sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok Warszawa, styczeń 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok Warszawa, styczeń 2010"

Transkrypt

1 sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2009 Warszawa, styczeń 2010

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE O ORGANIZACJI NAZWA ORGANIZACJI: ADRES BIURA: TELEFON: NUMER KONTA: ZARZĄD I RADA FUNDACJI NUMER KRS CELE STATUTOWE FUNDACJI ZASADY, FORMY I ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2009 R REALIZACJA PROGRAMU ANIOŁ STRÓŻ PROWADZENIE TRENINGÓW PSYCHOSPOŁECZNYCH PROWADZENIE OŚRODKA READAPTACJI SPOŁECZNEJ W MIENI K/ MIŃSKA MAZOWIECKIEGO PROWADZENIE PORADNI RODZINNEJ Punkt konsultacyjny Punkt porad prawnych Punkt Porad Obywatelskich PROWADZENIE PUNKTU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PROWADZENIE SZKOLEŃ REALIZACJA PROGRAMU ŚWIADECTWA BYŁYCH SKAZANYCH PROWADZENIE MEDIACJI PIELGRZYMKA W 2009 ROKU RADIO OFF WYKONYWANIE KAR ZASTĘPCZYCH STAŻE INNE REZULTATY REALIZOWANYCH W 2009 ROKU PROGRAMÓW ZAKOŃCZENIE INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INFORMACJA O UCHWAŁACH ZARZĄDU INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW MAJĄTEK ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA PRZED PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE INFORMACJA O ROZLICZENIACH PUBLICZNOPRAWNYCH FUNDACJI ZA 2009 ROK INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W FUNDACJI 2009 R

3 DZIĘKUJEMY NASZYM DARCZYŃCOM, WSPÓŁPRACOWNIKOM ORAZ WOLONTARIUSZOM DZIĘKI WASZEJ POMOCY MOŻLIWE JEST PROWADZENIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI. Działania w roku 2009 prowadziliśmy dzięki dotacjom i darowiznom przekazanym nam przez osoby i firmy prywatne, a także dzięki wpłatom 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wspierali nas również swoimi poradami prawnicy, psychologowie oraz wolontariusze i osoby prywatne. Dzięki środkom uzyskanym z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej mogliśmy realizować projekt Stacja Wolność Dziękujemy Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej za wspólny udział w projekcie Watch 24, finansowany przez Open Socjety Institute. Fundacji VIA dziękujemy za wspólny udział w projekcie: Skazani na.. sukces na rynku pracy, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych pomogły rozwijać kompleksową pomoc byłych skazanych poprzez bezpłatne udzielanie im poradnictwa prawnego, obywatelskiego i psychologicznego. Z wpływu 1% sfinansowaliśmy także spotkania gwiazdkowe i Dzień Dziecka w AŚ Mokotów, OZ Bemowo, AŚ Grochów i AŚ Białołęka. Dziękujemy również naszym wolontariuszom i radcy prawnemu, którzy służyli nam pro bono fachową wiedzą, doświadczeniem, radą i pomocą. Wszystkim naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy! Dzięki Waszemu wsparciu możemy pomagać innym! 3

4 1. Informacje ogólne o organizacji 1.1 Nazwa organizacji: Fundacja Sławek 1.2 Adres biura: Warszawa, Al. Solidarności Telefon: (22) , Numer konta: PKO S.A.VII Oddział w Warszawie Warszawa ul. Sobieskiego 110 PLN Nr USD Nr EUR Nr Millennium BIG Bank S. A Warszawa ul. Nałęczowska 62 PLN Nr Zarząd i Rada Fundacji Zarząd Fundacji Sławek tworzą: Marek Łagodziński Prezes Warszawa, ul. Gubinowska 7 m 57 Krzysztof Łagodziński wiceprezes Warszawa ul. Bednarska 10m 13 Sławomir Piechocki członek Warszawa, ul. Zagójska 6/8 m. 5 Feliks Dumanowski członek Warszawa, ul. Narbutta 20 m. 36 Marek Wdowiński członek Cegłów, Mienia 137 Skład Rady Fundacji: Danuta Gajdus przewodnicząca Ks. Jan Sikorski wiceprzewodniczący Marek Jackowski członek Ks. Kazimierz Boguchwał Korbut- Orzechowski członek Paweł Grzegorz Nasiłowski - członek 4

5 1.6 Numer KRS Nr R.F. 5436, KRS data wpisu KRS nr Nr akt XVI Ns Rej F - 512/98. Regon: NIP Cele statutowe Fundacji Zgodnie z 9 Statutu Fundacja realizuje następujące cele: Niesienie pomocy ludziom będącym w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej.. Niesienie pomocy młodocianym i dorosłym opuszczającym Zakłady Karne lub Areszty Śledcze, oraz ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, która może spowodować szybki powrót do działalności przestępczej. Niesienie pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, szczególnie w okresie leczenia odwykowego jednego z członków takiej rodziny. Podejmowanie działań w zakresie sprawiedliwości naprawczej, mediacji i probacji. Fundacja realizuje ww. cele w szczególności poprzez (Statut Fundacji 10): Organizowanie i finansowanie spotkań z terapeutami. Finansowanie działalności umożliwiającej osobom opuszczającym zakłady penitencjarne dokonywanie niezbędnych czynności administracyjnych, związanych z dalszym funkcjonowaniem poza zakładami penitencjarnymi. Organizowanie i finansowanie wykładów, prelekcji, przygotowywanie wystaw, spotkań, warsztatów integracyjnych. Współpracę z instytucjami, innymi jednostkami organizacyjnymi, w kraju i za granicą, prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji. Podejmowanie i finansowanie działań umożliwiających znajdowanie miejsc pracy lub przekwalifikowanie się oraz znalezienie miejsca zamieszkania dla osób opuszczających zakłady penitencjarne. Organizowanie i finansowanie tymczasowych miejsc zamieszkania dla osób najbardziej potrzebujących. 5

6 Aktywizację zawodową, społeczną i kulturalną osób objętych działaniami Fundacji. Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób objętych działaniami Fundacji. Głównym celem i priorytetem naszego programu było objęcie kompleksową pomocą osób, które nie potrafią same wrócić do społeczeństwa i szybko się usamodzielnić. Już od 1998 r. Fundacja Sławek, pomagając opuszczającym zakłady karne więźniom, dzięki realizowanym projektom zdobyła możliwość rozszerzenia swojej działalności pomagając tym samym skazanym w readaptacji społecznej. Pod pojęciem readaptacji społecznej rozumiemy proces uzyskiwania równowagi pomiędzy potrzebami skazanego a warunkami i wymogami otoczenia społecznego. Wyznacznikiem efektów tego procesu będzie przystosowanie osoby skazanej do funkcjonowania zgodnie z prawem w warunkach wolnościowych. Bardzo efektywna okazała się współpraca z kuratorami sądowymi, OPS, Fundacjami i Stowarzyszeniami, które zajmują się podobną działalnością. Kuratorzy byli informowani drogą elektroniczną, telefoniczną oraz listowną o naszej działalności i bardzo często kierowali swoich podopiecznych po konkretną pomoc do naszej Fundacji. Program ten miał z założenia eksperymentalny charakter i wychodził naprzeciw konkretnym potrzebom naszych podopiecznych. Dzisiaj już jesteśmy mądrzejsi o zdobyte doświadczenia w zakresie różnorodnej pomocy. Kompleksowa pomoc jak się okazało jest bardzo miarodajna. Zauważyliśmy, że zaraz po wyjściu na wolność beneficjenci czują się bardzo zagubieni w nowej dla siebie rzeczywistości. Popadają w przygnębienie i nie mają sami siły przełamać tego zaklętego kręgu niemożności. Ważne jest, jak zauważyliśmy, żeby opuszczający zakłady karne trafiali do fundacji zaraz po wyjściu na wolność a nie po kilku tygodniach lub miesiącach szukania pomocy. Te osoby, które trafiły do nas same lub zostały odebrane w dniu opuszczenia zakładu karnego, otrzymywały natychmiastowe wsparcie psychologiczne, prawne. Wspólnie ustalano również formy pomocy jakie będą najlepsze dla konkretnej osoby oraz omawiano ich sytuacje egzystencjalne. Wielu z naszych beneficjentów jest bezdomnych. Umożliwiliśmy im czasowy pobyt w naszym Ośrodku w Mieni. Niestety jest to ogromny problem, ponieważ nie mogą w nieskończoność zamieszkiwać w ośrodkach. Jest to olbrzymie wyzwanie dla różnego rodzaju instytucji zajmujących się wychodzeniem z bezdomności. Widzimy bardzo wyraźnie zasadność istnienia takich instytucji, które w bardzo konkretny sposób zajmą się nie tylko doraźną 6

7 pomocą, która w rezultacie uczy beneficjentów bezradności ale pomogą im znaleźć pracę, zapewnią wsparcie psychologiczne i dadzą dach nad głową. Pożądana jest współpraca z instytucjami, które w tym samym czasie mogą wesprzeć na krótko (do pierwszej wypłaty) finansowo, rzeczowo, talonami na żywność, biletami miesięcznymi). 2. Zasady, formy i zakres prowadzonej działalności statutowej w 2009 R. W roku 2009 Fundacja Sławek realizowała swoje cele w ramach następujących projektów: Stacja wolność-2009 finansowany z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, projekt Watch 24 realizowany, w ramach partnerstwa, ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, finansowany przez Open Socjety Institute, dzięki któremu Fundacja mogła zorganizować trzy duże konferencje, upowszechniające model pomocy postpenitencjarnej. Od Fundacja rozpoczęła realizację projektu Skazani na.. sukces na rynku pracy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w ramach partnerstwa z Fundacją VIA. Projekt ten skierowany jest do 90 beneficjentów Fundacji Sławek, którzy podniosą swoje kwalifikacje i będą mogli zaistnieć na rynku pracy. Poniżej przedstawiono działania Fundacji prowadzone w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. 2.1 Realizacja programu Anioł Stróż Celem programu jest ułatwienie procesu readaptacji społecznej osobom pozbawionym wolności przez umożliwienie im konfrontacji z rzeczywistością poza murami więzień. Formę działania stanowi otaczanie opieką osoby pozbawionej wolności podczas przepustek przez tzw. Anioła Stróża. Fundacja ma podpisaną umowę o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie. Ma także podpisane umowy o współpracy z Aresztami Śledczymi: Warszawa- Mokotów, Warszawa-Służewiec, Warszawa-Grochów, Warszawa-Białołęka, i Zakładami Karnymi: Żytkowice Garbata Letnisko, Biała Podlaska, Barczewo Grudziądz oraz Włocławek. W 2009 roku przedstawiciele Fundacji wzięli beneficjentów na przepustkę w ramach działania Anioł Stróż 56 razy. Czas spędzony poza murami wykorzystali oni na spotkania z rodzinami, a osoby uzależnione od alkoholu 7

8 uczestniczyły w wolnościowych mityngach AA. Osoby, które zostały objęte opieką, miały możliwość zatrzymania się w Ośrodku Readaptacji Społecznej w Mieni k/ Mińska Mazowieckiego. 2.2 Prowadzenie treningów psychospołecznych Mając na uwadze specyficzne problemy grup, do których Fundacja kieruje wsparcie w 2009 roku przeprowadzono następujące treningi psychospołeczne: W dniach od w siedzibie Fundacji odbywały się warsztaty pt: Radzenie sobie ze stresem związanym z karalnością. W zajęciach tych uczestniczyło 20 beneficjentów. 2.3 Prowadzenie Ośrodka readaptacji społecznej w Mieni k/ Mińska Mazowieckiego Pomoc Ośrodka w postaci noclegu i wyżywienia udzielana jest osobom, które opuszczając ZK, czy AŚ nie mają nawet tymczasowego schronienia. W 2009 roku 132 osoby skorzystały z miejsc noclegowych w Ośrodku. Korzystają z nich również, w niektórych przypadkach, osoby przebywające na przepustkach w ramach programu Anioł Stróż. W ośrodku w Mieni dnia 17 maja odbyło się spotkanie integracyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, zakończone wykładem na temat Związki osób uzależnionych po przebytej terapii z osobami, które tej terapii nie znają 2.4 Prowadzenie Poradni Rodzinnej Funkcjonowanie Poradni Rodzinnej jest próbą objęcia wszechstronną pomocą osób, do których kierowane są działania Fundacji. Poradnia jest bezpiecznym miejscem, do którego wielokrotnie beneficjenci zgłaszają się z różnymi problemami. W 2009r. do Poradni zgłosiło się 402 beneficjentów, którzy mogli skorzystać z następującego wsparcia Punkt konsultacyjny Punkt konsultacyjny jest w Fundacji miejscem pierwszego, ale też czasem parokrotnego kontaktu z każdym beneficjentem. W 2009 roku przeprowadzono 367 8

9 konsultacji. Podczas konsultacji każda osoba została otoczona indywidualną opieką i wypracowano dla niej najwłaściwszy sposób pomocy. Podczas konsultacji beneficjenci podejmowali decyzje o uczestnictwie w kursach zawodowych, bądź byli, w razie potrzeby, kierowani do odpowiedniego specjalisty itp. Punkt konsultacyjny zajmuje się też utrzymywaniem korespondencji z osobami przebywającymi w ZK i AŚ. W 2009 roku odpisano na 694 listy Punkt porad prawnych Podczas wyznaczonych dyżurów, w tym punkcie, beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej. W 2009 roku prawnik przyjmował od 1 stycznia do 31 grudnia. W tym czasie zajął się sprawami 195 beneficjentów. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły: wykonania orzeczonych już kar pozbawienia wolności (np. starania się o odroczenie kary), pomocy osobom tymczasowo aresztowanym, starań o uzyskanie odszkodowania lub renty, egzekucji komorniczych, starań o uznanie dziecka, kwestii przemocy w rodzinie, meldunku, eksmisji, alimentów, spłaty długu, zmiany nazwiska, przywrócenia opieki nad dzieckiem. Również raz w tygodniu, w ramach wolontariatu, zostały udzielane porady związane ze sprawami rodzinnymi oraz w zakresie prawa cywilnego np. jak założyć własną działalność gospodarczą lub jak podzielić majątek. Prawnik również odpisywał na licznie kierowane bezpośrednio do niego listy Punkt Porad Obywatelskich Pomoc punktu porad obywatelskich koncentruje się wokół rozwiązywania różnego rodzaju problemów urzędowych. Polega ona na wskazywaniu różnych sposobów załatwienia formalności w urzędach, w tym na pomocy w formułowaniu pism. Pomoc jest świadczona na bieżąco, w zależności od potrzeb beneficjentów. W omawianym okresie sprawozdawczym udzielono 311 porad Punkt pomocy psychologicznej W Fundacji regularnie odbywają się konsultacje psychologiczne. Psycholog udziela porad dotyczących specyficznej sytuacji, w której jeden z członków rodziny osadzony jest w ZK lub areszcie. Pomaga się odnaleźć w tej trudnej sytuacji byłym osadzonym oraz ich rodzinom (rodzicom, współmałżonkom i dzieciom). W 2009 roku udzielono 105 porad psychologicznych. 9

10 2.5 Prowadzenie Punktu Aktywizacji Zawodowej Stworzenie Punktu Aktywizacji Zawodowej jest odpowiedzią Fundacji na problemy podopiecznych, dla których znalezienie pracy jest ogromnym problemem. Aktywizacja zawodowa beneficjentów prowadzona była w 2009 roku przez cały rok i objęła 186 beneficjentów. Zapewniony został w nim stały dostęp do telefonu, czasopism, komputera z możliwością skorzystania z internetu. Beneficjenci mogli także skorzystać z pomocy przy pisaniu i kompletowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pośrednictwa pracy. 2.6 Prowadzenie szkoleń W 2009 roku przeprowadzono Kurs komputerowy obejmujący 30 godzin, który ukończyło 19 osób. Kurs rozpoczął się a ukończył uroczystym wręczeniem dyplomów. W dniach r. odbyło się szkolenie z zakresu Platforma e-lerningowa w edukacji dla dorosłych. W zajęciach wzięło udział 8 osób. Zajęcia te miały na celu pilotażowe sprawdzenie umiejętności korzystania z platformy, którą Fundacja zamierza w najbliższym czasie uruchomić do celów szkoleniowych. Od w Ośrodku fundacji, dla osób na co dzień współpracujących z fundacją, odbyło się szkolenie w zakresie komunikacji i należycie udzielanej pomocy osobom niepełnosprawnym, pomagających w działalności fundacyjnej. 2.7 Realizacja programu Świadectwa byłych skazanych W ramach tego działania byli skazani współpracujący z Fundacją, biorą udział w spotkaniach na terenie zakładów karnych oraz Aresztów Śledczych, z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności poprzez opowiadanie historii swojego życia. W ten sposób osoby te świadczą o tym, że możliwe jest zerwanie zarówno z nałogiem, jak i ze środowiskiem przestępczym i prowadzenie po wyjściu z więzienia normalnego, wartościowego życia na wolności. Po spotkaniu podczas rozmów indywidualnych uczestnicy wykazywali olbrzymie zainteresowanie działalnością Fundacji, w szczególności pytając o kursy i szkolenia zawodowe oraz inne możliwości 10

11 skorzystania z programu w więzieniu, jak i po jego opuszczeniu. W 2009 roku zorganizowano 39 spotkań w różnych ZK, w których wzięło udział ponad 618 osób. Ponadto w ramach działania Świadectwa przedstawiciele Fundacji wraz z wolontariuszami (byłymi skazanymi) na zaproszenie księży, raz w roku biorą udział w rekolekcjach dla młodzieży szkolnej, dzięki którym uczniowie dowiadują się o konsekwencjach życia przestępczego, do czego może doprowadzić życie w nałogu oraz jak trudny i bolesny jest powrót do wolności. Jednym z istotnych działań Fundacji Sławek są spotkania na terenie ZK z osadzonymi w ramach rozmów indywidualnych. Spotkania takie odbywają się zazwyczaj przy oddziałach terapeutycznych i każdy skazany może z nich skorzystać, umawiając się z przedstawicielem Fundacji Sławek. Osoby te szczegółowo dowiadują się o wszystkich działaniach Fundacji i zdobywają wiedzę, gdzie szukać pomocy po opuszczeniu ZK. Osadzeni utrzymują z fundacją stały kontakt telefoniczny, listowny i osobisty. Przedstawiciele Fundacji starają się odbierać spod murów więziennych zwolnionych z aresztu, wyrażających chęć zamieszkania w Ośrodku w Mieni. To właśnie te pierwsze chwile po opuszczeniu ZK są najtrudniejsze dla byłych więźniów. Będąc oszołomionymi i jak sami mówią,zakręconymi, są często narażeni na kradzieże i pobicia. Bezpośrednie umieszczenie takiego człowieka w Ośrodku fundacyjnym w Mienii daje mu duże poczucie bezpieczeństwa. Z tej formy pomocy skorzystało w 2009 roku 387 osadzonych. 2.8 Prowadzenie Mediacji Jednym z istotnych działań realizowanych przez Fundację Sławek na rzecz podopiecznych i społeczeństwa są mediacje obejmujące swym zakresem sprawy cywilne, karne i rodzinne. Za ich sprawą wcielana jest w życie idea sprawiedliwości naprawczej. W 2009 przeprowadzono 12 mediacji. 2.9 Pielgrzymka w 2009 roku W dniach od do beneficjentów osadzonych w różnych ZK wzięło udział pod opieką Prezesa Fundacji Marka Łagodzińskiego w pieszej pielgrzymce osób niepełnosprawnych do Częstochowy. Wśród pielgrzymów znalazło się 3 osadzonych z ZK w Łupkowie, 2 osadzonych z OZ Bemowo, 6 osadzonych z ZK Biała Podlaska, 2 osadzonych w OZ Pionki. Osoby te opiekowały się ludźmi 11

12 niepełnosprawnymi, pomagały im w różnych czynnościach, m.in.: karmieniu, przygotowaniu do snu itd. Niepełnosprawni są ogromnie wdzięczni za ich dar serca Radio OFF W roku 2009 nastąpiły zmiany organizacyjne w naszej rozgłośni internetowej. Praca zespołu wolontariuszy tworzących Radio OFF skupiła się na reorganizacji struktury organizacyjnej stacji a także na pracach koncepcyjnych mających na celu wdrożenie nowej, funkcjonalnej strony internetowej stacji. Z końcem 2009 roku wstrzymaliśmy nadawanie sygnału radiowego, skupiając się głównie na zwiększeniu funkcjonalności strony internetowej. Nowa odsłona Radia OFF nastąpi w lipcu 2010 roku Wykonywanie kar zastępczych 2 osoby wykonywały nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne w Fundacji Sławek w ramach wyznaczonej przez Sąd kary zastępczej Staże W 2009 roku w Fundacji Sławek odbyły staż 4 osoby : 2 z Pedagogium, 1 z IPSiR, 1 z UW Inne Prezes Fundacji Sławek został uhonorowany nagrodą pt. Społeczne Noble ASHOKI. Konferencja prasowa zorganizowana została w AŚ na Mokotowie i dotyczyła pomocy postpenitencjarnej udzielanej przez Fundację Sławek. Osoby reprezentujące fundację wzięły udział w Wielkanocnych Świątecznych Spotkaniach w Białej Podlaskiej, na Mokotowie na oddziale A3,A5,KO, na Służewcu. Przedstawiciele fundacji uczestniczyli, wraz z innymi skazanymi, wolontariuszami i przedstawicielami innych organizacji pozarządowych w 50 osobowym spotkaniu wielkanocnym w siedzibie Fundacji. W dniu 30 maja 2009 przedstawiciele fundacji wzięli udział w Dniu Dziecka, zorganizowanym przez Areszt Śledczy Mokotów, na który Fundacja Sławek wraz z fundacją Duval przygotowały dla wszystkich dzieci paczki oraz sfinansowały występ zespołu rozrywkowego. 04 czerwca w siedzibie fundacji 12

13 Sławek odbyła się uroczystość wręczenia dzieciom naszych podopiecznych paczek z okazji Dnia Dziecka. Paczki zostały przygotowane dla 10-ga dzieci. Spotkanie z tej samej okazji odbyło się również w Areszcie Śledczym na Grochowie 20 czerwca. Fundacja ufundowała również i tym razem paczki dla 27 dzieci skazanych osadzonych w tamtejszym zakładzie. 0d lipca przedstawiciele fundacyjnego radia OFF wzięli udział w Międzynarodowym Abstynenckim Festiwalu Muzycznym w Zamku Czocha koło Leśnej. W 2009 od niepełnosprawni wolontariusze Fundacji wraz z Prezesem wzięli udział w rejsie żaglowcem po Bałtyku. Witano Zawiszę Czarnego, który wrócił z rejsu z osobami niewidomymi. Radio Off objęło Patronat medialny nad tym wydarzeniem. 13

14 18 grudnia reprezentanci fundacji uczestniczyli w OZ Bemowo w uroczystości gwiazdkowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Świąteczne występy artystyczne zaproszonego zespołu zostały sfinansowane przez fundację Sławek. Tego samego dnia prezenty świąteczne, sfinansowane przez fundację Sławek, otrzymało również 30 dzieci, osób osadzonych w Areszcie Śledczym na Białołęce. 22 grudnia w fundacji odbyła się uroczysta wigilia z udziałem podopiecznych, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli instytucji współpracujących z Fundacją. Uroczystości tej przewodniczył kapelan ks. Jan Sikorski. Dwie osoby pisały prace magisterską na temat działalności Fundacji- jedna z UW a druga z Pedagogium. W Siedzibie Fundacji Sławek w każdą środę odbywały się spotkania grupy AN a w każdy czwartek spotkania grupy AA. W każdy piątek grudnia w Fundacji odbywały się treningi zastępowania agresji dla osób odbywających karę w zawieszeniu Rezultaty realizowanych w 2009 roku programów Podczas realizacji programu Stacja Wolność Fundacji Sławek udało się zaprojektować, wdrożyć, przetestować i udoskonalić model aktywizacji społecznozawodowej skazanych oraz ich rodzin. Model ten - rezultat naszych działań składa się z następujących elementów: przygotowania skazanych do odpowiedzialnego powrotu na wolność i utrwalenie w nich odpowiedzialnego podejścia do spraw życia codziennego oraz postawy samodzielności. pomoc skazanym po opuszczeniu jednostki penitencjarnej w powrocie do społeczeństwa oraz aktywizacji zawodowej. pomoc rodzinom skazanych, działania prewencyjne. 14

15 Na wypracowany rezultat składają się następujące działania: 1. Udzielanie świadectw i prowadzenie rozmów indywidualnych ze skazanymi w jednostkach penitencjarnych. 2. Udzielanie asysty anioła stróża dla skazanych korzystających z przepustek i zwalnianych po odbyciu kary. 3. Udzielanie tymczasowych miejsc noclegowych oraz wyżywienia dla beneficjentów projektu. 4. Prowadzenie punktu konsultacyjnego pierwszego kontaktu i punktu aktywizacji zawodowej. 5. Prowadzenie lub finansowanie szkoleń zawodowych i ułatwianie aktywizacji zawodowej beneficjentom programu. 6. Udzielanie specjalistycznych porad obywatelskich, prawnych, psychologicznych oraz prowadzenie mediacji. 7. Prowadzenie kursu z obsługi komputera. 8. Prowadzenie działań terapeutycznych i treningów psychospołecznych. Realizacja działań Fundacji Sławek w liczbach w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009r. Ogólna liczba działań oraz innych wydarzeń jakie zostały przeprowadzone przez Fundację Sławek w ramach umowy DWOi P-V- nr/523/1/09 projektu Stacja Wolność. BO 402, w tym 61 kobiet, 118 osób z wykształceniem podstawowym, 129 zawodowym, 82 osoby bezdomne, 189 uzależnionych. Listy 694 Konsultacje 367 Porady obywatelskie 311 osób Psycholog - przyjął 105 osób Prawnik przyjął 195 osób AZ osób Rozmowy indywidualne- 387 Anioł Stróż - 56 Świadectwa

16 Wolontariat - W 2009 roku w Fundacji Sławek wolontaryjnie pracowało 8 osób w tym dwie osoby niepełnosprawne Konferencje i Wydarzenia Przedstawiciele Fundacji zorganizowali w 2009 roku 2 konferencje upowszechniające model pomocy postpenitencjarnej. Jedną w Bydgoszczy a drugą w Lublinie pt: Upowszechnienie modelu pomocy postpenitencjarnej Fundacji Sławek. W konferencjach wzięło udział ponad 100 osób. Przedstawiciele Fundacji wzięli także udział w następujących konferencjach: Konferencja pt. Działalność Organizacji Pozarządowych Na Rzecz Ochrony Praw Osób Pozbawionych Wolności Konferencja odbyła się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 26 w Warszawie w godz. od Prelegentami byli: Prof. Teodor Szymanowski, Danuta Przywara- Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Witold Klaus SIP, Marek Łagodziński Fundacja Sławek W Konferencji Jak nie zmarnować odzyskanej wolności zorganizowanej przez ELEUTHERIA- wolontariat na rzecz więźniów i osób opuszczających ZK wzięli udział Marek Łagodziński oraz Józef Grzyb Przedstawiciel Fundacji Sławek Marek Wdowiński wziął udział w konferencji zorganizowanej przez koalicję na rzecz wprowadzania OPCAT, która odbyła się w IPSiR UW Przedstawiciel Fundacji Sławek Marek Łagodziński wziął udział w seminarium eksperckim V w Centrum Konferencyjnym Zielna. Seminarium zostało przygotowane we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych. Temat seminarium - organizacja pożytku publicznego - funkcja i sposób działania W ZK w Bydgoszczy odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację Sławek Pt. Upowszechnienie modelu pomocy postpenitencjarnej fundacji 16

17 Sławek W konferencji wzięło udział 51 osób. Konferencja odbyła się w gmachu OISW Bydgoszcz ul. Wały Jagiellońskie Konferencja podsumowująca projekt Przedsiębiorstwa społeczne mazowieckie modele działania w dniu 26 sierpnia 2009r. Konferencja została zorganizowana w ramach PO KL przez Fundację Mazowsze. Na konferencji obecny był prezes fundacji Pan Marek Łagodziński W Lublinie odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację Sławek pt. Upowszechnienie modelu pomocy postpenitencjarnej fundacji Sławek. W konferencji wzięły udział 52 osoby. Konferencja odbyła się w hotelu Huzar w Lublinie Przedstawiciel Fundacji Marek Łagodziński wziął udział w Jubileuszowej Konferencji W stulecie patronatu, która odbyła się w IPSiR UW przy ul. Podchorążych 20 w godz. od Konferencja pt Działajmy wspólnie partnerstwo i komunikacja zorganizowana przez VIII Powiatowe Forum Inicjatyw Pozarządowych, która odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa przy ul. Kościuszki w Mińsku Maz. Udział wzięli : Marek Łagodziński oraz Marek Wdowiński Prezes Fundacji wziął udział w konferencji pt. Przygotowanie Nieletnich Przebywających w Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich do Integracji Zawodowej, która odbyła się w Centrum Konferencyjno Biurowym MILLENNIUM PLAZA w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 123 a. Na konferencji prezes Fundacji prezentował program Świadectw Przedstawiciele Fundacji: Marek Łagodziński, Krzysztof Łagodziński, Jacek Bębenek wzięli udział w konferencji organizowanej przez FISE pt. III Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Konferencja odbyła się w Warszawie w Hotelu Viktoria. 17

18 Przedstawiciele Fundacji: Marek Łagodziński, Marek Wdowiński, Józef Grzyb wzięli udział w 2- dniowej konferencji Pt. V Jubileuszowe Europejskie Forum Resocjalizacji w Toruniu, gdzie prezentowana została działalność Fundacji Prezes Fundacji Marek Łagodziński wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Mediacja w sprawach karnych jako instytucja korzystna dla pokrzywdzonego Prezes Fundacji Marek Łagodziński wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Czeska prezydencja w Radzie UE a organizacje pozarządowe- wnioski dla Polski Prezes Fundacji Marek Łagodziński wziął udział w Międzynarodowej Konferencji, która odbyła się w gmachu Sejmu i dotyczyła 90 lat kurateli Sądowej. Wydarzenia Prezes Fundacji Sławek został uhonorowany nagrodą pt. Społeczne Noble ASHOKI. Konferencja prasowa zorganizowana została w AŚ na Mokotowie i dotyczyła pomocy postpenitencjarnej udzielanej przez Fundację Sławek W siedzibie Fundacji Sławek odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na Białorusi. Zaprezentowana została działalność Fundacji Prezes Fundacji zaproszony przez władze IPSiR w godz. popołudniowych prezentował działania Fundacji na polu postpenitencjarnym w Kryminologicznym Kole Naukowym. Spotkanie trwało 3 godziny Prezes Marek Łagodziński oraz Krzysztof Karasiewicz w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej przeprowadzili prezentację działań Fundacji na polu pomocy postpenitencjarnej. 18

19 W,,Polskim Radiu w audycji Sygnały Dnia nadany został reportaż o fundacji. Zakończenie Reasumując, działania realizowane dzięki Funduszowi Pomocy Postpenitencjarnej w ramach projektu Stacja Wolność oraz innym mniejszym projektom przyniosły bardzo wiele korzyści nie tylko bezpośrednio beneficjentom, ale przede wszystkim pozwoliły zbudować nadający się do upowszechnienia w innych częściach Polski model pracy ze skazanymi, byłymi więźniami i ich rodzinami. W wyniku niskiego poziomu kwalifikacji zawodowych i wykształcenia oraz braku posiadania pracy beneficjenci Fundacji są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne. Dodatkowo ich sytuacja życiowa obciążona jest wieloma aspektami związanymi z konsekwencjami pozbawienia wolności. Najbardziej istotne z punktu widzenia zarówno pracowników Fundacji Sławek, jak i jej podopiecznych są problemy związane z brakiem mieszkania i brakiem pracy. Doświadczenia kilkuletniej pracy z osadzonymi pokazały, że zaprojektowana przez nas oferta stanowi kompleksową, zaplanowaną pomoc dostosowaną do potrzeb beneficjentów. Wystarczy prześledzić sytuację potencjalnego beneficjanta, który z Fundacją po raz pierwszy styka się już w więzieniu. Kontakt ze skazanym rozpoczyna się od programu Świadectwa byłych skazanych, przez nawiązanie kontaktu indywidualnego z pracownikiem Fundacji, poprzez opiekę Anioła stróża podczas przepustek, przez możliwość zamieszkania w Ośrodku w Mieni po wyjściu na wolność, podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, znalezienie pracy, uporządkowanie swojej sytuacji prawnej, dzięki poradom prawnika i poradom obywatelskim, poprawie sytuacji psychicznej przy pomocy psychologa, poprawie kontaktu z rodziną dzięki mediacjom. Jeśli ktoś potrzebuje, może skorzystać z każdej formy pomocy. Fundacja nie udziela pomocy materialnej. Jesteśmy zdania, że działania aktywizacyjne przynoszą więcej korzyści. Pomoc świadczona przez Fundację, dzięki zatrudnionym w niej pracownikom jest pomocą profesjonalną. Organizacja skupia bowiem specjalistów, pracowników z powołania oraz byłych osadzonych, którzy doskonale znają i trafiają ze swoim 19

20 przekazem do osadzonych. Obecnie w Fundacji Sławek mamy do czynienia z mieszaniną pasji, profesjonalizmu, doświadczenia, które przekładają się na jakość działań. Oczywiście nie obyło się bez problemów. Stanowiły one dla nas jednak wyzwanie, z którym staraliśmy się sobie poradzić z jak najmniejszym uszczerbkiem dla jakości wypracowanego przez nas modelu systemu aktywizacji społecznozawodowej. Fakt zgodności wizji rozwoju działań Fundacji z najważniejszymi potrzebami beneficjentów pozwala również sformułować tezę, iż Fundacja Sławek realizując zamierzoną linię rozwoju i bazując na doświadczeniu, jakie zdobyła podczas realizacji różnych projektów jest w stanie realizować wypracowany, przetestowany model i go upowszechniać w sposób charakteryzujący się wysoką jakością. Dla systemu pomocy postpenitencjarnej działania Fundacji Sławek były źródłem doświadczeń, przykładem na efektywną współpracę organizacji pozarządowych z instytucjami państwowymi i wreszcie przykładem na to jak można istniejącą pomoc postpenitencjarną udoskonalić. Sama Fundacja ze względu na nawiązane podczas realizacji niektórych projektów kontaktów międzynarodowych, przyczynia się też do upowszechniania polskich rozwiązań w obszarze innych krajów. Zaprojektowany i przetestowany model aktywizacji zawodowo społecznej osób osadzonych, opuszczających jednostki penitencjarne i ich rodzin bez wątpienia wart jest kontynuowania i upowszechniania. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie i już widoczne rezultaty rozwiązań systemowych, opartych na współpracy i zaangażowaniu grup docelowych form pomocy nie zostaną zmarnowane. Rezultaty działalności Fundacji zostały prezentowane podczas licznych konferencji. 3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja Sławek jest organizacją wpisaną do rejestru przedsiębiorców. Działalność gospodarczą prowadzi odpłatnie. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na cele statutowe Fundacji. W 2009 roku Fundacja Sławek prowadziła warsztat samochodowy Fun Service oraz wykonywała usługi remontowe lokali mieszkalnych. 20

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa FUNDACJA SŁAWEK S Mienia Warszawa KOALICJA POWRÓT DO WOLNOŚCI Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Fundacja Sławek Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Kraków, 17 marzec 2007 r. Spis treści: 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie. 3 str. 2. Działalność statutowa Fundacji. 4

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02. września 2014

Wrocław, 02. września 2014 Wrocław, 02. września 2014 Uchwała nr 2014/2 z dnia 02. września 2014 roku Zarządu Fundacji Rozwoju Projektów Programistycznych ProProgres o przyjęciu Sprawozdania z działalności Fundacji za okres od 07.06.2013

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II za rok 2006 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, ul. A.G.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2010 okres od 29 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2010 okres od 29 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM za rok 2010 okres od 29 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 1 1. Dane ogólne Nazwa: Fundacja Na Rzecz Ochrony Zwierząt

Bardziej szczegółowo

RAPORT z działalności Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 2013 roku

RAPORT z działalności Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 2013 roku RAPORT z działalności Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 2013 roku Styczeń 2014 r. 1 INFORMACJE O STOWARZYSZENIU Nazwa organizacji PODKARPACKI OŚRODEK ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 Olsztyn, dnia 27 marca 2009r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3 00-513 Warszawa SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu:

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203)

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) Łódź, dn. 09.12.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIALALNOŚCI ŚWIATOWEJ FUNDACJI POMOCY ZA ROK 2013 I. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Normalna Przyszłość za okres 01 stycznia 31 grudnia 2012 roku Nazwa Organizacji: Fundacja Normalna Przyszłość Siedziba i adres Organizacji:, 04-028 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMYCZEK SŁOŃCA W CZĘSTOCHOWIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMYCZEK SŁOŃCA W CZĘSTOCHOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMYCZEK SŁOŃCA W CZĘSTOCHOWIE za okres 01.01.2013 31.12.2013 I. Podstawowe dane o Fundacji: Nazwa: Promyczek Słońca Forma prawna: Fundacja, Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. 1 Maja 112, 58-305 Wałbrzych, Poland KRS 0000117278, REGON 891423578, NIP 886-26-65-090 tel./ fax +48 74 849 21 33, www.fee.hm.pl, e-mail: office@fee.hm.pl Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Ad. 2) Zgodnie z rozdziałem II pkt 6 Statutu Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

Ad. 2) Zgodnie z rozdziałem II pkt 6 Statutu Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii TRATWA w 2009 roku opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 /Dz.U.01.50.529/ Ad. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 GDYNIA 2015 1. Dane rejestracyjne i działalność fundacji Fundacja Dogtor jest jedną z pierwszych organizacji w Polsce profesjonalnie zajmujących

Bardziej szczegółowo

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2011 okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2011 okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM za rok 2011 okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 1 1. Dane ogólne Nazwa: Fundacja Na Rzecz Ochrony Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, dnia 28 marca 2008r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2007 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie Uśmiech Adres:, Data wpisu do Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji: Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Sfora Husky

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji: Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Sfora Husky KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2013 okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2013 okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM za rok 2013 okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 1. Dane ogólne Nazwa: Fundacja Na Rzecz Ochrony Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE 2013 1. Fundacja AUDEMUS AUDIRE z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ulicy Puławskiej 538, powstała na mocy Aktu Fundacyjnego podpisanego 16 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Fundacja Pomoc Chorym na Białaczkę Katedra i Klinika Hematologii

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok Nazwa fundacji: Fundacja na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA Siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 Krajowa Fundacja Oświatowa, zwana dalej FUNDACJĄ, z siedzibą w Warszawie ul. Łabiszyńska 25 w dniu 24 lipca 2003 r. została wpisana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2013 Warszawa, marzec 2014 r. I. INFORMACJE O ORGANIZACJI NAZWA: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich SIEDZIBA i ADRES: ul. M. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa NUMER

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kromka Chleba Ul.Bielszowicka 52 Warszawa dn 30.06.2008. O4-738 Warszawa NIP:952-13-68-954 Do: Mycielskiego 20

Fundacja Kromka Chleba Ul.Bielszowicka 52 Warszawa dn 30.06.2008. O4-738 Warszawa NIP:952-13-68-954 Do: Mycielskiego 20 Fundacja Kromka Chleba Ul.Bielszowicka 52 Warszawa dn 30.06.2008. O4-738 Warszawa NIP:952-13-68-954 Do: KRS 0000153962 Urząd Skarbowy W-wa Wawer Mycielskiego 20 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE z siedzibą w Borowym Młynie, 2. Cele Stowarzyszenia

1. Podstawowe dane: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE z siedzibą w Borowym Młynie, 2. Cele Stowarzyszenia Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE rok 2010 Borowy Młyn 22 82-420 Ryjewo www.agape.info.pl agape.sekretariat@o2.pl NIP 581 16 71 794; KRS 0000058879 1 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA Bydgoszcz, 22 grudnia 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2011 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

Data rejestracji 23.07.1990 r. wpis do Rejestru Fundacji pod nr 648. - Krzysztof Bujko Prezes Zarządu, zam. Lublin ul. Wiercieńskiego 9/2

Data rejestracji 23.07.1990 r. wpis do Rejestru Fundacji pod nr 648. - Krzysztof Bujko Prezes Zarządu, zam. Lublin ul. Wiercieńskiego 9/2 S P R A W O Z D A N I E z działalności Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej za rok 2009. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Prezesem zarządu Fundacji Miasto Projekt jest Justyna Kozulska, zameldowana w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 10a, 90-750 Łódź;

Prezesem zarządu Fundacji Miasto Projekt jest Justyna Kozulska, zameldowana w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 10a, 90-750 Łódź; Toruń, 30.03.2011 Fundacja Miasto Projekt 87-100 Toruń ul. Żeglarska 11/6 NIP 9562262230, REGON 340608631 KRS 0000339643 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Miasto Projekt z siedzibą

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie merytoryczne sprawozdanie merytoryczne 2007 I. Informacje ogólne: 1. Pełna nazwa organizacji Instytut Edukacji Społecznej 2. Numery identyfikacyjne KRS: 0000067470 (wpisano 03.12.01) NIP: 894-27-04-969 Regon: 932713974

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 Elbląg, 2012-05-25 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010 FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI POLISTREFA 30-348 KRAKÓW UL. PROF. BOBRZYŃSKIEGO 39A/28 REGON:121227750 NIP676-241-97-46 KRS 0000356036 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2012 Bydgoszcz, 23 grudnia 2013 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2012 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu Siedziba i adres: Aktualny adres do korespondencji: Adres poczty elektronicznej 1 : Leżajska 2 lok. 2, 02-155 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 V.1. Bilans i rachunek wyników 2 3 4 5 6 V.2. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2008r. 1.Środki pochodzące ze źródeł publicznych ogółem 941.410,83 a.1 dotacja Ministra

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Kraków, marzec 2010 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji 3. Informacja o działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji ORATOR w roku 2007

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji ORATOR w roku 2007 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji ORATOR w roku 2007 1. Informacje na temat Fundacji ORATOR Informacje podstawowe: Nazwa Adres siedziby Adres korespondencyjny Kontakt Fundacja ORATOR ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo