SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY rok szkolny 2014/2015

2 Program profilaktyczny obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z problemów w ich otoczeniu, a także reagowanie na pojawiające się zagrożenia. PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( 2, ust. 1, pkt.1). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 3. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia r. 4. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 5. Ustawa z dnia r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst ujednolicony z dnia r. ). 6. Ustawa z dnia r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 7. Ustawa z dnia r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 8. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 9. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 10. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI wynikające z podstawy prawnej, powinności nauczyciela, realnych potrzeb: program realizowany jest w klasach I, II, III, odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, formy i sposoby działań z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej są dostosowane do wieku uczniów, do realizacji zadań włączają się wszyscy nauczyciele, we współpracy z rodzicami i instytucjami lokalnymi.

3 GOTOWOŚĆ SZKOŁY DO REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH przygotowanie kadry pedagogicznej ukończone kursy doskonalące, pedagog i psycholog wspierający działania nauczycieli i wychowawców, współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łomży, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa w Warszawie, Straż Miejska). Fazy konstruowania szkolnego programu profilaktyki I Diagnozowanie środowiska: Narzędzia badawcze, dzięki którym dokonano diagnozy środowiska: obserwacja zachowania uczniów rozmowy z rodzicami i uczniami wywiad z pedagogiem i psychologiem szkolnym, pielęgniarką szkolną wywiady z wychowawcami klas, nauczycielami i personelem szkoły analiza frekwencji analiza dokumentacji indywidualnej uczniów analiza ankiet dotyczących zagrożeń wieku dorastania II. Zachowania ryzykowne: Zebrane materiały pozwoliły wyłonić następujące zachowania ryzykowne: absencja uczniów na zajęciach edukacyjnych nieumiejętność radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi przemoc w Internecie

4 III. Spodziewane efekty /Oczekiwania poszczególnych stron: Nauczyciele, uczniowie, rodzice Szkoła jest uważana za bezpieczną przez rodziców i uczniów. Biblioteka zaopatrzona jest w materiały dotyczące prowadzenia godzin wychowawczych. Uczniowie i ich rodzice wiedzą, że mają możliwość korzystania z pomocy profesjonalnej instytucji Nauczyciele chętnie poszerzają swoją wiedzę na temat uzależnień młodzieży. Uczniowie biorą udział w codziennym życiu szkoły, angażują się we wszelkie działania inicjowane przez kadrę. Wzrasta frekwencja na zajęciach szkolnych. Uczniowie integrują się podczas inicjowanych akcji kulturalnych (wypracowują zasady współżycia i tolerancji). Uczniowie wyposażeni są w wiedzę z zakresu profilaktyki (są świadomi zagrożeń wynikających z sięgania po środki zmieniające świadomość) Uczniowie znają zasady zdrowego trybu życia. W szkole panuje atmosfera zaufania oraz wzajemnej pomocy. Uczniowie mają możliwość pracować nad swoją postawą w szkole i są do tego motywowani. IV. Profilaktyczne działania szkoły mające na celu eliminację wyodrębnionych problemów doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy nauczycieli i wychowawców klas oraz pedagoga szkolnego i psychologa w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych współpraca z samorządem uczniowskim i włączenie go w realizację programu profilaktyki systematyczne organizowanie zajęć profilaktycznych dla uczniów przez pedagoga szkolnego, psychologa i wychowawców klas pedagogizacja rodziców- przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń, włączanie ich w życie szkoły współpraca z policją i strażą miejską współpraca z władzami miasta współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie kierowania uczniów ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się oraz z trudnościami wieku dojrzewania

5 konsultacje psychologiczne i/lub pedagogiczne da uczniów posiadających opinię psychologiczną lub orzeczenia. opracowanie i realizowanie dostosowań przez zespół nauczycieli dla uczniów posiadających opinie lub orzeczenie zaproponowanie uczniom ciekawych możliwości spędzania wolnego czasu w szkole zachęcanie uczniów do udziału w różnorodnych akcjach na rzecz szkoły i środowiska-szerzenie idei wolontariatu i działań charytatywnych. bezpośrednia ingerencja każdego z pracowników szkoły w zakresie dbania o poziom kulturalny uczniów V. Kierunki działań profilaktycznych i interwencyjnych / Harmonogram działań 1. Zapobieganie absencji uczniów Kontrola frekwencji uczniów i szybka interwencja w razie potrzeby Indywidualne rozmowy z uczniami niesystematycznie uczęszczającymi na zajęcia lekcyjne i ich rodzicami. System ocen z zachowania, jasne kryteria oceny z poszczególnych przedmiotów Stosowanie ciekawych metod pracy na lekcjach, indywidualizacja wymagań Konsekwentne wymaganie znajomości tematyki zajęć, na których uczeń był nieobecny (w przypadku absencji na poszczególnych lekcjach) Usprawiedliwienia przez opiekunów wypełniane na przygotowanym przez radę pedagogiczną ogólnodostępnym druku usprawiedliwień Wychowawcy Wpis w dziennikach Pedagog, psycholog jw. Wpis w dziennikach Wychowawca, nauczyciel jw.. Wpis w dziennikach Nauczyciele jw. Ankieta Nauczyciele jw. Ankieta Wychowawcy Ankieta

6 2. Zapobieganie narkomanii oraz zażywaniu innych środków psychoaktywnych (dopalacze) Zaproszenie do współpracy osób z zewnątrz zajmujących się profilaktyką uzależnienia od substancji psychoaktywnych Zajęcia wychowawcze ze specjalistami ds. uzależnień. Ewentualne interwencje i konsultacje dla uczniów i rodziców Jasne określenie w statucie oraz wymaganiach wychowawczych systemu kar i nagród Zapoznanie rodziców ze statutem szkolnym i wymaganiami wychowawczymi Przestrzeganie procedur postępowania w przypadku zagrożenia narkomania, alkoholizmem itp. Pedagog szkolny Pedagog szkolny, psycholog lub wychowawcy klas Wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog, zespół interwencji profilaktycznej Dyrekcja, Rada Szkoły, cała kadra Wychowawcy W przypadku podejrzenia o zażywanie narkotyku przez ucznia Pierwsze zebranie rodziców wpis w dzienniku pedagoga i w dziennikach lekcyjnych Wpis w dzienniku Wpis w dzienniku Wpis w dzienniku Zebrania, listy obecności Rada pedagogiczna Notatki służbowe

7 3. Zapobieganie paleniu papierosów. Lekcje na temat szkodliwości nikotyny w klasach pierwszych Uczenie uczniów asertywności oraz poczucia własnej wartości Ustalanie dyżurów na korytarzach, w szatniach i przy wejściu do szkoły celem zapobiegania wychodzenia uczniów ze szkoły Ewentualna interwencja. Zaproponowanie uczniom ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych Wdrażanie uczniów do uczestnictwa w kulturalnym życiu szkoły Pielęgniarka szkolna, nauczyciel chemii Psycholog, pedagog, wychowawcy Wpisy w dzienniku lekcyjnym Wpisy w dzienniku pedagoga szkolnego oraz lekcyjnych Dyrekcja Grafik dyżurów Wychowawca, psycholog, pedagog, dyrekcja, zespół interwencji profilaktycznej Rada pedagogiczna Wychowawcy, dyrekcja Notatki służbowe Dzienniki zajęć pozalekcyjnych ankieta Kalendarz imprez szkolnych

8 4. Zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego korzystania z komputera i Internetu Zajęcia wychowawcze dotyczące bezpiecznej komunikacji w Internecie. Udzielanie informacji o umiejętnym korzystaniu z komputera i Internetu, ochronie danych osobowych, praw autorskich, poszanowaniu dóbr osobistych. Zajęcia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich ze szczególnym uwzględnieniem przemocy internetowej Pedagogizacja rodziców nt bezpieczeństwa w Internecie. Ewentualna interwencja Pedagog, nauczyciel informatyki, wychowawcy Dyrekcja, wychowawcy, pedagog, psycholog, przedstawiciele Policji Wychowawcy, pedagog, psycholog Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog, dyrekcja Zapisy w dziennikach lekcyjnych Zapisy w dziennikach lekcyjnych Sprawozdania z odbytych spotkań z rodzicami Notatki służbowe 5. Uczenie uczniów sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi Działanie Osoby odpowiedzialne Czas działania Sposoby ewaluacji Lekcje wychowawcze o stresie i sytuacjach trudnych, metodach radzenia sobie, formach pomocy. Psycholog, pedagog Wpisy w dziennikach

9 Zajęcia dotyczące rozpoznawania i pomocy w przypadku pojawiających się zaburzeń psychicznych Pedagogizacja rodziców zebranie z rodzicami nt pomocy dziecku w sytuacjach trudnych Zapoznawanie uczniów klas trzecich z problematyką matur (zachowanie podczas egzaminów ustnych, zapraszanie absolwentów itp.) Poradnictwo indywidualne Psycholog, pedagog, specjaliści zdrowia psychicznego Pedagog, psycholog Wychowawcy Pedagog, psycholog, pielęgniarka szkolna Pierwszy semestr klasy trzeciej Wpisy w dziennikach Sprawozdanie z odbytych spotkań z rodzicami Wpis w dzienniku Dzienniki zajęć 6. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia Godziny wychowawcze o zdrowym stylu życia i zaburzeniach odżywiania i higienie osobistej Profilaktyka zdrowia psychicznego (zaburzenia depresyjne, lękowe, anoreksja, bulimia) Organizowanie szkolnych imprez sportowych, zawodów sportowych Pielęgniarka, wychowawcy, Psycholog, pedagog Nauczyciele wychowania fizycznego szkolny szkolny Wpisy w dzienniku Wpisy w dzienniku Wpisy w dziennikach Honorowe oddawanie krwi przez uczniów Nauczyciel biologii Wpisy w dziennikach

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO:

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO: ZAKRES PROFILAKTYKI: Dyrekcja i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego podejmują działania mające na celu ochronę ucznia przed zagrożeniami i reagowanie na już zaistniałe. Szeroko pojęta profilaktyka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Powinniśmy poświęcić mniej czasu na klasyfikowanie uczniów według

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY NIEPUBLICZNEJ NIEPŁATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA ORAZ NIEPUBLICZNEGO NIEPŁATNEGO GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE 1. Wstęp Program profilaktyczny jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Uchwalony przez Radę Rodziców: 10 września 2014r. Pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski: 9 września 2014r. Zatwierdzony do realizacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 Załącznik do uchwały nr 13/2014Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Księżpolu z dnia 15 września 2014 r. Uchwała Rady Rodziców z dnia 17 września 2014 r. Cele: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo