sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok Warszawa, styczeń 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok Warszawa, styczeń 2010"

Transkrypt

1 sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2009 Warszawa, styczeń 2010

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE O ORGANIZACJI NAZWA ORGANIZACJI: ADRES BIURA: TELEFON: NUMER KONTA: ZARZĄD I RADA FUNDACJI NUMER KRS CELE STATUTOWE FUNDACJI ZASADY, FORMY I ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2009 R REALIZACJA PROGRAMU ANIOŁ STRÓŻ PROWADZENIE TRENINGÓW PSYCHOSPOŁECZNYCH PROWADZENIE OŚRODKA READAPTACJI SPOŁECZNEJ W MIENI K/ MIŃSKA MAZOWIECKIEGO PROWADZENIE PORADNI RODZINNEJ Punkt konsultacyjny Punkt porad prawnych Punkt Porad Obywatelskich PROWADZENIE PUNKTU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PROWADZENIE SZKOLEŃ REALIZACJA PROGRAMU ŚWIADECTWA BYŁYCH SKAZANYCH PROWADZENIE MEDIACJI PIELGRZYMKA W 2009 ROKU RADIO OFF WYKONYWANIE KAR ZASTĘPCZYCH STAŻE INNE REZULTATY REALIZOWANYCH W 2009 ROKU PROGRAMÓW ZAKOŃCZENIE INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INFORMACJA O UCHWAŁACH ZARZĄDU INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW MAJĄTEK ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA PRZED PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE INFORMACJA O ROZLICZENIACH PUBLICZNOPRAWNYCH FUNDACJI ZA 2009 ROK INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W FUNDACJI 2009 R

3 DZIĘKUJEMY NASZYM DARCZYŃCOM, WSPÓŁPRACOWNIKOM ORAZ WOLONTARIUSZOM DZIĘKI WASZEJ POMOCY MOŻLIWE JEST PROWADZENIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI. Działania w roku 2009 prowadziliśmy dzięki dotacjom i darowiznom przekazanym nam przez osoby i firmy prywatne, a także dzięki wpłatom 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wspierali nas również swoimi poradami prawnicy, psychologowie oraz wolontariusze i osoby prywatne. Dzięki środkom uzyskanym z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej mogliśmy realizować projekt Stacja Wolność Dziękujemy Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej za wspólny udział w projekcie Watch 24, finansowany przez Open Socjety Institute. Fundacji VIA dziękujemy za wspólny udział w projekcie: Skazani na.. sukces na rynku pracy, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych pomogły rozwijać kompleksową pomoc byłych skazanych poprzez bezpłatne udzielanie im poradnictwa prawnego, obywatelskiego i psychologicznego. Z wpływu 1% sfinansowaliśmy także spotkania gwiazdkowe i Dzień Dziecka w AŚ Mokotów, OZ Bemowo, AŚ Grochów i AŚ Białołęka. Dziękujemy również naszym wolontariuszom i radcy prawnemu, którzy służyli nam pro bono fachową wiedzą, doświadczeniem, radą i pomocą. Wszystkim naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy! Dzięki Waszemu wsparciu możemy pomagać innym! 3

4 1. Informacje ogólne o organizacji 1.1 Nazwa organizacji: Fundacja Sławek 1.2 Adres biura: Warszawa, Al. Solidarności Telefon: (22) , Numer konta: PKO S.A.VII Oddział w Warszawie Warszawa ul. Sobieskiego 110 PLN Nr USD Nr EUR Nr Millennium BIG Bank S. A Warszawa ul. Nałęczowska 62 PLN Nr Zarząd i Rada Fundacji Zarząd Fundacji Sławek tworzą: Marek Łagodziński Prezes Warszawa, ul. Gubinowska 7 m 57 Krzysztof Łagodziński wiceprezes Warszawa ul. Bednarska 10m 13 Sławomir Piechocki członek Warszawa, ul. Zagójska 6/8 m. 5 Feliks Dumanowski członek Warszawa, ul. Narbutta 20 m. 36 Marek Wdowiński członek Cegłów, Mienia 137 Skład Rady Fundacji: Danuta Gajdus przewodnicząca Ks. Jan Sikorski wiceprzewodniczący Marek Jackowski członek Ks. Kazimierz Boguchwał Korbut- Orzechowski członek Paweł Grzegorz Nasiłowski - członek 4

5 1.6 Numer KRS Nr R.F. 5436, KRS data wpisu KRS nr Nr akt XVI Ns Rej F - 512/98. Regon: NIP Cele statutowe Fundacji Zgodnie z 9 Statutu Fundacja realizuje następujące cele: Niesienie pomocy ludziom będącym w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej.. Niesienie pomocy młodocianym i dorosłym opuszczającym Zakłady Karne lub Areszty Śledcze, oraz ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, która może spowodować szybki powrót do działalności przestępczej. Niesienie pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, szczególnie w okresie leczenia odwykowego jednego z członków takiej rodziny. Podejmowanie działań w zakresie sprawiedliwości naprawczej, mediacji i probacji. Fundacja realizuje ww. cele w szczególności poprzez (Statut Fundacji 10): Organizowanie i finansowanie spotkań z terapeutami. Finansowanie działalności umożliwiającej osobom opuszczającym zakłady penitencjarne dokonywanie niezbędnych czynności administracyjnych, związanych z dalszym funkcjonowaniem poza zakładami penitencjarnymi. Organizowanie i finansowanie wykładów, prelekcji, przygotowywanie wystaw, spotkań, warsztatów integracyjnych. Współpracę z instytucjami, innymi jednostkami organizacyjnymi, w kraju i za granicą, prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji. Podejmowanie i finansowanie działań umożliwiających znajdowanie miejsc pracy lub przekwalifikowanie się oraz znalezienie miejsca zamieszkania dla osób opuszczających zakłady penitencjarne. Organizowanie i finansowanie tymczasowych miejsc zamieszkania dla osób najbardziej potrzebujących. 5

6 Aktywizację zawodową, społeczną i kulturalną osób objętych działaniami Fundacji. Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób objętych działaniami Fundacji. Głównym celem i priorytetem naszego programu było objęcie kompleksową pomocą osób, które nie potrafią same wrócić do społeczeństwa i szybko się usamodzielnić. Już od 1998 r. Fundacja Sławek, pomagając opuszczającym zakłady karne więźniom, dzięki realizowanym projektom zdobyła możliwość rozszerzenia swojej działalności pomagając tym samym skazanym w readaptacji społecznej. Pod pojęciem readaptacji społecznej rozumiemy proces uzyskiwania równowagi pomiędzy potrzebami skazanego a warunkami i wymogami otoczenia społecznego. Wyznacznikiem efektów tego procesu będzie przystosowanie osoby skazanej do funkcjonowania zgodnie z prawem w warunkach wolnościowych. Bardzo efektywna okazała się współpraca z kuratorami sądowymi, OPS, Fundacjami i Stowarzyszeniami, które zajmują się podobną działalnością. Kuratorzy byli informowani drogą elektroniczną, telefoniczną oraz listowną o naszej działalności i bardzo często kierowali swoich podopiecznych po konkretną pomoc do naszej Fundacji. Program ten miał z założenia eksperymentalny charakter i wychodził naprzeciw konkretnym potrzebom naszych podopiecznych. Dzisiaj już jesteśmy mądrzejsi o zdobyte doświadczenia w zakresie różnorodnej pomocy. Kompleksowa pomoc jak się okazało jest bardzo miarodajna. Zauważyliśmy, że zaraz po wyjściu na wolność beneficjenci czują się bardzo zagubieni w nowej dla siebie rzeczywistości. Popadają w przygnębienie i nie mają sami siły przełamać tego zaklętego kręgu niemożności. Ważne jest, jak zauważyliśmy, żeby opuszczający zakłady karne trafiali do fundacji zaraz po wyjściu na wolność a nie po kilku tygodniach lub miesiącach szukania pomocy. Te osoby, które trafiły do nas same lub zostały odebrane w dniu opuszczenia zakładu karnego, otrzymywały natychmiastowe wsparcie psychologiczne, prawne. Wspólnie ustalano również formy pomocy jakie będą najlepsze dla konkretnej osoby oraz omawiano ich sytuacje egzystencjalne. Wielu z naszych beneficjentów jest bezdomnych. Umożliwiliśmy im czasowy pobyt w naszym Ośrodku w Mieni. Niestety jest to ogromny problem, ponieważ nie mogą w nieskończoność zamieszkiwać w ośrodkach. Jest to olbrzymie wyzwanie dla różnego rodzaju instytucji zajmujących się wychodzeniem z bezdomności. Widzimy bardzo wyraźnie zasadność istnienia takich instytucji, które w bardzo konkretny sposób zajmą się nie tylko doraźną 6

7 pomocą, która w rezultacie uczy beneficjentów bezradności ale pomogą im znaleźć pracę, zapewnią wsparcie psychologiczne i dadzą dach nad głową. Pożądana jest współpraca z instytucjami, które w tym samym czasie mogą wesprzeć na krótko (do pierwszej wypłaty) finansowo, rzeczowo, talonami na żywność, biletami miesięcznymi). 2. Zasady, formy i zakres prowadzonej działalności statutowej w 2009 R. W roku 2009 Fundacja Sławek realizowała swoje cele w ramach następujących projektów: Stacja wolność-2009 finansowany z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, projekt Watch 24 realizowany, w ramach partnerstwa, ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, finansowany przez Open Socjety Institute, dzięki któremu Fundacja mogła zorganizować trzy duże konferencje, upowszechniające model pomocy postpenitencjarnej. Od Fundacja rozpoczęła realizację projektu Skazani na.. sukces na rynku pracy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w ramach partnerstwa z Fundacją VIA. Projekt ten skierowany jest do 90 beneficjentów Fundacji Sławek, którzy podniosą swoje kwalifikacje i będą mogli zaistnieć na rynku pracy. Poniżej przedstawiono działania Fundacji prowadzone w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. 2.1 Realizacja programu Anioł Stróż Celem programu jest ułatwienie procesu readaptacji społecznej osobom pozbawionym wolności przez umożliwienie im konfrontacji z rzeczywistością poza murami więzień. Formę działania stanowi otaczanie opieką osoby pozbawionej wolności podczas przepustek przez tzw. Anioła Stróża. Fundacja ma podpisaną umowę o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie. Ma także podpisane umowy o współpracy z Aresztami Śledczymi: Warszawa- Mokotów, Warszawa-Służewiec, Warszawa-Grochów, Warszawa-Białołęka, i Zakładami Karnymi: Żytkowice Garbata Letnisko, Biała Podlaska, Barczewo Grudziądz oraz Włocławek. W 2009 roku przedstawiciele Fundacji wzięli beneficjentów na przepustkę w ramach działania Anioł Stróż 56 razy. Czas spędzony poza murami wykorzystali oni na spotkania z rodzinami, a osoby uzależnione od alkoholu 7

8 uczestniczyły w wolnościowych mityngach AA. Osoby, które zostały objęte opieką, miały możliwość zatrzymania się w Ośrodku Readaptacji Społecznej w Mieni k/ Mińska Mazowieckiego. 2.2 Prowadzenie treningów psychospołecznych Mając na uwadze specyficzne problemy grup, do których Fundacja kieruje wsparcie w 2009 roku przeprowadzono następujące treningi psychospołeczne: W dniach od w siedzibie Fundacji odbywały się warsztaty pt: Radzenie sobie ze stresem związanym z karalnością. W zajęciach tych uczestniczyło 20 beneficjentów. 2.3 Prowadzenie Ośrodka readaptacji społecznej w Mieni k/ Mińska Mazowieckiego Pomoc Ośrodka w postaci noclegu i wyżywienia udzielana jest osobom, które opuszczając ZK, czy AŚ nie mają nawet tymczasowego schronienia. W 2009 roku 132 osoby skorzystały z miejsc noclegowych w Ośrodku. Korzystają z nich również, w niektórych przypadkach, osoby przebywające na przepustkach w ramach programu Anioł Stróż. W ośrodku w Mieni dnia 17 maja odbyło się spotkanie integracyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, zakończone wykładem na temat Związki osób uzależnionych po przebytej terapii z osobami, które tej terapii nie znają 2.4 Prowadzenie Poradni Rodzinnej Funkcjonowanie Poradni Rodzinnej jest próbą objęcia wszechstronną pomocą osób, do których kierowane są działania Fundacji. Poradnia jest bezpiecznym miejscem, do którego wielokrotnie beneficjenci zgłaszają się z różnymi problemami. W 2009r. do Poradni zgłosiło się 402 beneficjentów, którzy mogli skorzystać z następującego wsparcia Punkt konsultacyjny Punkt konsultacyjny jest w Fundacji miejscem pierwszego, ale też czasem parokrotnego kontaktu z każdym beneficjentem. W 2009 roku przeprowadzono 367 8

9 konsultacji. Podczas konsultacji każda osoba została otoczona indywidualną opieką i wypracowano dla niej najwłaściwszy sposób pomocy. Podczas konsultacji beneficjenci podejmowali decyzje o uczestnictwie w kursach zawodowych, bądź byli, w razie potrzeby, kierowani do odpowiedniego specjalisty itp. Punkt konsultacyjny zajmuje się też utrzymywaniem korespondencji z osobami przebywającymi w ZK i AŚ. W 2009 roku odpisano na 694 listy Punkt porad prawnych Podczas wyznaczonych dyżurów, w tym punkcie, beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej. W 2009 roku prawnik przyjmował od 1 stycznia do 31 grudnia. W tym czasie zajął się sprawami 195 beneficjentów. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły: wykonania orzeczonych już kar pozbawienia wolności (np. starania się o odroczenie kary), pomocy osobom tymczasowo aresztowanym, starań o uzyskanie odszkodowania lub renty, egzekucji komorniczych, starań o uznanie dziecka, kwestii przemocy w rodzinie, meldunku, eksmisji, alimentów, spłaty długu, zmiany nazwiska, przywrócenia opieki nad dzieckiem. Również raz w tygodniu, w ramach wolontariatu, zostały udzielane porady związane ze sprawami rodzinnymi oraz w zakresie prawa cywilnego np. jak założyć własną działalność gospodarczą lub jak podzielić majątek. Prawnik również odpisywał na licznie kierowane bezpośrednio do niego listy Punkt Porad Obywatelskich Pomoc punktu porad obywatelskich koncentruje się wokół rozwiązywania różnego rodzaju problemów urzędowych. Polega ona na wskazywaniu różnych sposobów załatwienia formalności w urzędach, w tym na pomocy w formułowaniu pism. Pomoc jest świadczona na bieżąco, w zależności od potrzeb beneficjentów. W omawianym okresie sprawozdawczym udzielono 311 porad Punkt pomocy psychologicznej W Fundacji regularnie odbywają się konsultacje psychologiczne. Psycholog udziela porad dotyczących specyficznej sytuacji, w której jeden z członków rodziny osadzony jest w ZK lub areszcie. Pomaga się odnaleźć w tej trudnej sytuacji byłym osadzonym oraz ich rodzinom (rodzicom, współmałżonkom i dzieciom). W 2009 roku udzielono 105 porad psychologicznych. 9

10 2.5 Prowadzenie Punktu Aktywizacji Zawodowej Stworzenie Punktu Aktywizacji Zawodowej jest odpowiedzią Fundacji na problemy podopiecznych, dla których znalezienie pracy jest ogromnym problemem. Aktywizacja zawodowa beneficjentów prowadzona była w 2009 roku przez cały rok i objęła 186 beneficjentów. Zapewniony został w nim stały dostęp do telefonu, czasopism, komputera z możliwością skorzystania z internetu. Beneficjenci mogli także skorzystać z pomocy przy pisaniu i kompletowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pośrednictwa pracy. 2.6 Prowadzenie szkoleń W 2009 roku przeprowadzono Kurs komputerowy obejmujący 30 godzin, który ukończyło 19 osób. Kurs rozpoczął się a ukończył uroczystym wręczeniem dyplomów. W dniach r. odbyło się szkolenie z zakresu Platforma e-lerningowa w edukacji dla dorosłych. W zajęciach wzięło udział 8 osób. Zajęcia te miały na celu pilotażowe sprawdzenie umiejętności korzystania z platformy, którą Fundacja zamierza w najbliższym czasie uruchomić do celów szkoleniowych. Od w Ośrodku fundacji, dla osób na co dzień współpracujących z fundacją, odbyło się szkolenie w zakresie komunikacji i należycie udzielanej pomocy osobom niepełnosprawnym, pomagających w działalności fundacyjnej. 2.7 Realizacja programu Świadectwa byłych skazanych W ramach tego działania byli skazani współpracujący z Fundacją, biorą udział w spotkaniach na terenie zakładów karnych oraz Aresztów Śledczych, z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności poprzez opowiadanie historii swojego życia. W ten sposób osoby te świadczą o tym, że możliwe jest zerwanie zarówno z nałogiem, jak i ze środowiskiem przestępczym i prowadzenie po wyjściu z więzienia normalnego, wartościowego życia na wolności. Po spotkaniu podczas rozmów indywidualnych uczestnicy wykazywali olbrzymie zainteresowanie działalnością Fundacji, w szczególności pytając o kursy i szkolenia zawodowe oraz inne możliwości 10

11 skorzystania z programu w więzieniu, jak i po jego opuszczeniu. W 2009 roku zorganizowano 39 spotkań w różnych ZK, w których wzięło udział ponad 618 osób. Ponadto w ramach działania Świadectwa przedstawiciele Fundacji wraz z wolontariuszami (byłymi skazanymi) na zaproszenie księży, raz w roku biorą udział w rekolekcjach dla młodzieży szkolnej, dzięki którym uczniowie dowiadują się o konsekwencjach życia przestępczego, do czego może doprowadzić życie w nałogu oraz jak trudny i bolesny jest powrót do wolności. Jednym z istotnych działań Fundacji Sławek są spotkania na terenie ZK z osadzonymi w ramach rozmów indywidualnych. Spotkania takie odbywają się zazwyczaj przy oddziałach terapeutycznych i każdy skazany może z nich skorzystać, umawiając się z przedstawicielem Fundacji Sławek. Osoby te szczegółowo dowiadują się o wszystkich działaniach Fundacji i zdobywają wiedzę, gdzie szukać pomocy po opuszczeniu ZK. Osadzeni utrzymują z fundacją stały kontakt telefoniczny, listowny i osobisty. Przedstawiciele Fundacji starają się odbierać spod murów więziennych zwolnionych z aresztu, wyrażających chęć zamieszkania w Ośrodku w Mieni. To właśnie te pierwsze chwile po opuszczeniu ZK są najtrudniejsze dla byłych więźniów. Będąc oszołomionymi i jak sami mówią,zakręconymi, są często narażeni na kradzieże i pobicia. Bezpośrednie umieszczenie takiego człowieka w Ośrodku fundacyjnym w Mienii daje mu duże poczucie bezpieczeństwa. Z tej formy pomocy skorzystało w 2009 roku 387 osadzonych. 2.8 Prowadzenie Mediacji Jednym z istotnych działań realizowanych przez Fundację Sławek na rzecz podopiecznych i społeczeństwa są mediacje obejmujące swym zakresem sprawy cywilne, karne i rodzinne. Za ich sprawą wcielana jest w życie idea sprawiedliwości naprawczej. W 2009 przeprowadzono 12 mediacji. 2.9 Pielgrzymka w 2009 roku W dniach od do beneficjentów osadzonych w różnych ZK wzięło udział pod opieką Prezesa Fundacji Marka Łagodzińskiego w pieszej pielgrzymce osób niepełnosprawnych do Częstochowy. Wśród pielgrzymów znalazło się 3 osadzonych z ZK w Łupkowie, 2 osadzonych z OZ Bemowo, 6 osadzonych z ZK Biała Podlaska, 2 osadzonych w OZ Pionki. Osoby te opiekowały się ludźmi 11

12 niepełnosprawnymi, pomagały im w różnych czynnościach, m.in.: karmieniu, przygotowaniu do snu itd. Niepełnosprawni są ogromnie wdzięczni za ich dar serca Radio OFF W roku 2009 nastąpiły zmiany organizacyjne w naszej rozgłośni internetowej. Praca zespołu wolontariuszy tworzących Radio OFF skupiła się na reorganizacji struktury organizacyjnej stacji a także na pracach koncepcyjnych mających na celu wdrożenie nowej, funkcjonalnej strony internetowej stacji. Z końcem 2009 roku wstrzymaliśmy nadawanie sygnału radiowego, skupiając się głównie na zwiększeniu funkcjonalności strony internetowej. Nowa odsłona Radia OFF nastąpi w lipcu 2010 roku Wykonywanie kar zastępczych 2 osoby wykonywały nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne w Fundacji Sławek w ramach wyznaczonej przez Sąd kary zastępczej Staże W 2009 roku w Fundacji Sławek odbyły staż 4 osoby : 2 z Pedagogium, 1 z IPSiR, 1 z UW Inne Prezes Fundacji Sławek został uhonorowany nagrodą pt. Społeczne Noble ASHOKI. Konferencja prasowa zorganizowana została w AŚ na Mokotowie i dotyczyła pomocy postpenitencjarnej udzielanej przez Fundację Sławek. Osoby reprezentujące fundację wzięły udział w Wielkanocnych Świątecznych Spotkaniach w Białej Podlaskiej, na Mokotowie na oddziale A3,A5,KO, na Służewcu. Przedstawiciele fundacji uczestniczyli, wraz z innymi skazanymi, wolontariuszami i przedstawicielami innych organizacji pozarządowych w 50 osobowym spotkaniu wielkanocnym w siedzibie Fundacji. W dniu 30 maja 2009 przedstawiciele fundacji wzięli udział w Dniu Dziecka, zorganizowanym przez Areszt Śledczy Mokotów, na który Fundacja Sławek wraz z fundacją Duval przygotowały dla wszystkich dzieci paczki oraz sfinansowały występ zespołu rozrywkowego. 04 czerwca w siedzibie fundacji 12

13 Sławek odbyła się uroczystość wręczenia dzieciom naszych podopiecznych paczek z okazji Dnia Dziecka. Paczki zostały przygotowane dla 10-ga dzieci. Spotkanie z tej samej okazji odbyło się również w Areszcie Śledczym na Grochowie 20 czerwca. Fundacja ufundowała również i tym razem paczki dla 27 dzieci skazanych osadzonych w tamtejszym zakładzie. 0d lipca przedstawiciele fundacyjnego radia OFF wzięli udział w Międzynarodowym Abstynenckim Festiwalu Muzycznym w Zamku Czocha koło Leśnej. W 2009 od niepełnosprawni wolontariusze Fundacji wraz z Prezesem wzięli udział w rejsie żaglowcem po Bałtyku. Witano Zawiszę Czarnego, który wrócił z rejsu z osobami niewidomymi. Radio Off objęło Patronat medialny nad tym wydarzeniem. 13

14 18 grudnia reprezentanci fundacji uczestniczyli w OZ Bemowo w uroczystości gwiazdkowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Świąteczne występy artystyczne zaproszonego zespołu zostały sfinansowane przez fundację Sławek. Tego samego dnia prezenty świąteczne, sfinansowane przez fundację Sławek, otrzymało również 30 dzieci, osób osadzonych w Areszcie Śledczym na Białołęce. 22 grudnia w fundacji odbyła się uroczysta wigilia z udziałem podopiecznych, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli instytucji współpracujących z Fundacją. Uroczystości tej przewodniczył kapelan ks. Jan Sikorski. Dwie osoby pisały prace magisterską na temat działalności Fundacji- jedna z UW a druga z Pedagogium. W Siedzibie Fundacji Sławek w każdą środę odbywały się spotkania grupy AN a w każdy czwartek spotkania grupy AA. W każdy piątek grudnia w Fundacji odbywały się treningi zastępowania agresji dla osób odbywających karę w zawieszeniu Rezultaty realizowanych w 2009 roku programów Podczas realizacji programu Stacja Wolność Fundacji Sławek udało się zaprojektować, wdrożyć, przetestować i udoskonalić model aktywizacji społecznozawodowej skazanych oraz ich rodzin. Model ten - rezultat naszych działań składa się z następujących elementów: przygotowania skazanych do odpowiedzialnego powrotu na wolność i utrwalenie w nich odpowiedzialnego podejścia do spraw życia codziennego oraz postawy samodzielności. pomoc skazanym po opuszczeniu jednostki penitencjarnej w powrocie do społeczeństwa oraz aktywizacji zawodowej. pomoc rodzinom skazanych, działania prewencyjne. 14

15 Na wypracowany rezultat składają się następujące działania: 1. Udzielanie świadectw i prowadzenie rozmów indywidualnych ze skazanymi w jednostkach penitencjarnych. 2. Udzielanie asysty anioła stróża dla skazanych korzystających z przepustek i zwalnianych po odbyciu kary. 3. Udzielanie tymczasowych miejsc noclegowych oraz wyżywienia dla beneficjentów projektu. 4. Prowadzenie punktu konsultacyjnego pierwszego kontaktu i punktu aktywizacji zawodowej. 5. Prowadzenie lub finansowanie szkoleń zawodowych i ułatwianie aktywizacji zawodowej beneficjentom programu. 6. Udzielanie specjalistycznych porad obywatelskich, prawnych, psychologicznych oraz prowadzenie mediacji. 7. Prowadzenie kursu z obsługi komputera. 8. Prowadzenie działań terapeutycznych i treningów psychospołecznych. Realizacja działań Fundacji Sławek w liczbach w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009r. Ogólna liczba działań oraz innych wydarzeń jakie zostały przeprowadzone przez Fundację Sławek w ramach umowy DWOi P-V- nr/523/1/09 projektu Stacja Wolność. BO 402, w tym 61 kobiet, 118 osób z wykształceniem podstawowym, 129 zawodowym, 82 osoby bezdomne, 189 uzależnionych. Listy 694 Konsultacje 367 Porady obywatelskie 311 osób Psycholog - przyjął 105 osób Prawnik przyjął 195 osób AZ osób Rozmowy indywidualne- 387 Anioł Stróż - 56 Świadectwa

16 Wolontariat - W 2009 roku w Fundacji Sławek wolontaryjnie pracowało 8 osób w tym dwie osoby niepełnosprawne Konferencje i Wydarzenia Przedstawiciele Fundacji zorganizowali w 2009 roku 2 konferencje upowszechniające model pomocy postpenitencjarnej. Jedną w Bydgoszczy a drugą w Lublinie pt: Upowszechnienie modelu pomocy postpenitencjarnej Fundacji Sławek. W konferencjach wzięło udział ponad 100 osób. Przedstawiciele Fundacji wzięli także udział w następujących konferencjach: Konferencja pt. Działalność Organizacji Pozarządowych Na Rzecz Ochrony Praw Osób Pozbawionych Wolności Konferencja odbyła się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 26 w Warszawie w godz. od Prelegentami byli: Prof. Teodor Szymanowski, Danuta Przywara- Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Witold Klaus SIP, Marek Łagodziński Fundacja Sławek W Konferencji Jak nie zmarnować odzyskanej wolności zorganizowanej przez ELEUTHERIA- wolontariat na rzecz więźniów i osób opuszczających ZK wzięli udział Marek Łagodziński oraz Józef Grzyb Przedstawiciel Fundacji Sławek Marek Wdowiński wziął udział w konferencji zorganizowanej przez koalicję na rzecz wprowadzania OPCAT, która odbyła się w IPSiR UW Przedstawiciel Fundacji Sławek Marek Łagodziński wziął udział w seminarium eksperckim V w Centrum Konferencyjnym Zielna. Seminarium zostało przygotowane we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych. Temat seminarium - organizacja pożytku publicznego - funkcja i sposób działania W ZK w Bydgoszczy odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację Sławek Pt. Upowszechnienie modelu pomocy postpenitencjarnej fundacji 16

17 Sławek W konferencji wzięło udział 51 osób. Konferencja odbyła się w gmachu OISW Bydgoszcz ul. Wały Jagiellońskie Konferencja podsumowująca projekt Przedsiębiorstwa społeczne mazowieckie modele działania w dniu 26 sierpnia 2009r. Konferencja została zorganizowana w ramach PO KL przez Fundację Mazowsze. Na konferencji obecny był prezes fundacji Pan Marek Łagodziński W Lublinie odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację Sławek pt. Upowszechnienie modelu pomocy postpenitencjarnej fundacji Sławek. W konferencji wzięły udział 52 osoby. Konferencja odbyła się w hotelu Huzar w Lublinie Przedstawiciel Fundacji Marek Łagodziński wziął udział w Jubileuszowej Konferencji W stulecie patronatu, która odbyła się w IPSiR UW przy ul. Podchorążych 20 w godz. od Konferencja pt Działajmy wspólnie partnerstwo i komunikacja zorganizowana przez VIII Powiatowe Forum Inicjatyw Pozarządowych, która odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa przy ul. Kościuszki w Mińsku Maz. Udział wzięli : Marek Łagodziński oraz Marek Wdowiński Prezes Fundacji wziął udział w konferencji pt. Przygotowanie Nieletnich Przebywających w Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich do Integracji Zawodowej, która odbyła się w Centrum Konferencyjno Biurowym MILLENNIUM PLAZA w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 123 a. Na konferencji prezes Fundacji prezentował program Świadectw Przedstawiciele Fundacji: Marek Łagodziński, Krzysztof Łagodziński, Jacek Bębenek wzięli udział w konferencji organizowanej przez FISE pt. III Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Konferencja odbyła się w Warszawie w Hotelu Viktoria. 17

18 Przedstawiciele Fundacji: Marek Łagodziński, Marek Wdowiński, Józef Grzyb wzięli udział w 2- dniowej konferencji Pt. V Jubileuszowe Europejskie Forum Resocjalizacji w Toruniu, gdzie prezentowana została działalność Fundacji Prezes Fundacji Marek Łagodziński wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Mediacja w sprawach karnych jako instytucja korzystna dla pokrzywdzonego Prezes Fundacji Marek Łagodziński wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Czeska prezydencja w Radzie UE a organizacje pozarządowe- wnioski dla Polski Prezes Fundacji Marek Łagodziński wziął udział w Międzynarodowej Konferencji, która odbyła się w gmachu Sejmu i dotyczyła 90 lat kurateli Sądowej. Wydarzenia Prezes Fundacji Sławek został uhonorowany nagrodą pt. Społeczne Noble ASHOKI. Konferencja prasowa zorganizowana została w AŚ na Mokotowie i dotyczyła pomocy postpenitencjarnej udzielanej przez Fundację Sławek W siedzibie Fundacji Sławek odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na Białorusi. Zaprezentowana została działalność Fundacji Prezes Fundacji zaproszony przez władze IPSiR w godz. popołudniowych prezentował działania Fundacji na polu postpenitencjarnym w Kryminologicznym Kole Naukowym. Spotkanie trwało 3 godziny Prezes Marek Łagodziński oraz Krzysztof Karasiewicz w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej przeprowadzili prezentację działań Fundacji na polu pomocy postpenitencjarnej. 18

19 W,,Polskim Radiu w audycji Sygnały Dnia nadany został reportaż o fundacji. Zakończenie Reasumując, działania realizowane dzięki Funduszowi Pomocy Postpenitencjarnej w ramach projektu Stacja Wolność oraz innym mniejszym projektom przyniosły bardzo wiele korzyści nie tylko bezpośrednio beneficjentom, ale przede wszystkim pozwoliły zbudować nadający się do upowszechnienia w innych częściach Polski model pracy ze skazanymi, byłymi więźniami i ich rodzinami. W wyniku niskiego poziomu kwalifikacji zawodowych i wykształcenia oraz braku posiadania pracy beneficjenci Fundacji są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne. Dodatkowo ich sytuacja życiowa obciążona jest wieloma aspektami związanymi z konsekwencjami pozbawienia wolności. Najbardziej istotne z punktu widzenia zarówno pracowników Fundacji Sławek, jak i jej podopiecznych są problemy związane z brakiem mieszkania i brakiem pracy. Doświadczenia kilkuletniej pracy z osadzonymi pokazały, że zaprojektowana przez nas oferta stanowi kompleksową, zaplanowaną pomoc dostosowaną do potrzeb beneficjentów. Wystarczy prześledzić sytuację potencjalnego beneficjanta, który z Fundacją po raz pierwszy styka się już w więzieniu. Kontakt ze skazanym rozpoczyna się od programu Świadectwa byłych skazanych, przez nawiązanie kontaktu indywidualnego z pracownikiem Fundacji, poprzez opiekę Anioła stróża podczas przepustek, przez możliwość zamieszkania w Ośrodku w Mieni po wyjściu na wolność, podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, znalezienie pracy, uporządkowanie swojej sytuacji prawnej, dzięki poradom prawnika i poradom obywatelskim, poprawie sytuacji psychicznej przy pomocy psychologa, poprawie kontaktu z rodziną dzięki mediacjom. Jeśli ktoś potrzebuje, może skorzystać z każdej formy pomocy. Fundacja nie udziela pomocy materialnej. Jesteśmy zdania, że działania aktywizacyjne przynoszą więcej korzyści. Pomoc świadczona przez Fundację, dzięki zatrudnionym w niej pracownikom jest pomocą profesjonalną. Organizacja skupia bowiem specjalistów, pracowników z powołania oraz byłych osadzonych, którzy doskonale znają i trafiają ze swoim 19

20 przekazem do osadzonych. Obecnie w Fundacji Sławek mamy do czynienia z mieszaniną pasji, profesjonalizmu, doświadczenia, które przekładają się na jakość działań. Oczywiście nie obyło się bez problemów. Stanowiły one dla nas jednak wyzwanie, z którym staraliśmy się sobie poradzić z jak najmniejszym uszczerbkiem dla jakości wypracowanego przez nas modelu systemu aktywizacji społecznozawodowej. Fakt zgodności wizji rozwoju działań Fundacji z najważniejszymi potrzebami beneficjentów pozwala również sformułować tezę, iż Fundacja Sławek realizując zamierzoną linię rozwoju i bazując na doświadczeniu, jakie zdobyła podczas realizacji różnych projektów jest w stanie realizować wypracowany, przetestowany model i go upowszechniać w sposób charakteryzujący się wysoką jakością. Dla systemu pomocy postpenitencjarnej działania Fundacji Sławek były źródłem doświadczeń, przykładem na efektywną współpracę organizacji pozarządowych z instytucjami państwowymi i wreszcie przykładem na to jak można istniejącą pomoc postpenitencjarną udoskonalić. Sama Fundacja ze względu na nawiązane podczas realizacji niektórych projektów kontaktów międzynarodowych, przyczynia się też do upowszechniania polskich rozwiązań w obszarze innych krajów. Zaprojektowany i przetestowany model aktywizacji zawodowo społecznej osób osadzonych, opuszczających jednostki penitencjarne i ich rodzin bez wątpienia wart jest kontynuowania i upowszechniania. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie i już widoczne rezultaty rozwiązań systemowych, opartych na współpracy i zaangażowaniu grup docelowych form pomocy nie zostaną zmarnowane. Rezultaty działalności Fundacji zostały prezentowane podczas licznych konferencji. 3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja Sławek jest organizacją wpisaną do rejestru przedsiębiorców. Działalność gospodarczą prowadzi odpłatnie. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na cele statutowe Fundacji. W 2009 roku Fundacja Sławek prowadziła warsztat samochodowy Fun Service oraz wykonywała usługi remontowe lokali mieszkalnych. 20

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W czasie trwania Projektu zrealizowano następujące działania: 1. Udzielanie porad obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego RAPORT Z BADANIA ŁÓDŹ 2012 r. 1 Raport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 1 SPIS TREŚCI Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok I. Działalność Caritas Diecezji Kaliskiej 1. Dane adresowe 2. Charakter instytucji

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i rozpowszechniana bezpłatnie. Realizatorem projektu jest Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Gramy o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012 Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Spis treści List Prezesa Zarządu Fundacji LOTTO Milion Marzeń... 5 I. Słowem

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii Antoni Sobolewski, Paweł Klimek,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo