem, jego zastępcami oraz komórkami organizacyjnymi Uczelni w sprawach związanych z działalnością zagraniczną Uczelni oraz sprawach dotyczących problematyki programów europejskich; 21) przygotowywanie sprawozdań z przedsięwzięć realizowanych w ramach współpracy zagranicznej. 6. Biblioteka Główna (RG) Biblioteka Główna jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną i biblioteką naukową o charakterze publicznym. Udostępnia zbiory pracownikom i studentom Uczelni oraz innym użytkownikom. 2. Do zadań Biblioteki Głównej należy: 1) odpowiedni dobór, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów, tj. wydawnictw zwartych i ciągłych, polskich i obcojęzycznych oraz norm polskich i zagranicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, ochrony ludności i obrony cywilnej, zarządzania podczas zdarzeń niebezpiecznych, katastrof, sytuacji kryzysowych oraz innych; 2) dokumentowanie zawartości materiałów bibliotecznych; 3) prowadzenie zajęć z przysposobienia bibliotecznego dla studentów rozpoczynających naukę w Uczelni; 4) współpraca z innymi bibliotekami; 5) planowanie i rozliczanie wydatków w zakresie realizowanych zadań Dyrektor Biblioteki Głównej koordynuje prace: 1) Działu Zbiorów Bibliotecznych (RG-1); 2) Działu Informacji (RG-2). 2. Do zadań Działu Zbiorów Bibliotecznych należy: 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja materiałów Bibliotecznych; 2) ewidencjonowanie i opracowywanie formalne i rzeczowe gromadzonych materiałów (wydawnictw zwartych i ciągłych, polskich i obcojęzycznych, norm, prac dyplomowych, materiałów na nośnikach VHS, CD i DVD); 3) fachowa pomoc w wyszukiwaniu informacji i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 4) sprzedaż wydawnictw uczelnianych. 3. Do zadań Działu Informacji należy: 1) działalność dokumentacyjna; informacyjna i popularyzacyjna; 2) opracowywanie bibliograficzne i dokumentacyjne tj. przetwarzanie informacji zawartych w materiałach bibliotecznych przekazywanych z Działu Zbiorów Bibliotecznych; 3) wyszukiwanie i udzielanie informacji na podstawie baz danych bibliotecznego systemu informacyjno-wyszukiwawczego; 7. Wydawnictwo (RC) Wydawnictwo realizuje politykę wydawniczą oraz prasowo-informacyjną Uczelni, ustalaną przez Rektora-Komendanta i Radę Wydawniczą. 12

14 2. W Wydawnictwie działa Rzecznik prasowy. 3. Do zadań Wydawnictwa należy w szczególności: 1) przygotowywanie do wydawania Zeszytów Naukowych Uczelni, podręczników, skryptów oraz innych publikacji niezbędnych w procesie kształcenia, zgodnie z zakresem planów studiów i prowadzonych prac naukowo-badawczych; 2) składanie przygotowanych publikacji w drukarniach, wybranych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych; 3) przekazywanie egzemplarzy obowiązkowych wydanych publikacji do uprawnionych bibliotek w kraju; 4) prowadzenie działalności prasowo-informacyjnej dotyczącej Uczelni; 5) współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu; 6) współpraca z rzecznikami prasowymi jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz z rzecznikami innych uczelni wyższych w kraju i zagranicą; 7) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności pozadydaktycznej Uczelni. 8. Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji (RU) 39. Do zadań zatrudnionego na stanowisku ds. informatyzacji należy: 1) planowanie rozwoju informatycznego Uczelni w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi Uczelni, a w szczególności z Działem Administrowania Sieciami Komputerowymi i przedstawienie propozycji zmian w tym zakresie; 2) synchronizacja strategii rozwoju użytkowników oraz rozwoju zastosowań technologii informacyjnych; 3) weryfikacja poprawności identyfikacji wymagań użytkowników systemów informatycznych Uczelni; 4) nadzór i koordynacja wdrażania systemów informatycznych niezbędnych w Uczelni ze względu na wymogi prawa i potrzeby Uczelni, z wyłączeniem systemów i programów komputerowych wykorzystywanych w nauce i dydaktyce, w porozumieniu z Działem Administrowania Sieciami Komputerowymi; 5) organizacja szkoleń dla studentów i pracowników Uczelni, dotyczących wdrożonych systemów; 6) współpraca z Kanclerzem w zakresie zawierania umów oraz ich realizacji na wykonanie prac związanych z informatyzacją Uczelni. 9. Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego (RE) Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego, zwane dalej audytorem wewnętrznym": 1) jest niezależne w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa; 2) postępuje zgodnie z przepisami prawa, Standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Kodeksem etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz metodologią audytu wewnętrznego. 2. Do zakresu zadań audytora wewnętrznego należy: 13

15 1) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Uczelni, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego Rektor-Komendant uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów, a w szczególności: a) przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych, b) ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej, c) ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy, d) ocenę zabezpieczenia mienia Uczelni, e) ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów Uczelni, f) przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania Uczelni z planowanymi wynikami i celami, g) ocenę dostosowania działań Uczelni do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli; 2) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Uczelni. 3. Audytor wewnętrzny może objąć zakresem swojego badania wszystkie obszary działania Uczelni. 4. Zakres audytu wewnętrznego nie może być ograniczany, a Rektor-Komendant powinien być niezwłocznie powiadamiany o wszelkich próbach ograniczania zakresu prac. 5. Audytor wewnętrzny dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka; 6. Ogólne zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego określa Karta audytu wewnętrznego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. 7. Reguły postępowania audytora wewnętrznego w Uczelni określa Kodeks etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. 10. Samodzielne stanowisko ds. bhp (RB) Samodzielne stanowisko ds. bhp stanowi służbę bhp w Uczelni. 2. Służba bhp realizuje sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Uczelni, wynikające z postanowień obowiązujących przepisów. 3. Do zakresu zadań służby bhp należy w szczególności: 1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) bieżące informowanie Rektora-Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; 3) sporządzanie i przedstawianie Rektorowi-Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia strażaków i pracowników cywilnych oraz poprawę warunków pracy; 4) przedstawianie Rektorowi-Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy; 14

16 5) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, udział w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy oraz opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy; 6) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 7) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą; 8) przeprowadzanie instruktażu ogólnego bhp pracowników; 9) upowszechnianie wśród pracowników, w szczególności wśród osób kierujących pracownikami, wiedzy w dziedzinie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 10) współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych Uczelni w zakresie: a) opisu stanowisk pracy na skierowaniach na badania lekarskie, b) określania rodzajów szkolenia bhp odpowiedniego do wykonywanej pracy na poszczególnych stanowiskach, c) określania rodzajów zagrożeń występujących na stanowiskach pracy; 11) udział w pracach komisji powypadkowych dotyczących ustalania okoliczności przyczyn wypadków uznawanych za wypadek przy pracy, sporządzanie dokumentacji, prowadzenie rejestru wypadków oraz statystyki; 12) udział w pracach komisji ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych komisjach powołanych w Uczelni, zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy, a także dokumentowanie wyników ich prac; 13) uczestnictwo w kontrolach Uczelni przeprowadzanych przez organy upoważnione do sprawowania nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i współdziałanie z tymi organami; 14) sporządzanie sprawozdań dla GUS i jednostek nadzorujących; 15) udział w organizowanych próbnych akcjach ewakuacyjnych; 16) współdziałanie z zakładem opieki zdrowotnej sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich. 11. Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej (RH) 42. Zadania realizowane na Stanowisku ds. ochrony przeciwpożarowej określają przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Do zadań tych należy w szczególności: 1) kontrola przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w obiektach Uczelni; 2) wyposażenie budynków, obiektów budowlanych i terenu Uczelni w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; 3) zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie; 4) zapewnienie osobom przebywającym w budynkach, obiektach budowlanych i na terenie Uczelni bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji; 15

17 5) przygotowanie budynków, obiektów budowlanych i terenu Uczelni do prowadzenia akcji ratowniczej, 6) zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi; 7) ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 8) organizowanie próbnych akcji ewakuacyjnych. VII. Podstawowe zadania Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Operacyjnych (RO) i podległych mu jednostek organizacyjnych 43. Do zakresu zadań Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Operacyjnych należy w szczególności: 1) nadzór nad działalnością operacyjno-techniczną Uczelni; 2) dowodzenie oraz nadzór nad funkcjonowaniem pododdziałów szkolnych i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG), w tym nad organizacją i funkcjonowaniem praktyk studentówpodchorążych i doskonalenia zawodowego strażaków; 3) nadzór nad operacyjnym zabezpieczeniem Uczelni, jako jednostki wchodzącej w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego; 4) nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem służb wewnętrznych i ochroną obiektów, w tym podpisywanie rozkazów dziennych; 5) nadzór i koordynacja Interwencyjnego Zespołu Psychologicznego; 6) nadzór i kontrola przestrzegania przez studentów-podchorążych porządku i dyscypliny służby i studiów, w tym nakładanie w imieniu Rektora-Komendanta kar dyscyplinarnych, oraz organizowanie i nadzorowanie wszystkich działań dotyczących przyznawania świadczeń, nagradzania oraz awansowania studentów-podchorążych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 7) nadzór nad organizacją uroczystości szkolnych i przygotowaniem pododdziałów szkolnych do tych uroczystości; 8) planowanie potrzeb materiałowo-finansowych na realizację zadań operacyjno-technicznych Uczelni oraz potrzeb materiałowych w zakresie świadczeń dla studentów-podchorążych; 9) nadzór nad realizacją zadań w zakresie opieki zdrowotnej w Uczelni; 10) nadzór nad realizacją zadań przez Pracownię Psychologiczną Uczelni; 11) nadzór nad gospodarką transportową w Uczelni; 12) wnioskowanie w sprawach personalnych podległych strażaków i pracowników cywilnych, a także w zakresie potrzeb zatrudnienia w kierowanym pionie; 13) inicjowanie projektów aktów prawnych w zakresie nadzorowanych spraw; 14) nadzór nad dyscypliną pracy i służby w podległych komórkach organizacyjnych; 15) zastępowanie Rektora-Komendanta w czasie jego nieobecności; 16) nadzór nad realizacją zadań związanych z praktykami zawodowymi studentów Uczelni; 17) nadzór nad planowaniem i rozliczaniem wydatków w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację obowiązków ustawowych w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia studentów-podchorążych. 16

18 2. Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych dysponuje środkami finansowymi pozostawionymi do jego dyspozycji corocznie w planie rzeczowo-finansowym Uczelni w zakresie wydatków na funkcjonowanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, na należności dla studentówpodchorążych oraz gospodarki transportowej Uczelni, ponosi odpowiedzialność za prawidłowość sporządzenia tej części planu rzeczowo-finansowego oraz sprawuje nadzór nad prawidłowością wydatkowania tych środków, a także bieżącego ich rozliczania. 1. Pododdziały Szkolne (RO-1) Pododdziały Szkolne są jednostką organizacyjną Uczelni, realizującą zadania wychowawcze, szkoleniowe i operacyjno-techniczne. 2. Do podstawowych zadań dowódcy Pododdziałów Szkolnych należy w szczególności: 1) określenie, zgodnie z obowiązującymi regulaminami, zasad postępowania w celu zapewnienia odpowiedniego stanu dyscypliny w Pododdziałach Szkolnych; 2) realizacja procesu wychowawczego studentów-podchorążych; 3) współpraca w zakresie realizacji procesu dydaktycznego-wychowawczego z pracownikami Uczelni; 4) realizacja działań dotyczących przyznawania świadczeń, nagradzania oraz awansowania studentów-podchorążych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5) planowanie potrzeb związanych z należnościami dla słuchaczy służbie kandydackiej oraz nadzór nad wydatkowaniem przyznanych w tym zakresie środków; 6) organizowanie i nadzór nad szkoleniem w zakresie regulaminów i służby wewnętrznej z przedmiotu Służba Wewnętrzna; 7) organizowanie i realizacja porządku dnia w Pododdziałach Szkolnych; 8) organizacja uroczystości szkolnych w zgodnie z ceremoniałem i regulaminami; 9) organizacja zgrupowań szkoleniowych dla kandydatów; 10) organizacja oraz zapewnienie prawidłowego działania służb wewnętrznych uczelni i ochrony obiektów; 11) organizacja Kompanii Szkolnej WARSZAWA ; a) prowadzenie dokumentacji oraz śledzenie i dostosowanie wymogów związanych z Kompanią Szkolną WARSZAWA, b) organizacja ćwiczeń, c) opracowanie planów ćwiczeń do 15 grudnia roku poprzedzającego, d) opracowanie sprawozdania z przebiegu ćwiczeń Kompanii Szkolnej WARSZAWA do końca stycznia roku następnego, e) aktualizacja dokumentacji Kompanii Szkolnej WARSZAWA co najmniej raz w roku, f) aktualizacja danych alarmowych funkcjonariuszy oraz studentów-podchorążych co najmniej dwa razy w roku po każdej sesji; 12) planowanie potrzeb związanych z realizacją zadań operacyjnych Uczelni; 13) planowanie potrzeb związanych z organizacją służb wewnętrznych Uczelni; 14) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych w Pododdziałach Szkolnych; 17

19 15) ewidencjonowanie wydatkowania środków finansowych w Pododdziałach Szkolnych; 16) planowanie i rozliczanie wydatków w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację obowiązków ustawowych w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia studentówpodchorążych. 3. Zadania wymienione w ust. 2 realizowane są przy pomocy Referatu Planowania Operacyjnego (RO-1/1), dowódców Kompanii Szkolnych, oraz służb dyżurnych. 4. Do zadań dowódcy Pododdziałów Szkolnych należy również nadzór higienicznobakteriologiczny nad sprzętem ratowniczym używanym przez strażaków-ratowników dla udzielania pomocy przedlekarskiej oraz wykorzystywanym w procesie kształcenia z zakresu ratownictwa medycznego. 2. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza (RO-2) 45. Organizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz zakres zadań dowódcy JRG określają odrębne przepisy. 3. Pracownia Psychologiczna (RO-3) 46. Do zadań Pracowni Psychologicznej należy: 1) wykonywanie badań psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej w Uczelni; 2) wykonywanie badań psychologicznych związanych ze służbą w PSP dla kandydatów i pracowników Uczelni (w tym badań kierowców i kandydatów na kierowców); 3) wykonywanie badań psychologicznych dla strażaków jednostek PSP województwa mazowieckiego; 4) wykonywanie badań psychologicznych dla osób spoza PSP; 5) poradnictwo, pomoc psychologiczna, psychologiczne odreagowanie (dla pracowników i studentów Uczelni, a także jednostek organizacyjnych PSP na polecenie Komendy Głównej PSP); 6) oddziaływanie profilaktyczno-wychowawcze, szerzenie oświaty zdrowotnej i zasad higieny psychicznej; 7) współpraca z kadrą dowódczą i wychowawczą oraz JRG w zakresie psychologicznych uwarunkowań służby i nauki w Uczelni. 4. Zakład organizacji szkolenia zawodowego i testowania sprzętu technicznego (RO-4) Do zadań Zakładu organizacji szkolenia zawodowego i testowania sprzętu technicznego należy: 1) organizowanie i współpraca przy tworzeniu programów praktyk zawodowych dla studentówpodchorążych Uczelni: a) współpraca przy opracowaniu regulaminów i programów praktyk zawodowych dla poszczególnych grup studentów-podchorążych, b) przygotowanie dokumentacji oraz umów z instytucjami współpracującymi w zakresie odbywania praktyk zawodowych przez studentów-podchorążych Uczelni, 18

20 c) organizacja i prowadzenie praktyk zawodowych na terenie Uczelni dla studentówpodchorążych wyznaczonych do jej odbycia w Uczelni, d) kontrola przebiegu praktyk zawodowych, e) rozliczenie studentów-podchorążych z odbytych praktyk; 2) prowadzenie technicznych testów wdrożeniowych sprzętu i wyposażenia specjalnego, a w szczególności: a) współpraca z instytucjami naukowo technicznymi oraz badawczymi w zakresie prac badawczych i wdrożeniowych, b) organizacja testowania poszczególnych grup sprzętu i wyposażenia, c) opracowanie planów testowania i badań wdrożeniowych, d) sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych badań i testów; 3) organizacja i realizacja szkolenia poza programowego dla studentów-podchorążych Uczelni w zakresie specjalistycznego ratownictwa wodno-nurkowego, wysokościowego i obsługi sprzętu specjalnego, a w szczególności: a) organizacja szkoleń oraz ćwiczeń terenowych, b) opieka merytoryczna nad udziałem studentów-podchorążych Uczelni w szkoleniach zawodowych organizowanych na potrzeby PSP i ochrony przeciwpożarowej, c) przygotowanie udziału reprezentacji Uczelni w zakresie działalności sportowej w zakresie ratownictwa specjalistycznego; 4) współpraca z Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego w zakresie organizacji wspólnych zajęć w tym ćwiczeń dla studentów WIBP oraz WIBC w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: a) opracowywanie założeń ćwiczeń oraz korelacja ćwiczeń terenowych studentów WIBP z ćwiczeniami aplikacyjno-sztabowymi dla studentów WIBC, b) koordynacja zajęć w ramach ćwiczeń permanentnych w warunkach realistycznych; 5) nadzór i organizacja szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego kadry Uczelni w zakresie uzyskiwania i odnawiania kwalifikacji obowiązujących w PSP; 6) realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych służbowych, wynikających z potrzeb organizacyjnych i technicznych Uczelni i PSP. VII. Podstawowe zadania Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych i Naukowych (RN) i podległych mu jednostek organizacyjnych Do zadań Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych i Naukowych należy: 1) nadzór nad kształceniem studentów oraz przygotowaniem ich do wykonywania zadań związanych z ochroną przeciwpożarową i ochroną ludności; 2) koordynacja i kontrolowanie opracowania i realizacji programów nauczania, planów studiów oraz programów innych form podnoszenia kwalifikacji prowadzonych w Szkole; 3) nadzór nad procedurą oceniania nauczycieli akademickich, w tym również przez studentów w postaci ankiet oraz realizacją obowiązku podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli akademickich oraz podejmowanie, w ramach możliwości organizacyjnych i finansowych, działań ułatwiających wypełnienie tego obowiązku przez nauczycieli akademickich; 19

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 100 /2011

Zarządzenie nr 100 /2011 Zarządzenie nr 100 /2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 52/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa organizację i zakresy działania podstawowych jednostek organizacyjnych Instytutu. 2 1. Instytut jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 84/2012 Zmiany: Zarządzenie Rektora Nr 78/2013 Zarządzenie Rektora Nr 129/2013 Zarządzenie Rektora Nr 35/2014 Zarządzenie Rektora Nr 80/2014 Zarządzenie Rektora Nr 48/2015

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Gdynia 2012 1. Studium Języków Obcych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, zwane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest międzywydziałową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 53 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2012 r. Regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studium Wychowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33 POLICJA DOLNOŚLĄSKA Źródło: http://arch2.dolnoslaska.policja.gov.pl/wr/kwp-wroclaw/wydzialy-kwp-1/wy/85,wydzial-kadr-i-szkolenia-komendy-wojewodzki ej-policji-we-wroclawiu.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego Zaopiniowany przez Radę Naukową w dniu 5 lutego 2014 r. Wprowadzony w życie z dniem 1 marca 2014 r. I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 27 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 27 głosami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

5 Kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach wykonywanych zadań obronnych zobowiązani są do:

5 Kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach wykonywanych zadań obronnych zobowiązani są do: Zarządzenie Nr 21/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ranach powszechnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 /2011 Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna jest akademicką biblioteką naukową, a prawo do korzystania z niej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad szkolenia pracowników, studentów i doktorantów w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 listopada 2008 roku

z dnia 24 listopada 2008 roku ZARZĄDZENIE NR 53/08 REKTORA KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUśBY POśARNICZEJ z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu praktyk zawodowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna - 5 - DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna Rozdział 1 Struktura jednostek administracyjnych 5 Administrację Uczelni tworzą: 1) jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy w pionie Rektora i prorektorów,

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/14/2006 Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2012 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 05.07.2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2012 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 05.07.2012 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 67/2012 REKTORA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Załącznik do Zarządzenia Nr 101/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y B I U R A O C H R O N Y Z a t w i e r d z a m Halina Stachura-Olejniczak dyrektor generalny Warszawa, 10 listopada 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia 27.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Spis treści ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2 STRUKTURA WYDZIAŁU I

Bardziej szczegółowo

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy Zadania komórek organizacyjnych Telefon kontaktowy: - naczelnik wydziału 91 578 87 60 - biuro 91 578 87 61, 91 578 87 67, 91 578 87 55 - PSK 91 578 87 50 Zadania w zakresie spraw operacyjnych: Wydział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 14 czerwca 2016 r.

DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 14 czerwca 2016 r. DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego oraz zakresu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji

Bardziej szczegółowo

tel. (0-42) 639 33 56; 272 50 50 e-mail: ewa.blaszczyk@umed.lodz.pl

tel. (0-42) 639 33 56; 272 50 50 e-mail: ewa.blaszczyk@umed.lodz.pl Mgr Ewa Błaszczyk DZIEKANAT ODDZIAŁU FIZJOTERAPII Siedziba: 91-647 Łódź, Pl. Hallera 1, pok. 13, 106, 108, 109, 114 Dni i godziny przyjęć studentów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - godz. 10 00-14

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 2 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 29/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 2 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 29/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie: zakresu działania prorektorów oraz Kanclerza od dnia 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 288/13 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. UCHWAŁA NR 69 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 2 stycznia 2008 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Styczeń 2008 r. Spis treści: Rozdział I... 3 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2014 Rektora UMCS REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Rozdział I. Zakres działania Ogrodu Botanicznego 1 1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Załącznik do Zarządzenia Nr 102/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2014

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz zmiany Zarządzenia nr 22/2009

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo