ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 PRAKTYCZNE ASPEKTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 PRAKTYCZNE ASPEKTY"

Transkrypt

1 ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 PRAKTYCZNE ASPEKTY Termin szkolenia: 06 stycznia 2010 roku, MIKRO i Małe przedsiębiorstwa 20% 57,08 zł. 228,31 zł. 285,39 zł. Średnie przedsiębiorstwa 30% 85,62 zł. 199,77 zł. 285,39 zł Elementy sprawozdania finansowego. 2. Harmonogram prac związanych ze porządzeniem sprawozdania finansowego: a) wybór biegłego, b) inwentaryzacja, c) zamkniecie ksiąg itd.. 3. Zmiany w zasadach sporządzania sprawozdań obowiązujące od 2008 roku. 4. Dozwolone uproszczenia. 5. Wybrane metody wyceny pozycji bilansowych: a) inwestycje długoterminowe, b) skorygowana cena nabycia, c) wartość rynkowa. 6. Utrata wartości aktywów, a konieczność tworzenia odpisów aktualizujących. 7. Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe bierne, zobowiązania warunkowe, wydarzenia po dacie bilansu Kalkulacja kosztów wytworzenia zapasów, a koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. 9. Omówienie podstawowych zagadnień związanych z: a) odroczonym podatkiem dochodowym, b) sprawozdaniem z przepływów środków pieniężnych, c) wyceną i prezentacją kontraktów długoterminowych, d) leasingiem. 10. Różnice kursowe w świetle regulacji obowiązujących w 2009 roku. 11. Indywidualne konsultacje.

2 ROZLICZENIE PODATKU - CIT BIEŻĄCE PROBLEMY Termin szkolenia: 15 stycznia 2010 roku, MIKRO i Małe przedsiębiorstwa 20% 65,97 zł. 263,87 zł. 329,84 zł. Średnie przedsiębiorstwa 30% 98,96 zł. 230,88 zł. 329,84 zł REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Rozpoznawanie przychodów podatkowych przepisy a aktualna praktyka skarbowa: a) wystawienie faktury, wydanie towaru lub zbycie prawa kiedy decyduje każda z tych okoliczności przy rozpoznaniu przychodów, b) zapisy kontraktów a prawidłowość rozpoznawania przychodów podatkowych, c) znaczenie dla rozpoznawania przychodów częściowego wykonania usługi i potwierdzenia częściowego wykonania usługi, d) rozpoznanie przychodów ze względu na uregulowanie należności (co z kwestią poboru należności z góry oraz z kwestią nadpłacenia za usługę lub towar?), e) rozpoznawanie przychodów należnych przy umowach leasingu, najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze, f) rozpoznawanie przychodów przy usługach ciągłych np. dostawy energii i innych mediów, także innych usług o charakterze ciągłym, g) rozpoznawanie przychodów z refakturowania usług, h) rozpoznawanie przychodów z usług wynagradzanych prowizją wyrażoną w wartości stałej lub ustalonej jako procent od obrotów, i) rozpoznawanie przychodów ze świadczeń nieodpłatnych lub świadczeń częściowo odpłatnych Przerwa obiadowa Rozliczanie kosztów podatkowych szczególnie istotne aspekty praktyczne : a) wynagrodzenia i inne wydatki na rzecz pracowników, zleceniobiorców, menedżerów itp. uwarunkowania wynikające ze stosowania metody memoriałowej od 2009 r. oraz metody kasowej w przypadku niespełnienia warunków stosowania metody memoriałowej, b) składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS), jako koszt podatkowy według metody memoriałowej od 2009 r. oraz metody kasowej przy niespełnieniu wymogów dla stosowania metody memoriałowej, c) koszty zaniechanych inwestycji kiedy koszt podatkowy według zmiany wprowadzonej od 2009 r.?, d) koszty z tytułu straty osiągniętej na pożyczkach waloryzowanych kursem waluty obcej, e) koszty wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, f) unieważnienie (ewentualne) umów na opcje walutowe a koszty podatkowe, g) wydatki na reprezentację i reklamę oraz promocję i sponsoring (najważniejsze kwestie w świetle praktyki), h) kary administracyjne i umowne oraz odszkodowania jako koszty podatkowe,

3 i) koszty dokumentowane dowodami innymi niż faktury i rachunki czy paragon daje prawo do zaliczenia wydatku w KUP?, j) podział kosztów na bezpośrednio związane z przychodem oraz koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodem według jakich kryteriów dokonywać kwalifikacji kosztów do obu grup? k) techniczne rozliczanie kosztów bezpośrednio związanych z przychodem znaczenie momentu uzyskania przychodów oraz daty sporządzenia sprawozdania finansowego lub złożenia zeznania rocznego albo upływu terminu do złożenia tego zeznania, l) techniczne rozliczanie kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodem znaczenie pojęcia koszt poniesiony (obowiązującego od 2007 r.), m) rozliczanie kosztów na podstawie faktur i innych dokumentów uzyskanych po zakończeniu roku podatkowego (koszty na przełomie lat podatkowych), n) obowiązek rozliczania kosztów dotyczących okresu dłuższego niż rok proporcjonalnie do długości okresu, którego one dotyczą problemy z ustaleniem, czy wydatek dotyczy całego okresu umowy, o) strata podatkowa a kwestie rozliczenia kosztów w czasie. 3. Pytania i odpowiedzi panel dyskusyjny.

4 RÓŻNICE KURSOWE W ASPEKCIE RACHUNKOWYM I PODATKOWYM Termin szkolenia: 03 lutego 2010 roku, MIKRO i Małe przedsiębiorstwa 20% 57,08 zł. 228,31 zł. 285,39 zł. Średnie przedsiębiorstwa 30% 85,62 zł. 199,77 zł. 285,39 zł Obowiązujące przepisy. 2. Klasyfikacja różnic kursowych. 3. Różnice kursowe na gruncie ustawy o rachunkowości. 4. Różnice kursowe w prawie podatkowym: a) Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, b) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, c) Ustawa o podatku od towarów i usług Powstawania różnic kursowych na przykładach: a) zapłata rozrachunków walutowych, b) wycena rozrachunków na dzień bilansowy oraz ich rozliczenie w kolejnym roku obrotowym, c) wycena rachunku dewizowego oraz kasy walutowej w trakcie roku oraz na dzień bilansowy, d) kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej na tle interpretacji organów skarbowych, e) inne. 6. Wycena majątku trwałego, a różnice kursowe. 7. Różnice kursowe, a odroczony podatek dochodowy. 8. Indywidualne konsultacje.

5 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG WYBRANE ZAGADNIENIA, INTERPRETACJE Termin szkolenia: 15 lutego 2010 roku, MIKRO i Małe przedsiębiorstwa 20% 65,97 zł. 263,87 zł. 329,84 zł. Średnie przedsiębiorstwa 30% 98,96 zł. 230,88 zł. 329,84 zł Obowiązujące zmiany w 2009 r. 1. Nieodpłatne przekazania towarów, prezentów, gadżetów reklamowych, etc. bieżące regulacje i praktyka a projektowane zmiany na Dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów zmienione zasady rozliczania stawki 0%. 3. Eksport towarów nowe rozwiązania w zakresie miesiąca, w którym należy wykazać eksport, i rozliczania stawki 0%. 4. Dostawa towarów używanych oraz budynków, budowli i lokali całkowicie zmienione zasady opodatkowania i stosowania zwolnień od VAT. 5. Refakturowanie usług stanowisko organów podatkowych i interpretacje wynikające z orzeczeń sądowych. 6. Faktury korekty, rabaty, upusty, zmniejszenia ceny i ilości, pomyłki na fakturach, anulowanie faktur obowiązek potwierdzania faktur korekt: w jakich przypadkach należy je posiadać a w jakich-nie, i w jaki sposób udokumentować to przekazanie faktury korekty; 7. Faktury korekty u nabywcy jak należy je rozliczyć. 8. Odliczanie VAT a obowiązek nabycia towaru lub usługi w jakich przypadkach podatnik nie może odliczyć VAT z faktury. 9. Nieuregulowane należności przez kontrahentów kto i kiedy może odzyskać VAT od niezapłaconych faktur. 10. KUP a prawo do odliczenia, sankcja 30% za błędy w deklaracji, korekty deklaracji po kontroli podatkowej ale przed wydaniem decyzji, etc Projektowane zmiany na 2010: 1. Zapłaciłeś VAT w UE i chcesz go odzyskać? Od 2010 r. będą obowiązywały całkowicie nowe procedury i zasady w tym zakresie: a) Zwroty z odsetkami, b) Zmiana kraju składania wniosku, c) Zmiana wniosku, d) Nowe terminy składania wniosków. 2. Firma z UE zapłaciła VAT w Polsce kiedy i jak można to odzyskać? 3. Import usług - rewolucyjne zmiany:

6 a) Usługi z importu świadczone w okresach dłuższych niż roczne nowy moment powstania obowiązku podatkowego, b) Zdefiniowanie miejsca siedziby podatnika, c) Nowy mechanizm rozliczania usług nabywanych od podatników z UE. 4. Zmiana miejsca opodatkowania usług (import i eksport usług): a) Refakturowanie usług specjalne miejsce opodatkowania, b) imprezy kulturalne, edukacyjne, rozrywkowe, etc. różne miejsca opodatkowania biletów wstępu na imprezę i usług związanych z taką działalnością, c) usługi hotelowe, kempingi, prawo użytkowania wieczystego nowe zasady, d) świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych regulacja, e) usługi krótkotrwałego wynajmu środków transportu co to jest i gdzie podlega opodatkowaniu? f) opodatkowanie usług turystyki rozliczanych w ramach marży. 5. Obligatoryjna rejestracja na PL-NIP w przypadku świadczenia usług na eksport lub nabywania usług z importu. 6. Informacje podsumowujące całkowicie nowe zasady: a) kiedy w Informacji Podsumowującej jest obowiązek wykazania usług? b) Informacja Podsumowująca miesięcznie czy kwartalnie? Nowe terminy i zasady, c) dostawy wewnątrzwspólnotowe stawka 0% a obowiązek wykazania tego w Informacji miesięcznej. 7. Całkowicie odmienne zasady rozliczania niektórych transakcji krajowych (handel złomem). 8. Nowe zasady stosowania zwolnień od podatku: usługi szkoleniowe, finansowe, medyczne, etc. 9. Inne wybrane zmiany. 10. Indywidualne konsultacje.

7 WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE KSZTAŁTOWANIE POSTAW Termin szkolenia: 05 marca 2010 roku, MIKRO i Małe przedsiębiorstwa 20% 50,89 zł. 203,53 zł. 254,42 zł. Średnie przedsiębiorstwa 30% 76,33 zł. 178,09 zł. 254,42 zł Cel warsztatów: Zaznajomienie uczestników warsztatów z psychologicznymi regułami i technikami kształtowania postaw warunkujących poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy oraz jej wysoką efektywność. Korzyści dla uczestników: a) Zapoznanie się z rzetelną i praktyczną wiedzą psychologiczną ważną w codziennej pracy zawodowej, b) Przećwiczenie wybranych, łatwych do samodzielnego zastosowania technik psychologicznych ukierunkowanych na wspieranie poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy oraz jej efektywności. Szczegółowy program: 1. Czym są postawy? 2. Jakie jest znaczenie postaw dla poczucia satysfakcji z pracy oraz jej efektywności? 3. W jaki sposób można kształtować pożądane postawy? 4. Jak zadbać o poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy? 5. Jak zwiększyć własną efektywność w pracy? Jak radzić sobie ze stresem w pracy? 7. Jak zwiększyć własną odporność na stres i presję otoczenia? 8. Jak komunikować się ze współpracownikami? 9. Jak rozwiązywać konflikty ze współpracownikami? Techniki pracy: a) prezentacja wiedzy i demonstracja wybranych technik, b) dyskusja grupowa, c) sesja pytań i odpowiedzi, d) ćwiczenia praktyczne (indywidualne oraz w parach i podgrupach).

8 MS EXCEL W PRACY KSIĘGOWEGO Termin szkolenia: 09 marca 2010 roku, MIKRO i Małe przedsiębiorstwa 20% 62,87 zł. 251,46 zł. 314,33 zł. Średnie przedsiębiorstwa 30% 94,30 zł. 220,03 zł. 314,33 zł Przypomnienie ogólnych informacji dotyczących Excela: a) budowa arkusza, pasku narzędzi, interface, b) drukowanie, konwertowanie do formatu PDF, c) edycja i formatowanie komórek, formatowanie arkusza, ukrywanie komórek i wierszy, ukrywanie arkusza. 2. Formuły: a) wprowadzanie formuł do komórek arkusza, b) biblioteka wbudowanych funkcji. 3. Operacje na danych: a) sortowanie, b) filtrowanie, c) wyszukiwanie, d) oznaczanie powtórzonych wpisów. 4. Importowanie danych: a) importowanie z plików TXT, CSV, b) pobieranie danych z innych plików Excela, c) pobieranie danych poprzez ODBC z programów zewnętrznych (np. z systemów FK i kadrowo-płacowych). 5. Graficzna prezentacja danych: a) tworzenie wykresu, rodzaje wykresów Przykładowe zastosowania: a) kredyty i odsetki, b) karta środka trwałego: odpisy amortyzacyjne, c) ocena projektów inwestycyjnych: wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, d) obliczanie odsetek za zwłokę, e) fakturowanie, lub f) rozliczanie wynagrodzenia pracownika (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt menedżerski), g) analiza kosztów pracy w zależności od rodzaju umowy z pracownikiem (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt menedżerski). 7. Automatyzacja pracy: a) posługiwanie się makrami, b) elementy sterujące (listy rozwijane, przyciski, itp.). 8. Indywidualne konsultacje.

9

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi S pis treści Wykaz skrótów XLVII Wstęp LI Aport 1 I Pojęcie aportu 1 II Aport na gruncie VAT 1 1 Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2 III Rozliczanie aportu 3 1 Miejsce

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Szkolenia organizowane przez PKF Consult Sp. Z o.o.

Szkolenia organizowane przez PKF Consult Sp. Z o.o. Szkolenia organizowane przez Sp. Z o.o. 1. Przychody i koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej wg prawa podatkowego w roku 2015 z uwzględnieniem aktualnych interpretacji i orzeczeń - wybrane

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe Połącz naukę z relaksem Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Doradztwo IT Szkolenia Szkolenia wyjazdowe 2 KonferencjE i

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo